Vypracovala: Emilia Saulescu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracovala: Emilia Saulescu"

Transkript

1

2 "Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Evropa pro občany, akce 2, opatření 3. Tato brožurka odráží pouze názory autora a Komisi nelze brát k odpovědnosti za jakékoliv použití, k němuž byly zde obsažené informace převzaty. Vydal: Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunská společnost pro celoživotní vzdělávání) Calea Calarasi 249, bl.65, sc.1.app.21 District 3, Bucharest, Romania. Tel./ Fax: +40/21/ Vypracovala: Emilia Saulescu Veškerá práva vyhrazena: CTC

3 Projektový tým CTC, který přispěl k vypracování této brožurky: SREP, Rumunsko Emilia Saulescu, vedoucí projektu Gabriel Saulescu, finanční manažer Costantin Timu, školitel AKLUB, Česká Republika Ludek Richter, vedoucí projektu Klára Volková, asistentka BWC, Velká Británie Amanda Marshall, koordinátorka projektů Evropské unie Tanya Hughes, vedoucí projektu 2

4 OBSAH: ÚVOD 5 1. ČEHO JSME CHTĚLI DOSÁHNOUT? 7 2. JAK JSME ZAČALI? 9 Krok 1: Analýza potřeb 9 Krok 2: Příprava seminářů - data, místa, časy, lektoři, návštěvy, atd. 13 Krok 3: Propagace projektu, inzerce, nábor 17 Krok 4: Realizace seminářů 18 Pedagogické a organizační přístupy v rámci národních seminářů. 18 Co bylo největším úspěchem seminářů? 39 Krok 5: Vyhodnocení 41 Krok 6: Diskuse, prostředek praktického uplatnění získaných vědomostí NÁZOR MLADÝCH ÚČASTNIC 52 3

5 4

6 Úvod Vážený čtenáři, tato brožurka je určena především lidem, kteří v praxi pracují s mladými lidmi ať už jako učitelé, školitelé nebo lektoři. Je však rovněž určena široké veřejnosti. Brožurka je vypracována tak, aby jednak nabídla srozumitelným způsobem zkušenosti, které partneři v rámci projektu získali, ale aby čtenáře rovněž seznámila s názory mladých žen, které se projektu přímo účastnily. Začneme-li cíly projektu, představuje brožurka krok za krokem způsob práce partnerů při organizování a uskutečňování seminářů a veřejných diskusí. Zvláštní pozornost byla v rámci brožurky věnována pořádání seminářů a skutečným příkladům způsobu jejich průběhu ve 3 partnerských zemích. 5

7 Poslední kapitola je věnována názorům zúčastněných mladých žen ze 3 partnerských zemí a jejich účasti v projektu. 6

8 1. Čeho jsme chtěli dosáhnout? V posledních letech se více hovoří o aktivním zapojení žen do politického života. Je rovněž vidět rostoucí zájem žen o politiku. Cílem projektu je zvýšit účast mladých žen ve věku let v politickém životě a v účasti ve volbách zvýšením jejich důvěry ve své vlastní síly za pomoci seminářů založených na metodách hraní rolí. Při těchto seminářích se mladé ženy naučily: Správně rozvíjet sebeúctu v rámci pracovní skupiny. Zlepšovat své vyjadřovací schopnosti. Zlepšovat své znalosti o participativní demokracii a strategiích aktivního občanství. Zapojovat se ve společnosti jako aktivní občanky. Uvědomovat si důležitost svého zapojení do politického života a úlohu hlasování ve volbách. Jak mohou společné zájmy a cíle vytvářet dlouhodobé vztahy mezi lidmi. 7

9 Jak může neformální vzdělávání kultivovat osobnost a znalosti každé účastnice. Semináře proběhly se skupinami žen z každé partnerské země a byly zakončeny 3 veřejnými debatami, které si účastnice samy moderovaly a organizovaly. Ženy vybrané do cílové skupiny byli dobrovolnice. Celkem se seminářů zúčastnilo 48 mladých žen ze všech 3 zemí. Témata seminářů byla: 1. Brána do projektu, občanství Evropské unie. 2. Instituce Evropské unie. 3. Evropský parlament. 4. Ženy na politické dráze. 5. Váš hlas v Evropské unii. V závěru seminářů se mladé ženy ze 3 zemí zúčastnily veřejné debaty za účasti široké veřejnosti. 8

