43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013"

Transkript

1 ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013 zapsala: Michaela Palátová kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Valná hromada M. Poláčková zahájila valnou hromadu, každý člen si pročetl stanovy L. Holá má výhrady bod 10 je v rozporu schvalování pracovní skupiny opraví se odhlasování stanov hlasovalo pro 34 členů, nikdo proti, 1 člen se zdržel hlasování M. Friedlová představuje projekt Czech Key žadatel: Masarykova univerzita v Brně, partneři: AUČCJ (CZ), (SK), Studio Gaus (DE), Fachhochschule Burgenland (AU), Uniwersytet Slaski w Katowicach (PL), Univerzita Hradec Králové (CZ) v polovině listopadu proběhlo setkání v Brně cílem projektu: vytvořit kvalitní on-line portál pro samostudium českého jazyka na úrovních A1, A2, B1 podle SERR, vytvořit on-line kurz pro výuku českého jazyka se zaměřením na medicínu (B1) portál bude obsahovat: 15 lekcí na každé úrovni ČJ, bude doprovázen fotografiemi a krátkými videi vedení projektu: Ing. David Kosina (MU), Mgr. Martina Ježková (MU) odborný tým: PhDr. Ivana Rešková (MU, vedoucí týmu, úroveň B1, lékařská čeština), PhDr. Lída Holá (AUČCJ, vedoucí týmu pro úrovně A1 a A2) přínos projektu: první účast AUČCJ na ryze mezinárodním projektu, podpůrná výuková pomůcka, přenos zkušeností a přínos pro další odborné směřování členů AUČCJ (slovník k učebnici založený na korpusu, práce s gramatickými kategoriemi práce Katedra informačních technologií Fakulty informatiky MU zpracování přirozeného jazyka M. Poláčková ukončuje valnou hromadou a zmiňuje termíny na další setkání (8.3., 24.4., 4.10., ) 2. Aktuality Pavel Pečený přednesl novinku, zkouška z jazyka a reálií bude jednou z podmínek k udělení občanství nový zákon o státním občanství MŠMT a MV ČR propagační B1 Informační portál obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz info ke zkoušce Databanka textů zkouška z ČJ informační materiály, modelové varianty pozvání na konference ALTE jazykové testery duben 2014, je čas podívat se a přihlásit, bude se konat v Paříži téma konference multilingvalismus ve výuce Asociace jazykových testerů 1

2 Martina Friedlová informovala účastníky o změně dle nového občanského zákoníku občanská sdružení mění právní formu spolek nebo ústav 3. Prezentace učebnic Milena Vonková Česky s obrázky Doplňující materiál postavený na vizualizaci ilustrace běžného života. Příručka sleduje dva cíle rozvíjet konverzaci, rozšiřovat lexikum. Jsou zde i další dovednosti psaní a gramatika. Určena pro úroveň A1 B1, lze rozvíjet i dále, publikace obsahuje 7 oddílů - město, roční období, cestování, doprava, sport, firma zaměstnanci, rčení. Doplněno textovými bloky, pododdíly. Autorka věnovala jeden výtisk do knihovny AUČCJ. Michaela Ševečková Nový portál o češtině Nový portál pro současnou češtinu zdarma. Tři základní součásti výkladový slovník současné češtiny, pravidla českého pravopisu, slovník českých synonym a antonym. Pracovalo se na něm 16 let, využívá všechny dostupné zdroje, vše je ověřováno z několika pramenů. Slovník má 70 tisíc hesel předchůdce Slovník současné češtiny příloha DVD. Každý týden přibývají nová slova, aktualizuje se. U některých slov jsou obrázky. Bonus doplnění diakritiky do textu. Autorka ještě připojila užitečné zdroje: 600 slovníků, a věnovala jeden výtisk Slovníku spisovné češtiny do knihovny AUČCJ Diskuze: 1) J. Jaskmanická: pokud chtějí využívat cizinci určitě nebudou psát správně slovo nábytek napíší jako nábitek přepne se mu to nějak a vyhledá i v tomto případě? M. Ševečková: bohužel, tato funkce chybí, ale určitě tento podnět zadá vývojářům 4. Přednášky Sociolingvistika: vstup do problematiky PhDr. Richard Vacula, Ph.D. a) Co je SL definice, předmět zájmu, členění, příbuzné a pomocné vědy definice sociolingvistiky Mezioborová disciplína využívající metod lingvistických a sociologických a studující vztahy mezi jazykem a společností, zejména společenskou podmíněnost vzniku a fungování jazyka, zvl. z hlediska jeho diferenciace, stylu aj. (LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ) co je a co není sociolingvistika blízké disciplíny, překrývání se SL, zejména: sociologie jazyka bližší sociologii, vnímá jazyk jako jeden ze společenských fenoménů, zkoumá jeho úlohu ve společnosti a vztah k ostatním společenským jevům, někdy zdůrazňován směr působení: SL: společnost jazyk, SJ: jazyk společnost lingvistická antropologie bližší antropologii, zkoumá kulturu prostřednictvím jazyka, zabývá se mj. otázkou identity či společenských vazeb 2

