Vypracovala: Emilia Saulescu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracovala: Emilia Saulescu"

Transkript

1

2 "Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Evropa pro občany, akce 2, opatření 3. Tato brožurka odráží pouze názory autora a Komisi nelze brát k odpovědnosti za jakékoliv použití, k němuž byly zde obsažené informace převzaty. Vydal: Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunská společnost pro celoživotní vzdělávání) Calea Calarasi 249, bl.65, sc.1.app.21 District 3, Bucharest, Romania. Tel./ Fax: +40/21/ Vypracovala: Emilia Saulescu Veškerá práva vyhrazena: CTC

3 Projektový tým CTC, který přispěl k vypracování této brožurky: SREP, Rumunsko Emilia Saulescu, vedoucí projektu Gabriel Saulescu, finanční manažer Costantin Timu, školitel AKLUB, Česká Republika Ludek Richter, vedoucí projektu Klára Volková, asistentka BWC, Velká Británie Amanda Marshall, koordinátorka projektů Evropské unie Tanya Hughes, vedoucí projektu 2

4 OBSAH: ÚVOD 5 1. ČEHO JSME CHTĚLI DOSÁHNOUT? 7 2. JAK JSME ZAČALI? 9 Krok 1: Analýza potřeb 9 Krok 2: Příprava seminářů - data, místa, časy, lektoři, návštěvy, atd. 13 Krok 3: Propagace projektu, inzerce, nábor 17 Krok 4: Realizace seminářů 18 Pedagogické a organizační přístupy v rámci národních seminářů. 18 Co bylo největším úspěchem seminářů? 39 Krok 5: Vyhodnocení 41 Krok 6: Diskuse, prostředek praktického uplatnění získaných vědomostí NÁZOR MLADÝCH ÚČASTNIC 52 3

5 4

6 Úvod Vážený čtenáři, tato brožurka je určena především lidem, kteří v praxi pracují s mladými lidmi ať už jako učitelé, školitelé nebo lektoři. Je však rovněž určena široké veřejnosti. Brožurka je vypracována tak, aby jednak nabídla srozumitelným způsobem zkušenosti, které partneři v rámci projektu získali, ale aby čtenáře rovněž seznámila s názory mladých žen, které se projektu přímo účastnily. Začneme-li cíly projektu, představuje brožurka krok za krokem způsob práce partnerů při organizování a uskutečňování seminářů a veřejných diskusí. Zvláštní pozornost byla v rámci brožurky věnována pořádání seminářů a skutečným příkladům způsobu jejich průběhu ve 3 partnerských zemích. 5

7 Poslední kapitola je věnována názorům zúčastněných mladých žen ze 3 partnerských zemí a jejich účasti v projektu. 6

8 1. Čeho jsme chtěli dosáhnout? V posledních letech se více hovoří o aktivním zapojení žen do politického života. Je rovněž vidět rostoucí zájem žen o politiku. Cílem projektu je zvýšit účast mladých žen ve věku let v politickém životě a v účasti ve volbách zvýšením jejich důvěry ve své vlastní síly za pomoci seminářů založených na metodách hraní rolí. Při těchto seminářích se mladé ženy naučily: Správně rozvíjet sebeúctu v rámci pracovní skupiny. Zlepšovat své vyjadřovací schopnosti. Zlepšovat své znalosti o participativní demokracii a strategiích aktivního občanství. Zapojovat se ve společnosti jako aktivní občanky. Uvědomovat si důležitost svého zapojení do politického života a úlohu hlasování ve volbách. Jak mohou společné zájmy a cíle vytvářet dlouhodobé vztahy mezi lidmi. 7

9 Jak může neformální vzdělávání kultivovat osobnost a znalosti každé účastnice. Semináře proběhly se skupinami žen z každé partnerské země a byly zakončeny 3 veřejnými debatami, které si účastnice samy moderovaly a organizovaly. Ženy vybrané do cílové skupiny byli dobrovolnice. Celkem se seminářů zúčastnilo 48 mladých žen ze všech 3 zemí. Témata seminářů byla: 1. Brána do projektu, občanství Evropské unie. 2. Instituce Evropské unie. 3. Evropský parlament. 4. Ženy na politické dráze. 5. Váš hlas v Evropské unii. V závěru seminářů se mladé ženy ze 3 zemí zúčastnily veřejné debaty za účasti široké veřejnosti. 8

