Obecná Zoologie Pro kombinované i denní studium biologie Doplněk skript Opora OZ, kap. 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná Zoologie Pro kombinované i denní studium biologie Doplněk skript Opora OZ, kap. 8"

Transkript

1 Obecná Zoologie Pro kombinované i denní studium biologie Doplněk skript Opora OZ, kap. 8 Zařízení a metody pro studium buněk a tkání Pouze pro osobní potřebu účastníka konzultace Šíření v rozporu se zákonem o autorských právech Mareš V., KBI, PřF UJEP Ústí n.l. Aktualizováno Pokud není uveden jiný zdroj materiál je z archivu autora

2 Metody a zařízení pro studium buněk a tkání Mikroskopy Světelné - Transmisní klasické fázový a DIF kontrast Inverzní pro buněčné kultury fázový a DIF kontrast Fluorescenční: klasické i inverzní konfokální luminiscentní -Elektronové - Transmisní Skanovací - Atomové (AMF) Doplňková zařízení viz další snímek

3 Obr označené * jsou z této publikace. Autoři jednotlivých kapitol jsou uvedeny u příslušných snímků

4

5 Opora OZ kap.9 Doplňková zařízení ke SM a EM: 1. Kreslící zařízení pro SM (Abbeho zrcátko, ramenový tubus, grafické tablety aj. ) 2. Fotografická zařízení pro SM a EM ( fotografické aparáty a digitalizační kamery) 3. Počítačová analýza mikroskopických obrazů 4. X-ray mikrodensitometrie pro stanovení chemických prvků Další speciální zařízení 1. Průtokové (flow-) cytofluorometry 2. Třídiče buněk (Cell sorters) 3. Separační centrifugy (pro isolaci buněk ) 4. Robotická zařízení pro tzv. microarrays ( mikrořady ) 5. Atomové mikroskopy (Atom Force Microscopy, AMS)

6

7 *

8 RS objektivu (RS) = Nejmenší vzdálenost mezi 2 body kdy ještě nesplývají v jeden RS = x λ/n.sin alfa n= refrakterní index skla, montovacího a imersního media sin alpha = ½ sinus vstupního úhlu světla = numerická apertura! (NA) λ=vlnová délka světla 0.61= konstanta pro tzv. inkoherentní světlo. Cave: modré světlo nm; zelené: 565 nm; červené : >600nm; Max. RS oka: um, SV: 0.2 um (200nm),

9 *

10 *

11 *

12 Typy světelných mikroskopů Klasické transmisní pro denní světlo Inverzní pro práci s buněčnými kulturami Fluorescenční Polarizační Pomocná zařízení Fázový kontrast Fotodokumentace a analýza obrazu

13 Rozlišovací schopnost objektivu (RS) = Nejmenší vzdálenost mezi 2 body kdy ještě nesplývají v jeden RS = x λ/n.sin alfa n= refrakterní index skla, montovacího a imersního media sin alfa = ½ sinus vstupního úhlu světla = numerická apertura! (NA) λ=vlnová délka světla 0.61= konstanta pro tzv. inkoherentní světlo

14

15 1. 3 Typy a vlastnosti objektivů pro SM: 1. Suché 2. Imersní: (olejové, nebo vodní) Vady objektivů a jejich korekce (kombinací vícero typů čoček z různých druhů skla- flintové, korundové,křemičité ): 1. Vada chromatická: Části spektra s odlišnou λ mají různý fokus neostrý obraz. Objektivy s korekcí pro 2 barvy: achromáty; pro 3 barvy: apochromáty 2. Vada sférická: Střed čočky láme světlo více než okraje neostrý obraz 3. Nerovnoměrné zakřivení zorného pole. Objektivy s korekcí: planapochromáty (dokonale ploché pole)

16 Nervová tkáň v trasnsmisním světelném mikroskopu Parafin, H&E, 400x

17 mozečku v trasnsmisním světelném mikroskopu fin, H&E, 200x

18 Kůra mozečku v trasnsmisním světelném mikroskopu Parafin, Luxol stain, 600x

19 Buňky ve fázovém kontrastu v kultuře (jádra a cytoplazma s organelami vč. cytoskeletu) * text z Jaečková a ost

20 Inverzní světelný mikroskop

21 *

22 * * text z Jaečková a ost

23 *

24 Mikrofilamenta zobrazena protilátkou proti aktinu fluorescenční technikou mouse mab anti-actin, anti mouse IgG-FITC

25

26 Konfokální mikroskop pracuje s laserovým (i) paprskem(y), kterými excituje fluorochrom navázaný na molekuly buňky. Mikroskop provádí automaticky skanování objektu v různých hloubkách. Získané obrazy automaticky zaznamenává a umožňuje tak prostorové ( 3D ) zobrazení molekul a organel v buňce. *

