èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5 2015 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou kategorií, se svobodou. I kdy je svoboda poznaná nutnost, nebyla nikdy samozøejmostí. Za ní a ve jménu jejím se válèilo a pokládalo ivoty. Uctìní památky vech, kteøí bojovali za to, abychom mohli být my svobodní, probìhne i ve Veleínì. Øadu akcí naèaly dìti zajímavou soutìí ji v dubnu. V kvìtnu nás èeká ji tradièní setkání u pamìní desky bývalého pilota RAF Prokopa Brázdy, od jeho narození v letoním roce uplyne 100 let. Vìtí slavnost u pøíleitosti 70. výroèí ukonèení II. svìtové války probìhne 8.5. a asi nejzajímavìjí akcí bude v èervnu pøedstavení historické vojenské techniky na závìr jízdy po bývalé demarkaèní linii. Blií informace o vech setkáních na poèest vítìzství spojeneckých armád nad zrùdným faistickým reimem naleznete v kvìtnovém vydání zpravodaje, na plakátech a v dalích informaèních médiích. Dále bych vás rád pozval na besedu nad problematikou èinnosti, která se uskuteèní v pondìlí v mìstském kinì. Zeptat se a diskutovat mùete o problematice vedení a správy bytového mìstského fondu a o pøípravách a chodu letního koupalitì. Informace získají i ti, kteøí chtìjí vìdìt podrobnosti o výstavbì kogeneraèních jednotek. Ten, kdo se zajímá o nové, se mùe pøijít informovat opìt do sálu kina dne. Zde developer spoleènì s architektem pøedstaví novou výstavbu. Konkretizovat budou nejenom dispozice, ale také cenové podmínky. V neposlední øadì zejména maminky zvu v nedìli do mìstského kina na oslavu, který bude v reii pánù z místní organizace KDU ÈSL a KIC Veleín. Krásný máj lásky èas pøeje Josef Klíma, starosta mìsta V prùbìhu dubna bylo vypsáno nìkolik výbìrových øízení na investièní akce. Po uplynutí zákonných lhùt se tedy budeme moci pustit do prvních letoních prací. Na konci bøezna jsme jetì øeili poslední kácení stromù ve Veleínì a plánovali jsme jetì nìjaké proøezy. Tyto práce jsme odloili na podzim. Dùvodem bylo opakující se,,oznamování na Inspekci ivotního prostøedí, kde bylo mìsto napadáno za témìø,,protistátní èinnost. Oznamovatel/ka by se mìl/a nejdøíve informovat o dùvodech a postupech na mìstì a ne zatìovat vechny zainteresované zbyteènou papírovou válkou. Ten dotyèný/á si neuvìdomuje, e mìsto jako takové si nemùe dovolit jednat v rozporu se zákony. Kadá ádost o kácení je projednávána Komisí ivotního prostøedí mìsta Veleín a v pøípadì kladného stanoviska je vydáno Rozhodnutí dle zákona. Urèitì jste si mohli vimnout novì vysazených stromù v sídlitích a na koupaliti. Je jich nìkolikanásobnì víc, ne tìch poraených. Pokud má tedy nìkdo dotaz na to, èi ono, klidnì zavolejte nebo napite. Informace jsme jetì nikomu neodmítli.,,oznamování je zbyteèné. Dìkuji vem úèastníkùm tradièní akce Ukliïme svìt, kteøí organizovali úklid bìhem dubna. Nejvìtí porci odpadu dodali zatím hasièi ze Skøidel a Veleína Nádraí. Akce bude pokraèovat do 27.5., kdy je uzávìrka,,návratek. Díky za pomoc a tøídìní sbíraných odpadù. Vìnujte prosím pozornost kulturnímu programu, kvìten bude hodnì bohatý na události. Samozøejmì se mùete po dohodì v KICu zapojit do organizování tìchto aktivit. Pøíroda: Èapí hnízdo na Houvákem je obsazené od 4.4. Výroèí zaloení: byla zaloena skupinka veleínských ochranáøù. Je to pouhých 43 let. Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel: , Jako obvykle pár kontaktù pro jistotu. MP , , pøedák prac. skupiny: vzdìlávací hra pro dìti o událostech II.svìtové války.akce Ukliïme svìt 1

