ÚVOD PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD Chráněné bydlení ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v Chráněném bydlení (dále CHB), práva a povinnosti klientů v rámci Domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení potřeb klientů, jejich seberealizaci, kulturní a společenské vyžití. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva klientů: o právo na osobní svobodu o právo svobodně se rozhodnout o právo na soukromí o právo na rodinný a partnerský život o právo účastnit se společenského života o právo na důstojné zacházení a kvalifikovanou péči o právo podávat stížnosti o právo vlastnit majetek o právo na práci a odměnu o právo na vzdělání Povinnosti klientů: o dodržovat ustanovení smlouvy, kterou s Domovem uzavřeli o dodržovat ustanovení Domácího řádu o kouřit jen ve vyhrazených prostorách o upravit své chování tak, aby umožňovalo klidné soužití o řídit se pokyny pracovníků v případě vzniku nouzové nebo havarijní situace Přehled práv klientů ve zjednodušené formě je vyvěšen na zdi společné chodby. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY V Chráněném bydlení jsou klientům nabízeny a dojednávány s nimi tyto činnosti při poskytování služby: 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy o poskytnutí stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy v rozsahu 5 6 jídel denně o nabízeny jsou 4 druhy diet: racionální (č. 3), diabetická (č.9), šetřící (č.2) a s omezením tuků (č. 4) 2. poskytnutí ubytování o ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti o ubytování vytápění, úklid, malování a technická údržba pokojů i společných prostor o péče o prádlo praní, žehlení a opravy ložního a některého osobního prádla 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti o pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti o pomoc při údržbě domácích spotřebičů o podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami Strana 1 (celkem 10)

2 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání o podpora v oblasti partnerských vztahů o podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 5. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o pomoc při úkonech osobní hygieny o pomoc při základní péči o vlasy a nehty o pomoc při použití sociálního zařízení 6. zajištění zdravotní péče o sledování zdravotního stavu, jeho zhodnocení a předání aktuálních informací o aktuálním zdravotním stavu ošetřujícímu lékaři a zajištění následné léčby dle ordinace o v případě přímého ohrožení života zajištění poskytnutí první pomoci o zajištění vyšetření v odborných ambulancích o zajišťování předepsaných léků a jejich dodání z lékárny o příprava a podávání léků o měření ordinovaných glykémii o měření fyziologických funkcí o aplikace injekcí o ošetřování pokožky a převazy ran o zajištění zdravotních pomůcek o rehabilitace dle doporučení lékaře (individuální cvičení, vertikalizace chůze, vodoléčba, elektroléčba, masáže, magnetoléčba, ultrazvuk, laser, solux a parafin, kondiční skupinové cvičení, cvičení v krytém bazénu a andulační terapie) 7. sociálně terapeutické činnosti o zprostředkování přístupu k informacím a poradenská činnost o podpora rozvoje nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 8. podpora při zařizování běžných záležitostí o úschova finančních prostředků na depozitní účet o úschova dokumentů, cenností a vkladních knížek do trezoru o zprostředkování služeb kadeřnice a pedikérky za úhradu o doprovody na úřady a jiné instituce o přejímání poštovních zásilek 9. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity o doprovody na výstavy, divadelní, hudební a jiná představení o pravidelné procházky do města a okolí (skupinové i individuální) o trénink stolního tenisu a účast na tenisových turnajích na regionální i celostátní úrovni o rekreační pobyty, výlety a hiporehabilitace v doprovodu pracovníků zařízení o podpora výtvarných a rukodělných prací s motivací na účasti na výtvarných soutěžích o možnost práce s počítačem (rozvoj počítačové gramotnosti) a přístup na internet o doprovázení na jednání s orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 10. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí o uvnitř organizace: pracovníci zařízení při poskytování služby podporují klienty při formulování jejich práv a oprávněných zájmů, reagují na podněty, připomínky a Strana 2 (celkem 10)

