Antropogenní analogy. Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antropogenní analogy. Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů"

Transkript

1 Technická zpráva Antropogenní analogy Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů Dílčí zpráva 2. etapy výzkumného projektu Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK E. Jelínek, V. Goliáš, D. Pittauerová, M. Fejgl, V. Ettler, R. Procházka Květen 2003 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 Formátování a korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2004

3 1 PŘÍBRAM STARÝ PROKOP TERÉNNÍ VÝZKUM Lokalizace a vymezení výskytu radioaktivního materiálu Geodetické práce Gama spektrometrie Mělká gama karotáž Kopaná sonda a odběr vzorků LABORATORNÍ GAMA SPEKTROMETRIE PŮD LHOTA U PŘÍBRAMĚ LOKALITA HISTORICKÝCH RADIOAKTIVNÍCH STRUSEK ZÁKLADNÍ INFORMACE O FÁZOVÉM SLOŽENÍ METALURGICKÝCH STRUSEK Úvod Celkový chemismus strusek Petrografická a mineralogická studie Silikátové strusky LABORATORNÍ GAMA SPEKTROMETRIE PŮD ZHODNOCENÍ DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ VE STRUSKÁCH Zhodnocení plošné beta aktivity Laboratorní gama spektrometrie strusek Stanovení radionuklidů polovodičovou gama spektrometrií Alfa spektrometrie strusek Alfa autoradiografie strusek URANEM BARVENÁ SKLA TERÉNNÍ PRÁCE PROVEDENÉ NA FRANCOUZSKÝCH SKLÁRNÁCH BACCARAT A PORTIEUX (VOGÉZY) LOKALITA PORTIEUX LOKALITA BACCARAT Kopaná půdní sonda Michael na lokalitě Baccarat CHEMICKÉ SLOŽENÍ A OBSAHY RADIONUKLIDŮ V ČESKÝCH SKLECH BARVENÝCH URANEM (SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ) Makrochemické složení Obsahy uranu a ostatních radionuklidů OBSAHY RADIONUKLIDŮ VE VZORCÍCH FRANCOUZSKÝCH SKEL BARVENÝCH URANEM ZHODNOCENÍ LOKALITA STARÝ PROKOP RADIOAKTIVNÍ STRUSKY URANEM BARVENÁ SKLA LITERATURA... 19

4

5 1 Příbram Starý Prokop 1.1 Terénní výzkum V druhé etapě prováděného terénního výzkumu byla pozornost upřena na lokalitu související s těžbou a zpracováním rud s výskytem uranového zrudnění v revíru Příbram Březové Hory, a to konkrétně na odval jámy starý Prokop. Předmětem těžby tohoto dolu byly výchozové partie příbramských polymetalických žil, zvláště Prokop, Josef, Křížová, František a nejvíce pozornosti zasluhující žíla Jan, nesoucí také uranovou mineralizaci. Cílem tohoto výzkumu je porovnání geochemického chování a migrace radioaktivních prvků při zvětrávání zdrojového materiálu (na odvalu jámy starý Prokop ) a jeho vitrifikovaných hutních produktů v případě strusek na hutním odvalu Lokalizace a vymezení výskytu radioaktivního materiálu Výskyt radioaktivního odvalového materiálu vytěženého dolem je lokalizován na severozápadním svahu odvalu v katastru obce Příbram Březové Hory v parkově upraveném lese Koráb na parcele č. 57/1 nad objektem jámy Anna, takřka na temeni Březové Hory nedaleko kostelíka. Pro rychlé vymezení kontury plochy radiometrické anomálie a stanovení území vhodného pro detailní měření terénní gama spektrometrie bylo použito radiometru RP 11 se scintilační sondou RS 107. Naměřené dávkové příkony záření gama zde na ploše cca m kolísají v rozmezí ngy/h, při pozadí ngy/h Geodetické práce Za využití laserového dálkoměru Zeiss - Trimble 3300 DR byl tachymetrickou metodou zaměřen polohopis a výškopis dané lokality - svahu haldy - v místním polohovém i výškovém souřadnicovém systému. Území o ploše 1600 m 2 bylo stabilizováno v rozích plastovými mezníky. Měřické profily se vzdáleností 10 m byly vytyčeny kolmo k východnímu svahu odvalu. Měřické body na profilech se vzdáleností 10 m byly označeny dřevěnými kolíky. Průměrná výška koruny haldy je 9.9 m od dolní asfaltové komunikaci při její bázi. Sklon svahu haldy se pohybuje nejčastěji v rozmezí Gama spektrometrie Průzkumná plocha byla posléze proměřena terénním gama spektrometrem DISA 400 A firmy Exploranium se scintilačním detektorem BICRON NaI(Tl) mm. Jednotlivé prvky byly měřeny na energiích, uvedených v tab. 1. Dále byla zjišťována celková gama aktivita, která byla vyjádřena v jednotkách Ur ("unit of radioactivity"). Gama aktivitu 1 Ur má hornina s obsahem 1 ppm U (1 Ur odpovídá dávce 5,675 ngy/h). Přístroj byl cejchován na kalibrační základně v Bratkovicích u Příbrami na standartech (K, U, Th a nulový). Koncentrace jednotlivých prvků byly z naměřených počtů impulsů vypočteny metodou stripping za použití citlivostních konstant přístroje zjištěných na základě kalibrace. Tabulka 1: Energie detekce jednotlivých radionuklidů Zjišťovaný prvek Detekovaný izotop Energie K 40 K 1461 kev U (Ra) 214 Bi 1762 kev Th 208 Tl 2615 kev 1

