43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013"

Transkript

1 ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 43. SETKÁNÍ 7. prosince 2013 zapsala: Michaela Palátová kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 1. Valná hromada M. Poláčková zahájila valnou hromadu, každý člen si pročetl stanovy L. Holá má výhrady bod 10 je v rozporu schvalování pracovní skupiny opraví se odhlasování stanov hlasovalo pro 34 členů, nikdo proti, 1 člen se zdržel hlasování M. Friedlová představuje projekt Czech Key žadatel: Masarykova univerzita v Brně, partneři: AUČCJ (CZ), (SK), Studio Gaus (DE), Fachhochschule Burgenland (AU), Uniwersytet Slaski w Katowicach (PL), Univerzita Hradec Králové (CZ) v polovině listopadu proběhlo setkání v Brně cílem projektu: vytvořit kvalitní on-line portál pro samostudium českého jazyka na úrovních A1, A2, B1 podle SERR, vytvořit on-line kurz pro výuku českého jazyka se zaměřením na medicínu (B1) portál bude obsahovat: 15 lekcí na každé úrovni ČJ, bude doprovázen fotografiemi a krátkými videi vedení projektu: Ing. David Kosina (MU), Mgr. Martina Ježková (MU) odborný tým: PhDr. Ivana Rešková (MU, vedoucí týmu, úroveň B1, lékařská čeština), PhDr. Lída Holá (AUČCJ, vedoucí týmu pro úrovně A1 a A2) přínos projektu: první účast AUČCJ na ryze mezinárodním projektu, podpůrná výuková pomůcka, přenos zkušeností a přínos pro další odborné směřování členů AUČCJ (slovník k učebnici založený na korpusu, práce s gramatickými kategoriemi práce Katedra informačních technologií Fakulty informatiky MU zpracování přirozeného jazyka M. Poláčková ukončuje valnou hromadou a zmiňuje termíny na další setkání (8.3., 24.4., 4.10., ) 2. Aktuality Pavel Pečený přednesl novinku, zkouška z jazyka a reálií bude jednou z podmínek k udělení občanství nový zákon o státním občanství MŠMT a MV ČR propagační B1 Informační portál obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz info ke zkoušce Databanka textů zkouška z ČJ informační materiály, modelové varianty pozvání na konference ALTE jazykové testery duben 2014, je čas podívat se a přihlásit, bude se konat v Paříži téma konference multilingvalismus ve výuce Asociace jazykových testerů 1

2 Martina Friedlová informovala účastníky o změně dle nového občanského zákoníku občanská sdružení mění právní formu spolek nebo ústav 3. Prezentace učebnic Milena Vonková Česky s obrázky Doplňující materiál postavený na vizualizaci ilustrace běžného života. Příručka sleduje dva cíle rozvíjet konverzaci, rozšiřovat lexikum. Jsou zde i další dovednosti psaní a gramatika. Určena pro úroveň A1 B1, lze rozvíjet i dále, publikace obsahuje 7 oddílů - město, roční období, cestování, doprava, sport, firma zaměstnanci, rčení. Doplněno textovými bloky, pododdíly. Autorka věnovala jeden výtisk do knihovny AUČCJ. Michaela Ševečková Nový portál o češtině Nový portál pro současnou češtinu zdarma. Tři základní součásti výkladový slovník současné češtiny, pravidla českého pravopisu, slovník českých synonym a antonym. Pracovalo se na něm 16 let, využívá všechny dostupné zdroje, vše je ověřováno z několika pramenů. Slovník má 70 tisíc hesel předchůdce Slovník současné češtiny příloha DVD. Každý týden přibývají nová slova, aktualizuje se. U některých slov jsou obrázky. Bonus doplnění diakritiky do textu. Autorka ještě připojila užitečné zdroje: 600 slovníků, a věnovala jeden výtisk Slovníku spisovné češtiny do knihovny AUČCJ Diskuze: 1) J. Jaskmanická: pokud chtějí využívat cizinci určitě nebudou psát správně slovo nábytek napíší jako nábitek přepne se mu to nějak a vyhledá i v tomto případě? M. Ševečková: bohužel, tato funkce chybí, ale určitě tento podnět zadá vývojářům 4. Přednášky Sociolingvistika: vstup do problematiky PhDr. Richard Vacula, Ph.D. a) Co je SL definice, předmět zájmu, členění, příbuzné a pomocné vědy definice sociolingvistiky Mezioborová disciplína využívající metod lingvistických a sociologických a studující vztahy mezi jazykem a společností, zejména společenskou podmíněnost vzniku a fungování jazyka, zvl. z hlediska jeho diferenciace, stylu aj. (LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ) co je a co není sociolingvistika blízké disciplíny, překrývání se SL, zejména: sociologie jazyka bližší sociologii, vnímá jazyk jako jeden ze společenských fenoménů, zkoumá jeho úlohu ve společnosti a vztah k ostatním společenským jevům, někdy zdůrazňován směr působení: SL: společnost jazyk, SJ: jazyk společnost lingvistická antropologie bližší antropologii, zkoumá kulturu prostřednictvím jazyka, zabývá se mj. otázkou identity či společenských vazeb 2

