acléřský Žzpravodaj MĚSTSKÝ PLES 02/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "acléřský Žzpravodaj MĚSTSKÝ PLES 02/2011 http://www.zacler.cz/images/stories/image_clanky/2011/ples_mesta_2011.jpg"

Transkript

1 02/20 Ž acléřský r o č n í k 3RČNÍK BŘZN 20 ŽLÉŘ ŽLÉŘ KRKNŠ 3 20 KÖSTR LSTNÍ TSTUJT N NĚ KŮŽI PRFSINÁL MDLY PŘIPRNÉ LYŽÍ N BĚŽKÝH SZNU 20 2 TIR BR PRGRM LYŽÁNÍ BHTÝ DPRDNÝ HING HNNH NRDI LYŽÁNÍ, TST BĚŽKÉH ZÁDY S UČITLM MZÍ PRDN, ZŮ 4X4, I PR DĚTI PR DSPĚLÉ Trasy jsou upravovány podle aktuální snìhové pokrývky a mohou se mírnì lišit od nákresu ČTNĚ N-LIN PŘIBÝT N ŠKRÉ INFRM BUDU PSTUPNĚ RGISTR ITSTZ WWWNRD MDIÁLNÍ PRTNŘI: PRTNŘI: Ž acléřský [220 8:07:0] ážení spoluobčané, doposud se nikdy nestalo, aby se úvodního slova chopila sama redakce Žacléřského e Důvod je prostý, ale na druhou stranu je třeba o něm veřejně hovořit - snaha o vyřizování si osobních účtů na stránkách Žacléřského e Možná pro některé z ás bude překvapením, že v redakční poště se začaly hromadit dopisy, ze kterých čiší snaha o sdělení a řešení osobních zájmů Dokonce celá věc došla tak daleko, že ani nebyl ušetřen slovního napadání a obviňování z cenzury a omezování sdělování informací Proto jsme dospěli k velmi rozumnému řešení těchto problémů tiskovém mediálním světě je zcela běžné, že za tzv PR článek se platí, a stejně tomu tak tomu bude i v případě Žacléřského e Kdo bude mít zájem tato sdělení prezentovat, bude informován o ceně na základě dodaného textu a s ohledem na platný ceník inzertních služeb Stejně tak ceny firemní inzerce se budou muset přizpůsobit současným podmínkám Nyní je již příjem z inzerce nižší než náklad na její tisk! příštím vydání tedy zveřejníme nové podmínky zadávání inzerce i osobních článků Tím se samozřejmě nezříkáme zájmu o zasílání zajímavých informací z dění v Žacléři a blízkém okolí, neboť právě tyto informace mají v Žacléřském i své místo Za tyto příspěvky předem děkujeme MĚSTSKÝ PLS M HLNÍ PRTNŘI: ŽLÉŘ ěsto Žacléř a Komise pro kulturu a sport ás zvou na 7 Městský ples, který se koná v sobotu února od 20 hodin v sále Kulturního klubu v Žacléři stupné: 00 Kč Předprodej vstupenek: Městské muzeum, tel: Mnoho krásných dní přeje redakce! 02/20 UZÁĚRK DLŠÍH ČÍSL J 7 ÚNR, SÉ PŘÍSPĚKY PSÍLJT N DĚKUJM, ŽLÉŘSKÝ ZPRDJ

2 Z RDNI Z RDNI 3 zasedání zastupitelstva města Z RDY MĚST 3 zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 24 února 20 od 700 hod Místo zasedání bude ještě upřesněno Hlavním bodem programu bude rozpočet města na rok 20 M lasák 4 schůze - 30 prosince 200 ČSKÁ STNI Z UKNČIL YSÍLÁNÍ Česká sko-publicistická televize Z přestala vysílat Serveru Novinkycz to potvrdil generální ředitel televize Zdeněk Šámal Podle šéfa televize se jedná o rozhodnutí vlastníka a jediného akcionáře, finanční skupiny J&TTelevize prošla v posledním roce restrukturalizací s cílem snížení nákladů Podle průzkumu stanici sledovalo okolo 200 tisíc diváků Základem vysílání byly ekonomické informace, finanční ství a byznys zprávy denně od 7:00 do 23:00 hodin víkendu vysílala převážně dokumenty Česká stanice Z odstartovala v červnu 2008 prvních měsících vysílala pouze v Praze, Brně, stravě a Plzni Postupně své vysílání rozšiřovala do dalších regionů Zdroj: Redakce parabolacz Samozřejmě i Kabelová televize Žacléř bude řešit výměnu tohoto programu ýměna by měla být realizována do konce ledna Z RDY MĚST 3 schůze - prosince 200 Rada města jmenuje dalším členem stavební komise pana Davida Mácu, členy kulturní komise Ing Marka Hampela a leše aníčka Rada města nemá námitek proti návrhu na zpoplatnění upomínek, zasílaných dlužníkům za nezaplacení služeb kabelové televize v navrhované výši Toto rozhodnutí je v kompetenci vedoucí příspěvkové organizace bytu č 0 v domě čp 2, ul Havířská, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 000 Kč počínaje prosincem 200, nejdéle však do konce února 202 bytu č 43 v domě čp 388, ul K Čapka, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 