Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 BSoupravy a èinidla pro barvení TB Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U /05 Èesky TB Stain Kit K 1 Kat è TB Carbolfuchsin KF Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 1 x 250 ml TB Decolorizer acidorezistentního barvení dle Kinyouna 1 x 250 ml TB Brilliant Green K 1 x 250 ml TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN Pro barvení mykobakterií za použití (horkého) 1 x 250 ml TB Decolorizer 1 x 250 ml TB Methylene Blue 1 x 250 ml TB Quick Stain Kit TB Quick Stain Carbolfuchsin Pro rychlejší verzi barvení mykobakterií za použití 1 x 250 ml TB Quick Stain Methylene Blue techniky studeného acidorezistentního barvení 1 x 250 ml TB Fluorescent Stain Kit M TB Auramine M Pro barvení mykobakterií za použití Morseovy, 1 x 250 ml TB Decolorizer TM Blairovy, Weiserovy a Sproatovy fluorescenèní 1 x 250 ml TB Potassium Permanganate techniky 1 x 250 ml TB Fluorescent Stain Kit T TB Auramine-Rhodamine T Pro barvení mykobakterií za použití Truantovy, 1 x 250 ml TB Decolorizer TM Brettovy a Thomasovy fluorescenèní techniky 1 x 250 ml TB Potassium Permanganate 1 x 250 ml TB Auramine M Pro barvení mykobakterií za použití Morseovy, 4 x 250 ml Blairovy, Weiserovy a Sproatovy fluorescenèní techniky TB Auramine-Rhodamine T Pro barvení mykobakterií za použití Truantovy, 4 x 250 ml Brettovy a Thomasovy fluorescenèní techniky TB Brilliant Green K Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna a (horkého) TB Carbolfuchsin KF Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna TB Carbolfuchsin ZN Pro barvení mykobakterií za použití (horkého) 4 x 250 ml TB Decolorizer Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna a (horkého) TB Decolorizer TM Pro barvení mykobakterií za použití fluorescenèní 4 x 250 ml techniky podle Truanta, Bretta a Thomase a Morsea, Blaira, Weisera a Sproata TB Methylene Blue Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna a (horkého) TB Potassium Permanganate Pro barvení mykobakterií za použití fluorescenèní 4 x 250 ml techniky podle Truanta, Bretta a Thomase a Morsea, Blaira, Weisera a Sproata TB Quick Stain Pro rychlejší verzi barvení mykobakterií za použití 3 x 250 ml Carbolfuchsin techniky studeného acidorezistentního barvení TB Quick Stain Pro rychlejší verzi barvení mykobakterií za použití 3 x 250 ml Methylene Blue techniky studeného acidorezistentního barvení ÚÈEL POUŽITÍ TB Stain Kits (Soupravy pro barvení TB) se používají k barvení nátìrù pøipravených ze vzorkù a kultur, u nichž existuje podezøení, že obsahují mykobakterie, za úèelem vèasné nepøímé diagnózy mykobakteriální infekce a charakterizace bakteriálních izolátù SHRNUTÍ A VYSVÌTLENÍ Technika barvení pod mikroskopem je jednou z prvních metod, které byly vynalezeny k detekci tuberkulózního bacilu, a stále patøí mezi standardní postupy 1 Díky jedineèné acidorezistentní vlastnosti mykobakterií je technika barvení významnou pomùckou pøi vèasné nepøímé diagnóze, která rovnìž poskytuje informace o poètu pøítomných acidorezistentních mikrobù Fluorescenèní mikroskopie má ve srovnání s tradièními metodami urèenými k detekci mykobakterií nìkolik výhod je rychlá a jednoduchá, umožòuje snadné vyšetøení podložního sklíèka a je spolehlivá a rozšíøená 2