3 charakteristika interdisciplinární charakter, metodika do značné míry společná se sociologií, poměrně různorodá témata vztahu společnost-jazyk, z toho vyplývající šíře podskupin a pomocných věd schema les domaines de la sociolinguistique au sein des science du langre b) Stručný vývoj sociolingvistiky kořeny, zakladatelé moderní sociolingvistiky, současní badatelé stručný vývoj - kořeny Auguste Comte 1839 sociologie vztah jazyka a společnosti: již Wilhelm von Humboldt po něm mnozí další, zejména od 2. pol. 19. stol. z různých metodologických a axiologických pozic Ferdinand de Saussure termín SL poprvé zřejmě Thomas Callan Hodson ( ) let po Comtovi, ale skutečný základ svébytného oboru až o čtvrt století později základy moderní sociolingvistiky 60. Léta 20. Století, například: Heinz Kloss, Německo, Basil Bernstein VB, William Labov (1927) zakladatel v moderním slova smyslu Labov absolvent Harvardu a Columbia University (doktorát), od r profesor lingvistiky na University of Pennsylvania, přelomová práce: The Social Stratification of English in New York City (1966), již v rámci přípravných studií uskutečnil dílčí výzkumy, které bývají považovány za přelomové, nejčastěji zmiňovány 2: 1) Sociální stratifikace/r/ v newyorských obchodních domech - studovaný jev: realizace postvokalického /r / v prekonsonantické nebo finální pozici), tj. jako ve slovech board nebo beer, výzkumný terén: 3 NY obchodní domy různého standardu Saks, Macy s,s. Klein - postup při sběru dat krátká konverzace se zaměstnanci, testováno celkem 265 osob - potom poznamenány základní údaje: způsob realizace, obchodní dům, poschodí, pohlaví respondenta, věk, pozice, ekotyp, event. přítomnost cizí výslovnosti výsledek: V Saks největší frekvence realizace postvokalického r, v Macy s středně častá, v S. Klein nejmenší frekvence, rozdíly ale i mezi patry (podle oddělení, sortimentu) co vlastně zjistil? Volbu jazykové variety přizpůsobujeme komunikační situaci 2) Martha s Vineyard - ostrov u SV pobřeží USA, 227 km2 - v 60. letech: cca 6 tis. stálých obyvatel, letních hostů z kontinentu, různé postoje vůči letňákům, nejradikálnějí odpůrci = rybáři, ti zároveň vzorem Labov zaznamenal vývoj klesavých a-ových diftongů, např. ve výrazech mouse a mice centralizovaná výslovnost zde zřejmě starší (původní), ale znovu posílená nově přejímaná i ne-rybáři, hl. mladší střední generace se zájmem o tradiční hodnoty ostrova; mezi příznivci tradičního života postupně převládla; přejímání výslovnosti zřejmě z větší části podvědomé Labov prokázal přímou souvislost mezi jazyk. jevem (resp. jaz. inovací) a společenským postojem (identitou) Labov položil základy vědeckému SL výzkumu, prokázal souvislost mezi jazykovými jevy (jejich realizací) a společenskými faktory další zakladatelské osobnosti SL Charles Albert Ferguson USA, zejména diglosie Joshua Aaron Fishman, Basil Bernstein vztah jazykového kódu a společenské třídy, aplikace na vzdělávání, Dell Hathaway Hymes USA, , etnografický přístup, Peter Trudgill VB, mj. dialektologie, Ann Lesley Milroy mj. jazyková ideologie, teorie sociálních sítí, Claude Hagége Francie, mj. bilingvismu, jazyková diversita čeští a slovenští SL kořeny již v PLK + jeho následovníci teorie jazykového rozvrstvení a jazykové kultury, teorie funkčních stylů, Milan Jelínek, hl. Jan Chloupek především ale mladší generace lingvistů - Jiří V. Neústupný, Jiří Nekvapil, Mira Nabělková c) Některé pojmy současné SL diglosie, covert/overt prestige, sociální sítě 3

