Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV"

Transkript

1 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o sociálních službách ) a jeho vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Oba předpisy nabyly účinnosti dne Ve správním obvodu ORP Tišnov dle monitoringu Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov k červnu 2012 působilo celkem 13 různých poskytovatelů sociálních služeb, přičemž 5 poskytovatelů má sídlo přímo v regionu ORP Tišnov (dále jen,,místní poskytovatelé a,,místní sociální služby, 8 poskytovatelů sídlí mimo region (dále jen,,externí poskytovatelé a,,externí sociální služby ). Výše uvedených 13 poskytovatelů realizuje v v různém rozsahu ve správním obvodu ORP Tišnov k červnu 2012 celkem 20 sociálních služeb. Počet poskytovatelů/sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov Sídlo poskytovatele Počet poskytovatelů Počet služeb Poskytovatelé/služby se sídlem v ORP Tišnov 5 12 Poskytovatelé/služby se sídlem mimo ORP Tišnov 8 8 Celkem Poskytovatelé sociálních služeb v regionu ORP Tišnov Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění na základě registrace dle zákona o sociálních službách. Agendu registrace sociálních služeb vykonávají ze zákona o sociálních službách krajské úřady příslušné dle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Strukturu poskytovatelů působících ve správním obvodu ORP Tišnov z hlediska právní subjektivity znázorňuje níže uvedená tabulka č. X. Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Tišnov dle právní subjektivity Právní subjektivita Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Obce 1 0 Příspěvkové organizace 2 0 Organizační složky 0 0 Sdružení 0 6 Církevní organizace 2 1 Neziskové Obecně prospěšná 0 1 organizace společnost Zájmové sdružení 0 0 Zájmové sdružení PO 0 0 Akciová společnost 0 0 Společnost s ručením omezeným 0 0 Celkem 5 8 1

2 Sociální služby v ORP Tišnov dle formy poskytování Dle ust. 33 zákona o sociálních službách členíme sociální služby z hlediska formy na služby ambulantní, terénní a pobytové. Ambulantní služby Služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena či dopravována do zařízení, přičemž součástí služby není ubytování. Terénní služby Služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, přičemž přirozeným sociálním prostředím dle ust. 3 písm. d) zákona o sociálních službách rozumíme především rodinu, domácnost, místo, kde osoby pracují, vzdělávají se, realizují běžné sociální aktivity. Pobytové služby Služby, které jsou spojené s ubytováním v zařízení. Následující tabulka č. X přehledně zachycuje sociální služby působící v ORP Tišnov k červnu 2012 dle formy poskytování. Ve struktuře místních sociálních služeb jsou tyto z hlediska formy rovnoměrně zastoupeny. U služeb externích poskytovatelů se jedná logicky ve všech případech o terénní sociální služby. Počty sociálních služeb v ORP Tišnov dle formy poskytování Forma služby Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Ambulantní služby 4 0 Terénní služby 4 8 Pobytové služby 4 0 Celkem 12 8 Sociální služby v ORP Tišnov z hlediska druhu služby Zákon o sociálních službách rozlišuje celkem tři druhy sociálních služeb, a to sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Služby sociálního poradenství jsou dle ust. 37 zákona o sociálních službách členěny na základní poradenství, jehož obsahem je předání informací potřebných pro řešení nepříznivé situace, jde o základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb. Druhou skupinou je odborné sociální poradenství, které se specializuje na potřeby určité úžeji vymezené sociální skupiny (občanské poradny, manželské a partnerské poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny po oběti trestných činů a domácího násilí, součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek). Služby sociální péče dle ust. 38 zákona o sociálních službách napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Služby sociální prevence dle ust. 53 zákona o sociálních službách napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a 2

