Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV"

Transkript

1 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o sociálních službách ) a jeho vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Oba předpisy nabyly účinnosti dne Ve správním obvodu ORP Tišnov dle monitoringu Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov k červnu 2012 působilo celkem 13 různých poskytovatelů sociálních služeb, přičemž 5 poskytovatelů má sídlo přímo v regionu ORP Tišnov (dále jen,,místní poskytovatelé a,,místní sociální služby, 8 poskytovatelů sídlí mimo region (dále jen,,externí poskytovatelé a,,externí sociální služby ). Výše uvedených 13 poskytovatelů realizuje v v různém rozsahu ve správním obvodu ORP Tišnov k červnu 2012 celkem 20 sociálních služeb. Počet poskytovatelů/sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov Sídlo poskytovatele Počet poskytovatelů Počet služeb Poskytovatelé/služby se sídlem v ORP Tišnov 5 12 Poskytovatelé/služby se sídlem mimo ORP Tišnov 8 8 Celkem Poskytovatelé sociálních služeb v regionu ORP Tišnov Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění na základě registrace dle zákona o sociálních službách. Agendu registrace sociálních služeb vykonávají ze zákona o sociálních službách krajské úřady příslušné dle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Strukturu poskytovatelů působících ve správním obvodu ORP Tišnov z hlediska právní subjektivity znázorňuje níže uvedená tabulka č. X. Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Tišnov dle právní subjektivity Právní subjektivita Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Obce 1 0 Příspěvkové organizace 2 0 Organizační složky 0 0 Sdružení 0 6 Církevní organizace 2 1 Neziskové Obecně prospěšná 0 1 organizace společnost Zájmové sdružení 0 0 Zájmové sdružení PO 0 0 Akciová společnost 0 0 Společnost s ručením omezeným 0 0 Celkem 5 8 1

2 Sociální služby v ORP Tišnov dle formy poskytování Dle ust. 33 zákona o sociálních službách členíme sociální služby z hlediska formy na služby ambulantní, terénní a pobytové. Ambulantní služby Služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena či dopravována do zařízení, přičemž součástí služby není ubytování. Terénní služby Služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, přičemž přirozeným sociálním prostředím dle ust. 3 písm. d) zákona o sociálních službách rozumíme především rodinu, domácnost, místo, kde osoby pracují, vzdělávají se, realizují běžné sociální aktivity. Pobytové služby Služby, které jsou spojené s ubytováním v zařízení. Následující tabulka č. X přehledně zachycuje sociální služby působící v ORP Tišnov k červnu 2012 dle formy poskytování. Ve struktuře místních sociálních služeb jsou tyto z hlediska formy rovnoměrně zastoupeny. U služeb externích poskytovatelů se jedná logicky ve všech případech o terénní sociální služby. Počty sociálních služeb v ORP Tišnov dle formy poskytování Forma služby Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Ambulantní služby 4 0 Terénní služby 4 8 Pobytové služby 4 0 Celkem 12 8 Sociální služby v ORP Tišnov z hlediska druhu služby Zákon o sociálních službách rozlišuje celkem tři druhy sociálních služeb, a to sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Služby sociálního poradenství jsou dle ust. 37 zákona o sociálních službách členěny na základní poradenství, jehož obsahem je předání informací potřebných pro řešení nepříznivé situace, jde o základní činnost při poskytování všech druhů sociálních služeb. Druhou skupinou je odborné sociální poradenství, které se specializuje na potřeby určité úžeji vymezené sociální skupiny (občanské poradny, manželské a partnerské poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny po oběti trestných činů a domácího násilí, součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek). Služby sociální péče dle ust. 38 zákona o sociálních službách napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Služby sociální prevence dle ust. 53 zákona o sociálních službách napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a 2

3 oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Následující tabulka č. X přehledně zachycuje sociální služby působící v ORP Tišnov k červnu 2012 dle jejich druhu. Z hlediska četnosti je zřejmé, že ve struktuře místních sociálních služeb převažují služby sociální péče, které jsou z hlediska cílové skupiny zaměřeny na seniory a osoby se zdravotním postižením (pečovatelské služby, odlehčovací služba, domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení), služby odborného poradenství jsou zastoupeny Poradnou Porta Oblastní charity Tišnov a služby sociální prevence zastupuje Nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Čas, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o., Sociální rehabilitace Skryje Oblastní charita Tišnov. U sociálních služeb externích poskytovatelů pak na území ORP Tišnov zřetelně dominují služby sociální prevence (4 x raná péče, 2 x terénní programy). Počty sociálních služeb v ORP Tišnov dle druhu služby Druh služby Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Odborné sociální poradenství 1 1 Služby sociální péče 8 1 Služby sociální prevence 3 6 Celkem

