Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 BSoupravy a èinidla pro barvení TB Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U /05 Èesky TB Stain Kit K 1 Kat è TB Carbolfuchsin KF Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 1 x 250 ml TB Decolorizer acidorezistentního barvení dle Kinyouna 1 x 250 ml TB Brilliant Green K 1 x 250 ml TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN Pro barvení mykobakterií za použití (horkého) 1 x 250 ml TB Decolorizer 1 x 250 ml TB Methylene Blue 1 x 250 ml TB Quick Stain Kit TB Quick Stain Carbolfuchsin Pro rychlejší verzi barvení mykobakterií za použití 1 x 250 ml TB Quick Stain Methylene Blue techniky studeného acidorezistentního barvení 1 x 250 ml TB Fluorescent Stain Kit M TB Auramine M Pro barvení mykobakterií za použití Morseovy, 1 x 250 ml TB Decolorizer TM Blairovy, Weiserovy a Sproatovy fluorescenèní 1 x 250 ml TB Potassium Permanganate techniky 1 x 250 ml TB Fluorescent Stain Kit T TB Auramine-Rhodamine T Pro barvení mykobakterií za použití Truantovy, 1 x 250 ml TB Decolorizer TM Brettovy a Thomasovy fluorescenèní techniky 1 x 250 ml TB Potassium Permanganate 1 x 250 ml TB Auramine M Pro barvení mykobakterií za použití Morseovy, 4 x 250 ml Blairovy, Weiserovy a Sproatovy fluorescenèní techniky TB Auramine-Rhodamine T Pro barvení mykobakterií za použití Truantovy, 4 x 250 ml Brettovy a Thomasovy fluorescenèní techniky TB Brilliant Green K Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna a (horkého) TB Carbolfuchsin KF Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna TB Carbolfuchsin ZN Pro barvení mykobakterií za použití (horkého) 4 x 250 ml TB Decolorizer Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna a (horkého) TB Decolorizer TM Pro barvení mykobakterií za použití fluorescenèní 4 x 250 ml techniky podle Truanta, Bretta a Thomase a Morsea, Blaira, Weisera a Sproata TB Methylene Blue Pro barvení mykobakterií za použití (studeného) 4 x 250 ml acidorezistentního barvení dle Kinyouna a (horkého) TB Potassium Permanganate Pro barvení mykobakterií za použití fluorescenèní 4 x 250 ml techniky podle Truanta, Bretta a Thomase a Morsea, Blaira, Weisera a Sproata TB Quick Stain Pro rychlejší verzi barvení mykobakterií za použití 3 x 250 ml Carbolfuchsin techniky studeného acidorezistentního barvení TB Quick Stain Pro rychlejší verzi barvení mykobakterií za použití 3 x 250 ml Methylene Blue techniky studeného acidorezistentního barvení ÚÈEL POUŽITÍ TB Stain Kits (Soupravy pro barvení TB) se používají k barvení nátìrù pøipravených ze vzorkù a kultur, u nichž existuje podezøení, že obsahují mykobakterie, za úèelem vèasné nepøímé diagnózy mykobakteriální infekce a charakterizace bakteriálních izolátù SHRNUTÍ A VYSVÌTLENÍ Technika barvení pod mikroskopem je jednou z prvních metod, které byly vynalezeny k detekci tuberkulózního bacilu, a stále patøí mezi standardní postupy 1 Díky jedineèné acidorezistentní vlastnosti mykobakterií je technika barvení významnou pomùckou pøi vèasné nepøímé diagnóze, která rovnìž poskytuje informace o poètu pøítomných acidorezistentních mikrobù Fluorescenèní mikroskopie má ve srovnání s tradièními metodami urèenými k detekci mykobakterií nìkolik výhod je rychlá a jednoduchá, umožòuje snadné vyšetøení podložního sklíèka a je spolehlivá a rozšíøená 2