3 charakteristika interdisciplinární charakter, metodika do značné míry společná se sociologií, poměrně různorodá témata vztahu společnost-jazyk, z toho vyplývající šíře podskupin a pomocných věd schema les domaines de la sociolinguistique au sein des science du langre b) Stručný vývoj sociolingvistiky kořeny, zakladatelé moderní sociolingvistiky, současní badatelé stručný vývoj - kořeny Auguste Comte 1839 sociologie vztah jazyka a společnosti: již Wilhelm von Humboldt po něm mnozí další, zejména od 2. pol. 19. stol. z různých metodologických a axiologických pozic Ferdinand de Saussure termín SL poprvé zřejmě Thomas Callan Hodson ( ) let po Comtovi, ale skutečný základ svébytného oboru až o čtvrt století později základy moderní sociolingvistiky 60. Léta 20. Století, například: Heinz Kloss, Německo, Basil Bernstein VB, William Labov (1927) zakladatel v moderním slova smyslu Labov absolvent Harvardu a Columbia University (doktorát), od r profesor lingvistiky na University of Pennsylvania, přelomová práce: The Social Stratification of English in New York City (1966), již v rámci přípravných studií uskutečnil dílčí výzkumy, které bývají považovány za přelomové, nejčastěji zmiňovány 2: 1) Sociální stratifikace/r/ v newyorských obchodních domech - studovaný jev: realizace postvokalického /r / v prekonsonantické nebo finální pozici), tj. jako ve slovech board nebo beer, výzkumný terén: 3 NY obchodní domy různého standardu Saks, Macy s,s. Klein - postup při sběru dat krátká konverzace se zaměstnanci, testováno celkem 265 osob - potom poznamenány základní údaje: způsob realizace, obchodní dům, poschodí, pohlaví respondenta, věk, pozice, ekotyp, event. přítomnost cizí výslovnosti výsledek: V Saks největší frekvence realizace postvokalického r, v Macy s středně častá, v S. Klein nejmenší frekvence, rozdíly ale i mezi patry (podle oddělení, sortimentu) co vlastně zjistil? Volbu jazykové variety přizpůsobujeme komunikační situaci 2) Martha s Vineyard - ostrov u SV pobřeží USA, 227 km2 - v 60. letech: cca 6 tis. stálých obyvatel, letních hostů z kontinentu, různé postoje vůči letňákům, nejradikálnějí odpůrci = rybáři, ti zároveň vzorem Labov zaznamenal vývoj klesavých a-ových diftongů, např. ve výrazech mouse a mice centralizovaná výslovnost zde zřejmě starší (původní), ale znovu posílená nově přejímaná i ne-rybáři, hl. mladší střední generace se zájmem o tradiční hodnoty ostrova; mezi příznivci tradičního života postupně převládla; přejímání výslovnosti zřejmě z větší části podvědomé Labov prokázal přímou souvislost mezi jazyk. jevem (resp. jaz. inovací) a společenským postojem (identitou) Labov položil základy vědeckému SL výzkumu, prokázal souvislost mezi jazykovými jevy (jejich realizací) a společenskými faktory další zakladatelské osobnosti SL Charles Albert Ferguson USA, zejména diglosie Joshua Aaron Fishman, Basil Bernstein vztah jazykového kódu a společenské třídy, aplikace na vzdělávání, Dell Hathaway Hymes USA, , etnografický přístup, Peter Trudgill VB, mj. dialektologie, Ann Lesley Milroy mj. jazyková ideologie, teorie sociálních sítí, Claude Hagége Francie, mj. bilingvismu, jazyková diversita čeští a slovenští SL kořeny již v PLK + jeho následovníci teorie jazykového rozvrstvení a jazykové kultury, teorie funkčních stylů, Milan Jelínek, hl. Jan Chloupek především ale mladší generace lingvistů - Jiří V. Neústupný, Jiří Nekvapil, Mira Nabělková c) Některé pojmy současné SL diglosie, covert/overt prestige, sociální sítě 3

