Antropogenní analogy. Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antropogenní analogy. Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů"

Transkript

1 Technická zpráva Antropogenní analogy Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů Dílčí zpráva 2. etapy výzkumného projektu Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK E. Jelínek, V. Goliáš, D. Pittauerová, M. Fejgl, V. Ettler, R. Procházka Květen 2003 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 Formátování a korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2004

3 1 PŘÍBRAM STARÝ PROKOP TERÉNNÍ VÝZKUM Lokalizace a vymezení výskytu radioaktivního materiálu Geodetické práce Gama spektrometrie Mělká gama karotáž Kopaná sonda a odběr vzorků LABORATORNÍ GAMA SPEKTROMETRIE PŮD LHOTA U PŘÍBRAMĚ LOKALITA HISTORICKÝCH RADIOAKTIVNÍCH STRUSEK ZÁKLADNÍ INFORMACE O FÁZOVÉM SLOŽENÍ METALURGICKÝCH STRUSEK Úvod Celkový chemismus strusek Petrografická a mineralogická studie Silikátové strusky LABORATORNÍ GAMA SPEKTROMETRIE PŮD ZHODNOCENÍ DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ VE STRUSKÁCH Zhodnocení plošné beta aktivity Laboratorní gama spektrometrie strusek Stanovení radionuklidů polovodičovou gama spektrometrií Alfa spektrometrie strusek Alfa autoradiografie strusek URANEM BARVENÁ SKLA TERÉNNÍ PRÁCE PROVEDENÉ NA FRANCOUZSKÝCH SKLÁRNÁCH BACCARAT A PORTIEUX (VOGÉZY) LOKALITA PORTIEUX LOKALITA BACCARAT Kopaná půdní sonda Michael na lokalitě Baccarat CHEMICKÉ SLOŽENÍ A OBSAHY RADIONUKLIDŮ V ČESKÝCH SKLECH BARVENÝCH URANEM (SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ) Makrochemické složení Obsahy uranu a ostatních radionuklidů OBSAHY RADIONUKLIDŮ VE VZORCÍCH FRANCOUZSKÝCH SKEL BARVENÝCH URANEM ZHODNOCENÍ LOKALITA STARÝ PROKOP RADIOAKTIVNÍ STRUSKY URANEM BARVENÁ SKLA LITERATURA... 19

4

5 1 Příbram Starý Prokop 1.1 Terénní výzkum V druhé etapě prováděného terénního výzkumu byla pozornost upřena na lokalitu související s těžbou a zpracováním rud s výskytem uranového zrudnění v revíru Příbram Březové Hory, a to konkrétně na odval jámy starý Prokop. Předmětem těžby tohoto dolu byly výchozové partie příbramských polymetalických žil, zvláště Prokop, Josef, Křížová, František a nejvíce pozornosti zasluhující žíla Jan, nesoucí také uranovou mineralizaci. Cílem tohoto výzkumu je porovnání geochemického chování a migrace radioaktivních prvků při zvětrávání zdrojového materiálu (na odvalu jámy starý Prokop ) a jeho vitrifikovaných hutních produktů v případě strusek na hutním odvalu Lokalizace a vymezení výskytu radioaktivního materiálu Výskyt radioaktivního odvalového materiálu vytěženého dolem je lokalizován na severozápadním svahu odvalu v katastru obce Příbram Březové Hory v parkově upraveném lese Koráb na parcele č. 57/1 nad objektem jámy Anna, takřka na temeni Březové Hory nedaleko kostelíka. Pro rychlé vymezení kontury plochy radiometrické anomálie a stanovení území vhodného pro detailní měření terénní gama spektrometrie bylo použito radiometru RP 11 se scintilační sondou RS 107. Naměřené dávkové příkony záření gama zde na ploše cca m kolísají v rozmezí ngy/h, při pozadí ngy/h Geodetické práce Za využití laserového dálkoměru Zeiss - Trimble 3300 DR byl tachymetrickou metodou zaměřen polohopis a výškopis dané lokality - svahu haldy - v místním polohovém i výškovém souřadnicovém systému. Území o ploše 1600 m 2 bylo stabilizováno v rozích plastovými mezníky. Měřické profily se vzdáleností 10 m byly vytyčeny kolmo k východnímu svahu odvalu. Měřické body na profilech se vzdáleností 10 m byly označeny dřevěnými kolíky. Průměrná výška koruny haldy je 9.9 m od dolní asfaltové komunikaci při její bázi. Sklon svahu haldy se pohybuje nejčastěji v rozmezí Gama spektrometrie Průzkumná plocha byla posléze proměřena terénním gama spektrometrem DISA 400 A firmy Exploranium se scintilačním detektorem BICRON NaI(Tl) mm. Jednotlivé prvky byly měřeny na energiích, uvedených v tab. 1. Dále byla zjišťována celková gama aktivita, která byla vyjádřena v jednotkách Ur ("unit of radioactivity"). Gama aktivitu 1 Ur má hornina s obsahem 1 ppm U (1 Ur odpovídá dávce 5,675 ngy/h). Přístroj byl cejchován na kalibrační základně v Bratkovicích u Příbrami na standartech (K, U, Th a nulový). Koncentrace jednotlivých prvků byly z naměřených počtů impulsů vypočteny metodou stripping za použití citlivostních konstant přístroje zjištěných na základě kalibrace. Tabulka 1: Energie detekce jednotlivých radionuklidů Zjišťovaný prvek Detekovaný izotop Energie K 40 K 1461 kev U (Ra) 214 Bi 1762 kev Th 208 Tl 2615 kev 1

6 Měření proběhlo na celkové ploše 1600 m 2 na profilech vzdálených 10 m vedených kolmo na svah (tj. napříč předpokládanou anomálií). Profily byly orientovány přibližně ve směru S-J a číslovány 0, 1,, 4 od Z k V. Krok měření byl zvolen na 5 m a metráže na profilech označeny 0, 0.5,, 4 od J k S. Čas měření byl zvolen 2 min / bod. Před a po měření byl změřen referenční bod. Hodnoty celkové gama aktivity zjištěné měřením na profilech kolísají v rozmezí 10,0-174,0 Ur, což odpovídá dávkovým příkonům gama záření 57,0-927,2 ngy/hod. Ekvivalentní koncentrace U se na měřeném území pohybují od 2,9 do 92,6 ppm eu, přičemž území o ploše 310 m 2 vykazuje obsahy U vyšší než 60 ppm eu. Některé hodnoty mohou být zatíženy pozitivní či negativní chybou v důsledku nestandardní geometrie měření na svahu haldy. Statistické zhodnocení měřeného souboru dat je uvedeno v tabulce 2. Tabulka 2: Statistické zhodnocení naměřeného souboru gama spektrometrických dat: TC [Ur] K [% K] U (Ra) [ppm eu] Th [ppm eth] Da [ngy/h] Minimum Maximum Aritmetický průměr Medián Směrodatná odchylka Získaná data koncentrací U byla vynesena ve formě mapy izolinií, která je uvedena v příloze 1. Radiometrická anomálie má nepravidelný laločnatý tvar protažený ve směru SZ- JV s maximem na profilu 2, bodu 3 v polovině stupně haldy. Materiál větší časti plochy koruny haldy vykazuje pozaďové hodnoty. V příloze 2 jsou uvedena data naměřená na profilech: TC (Ur), hodnoty dávkového příkonu Da (ngy/h) a jednotlivé koncentrace U (ppm eu), Th (ppm Th) a K (% K) Mělká gama karotáž Na základě výsledků gamaspektrometrie byl geodeticky vytyčen profil příčně přes maximum celkové gama aktivity. Na profilu byla realizována mělká gama karotáž ve výtlucích o hloubce do 1,55 m. Celková gama aktivita byla měřena po 10 centimetrech. Měřicí aparatura sestávala ze scintilační karotážní sondy KS 20 a přístroje RP 12 s připojeným externím čítačem impulsů. Aparatura byla kalibrována na karotážním standartu kalibrační základny Bratkovicích u Příbrami. Celková gama aktivita v jednotlivých hloubkách byla vyjádřena v jednotkách Ur. Časy měření byly voleny v závislosti na aktivitě od 30 s do 2s, tak aby počty registrovaných impulsů a tedy i chyby měření byly vždy srovnatelné. Pro konstrukci karotážního profilu byla ústí výtluků geodeticky zaměřena. Primární naměřená data mělké gama karotáže jsou uvedena v příloze č. 4. Báze haldy byla zastižena ve výtlucích K7, K8 a K10, kde byly naměřeny hodnoty celkové gama aktivity 5 14 Ur odpovídající přirozenému pozadí kambrických sedimentů. V ostatních případech, kdy byly naraženy aktivní horizonty odvalu se celková gama aktivita pohybovala v rozmezí Ur. Celkově bylo provedeno 11 výtluků tak, aby bylo zastiženo těleso aktivní haldoviny, a co možná nejlépe omezeny jeho okraje. Aktivní materiál byl zastižen všemi výtluky kromě výtluku K8. Tvar těles aktivních materiálů haldoviny je možno interpretovat podle výsledků mělké gama karotáže a detailní interpretace karotážních křivek (příloha č. 3). Báze haldového materiálu byla naražena ve výtlucích K 7 a K10 v hloubce 60, resp. 90 cm při zvyšující se 2