2 TB Stain Kit K (Souprava K pro barvení TB) používá (studené) acidorezistentní barvení dle Kinyouna 3 TB Stain Kit ZN (Souprava ZN pro barvení TB) používá (horké) acidorezistentní barvení dle Ziehl-Neelsena 4 TB Quick Stain Kit (Souprava pro rychlé barvení TB) je rychlejší verzí metody studeného barvení TB Fluorescent Stain Kit M (Souprava M pro fluorescenèní barvení TB) používá techniku acidorezistentního fluorescenèního barvení s auraminem O 5 TB Fluorescent Stain Kit T (Souprava T pro fluorescenèní barvení TB) používá techniku acidorezistentního fluorescenèního barvení s auramin-rhodaminem, kterou popsali Truant, Brett a Thomas 6 ZÁSADY POSTUPU Základní vlastností mykobakterií je acidorezistence To znamená, že po barvení anilinovým barvivem, bazickým fuchsinem je obtížné je odbarvit; zachovávají si èervené zbarvení, i když použijete smìs kyseliny a alkoholu U barvení dle Ziehl-Neelsena je kontrastním barvivem metylénová modø U barvení dle Kinyouna poskytuje nezbytný kontrast briliantová zeleò V pøípadì rychlého barvení TB se jako kontrastní barvivo používá metylénová modø; není však zapotøebí provést zvláštní odbarvení, protože odbarvovací roztok/kontrastní barvivo Reagent B (Èinidlo B) provádí odbarvení a kontrastní barvení nátìru souèasnì Fluorescenèní barviva mají tu vlastnost, že pøi stimulaci ultrafialovým záøením o krátké vlnové délce (tedy ze rtu ové výbojky nebo zdroje silného, modrého a odpovídajícím zpùsobem filtrovaného svìtla) vyzaøují viditelné záøení 7 Bylo zjištìno, že auramin O a rhodamin B se vážou na mykolové kyseliny nacházející se v bunìèné stìnì mykobakterií 8 Nenavázané barvivo se odstraní odbarvovacím roztokem/kyselým alkoholem Manganistan draselný slouží jako kontrastní barvivo k potlaèení nespecifické fluorescence na pozadí ÈINIDLA Pøibližné množství* na jeden litr TB Stain Kit K (Souprava K pro barvení TB) TB Carbolfuchsin KF (TB karbolfuchsin KF) Bazický fuchsin 15,0 g Fenol, USP 45,0 g Izopropanol 200,0 ml Etanol 50,0 ml Destilovaná voda 750,0 ml TB Decolorizer (Odbarvovací roztok TB) Kyselina chlorovodíková 30,0 ml Etanol/metanol 970,0 ml TB Brilliant Green K (Briliantová zeleò TB K) Briliantová zeleò 2,0 g Hydroxid sodný 0,02 g Destilovaná voda 1000,0 ml TB Stain Kit ZN (Souprava ZN pro barvení TB) TB Carbolfuchsin ZN (TB karbolfuchsin ZN) Bazický fuchsin 1,7 g Fenol, USP 50,0 g Izopropanol 95,0 ml Destilovaná voda 905,0 ml TB Decolorizer (Odbarvovací roztok TB) Kyselina chlorovodíková 30,0 ml Etanol/metanol 970,0 ml TB Methylene Blue (Metylénová modø TB) Metylénová modø, USP 2,4 g Etanol/metanol 300,0 ml Destilovaná voda 700,0 ml Èinidla pro rychlé barvení TB Quick Stain Carbolfuchsin Reagent A (Èinidlo A karbolfuchsin) Bazický fuchsin (v roztoku alkoholu) 17,0 g Vodný fenol 1000,0 ml Methylene Blue Reagent B (Èinidlo B metylénová modø) Metylénová modø (v roztoku alkoholu) 2,0 g Kyselý alkohol 1000,0 ml TB Fluorescent Stain Kit M (Souprava M pro fluorescenèní barvení TB) TB Auramine M (TB auramin M) Auramin O 2,0 g Fenol, USP 4,0 g Glycerin, USP 100,0 ml Izopropanol 250,0 ml Destilovaná voda 650,0 ml TB Decolorizer TM (Odbarvovací roztok TB TM) Kyselina chlorovodíková 5,0 ml Izopropanol 700,0 ml Destilovaná voda 300,0 ml TB Potassium Permanganate (Manganistan draselný TB) Manganistan draselný 5,0 g Destilovaná voda 1000,0 ml TB Fluorescent Stain Kit T (Souprava T pro fluorescenèní barvení TB) TB Auramine-Rhodamine T (TB auramin-rhodamin T) Auramin O 12,0 g Rhodamin B 6,0 g Fenol, USP 80,0 g Glycerin, USP 600,0 ml Izopropanol 140,0 ml Destilovaná voda 260,0 ml TB Decolorizer TM (Odbarvovací roztok TB TM) Kyselina chlorovodíková 5,0 ml Izopropanol 700,0 ml Destilovaná voda 300,0 ml TB Potassium Permanganate (Manganistan draselný TB) Manganistan draselný 5,0 g Destilovaná voda 1000,0 ml *Upraveno a/nebo doplnìno dle požadavkù tak, aby byla splnìna kritéria úèinnosti Varování a bezpeènostní upozornìní: In vitro diagnostikum V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy a viru lidské imunodeficience (HIV) Proto pøi práci s veškerým materiálem kontaminovaným krví a jinými tìlními tekutinami dodržujte standardní bezpeènostní opatøení 9-12 a pøedpisy své instituce Postupy a vybavení odpovídající 2 stupni biologické bezpeènosti jsou požadovány pøi laboratorní práci s klinickými vzorky, pøi nichž nedochází ke vzniku aerosolù, napøíklad pøíprava nátìrù k testu acidorezistence Všechny èinnosti, pøi nichž vznikají aerosoly, je nutné provádìt v místnosti zabezpeèené proti biologické nákaze tøídy I nebo II Postupy a 2