10 2. Jak jsme začali? Krok 1: Analýza potřeb Prvním krokem tohoto projektu bylo uskutečnění analýzy potřeb. Cílem analýzy potřeb bylo zjistit, jaké mají účastnice znalosti a zkušenosti týkající se Evropské unie, jejích institucí a úlohy poslanců Evropského parlamentu. Účastnice byly rovněž tázány na úlohu místních poslanců Evropského parlamentu, jaké záležitosti se jich týkají a jak by se jako evropské občanky chtěly zúčastnit na ovlivňování evropské politiky z místní úrovně na úrovni Evropské unie. Analýza potřeb si rovněž kladla za cíl zjistit, jakým způsobem se účastníci nejlépe učí, tj. individuální styly učení. Jak zjistit a shromáždit informace od cílové skupiny Na základě naší předchozí dohody byly informace pro naši přípravu shromažďovány pomocí dotazníku. Jelikož účastnice nemusely pojmu "evropské občanství" plně rozumět, domnívali jsme se, že je důležité věnovat čas na představení účelu dotazníku cílové skupině. 9

11 Pro nalezení cílové skupiny jsou užitečné následující kroky: a) Kontaktovat místní organizace, školy a mládežnická střediska, která mohou být ve styku s ženami mladší věkové skupiny. b) Kontaktovat skupiny rodičů, ženských středisek, obecních organizací a vyšších škol a universit, které mohou být ve styku se starší věkovou skupinou. c) Připravit a uskutečnit jeden seminář, kde můžete shromáždit veškeré informace, které od žen potřebujete. Velikost skupin na seminářích by neměla překročit 15 žen. Na konci semináře by měl být rozdán a sesbírán dotazník. d) V rámci semináře je důležité: Vyhradit si čas na vysvětlení, proč chcete od účastníků, aby dotazníky vyplnili, a jaké přínosy to pro ně může mít. Poskytnout účastníkům osobní podporu, kterou při vyplňování dotazníků potřebují. Zeptat se, zda by měli zájem se programu zúčastnit. Shromáždit dotazníky a pojednat o všech dalších důležitých otázkách vznesených cílovou skupinou 10

12 mimo rámec dotazníků. Rovněž může být důležité po vyplnění dotazníků vysvětlit, jakými záležitostmi se Evropský parlament zabývá, například nezaměstnaností, sociálními záležitostmi, udržitelným rozvojem, atd. a zdůraznit, jak program usiluje o propagaci sdílení názorů a dialogu. To může ženy účastníky přesvědčit, aby se celého programu zúčastnily a dozvěděly se více. Semináře věnovaného analýze potřeb se zúčastnilo 67 mladých žen z Rumunska, Velké Británie a České republiky. Analýza potřeb celkově zjistila, že navržený program by měl promítat potřeby obou dotazovaných věkových skupin: a 21-35, neboť ve většině zemí byl zájem o účast v obou věkových skupinách stejný. Je třeba zmínit, že partner z České republiky by si na základě analýzy mohl přát zvýšit počet žen mladší věkové skupiny, které se projektu zúčastní tak, aby se zvýšil rozsah výsledků a rovněž vliv na mladší ženy. 11

13 Znalosti rumunských účastnic o svých poslancích Evropského parlamentu, jejich nadšení, zaujetí a rovněž jejich očekávání od programu ukazují, že program by měl rozvíjet a podporovat nadšení, které Rumunky prokázaly jako stále aktivnější občanky ve svých volebních obvodech a tím i v celé zemi. Toto zaujetí je naopak potřeba podněcovat v Severním Irsku a v České republice a program by měl usilovat o propagování aktivnější úlohy těchto žen. 12

14 Krok 2: Příprava seminářů - data, místa, časy, lektoři, návštěvy, atd. Obsah a způsob provedení seminářů promítaly výsledky analýzy potřeb do projednávaných témat, stylu učení, místa, času a zajištění příslušné podpory účastnicím. Předem bylo dohodnuto, že v každé partnerské zemi se uskuteční 5 seminářů a veřejná debata. Před zahájením přípravy a uskutečněním seminářů bylo důležité si uvědomit, jaká bude cílová skupina příslušného semináře, kdo se jí zúčastní. V našem případě to byly mladé ženy ve věku let. Při přípravě seminářů museli jejich autoři a lektoři přihlédnout ke skutečnosti, že každá cílová skupina má své konkrétní vlastnosti, požadavky a potřeby. Základním výchozím bodem bylo správné působení na naše účastnice. Lektor měl podněcovat a podporovat hlavně jejich pozitivní motivaci, například zájem o projednávané téma, ambice a seberealizaci účastnic, důvěru ve své vlastní schopnosti. Při přípravě seminářů jsme neopomněli jeden důležitý faktor - volbu správných 13