2 k narozeninám. úøadu za milou návtìvu, pøání a dárek H.Morávková starostovi Mgr. J. Klímovi a paní Bohdalové za dárek a milou návtìvu k mým 75. narozeninám. Jana Jindrová, e pøi opakované mylence jak ten èas letí, byly paní M. Máèeová a H. Opekarová pøi mìm boku. Rovnì dìkuji zástupcùm MìÚ panu Mgr. J. Klímovi a panu J. Rùièkovi za milá slova i dárek. Dr. Kristiana Holá Pøijïte si s dìtmi pohrát do naeho mateøského centra Veleínské klubíèko. Tìíme se na Vás kadou støedu od 9:30 do 11:30, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00, poté se vstupní prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém patøe základní koly nad mìstskou knihovnou. S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Co se dìlo v dubnu? Z dùvodu nepøíznivého poèasí jsme jarní úklid pøesunuli Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání, kvìtiny a dary k mým 70. narozeninám. Mé podìkování za milou návtìvu patøí paní Opekarové, paní Máèové a panu Máèemu. Té dìkuji skøidelským hasièùm za dary a za moc krásné zahrání písnièky. Mariana Dichtlová panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi a paní matrikáøce Danì Kollarové za osobní návtìvu a pøivítání naí dcery Terezy Kohoutové, jakoto první obèanky Veleína. Dìkujeme za vøelé pøivítání a milý dárek. Kohoutovi V noci na ètvrtek dolo v mateøské kole k havárii na pøívodu vody do umývárny. Tak se ocitla pod vodou tøída a atna v pøízemí nové zelené budovy. Dìti jsme pøestìhovaly do náhradních prostor v prvním patøe vedlejího pavilonu. Za úsilí vynaloené na úklid a vyklízení tøídy dìkuji nejen personálu kolky, ale i firmì Kosteèka Group za okamité zapùjèení vysoueèe a pracovní èetì mìsta, která dorazí vdy hned, kdykoli ji potøebujeme. Daniela Skalická, øeditelka na ètvrtek 9.dubna. Selo se nás velká spousta a lo nám to hezky od ruky. Vem zúèastnìným moc dìkuji za pomoc. Co nás èeká v kvìtnu? V úterý 5.kvìtna probìhne ve kolce screeningové vyetøení zraku pøedkolních dìtí Lions Eye. Ve spolupráci s paní øeditelkou M a s tyfloservisem jsme vyhradili prostor i pro mladí dìti 3 let. Je nutné se dostavit na 11h do zadní budovy M (vstup od koly). Srdeènì Vás zveme ve støedu 27.kvìtna v 10h do prostor klubíèka, kde bude pro nae nejmení pøipravený dìtský den plný her, soutìí a jiné zábavy. Nebude chybìt ani drobná odmìna pro zúèastnìné, tak je na co se tìit : ) Uívejte jara, s pozdravem Mgr. Lenka Moravcová V sobotu se uskuteènilo jarní vítání obèánkù. Byli jsme potìeni, e rodièe se svými zlatíèky pøili v hojném poètu. Do kroniky tak byli zapsáni: Hedánková Tereza, lunková Elena, Augustinová Milue, Hadová Kateøina, Havlová Adéla, Kohoutová Tereza, Kuèera Marek, Kvasnièka Ondøej, Poláková Zuzana, Procházka Jan, Rychlý Erik, Sedlák Michal, Tomáek Zbynìk, Vyralová Viktorie, Bartizal Vendelín, ulková Daniela, Ïucha Tobiá, Dolan Marek Vem zúèastnìným jetì jednou pøejeme hlavnì hodnì zdraví, radostí, pohody a trpìlivosti pøi výchovì svých nejmeních. Za obèanskou komisi Z. Kleinová SDH Veleín si vás dovoluje pozvat na Okrskovou soutì hasièských drustev muù, en i dìtí, která se bude konat v pátek 8. kvìtna 2015 od 13 na louce za firmou TACONOVA. Pojïte na procházku! si pro Vás pøipravilo vycházku malebnou krajinou a k troskám hradu Sokolèí. Pro dìti i dospìlé jsme cestou rozmístili rùzné hry, max. po 2km, abyste si pøíjemnì zpestøili. Trasa je dlouhá 10km a do Sobìnova, na 2

