acléřský Žzpravodaj MĚSTSKÝ PLES 02/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "acléřský Žzpravodaj MĚSTSKÝ PLES 02/2011 http://www.zacler.cz/images/stories/image_clanky/2011/ples_mesta_2011.jpg"

Transkript

1 02/20 Ž acléřský r o č n í k 3RČNÍK BŘZN 20 ŽLÉŘ ŽLÉŘ KRKNŠ 3 20 KÖSTR LSTNÍ TSTUJT N NĚ KŮŽI PRFSINÁL MDLY PŘIPRNÉ LYŽÍ N BĚŽKÝH SZNU 20 2 TIR BR PRGRM LYŽÁNÍ BHTÝ DPRDNÝ HING HNNH NRDI LYŽÁNÍ, TST BĚŽKÉH ZÁDY S UČITLM MZÍ PRDN, ZŮ 4X4, I PR DĚTI PR DSPĚLÉ Trasy jsou upravovány podle aktuální snìhové pokrývky a mohou se mírnì lišit od nákresu ČTNĚ N-LIN PŘIBÝT N ŠKRÉ INFRM BUDU PSTUPNĚ RGISTR ITSTZ WWWNRD MDIÁLNÍ PRTNŘI: PRTNŘI: Ž acléřský [220 8:07:0] ážení spoluobčané, doposud se nikdy nestalo, aby se úvodního slova chopila sama redakce Žacléřského e Důvod je prostý, ale na druhou stranu je třeba o něm veřejně hovořit - snaha o vyřizování si osobních účtů na stránkách Žacléřského e Možná pro některé z ás bude překvapením, že v redakční poště se začaly hromadit dopisy, ze kterých čiší snaha o sdělení a řešení osobních zájmů Dokonce celá věc došla tak daleko, že ani nebyl ušetřen slovního napadání a obviňování z cenzury a omezování sdělování informací Proto jsme dospěli k velmi rozumnému řešení těchto problémů tiskovém mediálním světě je zcela běžné, že za tzv PR článek se platí, a stejně tomu tak tomu bude i v případě Žacléřského e Kdo bude mít zájem tato sdělení prezentovat, bude informován o ceně na základě dodaného textu a s ohledem na platný ceník inzertních služeb Stejně tak ceny firemní inzerce se budou muset přizpůsobit současným podmínkám Nyní je již příjem z inzerce nižší než náklad na její tisk! příštím vydání tedy zveřejníme nové podmínky zadávání inzerce i osobních článků Tím se samozřejmě nezříkáme zájmu o zasílání zajímavých informací z dění v Žacléři a blízkém okolí, neboť právě tyto informace mají v Žacléřském i své místo Za tyto příspěvky předem děkujeme MĚSTSKÝ PLS M HLNÍ PRTNŘI: ŽLÉŘ ěsto Žacléř a Komise pro kulturu a sport ás zvou na 7 Městský ples, který se koná v sobotu února od 20 hodin v sále Kulturního klubu v Žacléři stupné: 00 Kč Předprodej vstupenek: Městské muzeum, tel: Mnoho krásných dní přeje redakce! 02/20 UZÁĚRK DLŠÍH ČÍSL J 7 ÚNR, SÉ PŘÍSPĚKY PSÍLJT N DĚKUJM, ŽLÉŘSKÝ ZPRDJ

