èíslo výtisk zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5 2015 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou kategorií, se svobodou. I kdy je svoboda poznaná nutnost, nebyla nikdy samozøejmostí. Za ní a ve jménu jejím se válèilo a pokládalo ivoty. Uctìní památky vech, kteøí bojovali za to, abychom mohli být my svobodní, probìhne i ve Veleínì. Øadu akcí naèaly dìti zajímavou soutìí ji v dubnu. V kvìtnu nás èeká ji tradièní setkání u pamìní desky bývalého pilota RAF Prokopa Brázdy, od jeho narození v letoním roce uplyne 100 let. Vìtí slavnost u pøíleitosti 70. výroèí ukonèení II. svìtové války probìhne 8.5. a asi nejzajímavìjí akcí bude v èervnu pøedstavení historické vojenské techniky na závìr jízdy po bývalé demarkaèní linii. Blií informace o vech setkáních na poèest vítìzství spojeneckých armád nad zrùdným faistickým reimem naleznete v kvìtnovém vydání zpravodaje, na plakátech a v dalích informaèních médiích. Dále bych vás rád pozval na besedu nad problematikou èinnosti, která se uskuteèní v pondìlí v mìstském kinì. Zeptat se a diskutovat mùete o problematice vedení a správy bytového mìstského fondu a o pøípravách a chodu letního koupalitì. Informace získají i ti, kteøí chtìjí vìdìt podrobnosti o výstavbì kogeneraèních jednotek. Ten, kdo se zajímá o nové, se mùe pøijít informovat opìt do sálu kina dne. Zde developer spoleènì s architektem pøedstaví novou výstavbu. Konkretizovat budou nejenom dispozice, ale také cenové podmínky. V neposlední øadì zejména maminky zvu v nedìli do mìstského kina na oslavu, který bude v reii pánù z místní organizace KDU ÈSL a KIC Veleín. Krásný máj lásky èas pøeje Josef Klíma, starosta mìsta V prùbìhu dubna bylo vypsáno nìkolik výbìrových øízení na investièní akce. Po uplynutí zákonných lhùt se tedy budeme moci pustit do prvních letoních prací. Na konci bøezna jsme jetì øeili poslední kácení stromù ve Veleínì a plánovali jsme jetì nìjaké proøezy. Tyto práce jsme odloili na podzim. Dùvodem bylo opakující se,,oznamování na Inspekci ivotního prostøedí, kde bylo mìsto napadáno za témìø,,protistátní èinnost. Oznamovatel/ka by se mìl/a nejdøíve informovat o dùvodech a postupech na mìstì a ne zatìovat vechny zainteresované zbyteènou papírovou válkou. Ten dotyèný/á si neuvìdomuje, e mìsto jako takové si nemùe dovolit jednat v rozporu se zákony. Kadá ádost o kácení je projednávána Komisí ivotního prostøedí mìsta Veleín a v pøípadì kladného stanoviska je vydáno Rozhodnutí dle zákona. Urèitì jste si mohli vimnout novì vysazených stromù v sídlitích a na koupaliti. Je jich nìkolikanásobnì víc, ne tìch poraených. Pokud má tedy nìkdo dotaz na to, èi ono, klidnì zavolejte nebo napite. Informace jsme jetì nikomu neodmítli.,,oznamování je zbyteèné. Dìkuji vem úèastníkùm tradièní akce Ukliïme svìt, kteøí organizovali úklid bìhem dubna. Nejvìtí porci odpadu dodali zatím hasièi ze Skøidel a Veleína Nádraí. Akce bude pokraèovat do 27.5., kdy je uzávìrka,,návratek. Díky za pomoc a tøídìní sbíraných odpadù. Vìnujte prosím pozornost kulturnímu programu, kvìten bude hodnì bohatý na události. Samozøejmì se mùete po dohodì v KICu zapojit do organizování tìchto aktivit. Pøíroda: Èapí hnízdo na Houvákem je obsazené od 4.4. Výroèí zaloení: byla zaloena skupinka veleínských ochranáøù. Je to pouhých 43 let. Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel: , Jako obvykle pár kontaktù pro jistotu. MP , , pøedák prac. skupiny: vzdìlávací hra pro dìti o událostech II.svìtové války.akce Ukliïme svìt 1

