Děkujeme Vám za projevenou důvěru při volbě naší pečovatelské služby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkujeme Vám za projevenou důvěru při volbě naší pečovatelské služby."

Transkript

1 VSTUPNÍ BALÍČEK INFORMACÍ PRO KLIENTY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA BLANSKO 1. Informace pro VÁS 2. Ceník pečovatelské služby 3. Informace k objednávce a platbám za obědy 4. Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Děkujeme Vám za projevenou důvěru při volbě naší pečovatelské služby. Město Blansko IČ Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1, Blansko ,

2 1. INFORMACE PRO VÁS Vážený pane, vážená paní. Děkujeme Vám, že jste se stali klienty Pečovatelské služby Města Blansko. Touto formou bychom Vám chtěli sdělit několik základních informací o naší službě. Kdo jsme Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších poskytovaných sociálních služeb. Městem Blansko je poskytována od roku 1992 na základě rozhodnutí přednosty OkÚ. Od roku 2007 získala služba oprávnění k poskytování na základě rozhodnutí o registraci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je poskytována v terénu a na dvou domech s pečovatelskou službou 9. května 1 a Pod Javory 32, Blansko. Vám je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou jste námi uzavřeli. Poslání Pečovatelské služby Města Blansko Posláním pečovatelské služby Města Blansko je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt s vrstevníky. Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje Vám rozhodovat o svých potřebách. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného Radou města. Cíl služby Cílem pečovatelské služby je podpořit Vás ve vašem domácím prostředí, zajistit pomoc při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora v obtížné situaci, kterou nejste schopni sami vyřešit k opětovnému začlenění se do běžného života společnosti. Konkrétní cíle: pomáháme při zajištění vašich potřeb, zajištění péče, pomoci a podpory při zvládání úkonů sebepéče. pomáháme posílit váš psychický stav, aby jste zvládli vyřešit svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti. podporujeme zlepšení ve vašich dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti. posilujeme vaše zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků. přispíváme k vaší aktivizaci, zlepšení kontaktu s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbouráváme vaši sociální izolaci 2

3 Zásady principy poskytovaných služeb Individuální přístup - Respektujeme Vaši individualitu, potřeby a přání. Aktivní a respektující pomoc - Respektujeme Vaše práva, svobodu volby, možnost výběru a způsob poskytované služby. Vstřícnost, taktní a citlivý přístup - Zajišťujeme Vám ze strany pracovníků pečovatelské služby. Rovnost - Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Řídíme se pravidlem rovnocennosti jakožto lidské bytosti jsme si rovni. Empatie, flexibilita - Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny ve vašich osobních cílech či potřebách. Odborný přístup pracovníků - Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci. Důvěrnost - Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozní doba a kontakt na pracoviště Provozní doba pracoviště nám. Republiky 1, Blansko Pondělí 8:00-17:00 hod Úterý 8:00 14:00 hod Středa 8:00-17:00 hod Čtvrtek 8:00 14:00 hod. Pátek 8:00-13:00 hod. Tel sociální pracovník pečovatelské služby Zde získáte bezplatné poskytnutí základního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Informace o sociálních službách a bydlení seniorů Vám zajistí sociální pracovníci Centra pro podporu komunitního plánování (CpKP) nám. Republiky 1 - Tel Veřejný závazek Směřujeme k tomu, aby jste zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli žít běžným způsobem života ve svém sociálním prostředí i přes nepříznivou sociální situaci, do které se dostáváte v důsledku zhoršení zdravotního stavu, věku, omezení, či ztráty soběstačnosti. Kapacita naší služby je omezena. 3

4 PRAVIDLA SLUŽBY Vaše práva: Poskytování služby je postaveno na rovnoprávném vztahu. Z tohoto důvodu máte právo na: svobodnou volbu sami si rozhodnete jaký úkon a v jakém rozsahu budete využívat a jakého cíle chcete dosáhnout vstřícný, profesionální, empatický přístup, vedoucí k zachování Vaší důstojnosti a bezpečí soukromí respektujeme Vaše soukromí v bytě, zachováváme mlčenlivost svobodu vyznání poskytujeme službu všem bez rozdílu vyznání rovný přístup ke službě všem poskytujeme službu ve stejné kvalitě na přiměřené riziko spojené s poskytováním služby nahlížení do své dokumentace vedené pečovatelskou službou informace o službě a její ceně (ceník pečovatelské služby, platba za obědy) být telefonicky informováni v případě, že službu nelze realizovat ve smluveném termínu či příslušnou pečovatelkou vyúčtování péče a obědů doložené příjmovým dokladem - potvrzením o zaplacení uhradit platbu za vyúčtování poskytnuté péče a obědů dle vámi vybraného způsobu platby a to pečovatelce v hotovosti nebo převodem na účet města ukončit smlouvu bez udání důvodu podat stížnost, připomínky a náměty k poskytované službě využití základního sociální poradenství o možnostech využití sociálních příspěvků a služeb a dalších nabízených aktivit 4