27 *Pala a Krist 2008

28 *

29 *

30 *

31 *

32 Výroba monoklonálních protilátek Ferenčík

33 9. 2 Elektronový mikroskop 1. Trasmisní (TEM) 2. Skanovací (SEM) RS EM = x λ/n.sin alfa = um (0.2 nm, 2A ) RS (λ elektronů nm ( V na katodě)

34

35 * *

36 EM gliových buněk v kultuře

37 Gliové buňky v kultuře extra situm (Skenovací elektronový mikroskop zobrazující povrch buněk) Optimální růstové podmínky Změny po chemicky vyvolané inhibici růstu

38 9.5 Příprava mikroskopických preparátů a jejich barvení Typy mikroskopických preparátů: a. Nátěry b. Otisky c. Roztlače d. řezy Fixace biologického materiálu: Denaturace a inaktivace bílkovin, především enzymů. Tím se zabrání samovolnému rozkladu tkáně lyszomálními enzymy (konservace tkáne). Denaturace bílkovin vyvolá změny prostorové konfigurace bílkovin a tím často zlepší dostupnost ( obnaží ) reaktivní funkční skupiny molekul buňky. Chemická fixativa (viz níže) mohou některé molekuly z buňky vyluhovat. Typy fixace: Fyzikální (zmražení, mrazové vysoušení, krátkodobé zvýšení teploty, mikrovlné záření) Chemická (formaldehyd, ethanol, methanol, aceton, kyselina octová, pikrová, osmičelá a j.) Nejčastěji použivané fixační směsi: Carnoyova tekutina (ethanol + octová kys.+ ev. chloroform, 6:3:1, Bakerova tekutina: 10% formol-chlorid vápenatý, Buinova tekutina: formalin 37% 25 ml, pikrová kyselina nasycená 75ml, octová kyselina ledová 5 ml).

39 Zalévání vzorku do zpevňujících medií Prosycení biologického vzorku pevnou látkou (viz níže) umožní krájení tenkých řezů. Předchází vyprání fixativa, dehydratace tkáně a její prosycení rozpustidlem zalévací hmoty. Nejčastější zalévací hmoty: Celoidin (nitrocelulóza v ethanolu), parafin, Paraplast-Plus (+ DMSO), sacharóza, polymerizující pryskřice pro EM Krájení Pro studium tkání pod mikroskopem je nezybtné, aby tloušťka prohlíženého objektu nebyla větší než průměrná velikost buněk (7-20 um). V opačném případě se totiž obrazy buněk překrývají. Řezy tkání se pro SM připravují na speciálních zařízeních, tzv. mikrotomech, s kovovým nožem. Dle konstrukce se mikrotomy dělí na sáňkové (objekt je pevně zachycen a pohybuje se nůž) a rotační (nůž je pevně uchycen a objekt se pobybuje). Krájení zmražených tkání se provádí na tzv. zmrazovacím mikrotomu nebo kryostatu, pracujícím při minus 20-30oC. Mikrotomy pro EM používá velmi tvrdý a ostrý skleněný nůž, který umožní krájet trvzenou pryskyřici o tlouštce řezu ve zlomích mikrometru.

40 9. 6 Barvení Cílem barvení je zobrazit bunňky pro pozorování ve SM nebo EM. Před vlastním barvením je nutno ze vzorku odstranit zalévací medium (např. parafin xylenem, pryskyřice methanolem a peroxidem vodíku. Preparáty pro EM se barví ionty těžkých kovù (Os, U aj.) ještě před zalitím do pryskyřice. Barvení orthochromatické: barva buněk a barviva je stejná. Barvení metachromatické: Barvivo barví některou komponentu biologického vzorku odlišně.