6 Měření proběhlo na celkové ploše 1600 m 2 na profilech vzdálených 10 m vedených kolmo na svah (tj. napříč předpokládanou anomálií). Profily byly orientovány přibližně ve směru S-J a číslovány 0, 1,, 4 od Z k V. Krok měření byl zvolen na 5 m a metráže na profilech označeny 0, 0.5,, 4 od J k S. Čas měření byl zvolen 2 min / bod. Před a po měření byl změřen referenční bod. Hodnoty celkové gama aktivity zjištěné měřením na profilech kolísají v rozmezí 10,0-174,0 Ur, což odpovídá dávkovým příkonům gama záření 57,0-927,2 ngy/hod. Ekvivalentní koncentrace U se na měřeném území pohybují od 2,9 do 92,6 ppm eu, přičemž území o ploše 310 m 2 vykazuje obsahy U vyšší než 60 ppm eu. Některé hodnoty mohou být zatíženy pozitivní či negativní chybou v důsledku nestandardní geometrie měření na svahu haldy. Statistické zhodnocení měřeného souboru dat je uvedeno v tabulce 2. Tabulka 2: Statistické zhodnocení naměřeného souboru gama spektrometrických dat: TC [Ur] K [% K] U (Ra) [ppm eu] Th [ppm eth] Da [ngy/h] Minimum Maximum Aritmetický průměr Medián Směrodatná odchylka Získaná data koncentrací U byla vynesena ve formě mapy izolinií, která je uvedena v příloze 1. Radiometrická anomálie má nepravidelný laločnatý tvar protažený ve směru SZ- JV s maximem na profilu 2, bodu 3 v polovině stupně haldy. Materiál větší časti plochy koruny haldy vykazuje pozaďové hodnoty. V příloze 2 jsou uvedena data naměřená na profilech: TC (Ur), hodnoty dávkového příkonu Da (ngy/h) a jednotlivé koncentrace U (ppm eu), Th (ppm Th) a K (% K) Mělká gama karotáž Na základě výsledků gamaspektrometrie byl geodeticky vytyčen profil příčně přes maximum celkové gama aktivity. Na profilu byla realizována mělká gama karotáž ve výtlucích o hloubce do 1,55 m. Celková gama aktivita byla měřena po 10 centimetrech. Měřicí aparatura sestávala ze scintilační karotážní sondy KS 20 a přístroje RP 12 s připojeným externím čítačem impulsů. Aparatura byla kalibrována na karotážním standartu kalibrační základny Bratkovicích u Příbrami. Celková gama aktivita v jednotlivých hloubkách byla vyjádřena v jednotkách Ur. Časy měření byly voleny v závislosti na aktivitě od 30 s do 2s, tak aby počty registrovaných impulsů a tedy i chyby měření byly vždy srovnatelné. Pro konstrukci karotážního profilu byla ústí výtluků geodeticky zaměřena. Primární naměřená data mělké gama karotáže jsou uvedena v příloze č. 4. Báze haldy byla zastižena ve výtlucích K7, K8 a K10, kde byly naměřeny hodnoty celkové gama aktivity 5 14 Ur odpovídající přirozenému pozadí kambrických sedimentů. V ostatních případech, kdy byly naraženy aktivní horizonty odvalu se celková gama aktivita pohybovala v rozmezí Ur. Celkově bylo provedeno 11 výtluků tak, aby bylo zastiženo těleso aktivní haldoviny, a co možná nejlépe omezeny jeho okraje. Aktivní materiál byl zastižen všemi výtluky kromě výtluku K8. Tvar těles aktivních materiálů haldoviny je možno interpretovat podle výsledků mělké gama karotáže a detailní interpretace karotážních křivek (příloha č. 3). Báze haldového materiálu byla naražena ve výtlucích K 7 a K10 v hloubce 60, resp. 90 cm při zvyšující se 2

