Obecná Zoologie Pro kombinované i denní studium biologie Doplněk skript Opora OZ, kap. 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná Zoologie Pro kombinované i denní studium biologie Doplněk skript Opora OZ, kap. 8"

Transkript

1 Obecná Zoologie Pro kombinované i denní studium biologie Doplněk skript Opora OZ, kap. 8 Zařízení a metody pro studium buněk a tkání Pouze pro osobní potřebu účastníka konzultace Šíření v rozporu se zákonem o autorských právech Mareš V., KBI, PřF UJEP Ústí n.l. Aktualizováno Pokud není uveden jiný zdroj materiál je z archivu autora

2 Metody a zařízení pro studium buněk a tkání Mikroskopy Světelné - Transmisní klasické fázový a DIF kontrast Inverzní pro buněčné kultury fázový a DIF kontrast Fluorescenční: klasické i inverzní konfokální luminiscentní -Elektronové - Transmisní Skanovací - Atomové (AMF) Doplňková zařízení viz další snímek

3 Obr označené * jsou z této publikace. Autoři jednotlivých kapitol jsou uvedeny u příslušných snímků

4

5 Opora OZ kap.9 Doplňková zařízení ke SM a EM: 1. Kreslící zařízení pro SM (Abbeho zrcátko, ramenový tubus, grafické tablety aj. ) 2. Fotografická zařízení pro SM a EM ( fotografické aparáty a digitalizační kamery) 3. Počítačová analýza mikroskopických obrazů 4. X-ray mikrodensitometrie pro stanovení chemických prvků Další speciální zařízení 1. Průtokové (flow-) cytofluorometry 2. Třídiče buněk (Cell sorters) 3. Separační centrifugy (pro isolaci buněk ) 4. Robotická zařízení pro tzv. microarrays ( mikrořady ) 5. Atomové mikroskopy (Atom Force Microscopy, AMS)

6

7 *

8 RS objektivu (RS) = Nejmenší vzdálenost mezi 2 body kdy ještě nesplývají v jeden RS = x λ/n.sin alfa n= refrakterní index skla, montovacího a imersního media sin alpha = ½ sinus vstupního úhlu světla = numerická apertura! (NA) λ=vlnová délka světla 0.61= konstanta pro tzv. inkoherentní světlo. Cave: modré světlo nm; zelené: 565 nm; červené : >600nm; Max. RS oka: um, SV: 0.2 um (200nm),

9 *

10 *

11 *

12 Typy světelných mikroskopů Klasické transmisní pro denní světlo Inverzní pro práci s buněčnými kulturami Fluorescenční Polarizační Pomocná zařízení Fázový kontrast Fotodokumentace a analýza obrazu

13 Rozlišovací schopnost objektivu (RS) = Nejmenší vzdálenost mezi 2 body kdy ještě nesplývají v jeden RS = x λ/n.sin alfa n= refrakterní index skla, montovacího a imersního media sin alfa = ½ sinus vstupního úhlu světla = numerická apertura! (NA) λ=vlnová délka světla 0.61= konstanta pro tzv. inkoherentní světlo

14

15 1. 3 Typy a vlastnosti objektivů pro SM: 1. Suché 2. Imersní: (olejové, nebo vodní) Vady objektivů a jejich korekce (kombinací vícero typů čoček z různých druhů skla- flintové, korundové,křemičité ): 1. Vada chromatická: Části spektra s odlišnou λ mají různý fokus neostrý obraz. Objektivy s korekcí pro 2 barvy: achromáty; pro 3 barvy: apochromáty 2. Vada sférická: Střed čočky láme světlo více než okraje neostrý obraz 3. Nerovnoměrné zakřivení zorného pole. Objektivy s korekcí: planapochromáty (dokonale ploché pole)