4 ANALÝZA ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM POSKYTOVATELE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP TIŠNOV V níže uvedené tabulce č. X je obsažen výčet poskytovatelů se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov a jimi poskytovaných sociálních služeb dle stavu k měsíci červnu Typ příslušné služby je v pravém sloupci doplněn určením služby dle formy jejího poskytování (ambulantní, terénní, pobytová forma služby). 1) Poskytovatelé/sociální služby sídlící ve správním obvodu ORP Tišnov Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, příspěvková organizace Pečovatelská služba (terénní služba) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní služba) Pečovatelská služba (terénní služba) Odlehčovací služba (terénní služba) Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno (Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117, ) Klub Čas (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) (ambulantní služba) Chráněné bydlení Skryje (pobytová služba) Sociální rehabilitace Skryje (ambulantní služba) Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice u Tišnova, Domov pro seniory Předklášteří, Šikulova 1438, Předklášteří, (příspěvková organizace Jihomoravského kraje) Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, Nelepeč-Žernůvka Poradna Porta (odborné sociální poradenství) (ambulantní služba) Pečovatelská služba (terénní služba) Domov pro seniory (pobytová služba) Domov se zvláštním režimem (pobytová služba) Domov pro seniory (pobytová služba) Následující část dokumentu představuje analýzu činnosti sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov na základě sad ukazatelů činnosti sociálních služeb, které byly vrámci procesu komunitního plánování sociálních služeb vypracovány ve spolupráci s poskytovateli. Ukazatele činnosti sociálních služeb ORP Tišnov byly schváleny usnesením č. 1 Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova na zasedání dne Níže prezentované údaje se týkají činnosti sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov za období roku ) Za místního poskytovatele sociálních služeb zhlediska ORP Tišnov je považována taktéž Oblastní charita Tišnov, která je organizační složkou Diecézní charity Brno, coby registrovaného poskytovatele uvedených sociálních služeb se sídlem v Brně. 4

5 Číslo Název měřitelného Pečovatelská služba Oblastní charita Tišnov Pečovatelská služba CSS Tišnov, p. o. Pečovatelská služba Městys Lomnice Odlehčovací Služba Oblastní charita Tišnov 1 Počet klientů za sledované období a - z toho Tišnov b - okolí (ORP) a 4 4a 5 Počet klientů, kteří mají pouze dovážku oběda Počet úkonů u klienta za sledované období (rok) - z toho počet provedených fakultativních úkonů x Počet hodin poskytnutých služeb za sledované období 9 651, ,75 - z toho počet hodin poskytnutých fakultativních 113, ,5 služeb Donáška oběda za sledované období x x 6 Rozvoz obědů x Praní a žehlení prádla v kg za sledované období Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou Počet hodin na dohody x 7, ,7 1, , ,5 1) Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov neeviduje zvlášť roznášku a dovážku oběda. 2) U odlehčovací služby se opatřené znakem X nesledují. V této tabulce je odlehčovací služba zařazena vedle pečovatelských služeb pro podobnost z hlediska struktury ukazatelů. 3) Činnost pečovatelské služby se člení na tzv. základní úkony, které realizuje ze zákona každá pečovatelská služba a tzv. fakultativní úkony, které poskytovatel realizuje na základě vlastních možností a poptávky na straně klientů. Obě skupiny úkonů pak lze zpoplatnit pouze do zákonem stanoveného limitu. Formálně pak jsou úkony v obou skupinách měřeny z hlediska času v jednotce hodin, měřeny z hlediska četnosti (bez ohledu na čas) a měřeny v kilogramech. 5

