Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady. Druhé téma kurzu Evropská sociální politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady. Druhé téma kurzu Evropská sociální politika"

Transkript

1 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Druhé téma kurzu Evropská sociální politika

2 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Přehled metod často užívaných při studiu sociální politiky Srovnávací analýza: principy, teorie, přístupy Příklad srovnávací analýzy: Reprezentativní studie 28 zemí: Kvalita života v Evropě 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 2

3 Přehled metod často užívaných při studiu sociální politiky Srovnávací analýza: principy, teorie, přístupy Příklad srovnávací analýzy: Reprezentativní studie 28 evropských zemí Přehled metod často užívaných při studiu sociální politiky Případové studie Analýza událostí Analýza statistických údajů Rozhovory Procesuální analýza Reprezentativní šetření / průzkumy veřejného mínění Expertní šetření / cílové skupiny Srovnávací analýza (spíše širší než hlubší přístup: popisnější studie) Případové studie mohou být kulturně specifičtější a poskytnout hlubší vhled a teoretická vysvětlení. Srovnávací analýza umožňuje učit se z experimentů, realizovaných jinými, a poučit se z jejich chyb či produktivních inovací. Je ale rigidnější a selektivnější co do zpracovávaných údajů. 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 3

4 Srovnávací analýza: principy a přístupy Bez možnosti srovnání lidské myšlení neví, jak si počínat. Alexis de Tocqueville: Democracy in America Porovnáním určité situace s jinou získáme lepší přehled o naší současné situaci a o našich možnostech a omezeních. Učíme se srovnáváním. Srovnávací veřejná politika je o tom, jak, proč a za jakým účelem různé vlády vyvíjejí určité aktivity nebo naopak setrvávají v nečinnosti. Heidenheimer, Heclo, Adams: Comparative Public Policy Pouze srovnávací empirické bádání dostatečně ozřejmí základní vlastnosti, které mají soudobé sociální státy společné nebo v čem se naopak liší. Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 4

5 Srovnávací analýza: principy a přístupy Proč porovnávat různé sociální politiky Teoretické pohledy při srovnávání sociálních politik Základní problémy srovnávací analýzy Typy studií v oblasti srovnávací analýzy Analýza sociálního státu: různé výzkumné strategie Metodologické aspekty 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 5

6 Proč srovnávat různé sociální politiky: Abychom dospěli k hlubšímu pochopení toho, jak si počínají vlády a instituce při řešení sociálních problémů, jakou úlohu hrají ostatní aktéři a jaké jsou účinky sociální politiky. Záleží na sociální politice? Hledáme vodítka pro tvorbu lepší sociální politiky. Získáváme lepší přehled o harmonizaci a koordinaci národních sociálních politik v rámci Evropské unie. Srovnávací analýza se nalézá na půli cesty mezi čistou a aplikovanou vědou a uplatňuje se v politickém konzultantství a poradenství. 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 6

7 Úrovně srovnávání Teorie na makroúrovni Systémová teorie: prvky, vztahy, vymezení, vnější faktory, zpětněvazební smyčky, černé schránky se vstupy a výstupy, otevřené versus uzavřené systémy (Easton, Ashby, kybernetika) Strukturální funkcionalismus: státy a další instituce se vyvíjejí s identifikovatelnými strukturami a funkcemi: regulačními, distribučními, se zavedenými způsoby agregace diferencovaných zájmů atd. (Parsons, Coleman) Teorie na střední úrovni Politické styly: vlády se liší ve své schopnosti nastavovat politické cíle a v odhodlání jednat preventivně a proaktivně (Richardson) Teorie byrokracie: byrokratické systémy existují povýtce v podobných formátech, plní podobné funkce a rozvíjejí specifické vztahy s politickou třídaou (Weber, Blondel, Osborne-Gaebler) 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 7

8 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Socioekonomické modernizační teorie Wilensky Cutwright Jackmann Státy reagují na obecné procesy industrializace a modernizace v zásadě obdobnými typy sociální politiky. Teorie kulturní determinace Rimlinger King Caim-Caudle Almond Verba Vliv silně zakořeněných kulturních idejí a vzorů chování (např. občanská kultura), pramenící z různosti dějin, na sociální zabezpečení. 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 8