5 Vaše povinnosti: dodržovat Vnitřní pravidla a Smlouvu o poskytování pečovatelské služby uvést při zahájení služby nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, adresu a datum narození (v zájmu kvalitního poskytnutí služby je vhodné doplnit kontakt na blízkou osobu a praktického lékaře). V případě změny v průběhu poskytování služby je vhodné tuto změnu oznámit pečovatelce nebo sociální pracovnici. spolupracovat na hodnocení průběhu služby (individuálním plánu) a s klíčovým pracovníkem (pečovatelkou) dle potřeby tento plán přehodnocovat informovat poskytovatele o změnách ovlivňujících poskytování služby (změna bydliště, telefonního čísla, plánovaná nepřítomnosti v době smluvené návštěvy) umožnit pracovníkovi pečovatelské služby přístup (v případě zdravotního omezení poskytnout klíče) a zajistit potřebné podmínky k poskytování služby platit úhradu v hotovosti pracovníkům pečovatelské služby oproti předloženému účetnímu dokladu, nebo převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy platba musí být uhrazena Poskytovateli do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla pečovatelská služba poskytnuta oznámit nám skutečnost, že jste nositelem infekčního onemocnění (např. TBC, svrab apod., že má vaše domácí zvíře blechy) odstranit závady v domácnosti, které ohrožují zdraví či bezpečnost pečovatelek nesnižovat důstojnost pečovatelky ponižováním a dbát na vytváření přátelského prostředí 5

6 Další doplňující informace: Poskytneme Vám základní sociální poradenství potřebné informace k řešení Vaší nepříznivé sociální situace s možností získávání sociálních dávek. V případě Vašeho zájmu poskytneme informace o jiných formách pomoci. Na základě změny vašich potřeb můžeme změnit nebo upravit rozsah úkonů pečovatelské služby, případně přerušit nebo ukončit poskytování služby. Službu po dohodě s Vámi přerušíme z důvodu Vaší dlouhodobé hospitalizace, Vašich krátkodobých pobytů u Vašich blízkých, po dobu zajišťování pomoci jinou osobou na přechodnou dobu maximálně 5 měsíců, tak že je s námi předem vše písemně dohodnuto a zaevidováno ve Vaší osobní dokumentaci. V souvislosti s řádným poskytováním pečovatelské služby jsme povinni vést dokumentaci o poskytování pečovatelské služby, která obsahuje Žádost o poskytování pečovatelské služby, Dotazník k pečovatelské službě, Sociální šetření, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby včetně dodatků, Individuální plán a další záznamy. Máte právo do této dokumentace kdykoliv nahlédnout. Na základě Vašich požadavků a potřeb budete společně s klíčovým pracovníkem (vaší pečovatelkou) spolupracovat na Individuálním plánu a jeho hodnocení minimálně 1 x za rok. Pokud bychom ze závažných důvodů nemohli poskytnout službu ve smluveném čase a rozsahu, budeme Vás o této změně telefonicky informovat. Pokud z předvídatelných důvodů nebudete chtít službu využít, jste povinni tuto skutečnost oznámit na pracoviště pečovatelské služby osobně, nebo telefonicky. V případě, že se pečovatelka nedostaví k poskytnutí péče a předem vás o této skutečnosti neinformovala, volejte okamžitě na pracoviště nám. Republiky tel: , , Při nákupech a pochůzkách spojených s placením, dáte peníze pečovatelce předem. Pečovatelka vše zapíše a při předání provede vyúčtování. Úklid budeme provádět vašimi úklidovými prostředky a nástroji, které musí odpovídat hygienickým i bezpečnostním předpisům. Sezonní úklidy Vám zajistíme po dohodě s Vámi, a to alespoň 14 dnů předem a s tím, že pokud nebude možné z důvodu personálních podmínek, nepříznivého počasí Vám úklid zajistit dohodneme se s Vámi na jiný termín, případně předáme kontakt na službu Domácí hospodyně. Z důvodu ochrany vašeho zdraví i pečovatelek neprovádíme umývání oken v zimních měsících (prosinec únor). Tyto úkony si po dohodě s námi prosím plánujte v jiných měsících. Pokud v Dotazníku k pečovatelské službě uvedete kontaktní osoby, souhlasíte s tím, aby pečovatelská služba oprávněně poskytla základní informace vztahující se 6

