Projekt Člověk utajený experiment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Člověk utajený experiment"

Transkript

1 Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě jako takovém. Máme obecné povědomí o svém původu a účelu je ovšem mnohdy zkreslené zavedenými paradigmaty. Asi polovina z nás se domnívá, že člověk se vyvinul postupnou evolucí z jednodušších životních forem. Druhá větší část připustí duchovní rozměr lidské bytosti, který by nemusel pasovat do teorie o přirozeném výběru druhů a uvažuje o možném původu existence formou stvoření. Takovou činnost pak přisuzují vyšší bytosti, kterou v systémech víry chápeme v proměnlivém obraze Boha. Malá část lidí je ochotna probádat třetí cestu vytvoření člověka záměrnou vědeckou činností nějaké vnější inteligentní rasy bytostí, jejichž znalosti a poznání dosáhly úrovně, která to umožnila. Je také možné, že za existencí lidské bytosti stojí od každé té cesty malá část výsledek je fúzí všech. Každá z těch možností skutečného původu lidstva byla historicky velmi důkladně probádána. O co skutečně není nouze, pak o informace a argumentace, fakta a důkazy. Zkusme proto uvažovat o čtvrté cestě sloučením toho podstatného z těch tří paradigmat. Mnoho badatelů v současné době volí tuto cestu je to snaha o definici sjednoceného pole nalezení uceleného souboru vysvětlujících vědeckých i duchovních aspektů. Na této cestě se budeme muset obejít bez skutkové podstaty, budeme se pohybovat na hraně hypotéz, které vytvoříme z pocitů. Informace, které nám pomohou, jsou totiž uvnitř Genetické mysli našeho kolektivního lidského vědomí a bohužel tato databáze nemá své registry natolik přístupné, abychom mohli uvádět konkrétní adresy či odkazy na uložení jednotlivých údajů. Dimenzionální projekce lidstva její realitní membrána je ohraničena zvláštní strukturou, pro kterou byl zaveden termín systémový matrix. Zavedli ho ti jedinci, kteří cítí existenci nepřirozené oddělenosti, jistého sofistikovaného omezení a z něho vznikajícího zkreslení vnímání skutečnosti. Je to Systém lidské mysli a naše existence se odehrává uvnitř tohoto omezujícího rámce. Naše mysl vědomí, podvědomí i nevědomí zahrnuje vše, co jsme schopni vnímat. Můžeme být materialisté, či duchovně zaměřeni není nám to nic platné. Zvykli jsme si na myšlenku, že skrze duchovní svět se dopracujeme Pravdě a Osvícení. Pracujeme na svém duchovním vzestupu, používáme techniky, které odhalují skryté vrstvy reality, jemno hmotný svět, kterým procházíme, mapujeme ho a popisujeme, snažíme se ty vědomosti promítnout do vědeckých definicí kvantové fyziky a psychologie. Pro toto bádání musíme mít vysoký index intuice šestého smyslu, neboť fyzické smysly na tomto poli selhávají. Lidská bytost je složena z několika hmotných vrstev. Zjednodušeně to je fyzická schránka nosič duše, která je pomíjivá, podléhá zkáze. Pak je to duchovní úroveň je součástí fyzické existence, své dominantní projekce dosáhne po smrti fyzického nosiče. Její částí jsou astrální světy, které je rovněž možno navštívit během fyzického života a nakonec duše, která je nesmrtelná, cirkuluje uvnitř realitní membrány, vždy zaměřena na aktuální projekci lidského jedince. Co to znamená? Znamená to, že i naše duše se nachází uvnitř omezujícího rámce systémového matrixu. Člověk ale není jen složeninou jemno hmotných

