Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád (stručný výtah) aktualizace k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád (stručný výtah) aktualizace k 1.1.2014"

Transkript

1 PENZION PRO DŮCHODCE ROSICE Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád (stručný výtah) aktualizace k Pečovatelská služba dále jen PS se poskytuje na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV č. 505/2006, která upřesňuje rozsah služeb a výši úhrad. Žádost o poskytování PS se podává u ředitelky organizace.. Služby se poskytují na základě uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Po uplatnění žádosti ředitelka organizace provede sociální šetření, vyslechne požadavky zájemce, posoudí, zda zájemce spadá do cílové skupiny pro poskytování PS. Posoudí oprávněnost žádosti v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 40 (důvodem pro poskytnutí pečovatelské služby je nepříznivá sociální situace a snížená soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění). Veškerý rozsah námi nabízených služeb je uveden na formuláři Úhrady za úkony PS i na webových stránkách nebo Provozní doba PS: PO PÁ od 7:00 hod. do 19:00 hodin Soboty, neděle a svátky: 7:30 9:00, 11:30 13:00 a 18:00 19:00 hodin Čas poskytnutí jednotlivých úkonů je dán individuálním plánem uživatele nebo bude, podle potřeb uživatele a na jeho požádání, vždy konkrétně stanoven nejpozději den (pracovní) před dnem požadovaného poskytnutí úkonu domluvou mezi ředitelkou nebo pečovatelkou a uživatelem, podle potřeb uživatele a provozních možností poskytovatele. Pokud uživatel požaduje provádění úkonů nepravidelně, je povinen nahlásit požadavek na provedení úkonů pečovatelce minimálně jeden pracovní den předem - do 15:00 hodin.. Jedná-li se o zajištění úkonu v přesně stanovený čas (např. doprovod, dovoz autem) je nutné nahlásit požadavek minimálně dva pracovní dny předem. V případě požadavku uživatele na zajištění úkonu, jehož plnění trvá pečovatelce déle než 90 min. (jedná se zejména o úkony v rámci činnosti pomoc při zajištění chodu domácnosti ), je možné, že za účelem zajištění úkonu bude úkon provádět více pečovatelek současně. V tomto případě je doba trvání i účtování úkonu násobená počtem pečovatelek současně zajišťující úkon. Každý uživatel má svého tzv. Klíčového pracovníka, který převážně u něho zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, spolupracuje s uživatelem při vytváření individuálního plánu péče, dále ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování plánu, provádí hodnocení individuálního plánu v souvislosti s osobními cíli uživatele a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav uživatele. Klíčového pracovníka uživateli přidělí ředitelka. Pokud má uživatel zájem o stanovení konkrétního zaměstnance pečovatelské služby jako klíčového pracovníka, je mu, nebrání-li tomu provozní důvody, vyhověno. Po zahájení služby vede klíčový pracovník spisovou dokumentaci uživatele a uživatel má možnost do této dokumentace nahlédnout v pracovní dobu pečovatelské služby. Uživatel může v průběhu služby požádat ředitelku, po vysvětlení důvodů, o změnu klíčového pracovníka, ředitelka posoudí opodstatněnost požadované změny a učiní rozhodnutí. Individuální plán - každý uživatel si při objednávání služby stanoví cíl, k jehož dosažení pečovatelská služba přispěje. Klíčový pracovník má za úkol s uživatelem průběžně sledovat naplňování (nenaplňování) tohoto cíle. Individuální plán obsahuje především tyto údaje: osobní cíl uživatele = jeho přání a potřeby, individuální plán péče = čas, termín, četnost, místo a způsob prováděné služby. Vlastní zdroje uživatele - co zvládne uživatel sám, způsob komunikace, jsou-li nějaká další specifika a požadavky na službu, kdo plán vypracoval, kdy byl plán vypracován a kdy se plán zkontroluje. Hodnocení stanovených cílů, termíny dosažení, překážky v dosažení osobního cíle a termín aktualizace. 1