16 Nervová tkáň v trasnsmisním světelném mikroskopu Parafin, H&E, 400x

17 mozečku v trasnsmisním světelném mikroskopu fin, H&E, 200x

18 Kůra mozečku v trasnsmisním světelném mikroskopu Parafin, Luxol stain, 600x

19 Buňky ve fázovém kontrastu v kultuře (jádra a cytoplazma s organelami vč. cytoskeletu) * text z Jaečková a ost

20 Inverzní světelný mikroskop

21 *

22 * * text z Jaečková a ost

23 *

24 Mikrofilamenta zobrazena protilátkou proti aktinu fluorescenční technikou mouse mab anti-actin, anti mouse IgG-FITC

25

26 Konfokální mikroskop pracuje s laserovým (i) paprskem(y), kterými excituje fluorochrom navázaný na molekuly buňky. Mikroskop provádí automaticky skanování objektu v různých hloubkách. Získané obrazy automaticky zaznamenává a umožňuje tak prostorové ( 3D ) zobrazení molekul a organel v buňce. *

27 *Pala a Krist 2008

28 *

29 *

30 *

31 *

32 Výroba monoklonálních protilátek Ferenčík

33 9. 2 Elektronový mikroskop 1. Trasmisní (TEM) 2. Skanovací (SEM) RS EM = x λ/n.sin alfa = um (0.2 nm, 2A ) RS (λ elektronů nm ( V na katodě)

34

35 * *

36 EM gliových buněk v kultuře

37 Gliové buňky v kultuře extra situm (Skenovací elektronový mikroskop zobrazující povrch buněk) Optimální růstové podmínky Změny po chemicky vyvolané inhibici růstu

38 9.5 Příprava mikroskopických preparátů a jejich barvení Typy mikroskopických preparátů: a. Nátěry b. Otisky c. Roztlače d. řezy Fixace biologického materiálu: Denaturace a inaktivace bílkovin, především enzymů. Tím se zabrání samovolnému rozkladu tkáně lyszomálními enzymy (konservace tkáne). Denaturace bílkovin vyvolá změny prostorové konfigurace bílkovin a tím často zlepší dostupnost ( obnaží ) reaktivní funkční skupiny molekul buňky. Chemická fixativa (viz níže) mohou některé molekuly z buňky vyluhovat. Typy fixace: Fyzikální (zmražení, mrazové vysoušení, krátkodobé zvýšení teploty, mikrovlné záření) Chemická (formaldehyd, ethanol, methanol, aceton, kyselina octová, pikrová, osmičelá a j.) Nejčastěji použivané fixační směsi: Carnoyova tekutina (ethanol + octová kys.+ ev. chloroform, 6:3:1, Bakerova tekutina: 10% formol-chlorid vápenatý, Buinova tekutina: formalin 37% 25 ml, pikrová kyselina nasycená 75ml, octová kyselina ledová 5 ml).

39 Zalévání vzorku do zpevňujících medií Prosycení biologického vzorku pevnou látkou (viz níže) umožní krájení tenkých řezů. Předchází vyprání fixativa, dehydratace tkáně a její prosycení rozpustidlem zalévací hmoty. Nejčastější zalévací hmoty: Celoidin (nitrocelulóza v ethanolu), parafin, Paraplast-Plus (+ DMSO), sacharóza, polymerizující pryskřice pro EM Krájení Pro studium tkání pod mikroskopem je nezybtné, aby tloušťka prohlíženého objektu nebyla větší než průměrná velikost buněk (7-20 um). V opačném případě se totiž obrazy buněk překrývají. Řezy tkání se pro SM připravují na speciálních zařízeních, tzv. mikrotomech, s kovovým nožem. Dle konstrukce se mikrotomy dělí na sáňkové (objekt je pevně zachycen a pohybuje se nůž) a rotační (nůž je pevně uchycen a objekt se pobybuje). Krájení zmražených tkání se provádí na tzv. zmrazovacím mikrotomu nebo kryostatu, pracujícím při minus 20-30oC. Mikrotomy pro EM používá velmi tvrdý a ostrý skleněný nůž, který umožní krájet trvzenou pryskyřici o tlouštce řezu ve zlomích mikrometru.