2 TB Stain Kit K (Souprava K pro barvení TB) používá (studené) acidorezistentní barvení dle Kinyouna 3 TB Stain Kit ZN (Souprava ZN pro barvení TB) používá (horké) acidorezistentní barvení dle Ziehl-Neelsena 4 TB Quick Stain Kit (Souprava pro rychlé barvení TB) je rychlejší verzí metody studeného barvení TB Fluorescent Stain Kit M (Souprava M pro fluorescenèní barvení TB) používá techniku acidorezistentního fluorescenèního barvení s auraminem O 5 TB Fluorescent Stain Kit T (Souprava T pro fluorescenèní barvení TB) používá techniku acidorezistentního fluorescenèního barvení s auramin-rhodaminem, kterou popsali Truant, Brett a Thomas 6 ZÁSADY POSTUPU Základní vlastností mykobakterií je acidorezistence To znamená, že po barvení anilinovým barvivem, bazickým fuchsinem je obtížné je odbarvit; zachovávají si èervené zbarvení, i když použijete smìs kyseliny a alkoholu U barvení dle Ziehl-Neelsena je kontrastním barvivem metylénová modø U barvení dle Kinyouna poskytuje nezbytný kontrast briliantová zeleò V pøípadì rychlého barvení TB se jako kontrastní barvivo používá metylénová modø; není však zapotøebí provést zvláštní odbarvení, protože odbarvovací roztok/kontrastní barvivo Reagent B (Èinidlo B) provádí odbarvení a kontrastní barvení nátìru souèasnì Fluorescenèní barviva mají tu vlastnost, že pøi stimulaci ultrafialovým záøením o krátké vlnové délce (tedy ze rtu ové výbojky nebo zdroje silného, modrého a odpovídajícím zpùsobem filtrovaného svìtla) vyzaøují viditelné záøení 7 Bylo zjištìno, že auramin O a rhodamin B se vážou na mykolové kyseliny nacházející se v bunìèné stìnì mykobakterií 8 Nenavázané barvivo se odstraní odbarvovacím roztokem/kyselým alkoholem Manganistan draselný slouží jako kontrastní barvivo k potlaèení nespecifické fluorescence na pozadí ÈINIDLA Pøibližné množství* na jeden litr TB Stain Kit K (Souprava K pro barvení TB) TB Carbolfuchsin KF (TB karbolfuchsin KF) Bazický fuchsin 15,0 g Fenol, USP 45,0 g Izopropanol 200,0 ml Etanol 50,0 ml Destilovaná voda 750,0 ml TB Decolorizer (Odbarvovací roztok TB) Kyselina chlorovodíková 30,0 ml Etanol/metanol 970,0 ml TB Brilliant Green K (Briliantová zeleò TB K) Briliantová zeleò 2,0 g Hydroxid sodný 0,02 g Destilovaná voda 1000,0 ml TB Stain Kit ZN (Souprava ZN pro barvení TB) TB Carbolfuchsin ZN (TB karbolfuchsin ZN) Bazický fuchsin 1,7 g Fenol, USP 50,0 g Izopropanol 95,0 ml Destilovaná voda 905,0 ml TB Decolorizer (Odbarvovací roztok TB) Kyselina chlorovodíková 30,0 ml Etanol/metanol 970,0 ml TB Methylene Blue (Metylénová modø TB) Metylénová modø, USP 2,4 g Etanol/metanol 300,0 ml Destilovaná voda 700,0 ml Èinidla pro rychlé barvení TB Quick Stain Carbolfuchsin Reagent A (Èinidlo A karbolfuchsin) Bazický fuchsin (v roztoku alkoholu) 17,0 g Vodný fenol 1000,0 ml Methylene Blue Reagent B (Èinidlo B metylénová modø) Metylénová modø (v roztoku alkoholu) 2,0 g Kyselý alkohol 1000,0 ml TB Fluorescent Stain Kit M (Souprava M pro fluorescenèní barvení TB) TB Auramine M (TB auramin M) Auramin O 2,0 g Fenol, USP 4,0 g Glycerin, USP 100,0 ml Izopropanol 250,0 ml Destilovaná voda 650,0 ml TB Decolorizer TM (Odbarvovací roztok TB TM) Kyselina chlorovodíková 5,0 ml Izopropanol 700,0 ml Destilovaná voda 300,0 ml TB Potassium Permanganate (Manganistan draselný TB) Manganistan draselný 5,0 g Destilovaná voda 1000,0 ml TB Fluorescent Stain Kit T (Souprava T pro fluorescenèní barvení TB) TB Auramine-Rhodamine T (TB auramin-rhodamin T) Auramin O 12,0 g Rhodamin B 6,0 g Fenol, USP 80,0 g Glycerin, USP 600,0 ml Izopropanol 140,0 ml Destilovaná voda 260,0 ml TB Decolorizer TM (Odbarvovací roztok TB TM) Kyselina chlorovodíková 5,0 ml Izopropanol 700,0 ml Destilovaná voda 300,0 ml TB Potassium Permanganate (Manganistan draselný TB) Manganistan draselný 5,0 g Destilovaná voda 1000,0 ml *Upraveno a/nebo doplnìno dle požadavkù tak, aby byla splnìna kritéria úèinnosti Varování a bezpeènostní upozornìní: In vitro diagnostikum V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy a viru lidské imunodeficience (HIV) Proto pøi práci s veškerým materiálem kontaminovaným krví a jinými tìlními tekutinami dodržujte standardní bezpeènostní opatøení 9-12 a pøedpisy své instituce Postupy a vybavení odpovídající 2 stupni biologické bezpeènosti jsou požadovány pøi laboratorní práci s klinickými vzorky, pøi nichž nedochází ke vzniku aerosolù, napøíklad pøíprava nátìrù k testu acidorezistence Všechny èinnosti, pøi nichž vznikají aerosoly, je nutné provádìt v místnosti zabezpeèené proti biologické nákaze tøídy I nebo II Postupy a 2

