Projekt Člověk utajený experiment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Člověk utajený experiment"

Transkript

1 Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě jako takovém. Máme obecné povědomí o svém původu a účelu je ovšem mnohdy zkreslené zavedenými paradigmaty. Asi polovina z nás se domnívá, že člověk se vyvinul postupnou evolucí z jednodušších životních forem. Druhá větší část připustí duchovní rozměr lidské bytosti, který by nemusel pasovat do teorie o přirozeném výběru druhů a uvažuje o možném původu existence formou stvoření. Takovou činnost pak přisuzují vyšší bytosti, kterou v systémech víry chápeme v proměnlivém obraze Boha. Malá část lidí je ochotna probádat třetí cestu vytvoření člověka záměrnou vědeckou činností nějaké vnější inteligentní rasy bytostí, jejichž znalosti a poznání dosáhly úrovně, která to umožnila. Je také možné, že za existencí lidské bytosti stojí od každé té cesty malá část výsledek je fúzí všech. Každá z těch možností skutečného původu lidstva byla historicky velmi důkladně probádána. O co skutečně není nouze, pak o informace a argumentace, fakta a důkazy. Zkusme proto uvažovat o čtvrté cestě sloučením toho podstatného z těch tří paradigmat. Mnoho badatelů v současné době volí tuto cestu je to snaha o definici sjednoceného pole nalezení uceleného souboru vysvětlujících vědeckých i duchovních aspektů. Na této cestě se budeme muset obejít bez skutkové podstaty, budeme se pohybovat na hraně hypotéz, které vytvoříme z pocitů. Informace, které nám pomohou, jsou totiž uvnitř Genetické mysli našeho kolektivního lidského vědomí a bohužel tato databáze nemá své registry natolik přístupné, abychom mohli uvádět konkrétní adresy či odkazy na uložení jednotlivých údajů. Dimenzionální projekce lidstva její realitní membrána je ohraničena zvláštní strukturou, pro kterou byl zaveden termín systémový matrix. Zavedli ho ti jedinci, kteří cítí existenci nepřirozené oddělenosti, jistého sofistikovaného omezení a z něho vznikajícího zkreslení vnímání skutečnosti. Je to Systém lidské mysli a naše existence se odehrává uvnitř tohoto omezujícího rámce. Naše mysl vědomí, podvědomí i nevědomí zahrnuje vše, co jsme schopni vnímat. Můžeme být materialisté, či duchovně zaměřeni není nám to nic platné. Zvykli jsme si na myšlenku, že skrze duchovní svět se dopracujeme Pravdě a Osvícení. Pracujeme na svém duchovním vzestupu, používáme techniky, které odhalují skryté vrstvy reality, jemno hmotný svět, kterým procházíme, mapujeme ho a popisujeme, snažíme se ty vědomosti promítnout do vědeckých definicí kvantové fyziky a psychologie. Pro toto bádání musíme mít vysoký index intuice šestého smyslu, neboť fyzické smysly na tomto poli selhávají. Lidská bytost je složena z několika hmotných vrstev. Zjednodušeně to je fyzická schránka nosič duše, která je pomíjivá, podléhá zkáze. Pak je to duchovní úroveň je součástí fyzické existence, své dominantní projekce dosáhne po smrti fyzického nosiče. Její částí jsou astrální světy, které je rovněž možno navštívit během fyzického života a nakonec duše, která je nesmrtelná, cirkuluje uvnitř realitní membrány, vždy zaměřena na aktuální projekci lidského jedince. Co to znamená? Znamená to, že i naše duše se nachází uvnitř omezujícího rámce systémového matrixu. Člověk ale není jen složeninou jemno hmotných