00 Kč počínaje lednem 20, nejdéle však do konce prosince 20 Rada města pověřuje pracovní skupinu ve složení Miroslav lasák, Radek Ilchmann, Milan Pácha a áclav Zákravský zpracováním aktualizace Plánu činnosti orgánů města při vzniku mimořádné události Rada města ukládá starostovi zajistit všechny potřebné doklady k zahájení kolaudace účelové komunikace Prkenný Důl ernířovice a projednat s TJ Baník Žacléř zapsání geometrického plánu č 74-08/2007 do katastru nemovitostí Rada města nařizuje příspěvkové organizaci RHMDI Žacléř odvod do rozpočtu města ve výši 4734,8 Kč Rada města nařizuje příspěvkové organizaci odovody a kanalizace Žacléř odvod do rozpočtu města ve výši Kč Rada města schvaluje fyzickou likvidaci a následné vyřazení pokojové stěny inv č 082/3 v poř hodnotě 082 Kč Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nebytového prostoru č 3/03 v domě čp 3, ul Na Pilíři, Žacléř panu Martinu Sychrovi, bytem Betlém II 48, Žacléř za cenu stanovenou znaleckým posudkem č 8-03/200 Ing Pavla Babky ve výši 70 Kč Rada města bere na vědomí informace místostarostky a pana Ilchmanna o vývoji ve věci veřejně prospěšných prací v roce 20 Rada města bere na vědomí informace místostarostky o vývoji ve věci přípravy smlouvy o odchytu a zajištění nalezených zvířat Rada města žádá komisi pro dopravu a bezpečnost o spolupráci při přípravě nařízení města, které bude upravovat režim stání a parkování ve městě Rada města bere na vědomí informaci o stavu střechy na budově zdravotního střediska a ukládá starostovi zařadit její rekonstrukci do rozpočtu města na rok 20 Rada města schvaluje v rámci mimosoudní vyrovnání úhradu úroků z prodlení za dlužné nájemné v řízení s panem Josefem Peterou ve výši 0 % požadované částky Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko právnímu zástupci města Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, Na Pilíři 204 ve výši dle zvláštní přílohy usnesení Rada města pověřuje starostu prověřením současného stavu převodu pozemků do majetku města, o které byl požádán Pozemkový fond ČR Rada města ukládá starostovi prověřit stav podnětu ze dne 0200 na odbor životního prostředí MěÚ Trutnov ve věci skládky nebezpečného odpadu Rada města ukládá starostovi podat podnět na odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování MěÚ Žacléř na zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby garáže na stavebním pozemku pč 80 v kú Žacléř Rada města žádá komisi pro životní prostředí o zařazení problematiky černých skládek ve městě a jeho okolí na svůj program na jaře roku 20 Rada města ukládá místostarostce připravit návrh řešení využívání nebytových prostor ve 2 patře budovy mateřské školy Na Pilíři Rada města ukládá majetkovému oddělení připravit přehled nemovitostí, které jsou nyní přímo pod správou města Z RDY MĚST schůze - ledna 20 Rada města bere na vědomí starostou předložený přehled dotací a příspěvků poskytnutých městem v roce 200 různým organizacím a spolkům Rada města ukládá starostovi a místostarostce doplnit ve spolupráci s ekonomickým odborem tento přehled o akce přímo financované městem a předat tyto podklady Komisi pro kulturu a sport a Komisi sociální a zdravotní Tyto komise žádá rada města o návrh řešení přidělování dotací a grantů pro následující období Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání hasičského bálu Na tuto akci budou poskytnuty věcné ceny do tomboly Rada města bere na vědomí žádost o přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi Žádost bude znovu projednána po ukončení výběrového řízení na pronájem pěti městských bytů, které nyní probíhá Rada města bere na vědomí žádost ze dne o přehodnocení usnesení rady města č 2/0/200 ze dne 0200 Rada města neschvaluje změnu tohoto usnesení a trvá na jeho realizaci Rada města bere na vědomí žádost Švermafilm, os, se sídlem K Čapka 388, Žacléř o výpůjčku, darování nebo ponechání v užívání majetku, který je vlastnictvím města a je