Děkujeme Vám za projevenou důvěru při volbě naší pečovatelské služby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkujeme Vám za projevenou důvěru při volbě naší pečovatelské služby."

Transkript

1 VSTUPNÍ BALÍČEK INFORMACÍ PRO KLIENTY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA BLANSKO 1. Informace pro VÁS 2. Ceník pečovatelské služby 3. Informace k objednávce a platbám za obědy 4. Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Děkujeme Vám za projevenou důvěru při volbě naší pečovatelské služby. Město Blansko IČ Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1, Blansko ,

2 1. INFORMACE PRO VÁS Vážený pane, vážená paní. Děkujeme Vám, že jste se stali klienty Pečovatelské služby Města Blansko. Touto formou bychom Vám chtěli sdělit několik základních informací o naší službě. Kdo jsme Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších poskytovaných sociálních služeb. Městem Blansko je poskytována od roku 1992 na základě rozhodnutí přednosty OkÚ. Od roku 2007 získala služba oprávnění k poskytování na základě rozhodnutí o registraci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je poskytována v terénu a na dvou domech s pečovatelskou službou 9. května 1 a Pod Javory 32, Blansko. Vám je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou jste námi uzavřeli. Poslání Pečovatelské služby Města Blansko Posláním pečovatelské služby Města Blansko je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt s vrstevníky. Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje Vám rozhodovat o svých potřebách. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného Radou města. Cíl služby Cílem pečovatelské služby je podpořit Vás ve vašem domácím prostředí, zajistit pomoc při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora v obtížné situaci, kterou nejste schopni sami vyřešit k opětovnému začlenění se do běžného života společnosti. Konkrétní cíle: pomáháme při zajištění vašich potřeb, zajištění péče, pomoci a podpory při zvládání úkonů sebepéče. pomáháme posílit váš psychický stav, aby jste zvládli vyřešit svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti. podporujeme zlepšení ve vašich dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti. posilujeme vaše zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků. přispíváme k vaší aktivizaci, zlepšení kontaktu s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbouráváme vaši sociální izolaci 2

3 Zásady principy poskytovaných služeb Individuální přístup - Respektujeme Vaši individualitu, potřeby a přání. Aktivní a respektující pomoc - Respektujeme Vaše práva, svobodu volby, možnost výběru a způsob poskytované služby. Vstřícnost, taktní a citlivý přístup - Zajišťujeme Vám ze strany pracovníků pečovatelské služby. Rovnost - Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Řídíme se pravidlem rovnocennosti jakožto lidské bytosti jsme si rovni. Empatie, flexibilita - Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny ve vašich osobních cílech či potřebách. Odborný přístup pracovníků - Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci. Důvěrnost - Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozní doba a kontakt na pracoviště Provozní doba pracoviště nám. Republiky 1, Blansko Pondělí 8:00-17:00 hod Úterý 8:00 14:00 hod Středa 8:00-17:00 hod Čtvrtek 8:00 14:00 hod. Pátek 8:00-13:00 hod. Tel sociální pracovník pečovatelské služby Zde získáte bezplatné poskytnutí základního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Informace o sociálních službách a bydlení seniorů Vám zajistí sociální pracovníci Centra pro podporu komunitního plánování (CpKP) nám. Republiky 1 - Tel Veřejný závazek Směřujeme k tomu, aby jste zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli žít běžným způsobem života ve svém sociálním prostředí i přes nepříznivou sociální situaci, do které se dostáváte v důsledku zhoršení zdravotního stavu, věku, omezení, či ztráty soběstačnosti. Kapacita naší služby je omezena. 3