6 Pečovatelská služba je definována v ust. 40 zákona o sociálních službách. Je to terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je pomoc lidem v oblasti osobní péče a péče o domácnost v rozsahu předem dohodnutých běžných každodenních úkonů, aby umožnila člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat kvalitu jeho života. 1) Odlehčovací služba je definována v ust. 44 zákona o sociálních službách. Jde o terénní, ambulantní nebo pobytovou službu poskytovanou osobám, které celodenně pečují o člověka se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 2) Ve správním obvodu ORP Tišnov je pečovatelská služba poskytována třemi subjekty, tj. Oblastní charitou Tišnov, Centrem sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace (dále jen CSS Tišnov, p.o.) a Městysem Lomnice. Důležitou charakteristikou je územní působnost poskytovatelů. Územní působnost Oblastní charity Tišnov je tvořena tišnovským děkanstvím, 3) které zahrnuje správní obvody ORP Tišnov a ORP Kuřim. 4) Vrámci ORP Tišnov platí, že Oblastní charita Tišnov jako jediný z poskytovatelů terénních služeb pokrývá celé území obce s rozšířenou působností. CSS Tišnov, p.o., poskytuje v rámci pečovatelské služby v obcích správního obvodu pouze rozvážku obědů. V roce 2011 se jednalo o obce Hradčany, Železné, Předklášteří, Březina. V Tišnově se obědy rozvážejí také v částech Pejškov, Hájek a Jamné. 5) Jako jediný subjekt v ORP Tišnov je Oblastní charita Tišnov poskytovatelem ošetřovatelské služby, kterou kombinuje s pečovatelskou a odlehčovací službou. 6) Vněkterých obcích správního obvodu ORP Tišnov působí ošetřovatelská služba Centra sociálních služeb Kuřim, a to v Drásově, Malhostovicích, Skaličce, Všechovicích. 7) Pečovatelské služby CSS Tišnov,p.o. a městyse Lomnice jsou spojeny s místními domy s pečovatelskou službou. 8) Dům s pečovatelskou službou v Lomnici přijímá převážně občany městyse (celková kapacita 14 obyvatel). Dům s pečovatelskou službou CSS Tišnov, p.o. přijímá klienty přednostně z města Tišnova, následně ORP Tišnov a za účelem sloučení rodiny a stěhování žadatele i klienty mimo ORP Tišnov (celková kapacita činí 247 obyvatel). 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (ciz ) 2) Tamtéž. 3) Zdroj: Oblastních charita Tišnov, Dostupné na: (cit ) 4) Kromě obcí správního obvodu ORP Tišnov zahrnuje děkanství tišnovské taktéž obce ORP Kuřim, neboť tišnovské děkanství spravuje farnosti Újezd u Černé Hory, Lipůvka, Kuřim, Veverská Bítýška a jim příslušné obce. (Zdroj: Biskupství brněnské, Dostupné na: (cit ) 5) Zdroj: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Zpráva o činnosti za rok 2011, Ing. Mgr. Jana Wildová, Dostupné na: (cit ) 6) Ošetřovatelská služba není sociální službou. Jedná se o terénní zdravotnickou službu poskytovanou diplomovanými registrovanými zdravotními sestrami s osvědčením k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu. Jedná se především o aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), lokální ošetření, ošetření permanentního katetru, ošetření stomií (vývod), ošetřovatelská rehabilitace, péče o umírající a jejich rodiny. Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na: (cit ) 7) 3. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období Bc. Taťána Sojková a kol., 2011, Dostupné na: (cit ) 8) Dům s pečovatelskou službou není dle z. č. 108/2006 Sb. zařízením sociálních služeb jako např. domov pro seniory. Dům s pečovatelskou službou je komplex bytů zvláštního určení, jehož cílovou skupinou jsou zpravidla občané ve stupni závislosti I. II. příspěvku na péči, kteří nepotřebují komplexní ústavní péči. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany důchodového věku či občany s přiznaným invalidním důchodem, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Domy s pečovatelskou službou jsou součástí bytové politiky obcí směrem k cílové skupině seniorů. 6

7 Z dat uvedených v tabulce č. X vyplývá, že pečovatelské služby vroce 2011 pracovaly v rámci ORP Tišnov pro celkem 574 klientů, z toho 156 klientů celkem využívá v rámci služby,,pouze dovoz obědů (cca. ¼), zbylých 418 klientů využívá společně s dovozem obědů či samostatně i jiné úkony pečovatelské služby. Obdobný poměr ve struktuře klientů je platný, jak vyplývá z údajů v tabulce, pro Oblastní charitu Tišnov i pro CSS Tišnov, p.o. Poznámka: U pečovatelských služeb spojených s provozem domů s pečovatelskou službou (CSS Tišnov, p.o.) je zajištěn nepřetržitý provoz, personálně je nezbytné ošetřit řešení krizových, provozních a mimořádných situací spojených s počtem osob vysokého věku v domě s pečovatelskou službou. U pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov, která působí u klientů v rámci tišnovského děkanství (ORP Tišnov, ORP Kuřim) je zapotřebí zohlednit faktor dojezdové doby, spočívající v čase určeném na přejezdy pracovníků mezi klienty. Hodnota č. 3,,Počet úkonů u klienta za sledované období (rok) obsahuje úkony sledované z hlediska četnosti. Jde převážně o dovoz a donášku oběda. Hodnota č. 3 je tak určena převážně počtem roznesených a rozvezených obědů ve sledovaném období (viz. hodnoty ukazatelů č. 5 a 6). Další rozdíly jsou ovlivněny především nabídkou a poptávkou z hlediska fakultativních úkonů, mezi které patří např. dohled nad užíváním léků, pedikůra, dovoz motorovým vozidlem po Tišnově, objednávky sanitky klientovi. Z hlediska počtu roznesených a rozvezených obědů a počtu fakultativních úkonů jsou hodnoty nejvyšší u CSS Tišnov, p.o., což odráží potřebu zajištění širokého spektra služeb zejména pro seniory obývající byty v domě s pečovatelskou službou. Hodnota č. 4,,Počet hodin poskytnutých služeb za sledované období obsahuje úkony pomoci péče o vlastní osobu, pomoc s osobní hygienou, pomoc, příprava a podání jídla, pomoc při úklidu a údržbě domácnosti, nákupy, pochůzky (např. vyzvednutí léků), doprovázení k lékaři a další. Ukazatel č. 4a následně uvádí hodnotu fakultativních úkonů počítaných v jednotce hodin. Sem patří např. dohled nad dospělým občanem, jednoduché ošetřovatelské úkony, mytí oken. Fakultativní úkony jsou realizovány zejména CSS Tišnov, p.o. Oblastní charita Tišnov fakultativní úkony téměř neposkytuje a soustředí se na základní úkony. Pokud připočteme k hodinám pečovatelské služby taktéž hodiny péče vrámci odlehčovací služby je zřejmé, že z hlediska hodin péče je v rámci ORP Tišnov Oblastní charita Tišnov dominantním poskytovatelem přímé péče v obcích mimo město Tišnov. Hodnota č. 7,,Praní a žehlení prádla v kg za sledované období (včetně jeho drobných oprav) je úkonem měřeným vjednotkách kilogramů a poskytuje jej pouze CSS Tišnov, p.o. Prádlo je odvezeno od klienta, vypráno, vyžehleno v rámci CSS Tišnov, p.o. a následně dodáno klientovi zpět. 7

