PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání pečvatelské služby a je sučástí standardů kvality Pečvatelské služby Centra sciálních služeb Ostrava,.p.s. Dkument vydán: Dkument schválil: Ing. Jiří Drastík Dkument nabývá platnst d: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

2 Pečvatelská služba CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , ZÁKLADNÍ DEFINICE Pečvatelská služba je terénní neb ambulantní služba pskytvaná pdle 40 zákna sciálních službách sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení. Cílem služby je zajistit kvalitní pskytvání pečvatelské služby v dmácím prstředí prstřednictvím druhé sby, v tmt případě pečvatelky, a pmci tak člvěku zvládat úkny, které by dělal sám, kdyby mhl. Tat služba je určena všem, kteří chtějí i za pmci druhých sb zůstat dma a neztratit kntakt se svým splečenským prstředím. Částečná ztráta sběstačnsti z důvdu věku, chrnickéh neb zdravtníh pstižení pak nutí vyhledat službu, která jim zaručí jisttu v základních denních činnstech, přinese pcit bezpečí a prdluží jejich běžné fungvání v místě, kde je jim dbře. Přijetí uživatele Zájemce se stává uživatelem pečvatelské služby: dnem pdpisu smluvy pskytvaní služby, kamžikem zahájení pskytvaní služby. Sučástí smluvy se v průběhu služby stává Individuální plán uživatele, který je pravidelně minimálně dvakrát rčně vyhdncván. ORGANIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY U NÁS (dále jen PS) Organizace pečvatelské služby lze rzdělit na 2 části: 1) rganizace rzsahu služby jedná se stanvení harmngramu PS na jedntlivé měsíce, dle ptřeb jedntlivých uživatelů PS a mžnstí pskytvatele, včetně prjednávání náhle vzniklých změn během realizace služby (čas zahájení služby, délka pskytvání služby). Organizaci prvádí krdinátr služby dle pdkladů sciálníh šetření, přímým nadřízeným krdinátra je veducí blasti rzvje rganizace. 2) rganizace průběhu služby jedná se stanvení činnstí, které uživatel rganizuje sám na základě svých vlastních každdenních ptřeb (u uživatelů zbavených způsbilsti k právním úknům je průběh služby prjednán se záknným zástupcem a uživatelem služby). Krdinátr d služby zasahuje puze v případě, že djde k nedrzumění, knfliktům, a příp. prušvání práv uživatele neb pečvatelky. Práva uživatele Práva a pvinnsti uživatele 1. práv na nezávislst, samstatnst v průběhu služby a rzhdvat svém živtě, 2. práv být ve vztahu k pečvatelce, krdinátrce PS rvncenným a rvnprávným partnerem, 3. práv na upřednstnění pdpry před péčí, IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

3 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 4. práv na dpvídající způsb kmunikace, 5. práv na pskytvání PS dle individuálních ptřeb, upravených smluvu a individuálním plánváním PS, 6. práv na pskytvání PS v rzsahu stanveném záknem č. 108/2006 Sb. v platném znění a s platným prváděcím předpisem (vyhl. č. 505/2006 Sb., kteru se zákn sciálních službách prvádí), 7. práv na chranu sukrmí a na chranu sbních údajů, 8. práv na chranu před diskriminací a manipulací (např. na vysvětlení bsahu smluvy tak, aby uživatel jednznačně przuměl), 9. práv nahlédnut d své dkumentace, jenž je něm v rámci PS zalžena, 10. práv na průběžné přehdncvání PS a práv na uknčení PS bez udání důvdů s ddržením smluvních ujednání, 11. práv na pdávání námětů, připmínek a stížnstí, a t i annymně (tt práv je upraven standardem PS č. 7 Pravidly pr uplatňvání, pdávání a vyřizvání námětů, připmínek a stížnstí na kvalitu neb průběh pskytvání PS, který jsu k dispzici u krdinátra PS), 12. práv dmítnut jinu pečvatelku nežli tu, která k němu bvykle dchází (tat situace bude brána jak mimřádné snížení rzsahu služeb a služba bude přerušena d dby návratu bvyklé pečvatelky, pkud nebudu krdinátr a uživatel dhdnuti