uveden v přiloženém seznamu Rada města tuto žádost projedná až po zvolení statutárního zástupce tohoto občanského sdružení Rada města schvaluje záměr prodeje bytových jednotek v domě čp, ul Revoluční, Žacléř na stpčkat 0, stavební parcely čkat 0 a pozemku pč 48 ostatní plocha o výměře 8 m 2, vše v kú Žacléř ena bytů vč stavebního pozemku bude stanovena dle čl 4 Zásad č 0/200 prodeje bytů ve vytipovaných domech v majetku města Žacléř, cena pč 48 ostatní plocha o výměře 8 m 2 bude určena dle znaleckého posudku Rada města schvaluje prodloužení doby Rada města schvaluje změny rozpočtu č 3/200 v předloženém znění Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování zdrojů tepla mezi městem Žacléř a společností Technické služby Žacléř, spol s ro v předloženém znění Rada města, na základě předložené kalkulace, schvaluje vodné a točné pro rok 20 ve výši 24, Kč/m 3 pro vodné a 2, Kč/m 3 pro stočné Tyto ceny jsou včetně DPH Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti mezi městem Trutnov a městem Žacléř, kterou se město Trutnov zavazuje pro město Žacléř vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků podle ustanovení zákona č 200/0 Sb, o přestupcích, v platném znění (dále jen přestupkový zákon), k jejichž projednávání by jinak byl příslušný orgán města Žacléř Rada města schvaluje uzavření dodatku č 00 ke smlouvě o připojení číslo 8_NN_4_ mezi společností ČZ Distribuce, as a městem Žacléř a smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi společností ČZ Prodej, sro a městem Žacléř číslo 0_Z- DI_02738 Rada města bere na vědomí stížnost nájemníků domu čp 27, Havířská ulice, Žacléř Rada města ukládá starostovi zjistit ve spolupráci s Policií ČR majitele odstaveného vozidla a zajistit jeho odstranění z parkoviště Rada města pověřuje Technické služby Žacléř, spol s ro zajištěním úklidu v přístřešku na popelnice u tohoto domu e věci rušení nočního klidu doporučuje rada města nájemníkům obracet se v každém konkrétním případě na Policii ČR Rada města bere na vědomí žádost paní Ireny Lickové, bytem Žacléř, Mladých Horníků 24 a pověřuje Správu nemovitostí předložením návrhu na řešení této žádosti Rada města bere na vědomí vyrozumění podle 8/4 zák č 200/0 Sb, o přestupcích, které předložil vedoucí místního oddělení Policie ČR pan Fajtl Rada města ukládá starostovi vyzvat majitele vozidla W RZ S284 k odstranění automobilu ze stávajícího místa, pokud tak neučiní, bude vozidlo odtaženo na náklady města, které budou poté po majiteli vymáhány Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Žacléř a eterinární službou Žacléř na zajištění odchytu zvířat a veterinární péče o ně Rada města ukládá místostarostce připravit návrh a finanční náklady tabulek na označení památných stromů Rada města ukládá starostovi podat žádost na SUS Královéhradeckého kraje, as o umístění dopravní značky zákaz stání na úseku ul J Komenského u bývalé zahrady Základní školy nájmu nebytového prostoru v čp 3 na stavební parcele čkat 4 (ubytovna DMH) stávajícímu nájemníkovi ( Rýchorská spol s ro, Žacléř) do statní ujednání nájemní smlouvy čj Fin 72/ //Il z 23 včetně dodatku č k této smlouvě z 0 zůstávají v platnosti Rada města bere na vědomí předložený přehled nemovitostí, které jsou nyní přímo pod správou města Rada města jmenuje pracovní skupinu ve složení Miroslav lasák, Radek Ilchmann a Marek Gracík a ukládá jí předložit návrh řešení u jednotlivých nemovitostí Rada města schvaluje vyřazení rozhlasové ústředny inventární číslo v pořizovací hodnotě 3720 Kč dle návrhu dílčí inventarizační komise ze dne Rada města bere na vědomí žádosti o vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily v ulici Pod Zahradami, Žacléř zhledem ke stávajícím klimatic- 2 3