4 diglosie vychází z Fergusonovy studie Diglossia, 2 různé jazyky/2 dostatečné odlišné variety jednoho jazyka koexistující v rámci 1 komunity, mají poměrně striktně rozdělené funkce tzv. vyšší (high)/nižší (low) varieta, lze uvažovat i pro situaci v češtině overt/covert prestige souvisí s teorií vyšší/ nižší variety, vyšší varianta je zjevně prestižní, nižší varieta může získávat prestiž za určitých okolností a v určitých uzavřených skupinách zejména v mužských kolektivech, např. pracovní skupina, často při tradičních mužských volnočasových aktivitách lov sociální sítě způsob a míra zapojení jedince do zkoumané komunity, lze aplikovat na komunity různé šířky, míra zapojení do dané sociální sítě ovlivňuje jeho řečové chování (viz např. angažování) d) Metody sociolingvistického výzkumu kvalitativní/kvantitativní o co se snaží SL výzkum? Bylo řečeno, že SL se snaží mj. popisovat vztahy (souvislost, kovarianci) mezi jevy společenskými a jazykovými a funkce jevů v jazyce metody kvantitativní x metody kvalitativní kvantitativní snaží se vyjádřit studované jevy numerickými hodnotami, nacházet vztahy mezi jasně definovanými proměnnými, využívat statistických postupů a analýz způsoby sběru dat: dotazník, textová analýza, analýza nahrávek aj., pokud dáme najevo, že děláme výzkum tak to již není správný výzkum jak mohou vypadat otázky v dotazníku uzavřená otázka, škálová otázka, otevřená otázka výhody možnost zpracovat velké množství dat, statistický významnost závěrů, možnost generalizace, reliabilita výzkumu= možnost jeho zopakování za stejných podmínek s jiným vzorkem osob v jiném čase, možnost srovnání nevýhody nutná redukce skutečnosti (kategorizace), podle některých autorů jsou kvantitativní metody pro humanitní vědy nevhodné (společenské jevy nelze redukovat na čísla) kvalitativní metody podrobně studovat omezený vzorek, na základě tohoto studia formulovat obecnější závěry, využívat spíše postupů vlastních humanitním vědám výhody možnost postihnout širší spektrum jevů a skutečností, možnost proniknout hlouběji k jádru problému, větší šance objevit nepředvídané jevy a zákonitosti nevýhody značná časová (zpravidla i finanční) náročnost, obtížná generalizace e) Závěrečné úvahy vztah SL a učitelství ČCJ k čemu je dobrá SL pro učitele ČCJ? Sociolingvistika se věnuje tématům jako vícejazyčnost, přepínání kódů apod., mechanismy přijímání češtiny cizincem, komunikační situace, ve kterých ji bude nejdříve potřebovat používat, možná interakce s mateřským jazykem, vliv prostředí, v němž se pohybuje, budeme schopni mu lépe pomoci, při výuce dokážeme více vycházet z jeho reálných potřeb a možností, budeme schopni zasadit výuku jazyka do živých kontextů Výuka odborných předmětů na ÚJOP UK Praha Krystal - PhDr. Zdena Malá týmová prezentace úvod systém výuky odborných předmětů ÚJOP představení, mimopražská střediska Poděbrady obory na ÚJOP UK Krystal architektura, volné umění, design, dějiny umění, čeština pro cizince, filologie, anglistika, management cestovního ruchu, PR a marketing, právo a další obory se SCIO zkouškou, sociologie a demografie statistika úspěšnosti v loňském roce 53 % veřejné školy, 28 % školy 4

