PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání pečvatelské služby a je sučástí standardů kvality Pečvatelské služby Centra sciálních služeb Ostrava,.p.s. Dkument vydán: Dkument schválil: Ing. Jiří Drastík Dkument nabývá platnst d: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

2 Pečvatelská služba CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , ZÁKLADNÍ DEFINICE Pečvatelská služba je terénní neb ambulantní služba pskytvaná pdle 40 zákna sciálních službách sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení. Cílem služby je zajistit kvalitní pskytvání pečvatelské služby v dmácím prstředí prstřednictvím druhé sby, v tmt případě pečvatelky, a pmci tak člvěku zvládat úkny, které by dělal sám, kdyby mhl. Tat služba je určena všem, kteří chtějí i za pmci druhých sb zůstat dma a neztratit kntakt se svým splečenským prstředím. Částečná ztráta sběstačnsti z důvdu věku, chrnickéh neb zdravtníh pstižení pak nutí vyhledat službu, která jim zaručí jisttu v základních denních činnstech, přinese pcit bezpečí a prdluží jejich běžné fungvání v místě, kde je jim dbře. Přijetí uživatele Zájemce se stává uživatelem pečvatelské služby: dnem pdpisu smluvy pskytvaní služby, kamžikem zahájení pskytvaní služby. Sučástí smluvy se v průběhu služby stává Individuální plán uživatele, který je pravidelně minimálně dvakrát rčně vyhdncván. ORGANIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY U NÁS (dále jen PS) Organizace pečvatelské služby lze rzdělit na 2 části: 1) rganizace rzsahu služby jedná se stanvení harmngramu PS na jedntlivé měsíce, dle ptřeb jedntlivých uživatelů PS a mžnstí pskytvatele, včetně prjednávání náhle vzniklých změn během realizace služby (čas zahájení služby, délka pskytvání služby). Organizaci prvádí krdinátr služby dle pdkladů sciálníh šetření, přímým nadřízeným krdinátra je veducí blasti rzvje rganizace. 2) rganizace průběhu služby jedná se stanvení činnstí, které uživatel rganizuje sám na základě svých vlastních každdenních ptřeb (u uživatelů zbavených způsbilsti k právním úknům je průběh služby prjednán se záknným zástupcem a uživatelem služby). Krdinátr d služby zasahuje puze v případě, že djde k nedrzumění, knfliktům, a příp. prušvání práv uživatele neb pečvatelky. Práva uživatele Práva a pvinnsti uživatele 1. práv na nezávislst, samstatnst v průběhu služby a rzhdvat svém živtě, 2. práv být ve vztahu k pečvatelce, krdinátrce PS rvncenným a rvnprávným partnerem, 3. práv na upřednstnění pdpry před péčí, IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

3 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 4. práv na dpvídající způsb kmunikace, 5. práv na pskytvání PS dle individuálních ptřeb, upravených smluvu a individuálním plánváním PS, 6. práv na pskytvání PS v rzsahu stanveném záknem č. 108/2006 Sb. v platném znění a s platným prváděcím předpisem (vyhl. č. 505/2006 Sb., kteru se zákn sciálních službách prvádí), 7. práv na chranu sukrmí a na chranu sbních údajů, 8. práv na chranu před diskriminací a manipulací (např. na vysvětlení bsahu smluvy tak, aby uživatel jednznačně przuměl), 9. práv nahlédnut d své dkumentace, jenž je něm v rámci PS zalžena, 10. práv na průběžné přehdncvání PS a práv na uknčení PS bez udání důvdů s ddržením smluvních ujednání, 11. práv na pdávání námětů, připmínek a stížnstí, a t i annymně (tt práv je upraven standardem PS č. 7 Pravidly pr uplatňvání, pdávání a vyřizvání námětů, připmínek a stížnstí na kvalitu neb průběh pskytvání PS, který jsu k dispzici u krdinátra PS), 12. práv dmítnut jinu pečvatelku nežli tu, která k němu bvykle dchází (tat situace bude brána jak mimřádné snížení rzsahu služeb a služba bude přerušena d dby návratu bvyklé pečvatelky, pkud nebudu krdinátr a uživatel dhdnuti