3 Z RDNI KTULITY Kašpar, Melichar a Baltazar ledna v podvečer doma jsem nebyla, když nás v domě skupinka tří malých králů navštívila Moc mě to mrzelo, určitě bych si je vyfotila a taky něčím sladkým odměnila le do kasičky jsme přispěly na dobré účely Hezký kapesní kalendářík na památku roku 20 jsme dostali a K+M+B na dveře nám napsali pět snad kousek tradice čehož si vážím a děkuji velice, že přišli jste, i když venku řádila velká vánice! R Koudelková 4 SPLČNSKÁ KRNIK ŽITNÍ JUBIL ÚNR 20 kým podmínkám rada tuto žádost projedná až v jarních měsících Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelkám Rada města schvaluje uzavření dodatku č ke smlouvě o zprostředkování ze dne mezi městem Žacléř a sdružením HIPT reality, Bulharská 2, Trutnov bytu č 08 v domě čp 32, ul B Němcové, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 2000 Kč počínaje lednem 20, nejdéle však do konce srpna 20 s podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání tři měsíce, která bude při plnění dohodnutých podmínek prodloužena bytu č 3 v domě čp 34, ul Mírová, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 00 Kč počínaje únorem 20, nejdéle však do konce března 202 s podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání tři měsíce, která bude při plnění dohodnutých podmínek prodloužena Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a sport, které se konalo Rada města nesouhlasí se záměrem zpoplatnění akce Den lidových řemesel Rada města bere na vědomí rezignaci paní Jany Hynkové na funkci předsedkyně a členky Komise sociální a zdravotní rady města z důvodu pracovního zaneprázdnění Rada města jmenuje do funkce předsedkyně Komise sociální a zdravotní paní Žanetu Dolanovou Rada města schvaluje řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov odměnu ve výši dle zvláštní přílohy tohoto usnesení Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp, Rýchorské náměstí, Žacléř dohodou k Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp, Rýchorské náměstí, Žacléř za cenu ročního nájemného ve výši 200 Kč Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři M lasák Město Žacléř pořádá do 2 20 sbírku autolékárniček NPÁL Paní lvíra Bišofová, Helena Brandejsová, Marie Froschhauerová, Jaroslava Holcmanová, lasta Kochytová, Miloslava Mědílková, Kristina Nováková, va Poláčková, Růžena Potůčková, Hana Rufferová, zeslawa Šrámková, tela Truchlíková, Drahomíra Wolfová a pánové Josef damec, Lothar Bönisch, Jan Forro, Zdeněk Gotvald, ntonín Karpenko, Jiří Málek, Jaroslav Pecháček, ladimír Polák, František Rejf, MUDr Tomáš Rousek, Petr Skládal, František Stejskal, Josef Šíd, Jan Timko, ladimír Tvrzský, Zdeněk ojtěch a Rudolf Walczak wwwhhhnepalorg bsah nepotřebných autolékárniček bude využit pro potřeby sociálně slabších rodin v Nepálu šem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu ydává město Žacléř, rč MK ČR 2878, 3220 Příspěvky zasílejte poštou nebo em na MěÚ v Žacléři tištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce ena 2 Kč pro Sběrná místa: Městské muzeum Žacléř Městská knihovna Trafika U Zastávky Čerpací stanice d 3 do 2 na tel: , ttila Nagy Děkujeme za pomoc PRDJ HNÉ DRŮBŽ (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č4 Krkonošská 3h Horní Staré Buky (autobuszastávka) 4h Pilníkov (parkoviště u hasičárny) 4,30 oletiny (u hospody),30 Bernartice (parkoviště vedle Ú) h Žacléř (u samoobsluhy ulbněmcové) 7h MBuky (u Texlenu kruhové parkoviště) 7,30 HMaršov (před hospodou) Prodej Kuřice černé, červené stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Bílé (nesou bílá vejce),kropenaté stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Prodej 320 při objednání 0ks drůbeže - Nutrimix ZDRM!!! (vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže) Kuřice černé, červené stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Kačeny pekingské (bílé brojlerové) -3 týd 0-80 Kč Kačeny barbarie (husokačeny) -3 týd 0-0 Kč Husy (bílé) -3 týd 30-0 Kč Moularden (kříženec pižmová+pekingkachny) -3 týd 0-80 Kč Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) -8 týd Kč Prodej 20 Kuřice černé, červené stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Drůbež, prosím