èíslo výtisk zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 5 2015 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou kategorií, se svobodou. I kdy je svoboda poznaná nutnost, nebyla nikdy samozøejmostí. Za ní a ve jménu jejím se válèilo a pokládalo ivoty. Uctìní památky vech, kteøí bojovali za to, abychom mohli být my svobodní, probìhne i ve Veleínì. Øadu akcí naèaly dìti zajímavou soutìí ji v dubnu. V kvìtnu nás èeká ji tradièní setkání u pamìní desky bývalého pilota RAF Prokopa Brázdy, od jeho narození v letoním roce uplyne 100 let. Vìtí slavnost u pøíleitosti 70. výroèí ukonèení II. svìtové války probìhne 8.5. a asi nejzajímavìjí akcí bude v èervnu pøedstavení historické vojenské techniky na závìr jízdy po bývalé demarkaèní linii. Blií informace o vech setkáních na poèest vítìzství spojeneckých armád nad zrùdným faistickým reimem naleznete v kvìtnovém vydání zpravodaje, na plakátech a v dalích informaèních médiích. Dále bych vás rád pozval na besedu nad problematikou èinnosti, která se uskuteèní v pondìlí v mìstském kinì. Zeptat se a diskutovat mùete o problematice vedení a správy bytového mìstského fondu a o pøípravách a chodu letního koupalitì. Informace získají i ti, kteøí chtìjí vìdìt podrobnosti o výstavbì kogeneraèních jednotek. Ten, kdo se zajímá o nové, se mùe pøijít informovat opìt do sálu kina dne. Zde developer spoleènì s architektem pøedstaví novou výstavbu. Konkretizovat budou nejenom dispozice, ale také cenové podmínky. V neposlední øadì zejména maminky zvu v nedìli do mìstského kina na oslavu, který bude v reii pánù z místní organizace KDU ÈSL a KIC Veleín. Krásný máj lásky èas pøeje Josef Klíma, starosta mìsta V prùbìhu dubna bylo vypsáno nìkolik výbìrových øízení na investièní akce. Po uplynutí zákonných lhùt se tedy budeme moci pustit do prvních letoních prací. Na konci bøezna jsme jetì øeili poslední kácení stromù ve Veleínì a plánovali jsme jetì nìjaké proøezy. Tyto práce jsme odloili na podzim. Dùvodem bylo opakující se,,oznamování na Inspekci ivotního prostøedí, kde bylo mìsto napadáno za témìø,,protistátní èinnost. Oznamovatel/ka by se mìl/a nejdøíve informovat o dùvodech a postupech na mìstì a ne zatìovat vechny zainteresované zbyteènou papírovou válkou. Ten dotyèný/á si neuvìdomuje, e mìsto jako takové si nemùe dovolit jednat v rozporu se zákony. Kadá ádost o kácení je projednávána Komisí ivotního prostøedí mìsta Veleín a v pøípadì kladného stanoviska je vydáno Rozhodnutí dle zákona. Urèitì jste si mohli vimnout novì vysazených stromù v sídlitích a na koupaliti. Je jich nìkolikanásobnì víc, ne tìch poraených. Pokud má tedy nìkdo dotaz na to, èi ono, klidnì zavolejte nebo napite. Informace jsme jetì nikomu neodmítli.,,oznamování je zbyteèné. Dìkuji vem úèastníkùm tradièní akce Ukliïme svìt, kteøí organizovali úklid bìhem dubna. Nejvìtí porci odpadu dodali zatím hasièi ze Skøidel a Veleína Nádraí. Akce bude pokraèovat do 27.5., kdy je uzávìrka,,návratek. Díky za pomoc a tøídìní sbíraných odpadù. Vìnujte prosím pozornost kulturnímu programu, kvìten bude hodnì bohatý na události. Samozøejmì se mùete po dohodì v KICu zapojit do organizování tìchto aktivit. Pøíroda: Èapí hnízdo na Houvákem je obsazené od 4.4. Výroèí zaloení: byla zaloena skupinka veleínských ochranáøù. Je to pouhých 43 let. Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel: , Jako obvykle pár kontaktù pro jistotu. MP , , pøedák prac. skupiny: vzdìlávací hra pro dìti o událostech II.svìtové války.akce Ukliïme svìt 1