4 PRAVIDLA SLUŽBY Vaše práva: Poskytování služby je postaveno na rovnoprávném vztahu. Z tohoto důvodu máte právo na: svobodnou volbu sami si rozhodnete jaký úkon a v jakém rozsahu budete využívat a jakého cíle chcete dosáhnout vstřícný, profesionální, empatický přístup, vedoucí k zachování Vaší důstojnosti a bezpečí soukromí respektujeme Vaše soukromí v bytě, zachováváme mlčenlivost svobodu vyznání poskytujeme službu všem bez rozdílu vyznání rovný přístup ke službě všem poskytujeme službu ve stejné kvalitě na přiměřené riziko spojené s poskytováním služby nahlížení do své dokumentace vedené pečovatelskou službou informace o službě a její ceně (ceník pečovatelské služby, platba za obědy) být telefonicky informováni v případě, že službu nelze realizovat ve smluveném termínu či příslušnou pečovatelkou vyúčtování péče a obědů doložené příjmovým dokladem - potvrzením o zaplacení uhradit platbu za vyúčtování poskytnuté péče a obědů dle vámi vybraného způsobu platby a to pečovatelce v hotovosti nebo převodem na účet města ukončit smlouvu bez udání důvodu podat stížnost, připomínky a náměty k poskytované službě využití základního sociální poradenství o možnostech využití sociálních příspěvků a služeb a dalších nabízených aktivit 4

5 Vaše povinnosti: dodržovat Vnitřní pravidla a Smlouvu o poskytování pečovatelské služby uvést při zahájení služby nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, adresu a datum narození (v zájmu kvalitního poskytnutí služby je vhodné doplnit kontakt na blízkou osobu a praktického lékaře). V případě změny v průběhu poskytování služby je vhodné tuto změnu oznámit pečovatelce nebo sociální pracovnici. spolupracovat na hodnocení průběhu služby (individuálním plánu) a s klíčovým pracovníkem (pečovatelkou) dle potřeby tento plán přehodnocovat informovat poskytovatele o změnách ovlivňujících poskytování služby (změna bydliště, telefonního čísla, plánovaná nepřítomnosti v době smluvené návštěvy) umožnit pracovníkovi pečovatelské služby přístup (v případě zdravotního omezení poskytnout klíče) a zajistit potřebné podmínky k poskytování služby platit úhradu v hotovosti pracovníkům pečovatelské služby oproti předloženému účetnímu dokladu, nebo převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy platba musí být uhrazena Poskytovateli do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla pečovatelská služba poskytnuta oznámit nám skutečnost, že jste nositelem infekčního onemocnění (např. TBC, svrab apod., že má vaše domácí zvíře blechy) odstranit závady v domácnosti, které ohrožují zdraví či bezpečnost pečovatelek nesnižovat důstojnost pečovatelky ponižováním a dbát na vytváření přátelského prostředí 5

6 Další doplňující informace: Poskytneme Vám základní sociální poradenství potřebné informace k řešení Vaší nepříznivé sociální situace s možností získávání sociálních dávek. V případě Vašeho zájmu poskytneme informace o jiných formách pomoci. Na základě změny vašich potřeb můžeme změnit nebo upravit rozsah úkonů pečovatelské služby, případně přerušit nebo ukončit poskytování služby. Službu po dohodě s Vámi přerušíme z důvodu Vaší dlouhodobé hospitalizace, Vašich krátkodobých pobytů u Vašich blízkých, po dobu zajišťování pomoci jinou osobou na přechodnou dobu maximálně 5 měsíců, tak že je s námi předem vše písemně dohodnuto a zaevidováno ve Vaší osobní dokumentaci. V souvislosti s řádným poskytováním pečovatelské služby jsme povinni vést dokumentaci o poskytování pečovatelské služby, která obsahuje Žádost o poskytování pečovatelské služby, Dotazník k pečovatelské službě, Sociální šetření, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby včetně dodatků, Individuální plán a další záznamy. Máte právo do této dokumentace kdykoliv nahlédnout. Na základě Vašich požadavků a potřeb budete společně s klíčovým pracovníkem (vaší pečovatelkou) spolupracovat na Individuálním plánu a jeho hodnocení minimálně 1 x za rok. Pokud bychom ze závažných důvodů nemohli poskytnout službu ve smluveném čase a rozsahu, budeme Vás o této změně telefonicky informovat. Pokud z předvídatelných důvodů nebudete chtít službu využít, jste povinni tuto skutečnost oznámit na pracoviště pečovatelské služby osobně, nebo telefonicky. V případě, že se pečovatelka nedostaví k poskytnutí péče a předem vás o této skutečnosti neinformovala, volejte okamžitě na pracoviště nám. Republiky tel: , , Při nákupech a pochůzkách spojených s placením, dáte peníze pečovatelce předem. Pečovatelka vše zapíše a při předání provede vyúčtování. Úklid budeme provádět vašimi úklidovými prostředky a nástroji, které musí odpovídat hygienickým i bezpečnostním předpisům. Sezonní úklidy Vám zajistíme po dohodě s Vámi, a to alespoň 14 dnů předem a s tím, že pokud nebude možné z důvodu personálních podmínek, nepříznivého počasí Vám úklid zajistit dohodneme se s Vámi na jiný termín, případně předáme kontakt na službu Domácí hospodyně. Z důvodu ochrany vašeho zdraví i pečovatelek neprovádíme umývání oken v zimních měsících (prosinec únor). Tyto úkony si po dohodě s námi prosím plánujte v jiných měsících. Pokud v Dotazníku k pečovatelské službě uvedete kontaktní osoby, souhlasíte s tím, aby pečovatelská služba oprávněně poskytla základní informace vztahující se 6

