ÚVOD PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ"

Transkript

1 DOMÁCÍ ŘÁD Chráněné bydlení ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v Chráněném bydlení (dále CHB), práva a povinnosti klientů v rámci Domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení potřeb klientů, jejich seberealizaci, kulturní a společenské vyžití. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Práva klientů: o právo na osobní svobodu o právo svobodně se rozhodnout o právo na soukromí o právo na rodinný a partnerský život o právo účastnit se společenského života o právo na důstojné zacházení a kvalifikovanou péči o právo podávat stížnosti o právo vlastnit majetek o právo na práci a odměnu o právo na vzdělání Povinnosti klientů: o dodržovat ustanovení smlouvy, kterou s Domovem uzavřeli o dodržovat ustanovení Domácího řádu o kouřit jen ve vyhrazených prostorách o upravit své chování tak, aby umožňovalo klidné soužití o řídit se pokyny pracovníků v případě vzniku nouzové nebo havarijní situace Přehled práv klientů ve zjednodušené formě je vyvěšen na zdi společné chodby. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY V Chráněném bydlení jsou klientům nabízeny a dojednávány s nimi tyto činnosti při poskytování služby: 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy o poskytnutí stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy v rozsahu 5 6 jídel denně o nabízeny jsou 4 druhy diet: racionální (č. 3), diabetická (č.9), šetřící (č.2) a s omezením tuků (č. 4) 2. poskytnutí ubytování o ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti o ubytování vytápění, úklid, malování a technická údržba pokojů i společných prostor o péče o prádlo praní, žehlení a opravy ložního a některého osobního prádla 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti o pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti o pomoc při údržbě domácích spotřebičů o podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami Strana 1 (celkem 10)

2 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání o podpora v oblasti partnerských vztahů o podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 5. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o pomoc při úkonech osobní hygieny o pomoc při základní péči o vlasy a nehty o pomoc při použití sociálního zařízení 6. zajištění zdravotní péče o sledování zdravotního stavu, jeho zhodnocení a předání aktuálních informací o aktuálním zdravotním stavu ošetřujícímu lékaři a zajištění následné léčby dle ordinace o v případě přímého ohrožení života zajištění poskytnutí první pomoci o zajištění vyšetření v odborných ambulancích o zajišťování předepsaných léků a jejich dodání z lékárny o příprava a podávání léků o měření ordinovaných glykémii o měření fyziologických funkcí o aplikace injekcí o ošetřování pokožky a převazy ran o zajištění zdravotních pomůcek o rehabilitace dle doporučení lékaře (individuální cvičení, vertikalizace chůze, vodoléčba, elektroléčba, masáže, magnetoléčba, ultrazvuk, laser, solux a parafin, kondiční skupinové cvičení, cvičení v krytém bazénu a andulační terapie) 7. sociálně terapeutické činnosti o zprostředkování přístupu k informacím a poradenská činnost o podpora rozvoje nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 8. podpora při zařizování běžných záležitostí o úschova finančních prostředků na depozitní účet o úschova dokumentů, cenností a vkladních knížek do trezoru o zprostředkování služeb kadeřnice a pedikérky za úhradu o doprovody na úřady a jiné instituce o přejímání poštovních zásilek 9. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity o doprovody na výstavy, divadelní, hudební a jiná představení o pravidelné procházky do města a okolí (skupinové i individuální) o trénink stolního tenisu a účast na tenisových turnajích na regionální i celostátní úrovni o rekreační pobyty, výlety a hiporehabilitace v doprovodu pracovníků zařízení o podpora výtvarných a rukodělných prací s motivací na účasti na výtvarných soutěžích o možnost práce s počítačem (rozvoj počítačové gramotnosti) a přístup na internet o doprovázení na jednání s orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 10. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí o uvnitř organizace: pracovníci zařízení při poskytování služby podporují klienty při formulování jejich práv a oprávněných zájmů, reagují na podněty, připomínky a Strana 2 (celkem 10)