7 mocnosti aktivního horizontu. Provedením kopané sondy na bodě č. 7 byla prokázána přítomnost aktivního horizontu v interpretované mocnosti (příloha č. 5). Podle výsledků mělké karotáže byly v rámci aktivní haldoviny interpretovány vždy dva oddělené aktivní horizonty s mocnostmi cm. Jejich aktivita byla proměnlivá, v některých případech byl aktivnější spodní, v některých svrchní horizont. Oba horizonty jsou odděleny vrstvou méně aktivního materiálu o interpretovaných mocnostech cm. Anomální aktivita obou horizontů byla naměřena v případě karotážního bodu K1 přímo na hlavě svahu haldy. V tomto případě byl zastižen svrchní horizont při aktivitě 459 Ur a spodní při aktivitě 702 Ur. Tato extrémní odchylka může být způsobena anomálním nahromaděním haldoviny s vysokým obsahem uranových minerálů Kopaná sonda a odběr vzorků Sonda o hloubce 1,4 m byla ručně vykopána při bázi haldy, v blízkosti bodu 4/3,5 na karotážním bodě K10 (příloha 1 a 5). Ze sondy byly po 10 cm odebrány vzorky pro laboratorní měření. Byla též měřena plošná beta aktivita. K tomuto účelu byl použit detektor vlastní výroby s pěti GM trubicemi STS 6. Přístroj je vybaven olověným stíněním, zajišťujícím směrový příjem záření, a kalibrován na plošném standartu. Beta složku záření možno eliminovat ocelovým stíněním a je stanovována jako rozdíl dvou měření (s ocelovým stíněním a bez něho (β+γ)-γ). Měřená beta aktivita jednotlivých vrstev [kbq/m2] v kopané sondě byla srovnána s karotážní křivkou gama aktivity v bodě K 10 [Ur] (kopaná sonda i výtluk se nacházely na stejném bodě). Generelním průběhem se obě křivky podobají. Také maximum β a γ aktivity je ve shodné hloubce (20 cm). Celkovou γ aktivitu v daných podmínkách ovlivňuje zejména obsah 226 Ra, měřenou β aktivitu způsobuje jak 226 Ra, tak krátkodobé přeměnové produkty uranu ( 234m Pa). Ve svrchní polovině profilu je zřejmý shodný průběh naměřené β a γ aktivity. Ve střední a části spodní poloviny profilu v hloubce cm je patrné, že plošná beta aktivita kolísá v rozmezí 4 5 kbq/m 2, zatímco gama aktivita se snižuje od 25 do 7 Ur. Tento jev může indikovat porušení radioaktivní rovnováhy související s migrací uranu v tělese haldy směrem k podloží. Tento jev byl později potvrzen laboratorním gama spektrometrickým měřením odebraných vzorků. Litologie profilu kopané sondy byla dokumentována (příloha č. 5). Svrchních 10 cm bylo tvořeno tmavě hnědou půdou s hrabankou. Dále následovaly dva horizonty haldoviny s pozitivní gradací, tj. velkými úlomky na bázi s postupným zjemňováním k nadloží. První byl zastižen v hlobce cm, druhý v hloubce cm. Byly tvořeny zvětralou haldovinou s limonitovými povlaky a vysokým obsahem úlomků žíloviny s mineralogickým složením: křemen, siderit, kalcit, galenit, sfalerit a goethit s doprovodem okolních alterovaných kambrických pískovcíů. Na bázi spodního horizontu byly nalezeny také úlomky argilitizovaných diabasů. Makroskopické úlomky radioaktivních minerálů nebyly nalezeny. V případě obou horizontů byla nejvyšší gama aktivita naměřena v jejich svrchní jemnozrnné části. Pod bází aktivní haldoviny byla v hloubce 100 cm nalezena přibližně 8 cm mocná vrstva fosilní půdy bohaté na organický rostlinný materiál. Ve zbývající, nejhlubší časti profilu byla naražena opět haldovina v mocnosti 35 cm (dále nebyla sonda prohlubována). Tato haldovina byla tvořena intenzívně limonitizovanými úlomky červených, silně zvětralých kambrických pískovců bez úlomků žíloviny a bez zvýšené gama i beta aktivity. Je to zřejmě starší halda, pocházející z prvního období těžby výchozů žil březohorského ložiska. 3