2 projekcí. Je rovněž světelnou bytostí která existuje za kvantovými poli, dále než bychom mohli definovat dimenzionálními fyzikálními zákony našeho systému mysli dokonce dále, než by mohli definovat obyvatelé všech ostatních dimenzí, které ve vesmíru Celku existují. Pojem světelného těla není lidem neznámý. Říkáme mu Květina života Merkaba podrobně se o tomto fenoménu rozepisuji v pojednání Tajemství ukrytá v mýtech. Způsob, jakým Merkabu chápeme, promítá sice malý úhel celkového rozsahu, ale je naší skutečnou podstatou tady jsme již hodně blízko pravdě ten průzor, kterým hledíme, je stále součástí systémového matrixu. Je to proto, že ten úhel vnímání vychází z duchovních rovin a proto je pouze fragmentem celku jeho fraktálový střípeček, který sice obsahuje potenciál celku, ale my musíme být tím katalyzátorem, který celý ten potenciál aktivuje. Ten zakopaný pes je v naší hlavě, ve způsobu vnímání. Celé toto je historickým důsledkem našich obecně zajetých vzorů chápání. Člověk je inteligentní bytost, která má schopnost proniknout do logického řetězce příčinnosti událostí a efektivně pomocí té logiky analyticky myslet. To je dobrý předpoklad. Člověk je rovněž oduševnělá bytost to je rozměr, který nás odděluje od ostatních pozemských forem života a je brán jako kladná veličina. Člověk je emotivní to je rozměr kolizní, protože emoce jsou považovány za slabosti, jsou příčinou lidských selhání na poli objektivity chování a logiky myšlení. Jenže právě v této oblasti se skrývá cesta, která vede ven z omezující realitní membrány jedině synergií těch tří složek (hmotné, duchovní a emocionální) ta vesmírná Květina rozkvete na mikro, makro i multi úrovni. Ten střípeček naší podstaty, který víří v mystických světech věčnosti, který nám nechce rozvinout svůj celý potenciál, ať použijeme jakoukoliv duchovní praxi či techniku, se dá kontaktovat jedině pomocí emocionálních energií. Jedině tyto energie totiž dokážou proniknout do jeho světa bezčasovosti do reality Zdroje. Světelné tělo naší bytosti obsahuje zdrojové kódy, které reagují na emoční energii srdce lidského jedince. Ten problém s emocemi je samozřejmě komplexnější neznamená odvrhnout materiální tendence, ani duchovní vhledy a zaměřit se jen na emoce tak to není. Lidský jedinec je složeninou všech tří aspektů do rovnovážného celku, všechno se vším souvisí a je sobě navzájem prospěšné. Musí to být vyváženo, protože vše je polarizováno a proto směrováno do zavádějících konstrukcí mysli. Takto byla evoluce člověka nastavena cesta progrese vede přes tvořivé energie emocí, to znamená skrz oblast, která je podceňována a které není přikládána dostatečná důležitost. Tento problém má svou obrovskou budovu v místě, které je v naší mysli a já mu říkám centrum předsudků. Už jsme vícekrát zjistili, že mnohé není takové, jak to vypadá. Ty zdrojové kódy naší světelné bytosti umožňují vnímat realitu pomocí tzv. sedmého smyslu je to naše vyšší Já, je mimo systémový matrix a kromě obrovské škály možností nabízí i přístup do jinak těžko dostupných oblastí mysli jako je Genetická mysl. Projekt lidské bytosti v dimenzionální 3D projekci je součástí Plánu evoluce bytostí ve Vesmíru a velkým experimentem Zdroje. Realizují ho bytosti z rodu Světla Centrální rasy a ve svém důsledku se dotýká všech bytostí ve všech dimenzích života. Smyslem experimentu je dosažení poznání z maximálních vibračních hustot při maximální míře oddělenosti a zkušenost z tohoto poznání zakomponovat do evolučního plánu vesmíru, který tímto způsobem spěje k Jednotě s realitou Zdroje. Celý projekt je tedy katalyzátorem