7 mocnosti aktivního horizontu. Provedením kopané sondy na bodě č. 7 byla prokázána přítomnost aktivního horizontu v interpretované mocnosti (příloha č. 5). Podle výsledků mělké karotáže byly v rámci aktivní haldoviny interpretovány vždy dva oddělené aktivní horizonty s mocnostmi cm. Jejich aktivita byla proměnlivá, v některých případech byl aktivnější spodní, v některých svrchní horizont. Oba horizonty jsou odděleny vrstvou méně aktivního materiálu o interpretovaných mocnostech cm. Anomální aktivita obou horizontů byla naměřena v případě karotážního bodu K1 přímo na hlavě svahu haldy. V tomto případě byl zastižen svrchní horizont při aktivitě 459 Ur a spodní při aktivitě 702 Ur. Tato extrémní odchylka může být způsobena anomálním nahromaděním haldoviny s vysokým obsahem uranových minerálů Kopaná sonda a odběr vzorků Sonda o hloubce 1,4 m byla ručně vykopána při bázi haldy, v blízkosti bodu 4/3,5 na karotážním bodě K10 (příloha 1 a 5). Ze sondy byly po 10 cm odebrány vzorky pro laboratorní měření. Byla též měřena plošná beta aktivita. K tomuto účelu byl použit detektor vlastní výroby s pěti GM trubicemi STS 6. Přístroj je vybaven olověným stíněním, zajišťujícím směrový příjem záření, a kalibrován na plošném standartu. Beta složku záření možno eliminovat ocelovým stíněním a je stanovována jako rozdíl dvou měření (s ocelovým stíněním a bez něho (β+γ)-γ). Měřená beta aktivita jednotlivých vrstev [kbq/m2] v kopané sondě byla srovnána s karotážní křivkou gama aktivity v bodě K 10 [Ur] (kopaná sonda i výtluk se nacházely na stejném bodě). Generelním průběhem se obě křivky podobají. Také maximum β a γ aktivity je ve shodné hloubce (20 cm). Celkovou γ aktivitu v daných podmínkách ovlivňuje zejména obsah 226 Ra, měřenou β aktivitu způsobuje jak 226 Ra, tak krátkodobé přeměnové produkty uranu ( 234m Pa). Ve svrchní polovině profilu je zřejmý shodný průběh naměřené β a γ aktivity. Ve střední a části spodní poloviny profilu v hloubce cm je patrné, že plošná beta aktivita kolísá v rozmezí 4 5 kbq/m 2, zatímco gama aktivita se snižuje od 25 do 7 Ur. Tento jev může indikovat porušení radioaktivní rovnováhy související s migrací uranu v tělese haldy směrem k podloží. Tento jev byl později potvrzen laboratorním gama spektrometrickým měřením odebraných vzorků. Litologie profilu kopané sondy byla dokumentována (příloha č. 5). Svrchních 10 cm bylo tvořeno tmavě hnědou půdou s hrabankou. Dále následovaly dva horizonty haldoviny s pozitivní gradací, tj. velkými úlomky na bázi s postupným zjemňováním k nadloží. První byl zastižen v hlobce cm, druhý v hloubce cm. Byly tvořeny zvětralou haldovinou s limonitovými povlaky a vysokým obsahem úlomků žíloviny s mineralogickým složením: křemen, siderit, kalcit, galenit, sfalerit a goethit s doprovodem okolních alterovaných kambrických pískovcíů. Na bázi spodního horizontu byly nalezeny také úlomky argilitizovaných diabasů. Makroskopické úlomky radioaktivních minerálů nebyly nalezeny. V případě obou horizontů byla nejvyšší gama aktivita naměřena v jejich svrchní jemnozrnné části. Pod bází aktivní haldoviny byla v hloubce 100 cm nalezena přibližně 8 cm mocná vrstva fosilní půdy bohaté na organický rostlinný materiál. Ve zbývající, nejhlubší časti profilu byla naražena opět haldovina v mocnosti 35 cm (dále nebyla sonda prohlubována). Tato haldovina byla tvořena intenzívně limonitizovanými úlomky červených, silně zvětralých kambrických pískovců bez úlomků žíloviny a bez zvýšené gama i beta aktivity. Je to zřejmě starší halda, pocházející z prvního období těžby výchozů žil březohorského ložiska. 3