2 k narozeninám. úøadu za milou návtìvu, pøání a dárek H.Morávková starostovi Mgr. J. Klímovi a paní Bohdalové za dárek a milou návtìvu k mým 75. narozeninám. Jana Jindrová, e pøi opakované mylence jak ten èas letí, byly paní M. Máèeová a H. Opekarová pøi mìm boku. Rovnì dìkuji zástupcùm MìÚ panu Mgr. J. Klímovi a panu J. Rùièkovi za milá slova i dárek. Dr. Kristiana Holá Pøijïte si s dìtmi pohrát do naeho mateøského centra Veleínské klubíèko. Tìíme se na Vás kadou støedu od 9:30 do 11:30, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00, poté se vstupní prostory uzamykají. Kde nás najdete? Ve druhém patøe základní koly nad mìstskou knihovnou. S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Co se dìlo v dubnu? Z dùvodu nepøíznivého poèasí jsme jarní úklid pøesunuli Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání, kvìtiny a dary k mým 70. narozeninám. Mé podìkování za milou návtìvu patøí paní Opekarové, paní Máèové a panu Máèemu. Té dìkuji skøidelským hasièùm za dary a za moc krásné zahrání písnièky. Mariana Dichtlová panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi a paní matrikáøce Danì Kollarové za osobní návtìvu a pøivítání naí dcery Terezy Kohoutové, jakoto první obèanky Veleína. Dìkujeme za vøelé pøivítání a milý dárek. Kohoutovi V noci na ètvrtek dolo v mateøské kole k havárii na pøívodu vody do umývárny. Tak se ocitla pod vodou tøída a atna v pøízemí nové zelené budovy. Dìti jsme pøestìhovaly do náhradních prostor v prvním patøe vedlejího pavilonu. Za úsilí vynaloené na úklid a vyklízení tøídy dìkuji nejen personálu kolky, ale i firmì Kosteèka Group za okamité zapùjèení vysoueèe a pracovní èetì mìsta, která dorazí vdy hned, kdykoli ji potøebujeme. Daniela Skalická, øeditelka na ètvrtek 9.dubna. Selo se nás velká spousta a lo nám to hezky od ruky. Vem zúèastnìným moc dìkuji za pomoc. Co nás èeká v kvìtnu? V úterý 5.kvìtna probìhne ve kolce screeningové vyetøení zraku pøedkolních dìtí Lions Eye. Ve spolupráci s paní øeditelkou M a s tyfloservisem jsme vyhradili prostor i pro mladí dìti 3 let. Je nutné se dostavit na 11h do zadní budovy M (vstup od koly). Srdeènì Vás zveme ve støedu 27.kvìtna v 10h do prostor klubíèka, kde bude pro nae nejmení pøipravený dìtský den plný her, soutìí a jiné zábavy. Nebude chybìt ani drobná odmìna pro zúèastnìné, tak je na co se tìit : ) Uívejte jara, s pozdravem Mgr. Lenka Moravcová V sobotu se uskuteènilo jarní vítání obèánkù. Byli jsme potìeni, e rodièe se svými zlatíèky pøili v hojném poètu. Do kroniky tak byli zapsáni: Hedánková Tereza, lunková Elena, Augustinová Milue, Hadová Kateøina, Havlová Adéla, Kohoutová Tereza, Kuèera Marek, Kvasnièka Ondøej, Poláková Zuzana, Procházka Jan, Rychlý Erik, Sedlák Michal, Tomáek Zbynìk, Vyralová Viktorie, Bartizal Vendelín, ulková Daniela, Ïucha Tobiá, Dolan Marek Vem zúèastnìným jetì jednou pøejeme hlavnì hodnì zdraví, radostí, pohody a trpìlivosti pøi výchovì svých nejmeních. Za obèanskou komisi Z. Kleinová SDH Veleín si vás dovoluje pozvat na Okrskovou soutì hasièských drustev muù, en i dìtí, která se bude konat v pátek 8. kvìtna 2015 od 13 na louce za firmou TACONOVA. Pojïte na procházku! si pro Vás pøipravilo vycházku malebnou krajinou a k troskám hradu Sokolèí. Pro dìti i dospìlé jsme cestou rozmístili rùzné hry, max. po 2km, abyste si pøíjemnì zpestøili. Trasa je dlouhá 10km a do Sobìnova, na 2

3 start, mùete dorazit kdykoliv mezi. Trasa je sjízdná i pro dìtský sportovní koèárek (vozík)! Pojïte najít poklad chamtivého pána ze Sokolèí, vyhnìte se jeho dui, která se promìnila ve velkého èerného psa, a uijte si zábavný den s rodinou v pøírodì." Ostatní delí trasy jsou ji s prvky dogtrekkingu, tedy je potøeba mít s sebou psího spoleèníka celou cestu na postroji a vodítku. Více informací na: velesinuletiste.cz/ Dana Pavelková Umístnìní v soutìi ZST 1.místo Bouka Martin Tøebonín 2.místo Vojèe Libor Veleín 3.místo Loèárková Sabina Veleín Ve støelbì ze vzduchovky na terè 1.místo Bartoová Nikola Veleín 2.místo Vojèe Libor Veleín 3.místo Bouka Martin Tøebonín Po vyhláení výsledkù a pøedání cen si vichni pøítomní opekli buøty. Sobotní den probìhl dobøe. Dìtem záøily oèi to byla nejvìtí odmìna pro nás velké. K tomu vemu svítilo i slunce, tak co více si pøát. Díky za pomoc jak osobní pøítomností, tak i sponzorùm. Jmenovitì sponzoøi MS Veleín, vec Pavel st., pøítomným myslivcùm Barto Jan, Hartl Dan, Kosteèka Jan, vec Pavel ml., Tomáek Petr, ostatní Opekar Jan (prostory),velková Iveta, Bartoová Petra, fotograf Maurenc Petr. Myslivosti zdar dìti a Lenka Vechny Vás zdravím. Dnes nebudu psát o zvìøi. Napíi vám, e mi lidé jsme opravdu rùzní. Nìkteøí z nás mají rádi pøírodu a hezké prostøedí. Kadoroènì vítáme s otevøenýma oèima a nastraenýma uima jaro. Nasloucháme pøekrásnému zpìvu ptáèkù a kdy se zadaøí, oko spatøí i nová mláïata. Pøekrásnì voní kvetoucí kytièky a stromy. S podzimem jde pøíroda spát. Zima ji schová pod snìhovou peøinu a my lidé pomáháme zvìøi a ptactvu v dobì jejich zimního strádání pøikrmováním. To ve bereme jako souèást naeho ití. Bohuel jsou mezi námi i lidé, kterým pøíroda a práce druhých vadí. Nièí, kazí a dìlají nepoøádek. Nepsala bych tyto øádky, kdyby v naí honitbì nedolo ke znièení kazatelny a posedu. Kromì toho i rozhazování odpadkù. Jestli z vás má nìkdo konkrétní problém s myslivci, tak a za námi pøijde. Rádi si s ním popovídáme. Neradi bychom, aby se na jakémkoliv mysliveckém zaøízení stal úraz nám nebo ji zmínìným nièitelùm. Opravdu mì mrzí, e si nìkdo neváí práce druhých. Take pøítì zase nìco o zvìøi. Pøikládám foto znièených zaøízení. Myslivosti zdar. vecová L. V sobotu se konala v Chodèi místní soutì Zlatá srnèí trofej. Soutì provìøila myslivecké znalosti dìtí a to jak praktické, tak teoretické. Soutì probìhla za úèasti vech 12 dìtí. Dìti byly rozdìleny do dvou skupin. Jedna skupina psala test a druhá byla zkouena ze znalostí myslivosti ve tøech oborech pøíroda, zvìø, psi (první pomoc aj). Støelba ze vzduchovky byla hodnocena zvlá. Potom následoval obìd (polévka a gulá). Po obìdì se skupiny vymìnily. Po pøíchodu posledního si dìti hrály a mezi tím se vyhodnotila soutì. Na adrese byly sputìny stránky naí mateøské koly. Zatím se nacházíme v dolaïovacím období, které se pomalu chýlí ke konci. Stránky budou mít pøedevím informaèní charakter. kolka je místo s podmínkami ke vzájemné domluvì, proto dávám pøednost osobnímu jednání pøed internetovou anonymitou. Pokud vám na stránkách bude nìco chybìt, vechny podnìtné nápady vítám. Daniela Skalická, øeditelka koly Ve støedu probìhla ve Veleínì hra k 70 výroèí konce 2.svìtové války, jejím cílem bylo pøipomenout dìtem události a osobnosti související s tímto obdobím v naem mìstì a jeho okolí. Hra zaèala setkáním úèastníkù v kinì, kde bylo utvoøeno 5 týmù, které obdrely obálku se ifrovanou informací, na ketré stanovitì se v èele s vedoucím týmu vydat. Stanovi bylo celkem 6 (ji zmínìné kino, muzeum v kostele sv.filipa a Jakuba, námìstí a høbitov památníky, Jihostroj a pamìtní deska Prokopa Brázdy). Na vech stanovitích na dìti èekaly zajímavé informace, které jim pomohly ke správnému vyplnìní nìkolika testových otázek. Poté co vechny zúèastnìné týmy proly jednotlivá stanovitì, odebraly se zpìt do kina, kde si kadý za sebe vyplnil souhrnný test, za nìj vichni obdreli sladkou odmìnu. Realizace této hry prola rukama ÈSOP, zástupcùm Taekwon do koly a týmu KIC. 3