3 oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Následující tabulka č. X přehledně zachycuje sociální služby působící v ORP Tišnov k červnu 2012 dle jejich druhu. Z hlediska četnosti je zřejmé, že ve struktuře místních sociálních služeb převažují služby sociální péče, které jsou z hlediska cílové skupiny zaměřeny na seniory a osoby se zdravotním postižením (pečovatelské služby, odlehčovací služba, domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení), služby odborného poradenství jsou zastoupeny Poradnou Porta Oblastní charity Tišnov a služby sociální prevence zastupuje Nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Čas, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o., Sociální rehabilitace Skryje Oblastní charita Tišnov. U sociálních služeb externích poskytovatelů pak na území ORP Tišnov zřetelně dominují služby sociální prevence (4 x raná péče, 2 x terénní programy). Počty sociálních služeb v ORP Tišnov dle druhu služby Druh služby Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Odborné sociální poradenství 1 1 Služby sociální péče 8 1 Služby sociální prevence 3 6 Celkem

4 ANALÝZA ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM POSKYTOVATELE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP TIŠNOV V níže uvedené tabulce č. X je obsažen výčet poskytovatelů se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov a jimi poskytovaných sociálních služeb dle stavu k měsíci červnu Typ příslušné služby je v pravém sloupci doplněn určením služby dle formy jejího poskytování (ambulantní, terénní, pobytová forma služby). 1) Poskytovatelé/sociální služby sídlící ve správním obvodu ORP Tišnov Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, příspěvková organizace Pečovatelská služba (terénní služba) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní služba) Pečovatelská služba (terénní služba) Odlehčovací služba (terénní služba) Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno (Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117, ) Klub Čas (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) (ambulantní služba) Chráněné bydlení Skryje (pobytová služba) Sociální rehabilitace Skryje (ambulantní služba) Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice u Tišnova, Domov pro seniory Předklášteří, Šikulova 1438, Předklášteří, (příspěvková organizace Jihomoravského kraje) Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, Nelepeč-Žernůvka Poradna Porta (odborné sociální poradenství) (ambulantní služba) Pečovatelská služba (terénní služba) Domov pro seniory (pobytová služba) Domov se zvláštním režimem (pobytová služba) Domov pro seniory (pobytová služba) Následující část dokumentu představuje analýzu činnosti sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov na základě sad ukazatelů činnosti sociálních služeb, které byly vrámci procesu komunitního plánování sociálních služeb vypracovány ve spolupráci s poskytovateli. Ukazatele činnosti sociálních služeb ORP Tišnov byly schváleny usnesením č. 1 Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova na zasedání dne Níže prezentované údaje se týkají činnosti sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov za období roku ) Za místního poskytovatele sociálních služeb zhlediska ORP Tišnov je považována taktéž Oblastní charita Tišnov, která je organizační složkou Diecézní charity Brno, coby registrovaného poskytovatele uvedených sociálních služeb se sídlem v Brně. 4

5 Číslo Název měřitelného Pečovatelská služba Oblastní charita Tišnov Pečovatelská služba CSS Tišnov, p. o. Pečovatelská služba Městys Lomnice Odlehčovací Služba Oblastní charita Tišnov 1 Počet klientů za sledované období a - z toho Tišnov b - okolí (ORP) a 4 4a 5 Počet klientů, kteří mají pouze dovážku oběda Počet úkonů u klienta za sledované období (rok) - z toho počet provedených fakultativních úkonů x Počet hodin poskytnutých služeb za sledované období 9 651, ,75 - z toho počet hodin poskytnutých fakultativních 113, ,5 služeb Donáška oběda za sledované období x x 6 Rozvoz obědů x Praní a žehlení prádla v kg za sledované období Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou Počet hodin na dohody x 7, ,7 1, , ,5 1) Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov neeviduje zvlášť roznášku a dovážku oběda. 2) U odlehčovací služby se opatřené znakem X nesledují. V této tabulce je odlehčovací služba zařazena vedle pečovatelských služeb pro podobnost z hlediska struktury ukazatelů. 3) Činnost pečovatelské služby se člení na tzv. základní úkony, které realizuje ze zákona každá pečovatelská služba a tzv. fakultativní úkony, které poskytovatel realizuje na základě vlastních možností a poptávky na straně klientů. Obě skupiny úkonů pak lze zpoplatnit pouze do zákonem stanoveného limitu. Formálně pak jsou úkony v obou skupinách měřeny z hlediska času v jednotce hodin, měřeny z hlediska četnosti (bez ohledu na čas) a měřeny v kilogramech. 5