7 k průběhu poskytování služby i těmto osobám. Uvedené osoby jsou ihned informovány, pokud nám při sjednané návštěvě neotevíráte nebo hrozí-li nebezpečí, že jste v ohrožení života nebo zdraví. Také jsou oprávněny převzít klíče, vyrovnat vzájemné pohledávky v situaci, kdy jste náhle hospitalizováni, nebo je ukončeno poskytnutí služby a vy nemůžete tyto náležitosti vyřídit osobně. V případě, že při předem sjednané návštěvě neotvíráte a pracovníci pečovatelské služby mají podezření, že by mohlo být ohroženo Vaše zdraví nebo život a není možno spojit se s žádnou kontaktní osobou, ani se sousedy, je vznesen dotaz na Vašeho lékaře, případně na nejbližší nemocnici. Pokud není prokázáno, že jste byli hospitalizováni, jsou pracovníci oprávněni zavolat složky záchranného systému. Uvědomujeme si, že tento postup může znamenat násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na bytovém zařízení a je proto ve Vašem zájmu ohlašovat jakékoli změny, jak telefonních čísel u kontaktních osob, tak oznamovat pečovatelce telefonicky vaši možnou nepřítomnost. V případě, že dojde k nouzové situaci (př. onemocnění pracovníků služby, nebo k havárii či poruše na služebním vozidle a podobně) bude poskytování služby omezeno. O této změně budete telefonicky informováni. Pokud nelze přístup na místo smluvené k poskytování služby zajistit jinak, užívá pracovník Vaše klíče na základě Předávacího protokolu ke klíčům. Mimo dobu poskytování služeb ukládá pracovník klíče do uzamykatelné skříňky, trezoru na pracovišti pečovatelské služby. Jedenkrát za rok Vám přineseme Dotazník pro klienty, kterým bude zjišťována vaše spokojenost s poskytovanou službou a kvalitou obědů. Dotazník je anonymní, kromě položených otázek do něj můžete napsat vše, co vás trápí, abychom se mohli pokusit tyto problémy řešit. Nemusí jít jen o problémy související s naší péčí, ale problémy rodinné, vztahové, sousedské apod. Lidé nemocní, hendikepovaní, senioři bývají v naší společnosti často cílem různého nátlaku, psychického či fyzického násilí nebo týrání či sexuálního násilí. Máte-li pocit nebo jste-li přesvědčení, že se někdo vůči Vám nebo Vašim známým dopouští těchto činů, může to být i osoba Vám blízká nebo i náš pracovník), prosíme, odložte veškerý stud a oznamte nám to. Zaručujeme vám diskrétnost při řešení všech vašich otázek. Vítáme vaše připomínky a návrhy nebo náměty ke zlepšení kvality našich služeb, které nám poskytnete buď osobně či v dotazníku pro klienty nebo telefonicky na čísle , mobil Své připomínky a stížnosti můžete též anonymně vhazovat do schránek na jednotlivých pracovištích, nebo je poštou zasílat na naši adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb pečovatelská služba, nám. Republiky 1, Blansko. 7