2 projekcí. Je rovněž světelnou bytostí která existuje za kvantovými poli, dále než bychom mohli definovat dimenzionálními fyzikálními zákony našeho systému mysli dokonce dále, než by mohli definovat obyvatelé všech ostatních dimenzí, které ve vesmíru Celku existují. Pojem světelného těla není lidem neznámý. Říkáme mu Květina života Merkaba podrobně se o tomto fenoménu rozepisuji v pojednání Tajemství ukrytá v mýtech. Způsob, jakým Merkabu chápeme, promítá sice malý úhel celkového rozsahu, ale je naší skutečnou podstatou tady jsme již hodně blízko pravdě ten průzor, kterým hledíme, je stále součástí systémového matrixu. Je to proto, že ten úhel vnímání vychází z duchovních rovin a proto je pouze fragmentem celku jeho fraktálový střípeček, který sice obsahuje potenciál celku, ale my musíme být tím katalyzátorem, který celý ten potenciál aktivuje. Ten zakopaný pes je v naší hlavě, ve způsobu vnímání. Celé toto je historickým důsledkem našich obecně zajetých vzorů chápání. Člověk je inteligentní bytost, která má schopnost proniknout do logického řetězce příčinnosti událostí a efektivně pomocí té logiky analyticky myslet. To je dobrý předpoklad. Člověk je rovněž oduševnělá bytost to je rozměr, který nás odděluje od ostatních pozemských forem života a je brán jako kladná veličina. Člověk je emotivní to je rozměr kolizní, protože emoce jsou považovány za slabosti, jsou příčinou lidských selhání na poli objektivity chování a logiky myšlení. Jenže právě v této oblasti se skrývá cesta, která vede ven z omezující realitní membrány jedině synergií těch tří složek (hmotné, duchovní a emocionální) ta vesmírná Květina rozkvete na mikro, makro i multi úrovni. Ten střípeček naší podstaty, který víří v mystických světech věčnosti, který nám nechce rozvinout svůj celý potenciál, ať použijeme jakoukoliv duchovní praxi či techniku, se dá kontaktovat jedině pomocí emocionálních energií. Jedině tyto energie totiž dokážou proniknout do jeho světa bezčasovosti do reality Zdroje. Světelné tělo naší bytosti obsahuje zdrojové kódy, které reagují na emoční energii srdce lidského jedince. Ten problém s emocemi je samozřejmě komplexnější neznamená odvrhnout materiální tendence, ani duchovní vhledy a zaměřit se jen na emoce tak to není. Lidský jedinec je složeninou všech tří aspektů do rovnovážného celku, všechno se vším souvisí a je sobě navzájem prospěšné. Musí to být vyváženo, protože vše je polarizováno a proto směrováno do zavádějících konstrukcí mysli. Takto byla evoluce člověka nastavena cesta progrese vede přes tvořivé energie emocí, to znamená skrz oblast, která je podceňována a které není přikládána dostatečná důležitost. Tento problém má svou obrovskou budovu v místě, které je v naší mysli a já mu říkám centrum předsudků. Už jsme vícekrát zjistili, že mnohé není takové, jak to vypadá. Ty zdrojové kódy naší světelné bytosti umožňují vnímat realitu pomocí tzv. sedmého smyslu je to naše vyšší Já, je mimo systémový matrix a kromě obrovské škály možností nabízí i přístup do jinak těžko dostupných oblastí mysli jako je Genetická mysl. Projekt lidské bytosti v dimenzionální 3D projekci je součástí Plánu evoluce bytostí ve Vesmíru a velkým experimentem Zdroje. Realizují ho bytosti z rodu Světla Centrální rasy a ve svém důsledku se dotýká všech bytostí ve všech dimenzích života. Smyslem experimentu je dosažení poznání z maximálních vibračních hustot při maximální míře oddělenosti a zkušenost z tohoto poznání zakomponovat do evolučního plánu vesmíru, který tímto způsobem spěje k Jednotě s realitou Zdroje. Celý projekt je tedy katalyzátorem