8 Číslo Název měřitelného Domov sv. Alžběty Domov pro seniory Předklášteří Domov se zvláštním režimem Předklášteří 1 Počet lůžek klientů Počet klientů za sledované období (rok) Celkový přepočtený počet pracovníků (přímá obslužná péče/ostatní) 17,34/10,26 20,303/13,09 16,115/8,721 4 Celkový počet hodin odpracovaných "na dohody"(přímá obslužná péče/ostatní) 2.827/ /151 0/100 5 Celkový počet hodin odpracovaných dobrovolníky Počet přijatých žádostí z Tišnova/ORP Tišnov/ostatní za sledované období Počet přijatých žádostí z Tišnova/ORP Tišnov/ostatní k sledovaného roku celkem Počet uspokojených žádostí z Tišnova/ORP Tišnov/ostatní za sledované období Struktura klientů k sledovaného roku z Tišnova /ORP Tišnov/ostatní 6/14/29 14/18/39 4/3/16 40/52/ /1/4 3/1/3 0/2/2 10/9/27 14/11/25 4/8/16 Domovy pro seniory jsou pobytovou sociální službou umožňující prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti uživatelé nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba podporuje soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 1) 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (ciz ) 8

9 Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s různými typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění. Služba umožňuje uživatelům prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Kromě ubytování, stravování a pomoci při péči o vlastní osobu, služba rozvíjí soběstačnost klientů, nabízí sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Ve správním obvodu ORP Tišnov je služba domov pro seniory poskytována dvěma subjekty, tj. Domovem sv. Alžběty (zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně) a Domovem pro seniory Předklášteří, p.o. (zřizovatelem je Jihomoravský kraj), který poskytuje současně službu domov se zvláštním režimem zaměřený na cílovou skupinu osob s alzheimerovou a jinou demencí. Cílovou skupinou domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jsou senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž zdravotní stav odpovídá závislosti na péči jiné osoby ve stupni III. a IV. příspěvku na péči. Domov sv. Alžběty má kapacitu 46 lůžek. Domov poskytoval v roce 2011 služby 55 klientům. Zařízení přijalo v roce 2011 celkem 9 osob. Struktura klientů k z hlediska trvalého pobytu při přijetí do zařízení byla tvořena 10 klienty z města Tišnova, 9 klienty z ostatních obcí ORP Tišnov a 27 klienty s pobytem mimo ORP Tišnov. Do zařízení si podalo žádost 6 občanů z Tišnova, 14 občanů z ostatních obcí ORP Tišnov a 29 občanů s pobytem mimo ORP Tišnov. Ke konci roku zařízení eviduje 40 žadatelů z Tišnova, 52 z ostatních obcí ORP Tišnov a 218 žadatelů s pobytem mimo ORP Tišnov. Pro zařízení je příznačné, že ve velké míře využívá institutu dobrovolnictví. Celkem dobrovolníci v roce 2011 poskytli domovu 2130 hodin svého času. Domov pro seniory Předklášteří, p. o. má kapacitu 52 lůžek. Domov poskytoval v roce 2011 služby 59 klientům. Zařízení přijalo v roce 2011 celkem 7 osob. Struktura klientů k z hlediska trvalého pobytu při přijetí do zařízení byla tvořena 14 klienty z Tišnova, 11 klienty z ostatních obcí ORP Tišnov a 25 klienty s pobytem mimo ORP Tišnov. Do zařízení si podalo žádost 14 občanů Tišnova, 18 občanů z ostatních obcí ORP Tišnov a 39 občanů s pobytem mimo ORP Tišnov. Ke konci roku zařízení eviduje celkem 337 žádostí. Domov se zvláštním režimem Předklášteří má kapacitu 32 lůžek. Domov poskytoval v roce 2011 služby 36 klientům. Zařízení přijalo v roce 2011 celkem 4 osoby. Struktura klientů k z hlediska trvalého pobytu při přijetí do zařízení byla tvořena 4 klienty z Tišnova, 8 klienty z ostatních obcí ORP Tišnov, 16 klienty s pobytem mimo ORP Tišnov. Do zařízení si podali žádost 4 občané z Tišnova, 3 občané z ostatních obcí ORP Tišnov a 16 občanů s pobytem mimo ORP Tišnov. Ke konci roku zařízení eviduje celkem 79 žádosti. Z výše uvedených dat vyplývá, že ačkoliv se jedná o zařízení s územní působností jihomoravského kraje a v případě Domova sv. Alžběty spůsobností celostátní, z hlediska struktury klientů jde o zařízení výrazně regionální. Ačkoliv s ohledem na ochranu osobních údajů není možné porovnat databáze žadatelů o přijetí do zařízení, dle kvalifikovaného odhadu jsou tyto pořadníky tvořeny cca. z 80% totožnými žadateli. Každý zpořadníků místních domovů pro seniory evidoval k cca. 330 žadatelů. Počet uspokojených žádostí za rok 2011 ze strany pobytových zařízení pro seniory (celkem 20 osob) představuje zlomek. Obě zařízení jsou významnými zaměstnavateli v regionu (celkem cca. 85 úvazků). 9