7 k průběhu poskytování služby i těmto osobám. Uvedené osoby jsou ihned informovány, pokud nám při sjednané návštěvě neotevíráte nebo hrozí-li nebezpečí, že jste v ohrožení života nebo zdraví. Také jsou oprávněny převzít klíče, vyrovnat vzájemné pohledávky v situaci, kdy jste náhle hospitalizováni, nebo je ukončeno poskytnutí služby a vy nemůžete tyto náležitosti vyřídit osobně. V případě, že při předem sjednané návštěvě neotvíráte a pracovníci pečovatelské služby mají podezření, že by mohlo být ohroženo Vaše zdraví nebo život a není možno spojit se s žádnou kontaktní osobou, ani se sousedy, je vznesen dotaz na Vašeho lékaře, případně na nejbližší nemocnici. Pokud není prokázáno, že jste byli hospitalizováni, jsou pracovníci oprávněni zavolat složky záchranného systému. Uvědomujeme si, že tento postup může znamenat násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na bytovém zařízení a je proto ve Vašem zájmu ohlašovat jakékoli změny, jak telefonních čísel u kontaktních osob, tak oznamovat pečovatelce telefonicky vaši možnou nepřítomnost. V případě, že dojde k nouzové situaci (př. onemocnění pracovníků služby, nebo k havárii či poruše na služebním vozidle a podobně) bude poskytování služby omezeno. O této změně budete telefonicky informováni. Pokud nelze přístup na místo smluvené k poskytování služby zajistit jinak, užívá pracovník Vaše klíče na základě Předávacího protokolu ke klíčům. Mimo dobu poskytování služeb ukládá pracovník klíče do uzamykatelné skříňky, trezoru na pracovišti pečovatelské služby. Jedenkrát za rok Vám přineseme Dotazník pro klienty, kterým bude zjišťována vaše spokojenost s poskytovanou službou a kvalitou obědů. Dotazník je anonymní, kromě položených otázek do něj můžete napsat vše, co vás trápí, abychom se mohli pokusit tyto problémy řešit. Nemusí jít jen o problémy související s naší péčí, ale problémy rodinné, vztahové, sousedské apod. Lidé nemocní, hendikepovaní, senioři bývají v naší společnosti často cílem různého nátlaku, psychického či fyzického násilí nebo týrání či sexuálního násilí. Máte-li pocit nebo jste-li přesvědčení, že se někdo vůči Vám nebo Vašim známým dopouští těchto činů, může to být i osoba Vám blízká nebo i náš pracovník), prosíme, odložte veškerý stud a oznamte nám to. Zaručujeme vám diskrétnost při řešení všech vašich otázek. Vítáme vaše připomínky a návrhy nebo náměty ke zlepšení kvality našich služeb, které nám poskytnete buď osobně či v dotazníku pro klienty nebo telefonicky na čísle , mobil Své připomínky a stížnosti můžete též anonymně vhazovat do schránek na jednotlivých pracovištích, nebo je poštou zasílat na naši adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb pečovatelská služba, nám. Republiky 1, Blansko. 7

8 Kde jinde můžete hledat pomoc: Tísňového volání evropské číslo 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská policie 156 Státní policie 158 Senior telefon nebo Linka důvěry Nemocnice Blansko , pohotovost Nemocnice Boskovice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Senior centrum Blansko Domov pro seniory Černá Hora Městský úřad Blansko odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb odbor komunální údržby Kontakt na další instituce a služby Charitní ošetřovatelská služba, půjčovna pomůcek odlehčovací služba domácí hospicová péče Pečovatelská služba ČČK Blansko Oblastní charita Blansko právní, sociální a psychologické poradenství Klas klub aktivních seniorů Senior Point - právní poradenství pro seniory Úřad práce Blansko Státní soc. podpora příspěvek na mobilitu a péči ÚP Boskovice Státní soc. podpora , 643 příspěvek na mobilitu a péči Půjčovna pomůcek Boskovice Pohotovostní linka dodavatele plynu 1239 Pohotovostní služba dodavatele elektřiny Pohotovostní služba dodavatele vody Blansko Boskovice

