PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání pečvatelské služby a je sučástí standardů kvality Pečvatelské služby Centra sciálních služeb Ostrava,.p.s. Dkument vydán: Dkument schválil: Ing. Jiří Drastík Dkument nabývá platnst d: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

2 Pečvatelská služba CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , ZÁKLADNÍ DEFINICE Pečvatelská služba je terénní neb ambulantní služba pskytvaná pdle 40 zákna sciálních službách sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb zdravtníh pstižení. Cílem služby je zajistit kvalitní pskytvání pečvatelské služby v dmácím prstředí prstřednictvím druhé sby, v tmt případě pečvatelky, a pmci tak člvěku zvládat úkny, které by dělal sám, kdyby mhl. Tat služba je určena všem, kteří chtějí i za pmci druhých sb zůstat dma a neztratit kntakt se svým splečenským prstředím. Částečná ztráta sběstačnsti z důvdu věku, chrnickéh neb zdravtníh pstižení pak nutí vyhledat službu, která jim zaručí jisttu v základních denních činnstech, přinese pcit bezpečí a prdluží jejich běžné fungvání v místě, kde je jim dbře. Přijetí uživatele Zájemce se stává uživatelem pečvatelské služby: dnem pdpisu smluvy pskytvaní služby, kamžikem zahájení pskytvaní služby. Sučástí smluvy se v průběhu služby stává Individuální plán uživatele, který je pravidelně minimálně dvakrát rčně vyhdncván. ORGANIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY U NÁS (dále jen PS) Organizace pečvatelské služby lze rzdělit na 2 části: 1) rganizace rzsahu služby jedná se stanvení harmngramu PS na jedntlivé měsíce, dle ptřeb jedntlivých uživatelů PS a mžnstí pskytvatele, včetně prjednávání náhle vzniklých změn během realizace služby (čas zahájení služby, délka pskytvání služby). Organizaci prvádí krdinátr služby dle pdkladů sciálníh šetření, přímým nadřízeným krdinátra je veducí blasti rzvje rganizace. 2) rganizace průběhu služby jedná se stanvení činnstí, které uživatel rganizuje sám na základě svých vlastních každdenních ptřeb (u uživatelů zbavených způsbilsti k právním úknům je průběh služby prjednán se záknným zástupcem a uživatelem služby). Krdinátr d služby zasahuje puze v případě, že djde k nedrzumění, knfliktům, a příp. prušvání práv uživatele neb pečvatelky. Práva uživatele Práva a pvinnsti uživatele 1. práv na nezávislst, samstatnst v průběhu služby a rzhdvat svém živtě, 2. práv být ve vztahu k pečvatelce, krdinátrce PS rvncenným a rvnprávným partnerem, 3. práv na upřednstnění pdpry před péčí, IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