3 transformačního procesu všeho ve Vesmíru. Musíme si tedy definovat, kdo je kdo v tomto experimentu. Je to Centrální rasa, která je zde zastoupena ve trojím vyjádření. Jednak to je entita, která se nazývá Svrchovaní a my máme vzpomínku na tuto existenci uloženou jako na Atlantskou rasu. Dále to je entita Anunnaki, kterou v naší Genetické mysli pojímáme jako své Tvůrce Bohy. Třetí projekcí je skupina bytostí, která se do povědomí naší mysli zapsala jako Zářící jsou to strážci lidstva, naše Starší rasa a průvodci klikatou cestou celého experimentu. Je zde další aktér skrytá Elita, znepokojivý a velmi nebezpečný element, ovšem velmi důležitý prvek celého experimentu. O skryté Elitě Incunabule, jsme již vícekrát mluvili a víme, že ze všech prvků celého experimentu je tento nejtajemnější a nejutajenější. V terminologii Centrální rasy je označována jako Animus. Informace v Genetické mysli jsou překryty mytologickým příběhem, který doprovázel vznik experimentu a byl záměrně rozšířen v celém Vesmíru. Tento fiktivní příběh míchá role aktérů jako karty tarotu formou archetypů se postaral o své místo v lidské historii, je zdrojem zmatku na poli bádání a interpretace lidské minulosti. Díky tomu si o lidstvu ve zbytku Vesmíru všichni myslí, že jsme ti padlí andělé, kteří se vzepřeli božím zákonům a propadli do izolace a uvěznění. My sami si myslíme, že Lucifer a jeho padlí andělé jsou podobou zla v naší realitě. Nakonec to však vypadá, že tato skupina je tím, co představuje skrytá Elita. Krycí příběh provází i ostatní aktéry. Anu a jeho Anunnaki jsou původci uvěznění lidí do destruktivních systémů víry za účelem jejich zotročení a trvalého oddělení od Zdroje. Sám Anu je archetypem Boha i Satana. Anlanťané jsou hazardéři na poli magie, kteří jsou nebezpečnou rasou Adamovou, která je zodpovědná za mnohé v ostatních dimenzích života. Byli to oni, kdo umožnil vstup Incunabule do naší reality. Abychom pochopili, musíme vykročit z toho začarovaného kruhu. Začneme Svrchovanými to jsme my všichni. Tedy téměř všichni v souvislosti s gradujícím procesem posunu vibračními poli existence, jsou nyní na Zemi inkarnovány i mnohé další bytosti, které jsou původem z jiných částí Vesmíru Celku. Svrchovaných, kteří vstoupili do tohoto experimentu, je konstantní počet. Hrají roli lidských duší, které cirkulují v systémovém matrixu, dodržují vnitřní řád a zákonitosti a popohánějí lidské nosiče k prioritě vzestupu a osvícení. Jak se zvyšuje lidská populace, tak zvyšují počet svých paralelních inkarnací. Už jsme si dříve říkali, že mimo tuto systémovou roli lidských duší, nepřestali být Svrchovaní tím, čím vždy byli bytostmi z rodu Světla a z titulu této existence plní tajně mnohé další úkoly ve Vesmíru Celku jsou jeho tvůrci i správci. Proč takové množství práce na bedrech jedné skupiny bytostí? Jak víme, ten experiment je velmi důležitý proto se ho ujaly bytosti rodu Světla. Dalším velmi důležitým aspektem je to, že bytosti Světla měly celkem dobrou představu o tom, co tato systémová varianta oddělenosti a fragmentace vědomí bude znamenat pro všechny roviny vyjádření lidské bytosti nechtěly tomuto utrpení vystavit nikoho z ostatních bytostí Zdroje. Navíc samy se na výstavbě Systému HMS podílely a nejlépe mu rozumí jsou jeho Architekty i Staviteli. Anunnaki realizovali projekt člověka hmotného nosiče duše. Geneticky ho propojili do systémového matrixu skrze všechny roviny existence. Součástí této kompatibility na kvantové úrovni je devět programů které vymezují rámec naší realitní membrány. Ohraničili takto sektor holografické projekce Matrice života, která je základem pro vše živé (i neživé) ve