41 9.6.1 Přehledné (nespecifické) barvící metody: Barvení diachromy (chromogeny): Pigmenty pohlcující viditelnou část spektra. Vytvoření kovalentní vazby mezi ionizovanými skupinami organických molekul buněk a iontem barviva (=reaktivní látky s aromatickým řetězcem a vysoce pohyblivými elektrony). Kationická (basická) barviva (pararosanilin, basický fuchsin, kresylvioleť, toluidinová modř, hematoxylin) obsahují volné kationtové skupiny a váží se proto na aniontové skupiny organických molekul buněk (karboxylové, hydroxylové, fosfátové, sulfátové a další). Barví proto hlavně nukleové kyseliny a tzv. kyselé proteiny, obsahující četnější dikarboxylové aminokyseliny. Anionická (kyselá) barviva (žlutá kyselina pikrová, červený eosin a j.) obsahují volné aniontové skupiny se váží na kationtové skupiny organických molekul buněk (aminoskupiny, iminoskupiny sulfhydrylové, β-indolylové a imidazolylové, aj.). Barví např. basické tj. diamino aminokyseliny obsahující proteiny (histony).

42 9. 6 Speciální histochemické a cytochemické metody -74) Přímé barvení organických molekul (např. DNA Feulgenovou reakcí, polysacharidů alciánovou modří, RNA galocyanimem apod.) Katalytická histochemie enzymů (příloha str. 74) Enzym + jeho substrát---> štěp substrátu, který se převede na barevný produkt. Barevný produkt vzniká: (i) Srážením produktu enzymatické reakce s kationty těžkých kovù (Gomoriho reakce: kationtem těžkého kovu se sráží štěpný produkt, vzniklý činností enzymu. Průkaz fosfatáz, cholinesterázy, sulfatázy, glukuronidázy). Příklad: glycerofosforečnan sodný jako substrát fosfatáz + enzym + Ca > fosforečnan vápenatý. Přidání AgNO3 ---> fosforečnan stříbrný, který se redukuje na stříbro (ii) tzv. azokopulací. Bezbarvá diazoniová sùl je zbytkem syntetického štěpného substrátu přemění na azobarvivo. Vhodné pro fosfatázy, esterázy karboxylových kyselin, aminopetidázy aj. Příklad: fosforečný fosfát alfa naftolu + fosfatáza --> štěpný produkt na který se váže bezbarvá diazoniová sůl (Fast Blue B, Fast Red TR Salt a j.), která se přemění na barevný pigment (iii) Tzv. Indigogenní reakcí: Indoxyl, uvolněný enzymem z indoxyl-substrátu se oxiduje kyslíkem na indigo. Vhodné pro nespecifické esterázy, glukozidázy, galaktosidázy, fosfatázy. (iv) Tzv.tetrazoliovou reakcí: Tetrazoliová sůl je redukovaná vodíkem, který se uvolňuje ze syntetických substrátů flavinovými enzymy (jejichž přítomnost chceme prokázat), a která se mění na barevný a nerozpustný formazan. Vhodné pro dehydrogenázy, monoaminoxidázy, disacharidázy

43 Imunocytochemie (obr. 66 a příloha str. 71) Proti studované molekule se na zvířecím modelu nebo pomocí tzv. hybridomu v buněčné kultuře (viz níže) nejprve vyrobí (dnes již skoro vždy koupí) specifická protilátka, se kterou se buňky inkubují. Protilátka se tak specificky naváže na molekuly, které chceme studovat. Tato tzv. primární protilátka je bezbarvá a proto se musí vizualizovat přímým, nebo nepřímým navázáním-konjugací ( vmezeřením tzv. sekundární protilátky při tzv.nepřímé metodě barvení) vhodného fluorochromu (nejčastěji tzv. FITC, TRITC, Texas Red-Cy3, Cy5 a další s emisními spektry různé vlnové délky, barva zelená, modrá červena aj.). Příklad: Průkaz vimentinu, bílkoviny středních filamet cytoskeletu. Buňky se inkubují s primární protilátkou proti vimentinu, isolovanou ze séra např. králíka imunizovaného vimentinem. Následuje inkubace s protilátkou proti králičímu imunoglobulinu (vyrobenou např. na praseti nebo ovci a pod.), konjugovanou s některým fluorochromem (viz shora). Struktury obsahující vimentin zeleně fluoreskují po excitaci svìtlem specifické vlnové délky). Viz praktikum

44 Atom Force Microscopy (AFM)

45 Poznámka: (a) Protilátky izolované z krve imunizovaného zvířete obsahují imunoglobuliny proti mnoha epitopům (= usekům polypeptidického rětězce) dané látky-antigenu, např. vimentinu, který byl použit k imunizaci zvířete. Proto protilátky polyklonální, neboť jsou tvořeny vícero klony lymfocytů. Protilátky monoklonální se připravují v prvním kroku imunizací myši. Z imunizované myši se isolují lymfocyty, které se jednotlivě spojí (hybridizují) s nádorovými buňkami myší sleziny (myelomové buňky). Vznikají tzv. hybridomy, z nichž každý tvoří protilátky proti pouze jednomu epitopu (= úseku polypeptidického řetězce) daného antigenu (např. vimentinu). (b) Sekundární protilátka může být též konjugovaná s enzymem, např. křenovou peroxidázou (KPx),alkalickou fosfatázou a pod. Komplex je pak vizualizován inkubací se substrátem specifickým pro konjugovaný enzym, který je enzymem štěpen a který oxiduje další bezbarvou látku, která se mění na barevný produkt (např. KP rozkládá H2O2, který oxiduje bezbarvý diaminobenzidin na hnědý pigment).