9 2. CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Př.č. Název úkonu a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o Platný od Úhrada :Kč/hod. Kč/úkon vlastní osobu 1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 95,- Kč/hod. 2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 95,- Kč/hod. 90,- Kč/hod. 4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 95,- Kč/hod. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1 pomoc při úkonech osobní hygieny, 100,- Kč/hod. 2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 100,- Kč/hod. 3 pomoc při použití WC. 100,- Kč/hod. c) Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: 1 dovoz nebo donáška jídla domy s pečovatelskou službou, dovoz nebo donáška jídla město Blansko, dovoz nebo donáška jídla obce, 15,- Kč/úkon 16,- Kč/úkon 17,- Kč/úkon 2 pomoc při přípravě jídla a pití, 95,- Kč/hod. 3 příprava a podání jídla a pití. 95,- Kč/hod. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1 běžný úklid a údržba domácnosti, 100,- Kč/hod. 2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po 120,- Kč/hod. malování, 3 běžné nákupy a pochůzky, 90,- Kč/hod. 4 velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 5 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 6 praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 110,-Kč/úkon 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg 9

10 Př.č. Název úkonu Úhrada :Kč/hod. Kč/úkon 1 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 95,- Kč/hod. Úkony poskytované fakultativně Př.č. Název úkonu Úhrada :Kč/hod užívání nerezového jídlonosiče v 1 13,- Kč/měsíčně plastovém termoobalu Tento ceník byl schválen na 59. schůzi Rady města Blansko konané dne usnesením č. 25 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. Platnost od Tento ceník nahrazuje s účinností od Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 20 na 29. schůzi Rady města Blansko konané dne

11 3. INFORMACE K OBJEDNÁVCE A PLATBÁM ZA OBĚDY OBJEDNÁVKA STRAVY: Objednávky a platby k zajištění stravy Vám po uzavření smlouvy zprostředkují naše pečovatelky (váš klíčový pracovník). Prostřednictvím vyplněného objednávkového lístku, který předáte pečovatelce máte uzavřenou objednávku na týden dopředu. V případě aktuálního požadavku na změnu objednávky, je nutné hlásit tuto změnu telefonicky nejpozději v den, kdy potřebujete požadovanou změnu provést, a to do 7:30 hodin na tel. číslo , , a nebo osobně den předem při kontaktu s pečovatelkou, která Vám zajišťuje dovážku oběda. PLATBA ZA OBĚDY: CENA BEZ SLEVY JEDNOTLIVEC SE SLEVOU PO - PÁ 48 Kč 45 Kč 45 Kč SO NE DIETA KLIENTI OBEC RÁJEČKO KLIENTI OBEC SPEŠOV KLIENTI OBEC OLOMUČANY 58 Kč 55 Kč 55 Kč CENA OBĚDA DIETA 46 Kč 56 Kč 45 Kč 55 Kč 50 Kč 60 Kč MANŽELSKÁ DVOJICE SE SLEVOU PLATBA ZA OBĚDY SE VYBÍRÁ 2X ZA MĚSÍC, ZPRAVIDLA V ÚTERÝ A VE STŘEDU. PO ZAPLACENÍ DOSTANETE PŘÍJMOVÝ DOKLAD. PLATBA ZA DOVOZ: CENA: 15,16,17 Kč (CENA ZA DOVÁŽKU JEDNOHO OBĚDA DLE UJEDNÁNÍ VE SMLOUVĚ, SE NÁSOBÍ POČTEM ODEBRANÝCH OBĚDŮ ZA MĚSÍC). PLATBA ZA DOVOZ OBĚDŮ PROBÍHÁ 1X MĚSÍČNĚ PO UPLYNUTÍ MĚSÍCE. ÚHRADU JE TŘEBA VÁMI PROVÉST NEJPOZDĚJI DO 20. DNE NÁSLEDUJÍCIHO MĚSICE. PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ TERMOPORTU (JÍDLONOSIČE): CENA: 13 Kč JEDNORÁZOVÁ PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ TERMOPORTU SE VYBÍRÁ 1X MĚSÍČNĚ PO UPLYNUTÍ MĚSÍCE, STEJNĚ JAKO PLATBA ZA DOVOZ. PLATBY SE VYBÍRAJÍ VŽDY ZPĚTNĚ, PO DOMLUVĚ S PEČOVATELKOU LZE PROVÉST PLATBU I V JINÝ DOHODNUTÝ TERMÍN (JINÝ DEN). 11