2 Rozpis úkonů a jejich účtování - úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena v ceníku pečovatelské služby. Úhrada je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. Uživatel za všechny sjednané a využité činnosti platí úhradu za skutečně spotřebovaný čas nezbytně nutný k zajištění úkonu. Pečovatelka zaznamenává veškeré provedené úkony do výkazu o poskytnuté službě a neprodleně po každém úkonu předá uživateli k podpisu. Koncem kalendářního měsíce výkaz předloží pečovatelka účetní, která vystaví Fakturu za poskytování PS.. Výběr finanční částky za poskytnuté služby provádí účetní, v případě uživatelů v terénu pověřená pečovatelka. Čas nezbytně nutný k zajištění úkonu (např. cesta za účelem zajištění úkonu k uživateli a cesta od uživatele na pracoviště, napouštění vany vodou, umývání koupelny, dezinfekce používaného vybavení..) uživatel platí úhradu z částky určené za zajišťovaný úkon. Pokud pečovatelka zajišťuje u uživatele více úkonů současně, rozpočítá se úhrada za čas nezbytně nutný k zajištění těchto úkonů rovnoměrně mezi všechny poskytované úkony. Poskytované úkony: Nákupy a různé pochůzky nákup denní, týdenní, nákup ošacení, domácích spotřebičů Pečovatelka nakupuje zboží z obdržených finančních prostředků uživatele. Uživatel je povinen mít před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (příp. pečovatelka pomůže uživateli seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb). Po nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje (na všechny nakoupené položky doloží účtenku) a vrátí zbytek finančních prostředků uživateli. Různé pochůzky - vyzvednutí léků v lékárně, předpisů na léky u lékaře, platby v peněžních ústavech, donáška prádla z nebo do prádelny, placení úhrad za pečovatelskou službu atd. Úklid běžný vysávání, utírání prachu, stírání podlahy, zametání, mytí nádobí, mytí sociálního zařízení WC, umyvadel, vany, sprchového koutu, příprava prádla do prádelny, úklid prádla do skříně, vynesení odpadků, rozestlání nebo ustlání lůžka a veškeré práce spojené s udržováním domácnosti Úklid velký úklid po malování, mytí oken, sundávání a věšení záclon, mytí a leštění nábytku, dveří v bytě, mytí radiátorů, úklid před domem, v zimních měsících shrnování sněhu, čištění koberců, úklid společných prostor, mytí lustru, rozsáhlejší stírání prachu na skříních atd. V odůvodněných případech (mytí