3 stížnosti klientů, předcházejí situacím střetů zájmů, porušování práv klientů a vzniku rizikových situací. Při jejich vzniku je řeší v souladu s metodickými postupy poskytovatele. Pracovníci respektují individualitu každého klienta a vytvářejí příležitosti pro aktivní zapojení klientů do činností podle vlastní volby. Tvorbou a pravidelnou kontrolou plnění individuálního plánu klienta jsou klienti zapojeni do rozhodování o způsobu poskytování služby. Klienti nebo jejich opatrovníci mají též možnost souhlasit s péčí o svou osobu ze strany studentůpraktikantů nebo mohou tuto péči odmítnout. o vně organizace: pracovníci při doprovázení klientů mimo areál Domova (např. na úřady, instituce, kulturní akce, výlety) jim poskytují podporu při prosazování práv a oprávněných zájmů podle jejich individuálních potřeb a oprávněných požadavků a vystupují tak, aby klienti byli chráněni před předsudky a negativním hodnocením. PLÁNOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PRŮBĚHU SLUŽBY S každým klientem je pravidelně plánován a vyhodnocován průběh poskytování sociální služby. Podrobná pravidla plánování stanoví Metodika plánování služby. Za klientem přichází jmenovaný pracovník tzv. klíčový pracovník, který se dotazuje, jak je klient spokojený s dojednaným a prováděným způsobem poskytování služby. V případě potřeby s klientem domluví změnu v poskytování služby. Zároveň se dotazuje na potřeby či individuálně určené cíle a dojednává podporu k jejich naplnění či dosažení (v souladu s posláním a činnostmi organizace). Pokud se klient ze zdravotních důvodů nemůže rozhovoru o plánování služby zúčastnit, postupuje klíčový pracovník pomocí specifických metod a do plánování služby zapojuje rovněž opatrovníka, osobu blízkou nebo rodinu klienta. SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Klienti se podle svých sil a schopností podílejí na organizování provozu své domácnosti i naplňování společenského života Domova. Důležité je, aby se každý naučil využívat co nejvíce vlastních schopností. Svým jednáním napomáhají vytváření klidného a nekonfliktního prostředí, a to slušným chováním, porozuměním a dodržováním pravidel zařízení. UBYTOVÁNÍ Sociální službu Chráněné bydlení poskytujeme ve 2 bytech ve městě v Jiráskových Sadech č. 474 (Chráněné bydlení byty) a v areálu Domova na Pirknerově náměstí č. 229 (Chráněné bydlení pavilon). Při přijetí nového klienta do domácnosti Chráněného bydlení je mu nabídnuta ložnice a je seznámen s tím, které místnosti jsou ve společném užívání. O změnách v ubytování rozhoduje ředitelka, přičemž zohledňuje přání klienta a jejich zdravotní stav. Záležitost vždy projednává se všemi dotčenými osobami. Klient, který při nástupu do Chráněného bydlení přijal bydlení ve vícelůžkovém pokoji a v průběhu pobytu projeví zájem o jednolůžkový pokoj, se může nechat zapsat do pořadníku zájemců o jednolůžkový pokoj. Žádosti vedené v tomto pořadníku jsou vyřizovány podle data podání s tím, že však přednostně jsou vyřizovány žádosti uchazečů z pořadníku o přijetí do Chráněného bydlení s dřívějším datem podání. Všechny byty jsou zařízeny nábytkem. Každá domácnost má společný obývací pokoj, kuchyňský kout s možnosti samostatného vaření a příslušenství (sprchu a WC). Součástí Strana 3 (celkem 10)