3 vybavení odpovídající 3 stupni biologické bezpeènosti jsou požadovány pøi laboratorních èinnostech pøi propagaci kultur M tuberculosis a M bovis a manipulaci s nimi Také studie na zvíøatech vyžadují speciální postupy 13 Pøi požití jsou tato èinidla zdraví škodlivá nebo smrtící; mohou rovnìž dráždit oèi nebo zpùsobit oslepnutí V pøípadì zasažení oèí je minimálnì 15 minut proplachujte pøípravkem na oèi nebo vodou z kohoutku a vyhledejte lékaøskou pomoc Barvicí roztoky a odbarvovací roztok jsou vysoce hoølavé a jejich výpary mohou být zdraví škodlivé; chraòte je pøed otevøeným ohnìm Chraòte pøed kontaktem s pokožkou, oèima a sliznicí Všechna èinidla používejte v øádnì vìtraných místnostech; vyvarujte se dlouhodobému vdechování, kontaktu s pokožkou a požití TB Carbolfuchsin ZN: Pøi styku s pokožkou a po požití je toxický Zpùsobuje popáleniny Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Chraòte pøed kontaktem s pokožkou a oèima Noste vhodný ochranný odìv TB Decolorizer TM: Zpùsobuje popáleniny Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený a uskladnìný na dobøe vìtraném místì V pøípadì zasažení oèí je ihned vypláchnìte velkým množství vody a vyhledejte lékaøskou pomoc Noste vhodný ochranný odìv, vhodné ochranné rukavice a vhodnou ochranu oèí a oblièeje V pøípadì nehody nebo pokud se necítíte dobøe, vyhledejte okamžitì lékaøskou pomoc TB Potassium Permanganate: Dráždí oèi, dýchací soustavu a pokožku Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Chraòte pøed kontaktem s pokožkou a oèima Noste vhodný ochranný odìv TB Auramine M: Hoølavý Dráždí oèi, dýchací soustavu a pokožku Dojde-li ke styku s kùží, okamžitì omyjte zasažené místo velkým množstvím vody Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno Noste vhodný ochranný odìv TB Auramine-Rhodamine T: Hoølavý Pøi styku s pokožkou a po požití je toxický Zpùsobuje popáleniny Možné nebezpeèí nevratných nežádoucích úèinkù Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený V pøípadì zasažení oèí je ihned vypláchnìte velkým množství vody a vyhledejte lékaøskou pomoc Noste vhodný ochranný odìv, vhodné ochranné rukavice a vhodnou ochranu oèí a oblièeje V pøípadì nehody nebo pokud se necítíte dobøe, vyhledejte okamžitì lékaøskou pomoc TB Decolorizer: Pøi vdechnutí nebo po požití je zdraví škodlivý Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený a uskladnìný na dobøe vìtraném místì Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno Noste vhodný ochranný odìv TB Methylene Blue: Pøi vdechnutí nebo po požití je zdraví škodlivá Dráždí oèi, dýchací soustavu a pokožku Možné nebezpeèí nevratných nežádoucích úèinkù Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno Noste vhodný ochranný odìv a vhodné ochranné rukavice TB Carbolfuchsin KF: Pøi styku s pokožkou a po požití je zdraví škodlivý Dráždí oèi a pokožku Možné nebezpeèí nevratných nežádoucích úèinkù Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno V pøípadì zasažení oèí je ihned vypláchnìte velkým množství vody a vyhledejte lékaøskou pomoc Noste vhodný ochranný odìv a vhodné ochranné rukavice Skladování: Soupravy a èinidla pro barvení TB skladujte pøi teplotì C Èinidla, které byla vyjmuta z kartónu, skladujte v temnu Datum expirace se vztahuje pouze na produkt v neporušeném zásobníku, který byl skladován podle pokynù ODBÌR A PØÍPRAVA VZORKÙ Pøímo na èisté mikroskopické podložní sklíèko aplikujte tenký nátìr vzorku Pro nátìry jsou vhodné tyto vzorky: sputum (pøímý vzorek nebo koncentrované sputum), mozkomíšní mok nebo jiná tìlní tekutina (katetrizovaná moè), homogenizovaná tkáò a otisková sklíèka 1 Nechejte nátìr zaschnout Fixujte nátìr na sklo dvoj- až trojnásobným protažením skla nízkým plamenem kahanu (zamezte nadmìrnému zahøátí) èi použijte elektrickou ohøívací plotnièku skel nastavenou na teplotu 65 až 75 C a ponechte pùsobit pøinejmenším 2 h 14 POSTUP Dodaný materiál*: Soupravy TB Stain Kit K, TB Stain Kit ZN, TB Quick Stain Kit, TB Fluorescent Stain Kit M, TB Fluorescent Stain Kit T *Jednotlivá èinidla lze objednat samostatnì Potøebný materiál, který není souèástí dodávky: Mikroskopická podložní sklíèka nová nebo vyèištìná v roztoku kyseliny dichromové, stojan na barvení a mikroskop s imerzním objektivem nebo fluorescenèní mikroskop Provedení testu BARVENÍ DLE KINYOUNA Souprava TB Stain Kit K 1 Položte sklíèka do stojanu na barvení a na 4 minuty je ponoøte do èinidla TB Carbolfuchsin KF Nezahøívejte 3 Bìhem 3 5 sekund proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer 4 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 5 Bìhem 30 sekund proveïte kontrastní barvení pomocí briliantové zelenì TB Brilliant Green K nebo metylénové modøi TB Methylene Blue (samostatnì prodejné) 6 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 7 Nechejte volnì uschnout Pokud použijete metylénovou modø, usušte sklíèko mírným zahøíváním BARVENÍ DLE ZIEHL-NEELSENA Souprava TB Stain Kit ZN 1 Položte sklíèka na stojan pro barvení a ponoøte je do èinidla TB Carbolfuchsin ZN Opatrnì po dobu 5 minut nahøívejte párou 3