jinak). Pvinnsti uživatele 1. převzít zdpvědnst za vlastní jednání a rzhdvání, 2. umžnit výkn služby dle sjednané smluvy, tzn. např. zajistit patřičné kmpenzační pmůcky, 3. chvat se k pečvatelce s úctu a respektem, v suladu s pravidly slušnéh chvání, 4. zdržet se užívání alkhlu neb návykvých látek 5. dbát na prevenci ublížení na zdraví jak svéh, tak i pečvatelky 6. splupracvat s krdinátrem a pečvatelku na rganizaci PS, 7. ddržvat ujednání stanvená ve smluvě pskytvání pečvatelské služby, včetně přílh a ddatků (zejména harmngram služeb pečvatelské služby), 8. pravidelně pdepisvat pečvatelce pracvní výkaz, kde jsu uvedeny skutečně pskytnuté služby PS, debrané uživatelem za určený den (datum, hdina d-d, pdpis), tent výkaz služí jak dklad pskytnuté a debrané službě, na jehž základě pak dchází k vystavení faktury dle ustanvení smluvy, 9. platby faktur v htvsti je uživatel pvinen hradit sbně neb prstřednictvím pečvatelky puze pvěřené sbě, kteru je krdinátr PS neb pvěřený zástupce rganizace. Jiné sby nejsu právněny přijímat platby; platby na účet je pvinnst hradit dle sjednané smluvy, 10. umžnit sciální šetření, mnitring neb kntrlu průběhu PS krdinátrvi PS neb pvěřenému pracvníkvi, dále jiné sbě (např. z becníh úřadu) v dprvdu rvněž pvěřené sby v přirzeném prstředí uživatele, kde je PS pskytvána, IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 11. seznámit pečvatelku s prvzem sptřebičů neb kmpenzačních pmůcek, které pečvatelka při výknu služby pužívá, pskytnut jí jejich návd neb uživatelsku příručku, 12. na pžádání dlžit vyjádření šetřujícíh lékaře: zda z hlediska zdravtníh stavu sby není námitek prti pskytvání PS, zda nebyla u sby zjištěna infekční a parazitární chrba, při které nemcný může být zdrjem nemcnění, zda sba netrpí psychózu a psychicku pruchu, při nichž může hrzit sebe i druhé, 13. uživatel služby je pvinen nahlásit každé infekční nemcnění, které se vyskytne u něj neb v jeh rdině, se kteru sdílí splečnu dmácnst, rganizace je právněna přerušit p dbu infekční nemci uživatele pskytvání služby (vyplývající ze Standardu rganizace č. 2. Ochrana práv uživatelů a zaměstnanců). Pvinnsti pečvatelky Pvinnsti a práva pečvatelky 1. vyknávat pečvatelsku službu v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách, prváděcí vyhlášky a dle pravidel sjednaných ve smluvě pskytvání PS, 2. p vzájemné dhdě s uživatelem a řádném seznámení s pužívanými nástrji může pečvatelka také: pmci s drbnu údržbu dmácnsti (např. výměna žárvky), drbné pravy děvů (např. přišití knflíku), další činnsti v dmácnsti, které nejsu uvedeny ve smluvě pskytvání PS, s výjimku činnstí uvedených v bdě 9, 3. pvinnst chvat se k uživateli s náležitu úctu a respektem, které vychází z etických a vnitřních pravidel rganizace (viz. Etický kdex, a standard č. 2 Ochrana práv uživatelů a zaměstnanců), 4. respektvat práv uživatele na nezávislst a samstatnst, práv rganizvat průběh pskytvání PS, 5. respektvat sukrmí a chranu sbních údajů uživatele, ddržvat mlčenlivst všem, c se během výknu služby děje, infrmace sděluje puze s plným vědmím a suhlasem uživatele, např. při vyřizvání sbních záležitstí, 6. infrmvat krdinátra PS všech změnách v průběhu pskytvání služby, které bude uživatel pžadvat, 7. předlžit vždy na knci měsíce krdinátrvi PS pracvní výkaz, pdepsaný uživatelem služby tak, jak t dpvídám vnitřnímu předpisu služby, aby mhla být uživateli vystavena faktura dpvídající debraným službám dle stanvené smluvy, 8. ddržvat becné zásady bezpečnsti práce a prtipžární chrany, při práci s přístrji a technickým vybavením musí pečvatelka pstupvat pdle příslušných návdů, které ji uživatel pskytne, zárveň je ve všech činnstech spjených s pečvatelsku službu nutné, aby se pečvatelka řídila pkyny uživatele a přihlížela ke svým schpnstem a byla nanejvýš patrná, 9. mezi pvinnsti pečvatelky nepatří: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