4 vybavení je automatická pračka se sušičkou, která umožní klientům samostatné praní. Klienti si mohou byt vybavit drobnými předměty, které jim budou zpříjemňovat prostředí. V každém bytě je telefon, který slouží klientů pro volání na tísňové linky a pro vyřízení neodkladných záležitostí (konzultace s pracovníkem Domova, s lékařem, s opatrovníkem). K vyřizování soukromých hovorů mohou klienti využívat telefon na Chráněném bydlení pavilon, tyto hovory si klienti platí dle skutečně provolaného času. Vyúčtování telefonátů se provádí vždy na konci měsíce. V Domově není možné ubytování společně se psem či kočkou. Přítomnost ostatních domácích zvířat se řeší vždy individuálně. STRAVOVÁNÍ Pokud se klient rozhodne odebírat některá jídla připravovaná v kuchyni Domova, vezme na vědomí, že strava se vydává pětkrát (u klientů s diabetem šestkrát) denně. Snídaně: od 7:30 do 8:30 hod. Přesnídávka: od 9:30 hod. Oběd: od 12:00 do 13:00 hod. Svačina: od 14:15 hod. Večeře: od 17:00 do 18:00 hod. Dia-večeře: od 21:00 do 21:30 hod. Stravu, kterou klient nechce odebrat, nahlásí pracovníkovi Chráněného bydlení. Pracovník zajistí odhlášení stravy. Změny v objednávce jídel lze provádět do 8 hodin jeden pracovní den předem. Strava v Domově je připravována podle schváleného jídelního lístku. Na jeho tvorbě se mohou podílet klienti svými podněty a připomínkami. Jídelní lístek pro klienty je viditelně vyvěšen. Dietní strava se podává dle doporučení lékaře. Strava je pro jednotlivé diety připravována jednotně. Klienti, kteří odebírají jídla racionální a diabetická, mají vždy v pondělí možnost výběru ze dvou různých jídel k obědu. Klienti, kteří se rozhodnou odebírat z kuchyně Domova jen některá jídla, si s podporou pracovníků Chráněného bydlení zajišťují další stravu sami, podle vnitřních pravidel té které domácnosti. Stravování je zajištěno společně. Nákupu surovin, přípravy stravy a kuchyňských prací se účastní jednotliví klienti za podpory pracovníka v sociálních službách. Jídelníček je sestavován pracovníkem společně s klientem. Při plánování stravy slouží jídelníček Domova klientům jen jako inspirace pro vlastní sestavení jídelníčku. Podávání jídel probíhá v domluveném čase, individuálně je možné tento čas posunout vzhledem k programu jednotlivých klientů. Mimo pravidelná jídla mají klienti k dispozici další potraviny ve volně přístupné ledničce v kuchyni. Do společné skříně s potravinami mají klienti volný přístup, Klienti si mohou kupovat potraviny nad rámec společného stravování. O způsobu uložení vlastních potravin se klienti mohou poradit s pracovníkem a uložit si je ve vlastním pokoji, nebo na jiném vhodném místě. V případě zájmu si mohou klienti některá nebo i všechna jídla připravovat také samostatně nebo využívat služeb restaurací a jídelen ve městě. Částky za jídlo, které si klient připravuje sám, jsou klientovi odepisovány individuálně. DOBA KLIDU Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hod. do 6:00 hod. ráno. V době nočního klidu by se měli klienti chovat ohleduplně vůči spolubydlícím a obyvatelům v domě i Domově a nerušit hlukem; totéž platí při používání televizorů a rozhlasových přijímačů. HYGIENA PROSTŘEDÍ Svůj pokoj si každý klient uklízí sám. Bydlí-li v pokoji více klientů, střídají se v úklidu podle dohody. Udržování čistoty a pořádku v osobních věcech si zajišťují klienti. V případě potřeby Strana 4 (celkem 10)