3 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 4. práv na dpvídající způsb kmunikace, 5. práv na pskytvání PS dle individuálních ptřeb, upravených smluvu a individuálním plánváním PS, 6. práv na pskytvání PS v rzsahu stanveném záknem č. 108/2006 Sb. v platném znění a s platným prváděcím předpisem (vyhl. č. 505/2006 Sb., kteru se zákn sciálních službách prvádí), 7. práv na chranu sukrmí a na chranu sbních údajů, 8. práv na chranu před diskriminací a manipulací (např. na vysvětlení bsahu smluvy tak, aby uživatel jednznačně przuměl), 9. práv nahlédnut d své dkumentace, jenž je něm v rámci PS zalžena, 10. práv na průběžné přehdncvání PS a práv na uknčení PS bez udání důvdů s ddržením smluvních ujednání, 11. práv na pdávání námětů, připmínek a stížnstí, a t i annymně (tt práv je upraven standardem PS č. 7 Pravidly pr uplatňvání, pdávání a vyřizvání námětů, připmínek a stížnstí na kvalitu neb průběh pskytvání PS, který jsu k dispzici u krdinátra PS), 12. práv dmítnut jinu pečvatelku nežli tu, která k němu bvykle dchází (tat situace bude brána jak mimřádné snížení rzsahu služeb a služba bude přerušena d dby návratu bvyklé pečvatelky, pkud nebudu krdinátr a uživatel dhdnuti jinak). Pvinnsti uživatele 1. převzít zdpvědnst za vlastní jednání a rzhdvání, 2. umžnit výkn služby dle sjednané smluvy, tzn. např. zajistit patřičné kmpenzační pmůcky, 3. chvat se k pečvatelce s úctu a respektem, v suladu s pravidly slušnéh chvání, 4. zdržet se užívání alkhlu neb návykvých látek 5. dbát na prevenci ublížení na zdraví jak svéh, tak i pečvatelky 6. splupracvat s krdinátrem a pečvatelku na rganizaci PS, 7. ddržvat ujednání stanvená ve smluvě pskytvání pečvatelské služby, včetně přílh a ddatků (zejména harmngram služeb pečvatelské služby), 8. pravidelně pdepisvat pečvatelce pracvní výkaz, kde jsu uvedeny skutečně pskytnuté služby PS, debrané uživatelem za určený den (datum, hdina d-d, pdpis), tent výkaz služí jak dklad pskytnuté a debrané službě, na jehž základě pak dchází k vystavení faktury dle ustanvení smluvy, 9. platby faktur v htvsti je uživatel pvinen hradit sbně neb prstřednictvím pečvatelky puze pvěřené sbě, kteru je krdinátr PS neb pvěřený zástupce rganizace. Jiné sby nejsu právněny přijímat platby; platby na účet je pvinnst hradit dle sjednané smluvy, 10. umžnit sciální šetření, mnitring neb kntrlu průběhu PS krdinátrvi PS neb pvěřenému pracvníkvi, dále jiné sbě (např. z becníh úřadu) v dprvdu rvněž pvěřené sby v přirzeném prstředí uživatele, kde je PS pskytvána, IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , seznámit pečvatelku s prvzem sptřebičů neb kmpenzačních pmůcek, které pečvatelka při výknu služby pužívá, pskytnut jí jejich návd neb uživatelsku příručku, 12. na pžádání dlžit vyjádření šetřujícíh lékaře: zda z hlediska zdravtníh stavu sby není námitek prti pskytvání PS, zda nebyla u sby zjištěna infekční a parazitární chrba, při které nemcný může být zdrjem nemcnění, zda sba netrpí psychózu a psychicku pruchu, při nichž může hrzit sebe i druhé, 13. uživatel služby je pvinen nahlásit každé infekční nemcnění, které se vyskytne u něj neb v jeh rdině, se kteru sdílí splečnu dmácnst, rganizace je právněna přerušit p dbu infekční nemci uživatele pskytvání služby (vyplývající ze Standardu rganizace č. 2. Ochrana práv uživatelů a zaměstnanců). Pvinnsti pečvatelky Pvinnsti a práva pečvatelky 1. vyknávat pečvatelsku službu v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách, prváděcí vyhlášky a dle pravidel sjednaných ve smluvě pskytvání PS, 2. p vzájemné dhdě s uživatelem a řádném seznámení s pužívanými nástrji může pečvatelka také: pmci s drbnu údržbu dmácnsti (např. výměna žárvky), drbné pravy děvů (např. přišití knflíku), další činnsti v dmácnsti, které nejsu uvedeny ve smluvě pskytvání PS, s výjimku činnstí uvedených v bdě 9, 3. pvinnst chvat se k uživateli s náležitu úctu a respektem, které vychází z etických a vnitřních pravidel rganizace (viz. Etický kdex, a standard č. 2 Ochrana práv uživatelů a zaměstnanců), 4. respektvat práv uživatele na nezávislst a samstatnst, práv rganizvat průběh pskytvání PS, 5. respektvat sukrmí a chranu sbních údajů uživatele, ddržvat mlčenlivst všem, c se během výknu služby děje, infrmace sděluje puze s plným vědmím a suhlasem uživatele, např. při vyřizvání sbních záležitstí, 6. infrmvat krdinátra PS všech změnách v průběhu pskytvání služby, které bude uživatel pžadvat, 7. předlžit vždy na knci měsíce krdinátrvi PS pracvní výkaz, pdepsaný uživatelem služby tak, jak t dpvídám vnitřnímu předpisu služby, aby mhla být uživateli vystavena faktura dpvídající debraným službám dle stanvené smluvy, 8. ddržvat becné zásady bezpečnsti práce a prtipžární chrany, při práci s přístrji a technickým vybavením musí pečvatelka pstupvat pdle příslušných návdů, které ji uživatel pskytne, zárveň je ve všech činnstech spjených s pečvatelsku službu nutné, aby se pečvatelka řídila pkyny uživatele a přihlížela ke svým schpnstem a byla nanejvýš patrná, 9. mezi pvinnsti pečvatelky nepatří: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