9 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Rámec vztahu politických stran a státu Castles Rose Peters Teorie soupeření politických tříd Gough Offe Stephens Schopnost politických institucí (vlád a politických stran) přenášet občanské preference do sociální politiky Sociální stát je utvářen soutěží podnikatelských sil, hnaných kapitalistickou akumulací, a reprezentací pracovních sil 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 9

10 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Neokorporativismus Schmitter Lehmbruch Wilensky Schopnost vytvářet, koordinovat a implementovat sociální politiku závisí na silně organizovaných zájmových blocích (odbory, profesní sdružení, představitelé zaměstnavatelů) a institucích zprostředkujících zájmy. Institucionalismus Weyr Heclo Skocpol Olsen March Institucionální rámce (národní státy, sociální stát) ovlivňují tvorbu sociální politiky. 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 10

11 Různé teoretické pohledy při srovnávání sociální politiky Teorie sociálního kapitálu Putnam Občanská angažovanost lidí prostřednictvím občanských sdružení ovlivňuje fungování demokratických institucí a tedy i sociálního státu. Procesy tvorby a realizace sociální politiky Jones Peters Sociální politika je chápána jako sled identifikace problémů a tvorby, implementace a hodnocení sociální politiky Globalizace a evropeizace Wright Bouget Operační prostor evropských sociálních států je stále výrazněji definován vnějšími faktory ekonomické globalizace a právním a politickým rámcem Evropské unie. 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 11

12 Jak směšovat teorie? Příklad: model tvorby a implementace sociální politiky Kulturní tradice Politické ideologie FORMOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SOCIÁLNÍ POLIKY Postoje a chování populace Politické a ekonomické instituce Ekonomické zdroje 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 12

13 Základní problémy srovnávací analýzy Galtonův problém: jak oddělit rozdílnost kulturních nebo institucionálních vzorů od jiných příčin rozdílnosti/podobnosti Jak integrovat chování a jiné vlastnosti jednotlivců s charakteristikou kolektivních entit Jak vybírat případy: Problém podobnosti/rozdílnosti: většina srovnávacích studií preferuje výběr co nejpodobnějších případů, ale Skocpol, Przeworski a Teune dávají přednost volbě co nejrozdílnějších případů. Problém relevance teorie Jak co nejvíce zvýšit experimentální různorodost, snížit různorodost omylů a kontrolovat vnější různorodost (Peters) Jak aplikovat několik teorií na jeden poznávací problém 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 13

14 Typy studií v oblasti srovnávací politiky - dle Peterse (1998) Studie v rámci jedné země: (s odkazy na jiné země) Procesní a institucionální studie: cykly politických procesů, daňová politika Typologická studie: typologie sociálního státu Regionální statistická analýza: sociální státy v Západní Evropě, Latinské Americe, země v přechodném stádiu ; Eurostat, laekenské ukazatele Globální statistické studie: OSN, OECD, Světová banka, Světová zdravotní organizace, přehledy Mezinárodní organizace práce, Lucemburská příjmová studie 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 14

15 Srovnávání sociálních států: různé badatelské strategie Přístup sledující sociální výdaje (např. % HDP) Wilenski, Mahler, Katz Údaje jsou většinou snadno k dispozici. Tento přístup však nepokrývá nepeněžní služby, neanalyzuje hospodárnost sociálních programů a jejich reálné dopady na sociální situaci klientů. Přístup aplikující kritérium uznaných práv (úroveň peněžních dávek, kritéria opravňující k čerpání, rozsah selektivity a všeobecného pokrytí) Korpi, Palme, Kangas Přístup na základě teorie sociálních práv je velmi náročný co do dostupnosti údajů. 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 15

16 Srovnávání sociálních států: různé badatelské strategie Dekomodifikační koncepce Esping-Andersen Analýza závislosti nároků na dostupnosti prostřednictvím trhu. Čím univerzálnější dávky, tím dekomodifikovanější sociální stát. Vynikajícím kritériem sociálních práv je zřejmě to, do jaké míry umožňují lidem zbavit jejich životní podmínky závislosti na čistě tržních silách. (The Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990:3) Případové studie určitého časového období (např. národní monografie systému sociálního zabezpečení) Hloubková analýza vývoje určitého případu (většinou státu) založená na kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 16