8 1.2 Laboratorní gama spektrometrie půd Vzorky půd a haldovin byly vysušeny, naváženy do 0,5 l Marinelliho nádob a uzavřeny po dobu 14 dní pro ustavení rovnováhy mezi radonem a jeho krátkodobými rozpadovými produkty. Pro stanovení koncentrací přirozených radionuklidů byly měřeny 0.5 l vzorky v marinelliho geometrii na laboratorním 4096 kanálovém gama spektrometru Canberra series 10 se scintilačním detektorem 75*75 mm NaI(Tl) ve stínění 10 cm Pb + 1 mm Cu. Jednotlivé prvky byly měřeny na energiích, uvedených v tab. 3. Koncentrace radionuklidů byla stanovena maticovým výpočtem podle Matolína za použití standardů IAEA. Vypočítané koncentrace uranu a ekvivalentní koncentrace 226 Ra jsou uvedeny v příloze č. 6. Tabulka 3: Energie detekce radionuklidů měřených scintilační gama spektrometrií měřený prvek detekovaný izotop energie [kev] ppm U 234 Th 93 ppmth 212 Pb 239 ppm eu (Ra) 214 Pb 352 % K 40 K 1461 Koncentrace draslíku a thoria se pohybovaly v rozpětí pozaďových hodnot v celém profilu a nejsou uváděny ani diskutovány. Koncentrace uranu se v profilu pohybovaly v rozmezí 3,9 186 ppm, ekvivalentní koncentrace radia se pohybovala v rozmezí 3,9 175,8 ppm eu. Na vynesených křivkách naměřených hodnot (příloha č. 6) jsou patrná obě maxima vázaná na spodní a v tomto případě aktivnější svrchní horizont haldoviny. Na první pohled mají obě křivky (U a Ra) shodné průběhy, napovídající, že se materiál nachází v radioaktivní rovnováze, kdy se koeficient radioaktivní rovnováhy, definovaný jako poměr (Ra/U)*100 pohybuje okolo 100 %. Při detailnějším rozboru naměřených hodnot však zjišťujeme, že ve spodní části profilu je radioaktivní rovnováha zřetelně porušena ve prospěch uranu. Od hloubky 75 cm je koeficient radioaktivní rovnováhy (Krr) trvale nižší než 100 %, s minimem 64 % právě ve vrstvě fosilní půdy v nadloží starší haldy. Ve svrchní části novější haldy Krr kolísá, často je posunut ve prospěch radia (max. 127 % v hloubce cm). Tento fakt hovoří o zřetelné migraci části uranu z uloženého materiálu do spodní části haldy a částečně i do jejího bezprostředního podloží. 2 Lhota u Příbramě lokalita historických radioaktivních strusek 2.1 Základní informace o fázovém složení metalurgických strusek Úvod Druhá etapa řešení projektu byla z větší části věnována mineralogické a chemické charakteristice studovaných materiálů. Byly studovány zejména struskové haldy ve Lhotě u Příbrami. Vzorky silikátových strusek byly ve formě leštěných výbrusů podrobně studovány pod optickým (OM) a skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM/EDS). Chemismus jednotlivých fází byl stanoven pomocí elektronové mikrosondy (EMPA). Pomocí silikátových analýz bylo stanoveno celkové chemické složení reprezentativních strusek. 4

9 2.1.2 Celkový chemismus strusek Celkové chemické analýzy byly realizovány v Laboratořích geologických ústavů PřF UK a v laboratoři CRPG-CNRS v Nancy (Francie). Středověká struska má nízké obsahy vápníku (3,2 wt.% CaO; neznámé použití CaCO3 pro vsázku do pece), avšak je značně bohatá olovem (12,7 wt.% PbO), stříbrem a arsenem. Vysoké koncentrace Ba pocházejí pravděpodobně z hlušiny bohaté na baryt. Příbramská struska ze zpracování rud je bohatá stříbrem (57,5 ppm) a arsenem (257 ppm). Vykazuje nevyšší koncentrace zinku (8,2 wt.% ZnO); koncentrace vápníku jsou porovnatelné se vzorky 56 a 57 (kolem 20 wt. % CaO). Modernější strusky naopak obsahují chlor, který pochází ze zpracování celých baterií s PVC obaly. Zvýšené obsahy Al a Ba mohou mít původ v ebonitových obalech baterií neboť jejich sloučeniny se používají jako plniva pro výrobu plastických hmot. Vysoké obsahy chrómu v moderních struskách mohou být způsobeny náhodným zpracováním alkalického akumulátoru, nebo kontaminací anodickými kaly při manipulaci s vratnou struskou pocházející z povrchu haldy 2 (Vurm K., osobní sdělení). Nízké obsahy olova v nejmodernější strusce svědčí o účinnosti technologii a obsluhy při procesu tavení a při odpichu. Podrobnější informace týkající se chemismu studovaných strusek jsou k dispozici ve francouzském manuskriptu rigorózní práce. Tabulka 4: Koncentrace hlavních prvků ve studovaných struskách Číslo vz. 30A 30B 56A 56B 57A 57B SM SiO2 32,68 31,59 28,3 27,75 28,87 29,24 47,91 TiO2 0,48 0,46 0,59 0,56 0,95 0,87 0,98 Al2O3 4,56 4,49 5,18 5,27 10,38 10,4 11,94 Fe2O3 4 3,47 4,32 3,71 4,89 6,34 4,5 FeO 24,41 24,36 34,04 34,89 24,89 23,44 3,62 MnO 3,17 3,14 1,54 1, ,12 MgO 1,1 1,12 1,33 1,37 2,86 2,76 2,02 CaO 17,87 18,56 17,22 17,16 21,5 21,54 13,4 Na2O 0,05 0,09 0,78 0,87 0,31 0,35 5,07 K2O 0,59 0,59 0,34 0,32 0,08 0,12 1,47 P2O5 1,44 1,48 0,26 0,25 0,39 0,44 1,18 PbO 2,44 2,52 2,51 2,44 0,84 0,73 0,08 ZnO 7,29 7,26 3,27 3,14 0,25 0,25 0,29 CuO 2 Stot 1,8 1,73 2,06 2,34 1,25 0,94 0,42 Kor. O2-0,9-0,87-1,03-1,17-0,63-0,47-0,21 H2O- 0,12 0,08 0,08 0,06 0,6 0,4 0,93 Ztr.ž. bez -3,7-3,87-3,88-3,07-0,62-0,58 4,21 korekce Ztr.ž. s -0,61-0,77 0,15 1,06 2,26 1,93 4,61 korekcí Celkem 100,49 99,3 100,94 101,54 100,69 100,28 100,33 5