BJDNÁJT na adrese: Gallus xtra sro, Pražská 8, 8 0 Jihlava tel , , mob , po-pá 8- h! TŘÍKRÁLÁ SBÍRK letošním roce se v Žacléři uskutečnila Tříkrálová sbírka, a to pod záštitou oblastní organizace harity v Trutnově ýtěžek letošní sbírky bude věnován na projekt pro seniory a část také na pomoc obětem povodní Podařilo se vybrat částku 37 Kč Děkujeme touto cestou všem nezištným dárcům Paní učitelka Kopperová a tři králové: David, Patrik a Milan ZPPLTNĚNÍ UPMÍNK Z důvodu pozdních plateb za služby TKR a datové služby a tím i vzrůstajících nákladů, bude od února 20 za každou vystavenou upomínku připočítán jednorázový poplatek ve výši 0 Kč Proto si své platby hlídejte a zaplaťte včas, vždy v daném měsíci, předejdete tak zbytečným výdajům HSIČSKÝ BÁL Místní sbor dobrovolných hasičů města Žacléř ás všechny zve na 2 hasičský bál, který se koná dne února 20 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Žacléři K poslechu a tanci hraje skupina GN- R stup bude umožněn od :00 hodin Své vstupenky si můžete zamluvit v Městském muzeu v Žacléři - tel: , nebo Na shledanou s ámi se těší SDH Žacléř

4 KTULITY KTULITY LYŽŘSKÝ PŘJZD RÝHR Také v letošním roce se koná pro běžkaře z Žacléře a blízkého okolí již tradiční, sportovně - společenská akce tzv přejezd Rýchor Styl a samotné pojetí přejezdu je na každém účastníkovi Někdo volí klasický styl, jiní skate neboli bruslení o však vyznavače běžek spojuje, je kamarádský duch, který se nese celou akcí Kdy: sobota, únor 20, 07:00-7:00 Místo: Start a setkání účastníků Klubovna v Národním domě Kontakt: Klub českých turistů Žacléř, tel PR MILNÍKY ÚZKÝH PRKÉNK Přinášíme vám dobrou zprávu o tom, že Míša Melesík připravil pro milovníky bílé stopy přehlednou mapu běžkařských tras Bobr - Černá oda Míšo, děkujeme SKL STRMY LRGII dnešní době velmi přibývá alergiků, bohužel i dětí o je příčinou, by bylo na delší povídání, jednou z hlavních příčin je i to, že lidem ubývá imunita Zaměříme se ale spíše na to, jak se zachovat z hlediska stromů a městské zeleně Ulehčí se alergikům, když odstraníme stromy ze svého okolí? lergenů vzhledem ke snižující se imunitě je čím dál tím více Je obtížné přesně určit, co přesně alergikovi vadí elou vegetační dobu něco kvete či pyluje a není to nikdy jen jeden druh Může to být mnoho druhů kvetoucích travin, keřů, stromů (i jehličnatých), a tak mnohdy ani nevíme, proč je zrovna všechno pokryto žlutým pylem č je to možná překvapivé, Žacléř je oblast se zvýšeným výskytem alergenů, dokonce snad více než např Trutnov (pozn - není oficiálně potvrzeno) Jak to je možné? Je zde vyšší prašnost (tomuto tématu se budeme věnovat v dalších ích) i výskyt samotných alergenů, mimo jiné i z rostlin íce rostlinných alergenů se do Žacléře dostává především z nesekaných luk v blízkém či širším okolí Máme tedy ve městě příliš mnoho stromů a keřů? Právě naopak e městě je velmi málo stromů, které jsou nepoškozené a plní biologické funkce prospěšné člověku (i alergikům) Proto se mezi domy prohání průvan - vzduch nemá ve městě žádné překážky, naopak proluky mezi domy slouží jako zúžené trychtýře, a tak proudění vzduchu ještě urychlují Do města se tak dostávají bez omezení alergeny (i prachové) z veliké vzdálenosti (desítky kilometrů) ětšinou za to tedy naše stromy nemůžou Je možné tento stav alespoň omezit? no, a to promyšlenou výsadbou stromů a keřů MSPUST HRNÍM MRŠĚ Středisko ekologické výchovy SR Horní Maršov zve všechny z okolí na již tradiční MSPUST Karneval pro malé i velké se uskuteční v sobotu 22 od 00 do 730 kce bude probíhat v prostorách základní školy v Horním Maršově, vstup ze severu levý boční vchod Pro návštěvníky je připraven maškarní bál, hry, soutěže, tanec, bohatá tombola, občerstvení a profesionální klauni z divadla KUFR Přijďte a nebudete litovat TIR BR KÖSTR Trasy jsou upravovány podle aktuální snìhové pokrývky a mohou se mírnì lišit od nákresu JK N TULÉ PSY? Již několikrát se v našem městě vyskytli zatoulaní