10 Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas 1 Počet podpořených osob podpořená osoba = osoba, která využila služeb zařízení v daném období. Podpořenou osobu lze vykázat pouze jednou za rok Počet případů poskytnutí prostoru případ poskytnutí prostoru = návštěva klienta v zařízení, udává kolik osob navštíví zařízení za dané období. Případ poskytnutí prostoru lze vykázat u jednoho klienta jedenkrát denně Počet kontaktů 4 Počet intervencí kontakt = interakce s klientem (rozhovor, tel. kontakt, elektronická komunikace) v délce min. 10 min. intervence = odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele nebo zájemce o službu, o které existuje písemný záznam. Minimální délka intervence musí činit 30 minut, přičemž do této doby se započítává příprava pracovníka na intervenci, vlastní intervence, sebereflexe pracovníka a provedení záznamu o intervenci. Maximální délka intervence není omezena Počet aktivních klientů aktivní klient = osoba, která v daném čtvrtletí alespoň jednou navštívila klub Účast na akci účast na akci = přítomnost klienta na mimoklubové akci (výjezdní, pobytová, ) 28 7 Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 2,38 8 Počet hodin odpracovaných na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 3189 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 1) 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 10

11 Do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov a detašovaného pracoviště v Lomnici u Tišnova se v roce 2011 dostavilo 229 dětí a mladistvých, proběhlo 2644 návštěv. S danou cílovou skupinou bylo realizováno 799 kontaktů a 1081 intervencí. Klub Čas Tišnov je zařízením sociální prevence, které je zacíleno na ovlivňování volného času neorganizované mládeže pozitivním směrem. Celkem 28 dětí se zúčastnilo výjezdových a pobytových akcí organizovaných Klubem Čas Tišnov, přičemž do daného čísla nejsou započítány děti zařazené do projektu realizovaného ve spolupráci s městem Tišnov.,,Resocializačního programu pro děti v Tišnově Táborem to může začít. Klub Čas je dodavatelem sociálně pedagogické a nízkoprahové práce v rámci týdenního táborového pobytu a v průběhu školního roku při zprostředkování pravidelných volnočasových dětem. Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Odborné sociální poradenství Poradna Porta 1 Počet kontaktů kontakt = interakce s klientem (rozhovor, tel. kontakt, elektronická komunikace) v délce do 30 min Počet intervencí intervence = interakce s klientem v délce 30 min Počet případů jednání v zájmu klienta (bez jeho přítomnosti) 4 Počet klientů z Tišnova 5 Počet klientů ORP mimo Tišnov případ jednání v zájmu klienta = činnost v délce v průměru 15 minut spočívající ve vyřízení praktické věci či získání informace, a to na zakázku klienta v jeho nepřítomnosti klient = fyzická osoba, které byla jednorázově či opakovaně poskytnuta služba za příslušné období (pozn. každá osoba se započítává za dané období jednou) klient = fyzická osoba, které byla jednorázově či opakovaně poskytnuta služba za příslušné období (pozn. každá osoba se započítává za dané období jednou) 120 v roce 2011 neevidováno v roce 2011 neevidováno 6 Počet otvíracích hodin jedna hodina otvírací doby Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 0,6 8 Počet hodin odpracovaných v rámci dohod odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 457 hod Ukazatele v roce 2011 neevidovány, budou měřeny pro rok

12 Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Rozlišujeme dva druhy poradenství. Za prvé jde o základní sociální poradenství, což je poskytování základních potřebných informací, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace. Toto poradenství je základní činností všech organizací poskytujících sociální služby a je poskytováno zdarma. Dále pak odborné sociální poradenství, které je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob (např. odborné poradenství pro hluchoněmé, nevidomé či osoby v krizi apod.).1) Poradna Porta je zařízením Oblastní charity Tišnov. Jedná se o sociální službu odborné sociální poradenství. V roce 2011 poradna realizovala 363 kontaktů a 550 intervencí během 1014 otvíracích hodin. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb byla vytvořena sada ukazatelů, jejichž cílem je popis činnosti poradny při zachování anonymity klientů. Ukazatele, u nichž je v tabulce uvedeno,,neevidováno v roce 2011, budou měřeny až v následujícím období za rok Ukazatele 9 21 mají za úkol měřit strukturu zakázek (problémů) z hlediska druhu, se kterými se klienti na poradnu obracejí. Poradna Porta je jediným subjektem, který v ORP Tišnov nabízí bezplatné právní poradenství. Číslo 1 Název měřitelného Počet klientů za sledované období Název a definice jednotky měření klient = fyzická osoba, které je poskytována služba v daném období, započítáváme v průběhu období pouze jedenkrát Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o a 1b - z toho Tišnov okolí (ORP) 45 2 Počet hodin aktivit hodina aktivity = časová jednotka, ve které probíhala aktivita v rámci služby Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 1,7 4 Počet hodin odpracovaných na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 150 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 2) Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na (cit ) 12