3 start, mùete dorazit kdykoliv mezi. Trasa je sjízdná i pro dìtský sportovní koèárek (vozík)! Pojïte najít poklad chamtivého pána ze Sokolèí, vyhnìte se jeho dui, která se promìnila ve velkého èerného psa, a uijte si zábavný den s rodinou v pøírodì." Ostatní delí trasy jsou ji s prvky dogtrekkingu, tedy je potøeba mít s sebou psího spoleèníka celou cestu na postroji a vodítku. Více informací na: velesinuletiste.cz/ Dana Pavelková Umístnìní v soutìi ZST 1.místo Bouka Martin Tøebonín 2.místo Vojèe Libor Veleín 3.místo Loèárková Sabina Veleín Ve støelbì ze vzduchovky na terè 1.místo Bartoová Nikola Veleín 2.místo Vojèe Libor Veleín 3.místo Bouka Martin Tøebonín Po vyhláení výsledkù a pøedání cen si vichni pøítomní opekli buøty. Sobotní den probìhl dobøe. Dìtem záøily oèi to byla nejvìtí odmìna pro nás velké. K tomu vemu svítilo i slunce, tak co více si pøát. Díky za pomoc jak osobní pøítomností, tak i sponzorùm. Jmenovitì sponzoøi MS Veleín, vec Pavel st., pøítomným myslivcùm Barto Jan, Hartl Dan, Kosteèka Jan, vec Pavel ml., Tomáek Petr, ostatní Opekar Jan (prostory),velková Iveta, Bartoová Petra, fotograf Maurenc Petr. Myslivosti zdar dìti a Lenka Vechny Vás zdravím. Dnes nebudu psát o zvìøi. Napíi vám, e mi lidé jsme opravdu rùzní. Nìkteøí z nás mají rádi pøírodu a hezké prostøedí. Kadoroènì vítáme s otevøenýma oèima a nastraenýma uima jaro. Nasloucháme pøekrásnému zpìvu ptáèkù a kdy se zadaøí, oko spatøí i nová mláïata. Pøekrásnì voní kvetoucí kytièky a stromy. S podzimem jde pøíroda spát. Zima ji schová pod snìhovou peøinu a my lidé pomáháme zvìøi a ptactvu v dobì jejich zimního strádání pøikrmováním. To ve bereme jako souèást naeho ití. Bohuel jsou mezi námi i lidé, kterým pøíroda a práce druhých vadí. Nièí, kazí a dìlají nepoøádek. Nepsala bych tyto øádky, kdyby v naí honitbì nedolo ke znièení kazatelny a posedu. Kromì toho i rozhazování odpadkù. Jestli z vás má nìkdo konkrétní problém s myslivci, tak a za námi pøijde. Rádi si s ním popovídáme. Neradi bychom, aby se na jakémkoliv mysliveckém zaøízení stal úraz nám nebo ji zmínìným nièitelùm. Opravdu mì mrzí, e si nìkdo neváí práce druhých. Take pøítì zase nìco o zvìøi. Pøikládám foto znièených zaøízení. Myslivosti zdar. vecová L. V sobotu se konala v Chodèi místní soutì Zlatá srnèí trofej. Soutì provìøila myslivecké znalosti dìtí a to jak praktické, tak teoretické. Soutì probìhla za úèasti vech 12 dìtí. Dìti byly rozdìleny do dvou skupin. Jedna skupina psala test a druhá byla zkouena ze znalostí myslivosti ve tøech oborech pøíroda, zvìø, psi (první pomoc aj). Støelba ze vzduchovky byla hodnocena zvlá. Potom následoval obìd (polévka a gulá). Po obìdì se skupiny vymìnily. Po pøíchodu posledního si dìti hrály a mezi tím se vyhodnotila soutì. Na adrese byly sputìny stránky naí mateøské koly. Zatím se nacházíme v dolaïovacím období, které se pomalu chýlí ke konci. Stránky budou mít pøedevím informaèní charakter. kolka je místo s podmínkami ke vzájemné domluvì, proto dávám pøednost osobnímu jednání pøed internetovou anonymitou. Pokud vám na stránkách bude nìco chybìt, vechny podnìtné nápady vítám. Daniela Skalická, øeditelka koly Ve støedu probìhla ve Veleínì hra k 70 výroèí konce 2.svìtové války, jejím cílem bylo pøipomenout dìtem události a osobnosti související s tímto obdobím v naem mìstì a jeho okolí. Hra zaèala setkáním úèastníkù v kinì, kde bylo utvoøeno 5 týmù, které obdrely obálku se ifrovanou informací, na ketré stanovitì se v èele s vedoucím týmu vydat. Stanovi bylo celkem 6 (ji zmínìné kino, muzeum v kostele sv.filipa a Jakuba, námìstí a høbitov památníky, Jihostroj a pamìtní deska Prokopa Brázdy). Na vech stanovitích na dìti èekaly zajímavé informace, které jim pomohly ke správnému vyplnìní nìkolika testových otázek. Poté co vechny zúèastnìné týmy proly jednotlivá stanovitì, odebraly se zpìt do kina, kde si kadý za sebe vyplnil souhrnný test, za nìj vichni obdreli sladkou odmìnu. Realizace této hry prola rukama ÈSOP, zástupcùm Taekwon do koly a týmu KIC. 3

