43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013"

Transkript

1 ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013 zapsala: Michaela Palátová kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Valná hromada M. Poláčková zahájila valnou hromadu, každý člen si pročetl stanovy L. Holá má výhrady bod 10 je v rozporu schvalování pracovní skupiny opraví se odhlasování stanov hlasovalo pro 34 členů, nikdo proti, 1 člen se zdržel hlasování M. Friedlová představuje projekt Czech Key žadatel: Masarykova univerzita v Brně, partneři: AUČCJ (CZ), (SK), Studio Gaus (DE), Fachhochschule Burgenland (AU), Uniwersytet Slaski w Katowicach (PL), Univerzita Hradec Králové (CZ) v polovině listopadu proběhlo setkání v Brně cílem projektu: vytvořit kvalitní on-line portál pro samostudium českého jazyka na úrovních A1, A2, B1 podle SERR, vytvořit on-line kurz pro výuku českého jazyka se zaměřením na medicínu (B1) portál bude obsahovat: 15 lekcí na každé úrovni ČJ, bude doprovázen fotografiemi a krátkými videi vedení projektu: Ing. David Kosina (MU), Mgr. Martina Ježková (MU) odborný tým: PhDr. Ivana Rešková (MU, vedoucí týmu, úroveň B1, lékařská čeština), PhDr. Lída Holá (AUČCJ, vedoucí týmu pro úrovně A1 a A2) přínos projektu: první účast AUČCJ na ryze mezinárodním projektu, podpůrná výuková pomůcka, přenos zkušeností a přínos pro další odborné směřování členů AUČCJ (slovník k učebnici založený na korpusu, práce s gramatickými kategoriemi práce Katedra informačních technologií Fakulty informatiky MU zpracování přirozeného jazyka M. Poláčková ukončuje valnou hromadou a zmiňuje termíny na další setkání (8.3., 24.4., 4.10., ) 2. Aktuality Pavel Pečený přednesl novinku, zkouška z jazyka a reálií bude jednou z podmínek k udělení občanství nový zákon o státním občanství MŠMT a MV ČR propagační B1 Informační portál obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz info ke zkoušce Databanka textů zkouška z ČJ informační materiály, modelové varianty pozvání na konference ALTE jazykové testery duben 2014, je čas podívat se a přihlásit, bude se konat v Paříži téma konference multilingvalismus ve výuce Asociace jazykových testerů 1

2 Martina Friedlová informovala účastníky o změně dle nového občanského zákoníku občanská sdružení mění právní formu spolek nebo ústav 3. Prezentace učebnic Milena Vonková Česky s obrázky Doplňující materiál postavený na vizualizaci ilustrace běžného života. Příručka sleduje dva cíle rozvíjet konverzaci, rozšiřovat lexikum. Jsou zde i další dovednosti psaní a gramatika. Určena pro úroveň A1 B1, lze rozvíjet i dále, publikace obsahuje 7 oddílů - město, roční období, cestování, doprava, sport, firma zaměstnanci, rčení. Doplněno textovými bloky, pododdíly. Autorka věnovala jeden výtisk do knihovny AUČCJ. Michaela Ševečková Nový portál o češtině Nový portál pro současnou češtinu zdarma. Tři základní součásti výkladový slovník současné češtiny, pravidla českého pravopisu, slovník českých synonym a antonym. Pracovalo se na něm 16 let, využívá všechny dostupné zdroje, vše je ověřováno z několika pramenů. Slovník má 70 tisíc hesel předchůdce Slovník současné češtiny příloha DVD. Každý týden přibývají nová slova, aktualizuje se. U některých slov jsou obrázky. Bonus doplnění diakritiky do textu. Autorka ještě připojila užitečné zdroje: 600 slovníků, a věnovala jeden výtisk Slovníku spisovné češtiny do knihovny AUČCJ Diskuze: 1) J. Jaskmanická: pokud chtějí využívat cizinci určitě nebudou psát správně slovo nábytek napíší jako nábitek přepne se mu to nějak a vyhledá i v tomto případě? M. Ševečková: bohužel, tato funkce chybí, ale určitě tento podnět zadá vývojářům 4. Přednášky Sociolingvistika: vstup do problematiky PhDr. Richard Vacula, Ph.D. a) Co je SL definice, předmět zájmu, členění, příbuzné a pomocné vědy definice sociolingvistiky Mezioborová disciplína využívající metod lingvistických a sociologických a studující vztahy mezi jazykem a společností, zejména společenskou podmíněnost vzniku a fungování jazyka, zvl. z hlediska jeho diferenciace, stylu aj. (LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ) co je a co není sociolingvistika blízké disciplíny, překrývání se SL, zejména: sociologie jazyka bližší sociologii, vnímá jazyk jako jeden ze společenských fenoménů, zkoumá jeho úlohu ve společnosti a vztah k ostatním společenským jevům, někdy zdůrazňován směr působení: SL: společnost jazyk, SJ: jazyk společnost lingvistická antropologie bližší antropologii, zkoumá kulturu prostřednictvím jazyka, zabývá se mj. otázkou identity či společenských vazeb 2