4 Úèast dìtí nebyla nejmení a takto nìkteøí zmínìnou hru zhodnotili. Za vechny dospìláky Gabriela Prokeová Dne se uskuteènila hra ke konci II.svìtové války. Bìhem hry jsme navtìvovali rùzná stanovitì, napø.: památník P.Brázdy, mìstské muzeum, høbitov... Na kadém stanoviti se plnily rùzné úkoly a ifrovala se zpráva psaná morseovkou. Po vylutìní veh úkolù jsme se opìt seli v kinì, kde probìhlo závìreèné vyhodnocení. Kadý èlen z pìti drustev dostal sladkou odmìnu a získal mnoho nových a dùleitých informací. Ukonèení II.svìtové války je dùleitá událost a je dùleité to neustále pøipomínat a rozvíjet. Dne jsem se zúèastnila hry ke konci 2 svìtové války. Úèastníci se rozdìlili do pìti drustev. Bìhem hry jsme navtívili mìstské muteum, høbitov, atd. Poté jsme se seli v kinì, kde se uskuteènilo závìreèné vyhláení. Za odmìnu kadé drustvo dostalo výborný jahodový dortík. Hra se mi líbila a poznala jsem nová místa v naem mìstì. Hra pøipravená k 70 výroèí 2.svìtové války se konala dne Zúèastnìné dìti se rozdìlili do pìti drustev, ve kterých byli poèetnì ètyøi dìti a jeden vedoucí. Týmy se postupnì vystøídaly na urèitých stanovitích, kde lutily vzkazy napsané morseovkou. Po vylutìní vech hádanek se týmy odebraly zpìt do kina, kde dostaly odmìnu od tvùrcù hry dort. Neèekanì byl snìzen bìhem pár minut. Hra se mi moc líbila, nebo byla zábavná a zároveò pouèná. Hra se mi moc líbila, protoe se zajímám o 2.svìtovou válku. Základní umìlecká kola Veleín vypisuje pro zájemce o studium talentové zkouky dne 18. kvìtna 2015 od 15:30 do 16:30 v ZU, U Høitì 527 (v budovì SO). Dìti mohou talentovou zkouku vykonat 21. a 28. dubna v mateøské kole. Pøijímat mùeme dìti od 5 let vìku. Na talentovou zkouku se mohou dìti dostavit kdykoli bìhem mìsíce kvìtna po pøedchozí domluvì s vedením ZU. Nae kola nabízí vzdìlávání ve dvou oborech ve výtvarném a hudebním. Ve výtvarném oboru je vyuèována výtvarná tvorba (ploná a prostorová tvorba, objektová a akèní tvorba), výtvarná kultura a výtvarná tvorba s artefiletikou. Výuka probíhá jednou týdnì 3 vyuèovací y. V hudebním oboru vyuèujeme høe na akordeon, klavír, housle, kytaru, violoncello, zobcovou a pøíènou flétnu, klarinet, saxofon, na bicí a na klávesy a sólový zpìv. Výuka probíhá jednou týdnì s ovou dotací 45 minut, od 1. roèníku áci povinnì dochází do hudební nauky opìt se stejnou ovou dotací, ve vyích roènících si volí jetì dalí pøedmìt, napø. dochází do pìveckého sboru, mohou získat hudební zkuenosti v souboru Cvrèci, s komorní hrou apod. Marie Procházka tanglová, øeditelka koly Soubor Cvrèci pod vedením p. Marie Bùkové se v letoním roce poprvé zúèastnil soutìe ve høe na lidové nástroje. Krajské kolo se konalo v pátek v Blatné a Cvrèci pøivezli 2. místo. Vem zúèastnìným blahopøejeme a dìkujeme p. Bùkové za vzornou pøípravu, která obstála i v konkurenci kol, které se lidové tvorbì vìnují tradiènìve støedu v Základní umìlecké kole v Daèicích probìhlo Krajské kolo soutìe MMT ve høe na dechové døevìné nástroje. Nai kolu zastoupili ve høe na zobcovou flétnu aneta Mátlová ze tøídy p. Marie Procházka tanglová a Tomá Novotný, klarinetista ze tøídy p. Ondøeje Valacha. aneta i Tomá získali ve svých kategoriích 3. místo. Obìma blahopøejeme a dìkujeme také p. Helenì Mareové za klavírní doprovod. P. Blanka Daková byla øeditelkou koly p. Marií Procházka tanglovou nominována do ankety Vynikající pedagog Jihoèeského kraje za rok P. Daková vyuèuje v naí kole hru na violoncello, její tøída má trvale velké úspìchy nejen v soutìích, její áci jsou zapojeni v øadì jihoèeských orchestrù. V roce 2014 získali její áci øadu skvìlých ocenìní, napø. 1. místo ve Violoncellové soutìi J. Vychytila v Praze, 2. a 3. místo v Celostátním kole soutìe MMT ve høe na smyècové nástroje, pøivezli výborná ocenìní i z pøehlídky Mládí a Bohuslav Martinù v Polièce. Díky jejím pedagogickým úspìchùm byla p. Blanka Daková vybrána mezi 15 nejlepích pedagogù Jihoèeského kraje a v pátek pøevzala památeèní plaketu J. A. Komenského z rukou vedoucí Odboru kolství pøi Krajském úøadu Jihoèeského kraje p. Hany ímové a pøedsedkynì komise pro oblast kolství p. Jany Krejsové. K tomuto skvìlému ocenìní p. Dakové blahopøejeme a pøidáváme její vyjádøení: Tento úspìch nepatøí jen mnì, ale pøedevím mým ákùm. Chtìla bych jim podìkovat za vzornou pøípravu na soutìe a za výbornou reprezentaci koly. Velký dík patøí paní uèitelce Helenì Mareové, která vechny áky doprovázela na klavír, paní øeditelce Mgr. Marii tanglové za podporu a v neposlední øadì také paní uèitelce Radce Hájkové za tøídu skvìlých violoncellistù, se kterou jsem mohla v dubnu 2013 zaèít pracovat. Za Základní umìleckou kolu Marie Procházka t a n g l o v á, øeditelka koly. 4