10 2. Jak jsme začali? Krok 1: Analýza potřeb Prvním krokem tohoto projektu bylo uskutečnění analýzy potřeb. Cílem analýzy potřeb bylo zjistit, jaké mají účastnice znalosti a zkušenosti týkající se Evropské unie, jejích institucí a úlohy poslanců Evropského parlamentu. Účastnice byly rovněž tázány na úlohu místních poslanců Evropského parlamentu, jaké záležitosti se jich týkají a jak by se jako evropské občanky chtěly zúčastnit na ovlivňování evropské politiky z místní úrovně na úrovni Evropské unie. Analýza potřeb si rovněž kladla za cíl zjistit, jakým způsobem se účastníci nejlépe učí, tj. individuální styly učení. Jak zjistit a shromáždit informace od cílové skupiny Na základě naší předchozí dohody byly informace pro naši přípravu shromažďovány pomocí dotazníku. Jelikož účastnice nemusely pojmu "evropské občanství" plně rozumět, domnívali jsme se, že je důležité věnovat čas na představení účelu dotazníku cílové skupině. 9

11 Pro nalezení cílové skupiny jsou užitečné následující kroky: a) Kontaktovat místní organizace, školy a mládežnická střediska, která mohou být ve styku s ženami mladší věkové skupiny. b) Kontaktovat skupiny rodičů, ženských středisek, obecních organizací a vyšších škol a universit, které mohou být ve styku se starší věkovou skupinou. c) Připravit a uskutečnit jeden seminář, kde můžete shromáždit veškeré informace, které od žen potřebujete. Velikost skupin na seminářích by neměla překročit 15 žen. Na konci semináře by měl být rozdán a sesbírán dotazník. d) V rámci semináře je důležité: Vyhradit si čas na vysvětlení, proč chcete od účastníků, aby dotazníky vyplnili, a jaké přínosy to pro ně může mít. Poskytnout účastníkům osobní podporu, kterou při vyplňování dotazníků potřebují. Zeptat se, zda by měli zájem se programu zúčastnit. Shromáždit dotazníky a pojednat o všech dalších důležitých otázkách vznesených cílovou skupinou 10

12 mimo rámec dotazníků. Rovněž může být důležité po vyplnění dotazníků vysvětlit, jakými záležitostmi se Evropský parlament zabývá, například nezaměstnaností, sociálními záležitostmi, udržitelným rozvojem, atd. a zdůraznit, jak program usiluje o propagaci sdílení názorů a dialogu. To může ženy účastníky přesvědčit, aby se celého programu zúčastnily a dozvěděly se více. Semináře věnovaného analýze potřeb se zúčastnilo 67 mladých žen z Rumunska, Velké Británie a České republiky. Analýza potřeb celkově zjistila, že navržený program by měl promítat potřeby obou dotazovaných věkových skupin: a 21-35, neboť ve většině zemí byl zájem o účast v obou věkových skupinách stejný. Je třeba zmínit, že partner z České republiky by si na základě analýzy mohl přát zvýšit počet žen mladší věkové skupiny, které se projektu zúčastní tak, aby se zvýšil rozsah výsledků a rovněž vliv na mladší ženy. 11

13 Znalosti rumunských účastnic o svých poslancích Evropského parlamentu, jejich nadšení, zaujetí a rovněž jejich očekávání od programu ukazují, že program by měl rozvíjet a podporovat nadšení, které Rumunky prokázaly jako stále aktivnější občanky ve svých volebních obvodech a tím i v celé zemi. Toto zaujetí je naopak potřeba podněcovat v Severním Irsku a v České republice a program by měl usilovat o propagování aktivnější úlohy těchto žen. 12

14 Krok 2: Příprava seminářů - data, místa, časy, lektoři, návštěvy, atd. Obsah a způsob provedení seminářů promítaly výsledky analýzy potřeb do projednávaných témat, stylu učení, místa, času a zajištění příslušné podpory účastnicím. Předem bylo dohodnuto, že v každé partnerské zemi se uskuteční 5 seminářů a veřejná debata. Před zahájením přípravy a uskutečněním seminářů bylo důležité si uvědomit, jaká bude cílová skupina příslušného semináře, kdo se jí zúčastní. V našem případě to byly mladé ženy ve věku let. Při přípravě seminářů museli jejich autoři a lektoři přihlédnout ke skutečnosti, že každá cílová skupina má své konkrétní vlastnosti, požadavky a potřeby. Základním výchozím bodem bylo správné působení na naše účastnice. Lektor měl podněcovat a podporovat hlavně jejich pozitivní motivaci, například zájem o projednávané téma, ambice a seberealizaci účastnic, důvěru ve své vlastní schopnosti. Při přípravě seminářů jsme neopomněli jeden důležitý faktor - volbu správných 13