3 transformačního procesu všeho ve Vesmíru. Musíme si tedy definovat, kdo je kdo v tomto experimentu. Je to Centrální rasa, která je zde zastoupena ve trojím vyjádření. Jednak to je entita, která se nazývá Svrchovaní a my máme vzpomínku na tuto existenci uloženou jako na Atlantskou rasu. Dále to je entita Anunnaki, kterou v naší Genetické mysli pojímáme jako své Tvůrce Bohy. Třetí projekcí je skupina bytostí, která se do povědomí naší mysli zapsala jako Zářící jsou to strážci lidstva, naše Starší rasa a průvodci klikatou cestou celého experimentu. Je zde další aktér skrytá Elita, znepokojivý a velmi nebezpečný element, ovšem velmi důležitý prvek celého experimentu. O skryté Elitě Incunabule, jsme již vícekrát mluvili a víme, že ze všech prvků celého experimentu je tento nejtajemnější a nejutajenější. V terminologii Centrální rasy je označována jako Animus. Informace v Genetické mysli jsou překryty mytologickým příběhem, který doprovázel vznik experimentu a byl záměrně rozšířen v celém Vesmíru. Tento fiktivní příběh míchá role aktérů jako karty tarotu formou archetypů se postaral o své místo v lidské historii, je zdrojem zmatku na poli bádání a interpretace lidské minulosti. Díky tomu si o lidstvu ve zbytku Vesmíru všichni myslí, že jsme ti padlí andělé, kteří se vzepřeli božím zákonům a propadli do izolace a uvěznění. My sami si myslíme, že Lucifer a jeho padlí andělé jsou podobou zla v naší realitě. Nakonec to však vypadá, že tato skupina je tím, co představuje skrytá Elita. Krycí příběh provází i ostatní aktéry. Anu a jeho Anunnaki jsou původci uvěznění lidí do destruktivních systémů víry za účelem jejich zotročení a trvalého oddělení od Zdroje. Sám Anu je archetypem Boha i Satana. Anlanťané jsou hazardéři na poli magie, kteří jsou nebezpečnou rasou Adamovou, která je zodpovědná za mnohé v ostatních dimenzích života. Byli to oni, kdo umožnil vstup Incunabule do naší reality. Abychom pochopili, musíme vykročit z toho začarovaného kruhu. Začneme Svrchovanými to jsme my všichni. Tedy téměř všichni v souvislosti s gradujícím procesem posunu vibračními poli existence, jsou nyní na Zemi inkarnovány i mnohé další bytosti, které jsou původem z jiných částí Vesmíru Celku. Svrchovaných, kteří vstoupili do tohoto experimentu, je konstantní počet. Hrají roli lidských duší, které cirkulují v systémovém matrixu, dodržují vnitřní řád a zákonitosti a popohánějí lidské nosiče k prioritě vzestupu a osvícení. Jak se zvyšuje lidská populace, tak zvyšují počet svých paralelních inkarnací. Už jsme si dříve říkali, že mimo tuto systémovou roli lidských duší, nepřestali být Svrchovaní tím, čím vždy byli bytostmi z rodu Světla a z titulu této existence plní tajně mnohé další úkoly ve Vesmíru Celku jsou jeho tvůrci i správci. Proč takové množství práce na bedrech jedné skupiny bytostí? Jak víme, ten experiment je velmi důležitý proto se ho ujaly bytosti rodu Světla. Dalším velmi důležitým aspektem je to, že bytosti Světla měly celkem dobrou představu o tom, co tato systémová varianta oddělenosti a fragmentace vědomí bude znamenat pro všechny roviny vyjádření lidské bytosti nechtěly tomuto utrpení vystavit nikoho z ostatních bytostí Zdroje. Navíc samy se na výstavbě Systému HMS podílely a nejlépe mu rozumí jsou jeho Architekty i Staviteli. Anunnaki realizovali projekt člověka hmotného nosiče duše. Geneticky ho propojili do systémového matrixu skrze všechny roviny existence. Součástí této kompatibility na kvantové úrovni je devět programů které vymezují rámec naší realitní membrány. Ohraničili takto sektor holografické projekce Matrice života, která je základem pro vše živé (i neživé) ve