12 4. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA BLANSKO čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování pečovatelské služby, kterou poskytuje Město Blansko (dále jen Poskytovatel). Pečovatelská služba je založena na bázi dobrovolnosti, tzn. vlastního zájmu klienta o službu. 1. POSLÁNÍ Posláním Pečovatelské služby Města Blansko (dále jen pečovatelská služba) je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby jim poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt se svými vrstevníky. Pečovatelská služba je plánována individuálně a umožňuje klientům rozhodovat o svých potřebách. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platných předpisů a podle platného ceníku úhrad schváleného radou města. KDE? Pečovatelská služba je zajišťována na území města Blansko. Na základě smlouvy je poskytován úkon dovoz jídla (oběda) i v obcích Ráječko, Spešov, Olomučany. KOMU? Klientem pečovatelské služby se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez vnější podpory a péče. Specifikace cílové skupiny senioři nad 65 roků osoby se zdravotním postižením nad 19 roků osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby se smyslovým postižením (zrak, sluch), osoby s tělesným postižením. Kapacita: maximálně 480 klientů Poskytovatel může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování pečovatelské služby (dále jen Smlouva ) pouze, pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru Poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby, o kterou osoba žádá, c) osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy. JAK? Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, je službou terénní poskytovanou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 12

13 pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách ). 2. CÍL SLUŽBY Cílem pečovatelské služby je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat jim při zvládání úkonů péče o sebe i domácnost. Dílčím cílem je fyzická i psychická podpora klienta, který se ocitl v obtížné situaci, kterou není schopen sám vyřešit a jeho opětovné začlenění do běžného života společnosti. Konkrétní cíle: a) Pomáhá zajistit potřeby klienta, péči, pomoc a podporu při zvládání úkonů péče. b) Posiluje psychický stav klienta, jeho osobnost natolik, aby mohl zvládnout svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti. c) Podporuje zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti. d) Posiluje zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků. e) Přispívá k aktivizaci, zlepšuje kontakty s rodinou, přáteli, institucemi a tím odbourává sociální izolaci. 3. ZÁSADY Individuální přístup Respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby a přání. Aktivní a respektující pomoc Respektujeme práva klienta, svobodu volby, možnost výběru způsobu poskytované služby. Vstřícnost, taktní a citlivý přístup ke klientům ze strany pracovníků pečovatelské služby. Rovnost Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Klient a pracovníci jsou si jakožto lidské bytosti rovni. Empatie, flexibilita Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny v osobních cílech či potřebách klientů. Odborný přístup pracovníků Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci. Důvěrnost Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. čl. II. Poskytování pečovatelské služby 1. Pečovatelská služba je zajišťována odborem sociálních věcí, oddělením sociálních služeb Městského úřadu Blansko (dále jen odbor SOC MěÚ ) a je poskytována klientům za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách a navazujícími 13

14 právními předpisy. 2. Rozsah činností a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny v Ceníku pečovatelské služby Města Blansko, který je v souladu s 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady v případech vymezených 75 odst. 2 zákona o sociálních službách. 3. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Kromě těchto základních činností jsou klientovi dle možností Poskytovatele poskytovány fakultativní činnosti: a) užívání nerezového jídlonosiče v plastovém termoobalu, b) mytí společných prostor v místě bydliště klienta, popř. jiném místě v souladu se Smlouvou, c) mytí společných prostor v domech s pečovatelskou službou, d) umývání oken, e) dohled, f) pomoc při zajištění holení, g) vyřizování nutných záležitostí po telefonu. 4. Poskytování pečovatelské služby je založeno na smluvním principu. Charakter Smlouvy je soukromoprávní, řídí se zákonem o sociálních službách a příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uzavíraná Smlouva obsahuje tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) rozsah poskytování pečovatelské služby a výše úhrady, c) místo a čas poskytování pečovatelské služby, d) způsob placení úhrady za pečovatelskou službu, e) ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby, f) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, g) dobu platnosti Smlouvy, h) závěrečná ustanovení. 6. Cíl a způsob poskytování pečovatelské služby je vymezen procedurálními standardy, které má Poskytovatel vypracovány a jsou průběžně aktualizovány dle individuálních potřeb klientů s přihlédnutím k ochraně práv klientů služeb. Poslání a cíle pečovatelské služby jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách poskytovatele a každý zájemce se může podrobně informovat o této službě přímo na odboru SOC MěÚ. 7. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s metodikou pečovatelské služby, vnitřními pravidly a směrnicemi poskytovatele. Je respektován názor klienta, který není omezován. V případě, kdy již není klient schopen si zajistit běžný kontakt s okolím, jinými 14