3 vybavení odpovídající 3 stupni biologické bezpeènosti jsou požadovány pøi laboratorních èinnostech pøi propagaci kultur M tuberculosis a M bovis a manipulaci s nimi Také studie na zvíøatech vyžadují speciální postupy 13 Pøi požití jsou tato èinidla zdraví škodlivá nebo smrtící; mohou rovnìž dráždit oèi nebo zpùsobit oslepnutí V pøípadì zasažení oèí je minimálnì 15 minut proplachujte pøípravkem na oèi nebo vodou z kohoutku a vyhledejte lékaøskou pomoc Barvicí roztoky a odbarvovací roztok jsou vysoce hoølavé a jejich výpary mohou být zdraví škodlivé; chraòte je pøed otevøeným ohnìm Chraòte pøed kontaktem s pokožkou, oèima a sliznicí Všechna èinidla používejte v øádnì vìtraných místnostech; vyvarujte se dlouhodobému vdechování, kontaktu s pokožkou a požití TB Carbolfuchsin ZN: Pøi styku s pokožkou a po požití je toxický Zpùsobuje popáleniny Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Chraòte pøed kontaktem s pokožkou a oèima Noste vhodný ochranný odìv TB Decolorizer TM: Zpùsobuje popáleniny Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený a uskladnìný na dobøe vìtraném místì V pøípadì zasažení oèí je ihned vypláchnìte velkým množství vody a vyhledejte lékaøskou pomoc Noste vhodný ochranný odìv, vhodné ochranné rukavice a vhodnou ochranu oèí a oblièeje V pøípadì nehody nebo pokud se necítíte dobøe, vyhledejte okamžitì lékaøskou pomoc TB Potassium Permanganate: Dráždí oèi, dýchací soustavu a pokožku Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Chraòte pøed kontaktem s pokožkou a oèima Noste vhodný ochranný odìv TB Auramine M: Hoølavý Dráždí oèi, dýchací soustavu a pokožku Dojde-li ke styku s kùží, okamžitì omyjte zasažené místo velkým množstvím vody Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno Noste vhodný ochranný odìv TB Auramine-Rhodamine T: Hoølavý Pøi styku s pokožkou a po požití je toxický Zpùsobuje popáleniny Možné nebezpeèí nevratných nežádoucích úèinkù Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený V pøípadì zasažení oèí je ihned vypláchnìte velkým množství vody a vyhledejte lékaøskou pomoc Noste vhodný ochranný odìv, vhodné ochranné rukavice a vhodnou ochranu oèí a oblièeje V pøípadì nehody nebo pokud se necítíte dobøe, vyhledejte okamžitì lékaøskou pomoc TB Decolorizer: Pøi vdechnutí nebo po požití je zdraví škodlivý Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený a uskladnìný na dobøe vìtraném místì Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno Noste vhodný ochranný odìv TB Methylene Blue: Pøi vdechnutí nebo po požití je zdraví škodlivá Dráždí oèi, dýchací soustavu a pokožku Možné nebezpeèí nevratných nežádoucích úèinkù Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno Noste vhodný ochranný odìv a vhodné ochranné rukavice TB Carbolfuchsin KF: Pøi styku s pokožkou a po požití je zdraví škodlivý Dráždí oèi a pokožku Možné nebezpeèí nevratných nežádoucích úèinkù Udržujte kontejner neustále tìsnì uzavøený Uchovávejte mimo dosah zdrojù tepla kouøení je zakázáno V pøípadì zasažení oèí je ihned vypláchnìte velkým množství vody a vyhledejte lékaøskou pomoc Noste vhodný ochranný odìv a vhodné ochranné rukavice Skladování: Soupravy a èinidla pro barvení TB skladujte pøi teplotì C Èinidla, které byla vyjmuta z kartónu, skladujte v temnu Datum expirace se vztahuje pouze na produkt v neporušeném zásobníku, který byl skladován podle pokynù ODBÌR A PØÍPRAVA VZORKÙ Pøímo na èisté mikroskopické podložní sklíèko aplikujte tenký nátìr vzorku Pro nátìry jsou vhodné tyto vzorky: sputum (pøímý vzorek nebo koncentrované sputum), mozkomíšní mok nebo jiná tìlní tekutina (katetrizovaná moè), homogenizovaná tkáò a otisková sklíèka 1 Nechejte nátìr zaschnout Fixujte nátìr na sklo dvoj- až trojnásobným protažením skla nízkým plamenem kahanu (zamezte nadmìrnému zahøátí) èi použijte elektrickou ohøívací plotnièku skel nastavenou na teplotu 65 až 75 C a ponechte pùsobit pøinejmenším 2 h 14 POSTUP Dodaný materiál*: Soupravy TB Stain Kit K, TB Stain Kit ZN, TB Quick Stain Kit, TB Fluorescent Stain Kit M, TB Fluorescent Stain Kit T *Jednotlivá èinidla lze objednat samostatnì Potøebný materiál, který není souèástí dodávky: Mikroskopická podložní sklíèka nová nebo vyèištìná v roztoku kyseliny dichromové, stojan na barvení a mikroskop s imerzním objektivem nebo fluorescenèní mikroskop Provedení testu BARVENÍ DLE KINYOUNA Souprava TB Stain Kit K 1 Položte sklíèka do stojanu na barvení a na 4 minuty je ponoøte do èinidla TB Carbolfuchsin KF Nezahøívejte 3 Bìhem 3 5 sekund proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer 4 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 5 Bìhem 30 sekund proveïte kontrastní barvení pomocí briliantové zelenì TB Brilliant Green K nebo metylénové modøi TB Methylene Blue (samostatnì prodejné) 6 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 7 Nechejte volnì uschnout Pokud použijete metylénovou modø, usušte sklíèko mírným zahøíváním BARVENÍ DLE ZIEHL-NEELSENA Souprava TB Stain Kit ZN 1 Položte sklíèka na stojan pro barvení a ponoøte je do èinidla TB Carbolfuchsin ZN Opatrnì po dobu 5 minut nahøívejte párou 3