5 Veleín bude v roce 2015 slavit nìkolik významných výroèí. Jsou to jednak výroèí, která se týkají dìjin, ale tento rok je bohatý i na výroèí vzniku rùzných kol, klubù a spolkù. Sestavili jsme celkový pøehled tìch, o kterých víme. Pokud jetì nìkdo ze ètenáøù ví o nìjakém dalím a týká se dìní ve Veleínì, ozvìte se prosím do kanceláøe Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín ( ) a my rádi pøipojíme toto datum k seznamu. Kvìten 2015 Oslava 70. výroèí konce 2. svìtové války 1. Výstava Tøetí odboj na Èeskokrumlovsku Výstavní galerie Jakub dùm letce Kaplická è. 100 obìtí 1. a 2. svìtové války ve od 14 prostranství pod Jakubem Swingový orchestr ZU ÈK, Taneèní skupina ZU ÈK, Folklorní druina RADOST, Harmonikáøi, Spoleèné foto v dobových kostýmech, Kontrolní stanovitì demarkaèní linie Výstavka dobových fotografií, Obèerstvení Broura k 70. výroèí, pamìtní dobové propustky veterán klubu Old car rangers PRAHA, zakonèení cesty po demarkaèní linii 240 Miles to Freedom 25. a (pietní akt, umístìní pamìtní desky, slavnostní ukonèení cesty, konvoj mìstem, a padesát váleèných vozidel, okolo stovky vojákù) na konci 2. svìt. války ( ) Oslava se bude konat 13. èervna 2015 v areálu FC Veleín Podrobný program naleznete na plakátech a v pøítím èísle Veleínského zpravodaje Narozen Èinovníci: Kapitán Hasík Erantiek, Sámek Jan, Layrer Karel Poèet èlenù 60. Oslava se bude konat v prostorách kolky a v sále kina Den otevøených dveøí v M Veleín Zábavnì nauèná stezka pro dìti a irokou veøejnost ve venkovních prostorách kolky s názvem PARK TØI VÌE Oficiální program v sále kina Od 1. èervna 1943 byl ve Veleínì zemìdìlský útulek v hostinci,,na pivováøe" èp byl zruen ádala obec Veleín o otevøení mateøské koly ádosti bylo vyhovìno a nová mateøská kola byla otevøena v budovì zabrané po nìmecké kole bylo zapoèato s vyuèováním (nynìjí M) Oslava se bude konat 26. záøí 2015 v sále restaurace U Zlaté podkovy ve Veleínì Program bude zveøejnìn na plakátech a v záøijovém èísle Veleínského zpravodaje Váení spoluobèané, v kvìtnu to bude 70 let od skonèení II. svìtové války. Byla to válka, která zasáhla ivoty naich pøedkù, ale svými dopady ovlivòuje nae ivoty jetì dnes. Proto bychom nemìli zapomenout na tragédie, utrpení, stateènost a lidskost, abychom ji válku nemuseli nikdy proít. Dobu váleènou i pováleènou ve Veleínì vám pøiblíí vzpomínky pamìtníkù, které budou na pokraèování zveøejòovány ve Veleínském zpravodaji, výstavy v muzeu o osvobození a tøetím odboji, v pátek 8.5. oslava konce války na námìstí J. V. Kamarýta a akce 240 mil ke svobodì, kdy ve Veleínì ukonèí svojí jízdu po demarkaèní linii klub historických vozidel. Pøejeme si, abychom spoleènì a hlavnì dùstojnì konec II.svìtové války oslavili. Vezmìte dìti a pøijïte! Dìkujeme Mìsto Veleín, Kulturní a informaèní centrum Veleín, Spoleènost pøátel mìsta Veleína Kolem Veleína létala koncem války dennì americká a anglická letadla. Nièila lokomotivy na veleínském nádraí. Nikdy vak nedolo ke svrení bomby nebo k útoku na obyvatelstvo. Ve dnech 4. a 5. kvìtna 1945 projídìlo po silnicích nìmecké vojsko, prchalo pøed Rudou armádou k rakouské hranicí. V té dobì byla spojenecká armáda vzdálena si 30 kilometrù od Veleína. Ozývala se odsud støelba. Lidí na základì výzvy èeského rozhlasu strhávali nacistické vlajky a nápisy. Byl utvoøena Národní obrana státu (NOS). V kvìtnových dnech dolo rovnì k vytvoøení revoluèního národního výboru. Støediskem revoluèního hnutí byla továrna JIKOV. Majitel továrny ing. Antonín elezný nechal tajnì zhotovit v nástrojárnì razítko národního výboru, který byl ustaven 5. kvìtna, mìl ètrnáct èlenù. Pøedsedou byl zvolen JUDr. Chalupa, právník továrny. Toho dne dolo k události, která se mohla stát pro Veleín tragickou Byla zde umístìna jednotka Hitlerjugend, chlapci kolem ètrnácti let, mìli uniformu a byli vyzbrojeni pukami, granáty a dvìma lehkými kulomety. Veleli jim ètyøi vedoucí, pøísluníci wehrmachtu. Tato jednotka byla pøipravena k boji. Po úspìích, které dosáhly místní obèané pøi odzbrojování projídìjících nìmeckých vozidel, na nich prchaly zbytky wehrmachtu pøed Rudou armádou, se obèané obrátili na tuto jednotku. Po krátkém jednání, e vem bude zaruèen volný odchod do Øíe, odevzdali tihle ozbrojení kluci zbranì a munici. Po pøíchodu do Kaplice ale o tom informovali zdejí nìmeckou posádku. Ve 21 bylo do Veleína hláeno, e se sem vypravuje kolona SS, jejím úkolem bude trestná akce. Zaèala se zde provádìt nutná opatøení k obranì. Ing. elezný a dalí èlenové revoluèního národního výboru zaèali okamitì jednat s Vlasovci, usazenými v poètu tøinácti tisíc na kaplickém nádraí, o pøípadné pomoci. Velel jim generál Meandrov. Dolo k jednání Vlasovcù s Nìmci a bylo docíleno, e se trestné komando SS stáhlo zpìt do Kaplice. Vichni netrpìlivì oèekávali, kdy se ve Veleínì objeví první osvoboditelé. Nejdøíve se v okolí objevila sovìtská prùzkumná skupina. Desátého kvìtna tam pøijel smìrem od Kaplice americký dip. (Podle veleínské kroniky, str. 174, dorazila do Veleína armáda USA 9. kvìtna 1945 dopoledne, Rudá armáda v noci z. 9. na 10. kvìtna Libue Haklová ve své diplomové práci uvádí, e obì armády pøijely do Veleína témìø souèasnì). Sovìtské jednotky se svými veliteli pøijely v autech, na koních, nìkteøí vojáci pøili pìky. Pøed továrnou byly vyvìeny vlajky spojeneckých armád. Vítání na námìstí bylo slavné: prapory, dívky v krojích, srdeèné pozdravy a stisky rukou, tanèilo se. Lidé se radovali, e je konec války. Rudá armáda si vybudovala stanové tábory v okolních lesích, její táb byl ubytován nejdøíve v hospodì U Fialù. Hlavní èást vojsk a jeho velitelství se nacházelo ve Strahovském lese, místní velitelství v domì u Kratochvílù. Velitelem byl major Novikov. Americká armáda se bìhem ètrnácti dnù stáhla za novì vymezenou demarkaèní èáru ( po spojeneckém jednání v Kamenném Újezdu), kterou tvoøila eleznièní tra Èeské Budìjovice Horní Dvoøitì. Východnì od trati byli Rusové, západnì Amerièané. Do místních záleitostí se vojsko nevmìovalo, nedocházelo k ádným konfliktùm. Od mìsteèka k nádraí se nacházelo neutrální pásmo. Stála tam závora se sovìtskou stráí, která propoutìla obèany jen na propustky. Veleínské nádraí bylo obsazeno americkými vojáky a do konce øíjna Po oputìní lesního tábora bìhem léta zùstala ve Veleínì také do konce øíjna jedna sovìtská èeta s s velitelem Novikovem. Jan Vanìèek (Za pouití diplomové práce studentky Pedagogické fakulty v È. Budìjovicích Libue Haklové, srpen 1969) 5