8 1.2 Laboratorní gama spektrometrie půd Vzorky půd a haldovin byly vysušeny, naváženy do 0,5 l Marinelliho nádob a uzavřeny po dobu 14 dní pro ustavení rovnováhy mezi radonem a jeho krátkodobými rozpadovými produkty. Pro stanovení koncentrací přirozených radionuklidů byly měřeny 0.5 l vzorky v marinelliho geometrii na laboratorním 4096 kanálovém gama spektrometru Canberra series 10 se scintilačním detektorem 75*75 mm NaI(Tl) ve stínění 10 cm Pb + 1 mm Cu. Jednotlivé prvky byly měřeny na energiích, uvedených v tab. 3. Koncentrace radionuklidů byla stanovena maticovým výpočtem podle Matolína za použití standardů IAEA. Vypočítané koncentrace uranu a ekvivalentní koncentrace 226 Ra jsou uvedeny v příloze č. 6. Tabulka 3: Energie detekce radionuklidů měřených scintilační gama spektrometrií měřený prvek detekovaný izotop energie [kev] ppm U 234 Th 93 ppmth 212 Pb 239 ppm eu (Ra) 214 Pb 352 % K 40 K 1461 Koncentrace draslíku a thoria se pohybovaly v rozpětí pozaďových hodnot v celém profilu a nejsou uváděny ani diskutovány. Koncentrace uranu se v profilu pohybovaly v rozmezí 3,9 186 ppm, ekvivalentní koncentrace radia se pohybovala v rozmezí 3,9 175,8 ppm eu. Na vynesených křivkách naměřených hodnot (příloha č. 6) jsou patrná obě maxima vázaná na spodní a v tomto případě aktivnější svrchní horizont haldoviny. Na první pohled mají obě křivky (U a Ra) shodné průběhy, napovídající, že se materiál nachází v radioaktivní rovnováze, kdy se koeficient radioaktivní rovnováhy, definovaný jako poměr (Ra/U)*100 pohybuje okolo 100 %. Při detailnějším rozboru naměřených hodnot však zjišťujeme, že ve spodní části profilu je radioaktivní rovnováha zřetelně porušena ve prospěch uranu. Od hloubky 75 cm je koeficient radioaktivní rovnováhy (Krr) trvale nižší než 100 %, s minimem 64 % právě ve vrstvě fosilní půdy v nadloží starší haldy. Ve svrchní části novější haldy Krr kolísá, často je posunut ve prospěch radia (max. 127 % v hloubce cm). Tento fakt hovoří o zřetelné migraci části uranu z uloženého materiálu do spodní části haldy a částečně i do jejího bezprostředního podloží. 2 Lhota u Příbramě lokalita historických radioaktivních strusek 2.1 Základní informace o fázovém složení metalurgických strusek Úvod Druhá etapa řešení projektu byla z větší části věnována mineralogické a chemické charakteristice studovaných materiálů. Byly studovány zejména struskové haldy ve Lhotě u Příbrami. Vzorky silikátových strusek byly ve formě leštěných výbrusů podrobně studovány pod optickým (OM) a skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM/EDS). Chemismus jednotlivých fází byl stanoven pomocí elektronové mikrosondy (EMPA). Pomocí silikátových analýz bylo stanoveno celkové chemické složení reprezentativních strusek. 4

9 2.1.2 Celkový chemismus strusek Celkové chemické analýzy byly realizovány v Laboratořích geologických ústavů PřF UK a v laboratoři CRPG-CNRS v Nancy (Francie). Středověká struska má nízké obsahy vápníku (3,2 wt.% CaO; neznámé použití CaCO3 pro vsázku do pece), avšak je značně bohatá olovem (12,7 wt.% PbO), stříbrem a arsenem. Vysoké koncentrace Ba pocházejí pravděpodobně z hlušiny bohaté na baryt. Příbramská struska ze zpracování rud je bohatá stříbrem (57,5 ppm) a arsenem (257 ppm). Vykazuje nevyšší koncentrace zinku (8,2 wt.% ZnO); koncentrace vápníku jsou porovnatelné se vzorky 56 a 57 (kolem 20 wt. % CaO). Modernější strusky naopak obsahují chlor, který pochází ze zpracování celých baterií s PVC obaly. Zvýšené obsahy Al a Ba mohou mít původ v ebonitových obalech baterií neboť jejich sloučeniny se používají jako plniva pro výrobu plastických hmot. Vysoké obsahy chrómu v moderních struskách mohou být způsobeny náhodným zpracováním alkalického akumulátoru, nebo kontaminací anodickými kaly při manipulaci s vratnou struskou pocházející z povrchu haldy 2 (Vurm K., osobní sdělení). Nízké obsahy olova v nejmodernější strusce svědčí o účinnosti technologii a obsluhy při procesu tavení a při odpichu. Podrobnější informace týkající se chemismu studovaných strusek jsou k dispozici ve francouzském manuskriptu rigorózní práce. Tabulka 4: Koncentrace hlavních prvků ve studovaných struskách Číslo vz. 30A 30B 56A 56B 57A 57B SM SiO2 32,68 31,59 28,3 27,75 28,87 29,24 47,91 TiO2 0,48 0,46 0,59 0,56 0,95 0,87 0,98 Al2O3 4,56 4,49 5,18 5,27 10,38 10,4 11,94 Fe2O3 4 3,47 4,32 3,71 4,89 6,34 4,5 FeO 24,41 24,36 34,04 34,89 24,89 23,44 3,62 MnO 3,17 3,14 1,54 1, ,12 MgO 1,1 1,12 1,33 1,37 2,86 2,76 2,02 CaO 17,87 18,56 17,22 17,16 21,5 21,54 13,4 Na2O 0,05 0,09 0,78 0,87 0,31 0,35 5,07 K2O 0,59 0,59 0,34 0,32 0,08 0,12 1,47 P2O5 1,44 1,48 0,26 0,25 0,39 0,44 1,18 PbO 2,44 2,52 2,51 2,44 0,84 0,73 0,08 ZnO 7,29 7,26 3,27 3,14 0,25 0,25 0,29 CuO 2 Stot 1,8 1,73 2,06 2,34 1,25 0,94 0,42 Kor. O2-0,9-0,87-1,03-1,17-0,63-0,47-0,21 H2O- 0,12 0,08 0,08 0,06 0,6 0,4 0,93 Ztr.ž. bez -3,7-3,87-3,88-3,07-0,62-0,58 4,21 korekce Ztr.ž. s -0,61-0,77 0,15 1,06 2,26 1,93 4,61 korekcí Celkem 100,49 99,3 100,94 101,54 100,69 100,28 100,33 5

10 Tabulka 5: Koncentrace stopových prvků ve studovaných struskách As Ba Cu Pb Zn Co Ni Cr Cd Be Číslo vz. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 30A ,9 7,5 30B ,3 7,1 56A <0,3 3,3 56B ,5 3,3 57A , ,3 4,3 57B , ,1 4,6 SM ,9 6, Petrografická a mineralogická studie Byly identifikovány následující oxidické a silikátové fáze: spinelidy, klinopyroxeny, melility, olivíny, granáty a sklo. Všechny silikáty mají chemické složení odpovídající umělým fázím, které vznikají rychlým schlazením taveniny bohaté na kovy. Typické je zejména nabohacení těchto fází zinkem a to v takovém množství, které není běžné u přírodních ekvivalentů. Chemické analýzy (elektronová mikrosonda) též potvrdily přítomnost sulfidů, arsenidů a intermetalických sloučenin Pb, As, Fe, Sb, Sn, Cu a Ni. Tyto fáze jsou nejvýznamnějšími nositeli kovů ve struskách a vyskytují se ve formě kapiček různorodé velikosti (1-300 μm) uzavřených ve skle. Celkem 20 leštěných výbrusů strusek bylo studováno v procházejícím a odraženém světle pomocí optického a rudního mikroskopu (Leica). Reprezentativní vzorky byly poté podrobně studovány pomocí elektronového scanovacího mikroskopu vybaveným semikvantitativním analytickým zařízením s energiově disperzním detektorem (SEM/EDS, přístroj JEOL JSM 6400, laboratoř ESEM-Université d Orléans). Chemizmus jednotlivých fází byl stanoven pomocí elektronové mikrosondy (EMPA; přístroj CAMECA SX-50, BRGM-CNRS Orléans). Rentgenová difrakce (XDR) byla použita pro stanovení fázového složení vybraných vzorků (práškový difraktometr SIEMENS D-500, ESEM-Université d Orléans; práškový difraktometr Philips PW 1730, metoda Debye-Scherrer, BRGM Orléans). Na základě difraktogramů byly pro každou fázi vypočítány mřížkové parametry pomocí metody dle Burnhama (1962) Silikátové strusky Podrobná mineralogická studie strusek pocházejících z technologie zpracování rud bude uveřejněna v práci Ettler et al. (2000b) a proto zde uvádíme pouze nejdůležitější data. Strusky jsou silikátové materiály, které představují textury spinifexového typu, charakteristické také pro rychle schlazené vulkanické horniny. Kostrovité krystaly hlavních fází (v anglické literatuře harrisitic crystals) ve sklovité matrix jsou typické pro studované strusky (obr. 1). Podobné textury jsou běžné i pro jiné sklovité materiály typu strusek ze spalování komunálního odpadu (např. Eusden et al., 1999). Hlavními fázemi strusek jsou vysokoteplotní Ca-Fe aluminosilikáty (melilit, klinopyroxen, olivín, zřídka granát), oxidy (spinelidy) a sklo. Nosnými fázemi kovů jsou sulfidické a metalické fáze, které se vyskytují ve formě kapek velikosti <1μm až 300 μm jako uzavřeniny v silikátové strusce, často ve skle. Chemickomineralogická charakteristika těchto inkluzí je srovnatelná s fázemi přítomnými v sulfidických kamíncích. 6