4 Úèast dìtí nebyla nejmení a takto nìkteøí zmínìnou hru zhodnotili. Za vechny dospìláky Gabriela Prokeová Dne se uskuteènila hra ke konci II.svìtové války. Bìhem hry jsme navtìvovali rùzná stanovitì, napø.: památník P.Brázdy, mìstské muzeum, høbitov... Na kadém stanoviti se plnily rùzné úkoly a ifrovala se zpráva psaná morseovkou. Po vylutìní veh úkolù jsme se opìt seli v kinì, kde probìhlo závìreèné vyhodnocení. Kadý èlen z pìti drustev dostal sladkou odmìnu a získal mnoho nových a dùleitých informací. Ukonèení II.svìtové války je dùleitá událost a je dùleité to neustále pøipomínat a rozvíjet. Dne jsem se zúèastnila hry ke konci 2 svìtové války. Úèastníci se rozdìlili do pìti drustev. Bìhem hry jsme navtívili mìstské muteum, høbitov, atd. Poté jsme se seli v kinì, kde se uskuteènilo závìreèné vyhláení. Za odmìnu kadé drustvo dostalo výborný jahodový dortík. Hra se mi líbila a poznala jsem nová místa v naem mìstì. Hra pøipravená k 70 výroèí 2.svìtové války se konala dne Zúèastnìné dìti se rozdìlili do pìti drustev, ve kterých byli poèetnì ètyøi dìti a jeden vedoucí. Týmy se postupnì vystøídaly na urèitých stanovitích, kde lutily vzkazy napsané morseovkou. Po vylutìní vech hádanek se týmy odebraly zpìt do kina, kde dostaly odmìnu od tvùrcù hry dort. Neèekanì byl snìzen bìhem pár minut. Hra se mi moc líbila, nebo byla zábavná a zároveò pouèná. Hra se mi moc líbila, protoe se zajímám o 2.svìtovou válku. Základní umìlecká kola Veleín vypisuje pro zájemce o studium talentové zkouky dne 18. kvìtna 2015 od 15:30 do 16:30 v ZU, U Høitì 527 (v budovì SO). Dìti mohou talentovou zkouku vykonat 21. a 28. dubna v mateøské kole. Pøijímat mùeme dìti od 5 let vìku. Na talentovou zkouku se mohou dìti dostavit kdykoli bìhem mìsíce kvìtna po pøedchozí domluvì s vedením ZU. Nae kola nabízí vzdìlávání ve dvou oborech ve výtvarném a hudebním. Ve výtvarném oboru je vyuèována výtvarná tvorba (ploná a prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba), výtvarná kultura a výtvarná tvorba s artefiletikou. Výuka probíhá jednou týdnì 3 vyuèovací y. V hudebním oboru vyuèujeme høe na akordeon, klavír, housle, kytaru, violoncello, zobcovou a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon, na bicí a na klávesy a sólový zpìv. Výuka probíhá jednou týdnì s ovou dotací 45 minut, od 1. roèníku áci povinnì dochází do hudební nauky opìt se stejnou ovou dotací, ve vyích roènících si volí jetì dalí pøedmìt, napø. dochází do pìveckého sboru, mohou získat hudební zkuenosti v souboru Cvrèci, s komorní hrou apod. Marie Procházka tanglová, øeditelka koly Soubor Cvrèci pod vedením p. Marie Bùkové se v letoním roce poprvé zúèastnil soutìe ve høe na lidové nástroje. Krajské kolo se konalo v pátek v Blatné a Cvrèci pøivezli 2. místo. Vem zúèastnìným blahopøejeme a dìkujeme p. Bùkové za vzornou pøípravu, která obstála i v konkurenci kol, které se lidové tvorbì vìnují tradiènìve støedu v Základní umìlecké kole v Daèicích probìhlo Krajské kolo soutìe MMT ve høe na dechové døevìné nástroje. Nai kolu zastoupili ve høe na zobcovou flétnu aneta Mátlová ze tøídy p. Marie Procházka tanglová a Tomá Novotný, klarinetista ze tøídy p. Ondøeje Valacha. aneta i Tomá získali ve svých kategoriích 3. místo. Obìma blahopøejeme a dìkujeme také p. Helenì Mareové za klavírní doprovod. P. Blanka Daková byla øeditelkou koly p. Marií Procházka tanglovou nominována do ankety Vynikající pedagog Jihoèeského kraje za rok P. Daková vyuèuje v naí kole hru na violoncello, její tøída má trvale velké úspìchy nejen v soutìích, její áci jsou zapojeni v øadì jihoèeských orchestrù. V roce 2014 získali její áci øadu skvìlých ocenìní, napø. 1. místo ve Violoncellové soutìi J. Vychytila v Praze, 2. a 3. místo v Celostátním kole soutìe MMT ve høe na smyècové nástroje, pøivezli výborná ocenìní i z pøehlídky Mládí a Bohuslav Martinù v Polièce. Díky jejím pedagogickým úspìchùm byla p. Blanka Daková vybrána mezi 15 nejlepích pedagogù Jihoèeského kraje a v pátek pøevzala památeèní plaketu J. A. Komenského z rukou vedoucí Odboru kolství pøi Krajském úøadu Jihoèeského kraje p. Hany ímové a pøedsedkynì komise pro oblast kolství p. Jany Krejsové. K tomuto skvìlému ocenìní p. Dakové blahopøejeme a pøidáváme její vyjádøení: Tento úspìch nepatøí jen mnì, ale pøedevím mým ákùm. Chtìla bych jim podìkovat za vzornou pøípravu na soutìe a za výbornou reprezentaci koly. Velký dík patøí paní uèitelce Helenì Mareové, která vechny áky doprovázela na klavír, paní øeditelce Mgr. Marii tanglové za podporu a v neposlední øadì také paní uèitelce Radce Hájkové za tøídu skvìlých violoncellistù, se kterou jsem mohla v dubnu 2013 zaèít pracovat. Za Základní umìleckou kolu Marie Procházka t a n g l o v á, øeditelka koly. 4