jinak). Pvinnsti uživatele 1. převzít zdpvědnst za vlastní jednání a rzhdvání, 2. umžnit výkn služby dle sjednané smluvy, tzn. např. zajistit patřičné kmpenzační pmůcky, 3. chvat se k pečvatelce s úctu a respektem, v suladu s pravidly slušnéh chvání, 4. zdržet se užívání alkhlu neb návykvých látek 5. dbát na prevenci ublížení na zdraví jak svéh, tak i pečvatelky 6. splupracvat s krdinátrem a pečvatelku na rganizaci PS, 7. ddržvat ujednání stanvená ve smluvě pskytvání pečvatelské služby, včetně přílh a ddatků (zejména harmngram služeb pečvatelské služby), 8. pravidelně pdepisvat pečvatelce pracvní výkaz, kde jsu uvedeny skutečně pskytnuté služby PS, debrané uživatelem za určený den (datum, hdina d-d, pdpis), tent výkaz služí jak dklad pskytnuté a debrané službě, na jehž základě pak dchází k vystavení faktury dle ustanvení smluvy, 9. platby faktur v htvsti je uživatel pvinen hradit sbně neb prstřednictvím pečvatelky puze pvěřené sbě, kteru je krdinátr PS neb pvěřený zástupce rganizace. Jiné sby nejsu právněny přijímat platby; platby na účet je pvinnst hradit dle sjednané smluvy, 10. umžnit sciální šetření, mnitring neb kntrlu průběhu PS krdinátrvi PS neb pvěřenému pracvníkvi, dále jiné sbě (např. z becníh úřadu) v dprvdu rvněž pvěřené sby v přirzeném prstředí uživatele, kde je PS pskytvána, IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , seznámit pečvatelku s prvzem sptřebičů neb kmpenzačních pmůcek, které pečvatelka při výknu služby pužívá, pskytnut jí jejich návd neb uživatelsku příručku, 12. na pžádání dlžit vyjádření šetřujícíh lékaře: zda z hlediska zdravtníh stavu sby není námitek prti pskytvání PS, zda nebyla u sby zjištěna infekční a parazitární chrba, při které nemcný může být zdrjem nemcnění, zda sba netrpí psychózu a psychicku pruchu, při nichž může hrzit sebe i druhé, 13. uživatel služby je pvinen nahlásit každé infekční nemcnění, které se vyskytne u něj neb v jeh rdině, se kteru sdílí splečnu dmácnst, rganizace je právněna přerušit p dbu infekční nemci uživatele pskytvání služby (vyplývající ze Standardu rganizace č. 2. Ochrana práv uživatelů a zaměstnanců). Pvinnsti pečvatelky Pvinnsti a práva pečvatelky 1. vyknávat pečvatelsku službu v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách, prváděcí vyhlášky a dle pravidel sjednaných ve smluvě pskytvání PS, 2. p vzájemné dhdě s uživatelem a řádném seznámení s pužívanými nástrji může pečvatelka také: pmci s drbnu údržbu dmácnsti (např. výměna žárvky), drbné pravy děvů (např. přišití knflíku), další činnsti v dmácnsti, které nejsu uvedeny ve smluvě pskytvání PS, s výjimku činnstí uvedených v bdě 9, 3. pvinnst chvat se k uživateli s náležitu úctu a respektem, které vychází z etických a vnitřních pravidel rganizace (viz. Etický kdex, a standard č. 2 Ochrana práv uživatelů a zaměstnanců), 4. respektvat práv uživatele na nezávislst a samstatnst, práv rganizvat průběh pskytvání PS, 5. respektvat sukrmí a chranu sbních údajů uživatele, ddržvat mlčenlivst všem, c se během výknu služby děje, infrmace sděluje puze s plným vědmím a suhlasem uživatele, např. při vyřizvání sbních záležitstí, 6. infrmvat krdinátra PS všech změnách v průběhu pskytvání služby, které bude uživatel pžadvat, 7. předlžit vždy na knci měsíce krdinátrvi PS pracvní výkaz, pdepsaný uživatelem služby tak, jak t dpvídám vnitřnímu předpisu služby, aby mhla být uživateli vystavena faktura dpvídající debraným službám dle stanvené smluvy, 8. ddržvat becné zásady bezpečnsti práce a prtipžární chrany, při práci s přístrji a technickým vybavením musí pečvatelka pstupvat pdle příslušných návdů, které ji uživatel pskytne, zárveň je ve všech činnstech spjených s pečvatelsku službu nutné, aby se pečvatelka řídila pkyny uživatele a přihlížela ke svým schpnstem a byla nanejvýš patrná, 9. mezi pvinnsti pečvatelky nepatří: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