2 Z RDNI Z RDNI 3 zasedání zastupitelstva města Z RDY MĚST 3 zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 24 února 20 od 700 hod Místo zasedání bude ještě upřesněno Hlavním bodem programu bude rozpočet města na rok 20 M lasák 4 schůze - 30 prosince 200 ČSKÁ STNI Z UKNČIL YSÍLÁNÍ Česká sko-publicistická televize Z přestala vysílat Serveru Novinkycz to potvrdil generální ředitel televize Zdeněk Šámal Podle šéfa televize se jedná o rozhodnutí vlastníka a jediného akcionáře, finanční skupiny J&TTelevize prošla v posledním roce restrukturalizací s cílem snížení nákladů Podle průzkumu stanici sledovalo okolo 200 tisíc diváků Základem vysílání byly ekonomické informace, finanční ství a byznys zprávy denně od 7:00 do 23:00 hodin víkendu vysílala převážně dokumenty Česká stanice Z odstartovala v červnu 2008 prvních měsících vysílala pouze v Praze, Brně, stravě a Plzni Postupně své vysílání rozšiřovala do dalších regionů Zdroj: Redakce parabolacz Samozřejmě i Kabelová televize Žacléř bude řešit výměnu tohoto programu ýměna by měla být realizována do konce ledna Z RDY MĚST 3 schůze - prosince 200 Rada města jmenuje dalším členem stavební komise pana Davida Mácu, členy kulturní komise Ing Marka Hampela a leše aníčka Rada města nemá námitek proti návrhu na zpoplatnění upomínek, zasílaných dlužníkům za nezaplacení služeb kabelové televize v navrhované výši Toto rozhodnutí je v kompetenci vedoucí příspěvkové organizace bytu č 0 v domě čp 2, ul Havířská, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 000 Kč počínaje prosincem 200, nejdéle však do konce února 202 bytu č 43 v domě čp 388, ul K Čapka, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 00 Kč počínaje lednem 20, nejdéle však do konce prosince 20 Rada města pověřuje pracovní skupinu ve složení Miroslav lasák, Radek Ilchmann, Milan Pácha a áclav Zákravský zpracováním aktualizace Plánu činnosti orgánů města při vzniku mimořádné události Rada města ukládá starostovi zajistit všechny potřebné doklady k zahájení kolaudace účelové komunikace Prkenný Důl ernířovice a projednat s TJ Baník Žacléř zapsání geometrického plánu č 74-08/2007 do katastru nemovitostí Rada města nařizuje příspěvkové organizaci RHMDI Žacléř odvod do rozpočtu města ve výši 4734,8 Kč Rada města nařizuje příspěvkové organizaci odovody a kanalizace Žacléř odvod do rozpočtu města ve výši Kč Rada města schvaluje fyzickou likvidaci a následné vyřazení pokojové stěny inv č 082/3 v poř hodnotě 082 Kč Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nebytového prostoru č 3/03 v domě čp 3, ul Na Pilíři, Žacléř panu Martinu Sychrovi, bytem Betlém II 48, Žacléř za cenu stanovenou znaleckým posudkem č 8-03/200 Ing Pavla Babky ve výši 70 Kč Rada města bere na vědomí informace místostarostky a pana Ilchmanna o vývoji ve věci veřejně prospěšných prací v roce 20 Rada města bere na vědomí informace místostarostky o vývoji ve věci přípravy smlouvy o odchytu a zajištění nalezených zvířat Rada města žádá komisi pro dopravu a bezpečnost o spolupráci při přípravě nařízení města, které bude upravovat režim stání a parkování ve městě Rada města bere na vědomí informaci o stavu střechy na budově zdravotního střediska a ukládá starostovi zařadit její rekonstrukci do rozpočtu města na rok 20 Rada města schvaluje v rámci mimosoudní vyrovnání úhradu úroků z prodlení za dlužné nájemné v řízení s panem Josefem Peterou ve výši 0 % požadované částky Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko právnímu zástupci města Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Žacléř, Na Pilíři 204 ve výši dle zvláštní přílohy usnesení Rada města pověřuje starostu prověřením současného stavu převodu pozemků do majetku města, o které byl požádán Pozemkový fond ČR Rada města ukládá starostovi prověřit stav podnětu ze dne 0200 na odbor životního prostředí MěÚ Trutnov ve věci skládky nebezpečného odpadu Rada města ukládá starostovi podat podnět na odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování MěÚ Žacléř na zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby garáže na stavebním pozemku pč 80 v kú Žacléř Rada města žádá komisi pro životní prostředí o zařazení problematiky černých skládek ve městě a jeho okolí na svůj program na jaře roku 20 Rada města ukládá místostarostce připravit návrh řešení využívání nebytových prostor ve 2 patře budovy mateřské školy Na Pilíři Rada města ukládá majetkovému oddělení připravit přehled nemovitostí, které jsou nyní přímo pod správou města Z RDY MĚST schůze - ledna 20 Rada města bere na vědomí starostou předložený přehled dotací a příspěvků poskytnutých městem v roce 200 různým organizacím a spolkům Rada města ukládá