5 Veleín bude v roce 2015 slavit nìkolik významných výroèí. Jsou to jednak výroèí, která se týkají dìjin, ale tento rok je bohatý i na výroèí vzniku rùzných kol, klubù a spolkù. Sestavili jsme celkový pøehled tìch, o kterých víme. Pokud jetì nìkdo ze ètenáøù ví o nìjakém dalím a týká se dìní ve Veleínì, ozvìte se prosím do kanceláøe Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín ( ) a my rádi pøipojíme toto datum k seznamu. Kvìten 2015 Oslava 70. výroèí konce 2. svìtové války 1. Výstava Tøetí odboj na Èeskokrumlovsku Výstavní galerie Jakub dùm letce Kaplická è. 100 obìtí 1. a 2. svìtové války ve od 14 prostranství pod Jakubem Swingový orchestr ZU ÈK, Taneèní skupina ZU ÈK, Folklorní druina RADOST, Harmonikáøi, Spoleèné foto v dobových kostýmech, Kontrolní stanovitì demarkaèní linie Výstavka dobových fotografií, Obèerstvení Broura k 70. výroèí, pamìtní dobové propustky veterán klubu Old car rangers PRAHA, zakonèení cesty po demarkaèní linii 240 Miles to Freedom 25. a (pietní akt, umístìní pamìtní desky, slavnostní ukonèení cesty, konvoj mìstem, a padesát váleèných vozidel, okolo stovky vojákù) na konci 2. svìt. války ( ) Oslava se bude konat 13. èervna 2015 v areálu FC Veleín Podrobný program naleznete na plakátech a v pøítím èísle Veleínského zpravodaje Narozen Èinovníci: Kapitán Hasík Erantiek, Sámek Jan, Layrer Karel Poèet èlenù 60. Oslava se bude konat v prostorách kolky a v sále kina Den otevøených dveøí v M Veleín Zábavnì nauèná stezka pro dìti a irokou veøejnost ve venkovních prostorách kolky s názvem PARK TØI VÌE Oficiální program v sále kina Od 1. èervna 1943 byl ve Veleínì zemìdìlský útulek v hostinci,,na pivováøe" èp byl zruen ádala obec Veleín o otevøení mateøské koly ádosti bylo vyhovìno a nová mateøská kola byla otevøena v budovì zabrané po nìmecké kole bylo zapoèato s vyuèováním (nynìjí M) Oslava se bude konat 26. záøí 2015 v sále restaurace U Zlaté podkovy ve Veleínì Program bude zveøejnìn na plakátech a v záøijovém èísle Veleínského zpravodaje Váení spoluobèané, v kvìtnu to bude 70 let od skonèení II. svìtové války. Byla to válka, která zasáhla ivoty naich pøedkù, ale svými dopady ovlivòuje nae ivoty jetì dnes. Proto bychom nemìli zapomenout na tragédie, utrpení, stateènost a lidskost, abychom ji válku nemuseli nikdy proít. Dobu váleènou i pováleènou ve Veleínì vám pøiblíí vzpomínky pamìtníkù, které budou na pokraèování zveøejòovány ve Veleínském zpravodaji, výstavy v muzeu o osvobození a tøetím odboji, v pátek 8.5. oslava konce války na námìstí J. V. Kamarýta a akce 240 mil ke svobodì, kdy ve Veleínì ukonèí svojí jízdu po demarkaèní linii klub historických vozidel. Pøejeme si, abychom spoleènì a hlavnì dùstojnì konec II.svìtové války oslavili. Vezmìte dìti a pøijïte! Dìkujeme Mìsto Veleín, Kulturní a informaèní centrum Veleín, Spoleènost pøátel mìsta Veleína Kolem Veleína létala koncem války dennì americká a anglická letadla. Nièila lokomotivy na veleínském nádraí. Nikdy vak nedolo ke svrení bomby nebo k útoku na obyvatelstvo. Ve dnech 4. a 5. kvìtna 1945 projídìlo po silnicích nìmecké vojsko, prchalo pøed Rudou armádou k rakouské hranicí. V té dobì byla spojenecká armáda vzdálena si 30 kilometrù od Veleína. Ozývala se odsud støelba. Lidí na základì výzvy èeského rozhlasu strhávali nacistické vlajky a nápisy. Byl utvoøena Národní obrana státu (NOS). V kvìtnových dnech dolo rovnì k vytvoøení revoluèního národního výboru. Støediskem revoluèního hnutí byla továrna JIKOV. Majitel továrny ing. Antonín elezný nechal tajnì zhotovit v nástrojárnì razítko národního výboru, který byl ustaven 5. kvìtna, mìl ètrnáct èlenù. Pøedsedou byl zvolen JUDr. Chalupa, právník továrny. Toho dne dolo k události, která se mohla stát pro Veleín tragickou Byla zde umístìna jednotka Hitlerjugend, chlapci kolem ètrnácti let, mìli uniformu a byli vyzbrojeni pukami, granáty a dvìma lehkými kulomety. Veleli jim ètyøi vedoucí, pøísluníci wehrmachtu. Tato jednotka byla pøipravena k boji. Po úspìích, které dosáhly místní obèané pøi odzbrojování projídìjících nìmeckých vozidel, na nich prchaly zbytky wehrmachtu pøed Rudou armádou, se obèané obrátili na tuto jednotku. Po krátkém jednání, e vem bude zaruèen volný odchod do Øíe, odevzdali tihle ozbrojení kluci zbranì a munici. Po pøíchodu do Kaplice ale o tom informovali zdejí nìmeckou posádku. Ve 21 bylo do Veleína hláeno, e se sem vypravuje kolona SS, jejím úkolem bude trestná akce. Zaèala se zde provádìt nutná opatøení k obranì. Ing. elezný a dalí èlenové revoluèního národního výboru zaèali okamitì jednat s Vlasovci, usazenými v poètu tøinácti tisíc na kaplickém nádraí, o pøípadné pomoci. Velel jim generál Meandrov. Dolo k jednání Vlasovcù s Nìmci a bylo docíleno, e se trestné komando SS stáhlo zpìt do Kaplice. Vichni netrpìlivì oèekávali, kdy se ve Veleínì objeví první osvoboditelé. Nejdøíve se v okolí objevila sovìtská prùzkumná skupina. Desátého kvìtna tam pøijel smìrem od Kaplice americký dip. (Podle veleínské kroniky, str. 174, dorazila do Veleína armáda USA 9. kvìtna 1945 dopoledne, Rudá armáda v noci z. 9. na 10. kvìtna Libue Haklová ve své diplomové práci uvádí, e obì armády pøijely do Veleína témìø souèasnì). Sovìtské jednotky se svými veliteli pøijely v autech, na koních, nìkteøí vojáci pøili pìky. Pøed továrnou byly vyvìeny vlajky spojeneckých armád. Vítání na námìstí bylo slavné: prapory, dívky v krojích, srdeèné pozdravy a stisky rukou, tanèilo se. Lidé se radovali, e je konec války. Rudá armáda si vybudovala stanové tábory v okolních lesích, její táb byl ubytován nejdøíve v hospodì U Fialù. Hlavní èást vojsk a jeho velitelství se nacházelo ve Strahovském lese, místní velitelství v domì u Kratochvílù. Velitelem byl major Novikov. Americká armáda se bìhem ètrnácti dnù stáhla za novì vymezenou demarkaèní èáru ( po spojeneckém jednání v Kamenném Újezdu), kterou tvoøila eleznièní tra Èeské Budìjovice Horní Dvoøitì. Východnì od trati byli Rusové, západnì Amerièané. Do místních záleitostí se vojsko nevmìovalo, nedocházelo k ádným konfliktùm. Od mìsteèka k nádraí se nacházelo neutrální pásmo. Stála tam závora se sovìtskou stráí, která propoutìla obèany jen na propustky. Veleínské nádraí bylo obsazeno americkými vojáky a do konce øíjna Po oputìní lesního tábora bìhem léta zùstala ve Veleínì také do konce øíjna jedna sovìtská èeta s s velitelem Novikovem. Jan Vanìèek (Za pouití diplomové práce studentky Pedagogické fakulty v È. Budìjovicích Libue Haklové, srpen 1969) 5