8 Kde jinde můžete hledat pomoc: Tísňového volání evropské číslo 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská policie 156 Státní policie 158 Senior telefon nebo Linka důvěry Nemocnice Blansko , pohotovost Nemocnice Boskovice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Senior centrum Blansko Domov pro seniory Černá Hora Městský úřad Blansko odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb odbor komunální údržby Kontakt na další instituce a služby Charitní ošetřovatelská služba, půjčovna pomůcek odlehčovací služba domácí hospicová péče Pečovatelská služba ČČK Blansko Oblastní charita Blansko právní, sociální a psychologické poradenství Klas klub aktivních seniorů Senior Point - právní poradenství pro seniory Úřad práce Blansko Státní soc. podpora příspěvek na mobilitu a péči ÚP Boskovice Státní soc. podpora , 643 příspěvek na mobilitu a péči Půjčovna pomůcek Boskovice Pohotovostní linka dodavatele plynu 1239 Pohotovostní služba dodavatele elektřiny Pohotovostní služba dodavatele vody Blansko Boskovice

9 2. CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Př.č. Název úkonu a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o Platný od Úhrada :Kč/hod. Kč/úkon vlastní osobu 1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 95,- Kč/hod. 2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 95,- Kč/hod. 90,- Kč/hod. 4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 95,- Kč/hod. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1 pomoc při úkonech osobní hygieny, 100,- Kč/hod. 2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 100,- Kč/hod. 3 pomoc při použití WC. 100,- Kč/hod. c) Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: 1 dovoz nebo donáška jídla domy s pečovatelskou službou, dovoz nebo donáška jídla město Blansko, dovoz nebo donáška jídla obce, 15,- Kč/úkon 16,- Kč/úkon 17,- Kč/úkon 2 pomoc při přípravě jídla a pití, 95,- Kč/hod. 3 příprava a podání jídla a pití. 95,- Kč/hod. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1 běžný úklid a údržba domácnosti, 100,- Kč/hod. 2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po 120,- Kč/hod. malování, 3 běžné nákupy a pochůzky, 90,- Kč/hod. 4 velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 5 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 6 praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 110,-Kč/úkon 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg 9

10 Př.č. Název úkonu Úhrada :Kč/hod. Kč/úkon 1 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 95,- Kč/hod. Úkony poskytované fakultativně Př.č. Název úkonu Úhrada :Kč/hod užívání nerezového jídlonosiče v 1 13,- Kč/měsíčně plastovém termoobalu Tento ceník byl schválen na 59. schůzi Rady města Blansko konané dne usnesením č. 25 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. Platnost od Tento ceník nahrazuje s účinností od Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 20 na 29. schůzi Rady města Blansko konané dne

11 3. INFORMACE K OBJEDNÁVCE A PLATBÁM ZA OBĚDY OBJEDNÁVKA STRAVY: Objednávky a platby k zajištění stravy Vám po uzavření smlouvy zprostředkují naše pečovatelky (váš klíčový pracovník). Prostřednictvím vyplněného objednávkového lístku, který předáte pečovatelce máte uzavřenou objednávku na týden dopředu. V případě aktuálního požadavku na změnu objednávky, je nutné hlásit tuto změnu telefonicky nejpozději v den, kdy potřebujete požadovanou změnu provést, a to do 7:30 hodin na tel. číslo , , a nebo osobně den předem při kontaktu s pečovatelkou, která Vám zajišťuje dovážku oběda. PLATBA ZA OBĚDY: CENA BEZ SLEVY JEDNOTLIVEC SE SLEVOU PO - PÁ 48 Kč 45 Kč 45 Kč SO NE DIETA KLIENTI OBEC RÁJEČKO KLIENTI OBEC SPEŠOV KLIENTI OBEC OLOMUČANY 58 Kč 55 Kč 55 Kč CENA OBĚDA DIETA 46 Kč 56 Kč 45 Kč 55 Kč 50 Kč 60 Kč MANŽELSKÁ DVOJICE SE SLEVOU PLATBA ZA OBĚDY SE VYBÍRÁ 2X ZA MĚSÍC, ZPRAVIDLA V ÚTERÝ A VE STŘEDU. PO ZAPLACENÍ DOSTANETE PŘÍJMOVÝ DOKLAD. PLATBA ZA DOVOZ: CENA: 15,16,17 Kč (CENA ZA DOVÁŽKU JEDNOHO OBĚDA DLE UJEDNÁNÍ VE SMLOUVĚ, SE NÁSOBÍ POČTEM ODEBRANÝCH OBĚDŮ ZA MĚSÍC). PLATBA ZA DOVOZ OBĚDŮ PROBÍHÁ 1X MĚSÍČNĚ PO UPLYNUTÍ MĚSÍCE. ÚHRADU JE TŘEBA VÁMI PROVÉST NEJPOZDĚJI DO 20. DNE NÁSLEDUJÍCIHO MĚSICE. PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ TERMOPORTU (JÍDLONOSIČE): CENA: 13 Kč JEDNORÁZOVÁ PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ TERMOPORTU SE VYBÍRÁ 1X MĚSÍČNĚ PO UPLYNUTÍ MĚSÍCE, STEJNĚ JAKO PLATBA ZA DOVOZ. PLATBY SE VYBÍRAJÍ VŽDY ZPĚTNĚ, PO DOMLUVĚ S PEČOVATELKOU LZE PROVÉST PLATBU I V JINÝ DOHODNUTÝ TERMÍN (JINÝ DEN). 11