5 Práva pečvatelky CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , a. dbrnější práce, které vyžadují ddržvání zvláštních bezpečnstních předpisů neb které jsu v rzpru s pkyny bezpečnsti práce (např. práce s elektricku vrtačku pr zavěšení brazu), b. řízení sbníh autmbilu uživatele, včetně jiných mtrvých vzidel, c. pskytvání lékařských úknů, ke kterým není dpvídající kvalifikace pracvníka v sciálních službách. 1. práv na t, aby se uživatel vůči ní chval pdle pravidel slušnéh chvaní a s náležitým respektem jak vůči rvncennému partnervi, 2. práv na respektvání pracvní dby a na respektvání práva na nerušený dpčinek p práci, 3. práv na sukrmí (není pvinnst pečvatelky uživateli pskytnut své sukrmé telefnní čísl), 4. práv dmítnut pskytvat pečvatelsku službu uživateli, jež se chvá vůči němu/ní hrubým způsbem, je vulgární neb je jeh chvaní v rzpru s dbrými mravy, neb který pakvaně, bez zjevnéh důvdu dkládá/neumžní využívat patřičné kmpenzační pmůcky a t s nedkladným infrmváním skutečnstech krdinátra PS, 5. práv na 30min přestávku na jídl a ddech (případně 2x 15 min) nejdéle však p šesti hdinách pskytvané péče. Kntrla pečvatelské služby (sciální šetření) Pskytvatel, případně jinak určené sby (zástupci dnátrů PS, např. bcí) má práv prvádět kntrlu služby/sciální šetření a t s cílem zejména: zjistit a zmapvat aktuální sciální a zdravtní situaci uživatele, navrhnut řešení veducí ke zvýšení jeh spkjensti a ke zlepšení kvality služby, zjistit, zda pskytvání pečvatelských služeb dpvídá záknu č. 108/2006 Sb., a suvisejícím předpisům, zárveň pdmínkám dhdnutým ve smluvě, zjistit spkjenst uživatelů s pskytváním PS, případně vyhdntit Individuální plánvání služby a zajistit respektvání práv uživatelů, věřit, zda pečvatelky ddržují své pracvní pvinnsti a nejsu prušvána jejich práva. Kntrla/sciální šetření prbíhá p předchzí dhdě s uživatelem v místě pskytvaní služby. Za pskytvatele se ji účastní krdinátr PS. Kntrla/sciální šetření by se měl uskutečnit zpravidla jedenkrát rčně a je jím rvněž vždy zahájena sciální služba u zájemce PS. Přerušení užívání pečvatelské služby (článek II. smluvy) Uživatel má práv přerušit využívání služby, pkud ví, že je ze závažných důvdu nebude mci p určitu dbu využívat a pžadvat bnvení služby pminu-li tyt důvdy. Je však IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

6 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , nutné se s krdinátrem služeb dhdnut na knkrétních pdmínkách přerušení, tak aby mhla být služba bez prblémů zkrdinvána a případně v pžadvaném rzsahu dle ptřeb uživatele pzději bnvena, pkud tmu nebrání kapacitní důvdy pskytvatele. Uknčení pečvatelské služby (článek IX. smluvy) 1) Uživatel může Smluvu vypvědět bez udání důvdu. Výpvědní lhůta pr výpvěď danu uživatelem činí 15 kalendářních dnů a pčíná běžet prvním dnem následujícím p dni, v němž byla tat výpvěď pskytvateli dručena. Dručením je pr tent účel míněn sbní převzetí krdinátrem PS. 2) Pskytvatel může Smluvu vypvědět puze z těcht důvdů: a) jestliže uživatel prušuje své pvinnsti vyplývající ze Smluvy. Za prušení Smluvy se pvažuje zejména nezaplacení úhrady za pskytnutí sciální služby dle článku V. Úhrada za službu Smluvy pskytvání pečvatelské služby, b) jestliže uživatel prušuje své pvinnsti uvedené v článku VII. Smluvy pskytvání pečvatelské služby neb v těcht PRAVIDLECH POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY c) jestliže je uživatel pravidelně pd vlivem alkhlu neb návykvých látek, neb pkud uživatel verbálně či jinak atakuje pracvníka přímé péče, v tmt případě pečvatelku, d) jestliže u uživatele dšl ke změnám jeh ptřeb, které není pskytvatel schpen zajistit