15 institucemi, či potřebuje zajistit péči jiným typem služby, je mu zajištěno odborné poradenství a vyvinuta snaha o celkovou péči. čl. III. Žádost o poskytování pečovatelské služby 1. Žádost o poskytování pečovatelské služby si může podat senior nad 65 roků nebo osoba se zdravotním postižením nad 19 roků v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopna samostatně řešit bez vnější podpory a péče. 2. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby zájemce obdrží na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1, Blansko, přízemí, dveře č. 25 denně a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 13:00. Zde získá i bližší informace o pečovatelské službě. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby je k dispozici i na obecních úřadech Ráječko, Spešov, Olomučany, kde je poskytován pouze úkon dovoz oběda. Formulář Žádosti o poskytování pečovatelské služby lze stáhnout také na internetových stránkách Bližší informace je možné také získat na telefonním čísle Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost zájemce doručí osobně nebo ji může zaslat poštou na adresu: Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko. čl. IV. Evidence Žádosti a uzavření Smlouvy, evidence Smluv, rozšíření a ukončení Smlouvy 1. Odbor SOC MěÚ zaeviduje podanou Žádost a zhodnotí požadovaný rozsah služby. 2. Smlouva nebude uzavřena z důvodů uvedených v čl. I, bodě 1 těchto Vnitřních pravidel. 3. Smlouva je Poskytovatelem uzavřena dle potřeb klienta a zároveň Poskytovatel dbá na to, aby klient Smlouvě, jejímu obsahu a účelu porozuměl. Žadatel žádající o tuto službu je před uzavřením Smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. 4. Po podpisu Smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení Smlouvy. 5. Smlouva je odborem SOC MěÚ evidována v souladu s interní směrnicí Poskytovatele. 6. Klient může kdykoli v průběhu poskytování služby písemně požádat o její rozšíření, případně ukončení na odboru SOC MěÚ, nám. Republiky 1, Blansko. čl. V. Místo a čas poskytování, rozsah pečovatelské služby a výše úhrady 1. Pečovatelská služba je poskytována v místě bydliště klienta a v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ). Základní činnosti sjednané ve Smlouvě jsou poskytovány v rozsahu požadovaném klientem dle potřeby maximálně 7x týdně. 15

16 3. Dostupnost pracovníků na jednotlivých pracovištích pečovatelské služby: Pracoviště nám. Republiky 1, Blansko vedoucí oddělení sociálních služeb, sociální pracovník Po, St 8: 00-17:00 hod., Út, Čt 8:00 14:00 hod., Pá 8: 00-13:00 hod., tel.: Pracoviště DPS 9. května 1, Blansko Po - Pá 7: 00-15:30 hod., tel.: mobil Pracoviště DPS Pod Javory 32, Blansko Po - Ne - nepřetržitý provoz, tel.: mobil Úhrada a její výše je stanovena v souladu s Ceníkem pečovatelské služby, jednotlivé požadované úkony jsou hrazeny klientem dle počtu skutečně potřebných minut pro zajištění sjednaných úkonů. 5. Fakultativní činnosti sjednané ve Smlouvě jsou poskytovány dle potřeby klienta, a to dle platného ceníku úhrad. Úhrada za úkony poskytované fakultativně je stanovena na podkladě propočtu nezbytných nákladů Poskytovatele spojených s poskytnutím tohoto úkonu. 6. Poskytovatel poskytne klientovi pečovatelské služby využívajícího úkon dovoz nebo donáška jídla nerezový jídlonosič v plastovém termoobalu pro zajištění hygienických požadavků na rozvoz a přepravu pokrmu (vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů). čl. VI. Podmínky pro používání jídlonosiče /termoportu/ 1. Klient pečovatelské služby, který využívá úkon dovoz nebo donáška jídla je oprávněn užívat jídlonosič, který převezme od Poskytovatele. 2. Je povinen v době od předání jídlonosiče pečovatelskou službou do doby vrácení jídlonosiče pečovatelské službě chránit jídlonosič před poškozením, ztrátou a zničením. 3. V případě zničení jídlonosiče vlivem nevhodné manipulace nebo ztráty je povinen vzniklou škodu Poskytovateli nahradit a to do jednoho měsíce od zničení. 4. Při ukončení poskytování pečovatelské služby je povinností neprodleně odevzdat pečovatelské službě jídlonosič. V případě úmrtí klienta, kterému byla pečovatelská služba poskytována, vrátí jídlonosič rodinný příslušník. 5. Klient je povinen hradit měsíční úhradu, pokud využije úkon dovoz nebo donáška jídla alespoň 1x za měsíc. 6. Klient nesmí zanechávat plastové díly jídlonosiče v blízkosti zapnutých vařičů nebo plynových hořáků. Misky jídlonosiče nejsou určeny k vaření a ohřívání jídel na plynových, popřípadě elektrických vařičích. 7. Klient nesmí otvírat jídlonosič násilím. 8. Klient je povinen předávat jídlonosič pečovatelské službě v čistém stavu. 16