40 9. 6 Barvení Cílem barvení je zobrazit bunňky pro pozorování ve SM nebo EM. Před vlastním barvením je nutno ze vzorku odstranit zalévací medium (např. parafin xylenem, pryskyřice methanolem a peroxidem vodíku. Preparáty pro EM se barví ionty těžkých kovù (Os, U aj.) ještě před zalitím do pryskyřice. Barvení orthochromatické: barva buněk a barviva je stejná. Barvení metachromatické: Barvivo barví některou komponentu biologického vzorku odlišně.

41 9.6.1 Přehledné (nespecifické) barvící metody: Barvení diachromy (chromogeny): Pigmenty pohlcující viditelnou část spektra. Vytvoření kovalentní vazby mezi ionizovanými skupinami organických molekul buněk a iontem barviva (=reaktivní látky s aromatickým řetězcem a vysoce pohyblivými elektrony). Kationická (basická) barviva (pararosanilin, basický fuchsin, kresylvioleť, toluidinová modř, hematoxylin) obsahují volné kationtové skupiny a váží se proto na aniontové skupiny organických molekul buněk (karboxylové, hydroxylové, fosfátové, sulfátové a další). Barví proto hlavně nukleové kyseliny a tzv. kyselé proteiny, obsahující četnější dikarboxylové aminokyseliny. Anionická (kyselá) barviva (žlutá kyselina pikrová, červený eosin a j.) obsahují volné aniontové skupiny se váží na kationtové skupiny organických molekul buněk (aminoskupiny, iminoskupiny sulfhydrylové, β-indolylové a imidazolylové, aj.). Barví např. basické tj. diamino aminokyseliny obsahující proteiny (histony).

42 9. 6 Speciální histochemické a cytochemické metody -74) Přímé barvení organických molekul (např. DNA Feulgenovou reakcí, polysacharidů alciánovou modří, RNA galocyanimem apod.) Katalytická histochemie enzymů (příloha str. 74) Enzym + jeho substrát---> štěp substrátu, který se převede na barevný produkt. Barevný produkt vzniká: (i) Srážením produktu enzymatické reakce s kationty těžkých kovù (Gomoriho reakce: kationtem těžkého kovu se sráží štěpný produkt, vzniklý činností enzymu. Průkaz fosfatáz, cholinesterázy, sulfatázy, glukuronidázy). Příklad: glycerofosforečnan sodný jako substrát fosfatáz + enzym + Ca > fosforečnan vápenatý. Přidání AgNO3 ---> fosforečnan stříbrný, který se redukuje na stříbro (ii) tzv. azokopulací. Bezbarvá diazoniová sùl je zbytkem syntetického štěpného substrátu přemění na azobarvivo. Vhodné pro fosfatázy, esterázy karboxylových kyselin, aminopetidázy aj. Příklad: fosforečný fosfát alfa naftolu + fosfatáza --> štěpný produkt na který se váže bezbarvá diazoniová sůl (Fast Blue B, Fast Red TR Salt a j.), která se přemění na barevný pigment (iii) Tzv. Indigogenní reakcí: Indoxyl, uvolněný enzymem z indoxyl-substrátu se oxiduje kyslíkem na indigo. Vhodné pro nespecifické esterázy, glukozidázy, galaktosidázy, fosfatázy. (iv) Tzv.tetrazoliovou reakcí: Tetrazoliová sůl je redukovaná vodíkem, který se uvolňuje ze syntetických substrátů flavinovými enzymy (jejichž přítomnost chceme prokázat), a která se mění na barevný a nerozpustný formazan. Vhodné pro dehydrogenázy, monoaminoxidázy, disacharidázy