4 Bìhem 1 2 minut proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer se dvìma zmìnami èinidla, dokud nezmizí èervené zbarvení Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou Bìhem 30 sekund proveïte kontrastní barvení pomocí metylénové modøi TB Methylene Blue nebo briliantové zelenì TB Brilliant Green K Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou Osušte mírným zahøíváním RYCHLÉ BARVENÍ TB SOUPRAVA TB QUICK STAIN KIT 1 Položte sklíèko na stojan pro barvení a ponoøte je do èinidla TB Quick Stain Carbolfuchsin Reagent A Nechejte 5 minut stát 2 Opatrnì vypláchnìte proudem vody, dokud veškeré barvivo nezmizí 3 Proveïte kontrastní barvení za použití velkého množství èinidla Methylene Blue Reagent B a nechejte 2,5 až 3 minuty stát 4 Opatrnì vypláchnìte proudem vody a nechejte volnì zaschnout BARVENÍ DLE MORSEA Souprava TB Fluorescent Stain Kit M 1 Položte sklíèka na stojan pro barvení a na 15 minut je ponoøte do èinidla TB Auramine M 3 Bìhem sekund proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer TM 4 Opatrnì sklíèka vypláchnìte pod tekoucí vodou 5 Bìhem 2 minut proveïte kontrastní barvení pomocí èinidla TB Potassium Permanganate 6 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 7 Nechejte volnì uschnout 8 Vyšetøete pod mikroskopem se sadami filtrù (podle pokynù Chapina a Murraye) 15 BARVENÍ DLE TRUANTA Souprava TB Fluorescent Stain Kit T 1 Položte sklíèka na stojan pro barvení a ponoøte je do èinidla TB Auramine-Rhodamine T (pøed použitím èinidlo øádnì promíchejte) minut nechejte volnì stát pøi pokojové teplotì 3 Bìhem 2 3 minut proveïte odbarvení pomocí odbarvovacího roztoku TB Decolorizer TM 4 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 5 Bìhem 4 5 minut proveïte kontrastní barvení pomocí èinidla TB Potassium Permanganate 6 Opatrnì vypláchnìte pod tekoucí vodou 7 Mírnì osušte sacím papírem Nechejte volnì uschnout nebo velmi slabì zahøívejte nad plamenem 8 Vyšetøete pod mikroskopem upraveným podle pokynù Truanta a kol 6 nebo Chapina a Murraye 15 Kontrola kvality uživatelem: Kontroly doporuèujeme provádìt každý den, kdy je systém používán, a to pomocí sklíèka BBL AFB Slide (kat è ) nebo známých acidorezistentních a neacidorezistentních mikroorganismù Požadavky na kontrolu kvality musí být splnìny v souladu s platnými místními a státními zákony nebo požadavky na akreditaci a se standardními kontrolními postupy vaší laboratoøe Vhodné kontrolní postupy doporuèujeme nastudovat z pøíslušných pokynù americké normotvorné organizace CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisù daných programem CLIA amerického úøadu FDA Organismus Mycobacterium tuberculosis H37Ra ATCC Bacillus subtilis ATCC 6633 Oèekávané výsledky Pozitivní Negativní OMEZENÍ POSTUPU Pozitivní barvicí reakce poskytuje nepøímý dùkaz pøítomnosti mykobakterií ve vzorku Negativní výsledek barvení nemusí znamenat, že je vzorek negativní na kulturu mykobakterií K pozitivnímu stanovení mykobakterií je nutno použít jiné metody (kultivace, molekulární atd ) 4