v rámci PS. V případě, že uživatel pruší pvinnsti uvedené v článku VII. Smluvy pskytvání pečvatelské služby, bude vyrzuměn písemnu upmínku. Nedstraní-li uživatel nedstatky d 10 kalendářních dnů d deslání první upmínky, zašle mu pskytvatel druhu upmínku. Pkud uživatel nedstraní nedstatky d dalších 7 kalendářních dnů p druhé upmínce, může pskytvatel vypvědět uzavřenu smluvu z důvdu pakvanéh prušvání práv a pvinnstí smluvy ze strany uživatele služby. Výpvědní lhůta pr výpvěď danu pskytvatelem z důvdů výše uvedených činí 15 kalendářních dnů a pčíná běžet prvním dnem následujícím p dni, v němž byla tat výpvěď uživateli dručena. Dručením je pr tent účel míněn Pskytvatel v případě naplnění dst. 2 bdů a) až c) nemá pvinnst pmci uživateli zajistit navazující služby. Pkud djde k situaci uvedené v dst. 2 bdě d) je pskytvatel pvinen pmci uživateli zajistit navazující služby. RADY A DOPORUČENÍ K VYUŽÍVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Zvládání běžných úknů péče vlastní sbu zajišťují základní živtní bilgické ptřeby uživatele. Z hlediska služeb, není-li některá z těcht ptřeb uspkjena, je uživatel hržen přím na živtě, pečvatelka je pvinna tedy pmci v sbní péči při: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

7 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , sbní hygieně každý uživatel má jiný způsb, sbní hygieny, který je třeba respektvat, např. sprchvání neb kupání. U těcht úknů je nezbytné zapjit fyzické síly. Pvažujeme za důležité zdůraznit, že síly pečvatelek nemusejí vždy stačit, prt dpručujeme pužívání speciálních KOMPENZAČNÍCH pmůcek (zvedák, přesunvací prkn, sedák d vany apd.) neb využít pmci ještě někh dalšíh. V případě, že již tyt pmůcky pužíváte je nutné pečvatelku s jejich pužíváním seznámit, aby se zabránil pškzení pmůcky neb ublížení na zdraví jejich nevhdným pužitím, pmci na taletu některý uživatel ptřebuje puze dhled neb dprvd k pužití talety, jiný napak velmi intenzívní pmc. Vždy je nutné s pečvatelku dmluvit přesný pstup, který lze nacvičit i za pdpry příbuzné neb známé sby uživatele. Zabezpečíte tak splehlivější zajištění tht úknu, blékaní a úpravu zevnějšku rvněž dpručujeme s pečvatelku dmluvit přesný pstup, který lze nacvičit i za pdpry příbuzné neb známé sby uživatele, šetřvaní pečvatelky nejsu zdravtníci, a prt dělají puze ty šetřvatelské úkny, které by si uživatel udělal sám, kdyby mu nebránil pstižení, aneb c by pečvatelka z prsté lidsksti zprstředkvala každému člvěku. Například: zprstředkvání kvalifikvané zdravtní péče, měření teplty, přilžení bkladu, dhled nad lékvým režimem připraveným pvěřenu sbu uživatele, pdání předchystané dávky insulinu, péče (nikliv zavádění) stmii (vývd), katetr (cévku), kanylu (stálu jehlu), jednduché převazy, prevence (předcházení) prleženin, šetření pkžky, masáž, pmc při cvičení. Pečvatelka prvádí tyt úkny pdle instrukcí lékaře a pkynů uživatelů (pkynů pvěřené sby, které dal klient důvěru). Dpručujeme svjit s pečvatelku tyt dvednsti než jsu naléhavě ptřeba. stravvaní - úkn suvisí s přípravu stravy, eventuálně její dnášku, kdy je třeba upzrnit, že pečvatelka není pvinna uživateli vařit, její pvinnstí je pmci uživateli při vaření. Než přistupí pečvatelka k pdpře vaření, je třeba seznámit ji se zvyklstmi uživatele a sptřebiči, které k přípravě stravy budu využity (dle návdu pužití): následuje pdávání připravené stravy a nápje, úklid p jídle k jídlu samzřejmě patří i úklid p jídle, tzn. sklizení nádbí, umytí nádbí, spráku, linky, stlu, apd. stravvání pečvatelek - pkud je pečvatelka u uživatele delší dbu (víc než šest hdin), je pvinen uživatel umžnit, nikliv zajistit, pečvatelce přiměřený prstr pr její stravvání. Znamená t, že na jídl bude mít rvněž svůj čas a míst, a t v dbě, kdy se bvykle jí (bědvá, svačí apd.), pté, c prběhne stravvání samtnéh uživatele, upzrnění je, že pečvatelka není pvinna stravvat se splečně s uživatelem ve stejné dbě, má práv na vlastní prstr. phyb, přesuny a plhvání suvisí s jedntlivými úkny při sbní hygieně, taletě, šetřvání, stravvání, dpravě a dprvdech, apd. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