2 k narozeninám. úøadu za milou návtìvu, pøání a dárek H.Morávková starostovi Mgr. J. Klímovi a paní Bohdalové za dárek a milou návtìvu k mým 75. narozeninám. Jana Jindrová, e pøi opakované mylence jak ten èas letí, byly paní M. Máèeová a H. Opekarová pøi mìm boku. Rovnì dìkuji zástupcùm MìÚ panu Mgr. J. Klímovi a panu J. Rùièkovi za milá slova i dárek. Dr. Kristiana Holá Pøijïte si s dìtmi pohrát do naeho mateøského centra Veleínské klubíèko. Tìíme se na Vás kadou støedu od 9:30 do 11:30, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00, poté se vstupní prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém patøe základní koly nad mìstskou knihovnou. S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Co se dìlo v dubnu? Z dùvodu nepøíznivého poèasí jsme jarní úklid pøesunuli Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání, kvìtiny a dary k mým 70. narozeninám. Mé podìkování za milou návtìvu patøí paní Opekarové, paní Máèové a panu Máèemu. Té dìkuji skøidelským hasièùm za dary a za moc krásné zahrání písnièky. Mariana Dichtlová panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi a paní matrikáøce Danì Kollarové za osobní návtìvu a pøivítání naí dcery Terezy Kohoutové, jakoto první obèanky Veleína. Dìkujeme za vøelé pøivítání a milý dárek. Kohoutovi V noci na ètvrtek dolo v mateøské kole k havárii na pøívodu vody do umývárny. Tak se ocitla pod vodou tøída a atna v pøízemí nové zelené budovy. Dìti jsme pøestìhovaly do náhradních prostor v prvním patøe vedlejího pavilonu. Za úsilí vynaloené na úklid a vyklízení tøídy dìkuji nejen personálu kolky, ale i firmì Kosteèka Group za okamité zapùjèení vysoueèe a pracovní èetì mìsta, která dorazí vdy hned, kdykoli ji potøebujeme. Daniela Skalická, øeditelka na ètvrtek 9.dubna. Selo se nás velká spousta a lo nám to hezky od ruky. Vem zúèastnìným moc dìkuji za pomoc. Co nás èeká v kvìtnu? V úterý 5.kvìtna probìhne ve kolce screeningové vyetøení zraku pøedkolních dìtí Lions Eye. Ve spolupráci s paní øeditelkou M a s tyfloservisem jsme vyhradili prostor i pro mladí dìti 3 let. Je nutné se dostavit na 11h do zadní budovy M (vstup od koly). Srdeènì Vás zveme ve støedu 27.kvìtna v 10h do prostor klubíèka, kde bude pro nae nejmení pøipravený dìtský den plný her, soutìí a jiné zábavy. Nebude chybìt ani drobná odmìna pro zúèastnìné, tak je na co se tìit : ) Uívejte jara, s pozdravem Mgr. Lenka Moravcová V sobotu se uskuteènilo jarní vítání obèánkù. Byli jsme potìeni, e rodièe se svými zlatíèky pøili v hojném poètu. Do kroniky tak byli zapsáni: Hedánková Tereza, lunková Elena, Augustinová Milue, Hadová Kateøina, Havlová Adéla, Kohoutová Tereza, Kuèera Marek, Kvasnièka Ondøej, Poláková Zuzana, Procházka Jan, Rychlý Erik, Sedlák Michal, Tomáek Zbynìk, Vyralová Viktorie, Bartizal Vendelín, ulková Daniela, Ïucha Tobiá, Dolan Marek Vem zúèastnìným jetì jednou pøejeme hlavnì hodnì zdraví, radostí, pohody a trpìlivosti pøi výchovì svých nejmeních. Za obèanskou komisi Z. Kleinová SDH Veleín si vás dovoluje pozvat na Okrskovou soutì hasièských drustev muù, en i dìtí, která se bude konat v pátek 8. kvìtna 2015 od 13 na louce za firmou TACONOVA. Pojïte na procházku! si pro Vás pøipravilo vycházku malebnou krajinou a k troskám hradu Sokolèí. Pro dìti i dospìlé jsme cestou rozmístili rùzné hry, max. po 2km, abyste si pøíjemnì zpestøili. Trasa je dlouhá 10km a do Sobìnova, na 2

3 start, mùete dorazit kdykoliv mezi. Trasa je sjízdná i pro dìtský sportovní koèárek (vozík)! Pojïte najít poklad chamtivého pána ze Sokolèí, vyhnìte se jeho dui, která se promìnila ve velkého èerného psa, a uijte si zábavný den s rodinou v pøírodì." Ostatní delí trasy jsou ji s prvky dogtrekkingu, tedy je potøeba mít s sebou psího spoleèníka celou cestu na postroji a vodítku. Více informací na: velesinuletiste.cz/ Dana Pavelková Umístnìní v soutìi ZST 1.místo Bouka Martin Tøebonín 2.místo Vojèe Libor Veleín 3.místo Loèárková Sabina Veleín Ve støelbì ze vzduchovky na terè 1.místo Bartoová Nikola Veleín 2.místo Vojèe Libor Veleín 3.místo Bouka Martin Tøebonín