12 4. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA BLANSKO čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování pečovatelské služby, kterou poskytuje Město Blansko (dále jen Poskytovatel). Pečovatelská služba je založena na bázi dobrovolnosti, tzn. vlastního zájmu klienta o službu. 1. POSLÁNÍ Posláním Pečovatelské služby Města Blansko (dále jen pečovatelská služba) je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby jim poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt se svými vrstevníky. Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného radou města. KDE? Pečovatelská služba je zajišťována na území města Blansko. Na základě smlouvy je poskytován úkon dovoz jídla (oběda) i v obcích Ráječko, Spešov, Olomučany. KOMU? Klientem pečovatelské služby se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez vnější podpory a péče. Specifikace cílové skupiny senioři nad 65 roků osoby se zdravotním postižením nad 19 roků osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby se smyslovým postižením (zrak, sluch), osoby s tělesným postižením. Kapacita: maximálně 480 klientů Poskytovatel může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování pečovatelské služby (dále jen Smlouva ) pouze, pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru Poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby, o kterou osoba žádá, c) osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy. JAK? Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, je službou terénní poskytovanou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 12

13 pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách ). 2. CÍL SLUŽBY Cílem pečovatelské služby je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, kterou není schopen sám vyřešit a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti. Konkrétní cíle: a) Pomáhá zajistit potřeby klienta, péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů péče. b) Posiluje psychický stav klienta, jeho osobnost natolik, aby mohl zvládnout svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti. c) Podporuje zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti. d) Posiluje zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků. e) Přispívá k aktivizaci, zlepšuje kontakty s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbourává sociální izolaci. 3. ZÁSADY Individuální přístup Respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby a přání. Aktivní a respektující pomoc Respektujeme práva klienta, svobodu volby, možnost výběru způsobu poskytované služby. Vstřícnost, taktní a citlivý přístup ke klientům ze strany pracovníků pečovatelské služby. Rovnost Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Klient a pracovníci jsou si jakožto lidské bytosti rovni. Empatie, flexibilita Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny v osobních cílech či potřebách klientů. Odborný přístup pracovníků Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci. Důvěrnost Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. čl. II. Poskytování pečovatelské služby 1. Pečovatelská služba je zajišťována odborem sociálních věcí, oddělením sociálních služeb Městského úřadu Blansko (dále jen odbor SOC MěÚ ) a je poskytována klientům za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách a navazujícími 13