11 Obrázek 1: Příklad složení metalurgické strusky. Metalické olovo (bílé), sulfidy (sv. šedé). V okolí olivín s kostrovitým spinelem a sklo (tmavě šedé). EM BSE. Zastoupení a přítomnost jednotlivých fází se mění v závislosti na výrobní technologii, chemickém složení a na vzdálenosti vzorku od povrchu tyglíku. Strusky rychle schlazené pocházející z technologie licího pasu jsou bohatší na sklovitou fázi, zatímco pomaleji schlazené strusky (např. moderní strusky) jsou tvořeny dokonaleji vyvinutými krystaly a nižším procentuálním zastoupením skla. Povrch tyglíku je vždy tvořen vrstvou skla vzniklého při rychlém schlazení roztavené silikátové strusky po odpichu. Silikátové fáze příbramských strusek jsou bohaté vápníkem a železem. Tyto dva prvky pocházejí z přísad používaných pro tavení v šachtové peci vápence (CaCO3) a železného šrotu (Gilchrist, 1989). Většina hlavních fází je zinkem bohatá a koncentrace zinku dosahují hodnot, které nebyly zaznamenány pro přírodní fáze obdobného typu. Distribuce zinku mezi silikátovými fázemi a koexistujícím sklem ve struskách v závislosti na typu použité technologie byly publikovány (viz Ettler et al., 2000). Klinopyroxeny jsou fáze přítomné pouze v pomale schlazených partiích strusek, nevyskytují se tedy ve středověkých struskách a ve struskách pocházejících z technologie licího pasu. Klinopyroxeny z příbramských strusek jsou blízké Ca-Fe koncovému členu hedenbergitu (CaFeSi2O6), avšak koncentrace zinku indikují (až 5 % ZnO), a proto pevný roztok obsahuje nízké procento petedunnitové komponenty (CaZnSi2O6). Podrobné analýzy jsou uvedeny ve francouzském rukopisu. Melility jsou běžnými fázemi v bazických lávách nebo metalurgických struskách (Kucha et al., 1996, Butler, 1977, Wearing, 1983). Koncentrace zinku v melilitech ze strusek pocházejících ze zpracování rud dosahují až 13 % ZnO (tedy až 38,5 % hardystonitové komponenty). Tato fáze není přítomna ve struskách ze 13. století v důsledku nízkých teplot v primitivní středověké peci a v důsledku nízkých obsahů vápníku ve vsázce (přísada vápence nebyla ve 13. století známa). Fáze olivínového typu jsou běžné ve všech studovaných struskách a byly pozorovány i ve struskách podobného složení z jiných lokalit (Chaudhuri & Newesely, 1993, Kucha et al., 1996). Ve středověkých struskách se jedná o téměř čistý fayalit (FeSiO4), zatímco chemické složení olivínů z příbramských strusek závisí na doprovodné fázové asociaci a původu strusky a jejich složení kolísají mezi fayalitem a kirschsteinitem (CaFeSiO4). Obsahy ZnO mohou být až 8,64 wt.% a to zejména ve středověkých struskách. V porovnání s ostatními fázemi, olivíny jsou též nevýznamnějšími nositeli manganu ve struskách. 7

12 Přítomnost vysokoteplotních granátů byla zaznamenána pouze v moderní strusce. Představují minoritní fázi a jsou tvořeny pevným roztokem s převahou andraditové (Ca3(Fe3+, Ti)2Si3O12) a almandinové (Fe32+Al2Si3O12) komponenty. Spinelidy jsou jediné primární oxidy ve studovaných struskách. Krystalizují jako první fáze ihned po odpichu strusky a jsou nejčastěji uzavřeny v pozdních fázích (melilit, klinopyroxen). Jsou zejména tvořeny magnetitovou komponentou (FeFe2O4) s významným procentuálním zastoupením gahnitu (ZnAl2O4) ve starých struských a hercynitu (FeAl2O4) a spinelu (MgAl2O4) ve struskách moderních. Stejně jako ve struskách ze spalování komunálního odpadu (Eusden et al., 1999), spinelidy jsou ve strusce nejdůležitějšími koncentrátory Cr (až 15 wt.% Cr2O3). Spolu se sulfidy (viz dále) jsou též významnými koncentrátory Zn (až 19,9 wt.% ZnO). Sklo je jednou z nejdůležitějších fází ve strusce, neboť je a priori termodynamicky méně stabilní než krystalické fáze (Eusden et al., 1999) a obsahuje kapičky vysoce reaktivních sulfidů a dalších metalických sloučenin (Lastra et al., 1998). Chemické složení skel je značně variabilní i v rámci jednoho vzorku a významně souvisí s fázemi, které jsou v jeho okolí. Sklo samo o sobě může obsahovat významné koncentrace kovů, zejména Pb a Zn, které mohou vstupovat do jeho struktury jako tzv. síťoměniče. Ve struskách ze 13. století, koncentrace olova ve skle dosahují až 21 wt. % PbO. Koncentrace zinku ve skle dosahuje až 9,8 wt.% ZnO, zejména ve struskách pocházejících ze zpracování rud. Je nutné poznamenat, že submikroskopické kapičky (<1 μm) sulfidů a metalických sloučenin rozpuštěné ve skle jsou stěží rozpoznatelné a mohou zvýšit koncentraci kovu, neboť průměr elektronového svazku mikrosondy je > 1 μm. 2.2 Laboratorní gama spektrometrie půd Během předchozí etapy výzkumů byla na lokalitě Lhota u Příbramě provedena kopaná sonda, lokalizovaná při patě haldy v místě výskytu radioaktivních strusek (Jelínek et al. 2002). Z kopané sondy byly odebrány vzorky novotvořené půdy, aktivní struskové haldoviny a jejich podloží. Nebyl vzorkován interval mezi cm, kde se vyskytovaly pouze velké kusy strusky bez vzorkovatelného jemnozrnného materiálu. Vzorky byly vysušeny a přesítovány sítem 2 mm, podsítná frakce byla navážena do válcových Al misek objemu 60 ml. Koncentrace radionuklidů byla měřena scintilační gama spektrometrií popsanou v kapitole 1.2. Výsledky měření a konstruovaný koncentracní profil jsou uvedeny v příloze č. 7. Koncentrace draslíku a thoria se pohybovaly v rozpětí pozaďových hodnot v celém profilu a nejsou uváděny ani diskutovány. Koncentrace uranu se v profilu pohybovaly v rozmezí 0 29,9 ppm, ekvivalentní koncentrace radia se pohybovala v rozmezí 2,0 58,2 ppm eu. Vynesením průběhu koncentrací obou prvků v profilu (příloha č. 7) je zřejmá silná radioaktivní nerovnováha. V horizontu strusek je radioaktivní rovnováha posunuta silně ve prospěch radia s Krr > 300 % (!) při obsazích radia 55 58,2 ppm eu a uranu pouze do 1,8 ppm. Uran je naproti tomu nabohacen pouze ve svrchním horizontu půdy (max. 29,9 ppm) a v podloží haldy byl nalezen v koncentracích pouze 0,6 3,7 ppm. Velmi zajímavá je však situace u dvou vzorků z bezprostředního podloží odvalu v hloubkách cm. Zde je oproti hlubšímu podloží zřetelně zvýšena ekvivalentní koncentrace radia (11,7 a 12,7 ppm eu). Tyto skutečnosti hovoří o migraci radia do bezprostředního podloží struskové haldy. Naproti tomu zvýšená koncentrace uranu v novotvořené půdě v nadloží strusek může být způsobena jeho imobilizací organickou hmotou (povrchové splachy z haldy). 8