Po vyhláení výsledkù a pøedání cen si vichni pøítomní opekli buøty. Sobotní den probìhl dobøe. Dìtem záøily oèi to byla nejvìtí odmìna pro nás velké. K tomu vemu svítilo i slunce, tak co více si pøát. Díky za pomoc jak osobní pøítomností, tak i sponzorùm. Jmenovitì sponzoøi MS Veleín, vec Pavel st., pøítomným myslivcùm Barto Jan, Hartl Dan, Kosteèka Jan, vec Pavel ml., Tomáek Petr, ostatní Opekar Jan (prostory),velková Iveta, Bartoová Petra, fotograf Maurenc Petr. Myslivosti zdar dìti a Lenka Vechny Vás zdravím. Dnes nebudu psát o zvìøi. Napíi vám, e mi lidé jsme opravdu rùzní. Nìkteøí z nás mají rádi pøírodu a hezké prostøedí. Kadoroènì vítáme s otevøenýma oèima a nastraenýma uima jaro. Nasloucháme pøekrásnému zpìvu ptáèkù a kdy se zadaøí, oko spatøí i nová mláïata. Pøekrásnì voní kvetoucí kytièky a stromy. S podzimem jde pøíroda spát. Zima ji schová pod snìhovou peøinu a my lidé pomáháme zvìøi a ptactvu v dobì jejich zimního strádání pøikrmováním. To ve bereme jako souèást naeho ití. Bohuel jsou mezi námi i lidé, kterým pøíroda a práce druhých vadí. Nièí, kazí a dìlají nepoøádek. Nepsala bych tyto øádky, kdyby v naí honitbì nedolo ke znièení kazatelny a posedu. Kromì toho i rozhazování odpadkù. Jestli z vás má nìkdo konkrétní problém s myslivci, tak a za námi pøijde. Rádi si s ním popovídáme. Neradi bychom, aby se na jakémkoliv mysliveckém zaøízení stal úraz nám nebo ji zmínìným nièitelùm. Opravdu mì mrzí, e si nìkdo neváí práce druhých. Take pøítì zase nìco o zvìøi. Pøikládám foto znièených zaøízení. Myslivosti zdar. vecová L. V sobotu se konala v Chodèi místní soutì Zlatá srnèí trofej. Soutì provìøila myslivecké znalosti dìtí a to jak praktické, tak teoretické. Soutì probìhla za úèasti vech 12 dìtí. Dìti byly rozdìleny do dvou skupin. Jedna skupina psala test a druhá byla zkouena ze znalostí myslivosti ve tøech oborech pøíroda, zvìø, psi (první pomoc aj). Støelba ze vzduchovky byla hodnocena zvlá. Potom následoval obìd (polévka a gulá). Po obìdì se skupiny vymìnily. Po pøíchodu posledního si dìti hrály a mezi tím se vyhodnotila soutì. Na adrese byly sputìny stránky naí mateøské koly. Zatím se nacházíme v dolaïovacím období, které se pomalu chýlí ke konci. Stránky budou mít pøedevím informaèní charakter. kolka je místo s podmínkami ke vzájemné domluvì, proto dávám pøednost osobnímu jednání pøed internetovou anonymitou. Pokud vám na stránkách bude nìco chybìt, vechny podnìtné nápady vítám. Daniela Skalická, øeditelka koly Ve støedu probìhla ve Veleínì hra k 70 výroèí konce 2.svìtové války, jejím cílem bylo pøipomenout dìtem události a osobnosti související s tímto obdobím v naem mìstì a jeho okolí. Hra zaèala setkáním úèastníkù v kinì, kde bylo utvoøeno 5 týmù, které obdrely obálku se ifrovanou informací, na ketré stanovitì se v èele s vedoucím týmu vydat. Stanovi bylo celkem 6 (ji zmínìné kino, muzeum v kostele sv.filipa a Jakuba, námìstí a høbitov památníky, Jihostroj a pamìtní deska Prokopa Brázdy). Na vech stanovitích na dìti èekaly zajímavé informace, které jim pomohly ke správnému vyplnìní nìkolika testových otázek. Poté co vechny zúèastnìné týmy proly jednotlivá stanovitì, odebraly se zpìt do kina, kde si kadý za sebe vyplnil souhrnný test, za nìj vichni obdreli sladkou odmìnu. Realizace této hry prola rukama ÈSOP, zástupcùm Taekwon do koly a týmu KIC. 3