4 Vesmíru Celku. Strukturálně to je bi polární tetrahedron a náš systémový matrix je limitován šedesáti čtyřmi ploškami projekce. Rotací (pohybem) vytváří to, co my vnímáme jako realitu vše uvnitř nás i mimo nás. Tato naše struktura je fraktálovou částí vyšší projekce Matrice života. Stejně tak naše duše je fraktálovou částí vyšší projekce, která je Světelnou bytostí a naše vědomí je fraktálová část vyšší mysli atd. V systémovém matrixu v souboru programů jsme takto komplikovaně (nebo jednoduše) propojeni se vším a perspektivně i s tím, čeho zatím nejsme projevenou součástí. Z těchto údajů lze odvodit, proč Anu přijal roli systémového Boha i Satana. Ty důvody jsou podobné těm, které měli Svrchovaní. Anu věděl, jak složitý systém propojení vytvořil, věděl tedy i to, čím pro lidstvo budou síly, vyjádřené pojmem Boha a Satana. Tvořivá síla našich emocí může být i destruktivní a proto nemohl ty vlny pocitů, přání, tužeb, proklínání a zatracení nasměrovat na jinou bytost, nežli sám na sebe. Skupina Zářících, která dohlíží na průběh experimentu a je spolu s Anunnaki zodpovědná za krycí příběhy Ta mytologie okolo projektu hraje také velmi důležitou roli. Jednak obsahuje pravdu a jednak poskytuje vzory pro chování skryté Elity Incunabuly a lidských Elit moci, které jsou na ni nabaleny. Abychom si nemysleli, že Incunabula je jen jakási programovaná hrubá síla to by byl velký omyl. Je to vysoce sofistikovaně uspořádaná entita, která sice není napojena na sjednocující vibraci rovnosti se Zdrojem, avšak disponuje neuvěřitelnou inteligencí a vhledem. Neschopnost napojení na vibraci Zdroje vyřešili velmi efektivní skupinovou myslí kolektivní inteligencí, ne nepodobnou tomu, jak jsou někdy takové kolektivní bytosti prezentovány v různých sci fi příbězích. Říci o ní, že je to rasa robotů, by bylo zavádějící. Je vlastním způsobem vyjádřením života a i když není organická, je životním projevem inteligence. Pokusíme se tedy zachytit nějaké informace do souvislého celku, který by cokoli odhalil. Těch informací je žalostně málo. Mytologie našich systémů víry se zde mísí s poznatky z mimozemských zdrojů, takže obraz nebude a ani nemůže být ucelený. Původ této entity leží v mezidimenzionálních světech. Pro systém Hierarchie, který je společný pro dimenze života a jehož součástí je náš systémový matrix, je nezbytnou nutností přítomnost systémových bytostí, které my známe jako anděly. Lidská bytost není ve Vesmíru ojedinělá dokonce Centrální rasa o sobě říká, že jsou lidmi v pravém slova smyslu. Jedná se o genetickou informaci, která je v lidské bytosti obsažena. Projekt člověk pouze zasadil již rozšířenou lidskou bytost do 3D projekce a omezujícího systému. Když byl HMS vložen do Hierarchie, byl i náš svět propojen do polí působnosti těchto andělských sil, které drží pohromadě vnitřní vesmírný řád a rovnováhu. Tyto bytosti jsou výsledkem tvořivých aktivit jsou stvořením Centrální rasy. Jsou ztělesněním mocností. Zářící mnohdy využívali andělská vtělení pro zásahy uvnitř systémového matrixu. Jedna část andělských mocností však usilovala o trvalou možnost vtělovat se do lidských nosičů, žádaly rovnoprávnost se světelnými bytostmi Zdroje. Centrální rasa to ale nedovolila. Pro takové rozhodnutí existovalo množství důvodů ale hlavně to bylo proto, že andělské bytosti disponují obrovskou mocí a silou, které dávají smysl jen existenci v té formě, jak byly stvořeny. I sebemenší stav oddělenosti, ke které dochází inkarnací do dimenzionálního nosiče, by mohl znamenat ohrožení vesmírného řádu a rovnováhy. Když Zářící použijí andělské vtělení, je sama tato