13 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním posti žením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.1) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o. je poskytována od Jedná se o ambulantní službu. Posláním je umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností.2) Územní působnost je vztažena na celý správní obvod ORP Tišnov. V roce 2011 služba pracovala se 195 klienty, z toho 150 klientů pochází z Tišnova a 45 klientů z ostatních obcí ORP Tišnov. Bylo realizováno 400 hodin aktivit. Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Chráněné bydlení Skryje 1 Počet klientů za sledované období klient = fyzická osoba, které je poskytována služba v daném období, započítáváme v průběhu období pouze jedenkrát 4 1a - z toho Tišnov 1 1b - okolí (ORP) 2 2 Počet lůžkodnů za rok lůžkoden = 1 den pobytu klienta v zařízení Kapacita (počet lůžek) lůžko klienta = lůžko, které je v zařízení k dispozici klientům s ohledem na kapacitu zařízení 11 4 Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 2,3 5 Počet hodin na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 550 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního posti žení nebo chronického onemocnění. Má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení, které pro uživatele představuje domov, je součástí běžné zástavby a jeví všechny znaky běžného bytu a jeho provozu. 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 2) Zdroj: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Zpráva o činnosti za rok 2011, str. 6, Ing. Mgr. Jana Wildová, Dostupné na: cit ) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 9, dostupné na (cit ) 4) Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na (cit ) 13

14 Chráněné bydlení Skryje bylo otevřeno dne , celková kapacita zařízení činí 11 lůžek. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením.1) V zařízení v roce 2011 byla poskytována služba 4 klientům, z toho 1 klient pochází z Tišnova, 2 klienti z jiných obcí správního obvodu ORP Tišnov, 1 klient pak pochází z obce mimo území ORP Tišnov. S ohledem na zdravotní stav klientů musí být zařízení zabydlováno postupně. Číslo Název měřitelného Název a definice jednotky měření Sociální rehabilitace Skryje 1 Počet klientů za sledované období klient = fyzická osoba, které je poskytována služba v daném období, započítáváme v průběhu období pouze jedenkrát 6 1a - z toho Tišnov 2 1b - okolí (ORP) 3 2 Počet hodin poskytnuté služby za rok hodina = časová jednotka Celkový přepočtený počet pracovníků s pracovní smlouvou úvazek = pracovně právní vztah na základě pracovní smlouvy 2,5 4 Počet hodin na dohody odpracovaná hodina = hodina práce konaná na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 415 Sociální rehabilitace zajišťuje podporu osobám, které potřebují pomoc v dosažení samostatnosti, soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem nezbytných činností pro samostatný život.2) Sociální rehabilitace Skryje byla otevřena Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Forma služby je ambulantní. Posláním služby je vést uživatele k co největší míře samostatnosti a podporovat je v rámci jejich možností v začleňování do společnosti prostřednictvím aktivit pracovní terapie. Uživatelé mají možnost pracovat v keramické, košíkářské, svíčkařské, šicí a výtvarné dílně. V rámci nácviku dovedností o zvládání péče o vlastní osobu se podílí na pravidelném úklidu prostor, učí se zacházet s varnou konvicí, mikrovlnou troubou, šlehačem apod. Uživatelé mají možnost užívat počítač, učí se psát jednoduché žádosti, vyhledávat informace na internetu apod.3) V roce 2011 byla sociální rehabilitace poskytována 2 klientům z Tišnova a 3 klientům ostatních obcí ORP Tišnov. Celkem bylo poskytnuto v roce hodin péče. 1) Zdroj: Oblastní charita Tišnov, Dostupné na (cit ) 2) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 13, dostupné na (cit ) 3) Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb ČR, Dostupné na (cit ) 14

15 ANALÝZA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM V ORP TIŠNOV Financování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je více zdrojové. Zákon reguluje to, které služby jsou poskytované za úhradu a to, které služby jsou ze zákona bezplatné. Dále stanovuje maximální možnou výši úhrad. Ze sociálních služeb se sídlem na území ORP Tišnov jsou bezplatné služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o., služby odborného poradenství Poradny Porta a sociální rehabilitace Skryje (v posledním jmenovaném případě s výjimkou vymezených základních činností). Počty sociálních služeb dle existence úhrady ze strany uživatele v ORP Tišnov Úhrada ze strany uživatele Se sídlem v ORP Tišnov Se sídlem mimo ORP Tišnov Služby s úhradou 8 1 Služby bez úhrady 4 7 Celkem 12 8 Celkový objem finančních prostředků, které sociální služby se sídlem v ORP Tišnov na svoji činnost obdržely činil v roce 2010 částku ,--Kč. V průběhu roku 2011 došlo k registraci a započetí činnosti tří nových sociálních služeb, což ovlivnilo celkový objem finančních prostředků pro rok 2011, jednalo se o částku ,--Kč. Jaký byl celkový podíl zdrojů financování v letech 2010 a 2011 ukazuje následující graf. č. X. 15