5 242 studentů v ročním přípravném kurzu, studenti ze slovansky mluvících zemí, stipendisté výuka: září až květen 35 hodin týdně cíl výuky češtiny: složit CCE na úrovni B2, Úroveň B2 většina VŠ požaduje od cizinců jako podmínku ke studiu cíl výuky odborných předmětů zvládnout terminologii odborných předmětů a obsah učiva většina přijímacích testů jen odpovědi na otázky většinou typ multiple choice, trénink dovedností čtení a poslech v prvním semestru je cílem rozumět, u Slovanů rychlé zlepšení porozumění čtenému i slyšenému textu, první lekce pracuje se se slovesem být a obrázky, termíny struktura hodiny opakování minulé látky, výklad= prezentace, práce s textem = nácvik porozumění textu, nácvik testů (porozumění otázkám, strategie řešení, shrnutí nové látky využití diaprojektorů možnost vše ukázat, vizualizovat lepší fixace nových termínů i nových údajů, vyšší pozornost studentů, využití internetu Z dějin udatného národa českého kreslený seriál zajištění kvality výuky přesné učební plány a harmonogram, práce metodiků programu, hospitace a vzájemné hospitace, testování, anonymní dotazníky studenti se mohou vyjádřit nároky na vyučující znalost oboru, pedagogické nadání a dovednosti, osobnost, vztah k jazyku a) Výuka předmětu politická geografie Mgr. Daniel Křivánek pro efektivní přípravu studentů, na kterou mají u odborných předmětů 8 měsíců, musí velmi dobře znát požadavky jednotlivých fakult na přijímací zkoušky některé otázky jsou jazykové velmi jednoduché: Litva nesousedí s: A) Polskem B) Ruskem C) Lotyšskem D) Estonskem otázky jednoduše formulované, ale již s odbornou slovní zásobou Co je to EHP? Druhým pilířem Evropské unie je studenti mají cca 60 otázek/60 minut úvodní hodina seznámení s učebnicí politi. geografie je jedním z předmětů, kde již máme hotovou učebnici, na začátku úvodní hodiny odborný terminologický slovník, učebnice byla připravována v době, kdy na ÚJOP UK byla i skupina neslovanských studentů v humanitních třídách, proto ty další jazyky a jednoduchá slovní zásoba v prvních lekcích v úvodu každé lekce je nová slovní zásoba - 1. lekce atlas, hlavní město, doprava, ekonomika, město text a cvičení následuje text a cvičení k textu Jak se jmenujete? Odkud jsi? Hlavní město je v dalších hodinách se potom probírají další jednoduchá témata, jako jsou světadíly a kontinenty a regionalizace problém Evropa Asie každý stát stanoveno jinak učí české názvy států, využívají se slepé mapy, od 6. týdne se přechází ke studiu skutečné politické geografie a k odborné terminologii b) Studium dějin a moderní historie PhDr. Jan Lepeška vyučované předměty moderní dějiny osvícenství konec 20. Století obecné dějiny dějiny Evropy století používá se učebnice Odmaturuj z dějepisu II. 5