13 2.3 Zhodnocení distribuce radioaktivních prvků ve struskách Zhodnocení plošné beta aktivity Během tří terénních vzorkovacích akcí bylo sebráno celkem 27 vzorků radioaktivních strusek. Takto široký soubor nebylo v možnostech kolektivu autorů analyzovat paralelně všemi metodami. Pro rychlé zhodnocení distribuce radioaktivních prvků v celém souboru vzorků byla zvolena metoda měření jejich plošné beta aktivity přímo na površích omytých vzorků. Byla využita dříve sestavená laboratorní aparatura se scintilační sondou s plastickým scintilátorem průměru 17 mm a tloušťce 1,8 mm. Detektor takového typu je relativně málo citlivý ke gama záření a umožňuje zhodnotit plošnou aktivitu beta aktivních radionuklidů uranové rozpadové řady. Z nich se mohou nejvíce uplatňovat zejména: 234m Pa ( 238 U), 214 Pb ( 226 Ra) a 214 Bi ( 226 Ra). Sonda byla cejchována na plošném beta standardu, podobně jako terénní sonda k měření plošné beta aktivity. Diskriminační úroveň byla nastavena přibližně na energii 100 kev. Na každém vzorku byly měřeny vykrystalovaný střed, schlazený okraj a sklo, pokud byly makroskopicky rozlišitelné či na vzorku přítomné. Načítací čas byl zvolen s, přirozené pozadí bylo měřeno po dobu 300 s. èetnost plošná beta aktivita [kbq/m2] Obrázek 2: Histogram hodnot plošné beta aktivity naměřené na vzorcích radioaktivních strusek. Tabulka 7: Obsahy ekvivalentního uranu a hmotnostní aktivity 226 Ra stanovené scintilační gama spektrometrií ve vzorcích strusek. vzorek ppm eu A 226 m Ra (Ra) [kbq/kg] 7 okraj střed okraj střed střed okraj střed střed okraj okraj střed střed okraj Z naměřených hodnot byl sestaven histogram (obrázek 2). Plošná beta aktivita souboru vzorků strusek byla velmi proměnlivá. Kolísala v mezích kbq/m 2. Byly zjištěny rozdíly mezi aktivitou zón krystalizace na jednotlivých vzorcích. Tento poznatek nebyl pozdějším výzkumem potvrzen a byl pravděpodobně způsoben částečným vlivem gama záření při rozdílné geometrii měření vzorků. Z celého souboru byly k dalším analytickým pracím vybrány jak vzorky s relativně nízkou (vzorky 7 a 8, rozmezí 59 až 100 kbq/m 2 ), střední (11, 19, 26, rozmezí kbq/m 2 ) a nejvyšší aktivitou (vzorky 12 a 17, rozmezí kbq/m 2 ) Laboratorní gama spektrometrie strusek Výše vyjmenované vybrané vzorky byly rozdrceny a naváženy do 60 ml Al misek a měřeny scintilační gama spektrometrií (metodika popsána v kapitole 1.2). Odděleně byl měřen vždy vykrystalovaný střed a schlazený okraj + sklo. (Čisté sklo nebylo možné naseparovat v objemu vhodném pro měření touto metodikou.) Výsledky stanovení ekvivalentní koncentrace a hmotnostní aktivity 226 Ra jsou uvedeny v tabulce 7. Obsahy ostatních přírodních radionuklidů nebylo možné vyčíslit z důvodu velmi rozdílného matricového 9

14 efektu vzorku oproti standardu. V souboru strusek byla naměřena ekvivalentní koncentrace 226 Ra v rozmezí ppm eu (tj. hmotnostní aktivita v rozmezí 10,3 21,5 kbq/kg). Mezi aktivitou 226 Ra v krystalovaném středu a schlazeném okraji + skle nebyly zjištěné významné rozdíly Stanovení radionuklidů polovodičovou gama spektrometrií Díky výše zmíněnému matricovému efektu, způsobenému vysokým obsahem železa a těžkých kovů nebylo možno stanovit ve vzorcích strusek scintilační gama spektrometrií obsah uranu. Tento prvek se obvykle měří pomocí dceřinného izotopu 234 Th na nízkoenergetické ( měkké ) gama linii s energií 92 kev. Proto bylo přistoupeno k použití radioanalytické metody s vyšším rozlišením, tj. polovodičové gama spektrometrii. Obrázek 3: Spektrum gama záření naměřené polovodičovým gama spektrometrem (HPGe) na vzorku strusky 12 střed. Načítací čas 1800 s. Zvětšena nízkoenergetická část spektra s liniemi izotopu 234 Th. Pro měření byl využit nově zakoupený polovodičový gama spektrometr (částečně hrazený i z prostředků tohoto projektu) s detektorem z vysoce čistého germania (HPGe) s účinností 10 % a rozlišením FWHM 2,2 kev, umístěný ve stínění 7 cm Pb + 2 mm Cu. Výstup z detektoru byl zpracován 4096 kanálovým analyzátorem Canberra series 10 plus. Pro stanovení byly vybrány dva nejaktivnější vzorky: 12 střed a 12 okraj měřené v geometrii 60 ml Al misek použité také pro scintilační gama spektrometrii Pro vyčíslení aktivit radionuklidů byl použit rovnovážný uranový standard RGU-1 (IAEA). Měření vzorků proběhlo v načítacím čase 1800 sekund. Aktivity byly vyčísleny z plochy gama linií (metoda AREA). Naměřeného spektra gama záření vzorku 12 střed je uvedeno na obrázku 3. Přehled výsledků je uveden v tabulce 7. Z naměřených četností bylo možné vyčíslit hmotnostní aktivity krátkodobých přeměnových produktů radia: 214 Pb a 214 Bi. Porovnáním s hmotnostní aktivitou 226 Ra stanovenou scintilační gama spektrometrií u stejných vzorků zjišťujeme, že obě metody poskytují takřka totožné výsledky. (Např. na linii 352 kev ( 214 Pb) 21,1 kbq/kg vs. 21,5 kbq/kg scintilačně). V případě nízkoenergetických gama linií 234 Th (63 10