15 výukových místností. Učebna byla vybavena speciálním zasedacím pořádkem a zobrazovacími prostředky (tabule, dataprojektor, video). Pro účastnice bylo k dispozici občerstvení a obdržely drobné dárky. Při organizování seminářů byla použita společná pracovní metoda: příručka pro seminář a společné osnovy seminářů na úrovni 3 zúčastněných zemí. Ty byly přeloženy z angličtiny do jazyků partnerských zemí a použity jako společný základ na úrovni tří zemí. Každá země je přizpůsobila podle vlastních potřeb cílové skupiny. Semináře byly založeny na metodách hraní rolí. Pro semináře bylo velice důležité vytvořit neformální atmosféru. - Přátelský způsob přístupu ke všem zúčastněným. - Neformální setkání. - Promítání filmů. - Zábavná forma. - Interaktivní hry. 14

16 BWC, Velká Británie Semináře se konaly dopoledne, neboť to mladým ženám vyhovovalo. Aby se mohlo zúčastnit více mladých žen, zajistila společnost BWC zdarma hlídání dětí. Místem konání seminářů bylo Středisko podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Středisko WSN je zastřešující organizací, která poskytuje podporu a zastupuje 55 obecních ženských středisek, ženských projektů a skupin infrastruktury. Dvěma seminářům napomáhalo mnoho zaměstnanců střediska WSN. AKLUB, Česká republika Semináře se konaly mezi 29. dubnem 2010 a 27. květnem 2010 v ústředí organizace AKLUB se sídlem v Krnově v České republice. Organizace AKLUB - Centrum vzdělávání a poradenství získala v minulosti hodně praktických zkušeností při přípravě a uskutečňování různých vzdělávacích kurzů. Byly to většinou několikadenní kurzy, jejichž cílem bylo pomoci účastníkům získávat znalosti v určitém specializovaném oboru a získávat praktické nové dovednosti, které se mohou využít v profesním nebo osobním životě. 15

17 SREP, Rumunsko Semináře se konaly mezi 14. březnem 2010 a 25. dubnem 2010 v budově střední školy Mihail Kogălniceanu Miroslava ve městě Iasi. Během realizace nabídl potřebnou podporu ředitel školy i učitelé. Seminář vedl jeden z učitelů ze SREP. Mladé ženy, které se projektu zúčastnily, byly většinu studentky školy, byly však mezi nimi také mladé ženy, které na této škole nestudovaly, ale měly zájem o účast v projektu. 16

18 Krok 3: Propagace projektu, inzerce, nábor BWC, Velká Británie Pro propagaci a inzerci projektu použili různé metody - letáky, brožurky, plakáty a podobně, jakož i vlastní program aktivní pomoci a podpory, který jim umožnil oslovit znevýhodněné ženy v obci. Bylo získáno 17 mladých žen ve věku let. AKLUB, Česká Republika O možnosti účasti v projektu a plánovaných seminářích byla cílová skupina informována prostřednictvím letáků, které byly pro tuto příležitost vytvořeny, rozeslány a zveřejněny. Dalším způsobem oslovit a přitáhnout účastnice byl prostřednictvím skupinových prezentací, které se konaly na středních školách v Krnově. Bylo získáno 15 mladých žen ve věku let. 17

19 SREP, Rumunsko Cílová skupina pro účast v projektu byla vybrána s pomocí učitelů střední školy Mihail Kogălniceanu ale též prostřednictvím letáků a brožurek vytištěných v obci, aby se mohly v rámci cílové skupiny zúčastnit také další mladé ženy z obce. Bylo získáno 16 mladých žen ve věku let. Krok 4: Realizace seminářů Pedagogické a organizační přístupy v rámci národních seminářů. Motivace účastnic je důležitou součástí všech vzdělávacích kurzů a je rovněž významným činitelem pro organizaci seminářů. Nebude-li mít účastník kurzu správnou motivaci, nebo bude-li dokonce demotivován, ovlivní to jeho celkový přístup k učení, vzdělávání či práci. Už jsme naznačili některé činitele, kteří mohou přispět k motivaci účastníků: neformální prostředí, pohoda, styl přednášení, dárky pro aktivní účastníky, poutavá inzerce, 18

20 letáky nebo prezentace projektů, občerstvení během seminářů, zkušení lektoři, zajímavá témata, zábavná a poutavá forma výuky, podpora - například hlídání dětí zdarma, individuální podpora, atd. Klíčovým motivačním činitelem bylo poskytování příležitosti účastníkům podílet se na určování obsahu a realizaci projektu. Semináře byly přizpůsobovány jejich potřebám, což zajistilo, že je všechny ženy dokončily. Semináře byly plánovány tak, aby odpovídaly výsledkům analýzy potřeb. Byly navázány kontakty s příslušnými jednotlivci a organizacemi za účelem usnadnění studijních návštěv, seminářů, atd. Byla přijata praktická opatření jako doprava, hlídání dětí, pohoštění, aby se účastnice mohly zúčastnit. Provedení analýzy potřeb bylo v tomto projektu velice důležitým činitelem, neboť zajistilo, že semináře byly připraveny a uskutečněny odpovídajícím způsobem a ve správnou dobu a promítaly přitom potřeby cílové skupiny. 19