5 podpory při udržování pořádku v osobních věcech a při úklidu pokoje pracovníci s klientem tuto činnost předem dojednávají a pomáhají podle potřeby. Na úklidu společných prostor v bytě a v domě se podílejí všichni klienti podle harmonogramu naplánovaných činností. Kouřit mohou klienti jen v prostorách k tomu určených. OSOBNÍ HYGIENA Každý klient má možnost denně udržovat osobní hygienu. Koupat se klienti mohou dle potřeby. Také rozsah podpory při hygieně pracovníci dojednávají s každým klientem jednotlivě. Součástí osobní hygieny je holení a stříhání nehtů. Služby pedikérky a kadeřnice Domov zajišťuje dle potřeb klientů. Jedná se o služby, které si klienti hradí sami. Osobní prádlo si klienti mění podle potřeby. Klienti by neměli své okolí obtěžovat tělesným zápachem a neudržovaným vzhledem. Praní, žehlení a opravu prádla zajišťuje Domov, pokud si tyto činnosti klienti nezajistí v rámci své domácnosti. ZDRAVOTNÍ PÉČE Po nástupu do Chráněného bydlení se klient může rozhodnout, zda zůstane v péči svého dosavadního praktického lékaře nebo využije možnosti přejít ke smluvnímu lékaři Domova. Smluvní lékař ordinuje v Domově pro klienty 2 dny v týdnu podle stanovených ordinačních hodin. Návštěvu ordinace lékaře mimo tyto dny, si klient dohodne s lékařem individuálně. Pokud klient zůstane v péči svého praktického lékaře nebo si zvolí jiného ošetřujícího lékaře než smluvního, Domov kontakt s lékařem může zprostředkovat. Dopravu klienta k lékaři však nezajišťuje. Další lékařskou péči poskytují klientům externí odborní lékaři. Zdravotní péči v Domově zajišťují všeobecné sestry a fyzioterapeut. Požadavek na lékařské vyšetření konzultuje pracovník Chráněného bydlení s všeobecnou sestrou ve službě, která pracovníkovi doporučí další postup. Předepisování, uložení léků, podávání léků, ošetření kůže, péči o rány, aplikaci injekcí apod. zajišťuje zdravotní personál po domluvě s klientem na základě ordinace lékaře. Klienti, u nichž vzniklo podezření na infekční onemocnění, se musí řídit pokyny smluvního lékaře Domova, ev. pokyny Krajské hygienické stanice. V případě akutního ohrožení zdraví nebo života klienta poskytuje personál první pomoc. VĚCI A FINANČNÍ PROSTŘEDKY KLIENTŮ Věci, které si přinese klient do domácnosti, zůstávají majetkem klienta. Vybavení domácnosti a věci zapůjčené Domovem k užívání zůstávají majetkem Domova. Domov přebírá při manipulaci s věcmi klienta odpovědnost pouze za ty osobní věci klienta, které jsou řádně evidovány a které klient pracovníkům předá (za účelem praní, žehlení, čištění apod.). Evidovány mohou být jen ty věci, které jsou (po dohodě s klientem) řádně označeny fixem nebo technologií zažehlovacích štítků. Řádným označením se myslí minimálně příjmení klienta a zkratka oddělení, na kterém klient bydlí. Zároveň však způsob označení oděvů a prádla nesmí vést ke stigmatizaci klienta. Elektrospotřebiče klientů: klienti, kteří si do Chráněného bydlení přinesou nové elektrické spotřebiče, musí předložit buď záruční list, nebo paragon (který u menších spotřebičů slouží jako záruční list) z důvodu zaevidování spotřebiče do podkladů pro revizního technika. Klient při vnesení nového spotřebiče revizi nemusí nechat provádět, tudíž nic neplatí. Revizní Strana 5 (celkem 10)