15 výukových místností. Učebna byla vybavena speciálním zasedacím pořádkem a zobrazovacími prostředky (tabule, dataprojektor, video). Pro účastnice bylo k dispozici občerstvení a obdržely drobné dárky. Při organizování seminářů byla použita společná pracovní metoda: příručka pro seminář a společné osnovy seminářů na úrovni 3 zúčastněných zemí. Ty byly přeloženy z angličtiny do jazyků partnerských zemí a použity jako společný základ na úrovni tří zemí. Každá země je přizpůsobila podle vlastních potřeb cílové skupiny. Semináře byly založeny na metodách hraní rolí. Pro semináře bylo velice důležité vytvořit neformální atmosféru. - Přátelský způsob přístupu ke všem zúčastněným. - Neformální setkání. - Promítání filmů. - Zábavná forma. - Interaktivní hry. 14

16 BWC, Velká Británie Semináře se konaly dopoledne, neboť to mladým ženám vyhovovalo. Aby se mohlo zúčastnit více mladých žen, zajistila společnost BWC zdarma hlídání dětí. Místem konání seminářů bylo Středisko podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Středisko WSN je zastřešující organizací, která poskytuje podporu a zastupuje 55 obecních ženských středisek, ženských projektů a skupin infrastruktury. Dvěma seminářům napomáhalo mnoho zaměstnanců střediska WSN. AKLUB, Česká republika Semináře se konaly mezi 29. dubnem 2010 a 27. květnem 2010 v ústředí organizace AKLUB se sídlem v Krnově v České republice. Organizace AKLUB - Centrum vzdělávání a poradenství získala v minulosti hodně praktických zkušeností při přípravě a uskutečňování různých vzdělávacích kurzů. Byly to většinou několikadenní kurzy, jejichž cílem bylo pomoci účastníkům získávat znalosti v určitém specializovaném oboru a získávat praktické nové dovednosti, které se mohou využít v profesním nebo osobním životě. 15

17 SREP, Rumunsko Semináře se konaly mezi 14. březnem 2010 a 25. dubnem 2010 v budově střední školy Mihail Kogălniceanu Miroslava ve městě Iasi. Během realizace nabídl potřebnou podporu ředitel školy i učitelé. Seminář vedl jeden z učitelů ze SREP. Mladé ženy, které se projektu zúčastnily, byly většinu studentky školy, byly však mezi nimi také mladé ženy, které na této škole nestudovaly, ale měly zájem o účast v projektu. 16

18 Krok 3: Propagace projektu, inzerce, nábor BWC, Velká Británie Pro propagaci a inzerci projektu použili různé metody - letáky, brožurky, plakáty a podobně, jakož i vlastní program aktivní pomoci a podpory, který jim umožnil oslovit znevýhodněné ženy v obci. Bylo získáno 17 mladých žen ve věku let. AKLUB, Česká Republika O možnosti účasti v projektu a plánovaných seminářích byla cílová skupina informována prostřednictvím letáků, které byly pro tuto příležitost vytvořeny, rozeslány a zveřejněny. Dalším způsobem oslovit a přitáhnout účastnice byl prostřednictvím skupinových prezentací, které se konaly na středních školách v Krnově. Bylo získáno 15 mladých žen ve věku let. 17

19 SREP, Rumunsko Cílová skupina pro účast v projektu byla vybrána s pomocí učitelů střední školy Mihail Kogălniceanu ale též prostřednictvím letáků a brožurek vytištěných v obci, aby se mohly v rámci cílové skupiny zúčastnit také další mladé ženy z obce. Bylo získáno 16 mladých žen ve věku let. Krok 4: Realizace seminářů Pedagogické a organizační přístupy v rámci národních seminářů. Motivace účastnic je důležitou součástí všech vzdělávacích kurzů a je rovněž významným činitelem pro organizaci seminářů. Nebude-li mít účastník kurzu správnou motivaci, nebo bude-li dokonce demotivován, ovlivní to jeho celkový přístup k učení, vzdělávání či práci. Už jsme naznačili některé činitele, kteří mohou přispět k motivaci účastníků: neformální prostředí, pohoda, styl přednášení, dárky pro aktivní účastníky, poutavá inzerce, 18