6 Pečovatelská služba je definována v ust. 40 zákona o sociálních službách. Je to terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je pomoc lidem v oblasti osobní péče a péče o domácnost v rozsahu předem dohodnutých běžných každodenních úkonů, aby umožnila člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat kvalitu jeho života. 1) Odlehčovací služba je definována v ust. 44 zákona o sociálních službách. Jde o terénní, ambulantní nebo pobytovou službu poskytovanou osobám, které celodenně pečují o člověka se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 2) Ve správním obvodu ORP Tišnov je pečovatelská služba poskytována třemi subjekty, tj. Oblastní charitou Tišnov, Centrem sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace (dále jen CSS Tišnov, p.o.) a Městysem Lomnice. Důležitou charakteristikou je územní působnost poskytovatelů. Územní působnost Oblastní charity Tišnov je tvořena tišnovským děkanstvím, 3) které zahrnuje správní obvody ORP Tišnov a ORP Kuřim. 4) Vrámci ORP Tišnov platí, že Oblastní charita Tišnov jako jediný z poskytovatelů terénních služeb pokrývá celé území obce s rozšířenou působností. CSS Tišnov, p.o., poskytuje v rámci pečovatelské služby v obcích správního obvodu pouze rozvážku obědů. V roce 2011 se jednalo o obce Hradčany, Železné, Předklášteří, Březina. V Tišnově se obědy rozvážejí také v částech Pejškov, Hájek a Jamné. 5) Jako jediný subjekt v ORP Tišnov je Oblastní charita Tišnov poskytovatelem ošetřovatelské služby, kterou kombinuje s pečovatelskou a odlehčovací službou. 6) Vněkterých obcích správního obvodu ORP Tišnov působí ošetřovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim, a to v Drásově, Malhostovicích, Skaličce, Všechovicích. 7) Pečovatelské služby CSS Tišnov,p.o. a městyse Lomnice jsou spojeny s místními domy s pečovatelskou službou. 8) Dům s pečovatelskou službou v Lomnici přijímá převážně občany městyse (celková kapacita 14 obyvatel). Dům s pečovatelskou službou CSS Tišnov, p.o. přijímá klienty přednostně z města Tišnova, následně ORP Tišnov a za účelem sloučení rodiny a stěhování žadatele i klienty mimo ORP Tišnov (celková kapacita činí 247 obyvatel). 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (ciz ) 2) Tamtéž. 3) Zdroj: Oblastních charita Tišnov, Dostupné na: (cit ) 4) Kromě obcí správního obvodu ORP Tišnov zahrnuje děkanství tišnovské taktéž obce ORP Kuřim, neboť tišnovské děkanství spravuje farnosti Újezd u Černé Hory, Lipůvka, Kuřim, Veverská Bítýška a jim příslušné obce. (Zdroj: Biskupství brněnské, Dostupné na: (cit ) 5) Zdroj: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Zpráva o činnosti za rok 2011, Ing. Mgr. Jana Wildová, Dostupné na: (cit ) 6) Ošetřovatelská služba není sociální službou. Jedná se o terénní zdravotnickou službu poskytovanou diplomovanými registrovanými zdravotními sestrami s osvědčením k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu. Jedná se především o aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), lokální ošetření, ošetření permanentního katetru, ošetření stomií (vývod), ošetřovatelská rehabilitace, péče o umírající a jejich rodiny. Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na: (cit ) 7) 3. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období Bc. Taťána Sojková a kol., 2011, Dostupné na: (cit ) 8) Dům s pečovatelskou službou není dle z. č. 108/2006 Sb. zařízením sociálních služeb jako např. domov pro seniory. Dům s pečovatelskou službou je komplex bytů zvláštního určení, jehož cílovou skupinou jsou zpravidla občané ve stupni závislosti I. II. příspěvku na péči, kteří nepotřebují komplexní ústavní péči. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany důchodového věku či občany s přiznaným invalidním důchodem, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Domy s pečovatelskou službou jsou součástí bytové politiky obcí směrem k cílové skupině seniorů. 6