oken ve výškách, při velkém počtu mytých oken, při mytí oken otvíraných do volného prostoru) zajistí mytí oken 2 pečovatelky (doba trvání úkonu je v tom případě násobená dvěma). Úklidy se provádí buď vlastním vysavačem uživatele, nebo po dohodě s pečovatelkou vysavačem poskytovatele. Úklid se provádí vždy vlastními úklidovými prostředky uživatele. Uživatel je povinen si k ulehčení provádění pečovatelských úkonů opatří odpovídající technické vybavení, např.: vysavač, smeták a rejžák na holi, mop, dostatečné množství čistících a desinfekčních prostředků apod. a zajistit pro výkon služby důstojné prostředí a podmínky. Údržba domácích spotřebičů mytí sporáku, vařiče, mikrovlnné trouby, odmrazování a mytí ledničky, mrazáku, čištění vysavače, mytí kuchyňského robotu apod. Pečovatelky nejsou oprávněny opravovat spotřebiče. Doprovod - na vyšetření, k lékaři, na poštu, na úřad, na denní kulturní, zájmové, vzdělávací nebo pracovní aktivity. Je-li při doprovodu použito služební vozidlo, je do doprovodu započítán i čas doby přepravy.doprovod zajišťujeme ve městě Rosicích a v odůvodněných případech, dovolují-li to provozní možnosti PS, může být uživateli poskytnut doprovod v sanitě i do zdrav. zařízení mimo Rosice. Praní prádla v ceně za 1 kg jsou již zahrnuty prací prostředky, žehlení nebo mandlování případně drobné opravy (přišití knoflíku, poutka na kabát, zašití malé díry, do tohoto úkonu nespadá zašívání ponožek, výměna zdrhovadla a jiné náročnější opravy). Za prádlo silně znečištěné se považuje takové prádlo, které vyžaduje opakované praní, s čímž souvisí i zvýšené náklady na praní. Toto prádlo se po dohodě s uživatelem vypere dvakrát a počítá se i dvojnásobek skutečné účtované hmotnosti prádla. Koupání - pomoc s osobní hygienou provádí se v domácnosti uživatele. Provádíme celkovou koupel včetně mytí vlasů. Uživatel na koupání používá vlastní hygienické potřeby (mýdlo, šampón, žínku, ručník) a čisté osobní prádlo, do kterého se po koupeli obleče. Do úkonu pomoc s osobní hygienou je zahrnuta i pomoc při výměně inkontinentních pomůcek. Zajištění stravy - obědy jsou uvařeny v kuchyni DPS. Pečovatelky rozvážejí stravu od 10:00 hod. do 12:00 hod. v třídílných nerezových jídlonosičích, uložených v termoboxech, které zajišťují hygienu a teplotu stravy. Každý odběratel stravy si může bezplatně zapůjčit dva jídlonosiče, tyto jsou označeny jeho 2