5 OÈEKÁVANÉ VÝSLEDKY A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ÚÈINNOSTI 1-8,15 Acidorezistentní Neacidorezistentní mikroby mikroby TB Stain Kit K tmavì èervená až rùžová barva zelená barva TB Stain Kit ZN tmavì rùžová až èervená barva modrá barva TB Quick Stain Kit tmavì èervená až rùžová barva modrá až modrozelená barva TB Fluorescent Stain Kit M TB Fluorescent Stain Kit T MYKOBAKTERIE svìtle žlutozelená fluorescenèní barva èervenooranžová fluorescenèní barva ODKAZY 1 Nolte, F S and B Metchock 1995 Mycobacterium, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 6 th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 2 Tenover, F C, J T Crawford, R E Huebner, L J Geiter, C R Horsburgh, Jr, and R C Good 1993 The resurgence of turberculosis: is your laboratory ready? J Clin Microbiol 31: Ebersole, L L 1994 Acid-fast stain procedures, p In H D Isenberg (ed ), Clinical microbiology procedures handbook, vol 1 American Society for Microbiology, Washington, D C 4 Murray, R G E, R N Doetsch and C F Robinow 1994 Determinative and cytological light microscopy, p In P Gerhardt, R G E Murray, W A Wood and N R Krieg (ed ), Methods for general and molecular bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, D C 5 Heifets, L B and R C Good 1994 Current laboratory methods for the diagnosis of tuberculosis, p In B R Bloom (ed ), Tuberculosis: pathogenesis, protection, and control, American Society for Microbiologhy, Washington, D C 6 Truant, J P, W A Brett and W Thomas, Jr 1962 Fluorescence microscopy of tubercle bacilli stained with auramine and rhodamine Henry Ford Hosp Med Bull 10: Cernoch, P L, R K Enns, M A Saubolle and R J Wallace, Jr 1994 Cumitech 16A, Laboratory diagnosis of the mycobacterioses Coord ed A S Weissfeld American Society for Microbiology, Washington, D C 8 Baron, E J and S M Finegold 1990 Bailey & Scott s diagnostic microbiology, 8 th ed The C V Mosby Company, Baltimore, MD 9 National Committee for Clinical Laboratory Standards 2001 Approved Guideline M29-A2 Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed NCCLS, Wayne, Pa 10 Garner, J S 1996 Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U S Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention Guideline for isolation precautions in hospitals Infect Control Hospital Epidemiol 17: U S Department of Health and Human Services 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed U S Government Printing Office, Washington, D C 12 Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) Official Journal L262, 17/10/2000, p U S Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, and National Institutes of Health 1999 Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 4th ed HHS Publication No (CDC) U S Government Printing Office, Washington, D C 14 Kent, P T and G P Kubica, 1985 Public Health Mycobacteriology A guide for the level III laboratory, p 58, U S Dept of Health and Human Services, Centers for Disease Control, Atlanta Ga 15 Chapin, K C and P R Murray 1999 Stains, p In P R Murray, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover and R H Yolken (ed ), Manual of clinical microbiology, 7 th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 5