46 Průtoková (flow-) cytofotometrie Třídiče buněk (cell sorters)

47 Blotting Podobně lze imunochemicky specifikovat bílkoviny isolované elektroforézou. Z elektroforetogramu se bílkoviny přenesou tzv. blottovaním (blott angl. sací papír) nebo elektrickým nábojem na speciální membránu, která se inkubuje s příslušnými protilátkami a dalšími reagenciemi. Metoda se označuje mezinárodně jako Western blotting v případě, že jsou takto studovány bílkoviny. Northern nebo Southern blotting se používá pro detekci sekvencí nukleových kyselin. V posledních 2 aplikacích se místo imunochemického postupu může použít i postup autoradiografický po předchozím označení tzv. nukletidové sondy radioizopem. Poznámka k terminologii. Blottovací metoda byla poprvé navržena E. Southernem pro izotopové studium DNA. Názvy modifikací podle světových stran jsou slovní hříčky. N (DNA-radio RNA, tzv.rna sonda) E Glycan-lectin W (Protein-protilátka) S (DNA-radio- DNA, tzv. DNA sonda) E. Southern

48

49

50

51 Macromolecule blotting and probing The terms northern, western and eastern blotting are derived from what initially was a molecular biology joke that played on the term Southern blotting, after the technique described by Edwin Southern for the hybridisation of blotted DNA. Patricia Thomas, developer of the RNA blot which then became known as the northern blot actually didn't use the term[2]. Further combinations of these techniques produced such terms as southwesterns (protein-dna hybridizations), northwesterns (to detect protein-rna interactions) and farwesterns (protein-protein interactions), all of which are presently found in the literature. Wikipedie. Northern (DNA-RNA) Eastern (glycan-lectin) Western (protein-protein) Southern (DNA-DNA) E. Southern

52 9. 10 Hybridizace nukleových kyselin Dvouvláknová DNA (double stranded DNA, dsdna) se denaturací teplem rozvlákní a na každé vlákno (single stranded DNA, ssdna) se naváže komplementárním párováním předem připravená jednovláknová molekula RNA, nebo fragment DNA (tzv. DNA sonda), které jsou označena isotopem nebo fluorochromem. Tento proces spojení nukleových kyselin se označuje jako hybridizace. Komplex se zviditelní autoradiograficky nebo ve fluorescenčně. Vpřípadě, že objektem stdua jsou celé buňky, lze takto lokalizovat např. geny v jádře i na jednotlivých chromozomech, studovat jejich expresi, vyhledávat mutované geny atp. Jde o tzv. hybridizaci in situ. Zkratka často používané FISH metody pak znamená Fluorescence In Situ Hybridization.

53 Microarrays DNA microarrays (arrays= řady, šiky, nepřekládá se do češtiny) jsou založeny rovněž na principu hybridizace nukleových kyselin. Na malou pevnou podložku (cca 2x2 cm) se roboticky nanese formou mikroteček několik set i více známých nukleotidových sond do řádků - arrays (průměr tečky cca 100 um, a více. Na takovýto čip se pak nanese nukleová kyselina jednoho nebo vícero studovaných vzorků( mrna po předchozím přepisu do DNA). Molekuly z obou vyšetřovaných vzorků jsou označeny 2 odlišnými fluorochromy (např. zeleně-fitc nebo červeně-tritc). V místě komplementární vazby nukleotidových sekvencí sond a vyšetřovaného vzorku (hybridizace) vznikne pevná vazba a objeví se odpovídající fluorescence. V případě vazby molekul 2 vzorků na týž gen vzniká sumaci obou fluorochromů barva žlutá až bílá. Vazba se vyhodnocuje se roboticky Protein microarays. Pracují na podobném principu. Reagovat se však nechává protein s protilátkou. Podrobněji v molekulární biologii Poznámka. Elektroforéza je způsob separace látek v elektrickém poli, ve kterém se látky pohybují ve směru opačného náboje. Klasickým nosičem je agarózový nebo polyakrylamidový gel, který funguje rovněž jako síto přes které se molekuly pohybují rychlostí nepřímo úměrnou jejich molekulové hmotnosti. Metoda má mnoho variant. Provádí se pomocí řady komerčních zařízení. V předkládaných skriptech je zmíněna ELFO separace bílkovin např. pro Western blotty, nukleových kyselin pro DNA finger printing, hybridizaci nukleových kyselin (Southern a Northern blotty, viz shora). Více v Základech chemie a fyziky a Molekulové biologii.