4 diglosie vychází z Fergusonovy studie Diglossia, 2 různé jazyky/2 dostatečné odlišné variety jednoho jazyka koexistující v rámci 1 komunity, mají poměrně striktně rozdělené funkce tzv. vyšší (high)/nižší (low) varieta, lze uvažovat i pro situaci v češtině overt/covert prestige souvisí s teorií vyšší/ nižší variety, vyšší varianta je zjevně prestižní, nižší varieta může získávat prestiž za určitých okolností a v určitých uzavřených skupinách zejména v mužských kolektivech, např. pracovní skupina, často při tradičních mužských volnočasových aktivitách lov sociální sítě způsob a míra zapojení jedince do zkoumané komunity, lze aplikovat na komunity různé šířky, míra zapojení do dané sociální sítě ovlivňuje jeho řečové chování (viz např. angažování) d) Metody sociolingvistického výzkumu kvalitativní/kvantitativní o co se snaží SL výzkum? Bylo řečeno, že SL se snaží mj. popisovat vztahy (souvislost, kovarianci) mezi jevy společenskými a jazykovými a funkce jevů v jazyce metody kvantitativní x metody kvalitativní kvantitativní snaží se vyjádřit studované jevy numerickými hodnotami, nacházet vztahy mezi jasně definovanými proměnnými, využívat statistických postupů a analýz způsoby sběru dat: dotazník, textová analýza, analýza nahrávek aj., pokud dáme najevo, že děláme výzkum tak to již není správný výzkum jak mohou vypadat otázky v dotazníku uzavřená otázka, škálová otázka, otevřená otázka výhody možnost zpracovat velké množství dat, statistický významnost závěrů, možnost generalizace, reliabilita výzkumu= možnost jeho zopakování za stejných podmínek s jiným vzorkem osob v jiném čase, možnost srovnání nevýhody nutná redukce skutečnosti (kategorizace), podle některých autorů jsou kvantitativní metody pro humanitní vědy nevhodné (společenské jevy nelze redukovat na čísla) kvalitativní metody podrobně studovat omezený vzorek, na základě tohoto studia formulovat obecnější závěry, využívat spíše postupů vlastních humanitním vědám výhody možnost postihnout širší spektrum jevů a skutečností, možnost proniknout hlouběji k jádru problému, větší šance objevit nepředvídané jevy a zákonitosti nevýhody značná časová (zpravidla i finanční) náročnost, obtížná generalizace e) Závěrečné úvahy vztah SL a učitelství ČCJ k čemu je dobrá SL pro učitele ČCJ? Sociolingvistika se věnuje tématům jako vícejazyčnost, přepínání kódů apod., mechanismy přijímání češtiny cizincem, komunikační situace, ve kterých ji bude nejdříve potřebovat používat, možná interakce s mateřským jazykem, vliv prostředí, v němž se pohybuje, budeme schopni mu lépe pomoci, při výuce dokážeme více vycházet z jeho reálných potřeb a možností, budeme schopni zasadit výuku jazyka do živých kontextů Výuka odborných předmětů na ÚJOP UK Praha Krystal - PhDr. Zdena Malá týmová prezentace úvod systém výuky odborných předmětů ÚJOP představení, mimopražská střediska Poděbrady obory na ÚJOP UK Krystal architektura, volné umění, design, dějiny umění, čeština pro cizince, filologie, anglistika, management cestovního ruchu, PR a marketing, právo a další obory se SCIO zkouškou, sociologie a demografie statistika úspěšnosti v loňském roce 53 % veřejné školy, 28 % školy 4