starostovi a místostarostce doplnit ve spolupráci s ekonomickým odborem tento přehled o akce přímo financované městem a předat tyto podklady Komisi pro kulturu a sport a Komisi sociální a zdravotní Tyto komise žádá rada města o návrh řešení přidělování dotací a grantů pro následující období Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání hasičského bálu Na tuto akci budou poskytnuty věcné ceny do tomboly Rada města bere na vědomí žádost o přidělení bytu pro občany v hmotné nouzi Žádost bude znovu projednána po ukončení výběrového řízení na pronájem pěti městských bytů, které nyní probíhá Rada města bere na vědomí žádost ze dne o přehodnocení usnesení rady města č 2/0/200 ze dne 0200 Rada města neschvaluje změnu tohoto usnesení a trvá na jeho realizaci Rada města bere na vědomí žádost Švermafilm, os, se sídlem K Čapka 388, Žacléř o výpůjčku, darování nebo ponechání v užívání majetku, který je vlastnictvím města a je uveden v přiloženém seznamu Rada města tuto žádost projedná až po zvolení statutárního zástupce tohoto občanského sdružení Rada města schvaluje záměr prodeje bytových jednotek v domě čp, ul Revoluční, Žacléř na stpčkat 0, stavební parcely čkat 0 a pozemku pč 48 ostatní plocha o výměře 8 m 2, vše v kú Žacléř ena bytů vč stavebního pozemku bude stanovena dle čl 4 Zásad č 0/200 prodeje bytů ve vytipovaných domech v majetku města Žacléř, cena pč 48 ostatní plocha o výměře 8 m 2 bude určena dle znaleckého posudku Rada města schvaluje prodloužení doby Rada města schvaluje změny rozpočtu č 3/200 v předloženém znění Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování zdrojů tepla mezi městem Žacléř a společností Technické služby Žacléř, spol s ro v předloženém znění Rada města, na základě předložené kalkulace, schvaluje vodné a točné pro rok 20 ve výši 24, Kč/m 3 pro vodné a 2, Kč/m 3 pro stočné Tyto ceny jsou včetně DPH Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti mezi městem Trutnov a městem Žacléř, kterou se město Trutnov zavazuje pro město Žacléř vykonávat přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků podle ustanovení zákona č 200/0 Sb, o přestupcích, v platném znění (dále jen přestupkový zákon), k jejichž projednávání by jinak byl příslušný orgán města Žacléř Rada města schvaluje uzavření dodatku č 00 ke smlouvě o připojení číslo 8_NN_4_ mezi společností ČZ Distribuce, as a městem Žacléř a smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi společností ČZ Prodej, sro a městem Žacléř číslo 0_Z- DI_02738 Rada města bere na vědomí stížnost nájemníků domu čp 27, Havířská ulice, Žacléř Rada města ukládá starostovi zjistit ve spolupráci s Policií ČR majitele odstaveného vozidla a zajistit jeho odstranění z parkoviště Rada města pověřuje Technické služby Žacléř, spol s ro zajištěním úklidu v přístřešku na popelnice u tohoto domu e věci rušení nočního klidu doporučuje rada města nájemníkům obracet se v každém konkrétním případě na Policii ČR Rada města bere na vědomí žádost paní Ireny Lickové, bytem Žacléř, Mladých Horníků 24 a pověřuje Správu nemovitostí předložením návrhu na řešení této žádosti Rada města bere na vědomí vyrozumění podle 8/4 zák č 200/0 Sb, o přestupcích, které předložil vedoucí místního oddělení Policie ČR pan Fajtl Rada města ukládá starostovi vyzvat majitele vozidla W RZ S284 k odstranění automobilu ze stávajícího místa, pokud tak neučiní, bude vozidlo odtaženo na náklady města, které budou poté po majiteli vymáhány Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Žacléř a eterinární službou Žacléř na zajištění odchytu zvířat a veterinární péče o ně Rada města ukládá místostarostce připravit návrh a finanční náklady tabulek na označení památných stromů Rada města ukládá starostovi podat žádost na SUS Královéhradeckého kraje, as o umístění dopravní značky zákaz stání na úseku ul J Komenského u bývalé zahrady Základní školy nájmu nebytového prostoru v čp 3 na stavební parcele čkat 4 (ubytovna DMH) stávajícímu nájemníkovi ( Rýchorská spol s ro, Žacléř) do statní ujednání nájemní smlouvy čj Fin 72/ //Il z 23 včetně dodatku č k této smlouvě z 0 zůstávají v platnosti Rada města bere na vědomí předložený přehled nemovitostí, které jsou nyní přímo pod správou města Rada města jmenuje pracovní skupinu ve složení Miroslav lasák, Radek Ilchmann a Marek Gracík a ukládá jí předložit návrh řešení u jednotlivých nemovitostí Rada města schvaluje vyřazení rozhlasové ústředny inventární číslo v pořizovací hodnotě 3720 Kč dle návrhu dílčí inventarizační komise ze dne Rada města bere na vědomí žádosti o vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily v ulici Pod Zahradami, Žacléř zhledem ke stávajícím klimatic- 2 3