8 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 2. Péče dmácnst úklid dmácnsti vždy záleží na uživateli (ppř. jím pvěřené sbě), jak úklid zrganizuje, pr stanvení: c, kdy a také jak se má uklízet., např.: běžný úklid vytíraní pdlahy, čištění kupelny a WC, luxvaní, utírání prachu, pr tyt úkny dpručujeme pečvatelce říci, c, kdy a jak důkladně uklízet a předem dhdnut klik času na t bude ptřebvat, v případě, že nebude mci stihnut vše, c uživatel pžaduje, dhdnut, c má pečvatelka udělat nejdřív a c případně pčká d příští návštěvy, velký úklid ten spčívá například v úklidu a uskládání bsahu skříněk uživatele, mytí ken a kberců v dmácnsti uživatele, drhnutí pdlah, bkladaček, pdpra při úklidu p malvání v dmácnsti uživatele, atd. péče prádl: praní, sušení, žehlení - je nutné seznámit pečvatelku s tím jak má manipulvat s uživatelvu pračku (dle návdu k pužití), při třídění, praní i žehlení prádla je nezbytná sučinnst s uživatelem z důvdu zachvání jeh navyklých způsbu prvádění těcht úknů, spravvání, ukládaní prádla - pečvatelka může ukládat i spravvat děvy, nemusí t ale zvládnut dle představ uživatele, dpručujeme dhdnut s pečvatelku, jak bude mci věci ulžit či vyspravit, dle představ uživatele. nákup - pečvatelka může prvádět běžné nákupy (ptraviny, drgerie, atd.) v bchdech v bezprstřední blízksti bydliště, není pvinna např. vyhledávat ptraviny dle nejlepší ceny, nákup je nezbytné vždy neprdleně vyúčtvat, aby nedcházel ke zbytečným nedrzuměním, k tmu je vhdné nastavit systém, jakým se uživatel s pečvatelku vždy vypřádá, např. vystavit pečvatelce seznam věcí k nákupu s uvedením částky, kteru pečvatelce uživatel svěřuje na daný nákup, údržba dmácnsti může zahrnvat drbné pravy jak např. výměna vdvdníh těsnění, namazání vrzajících dveří, zavěšení plice, apd. Tyt práce nejsu pečvatelky pvinny vyknávat a nemusí je ani umět, jsu však nápmcny, při zajištění příslušné dbrné pmci pr údržbu. 3. Pmc při zapjení se d sciálníh prstředí splečenské prstředí - pečvatelka pmáhá v tm, aby se uživatel mhl znvu zapjit d splečenskéh živta a prsazvat v něm své ptřeby a zájmy, jejím úklem je, aby se uživatel účastnil důležitých schůzek, byl včas a dbře infrmván, aby zúčastněné strany dbře rzuměly uživatelvým názrům, pstjům a vůli, nesmí však jednat za něh, vyřizvání pchůzek a jednání - při těcht úknech je nejdůležitější, aby pečvatelka pchpila pdstatu záležitsti, kteru vyřizuje, aby ji vyřídila tak, jak by t udělal sám uživatel, tudíž aby pečvatelka přesně věděla, kam má jít, c má žádat, dmítat či jak má jinak jednat, zárveň je nezbytné, aby měla zpětnu vazbu uživatele. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

9 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: Centrum sciálních služeb Ostrava,.p.s. Jahnva 867/ Ostrava - Mariánské Hry Telefn: Web: Bank.spjení: /0300 Ředitel rganizace: Ing. Jiří Drastík, mbil: Krdinátr pečvatelské služby: Mgr. Zuzana Týnvá, mbil: , Uživatelé mhu také zdarma využít základní pradenství krdinátra PS v blastech: dávek státní sciální pdpry, sciální péče (průkazy TP, ZTP, ZTP/P), invalidních důchdů, sciálních služeb, včetně pmci s vyřízením příspěvku na péči, výhd a slev mim záknem stanvené blasti, pradenství při výběru kmpenzačních pmůcek Knzultační hdiny, ve kterých krdinátra určitě zastihnete: Pndělí - Pátek Mim knzultační hdiny p předchzí telefnické dmluvě. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více