psi a vyvstala vždy otázka, jak je odchytit a dále s nimi naložit by by se tento problém vyřešil, uzavřelo město Žacléř smlouvu o spolupráci s veterinární ordinací MDr Pavly Lunterové, sídlící na Rýchorském náměstí, která toto téma řeší Jak se tedy zachovat? Pokud někdo z občanů zaregistruje toulavého psa, může kontaktovat pana MDr Michala Luntera - gsm: , , tel: , který ve spolupráci s technickými službami zajistí odchyt, provede prohlídku, pejsek bude dle aktuálního zdravotního stavu ošetřen a umístěn do kotců v areálu Kynologického klubu u sportovního hřiště Město Žacléř zakoupilo přepravní klec k zajištění šetrného převozu Pokud se do 4 dní nepodaří nalézt majitele, bude převezen do některého z útulků v blízkém okolí Místostarostka města Žacléř va Rennerová R 200 JST BYLI SKĚLÍ TŘIĎT DPD I R 20! Počátkem roku bývá dobrým zvykem dopřát si malé bilancování jak byl předchozí rok úspěšný Královéhradeckém kraji je rozmístěno 388 kontejnerů na tříděný sběr Do systému K- KM se zapojilo téměř 0 % obcí - to znamená, že většina obyvatel třídila odpad Každý v tomto kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu Společnost K-KM, as děkuje všem, kteří třídili odpad po celý rok 200 roce 200 byl Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé ČR Doufejme, že se stejná situace bude opakovat po vyhodnocení roku 200 Společnost K-KM, as LNTÝNSKÝ TIP K příjemné oslavě alentýna patří dozajista i stylový dárek, který mile překvapí Doporučujeme výjimečnou kolekci balzamovaných květin a aranžerií ermont, kde je každý kus originálem Je navržen jedním z mnoha návrhářů a následně ručně zpracován Patentovaný proces umožňuje květům uchovat si dlouhodobě stejné vlastnosti jako v přirozeném stavu e světě je ermont spojován s předními společnostmi a značkami, jako je například Lancôme, Hermes parfums nebo ir France Spolupráce s Lancômem například spočívala v květinové výzdobě při představování nového parfému elkou předností výrobků ermont je fakt, že květiny a vazby jsou bezúdržbové, vhodné pro alergiky, ušetří vám čas a finance a zároveň designově osvěží a obklopí vás živou přírodou Pro náročnější zákazníky, kteří si z široké nabídky nevyberou, nabízí ermont dokonce zakázky na míru N S LNTÝN J PŘIPRN SPIÁLNÍ SL 4 % wwwvermont-designcz 7

5 ŠKL, ŠKLK, ŠKLIČK ŠKL, ŠKLK, ŠKLIČK PKUS RKRD ZPRÁIČKY Z BRNÉ ŠKLKY N PILÍŘI Základní škola Žacléř se zapojila do akce, kterou pořádá pelhřimovská agentura Dobrý den vytvoření světového rekordu v počtu znaků měst vytvořených z odpadového materiálu Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování a prezentovat společnost a logo K-KM Ukázat, že z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce i umělecká díla Znak vytvořila třída s paní učitelkou lgou Lehkou Použili jsme víčka od PT lahví, roličky od toaletního papíru, roličky od potravinové fólie, karton a PT lahve Materiál jsme měli shromážděný, samotná práce trvala asi sedm hodin Dětem se práce dařila a líbila a pracovaly s chutí ýstava znaků byla součástí veletrhu G a Regiontour 20 v Brně Školáci z celé republiky vytvořili celkem 02 znaků měst a obcí z recyklovatelných materiálů a vytvořili tak nový český rekord rganizátoři akce nyní usilují o zapsání výsledku do Guinessovy knihy rekordů Mgr lga Lehká Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř vás zve na koncert 0 koncertní sezóny DU TRS Lucia Kopsová housle Tomáš Honěk kytara středa února v 00 hodin, sál ZUŠ repertoáru dua jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20 století, navazuje na bohatou tradici houslistů a kytaristů století, kdy jejich spojení bylo často vyhledávané Duo se s úspěchem zúčastnilo mezinárodních soutěží ( cena - oncorso di chitarra classica nrico Mercatali v Gorizii - Itálie, cena a absolutní vítězství - mezinárodní soutěž Karla Ditterse - idnava Duo Teres pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí a díky znovuobjevovanému, kdysi tradičnímu, nástrojovému spojení