5 Práva pečvatelky CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , a. dbrnější práce, které vyžadují ddržvání zvláštních bezpečnstních předpisů neb které jsu v rzpru s pkyny bezpečnsti práce (např. práce s elektricku vrtačku pr zavěšení brazu), b. řízení sbníh autmbilu uživatele, včetně jiných mtrvých vzidel, c. pskytvání lékařských úknů, ke kterým není dpvídající kvalifikace pracvníka v sciálních službách. 1. práv na t, aby se uživatel vůči ní chval pdle pravidel slušnéh chvaní a s náležitým respektem jak vůči rvncennému partnervi, 2. práv na respektvání pracvní dby a na respektvání práva na nerušený dpčinek p práci, 3. práv na sukrmí (není pvinnst pečvatelky uživateli pskytnut své sukrmé telefnní čísl), 4. práv dmítnut pskytvat pečvatelsku službu uživateli, jež se chvá vůči němu/ní hrubým způsbem, je vulgární neb je jeh chvaní v rzpru s dbrými mravy, neb který pakvaně, bez zjevnéh důvdu dkládá/neumžní využívat patřičné kmpenzační pmůcky a t s nedkladným infrmváním skutečnstech krdinátra PS, 5. práv na 30min přestávku na jídl a ddech (případně 2x 15 min) nejdéle však p šesti hdinách pskytvané péče. Kntrla pečvatelské služby (sciální šetření) Pskytvatel, případně jinak určené sby (zástupci dnátrů PS, např. bcí) má práv prvádět kntrlu služby/sciální šetření a t s cílem zejména: zjistit a zmapvat aktuální sciální a zdravtní situaci uživatele, navrhnut řešení veducí ke zvýšení jeh spkjensti a ke zlepšení kvality služby, zjistit, zda pskytvání pečvatelských služeb dpvídá záknu č. 108/2006 Sb., a suvisejícím předpisům, zárveň pdmínkám dhdnutým ve smluvě, zjistit spkjenst uživatelů s pskytváním PS, případně vyhdntit Individuální plánvání služby a zajistit respektvání práv uživatelů, věřit, zda pečvatelky ddržují své pracvní pvinnsti a nejsu prušvána jejich práva. Kntrla/sciální šetření prbíhá p předchzí dhdě s uživatelem v místě pskytvaní služby. Za pskytvatele se ji účastní krdinátr PS. Kntrla/sciální šetření by se měl uskutečnit zpravidla jedenkrát rčně a je jím rvněž vždy zahájena sciální služba u zájemce PS. Přerušení užívání pečvatelské služby (článek II. smluvy) Uživatel má práv přerušit využívání služby, pkud ví, že je ze závažných důvdu nebude mci p určitu dbu využívat a pžadvat bnvení služby pminu-li tyt důvdy. Je však IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