20 letáky nebo prezentace projektů, občerstvení během seminářů, zkušení lektoři, zajímavá témata, zábavná a poutavá forma výuky, podpora - například hlídání dětí zdarma, individuální podpora, atd. Klíčovým motivačním činitelem bylo poskytování příležitosti účastníkům podílet se na určování obsahu a realizaci projektu. Semináře byly přizpůsobovány jejich potřebám, což zajistilo, že je všechny ženy dokončily. Semináře byly plánovány tak, aby odpovídaly výsledkům analýzy potřeb. Byly navázány kontakty s příslušnými jednotlivci a organizacemi za účelem usnadnění studijních návštěv, seminářů, atd. Byla přijata praktická opatření jako doprava, hlídání dětí, pohoštění, aby se účastnice mohly zúčastnit. Provedení analýzy potřeb bylo v tomto projektu velice důležitým činitelem, neboť zajistilo, že semináře byly připraveny a uskutečněny odpovídajícím způsobem a ve správnou dobu a promítaly přitom potřeby cílové skupiny. 19

21 Potřeby skupiny byly určující pro potřeby organizací. Partneři museli navrhnout a uskutečnit program seminářů a debaty, který byl pro účastnice podstatný a vhodný a který rovněž promítal cíl projektu CTC. Začleněné potřeby: Praktické potřeby: načasování, místo, doprava na místo, zajištění oběda a občerstvení. Potřeby pro výuku: styl výuky musel promítat potřeby účastnic. Výsledkem toho bylo, že se používaly různé metody výuky, například hraní rolí, variantní metody, studijní návštěvy, kvízy, hry, podporované skupinové diskuse, atd. Jazykové potřeby: jazyk musel být "prostý žargonu" a pro účastnice snadno srozumitelný. Potřeby podpory: zajištění kvalitního a dostupného hlídání dětí pro ty ženy, které ho požadovaly. Individuální podpora a instruktáže byly rovněž k dispozici pro podporu žen po celou dobu trvání projektu. Při realizaci seminářů jsme postupovali v souladu se stanovenými cíli projektu a na základě výsledku analýzy 20

22 potřeb, která proběhla v jednotlivých partnerských zemích a zaměřila se na cílové skupiny. Během seminářů jsme nepostupovali klasickým vysvětlovacím způsobem výuky, při němž se účastníci stávají pasívními příjemci informací a nemají tak žádný prostor pro aktivní a samostatnou práci. Používali jsme způsoby a techniky, které počítají s aktivním zapojením účastníků a které představují zábavný a zajímavý způsob získávání nových informací. Účastnice si na seminářích osvojovaly odpovídající způsoby chování a jednání, zbavily se počátečního ostychu a získaly nové zkušenosti díky metodám hraní rolí. Semináře byly co možná nejvíce přizpůsobeny potřebám účastnic. 21

23 V Severním Irsku, Velké Británii, semináře: se konaly tyto Seminář 1 "Úvod do projektu a studijní návštěva městské rady v Castlereagh". Seminář a studijní návštěva Seminář 1 uvedl účastnice do projektu. Poté následovala studijní návštěva městské rady v Castlreagh, kde byly účastnice provedeny a kde vyslechly informace o práci a úloze místně volených radních. Rovněž měly příležitost se s radním setkat a hovořit s ním o záležitostech, kterými se zabývá. 22

24 Seminář 2 "Jak mohu dosáhnout toho, aby byl můj hlas slyšen". Studijní návštěva Severoirského zákonodárného sboru na hradě Stormont a setkání s poslancem panem Regem Empeyem. Seminář 2 byl další studijní návštěvou - tentokrát Severoirského zákonodárného sboru. Tuto cestu podpořil zvolený poslanec pan Reg Empy, který vysvětlil svou úlohu zvoleného poslance zákonodárného sboru. Skupina byla rovněž provedena hradem Stormont a vyslechla informace o jeho historii, jak funguje jako sídlo 23

25 zákonodárného sboru co do rozhodování, politiky a schvalování zákonů. Seminář 3 "Komunální politici a práce" Studijní návštěva radnice v Belfastu Skupina absolvovala prohlídku s výkladem o formování rady a o tom, jak funguje, co se týče podmínek a rozsahu práce, do níž je městská rada Belfastu zapojena. Seminář 4 "Přeshraniční dialog" Návštěva Dáil Éireann (irského parlamentu) a setkání s poslancem Noelem Treacym. 24