17 čl. VII. Podávání a vyřizování stížností 1. Klienti mají možnost vyjádřit se k fungování pečovatelské služby, a to buď ústně, nebo písemně. Svá vyjádření nebo připomínky může klient služby také vhodit do schránky umístěné na chodbě Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, do schránky umístěné v DPS 9. května 1, Blansko a v DPS Pod Javory 32, Blansko. Pokud není klient s kvalitou nebo způsobem poskytování služby spokojen, má právo vyjádřit toto svobodně podáním stížnosti. Stížnost může podat každá osoba, které je poskytována sociální služba. Klient si může svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Tento zástupce není pracovníkem Města Blansko. 2. MOŽNOSTI PODÁNÍ STÍŽNOSTI Stížnosti mohou být podávány: 1. písemně oficiálně (s podpisem) nebo anonymně 2. ústně 3. příp. telefonicky, poštou, em Anonymní písemné stížnosti Klienti mají možnost podat anonymní formou stížnost do všech schránek umístěných na všech pracovištích. Tyto schránky jsou pravidelně 1x týdně ve čtvrtek vybírány sociální pracovnicí za přítomnosti svědka a stížnosti jsou předávány vedoucí oddělení sociálních služeb SOC MěÚ, která zajistí vyřízení stížnosti a následně o způsobu vyřízení informuje vedoucí odboru SOC MěÚ. Ústní, telefonické stížnosti Klienti mohou podat pracovníkům oddělení sociálních služeb nebo vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko ústní nebo telefonické stížnosti. Zaměstnanec, který ústní stížnost přijímá, zváží, zda nelze vyřídit stížnost ihned ústně bez sepsání protokolu o stížnosti. Pokud není možné stížnost vyřídit ihned ústně, nebo pokud stěžovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, sepíše se o stížnosti protokol a předloží se stěžovateli k podpisu. Kopie protokolu se předá stěžovateli, stížnost poté bude řešena jako stížnost písemná. Telefonické stížnosti se vyřizují buď ústním vysvětlením, nebo se stěžovatel požádá, aby stížnost sepsal a předal k řešení. Stížnost bude poté řešena jako stížnost písemná. 17