54

55 Microarrays Na destičku (chip) zhruba 2x2 cm je nanesen velký p pikomolárních množství tzv. DNA prób,charakteristic pro různé geny. Po inkubaci ve směsi fluorescenčně označených molekul i mrna zkoumaných buněk, doj navázání partnerských molekul principem párování nukleotidových bazí (hybridizace). mrna jedné sku je označena červeně, druhá skupina zeleně. Geny ex v obou skupinách buněk svítí žlutě až bíle. Nanášení i odečítání je robotické. Slouží k mapovaní genomu a jeho exprese.

56 Hybridization of the target to the probe

57

58 9.6.3 Izotopové značení molekul, organel a buněk- autoradiografie Radioaktivně značená prekurzorová molekula se po podání zvířeti nebo buňkám v kultuře inkorporuje do molekuly, organely a buňky, které chceme studovat. Místo inkorporace se zobrazí fotografickým principem pomocí speciální fotoemulse, která se navrství na histologický řez nebo jiný preparát buněk (autoradiografie). Studovat lze takto i rozložení např. iontů a anorganických molekul. Příklad: 3H-thymidin se podá zvířeti nebo živým buňkám v tkáňové kultuře. Inkorporuje se do DNA buněk v S-fázi buněčného cyklu. Nad buňkami se objeví mikroskopická černá zrníčka stříbra (viz preparáty na praktiku). Podobně je možno zobrazit radioaktivně značené fragmenty nukleových kyselin nebo bílkoviny rozdělené elektroforézou. Využití autoradiografie pro tento účel (tzv. Southern blott, viz též ) je dnes nejčastější. Neposkytuje však informaci o lokalizaci inkorporovaného izotopu v buňce. Příklad. Místo 3H-thymidinu se podá zvířeti nebo živým buňkám v tkáňové kultuře atypický nukleotid (nejčastěji bromdeoxyuridin), který buňka nerozpozná jako pozměněný a inkorporuje jej do DNA místo thymidinu. Způsob detekce pomocí protilátky proti bromodeoxyuridinu je uveden v následující kapitoly. Izotopové i imunocytochemické značení jaderné DNA se využívá k nepřímému studiu buněčného cyklu. Podíl značených buněk v celkové populaci určuje relativní délku S-fáze. Vpřípadě, že buňky již později nedělí (např. neurony), inkorporovaná značka ukazuje kde a kdy buňka procházela časnou proliferační fází (tzv. tracing buněk). Tato místa jsou vněkterých orgánech značně vzdálená místům konečné lokalizace diferencovaných buněk. Příklady na praktiku.

59 Isolace chromozomů hypotonickým šokem

60

61

MIKROSKOPIE POTRAVIN

MIKROSKOPIE POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MIKROSKOPIE POTRAVIN MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. doc. MVDr. Bohuslava

Více

8 Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury

8 Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury 8. Mikroskopické metody 1/9 8 Mikroskopické metody studia struktury a ultrastruktury buněk struktura buňky struktura cytoplazmy cytoskelet imunofluorescenční mikroskopie, fázový kontrast, interferenční

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

Buňky živočichů Iva Dyková

Buňky živočichů Iva Dyková Biologická laboratorní technika Buňky živočichů Iva Dyková Živočišné buňky - pozorování - dokumentace Buňky živočichů buňky rostlin Buňky živočichů zpravidla menší než rostlinné. Průměrná velikost 5-20

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY

MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÉ LABORATORNÍ METODY MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Mgr. Marta Dušková, Ph.D.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato kniha vznikla díky sponzorským příspěvkům a spolupráci firem: Nikon, Bamed a Biotech. Hlavní sponzor Další sponzoři HISTOPATOLOGICKÝ ATLAS Autorky:

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO. FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat BIOLOGIE A GENETIKA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO. FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat BIOLOGIE A GENETIKA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav biologie a chorob volně ţijících zvířat BIOLOGIE A GENETIKA NÁVODY NA CVIČENÍ Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. MVDr.