6 technik Domova pak již dle vyhlášky sám sleduje, kdy je na příslušný spotřebič nutné udělat revizní prohlídku. U vnášených starších spotřebičů (po záruční době) budeme od klienta vyžadovat, aby zaplatil jeho revizi, přičemž mu můžeme nabídnout služby našeho smluvního revizního technika. Cenné věci, vkladní knížky a peníze si mohou klienti bezpečně uložit v uzamykatelné skříňce ve svém pokoji. Cenné věci a vkladní knížky si klienti mohou uložit v trezoru u sociálních pracovnic. Každý klient Chráněného bydlení má možnost využití asistence při osvojování si dovedností při hospodaření a při rozvoji své samostatnosti při nakládání s finančními prostředky. K uložení a výběru finančních prostředků může klient využít tzv. depozitní účet, pokud se pro jeho založení klient při nástupu rozhodne. Poskytovatel vede depozitní účet pro každého klienta zvlášť u Komerční banky v Kolíně. Vedením administrativy k účtu jsou pověřené sociální pracovnice, samotné bankovní převody provádí ekonom na základě písemného souhlasu klienta a následného písemného pokynu sociální pracovnice. Úroky z vkladů na tomto účtu jsou zaneseny do výnosů Domova, náklady na vedení účtu jsou na vrub nákladů Domova. Platby v hotovosti z depozitní pokladny provádí sociální pracovnice na písemný pokyn klienta. Nemůže-li se klient podepsat, potvrdí jeho vůli podpisem svědek. U klientů s omezenou svéprávností se při nakládání s finančními prostředky pracovníci řídí pokyny opatrovníka; pro tyto účely se uzavírá s klientem Dohoda o nakládání s finančními prostředky, která je nedílnou součástí smlouvy. NÁVŠTĚVY Klienti mohou přijímat návštěvy každý den. Doporučená doba pro návštěvy v pokoji klienta v areálu Domova je od 14:00 do 17:00 hodin. Návštěva zachovává klid, respektuje soukromí spolubydlících a řídí se Návštěvním řádem Domova. Mimo tuto doporučenou dobu mohou klienti přijímat návštěvy ve společenských místnostech a v dalších společných prostorách Domova, za pěkného počasí také na zahradě; po dohodě se spolubydlícími také na pokoji. Je zakázáno přivádět a přinášet s sebou do budovy Domova psy nebo jiná zvířata (výjimkou jsou psi určení pro canisterapii). Ostatní psi, které s sebou návštěvy případně přivedou, mohou pobývat v zahradě či na dvoře. Nemohou zde však pobíhat volně, musí být na vodítku a pod dohledem majitele psa. Doporučená doba návštěv v bytech Jiráskovy Sady je od 14:00 do 22:00 hodin. Klienti mohou přijímat návštěvy i mimo tuto doporučenou dobu. V průběhu konání návštěvy by měli návštěvníci i navštívení ve zvýšené míře dbát na zachování klidu a soukromí svých spolubydlících. Domov neumožňuje návštěvám v bytech přespávat z důvodu ochrany bezpečí. Klient by měl o každé předem ohlášené i neohlášené návštěvě informovat pracovníka ve směně. POBYT MIMO DOMÁCNOST Klienti chodí mimo Domov samostatně, po předešlé průpravě. Po zdárném ukončení průpravy, kdy jsou již u jednotlivých osob vytipovány rizikové situace a je s nimi natrénováno jejich zvládání. Odcházející klient by měl oznámit pracovníkovi předpokládanou dobu návratu a tuto dobu dodržet. Přechodně může klient pobývat mimo domácnost 90 dní v roce, do této doby se nezapočítává hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Dnem pobytu mimo domácnost se rozumí den, kdy klient pobývá mimo domácnost 24 hodin (od 00:00 do 24:00). Strana 6 (celkem 10)