5 Práva pečvatelky CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , a. dbrnější práce, které vyžadují ddržvání zvláštních bezpečnstních předpisů neb které jsu v rzpru s pkyny bezpečnsti práce (např. práce s elektricku vrtačku pr zavěšení brazu), b. řízení sbníh autmbilu uživatele, včetně jiných mtrvých vzidel, c. pskytvání lékařských úknů, ke kterým není dpvídající kvalifikace pracvníka v sciálních službách. 1. práv na t, aby se uživatel vůči ní chval pdle pravidel slušnéh chvaní a s náležitým respektem jak vůči rvncennému partnervi, 2. práv na respektvání pracvní dby a na respektvání práva na nerušený dpčinek p práci, 3. práv na sukrmí (není pvinnst pečvatelky uživateli pskytnut své sukrmé telefnní čísl), 4. práv dmítnut pskytvat pečvatelsku službu uživateli, jež se chvá vůči němu/ní hrubým způsbem, je vulgární neb je jeh chvaní v rzpru s dbrými mravy, neb který pakvaně, bez zjevnéh důvdu dkládá/neumžní využívat patřičné kmpenzační pmůcky a t s nedkladným infrmváním skutečnstech krdinátra PS, 5. práv na 30min přestávku na jídl a ddech (případně 2x 15 min) nejdéle však p šesti hdinách pskytvané péče. Kntrla pečvatelské služby (sciální šetření) Pskytvatel, případně jinak určené sby (zástupci dnátrů PS, např. bcí) má práv prvádět kntrlu služby/sciální šetření a t s cílem zejména: zjistit a zmapvat aktuální sciální a zdravtní situaci uživatele, navrhnut řešení veducí ke zvýšení jeh spkjensti a ke zlepšení kvality služby, zjistit, zda pskytvání pečvatelských služeb dpvídá záknu č. 108/2006 Sb., a suvisejícím předpisům, zárveň pdmínkám dhdnutým ve smluvě, zjistit spkjenst uživatelů s pskytváním PS, případně vyhdntit Individuální plánvání služby a zajistit respektvání práv uživatelů, věřit, zda pečvatelky ddržují své pracvní pvinnsti a nejsu prušvána jejich práva. Kntrla/sciální šetření prbíhá p předchzí dhdě s uživatelem v místě pskytvaní služby. Za pskytvatele se ji účastní krdinátr PS. Kntrla/sciální šetření by se měl uskutečnit zpravidla jedenkrát rčně a je jím rvněž vždy zahájena sciální služba u zájemce PS. Přerušení užívání pečvatelské služby (článek II. smluvy) Uživatel má práv přerušit využívání služby, pkud ví, že je ze závažných důvdu nebude mci p určitu dbu využívat a pžadvat bnvení služby pminu-li tyt důvdy. Je však IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

6 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , nutné se s krdinátrem služeb dhdnut na knkrétních pdmínkách přerušení, tak aby mhla být služba bez prblémů zkrdinvána a případně v pžadvaném rzsahu dle ptřeb uživatele pzději bnvena, pkud tmu nebrání kapacitní důvdy pskytvatele. Uknčení pečvatelské služby (článek IX. smluvy) 1) Uživatel může Smluvu vypvědět bez udání důvdu. Výpvědní lhůta pr výpvěď danu uživatelem činí 15 kalendářních dnů a pčíná běžet prvním dnem následujícím p dni, v němž byla tat výpvěď pskytvateli dručena. Dručením je pr tent účel míněn sbní převzetí krdinátrem PS. 2) Pskytvatel může Smluvu vypvědět puze z těcht důvdů: a) jestliže uživatel prušuje své pvinnsti vyplývající ze Smluvy. Za prušení Smluvy se pvažuje zejména nezaplacení úhrady za pskytnutí sciální služby dle článku V. Úhrada za službu Smluvy pskytvání pečvatelské služby, b) jestliže uživatel prušuje své pvinnsti uvedené v článku VII. Smluvy pskytvání pečvatelské služby neb v těcht PRAVIDLECH POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY c) jestliže je uživatel pravidelně pd vlivem alkhlu neb návykvých látek, neb pkud uživatel verbálně či jinak atakuje pracvníka přímé péče, v tmt případě pečvatelku, d) jestliže u uživatele dšl ke změnám jeh ptřeb, které není pskytvatel schpen zajistit