16 Podíl a struktura zdrojů financování se liší s ohledem na druh služby a formu jejího poskytování. V níže uvedeném grafu č. X můžeme sledovat podíl jednotlivých dostupných zdrojů financování na příjmech terénních sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov, tj. Pečovatelská služba CSS Tišnov, p.o., Pečovatelská služba a Odlehčovací služba OCh Tišnov, Pečovatelská služby městyse Lomnice. Počet terénních sociálních služeb zůstal v roce 2011 stejný jako v roce U pečovatelských služeb je do úhrad uživatelů započítána účetně taktéž položka,,úhrady uživatelů za obědy, což jsou prostředky, které služby utratí právě za nákup obědů. Příspěvek zřizovatele je zdroj financování, který se týká pouze pečovatelských služeb CSS Tišnov a městyse Lomnice. Zdroj,,Obce označuje finanční prostředky poskytnuté ze strany obcí na terénním službám Oblastních charity Tišnov. V níže uvedeném grafu č. X můžeme sledovat podíl jednotlivých dostupných zdrojů financování na příjmech ambulantních sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov, tj. Odborné sociální poradenství Poradna Porta, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov, a od roku 2011 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS Tišnov, p.o. a sociální rehabilitace Skryje Oblastních charity Tišnov. Z prezentovaného grafu č. X vyplývá přesun významnosti zdroje financování na,,esf (evropské sociální fondy) a MPSV ČR, neboť se jedná o služby bez úhradové a závislé na veřejných financích. Z místních sociálních služeb je provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov (pro práci s dětmi a mládeží nad 15 let) a provoz sociální rehabilitace Skryje Oblastní charity Tišnov financovány od do financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském 16

17 kraji, reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Stejným způsobem byla činnost nízkoprahového zařízení financována taktéž v letech Nezbytností je nadále získávat finanční prostředky na práci s dětmi mladšími 15 let. V níže uvedeném grafu č. X můžeme sledovat podíl jednotlivých dostupných zdrojů financování na příjmech pobytových sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov, tj. Domov sv. Alžběty, Domov pro seniory Předklášteří (= domov pro seniory + domov se zvláštním režimem) a od roku 2011 taktéž Chráněné bydlení Skryje. Pobytová zařízení představují finančně nejnáročnější druh péče, kdy zcela dominantní podíl má zdroj,,úhrady uživatele, kterému je zapotřebí rozumět jako finančním prostředkům starobního či invalidního důchodu klienta, prostředkům z příspěvku na péči, což je sociální dávka určená s ohledem na zdravotní stav oprávněného k úhradě příslušné sociální služby dle potřeby občana (stupeň III. 8000,--Kč, stupeň IV ,--Kč). Náklady na měsíc péče v domově pro seniory se v roce 2011 pohybovaly vprůměru cca ,--Kč na lůžko, v domově se zvláštním režimem cca ,--Kč. Náklady na měsíc péče v Chráněném bydlení Skryje s ohledem na rozpočet 2012 by se měly pohybovat cca ,--Kč na lůžko, přičemž v případě chráněného bydlení se jedná o malé zařízení takřka rodinného typu, v případě domovů pro seniory se jedná o středně velká zařízení. 17

18 Předpokládané náklady sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov pro rok 2012 Poskytovatel Sociální služba 2012 Centrum sociálních služeb Tišnov, Králova 1742 Pečovatelská služba Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116 Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice u Tišnova Domov pro seniory Předklášteří, Šikulova Pečovatelská služba Odlehčovací služba Klub Čas (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Chráněné bydlení Skryje Sociální rehabilitace Skryje Poradna Porta (odborné sociální poradenství) Pečovatelská služba Lomnice Domov pro seniory Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1438 Domov se zvláštním režimem Kč Domov sv. Alžběty Žernůvka 12, Domov pro seniory Kč