4 Vesmíru Celku. Strukturálně to je bi polární tetrahedron a náš systémový matrix je limitován šedesáti čtyřmi ploškami projekce. Rotací (pohybem) vytváří to, co my vnímáme jako realitu vše uvnitř nás i mimo nás. Tato naše struktura je fraktálovou částí vyšší projekce Matrice života. Stejně tak naše duše je fraktálovou částí vyšší projekce, která je Světelnou bytostí a naše vědomí je fraktálová část vyšší mysli atd. V systémovém matrixu v souboru programů jsme takto komplikovaně (nebo jednoduše) propojeni se vším a perspektivně i s tím, čeho zatím nejsme projevenou součástí. Z těchto údajů lze odvodit, proč Anu přijal roli systémového Boha i Satana. Ty důvody jsou podobné těm, které měli Svrchovaní. Anu věděl, jak složitý systém propojení vytvořil, věděl tedy i to, čím pro lidstvo budou síly, vyjádřené pojmem Boha a Satana. Tvořivá síla našich emocí může být i destruktivní a proto nemohl ty vlny pocitů, přání, tužeb, proklínání a zatracení nasměrovat na jinou bytost, nežli sám na sebe. Skupina Zářících, která dohlíží na průběh experimentu a je spolu s Anunnaki zodpovědná za krycí příběhy Ta mytologie okolo projektu hraje také velmi důležitou roli. Jednak obsahuje pravdu a jednak poskytuje vzory pro chování skryté Elity Incunabuly a lidských Elit moci, které jsou na ni nabaleny. Abychom si nemysleli, že Incunabula je jen jakási programovaná hrubá síla to by byl velký omyl. Je to vysoce sofistikovaně uspořádaná entita, která sice není napojena na sjednocující vibraci rovnosti se Zdrojem, avšak disponuje neuvěřitelnou inteligencí a vhledem. Neschopnost napojení na vibraci Zdroje vyřešili velmi efektivní skupinovou myslí kolektivní inteligencí, ne nepodobnou tomu, jak jsou někdy takové kolektivní bytosti prezentovány v různých sci fi příbězích. Říci o ní, že je to rasa robotů, by bylo zavádějící. Je vlastním způsobem vyjádřením života a i když není organická, je životním projevem inteligence. Pokusíme se tedy zachytit nějaké informace do souvislého celku, který by cokoli odhalil. Těch informací je žalostně málo. Mytologie našich systémů víry se zde mísí s poznatky z mimozemských zdrojů, takže obraz nebude a ani nemůže být ucelený. Původ této entity leží v mezidimenzionálních světech. Pro systém Hierarchie, který je společný pro dimenze života a jehož součástí je náš systémový matrix, je nezbytnou nutností přítomnost systémových bytostí, které my známe jako anděly. Lidská bytost není ve Vesmíru ojedinělá dokonce Centrální rasa o sobě říká, že jsou lidmi v pravém slova smyslu. Jedná se o genetickou informaci, která je v lidské bytosti obsažena. Projekt člověk pouze zasadil již rozšířenou lidskou bytost do 3D projekce a omezujícího systému. Když byl HMS vložen do Hierarchie, byl i náš svět propojen do polí působnosti těchto andělských sil, které drží pohromadě vnitřní vesmírný řád a rovnováhu. Tyto bytosti jsou výsledkem tvořivých aktivit jsou stvořením Centrální rasy. Jsou ztělesněním mocností. Zářící mnohdy využívali andělská vtělení pro zásahy uvnitř systémového matrixu. Jedna část andělských mocností však usilovala o trvalou možnost vtělovat se do lidských nosičů, žádaly rovnoprávnost se světelnými bytostmi Zdroje. Centrální rasa to ale nedovolila. Pro takové rozhodnutí existovalo množství důvodů ale hlavně to bylo proto, že andělské bytosti disponují obrovskou mocí a silou, které dávají smysl jen existenci v té formě, jak byly stvořeny. I sebemenší stav oddělenosti, ke které dochází inkarnací do dimenzionálního nosiče, by mohl znamenat ohrožení vesmírného řádu a rovnováhy. Když Zářící použijí andělské vtělení, je sama tato