26 Seminář zahrnoval cestu do Dublinu a návštěvu irského parlamentu Dáil Éireann. Pro účastnice to byla cesta nesmírně zajímavá, neboť některé z nich nikdy předtím v Dublinu nebyly. Při pobytu v parlamentu měla skupina velké štěstí a příležitost setkat se s poslancem Noelem Treacym, který rovněž předsedá skupině, která dojednala Velkopáteční dohodu. Velkopáteční dohoda vedla k zahájení mírového procesu v Severním Irsku. Skupina se rovněž ptala poslance Treacyho na záležitosti týkající se irského zapojení v Evropské unii a přínosů, které to této zemi přineslo. 25

27 Seminář 5 "Jak být aktivním občanem Evropská unie poznat Evropskou unii". Seminář a Středisko podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Pátý seminář se konal ve Středisku podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu. Je to zastřešující organizace, která zastupuje potřeby žen a ženských organizací po celém Severním Irsku. Bylo to pro ženy místo velice přátelského a povzbudivého setkání. Semináře zahrnoval: Co je to Evropská unie 26

28 Proč byla vytvořena Instituce Evropské unie Vaše práva jako občana Evropské unie. Semináře byly velice interaktivní a byla použita řada metod výuky, například kvízy, hry, prezentace, atd. Opět to promítalo potřeby výuky skupiny tak, jak byly definovány v analýze potřeb. Se semináři pomohl představitel střediska pro dlouhodobé určování činnosti a zásad. 27

29 V Rumunsku se konaly tyto semináře: 1. seminář: Evropská unie - symboly, Listina základních práv V rámci prvního semináře dostaly mladé ženy příležitost představit se a navzájem lépe poznat. Byly rozděleny do párů a po dobu 5 minut hovořily o sobě (jméno, věk, záliby a koníčky, oblíbené filmy a knihy, co o nich druzí nevědí, atd.) a poté se během 1 minuty představily. Poté hovořily o naslouchání, představování a věcech, které jsou o nich nejdůležitější. Poté jim byly předloženy materiály týkající se Evropské unie, vyslechly si její hymnu a dostaly její mapu. Když řekl školitel "ahoj" v některém z jazyků Evropské unie, měly za úkol poznat příslušnou zemi a označit ji na mapě. Po označení všech zemí mapu dokončily a pak uvedly pořadí, v němž země do Evropské unie vstoupily. 28

30 Mladé ženy diskutovaly o právech v Evropské unii a dělaly cvičení, v němž měly určit, které výroky o těchto právech jsou pravdivé a které pravdivé nejsou. Nakonec si každá vybrala členský stát Evropské unie, který pak představila na dalším semináři. Ta, která od kolegyň dostala nejvíce hlasů, obdržela cenu. 2. seminář: Instituce Evropské unie Seminář začal domácím úkolem - každá dívka představila členský stát Evropské unie. Poté se hlasovalo o nejlepší prezentaci - vítězka přišla s návrhem, že řidiči by mělo být odebráno právo řídit v případě přistižení při řízení v opilosti. Tato dívka dostala nejvíce hlasů a za svůj nápad byla odměněna. 29

31 Poté mladé ženy diskutovaly o institucích Evropské unie, které by mohly pomoci ve věci navrhovaného řešení. Mladé ženy zjišťovaly informace o hlavních institucích Evropské unie (Parlament, Rada a Evropská Komise). Poté následovalo cvičení zaměřené na zlepšení jejich schopnosti komunikovat: 1. Školitel nakreslil na list papíru nějaké symboly a poté 3 dobrovolnice opustily místnost. 2. Čtvrtá dobrovolnice kresbu pozorovala po dobu 45 sekund. 30

32 3. Tyto 3 dobrovolnice se poté jedna po druhé vracely do místnosti a po dobu 3 minut naslouchaly popisu od předcházející osoby. 4. Poslední dobrovolnice měla za úkol nakreslit na tabuli kresbu podle popisu, který vyslechla. 5. Nakonec byly srovnány dvě kresby (první a poslední) a byly projednány chyby v komunikaci dobrovolnic (na všech úrovních) a byly nabídnuty způsoby zlepšování komunikace. 3. seminář: Evropský parlament, rumunští poslanci Seminář začal cvičením typu "Šíření fám" dobrovolnice opustily místnost. 2. Z novin byla přečtena zpráva týkající se prohlášení evropského politika (asi půl stránky). 3. Jedna z mladých dívek řekla o příslušné zprávě první dobrovolnici, která se do místnosti vrátila. 4. První dobrovolnice řekla zprávu druhé dobrovolnici, která se do místnosti vrátila. 5. Nakonec měla poslední dobrovolnice říci zprávu celé třídě. 6. Po analýze rozdílů diskutovaly o rušivých činitelích, které narušovaly přenos informací. 31