21 Potřeby skupiny byly určující pro potřeby organizací. Partneři museli navrhnout a uskutečnit program seminářů a debaty, který byl pro účastnice podstatný a vhodný a který rovněž promítal cíl projektu CTC. Začleněné potřeby: Praktické potřeby: načasování, místo, doprava na místo, zajištění oběda a občerstvení. Potřeby pro výuku: styl výuky musel promítat potřeby účastnic. Výsledkem toho bylo, že se používaly různé metody výuky, například hraní rolí, variantní metody, studijní návštěvy, kvízy, hry, podporované skupinové diskuse, atd. Jazykové potřeby: jazyk musel být "prostý žargonu" a pro účastnice snadno srozumitelný. Potřeby podpory: zajištění kvalitního a dostupného hlídání dětí pro ty ženy, které ho požadovaly. Individuální podpora a instruktáže byly rovněž k dispozici pro podporu žen po celou dobu trvání projektu. Při realizaci seminářů jsme postupovali v souladu se stanovenými cíli projektu a na základě výsledku analýzy 20

22 potřeb, která proběhla v jednotlivých partnerských zemích a zaměřila se na cílové skupiny. Během seminářů jsme nepostupovali klasickým vysvětlovacím způsobem výuky, při němž se účastníci stávají pasívními příjemci informací a nemají tak žádný prostor pro aktivní a samostatnou práci. Používali jsme způsoby a techniky, které počítají s aktivním zapojením účastníků a které představují zábavný a zajímavý způsob získávání nových informací. Účastnice si na seminářích osvojovaly odpovídající způsoby chování a jednání, zbavily se počátečního ostychu a získaly nové zkušenosti díky metodám hraní rolí. Semináře byly co možná nejvíce přizpůsobeny potřebám účastnic. 21

23 V Severním Irsku, Velké Británii, semináře: se konaly tyto Seminář 1 "Úvod do projektu a studijní návštěva městské rady v Castlereagh". Seminář a studijní návštěva Seminář 1 uvedl účastnice do projektu. Poté následovala studijní návštěva městské rady v Castlreagh, kde byly účastnice provedeny a kde vyslechly informace o práci a úloze místně volených radních. Rovněž měly příležitost se s radním setkat a hovořit s ním o záležitostech, kterými se zabývá. 22

24 Seminář 2 "Jak mohu dosáhnout toho, aby byl můj hlas slyšen". Studijní návštěva Severoirského zákonodárného sboru na hradě Stormont a setkání s poslancem panem Regem Empeyem. Seminář 2 byl další studijní návštěvou - tentokrát Severoirského zákonodárného sboru. Tuto cestu podpořil zvolený poslanec pan Reg Empy, který vysvětlil svou úlohu zvoleného poslance zákonodárného sboru. Skupina byla rovněž provedena hradem Stormont a vyslechla informace o jeho historii, jak funguje jako sídlo 23

25 zákonodárného sboru co do rozhodování, politiky a schvalování zákonů. Seminář 3 "Komunální politici a práce" Studijní návštěva radnice v Belfastu Skupina absolvovala prohlídku s výkladem o formování rady a o tom, jak funguje, co se týče podmínek a rozsahu práce, do níž je městská rada Belfastu zapojena. Seminář 4 "Přeshraniční dialog" Návštěva Dáil Éireann (irského parlamentu) a setkání s poslancem Noelem Treacym. 24

26 Seminář zahrnoval cestu do Dublinu a návštěvu irského parlamentu Dáil Éireann. Pro účastnice to byla cesta nesmírně zajímavá, neboť některé z nich nikdy předtím v Dublinu nebyly. Při pobytu v parlamentu měla skupina velké štěstí a příležitost setkat se s poslancem Noelem Treacym, který rovněž předsedá skupině, která dojednala Velkopáteční dohodu. Velkopáteční dohoda vedla k zahájení mírového procesu v Severním Irsku. Skupina se rovněž ptala poslance Treacyho na záležitosti týkající se irského zapojení v Evropské unii a přínosů, které to této zemi přineslo. 25

27 Seminář 5 "Jak být aktivním občanem Evropská unie poznat Evropskou unii". Seminář a Středisko podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Pátý seminář se konal ve Středisku podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Je to zastřešující organizace, která zastupuje potřeby žen a ženských organizací po celém Severním Irsku. Bylo to pro ženy místo velice přátelského a povzbudivého setkání. Semináře zahrnoval: Co je to Evropská unie 26