6 Kdo jsme? Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Molo poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dìtem, dospívajícím a mladým lidem ve vìku let, kteøí trvale ijí ve mìstì Veleín a okolí nebo zde studují. Co nabízíme? Poskytujeme prostor k monosti trávení volného èasu napø. volnoèasové aktivity stolní fotbal, ping pong, ipky, stolní spoleèenské hry. Dále nabízíme pomoc s pøípravou do koly nebo k pøijímacím zkoukám. Podporujeme zvyování dovedností formou tvoøivých èinností. Nabízíme mladým lidem pomoc pøi øeení jejich aktuální situace v rodinì, ve kole a ve vztazích mezi vrstevníky. Ná cíl? Nabídnout smysluplné vyuití volného èasu. Podpora mladých lidí v jejich zájmech. Nasloucháme jejich pøáním, povídáme si o jejich pocitech. Jsme tu pro mladé lidi, kteøí si nemají kde o svém problému popovídat nebo si jen chtìjí vyslechnout názor nezaujaté osoby. Sociální sluba je poskytována bezplatnì, v tomto èasovém rozmezí: pondìlí, støeda: 13:00 17:00 hod; úterý, ètvrtek: 13:00 18:00 hod; pátek: 13:00 16:00 hod; po dobu jakýchkoliv kolních prázdnin je otevøeno od 10:00 15:00 hod Najdete nás na adrese Drustevní 596, Veleín (boèní vchod kina). Telefon: Bc. Ludmila Poláèková, Sociální pracovnice NZDM Molo Veleín Mgr. Kamila tindlová, Pracovnice v sociálních slubách NZDM Molo Veleín, Depo Kaplice Mgr. Ivana áèková, øeditelka organizace Oslavy probìhnou Celé oslavy bude moderovat známý moderátor a herec Jakub Kohák. Jako kulisa Vás bude doprovázet po celý den promítání starodobých a souèasných fotografií a èlánkù o FC Veleín na velkém promítacím plátnì. 10:00 Zahájení oslav zápasem pøípravky 11:00 15:00 Bumper ball (http://klucicomajkoule.cz), turnaj, na který se mohou hlásit sami diváci a fanouci 11:00 16:00 Rùzné soutìe a zábava (lukostøelba,atd.) 16:00 Start zápasu FC Veleín (staré gardy) vs. Fotbalový Internacionálové Praha (2 x 30 min plus 5 penalt), utkání øídí ligový rozhodèí Ing. Jan Jílek 18:00 Vystoupení kapel : 1) A SweetWatter Trick (http://bandzone.cz/asweetwatertrick) 2) Kyanid (http://bandzone.cz/kyanid) 3) Bags (http://bandzone.cz/bags) 4) Led Zeppelin Southern revival 5) Fontanela Pùlnoc oslavíme ohòostrojem. Jsou zváni vichni bývalí a souèasní èlenové, fanouci klubu a iroká veøejnost. K nahlédnutí budou kroniky, foto a spousta zajímavého materiálu. Zároveò prosíme o dodání jakékoliv dokumentace mapující historii tohoto nejstarího sportovního klubu mìsta Veleín. V sobotu v 9:28 nás dvacet nejotrlejích cvièencù veobecné gymnastiky s rodièi a cvièitelkami nastoupilo do vlaku na zastávce Veleín a vyrazili jsme do Kamenného Újezdu. Chvilku po oputìní nádraí se na nás Mìsto Veleín zavedlo pro obèany svoz biologicky rozloitelného odpadu rostlinných zbytkù ze zahrad a domácností. Mìsto tak s pøedstihem reaguje na pøedpokládané zmìny legislativy v odpadovém hospodáøství.. Na biologický odpad budou slouit speciální hnìdé 240 l nádoby s uzávìrem. Tyto nádoby budou rozmístìny u stanovi separovaného odpadu a následnì po dohodì se zájemci i v dalích lokalitách (u rodinných domù). Mìsto Veleín navazuje na zavedený systém sbìru tøídìného odpadu a bezplatného odbìru odpadù ve sbìrném dvoøe. Biologický odpad tvoøí a 40% objemu komunálních odpadù v popelnici. Zavedením jeho tøídìní by se o toto mnoství mìl sníit objem komunálního odpadu, který konèí na skládce Do budoucna se dá pøedpokládat sníení èetnosti svozu komunálního odpadu Pøemìnit biologický odpad na kompost, který se následnì vyuije na obecních plochách. Uetøit peníze za poplatky sníením ukládání odpadù na skládku. Uetøit peníze za sníení èetnosti vývozu komunálních odpadù od obèanù. Dostát legislativním povinnostem vyplývajícím ze zákona o odpadech. Nabídnout obèanùm zlepení servisu v odpadovém hospodáøství. Zbytky rostlinných potravin z domácností, jako napø. zbytky zeleniny a ovoce, slupky, skoøápky, èajové sáèky, kávové sedliny Tráva, listí, piliny, hobliny. Zbytky potravin a jídla, oleje, maso. Uhynulá zvíøata, kosti. Plasty, sklo, papír, kámen, stavební sutì a betony. Komunální a velkoobjemový odpad, pneumatiky. Léky, nerozloitelné odpady. Pøedpokládaný harmonogram svozu Bøezen a øíjen 1 x 14 dní Listopad a únor 1 x mìsíc nebo : Dalí informace o zavedení systému svozu bioodpadù naleznete na webových stránkách mìsta Veleín : PROJEKT SVOZU BIOODPADU VE VELEÍNÌ BYL PODPOØEN Z OPERAÈNÍHO PROGRAMU IVOTNÍ PROSTØEDÍ. snesla první snìhovo kroupová nadílka. Nikoho natìstí nezastraila, stejnì jako pomìrnì chladné poèasí, a my mohli vyrazit jihovýchodnì po zelené turistické znaèce, kterou jsme v Plavnici opustili a dál pokraèovali po luté. Ne jsme doli k místu kousek pøed Øímovem, kde jsme si u rybníka rozdìlali oheò a na nìm opekli pekáèky a co komu chutná, jetì jsme dvakrát poøádnì zachumelili :) Po krátkém odpoèinku jsme, ohýnkem zahøátí a navonìní, pokraèovali do Øímova. Tam jsme se jetì krátce zdreli na dìtském høiti, kterému mnozí neodolali a vyzkoueli vìtinu atrakcí. Cesta pokraèovala zkratkou pøes louku na elivy a po betonce zpátky do Veleína. Aby bylo aprílové poèasí dokonalé, pøed posledním kilometrem vysvitlo sluníèko a pìknì nás zahøálo,èeho jsme vyuili k rozdání medailí za zdolání dvanáctikilometrové trasy a pak u jsme se vydali do svých domovù. Cvièitelky Monika Votíková a Jana Voráèková Herní sezóna kadého sportu probíhá v rùzném roèním období. My za zelenými stoly sejeme v záøí a sklízíme koncem bøezna. Letoní nì byly opravdu bohaté. Drustvo B (Roman Vraspír, Josef Kamera ml., Martin Fesl, Duan Blaenec,Jakub Grznárik) vybojovalo v tvrdých a tìkých zápasech vynikající tøetí místo v krajské soutìi nae zatím nejlepí umístìní! 6