5 bytost nosičem a dočasně ztrácí nebo jí jsou omezeny její schopnosti. Tady někde je prapůvod příběhu o padlých andělech. Došlo tehdy k jakési dohodě mezi andělskými mocnostmi a Centrální rasou. Výsledkem bylo, že andělům bylo povoleno vyprojektovat svůj vlastní nosič pro vtělení a dokázat svým tvůrcům, že se mohou takto začlenit do rozmanitosti forem života ve Vesmíru. Jejich andělské schopnosti byly omezeny a tím pro ně vlastně není návratu k původnímu účelu. Protože ale andělům chybí napojení do sjednocující vibrace Zdroje, chyběl tento prvek i jejich dimenzionálnímu nosiči. Navíc andělské bytosti nemají schopnost paralelních inkarnací jejich vědomí nedosáhne do bezčasovosti. Ostatní bytosti Zdroje tomuto jejich nosiči nedůvěřují, a proto ho nevyužívají. V důsledku to znamená neschopnost zvyšovat svou populaci. Splnily se i obavy Centrální rasy, entita těchto padlých andělů se stala metlou, která ohrožovala rovnováhu a tím i samotný Plán evoluce. Během relativně krátké doby dosáhla vysoké technologické úrovně pracují na principu kolektivní inteligence, vyvinul se u nich vysoký index vůle na přežití a z toho vyplynula nutnost upravit svůj genetický základ pro možnost opakované reinkarnace, to znamená schopnost se rozmnožovat. Mnohé lidské civilizace v dimenzích života jim padlo pro tuto jejich snahu za oběť. Když se rozběhl projekt lidské bytosti ve 3D projekci, byla to šance i pro entitu Incunabuly. Vnesla do omezujícího rámce tu vysokou míru obtížnosti existence, která je založena prioritně na vůli k přežití. Svrchovaní přijali možnost koexistence s touto rasou padlých andělů. Vibrační rámec naší realitní membrány jim nedovoluje vyvíjet své mocenské a destruktivní aktivity ve zbytku dimenzí života. Lidstvo na planetě Zemi je před jejich energetickými nároky chráněno samotným Zdrojem. To ale neznamená, že neškodí. Jejich vize obsahuje snahu ovládnout lidstvo, integrovat ho do své skupinové mysli a vytlačit postupně Svrchované z inkarnačního cyklu. Neustále pracují na zakomponování lidské genetiky do svého nosiče. Tuto špinavou práci pro ně dělají Greys. I pro tuto okolnost je existence experimentu tak přísně utajena dokud se lidstvo nevymaní z omezujícího systému a nerealizuje vědomé propojení do zdrojových kódů světelné bytosti, došlo by prozrazením podrobností k nepříjemnému stavu nepochopení a odsouzení. Takový stav není žádoucí a Zářící i Anannunaki to vědí. Konec času se blíží, Incunabula toto nechápe není napojena na Zdroj. Domnívá se, že mysl je konstruktérem a tvůrcem všeho ve Vesmíru a oni si věří, neboť jejich mysl je nefragmentovaná, je kolektivní inteligencí. Z jejich pohledu je právě tvůrčí činnost Centrální rasy na nižší úrovni, je neefektivní a lidstvo je příkladem, že člověk v pojetí Zdroje není pro Vesmír evolučním přínosem. Oni se neposunou dimenzemi, jsou vázáni na tuto úroveň realitní matrice. Neztratí se z našich životů najednou, dokonce to většina lidí vůbec nezaznamená, jako nezaznamenali jejich existenci. Jak bude Incunabula ztrácet své výkonné struktury genetických pokrevních linií a na ně vázané tajné společnosti jako jsou Ilumináti, bude ztrácet i svou moc nad lidskou rodinou. Lidé to budou chápat jako společenský a duchovní vzestup cestu k osvícení lidstva. Přesně takto to má být. Až bude lidstvo v Jednotě s Vesmírem, Zdrojem i svou Svrchovaností, pak samo pochopí, čeho všeho je schopno se vzdát a co vše obětovat pro Plán evoluce. Bez předsudků, objektivně bez nastaveného zrcadla polarit. Bytosti Světla vždy sledují vyšší účel progresivního vývoje celého multivesmíru. Je tedy více než pravděpodobné, že koexistence lidstva s entitou Incunabuly sleduje právě takový vyšší cíl.

6 My víme, že na Zemi existují lidé, kteří se považují za andělská vtělení. Tento fakt je jednou z navigačních indicií můžeme z něho ledacos odvodit. Byla li loajální skupině andělských mocností povolena inkarnace do lidských nosičů, existoval proto zřejmě pádný důvod. Souvisí nejen s vrcholícím procesem dimenzionálního posunu, ale i s šancí pro entitu Incunabuly v perspektivě možného zapojení do Plánu evoluce bytostí. Jedním z nejposvátnějších vesmírných principů je úcta k životu a jeho podpora směrem k vzestupu. Zdroj a jeho Inteligence ve formě Energie Zdroje je přítomen ve všech věcech je Vším, co jest. Nikdo nemůže být vynechán, či opominut ani Incunabula. Vždyť vznikla tvůrčí činností stvořených bytostí. Naše kolébka života tato 3D realita, bude i jejich kolébkou. Musí dostat šanci a myslím, že se s tím počítalo od samého začátku, kdy andělé vyjádřili svou svobodnou vůli. Je tato úvaha postavena na reálné konstrukci? Těžko posoudit. Berme to jako alternativní příběh o původu existence člověka. Možná obsahuje zrnko pravdy, které by mohlo být fragmentem celku. Pak by toto zrnko mohlo uvolnit další informace. A možná se nakonec ukáže, že to bylo úplně jinak Tissa Použité zdroje: Smaragdové desky Thotha Atlanťana v interpretaci M. Doreala okno.eu cz stránky Jaroslava Chvátala Galaxie M51