33 Závěrem mladých dívek bylo, že nechtějí naslouchat všemu, co slyší v různých prostředích. Následovala diskuse o Evropském parlamentu se zaměřením na rumunské poslance a pak se dívky podívaly na několik internetových stránek (blogů místních poslanců) a společně určily pro poslance téma. 4. seminář: Ženy v politice. Domácí úkol: každá mladá žena řekla několik slov o místním poslanci. Po těchto diskusích mladé ženy zjistily, že je mezi poslanci více mužů než žen. 32

34 Diskusní cvičení Dvě skupiny mladých žen: muži versus ženy v politice. Při 30minutové diskusi povzbuzoval školitel mladé ženy, aby předkládaly své názory a podporovaly je argumenty. Školitel navrhl několik témat jako: 1. Ženy by neměly mít nižší mzdy než muži. 2. Více žen by se mělo dát na politickou dráhu, atd. Následovalo několik příkladů úspěšných žen z rumunského politického života. Cvičení důvěry Každá účastnice napsala na list papíru 3 přednosti, 3 dovednosti a 3 věci, které ji od jiných odlišují, 3 věci, 33

35 které na ní ty ostatní oceňují. Na konci mladé účastnice zjistily, že to byl nejtěžší text, který kdy psaly, neboť v prostředí, kde žijí, se lidé zaměřují na jejich chyby a nikoliv na jejich přednosti. 5. seminář: Příprava veřejné debaty. Mladé ženy zahájily tento seminář představením elektronických diskusních fór (například platforem (www.europa.eu, ec.europa.eu/europedirect, ec.europa.eu/yourvoice, europarl.europa.eu,) a diskusí, které se jich týkají. Mladé ženy navštívily internetovou stránku a diskutovaly o obecných a konkrétních cílích tohoto programu a jeho účelu. Skupina byla rozdělena do 2 menších skupinek (pro a proti) a byla představena témata a program diskuse - poté si pro každé téma zvolily vedoucí, jejíž názor uznávaly. Mladé ženy obdržely pozvánky pro osoby, které chtěly pozvat do své závěrečné debaty. 34

36 V České republice se konaly tyto semináře: 1. seminář: Uvedení do projektu, práva občanů Evropské unie. Seminář 1 uvedl účastnice do projektu. V rámci tohoto semináře dostaly mladé ženy příležitost se představit. Byla použita jednoduchá hra pro začátek a vzájemné poznání. Poté byly rozděleny do malých skupinek. Každá skupina pracovala se slepou mapou Evropy. Každá skupina dostala vlajky členských států Evropské unie. Musely přiřadit vlajku zemi na správné místo. Poté jim byly předloženy materiály týkající se Evropské 35

37 unie. Mladé ženy diskutovaly o právech v rámci Evropské unie a hovořily o "skutečnostech a mýtech" o právech, která občané Evropské unie mají. 2. seminář: Instituce Evropské unie V rámci tohoto semináře zjišťovaly mladé ženy informace o hlavních institucích Evropské unie (Parlament, Rada a Evropská Komise). Účastnice dostaly pracovní list s neúplnými informacemi, které musely během prezentace doplnit. Poté o pracovních listech a institucích diskutovaly. 3. seminář: Evropský parlament, čeští poslanci Seminář začal krátkým videem z Evropského parlamentu. 36

38 Poté dostaly mladé ženy více informací o evropském parlamentu a místních poslancích Evropského parlamentu (jejich jména, počet, co dělají, v čem se angažují). Následovala diskuse o Evropském parlamentu se zaměřením na české europoslance. 4. seminář: Ženy versus muži v politice Tento seminář začal rozdělením žen do malých skupinek. Každá skupina měla připravit seznam svých názorů na muže/ženy v politice - například jaká je situace co do zaměstnání, platu. Po dokončení seznamu představily své názory a o tomto tématu diskutovaly. 37