10 Tabulka 5: Koncentrace stopových prvků ve studovaných struskách As Ba Cu Pb Zn Co Ni Cr Cd Be Číslo vz. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 30A ,9 7,5 30B ,3 7,1 56A <0,3 3,3 56B ,5 3,3 57A , ,3 4,3 57B , ,1 4,6 SM ,9 6, Petrografická a mineralogická studie Byly identifikovány následující oxidické a silikátové fáze: spinelidy, klinopyroxeny, melility, olivíny, granáty a sklo. Všechny silikáty mají chemické složení odpovídající umělým fázím, které vznikají rychlým schlazením taveniny bohaté na kovy. Typické je zejména nabohacení těchto fází zinkem a to v takovém množství, které není běžné u přírodních ekvivalentů. Chemické analýzy (elektronová mikrosonda) též potvrdily přítomnost sulfidů, arsenidů a intermetalických sloučenin Pb, As, Fe, Sb, Sn, Cu a Ni. Tyto fáze jsou nejvýznamnějšími nositeli kovů ve struskách a vyskytují se ve formě kapiček různorodé velikosti (1-300 μm) uzavřených ve skle. Celkem 20 leštěných výbrusů strusek bylo studováno v procházejícím a odraženém světle pomocí optického a rudního mikroskopu (Leica). Reprezentativní vzorky byly poté podrobně studovány pomocí elektronového scanovacího mikroskopu vybaveným semikvantitativním analytickým zařízením s energiově disperzním detektorem (SEM/EDS, přístroj JEOL JSM 6400, laboratoř ESEM-Université d Orléans). Chemizmus jednotlivých fází byl stanoven pomocí elektronové mikrosondy (EMPA; přístroj CAMECA SX-50, BRGM-CNRS Orléans). Rentgenová difrakce (XDR) byla použita pro stanovení fázového složení vybraných vzorků (práškový difraktometr SIEMENS D-500, ESEM-Université d Orléans; práškový difraktometr Philips PW 1730, metoda Debye-Scherrer, BRGM Orléans). Na základě difraktogramů byly pro každou fázi vypočítány mřížkové parametry pomocí metody dle Burnhama (1962) Silikátové strusky Podrobná mineralogická studie strusek pocházejících z technologie zpracování rud bude uveřejněna v práci Ettler et al. (2000b) a proto zde uvádíme pouze nejdůležitější data. Strusky jsou silikátové materiály, které představují textury spinifexového typu, charakteristické také pro rychle schlazené vulkanické horniny. Kostrovité krystaly hlavních fází (v anglické literatuře harrisitic crystals) ve sklovité matrix jsou typické pro studované strusky (obr. 1). Podobné textury jsou běžné i pro jiné sklovité materiály typu strusek ze spalování komunálního odpadu (např. Eusden et al., 1999). Hlavními fázemi strusek jsou vysokoteplotní Ca-Fe aluminosilikáty (melilit, klinopyroxen, olivín, zřídka granát), oxidy (spinelidy) a sklo. Nosnými fázemi kovů jsou sulfidické a metalické fáze, které se vyskytují ve formě kapek velikosti <1μm až 300 μm jako uzavřeniny v silikátové strusce, často ve skle. Chemickomineralogická charakteristika těchto inkluzí je srovnatelná s fázemi přítomnými v sulfidických kamíncích. 6