28 Proč byla vytvořena Instituce Evropské unie Vaše práva jako občana Evropské unie. Semináře byly velice interaktivní a byla použita řada metod výuky, například kvízy, hry, prezentace, atd. Opět to promítalo potřeby výuky skupiny tak, jak byly definovány v analýze potřeb. Se semináři pomohl představitel střediska pro dlouhodobé určování činnosti a zásad. 27

29 V Rumunsku se konaly tyto semináře: 1. seminář: Evropská unie - symboly, Listina základních práv V rámci prvního semináře dostaly mladé ženy příležitost představit se a navzájem lépe poznat. Byly rozděleny do párů a po dobu 5 minut hovořily o sobě (jméno, věk, záliby a koníčky, oblíbené filmy a knihy, co o nich druzí nevědí, atd.) a poté se během 1 minuty představily. Poté hovořily o naslouchání, představování a věcech, které jsou o nich nejdůležitější. Poté jim byly předloženy materiály týkající se Evropské unie, vyslechly si její hymnu a dostaly její mapu. Když řekl školitel "ahoj" v některém z jazyků Evropské unie, měly za úkol poznat příslušnou zemi a označit ji na mapě. Po označení všech zemí mapu dokončily a pak uvedly pořadí, v němž země do Evropské unie vstoupily. 28

30 Mladé ženy diskutovaly o právech v Evropské unii a dělaly cvičení, v němž měly určit, které výroky o těchto právech jsou pravdivé a které pravdivé nejsou. Nakonec si každá vybrala členský stát Evropské unie, který pak představila na dalším semináři. Ta, která od kolegyň dostala nejvíce hlasů, obdržela cenu. 2. seminář: Instituce Evropské unie Seminář začal domácím úkolem - každá dívka představila členský stát Evropské unie. Poté se hlasovalo o nejlepší prezentaci - vítězka přišla s návrhem, že řidiči by mělo být odebráno právo řídit v případě přistižení při řízení v opilosti. Tato dívka dostala nejvíce hlasů a za svůj nápad byla odměněna. 29

31 Poté mladé ženy diskutovaly o institucích Evropské unie, které by mohly pomoci ve věci navrhovaného řešení. Mladé ženy zjišťovaly informace o hlavních institucích Evropské unie (Parlament, Rada a Evropská Komise). Poté následovalo cvičení zaměřené na zlepšení jejich schopnosti komunikovat: 1. Školitel nakreslil na list papíru nějaké symboly a poté 3 dobrovolnice opustily místnost. 2. Čtvrtá dobrovolnice kresbu pozorovala po dobu 45 sekund. 30

32 3. Tyto 3 dobrovolnice se poté jedna po druhé vracely do místnosti a po dobu 3 minut naslouchaly popisu od předcházející osoby. 4. Poslední dobrovolnice měla za úkol nakreslit na tabuli kresbu podle popisu, který vyslechla. 5. Nakonec byly srovnány dvě kresby (první a poslední) a byly projednány chyby v komunikaci dobrovolnic (na všech úrovních) a byly nabídnuty způsoby zlepšování komunikace. 3. seminář: Evropský parlament, rumunští poslanci Seminář začal cvičením typu "Šíření fám" dobrovolnice opustily místnost. 2. Z novin byla přečtena zpráva týkající se prohlášení evropského politika (asi půl stránky). 3. Jedna z mladých dívek řekla o příslušné zprávě první dobrovolnici, která se do místnosti vrátila. 4. První dobrovolnice řekla zprávu druhé dobrovolnici, která se do místnosti vrátila. 5. Nakonec měla poslední dobrovolnice říci zprávu celé třídě. 6. Po analýze rozdílů diskutovaly o rušivých činitelích, které narušovaly přenos informací. 31

33 Závěrem mladých dívek bylo, že nechtějí naslouchat všemu, co slyší v různých prostředích. Následovala diskuse o Evropském parlamentu se zaměřením na rumunské poslance a pak se dívky podívaly na několik internetových stránek (blogů místních poslanců) a společně určily pro poslance téma. 4. seminář: Ženy v politice. Domácí úkol: každá mladá žena řekla několik slov o místním poslanci. Po těchto diskusích mladé ženy zjistily, že je mezi poslanci více mužů než žen. 32

34 Diskusní cvičení Dvě skupiny mladých žen: muži versus ženy v politice. Při 30minutové diskusi povzbuzoval školitel mladé ženy, aby předkládaly své názory a podporovaly je argumenty. Školitel navrhl několik témat jako: 1. Ženy by neměly mít nižší mzdy než muži. 2. Více žen by se mělo dát na politickou dráhu, atd. Následovalo několik příkladů úspěšných žen z rumunského politického života. Cvičení důvěry Každá účastnice napsala na list papíru 3 přednosti, 3 dovednosti a 3 věci, které ji od jiných odlišují, 3 věci, 33