5 242 studentů v ročním přípravném kurzu, studenti ze slovansky mluvících zemí, stipendisté výuka: září až květen 35 hodin týdně cíl výuky češtiny: složit CCE na úrovni B2, Úroveň B2 většina VŠ požaduje od cizinců jako podmínku ke studiu cíl výuky odborných předmětů zvládnout terminologii odborných předmětů a obsah učiva většina přijímacích testů jen odpovědi na otázky většinou typ multiple choice, trénink dovedností čtení a poslech v prvním semestru je cílem rozumět, u Slovanů rychlé zlepšení porozumění čtenému i slyšenému textu, první lekce pracuje se se slovesem být a obrázky, termíny struktura hodiny opakování minulé látky, výklad= prezentace, práce s textem = nácvik porozumění textu, nácvik testů (porozumění otázkám, strategie řešení, shrnutí nové látky využití diaprojektorů možnost vše ukázat, vizualizovat lepší fixace nových termínů i nových údajů, vyšší pozornost studentů, využití internetu Z dějin udatného národa českého kreslený seriál zajištění kvality výuky přesné učební plány a harmonogram, práce metodiků programu, hospitace a vzájemné hospitace, testování, anonymní dotazníky studenti se mohou vyjádřit nároky na vyučující znalost oboru, pedagogické nadání a dovednosti, osobnost, vztah k jazyku a) Výuka předmětu politická geografie Mgr. Daniel Křivánek pro efektivní přípravu studentů, na kterou mají u odborných předmětů 8 měsíců, musí velmi dobře znát požadavky jednotlivých fakult na přijímací zkoušky některé otázky jsou jazykové velmi jednoduché: Litva nesousedí s: A) Polskem B) Ruskem C) Lotyšskem D) Estonskem otázky jednoduše formulované, ale již s odbornou slovní zásobou Co je to EHP? Druhým pilířem Evropské unie je studenti mají cca 60 otázek/60 minut úvodní hodina seznámení s učebnicí politi. geografie je jedním z předmětů, kde již máme hotovou učebnici, na začátku úvodní hodiny odborný terminologický slovník, učebnice byla připravována v době, kdy na ÚJOP UK byla i skupina neslovanských studentů v humanitních třídách, proto ty další jazyky a jednoduchá slovní zásoba v prvních lekcích v úvodu každé lekce je nová slovní zásoba - 1. lekce atlas, hlavní město, doprava, ekonomika, město text a cvičení následuje text a cvičení k textu Jak se jmenujete? Odkud jsi? Hlavní město je v dalších hodinách se potom probírají další jednoduchá témata, jako jsou světadíly a kontinenty a regionalizace problém Evropa Asie každý stát stanoveno jinak učí české názvy států, využívají se slepé mapy, od 6. týdne se přechází ke studiu skutečné politické geografie a k odborné terminologii b) Studium dějin a moderní historie PhDr. Jan Lepeška vyučované předměty moderní dějiny osvícenství konec 20. Století obecné dějiny dějiny Evropy století používá se učebnice Odmaturuj z dějepisu II. 5