6 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / ÊáôáóêåõáóôÞò / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Çìåñïìçßá ëþîçò / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / ÅÅÅÅ-ÌÌ-ÇÇ / ÅÅÅÅ-ÌÌ (ÌÌ = ôýëïò ôïõ ìþvá) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) Catalog number / Katalogové èíslo / Katalognummer / Catalogusnummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Áñéèìüò êáôáëüãïõ / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové èíslo / Número de catálogo Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C E E / Autorisierte EG-Vertretung / ÅîïõóéïäïôçìÝíïò áíôéðñüóùðïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá / Hivatalos képviselet az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Ágaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoloèenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékaøské zaøízení urèené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro äéáãíùóôéêþ éáôñéêþ óõóêåõþ / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medico diagnostico in vitro / In vitro diagnostikos prietaisas / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urz¹dzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / ¼ñéï èåñìïêñáóßáò / Hõmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatûra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohranièenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning Batch Code (Lot) / Kód (èíslo) šarže / Batch kode (Lot) / Chargenummer (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Êùäéêüò ðáñôßäáò (Ðáñôßäá) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeda kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò ñþóçò / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja u ytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen m Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2005 BD

B BBL Taxo TB Niacin Test Reagents Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L000171 2004/06 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Proužky BBL Taxo TB Niacin Test Strips (Testovací proužky k detekci niacinu TB BBL

Více

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Èesky Gram Stain Kit 1 Kat. è. 212539 Gram Crystal Violet Pro diferenciaèní barvení bakterií. Gram Iodine (stabilizovaný) Gram Decolorizer Gram Safranin

Více

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid ÚÈEL POUŽITÍ Øedicí roztok BACTEC (BACTEC Diluting Fluid) se používá pøi postupech, pøi nichž se mykobakteriální kultury pro inokulaci øedí. Pøevážnì se však používá pøi standardním

Více

B Soupravy a činidla pro barvení TB

B Soupravy a činidla pro barvení TB B Soupravy a činidla pro barvení TB 8820201JAA(03) 2014-08 Čeština TB Stain Kit K TB Carbolfuchsin KF TB Decolorizer TB Brilliant Green K TB Stain Kit ZN TB Carbolfuchsin ZN TB Decolorizer TB Methylene

Více

Kultivaèní lahvièky BACTEC Myco/F Lytic Živná pùda Middlebrook 7H9 s pøídavkem a infúzní živná pùda z mozkové a srdeèní tkánì PRO POUŽITÍ SE SYSTÉMEM BACTEC 9000MB Viz popis symbolù na konci pøíbalového

Více

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport 45 2010/01 U 0086 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systém BD Universal Viral Transport (Systém univerzální pøepravy virù BD) je urèen pro odbìr a pøepravu klinických vzorkù obsahujících viry, chlamydie, mykoplazmy nebo

Více

B Directigen RSV K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku ÚÈEL POUŽITÍ Test na pøítomnost respiraèního syncytiálního viru (RSV) Directigen je

Více

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) L000180JAA(01) 2013-07 Česky

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) L000180JAA(01) 2013-07 Česky BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) URČENÉ POUŽITÍ Zkumavka pro indikaci množství namnožených mykobakterií BBL MGIT doplněná růstovým přídavkem

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu ÚČEL POUŽITÍ Èesky Kultivační lahvičky BACTEC Standard Anaerobic/F (předem redukovaná obohacená živná půda s výtažkem sójového

Více

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivační lahvičky BACTEC Mycosis-IC/F pro aerobní krevní kultury. Hlavní použití je s fluorescenčními přístroji

Více

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií 2003/07 Becton, Dickinson and Company Číslo dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel.: 800.638.8663

Více

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* NÁVOD K POUŽITÍ MÉDIA NA MISCE URČENÁ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-257308.01 Rev: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* ÚČEL POUŽITÍ BBL CHROMagar MRSA je selektivní a diferenciační médium používané primárně pro

Více

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU POKYNY K POUŽITÍ MÉDIA NA MISKÁCH K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-254039.07 Rev.: April 2013 Glucose Agar Chloramphenicol Gentamicin and Chloramphenicol Penicillin and Streptomycin ÚČEL POUŽITÍ Médium Glucose

Více

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus NÁVOD K POUŽITÍ MÉDIA NA MISCE URČENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus ÚČEL POUŽITÍ BBL CHROMagar Staph aureus je selektivní médium pro izolaci, kvantitativní

Více

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivaèní lahvièky BACTEC Standard/10 Aerobic/F (obohacená živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a CO 2 ) se používají pro aerobní krevní

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 5. prosinec 2007 5. prosinec 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo TO900779 Èíslo

Více

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 NÁVOD K POUŽITÍ MÉDIA NA MISCE K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA241.4 Verze: Dec 28 BD BBL CHROMagar O17 Patent USA č. 6,16,743 ÚČEL POUŽITÍ BBL CHROMagar O17 je selektivní médium určené k izolaci, diferenciaci