15 Tabulka 7: Hmotnostní aktivity radionuklidů stanovené polovodičovou gama spektrometrií ve vzorcích strusek. vzorek 12 střed 12 okraj hmotnostní aktivita sigma hmotnostní aktivita a 92 kev) se i v tomto případě negativně projevuje matrice vzorku. Proto byla primární data korigována absorbčním koeficientem zjištěným lineární regresí pomocí linie ± rovnovážného 210 Pb (47 kev). Díky nízkým četnostem jsou však obě stanovení 234 Th velmi nepřesná. Pro přesnější stanovení uranu bude nutné využít některou z 234m Pa tvrdších linií (např kev) při delším načítacím čase. V případech obou vzorků je však jasné, že vzorky se nachází v silné radioaktivní nerovnováze, posunuté ve prospěch radia Alfa spektrometrie strusek Neboť nebylo možné stanovit přesněji obsah uranu pomocí radioanalytických metod využívajících gama záření, bylo nutné přistoupit k použití alfa spektrometrie. V případě destruktivní metody je uran chemicky oddělen od ostatních interferujících radionuklidů, které stanovení dále neruší. Nedestruktivní metoda Pro kvalitativní stanovení alfa aktivních radionuklidů byla použita metoda nedestruktivní přípravy vzorku, kdy nejsou vlivem rozdílných výtěžků chemických reakcí ovlivněny jejich poměry. Kvalitativní stanovení bylo provedeno pouze u nejaktivnějšího vzorku 12 střed. Vzorek byl jemně rozetřen a ve vodné suspenzi nakápnut na nosič (nerezový disk průměru 22 mm) a vysušen. Na nosič bylo naneseno 0,69 mg rozetřeného vzorku. Vzorek byl měřen polovodičovým velkoplošným (450 mm 2 ) detektorem ve vakuové komoře. Spektrum alfa záření bylo zaznamenáváno 4096 kanálovým analyzátorem Canberra series 10 plus Načítací čas byl 58 hodin. Naměřené spektrum záření alfa je uvedeno na obrázku 4. Díky relativně nízké aktivitě materiálu (z hlediska této metody) je získané spektrum alfa záření špatně vykreslené, rozlišovací schopnost lze však hodnotit jako uspokojivou (FWHM 296 kev) a lze tudíž kvalitativně zhodnotit přítomnost jednotlivých radionuklidů. Celková alfa aktivita vzorku je 33,6 mbq, celková hmotnostní alfa aktivita 226,5 Bq/g. Ve vzorku převládají izotopy uranové rozpadové řady. Nejvyšší četnost byla zaznamenána na sigma izotop E [kev] [kbq/kg] [kbq/kg] [kbq/kg] [kbq/kg] 210 Pb Th * Th * Pb Bi Bi * opraveno lineární regresí na absorbci vzorku Obrázek 4: Spektrum alfa záření naměřené nedestruktivní metodou na vzorku radioaktivní strusky 12 střed 11

16 sumárním peaku 226 Ra U Th. Dále se ve spektru projevuje 222 Rn a jeho krátkodobé rozpadové produkty: 214 Po, 218 Po a jejich dlouhodobý depozit 210 Po. Uran se ve spektru projevuje pouze malým zvýšením četnosti na energii 4198 kev ( 238 U). Také tato metoda potvrzuje silnou radioaktivní nerovnováhu, kdy ve strusce je Ra > U. Destruktivní alfa spektrometrie Destruktivní alfa spektrometrie jako jediná z radioanalytických metod umožňuje po oddělení uranu od interferujících radionuklidů stanovit aktivity jeho přírodních izotopů: 238 U a 234 U a jejich poměry. Vzorky strusek byly rozetřeny a naváženy. Navážky se pohybovaly v rozmezí mg vzorku. Rozloženy byly za horka ve směsi kyselin konc. HF (5 ml) a konc. HNO 3 (10 ml) za přídavku 1 Bq roztoku vnitřního standardu 232 U, byly rozpuštěny beze zbytku a odpařeny skoro do sucha. Pro chemické oddělení uranu od ostatních kovů byly odpařené vzorky rozpuštěny v 1 ml deionizované vody a opatrně sráženy nasyceným roztokem Na 2 CO 3 do ph 9. Vzniklá sraženina byla odfiltrována papírovým filtrem č Odfiltrovaný roztok karbonátového komplexu uranu byl přemístěn do teflonové elektrodepoziční cely. Rozpuštěný uran byl deponován na nerezové disky při napětí 8.5 V po dobu 1 hodiny. Měření bylo provedeno stejnou aparaturou, jako v případě Obrázek 4: Spektrum alfa záření naměřené na vzorku radioaktivní strusky 12 okraj po chemické separaci uranu. nedestruktivní alfa spektrometrie. Časy měření byl voleny 1 nebo 2 hodiny podle aktivity vzorku, v jednom případě (vzorek 12 okraj) 12.5 hodiny. Naměřené spektrum vzorku 12 okraj je uvedeno na obrázku 5. Aktivity 238 U, 234 U a jejich poměry byly vyčísleny přepočtem ze známé aktivity vnitřního standardu 232 U (spike). Bylo změřeno celkem 6 vzorků, a to nejméně aktivní vzorek 7 (střed, okraj a sklo) a nejvíce aktivní vzorek 12 (střed, okraj a sklo). Výsledky těchto stanovení jsou uvedeny v tabulce 8. Obsahy uranu se pohybují od 80 ppm (vzorek 7 střed) po 348 ppm (12 střed). Při porovnání aktivit 226 Ra (zjištěných scintilační gama spektrometrií) a aktivity 238 U (alfa spektrometricky) u shodných vzorků docházíme k poměrům aktivit Ra:U v rozmezí 5-10:1. Izotopické poměry 234 U/ 238 U jsou v případě středů a okrajů obou vzorků blízké 1. V případě obou vzorků skla jsou > 1. Tento výsledek nebyl prozatím blíže interpretován. Změna tohoto izotopického poměru může být například způsobena dlouhodobým loužením povrchu strusek na odvalu. Rovněž byl vykonán experiment s neoxidačním rozkladem strusky (vzorek 12 střed) pouze za použití HF. V tomto případě byl konstatován nulový výtěžek chemické separace a následné elektrodepozice. Výsledek svědčí o tom, že ve strusce je veškerý uran vázán ve formě U 4+, který je nerozpustný při použití karbonátového separačního postupu. 12

17 Tabulka 8: Výsledky alfa spektrometrického stanovení hmotnostních aktivit a obsahů uranu ve vzorcích strusek, porovnání s aktivitou 226 Ra stanovenou scintilační gama spektrometrií vzorek 12 střed 12 okraj 12 sklo 7 střed 7 okraj 7 sklo A m 238 U [Bq/g] sigma [%] A m 234 U [Bq/g] sigma [%] Q 238 U [ppm] sigma [ppm] A ratio 234 U/ 238 U sigma [%] lab. GS: A 226 m Ra [Bq/g] n.a n.a. 226 Ra (GS) / 238 U (α) n.a n.a Alfa autoradiografie strusek Pro zhodnocení mikrodistribuce radionuklidů ve struskách byla provedena jejich alfa autoradiografie. Bylo použito detekční fólie LR115 firmy Kodak, která byla přiložena k povrchu čtyř nábrusů vzorku č. 26. Expozice byla 14 dní. V nábruse byly zastiženy pouze schlazený okraj a sklo na nejužším okraji vzorku. Autoradiografické snímky však měly bohužel poměrně nízkou kvalitu a experiment bude nutné opakovat. Vizuálním zhodnocením nejlepšího z nich bylo zjištěno, že četnost alfa stop na snímku schlazeného okraje a skla se u obou fází neliší. Velmi nízká četnost alfa stop byla zaznamenána pouze na místech odpovídajícím poloze větších sulfidických a metalických inkluzí. 3 Uranem barvená skla 3.1 Terénní práce provedené na francouzských sklárnách Baccarat a Portieux (Vogézy) V rámci účasti na konferenci Uranium geochemistry 2003 byly v dubnu tohoto roku kolektivem autorů navštíveny také lokality dvě francouzské lokality s historickou produkcí uranem barvených skel: Baccarat a Portieux (Vogézy). Na těchto lokalitách byly vzorkovány sklárenské odvaly, na lokalitě Baccarat byla provedena a vzorkována půdní sonda zachycující relikt starého odvalu. 3.2 Lokalita Portieux Sklárna byla založena v roce 1705 v místě současné obce Portieux. V roce 1715 byla vyhašena a přemístěna do současné lokality zhruba 4 km od obce (Verrerie de la Portieux), kde se mimo sklárny nachází i rozsáhlá historická dělnická kolonie, dnes částečně opuštěná a zchátralá. Sklárna pracuje dosud, i když pouze při velmi omezeném objemu výroby. Výrobní program sklárny se v historických dobách zaměřoval zejména na barevné dekorační sklo vyráběné technikou lisování, méně již foukané sklo, část produkce také tvořily výrobky určené pro lékárnické použití a jiné obalové sklo. Velmi známé jsou její umělecké výrobky z období francouzského art-deco. 13