6 hlavním cílem je seznámit studenty s hlubšími souvislostmi vývoje evropských dějin, připravit studenta na případné otázky týkající se historického vývoje u přijímacích zkoušek na VŠ seznámit studenta s hlubšími souvislostmi vývoje evropských dějin příklady: Spor o investituru označuje:; Tzv. stoletá válka proběhla: struktura hodiny je přizpůsobena úrovni dosažených znalostí studentů po osvojení si základních jazykových výrazových prostředků postupně dochází k požadované náročnosti studia obvyklá struktura hodiny: 1) Opakovací test (typ multiple choice 5 otázek) 5 min. 2) Opakování minulé látky (15 min.) 3) Seznámení s novým učivem v rámci možností (dosažení vědomostí z minulého studia) aktivní zapojení studentů (10 min.) 4) Výuka nového učiva diaprojektor prezentace: kombinace textu a obrázkového materiálu 5) Závěrečné opakování, důraz na stěžejní body probíraného učiva (10-15 min.) při výuce je kladen důraz na: znalost používané slovní zásoby, případně nutné vysvětlení a rozbor slova s příkladem, a to po každé kapitole či prezentaci, artikulaci mluveného projevu (u učitele), studenti dobře reagují na gesta, vypomoct si studentům je doporučeno poznamenávat si slova, kterým nerozumí, vytvořit si vlastní slovníček slov, učitel odpovídá na dotazy studentů a vysvětluje c) Zákony klasické logiky v analytickém a kritickém myšlení Mgr. Ida Gančarčíková testy na právnickou fakultu už v prosinci, nutné určení stavu jazyka, jedna z nejtěžších témat klasifikace logiky neformální a formální jde především o rozvinutí formální logiky dvouhodnotová logika-pravda-lež, vícehodnotová logika, extenzionální-4 spojky, neextenzionální logika možná, někdy výroková logika studenti nesmí vidět text vidí jen 1-0, ano ne výroková logika ale, a Jsem krásná, ale nemám peníze, stejné jako Jsem krásná a nemám peníze zákony negace u implikace stále se procvičuje, pravdivost složených výroků v praxi studenti vidí pouze 1-0, nepotřebují slovům rozumět pouze se dívají, zda se slova opakují nebo neopakují, hlavně se dívat na spojky a na negace studenti vědí, že se v testu objeví pouze slovíčka všechny, některé, žádné; na každou úlohu mají 1 min. kvazi-argumentace, analýza textu - učí se v listopadu a končí v březnu trvá dlouho, protože studenti musí mít větší slovní zásobu je poměrně náročnější, student už potřebuje používat vše dohromady d)práce s odborným textem Uměleckohistorického zaměření Mgr. Vladimíra Zimmermannová umělecký program na ÚJOP UK Krystal, zavedení nového předmětu, cíle metody práce s autentickým textem, zhodnocení předmětu na konci semestru příprava na VŠ uměleckého zaměření (70 studentů), teoretické předměty (dějiny umění, dějepis), teoretická část přijímací zkoušky, praktické předměty příprava k talentovým zkouškám 1. Semestr příprava k přijímacím zkouškám (leden, únor), intenzivnější výuka, větší hodinová dotace (45 hodin týdně), získání odborných znalostí, terminologie, prezentace vlastní tvorby, pohovory u talentových zkoušek 6