3 Z RDNI KTULITY Kašpar, Melichar a Baltazar ledna v podvečer doma jsem nebyla, když nás v domě skupinka tří malých králů navštívila Moc mě to mrzelo, určitě bych si je vyfotila a taky něčím sladkým odměnila le do kasičky jsme přispěly na dobré účely Hezký kapesní kalendářík na památku roku 20 jsme dostali a K+M+B na dveře nám napsali pět snad kousek tradice čehož si vážím a děkuji velice, že přišli jste, i když venku řádila velká vánice! R Koudelková 4 SPLČNSKÁ KRNIK ŽITNÍ JUBIL ÚNR 20 kým podmínkám rada tuto žádost projedná až v jarních měsících Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelkám Rada města schvaluje uzavření dodatku č ke smlouvě o zprostředkování ze dne mezi městem Žacléř a sdružením HIPT reality, Bulharská 2, Trutnov bytu č 08 v domě čp 32, ul B Němcové, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 2000 Kč počínaje lednem 20, nejdéle však do konce srpna 20 s podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání tři měsíce, která bude při plnění dohodnutých podmínek prodloužena bytu č 3 v domě čp 34, ul Mírová, Žacléř Rada města schvaluje splácení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách 00 Kč počínaje únorem 20, nejdéle však do konce března 202 s podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou v délce trvání tři měsíce, která bude při plnění dohodnutých podmínek prodloužena Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a sport, které se konalo Rada města nesouhlasí se záměrem zpoplatnění akce Den lidových řemesel Rada města bere na vědomí rezignaci paní Jany Hynkové na funkci předsedkyně a členky Komise sociální a zdravotní rady města z důvodu pracovního zaneprázdnění Rada města jmenuje do funkce předsedkyně Komise sociální a zdravotní paní Žanetu Dolanovou Rada města schvaluje řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov odměnu ve výši dle zvláštní přílohy tohoto usnesení Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp, Rýchorské náměstí, Žacléř dohodou k Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp, Rýchorské náměstí, Žacléř za cenu ročního nájemného ve výši 200 Kč Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři M lasák Město Žacléř pořádá do 2 20 sbírku autolékárniček NPÁL Paní lvíra Bišofová, Helena Brandejsová, Marie Froschhauerová, Jaroslava Holcmanová, lasta Kochytová, Miloslava Mědílková, Kristina Nováková, va Poláčková, Růžena Potůčková, Hana Rufferová, zeslawa Šrámková, tela Truchlíková, Drahomíra Wolfová a pánové Josef damec, Lothar Bönisch, Jan Forro, Zdeněk Gotvald, ntonín Karpenko, Jiří Málek, Jaroslav Pecháček, ladimír Polák, František Rejf, MUDr Tomáš Rousek, Petr Skládal, František Stejskal, Josef Šíd, Jan Timko, ladimír Tvrzský, Zdeněk ojtěch a Rudolf Walczak wwwhhhnepalorg bsah nepotřebných autolékárniček bude využit pro potřeby sociálně slabších rodin v Nepálu šem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu ydává město Žacléř, rč MK ČR 2878, 3220 Příspěvky zasílejte poštou nebo em na MěÚ v Žacléři tištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce ena 2 Kč pro Sběrná místa: Městské muzeum Žacléř Městská knihovna Trafika U Zastávky Čerpací stanice d 3 do 2 na tel: , ttila Nagy Děkujeme za pomoc PRDJ HNÉ DRŮBŽ (z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) trasa č4 Krkonošská 3h Horní Staré Buky (autobuszastávka) 4h Pilníkov (parkoviště u hasičárny) 4,30 oletiny (u hospody),30 Bernartice (parkoviště vedle Ú) h Žacléř (u samoobsluhy ulbněmcové) 7h MBuky (u Texlenu kruhové parkoviště) 7,30 HMaršov (před hospodou) Prodej Kuřice černé, červené stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Bílé (nesou bílá vejce),kropenaté stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Prodej 320 při objednání 0ks drůbeže - Nutrimix ZDRM!!! (vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže) Kuřice černé, červené stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Kačeny pekingské (bílé brojlerové) -3 týd 0-80 Kč Kačeny barbarie (husokačeny) -3 týd 0-0 Kč Husy (bílé) -3 týd 30-0 Kč Moularden (kříženec pižmová+pekingkachny) -3 týd 0-80 Kč Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) -8 týd Kč Prodej 20 Kuřice černé, červené stáří: 4-8 týd cena: 30-0 Kč Drůbež, prosím BJDNÁJT na adrese: Gallus xtra sro, Pražská 8, 8 0 Jihlava tel , , mob , po-pá 8- h! TŘÍKRÁLÁ SBÍRK letošním roce se v Žacléři uskutečnila Tříkrálová sbírka, a to pod záštitou oblastní organizace harity v Trutnově ýtěžek letošní sbírky bude věnován na projekt pro seniory a část také na pomoc obětem povodní Podařilo se vybrat částku 37 Kč Děkujeme touto cestou všem nezištným dárcům Paní učitelka Kopperová a tři králové: David, Patrik a Milan ZPPLTNĚNÍ UPMÍNK Z důvodu pozdních plateb za služby TKR a datové služby a tím i vzrůstajících nákladů, bude od února 20 za každou vystavenou upomínku připočítán jednorázový poplatek ve výši 0 Kč Proto si své platby hlídejte a zaplaťte včas, vždy v daném měsíci, předejdete tak zbytečným výdajům HSIČSKÝ BÁL Místní sbor dobrovolných hasičů města Žacléř ás všechny zve na 2 hasičský bál, který se koná dne února 20 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Žacléři K poslechu a tanci hraje skupina GN- R stup bude umožněn od :00 hodin Své vstupenky si můžete zamluvit v Městském muzeu v Žacléři - tel: , nebo Na shledanou s ámi se těší SDH Žacléř