7 KULTURNÍ ŽIVOT Ve spolupráci s klienty organizuje Domov různé společenské akce, taneční zábavy, návštěvy filmových a divadelních představení, výlety apod. Pracovníci Domova vychovatelé nabízejí klientům denně různé činnosti v Domově i mimo něj. Pracovníci spolupracují s kulturními institucemi i fyzickými osobami a podporují klienty při návštěvách jejich akcí. Plán akcí organizovaných Domovem je vyvěšen na nástěnce v Domově i ve všech bytech Chráněného bydlení a klienti Chráněného bydlení se jich mohou účastnit. VZDĚLÁVÁNÍ Klientům se věnují vychovatelé Domova, kteří je podporují v udržení a prohloubení nabytých znalostí a dovedností. Klienti mohou využít nabídky Základní a praktické školy a účastnit se kurzu Doplnění základů vzdělání. PRACOVNĚ - TERAPEUTICKÁ ČINNOST Klienti se mohou ve vlastním zájmu a podle svých možností zúčastňovat různých pracovněterapeutických aktivit v Domově. Domov finančně neodměňuje pracovně-terapeutickou činnost ani práci pro osobní potřebu (sebeobslužné nebo kulturně zájmové činnosti). Tržby z prodeje výrobků klientů tvoří příjmy organizace a jsou využívány pro klienty na financování vstupenek na kulturní akce, výletů a rekreací a na nákup materiálu pro zájmovou činnost. Klienti mohou využít nabídky návazných sociálních služeb, např. organizací pro sociální rehabilitaci nebo agentury pro podporované zaměstnávání, která provádí nácvik zvyšování dovedností v oblastech cestování, orientace ve městě, sebeobsluhy, telefonování, práce na počítači, hospodaření s penězi, jednání s úřady a hledání pracovního místa na volném trhu práce. ÚHRADA ZA SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Měsíční úhrada za službu Chráněné bydlení zahrnuje úhradu za ubytování, stravu a úkony péče. Rozpis úhrady za jednu osobu/den: a) za celodenní stravu 170,- Kč, to je částka ve výši stravovací jednotky normální plus částka za režijní náklady na přípravu jídel nebo jednotlivá odebraná jídla viz tabulka Potraviny Režie Celkem Snídaně 14,-- 6,-- 20,-- Kč Přesnídávka 8,-- 6,-- 14,-- Kč Oběd 37,-- 38,-- 75,-- Kč Svačina 9,-- 7,-- 16,-- Kč Večeře 27,-- 18,-- 45,-- Kč Strana 7 (celkem 10)

8 b) za ubytování maximálně do částky 190,- Kč za osobu a den podle kvality bydlení a příjmu klienta viz tabulka Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Cena ubytování za osobu a den Cena stravy za osobu a den 190,00 170,00 155,00 170,00 Předpokládaná úhrada za měsíc 31 dní ,00 30 dní ,00 29 dní ,00 28 dní ,00 31 dní ,00 30 dní 9 750,00 29 dní 9 425,00 28 dní 9 100,00 Platná právní úprava nezaručuje klientům Chráněného bydlení 15% zůstatek z příjmů po zaplacení úhrady za ubytování, stravu a úkony péče podle zákona č. 108/2006 Sb. Pokud by klientovi nezůstaly po zaplacení ubytování, stravy a péče dostatečné prostředky na životní potřeby tak, aby si mohl hradit nezbytné potřeby, např. poplatky u lékařů, doplatky za léky, oblečení, hygienické potřeby, jiné drobné nákupy a podobně, a pokud by nebylo možné získat tyto prostředky od ostatních osob, např. od rodiny klienta, stanoví poskytovatel klientovi částku za ubytování tak, aby mu zůstalo po zaplacení úhrady 1 100,--Kč. Klient v tomto případě žádá poskytovatele o snížení úhrady. V tomto případě je klient povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu a neprodleně oznamovat a dokládat změny v příjmu. c) klient hradí kromě ubytování a stravy také úkony péče, kterou mu pracovníci Domova poskytují. Klient platí za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle částky stanovené ve smlouvě o pomoc při zajištění chodu domácnosti o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o zajištění zdravotní péče o sociálně terapeutické činnosti o podpora či zařizování běžných věcí o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí VYÚČTOVÁNÍ A PLATBA ÚHRADY Náklady na pobyt v Domově klient hradí zálohově 15. dne kalendářního měsíce, za který se úhrada hradí. Klient může úhradu zaplatit převodem z depozitního účtu vedeného v Domově Barbora, převodem z bankovního účtu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. V následujícím kalendářním měsíci obdrží klient do 5. dne vyúčtování služeb, včetně vratek za neodebranou stravu, které jsou klientovi převedeny na depozitní účet do 10. dne v měsíci nebo vyplaceny v hotovosti. Při včasném oznámení pobytu mimo Domov (do 8:00 hodin předešlého pracovního dne) nebo včasném odhlášení stravy náleží klientovi vratky za neodebraná jídla ve výši normy průměrných nákladů na potraviny a to bez režijních nákladů na přípravu jídla. Hospitalizace je vždy považována za předem oznámený pobyt mimo Domov. Úhradu úkonů péče za kalendářní měsíc zaplatí klient v následujícím měsíci do 10. dne. Strana 8 (celkem 10)