43 Imunocytochemie (obr. 66 a příloha str. 71) Proti studované molekule se na zvířecím modelu nebo pomocí tzv. hybridomu v buněčné kultuře (viz níže) nejprve vyrobí (dnes již skoro vždy koupí) specifická protilátka, se kterou se buňky inkubují. Protilátka se tak specificky naváže na molekuly, které chceme studovat. Tato tzv. primární protilátka je bezbarvá a proto se musí vizualizovat přímým, nebo nepřímým navázáním-konjugací ( vmezeřením tzv. sekundární protilátky při tzv.nepřímé metodě barvení) vhodného fluorochromu (nejčastěji tzv. FITC, TRITC, Texas Red-Cy3, Cy5 a další s emisními spektry různé vlnové délky, barva zelená, modrá červena aj.). Příklad: Průkaz vimentinu, bílkoviny středních filamet cytoskeletu. Buňky se inkubují s primární protilátkou proti vimentinu, isolovanou ze séra např. králíka imunizovaného vimentinem. Následuje inkubace s protilátkou proti králičímu imunoglobulinu (vyrobenou např. na praseti nebo ovci a pod.), konjugovanou s některým fluorochromem (viz shora). Struktury obsahující vimentin zeleně fluoreskují po excitaci svìtlem specifické vlnové délky). Viz praktikum

44 Atom Force Microscopy (AFM)

45 Poznámka: (a) Protilátky izolované z krve imunizovaného zvířete obsahují imunoglobuliny proti mnoha epitopům (= usekům polypeptidického rětězce) dané látky-antigenu, např. vimentinu, který byl použit k imunizaci zvířete. Proto protilátky polyklonální, neboť jsou tvořeny vícero klony lymfocytů. Protilátky monoklonální se připravují v prvním kroku imunizací myši. Z imunizované myši se isolují lymfocyty, které se jednotlivě spojí (hybridizují) s nádorovými buňkami myší sleziny (myelomové buňky). Vznikají tzv. hybridomy, z nichž každý tvoří protilátky proti pouze jednomu epitopu (= úseku polypeptidického řetězce) daného antigenu (např. vimentinu). (b) Sekundární protilátka může být též konjugovaná s enzymem, např. křenovou peroxidázou (KPx),alkalickou fosfatázou a pod. Komplex je pak vizualizován inkubací se substrátem specifickým pro konjugovaný enzym, který je enzymem štěpen a který oxiduje další bezbarvou látku, která se mění na barevný produkt (např. KP rozkládá H2O2, který oxiduje bezbarvý diaminobenzidin na hnědý pigment).

46 Průtoková (flow-) cytofotometrie Třídiče buněk (cell sorters)

47 Blotting Podobně lze imunochemicky specifikovat bílkoviny isolované elektroforézou. Z elektroforetogramu se bílkoviny přenesou tzv. blottovaním (blott angl. sací papír) nebo elektrickým nábojem na speciální membránu, která se inkubuje s příslušnými protilátkami a dalšími reagenciemi. Metoda se označuje mezinárodně jako Western blotting v případě, že jsou takto studovány bílkoviny. Northern nebo Southern blotting se používá pro detekci sekvencí nukleových kyselin. V posledních 2 aplikacích se místo imunochemického postupu může použít i postup autoradiografický po předchozím označení tzv. nukletidové sondy radioizopem. Poznámka k terminologii. Blottovací metoda byla poprvé navržena E. Southernem pro izotopové studium DNA. Názvy modifikací podle světových stran jsou slovní hříčky. N (DNA-radio RNA, tzv.rna sonda) E Glycan-lectin W (Protein-protilátka) S (DNA-radio- DNA, tzv. DNA sonda) E. Southern

48

49

50

51 Macromolecule blotting and probing The terms northern, western and eastern blotting are derived from what initially was a molecular biology joke that played on the term Southern blotting, after the technique described by Edwin Southern for the hybridisation of blotted DNA. Patricia Thomas, developer of the RNA blot which then became known as the northern blot actually didn't use the term[2]. Further combinations of these techniques produced such terms as southwesterns (protein-dna hybridizations), northwesterns (to detect protein-rna interactions) and farwesterns (protein-protein interactions), all of which are presently found in the literature. Wikipedie. Northern (DNA-RNA) Eastern (glycan-lectin) Western (protein-protein) Southern (DNA-DNA) E. Southern