7 Ve sportovním kalendáøi uvádíme akce, které veleínské sportovní oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní. V tìchto soubojích neteèe krev jako v ringu, ale nervy, zvlá kdy pìtisetovou bitvu rozhodnou dva míèky a jeden z nich je t ø e b a,,prasátko!! Pro p ø e d s t a v u : v Americe p o s u z o v a l i jednotlivé sporty a podle kritéria nároènost na psychiku skonèil pinec na druhém místì. Fyzicky zdatní jsou vichni, take nakonec nejvíc rozhoduje schopnost,,pøeèíst soupeøe a nedovolit mu hrát jeho hru, ale prosadit si tu svou. A e to nai kluci umí, dokazuje i tabulka úspìnosti, kde je R.Vraspír 4. (83,10%), Kamera 12. (67,16%), Fesl 16. (62,90%) z 50 hráèù ve dvouhøe; a Blaenec s Kamerou 4. (71,43%), R.Vraspír s M.Feslem 5. (70%) ve ètyøhøe. V okresním pøeboru obsadilo drustvo C ètvrté místo. Vilém Peterka byl 16. a Martin Bøicháèek, který (kvùli zdravotním potíím) odehrál ménì ne 40 zápasù je v této tabulce úspìnosti na 6.místì. V okresní soutìi jsme dali v týmu E pøíleitost nasbírat cenné zk uenosti zaèáteèníkùm, aby zjistili, na èem musí pøi trénincích nejvíc zapracovat. Tým D pod vedením P.Stehlíka skonèil sedmý z jedenácti drustev. Jeho èlen Martin Vraspír hrál tak dobøe, e je 14. (64,94%), a proto bude pøítí rok bojovat v pøeboru. Vechny tyto výsledky dosahujeme díky podpoøe mìsta a spoleènosti Jihostroj a.s., take bych jim touto cestou chtìla moc podìkovat. D.Javoøíková 7 Èeský Krumlov a jeho okolí bude u potøiaètyøicáté dìjitìm významného motoristického podniku. Rallye Èeský Krumlov se vrací do tradièního jarního termínu druhý podnik kalendáøe Mistrovství Èeské republiky v rally, který je letos jako jediný tuzemský závod souèástí FIA European Rally Trophy s koeficientem 3, se uskuteèní ve dnech 22. a 23. kvìtna. Vekeré informace k 43. Rallye Èeský Krumlov 2015 hledejte na pátek 22. kvìtna 2015 od 16:25 do 01:00 následujícího dne Silnice na Sobìnov od Blanska od è. p. 116 náves obce dále silnice è smìr Besednice odboèka Bída Smrhov pøejezd hlavní silnice èíslo 157 smìr Malèe po silnice è Chlum Pod Horou Svatý Jan nad Malí prùjezd statkem, místní komunikací na silnici è a do obce Svatý Jan nad Malí. Silnice è uzavøena od køiovatky na Svachov od Veleína po konec obce Svatý Jan nad Malí od Loèenic (è. p. 116). Silnice Poøeín (smìr od Kaplice nádraí) è. 157 Besednice uzavøena pøed køiovatkou Malèe z obou smìrù. V dobì mezi cca 20:30 a 20:50 bude umonìn dle pokynu poøadatelù prùjezd místních obyvatel po uzavøené trase, a to vdy ve smìru trasy rychlostní zkouky.