6 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , nutné se s krdinátrem služeb dhdnut na knkrétních pdmínkách přerušení, tak aby mhla být služba bez prblémů zkrdinvána a případně v pžadvaném rzsahu dle ptřeb uživatele pzději bnvena, pkud tmu nebrání kapacitní důvdy pskytvatele. Uknčení pečvatelské služby (článek IX. smluvy) 1) Uživatel může Smluvu vypvědět bez udání důvdu. Výpvědní lhůta pr výpvěď danu uživatelem činí 15 kalendářních dnů a pčíná běžet prvním dnem následujícím p dni, v němž byla tat výpvěď pskytvateli dručena. Dručením je pr tent účel míněn sbní převzetí krdinátrem PS. 2) Pskytvatel může Smluvu vypvědět puze z těcht důvdů: a) jestliže uživatel prušuje své pvinnsti vyplývající ze Smluvy. Za prušení Smluvy se pvažuje zejména nezaplacení úhrady za pskytnutí sciální služby dle článku V. Úhrada za službu Smluvy pskytvání pečvatelské služby, b) jestliže uživatel prušuje své pvinnsti uvedené v článku VII. Smluvy pskytvání pečvatelské služby neb v těcht PRAVIDLECH POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY c) jestliže je uživatel pravidelně pd vlivem alkhlu neb návykvých látek, neb pkud uživatel verbálně či jinak atakuje pracvníka přímé péče, v tmt případě pečvatelku, d) jestliže u uživatele dšl ke změnám jeh ptřeb, které není pskytvatel schpen zajistit v rámci PS. V případě, že uživatel pruší pvinnsti uvedené v článku VII. Smluvy pskytvání pečvatelské služby, bude vyrzuměn písemnu upmínku. Nedstraní-li uživatel nedstatky d 10 kalendářních dnů d deslání první upmínky, zašle mu pskytvatel druhu upmínku. Pkud uživatel nedstraní nedstatky d dalších 7 kalendářních dnů p druhé upmínce, může pskytvatel vypvědět uzavřenu smluvu z důvdu pakvanéh prušvání práv a pvinnstí smluvy ze strany uživatele služby. Výpvědní lhůta pr výpvěď danu pskytvatelem z důvdů výše uvedených činí 15 kalendářních dnů a pčíná běžet prvním dnem následujícím p dni, v němž byla tat výpvěď uživateli dručena. Dručením je pr tent účel míněn Pskytvatel v případě naplnění dst. 2 bdů a) až c) nemá pvinnst pmci uživateli zajistit navazující služby. Pkud djde k situaci uvedené v dst. 2 bdě d) je pskytvatel pvinen pmci uživateli zajistit navazující služby. RADY A DOPORUČENÍ K VYUŽÍVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Zvládání běžných úknů péče vlastní sbu zajišťují základní živtní bilgické ptřeby uživatele. Z hlediska služeb, není-li některá z těcht ptřeb uspkjena, je uživatel hržen přím na živtě, pečvatelka je pvinna tedy pmci v sbní péči při: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