7 2. Semestr příprava na studium (ne přijímací zkoušky) úroveň cílové skupiny B1, později B2(Slované) hodinová dotace 1 lekce (90 minut) týdně absence vhodné učebnice, práce s vlastními výukovými materiály rozvíjení řečových dovedností receptivní čtení (práce s textem), poslech (filmové, televizní a rozhlasové ukázky, související s tématikou čteného textu) produktivní mluvení (reprodukce čteného nebo slyšeného, ústní shrnutí) psaní (písemné shrnutí, úvahy) metody práce s autentickým textem založeny na práci s pracovním listem ke konkrétnímu textu, určeny tématem, lexikální náročností, dostupností vhodných doplňkových materiálů (např. video) použití různých typů aktivit A) před čtením B) při čtení C) po čtení ukázky aktivit před čtením fotka známého českého designera studenti měli popsat přídavnými jmény aktivizace podle obrázků komiks charakterizovat žánr podle obrázků Diskuze: 1) Ostmeyerová: Vyjádření obdivu a nadšení, že se toto téma dostalo na setkání Asociace - velká spokojenost, co děláte s Neslovany? Malá - nepodařilo se vytvořit neslovanskou skupinu jsou zařazeni ke Slovanům musí se snažit více a individuálně konzultovat Jak reagujete na gramatické chyby? Z. Malá - Důraz se klade na porozumění, pokud je to základní chyba, opravuje se hned Co děláte s autorskými právy na obrázky? Z. Malá - Volně stahujeme z internetu, nikde se dál nešíří, netisknou, pouze se promítnou studentům 2) Holubcová - Jaká je motivace zahraničních studentů? Z. Malá Motivace- kvalita VŠ + BEZPLATNOST VŠ Jak se dozvědí o ÚJOP? Z. Malá - Marketing, kvalitní studentský blog (700 návštěv denně příští týden články v angličtině) 3) Karel Kulich - Do jaké míry opravujete chyby v písemných projevech? Z. Malá - Testy jsou úzce zaměřeny na to, co budou potřebovat zaměřeny ano-ne, multiple choice, další semestr - opravuje chyby Čeština pro cizince interkulturní zdravotnická komunikace - Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. internetová stránka: materiály vytvářené v rámci projektu EU pod vedením Institutu v Berlíně - vytvářeny mezinárodně, projektu se účastní německá strana, česká strana, Institut v Nitře, Bulharsko 7

8 popis projektu: zaměřeno na dvě skupiny studentů zdravotně-sociální zaměření lékaři nebo ošetřující personál, cíl -získat zaměstnání v některé zemi v zahraničí část prezenční část samostudium, součást Youtube, videa, odkazy dvouletý projekt jednou za půl roku pracovní setkání studenti mají možnost se ohodnotit online kvíz Z dějin české medicíny jazyková cvičení jazykové kurzy: 3 složky - Čeština pro zahraniční lékaře, Čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál, Cvičení pro nácvik komunikace s pacientem ukázka seznam témat, která se postupně zpracovávají: Nemocnice/klinika, Anamnéza, Vyšetření, Lůžková zařízení v ČR, Vizita, Medikace, čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál nemocnice/klinika, základní ošetřovatelská péče cvičení pro nácvik komunikace s pacientem interkulturní komunikace, každý národ má svá specifika, ukázka: Komunikace s příslušníky islámské kultury čeština pro zahraniční zdravot. personál prezenční část zahájeno diskuzí, požadovaná úroveň B1- B2, zařazen text odpovědi na otázky, lexikální cvičení, přiřazení slov individuální studijní plán- text, cvičení na porozumění textu, lexikální cvičení přiřadit jednotlivá slova největší oříšek bylo sehnat lékaře, který by se nechal natočit - představení testu jazykových znalostí ECL vzorové testy lékaři, ošetřující personál test musí zvládnout, pokud chtějí pracovat v ČR úvodní rozhovor 3-5 min., rozhovor kandidátů, schopnost česky se vyjádřit jak by léčil konkrétní onemocnění- 2 poslechy s porozuměním rozhovor, souvislý text; čtení s porozuměním úroveň C1, druhý text k jednotlivým bodům správný nadpis Soutěž prezentací tematických a odborných prací studentů češtiny jako cizího jazyka - Mgr. Marie Poláčková autorem myšlenky je Jazykové centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní soutěž se naposledy konala na podzim 2011 ÚJOP UK Albertov převzal organizaci soutěže v roce 2012 odborná porota bohemista, metodik odborných předmětu, odborník na MS PowerPoint hodnocené položky znalost tématu/odbornost, jazyková úroveň, neverbální komunikace, kontakt s posluchači, přednes, práce s hlasem, artikulace, úroveň zpracování v aplikaci MS PP, vyváženost obsahu sekce odborných prací medicínská témata, životní prostředí, teorie chaosu, všechny typy tramvají v Praze, umělecká sekce tematických prací záliby, zážitky, představení země, osobní zážitky po prezentaci 10 min. náročná část otázky poroty a diváků vyhlášení výsledků konzultace se členy poroty M. Poláčková poté pozvala všechny na 2. ročník mezinárodní soutěže den konání: 14. dubna 2014, Místo konání: Vratislavova 10, Praha 2 podmínky soutěže: Prezentace v aplikaci MS PP, prezentace v češtině, délka max. 10 min. proč se zúčastnit? Studenti si vyzkoušejí mluvení před neznámým publikem, výhodou je, že mají vizuální oporou v připravené prezentaci, musí improvizovat a reagovat na otázky, mohou srovnávat svůj výkon s výkonem ostatních studenti získají publikace + zdarma Certifikovanou zkoušku z češtiny 8