3 charakteristika interdisciplinární charakter, metodika do značné míry společná se sociologií, poměrně různorodá témata vztahu společnost-jazyk, z toho vyplývající šíře podskupin a pomocných věd schema les domaines de la sociolinguistique au sein des science du langre b) Stručný vývoj sociolingvistiky kořeny, zakladatelé moderní sociolingvistiky, současní badatelé stručný vývoj - kořeny Auguste Comte 1839 sociologie vztah jazyka a společnosti: již Wilhelm von Humboldt po něm mnozí další, zejména od 2. pol. 19. stol. z různých metodologických a axiologických pozic Ferdinand de Saussure termín SL poprvé zřejmě Thomas Callan Hodson ( ) let po Comtovi, ale skutečný základ svébytného oboru až o čtvrt století později základy moderní sociolingvistiky 60. Léta 20. Století, například: Heinz Kloss, Německo, Basil Bernstein VB, William Labov (1927) zakladatel v moderním slova smyslu Labov absolvent Harvardu a Columbia University (doktorát), od r profesor lingvistiky na University of Pennsylvania, přelomová práce: The Social Stratification of English in New York City (1966), již v rámci přípravných studií uskutečnil dílčí výzkumy, které bývají považovány za přelomové, nejčastěji zmiňovány 2: 1) Sociální stratifikace/r/ v newyorských obchodních domech - studovaný jev: realizace postvokalického /r / v prekonsonantické nebo finální pozici), tj. jako ve slovech board nebo beer, výzkumný terén: 3 NY obchodní domy různého standardu Saks, Macy s,s. Klein - postup při sběru dat krátká konverzace se zaměstnanci, testováno celkem 265 osob - potom poznamenány základní údaje: způsob realizace, obchodní dům, poschodí, pohlaví respondenta, věk, pozice, ekotyp, event. přítomnost cizí výslovnosti výsledek: V Saks největší frekvence realizace postvokalického r, v Macy s středně častá, v S. Klein nejmenší frekvence, rozdíly ale i mezi patry (podle oddělení, sortimentu) co vlastně zjistil? Volbu jazykové variety přizpůsobujeme komunikační situaci 2) Martha s Vineyard - ostrov u SV pobřeží USA, 227 km2 - v 60. letech: cca 6 tis. stálých obyvatel, letních hostů z kontinentu, různé postoje vůči letňákům, nejradikálnějí odpůrci = rybáři, ti zároveň vzorem Labov zaznamenal vývoj klesavých a-ových diftongů, např. ve výrazech mouse a mice centralizovaná výslovnost zde zřejmě starší (původní), ale znovu posílená nově přejímaná i ne-rybáři, hl. mladší střední generace se zájmem o tradiční hodnoty ostrova; mezi příznivci tradičního života postupně převládla; přejímání výslovnosti zřejmě z větší části podvědomé Labov prokázal přímou souvislost mezi jazyk. jevem (resp. jaz. inovací) a společenským postojem (identitou) Labov položil základy vědeckému SL výzkumu, prokázal souvislost mezi jazykovými jevy (jejich realizací) a společenskými faktory další zakladatelské osobnosti SL Charles Albert Ferguson USA, zejména diglosie Joshua Aaron Fishman, Basil Bernstein vztah jazykového kódu a společenské třídy, aplikace na vzdělávání, Dell Hathaway Hymes USA, , etnografický přístup, Peter Trudgill VB, mj. dialektologie, Ann Lesley Milroy mj. jazyková ideologie, teorie sociálních sítí, Claude Hagége Francie, mj. bilingvismu, jazyková diversita čeští a slovenští SL kořeny již v PLK + jeho následovníci teorie jazykového rozvrstvení a jazykové kultury, teorie funkčních stylů, Milan Jelínek, hl. Jan Chloupek především ale mladší generace lingvistů - Jiří V. Neústupný, Jiří Nekvapil, Mira Nabělková c) Některé pojmy současné SL diglosie, covert/overt prestige, sociální sítě 3