v rámci PS. V případě, že uživatel pruší pvinnsti uvedené v článku VII. Smluvy pskytvání pečvatelské služby, bude vyrzuměn písemnu upmínku. Nedstraní-li uživatel nedstatky d 10 kalendářních dnů d deslání první upmínky, zašle mu pskytvatel druhu upmínku. Pkud uživatel nedstraní nedstatky d dalších 7 kalendářních dnů p druhé upmínce, může pskytvatel vypvědět uzavřenu smluvu z důvdu pakvanéh prušvání práv a pvinnstí smluvy ze strany uživatele služby. Výpvědní lhůta pr výpvěď danu pskytvatelem z důvdů výše uvedených činí 15 kalendářních dnů a pčíná běžet prvním dnem následujícím p dni, v němž byla tat výpvěď uživateli dručena. Dručením je pr tent účel míněn Pskytvatel v případě naplnění dst. 2 bdů a) až c) nemá pvinnst pmci uživateli zajistit navazující služby. Pkud djde k situaci uvedené v dst. 2 bdě d) je pskytvatel pvinen pmci uživateli zajistit navazující služby. RADY A DOPORUČENÍ K VYUŽÍVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Zvládání běžných úknů péče vlastní sbu zajišťují základní živtní bilgické ptřeby uživatele. Z hlediska služeb, není-li některá z těcht ptřeb uspkjena, je uživatel hržen přím na živtě, pečvatelka je pvinna tedy pmci v sbní péči při: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

7 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , sbní hygieně každý uživatel má jiný způsb, sbní hygieny, který je třeba respektvat, např. sprchvání neb kupání. U těcht úknů je nezbytné zapjit fyzické síly. Pvažujeme za důležité zdůraznit, že síly pečvatelek nemusejí vždy stačit, prt dpručujeme pužívání speciálních KOMPENZAČNÍCH pmůcek (zvedák, přesunvací prkn, sedák d vany apd.) neb využít pmci ještě někh dalšíh. V případě, že již tyt pmůcky pužíváte je nutné pečvatelku s jejich pužíváním seznámit, aby se zabránil pškzení pmůcky neb ublížení na zdraví jejich nevhdným pužitím, pmci na taletu některý uživatel ptřebuje puze dhled neb dprvd k pužití talety, jiný napak velmi intenzívní pmc. Vždy je nutné s pečvatelku dmluvit přesný pstup, který lze nacvičit i za pdpry příbuzné neb známé sby uživatele. Zabezpečíte tak splehlivější zajištění tht úknu, blékaní a úpravu zevnějšku rvněž dpručujeme s pečvatelku dmluvit přesný pstup, který lze nacvičit i za pdpry příbuzné neb známé sby uživatele, šetřvaní pečvatelky nejsu zdravtníci, a prt dělají puze ty šetřvatelské úkny, které by si uživatel udělal sám, kdyby mu nebránil pstižení, aneb c by pečvatelka z prsté lidsksti zprstředkvala každému člvěku. Například: zprstředkvání kvalifikvané zdravtní péče, měření teplty, přilžení bkladu, dhled nad lékvým režimem připraveným pvěřenu sbu uživatele, pdání předchystané dávky insulinu, péče (nikliv zavádění) stmii (vývd), katetr (cévku), kanylu (stálu jehlu), jednduché převazy, prevence (předcházení) prleženin, šetření pkžky, masáž, pmc při cvičení. Pečvatelka prvádí tyt úkny pdle instrukcí lékaře a pkynů uživatelů (pkynů pvěřené sby, které dal klient důvěru). Dpručujeme svjit s pečvatelku tyt dvednsti než jsu naléhavě ptřeba. stravvaní - úkn suvisí s přípravu stravy, eventuálně její dnášku, kdy je třeba upzrnit, že pečvatelka není pvinna uživateli vařit, její pvinnstí je pmci uživateli při vaření. Než přistupí pečvatelka k pdpře vaření, je třeba seznámit ji se zvyklstmi uživatele a sptřebiči, které k přípravě stravy budu využity (dle návdu pužití): následuje pdávání připravené stravy a nápje, úklid p jídle k jídlu samzřejmě patří i úklid p jídle, tzn. sklizení nádbí, umytí nádbí, spráku, linky, stlu, apd. stravvání pečvatelek - pkud je pečvatelka u uživatele delší dbu (víc než šest hdin), je pvinen uživatel umžnit, nikliv zajistit, pečvatelce přiměřený prstr pr její stravvání. Znamená t, že na jídl bude mít rvněž svůj čas a míst, a t v dbě, kdy se bvykle jí (bědvá, svačí apd.), pté, c prběhne stravvání samtnéh uživatele, upzrnění je, že pečvatelka není pvinna stravvat se splečně s uživatelem ve stejné dbě, má práv na vlastní prstr. phyb, přesuny a plhvání suvisí s jedntlivými úkny při sbní hygieně, taletě, šetřvání, stravvání, dpravě a dprvdech, apd. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