18 Písemná stížnost, na níž klient žádá písemnou odpověď, musí obsahovat: 1. jméno a adresu klienta 2. důvod podání stížnosti 3. vlastnoruční podpis Stížnost musí klient doručit osobně, poštou nebo em: 1. k rukám pracovníků oddělení sociálních služeb SOC MěÚ, kteří ji předají vedoucí oddělení sociálních služeb SOC MěÚ, jež řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření stěžovateli a vedoucí SOC MěÚ, 2. při neuspokojivém vyřešení stížnosti dále k rukám vedoucí SOC MěÚ, která řeší tuto stížnost a podává písemné vyjádření nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti. Klient se může obrátit na kteroukoliv z výše uvedených osob bez zachování hierarchie nebo případně na více míst souběžně. Vyřizování stížností se řídí vnitřní směrnicí Poskytovatele Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány včetně způsobu jejich řešení. Stížnosti prošetřuje a jejich vyřízení kontroluje a zodpovídá za ně vedoucí odboru SOC MěÚ. Stížnost prošetřuje vedoucí oddělení sociálních služeb SOC MěÚ. Stížnost na činnost oddělení sociálních služeb SOC MěÚ prošetřuje vedoucí SOC MěÚ. Za správné a včasné vyřízení odpovídá vedoucí oddělení sociálních služeb SOC MěÚ. Po dořešení stížnosti zabezpečí vedoucí oddělení sociálních služeb SOC MěÚ odeslání odpovědi s výsledky šetření stěžovateli. Lhůta pro vyřízení stížností je do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Lhůtu lze prodloužit ve výjimečných případech se souhlasem vedoucí SOC MěÚ. Kontrolu dodržování lhůt k vyřízení stížnosti provádí vedoucí SOC MěÚ. 3. EVIDENCE STÍŽNOSTÍ Evidenci stížností vede pověřený zaměstnanec oddělení sociálních služeb SOC MěÚ. Písemné stížnosti jsou evidovány a vyřizovány písemně. Jsou uloženy ve složce Stížnosti u sociální pracovnice oddělení sociálních služeb SOC MěÚ. Evidence obsahuje jméno a příjmení, adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum doručení a vyřízení, jméno pracovníka, který stížnost vyřizuje a způsob vyřízení stížnosti. 4. KONZULTACE S NEZÁVISLÝM ODBORNÍKEM Jestliže se nepodařilo vyřešit stížnost žádným z výše uvedených způsobů, lze přistoupit na konzultaci s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany 18

19 shodly. V ČR se sledováním lidských práv zabývá: Veřejný ochránce práv: Údolní 39, Brno, tel.: Český helsinský výbor Štefánikova 21, Praha 5, tel.: PRÁVO NA TLUMOČNÍKA Pokud je klient cizinec nebo je komunikace klienta jinak ztížená, předá pracovník oddělení sociálních služeb SOC MěÚ kontakty na příslušné tlumočníky pro podávání a vyřizování stížností. MA-Service Vladimír Matěna, Dvorská 2216/106, Blansko, tel.: , Překladatelské a tlumočnické služby Ondřej Dobiášek, nám. Míru 1299/5, Blansko, tel.: ZASTOUPENÍ STĚŽOVATELE V případě negramotnosti klienta je za přítomnosti nezávislé osoby (jiný klient, osoba mimo zaměstnanecký či jiný poměr k oddělení sociálních služeb SOC MěÚ) sepsána stížnost samotným pracovníkem oddělení sociálních služeb SOC MěÚ. čl. IX. Závěrečná ujednání 1. Tato pravidla stanoví základní postupy Poskytovatele a zároveň chrání klienta, Poskytovatel respektuje jeho osobní subjektivní názor. 2. S těmito pravidly je klient podrobně seznámen sociálním pracovníkem oddělení sociálních služeb SOC MěÚ před podpisem Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a tato pravidla jsou mu předána v písemné podobě. 3. Poskytování služby je průběžně kontrováno a hodnoceno, zda vše probíhá v souladu s posláním Poskytovatele a osobním cílem klienta. 4. Poskytovatel každoročně sestavuje rozpočet na příslušný kalendářní rok s plánovanými výdaji a příjmy na zajištění služby. Plánovaný rozpočet odpovídá předpokládanému rozsahu služeb na dané období. 5. Všechny činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými právními normami a průběžně aktualizovány v návaznosti na zákonné změny. 6. Přílohou těchto Vnitřních pravidel je vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a Ceník pečovatelské služby. 19

20 Tato pravidla byla schválena na 79. schůzi Rady města Blansko konané dne usnesením č. 71 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města a nabývají účinnosti dne Tato Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko nahrazují s účinností od Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko schválená usnesením č. 30 na 5. schůzi Rady města Blansko konané dne Akualizováno

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS)

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen uživatel služby ) a Poskytovatel: Oblastní charita Jičín Sídlo: Na Jihu 553, Jičín 506 01 IČO: 73633755 Zastoupený: Marií Mirovskou, DiS.

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. mezi FARNÍ CHARITOU V KAMENICI NAD LIPOU zastoupenou ředitelem Janem Šimákem, bydlištěm v Kamenici

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. XX/ XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. XX/ XXXX Naše značka: Tel.: 494 323 258, 725 568 020 E-mail: dps@kostelecno.cz, ps@kostelecno.cz SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. XX/ XXXX I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více