Více

Bezpečnostní list : Normální kontrola (6xN) MYT 506

Bezpečnostní list : Normální kontrola (6xN) MYT 506 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Normální kontrola (6xN) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: Orphée S.A., Francie DOVOZCE: BioVendor -Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. listopad 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. listopad 2010 Datum vytvoøení 30. listopad 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Univerzální mycí a renovaèní

Více

PP162JAA 2008/01 ÚÈEL POUŽITÍ

PP162JAA 2008/01 ÚÈEL POUŽITÍ ÚÈEL POUŽITÍ Kultivaèní lahvièky BACTEC Myco/F Lytic Živná pùda Middlebrook 7H9 s pøídavkem a infúzní živná pùda z mozkové a srdeèní tkánì Pro použití s fluorescenčními přístroji řady BACTEC PP162JAA 2008/01

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní 3.2.2.A / DIN EN 29454-1 resp.. ISO 9454-1 Další názvy látky/pøípravku døíve F-SW11 / DIN 8511 Díl 2

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní 3.2.2.A / DIN EN 29454-1 resp.. ISO 9454-1 Další názvy látky/pøípravku døíve F-SW11 / DIN 8511 Díl 2 Datum vyhotovení v ÈR BEZPEÈNOSTNÍ LIST 22. èerven 2006 Datum posledního pøepracování v zahranièí 25. leden 2006 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. záøí 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. záøí 2009 Datum vytvoøení 10. záøí 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 1246, 1247, 1249, 1250 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) ROUTE DE CORMEILLES, 14 590, MOYAUX France (Francie) Telefon 0231616161 Fax

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) ROUTE DE CORMEILLES, 14 590, MOYAUX France (Francie) Telefon 0231616161 Fax Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. záøí 2007 17. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 16120538 Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 24. záøí 2009 20. leden 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. èervenec 2006 14. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 10 Další názvy

Více

Directigen Flu + Pro diferencované a pøímé zjiš ování antigenù chøipky a Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L006712J 2006/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Test Directigen Flu + je rychlým in vitro imunoanalytickým

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈOSTÍ LIST 9. èerven 2008 23. èervenec 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 10 Další názvy látky/smìsi Bezstyrénová

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. listopad 2009 13. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Spray na èistìní výparníku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 5. prosinec 2007 5. prosinec 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo TO 901432 Èíslo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 19. únor 2008 23. leden 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials ÚÈEL POUŽITÍ BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a pryskyøicí PP091JAA 2008/01 Èesky *Èíslo patentu (USA): 4 632 902 Kultivační lahvičky BACTEC Peds Plus/F (obohacená

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009 Datum vytvoøení 21. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Lepidlo na výparníky SUPER POXEE DP-2 Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

BDirectigen Flu A Pro pøímé zjiš ování antigenù Influenza A 4400993JAA 2006/09 U Èesky Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku È patentu (USA): 5,093,231; 5,135,847 Patent v øízení ÚÈEL POUŽITÍ Test

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. únor 2007 20. záøí 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 103-10 Další názvy

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 28. èerven 2006 7. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 2 Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. prosinec 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. prosinec 2008 Datum vytvoøení 8. prosinec 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Kyanoakrylátové lepidlo/ vteøinové lepidlo Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 1.2. Použití látky nebo pøípravku správkový epoxidový tmel na kov - dvousložkový

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 1.2. Použití látky nebo pøípravku správkový epoxidový tmel na kov - dvousložkový Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 16. kvìten 2005 15. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505026 Další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. duben 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. duben 2008 Datum vytvoøení 8. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku BIOTOLL Insecticide powder against ants Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. øíjen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. øíjen 2008 Datum vytvoøení 8. øíjen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505605 Další názvy látky/pøípravku Masilla flexible para la

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) (Mi) Telefon 003902963020 Fax 00390296302371

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) (Mi) Telefon 003902963020 Fax 00390296302371 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. leden 2006 24. leden 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009 Datum vytvoøení 3. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 64742-44-5 Èíslo ES(EINECS) 265-146-1 Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 8. listopad 2007 8. listopad 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 600240486 Další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. duben 2010 3. duben 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo T0 901432 Èíslo ES(EINECS)

Více

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride L007464 Rev. 08 Leden 2007 POSTUPY KONTROLY KVALITY I II ÚVOD Lowenstein-Jensen Medium (Lowenstein-Jensenovo médium) se

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Èíslo Další názvy látky/smìsi Peroxid vodíku 50%

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Èíslo Další názvy látky/smìsi Peroxid vodíku 50% Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 31. èervenec 2004 14. záøí 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi Peroxid