4 diglosie vychází z Fergusonovy studie Diglossia, 2 různé jazyky/2 dostatečné odlišné variety jednoho jazyka koexistující v rámci 1 komunity, mají poměrně striktně rozdělené funkce tzv. vyšší (high)/nižší (low) varieta, lze uvažovat i pro situaci v češtině overt/covert prestige souvisí s teorií vyšší/ nižší variety, vyšší varianta je zjevně prestižní, nižší varieta může získávat prestiž za určitých okolností a v určitých uzavřených skupinách zejména v mužských kolektivech, např. pracovní skupina, často při tradičních mužských volnočasových aktivitách lov sociální sítě způsob a míra zapojení jedince do zkoumané komunity, lze aplikovat na komunity různé šířky, míra zapojení do dané sociální sítě ovlivňuje jeho řečové chování (viz např. angažování) d) Metody sociolingvistického výzkumu kvalitativní/kvantitativní o co se snaží SL výzkum? Bylo řečeno, že SL se snaží mj. popisovat vztahy (souvislost, kovarianci) mezi jevy společenskými a jazykovými a funkce jevů v jazyce metody kvantitativní x metody kvalitativní kvantitativní snaží se vyjádřit studované jevy numerickými hodnotami, nacházet vztahy mezi jasně definovanými proměnnými, využívat statistických postupů a analýz způsoby sběru dat: dotazník, textová analýza, analýza nahrávek aj., pokud dáme najevo, že děláme výzkum tak to již není správný výzkum jak mohou vypadat otázky v dotazníku uzavřená otázka, škálová otázka, otevřená otázka výhody možnost zpracovat velké množství dat, statistický významnost závěrů, možnost generalizace, reliabilita výzkumu= možnost jeho zopakování za stejných podmínek s jiným vzorkem osob v jiném čase, možnost srovnání nevýhody nutná redukce skutečnosti (kategorizace), podle některých autorů jsou kvantitativní metody pro humanitní vědy nevhodné (společenské jevy nelze redukovat na čísla) kvalitativní metody podrobně studovat omezený vzorek, na základě tohoto studia formulovat obecnější závěry, využívat spíše postupů vlastních humanitním vědám výhody možnost postihnout širší spektrum jevů a skutečností, možnost proniknout hlouběji k jádru problému, větší šance objevit nepředvídané jevy a zákonitosti nevýhody značná časová (zpravidla i finanční) náročnost, obtížná generalizace e) Závěrečné úvahy vztah SL a učitelství ČCJ k čemu je dobrá SL pro učitele ČCJ? Sociolingvistika se věnuje tématům jako vícejazyčnost, přepínání kódů apod., mechanismy přijímání češtiny cizincem, komunikační situace, ve kterých ji bude nejdříve potřebovat používat, možná interakce s mateřským jazykem, vliv prostředí, v němž se pohybuje, budeme schopni mu lépe pomoci, při výuce dokážeme více vycházet z jeho reálných potřeb a možností, budeme schopni zasadit výuku jazyka do živých kontextů Výuka odborných předmětů na ÚJOP UK Praha Krystal - PhDr. Zdena Malá týmová prezentace úvod systém výuky odborných předmětů ÚJOP představení, mimopražská střediska Poděbrady obory na ÚJOP UK Krystal architektura, volné umění, design, dějiny umění, čeština pro cizince, filologie, anglistika, management cestovního ruchu, PR a marketing, právo a další obory se SCIO zkouškou, sociologie a demografie statistika úspěšnosti v loňském roce 53 % veřejné školy, 28 % školy 4