3 jménem a uživatel je povinen odevzdávat pečovatelce zpět nádoby prázdné a čisté. Pečovatelka předává uživateli oběd osobně, nesmí oběd ponechat položený např. u vchodových dveří. Na vyslovené přání uživatele, v době jeho nepřítomnosti doma (v době dovážky) a po dohodě s pečovatelkou, je možné na dobu nezbytně nutnou dohodnout jinou možnost předávání dovezených obědů, např.: ponechání u sousedů, vložení jídlonosiče do připravené skříňky a pod. Pečovatelky rozvážející stravu sepisují s každým novým uživatelem smlouvu o zapůjčení nerezového jídlonosiče. Výběr obědů ze dvou jídel týden před koncem měsíce předá pečovatelka jídelní lístek na následující měsíc, zde si uživatel označí požadovanou variantu (A nebo B) obědů na konkrétní dny v měsíci. Nejpozději předposlední den v měsíci pečovatelka vyplněné jídelní lístky od uživatelů vybere. Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchyně DPS. Veškeré připomínky ke stravování přijímá a zpracovává vedoucí kuchyně DPS. Odhlašování a přihlašování obědů - uživatel může odhlásit a přihlásit obědy vždy jeden pracovní den předem nejpozději do 13:15 hod. u vedoucí kuchyně, nebo přímo u pečovatelky, která mu oběd donáší. Uživatel, který je neplánovaně umístěn mimo domov (hospitalizován v nemocnici) a má na tento den oběd přihlášen, musí oběd i dovoz za tento den zaplatit, i když oběd osobně nepřevezme. Na následující den, pokud nenastane změna, je automaticky odhlášen do doby, než se sám opět přihlásí. Neodebraný oběd se pečovatelka snaží předat kontaktní osobě, kterou uvedl uživatel. Pokud uživatel neodebírá obědy z jakýchkoli důvodů déle jak 20 pracovních dnů a zůstal u něho zapůjčený jídlonosič, je pečovatelka povinna neprodleně po uživateli požadovat navrácení jídlonosiče více Smlouvu o zapůjčení nerezového jídlonosiče. Výběr úhrad za obědy a dovoz oběda do domácnosti provádí pečovatelka vždy po předchozím upozornění ( na lísteček napíše kdy a jaká částka bude za obědy a dovoz zpětně požadována), v době rozvozu a předávání obědu, uživateli předává doklad s vyúčtováním. Po přijmutí hotovosti ve výši uvedené na dokladu, pečovatelka doklad podepíše a doplní datum, kdy hotovost převzala. Uživatel zase svým podpisem na stejnopis dokladu, který mu pečovatelka předloží, odsouhlasí správnost účtované částky. Donáška obědů roznášení obědů po budově DPS v rámci PS probíhá v časovém rozmezí 11:00hod 12:00 hod. Každý uživatel má své popsané jídlonosiče, které umyté a čisté odevzdá pečovatelce ráno při obchůzce nebo v době předávání obědu. Objednávání a výběr ze dvou jídle probíhá stejně, jako při dovozu obědu. Pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití - jídlo a pití se připravuje výhradně z vlastních surovin uživatele, v jeho domácnosti a na jeho elektrospotřebičích. Intenzita podávání jídla a pití musí být přiměřená požadavkům a tempu uživatele. Pomoc při prostorové orientaci, pomoc při svlékání a oblékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při použití WC úkony se provádějí s přihlédnutím k potřebám, zdravotnímu stavu, tempu a pohybovým schopnostem uživatele. Výběr oblečení je ponechán na vůli uživatele. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty - úkony se provádí pouze v rozmezí základní péče mytí, vysoušení vlasů, čištění a stříhání nehtů, nikoli odborné péče. Pomůcky k zajištění úkonu musí mít uživatel své. Donáška vody používají se výhradně čisté nádoby uživatele o obsahu maximálně 15 litrů. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva přípravou topiva se rozumí donesení uhlí a dříví, nikoli skládání uhlí a štípání dřeva. Při topení v kamnech musí být pečovatelka řádně seznámena s jejich obsluhou. Údržba topných zařízení základní čištění kamen včetně vynášky popela, nikoli čištění komínů apod. Používané nádoby na donášku vody a topiva musí být bezpečné a přiměřeně velké. Poskytnutí perličkové lázně - pro celé nebo pro ruce či nohy. Provádí se desinfekce po každém použití. Základní poradenství pouze základní (v součinnosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Poskytuje se v pracovní dny od 7:00 hod do 15:30 hod. Jedná se o bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Dohled nad dospělou osobou zvýšená pozornost nad dodržováním denního režimu provádí se v domácnosti uživatele. Pečovatelka nikterak nezasahuje do chodu domácnosti, vykonává pouze dohled nad denním režimem nebo pravidelnou aplikaci léčiv, které uživatel má předepsané ošetřujícím lékařem, u uživatele pečovatelka nevykonává jiné další úkony. Dohled pečovatelka se podívá, jestli si uživatel vzal předpřipravené léky z dávkovače, případně uživateli připomene užití léků. Léky do dávkovače pečovatelka nepřipravuje toto zajišťuje soukromá zdravotní sestra, případně rodina. 3