4 Bìhem 1 2 minut proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer se dvìma zmìnami èinidla, dokud nezmizí èervené zbarvení Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou Bìhem 30 sekund proveïte kontrastní barvení pomocí metylénové modøi TB Methylene Blue nebo briliantové zelenì TB Brilliant Green K Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou Osušte mírným zahøíváním RYCHLÉ BARVENÍ TB SOUPRAVA TB QUICK STAIN KIT 1 Položte sklíèko na stojan pro barvení a ponoøte je do èinidla TB Quick Stain Carbolfuchsin Reagent A Nechejte 5 minut stát 2 Opatrnì vypláchnìte proudem vody, dokud veškeré barvivo nezmizí 3 Proveïte kontrastní barvení za použití velkého množství èinidla Methylene Blue Reagent B a nechejte 2,5 až 3 minuty stát 4 Opatrnì vypláchnìte proudem vody a nechejte volnì zaschnout BARVENÍ DLE MORSEA Souprava TB Fluorescent Stain Kit M 1 Položte sklíèka na stojan pro barvení a na 15 minut je ponoøte do èinidla TB Auramine M 3 Bìhem sekund proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer TM 4 Opatrnì sklíèka vypláchnìte pod tekoucí vodou 5 Bìhem 2 minut proveïte kontrastní barvení pomocí èinidla TB Potassium Permanganate 6 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 7 Nechejte volnì uschnout 8 Vyšetøete pod mikroskopem se sadami filtrù (podle pokynù Chapina a Murraye) 15 BARVENÍ DLE TRUANTA Souprava TB Fluorescent Stain Kit T 1 Položte sklíèka na stojan pro barvení a ponoøte je do èinidla TB Auramine-Rhodamine T (pøed použitím èinidlo øádnì promíchejte) minut nechejte volnì stát pøi pokojové teplotì 3 Bìhem 2 3 minut proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer TM 4 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 5 Bìhem 4 5 minut proveïte kontrastní barvení pomocí èinidla TB Potassium Permanganate 6 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 7 Mírnì osušte sacím papírem Nechejte volnì uschnout nebo velmi slabì zahøívejte nad plamenem 8 Vyšetøete pod mikroskopem upraveným podle pokynù Truanta a kol 6 nebo Chapina a Murraye 15 Kontrola kvality uživatelem: Kontroly doporuèujeme provádìt každý den, kdy je systém používán, a to pomocí sklíèka BBL AFB Slide (kat è ) nebo známých acidorezistentních a neacidorezistentních mikroorganismù Požadavky na kontrolu kvality musí být splnìny v souladu s platnými místními a státními zákony nebo požadavky na akreditaci a se standardními kontrolními postupy vaší laboratoøe Vhodné kontrolní postupy doporuèujeme nastudovat z pøíslušných pokynù americké normotvorné organizace CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisù daných programem CLIA amerického úøadu FDA Organismus Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC Bacillus subtilis ATCC 6633 Oèekávané výsledky Pozitivní Negativní OMEZENÍ POSTUPU Pozitivní barvicí reakce poskytuje nepøímý dùkaz pøítomnosti mykobakterií ve vzorku Negativní výsledek barvení nemusí znamenat, že je vzorek negativní na kulturu mykobakterií K pozitivnímu stanovení mykobakterií je nutno použít jiné metody (kultivace, molekulární atd ) 4