5 242 studentů v ročním přípravném kurzu, studenti ze slovansky mluvících zemí, stipendisté výuka: září až květen 35 hodin týdně cíl výuky češtiny: složit CCE na úrovni B2, Úroveň B2 většina VŠ požaduje od cizinců jako podmínku ke studiu cíl výuky odborných předmětů zvládnout terminologii odborných předmětů a obsah učiva většina přijímacích testů jen odpovědi na otázky většinou typ multiple choice, trénink dovedností čtení a poslech v prvním semestru je cílem rozumět, u Slovanů rychlé zlepšení porozumění čtenému i slyšenému textu, první lekce pracuje se se slovesem být a obrázky, termíny struktura hodiny opakování minulé látky, výklad= prezentace, práce s textem = nácvik porozumění textu, nácvik testů (porozumění otázkám, strategie řešení, shrnutí nové látky využití diaprojektorů možnost vše ukázat, vizualizovat lepší fixace nových termínů i nových údajů, vyšší pozornost studentů, využití internetu Z dějin udatného národa českého kreslený seriál zajištění kvality výuky přesné učební plány a harmonogram, práce metodiků programu, hospitace a vzájemné hospitace, testování, anonymní dotazníky studenti se mohou vyjádřit nároky na vyučující znalost oboru, pedagogické nadání a dovednosti, osobnost, vztah k jazyku a) Výuka předmětu politická geografie Mgr. Daniel Křivánek pro efektivní přípravu studentů, na kterou mají u odborných předmětů 8 měsíců, musí velmi dobře znát požadavky jednotlivých fakult na přijímací zkoušky některé otázky jsou jazykové velmi jednoduché: Litva nesousedí s: A) Polskem B) Ruskem C) Lotyšskem D) Estonskem otázky jednoduše formulované, ale již s odbornou slovní zásobou Co je to EHP? Druhým pilířem Evropské unie je studenti mají cca 60 otázek/60 minut úvodní hodina seznámení s učebnicí politi. geografie je jedním z předmětů, kde již máme hotovou učebnici, na začátku úvodní hodiny odborný terminologický slovník, učebnice byla připravována v době, kdy na ÚJOP UK byla i skupina neslovanských studentů v humanitních třídách, proto ty další jazyky a jednoduchá slovní zásoba v prvních lekcích v úvodu každé lekce je nová slovní zásoba - 1. lekce atlas, hlavní město, doprava, ekonomika, město text a cvičení následuje text a cvičení k textu Jak se jmenujete? Odkud jsi? Hlavní město je v dalších hodinách se potom probírají další jednoduchá témata, jako jsou světadíly a kontinenty a regionalizace problém Evropa Asie každý stát stanoveno jinak učí české názvy států, využívají se slepé mapy, od 6. týdne se přechází ke studiu skutečné politické geografie a k odborné terminologii b) Studium dějin a moderní historie PhDr. Jan Lepeška vyučované předměty moderní dějiny osvícenství konec 20. Století obecné dějiny dějiny Evropy století používá se učebnice Odmaturuj z dějepisu II. 5