8 8

9 na historickém námìstí ve VELEÍNÌ Program: placky veho druhu rùzná sdruení a neziskové organizace JARMARK v dolní polovinì námìstí J. V. Kamarýta trhovci, pøevánì z naí oblasti, pøiblíí zpùsob døívìjího obchodování DEN ØEMESEL ve støedovìkém domì èp. 20 KANTÙRKOVEC ukázky øemesel, peèení placek, peèení v peci, lidová kapela Blonïáci, EXPOZICE naivistù manelù ítalových Kulturní program pod bývalým kostelem Filipa a Jakuba folklorní vystoupení Hudební soubor ZU Veleín Taneèní obor ZU Veleín nejlepí kostým a zobák divadelní vystoupení veleínská folkrocková skupina folk bluesová zpìvaèka COUNTRY LEGENDA country tance Veleín posezení s kaplickou COUNTRY kapelou PØEHLÍDKA ROCKOVÝCH KAPEL na høiti FC Veleín KYANID, A SWEET WATER TRICK, BAGS, LED ZEPPELIN REVIVAL, FONTANELA SPORTOVNÍ AKCE Nohejbalový turnaj, fotbalová EXHIBICE k 80. výroèí zaloení fotbalového klubu Novì nás naleznete i na facebooku (KIC MÌSTA VELEÍN,jsou tam i fotogalerie ) Pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Veleínského zpravodaje: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, budova kina, tel: e mail: (ceník a podmínky inzerce na pod odkazem zpravodaj) Turistický servis mikroregionu Pomalí: Kavárna JAKUB rezervace míst: (Petra Øíhová) Kinokavárna RELAX rezerv. míst: ( Lenka vecová ) Monost konání rodinných oslav, veèírkù i tøídních srazù 3D Kino Veleín rezervace vstupenek online: Tel ( kanceláø v budovì kina ) Rezervace dalích prostor na pøednáky a kolení salonek s interaktivní tabulí ( budova kina ) sál kina se stolovou úpravou a nejmodernìjí promítací technikou, i stolová úprava výstavní galerie JAKUB monost poøádání komornìjích pøednáek ( øadová i stolová úprava) s promítacím zaøízením Kontakt: Hana Rùièková ( ), Jaroslav Bartizal ( ) Sbìrný dvùr Veleín se nachází v ulici Za Humny, pod areálem Zemìdìlského drustva. Ve sbìrném dvoøe lze bezplatnì pøijímat tyto druhy odpadù: Pneumatiky, døevo, døevìný nábytek, objemný odpad postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina, matrace, papír a lepenka, plasty, elezo a kovy, textil, polystyren, eternit, nebezpeèné odpady plechovky od barev, øedidel, zneèitìné hadry, olejové filtry, IPA, zpìtný odbìr 9 èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma elektrozaøízení, televize a monitory, drobné elektrozaøízení rádia, poèítaèe, vysavaèe, lednice, praèky, myèky, monoèlánky. Stavební odpad cihly, beton, smìs stavebního odpadu v omezeném mnoství, a to max. 1xroènì O Beton 1 m³ O Cihly 1 m³ O Tašky a keramické výrobky 1 m³ O Směsi betonu, cihel, tašek 1 m³ O Zemina a kamení 1 m³ O Vytěžená hlušina 0,5 m³ N Stavební materiály obsahující azbest 0,5 m³ O Směsné stavební a demoliční odpady 1 m³ O Zemina a kamení 0,5 m³ Kontaktní osoba: Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta, tel.: ,

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J.

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J. Dne 28. øíjna 2015 jsem byl s manelkou u pøíleitosti státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu pozván prezidentem republiky panem s chotí do prostor Praského hradu na slavnostní recepci.