4 Individuální přeprava žadatele osobním automobilem poskytovatele na žádost uživatele je možno jej přepravit osobním automobilem v případě volné kapacity pečovatelky na potřebné místo (v Rosicích a nejbližším okolí). Hradí se obě cesty /tam i zpět/ dle platného ceníku. Součástí platby je i položka Doprovod, což je čas, který stráví pečovatelka dobou přepravy, případně čekáním na uživatele. Hromadná přeprava tento druh přepravy je používán 1 x za 14 dní na 2 cílová místa /na náměstí a do Penny Marketu) pro více uživatelů najednou. Pečovatelka v předem stanovenou hodinu přistaví automobil před budovu penzionu, odveze klienty na určené místo a v určitou hodinu pro klienty na stejné místo přijede. Hradí se dle platného ceníku PS. Výše úhrad za sociální služby a způsob jejich placení - uživatel uhradí úkony pečovatelské služby čerpané v předchozím měsíci hotově, na základě písemného vyúčtování předloženého poskytovatelem. Úhradu platí uživatel jednorázově po ukončení měsíce v termínu od 10. dne do 30. dne následujícího měsíce. Výběr úhrad od klientů z DPS provádí účetní, od klientů z terénu pečovatelka.výši úhrad dále řeší odstavce číslo II. a IV Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb. Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.. Úhrada za vyprané prádlo lehčí než 1 kg se poměrně krátí, nejméně však od 250g. Zajišťuje-li jeden úkon více pečovatelek součastně, je spotřebovaný čas k zajištění úkonu při vyúčtování násoben počtem pečovatelek zajišťujících úkon. Ředitelka organizace provádí kontrolu poskytování služeb včetně kontroly plnění individuálních plánů. U uživatelů PS dělá šetření, nabízí další možnosti využívání PS a kontroluje odvedenou práci pečovatelek. Zaměstnanci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s výkonem jejich povolání. Zaměstnanec v žádném případě nesmí v souvislosti s výkonem pečovatelské služby od osoby svěřené do jeho péče ani od jejich příbuzných, požadovat ani přijímat žádné majetkové a finanční výhody ani jiná plnění. Toto se týká zejména finanční hotovosti, darů v hodnotě nad 100,- Kč, odkazů, poodstoupení movitých nebo nemovitých věcí, přenechání bytu k užívání apod. Odmítnutí nasmlouvané služby pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby (žehlení, vysávání, praní prádla v bytě uživatele, vysoušení vlasů uživatele, apod.) v případě pochybnosti o bezpečném používání elektrického spotřebiče, viditelném poškození zástrčky nebo zásuvky z důvodu ochrany zdraví a zachování bezpečnosti. Zapůjčení klíče - pokud uživatel svěří pečovatelce klíč od svého bytu či domu, je pečovatelka povinna s ním nakládat s největší opatrností a zabezpečit, aby nedošlo k zneužití jinou osobou či ztrátě. Kontaktní osoby - uživatel uvede v dotazníku, který vyplňuje před započetím zajištění pečovatelské služby kontaktní osobu/osoby, na které se může poskytovatel obrátit v nutných případech, např.: v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu uživatele, nenadálé události, apod. Dále je kontaktní osoba informována: pokud uživatel při sjednané návštěvě neotvírá. V tomto případě je s kontaktní osobou dohodnut další postup a pokud nejsou s uživatelem vyrovnány vzájemné pohledávky a nelze je vyrovnat s uživatelem osobně (např. náhlá dlouhodobá hospitalizace, ukončení poskytované služby, apod.), spolupracuje organizace s kontaktní osobou. Uživatel PS je povinen: Poskytnout pečovatelské službě informace (z důvodu kvalitního zabezpečení služeb), které k poskytování služeb potřebuje: Jméno a příjmení, datum a narození, adresa bydliště, číslo telefonu. Poskytnout informaci o osobním cíli, upozornit na případné překážky rizika při plnění osobního cíle a vyjasnit specifické podmínky a požadavky pro poskytování pečovatelské služby. Informovat poskytovatele o své způsobilosti k právním úkonům. Poskytnout informaci o míře soběstačnosti uživatele při zvládání péče o vlastní osobu a o domácnost, kdo další v péči nadále vypomáhá, zda uživatel bydlí osaměle nebo s rodinou, jméno ošetřujícího lékaře. Poskytnout informaci o rizicích spojených se zdravotním stavem, abychom dopředu věděli na co si dát pozor při poskytování služby (diabetes, pohyblivost uživatele závislost na používání kompenzačních pomůcek, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, inkontinence, poruchy sluchu a zraku). Informaci o bytových podmínkách a rodinných poměrech (havarijní stavy v bytě, neshody v rodině, pes či jiné zvíře v domácnosti apod.) - pouze v rozsahu vyjádření uživatele, tak jak uživatel pokládá za nutné nás s touto skutečností seznámit. 4