35 které na ní ty ostatní oceňují. Na konci mladé účastnice zjistily, že to byl nejtěžší text, který kdy psaly, neboť v prostředí, kde žijí, se lidé zaměřují na jejich chyby a nikoliv na jejich přednosti. 5. seminář: Příprava veřejné debaty. Mladé ženy zahájily tento seminář představením elektronických diskusních fór (například platforem (www.europa.eu, ec.europa.eu/europedirect, ec.europa.eu/yourvoice, europarl.europa.eu,) a diskusí, které se jich týkají. Mladé ženy navštívily internetovou stránku a diskutovaly o obecných a konkrétních cílích tohoto programu a jeho účelu. Skupina byla rozdělena do 2 menších skupinek (pro a proti) a byla představena témata a program diskuse - poté si pro každé téma zvolily vedoucí, jejíž názor uznávaly. Mladé ženy obdržely pozvánky pro osoby, které chtěly pozvat do své závěrečné debaty. 34

36 V České republice se konaly tyto semináře: 1. seminář: Uvedení do projektu, práva občanů Evropské unie. Seminář 1 uvedl účastnice do projektu. V rámci tohoto semináře dostaly mladé ženy příležitost se představit. Byla použita jednoduchá hra pro začátek a vzájemné poznání. Poté byly rozděleny do malých skupinek. Každá skupina pracovala se slepou mapou Evropy. Každá skupina dostala vlajky členských států Evropské unie. Musely přiřadit vlajku zemi na správné místo. Poté jim byly předloženy materiály týkající se Evropské 35

37 unie. Mladé ženy diskutovaly o právech v rámci Evropské unie a hovořily o "skutečnostech a mýtech" o právech, která občané Evropské unie mají. 2. seminář: Instituce Evropské unie V rámci tohoto semináře zjišťovaly mladé ženy informace o hlavních institucích Evropské unie (Parlament, Rada a Evropská Komise). Účastnice dostaly pracovní list s neúplnými informacemi, které musely během prezentace doplnit. Poté o pracovních listech a institucích diskutovaly. 3. seminář: Evropský parlament, čeští poslanci Seminář začal krátkým videem z Evropského parlamentu. 36

38 Poté dostaly mladé ženy více informací o evropském parlamentu a místních poslancích Evropského parlamentu (jejich jména, počet, co dělají, v čem se angažují). Následovala diskuse o Evropském parlamentu se zaměřením na české europoslance. 4. seminář: Ženy versus muži v politice Tento seminář začal rozdělením žen do malých skupinek. Každá skupina měla připravit seznam svých názorů na muže/ženy v politice - například jaká je situace co do zaměstnání, platu. Po dokončení seznamu představily své názory a o tomto tématu diskutovaly. 37

39 Během tohoto semináře byly použity materiály z volební kampaně, hlasovací lístky a další materiály z volební kampaně v České republice. 5. seminář: Váš hlas v Evropské unii. 5. seminář začal představením elektronických diskusních fór, blogů, platforem a průzkumů veřejného mínění, například: Mladé ženy o tomto tématu diskutovaly. Účastnice obdržely pozvánky pro osoby, které chtěly pozvat na svou závěrečnou debatu. 38

40 Co bylo největším úspěchem seminářů? AKLUB, Česká republika Největším úspěchem byl hladký průběh seminářů a pozitivní zpětná vazba od účastnic. Semináře se konaly ve velice přátelské atmosféře. Lektoři měli odborné znalosti a s použitím zajímavých metod vtáhli účastnice do programu a veškeré jejich obavy a nejistota byly postupně odbourány. Všem účastnicím byl dán prostor k vyjádření vlastních názorů, postřehů a myšlenek. BWC, Velká Británie Největším úspěchem seminářů bylo, že všech 15 žen projekt dokončilo. Projekt byl rovněž úspěšný v bourání bariér pro mladé ženy, které se chtějí angažovat v politice - od komunální úrovně přes úroveň národní až po úroveň Evropské unie. Dalším velkým úspěchem byl vzrůst sebedůvěry účastnic. Všechny řekly, že by rády pokračovaly v dalším školení 2 mladé ženy souhlasily s tím, že o 39