11 Obrázek 1: Příklad složení metalurgické strusky. Metalické olovo (bílé), sulfidy (sv. šedé). V okolí olivín s kostrovitým spinelem a sklo (tmavě šedé). EM BSE. Zastoupení a přítomnost jednotlivých fází se mění v závislosti na výrobní technologii, chemickém složení a na vzdálenosti vzorku od povrchu tyglíku. Strusky rychle schlazené pocházející z technologie licího pasu jsou bohatší na sklovitou fázi, zatímco pomaleji schlazené strusky (např. moderní strusky) jsou tvořeny dokonaleji vyvinutými krystaly a nižším procentuálním zastoupením skla. Povrch tyglíku je vždy tvořen vrstvou skla vzniklého při rychlém schlazení roztavené silikátové strusky po odpichu. Silikátové fáze příbramských strusek jsou bohaté vápníkem a železem. Tyto dva prvky pocházejí z přísad používaných pro tavení v šachtové peci vápence (CaCO3) a železného šrotu (Gilchrist, 1989). Většina hlavních fází je zinkem bohatá a koncentrace zinku dosahují hodnot, které nebyly zaznamenány pro přírodní fáze obdobného typu. Distribuce zinku mezi silikátovými fázemi a koexistujícím sklem ve struskách v závislosti na typu použité technologie byly publikovány (viz Ettler et al., 2000). Klinopyroxeny jsou fáze přítomné pouze v pomale schlazených partiích strusek, nevyskytují se tedy ve středověkých struskách a ve struskách pocházejících z technologie licího pasu. Klinopyroxeny z příbramských strusek jsou blízké Ca-Fe koncovému členu hedenbergitu (CaFeSi2O6), avšak koncentrace zinku indikují (až 5 % ZnO), a proto pevný roztok obsahuje nízké procento petedunnitové komponenty (CaZnSi2O6). Podrobné analýzy jsou uvedeny ve francouzském rukopisu. Melility jsou běžnými fázemi v bazických lávách nebo metalurgických struskách (Kucha et al., 1996, Butler, 1977, Wearing, 1983). Koncentrace zinku v melilitech ze strusek pocházejících ze zpracování rud dosahují až 13 % ZnO (tedy až 38,5 % hardystonitové komponenty). Tato fáze není přítomna ve struskách ze 13. století v důsledku nízkých teplot v primitivní středověké peci a v důsledku nízkých obsahů vápníku ve vsázce (přísada vápence nebyla ve 13. století známa). Fáze olivínového typu jsou běžné ve všech studovaných struskách a byly pozorovány i ve struskách podobného složení z jiných lokalit (Chaudhuri & Newesely, 1993, Kucha et al., 1996). Ve středověkých struskách se jedná o téměř čistý fayalit (FeSiO4), zatímco chemické složení olivínů z příbramských strusek závisí na doprovodné fázové asociaci a původu strusky a jejich složení kolísají mezi fayalitem a kirschsteinitem (CaFeSiO4). Obsahy ZnO mohou být až 8,64 wt.% a to zejména ve středověkých struskách. V porovnání s ostatními fázemi, olivíny jsou též nevýznamnějšími nositeli manganu ve struskách. 7

12 Přítomnost vysokoteplotních granátů byla zaznamenána pouze v moderní strusce. Představují minoritní fázi a jsou tvořeny pevným roztokem s převahou andraditové (Ca3(Fe3+, Ti)2Si3O12) a almandinové (Fe32+Al2Si3O12) komponenty. Spinelidy jsou jediné primární oxidy ve studovaných struskách. Krystalizují jako první fáze ihned po odpichu strusky a jsou nejčastěji uzavřeny v pozdních fázích (melilit, klinopyroxen). Jsou zejména tvořeny magnetitovou komponentou (FeFe2O4) s významným procentuálním zastoupením gahnitu (ZnAl2O4) ve starých struských a hercynitu (FeAl2O4) a spinelu (MgAl2O4) ve struskách moderních. Stejně jako ve struskách ze spalování komunálního odpadu (Eusden et al., 1999), spinelidy jsou ve strusce nejdůležitějšími koncentrátory Cr (až 15 wt.% Cr2O3). Spolu se sulfidy (viz dále) jsou též významnými koncentrátory Zn (až 19,9 wt.% ZnO). Sklo je jednou z nejdůležitějších fází ve strusce, neboť je a priori termodynamicky méně stabilní než krystalické fáze (Eusden et al., 1999) a obsahuje kapičky vysoce reaktivních sulfidů a dalších metalických sloučenin (Lastra et al., 1998). Chemické složení skel je značně variabilní i v rámci jednoho vzorku a významně souvisí s fázemi, které jsou v jeho okolí. Sklo samo o sobě může obsahovat významné koncentrace kovů, zejména Pb a Zn, které mohou vstupovat do jeho struktury jako tzv. síťoměniče. Ve struskách ze 13. století, koncentrace olova ve skle dosahují až 21 wt. % PbO. Koncentrace zinku ve skle dosahuje až 9,8 wt.% ZnO, zejména ve struskách pocházejících ze zpracování rud. Je nutné poznamenat, že submikroskopické kapičky (<1 μm) sulfidů a metalických sloučenin rozpuštěné ve skle jsou stěží rozpoznatelné a mohou zvýšit koncentraci kovu, neboť průměr elektronového svazku mikrosondy je > 1 μm. 2.2 Laboratorní gama spektrometrie půd Během předchozí etapy výzkumů byla na lokalitě Lhota u Příbramě provedena kopaná sonda, lokalizovaná při patě haldy v místě výskytu radioaktivních strusek (Jelínek et al. 2002). Z kopané sondy byly odebrány vzorky novotvořené půdy, aktivní struskové haldoviny a jejich podloží. Nebyl vzorkován interval mezi cm, kde se vyskytovaly pouze velké kusy strusky bez vzorkovatelného jemnozrnného materiálu. Vzorky byly vysušeny a přesítovány sítem 2 mm, podsítná frakce byla navážena do válcových Al misek objemu 60 ml. Koncentrace radionuklidů byla měřena scintilační gama spektrometrií popsanou v kapitole 1.2. Výsledky měření a konstruovaný koncentracní profil jsou uvedeny v příloze č. 7. Koncentrace draslíku a thoria se pohybovaly v rozpětí pozaďových hodnot v celém profilu a nejsou uváděny ani diskutovány. Koncentrace uranu se v profilu pohybovaly v rozmezí 0 29,9 ppm, ekvivalentní koncentrace radia se pohybovala v rozmezí 2,0 58,2 ppm eu. Vynesením průběhu koncentrací obou prvků v profilu (příloha č. 7) je zřejmá silná radioaktivní nerovnováha. V horizontu strusek je radioaktivní rovnováha posunuta silně ve prospěch radia s Krr > 300 % (!) při obsazích radia 55 58,2 ppm eu a uranu pouze do 1,8 ppm. Uran je naproti tomu nabohacen pouze ve svrchním horizontu půdy (max. 29,9 ppm) a v podloží haldy byl nalezen v koncentracích pouze 0,6 3,7 ppm. Velmi zajímavá je však situace u dvou vzorků z bezprostředního podloží odvalu v hloubkách cm. Zde je oproti hlubšímu podloží zřetelně zvýšena ekvivalentní koncentrace radia (11,7 a 12,7 ppm eu). Tyto skutečnosti hovoří o migraci radia do bezprostředního podloží struskové haldy. Naproti tomu zvýšená koncentrace uranu v novotvořené půdě v nadloží strusek může být způsobena jeho imobilizací organickou hmotou (povrchové splachy z haldy). 8