6 hlavním cílem je seznámit studenty s hlubšími souvislostmi vývoje evropských dějin, připravit studenta na případné otázky týkající se historického vývoje u přijímacích zkoušek na VŠ seznámit studenta s hlubšími souvislostmi vývoje evropských dějin příklady: Spor o investituru označuje:; Tzv. stoletá válka proběhla: struktura hodiny je přizpůsobena úrovni dosažených znalostí studentů po osvojení si základních jazykových výrazových prostředků postupně dochází k požadované náročnosti studia obvyklá struktura hodiny: 1) Opakovací test (typ multiple choice 5 otázek) 5 min. 2) Opakování minulé látky (15 min.) 3) Seznámení s novým učivem v rámci možností (dosažení vědomostí z minulého studia) aktivní zapojení studentů (10 min.) 4) Výuka nového učiva diaprojektor prezentace: kombinace textu a obrázkového materiálu 5) Závěrečné opakování, důraz na stěžejní body probíraného učiva (10-15 min.) při výuce je kladen důraz na: znalost používané slovní zásoby, případně nutné vysvětlení a rozbor slova s příkladem, a to po každé kapitole či prezentaci, artikulaci mluveného projevu (u učitele), studenti dobře reagují na gesta, vypomoct si studentům je doporučeno poznamenávat si slova, kterým nerozumí, vytvořit si vlastní slovníček slov, učitel odpovídá na dotazy studentů a vysvětluje c) Zákony klasické logiky v analytickém a kritickém myšlení Mgr. Ida Gančarčíková testy na právnickou fakultu už v prosinci, nutné určení stavu jazyka, jedna z nejtěžších témat klasifikace logiky neformální a formální jde především o rozvinutí formální logiky dvouhodnotová logika-pravda-lež, vícehodnotová logika, extenzionální-4 spojky, neextenzionální logika možná, někdy výroková logika studenti nesmí vidět text vidí jen 1-0, ano ne výroková logika ale, a Jsem krásná, ale nemám peníze, stejné jako Jsem krásná a nemám peníze zákony negace u implikace stále se procvičuje, pravdivost složených výroků v praxi studenti vidí pouze 1-0, nepotřebují slovům rozumět pouze se dívají, zda se slova opakují nebo neopakují, hlavně se dívat na spojky a na negace studenti vědí, že se v testu objeví pouze slovíčka všechny, některé, žádné; na každou úlohu mají 1 min. kvazi-argumentace, analýza textu - učí se v listopadu a končí v březnu trvá dlouho, protože studenti musí mít větší slovní zásobu je poměrně náročnější, student už potřebuje používat vše dohromady d)práce s odborným textem Uměleckohistorického zaměření Mgr. Vladimíra Zimmermannová umělecký program na ÚJOP UK Krystal, zavedení nového předmětu, cíle metody práce s autentickým textem, zhodnocení předmětu na konci semestru příprava na VŠ uměleckého zaměření (70 studentů), teoretické předměty (dějiny umění, dějepis), teoretická část přijímací zkoušky, praktické předměty příprava k talentovým zkouškám 1. Semestr příprava k přijímacím zkouškám (leden, únor), intenzivnější výuka, větší hodinová dotace (45 hodin týdně), získání odborných znalostí, terminologie, prezentace vlastní tvorby, pohovory u talentových zkoušek 6