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

Fluorescenční a konfokální mikroskopie

Fluorescenční a konfokální mikroskopie Fluorescenční a konfokální mikroskopie Hana Sehadová, Biologické centrum AVČR, České Budějovice, 2011 Co je to fluorescence? některé látky (fluorofory) po ozáření (excitaci) světlem jsou schopny absorbovat

Více

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie MIKROSKOPY Mikroskopická technika je neodmyslitelnou součástí praktické mikrobiologie a mikroskop patří k základnímu vybavení každé laboratoře. 1. Popis zařízení Mikroskop je vlastně soustava čoček o jedné

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr

Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Univerzita Palackého v Olomouci Ústav biologie, Lékařská fakulta Praktická cvičení z biologie Zimní semestr Olomouc 2014 Podpořeno projektem EU: Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ LÉČIV NA BÁZI MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE NOSIČOVÝCH SYSTÉMŮ LÉČIV NA BÁZI MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE

Více

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie transmisní elektronový mikroskop skenovací elektronový mikroskop mikroskopie atomárních sil historie: komplexní vynález 20. století kombinace mnoha výsledku bádání v různých oblastech

Více

ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL

ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL ZÁKLADNÍ KURZ ANALÝZY STRUKTURY A INTERAKCÍ BIOMAKROMOLEKUL NÁVODY KE CVIČENÍM EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I. I. TURNUS: 23. 4. 27. 4. 2012 / II. TURNUS: 14. 5. 18. 5. 2012 ZÁKLADNÍ

Více

WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK

WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE SBORNÍK EDITOVAL: VÁCLAV BRÁZDA BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I. 31. 8. 5. 9. 2014 OPVK - WORSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, září 2014 WORKSHOP METOD EXPERIMENTÁLNÍ

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Mgr. Jan Černý PhD. Oddělení vývojové biologie, Katedra fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta UK v Praze janmartincerny@seznam.cz Klasická světelná mikroskopie sloužila

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA

BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA BIONANOTECHNOLOGIE NANOBIOTECHNOLOGIE NANOMEDICÍNA Tasilo Prnka Karel Šperlink červenec 2006 2006 Tasilo Prnka, Karel Šperlink OBSAH 1. ÚVOD 4 2. MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE 5 2.1. Biovýroba 6 2.2. Monoklonální

Více

Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění

Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 2, p. 89 95. Možnosti využití DNA čipů v molekulární diagnostice dědičných onemocnění Gojová L., Kozák L. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Fakultní

Více

Význam regulací signální cesty proteinu p53 v protinádorové léčbě: Inhibitory MAPK

Význam regulací signální cesty proteinu p53 v protinádorové léčbě: Inhibitory MAPK UNIVERZITA PARBUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra biologických a biochemických věd Význam regulací signální cesty proteinu p53 v protinádorové léčbě: Inhibitory MAPK DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Vedoucí

Více

Optické mikroskopy. 1) Úvod + 2) použití

Optické mikroskopy. 1) Úvod + 2) použití Optické mikroskopy Osnova : 1) Úvod 2) Použití 3) Historie 4) Princip zobrazení 5) Složení optického mikroskopu 6) Základní používané pojmy 7) Vady čoček + typy objektivů 8) Seznam firem na trhu 1) Úvod

Více

Enzymy X Y. Energie. Čas

Enzymy X Y. Energie. Čas EVA Enzymy Enzymy jsou biologické katalyzátory (bio)chemických reakcí. V převážné většině jsou to bílkoviny. Donedávna se předpokládalo, že jsou to výlučně bílkoviny, katalytická aktivita byla ale zjištěna

Více

Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA

Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Posouzení citlivosti, specifity a přesnosti identifikace nefermentujících Gram-negativních tyčinek pomocí PCR-HRMA

Více

MIKROSKOP. Historie Jeden z prvních jednoduchých mikroskopů sestavil v roce 1676 holandský obchodník a vědec Anton van Leeuwenhoek.

MIKROSKOP. Historie Jeden z prvních jednoduchých mikroskopů sestavil v roce 1676 holandský obchodník a vědec Anton van Leeuwenhoek. MIKROSKOPIE E- mailový zpravodaj MIKROSKOP firmy Olympus Journal of Scanning Probe Microscopy (http://www.aspbs.com/jspm.html) Materials Today, 2008, New Microscopy Special Issue MIKROSKOP Historie Jeden

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více