14 právními předpisy. 2. Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v Ceníku pečovatelské služby Města Blansko, který je v souladu s 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady v případech vymezených 75 odst. 2 zákona o sociálních službách. 3. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Kromě těchto základních činností jsou klientovi dle možností Poskytovatele poskytovány fakultativní činnosti: a) užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu, b) mytí společných prostor v místě bydliště klienta, popř. jiném místě v souladu se Smlouvou, c) mytí společných prostor v domech s pečovatelskou službou, d) umývání oken, e) dohled, f) pomoc při zajištění holení, g) vyřizování nutných záležitostí po telefonu. 4. Poskytování pečovatelské služby je založeno na smluvním principu. Charakter Smlouvy je soukromoprávní, řídí se zákonem o sociálních službách a příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uzavíraná Smlouva obsahuje tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) rozsah poskytování pečovatelské služby a výše úhrady, c) místo a čas poskytování pečovatelské služby, d) způsob placení úhrady za pečovatelskou službu, e) ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby, f) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, g) dobu platnosti Smlouvy, h) závěrečná ustanovení. 6. Cíl a způsob poskytování pečovatelské služby je vymezen procedurálními standardy, které má Poskytovatel vypracovány a jsou průběžně aktualizovány dle individuálních potřeb klientů s přihlédnutím k ochraně práv klientů služeb. Poslání a cíle pečovatelské služby jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách poskytovatele a každý zájemce se může podrobně informovat o této službě přímo na odboru SOC MěÚ. 7. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s metodikou pečovatelské služby, vnitřními pravidly a směrnicemi poskytovatele. Je respektován názor klienta, který není omezován. V případě, kdy již není klient schopen si zajistit běžný kontakt s okolím, jinými 14

15 institucemi, či potřebuje zajistit péči jiným typem služby, je mu zajištěno odborné poradenství a vyvinuta snaha o celkovou péči. čl. III. Žádost o poskytování pečovatelské služby 1. Žádost o poskytování pečovatelské služby si může podat senior nad 65 roků nebo osoba se zdravotním postižením nad 19 roků v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopna samostatně řešit bez vnější podpory a péče. 2. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby zájemce obdrží na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1, Blansko, přízemí, dveře č. 25 denně a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 13:00. Zde získá i bližší informace o pečovatelské službě. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby je k dispozici i na obecních úřadech Ráječko, Spešov, Olomučany, kde je poskytován pouze úkon dovoz oběda. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby lze stáhnout také na internetových stránkách Bližší informace je možné také získat na telefonním čísle Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost zájemce doručí osobně nebo ji může zaslat poštou na adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko. čl. IV. Evidence Žádosti a uzavření Smlouvy, evidence Smluv, rozšíření a ukončení Smlouvy 1. Odbor SOC MěÚ zaeviduje podanou Žádost a zhodnotí požadovaný rozsah služby. 2. Smlouva nebude uzavřena z důvodů uvedených v čl. I, bodě 1 těchto Vnitřních pravidel. 3. Smlouva je Poskytovatelem uzavřena dle potřeb klienta a zároveň Poskytovatel dbá na to, aby klient Smlouvě, jejímu obsahu a účelu porozuměl. Žadatel žádající o tuto službu je před uzavřením Smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. 4. Po podpisu Smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení Smlouvy. 5. Smlouva je odborem SOC MěÚ evidována v souladu s interní směrnicí Poskytovatele. 6. Klient může kdykoli v průběhu poskytování služby písemně požádat o její rozšíření, případně ukončení na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1, Blansko. čl. V. Místo a čas poskytování, rozsah pečovatelské služby a výše úhrady 1. Pečovatelská služba je poskytována v místě bydliště klienta a v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ). Základní činnosti sjednané ve Smlouvě jsou poskytovány v rozsahu požadovaném klientem dle potřeby maximálně 7x týdně. 15