41 svých zkušenostech budou hovořit na národní konferenci v Belfastu v červnu Na této konferenci bude rovněž hovořit poslanec Evropského parlamentu. To je největší úspěch a krok kupředu pro tyto mladé ženy. Dalším indikátorem úspěchu je skutečnost, že ženy mají nyní znalosti a sebedůvěru hovořit s komunálními politiky o záležitostech, které se jich týkají. Například jedna mladá žena měla problém, který se týkal její situace s bydlením. Po návštěvě u komunálního radního byla schopna najít příslušný útvar, který jí mohl pomoci a jejím problémem se už mezitím zabývá. Projekt byl velice dobře načasován, neboť se konal těsně před všeobecnými volbami ve Velké Británii. Většina mladých žen, které se účastnily, nikdy předtím nevolila, ale po účasti v projektu volily ve volbách všechny ženy. SREP, Rumunsko Sebeúcta všech účastnic vzrostla, naučily se naslouchat druhým, hledat argumenty za účelem účinnější komunikace, lepšího porozumění participativní 40

42 demokracie, používání komunikačních prostředků s úřady v rámci institucí Evropské unie a důvěry ve své schopnosti v budoucnu. Silné stránky byly: Používání interaktivních metod výuky. Použití variantních metod, hraní rolí a cvičení jakožto prostředků učení. Použití jednoduché a jasné materiální podpory. Využití předchozích životních zkušeností cílové skupiny. Vytváření nových dovedností: mluvení na veřejnosti, vytváření nových schopností pracovat v kolektivu, lepší porozumění vlastní osobnosti. Získání nových vědomostí o občanství, hlasování a politice příjemnějším způsobem. Správné rozvíjení sebeúcty v rámci pracovní skupiny. Krok 5: Vyhodnocení Hodnoticí struktury byly do projektu zabudovány od jeho počátku. 41

43 Vyhodnocování seminářů probíhalo na jejich konci. V posledních seminářích byly hodnoceny jejich výsledky z pohledu účastnic a školitelů: A. Hodnocení úspěchů pro účastnice. B. Hodnocení úspěchů pro školitele. Hlediska vyhodnocování Pro účastnice. Všeobecné uspokojení. Zlepšení. Školitel. Obsah. Podle uskutečněného hodnocení můžeme říci, že semináře uskutečněné ve 3 zemích byly úspěchem; všechny mladé ženy velice pozitivně a velmi dobře hodnotily ukazatele, k nimž se při hodnocení přihlíželo. Všeobecné uspokojení mladých žen z 3 zemí bylo dobré a velmi dobré. 42

44 Pro školitele Statistické informace o cílové skupině. Všeobecné uspokojení. Zlepšení, která kurz z pohledu školitele nabídl. Největší úspěch seminářů. Nejslabší stránka seminářů. Poučení jako školitel. Použitý pedagogický přístup. Všichni školitelé ze 3 zemí byli zcela spokojeni se semináři a motivací mladých žen a jejich získáváním znalostí a dovedností. Pokud se týče zlepšení schopností mladých žen po seminářích, byli všichni školitelé spokojeni s dosaženými výsledky s ohledem na to, že mladé ženy značně zlepšily své vyjadřovací schopnosti ale rovněž své vědomosti o zastupitelské demokracii a jejích hodnotách, úloze hlasování ve volbách a důležitosti angažování v politickém životě. 43

45 Krok 6: Diskuse, prostředek praktického uplatnění získaných vědomostí SREP, Rumunsko Veřejná diskuse se konala 5. května 2010 v Zemědělském muzeu v rámci střední školy Mihail Kogalniceanu mezi 10. a 13. hodinou. Veřejné diskuse se zúčastnilo 14 mladých žen, které byly rozděleny do 2 skupin: skupina PRO a skupina PROTI. Každá dostala složku a jmenovky. 25 účastníků veřejné diskuse byli lidé z různých oblastí činnosti: politického života, vzdělávání, komunálních institucí, atd. 44

46 Na začátku veřejné diskuse přednesl profesor Constantin Timu, který byl školitelem seminářů, přednášku o slavných Rumunkách v historii. Témata diskuse byla: 1. Ženy v rumunské politice - změny a perspektivy. 2. Důležitost hlasování ve volbách. 3. Ženské poslankyně Evropského parlamentu. Před diskusí přednesla jedna účastnice prezentaci týkající se témat diskuse. Proto byla před prvním tématem veřejnosti nabídnuta přednáška o slavných ženách a jejich práci. Před druhým tématem diskuse 45

47 představila jedna účastnice úlohu hlasování ve volbách, počátek hlasování žen, status hlasování týkající se rovnosti pohlaví. Třetí téma diskuse bylo uvedeno přednáškou o důležitých ženách v Evropském parlamentu. Během veřejné diskuse ženy diskutovaly o: Obrazu žen: ženy v domácnosti nebo političkami? Úloze žen: ženy jako matky matek nebo zaměstnankyně? Ženách v rumunské politice: počtu žen oproti počtu mužů; špatnému obrazu političek 46