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 10. kvìten 2007 20. záøí 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 102212_EVO Další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST úterý, 03. bøezen 2009 úterý, 03. bøezen 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) GummiPleger Èíslo 340200-544/340305 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) GummiPleger Èíslo 340200-544/340305 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 9. bøezen 2003 13. kvìten 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku SONAX Èistiè pneu a pryže GummiPleger

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. únor 2008 12. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNSTNÍ LIST 24. June 2009 24. June 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 5. únor 2001 16. duben 2008 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 13x Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití

Více

Gramovo barvení bakterií

Gramovo barvení bakterií Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: poznat jednu z nejdůležitějších a nejpoužívanějších mikrobiologických technik Seznam pomůcek:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. bøezen 2009 3. bøezen 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo ES(EINECS)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET NÁVOD K OBSLUZE Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Èíslo CAS 111-11-1 Èíslo ES(EINECS) nepøidìleno

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. únor 2001 14. duben 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 10 Další názvy látky/pøípravku

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi 1.3. Identifikace

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 9. èervenec 2007 20. záøí 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 103-11 Další názvy

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM THERMALLY CONDUCTIVE EPOXY

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM THERMALLY CONDUCTIVE EPOXY ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU POUŽITÍ DODAVATEL ER2074A EER207AB10K EER2074K10K EER2074K1K EER2074K25K EER2074K5K

Více

BEZPECNOSTNL LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

BEZPECNOSTNL LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Použití přípravku Číslo CAS Identifikace společnosti CC648 Series Inkoustový tisk Směs Hewlett-Packard

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 2. únor 2005 22. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Alex èistiè a leštìnka 2v1-døevo,

Více

1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 06. 03. 2013 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Silikon sanitární transparentní Obj. č.: NB6S005502 1.2 Příslušná

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 25. øíjen 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 25. øíjen 2009 Datum vytvoøení 25. øíjen 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku olej do chladících

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 14. únor 2003 2. kvìten 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 334200-544 Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 7. èerven 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 7. èerven 2009 Datum vytvoøení 7. èerven 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Antibakteriální

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. kvìten 2004 19. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 42501026 Další

Více

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, èlánek 31

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, èlánek 31 Strana: 1/5 1 Oznaèení látky / pøípravku a výrobce Informace o produktu Obchodní oznaèení Letovací pasta urofix 4 Pou ití látky / pøípravku Tavící pøísada Pájecí slitina Výrobce / dodavatel: Felder GMBH

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èervenec 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èervenec 2008 Datum vytvoøení 2. èervenec 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku PINK INSULATION - skelná izolaèní vata Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

hpcustomerinquiries@hp.com Při styku s pokožkou může nastat podráždění. Při styku s pokožkou může nastat podráždění.

hpcustomerinquiries@hp.com Při styku s pokožkou může nastat podráždění. Při styku s pokožkou může nastat podráždění. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Použití přípravku Identifikace společnosti C9469A Inkoustový tisk Hewlett-Packard s.r.o. Vyskocilova 1/1410 140 21

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Identifikaèní èíslo (IÈ) 26934094 Telefon 00420519341880 Fax 00420519341881

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Identifikaèní èíslo (IÈ) 26934094 Telefon 00420519341880 Fax 00420519341881 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 29. duben 2008 29. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku Bezpeènostní list podle Naøízení (ES) è. 1907/2006 (REACH) strana: 1 / 5 Bezpeènostní list podle Naøízení (ES) è. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikátory

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Èíslo CAS 111-11-1 Èíslo ES(EINECS) nepøidìleno

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 7. èerven 2005 24. leden 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 11. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 11. bøezen 2010 Datum vytvoøení 11. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Desinfekèní prostøedek

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Švédsko 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Švédsko 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Švédsko 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo směsi Název výrobku nebo Obchodní název HTC Grouting Bezpečnostní

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Pernštejnem, tel: 566 55 09 61 Identifikaèní èíslo (IÈ) 25547593 Telefon + 420 566550661 Fax + 420 566550962

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Pernštejnem, tel: 566 55 09 61 Identifikaèní èíslo (IÈ) 25547593 Telefon + 420 566550661 Fax + 420 566550962 Datum vyhotovení v ÈR Datum revize v ÈR BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. prosinec 2005 12. prosinec 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM CLEAR PROTECTIVE LACQUER PENS

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM CLEAR PROTECTIVE LACQUER PENS ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU POUŽITÍ DODAVATEL NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO EEPK2 Conformal coating for appliance

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ELTINERT F GREASE

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ELTINERT F GREASE Datum poslední revize APRIL 2013 Upraveno 6 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku EGF,

Více