7 Z dat uvedených v tabulce č. X vyplývá, že pečovatelské služby vroce 2011 pracovaly v rámci ORP Tišnov pro celkem 574 klientů, z toho 156 klientů celkem využívá v rámci služby,,pouze dovoz obědů (cca. ¼), zbylých 418 klientů využívá společně s dovozem obědů či samostatně i jiné úkony pečovatelské služby. Obdobný poměr ve struktuře klientů je platný, jak vyplývá z údajů v tabulce, pro Oblastní charitu Tišnov i pro CSS Tišnov, p.o. Poznámka: U pečovatelských služeb spojených s provozem domů s pečovatelskou službou (CSS Tišnov, p.o.) je zajištěn nepřetržitý provoz, personálně je nezbytné ošetřit řešení krizových, provozních a mimořádných situací spojených s počtem osob vysokého věku v domě s pečovatelskou službou. U pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov, která působí u klientů v rámci tišnovského děkanství (ORP Tišnov, ORP Kuřim) je zapotřebí zohlednit faktor dojezdové doby, spočívající v čase určeném na přejezdy pracovníků mezi klienty. Hodnota č. 3,,Počet úkonů u klienta za sledované období (rok) obsahuje úkony sledované z hlediska četnosti. Jde převážně o dovoz a donášku oběda. Hodnota č. 3 je tak určena převážně počtem roznesených a rozvezených obědů ve sledovaném období (viz. hodnoty ukazatelů č. 5 a 6). Další rozdíly jsou ovlivněny především nabídkou a poptávkou z hlediska fakultativních úkonů, mezi které patří např. dohled nad užíváním léků, pedikůra, dovoz motorovým vozidlem po Tišnově, objednávky sanitky klientovi. Z hlediska počtu roznesených a rozvezených obědů a počtu fakultativních úkonů jsou hodnoty nejvyšší u CSS Tišnov, p.o., což odráží potřebu zajištění širokého spektra služeb zejména pro seniory obývající byty v domě s pečovatelskou službou. Hodnota č. 4,,Počet hodin poskytnutých služeb za sledované období obsahuje úkony pomoci péče o vlastní osobu, pomoc s osobní hygienou, pomoc, příprava a podání jídla, pomoc při úklidu a údržbě domácnosti, nákupy, pochůzky (např. vyzvednutí léků), doprovázení k lékaři a další. Ukazatel č. 4a následně uvádí hodnotu fakultativních úkonů počítaných v jednotce hodin. Sem patří např. dohled nad dospělým občanem, jednoduché ošetřovatelské úkony, mytí oken. Fakultativní úkony jsou realizovány zejména CSS Tišnov, p.o. Oblastní charita Tišnov fakultativní úkony téměř neposkytuje a soustředí se na základní úkony. Pokud připočteme k hodinám pečovatelské služby taktéž hodiny péče vrámci odlehčovací služby je zřejmé, že z hlediska hodin péče je v rámci ORP Tišnov Oblastní charita Tišnov dominantním poskytovatelem přímé péče v obcích mimo město Tišnov. Hodnota č. 7,,Praní a žehlení prádla v kg za sledované období (včetně jeho drobných oprav) je úkonem měřeným vjednotkách kilogramů a poskytuje jej pouze CSS Tišnov, p.o. Prádlo je odvezeno od klienta, vypráno, vyžehleno v rámci CSS Tišnov, p.o. a následně dodáno klientovi zpět. 7