18 Obrázek 6: Objekt sklářské huti v Portieux. V popředí vzorkovaný, částečně aplanovaný starý odval sklárny. Vzorkován byl její starší, částečně aplanovaný odval za potokem, přímo za historickým objektem huti (obrázek 6). Na odvalu byly při povrchovém sběru a také UV lampou nalezena uranem barvená skla různých typů. Byly to zvláště zvláště skla světle a velmi světle žlutá, dále skla zelená, tyrkysově modrá a sytě žlutá neprůhledná. Nalezeno bylo několik kilogramů uranem barvených skel. Jejich obsahy radioaktivních prvků jsou uvedeny a diskutovány v další části kapitoly. Navštíven byl také nový, v současnosti používaný sklárenský odval ležící cca 1 km od objektu sklárny při hlavní silnici z Portieux do Rambervill. Z přítomných fragmentů produkovaných předmětů bylo zjištěno, že uranem barvená skla jsou hutí produkována nadále a to v odstínech velmi světle žlutozelených a sytě zelených. 3.3 Lokalita Baccarat Sklárna byla založena v roce 1765 s názvem Sklárna Svaté Anny. Dnes je sklárna jedním z hlavních sklářských produkčních center ve Francii. Objekty sklárny a přilehlá kolonie jsou dobře udržovány a velmi citlivě opraveny (obrázek 7). Sklárna má dnes reprezentativní značkové prodejny svých výrobků v mnoha větších městech regionu i celé Francie. Historicky bylo produkováno sklo tabulové, obalové, stolní, barevné i umělecké výrobky mimořádných kvalit, jež obdržely celou řadu významných ocenění. Dnes je hlavním sortimentem výroba olovnatého křišťálu, moderní umělecké bižuterie a reprezentativních souprav stolního skla. Podle vystaveného zboží v místních prodejnách nejsou v současnosti uranem barvená skla produkována. Obrázek 6: Centrální objekt sklářských hutí provozu historického objektu sklárny v Baccaratu. 14

19 3.3.1 Kopaná půdní sonda Michael na lokalitě Baccarat Během pochůzky v okolí sklárenského objektu byl zjištěn ojedinělý výskyt uranem barvených skel ve vývratu stromu přímo na pravém břehu řeky la Meurthe naproti turistickému informačnímu středisku. Bylo zjištěno, že se pravděpodobně jedná o částečně aplanovaný relikt starého sklárenského odvalu. Operativně byla v těchto místech provedena kopaná sonda Michael. Kopaná sonda byla dokumentována, byly odebrány vzorky půd a měřena plošná beta aktivita. Litologická a radiometrická situace sondy je uvedena v příloze č. 8. Do hloubky 15 cm se vyskytovala tmavě hnědá půda bohatá na organické zbytky, v horizontu cm byla naražena hnědá půda s nízkým obsahem střepů. Od 35 do 65 cm se vyskytovala půda s vysokým obsahem střepů. Podloží (65 85 cm) tvořil říční štěrk. Nejvyšší plošná beta aktivita byla naměřena v případě horizontu s vysokým obsahem střepů: 2,1 kbq/m 2, oproti 0,76 0,85 kbq/m 2 v nadloží a podloží této vrstvy. Z horizontu se střepy bylo odebráno cca 60 l půdy, která byla pod vodou odkalena a prosítována a bylo odděleno cca 1.5 kg uranem barvených skel. Podle makroskopické charakteristiky to je typ zeleného alabastrového skla, jeho obsahy radioaktivních prvků jsou uvedeny a diskutovány v další části kapitoly. 3.4 Chemické složení a obsahy radionuklidů v českých sklech barvených uranem (shrnutí dosavadních výsledků) Tato kapitola je pouze krátkým shrnutím již dříve dosažených výsledků. Širší pojednání je obsaženo v diplomové práci jednoho ze spoluautorů (Procházka 2002) a dalších pracech (Procházka et al. 2002, Procházka, Goliáš 2003) Makrochemické složení Pro zhodnocení obsahů hlavních prvků ve sklech byly použity metody WDS a EDS elektronové mikroanalýzy aplikované na nábrusy skel. Hlavními komponentami skla jsou SiO2, K2O, CaO, Na2O, P2O5, CuO, UO2 (seřazeny podle klesajících obsahů). V řádu setin hmot. % jsou zastoupeny S, Mg, Al, Fe Ti (identifikovány a analyzovány pomocí WDS). Ve všech případech to jsou skla, kde jako hlavní tavidlo byla použita potaš (uhličitan draselný), který se rovněž vyskytuje v záznamech historických receptur (Eisner 1847). Hlavním síťoměnícím kationtem ve skle je tedy draslík. Příklady EDS analýz českých uranem barvených skel jsou uvedeny v tabulce 9. Tabulka 9: EDS kvantitativní analýzy uranových skel. typ1, KM* typ 2, KM typ 2, KM (jiný vzorek) typ 2, Podlesí typ 2, Kristiánov [hmot.%] 2σ [hmot.%] 2σ [hmot.%] 2σ [hmot.%] 2σ [hmot.%] 2σ Na 2 O 3,47 ±0,24 1,26 ±0,42 2,60 ±0,54 0,41 ±0,23 0,43 ±0,24 K 2 O 11,38 ±0,25 17,57 ±0,59 18,02 ±0,28 18,18 ±0,47 19,01 ±0,48 CaO 5,22 ±0,23 2,27 ±0,42 3,10 ±0,38 1,88 ±0,29 1,72 ±0,29 MgO - - 0,76 ±0,73 0,32 ±0,27 - SiO 2 78,30 ±0,63 81,38 ±1,25 75,58 ±1,28 77,02 ±0,85 77,16 ±0,85 P 2 O 5-1,89 ±0, SO 3 0,49 ±0, As 2 O 3 3,38 ±0, UO 3 1,26 ±0, ,87 ±1,19 - Cl ,34 ±0,16 0,43 ±0,16 103,51 104,37 100,06 100,03 98,75 *měření proběhlo v delším načítacím čase detektoru 300 s, ostatní měření trvala 80 s typ 1 žluté, fluorescenční sklo; typ 2 zelené, alabastrové sklo KM Klášterský Mlýn 15