3 stížnosti klientů, předcházejí situacím střetů zájmů, porušování práv klientů a vzniku rizikových situací. Při jejich vzniku je řeší v souladu s metodickými postupy poskytovatele. Pracovníci respektují individualitu každého klienta a vytvářejí příležitosti pro aktivní zapojení klientů do činností podle vlastní volby. Tvorbou a pravidelnou kontrolou plnění individuálního plánu klienta jsou klienti zapojeni do rozhodování o způsobu poskytování služby. Klienti nebo jejich opatrovníci mají též možnost souhlasit s péčí o svou osobu ze strany studentůpraktikantů nebo mohou tuto péči odmítnout. o vně organizace: pracovníci při doprovázení klientů mimo areál Domova (např. na úřady, instituce, kulturní akce, výlety) jim poskytují podporu při prosazování práv a oprávněných zájmů podle jejich individuálních potřeb a oprávněných požadavků a vystupují tak, aby klienti byli chráněni před předsudky a negativním hodnocením. PLÁNOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PRŮBĚHU SLUŽBY S každým klientem je pravidelně plánován a vyhodnocován průběh poskytování sociální služby. Podrobná pravidla plánování stanoví Metodika plánování služby. Za klientem přichází jmenovaný pracovník tzv. klíčový pracovník, který se dotazuje, jak je klient spokojený s dojednaným a prováděným způsobem poskytování služby. V případě potřeby s klientem domluví změnu v poskytování služby. Zároveň se dotazuje na potřeby či individuálně určené cíle a dojednává podporu k jejich naplnění či dosažení (v souladu s posláním a činnostmi organizace). Pokud se klient ze zdravotních důvodů nemůže rozhovoru o plánování služby zúčastnit, postupuje klíčový pracovník pomocí specifických metod a do plánování služby zapojuje rovněž opatrovníka, osobu blízkou nebo rodinu klienta. SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Klienti se podle svých sil a schopností podílejí na organizování provozu své domácnosti i naplňování společenského života Domova. Důležité je, aby se každý naučil využívat co nejvíce vlastních schopností. Svým jednáním napomáhají vytváření klidného a nekonfliktního prostředí, a to slušným chováním, porozuměním a dodržováním pravidel zařízení. UBYTOVÁNÍ Sociální službu Chráněné bydlení poskytujeme ve 2 bytech ve městě v Jiráskových Sadech č. 474 (Chráněné bydlení byty) a v areálu Domova na Pirknerově náměstí č. 229 (Chráněné bydlení pavilon). Při přijetí nového klienta do domácnosti Chráněného bydlení je mu nabídnuta ložnice a je seznámen s tím, které místnosti jsou ve společném užívání. O změnách v ubytování rozhoduje ředitelka, přičemž zohledňuje přání klienta a jejich zdravotní stav. Záležitost vždy projednává se všemi dotčenými osobami. Klient, který při nástupu do Chráněného bydlení přijal bydlení ve vícelůžkovém pokoji a v průběhu pobytu projeví zájem o jednolůžkový pokoj, se může nechat zapsat do pořadníku zájemců o jednolůžkový pokoj. Žádosti vedené v tomto pořadníku jsou vyřizovány podle data podání s tím, že však přednostně jsou vyřizovány žádosti uchazečů z pořadníku o přijetí do Chráněného bydlení s dřívějším datem podání. Všechny byty jsou zařízeny nábytkem. Každá domácnost má společný obývací pokoj, kuchyňský kout s možnosti samostatného vaření a příslušenství (sprchu a WC). Součástí Strana 3 (celkem 10)