8 Číslo Název měřitelného Domov sv. Alžběty Domov pro seniory Předklášteří Domov se zvláštním režimem Předklášteří 1 Počet lůžek klientů Počet klientů za sledované období (rok) Celkový přepočtený počet pracovníků (přímá obslužná péče/ostatní) 17,34/10,26 20,303/13,09 16,115/8,721 4 Celkový počet hodin odpracovaných "na dohody"(přímá obslužná péče/ostatní) 2.827/ /151 0/100 5 Celkový počet hodin odpracovaných dobrovolníky Počet přijatých žádostí z Tišnova/ORP Tišnov/ostatní za sledované období Počet přijatých žádostí z Tišnova/ORP Tišnov/ostatní k sledovaného roku celkem Počet uspokojených žádostí z Tišnova/ORP Tišnov/ostatní za sledované období Struktura klientů k sledovaného roku z Tišnova /ORP Tišnov/ostatní 6/14/29 14/18/39 4/3/16 40/52/ /1/4 3/1/3 0/2/2 10/9/27 14/11/25 4/8/16 Domovy pro seniory jsou pobytovou sociální službou umožňující prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti uživatelé nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba podporuje soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 1) 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (ciz ) 8

9 Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s různými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění. Služba umožňuje uživatelům prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba rozvíjí soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Ve správním obvodu ORP Tišnov je služba domov pro seniory poskytována dvěma subjekty, tj. Domovem sv. Alžběty (zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně) a Domovem pro seniory Předklášteří, p.o. (zřizovatelem je Jihomoravský kraj), který poskytuje současně službu domov se zvláštním režimem zaměřený na cílovou skupinu osob s alzheimerovou a jinou demencí. Cílovou skupinou domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jsou senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž zdravotní stav odpovídá závislosti na péči jiné osoby ve stupni III. a IV. příspěvku na péči. Domov sv. Alžběty má kapacitu 46 lůžek. Domov poskytoval v roce 2011 služby 55 klientům. Zařízení přijalo v roce 2011 celkem 9 osob. Struktura klientů k z hlediska trvalého pobytu při přijetí do zařízení byla tvořena 10 klienty z města Tišnova, 9 klienty z ostatních obcí ORP Tišnov a 27 klienty s pobytem mimo ORP Tišnov. Do zařízení si podalo žádost 6 občanů z Tišnova, 14 občanů z ostatních obcí ORP Tišnov a 29 občanů s pobytem mimo ORP Tišnov. Ke konci roku zařízení eviduje 40 žadatelů z Tišnova, 52 z ostatních obcí ORP Tišnov a 218 žadatelů s pobytem mimo ORP Tišnov. Pro zařízení je příznačné, že ve velké míře využívá institutu dobrovolnictví. Celkem dobrovolníci v roce 2011 poskytli domovu 2130 hodin svého času. Domov pro seniory Předklášteří, p. o. má kapacitu 52 lůžek. Domov poskytoval v roce 2011 služby 59 klientům. Zařízení přijalo v roce 2011 celkem 7 osob. Struktura klientů k z hlediska trvalého pobytu při přijetí do zařízení byla tvořena 14 klienty z Tišnova, 11 klienty z ostatních obcí ORP Tišnov a 25 klienty s pobytem mimo ORP Tišnov. Do zařízení si podalo žádost 14 občanů Tišnova, 18 občanů z ostatních obcí ORP Tišnov a 39 občanů s pobytem mimo ORP Tišnov. Ke konci roku zařízení eviduje celkem 337 žádostí. Domov se zvláštním režimem Předklášteří má kapacitu 32 lůžek. Domov poskytoval v roce 2011 služby 36 klientům. Zařízení přijalo v roce 2011 celkem 4 osoby. Struktura klientů k z hlediska trvalého pobytu při přijetí do zařízení byla tvořena 4 klienty z Tišnova, 8 klienty z ostatních obcí ORP Tišnov, 16 klienty s pobytem mimo ORP Tišnov. Do zařízení si podali žádost 4 občané z Tišnova, 3 občané z ostatních obcí ORP Tišnov a 16 občanů s pobytem mimo ORP Tišnov. Ke konci roku zařízení eviduje celkem 79 žádosti. Z výše uvedených dat vyplývá, že ačkoliv se jedná o zařízení s územní působností jihomoravského kraje a v případě Domova sv. Alžběty spůsobností celostátní, z hlediska struktury klientů jde o zařízení výrazně regionální. Ačkoliv s ohledem na ochranu osobních údajů není možné porovnat databáze žadatelů o přijetí do zařízení, dle kvalifikovaného odhadu jsou tyto pořadníky tvořeny cca. z 80% totožnými žadateli. Každý zpořadníků místních domovů pro seniory evidoval k cca. 330 žadatelů. Počet uspokojených žádostí za rok 2011 ze strany pobytových zařízení pro seniory (celkem 20 osob) představuje zlomek. Obě zařízení jsou významnými zaměstnavateli v regionu (celkem cca. 85 úvazků). 9