19 ANALÝZA ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM POSKYTOVATELE MIMO SPRÁVNÍ OBVOD ORP TIŠNOV V níže uvedené tabulce č. X je obsažen přehledný výčet poskytovatelů se sídlem mimo správní obvod ORP Tišnov a jimi realizovaných služeb v našem správním obvodu dle stavu k měsíci červnu Poskytovatelé/sociální služby sídlící mimo správní obvod ORP Tišnov ROMODROM, o.s. Mezibranská 1684/3, Nové Město, Praha, Romodrom pro regiony - Jihomoravský kraj, Bratislavská 240/61, Zábrdovice, Brno IQ Roma servis, o.s., Cejl 49/Hybešova 41, Brno Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Hábova 1571/22, Stodůlky, Praha; Středisko rané péče Tamtam Olomouc, Jungmannova 25, Společnost pro ranou péči, o.s., Klimentská Praha 1, Středisko rané péče SPRP Brno, Nrudova 7, Brno Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 195/21, Brno-střed, Štýřice, Brno 39 PERSEFONA o.s., Jiráskova 8, Brno, (spolupráce s místním o.s. Studánka) DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice 253, Vysoké Popovice Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s., Fügnerova 457/30, Černá Pole, Brno Terénní programy Terénní programy Raná péče (sluchové a kombinované postižení) Raná péče (zrakové a kombinované postižení) Raná péče (tělesné a kombinované postižení) Odborné sociální poradenství (osoby ohrožené domácím násilím) Raná péče (autismus) Osobní asistence (autismus) Působení jednotlivých poskytovatelů a jejich služeb na území ORP Tišnov při současné absenci systematické spoluúčasti na financování ze strany obcí je v praxi určováno především těmito obecnými faktory: a) Specializace poskytovatele na úzkou cílovou skupinu - ORP Tišnov spadá do krajské, popř. širší územní působnosti určitého poskytovatele, která je důsledkem specializace na cílovou skupinu, jejíž četnost zhlediska výskytu v populaci je relativně nízká (např. v případě rané péče působí na v rámci ORP Tišnov 4 poskytovatelů, přičemž každý z nich se specializuje na určitý typ postižení u dětí do 7 let věku). U méně početných a úzce profilovaných cílových skupin sociálních služeb není z ekonomického hlediska možné zřizovat potřebné sociální služby v regionu a je zapotřebí příslušné kapacity poptávat v rámci širší územní působnosti. b) Zájem cílové skupiny v regionu o specializované sociální služby Občané se zájmem o specializovanou terénní sociální službu (raná péče, osobní asistence) uzavřou s poskytovatelem smlouvu, tento poskytuje službu občanovi z regionu s ohledem na své aktuální kapacity a územní dostupnost. c) Střednědobé rozpočtové možnostmi poskytovatele a z nich vyplývající kapacity ORP Tišnov není v tomto případě zařazeno do regionální působnosti příslušného poskytovatele automaticky, ale na základě finančních prostředků fondů Evropské unie 19

20 (ROMODROM o.s ) nebo se jedná o rozsáhlé terénní programy velkých poskytovatelů (IQ Roma servis). V případě ukončení programu či nutnosti volit priority jsou z finančních důvodů terénní pracovníci z regionu ORP Tišnov staženi ve prospěch lokalit, kde jsou služby terénních programů dle názoru poskytovatele naléhavěji zapotřebí. d) Absence finanční spoluúčasti ze strany obcí a neexistence systematických mechanismů měření potřebnosti/poptávky po jednotlivých specializovaných sociálních službách ze strany občanů ORP Tišnov Sociální služby ze strany externích poskytovatelů jsou v současnosti v regionu ORP Tišnov poskytovány na základně finančních prostředků MPSV, JMK a EU. Smlouvu uzavírá poskytovatel sociální služby a občan/klient. V případě specializovaných služeb se obce vůbec nedozvědí o působení dané sociální služby. Dané se týká Tišnova a ostatních obcí správního obvodu. Teprve v posledním roce na základě koordinační činnosti Jihomoravského kraje dochází k tomu, že poskytovatelé kontaktují v rámci komunitního plánování sociálních služeb odbor sociálních věcí obce s rozšířenou působností, je sledována přítomnost určitého poskytovatele v regionu, rozsah činnosti a náklady na ni. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ORP Tišnov budou od roku 2012 všechny sociální služby působící ve správním obvodu zařazené v komunitním plánu monitorovány pomocí sad ukazatelů činnosti sociálních služeb, a to vždy vměsíci únoru příslušného roku budou měřena data za předcházející ukončený rok. Následující část dokumentu mapuje činnost terénních programů, které se z hlediska počtu klientů vyznačují ze všech externích služeb nejrozsáhlejší činností na území města Tišnova v období Od ostatních poskytovatelů budou data poprvé sbírána v únoru 2013 za rok Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Přítomnost ROMODROM o. s. v období v městě Tišnov byla umožněna díky realizaci projektu v Jihomoravském kraji se zaměřením na místní vyloučené romské lokality ve městě Brně a jeho okrajových částech, reg. číslo CZ. 1.04/3.2.01/ , který byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Terénní činnost ROMODROM o.s. doplnila působení IQ Roma servis, o. s. vměstě Tišnově se zaměřením na poskytování terénního poradenství přímo v domácnostech klientů v lokalitě,,na Mlékárně. Terénní program logicky doplňuje působení místní ambulantní Poradny Porta, neboť pracovníci přicházejí do domácnosti občanů a jsou schopni poskytnout nezávislé poradenství a pomoc. Tyto subjekty jsou na rozdíl od sociálních pracovníků Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov chápáni občany jako nezávislí. Struktura zakázek/problémů, se kterými se lidé na pracovníky obraceli v roce 2011 je zachycena v níže uvedené tabulce. 1) O sociálních službách, Jihomoravský kraj, 2010, str. 13, dostupné na (cit ) 20

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více