a zajímavosti repertoáru se těší přízni širokého publika vstupné: 70,- dosp/40,- děti a stud členové KPH: 42,- dosp/20,- děti a stud ZPRÁY Z MUZ Je za námi leden měsíc zimy, mrazů a ledu Mrazu jsme si opravdu užili - až to štípalo! Jen se sněhem nás ten studený měsíc tak trochu vypekl Těšili jsme se na velkou sněhovou nadílku, abychom se kamarádům pochlubili s novými saněmi, boby a lyžemi le ouha! Sníh zůstal jen na sjezdovce a tam my přece na bobech nesmíme htěli jsme bobovat, sáňkovat a lyžovat aspoň na zahradě naší školky - ale ani tam to nešlo Škoda Ještě že nám pomohl měsíc únor přinesl nám krásný, čistý sníh Na stavění sněhuláků-baculatých panáků, i na zimní sporty Máme v plánu ještě soutěž sněhuláka fešáka Také se těšíme na lyžařskou školičku s paní učitelkou Reginou a Bárou lednu naši starší kamarádi předškoláci byli u zápisu do té velké základní školy Moc se jim tam líbilo,těší se a my menší jim přejeme hodně jedničekna zápis se připravovali trénovali básničky a písničky Také procvičují grafomotoriku-aby je nebolela ruka, až budou psát úkoly Snažíme se, abychom byli zdraví a vyhnuli se bábě hřipce otužujeme se, pokračujeme v návštěvách solné jeskyně i sauny My malí saunaři jsme rádi, že se pan Forro uzdravuje a stará se o nás to je zatím všechno z naší Barevné školky Zdravíme naše kamarády a přátele a přejeme příjemnou a krásně mrazivou zimu Předprodej v ZUŠ od 3 vždy odpoledne tel Koncerty podporují: město Žacléř, Nadace Český hudební fond, TK BLY sro, ntonín Krbílek, MR& sro, Restaurace Jan Holub, tesánek sro wwwkph-zaclercz ŽLÉŘSKÉ DUTY depozitáři Muzea Podkrkonoší v Trutnově byly dohledány dvě žacléřské veduty topograficky přesné ztvárnění krajiny s městečkem Žacléř Na jedné malíř zachytil pohled od dnešního Urnového háje na městečko Žacléř a na druhé pohled přes Prkenný Důl k zámku a k žacléřským domům s kostelem a farou eduty pocházejí minimálně z první poloviny století a jsou značně poškozené Nyní je nutné tyto jedinečné exponáty podrobit odbornému restaurování dalších číslech Žacléřského e se budeme postupně seznamovat s městečkem Žacléř, částí Prkenného Dolu a okolní krajinou v době, kdy ji malíř pečlivě na vedutách zachytil 8

6 KULTUR ZPRÁY Z KNIHNY KULTUR KULTURNÍ DŮM ŽLÉŘ 2 KL - HÁDJT S KNI- HNU - KD J T??? - TJMNÁ SPISTLSKÁ SBNST Nová literární soutěž pro děti i dospělé Po celý rok najdete každý měsíc v knihovně, na stránkách e a na nové indicie týkající se anonymní osobnosti spisovatele spisovatelky české - světové Umělce který má výročí narození v aktuálním měsíci ždy do konce téhož měsíce čekáme na aše odpovědi jméno a příjmení tajemné osobnosti (osobně, poštou, em) šechny správné odpovědi vždy za čtvrtletí slosujeme a jeden vybraný šťastlivec od nás obdrží pěknou knihu Správnost si můžete zkontrolovat v následujícím měsíci u další vyhlašované osobnosti Také máte možnost sestavit a přiložit stručný životopis vytipovaného literáta Indicie hledané osobnosti: Narozen 24 února 78 (22 výročí narození), úmrtí prosince 8, německý spisovatel, literární badatel, psal většinou společně se svým starším bratrem, sbírali lidové pohádky a pověsti, legendy a písně, jako první zaznamenali pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka, zasloužili se o vytvoření vědeckého odvětví týkajícího se pohádek Náš spisovatel, pracoval jako knihovník, v roce 83 získal profesuru, od roku 84 přednášel na Humboldtově univerzitě v Berlíně Díla: nejznámější pohádky bratří dva svazky, Kinder-und Hausmärchen (český název udává jména autorů), Německé legendy, Německý slovník, Historie německého jazyka, samostatně Dánské rytířské písně, balady a pohádky dhalte v pořadí druhou únorovou osobnost z dvanácti letošních literátů Těšíme se na vaše odpovědi i případné životopisy tajemných SPRÁNÁ DPĚĎ Z KL: LDNU T- JMNU SBNSTÍ BYL JK LNDN - MRIKÝ SPISTL (NRZN 2 87 ZMŘL 22 ) NKT SUK 20 SUTĚŽ PR DĚTSKÉ ČTNÁŘ PĚKNÉ KNIHY Probíhá ve spolupráci se Sukovou studijní knihovnou