Tajemní Strážci lidstva

Tajemní Strážci lidstva Tajemní Strážci lidstva Co si představit pod pojmem Strážci lidstva? A potřebují vlastně lidé nějaké Strážce? Před čím a proč vlastně by mělo být lidstvo chráněno? Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Vnímání reality pravda nebo fikce

Vnímání reality pravda nebo fikce Namísto avizovaného pojednání o tajemstvích magie, se vynořila nutnost podrobněji probrat a rekapitulovat to, o čem se hovořilo v předchozích úvahách a pokusit se tyto vědomosti nově uspořádat. Nepochopili

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Tajemství Života

Tajemství Života Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství života v komplexním smyslu je nejlépe a nejvíce střežené tajemství ve vesmíru. Od nepaměti lidé vynakládají úsilí na odhalení tohoto tajemství. Byli tací, kteří

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age RLB 266 Konce světa Konce a začátky z hlediska New Age Základní interpretační paradigmata: New Age jako pokračovatel či (pozdně)moderní podoba tzv. metafyzického náboženství (západního esoterismu) C. Albanese,

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce

Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce Dračí síla krve V kontextu informací, které jsme postupně poskládali a pokusili se vysvětlit, můžeme odvodit určité analogie s existujícími

Více

Přesně. Zkusme si to namalovat.

Přesně. Zkusme si to namalovat. Připomeňme si, co je hlavní zásadou, o které v Pansofii mluvíme. Je to svobodná vůle v konání každého archetypu podle jeho aktuálního stavu BYTÍ resp. dle jeho stavu poznání. Snažím se ukázat na číselné

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Tajemství Života 15. 01. 2009

Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství života v komplexním smyslu je nejlépe a nejvíce střežené tajemství ve vesmíru. Od nepaměti lidé vynakládají úsilí na odhalení tohoto tajemství. Byli tací, kteří

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Tajemství Elit moci. 30. září 2009

Tajemství Elit moci. 30. září 2009 Tajemství Elit moci 30. září 2009 V několika předešlých kapitolách jsem avizovala pojednání o té záhadné temné síle, která stojí v pozadí Elit moci, které ovládají lidstvo Incunabule. Stále jsem to odsouvala,

Více

Tajemství Zdroje

Tajemství Zdroje Tajemství Zdroje 24. 02. 2009 V předchozích kapitolách jsme si jaksi chaoticky odhalovali různá tajemství vesmíru i nás samotných. Abychom do tohoto zmatku vnesli trochu pořádku, podíváme se tentokrát

Více

Tajemství Mysli 21. 02. 2009

Tajemství Mysli 21. 02. 2009 Tajemství Mysli 21. 02. 2009 Tajemství mysli je vlastně Tajemství života, ve kterém jsme si popsali, jak se pod závojem našich životů skrývá Lež a současně Pravda. Většiny témat jsme se dotkli ale jen

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd!

1/2 + 2/1 = 3C. Dotkni se hvězd! Oltář zapomnění Lurae Drakonis 1/2 + 2/1 = 3C Dotkni se hvězd! Mrazivé Světlo hvězd, strnulý okamžik z času, kdy Země byla mladá a magickou krásou okouzlila samotný Vesmír tvořivý. Hrou Světla ji oděl

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení:

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení: Informatika I - 5 Sémiotický model informací Sémantická a pragmatická pravidla zpracování informací, znalosti, kompetence, hodnota informace, rozhodování. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace:

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Tajemství Energie. 1. února 2010

Tajemství Energie. 1. února 2010 Tajemství Energie 1. února 2010 Energie je neoddělitelnou součástí nejen našeho života, ale života vůbec. Celý vesmír, do poslední částečky, je závislý na energii. Je základním prvkem existence a sama

Více

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ.