9 VÝPLATA DŮCHODU Klient si ponechá výplatu důchodu tak jak je zvyklý nebo může prostřednictvím Domova požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zařazení do hromadného výplatního seznamu. Takto vyplácený důchod přichází vždy 15. dne v měsíci a na depozitní účet klienta. Připadne-li 15. kalendářní den na sobotu je důchod připsán na účet v pátek, připadne-li 15. kalendářní den na neděli je důchod připsán v pondělí. Převzetí důchodu potvrdí klient svým podpisem na výplatní listině. Nemůže-li klient převzetí důchodu podepsat, potvrdí jeho převzetí klientem svědek. Za klienty s omezenou svéprávností ve smyslu hospodaření s penězi přejímá důchod zvláštní příjemce nebo opatrovník. PŘEJÍMÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK Poštovní zásilky přejímají klienti od poštovní doručovatelky v bytě a u zásilek doručených na adresu Domova ve vstupní hale Domova. Zásilky, které si klient osobně nepřebere, přebírá sociální pracovnice. Finanční hotovost vloží sociální pracovnice na depozitní účet klienta a o převzetí každé zásilky klienta informuje. Klient si zásilku převezme v kanceláři sociálních pracovnic. U klientů s omezenou svéprávností se při přejímání poštovních zásilek a finančních obnosů pracovníci řídí pokyny opatrovníka. VSTUP DO PROVOZNÍCH MÍSTNOSTÍ Vstup do místností v hlavní budově Domova jako je prádelna, sušárna, kuchyně je povolen se souhlasem ředitelky. Do kuchyně a výdejen jídla smí jen klient se zdravotním průkazem. ODPOVĚDNOST KLIENTŮ ZA ŠKODU NA SVĚŘENÉ VĚCI Klient odpovídá za škodu způsobenou na majetku Domova nebo majetku jiných osob. Rozsah škody a míru zavinění posuzuje v jednotlivých případech škodní komise, která přihlíží ke schopnosti klienta posoudit následky svého jednání. Klient se při nástupu do Domova může rozhodnout, zda převezme klíč od svého pokoje eventuálně od vstupu do budovy. Při ztrátě klíče nebo jeho poškození, hradí náklady na pořízení klient. OPATŘENÍ K DODRŽOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU Pokud klient i po opakovaném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel Domova, může ředitelka vypovědět tomuto klientovi smlouvu o poskytování služeb. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE Klienti jsou seznamováni s možnými riziky při vzniku různých krizových situací (například požár, havárie vodovodního potrubí, přerušení dodávek energií a vody) a se způsobem jejich řešení. Pro klienty platí pravidlo, že v případě vzniku nepředvídané krizové situace je klient povinen řídit se pokyny pracovníků Domova. Strana 9 (celkem 10)

10 STÍŽNOSTI Klient si může stěžovat na kvalitu a způsob poskytovaných služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsoben ohrožen. Postup při podání, vyřízení a evidenci stížností je podrobně uveden ve směrnici SM 06 Stížnosti. Tento dokument je klientům k dispozici na každém oddělení Domova. Na požádání jej klientovi předloží kterýkoliv pracovník. Obsah směrnice pro podávání stížností je ve zjednodušené formě vyvěšen ve společné chodbě. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY K ukončení poskytování služby dochází výpovědí smlouvy o poskytování služeb jednou ze smluvních stran nebo úmrtím klienta. Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 15 kalendářních dní a počíná běžet dnem podání. Klient nemusí důvod výpovědi udávat. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 90 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: 1. neuhrazení doplatku úhrady do částky stanovené podle skutečné výše příjmu klienta v případě zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu snížena nebo pokud klient úhradu za ubytování a stravu neplatil. 2. prodlení s placením úhrady delším než 90 dnů. b) jestliže klient i po opětovném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel Domova: 1. opakovaná fyzická agrese vůči ostatním klientům nebo personálu 2. vědomé a úmyslné poškozování majetku ostatních klientů, majetku personálu nebo majetku Poskytovatele 3. nadměrné užívání alkoholu nebo omamných látek vedoucí k narušení klidného soužití v Domově 4. přechodný pobyt mimo Domov, který přesáhne 90 dní v roce, do této doby se nezapočítává hospitalizace ve zdravotnickém zařízení 5. opakované úmyslné narušování kolektivního soužití c) pokud dojde ke změně zdravotního stavu klienta a poskytovatel nedokáže nadále poskytovat služby, které v důsledku této změny klient potřebuje. V případě oboustranné dohody, může být výpověď smlouvy dle individuální dohody. Domácí řád vstupuje v platnost dnem schválení ředitelkou. Dosavadní ZD 04 CHB/14 Domácí řád, vydání sedmé, se tímto aktem ruší. Kutná Hora dne: Poslední změny: Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA Účinnost: ředitelka Výtisk č. 1 Příjemce: archivní pare Strana 10 (celkem 10)

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Chráněné bydlení

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Chráněné bydlení Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Chráněné bydlení Tento domácí řád upravuje pravidla života v chráněném bydlení,

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domova seniorů Uhlířské Janovice, příspěvkové organizace DOMOV PRO SENIORY (DS) Úvod

DOMÁCÍ ŘÁD. Domova seniorů Uhlířské Janovice, příspěvkové organizace DOMOV PRO SENIORY (DS) Úvod Příloha č. 6 DOMÁCÍ ŘÁD Domova seniorů Uhlířské Janovice, příspěvkové organizace DOMOV PRO SENIORY (DS) Úvod Tento domácí řád obsahuje základní pravidla pro zajištění klidného, bezpečného a spokojeného

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních služeb domov se zvláštním režimem pod číslem.

Smlouva o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních služeb domov se zvláštním režimem pod číslem. Domov Kunšov s.r.o. se sídlem Eškova 413, 262 23 Jince, provozovna Albrechtice u Drahonic - Samota 16, 389 01 Vodňany, IČO : 016 27 392 Smlouva o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení sociálních

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. 3) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. 3) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Druh dokumentu: metodický pokyn Název: NABÍDKA SLUŽEB Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5, 15 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Platnost od: 2. 6. 2014 Účinnost od: 6. 6. 2014 Aktualizuje

Více

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. Masarykova 542 742 58 Příbor tel: 556 722 250 (ústředna) mobil:604 236 518 socialni@ddpribor.cz www.domovpribor.cz

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

uzavírají spolu tuto smlouvu o poskytování sociální služby Chráněného bydlení:

uzavírají spolu tuto smlouvu o poskytování sociální služby Chráněného bydlení: SMLOUVA č... o poskytování sociální služby chráněné bydlení v DSJ v souladu se z. č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku a v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. v platném znění, o sociálních službách mezi: Oblastní

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc IČO: 75004372 tel.:585 111 334 bank. spojení: KB Olomouc Číslo organizace: 1638 fax:585 311 959 č.ú.: 27-4231600247/0100

Více