5 Poskytnutí informací, zda se na uživatele vztahuje osvobození od placení úhrad za PS dle zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách 75 odstavec 2. Umožnit ředitelce organizace kontrolu prováděné služby a poskytnout pečovatelské službě informace vedoucí k provedení zpětného hodnocení kvality a způsobu poskytování služby. Nahlásit každé infekční onemocnění, které se vyskytne u něho nebo v jeho rodině, se kterou sdílí společnou domácnost. Při změně zdravotního stavu uživatele, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění, je uživatel povinen na změnu svého zdravotního stavu pečovatelku upozornit a pečovatelská služba vstoupí v jednání s ošetřujícím lékařem uživatele, ohledně závažnosti onemocnění a zajištění bezpečnosti pracovníků. Zajistit pro výkon služby důstojné prostředí a podmínky, nekouřit v přítomnosti pečovatelky. Uživatel je povinen, v případě potřeby, si k ulehčení provádění pečovatelských úkonů opatřit kompenzační pomůcky, na které bude mít nárok např.: francouzské hole, berle, chodítko, polohovací lůžko, brýle, sluchadlo, čtecí lupu a jiné. Poskytnout jména, adresy a číslo telefonu příbuzných, kterým může být sdělena aktuální zpráva o případném zhoršení zdravotního stavu uživatele, odvozu do nemocnice, popřípadě jiné nepředvídatelné události. Uvedením kontaktní osoby v úvodním dotazníku dává uživatel zároveň i souhlas s tím, že tato osoba bude o skutečnostech popsaných výše informována. Nahlásit změnu ošetřujícího lékaře, zdravotního stavu, bydliště, čísla telefonu apod. Veškeré změny se hlásí ředitelce organizace na tel. čísle: nebo klíčovému pracovníkovi. Pokud uživatel v prostorách provádění úkonů chová zvíře, u kterého se dá předpokládat, že by mohlo ohrozit na zdraví pečující personál, je uživatel povinen zvíře zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k napadení pracovníka nebo k ohrožení jeho zdraví. Pokud toto uživatel nezajistí, má pracovník právo odmítnout provedení úkonu. Uživatel pečovatelskou službu může nadále seznámit s informacemi pro případné řešení havarijních situací - uvést, kde se v domácnosti uživatele nacházejí: hlavní uzávěr plynu, hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač el. energie. Stížnosti každý uživatel PS nebo kterýkoliv občan jednající v jeho zájmu je oprávněn podat podnět, připomínku nebo stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. Stížnost lze podat pečovatelce v průběhu poskytování služeb, nebo ředitelce Janě Tomšíkové na tel.:723/ , případně písemně na adrese: Penzion pro důchodce Rosice, Kaštanová 1223, Rosice. Stížnost lze podat i anonymně vhozením do schránky pro anonymní podání stížností, podnětů a připomínek ke kvalitě nebo způsobu poskytování pečovatelské služby, která se nachází u hlavního vchodu naproti skleněným vitrínám. V případě, že není dle mínění uživatele stížnost řádně prošetřena, může uživatel pečovatelské služby podat stížnost zřizovateli organizace, kterým je Město Rosice. Všichni uživatelé i zaměstnanci PS jsou povinni dodržovat tato stanovená vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. Výše uvedená pravidla plně souvisí a jsou vázána na standardy kvality pečovatelské služby. Převzal: Bc. Jana Tomšíková, ředitelka 5

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE:

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a vyhláškou

Více

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE PŘÍLOHA Č. 3 Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby Olomouc je poskytování pečovatelské služby

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 606/383 866, e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz, web: www.pspecky.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje

Více

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, 438 16 Žatec příspěvková organizace, IČO: 00830411 tel: 415710262 ředitel, 725 740 095 koordinátor PS, email: vlachova@dpszatec.cz Pravidla

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy

METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy METODICKÉ POKYNY Pracovní postupy 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS č.6 F Společné postupy pro všechny prováděné úkony (základní i fakultativní) Pracovník provádí úkony, které si klient předem s organizací dohodl, a jsou

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov

S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov S AZ E B N Í K Ú H R AD služeb a úkonů, poskytovaných PS TSS Domov Srdce v dlaních - sociální služby Jiříkov I. Domov Srdce v dlaních sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více