13 2.3 Zhodnocení distribuce radioaktivních prvků ve struskách Zhodnocení plošné beta aktivity Během tří terénních vzorkovacích akcí bylo sebráno celkem 27 vzorků radioaktivních strusek. Takto široký soubor nebylo v možnostech kolektivu autorů analyzovat paralelně všemi metodami. Pro rychlé zhodnocení distribuce radioaktivních prvků v celém souboru vzorků byla zvolena metoda měření jejich plošné beta aktivity přímo na površích omytých vzorků. Byla využita dříve sestavená laboratorní aparatura se scintilační sondou s plastickým scintilátorem průměru 17 mm a tloušťce 1,8 mm. Detektor takového typu je relativně málo citlivý ke gama záření a umožňuje zhodnotit plošnou aktivitu beta aktivních radionuklidů uranové rozpadové řady. Z nich se mohou nejvíce uplatňovat zejména: 234m Pa ( 238 U), 214 Pb ( 226 Ra) a 214 Bi ( 226 Ra). Sonda byla cejchována na plošném beta standardu, podobně jako terénní sonda k měření plošné beta aktivity. Diskriminační úroveň byla nastavena přibližně na energii 100 kev. Na každém vzorku byly měřeny vykrystalovaný střed, schlazený okraj a sklo, pokud byly makroskopicky rozlišitelné či na vzorku přítomné. Načítací čas byl zvolen s, přirozené pozadí bylo měřeno po dobu 300 s. èetnost plošná beta aktivita [kbq/m2] Obrázek 2: Histogram hodnot plošné beta aktivity naměřené na vzorcích radioaktivních strusek. Tabulka 7: Obsahy ekvivalentního uranu a hmotnostní aktivity 226 Ra stanovené scintilační gama spektrometrií ve vzorcích strusek. vzorek ppm eu A 226 m Ra (Ra) [kbq/kg] 7 okraj střed okraj střed střed okraj střed střed okraj okraj střed střed okraj Z naměřených hodnot byl sestaven histogram (obrázek 2). Plošná beta aktivita souboru vzorků strusek byla velmi proměnlivá. Kolísala v mezích kbq/m 2. Byly zjištěny rozdíly mezi aktivitou zón krystalizace na jednotlivých vzorcích. Tento poznatek nebyl pozdějším výzkumem potvrzen a byl pravděpodobně způsoben částečným vlivem gama záření při rozdílné geometrii měření vzorků. Z celého souboru byly k dalším analytickým pracím vybrány jak vzorky s relativně nízkou (vzorky 7 a 8, rozmezí 59 až 100 kbq/m 2 ), střední (11, 19, 26, rozmezí kbq/m 2 ) a nejvyšší aktivitou (vzorky 12 a 17, rozmezí kbq/m 2 ) Laboratorní gama spektrometrie strusek Výše vyjmenované vybrané vzorky byly rozdrceny a naváženy do 60 ml Al misek a měřeny scintilační gama spektrometrií (metodika popsána v kapitole 1.2). Odděleně byl měřen vždy vykrystalovaný střed a schlazený okraj + sklo. (Čisté sklo nebylo možné naseparovat v objemu vhodném pro měření touto metodikou.) Výsledky stanovení ekvivalentní koncentrace a hmotnostní aktivity 226 Ra jsou uvedeny v tabulce 7. Obsahy ostatních přírodních radionuklidů nebylo možné vyčíslit z důvodu velmi rozdílného matricového 9