7 2. Semestr příprava na studium (ne přijímací zkoušky) úroveň cílové skupiny B1, později B2(Slované) hodinová dotace 1 lekce (90 minut) týdně absence vhodné učebnice, práce s vlastními výukovými materiály rozvíjení řečových dovedností receptivní čtení (práce s textem), poslech (filmové, televizní a rozhlasové ukázky, související s tématikou čteného textu) produktivní mluvení (reprodukce čteného nebo slyšeného, ústní shrnutí) psaní (písemné shrnutí, úvahy) metody práce s autentickým textem založeny na práci s pracovním listem ke konkrétnímu textu, určeny tématem, lexikální náročností, dostupností vhodných doplňkových materiálů (např. video) použití různých typů aktivit A) před čtením B) při čtení C) po čtení ukázky aktivit před čtením fotka známého českého designera studenti měli popsat přídavnými jmény aktivizace podle obrázků komiks charakterizovat žánr podle obrázků Diskuze: 1) Ostmeyerová: Vyjádření obdivu a nadšení, že se toto téma dostalo na setkání Asociace - velká spokojenost, co děláte s Neslovany? Malá - nepodařilo se vytvořit neslovanskou skupinu jsou zařazeni ke Slovanům musí se snažit více a individuálně konzultovat Jak reagujete na gramatické chyby? Z. Malá - Důraz se klade na porozumění, pokud je to základní chyba, opravuje se hned Co děláte s autorskými právy na obrázky? Z. Malá - Volně stahujeme z internetu, nikde se dál nešíří, netisknou, pouze se promítnou studentům 2) Holubcová - Jaká je motivace zahraničních studentů? Z. Malá Motivace- kvalita VŠ + BEZPLATNOST VŠ Jak se dozvědí o ÚJOP? Z. Malá - Marketing, kvalitní studentský blog (700 návštěv denně příští týden články v angličtině) 3) Karel Kulich - Do jaké míry opravujete chyby v písemných projevech? Z. Malá - Testy jsou úzce zaměřeny na to, co budou potřebovat zaměřeny ano-ne, multiple choice, další semestr - opravuje chyby Čeština pro cizince interkulturní zdravotnická komunikace - Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. internetová stránka: materiály vytvářené v rámci projektu EU pod vedením Institutu v Berlíně - vytvářeny mezinárodně, projektu se účastní německá strana, česká strana, Institut v Nitře, Bulharsko 7

8 popis projektu: zaměřeno na dvě skupiny studentů zdravotně-sociální zaměření lékaři nebo ošetřující personál, cíl -získat zaměstnání v některé zemi v zahraničí část prezenční část samostudium, součást Youtube, videa, odkazy dvouletý projekt jednou za půl roku pracovní setkání studenti mají možnost se ohodnotit online kvíz Z dějin české medicíny jazyková cvičení jazykové kurzy: 3 složky - Čeština pro zahraniční lékaře, Čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál, Cvičení pro nácvik komunikace s pacientem ukázka seznam témat, která se postupně zpracovávají: Nemocnice/klinika, Anamnéza, Vyšetření, Lůžková zařízení v ČR, Vizita, Medikace, čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál nemocnice/klinika, základní ošetřovatelská péče cvičení pro nácvik komunikace s pacientem interkulturní komunikace, každý národ má svá specifika, ukázka: Komunikace s příslušníky islámské kultury čeština pro zahraniční zdravot. personál prezenční část zahájeno diskuzí, požadovaná úroveň B1- B2, zařazen text odpovědi na otázky, lexikální cvičení, přiřazení slov individuální studijní plán- text, cvičení na porozumění textu, lexikální cvičení přiřadit jednotlivá slova největší oříšek bylo sehnat lékaře, který by se nechal natočit - představení testu jazykových znalostí ECL vzorové testy lékaři, ošetřující personál test musí zvládnout, pokud chtějí pracovat v ČR úvodní rozhovor 3-5 min., rozhovor kandidátů, schopnost česky se vyjádřit jak by léčil konkrétní onemocnění- 2 poslechy s porozuměním rozhovor, souvislý text; čtení s porozuměním úroveň C1, druhý text k jednotlivým bodům správný nadpis Soutěž prezentací tematických a odborných prací studentů češtiny jako cizího jazyka - Mgr. Marie Poláčková autorem myšlenky je Jazykové centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní soutěž se naposledy konala na podzim 2011 ÚJOP UK Albertov převzal organizaci soutěže v roce 2012 odborná porota bohemista, metodik odborných předmětu, odborník na MS PowerPoint hodnocené položky znalost tématu/odbornost, jazyková úroveň, neverbální komunikace, kontakt s posluchači, přednes, práce s hlasem, artikulace, úroveň zpracování v aplikaci MS PP, vyváženost obsahu sekce odborných prací medicínská témata, životní prostředí, teorie chaosu, všechny typy tramvají v Praze, umělecká sekce tematických prací záliby, zážitky, představení země, osobní zážitky po prezentaci 10 min. náročná část otázky poroty a diváků vyhlášení výsledků konzultace se členy poroty M. Poláčková poté pozvala všechny na 2. ročník mezinárodní soutěže den konání: 14. dubna 2014, Místo konání: Vratislavova 10, Praha 2 podmínky soutěže: Prezentace v aplikaci MS PP, prezentace v češtině, délka max. 10 min. proč se zúčastnit? Studenti si vyzkoušejí mluvení před neznámým publikem, výhodou je, že mají vizuální oporou v připravené prezentaci, musí improvizovat a reagovat na otázky, mohou srovnávat svůj výkon s výkonem ostatních studenti získají publikace + zdarma Certifikovanou zkoušku z češtiny 8