17 Srovnávání sociálních států: různé badatelské strategie Smíšený přístup Výběr klíčových ukazatelů podle poznávacího problému, kombinovaný s institucionálním přístupem nebo s přístupem z hlediska práv Příklad: soubor proměnných umožňujících analyzovat podobnosti a rozdíly v poskytování sociálních služeb v Německu, Dánsku a Nizozemsku (Alber) Regulační struktura Struktura financování Struktura poskytování služeb Spotřebitelé Víte, jakou badatelskou strategii zvolíte při přípravě své studie? 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 17

18 Metodologické aspekty Jaké dimenze má srovnání: Předměty (národy, regiony, přirozené skupiny, sektory služeb, rozsah jejich poskytování, práva, výdaje, programy, režimy sociálního státu ) Časová období Kombinace předmětů a časových období Zásadní otázky: Jak nalézt identické entity ke srovnávání v různých zemích (předměty, jazyk) Jak nastavit ukazatele, aby reprezentovaly analyzované společenské jevy Jak se vyrovnat s rychlou změnou podmínek Jak si poradit se složitými otázkami (jinak řečeno, jak zjednodušovat bez neudržitelného zkreslování) 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 18

19 Příklad srovnávací analýzy: Reprezentativní průzkum Kvalita života v Evropě Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko realizovala reprezentativní celoevropskou empirickou studii (náhodné vzorky, cca 1000 respondentů starších 18 let z každé země) v létě Průzkum zahrnul 28 evropských zemí: 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 19

20 Kvalita života v Evropě Kvalita života je koncept o mnoha dimenzích, vztahuje se k životní situaci každého jedince a je měřena objektivními i subjektivními ukazateli. Pokrývá šest základních oblastí: zaměstnanost ekonomické zdroje rodinu a domácnost život komunity a sociální participaci zdraví a zdravotní péči znalosti, vzdělání a odbornou přípravu 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 20

21 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

22 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

23 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

24 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

25 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

26 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

27 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

28 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

29 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice

30 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice: teorie, metody, příklady Základní literatura: Munková, G. a kol. (2004) Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum. Quality of Life in Europe. Série výzkumných zpráv ze srovnávacího výzkumu kvality života v Evropě. Dostupné na 3 Srovnávací analýza ve veřejné a sociální politice 30

Profesní příprava a učení směřující k získávání kompetencí

Profesní příprava a učení směřující k získávání kompetencí Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Příloha č. II/2002 Profesní příprava a učení směřující k získávání kompetencí Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000

Více

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017

Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Návrh koncepce výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí na období 2011 2017 Úvod Cílem předkládaného materiálu je identifikovat potřeby aplikovaného výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí a vymezit

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015 Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE

Analytická zpráva ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE Analytická zpráva Petr Čáp, Monika Dokulilová, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO A PRÁVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY DOSPĚLÉ POPULACE ANALÝZA FINANČNÍHO, OBČANSKÉHO

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška

Financování terciárního vzdělávání. Expertízní studie. Radim Ryška Financování terciárního vzdělávání Expertízní studie Radim Ryška Praha, říjen 2009 Obsah ÚVOD... 3 1. VÝVOJOVÉ SOUVISLOSTI FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. KVANTITATIVNÍ VÝVOJ FINANCOVÁNÍ TERCIÁRNÍHO

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu

Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu přehledová studie a konceptualizace problému Marie Valentová VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno květen 2003 Obsah Úvod... 4 1. Sociální monitoring...

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. The Global Competitiveness Report 2009 2010 metodologické a poznávací

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. The Global Competitiveness Report 2009 2010 metodologické a poznávací V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 08 vydání 08/ ročník 2009 /6.10.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ The Global Competitiveness

Více

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1. KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.2. CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.3. OBSAH

Více

Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let

Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Ekonomika a hospodářská politika: východiska (a) diskuze příštích 15 let Připravil Petr Janský a kolektiv včetně pomoci řady rádců jako pracovní materiál pro diskuzi v rámci projektu Česko hledá budoucnost.

Více

Propojování sociálních a zdravotních služeb

Propojování sociálních a zdravotních služeb Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více