48 způsobeném sdělovacími prostředky a jeho dopadům na další ženy v politice. Úloze hlasování na komunální úrovni. Důležitosti růstu počtu žen hlasujících ve volbách. Důležitosti zapojení do politického života. Důležitosti žen v Evropském parlamentu a jejich práci. Na konci diskuse byla veřejnost vyzvána ke sdílení svých názorů na zapojení žen do politického života. Někteří účastníci vyjádřili své názory na to, jak můžeme zlepšit obraz žen v politice vytvářením dobrého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastníci byli spokojeni s organizací a debatou, s vysokou mírou zapojení mladých žen a jejich zájmem o politický život. BWC, Velká Británie Diskuse se konala ve Středisku podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu dne 17. května

49 Byli pozvání jednotlivci z obce, dobrovolného a placeného sektoru a účastnilo se 30 lidí. Témata diskuse byla: Důležitost žen v politice. Zapojení v rámci Evropské unie. Rovnost, spravedlnost a občanství. Každá z mladých žen přednesla krátkou přednášku o tématech, o nichž se pak otevřeně diskutovalo. O záležitostech a tématech, které mladé ženy představily, se rozproudila velice živá diskuse. Byla to velice úspěšná akce, která se všem líbila. 48

ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ

ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362 2011 2013 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč)

Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč) Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč) Leonardo da Vinci 2008-2010 Přenos inovací Č. DE/08/LLP-LdV/TOI/147138/2008-1-DE2-LEO05-00176 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

už vím jak PLÁNY SAMOSTATNOST STRACH RADOST DOSPĚLOST VZDĚLÁNÍ VĚRNOST SEBEDŮVĚRA DOMOV ŽIVOTNÍ KROK PRÁCE NA ČERNO RIZIKO BRIGÁDA DŮVĚRA

už vím jak PLÁNY SAMOSTATNOST STRACH RADOST DOSPĚLOST VZDĚLÁNÍ VĚRNOST SEBEDŮVĚRA DOMOV ŽIVOTNÍ KROK PRÁCE NA ČERNO RIZIKO BRIGÁDA DŮVĚRA DLUHY PŮJČKY PLÁNY SMYSL ŽIVOTA HODNOTY STRACH RADOST SAMOSTATNOST ŽIVOTNÍ KROK SPOŘENÍ DOSPĚLOST VZDĚLÁNÍ BOHATSTVÍ ROZPOČET PRÁCE NA ČERNO RIZIKO BRIGÁDA PŘÁTELSTVÍ PARTNERSKÝ VZTAH DŮM NA PŮL CESTY

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. ISBN: 978-80-86856-86-5 Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

BADED BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

BADED BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Petra Bartlová Zuzana Freibergová Irru Jyskeová Maj-Lis Läykkiová Ingrid Wagenhoferová BADED BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH * Zjištění a strategie překonávání těchto bariér Ikaalinen Praha Vídeň Červen

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Základní škola a mateřská škola Starý

Základní škola a mateřská škola Starý Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 TVOŘIVÁ ŠKOLA Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 Obsah: I Úvod II Hlavní část 1 Kontext fungování školy 2 Shrnutí předchozích

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

ZPRÁVA O NÁRODNÍCH AKTIVITÁCH ČESKÁ REPUBLIKA ANTIDISKRIMINAČNÍ ŠKOLENÍ A DIVERSITY MANAGEMENT. Poradna pro občanství, Občanská a lidská práva

ZPRÁVA O NÁRODNÍCH AKTIVITÁCH ČESKÁ REPUBLIKA ANTIDISKRIMINAČNÍ ŠKOLENÍ A DIVERSITY MANAGEMENT. Poradna pro občanství, Občanská a lidská práva ZPRÁVA O NÁRODNÍCH AKTIVITÁCH ČESKÁ REPUBLIKA ANTIDISKRIMINAČNÍ ŠKOLENÍ A DIVERSITY MANAGEMENT Poradna pro občanství, Občanská a lidská práva Květen 2008 Obsah této publikace neodráží nezbytně názor nebo

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více

RUCE VÁM POMOHOU O KROK DÁL. Využití praktických úkolů ke zvýšení účasti v krátkodobých projektech EDS

RUCE VÁM POMOHOU O KROK DÁL. Využití praktických úkolů ke zvýšení účasti v krátkodobých projektech EDS RUCE VÁM POMOHOU O KROK DÁL Využití praktických úkolů ke zvýšení účasti v krátkodobých projektech EDS Stáhněte tuto a další příručky SALTO týkající se sociálního začlenění zdarma na: www.salto-youth.net/inclusion/

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Příručka realizace opatření alternativního učení v praxi

Příručka realizace opatření alternativního učení v praxi Příručka realizace opatření alternativního učení v praxi Poskytování pomoci při integraci migrantů do společnosti a na trh práce v příchozí zemi www.migra-project.eu Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více