39 Během tohoto semináře byly použity materiály z volební kampaně, hlasovací lístky a další materiály z volební kampaně v České republice. 5. seminář: Váš hlas v Evropské unii. 5. seminář začal představením elektronických diskusních fór, blogů, platforem a průzkumů veřejného mínění, například: Mladé ženy o tomto tématu diskutovaly. Účastnice obdržely pozvánky pro osoby, které chtěly pozvat na svou závěrečnou debatu. 38

40 Co bylo největším úspěchem seminářů? AKLUB, Česká republika Největším úspěchem byl hladký průběh seminářů a pozitivní zpětná vazba od účastnic. Semináře se konaly ve velice přátelské atmosféře. Lektoři měli odborné znalosti a s použitím zajímavých metod vtáhli účastnice do programu a veškeré jejich obavy a nejistota byly postupně odbourány. Všem účastnicím byl dán prostor k vyjádření vlastních názorů, postřehů a myšlenek. BWC, Velká Británie Největším úspěchem seminářů bylo, že všech 15 žen projekt dokončilo. Projekt byl rovněž úspěšný v bourání bariér pro mladé ženy, které se chtějí angažovat v politice - od komunální úrovně přes úroveň národní až po úroveň Evropské unie. Dalším velkým úspěchem byl vzrůst sebedůvěry účastnic. Všechny řekly, že by rády pokračovaly v dalším školení 2 mladé ženy souhlasily s tím, že o 39

41 svých zkušenostech budou hovořit na národní konferenci v Belfastu v červnu Na této konferenci bude rovněž hovořit poslanec Evropského parlamentu. To je největší úspěch a krok kupředu pro tyto mladé ženy. Dalším indikátorem úspěchu je skutečnost, že ženy mají nyní znalosti a sebedůvěru hovořit s komunálními politiky o záležitostech, které se jich týkají. Například jedna mladá žena měla problém, který se týkal její situace s bydlením. Po návštěvě u komunálního radního byla schopna najít příslušný útvar, který jí mohl pomoci a jejím problémem se už mezitím zabývá. Projekt byl velice dobře načasován, neboť se konal těsně před všeobecnými volbami ve Velké Británii. Většina mladých žen, které se účastnily, nikdy předtím nevolila, ale po účasti v projektu volily ve volbách všechny ženy. SREP, Rumunsko Sebeúcta všech účastnic vzrostla, naučily se naslouchat druhým, hledat argumenty za účelem účinnější komunikace, lepšího porozumění participativní 40

42 demokracie, používání komunikačních prostředků s úřady v rámci institucí Evropské unie a důvěry ve své schopnosti v budoucnu. Silné stránky byly: Používání interaktivních metod výuky. Použití variantních metod, hraní rolí a cvičení jakožto prostředků učení. Použití jednoduché a jasné materiální podpory. Využití předchozích životních zkušeností cílové skupiny. Vytváření nových dovedností: mluvení na veřejnosti, vytváření nových schopností pracovat v kolektivu, lepší porozumění vlastní osobnosti. Získání nových vědomostí o občanství, hlasování a politice příjemnějším způsobem. Správné rozvíjení sebeúcty v rámci pracovní skupiny. Krok 5: Vyhodnocení Hodnoticí struktury byly do projektu zabudovány od jeho počátku. 41

43 Vyhodnocování seminářů probíhalo na jejich konci. V posledních seminářích byly hodnoceny jejich výsledky z pohledu účastnic a školitelů: A. Hodnocení úspěchů pro účastnice. B. Hodnocení úspěchů pro školitele. Hlediska vyhodnocování Pro účastnice. Všeobecné uspokojení. Zlepšení. Školitel. Obsah. Podle uskutečněného hodnocení můžeme říci, že semináře uskutečněné ve 3 zemích byly úspěchem; všechny mladé ženy velice pozitivně a velmi dobře hodnotily ukazatele, k nimž se při hodnocení přihlíželo. Všeobecné uspokojení mladých žen z 3 zemí bylo dobré a velmi dobré. 42

44 Pro školitele Statistické informace o cílové skupině. Všeobecné uspokojení. Zlepšení, která kurz z pohledu školitele nabídl. Největší úspěch seminářů. Nejslabší stránka seminářů. Poučení jako školitel. Použitý pedagogický přístup. Všichni školitelé ze 3 zemí byli zcela spokojeni se semináři a motivací mladých žen a jejich získáváním znalostí a dovedností. Pokud se týče zlepšení schopností mladých žen po seminářích, byli všichni školitelé spokojeni s dosaženými výsledky s ohledem na to, že mladé ženy značně zlepšily své vyjadřovací schopnosti ale rovněž své vědomosti o zastupitelské demokracii a jejích hodnotách, úloze hlasování ve volbách a důležitosti angažování v politickém životě. 43