4 vybavení je automatická pračka se sušičkou, která umožní klientům samostatné praní. Klienti si mohou byt vybavit drobnými předměty, které jim budou zpříjemňovat prostředí. V každém bytě je telefon, který slouží klientů pro volání na tísňové linky a pro vyřízení neodkladných záležitostí (konzultace s pracovníkem Domova, s lékařem, s opatrovníkem). K vyřizování soukromých hovorů mohou klienti využívat telefon na Chráněném bydlení pavilon, tyto hovory si klienti platí dle skutečně provolaného času. Vyúčtování telefonátů se provádí vždy na konci měsíce. V Domově není možné ubytování společně se psem či kočkou. Přítomnost ostatních domácích zvířat se řeší vždy individuálně. STRAVOVÁNÍ Pokud se klient rozhodne odebírat některá jídla připravovaná v kuchyni Domova, vezme na vědomí, že strava se vydává pětkrát (u klientů s diabetem šestkrát) denně. Snídaně: od 7:30 do 8:30 hod. Přesnídávka: od 9:30 hod. Oběd: od 12:00 do 13:00 hod. Svačina: od 14:15 hod. Večeře: od 17:00 do 18:00 hod. Dia-večeře: od 21:00 do 21:30 hod. Stravu, kterou klient nechce odebrat, nahlásí pracovníkovi Chráněného bydlení. Pracovník zajistí odhlášení stravy. Změny v objednávce jídel lze provádět do 8 hodin jeden pracovní den předem. Strava v Domově je připravována podle schváleného jídelního lístku. Na jeho tvorbě se mohou podílet klienti svými podněty a připomínkami. Jídelní lístek pro klienty je viditelně vyvěšen. Dietní strava se podává dle doporučení lékaře. Strava je pro jednotlivé diety připravována jednotně. Klienti, kteří odebírají jídla racionální a diabetická, mají vždy v pondělí možnost výběru ze dvou různých jídel k obědu. Klienti, kteří se rozhodnou odebírat z kuchyně Domova jen některá jídla, si s podporou pracovníků Chráněného bydlení zajišťují další stravu sami, podle vnitřních pravidel té které domácnosti. Stravování je zajištěno společně. Nákupu surovin, přípravy stravy a kuchyňských prací se účastní jednotliví klienti za podpory pracovníka v sociálních službách. Jídelníček je sestavován pracovníkem společně s klientem. Při plánování stravy slouží jídelníček Domova klientům jen jako inspirace pro vlastní sestavení jídelníčku. Podávání jídel probíhá v domluveném čase, individuálně je možné tento čas posunout vzhledem k programu jednotlivých klientů. Mimo pravidelná jídla mají klienti k dispozici další potraviny ve volně přístupné ledničce v kuchyni. Do společné skříně s potravinami mají klienti volný přístup, Klienti si mohou kupovat potraviny nad rámec společného stravování. O způsobu uložení vlastních potravin se klienti mohou poradit s pracovníkem a uložit si je ve vlastním pokoji, nebo na jiném vhodném místě. V případě zájmu si mohou klienti některá nebo i všechna jídla připravovat také samostatně nebo využívat služeb restaurací a jídelen ve městě. Částky za jídlo, které si klient připravuje sám, jsou klientovi odepisovány individuálně. DOBA KLIDU Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hod. do 6:00 hod. ráno. V době nočního klidu by se měli klienti chovat ohleduplně vůči spolubydlícím a obyvatelům v domě i Domově a nerušit hlukem; totéž platí při používání televizorů a rozhlasových přijímačů. HYGIENA PROSTŘEDÍ Svůj pokoj si každý klient uklízí sám. Bydlí-li v pokoji více klientů, střídají se v úklidu podle dohody. Udržování čistoty a pořádku v osobních věcech si zajišťují klienti. V případě potřeby Strana 4 (celkem 10)