5 OÈEKÁVANÉ VÝSLEDKY A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ÚÈINNOSTI 1-8,15 Acidorezistentní Neacidorezistentní mikroby mikroby TB Stain Kit K tmavì èervená až rùžová barva zelená barva TB Stain Kit ZN tmavì rùžová až èervená barva modrá barva TB Quick Stain Kit tmavì èervená až rùžová barva modrá až modrozelená barva TB Fluorescent Stain Kit M TB Fluorescent Stain Kit T MYKOBAKTERIE svìtle žlutozelená fluorescenèní barva èervenooranžová fluorescenèní barva ODKAZY 1 Nolte, F S and B Metchock 1995 Mycobacterium, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 6 th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 2 Tenover, F C, J T Crawford, R E Huebner, L J Geiter, C R Horsburgh, Jr, and R C Good 1993 The resurgence of turberculosis: is your laboratory ready? J Clin Microbiol 31: Ebersole, L L 1994 Acid-fast stain procedures, p In H D Isenberg (ed ), Clinical microbiology procedures handbook, vol 1 American Society for Microbiology, Washington, D C 4 Murray, R G E, R N Doetsch and C F Robinow 1994 Determinative and cytological light microscopy, p In P Gerhardt, R G E Murray, W A Wood and N R Krieg (ed ), Methods for general and molecular bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, D C 5 Heifets, L B and R C Good 1994 Current laboratory methods for the diagnosis of tuberculosis, p In B R Bloom (ed ), Tuberculosis: pathogenesis, protection, and control, American Society for Microbiologhy, Washington, D C 6 Truant, J P, W A Brett and W Thomas, Jr 1962 Fluorescence microscopy of tubercle bacilli stained with auramine and rhodamine Henry Ford Hosp Med Bull 10: Cernoch, P L, R K Enns, M A Saubolle and R J Wallace, Jr 1994 Cumitech 16A, Laboratory diagnosis of the mycobacterioses Coord ed A S Weissfeld American Society for Microbiology, Washington, D C 8 Baron, E J and S M Finegold 1990 Bailey & Scott s diagnostic microbiology, 8 th ed The C V Mosby Company, Baltimore, MD 9 National Committee for Clinical Laboratory Standards 2001 Approved Guideline M29-A2 Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed NCCLS, Wayne, Pa 10 Garner, J S 1996 Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention Guideline for isolation precautions in hospitals Infect Control Hospital Epidemiol 17: U S Department of Health and Human Services 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed U S Government Printing Office, Washington, D C 12 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) Official Journal L262, 17/10/2000, p U S Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, and National Institutes of Health 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 4th ed HHS Publication No (CDC) U S Government Printing Office, Washington, D C 14 Kent, P T and G P Kubica, 1985 Public Health Mycobacteriology A guide for the level III laboratory, p 58, U S Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control, Atlanta Ga 15 Chapin, K C and P R Murray 1999 Stains, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 7 th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 5