4 KTULITY KTULITY LYŽŘSKÝ PŘJZD RÝHR Také v letošním roce se koná pro běžkaře z Žacléře a blízkého okolí již tradiční, sportovně - společenská akce tzv přejezd Rýchor Styl a samotné pojetí přejezdu je na každém účastníkovi Někdo volí klasický styl, jiní skate neboli bruslení o však vyznavače běžek spojuje, je kamarádský duch, který se nese celou akcí Kdy: sobota, únor 20, 07:00-7:00 Místo: Start a setkání účastníků Klubovna v Národním domě Kontakt: Klub českých turistů Žacléř, tel PR MILNÍKY ÚZKÝH PRKÉNK Přinášíme vám dobrou zprávu o tom, že Míša Melesík připravil pro milovníky bílé stopy přehlednou mapu běžkařských tras Bobr - Černá oda Míšo, děkujeme SKL STRMY LRGII dnešní době velmi přibývá alergiků, bohužel i dětí o je příčinou, by bylo na delší povídání, jednou z hlavních příčin je i to, že lidem ubývá imunita Zaměříme se ale spíše na to, jak se zachovat z hlediska stromů a městské zeleně Ulehčí se alergikům, když odstraníme stromy ze svého okolí? lergenů vzhledem ke snižující se imunitě je čím dál tím více Je obtížné přesně určit, co přesně alergikovi vadí elou vegetační dobu něco kvete či pyluje a není to nikdy jen jeden druh Může to být mnoho druhů kvetoucích travin, keřů, stromů (i jehličnatých), a tak mnohdy ani nevíme, proč je zrovna všechno pokryto žlutým pylem č je to možná překvapivé, Žacléř je oblast se zvýšeným výskytem alergenů, dokonce snad více než např Trutnov (pozn - není oficiálně potvrzeno) Jak to je možné? Je zde vyšší prašnost (tomuto tématu se budeme věnovat v dalších ích) i výskyt samotných alergenů, mimo jiné i z rostlin íce rostlinných alergenů se do Žacléře dostává především z nesekaných luk v blízkém či širším okolí Máme tedy ve městě příliš mnoho stromů a keřů? Právě naopak e městě je velmi málo stromů, které jsou nepoškozené a plní biologické funkce prospěšné člověku (i alergikům) Proto se mezi domy prohání průvan - vzduch nemá ve městě žádné překážky, naopak proluky mezi domy slouží jako zúžené trychtýře, a tak proudění vzduchu ještě urychlují Do města se tak dostávají bez omezení alergeny (i prachové) z veliké vzdálenosti (desítky kilometrů) ětšinou za to tedy naše stromy nemůžou Je možné tento stav alespoň omezit? no, a to promyšlenou výsadbou stromů a keřů MSPUST HRNÍM MRŠĚ Středisko ekologické výchovy SR Horní Maršov zve všechny z okolí na již tradiční MSPUST Karneval pro malé i velké se uskuteční v sobotu 22 od 00 do 730 kce bude probíhat v prostorách základní školy v Horním Maršově, vstup ze severu levý boční vchod Pro návštěvníky je připraven maškarní bál, hry, soutěže, tanec, bohatá tombola, občerstvení a profesionální klauni z divadla KUFR Přijďte a nebudete litovat TIR BR KÖSTR Trasy jsou upravovány podle aktuální snìhové pokrývky a mohou se mírnì lišit od nákresu JK N TULÉ PSY? Již několikrát se v našem městě vyskytli zatoulaní psi a vyvstala vždy otázka, jak je odchytit a dále s nimi naložit by by se tento problém vyřešil, uzavřelo město Žacléř smlouvu o spolupráci s veterinární ordinací MDr Pavly Lunterové, sídlící na Rýchorském náměstí, která toto téma řeší Jak se tedy zachovat? Pokud někdo z občanů zaregistruje toulavého psa, může kontaktovat pana MDr Michala Luntera - gsm: , , tel: , který ve spolupráci s technickými službami zajistí odchyt, provede prohlídku, pejsek bude dle aktuálního zdravotního stavu ošetřen a umístěn do kotců v areálu Kynologického klubu u sportovního hřiště Město Žacléř zakoupilo přepravní klec k zajištění šetrného převozu Pokud se do 4 dní nepodaří nalézt majitele, bude převezen do některého z útulků v blízkém okolí Místostarostka města Žacléř va Rennerová R 200 JST BYLI SKĚLÍ TŘIĎT DPD I R 20! Počátkem roku bývá dobrým zvykem dopřát si malé bilancování jak byl předchozí rok úspěšný Královéhradeckém kraji je rozmístěno 388 kontejnerů na tříděný sběr Do systému K- KM se zapojilo téměř 0 % obcí - to znamená, že většina obyvatel třídila odpad Každý v tomto kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu Společnost K-KM, as děkuje všem, kteří třídili odpad po celý rok 200 roce 200 byl Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé ČR Doufejme, že se stejná situace bude opakovat po vyhodnocení roku 200 Společnost K-KM, as LNTÝNSKÝ TIP K příjemné oslavě alentýna patří dozajista i stylový dárek, který mile překvapí Doporučujeme výjimečnou kolekci balzamovaných květin a aranžerií ermont, kde je každý kus originálem Je navržen jedním z mnoha návrhářů a následně ručně zpracován Patentovaný proces umožňuje květům uchovat si dlouhodobě stejné vlastnosti jako v přirozeném stavu e světě je ermont spojován s předními společnostmi a značkami, jako je například Lancôme, Hermes parfums nebo ir France Spolupráce s Lancômem například spočívala v květinové výzdobě při představování nového parfému elkou předností výrobků ermont je fakt, že květiny a vazby jsou bezúdržbové, vhodné pro alergiky, ušetří vám čas a finance a zároveň designově osvěží a obklopí vás živou přírodou Pro náročnější zákazníky, kteří si z široké nabídky nevyberou, nabízí ermont dokonce zakázky na míru N S LNTÝN J PŘIPRN SPIÁLNÍ SL 4 % wwwvermont-designcz 7