14 efektu vzorku oproti standardu. V souboru strusek byla naměřena ekvivalentní koncentrace 226 Ra v rozmezí ppm eu (tj. hmotnostní aktivita v rozmezí 10,3 21,5 kbq/kg). Mezi aktivitou 226 Ra v krystalovaném středu a schlazeném okraji + skle nebyly zjištěné významné rozdíly Stanovení radionuklidů polovodičovou gama spektrometrií Díky výše zmíněnému matricovému efektu, způsobenému vysokým obsahem železa a těžkých kovů nebylo možno stanovit ve vzorcích strusek scintilační gama spektrometrií obsah uranu. Tento prvek se obvykle měří pomocí dceřinného izotopu 234 Th na nízkoenergetické ( měkké ) gama linii s energií 92 kev. Proto bylo přistoupeno k použití radioanalytické metody s vyšším rozlišením, tj. polovodičové gama spektrometrii. Obrázek 3: Spektrum gama záření naměřené polovodičovým gama spektrometrem (HPGe) na vzorku strusky 12 střed. Načítací čas 1800 s. Zvětšena nízkoenergetická část spektra s liniemi izotopu 234 Th. Pro měření byl využit nově zakoupený polovodičový gama spektrometr (částečně hrazený i z prostředků tohoto projektu) s detektorem z vysoce čistého germania (HPGe) s účinností 10 % a rozlišením FWHM 2,2 kev, umístěný ve stínění 7 cm Pb + 2 mm Cu. Výstup z detektoru byl zpracován 4096 kanálovým analyzátorem Canberra series 10 plus. Pro stanovení byly vybrány dva nejaktivnější vzorky: 12 střed a 12 okraj měřené v geometrii 60 ml Al misek použité také pro scintilační gama spektrometrii Pro vyčíslení aktivit radionuklidů byl použit rovnovážný uranový standard RGU-1 (IAEA). Měření vzorků proběhlo v načítacím čase 1800 sekund. Aktivity byly vyčísleny z plochy gama linií (metoda AREA). Naměřeného spektra gama záření vzorku 12 střed je uvedeno na obrázku 3. Přehled výsledků je uveden v tabulce 7. Z naměřených četností bylo možné vyčíslit hmotnostní aktivity krátkodobých přeměnových produktů radia: 214 Pb a 214 Bi. Porovnáním s hmotnostní aktivitou 226 Ra stanovenou scintilační gama spektrometrií u stejných vzorků zjišťujeme, že obě metody poskytují takřka totožné výsledky. (Např. na linii 352 kev ( 214 Pb) 21,1 kbq/kg vs. 21,5 kbq/kg scintilačně). V případě nízkoenergetických gama linií 234 Th (63 10

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Dílčí zpráva II. etapa 27.3. 20.6. 2007 Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 293 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ V ČESKO-SASKÉM ŠVÝCARSKU

VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ V ČESKO-SASKÉM ŠVÝCARSKU VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ V ČESKO-SASKÉM ŠVÝCARSKU Pavel Eckhardt, Kateřina Poláková Klíčová slova pramen podzemní voda ochrana podzemních vod Souhrn Článek uvádí výsledky výzkumu problematiky pramenů v

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM ISSN 1211 8796 Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. LXXXXI (2006): 3 77, 2006 PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM MINERALOGY, PETROGRAPHY AND GEOLOGY OF

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9 Mgr. Petr Brůček, Ph.D. Z 9 LOM HÁJEK komplexní řešení sanace výsypky kontaminované chlorovanými látkami (zpráva o průběhu výzkumu a přípravě technicko-ekonomické studie) ANOTACE Na lokalitě lom Hájek

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku Acta rerum naturalium 16: 85 108, 2014 ISSN 1803-1587 Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov MICHAL ERNÉE 1, PETR

Více

VYUŽITI RADIONUKLIDU A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

VYUŽITI RADIONUKLIDU A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ INIS-mf--1OÚ4 8. celostátní konference VYUŽITI RADIONUKLIDU A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Závodní pobočka ČSVTS Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha Komise české rady

Více

METODY STUDIA STRUKTURY

METODY STUDIA STRUKTURY + Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava METODY STUDIA STRUKTURY učební text Vlastimil Vodárek Ostrava 2012 Recenze: prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSC. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Název: Metody

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, rozhodnutí vlády ze dne 21.července 1999, kterým ministři jednoznačně

Více

Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace

Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace David A. Scott Měď a bronz v umění: koroze, barviva, konzervace z anglického originálu David A. Scott Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation Getty Publications 2002 Toto online vydání

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Výroba a vlastnosti neželezných kovů

Výroba a vlastnosti neželezných kovů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Výroba a vlastnosti neželezných kovů Studijní opory pro předmět Výroba neželezných kovů Monika Losertová

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Český svaz vědeckotechnických společností Česká vodíková technologická platforma

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN Č.j.: ORVZŽP 20/2008 VÝTISK ČÍSLO: 1 POČET STRAN: 129 MAPY: 1 PŘÍLOHY: 4 CD: 1 VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem Obsah : A. Informační část B. Operativní část C. Plány konkrétních

Více