6 Kdo jsme? Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Molo poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dìtem, dospívajícím a mladým lidem ve vìku let, kteøí trvale ijí ve mìstì Veleín a okolí nebo zde studují. Co nabízíme? Poskytujeme prostor k monosti trávení volného èasu napø. volnoèasové aktivity stolní fotbal, ping pong, ipky, stolní spoleèenské hry. Dále nabízíme pomoc s pøípravou do koly nebo k pøijímacím zkoukám. Podporujeme zvyování dovedností formou tvoøivých èinností. Nabízíme mladým lidem pomoc pøi øeení jejich aktuální situace v rodinì, ve kole a ve vztazích mezi vrstevníky. Ná cíl? Nabídnout smysluplné vyuití volného èasu. Podpora mladých lidí v jejich zájmech. Nasloucháme jejich pøáním, povídáme si o jejich pocitech. Jsme tu pro mladé lidi, kteøí si nemají kde o svém problému popovídat nebo si jen chtìjí vyslechnout názor nezaujaté osoby. Sociální sluba je poskytována bezplatnì, v tomto èasovém rozmezí: pondìlí, støeda: 13:00 17:00 hod; úterý, ètvrtek: 13:00 18:00 hod; pátek: 13:00 16:00 hod; po dobu jakýchkoliv kolních prázdnin je otevøeno od 10:00 15:00 hod Najdete nás na adrese Drustevní 596, Veleín (boèní vchod kina). Telefon: Bc. Ludmila Poláèková, Sociální pracovnice NZDM Molo Veleín Mgr. Kamila tindlová, Pracovnice v sociálních slubách NZDM Molo Veleín, Depo Kaplice Mgr. Ivana áèková, øeditelka organizace Oslavy probìhnou Celé oslavy bude moderovat známý moderátor a herec Jakub Kohák. Jako kulisa Vás bude doprovázet po celý den promítání starodobých a souèasných fotografií a èlánkù o FC Veleín na velkém promítacím plátnì. 10:00 Zahájení oslav zápasem pøípravky 11:00 15:00 Bumper ball (http://klucicomajkoule.cz), turnaj, na který se mohou hlásit sami diváci a fanouci 11:00 16:00 Rùzné soutìe a zábava (lukostøelba,atd.) 16:00 Start zápasu FC Veleín (staré gardy) vs. Fotbalový Internacionálové Praha (2 x 30 min plus 5 penalt), utkání øídí ligový rozhodèí Ing. Jan Jílek 18:00 Vystoupení kapel : 1) A SweetWatter Trick (http://bandzone.cz/asweetwatertrick) 2) Kyanid (http://bandzone.cz/kyanid) 3) Bags (http://bandzone.cz/bags) 4) Led Zeppelin Southern revival 5) Fontanela Pùlnoc oslavíme ohòostrojem. Jsou zváni vichni bývalí a souèasní èlenové, fanouci klubu a iroká veøejnost. K nahlédnutí budou kroniky, foto a spousta zajímavého materiálu. Zároveò prosíme o dodání jakékoliv dokumentace mapující historii tohoto nejstarího sportovního klubu mìsta Veleín. V sobotu v 9:28 nás dvacet nejotrlejích cvièencù veobecné gymnastiky s rodièi a cvièitelkami nastoupilo do vlaku na zastávce Veleín a vyrazili jsme do Kamenného Újezdu. Chvilku po oputìní nádraí se na nás Mìsto Veleín zavedlo pro obèany svoz biologicky rozloitelného odpadu rostlinných zbytkù ze zahrad a domácností. Mìsto tak s pøedstihem reaguje na pøedpokládané zmìny legislativy v odpadovém hospodáøství.. Na biologický odpad budou slouit speciální hnìdé 240 l nádoby s uzávìrem. Tyto nádoby budou rozmístìny u stanovi separovaného odpadu a následnì po dohodì se zájemci i v dalích lokalitách (u rodinných domù). Mìsto Veleín navazuje na zavedený systém sbìru tøídìného odpadu a bezplatného odbìru odpadù ve sbìrném dvoøe. Biologický odpad tvoøí a 40% objemu komunálních odpadù v popelnici. Zavedením jeho tøídìní by se o toto mnoství mìl sníit objem komunálního odpadu, který konèí na skládce Do budoucna se dá pøedpokládat sníení èetnosti svozu komunálního odpadu Pøemìnit biologický odpad na kompost, který se následnì vyuije na obecních plochách. Uetøit peníze za poplatky sníením ukládání odpadù na skládku. Uetøit peníze za sníení èetnosti vývozu komunálních odpadù od obèanù. Dostát legislativním povinnostem vyplývajícím ze zákona o odpadech. Nabídnout obèanùm zlepení servisu v odpadovém hospodáøství. Zbytky rostlinných potravin z domácností, jako napø. zbytky zeleniny a ovoce, slupky, skoøápky, èajové sáèky, kávové sedliny Tráva, listí, piliny, hobliny. Zbytky potravin a jídla, oleje, maso. Uhynulá zvíøata, kosti. Plasty, sklo, papír, kámen, stavební sutì a betony. Komunální a velkoobjemový odpad, pneumatiky. Léky, nerozloitelné odpady. Pøedpokládaný harmonogram svozu Bøezen a øíjen 1 x 14 dní Listopad a únor 1 x mìsíc nebo : Dalí informace o zavedení systému svozu bioodpadù naleznete na webových stránkách mìsta Veleín : PROJEKT SVOZU BIOODPADU VE VELEÍNÌ BYL PODPOØEN Z OPERAÈNÍHO PROGRAMU IVOTNÍ PROSTØEDÍ. snesla první snìhovo kroupová nadílka. Nikoho natìstí nezastraila, stejnì jako pomìrnì chladné poèasí, a my mohli vyrazit jihovýchodnì po zelené turistické znaèce, kterou jsme v Plavnici opustili a dál pokraèovali po luté. Ne jsme doli k místu kousek pøed Øímovem, kde jsme si u rybníka rozdìlali oheò a na nìm opekli pekáèky a co komu chutná, jetì jsme dvakrát poøádnì zachumelili :) Po krátkém odpoèinku jsme, ohýnkem zahøátí a navonìní, pokraèovali do Øímova. Tam jsme se jetì krátce zdreli na dìtském høiti, kterému mnozí neodolali a vyzkoueli vìtinu atrakcí. Cesta pokraèovala zkratkou pøes louku na elivy a po betonce zpátky do Veleína. Aby bylo aprílové poèasí dokonalé, pøed posledním kilometrem vysvitlo sluníèko a pìknì nás zahøálo,èeho jsme vyuili k rozdání medailí za zdolání dvanáctikilometrové trasy a pak u jsme se vydali do svých domovù. Cvièitelky Monika Votíková a Jana Voráèková Herní sezóna kadého sportu probíhá v rùzném roèním období. My za zelenými stoly sejeme v záøí a sklízíme koncem bøezna. Letoní nì byly opravdu bohaté. Drustvo B (Roman Vraspír, Josef Kamera ml., Martin Fesl, Duan Blaenec,Jakub Grznárik) vybojovalo v tvrdých a tìkých zápasech vynikající tøetí místo v krajské soutìi nae zatím nejlepí umístìní! 6