5 podpory při udržování pořádku v osobních věcech a při úklidu pokoje pracovníci s klientem tuto činnost předem dojednávají a pomáhají podle potřeby. Na úklidu společných prostor v bytě a v domě se podílejí všichni klienti podle harmonogramu naplánovaných činností. Kouřit mohou klienti jen v prostorách k tomu určených. OSOBNÍ HYGIENA Každý klient má možnost denně udržovat osobní hygienu. Koupat se klienti mohou dle potřeby. Také rozsah podpory při hygieně pracovníci dojednávají s každým klientem jednotlivě. Součástí osobní hygieny je holení a stříhání nehtů. Služby pedikérky a kadeřnice Domov zajišťuje dle potřeb klientů. Jedná se o služby, které si klienti hradí sami. Osobní prádlo si klienti mění podle potřeby. Klienti by neměli své okolí obtěžovat tělesným zápachem a neudržovaným vzhledem. Praní, žehlení a opravu prádla zajišťuje Domov, pokud si tyto činnosti klienti nezajistí v rámci své domácnosti. ZDRAVOTNÍ PÉČE Po nástupu do Chráněného bydlení se klient může rozhodnout, zda zůstane v péči svého dosavadního praktického lékaře nebo využije možnosti přejít ke smluvnímu lékaři Domova. Smluvní lékař ordinuje v Domově pro klienty 2 dny v týdnu podle stanovených ordinačních hodin. Návštěvu ordinace lékaře mimo tyto dny, si klient dohodne s lékařem individuálně. Pokud klient zůstane v péči svého praktického lékaře nebo si zvolí jiného ošetřujícího lékaře než smluvního, Domov kontakt s lékařem může zprostředkovat. Dopravu klienta k lékaři však nezajišťuje. Další lékařskou péči poskytují klientům externí odborní lékaři. Zdravotní péči v Domově zajišťují všeobecné sestry a fyzioterapeut. Požadavek na lékařské vyšetření konzultuje pracovník Chráněného bydlení s všeobecnou sestrou ve službě, která pracovníkovi doporučí další postup. Předepisování, uložení léků, podávání léků, ošetření kůže, péči o rány, aplikaci injekcí apod. zajišťuje zdravotní personál po domluvě s klientem na základě ordinace lékaře. Klienti, u nichž vzniklo podezření na infekční onemocnění, se musí řídit pokyny smluvního lékaře Domova, ev. pokyny Krajské hygienické stanice. V případě akutního ohrožení zdraví nebo života klienta poskytuje personál první pomoc. VĚCI A FINANČNÍ PROSTŘEDKY KLIENTŮ Věci, které si přinese klient do domácnosti, zůstávají majetkem klienta. Vybavení domácnosti a věci zapůjčené Domovem k užívání zůstávají majetkem Domova. Domov přebírá při manipulaci s věcmi klienta odpovědnost pouze za ty osobní věci klienta, které jsou řádně evidovány a které klient pracovníkům předá (za účelem praní, žehlení, čištění apod.). Evidovány mohou být jen ty věci, které jsou (po dohodě s klientem) řádně označeny fixem nebo technologií zažehlovacích štítků. Řádným označením se myslí minimálně příjmení klienta a zkratka oddělení, na kterém klient bydlí. Zároveň však způsob označení oděvů a prádla nesmí vést ke stigmatizaci klienta. Elektrospotřebiče klientů: klienti, kteří si do Chráněného bydlení přinesou nové elektrické spotřebiče, musí předložit buď záruční list, nebo paragon (který u menších spotřebičů slouží jako záruční list) z důvodu zaevidování spotřebiče do podkladů pro revizního technika. Klient při vnesení nového spotřebiče revizi nemusí nechat provádět, tudíž nic neplatí. Revizní Strana 5 (celkem 10)