6 hlavním cílem je seznámit studenty s hlubšími souvislostmi vývoje evropských dějin, připravit studenta na případné otázky týkající se historického vývoje u přijímacích zkoušek na VŠ seznámit studenta s hlubšími souvislostmi vývoje evropských dějin příklady: Spor o investituru označuje:; Tzv. stoletá válka proběhla: struktura hodiny je přizpůsobena úrovni dosažených znalostí studentů po osvojení si základních jazykových výrazových prostředků postupně dochází k požadované náročnosti studia obvyklá struktura hodiny: 1) Opakovací test (typ multiple choice 5 otázek) 5 min. 2) Opakování minulé látky (15 min.) 3) Seznámení s novým učivem v rámci možností (dosažení vědomostí z minulého studia) aktivní zapojení studentů (10 min.) 4) Výuka nového učiva diaprojektor prezentace: kombinace textu a obrázkového materiálu 5) Závěrečné opakování, důraz na stěžejní body probíraného učiva (10-15 min.) při výuce je kladen důraz na: znalost používané slovní zásoby, případně nutné vysvětlení a rozbor slova s příkladem, a to po každé kapitole či prezentaci, artikulaci mluveného projevu (u učitele), studenti dobře reagují na gesta, vypomoct si studentům je doporučeno poznamenávat si slova, kterým nerozumí, vytvořit si vlastní slovníček slov, učitel odpovídá na dotazy studentů a vysvětluje c) Zákony klasické logiky v analytickém a kritickém myšlení Mgr. Ida Gančarčíková testy na právnickou fakultu už v prosinci, nutné určení stavu jazyka, jedna z nejtěžších témat klasifikace logiky neformální a formální jde především o rozvinutí formální logiky dvouhodnotová logika-pravda-lež, vícehodnotová logika, extenzionální-4 spojky, neextenzionální logika možná, někdy výroková logika studenti nesmí vidět text vidí jen 1-0, ano ne výroková logika ale, a Jsem krásná, ale nemám peníze, stejné jako Jsem krásná a nemám peníze zákony negace u implikace stále se procvičuje, pravdivost složených výroků v praxi studenti vidí pouze 1-0, nepotřebují slovům rozumět pouze se dívají, zda se slova opakují nebo neopakují, hlavně se dívat na spojky a na negace studenti vědí, že se v testu objeví pouze slovíčka všechny, některé, žádné; na každou úlohu mají 1 min. kvazi-argumentace, analýza textu - učí se v listopadu a končí v březnu trvá dlouho, protože studenti musí mít větší slovní zásobu je poměrně náročnější, student už potřebuje používat vše dohromady d)práce s odborným textem Uměleckohistorického zaměření Mgr. Vladimíra Zimmermannová umělecký program na ÚJOP UK Krystal, zavedení nového předmětu, cíle metody práce s autentickým textem, zhodnocení předmětu na konci semestru příprava na VŠ uměleckého zaměření (70 studentů), teoretické předměty (dějiny umění, dějepis), teoretická část přijímací zkoušky, praktické předměty příprava k talentovým zkouškám 1. Semestr příprava k přijímacím zkouškám (leden, únor), intenzivnější výuka, větší hodinová dotace (45 hodin týdně), získání odborných znalostí, terminologie, prezentace vlastní tvorby, pohovory u talentových zkoušek 6