4 Úèast dìtí nebyla nejmení a takto nìkteøí zmínìnou hru zhodnotili. Za vechny dospìláky Gabriela Prokeová Dne se uskuteènila hra ke konci II.svìtové války. Bìhem hry jsme navtìvovali rùzná stanovitì, napø.: památník P.Brázdy, mìstské muzeum, høbitov... Na kadém stanoviti se plnily rùzné úkoly a ifrovala se zpráva psaná morseovkou. Po vylutìní veh úkolù jsme se opìt seli v kinì, kde probìhlo závìreèné vyhodnocení. Kadý èlen z pìti drustev dostal sladkou odmìnu a získal mnoho nových a dùleitých informací. Ukonèení II.svìtové války je dùleitá událost a je dùleité to neustále pøipomínat a rozvíjet. Dne jsem se zúèastnila hry ke konci 2 svìtové války. Úèastníci se rozdìlili do pìti drustev. Bìhem hry jsme navtívili mìstské muteum, høbitov, atd. Poté jsme se seli v kinì, kde se uskuteènilo závìreèné vyhláení. Za odmìnu kadé drustvo dostalo výborný jahodový dortík. Hra se mi líbila a poznala jsem nová místa v naem mìstì. Hra pøipravená k 70 výroèí 2.svìtové války se konala dne Zúèastnìné dìti se rozdìlili do pìti drustev, ve kterých byli poèetnì ètyøi dìti a jeden vedoucí. Týmy se postupnì vystøídaly na urèitých stanovitích, kde lutily vzkazy napsané morseovkou. Po vylutìní vech hádanek se týmy odebraly zpìt do kina, kde dostaly odmìnu od tvùrcù hry dort. Neèekanì byl snìzen bìhem pár minut. Hra se mi moc líbila, nebo byla zábavná a zároveò pouèná. Hra se mi moc líbila, protoe se zajímám o 2.svìtovou válku. Základní umìlecká kola Veleín vypisuje pro zájemce o studium talentové zkouky dne 18. kvìtna 2015 od 15:30 do 16:30 v ZU, U Høitì 527 (v budovì SO). Dìti mohou talentovou zkouku vykonat 21. a 28. dubna v mateøské kole. Pøijímat mùeme dìti od 5 let vìku. Na talentovou zkouku se mohou dìti dostavit kdykoli bìhem mìsíce kvìtna po pøedchozí domluvì s vedením ZU. Nae kola nabízí vzdìlávání ve dvou oborech ve výtvarném a hudebním. Ve výtvarném oboru je vyuèována výtvarná tvorba (ploná a prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba), výtvarná kultura a výtvarná tvorba s artefiletikou. Výuka probíhá jednou týdnì 3 vyuèovací y. V hudebním oboru vyuèujeme høe na akordeon, klavír, housle, kytaru, violoncello, zobcovou a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon, na bicí a na klávesy a sólový zpìv. Výuka probíhá jednou týdnì s ovou dotací 45 minut, od 1. roèníku áci povinnì dochází do hudební nauky opìt se stejnou ovou dotací, ve vyích roènících si volí jetì dalí pøedmìt, napø. dochází do pìveckého sboru, mohou získat hudební zkuenosti v souboru Cvrèci, s komorní hrou apod. Marie Procházka tanglová, øeditelka koly Soubor Cvrèci pod vedením p. Marie Bùkové se v letoním roce poprvé zúèastnil soutìe ve høe na lidové nástroje. Krajské kolo se konalo v pátek v Blatné a Cvrèci pøivezli 2. místo. Vem zúèastnìným blahopøejeme a dìkujeme p. Bùkové za vzornou pøípravu, která obstála i v konkurenci kol, které se lidové tvorbì vìnují tradiènìve støedu v Základní umìlecké kole v Daèicích probìhlo Krajské kolo soutìe MMT ve høe na dechové døevìné nástroje. Nai kolu zastoupili ve høe na zobcovou flétnu aneta Mátlová ze tøídy p. Marie Procházka tanglová a Tomá Novotný, klarinetista ze tøídy p. Ondøeje Valacha. aneta i Tomá získali ve svých kategoriích 3. místo. Obìma blahopøejeme a dìkujeme také p. Helenì Mareové za klavírní doprovod. P. Blanka Daková byla øeditelkou koly p. Marií Procházka tanglovou nominována do ankety Vynikající pedagog Jihoèeského kraje za rok P. Daková vyuèuje v naí kole hru na violoncello, její tøída má trvale velké úspìchy nejen v soutìích, její áci jsou zapojeni v øadì jihoèeských orchestrù. V roce 2014 získali její áci øadu skvìlých ocenìní, napø. 1. místo ve Violoncellové soutìi J. Vychytila v Praze, 2. a 3. místo v Celostátním kole soutìe MMT ve høe na smyècové nástroje, pøivezli výborná ocenìní i z pøehlídky Mládí a Bohuslav Martinù v Polièce. Díky jejím pedagogickým úspìchùm byla p. Blanka Daková vybrána mezi 15 nejlepích pedagogù Jihoèeského kraje a v pátek pøevzala památeèní plaketu J. A. Komenského z rukou vedoucí Odboru kolství pøi Krajském úøadu Jihoèeského kraje p. Hany ímové a pøedsedkynì komise pro oblast kolství p. Jany Krejsové. K tomuto skvìlému ocenìní p. Dakové blahopøejeme a pøidáváme její vyjádøení: Tento úspìch nepatøí jen mnì, ale pøedevím mým ákùm. Chtìla bych jim podìkovat za vzornou pøípravu na soutìe a za výbornou reprezentaci koly. Velký dík patøí paní uèitelce Helenì Mareové, která vechny áky doprovázela na klavír, paní øeditelce Mgr. Marii tanglové za podporu a v neposlední øadì také paní uèitelce Radce Hájkové za tøídu skvìlých violoncellistù, se kterou jsem mohla v dubnu 2013 zaèít pracovat. Za Základní umìleckou kolu Marie Procházka t a n g l o v á, øeditelka koly. 4