5 bytost nosičem a dočasně ztrácí nebo jí jsou omezeny její schopnosti. Tady někde je prapůvod příběhu o padlých andělech. Došlo tehdy k jakési dohodě mezi andělskými mocnostmi a Centrální rasou. Výsledkem bylo, že andělům bylo povoleno vyprojektovat svůj vlastní nosič pro vtělení a dokázat svým tvůrcům, že se mohou takto začlenit do rozmanitosti forem života ve Vesmíru. Jejich andělské schopnosti byly omezeny a tím pro ně vlastně není návratu k původnímu účelu. Protože ale andělům chybí napojení do sjednocující vibrace Zdroje, chyběl tento prvek i jejich dimenzionálnímu nosiči. Navíc andělské bytosti nemají schopnost paralelních inkarnací jejich vědomí nedosáhne do bezčasovosti. Ostatní bytosti Zdroje tomuto jejich nosiči nedůvěřují, a proto ho nevyužívají. V důsledku to znamená neschopnost zvyšovat svou populaci. Splnily se i obavy Centrální rasy, entita těchto padlých andělů se stala metlou, která ohrožovala rovnováhu a tím i samotný Plán evoluce. Během relativně krátké doby dosáhla vysoké technologické úrovně pracují na principu kolektivní inteligence, vyvinul se u nich vysoký index vůle na přežití a z toho vyplynula nutnost upravit svůj genetický základ pro možnost opakované reinkarnace, to znamená schopnost se rozmnožovat. Mnohé lidské civilizace v dimenzích života jim padlo pro tuto jejich snahu za oběť. Když se rozběhl projekt lidské bytosti ve 3D projekci, byla to šance i pro entitu Incunabuly. Vnesla do omezujícího rámce tu vysokou míru obtížnosti existence, která je založena prioritně na vůli k přežití. Svrchovaní přijali možnost koexistence s touto rasou padlých andělů. Vibrační rámec naší realitní membrány jim nedovoluje vyvíjet své mocenské a destruktivní aktivity ve zbytku dimenzí života. Lidstvo na planetě Zemi je před jejich energetickými nároky chráněno samotným Zdrojem. To ale neznamená, že neškodí. Jejich vize obsahuje snahu ovládnout lidstvo, integrovat ho do své skupinové mysli a vytlačit postupně Svrchované z inkarnačního cyklu. Neustále pracují na zakomponování lidské genetiky do svého nosiče. Tuto špinavou práci pro ně dělají Greys. I pro tuto okolnost je existence experimentu tak přísně utajena dokud se lidstvo nevymaní z omezujícího systému a nerealizuje vědomé propojení do zdrojových kódů světelné bytosti, došlo by prozrazením podrobností k nepříjemnému stavu nepochopení a odsouzení. Takový stav není žádoucí a Zářící i Anannunaki to vědí. Konec času se blíží, Incunabula toto nechápe není napojena na Zdroj. Domnívá se, že mysl je konstruktérem a tvůrcem všeho ve Vesmíru a oni si věří, neboť jejich mysl je nefragmentovaná, je kolektivní inteligencí. Z jejich pohledu je právě tvůrčí činnost Centrální rasy na nižší úrovni, je neefektivní a lidstvo je příkladem, že člověk v pojetí Zdroje není pro Vesmír evolučním přínosem. Oni se neposunou dimenzemi, jsou vázáni na tuto úroveň realitní matrice. Neztratí se z našich životů najednou, dokonce to většina lidí vůbec nezaznamená, jako nezaznamenali jejich existenci. Jak bude Incunabula ztrácet své výkonné struktury genetických pokrevních linií a na ně vázané tajné společnosti jako jsou Ilumináti, bude ztrácet i svou moc nad lidskou rodinou. Lidé to budou chápat jako společenský a duchovní vzestup cestu k osvícení lidstva. Přesně takto to má být. Až bude lidstvo v Jednotě s Vesmírem, Zdrojem i svou Svrchovaností, pak samo pochopí, čeho všeho je schopno se vzdát a co vše obětovat pro Plán evoluce. Bez předsudků, objektivně bez nastaveného zrcadla polarit. Bytosti Světla vždy sledují vyšší účel progresivního vývoje celého multivesmíru. Je tedy více než pravděpodobné, že koexistence lidstva s entitou Incunabuly sleduje právě takový vyšší cíl.