10 Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas 1 Počet podpořených osob podpořená osoba = osoba, která využila služeb zařízení v daném období. Podpořenou osobu lze vykázat pouze jednou za rok Počet případů poskytnutí prostoru případ poskytnutí prostoru = návštěva klienta v zařízení, udává kolik osob navštíví zařízení za dané období. Případ poskytnutí prostoru lze vykázat u jednoho klienta jedenkrát denně Počet kontaktů 4 Počet intervencí kontakt = interakce s klientem (rozhovor, tel. kontakt, elektronická komunikace) v délce min. 10 min. intervence = odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele nebo zájemce o službu, o které existuje písemný záznam. Minimální délka intervence musí činit 30 minut, přičemž do této doby se započítává příprava pracovníka na intervenci, vlastní intervence, sebereflexe pracovníka a provedení záznamu o intervenci. Maximální délka intervence není omezena Počet aktivních klientů aktivní klient = osoba, která v daném čtvrtletí alespoň jednou navštívila klub Účast na akci účast na akci = přítomnost klienta na mimoklubové akci (výjezdní, pobytová, ) 28 7 Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 2,38 8 Počet hodin odpracovaných na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 3189 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 1) 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 10

11 Do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov a detašovaného pracoviště v Lomnici u Tišnova se v roce 2011 dostavilo 229 dětí a mladistvých, proběhlo 2644 návštěv. S danou cílovou skupinou bylo realizováno 799 kontaktů a 1081 intervencí. Klub Čas Tišnov je zařízením sociální prevence, které je zacíleno na ovlivňování volného času neorganizované mládeže pozitivním směrem. Celkem 28 dětí se zúčastnilo výjezdových a pobytových akcí organizovaných Klubem Čas Tišnov, přičemž do daného čísla nejsou započítány děti zařazené do projektu realizovaného ve spolupráci s městem Tišnov.,,Resocializačního programu pro děti v Tišnově Táborem to může začít. Klub Čas je dodavatelem sociálně pedagogické a nízkoprahové práce v rámci týdenního táborového pobytu a v průběhu školního roku při zprostředkování pravidelných volnočasových dětem. Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Odborné sociální poradenství Poradna Porta 1 Počet kontaktů kontakt = interakce s klientem (rozhovor, tel. kontakt, elektronická komunikace) v délce do 30 min Počet intervencí intervence = interakce s klientem v délce 30 min Počet případů jednání v zájmu klienta (bez jeho přítomnosti) 4 Počet klientů z Tišnova 5 Počet klientů ORP mimo Tišnov případ jednání v zájmu klienta = činnost v délce v průměru 15 minut spočívající ve vyřízení praktické věci či získání informace, a to na zakázku klienta v jeho nepřítomnosti klient = fyzická osoba, které byla jednorázově či opakovaně poskytnuta služba za příslušné období (pozn. každá osoba se započítává za dané období jednou) klient = fyzická osoba, které byla jednorázově či opakovaně poskytnuta služba za příslušné období (pozn. každá osoba se započítává za dané období jednou) 120 v roce 2011 neevidováno v roce 2011 neevidováno 6 Počet otvíracích hodin jedna hodina otvírací doby Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 0,6 8 Počet hodin odpracovaných v rámci dohod odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 457 hod Ukazatele v roce 2011 neevidovány, budou měřeny pro rok