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. (??) Počkejte, já Vám nerozumím. Jaké rovnice BYTÍ? Máme číselnou

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Vaši Árijové. Drazí, jsou věci, které přicházejí skrze souvislosti. Některé tyto záležitosti dozrály ke svému závěru, jiné k němu velice rychle spějí.

Vaši Árijové. Drazí, jsou věci, které přicházejí skrze souvislosti. Některé tyto záležitosti dozrály ke svému závěru, jiné k němu velice rychle spějí. Experiment,pro než byla Země stvořena, jako planeta lásky, aby po experimentu se do této role - ale již žité poznané lásky vrátila - tento experiment skončil. Jeho rozsah byl nebývalý až nezměrný - a tomu

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Pravda a její tajemství

Pravda a její tajemství Pravda a její tajemství Živá pravda, ta relativně jediná a skutečná, zbavená nánosů mnohých relativních pravd je prvotní pravda. Ne v časovém pojetí, ale ve smyslu základní konstanty. Taková pravda je

Více

Kontinuita lidské energie

Kontinuita lidské energie 2. Kontinuita lidské energie Dalším způsobem, jak porozumět povaze lidské energie, je možnost ji vidět jako kontinum, přičemž fyzická lidská energie bude na jednom konci pomyslné škály, spirituální na

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Člověk a společnost. 13. Etika. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Etika. Etika Etika Strana: 1 CZ.1.07/1.5.00/34.

Člověk a společnost. 13. Etika. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  Etika. Etika Etika Strana: 1 CZ.1.07/1.5.00/34. Člověk a společnost 13. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Manažerská psychologie 1

Manažerská psychologie 1 Manažerská psychologie 1 7. přednáška Time management Mgr. Petra Halířová Literatura Pacovský, Petr: Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha, Grada 2006. Gruber, David: Time management. Praha,

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 12.5.1914 Dallas - + 1994 Studovala: Přírodní vědy na University of Tennessee bc.

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

Pákové body Radek Pelánek

Pákové body Radek Pelánek Pákové body Radek Pelánek Zdroj Leverage points, Donella Meadows (1997) trochu filosofie, nejen technická věda může hodně záviset na interpretaci doporučuji přečíst si původní zdroj Poznámky aplikace systémového

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Teorie ošetřovatelství Začínají se formovat ve 2.polovině 20.století v USA a Kanadě Současnost specifické ošetřovatelské

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky. Evoluce pohybu

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky. Evoluce pohybu Masarykova univerzita Fakulta informatiky Evoluce pohybu IV109 Tomáš Kotula, 265 287 Brno, 2009 Úvod Pohyb je jedním ze základních projevů života. Zdá se tedy logické, že stejně jako ostatní vlastnosti

Více

Úvod. Není prozatím člověku odhaleno komplexní vědomí Mléčné Dráhy, natož komplexní databáze paměťových disků ostatních

Úvod. Není prozatím člověku odhaleno komplexní vědomí Mléčné Dráhy, natož komplexní databáze paměťových disků ostatních 1 Úvod Kompletní soubory genofondu galaktického člověka (matrice života) jsou zaznamenané, obrazně řečeno, v paměťovém disku galaxie Mléčné Dráhy. Tyto soubory kvantových informací budou postupně, tak

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31?

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31? V minulém díle jsem neuvedl komentář k obrázkům č. 31, 32 a 33. Při jejich výkladu jsme schopni vidět koridory, kterými postupně harmonizované částice letí. Myslím tím, všech 32 částic. Všichni lidé jsou

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu Část 4. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz září 2007 firma Object Consulting

Více

Jak vypadá člověk v té skutečné realitě co je pod těmi všemi virtuálními realitami ukryto?

Jak vypadá člověk v té skutečné realitě co je pod těmi všemi virtuálními realitami ukryto? Tajemství Reality 10. 06. 2009 Již od počátků naší lidské civilizace existovalo povědomí o tom, že vnímaná realita je vlastně iluzí. Duchovně založení jedinci věděli, že tato iluze Maja, je odrazem vědomí

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více