7 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , sbní hygieně každý uživatel má jiný způsb, sbní hygieny, který je třeba respektvat, např. sprchvání neb kupání. U těcht úknů je nezbytné zapjit fyzické síly. Pvažujeme za důležité zdůraznit, že síly pečvatelek nemusejí vždy stačit, prt dpručujeme pužívání speciálních KOMPENZAČNÍCH pmůcek (zvedák, přesunvací prkn, sedák d vany apd.) neb využít pmci ještě někh dalšíh. V případě, že již tyt pmůcky pužíváte je nutné pečvatelku s jejich pužíváním seznámit, aby se zabránil pškzení pmůcky neb ublížení na zdraví jejich nevhdným pužitím, pmci na taletu některý uživatel ptřebuje puze dhled neb dprvd k pužití talety, jiný napak velmi intenzívní pmc. Vždy je nutné s pečvatelku dmluvit přesný pstup, který lze nacvičit i za pdpry příbuzné neb známé sby uživatele. Zabezpečíte tak splehlivější zajištění tht úknu, blékaní a úpravu zevnějšku rvněž dpručujeme s pečvatelku dmluvit přesný pstup, který lze nacvičit i za pdpry příbuzné neb známé sby uživatele, šetřvaní pečvatelky nejsu zdravtníci, a prt dělají puze ty šetřvatelské úkny, které by si uživatel udělal sám, kdyby mu nebránil pstižení, aneb c by pečvatelka z prsté lidsksti zprstředkvala každému člvěku. Například: zprstředkvání kvalifikvané zdravtní péče, měření teplty, přilžení bkladu, dhled nad lékvým režimem připraveným pvěřenu sbu uživatele, pdání předchystané dávky insulinu, péče (nikliv zavádění) stmii (vývd), katetr (cévku), kanylu (stálu jehlu), jednduché převazy, prevence (předcházení) prleženin, šetření pkžky, masáž, pmc při cvičení. Pečvatelka prvádí tyt úkny pdle instrukcí lékaře a pkynů uživatelů (pkynů pvěřené sby, které dal klient důvěru). Dpručujeme svjit s pečvatelku tyt dvednsti než jsu naléhavě ptřeba. stravvaní - úkn suvisí s přípravu stravy, eventuálně její dnášku, kdy je třeba upzrnit, že pečvatelka není pvinna uživateli vařit, její pvinnstí je pmci uživateli při vaření. Než přistupí pečvatelka k pdpře vaření, je třeba seznámit ji se zvyklstmi uživatele a sptřebiči, které k přípravě stravy budu využity (dle návdu pužití): následuje pdávání připravené stravy a nápje, úklid p jídle k jídlu samzřejmě patří i úklid p jídle, tzn. sklizení nádbí, umytí nádbí, spráku, linky, stlu, apd. stravvání pečvatelek - pkud je pečvatelka u uživatele delší dbu (víc než šest hdin), je pvinen uživatel umžnit, nikliv zajistit, pečvatelce přiměřený prstr pr její stravvání. Znamená t, že na jídl bude mít rvněž svůj čas a míst, a t v dbě, kdy se bvykle jí (bědvá, svačí apd.), pté, c prběhne stravvání samtnéh uživatele, upzrnění je, že pečvatelka není pvinna stravvat se splečně s uživatelem ve stejné dbě, má práv na vlastní prstr. phyb, přesuny a plhvání suvisí s jedntlivými úkny při sbní hygieně, taletě, šetřvání, stravvání, dpravě a dprvdech, apd. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