7 2. Semestr příprava na studium (ne přijímací zkoušky) úroveň cílové skupiny B1, později B2(Slované) hodinová dotace 1 lekce (90 minut) týdně absence vhodné učebnice, práce s vlastními výukovými materiály rozvíjení řečových dovedností receptivní čtení (práce s textem), poslech (filmové, televizní a rozhlasové ukázky, související s tématikou čteného textu) produktivní mluvení (reprodukce čteného nebo slyšeného, ústní shrnutí) psaní (písemné shrnutí, úvahy) metody práce s autentickým textem založeny na práci s pracovním listem ke konkrétnímu textu, určeny tématem, lexikální náročností, dostupností vhodných doplňkových materiálů (např. video) použití různých typů aktivit A) před čtením B) při čtení C) po čtení ukázky aktivit před čtením fotka známého českého designera studenti měli popsat přídavnými jmény aktivizace podle obrázků komiks charakterizovat žánr podle obrázků Diskuze: 1) Ostmeyerová: Vyjádření obdivu a nadšení, že se toto téma dostalo na setkání Asociace - velká spokojenost, co děláte s Neslovany? Malá - nepodařilo se vytvořit neslovanskou skupinu jsou zařazeni ke Slovanům musí se snažit více a individuálně konzultovat Jak reagujete na gramatické chyby? Z. Malá - Důraz se klade na porozumění, pokud je to základní chyba, opravuje se hned Co děláte s autorskými právy na obrázky? Z. Malá - Volně stahujeme z internetu, nikde se dál nešíří, netisknou, pouze se promítnou studentům 2) Holubcová - Jaká je motivace zahraničních studentů? Z. Malá Motivace- kvalita VŠ + BEZPLATNOST VŠ Jak se dozvědí o ÚJOP? Z. Malá - Marketing, kvalitní studentský blog (700 návštěv denně příští týden články v angličtině) 3) Karel Kulich - Do jaké míry opravujete chyby v písemných projevech? Z. Malá - Testy jsou úzce zaměřeny na to, co budou potřebovat zaměřeny ano-ne, multiple choice, další semestr - opravuje chyby Čeština pro cizince interkulturní zdravotnická komunikace - Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. internetová stránka: materiály vytvářené v rámci projektu EU pod vedením Institutu v Berlíně - vytvářeny mezinárodně, projektu se účastní německá strana, česká strana, Institut v Nitře, Bulharsko 7

8 popis projektu: zaměřeno na dvě skupiny studentů zdravotně-sociální zaměření lékaři nebo ošetřující personál, cíl -získat zaměstnání v některé zemi v zahraničí část prezenční část samostudium, součást Youtube, videa, odkazy dvouletý projekt jednou za půl roku pracovní setkání studenti mají možnost se ohodnotit online kvíz Z dějin české medicíny jazyková cvičení jazykové kurzy: 3 složky - Čeština pro zahraniční lékaře, Čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál, Cvičení pro nácvik komunikace s pacientem ukázka seznam témat, která se postupně zpracovávají: Nemocnice/klinika, Anamnéza, Vyšetření, Lůžková zařízení v ČR, Vizita, Medikace, čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál nemocnice/klinika, základní ošetřovatelská péče cvičení pro nácvik komunikace s pacientem interkulturní komunikace, každý národ má svá specifika, ukázka: Komunikace s příslušníky islámské kultury čeština pro zahraniční zdravot. personál prezenční část zahájeno diskuzí, požadovaná úroveň B1- B2, zařazen text odpovědi na otázky, lexikální cvičení, přiřazení slov individuální studijní plán- text, cvičení na porozumění textu, lexikální cvičení přiřadit jednotlivá slova největší oříšek bylo sehnat lékaře, který by se nechal natočit - představení testu jazykových znalostí ECL vzorové testy lékaři, ošetřující personál test musí zvládnout, pokud chtějí pracovat v ČR úvodní rozhovor 3-5 min., rozhovor kandidátů, schopnost česky se vyjádřit jak by léčil konkrétní onemocnění- 2 poslechy s porozuměním rozhovor, souvislý text; čtení s porozuměním úroveň C1, druhý text k jednotlivým bodům správný nadpis Soutěž prezentací tematických a odborných prací studentů češtiny jako cizího jazyka - Mgr. Marie Poláčková autorem myšlenky je Jazykové centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní soutěž se naposledy konala na podzim 2011 ÚJOP UK Albertov převzal organizaci soutěže v roce 2012 odborná porota bohemista, metodik odborných předmětu, odborník na MS PowerPoint hodnocené položky znalost tématu/odbornost, jazyková úroveň, neverbální komunikace, kontakt s posluchači, přednes, práce s hlasem, artikulace, úroveň zpracování v aplikaci MS PP, vyváženost obsahu sekce odborných prací medicínská témata, životní prostředí, teorie chaosu, všechny typy tramvají v Praze, umělecká sekce tematických prací záliby, zážitky, představení země, osobní zážitky po prezentaci 10 min. náročná část otázky poroty a diváků vyhlášení výsledků konzultace se členy poroty M. Poláčková poté pozvala všechny na 2. ročník mezinárodní soutěže den konání: 14. dubna 2014, Místo konání: Vratislavova 10, Praha 2 podmínky soutěže: Prezentace v aplikaci MS PP, prezentace v češtině, délka max. 10 min. proč se zúčastnit? Studenti si vyzkoušejí mluvení před neznámým publikem, výhodou je, že mají vizuální oporou v připravené prezentaci, musí improvizovat a reagovat na otázky, mohou srovnávat svůj výkon s výkonem ostatních studenti získají publikace + zdarma Certifikovanou zkoušku z češtiny 8