9 M. Poláčková veřejně poděkovala Dáše Haladové za organizaci soutěže ukázková prezentace Pražský orloj Diskuze: 1) Kde nalezneme kontakt na tuto soutěž? M. Poláčková: Na ové adrese M. Poláčkové, rovněž info rozešle všem členům AUČCJ em 2) Sachrová: Dělají podobnou soutěž v Plzni (Západočeská univerzita) mají navíc zástupce firem v porotě, kteří si mohou někoho vybrat 3) Hlásí se Slováci? Mohou se zúčastnit? M. Poláčková: Nelimitujeme soutěž, pokud studují češtinu, mohou se zúčastnit 5. Workshopy Problematika přípravy materiálů určených pro výuku odborné češtiny pro cizince Mgr. Martina Němcová Česká vánoční besídka PaedDr. Jana Jaskmanická, Lucie Janků nápady na aktivity úvod jaké je datum, co brzy bude? křížovka s vánoční slovní zásobou - pojmenování věcí z křížovky, komu dáváme věci? vylosování vánočních obrázků - učitel se ptá - co to je? Odkud to je? Např. koza Švédsko, adventní věnec Německo apod. rozdělení na 3 skupiny, téma: rodina každá skupina dostane množství obrázků - mají sestavit rodinu poté se skupiny navštíví a představují své rodiny učitel dá na tabuli množství obrázků, ostatní si vybírají obrázky z tabule Kimova hra předměty týkající se Vánoc mají si zapamatovat, poté napsat, co si pamatují učitel rozdává název tradičního českého cukroví a studenti musí napsat, co tam patří za ingredience procvičení s s čím? S moukou, s cukrem, s pudinkem 3 skupiny učitel rozdá na obrázku ingredience a studenti hádají, co bude v typicky libereckém vánočním jídle hubník učitel poté čte pracovní postup při výrobě hubníku studenti si musí zapamatovat, kolik čeho tam má být vánoční koledy pády studenti doplňují do písně hvězdičky věta, ve které chybí slovo lokál, podtrhnout slovo a vytvářet otázky shrnutí, co dnes všechno zaznělo Diskuze: 1) Jaskmanická, Janků: Co děláte vy? Z.Malá: hry a aktivity co slyším, to říkám Běhací diktát text se umístí někde v místnosti, podle počtu žáků se vytvoří skupinky jeden píše, ostatní běhají, musí si část textu zapamatovat a poté ho reprodukovat písaři. Nejvíc žáky poté baví 9

10 si texty navzájem opravovat a hledat chyby. Celá akce se stopuje, každá skupinka má výsledný čas. Po opravě chyb může vše ještě dopadnout úplně jinak každá chyba +10 sekund k výslednému času. 10

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Ivana Niklová TESTOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A1 DLE CEFR Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Božena Bednaříková, PhD. Obor: Česká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Podnikání- nástavba denní 64-41-L/51 RVP: 64-41-L/51 Podnikání- nástavba denní Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Pelhřimov platný od 1. 9. 2006 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA Pelhřimov

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Školní vzdělávací program PRODAVAČ. ŠVP schválen dne 31.8.2010 Mgr. Marek Wandrol ředitel školy

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Školní vzdělávací program PRODAVAČ. ŠVP schválen dne 31.8.2010 Mgr. Marek Wandrol ředitel školy Školní vzdělávací program PRODAVAČ ŠVP schválen dne 31.8.2010 Mgr. Marek Wandrol ředitel školy Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název oboru: Zaměření: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel:

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více