6 technik Domova pak již dle vyhlášky sám sleduje, kdy je na příslušný spotřebič nutné udělat revizní prohlídku. U vnášených starších spotřebičů (po záruční době) budeme od klienta vyžadovat, aby zaplatil jeho revizi, přičemž mu můžeme nabídnout služby našeho smluvního revizního technika. Cenné věci, vkladní knížky a peníze si mohou klienti bezpečně uložit v uzamykatelné skříňce ve svém pokoji. Cenné věci a vkladní knížky si klienti mohou uložit v trezoru u sociálních pracovnic. Každý klient Chráněného bydlení má možnost využití asistence při osvojování si dovedností při hospodaření a při rozvoji své samostatnosti při nakládání s finančními prostředky. K uložení a výběru finančních prostředků může klient využít tzv. depozitní účet, pokud se pro jeho založení klient při nástupu rozhodne. Poskytovatel vede depozitní účet pro každého klienta zvlášť u Komerční banky v Kolíně. Vedením administrativy k účtu jsou pověřené sociální pracovnice, samotné bankovní převody provádí ekonom na základě písemného souhlasu klienta a následného písemného pokynu sociální pracovnice. Úroky z vkladů na tomto účtu jsou zaneseny do výnosů Domova, náklady na vedení účtu jsou na vrub nákladů Domova. Platby v hotovosti z depozitní pokladny provádí sociální pracovnice na písemný pokyn klienta. Nemůže-li se klient podepsat, potvrdí jeho vůli podpisem svědek. U klientů s omezenou svéprávností se při nakládání s finančními prostředky pracovníci řídí pokyny opatrovníka; pro tyto účely se uzavírá s klientem Dohoda o nakládání s finančními prostředky, která je nedílnou součástí smlouvy. NÁVŠTĚVY Klienti mohou přijímat návštěvy každý den. Doporučená doba pro návštěvy v pokoji klienta v areálu Domova je od 14:00 do 17:00 hodin. Návštěva zachovává klid, respektuje soukromí spolubydlících a řídí se Návštěvním řádem Domova. Mimo tuto doporučenou dobu mohou klienti přijímat návštěvy ve společenských místnostech a v dalších společných prostorách Domova, za pěkného počasí také na zahradě; po dohodě se spolubydlícími také na pokoji. Je zakázáno přivádět a přinášet s sebou do budovy Domova psy nebo jiná zvířata (výjimkou jsou psi určení pro canisterapii). Ostatní psi, které s sebou návštěvy případně přivedou, mohou pobývat v zahradě či na dvoře. Nemohou zde však pobíhat volně, musí být na vodítku a pod dohledem majitele psa. Doporučená doba návštěv v bytech Jiráskovy Sady je od 14:00 do 22:00 hodin. Klienti mohou přijímat návštěvy i mimo tuto doporučenou dobu. V průběhu konání návštěvy by měli návštěvníci i navštívení ve zvýšené míře dbát na zachování klidu a soukromí svých spolubydlících. Domov neumožňuje návštěvám v bytech přespávat z důvodu ochrany bezpečí. Klient by měl o každé předem ohlášené i neohlášené návštěvě informovat pracovníka ve směně. POBYT MIMO DOMÁCNOST Klienti chodí mimo Domov samostatně, po předešlé průpravě. Po zdárném ukončení průpravy, kdy jsou již u jednotlivých osob vytipovány rizikové situace a je s nimi natrénováno jejich zvládání. Odcházející klient by měl oznámit pracovníkovi předpokládanou dobu návratu a tuto dobu dodržet. Přechodně může klient pobývat mimo domácnost 90 dní v roce, do této doby se nezapočítává hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Dnem pobytu mimo domácnost se rozumí den, kdy klient pobývá mimo domácnost 24 hodin (od 00:00 do 24:00). Strana 6 (celkem 10)

7 KULTURNÍ ŽIVOT Ve spolupráci s klienty organizuje Domov různé společenské akce, taneční zábavy, návštěvy filmových a divadelních představení, výlety apod. Pracovníci Domova vychovatelé nabízejí klientům denně různé činnosti v Domově i mimo něj. Pracovníci spolupracují s kulturními institucemi i fyzickými osobami a podporují klienty při návštěvách jejich akcí. Plán akcí organizovaných Domovem je vyvěšen na nástěnce v Domově i ve všech bytech Chráněného bydlení a klienti Chráněného bydlení se jich mohou účastnit. VZDĚLÁVÁNÍ Klientům se věnují vychovatelé Domova, kteří je podporují v udržení a prohloubení nabytých znalostí a dovedností. Klienti mohou využít nabídky Základní a praktické školy a účastnit se kurzu Doplnění základů vzdělání. PRACOVNĚ - TERAPEUTICKÁ ČINNOST Klienti se mohou ve vlastním zájmu a podle svých možností zúčastňovat různých pracovněterapeutických aktivit v Domově. Domov finančně neodměňuje pracovně-terapeutickou činnost ani práci pro osobní potřebu (sebeobslužné nebo kulturně zájmové činnosti). Tržby z prodeje výrobků klientů tvoří příjmy organizace a jsou využívány pro klienty na financování vstupenek na kulturní akce, výletů a rekreací a na nákup materiálu pro zájmovou činnost. Klienti mohou využít nabídky návazných sociálních služeb, např. organizací pro sociální rehabilitaci nebo agentury pro podporované zaměstnávání, která provádí nácvik zvyšování dovedností v oblastech cestování, orientace ve městě, sebeobsluhy, telefonování, práce na počítači, hospodaření s penězi, jednání s úřady a hledání pracovního místa na volném trhu práce. ÚHRADA ZA SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Měsíční úhrada za službu Chráněné bydlení zahrnuje úhradu za ubytování, stravu a úkony péče. Rozpis úhrady za jednu osobu/den: a) za celodenní stravu 170,- Kč, to je částka ve výši stravovací jednotky normální plus částka za režijní náklady na přípravu jídel nebo jednotlivá odebraná jídla viz tabulka Potraviny Režie Celkem Snídaně 14,-- 6,-- 20,-- Kč Přesnídávka 8,-- 6,-- 14,-- Kč Oběd 37,-- 38,-- 75,-- Kč Svačina 9,-- 7,-- 16,-- Kč Večeře 27,-- 18,-- 45,-- Kč Strana 7 (celkem 10)