Více

èíslo 12 2014 výtisk zdarma

èíslo 12 2014 výtisk zdarma èíslo 12 2014 výtisk zdarma Nastává poslední mìsíc roku, kdy se snad vichni, dìti i dospìlí, tìíme na jeíka, na pohodu Vánoc a také na pøíchod Nového roku. Mìl by být klid, mìli bychom být pøáteltìjí,

Více

èíslo11 2014 výtisk zdarma

èíslo11 2014 výtisk zdarma èíslo11 2014 výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 6 2015 výtisk zdarma

èíslo 6 2015 výtisk zdarma èíslo 6 2015 výtisk zdarma V úterý dne pøijede do naeho mìsta. Od doby, kdy Veleín navtívila hlava státu, uplynulo více ne est desítek let. V padesátých letech minulého století toti tehdejí prezident Antonín

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù:

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù: Se zaèátkem nového kolního roku se udály v základní kole zásadní personální zmìny. Po dlouhých letech ve vedení Z ukonèily své pùsobení na místì øeditelky a její zástupkynì paní Mgr. Boena Dvoøáková a

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

èíslo 11 2013 výtisk zdarma

èíslo 11 2013 výtisk zdarma èíslo 11 2013 výtisk zdarma Nastává mìsíc listopad. Obávám se, e vak tomuto podzimnímu mìsíci budeme muset nalézt jiné jméno. Témìø vechny listnaté stromy jsou ji holé, rovnì hlasovací listy napadaly do

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

èíslo 7 2013 výtisk zdarma

èíslo 7 2013 výtisk zdarma èíslo 7 2013 výtisk zdarma Tak by se snad dalo charakterizovat souèasné poèasí. Zaèátek èervna nás trápily nadmìrné detì, aby je vystøídalo pár dní tropických teplot a aby nás opìt zalila voda z mrakù.

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 4 2014 výtisk zdarma

èíslo 4 2014 výtisk zdarma èíslo 4 2014 výtisk zdarma Minimálnì rok zastupitelé mìsta zvaovali, jak zamezit moné ztrátì jediného vìtího spoleèenského sálu prodejem provozovny U Zlaté podkovy. Bylo zcela jasné, e pan Havlíèek budovu

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

èíslo 3 2014 výtisk zdarma

èíslo 3 2014 výtisk zdarma èíslo 3 2014 výtisk zdarma Letoní zima je ponìkud zvlátní. e vùbec je, to snad poznáme jen podle kalendáøe. Výhodu vyích teplot sice nepocítila nae lyaøská støediska, Veleín vak ano. Mìsto uetøilo nìkolik

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

èíslo 4 2015 výtisk zdarma

èíslo 4 2015 výtisk zdarma èíslo 4 2015 výtisk zdarma Veleín je tøetím nejvìtím mìstem na Èeskokrumlovsku alespoò co se poètu obyvatel týèe. To vak neplatí pro plochu, na které se jak vnitøní mìsto, tak jeho místní èásti nacházejí.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

èíslo 10 2014 výtisk zdarma

èíslo 10 2014 výtisk zdarma èíslo 10 2014 výtisk zdarma konèí volební období a tak je nanejvý ádoucí provést jednoduchou rekapitulaci posledních ètyø let. Voleb do mìstského zastupitelstva v roce 2010 se zúèastnilo 1.564 volièù,

Více

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí.

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí. K denním povinnostem starosty mìsta neodmyslitelnì patøí øeit nejrùznìjí problémy. Nìkteré vìci se dají vyøeit témìø ihned, jiné se musejí projednat opakovanì. U jednìch je výsledek jasný, u druhých ne.

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

èíslo 6 2013 výtisk zdarma

èíslo 6 2013 výtisk zdarma èíslo 6 2013 výtisk zdarma S koncem uplynulého mìsíce jsme obdreli zprávy ze zasedání zastupitelstva Jihoèeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o pøidìlení dotací na projekty, které se vely

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

èíslo 9 2013 výtisk zdarma

èíslo 9 2013 výtisk zdarma èíslo 9 2013 výtisk zdarma Se zaèátkem nového kolního roku áci i uèitelé zaznamenají na základní kole jednu výraznou zmìnu. Po mnoha desetiletích se toti zmìní. Vedení koly tak reagovalo na petici obèanù,

Více

èíslo 2 2015 výtisk zdarma

èíslo 2 2015 výtisk zdarma èíslo 2 2015 výtisk zdarma Tak, jak se stává v chodu mìsta zvykem, v únoru bude schválena koneèná verze rozpoètu mìsta. Jeho vznik vak hledejme v roku pøedcházejícím, kdy od mìsíce øíjna se pøipravují

Více

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav (rozpoèet daný tabulkami 40 mil. Kè., dotace 9 mil. Kè), na 4. etapu regenerace sídlitì Na Vrích Nad Cihelnou (náklad 5,7 mil. Kè, dotace

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

èíslo 4 2012 výtisk zdarma

èíslo 4 2012 výtisk zdarma èíslo 4 2012 výtisk zdarma Úkolem kadého zastupitele by mìlo být tzv. obecní blaho, jinými slovy vechny èinnosti by mìly smìrovat k rozvoji mìsta spojeného s efektivním hospodaøením s majetkem mìsta. Dlouhodobé

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

èíslo 3 2012 výtisk zdarma

èíslo 3 2012 výtisk zdarma èíslo 3 2012 výtisk zdarma Základní finanèní rámec, ve kterém se v letoním roce bude mìsto pod øízením mìstské rady pohybovat, urèilo zastupitelstvo na svém 12. zasedání 20. února 2012. V koneèné podobì

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin.

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin. Více ne 60 let uplynulo od první návtìvy prezidenta tehdejího Èeskoslovenska Antonína Zápotockého ve Veleínì. Souèasná kronika zaznamená rok 2015 jako rok, kdy nae mìsto a nejvìtí prùmyslový podnik ve

Více

èíslo 10 2013 výtisk zdarma

èíslo 10 2013 výtisk zdarma èíslo 10 2013 výtisk zdarma Ve dnech 25. a 26. øíjna se uskuteèní dalí volby, kterými svobodnì mùeme ovlivnit sloení Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, tedy naeho nejvyího zákonodárného sboru. Volby jsou

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Zárí 3 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Zárí 3 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 Jakub Kozák - Kubatech 2001 12 Vážení spoluobèané, Zárí 3 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta hned v úvodu si Vás vechny dovoluji pozvat na dalí zasedání zastupitelstva obce, kde bude mimo

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935... Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...... a dva nejpodstatnìjí díly rozbité sochy trubaèe, spodní èást vojenského plátì s nohama a trup s

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více