5 Veleín bude v roce 2015 slavit nìkolik významných výroèí. Jsou to jednak výroèí, která se týkají dìjin, ale tento rok je bohatý i na výroèí vzniku rùzných kol, klubù a spolkù. Sestavili jsme celkový pøehled tìch, o kterých víme. Pokud jetì nìkdo ze ètenáøù ví o nìjakém dalím a týká se dìní ve Veleínì, ozvìte se prosím do kanceláøe Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín ( ) a my rádi pøipojíme toto datum k seznamu. Kvìten 2015 Oslava 70. výroèí konce 2. svìtové války 1. Výstava Tøetí odboj na Èeskokrumlovsku Výstavní galerie Jakub dùm letce Kaplická è. 100 obìtí 1. a 2. svìtové války ve od 14 prostranství pod Jakubem Swingový orchestr ZU ÈK, Taneèní skupina ZU ÈK, Folklorní druina RADOST, Harmonikáøi, Spoleèné foto v dobových kostýmech, Kontrolní stanovitì demarkaèní linie Výstavka dobových fotografií, Obèerstvení Broura k 70. výroèí, pamìtní dobové propustky veterán klubu Old car rangers PRAHA, zakonèení cesty po demarkaèní linii 240 Miles to Freedom 25. a (pietní akt, umístìní pamìtní desky, slavnostní ukonèení cesty, konvoj mìstem, a padesát váleèných vozidel, okolo stovky vojákù) na konci 2. svìt. války ( ) Oslava se bude konat 13. èervna 2015 v areálu FC Veleín Podrobný program naleznete na plakátech a v pøítím èísle Veleínského zpravodaje Narozen Èinovníci: Kapitán Hasík Erantiek, Sámek Jan, Layrer Karel Poèet èlenù 60. Oslava se bude konat v prostorách kolky a v sále kina Den otevøených dveøí v M Veleín Zábavnì nauèná stezka pro dìti a irokou veøejnost ve venkovních prostorách kolky s názvem PARK TØI VÌE Oficiální program v sále kina Od 1. èervna 1943 byl ve Veleínì zemìdìlský útulek v hostinci,,na pivováøe" èp byl zruen ádala obec Veleín o otevøení mateøské koly ádosti bylo vyhovìno a nová mateøská kola byla otevøena v budovì zabrané po nìmecké kole bylo zapoèato s vyuèováním (nynìjí M) Oslava se bude konat 26. záøí 2015 v sále restaurace U Zlaté podkovy ve Veleínì Program bude zveøejnìn na plakátech a v záøijovém èísle Veleínského zpravodaje Váení spoluobèané, v kvìtnu to bude 70 let od skonèení II. svìtové války. Byla to válka, která zasáhla ivoty naich pøedkù, ale svými dopady ovlivòuje nae ivoty jetì dnes. Proto bychom nemìli zapomenout na tragédie, utrpení, stateènost a lidskost, abychom ji válku nemuseli nikdy proít. Dobu váleènou i pováleènou ve Veleínì vám pøiblíí vzpomínky pamìtníkù, které budou na pokraèování zveøejòovány ve Veleínském zpravodaji, výstavy v muzeu o osvobození a tøetím odboji, v pátek 8.5. oslava konce války na námìstí J. V. Kamarýta a akce 240 mil ke svobodì, kdy ve Veleínì ukonèí svojí jízdu po demarkaèní linii klub historických vozidel. Pøejeme si, abychom spoleènì a hlavnì dùstojnì konec II.svìtové války oslavili. Vezmìte dìti a pøijïte! Dìkujeme Mìsto Veleín, Kulturní a informaèní centrum Veleín, Spoleènost pøátel mìsta Veleína Kolem Veleína létala koncem války dennì americká a anglická letadla. Nièila lokomotivy na veleínském nádraí. Nikdy vak nedolo ke svrení bomby nebo k útoku na obyvatelstvo. Ve dnech 4. a 5. kvìtna 1945 projídìlo po silnicích nìmecké vojsko, prchalo pøed Rudou armádou k rakouské hranicí. V té dobì byla spojenecká armáda vzdálena si 30 kilometrù od Veleína. Ozývala se odsud støelba. Lidí na základì výzvy èeského rozhlasu strhávali