8 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , 2. Péče dmácnst úklid dmácnsti vždy záleží na uživateli (ppř. jím pvěřené sbě), jak úklid zrganizuje, pr stanvení: c, kdy a také jak se má uklízet., např.: běžný úklid vytíraní pdlahy, čištění kupelny a WC, luxvaní, utírání prachu, pr tyt úkny dpručujeme pečvatelce říci, c, kdy a jak důkladně uklízet a předem dhdnut klik času na t bude ptřebvat, v případě, že nebude mci stihnut vše, c uživatel pžaduje, dhdnut, c má pečvatelka udělat nejdřív a c případně pčká d příští návštěvy, velký úklid ten spčívá například v úklidu a uskládání bsahu skříněk uživatele, mytí ken a kberců v dmácnsti uživatele, drhnutí pdlah, bkladaček, pdpra při úklidu p malvání v dmácnsti uživatele, atd. péče prádl: praní, sušení, žehlení - je nutné seznámit pečvatelku s tím jak má manipulvat s uživatelvu pračku (dle návdu k pužití), při třídění, praní i žehlení prádla je nezbytná sučinnst s uživatelem z důvdu zachvání jeh navyklých způsbu prvádění těcht úknů, spravvání, ukládaní prádla - pečvatelka může ukládat i spravvat děvy, nemusí t ale zvládnut dle představ uživatele, dpručujeme dhdnut s pečvatelku, jak bude mci věci ulžit či vyspravit, dle představ uživatele. nákup - pečvatelka může prvádět běžné nákupy (ptraviny, drgerie, atd.) v bchdech v bezprstřední blízksti bydliště, není pvinna např. vyhledávat ptraviny dle nejlepší ceny, nákup je nezbytné vždy neprdleně vyúčtvat, aby nedcházel ke zbytečným nedrzuměním, k tmu je vhdné nastavit systém, jakým se uživatel s pečvatelku vždy vypřádá, např. vystavit pečvatelce seznam věcí k nákupu s uvedením částky, kteru pečvatelce uživatel svěřuje na daný nákup, údržba dmácnsti může zahrnvat drbné pravy jak např. výměna vdvdníh těsnění, namazání vrzajících dveří, zavěšení plice, apd. Tyt práce nejsu pečvatelky pvinny vyknávat a nemusí je ani umět, jsu však nápmcny, při zajištění příslušné dbrné pmci pr údržbu. 3. Pmc při zapjení se d sciálníh prstředí splečenské prstředí - pečvatelka pmáhá v tm, aby se uživatel mhl znvu zapjit d splečenskéh živta a prsazvat v něm své ptřeby a zájmy, jejím úklem je, aby se uživatel účastnil důležitých schůzek, byl včas a dbře infrmván, aby zúčastněné strany dbře rzuměly uživatelvým názrům, pstjům a vůli, nesmí však jednat za něh, vyřizvání pchůzek a jednání - při těcht úknech je nejdůležitější, aby pečvatelka pchpila pdstatu záležitsti, kteru vyřizuje, aby ji vyřídila tak, jak by t udělal sám uživatel, tudíž aby pečvatelka přesně věděla, kam má jít, c má žádat, dmítat či jak má jinak jednat, zárveň je nezbytné, aby měla zpětnu vazbu uživatele. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

9 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, Ostrava-Mariánské Hry Telefn: , KONTAKTNÍ ÚDAJE Adresa: Centrum sciálních služeb Ostrava,.p.s. Jahnva 867/ Ostrava - Mariánské Hry Telefn: Web: Bank.spjení: /0300 Ředitel rganizace: Ing. Jiří Drastík, mbil: Krdinátr pečvatelské služby: Mgr. Zuzana Týnvá, mbil: , Uživatelé mhu také zdarma využít základní pradenství krdinátra PS v blastech: dávek státní sciální pdpry, sciální péče (průkazy TP, ZTP, ZTP/P), invalidních důchdů, sciálních služeb, včetně pmci s vyřízením příspěvku na péči, výhd a slev mim záknem stanvené blasti, pradenství při výběru kmpenzačních pmůcek Knzultační hdiny, ve kterých krdinátra určitě zastihnete: Pndělí - Pátek Mim knzultační hdiny p předchzí telefnické dmluvě. IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0300 Zapsán v OR u KOS v Ostravě, ddíl O, vlžka

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád Pravidla pr pskytvání pečvatelské služby - prvzní řád Organizace zajišťuje v rámci pskytvání pečvatelské služby: základní činnsti, které je pvinna pskytvat v suladu se záknem sciálních službách, uživatel

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Aktualizace: leden 2018 Datum účinnsti: 1. 3. 2018 Pracviště: OA Vrchlabí 1 POPIS OSOBNÍ ASISTENCE, MÍSTO A ČAS je terénní služba pskytvaná sbám, které

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Statutární měst Ostrava-městský bvd Lhtka, IČ 00845451, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava Lhtka, jak správce sbních údajů (dále jen jak správce neb

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více