6 My víme, že na Zemi existují lidé, kteří se považují za andělská vtělení. Tento fakt je jednou z navigačních indicií můžeme z něho ledacos odvodit. Byla li loajální skupině andělských mocností povolena inkarnace do lidských nosičů, existoval proto zřejmě pádný důvod. Souvisí nejen s vrcholícím procesem dimenzionálního posunu, ale i s šancí pro entitu Incunabuly v perspektivě možného zapojení do Plánu evoluce bytostí. Jedním z nejposvátnějších vesmírných principů je úcta k životu a jeho podpora směrem k vzestupu. Zdroj a jeho Inteligence ve formě Energie Zdroje je přítomen ve všech věcech je Vším, co jest. Nikdo nemůže být vynechán, či opominut ani Incunabula. Vždyť vznikla tvůrčí činností stvořených bytostí. Naše kolébka života tato 3D realita, bude i jejich kolébkou. Musí dostat šanci a myslím, že se s tím počítalo od samého začátku, kdy andělé vyjádřili svou svobodnou vůli. Je tato úvaha postavena na reálné konstrukci? Těžko posoudit. Berme to jako alternativní příběh o původu existence člověka. Možná obsahuje zrnko pravdy, které by mohlo být fragmentem celku. Pak by toto zrnko mohlo uvolnit další informace. A možná se nakonec ukáže, že to bylo úplně jinak Tissa Použité zdroje: Smaragdové desky Thotha Atlanťana v interpretaci M. Doreala okno.eu cz stránky Jaroslava Chvátala Galaxie M51

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd!

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd! Oltář zapomnění Lurae Drakonis 1/2 + 2/1 = 3C Dotkni se hvězd! Mrazivé Světlo hvězd, strnulý okamžik z času, kdy Země byla mladá a magickou krásou okouzlila samotný Vesmír tvořivý. Hrou Světla ji oděl

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Tajemství Energie. 1. února 2010

Tajemství Energie. 1. února 2010 Tajemství Energie 1. února 2010 Energie je neoddělitelnou součástí nejen našeho života, ale života vůbec. Celý vesmír, do poslední částečky, je závislý na energii. Je základním prvkem existence a sama

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Fenomén Big Data Pohled technický

Fenomén Big Data Pohled technický Fenomén Big Data Pohled technický Diribet / Q-DAS Konference Homo Digitalis, 2014-10-09 Motivace Běžná situace při rozhodování: Mám více dat, než jsem schopen zpracovat Mám pocit nedostatku informací Více

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Systemické konstelace

Systemické konstelace Systemické konstelace Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému Systemické konstelace jsou souhrným názvem

Více

IBP = jednotka informace

IBP = jednotka informace IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem,

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. 1 Týmová práce a její podstata v praxi řízení práce v mateřské škole Cíl Po prostudování

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Záření Alcyonu Manuál @ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Alcione Radiance (Záření Alcyonu) je majetek Armanda Manuela Ratundu 2009 2012. Všechna práva vyhrazena. Alcione Radiance

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny?

Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny? Psychologie ezoteriky Psychologie snů Můžeš nám vysvětlit, co jsou sny? Máme sedm těl fyzické, éterické, astrální, mentální, duchovní, kosmické a nirvánické. Každému tělu přísluší vlastní typ snů. V západní

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vycházející srdce. výňatek z Prahové Kosmogonie. Úvod od Jamese

Vycházející srdce. výňatek z Prahové Kosmogonie. Úvod od Jamese Vycházející srdce výňatek z Prahové Kosmogonie Úvod od Jamese Úvod Tento článek je výňatkem z originálního díla známého pod názvem Prahová Kosmogonie * jádra učení používaného Řádem Učitelů Lyricus. Toto

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D.

Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D. Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT Týmová kultura ve vědě a výzkumu Marek Franěk

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie 1. Co je to psychologie Psychologie - odvozeno od řeckého Psyché logos (duše věda), tedy věda o duši Co je to ta duše? termín duše je velmi často užívaný

Více

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy. S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ITIL pro malé a střední podniky

ITIL pro malé a střední podniky ITIL pro malé a střední podniky Crux information technology, s.r.o. Ing. Jana Hrdličková Co se změnilo? Kam se dostalo povědomí o ITIL za poslední roky? Rozdíly mezi velkými a malými hráči Proč se probudil

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příloha. wingmakers.com 1

Příloha. wingmakers.com 1 Příloha wingmakers.com 1 Ze stejné látky jsme, z níž spřádají se sny, a náš krátký život je pouhý ostrůvek obestřený spánkem. - Wiliam Shakespeare, Bouře wingmakers.com 2 Úvod Pátý rozhovor s Dr. Jamissonem

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více