8 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 2. Péče dmácnst úklid dmácnsti vždy záleží na uživateli (ppř. jím pvěřené sbě), jak úklid zrganizuje, pr stanvení: c, kdy a také jak se má uklízet., např.: běžný úklid vytíraní pdlahy, čištění kupelny a WC, luxvaní, utírání prachu, pr tyt úkny dpručujeme pečvatelce říci, c, kdy a jak důkladně uklízet a předem dhdnut klik času na t bude ptřebvat, v případě, že nebude mci stihnut vše, c uživatel pžaduje, dhdnut, c má pečvatelka udělat nejdřív a c případně pčká d příští návštěvy, velký úklid ten spčívá například v úklidu a uskládání bsahu skříněk uživatele, mytí ken a kberců v dmácnsti uživatele, drhnutí pdlah, bkladaček, pdpra při úklidu p malvání v dmácnsti uživatele, atd. péče prádl: praní, sušení, žehlení - je nutné seznámit pečvatelku s tím jak má manipulvat s uživatelvu pračku (dle návdu k pužití), při třídění, praní i žehlení prádla je nezbytná sučinnst s uživatelem z důvdu zachvání jeh navyklých způsbu prvádění těcht úknů, spravvání, ukládaní prádla - pečvatelka může ukládat i spravvat děvy, nemusí t ale zvládnut dle představ uživatele, dpručujeme dhdnut s pečvatelku, jak bude mci věci ulžit či vyspravit, dle představ uživatele. nákup - pečvatelka může prvádět běžné nákupy (ptraviny, drgerie, atd.) v bchdech v bezprstřední blízksti bydliště, není pvinna např. vyhledávat ptraviny dle nejlepší ceny, nákup je nezbytné vždy neprdleně vyúčtvat, aby nedcházel ke zbytečným nedrzuměním, k tmu je vhdné nastavit systém, jakým se uživatel s pečvatelku vždy vypřádá, např. vystavit pečvatelce seznam věcí k nákupu s uvedením částky, kteru pečvatelce uživatel svěřuje na daný nákup, údržba dmácnsti může zahrnvat drbné pravy jak např. výměna vdvdníh těsnění, namazání vrzajících dveří, zavěšení plice, apd. Tyt práce nejsu pečvatelky pvinny vyknávat a nemusí je ani umět, jsu však nápmcny, při zajištění příslušné dbrné pmci pr údržbu. 3. Pmc při zapjení se d sciálníh prstředí splečenské prstředí - pečvatelka pmáhá v tm, aby se uživatel mhl znvu zapjit d splečenskéh živta a prsazvat v něm své ptřeby a zájmy, jejím úklem je, aby se uživatel účastnil důležitých schůzek, byl včas a dbře infrmván, aby zúčastněné strany dbře rzuměly uživatelvým názrům, pstjům a vůli, nesmí však jednat za něh, vyřizvání pchůzek a jednání - při těcht úknech je nejdůležitější, aby pečvatelka pchpila pdstatu záležitsti, kteru vyřizuje, aby ji vyřídila tak, jak by t udělal sám uživatel, tudíž aby pečvatelka přesně věděla, kam má jít, c má žádat, dmítat či jak má jinak jednat, zárveň je nezbytné, aby měla zpětnu vazbu uživatele. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

9 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: Centrum sciálních služeb Ostrava,.p.s. Jahnva 867/ Ostrava - Mariánské Hry Telefn: Web: Bank.spjení: /0300 Ředitel rganizace: Ing. Jiří Drastík, mbil: Krdinátr pečvatelské služby: Mgr. Zuzana Týnvá, mbil: , Uživatelé mhu také zdarma využít základní pradenství krdinátra PS v blastech: dávek státní sciální pdpry, sciální péče (průkazy TP, ZTP, ZTP/P), invalidních důchdů, sciálních služeb, včetně pmci s vyřízením příspěvku na péči, výhd a slev mim záknem stanvené blasti, pradenství při výběru kmpenzačních pmůcek Knzultační hdiny, ve kterých krdinátra určitě zastihnete: Pndělí - Pátek Mim knzultační hdiny p předchzí telefnické dmluvě. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více