8 b) za ubytování maximálně do částky 190,- Kč za osobu a den podle kvality bydlení a příjmu klienta viz tabulka Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Cena ubytování za osobu a den Cena stravy za osobu a den 190,00 170,00 155,00 170,00 Předpokládaná úhrada za měsíc 31 dní ,00 30 dní ,00 29 dní ,00 28 dní ,00 31 dní ,00 30 dní 9 750,00 29 dní 9 425,00 28 dní 9 100,00 Platná právní úprava nezaručuje klientům Chráněného bydlení 15% zůstatek z příjmů po zaplacení úhrady za ubytování, stravu a úkony péče podle zákona č. 108/2006 Sb. Pokud by klientovi nezůstaly po zaplacení ubytování, stravy a péče dostatečné prostředky na životní potřeby tak, aby si mohl hradit nezbytné potřeby, např. poplatky u lékařů, doplatky za léky, oblečení, hygienické potřeby, jiné drobné nákupy a podobně, a pokud by nebylo možné získat tyto prostředky od ostatních osob, např. od rodiny klienta, stanoví poskytovatel klientovi částku za ubytování tak, aby mu zůstalo po zaplacení úhrady 1 100,--Kč. Klient v tomto případě žádá poskytovatele o snížení úhrady. V tomto případě je klient povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu a neprodleně oznamovat a dokládat změny v příjmu. c) klient hradí kromě ubytování a stravy také úkony péče, kterou mu pracovníci Domova poskytují. Klient platí za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle částky stanovené ve smlouvě o pomoc při zajištění chodu domácnosti o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o zajištění zdravotní péče o sociálně terapeutické činnosti o podpora či zařizování běžných věcí o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí VYÚČTOVÁNÍ A PLATBA ÚHRADY Náklady na pobyt v Domově klient hradí zálohově 15. dne kalendářního měsíce, za který se úhrada hradí. Klient může úhradu zaplatit převodem z depozitního účtu vedeného v Domově Barbora, převodem z bankovního účtu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. V následujícím kalendářním měsíci obdrží klient do 5. dne vyúčtování služeb, včetně vratek za neodebranou stravu, které jsou klientovi převedeny na depozitní účet do 10. dne v měsíci nebo vyplaceny v hotovosti. Při včasném oznámení pobytu mimo Domov (do 8:00 hodin předešlého pracovního dne) nebo včasném odhlášení stravy náleží klientovi vratky za neodebraná jídla ve výši normy průměrných nákladů na potraviny a to bez režijních nákladů na přípravu jídla. Hospitalizace je vždy považována za předem oznámený pobyt mimo Domov. Úhradu úkonů péče za kalendářní měsíc zaplatí klient v následujícím měsíci do 10. dne. Strana 8 (celkem 10)