20 3.4.2 Obsahy uranu a ostatních radionuklidů Uran není ve skle v radioaktivní rovnováze s některými svými dceřinnými přeměnovými produkty, např. radiem. Obsah uranu vypovídá téměř výlučně o množství barviva, patrně Na2U2O7.nH2O, přidaného do sklovin. Uran dodaný do skla formou barviva představuje u většiny sklovin více než 99,9 % celkového obsahu U ve skle. Naproti tomu podíl rovnovážného uranu, vyjádřený jako Ra [ppm eu], vypovídá o obsahu uranu dodaného v základních komponentách sklářského kmene, ve kterých předpokládáme radioaktivní rovnováhu mezi uranem a radiem. Celkový obsah uranu v jednotlivých typech sklovin, zjištěný laboratorní gama spektrometrií se pohybuje od 0,004 do 0,553 hmot.% (tabulka 10). Nejvyšší obsah uranu byl naměřen v klasickém žlutém fluorescenčním skle (označené 1A) z Kristiánova nad Kamenicí. Vysoká koncentrace 0,52 hmot.% uranu byla zjištěna v případě zeleného alabastrového skla (typ 2) z Podlesí u Kašperských hor. Naprostá většina sklovin má obsah uranu mezi 0,23 a 0,35 hmot.%. Koncentrace uranu tak spadá do úzkého intervalu, přestože skla pocházejí z různých skláren a mají různá stáří. Pouze v tyrkysovém a zeleném skle (typ 3 a 4) z Klášterského Mlýna bylo stanoveno pod 0,1 hmot.% uranu. U tyrkysového skla byl porovnán obsah uranu s intenzitou fluorescence v UV záření. Některé střepy tyrkysového skla jevily výraznější fluorescenci než ostatní. Porovnáním kvality fluorescence se zjištěnými obsahy uranu bylo zjištěno, že výrazněji fluoreskující sklo s obsahem 0,097 hmot.% uranu je pravé uranové sklo, zatímco obsah 0,004 hmot.% U ve špatně fluoreskujícím tyrkysovém skle byl způsoben patrně kontaminací skloviny při výrobě. Mohlo k tomu dojít například použitím stejného nářadí, které bylo předtím použito k manipulaci s uranovou sklovinou. Koncentrace uranu, v zeleném alabastrovém skle z Klášterského Mlýna, zjištěná gamaspektrometricky (0,33 hmot.%) se dobře shoduje s obsahem zjištěným WDS elektronovou mikroanalýzou (0,31 hmot.%) v tomtéž typu skla. Tabulka 10: Obsah uranu a jiných radionuklidů v typech skla nalezených na území ČR. barva uranového skla lokalita U[hmot.%] Ra [ppm eu] K [%] Th [ppm] klasické žluté fluorescenční sklo (typ 1A) Kristiánov 0,553 19,9 6,8 5,7 Podlesí 0,311 6,4 8,2 1,4 světle žluté sklo (typ 1B) KM* 0,286 7,8 8,1 <0,5 žlutobílé, matné, alabastrové sklo Kristiánov 0,287 2,5 15,4 <0,5 sytě zelené, matné, alabastrové sklo (typ 2) KM* 0,330 2,8 14,2 <0,5 Kristiánov 0,299 2,6 14,5 <0,5 Podlesí 0,520 8,3 12,7 2,6 tyrkysové, matné, alabastrové sklo Kristiánov 0,230 1,3 14,6 3,7 světle zelené sklo (typ 3) KM* 0,089 1,0 7,5 <0,5 tmavě zelené sklo Kristiánov 0,346 5,1 7,0 8,5 zelenomodré-tyrkysové (typ 4) KM* 0,097 3,2 8,2 <0,5 zelenomodré-tyrkysové ## (typ 4) KM* 0,004 1,1 9,4 <0,5 *Klášterský Mlýn, ## sklo jevilo pouze nevýraznou fluorescenci v UV záření Měřením jednotlivých druhů uranových skel na gamaspektrometru byl zjištěn, obsah draslíku v rozmezí 6,8 až 15,4 hmot.%. Podle obsahu K můžeme skla rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří vysokodraselná skla matného alabastrového vzhledu. Druhou skupinu tvoří ostatní uranová skla s koncentrací draslíku okolo 8 hmot.%. 16

Antropogenní analogy. Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů

Antropogenní analogy. Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů Technická zpráva Antropogenní analogy Studium metalurgických strusek a skel barvených uranem jako analogů pro sklovité nosiče radioaktivních odpadů Dílčí zpráva 3. etapy výzkumného projektu Ústav geochemie,

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Jak se měří radon Jak se měří radon Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Měřeným parametrem je objemová aktivita radonu 222 Rn v půdním vzduchu. Výsledek je udáván v jednotkách kbq/m 3.

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jedná se o úlohu, demonstrující principy stanovení umělých i přirozených radionuklidů v objemových vzorcích životního prostředí

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

Nová rizika záchytů NORM, TENORM? Nová rizika záchytů NORM, TENORM? Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody v hydrosféře 11 Hotel Zlatá hvězda, Třeboň 4. 5. 5. 2011 6.5.2011 1 Úvod o ÚJV Řež a.s. Založen v

Více

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Drahomíra Janová, Jiří Merta, Karel Stránský Úvod Materiálovému rozboru byl podroben železný předmět pocházející z archeologického výzkumu z lokality

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015 SL Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 γ - sonda pro měření nízkých dávek NaI 25D38 Druh záření: γ a RTG záření Jmenovitý rozsah energie fotonů: 25 kev 1.3 MeV, max. chyba měření ±50 % krystal

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH Roman Ličbinský Jiří Huzlík, Jiří Jedlička, Aleš Frýbort, Kateřina Kreislová 24. 10. 2014, Hrotovice OBSAH PŘEDNÁŠKY Motivace Charakterizace prostředí tunelů Lokalita

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Ondřej Vrba (vrba.ondrej@gmail.com) Do Hoang Diep - Danka(dohodda@gmail.com) Verča Chadimová (verusyk@email.cz) Metoda využívající RTG záření

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009 002-10 SHaZ Bečov, západní parkán u Horního hradu podklad pro projektovou dokumentaci PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Zadavatel: GIRSA AT s.r.o. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH strana: 1 /počet stránek 22 OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 2. Postup měření... 3 2.1. Geometrie

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu.

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu. Větrání smolince Obecně nejchudší recentní sekundární mineralizace se vyskytovala bezprostředně na karbonátových žilách. Primární rudy v nich obsažené zůstaly

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ UK PRAHA - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA NABÍDKOVÝ LIST Externí- 2016 Obsah 1. BRUSÍRNA... 3 2. LABORATOŘ PLAZMOVÉ SPEKTROMETRIE (LAPS) - ICP MS, ICP MS LA, ICP OES... 4 2.1. ICP

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ 2012 2013 KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ Vážení obchodní přátelé, Severočeské doly a.s. člen skupiny ČEZ Vám předkládají pro rok 2012 2013 nabídku tříděného a prachového uhlí,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Marek Kovář* Jiří Šálek** *Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3 **SZŠ a VOŠZ Zlín *kovar.ma@seznam.cz **jirisalek8@seznam.cz Supervizor: RNDr. Lenka Thinová, Ing.

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005

Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005 Zpráva SÚRO č. 23 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO

Více

Cvičení z Pedologie (Z)

Cvičení z Pedologie (Z) Cvičení z Pedologie (Z) Laboratorní cvičení č. 4 Stanovení stability a velikosti půdních agregátů Úkoly: Stanovte stabilitu půdních agregátů při rychlém a pomalém zvlhčení Stanovte mechanickou odolnost

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Petr Zlámal, Marcela Fridrichová, Karel Kalivoda Úvod V souladu s dlouhodobým výzkumným záměrem byl na ÚTHD FAST kolem roku 00 zahájen vývoj metodiky

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm Charakteristiky důležité pro praktické použití

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19J POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 13 12 84 (31) (PV 9743-84) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/20 G 01 T 7/08 G 21 С 19/10 (40)

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

Chemie a fyzika pevných látek p2

Chemie a fyzika pevných látek p2 Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění

Více

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Klinika Gennet k.ú. Holešovice s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Klinika Gennet k.ú. Holešovice Stanovení radonového indexu pozemku Objednatel: AHK

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10, JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více