nacistické vlajky a nápisy. Byl utvoøena Národní obrana státu (NOS). V kvìtnových dnech dolo rovnì k vytvoøení revoluèního národního výboru. Støediskem revoluèního hnutí byla továrna JIKOV. Majitel továrny ing. Antonín elezný nechal tajnì zhotovit v nástrojárnì razítko národního výboru, který byl ustaven 5. kvìtna, mìl ètrnáct èlenù. Pøedsedou byl zvolen JUDr. Chalupa, právník továrny. Toho dne dolo k události, která se mohla stát pro Veleín tragickou Byla zde umístìna jednotka Hitlerjugend, chlapci kolem ètrnácti let, mìli uniformu a byli vyzbrojeni pukami, granáty a dvìma lehkými kulomety. Veleli jim ètyøi vedoucí, pøísluníci wehrmachtu. Tato jednotka byla pøipravena k boji. Po úspìích, které dosáhly místní obèané pøi odzbrojování projídìjících nìmeckých vozidel, na nich prchaly zbytky wehrmachtu pøed Rudou armádou, se obèané obrátili na tuto jednotku. Po krátkém jednání, e vem bude zaruèen volný odchod do Øíe, odevzdali tihle ozbrojení kluci zbranì a munici. Po pøíchodu do Kaplice ale o tom informovali zdejí nìmeckou posádku. Ve 21 bylo do Veleína hláeno, e se sem vypravuje kolona SS, jejím úkolem bude trestná akce. Zaèala se zde provádìt nutná opatøení k obranì. Ing. elezný a dalí èlenové revoluèního národního výboru zaèali okamitì jednat s Vlasovci, usazenými v poètu tøinácti tisíc na kaplickém nádraí, o pøípadné pomoci. Velel jim generál Meandrov. Dolo k jednání Vlasovcù s Nìmci a bylo docíleno, e se trestné komando SS stáhlo zpìt do Kaplice. Vichni netrpìlivì oèekávali, kdy se ve Veleínì objeví první osvoboditelé. Nejdøíve se v okolí objevila sovìtská prùzkumná skupina. Desátého kvìtna tam pøijel smìrem od Kaplice americký dip. (Podle veleínské kroniky, str. 174, dorazila do Veleína armáda USA 9. kvìtna 1945 dopoledne, Rudá armáda v noci z. 9. na 10. kvìtna Libue Haklová ve své diplomové práci uvádí, e obì armády pøijely do Veleína témìø souèasnì). Sovìtské jednotky se svými veliteli pøijely v autech, na koních, nìkteøí vojáci pøili pìky. Pøed továrnou byly vyvìeny vlajky spojeneckých armád. Vítání na námìstí bylo slavné: prapory, dívky v krojích, srdeèné pozdravy a stisky rukou, tanèilo se. Lidé se radovali, e je konec války. Rudá armáda si vybudovala stanové tábory v okolních lesích, její táb byl ubytován nejdøíve v hospodì U Fialù. Hlavní èást vojsk a jeho velitelství se nacházelo ve Strahovském lese, místní velitelství v domì u Kratochvílù. Velitelem byl major Novikov. Americká armáda se bìhem ètrnácti dnù stáhla za novì vymezenou demarkaèní èáru ( po spojeneckém jednání v Kamenném Újezdu), kterou tvoøila eleznièní tra Èeské Budìjovice Horní Dvoøitì. Východnì od trati byli Rusové, západnì Amerièané. Do místních záleitostí se vojsko nevmìovalo, nedocházelo k ádným konfliktùm. Od mìsteèka k nádraí se nacházelo neutrální pásmo. Stála tam závora se sovìtskou stráí, která propoutìla obèany jen na propustky. Veleínské nádraí bylo obsazeno americkými vojáky a do konce øíjna Po oputìní lesního tábora bìhem léta zùstala ve Veleínì také do konce øíjna jedna sovìtská èeta s s velitelem Novikovem. Jan Vanìèek (Za pouití diplomové práce studentky Pedagogické fakulty v È. Budìjovicích Libue Haklové, srpen 1969) 5

6 Kdo jsme? Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Molo poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dìtem, dospívajícím a mladým lidem ve vìku let, kteøí trvale ijí ve mìstì Veleín a okolí nebo zde studují. Co nabízíme? Poskytujeme prostor k monosti trávení volného èasu napø. volnoèasové aktivity stolní fotbal, ping pong, ipky, stolní spoleèenské hry. Dále nabízíme pomoc s pøípravou do koly nebo k pøijímacím zkoukám. Podporujeme zvyování dovedností formou tvoøivých èinností. Nabízíme mladým lidem pomoc pøi øeení jejich aktuální situace v rodinì, ve kole a ve vztazích