9 VÝPLATA DŮCHODU Klient si ponechá výplatu důchodu tak jak je zvyklý nebo může prostřednictvím Domova požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zařazení do hromadného výplatního seznamu. Takto vyplácený důchod přichází vždy 15. dne v měsíci a na depozitní účet klienta. Připadne-li 15. kalendářní den na sobotu je důchod připsán na účet v pátek, připadne-li 15. kalendářní den na neděli je důchod připsán v pondělí. Převzetí důchodu potvrdí klient svým podpisem na výplatní listině. Nemůže-li klient převzetí důchodu podepsat, potvrdí jeho převzetí klientem svědek. Za klienty s omezenou svéprávností ve smyslu hospodaření s penězi přejímá důchod zvláštní příjemce nebo opatrovník. PŘEJÍMÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK Poštovní zásilky přejímají klienti od poštovní doručovatelky v bytě a u zásilek doručených na adresu Domova ve vstupní hale Domova. Zásilky, které si klient osobně nepřebere, přebírá sociální pracovnice. Finanční hotovost vloží sociální pracovnice na depozitní účet klienta a o převzetí každé zásilky klienta informuje. Klient si zásilku převezme v kanceláři sociálních pracovnic. U klientů s omezenou svéprávností se při přejímání poštovních zásilek a finančních obnosů pracovníci řídí pokyny opatrovníka. VSTUP DO PROVOZNÍCH MÍSTNOSTÍ Vstup do místností v hlavní budově Domova jako je prádelna, sušárna, kuchyně je povolen se souhlasem ředitelky. Do kuchyně a výdejen jídla smí jen klient se zdravotním průkazem. ODPOVĚDNOST KLIENTŮ ZA ŠKODU NA SVĚŘENÉ VĚCI Klient odpovídá za škodu způsobenou na majetku Domova nebo majetku jiných osob. Rozsah škody a míru zavinění posuzuje v jednotlivých případech škodní komise, která přihlíží ke schopnosti klienta posoudit následky svého jednání. Klient se při nástupu do Domova může rozhodnout, zda převezme klíč od svého pokoje eventuálně od vstupu do budovy. Při ztrátě klíče nebo jeho poškození, hradí náklady na pořízení klient. OPATŘENÍ K DODRŽOVÁNÍ DOMÁCÍHO ŘÁDU Pokud klient i po opakovaném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel Domova, může ředitelka vypovědět tomuto klientovi smlouvu o poskytování služeb. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE Klienti jsou seznamováni s možnými riziky při vzniku různých krizových situací (například požár, havárie vodovodního potrubí, přerušení dodávek energií a vody) a se způsobem jejich řešení. Pro klienty platí pravidlo, že v případě vzniku nepředvídané krizové situace je klient povinen řídit se pokyny pracovníků Domova. Strana 9 (celkem 10)

10 STÍŽNOSTI Klient si může stěžovat na kvalitu a způsob poskytovaných služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsoben ohrožen. Postup při podání, vyřízení a evidenci stížností je podrobně uveden ve směrnici SM 06 Stížnosti. Tento dokument je klientům k dispozici na každém oddělení Domova. Na požádání jej klientovi předloží kterýkoliv pracovník. Obsah směrnice pro podávání stížností je ve zjednodušené formě vyvěšen ve společné chodbě. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY K ukončení poskytování služby dochází výpovědí smlouvy o poskytování služeb jednou ze smluvních stran nebo úmrtím klienta. Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 15 kalendářních dní a počíná běžet dnem podání. Klient nemusí důvod výpovědi udávat. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 90 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: 1. neuhrazení doplatku úhrady do částky stanovené podle skutečné výše příjmu klienta v případě zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu snížena nebo pokud klient úhradu za ubytování a stravu neplatil. 2. prodlení s placením úhrady delším než 90 dnů. b) jestliže klient i po opětovném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel Domova: 1. opakovaná fyzická agrese vůči ostatním klientům nebo personálu 2. vědomé a úmyslné poškozování majetku ostatních klientů, majetku personálu nebo majetku Poskytovatele 3. nadměrné užívání alkoholu nebo omamných látek vedoucí k narušení klidného soužití v Domově 4. přechodný pobyt mimo Domov, který přesáhne 90 dní v roce, do této doby se nezapočítává hospitalizace ve zdravotnickém zařízení 5. opakované úmyslné narušování kolektivního soužití c) pokud dojde ke změně zdravotního stavu klienta a poskytovatel nedokáže nadále poskytovat služby, které v důsledku této změny klient potřebuje. V případě oboustranné dohody, může být výpověď smlouvy dle individuální dohody. Domácí řád vstupuje v platnost dnem schválení ředitelkou. Dosavadní ZD 04 CHB/14 Domácí řád, vydání sedmé, se tímto aktem ruší. Kutná Hora dne: Poslední změny: Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA Účinnost: ředitelka Výtisk č. 1 Příjemce: archivní pare Strana 10 (celkem 10)

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 756 23 Jablůnka Domácí řád Počet stran: 12 Účinnost od 1.9.2013 Zpracoval Schválil

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) DOMOV PRO

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava,

Více