9 M. Poláčková veřejně poděkovala Dáše Haladové za organizaci soutěže ukázková prezentace Pražský orloj Diskuze: 1) Kde nalezneme kontakt na tuto soutěž? M. Poláčková: Na ové adrese M. Poláčkové, rovněž info rozešle všem členům AUČCJ em 2) Sachrová: Dělají podobnou soutěž v Plzni (Západočeská univerzita) mají navíc zástupce firem v porotě, kteří si mohou někoho vybrat 3) Hlásí se Slováci? Mohou se zúčastnit? M. Poláčková: Nelimitujeme soutěž, pokud studují češtinu, mohou se zúčastnit 5. Workshopy Problematika přípravy materiálů určených pro výuku odborné češtiny pro cizince Mgr. Martina Němcová Česká vánoční besídka PaedDr. Jana Jaskmanická, Lucie Janků nápady na aktivity úvod jaké je datum, co brzy bude? křížovka s vánoční slovní zásobou - pojmenování věcí z křížovky, komu dáváme věci? vylosování vánočních obrázků - učitel se ptá - co to je? Odkud to je? Např. koza Švédsko, adventní věnec Německo apod. rozdělení na 3 skupiny, téma: rodina každá skupina dostane množství obrázků - mají sestavit rodinu poté se skupiny navštíví a představují své rodiny učitel dá na tabuli množství obrázků, ostatní si vybírají obrázky z tabule Kimova hra předměty týkající se Vánoc mají si zapamatovat, poté napsat, co si pamatují učitel rozdává název tradičního českého cukroví a studenti musí napsat, co tam patří za ingredience procvičení s s čím? S moukou, s cukrem, s pudinkem 3 skupiny učitel rozdá na obrázku ingredience a studenti hádají, co bude v typicky libereckém vánočním jídle hubník učitel poté čte pracovní postup při výrobě hubníku studenti si musí zapamatovat, kolik čeho tam má být vánoční koledy pády studenti doplňují do písně hvězdičky věta, ve které chybí slovo lokál, podtrhnout slovo a vytvářet otázky shrnutí, co dnes všechno zaznělo Diskuze: 1) Jaskmanická, Janků: Co děláte vy? Z.Malá: hry a aktivity co slyším, to říkám Běhací diktát text se umístí někde v místnosti, podle počtu žáků se vytvoří skupinky jeden píše, ostatní běhají, musí si část textu zapamatovat a poté ho reprodukovat písaři. Nejvíc žáky poté baví 9

10 si texty navzájem opravovat a hledat chyby. Celá akce se stopuje, každá skupinka má výsledný čas. Po opravě chyb může vše ještě dopadnout úplně jinak každá chyba +10 sekund k výslednému času. 10

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg - Weiden ve spolupráci s Česko německým fondem budoucnosti pořádají Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Datum

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více