16 3. Dostupnost pracovníků na jednotlivých pracovištích pečovatelské služby: Pracoviště nám. Republiky 1, Blansko vedoucí oddělení sociálních služeb, sociální pracovník Po, St 8: 00-17:00 hod., Út, Čt 8:00 14:00 hod., Pá 8: 00-13:00 hod., tel.: Pracoviště DPS 9. května 1, Blansko Po - Pá 7: 00-15:30 hod., tel.: mobil Pracoviště DPS Pod Javory 32, Blansko Po - Ne - nepřetržitý provoz, tel.: mobil Úhrada a její výše je stanovena v souladu s Ceníkem pečovatelské služby, jednotlivé požadované úkony jsou hrazeny klientem dle počtu skutečně potřebných minut pro zajištění sjednaných úkonů. 5. Fakultativní činnosti sjednané ve Smlouvě jsou poskytovány dle potřeby klienta, a to dle platného ceníku úhrad. Úhrada za úkony poskytované fakultativně je stanovena na podkladě propočtu nezbytných nákladů Poskytovatele spojených s poskytnutím tohoto úkonu. 6. Poskytovatel poskytne klientovi pečovatelské služby využívajícího úkon dovoz nebo donáška jídla nerezový jídlonosič v plastovém termoobalu pro zajištění hygienických požadavků na rozvoz a přepravu pokrmu (vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů). čl. VI. Podmínky pro používání jídlonosiče /termoportu/ 1. Klient pečovatelské služby, který využívá úkon dovoz nebo donáška jídla je oprávněn užívat jídlonosič, který převezme od Poskytovatele. 2. Je povinen v době od předání jídlonosiče pečovatelskou službou do doby vrácení jídlonosiče pečovatelské službě chránit jídlonosič před poškozením, ztrátou a zničením. 3. V případě zničení jídlonosiče vlivem nevhodné manipulace nebo ztráty je povinen vzniklou škodu Poskytovateli nahradit a to do jednoho měsíce od zničení. 4. Při ukončení poskytování pečovatelské služby je povinností neprodleně odevzdat pečovatelské službě jídlonosič. V případě úmrtí klienta, kterému byla pečovatelská služba poskytována, vrátí jídlonosič rodinný příslušník. 5. Klient je povinen hradit měsíční úhradu, pokud využije úkon dovoz nebo donáška jídla alespoň 1x za měsíc. 6. Klient nesmí zanechávat plastové díly jídlonosiče v blízkosti zapnutých vařičů nebo plynových hořáků. Misky jídlonosiče nejsou určeny k vaření a ohřívání jídel na plynových, popřípadě elektrických vařičích. 7. Klient nesmí otvírat jídlonosič násilím. 8. Klient je povinen předávat jídlonosič pečovatelské službě v čistém stavu. 16

17 čl. VII. Podávání a vyřizování stížností 1. Klienti mají možnost vyjádřit se k fungování pečovatelské služby, a to buď ústně, nebo písemně. Svá vyjádření nebo připomínky může klient služby také vhodit do schránky umístěné na chodbě Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, do schránky umístěné v DPS 9. května 1, Blansko a v DPS Pod Javory 32, Blansko. Pokud není klient s kvalitou nebo způsobem poskytování služby spokojen, má právo vyjádřit toto svobodně podáním stížnosti. Stížnost může podat každá osoba, které je poskytována sociální služba. Klient si může svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Tento zástupce není pracovníkem Města Blansko. 2. MOŽNOSTI PODÁNÍ STÍŽNOSTI Stížnosti mohou být podávány: 1. písemně oficiálně (s podpisem) nebo anonymně 2. ústně 3. příp. telefonicky, poštou, em Anonymní písemné stížnosti Klienti mají možnost podat anonymní formou stížnost do všech schránek umístěných na všech pracovištích. Tyto schránky jsou pravidelně 1x týdně ve čtvrtek vybírány sociální pracovnicí za přítomnosti svědka a stížnosti jsou předávány vedoucí oddělení sociálních služeb SOC MěÚ, která zajistí vyřízení stížnosti a následně o způsobu vyřízení informuje vedoucí odboru SOC MěÚ. Ústní, telefonické stížnosti Klienti mohou podat pracovníkům oddělení sociálních služeb nebo vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko ústní nebo telefonické stížnosti. Zaměstnanec, který ústní stížnost přijímá, zváží, zda nelze vyřídit stížnost ihned ústně bez sepsání protokolu o stížnosti. Pokud není možné stížnost vyřídit ihned ústně, nebo pokud stěžovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, sepíše se o stížnosti protokol a předloží se stěžovateli k podpisu. Kopie protokolu se předá stěžovateli, stížnost poté bude řešena jako stížnost písemná. Telefonické stížnosti se vyřizují buď ústním vysvětlením, nebo se stěžovatel požádá, aby stížnost sepsal a předal k řešení. Stížnost bude poté řešena jako stížnost písemná. 17

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro 1 Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro Slovník pojmů: Uživatel: osoba, které je poskytována sociální služba Poskytovatel: právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE PŘÍLOHA Č. 3 Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby Olomouc je poskytování pečovatelské služby

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, 438 16 Žatec příspěvková organizace, IČO: 00830411 tel: 415710262 ředitel, 725 740 095 koordinátor PS, email: vlachova@dpszatec.cz Pravidla

Více