literatury pro mládež do 20 března 20 tázka zní Která kniha vydaná v roce 200 se ám nejvíce líbila? Padesát vylosovaných bude odměněno knihou Dobrovolná anketní otázka (soutěž o tři další knihy) Kdo Ti četl, když jsi ještě neuměl/a číst? nketní lístky obdržíte v knihovně PŘDÁNČNÍ NÁŠTĚ SDMÁKŮ KNIHNĚ DFINITINÍ TČK Z ÝSTU BBIČK D BŽNU NĚMÉ Slavnostní a velice hezké rozloučení s výstavou Babička a její autorkou B Němcovou se v knihovně, díky milé návštěvě školáků a jejich učitelek J Dočekalové a H Friedové, velice vydařilo Děkujeme za návštěvu a brzy na viděnou PRSB PR ČTNÁŘ PŘÍZNI KNIHNY Nevyhazujte přečtené časopisy a darujte je knihovně (jakéhokoliv zaměření, celé ročníky i jednotlivá čísla) vydané v roce 200 i letošní Děkujeme předem všem štědrým dárcům Na co se můžete těšitna wwwkd-zaclercz Filmový festival xpediční kamera Sedm nejlepších cestovatelských, horolezeckých a vodáckých filmů uplynulé sezóny budete mít možnost vidět 2320 od 7hod v Kulturním domě ětšinou jde o vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů stupné na festival činí 0 Kč Každý divák si odnese zajímavé zážitky a někteří i něco navíc, např los díky kterému se můžete stát výhercem knih s outdoorovou tematikou nebo programu Zoner Photo Studio na zpracování fotografií či předplatného časopisu Lidé a hory Podrobné informace o festivalu a filmech najdete na wwwxpedicnikameracz Navšívit můžete také náš facebook: wwwfacebokcom/expedicni-kamera FSTILÉ FILMY Mongolsko - e stínučingischána Slovensko, režie: Pavol Barabáš, producent: K2 studio; délka ; 200 Úžasný a cenamí ověnčený film Mongolsko je magická země, hledající svou současnou tvář v odkazu ze 3 století, kdy se pod jménem Pax Mongolika stala největší říší, jaká kdy uzřela světlo světa bávaná, proklínaná i obdivovaná - taková jako její zakladatel, za života nikdy neporažený vojevůdce, Čingischán dobrodružném putování nehostinnou přírodou, mimo obvyklých cest, objevujeme také druhou, neznámou a překvapivě osvíceneckou tvář výbojného dobyvatele, jehož novátorské snahy zanechaly mnohem hlubší stopu v myšlení a vývoji celé lidské společnosti, než jsme ochotni přiznat Sám ve stěně (lone n the Wall) US, režie: Peter Mortimer/Nick Rosen, producent: Peter Mortimer/Nick Rosen; délka: 24 ; 200 Film, při kterém se tají dech i extrémním horolezcům Třiadvacetiletý lex Honnold posouvá riskantní volné sólo lezení do nových dimenzí Skutečně úctyhodné stěny zdolává bez lana a s nulovou šancí na přežití v případě pádu ždy zachovává chladnou hlavu (tedy pokud nedojde na holky) Teprve pokus o zdolání 00 metrů vysoké stěny na Half Dome, tedy o největší sólo výstup, o jaký se kdy člověk pokusil, ho konečně naučí, co je to strach Podaří se? Brahmaputra ČR, režie/producent: Ladislav Moulis; délka: 24 ; 200 prvosjezd horního toku jedné z největších řek se pokouší česká expedice Složitým vyjednáváním se podařilo proniknout k začátku sjezdu do oblasti na hranicích Indie a Tibetu pro běžné cestovatele nepřístupnou Po dramatickém začátku a nehodě v extrémně obtížných peřejích padlo rozhodnutí prvosjezd přerušit Na scénu však přichází indická armáda a hrozba zatčením za nevědomé přestupky Nezbývá než sestoupit rychle do kaňonu a pokračovat ve sjezdu řeky, jejíž vlny připomínají tsunami a mnohé další 0

7 SPRT 3RČNÍK 20 N Z Ř B ŽLÉŘ KNŠ ŽLÉŘ KR NÍ LST TSTUJT N INÁLNĚ S KŮŽI PRF MDLY É PŘIPRN LYŽÍ N BĚŽKÝH 2 SZNU 20 M DNÝ PRGR R P D ÁNÍ BHTÝ HING LYŽ I D R ST HNNH N LYŽÁNÍ, T H É K Ž Ě B ZÁDY S UČITLM Í PRDN, Z M, 4 ZŮ 4X TI LÉ I PR DĚ PR DSPĚ N-LIN Ě N T Č ÝT N FRM ŠKRÉ IN BUDU PSTUPNĚ PŘIB RGISTR TSTZ I WWWNRD RTNŘI: MDIÁLNÍ P PRTNŘI: NŘI: HLNÍ PRT ŽLÉŘ 2

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 127/11/2012 rozhodlo o zrušení svěřené správy pozemku parc.č. 1876, k.ú.slivenec zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha Slivenec a jeho převedení do správy hl. m. Prahy. U S N

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více