9 M. Poláčková veřejně poděkovala Dáše Haladové za organizaci soutěže ukázková prezentace Pražský orloj Diskuze: 1) Kde nalezneme kontakt na tuto soutěž? M. Poláčková: Na ové adrese M. Poláčkové, rovněž info rozešle všem členům AUČCJ em 2) Sachrová: Dělají podobnou soutěž v Plzni (Západočeská univerzita) mají navíc zástupce firem v porotě, kteří si mohou někoho vybrat 3) Hlásí se Slováci? Mohou se zúčastnit? M. Poláčková: Nelimitujeme soutěž, pokud studují češtinu, mohou se zúčastnit 5. Workshopy Problematika přípravy materiálů určených pro výuku odborné češtiny pro cizince Mgr. Martina Němcová Česká vánoční besídka PaedDr. Jana Jaskmanická, Lucie Janků nápady na aktivity úvod jaké je datum, co brzy bude? křížovka s vánoční slovní zásobou - pojmenování věcí z křížovky, komu dáváme věci? vylosování vánočních obrázků - učitel se ptá - co to je? Odkud to je? Např. koza Švédsko, adventní věnec Německo apod. rozdělení na 3 skupiny, téma: rodina každá skupina dostane množství obrázků - mají sestavit rodinu poté se skupiny navštíví a představují své rodiny učitel dá na tabuli množství obrázků, ostatní si vybírají obrázky z tabule Kimova hra předměty týkající se Vánoc mají si zapamatovat, poté napsat, co si pamatují učitel rozdává název tradičního českého cukroví a studenti musí napsat, co tam patří za ingredience procvičení s s čím? S moukou, s cukrem, s pudinkem 3 skupiny učitel rozdá na obrázku ingredience a studenti hádají, co bude v typicky libereckém vánočním jídle hubník učitel poté čte pracovní postup při výrobě hubníku studenti si musí zapamatovat, kolik čeho tam má být vánoční koledy pády studenti doplňují do písně hvězdičky věta, ve které chybí slovo lokál, podtrhnout slovo a vytvářet otázky shrnutí, co dnes všechno zaznělo Diskuze: 1) Jaskmanická, Janků: Co děláte vy? Z.Malá: hry a aktivity co slyším, to říkám Běhací diktát text se umístí někde v místnosti, podle počtu žáků se vytvoří skupinky jeden píše, ostatní běhají, musí si část textu zapamatovat a poté ho reprodukovat písaři. Nejvíc žáky poté baví 9

10 si texty navzájem opravovat a hledat chyby. Celá akce se stopuje, každá skupinka má výsledný čas. Po opravě chyb může vše ještě dopadnout úplně jinak každá chyba +10 sekund k výslednému času. 10

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg - Weiden ve spolupráci s Česko německým fondem budoucnosti pořádají Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Datum

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více