12 Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Rozlišujeme dva druhy poradenství. Za prvé jde o základní sociální poradenství, což je poskytování základních potřebných informací, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace. Toto poradenství je základní činností všech organizací poskytujících sociální služby a je poskytováno zdarma. Dále pak odborné sociální poradenství, které je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob (např. odborné poradenství pro hluchoněmé, nevidomé či osoby v krizi apod.).1) Poradna Porta je zařízením Oblastní charity Tišnov. Jedná se o sociální službu odborné sociální poradenství. V roce 2011 poradna realizovala 363 kontaktů a 550 intervencí během 1014 otvíracích hodin. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb byla vytvořena sada ukazatelů, jejichž cílem je popis činnosti poradny při zachování anonymity klientů. Ukazatele, u nichž je v tabulce uvedeno,,neevidováno v roce 2011, budou měřeny až v následujícím období za rok Ukazatele 9 21 mají za úkol měřit strukturu zakázek (problémů) z hlediska druhu, se kterými se klienti na poradnu obracejí. Poradna Porta je jediným subjektem, který v ORP Tišnov nabízí bezplatné právní poradenství. Číslo 1 Název měřitelného Počet klientů za sledované období Název a definice jednotky měření klient = fyzická osoba, které je poskytována služba v daném období, započítáváme v průběhu období pouze jedenkrát Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o a 1b - z toho Tišnov okolí (ORP) 45 2 Počet hodin aktivit hodina aktivity = časová jednotka, ve které probíhala aktivita v rámci služby Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 1,7 4 Počet hodin odpracovaných na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 150 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 2) Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na (cit ) 12

13 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním posti žením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.1) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o. je poskytována od Jedná se o ambulantní službu. Posláním je umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností.2) Územní působnost je vztažena na celý správní obvod ORP Tišnov. V roce 2011 služba pracovala se 195 klienty, z toho 150 klientů pochází z Tišnova a 45 klientů z ostatních obcí ORP Tišnov. Bylo realizováno 400 hodin aktivit. Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Chráněné bydlení Skryje 1 Počet klientů za sledované období klient = fyzická osoba, které je poskytována služba v daném období, započítáváme v průběhu období pouze jedenkrát 4 1a - z toho Tišnov 1 1b - okolí (ORP) 2 2 Počet lůžkodnů za rok lůžkoden = 1 den pobytu klienta v zařízení Kapacita (počet lůžek) lůžko klienta = lůžko, které je v zařízení k dispozici klientům s ohledem na kapacitu zařízení 11 4 Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 2,3 5 Počet hodin na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 550 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního posti žení nebo chronického onemocnění. Má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení, které pro uživatele představuje domov, je součástí běžné zástavby a jeví všechny znaky běžného bytu a jeho provozu. 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 2) Zdroj: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Zpráva o činnosti za rok 2011, str. 6, Ing. Mgr. Jana Wildová, Dostupné na: cit ) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 4) Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na (cit ) 13

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013 ZPRÁVA O SOCIÁLNÍ PÉČI VE MĚSTĚ BRNĚ ZA ROK 2013 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb květen 2014 OBSAH: Úvodní

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Komunitní plán rozvoje sociální oblasti v Uherském Brodě

Komunitní plán rozvoje sociální oblasti v Uherském Brodě Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Komunitní plán rozvoje sociální oblasti v Uherském Brodě Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve Městě Uherský Brod je spolufinancován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk:

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více