6 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C E E / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2005 BD

Directigen Flu + Pro diferencované a pøímé zjiš ování antigenù chøipky a Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L006712J 2006/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Test Directigen Flu + je rychlým in vitro imunoanalytickým

Více

B Affirm VPIII. Microbial Identification Test. 670160JAA 2009/01 Èesky

B Affirm VPIII. Microbial Identification Test. 670160JAA 2009/01 Èesky B Affirm VPIII Microbial Identification Test Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku. 670160JAA 2009/01 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Affirm VPII Microbial Identification Test (Testovací souprava pro identifikaci

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 0730 411 7000 [28.02.2014] 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: 663-1530 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke informace: Oprávněný zástupce v

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE VÝROBKU (SMĚS) A DODAVATELE Název výrobku: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set Číslo výrobku: 663-3230 Výrobce: BioPlex 2200 Anti-CCP Control Set je určen k

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Návod k provozu - Czech - Vydání 10/06 Tento dokument podléhá zmìnám bez pøedchozího upozornìní. Nejnovìjší verzi najdete na adrese http://emanuals.nordson.com/finishing.

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 6 Metody a technologie 9 Informace ze zahranièí i z domova 19 Akce, smìrnice, publikace 29 Nové patenty 36 Nový olej na americkém trhu hu Krátké zprávy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 19 Konference a veletrhy 32 Nové patenty 34 Fer ernet net mezi svìtovou elitou Stock

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

- Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou

- Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou Platné od: 1.1.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou SEM ČLS JEP A SLM

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Takže všem Vám s CF, kteøí studujete, ale vlastnì i pracujete, držím palce a vše vychází a pøeji pevné zdraví a nervy.

Takže všem Vám s CF, kteøí studujete, ale vlastnì i pracujete, držím palce a vše vychází a pøeji pevné zdraví a nervy. Úvodní slovo str. 2 Bronchoskopické vyšetøení u nemocných CF str. 3 Intravenózní implantabilní porty str. 7 Jak se žije s "komùrkou"... str. 10 Vyšetøení a hodnocení funkce plic u dospìlých nemocných s

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více