45 Krok 6: Diskuse, prostředek praktického uplatnění získaných vědomostí SREP, Rumunsko Veřejná diskuse se konala 5. května 2010 v Zemědělském muzeu v rámci střední školy Mihail Kogalniceanu mezi 10. a 13. hodinou. Veřejné diskuse se zúčastnilo 14 mladých žen, které byly rozděleny do 2 skupin: skupina PRO a skupina PROTI. Každá dostala složku a jmenovky. 25 účastníků veřejné diskuse byli lidé z různých oblastí činnosti: politického života, vzdělávání, komunálních institucí, atd. 44

46 Na začátku veřejné diskuse přednesl profesor Constantin Timu, který byl školitelem seminářů, přednášku o slavných Rumunkách v historii. Témata diskuse byla: 1. Ženy v rumunské politice - změny a perspektivy. 2. Důležitost hlasování ve volbách. 3. Ženské poslankyně Evropského parlamentu. Před diskusí přednesla jedna účastnice prezentaci týkající se témat diskuse. Proto byla před prvním tématem veřejnosti nabídnuta přednáška o slavných ženách a jejich práci. Před druhým tématem diskuse 45

47 představila jedna účastnice úlohu hlasování ve volbách, počátek hlasování žen, status hlasování týkající se rovnosti pohlaví. Třetí téma diskuse bylo uvedeno přednáškou o důležitých ženách v Evropském parlamentu. Během veřejné diskuse ženy diskutovaly o: Obrazu žen: ženy v domácnosti nebo političkami? Úloze žen: ženy jako matky matek nebo zaměstnankyně? Ženách v rumunské politice: počtu žen oproti počtu mužů; špatnému obrazu političek 46

48 způsobeném sdělovacími prostředky a jeho dopadům na další ženy v politice. Úloze hlasování na komunální úrovni. Důležitosti růstu počtu žen hlasujících ve volbách. Důležitosti zapojení do politického života. Důležitosti žen v Evropském parlamentu a jejich práci. Na konci diskuse byla veřejnost vyzvána ke sdílení svých názorů na zapojení žen do politického života. Někteří účastníci vyjádřili své názory na to, jak můžeme zlepšit obraz žen v politice vytvářením dobrého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastníci byli spokojeni s organizací a debatou, s vysokou mírou zapojení mladých žen a jejich zájmem o politický život. BWC, Velká Británie Diskuse se konala ve Středisku podpory žen (Women s Support Network - WSN) v Belfastu dne 17. května

49 Byli pozvání jednotlivci z obce, dobrovolného a placeného sektoru a účastnilo se 30 lidí. Témata diskuse byla: Důležitost žen v politice. Zapojení v rámci Evropské unie. Rovnost, spravedlnost a občanství. Každá z mladých žen přednesla krátkou přednášku o tématech, o nichž se pak otevřeně diskutovalo. O záležitostech a tématech, které mladé ženy představily, se rozproudila velice živá diskuse. Byla to velice úspěšná akce, která se všem líbila. 48

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku

Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1) Junior Diplomat Initiative, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese Náměstí Winstona Churchilla 4, PSČ 130 67. Výslovnost

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci projektu

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Průběh evropské kampaně Duševní zdraví a pohoda na pracovišti Ludmila Kožená Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví Státní zdravotní ústav l.kozena@szu.cz Duševní zdraví a pohoda na pracovišti

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

přehráváním situací 10,45-11,45 Vedení podřízených. Uplatnění tahu a tlaku. Nácvik dialogu s různými typy podřízených

přehráváním situací 10,45-11,45 Vedení podřízených. Uplatnění tahu a tlaku. Nácvik dialogu s různými typy podřízených 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

Ustavující setkání členů otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje. Záznam o průběhu akce 18. 4. 2013

Ustavující setkání členů otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje. Záznam o průběhu akce 18. 4. 2013 Ustavující setkání členů otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje Záznam o průběhu akce 18. 4. 2013 I Název projektu: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání I Klíčová

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Metodická příručka aktivity 6 Aktivní občan jak se mohu podílet na veřejném dění Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 6 Aktivní občan jak se mohu podílet na veřejném dění Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 6 Aktivní občan jak se mohu podílet na veřejném dění Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více