5 ŠKL, ŠKLK, ŠKLIČK ŠKL, ŠKLK, ŠKLIČK PKUS RKRD ZPRÁIČKY Z BRNÉ ŠKLKY N PILÍŘI Základní škola Žacléř se zapojila do akce, kterou pořádá pelhřimovská agentura Dobrý den vytvoření světového rekordu v počtu znaků měst vytvořených z odpadového materiálu Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování a prezentovat společnost a logo K-KM Ukázat, že z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce i umělecká díla Znak vytvořila třída s paní učitelkou lgou Lehkou Použili jsme víčka od PT lahví, roličky od toaletního papíru, roličky od potravinové fólie, karton a PT lahve Materiál jsme měli shromážděný, samotná práce trvala asi sedm hodin Dětem se práce dařila a líbila a pracovaly s chutí ýstava znaků byla součástí veletrhu G a Regiontour 20 v Brně Školáci z celé republiky vytvořili celkem 02 znaků měst a obcí z recyklovatelných materiálů a vytvořili tak nový český rekord rganizátoři akce nyní usilují o zapsání výsledku do Guinessovy knihy rekordů Mgr lga Lehká Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř vás zve na koncert 0 koncertní sezóny DU TRS Lucia Kopsová housle Tomáš Honěk kytara středa února v 00 hodin, sál ZUŠ repertoáru dua jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20 století, navazuje na bohatou tradici houslistů a kytaristů století, kdy jejich spojení bylo často vyhledávané Duo se s úspěchem zúčastnilo mezinárodních soutěží ( cena - oncorso di chitarra classica nrico Mercatali v Gorizii - Itálie, cena a absolutní vítězství - mezinárodní soutěž Karla Ditterse - idnava Duo Teres pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí a díky znovuobjevovanému, kdysi tradičnímu, nástrojovému spojení a zajímavosti repertoáru se těší přízni širokého publika vstupné: 70,- dosp/40,- děti a stud členové KPH: 42,- dosp/20,- děti a stud ZPRÁY Z MUZ Je za námi leden měsíc zimy, mrazů a ledu Mrazu jsme si opravdu užili - až to štípalo! Jen se sněhem nás ten studený měsíc tak trochu vypekl Těšili jsme se na velkou sněhovou nadílku, abychom se kamarádům pochlubili s novými saněmi, boby a lyžemi le ouha! Sníh zůstal jen na sjezdovce a tam my přece na bobech nesmíme htěli jsme bobovat, sáňkovat a lyžovat aspoň na zahradě naší školky - ale ani tam to nešlo Škoda Ještě že nám pomohl měsíc únor přinesl nám krásný, čistý sníh Na stavění sněhuláků-baculatých panáků, i na zimní sporty Máme v plánu ještě soutěž sněhuláka fešáka Také se těšíme na lyžařskou školičku s paní učitelkou Reginou a Bárou lednu naši starší kamarádi předškoláci byli u zápisu do té velké základní školy Moc se jim tam líbilo,těší se a my menší jim přejeme hodně jedničekna zápis se připravovali trénovali básničky a písničky Také procvičují grafomotoriku-aby je nebolela ruka, až budou psát úkoly Snažíme se, abychom byli zdraví a vyhnuli se bábě hřipce otužujeme se, pokračujeme v návštěvách solné jeskyně i sauny My malí saunaři jsme rádi, že se pan Forro uzdravuje a stará se o nás to je zatím všechno z naší Barevné školky Zdravíme naše kamarády a přátele a přejeme příjemnou a krásně mrazivou zimu Předprodej v ZUŠ od 3 vždy odpoledne tel Koncerty podporují: město Žacléř, Nadace Český hudební fond, TK BLY sro, ntonín Krbílek, MR& sro, Restaurace Jan Holub, tesánek sro wwwkph-zaclercz ŽLÉŘSKÉ DUTY depozitáři Muzea Podkrkonoší v Trutnově byly dohledány dvě žacléřské veduty topograficky přesné ztvárnění krajiny s městečkem Žacléř Na jedné malíř zachytil pohled od dnešního Urnového háje na městečko Žacléř a na druhé pohled přes Prkenný Důl k zámku a k žacléřským domům s kostelem a farou eduty pocházejí minimálně z první poloviny století a jsou značně poškozené Nyní je nutné tyto jedinečné exponáty podrobit odbornému restaurování dalších číslech Žacléřského e se budeme postupně seznamovat s městečkem Žacléř, částí Prkenného Dolu a okolní krajinou v době, kdy ji malíř pečlivě na vedutách zachytil 8