7 Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. V tìchto soubojích neteèe krev jako v ringu, ale nervy, zvlá kdy pìtisetovou bitvu rozhodnou dva míèky a jeden z nich je t ø e b a,,prasátko!! Pro p ø e d s t a v u : v Americe p o s u z o v a l i jednotlivé sporty a podle kritéria nároènost na psychiku skonèil pinec na druhém místì. Fyzicky zdatní jsou vichni, take nakonec nejvíc rozhoduje schopnost,,pøeèíst soupeøe a nedovolit mu hrát jeho hru, ale prosadit si tu svou. A e to nai kluci umí, dokazuje i tabulka úspìnosti, kde je R.Vraspír 4. (83,10%), Kamera 12. (67,16%), Fesl 16. (62,90%) z 50 hráèù ve dvouhøe; a Blaenec s Kamerou 4. (71,43%), R.Vraspír s M.Feslem 5. (70%) ve ètyøhøe. V okresním pøeboru obsadilo drustvo C ètvrté místo. Vilém Peterka byl 16. a Martin Bøicháèek, který (kvùli zdravotním potíím) odehrál ménì ne 40 zápasù je v této tabulce úspìnosti na 6.místì. V okresní soutìi jsme dali v týmu E pøíleitost nasbírat cenné zk uenosti zaèáteèníkùm, aby zjistili, na èem musí pøi trénincích nejvíc zapracovat. Tým D pod vedením P.Stehlíka skonèil sedmý z jedenácti drustev. Jeho èlen Martin Vraspír hrál tak dobøe, e je 14. (64,94%), a proto bude pøítí rok bojovat v pøeboru. Vechny tyto výsledky dosahujeme díky podpoøe mìsta a spoleènosti Jihostroj a.s., take bych jim touto cestou chtìla moc podìkovat. D.Javoøíková 7 Èeský Krumlov a jeho okolí bude u potøiaètyøicáté dìjitìm významného motoristického podniku. Rallye Èeský Krumlov se vrací do tradièního jarního termínu druhý podnik kalendáøe Mistrovství Èeské republiky v rally, který je letos jako jediný tuzemský závod souèástí FIA European Rally Trophy s koeficientem 3, se uskuteèní ve dnech 22. a 23. kvìtna. Vekeré informace k 43. Rallye Èeský Krumlov 2015 hledejte na pátek 22. kvìtna 2015 od 16:25 do 01:00 následujícího dne Silnice na Sobìnov od Blanska od è. p. 116 náves obce dále silnice è smìr Besednice odboèka Bída Smrhov pøejezd hlavní silnice èíslo 157 smìr Malèe po silnice è Chlum Pod Horou Svatý Jan nad Malí prùjezd statkem, místní komunikací na silnici è a do obce Svatý Jan nad Malí. Silnice è uzavøena od køiovatky na Svachov od Veleína po konec obce Svatý Jan nad Malí od Loèenic (è. p. 116). Silnice Poøeín (smìr od Kaplice nádraí) è. 157 Besednice uzavøena pøed køiovatkou Malèe z obou smìrù. V dobì mezi cca 20:30 a 20:50 bude umonìn dle pokynu poøadatelù prùjezd místních obyvatel po uzavøené trase, a to vdy ve smìru trasy rychlostní zkouky.