mezi vrstevníky. Ná cíl? Nabídnout smysluplné vyuití volného èasu. Podpora mladých lidí v jejich zájmech. Nasloucháme jejich pøáním, povídáme si o jejich pocitech. Jsme tu pro mladé lidi, kteøí si nemají kde o svém problému popovídat nebo si jen chtìjí vyslechnout názor nezaujaté osoby. Sociální sluba je poskytována bezplatnì, v tomto èasovém rozmezí: pondìlí, støeda: 13:00 17:00 hod; úterý, ètvrtek: 13:00 18:00 hod; pátek: 13:00 16:00 hod; po dobu jakýchkoliv kolních prázdnin je otevøeno od 10:00 15:00 hod Najdete nás na adrese Drustevní 596, Veleín (boèní vchod kina). Telefon: Bc. Ludmila Poláèková, Sociální pracovnice NZDM Molo Veleín Mgr. Kamila tindlová, Pracovnice v sociálních slubách NZDM Molo Veleín, Depo Kaplice Mgr. Ivana áèková, øeditelka organizace Oslavy probìhnou Celé oslavy bude moderovat známý moderátor a herec Jakub Kohák. Jako kulisa Vás bude doprovázet po celý den promítání starodobých a souèasných fotografií a èlánkù o FC Veleín na velkém promítacím plátnì. 10:00 Zahájení oslav zápasem pøípravky 11:00 15:00 Bumper ball (http://klucicomajkoule.cz), turnaj, na který se mohou hlásit sami diváci a fanouci 11:00 16:00 Rùzné soutìe a zábava (lukostøelba,atd.) 16:00 Start zápasu FC Veleín (staré gardy) vs. Fotbalový Internacionálové Praha (2 x 30 min plus 5 penalt), utkání øídí ligový rozhodèí Ing. Jan Jílek 18:00 Vystoupení kapel : 1) A SweetWatter Trick (http://bandzone.cz/asweetwatertrick) 2) Kyanid (http://bandzone.cz/kyanid) 3) Bags (http://bandzone.cz/bags) 4) Led Zeppelin Southern revival 5) Fontanela Pùlnoc oslavíme ohòostrojem. Jsou zváni vichni bývalí a souèasní èlenové, fanouci klubu a iroká veøejnost. K nahlédnutí budou kroniky, foto a spousta zajímavého materiálu. Zároveò prosíme o dodání jakékoliv dokumentace mapující historii tohoto nejstarího sportovního klubu mìsta Veleín. V sobotu v 9:28 nás dvacet nejotrlejích cvièencù veobecné gymnastiky s rodièi a cvièitelkami nastoupilo do vlaku na zastávce Veleín a vyrazili jsme do Kamenného Újezdu. Chvilku po oputìní nádraí se na nás Mìsto Veleín zavedlo pro obèany svoz biologicky rozloitelného odpadu rostlinných zbytkù ze zahrad a domácností. Mìsto tak s pøedstihem reaguje na pøedpokládané zmìny legislativy v odpadovém hospodáøství.. Na biologický odpad budou slouit speciální hnìdé 240 l nádoby s uzávìrem. Tyto nádoby budou rozmístìny u stanovi separovaného odpadu a následnì po dohodì se zájemci i v dalích lokalitách (u rodinných domù). Mìsto Veleín navazuje na zavedený systém sbìru tøídìného odpadu a bezplatného odbìru odpadù ve sbìrném dvoøe. Biologický odpad tvoøí a 40% objemu komunálních odpadù v popelnici. Zavedením jeho tøídìní by se o toto mnoství mìl sníit objem komunálního odpadu, který konèí na skládce Do budoucna se dá pøedpokládat sníení èetnosti svozu komunálního odpadu Pøemìnit biologický odpad na kompost, který se následnì vyuije na obecních plochách. Uetøit peníze za poplatky sníením ukládání odpadù na skládku. Uetøit peníze za sníení èetnosti vývozu komunálních odpadù od obèanù. Dostát legislativním povinnostem vyplývajícím ze zákona o odpadech. Nabídnout obèanùm zlepení servisu v odpadovém hospodáøství. Zbytky rostlinných potravin z domácností, jako napø. zbytky zeleniny a ovoce, slupky, skoøápky, èajové sáèky, kávové sedliny Tráva, listí, piliny, hobliny. Zbytky potravin a jídla, oleje, maso. Uhynulá zvíøata, kosti. Plasty, sklo, papír, kámen, stavební sutì a betony. Komunální a velkoobjemový odpad, pneumatiky. Léky, nerozloitelné odpady. Pøedpokládaný harmonogram svozu Bøezen a øíjen 1 x 14 dní Listopad a únor 1 x mìsíc nebo : Dalí informace o zavedení systému svozu bioodpadù naleznete na webových stránkách mìsta Veleín : PROJEKT SVOZU BIOODPADU VE VELEÍNÌ BYL PODPOØEN Z OPERAÈNÍHO PROGRAMU IVOTNÍ PROSTØEDÍ. snesla první snìhovo kroupová nadílka. Nikoho natìstí nezastraila, stejnì jako pomìrnì chladné poèasí, a my mohli vyrazit jihovýchodnì po zelené turistické znaèce, kterou jsme v Plavnici opustili a dál pokraèovali po luté. Ne jsme doli k místu kousek pøed Øímovem, kde jsme si u rybníka rozdìlali oheò a na nìm opekli pekáèky a co komu chutná, jetì jsme dvakrát poøádnì zachumelili :) Po krátkém odpoèinku jsme, ohýnkem zahøátí a navonìní, pokraèovali do Øímova. Tam jsme se jetì krátce zdreli na dìtském høiti, kterému mnozí neodolali a vyzkoueli vìtinu atrakcí. Cesta pokraèovala zkratkou pøes louku na elivy a po betonce zpátky do Veleína. Aby bylo aprílové poèasí dokonalé, pøed posledním kilometrem vysvitlo sluníèko a pìknì nás zahøálo,èeho jsme vyuili k rozdání medailí za zdolání dvanáctikilometrové trasy a pak u jsme se vydali do svých domovù. Cvièitelky Monika Votíková a Jana Voráèková Herní sezóna kadého sportu probíhá v rùzném roèním období. My za zelenými stoly sejeme v záøí a sklízíme koncem bøezna. Letoní nì byly opravdu bohaté. Drustvo B (Roman Vraspír, Josef Kamera ml., Martin Fesl, Duan Blaenec,Jakub Grznárik) vybojovalo v tvrdých a tìkých zápasech vynikající tøetí místo v krajské soutìi nae zatím nejlepí umístìní! 6

7 Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. V tìchto soubojích neteèe krev jako v ringu, ale nervy, zvlá kdy pìtisetovou bitvu rozhodnou dva míèky a jeden z nich je t ø e b a,,prasátko!! Pro p ø e d s t a v u : v Americe p o s u z o v a l i jednotlivé sporty a podle kritéria nároènost na psychiku skonèil pinec na druhém místì. Fyzicky zdatní jsou vichni, take nakonec nejvíc rozhoduje schopnost,,pøeèíst soupeøe a nedovolit mu hrát jeho hru, ale prosadit si tu svou. A e to nai kluci umí, dokazuje i tabulka úspìnosti, kde je R.Vraspír 4. (83,10%), Kamera 12. (67,16%), Fesl 16. (62,90%) z 50 hráèù ve dvouhøe; a Blaenec s Kamerou 4. (71,43%), R.Vraspír s M.Feslem 5. (70%) ve ètyøhøe. V okresním pøeboru obsadilo drustvo C ètvrté místo. Vilém Peterka byl 16. a Martin Bøicháèek, který (kvùli zdravotním potíím) odehrál ménì ne 40 zápasù je v této tabulce úspìnosti na 6.místì. V okresní soutìi jsme dali v týmu E pøíleitost nasbírat cenné zk uenosti zaèáteèníkùm, aby zjistili, na èem musí pøi trénincích nejvíc zapracovat. Tým D pod vedením P.Stehlíka skonèil sedmý z jedenácti drustev. Jeho èlen Martin Vraspír hrál tak dobøe, e je 14. (64,94%), a proto bude pøítí rok bojovat v pøeboru. Vechny tyto výsledky dosahujeme díky podpoøe mìsta a spoleènosti Jihostroj a.s., take bych jim touto cestou chtìla moc podìkovat. D.Javoøíková 7 Èeský Krumlov a jeho okolí bude u potøiaètyøicáté dìjitìm významného motoristického podniku. Rallye Èeský Krumlov se vrací do tradièního jarního termínu druhý podnik kalendáøe Mistrovství Èeské republiky v rally, který je letos jako jediný tuzemský závod souèástí FIA European Rally Trophy s koeficientem 3, se uskuteèní ve dnech 22. a 23. kvìtna. Vekeré informace k 43. Rallye Èeský Krumlov 2015 hledejte na pátek 22. kvìtna 2015 od 16:25 do 01:00 následujícího dne Silnice na Sobìnov od Blanska od è. p. 116 náves obce dále silnice è smìr Besednice odboèka Bída Smrhov pøejezd hlavní silnice èíslo 157 smìr Malèe po silnice è Chlum Pod Horou Svatý Jan nad Malí prùjezd statkem, místní komunikací na silnici è a do obce Svatý Jan nad Malí. Silnice è uzavøena od køiovatky na Svachov od Veleína po konec obce Svatý Jan nad Malí od Loèenic (è. p. 116). Silnice Poøeín (smìr od Kaplice nádraí) è. 157 Besednice uzavøena pøed køiovatkou Malèe z obou smìrù. V dobì mezi cca 20:30 a 20:50 bude umonìn dle pokynu poøadatelù prùjezd místních obyvatel po uzavøené trase, a to vdy ve smìru trasy rychlostní zkouky.

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více