6 KULTUR ZPRÁY Z KNIHNY KULTUR KULTURNÍ DŮM ŽLÉŘ 2 KL - HÁDJT S KNI- HNU - KD J T??? - TJMNÁ SPISTLSKÁ SBNST Nová literární soutěž pro děti i dospělé Po celý rok najdete každý měsíc v knihovně, na stránkách e a na nové indicie týkající se anonymní osobnosti spisovatele spisovatelky české - světové Umělce který má výročí narození v aktuálním měsíci ždy do konce téhož měsíce čekáme na aše odpovědi jméno a příjmení tajemné osobnosti (osobně, poštou, em) šechny správné odpovědi vždy za čtvrtletí slosujeme a jeden vybraný šťastlivec od nás obdrží pěknou knihu Správnost si můžete zkontrolovat v následujícím měsíci u další vyhlašované osobnosti Také máte možnost sestavit a přiložit stručný životopis vytipovaného literáta Indicie hledané osobnosti: Narozen 24 února 78 (22 výročí narození), úmrtí prosince 8, německý spisovatel, literární badatel, psal většinou společně se svým starším bratrem, sbírali lidové pohádky a pověsti, legendy a písně, jako první zaznamenali pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka, zasloužili se o vytvoření vědeckého odvětví týkajícího se pohádek Náš spisovatel, pracoval jako knihovník, v roce 83 získal profesuru, od roku 84 přednášel na Humboldtově univerzitě v Berlíně Díla: nejznámější pohádky bratří dva svazky, Kinder-und Hausmärchen (český název udává jména autorů), Německé legendy, Německý slovník, Historie německého jazyka, samostatně Dánské rytířské písně, balady a pohádky dhalte v pořadí druhou únorovou osobnost z dvanácti letošních literátů Těšíme se na vaše odpovědi i případné životopisy tajemných SPRÁNÁ DPĚĎ Z KL: LDNU T- JMNU SBNSTÍ BYL JK LNDN - MRIKÝ SPISTL (NRZN 2 87 ZMŘL 22 ) NKT SUK 20 SUTĚŽ PR DĚTSKÉ ČTNÁŘ PĚKNÉ KNIHY Probíhá ve spolupráci se Sukovou studijní knihovnou literatury pro mládež do 20 března 20 tázka zní Která kniha vydaná v roce 200 se ám nejvíce líbila? Padesát vylosovaných bude odměněno knihou Dobrovolná anketní otázka (soutěž o tři další knihy) Kdo Ti četl, když jsi ještě neuměl/a číst? nketní lístky obdržíte v knihovně PŘDÁNČNÍ NÁŠTĚ SDMÁKŮ KNIHNĚ DFINITINÍ TČK Z ÝSTU BBIČK D BŽNU NĚMÉ Slavnostní a velice hezké rozloučení s výstavou Babička a její autorkou B Němcovou se v knihovně, díky milé návštěvě školáků a jejich učitelek J Dočekalové a H Friedové, velice vydařilo Děkujeme za návštěvu a brzy na viděnou PRSB PR ČTNÁŘ PŘÍZNI KNIHNY Nevyhazujte přečtené časopisy a darujte je knihovně (jakéhokoliv zaměření, celé ročníky i jednotlivá čísla) vydané v roce 200 i letošní Děkujeme předem všem štědrým dárcům Na co se můžete těšitna wwwkd-zaclercz Filmový festival xpediční kamera Sedm nejlepších cestovatelských, horolezeckých a vodáckých filmů uplynulé sezóny budete mít možnost vidět 2320 od 7hod v Kulturním domě ětšinou jde o vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů stupné na festival činí 0 Kč Každý divák si odnese zajímavé zážitky a někteří i něco navíc, např los díky kterému se můžete stát výhercem knih s outdoorovou tematikou nebo programu Zoner Photo Studio na zpracování fotografií či předplatného časopisu Lidé a hory Podrobné informace o festivalu a filmech najdete na wwwxpedicnikameracz Navšívit můžete také náš facebook: wwwfacebokcom/expedicni-kamera FSTILÉ FILMY Mongolsko - e stínučingischána Slovensko, režie: Pavol Barabáš, producent: K2 studio; délka ; 200 Úžasný a cenamí ověnčený film Mongolsko je magická země, hledající svou současnou tvář v odkazu ze 3 století, kdy se pod jménem Pax Mongolika stala největší říší, jaká kdy uzřela světlo světa bávaná, proklínaná i obdivovaná - taková jako její zakladatel, za života nikdy neporažený vojevůdce, Čingischán dobrodružném putování nehostinnou přírodou, mimo obvyklých cest, objevujeme také druhou, neznámou a překvapivě osvíceneckou tvář výbojného dobyvatele, jehož novátorské snahy zanechaly mnohem hlubší stopu v myšlení a vývoji celé lidské společnosti, než jsme ochotni přiznat Sám ve stěně (lone n the Wall) US, režie: Peter Mortimer/Nick Rosen, producent: Peter Mortimer/Nick Rosen; délka: 24 ; 200 Film, při kterém se tají dech i extrémním horolezcům Třiadvacetiletý lex Honnold posouvá riskantní volné sólo lezení do nových dimenzí Skutečně úctyhodné stěny zdolává bez lana a s nulovou šancí na přežití v případě pádu ždy zachovává chladnou hlavu (tedy pokud nedojde na holky) Teprve pokus o zdolání 00 metrů vysoké stěny na Half Dome, tedy o největší sólo výstup, o jaký se kdy člověk pokusil, ho konečně naučí, co je to strach Podaří se? Brahmaputra ČR, režie/producent: Ladislav Moulis; délka: 24 ; 200 prvosjezd horního toku jedné z největších řek se pokouší česká expedice Složitým vyjednáváním se podařilo proniknout k začátku sjezdu do oblasti na hranicích Indie a Tibetu pro běžné cestovatele nepřístupnou Po dramatickém začátku a nehodě v extrémně obtížných peřejích padlo rozhodnutí prvosjezd přerušit Na scénu však přichází indická armáda a hrozba zatčením za nevědomé přestupky Nezbývá než sestoupit rychle do kaňonu a pokračovat ve sjezdu řeky, jejíž vlny připomínají tsunami a mnohé další 0

ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA

ŽACLÉŘSKÝ. zpravodaj SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA ŽACLÉŘSKÝ zpravodaj KVĚTEN 2011 ROČNÍK 19 ČÍSLO 5 zpravodaj@zacler.cz měsíčník města Žacléř Tradiční velikonoční výstavka Klubu žen Foto: Oldřich Prokopec SLOVO STAROSTY MIROSLAVA VLASÁKA Vážení spoluobčané,

Více

Váš Žacléřský zpravodaj

Váš Žacléřský zpravodaj ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE 11.30

Více

Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010

Žacléřský. zpravodaj. Bobr nás spojuje je název česko-polského. Dolinou Bobru 07/2010 07/2010 20. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou popřát příjemné léto a krásné prožití Vaší dovolené, ať už ji prožijete

Více

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU!

www.zaclerska70.cz. Děkujeme za pochopení, Žacléřský Zpravodaj UFFO JE TU! 09/2010 22. r o č n í k www.zacler.cz, @zacler.cz 1 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 www.zaclerska70.cz. Vážení spoluobčané, kvapem se blíží konec tohoto volebního období a 15. 16. října nás čekají volby

Více

w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009

w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z Známe výsledky soutěže Nej miminkem 2009 06/2010 Žacléřský zpravodaj 1 9. r o č n í k w w w. z a c l e r. c z, e : p o s t a @ z a c l e r. c z 5 5 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 Vážení spoluobčané, v dnešním úvodníku bych Vás rád seznámil

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Kanalizace spěje k zahájení

Kanalizace spěje k zahájení 2/2011 Obsah: 1) Kanalizace spěje k zahájení 2) Soutěž na byty v čp. 19 a čp. 553 3) Z jednání ZM 4) Z jednání RM 5) Upozornění FÚ 6) Tříkrálová sbírka 7) Vzpomínka na RnDr. Petra Milese Ve Zpravodaji

Více

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními.

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními. 1 2013 Libuš a Písnice ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY FOTOHÁDANKA Z HISTORIE CIZÍ JAZYKY V KLUBU JUNIOR ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 Při lampionovém průvodu

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Dům s pečovatelskou službou končí?!

Dům s pečovatelskou službou končí?! Duben 2013/číslo 4 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Dům s pečovatelskou službou končí?! Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou odpověděl na hromadící se dotazy ohledně aktuální situace a budoucnosti

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. 12 (prosinec 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. 12 (prosinec 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 12 (prosinec 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Dne 29. října byla v olivětínském pivovaru slavnostně otevřena nová část zdejšího Pivovarského muzea. Při přestřižení slavnostní

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 06 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Již od 4. 5. 2015 sídlí INFORMAČNÍ STŘEDISKO na nové adrese Na konci dubna se informační středisko přesunulo do nových prostor, a to do historické budovy

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Ročník VII Číslo 2 únor 2006. Krutá zima

Ročník VII Číslo 2 únor 2006. Krutá zima Ročník VII Číslo 2 únor 2006 Krutá zima Poslední dny roku 2005 přinesly do Kojetína nevídanou sněhovou nadílku. Napadlo přes 30 cm sněhu, který díky mrazivému počasí vydržel až do těchto dnů. Od 22. ledna

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Zásady postupu prodeje bytů Západočeská divadelní přehlídka Zápisy do mateřských škol MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Alena Valouchová

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

kalendář akcí květen 2015

kalendář akcí květen 2015 kalendář akcí květen 2015 1. 5. Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr. 2. 5. So Knihovna otevřená 9.00-12.00 Knihovna 3. 5. Ne 4. 5. Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená)

Více