8 8

9 na historickém námìstí ve VELEÍNÌ Program: placky veho druhu rùzná sdruení a neziskové organizace JARMARK v dolní polovinì námìstí J. V. Kamarýta trhovci, pøevánì z naí oblasti, pøiblíí zpùsob døívìjího obchodování DEN ØEMESEL ve støedovìkém domì èp. 20 KANTÙRKOVEC ukázky øemesel, peèení placek, peèení v peci, lidová kapela Blonïáci, EXPOZICE naivistù manelù ítalových Kulturní program pod bývalým kostelem Filipa a Jakuba folklorní vystoupení Hudební soubor ZU Veleín Taneèní obor ZU Veleín nejlepí kostým a zobák divadelní vystoupení veleínská folkrocková skupina folk bluesová zpìvaèka COUNTRY LEGENDA country tance Veleín posezení s kaplickou COUNTRY kapelou PØEHLÍDKA ROCKOVÝCH KAPEL na høiti FC Veleín KYANID, A SWEET WATER TRICK, BAGS, LED ZEPPELIN REVIVAL, FONTANELA SPORTOVNÍ AKCE Nohejbalový turnaj, fotbalová EXHIBICE k 80. výroèí zaloení fotbalového klubu Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezerv. míst: ( Lenka vecová ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ), Jaroslav Bartizal ( ) Sbìrný dvùr Veleín se nachází v ulici Za Humny, pod areálem Zemìdìlského drustva. Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù: Pneumatiky, døevo, døevìný nábytek, objemný odpad postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, elezo a kovy, textil, polystyren, eternit, nebezpeèné odpady plechovky od barev, øedidel, zneèitìné hadry, olejové filtry, IPA, zpìtný odbìr 9 èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma elektrozaøízení, televize a monitory, drobné elektrozaøízení rádia, poèítaèe, vysavaèe, lednice, praèky, myèky, monoèlánky. Stavební odpad cihly, beton, smìs stavebního odpadu v omezeném mnoství, a to max. 1xroènì O Beton 1 m³ O Cihly 1 m³ O Tašky a keramické výrobky 1 m³ O Směsi betonu, cihel, tašek 1 m³ O Zemina a kamení 1 m³ O Vytěžená hlušina 0,5 m³ N Stavební materiály obsahující azbest 0,5 m³ O Směsné stavební a demoliční odpady 1 m³ O Zemina a kamení 0,5 m³ Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta, tel.: ,

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V

èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V èíslo 3 2004 Vzpomínka na 30. 4. kvìten - èerven dvoumìsíèník roèník V 1 Dne 23.4.2004 se konalo 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce NEJDÙLEITÌJŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce schválilo 1. Zprávu

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov 2 19. 1. Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí.

Plují nebem, plují vodou, lidi je vidìt však nemohou. Jsou krásní, jsou dobøí, ale hlavnì jasnì modøí. Èíslo 1 Leden 2007 Záboøí bylo v dobì tìsnì pøed první svìtovou válkou samostatnou obcí se svým starostou a zastupitelstvem, do ní patøily i Paseky a Martinice a i èást Sv. Kateøiny. Roku 1910 mìlo vlastní

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti.

Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Kadé zastavení má pro lepí orientaci svou barvu. Roèník: 2.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXIX Èíslo 3 rok 2008 cena: zdarma. Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání

ZPRAVODAJ. Roèník XXIX Èíslo 3 rok 2008 cena: zdarma. Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXIX Èíslo 3 rok 2008 cena: zdarma Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání V pátek 25. dubna 2008 probìhlo v ZŠ Strání slavnostní otevøení multifunkèního sálu, místní

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná kvìten 2004 cena Kè Vážení spoluobèané, rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás informoval o souèasném stavu základní školy v naší obci, tak

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více