52 9. 10 Hybridizace nukleových kyselin Dvouvláknová DNA (double stranded DNA, dsdna) se denaturací teplem rozvlákní a na každé vlákno (single stranded DNA, ssdna) se naváže komplementárním párováním předem připravená jednovláknová molekula RNA, nebo fragment DNA (tzv. DNA sonda), které jsou označena isotopem nebo fluorochromem. Tento proces spojení nukleových kyselin se označuje jako hybridizace. Komplex se zviditelní autoradiograficky nebo ve fluorescenčně. Vpřípadě, že objektem stdua jsou celé buňky, lze takto lokalizovat např. geny v jádře i na jednotlivých chromozomech, studovat jejich expresi, vyhledávat mutované geny atp. Jde o tzv. hybridizaci in situ. Zkratka často používané FISH metody pak znamená Fluorescence In Situ Hybridization.

53 Microarrays DNA microarrays (arrays= řady, šiky, nepřekládá se do češtiny) jsou založeny rovněž na principu hybridizace nukleových kyselin. Na malou pevnou podložku (cca 2x2 cm) se roboticky nanese formou mikroteček několik set i více známých nukleotidových sond do řádků - arrays (průměr tečky cca 100 um, a více. Na takovýto čip se pak nanese nukleová kyselina jednoho nebo vícero studovaných vzorků( mrna po předchozím přepisu do DNA). Molekuly z obou vyšetřovaných vzorků jsou označeny 2 odlišnými fluorochromy (např. zeleně-fitc nebo červeně-tritc). V místě komplementární vazby nukleotidových sekvencí sond a vyšetřovaného vzorku (hybridizace) vznikne pevná vazba a objeví se odpovídající fluorescence. V případě vazby molekul 2 vzorků na týž gen vzniká sumaci obou fluorochromů barva žlutá až bílá. Vazba se vyhodnocuje se roboticky Protein microarays. Pracují na podobném principu. Reagovat se však nechává protein s protilátkou. Podrobněji v molekulární biologii Poznámka. Elektroforéza je způsob separace látek v elektrickém poli, ve kterém se látky pohybují ve směru opačného náboje. Klasickým nosičem je agarózový nebo polyakrylamidový gel, který funguje rovněž jako síto přes které se molekuly pohybují rychlostí nepřímo úměrnou jejich molekulové hmotnosti. Metoda má mnoho variant. Provádí se pomocí řady komerčních zařízení. V předkládaných skriptech je zmíněna ELFO separace bílkovin např. pro Western blotty, nukleových kyselin pro DNA finger printing, hybridizaci nukleových kyselin (Southern a Northern blotty, viz shora). Více v Základech chemie a fyziky a Molekulové biologii.

54

55 Microarrays Na destičku (chip) zhruba 2x2 cm je nanesen velký p pikomolárních množství tzv. DNA prób,charakteristic pro různé geny. Po inkubaci ve směsi fluorescenčně označených molekul i mrna zkoumaných buněk, doj navázání partnerských molekul principem párování nukleotidových bazí (hybridizace). mrna jedné sku je označena červeně, druhá skupina zeleně. Geny ex v obou skupinách buněk svítí žlutě až bíle. Nanášení i odečítání je robotické. Slouží k mapovaní genomu a jeho exprese.

56 Hybridization of the target to the probe

57

58 9.6.3 Izotopové značení molekul, organel a buněk- autoradiografie Radioaktivně značená prekurzorová molekula se po podání zvířeti nebo buňkám v kultuře inkorporuje do molekuly, organely a buňky, které chceme studovat. Místo inkorporace se zobrazí fotografickým principem pomocí speciální fotoemulse, která se navrství na histologický řez nebo jiný preparát buněk (autoradiografie). Studovat lze takto i rozložení např. iontů a anorganických molekul. Příklad: 3H-thymidin se podá zvířeti nebo živým buňkám v tkáňové kultuře. Inkorporuje se do DNA buněk v S-fázi buněčného cyklu. Nad buňkami se objeví mikroskopická černá zrníčka stříbra (viz preparáty na praktiku). Podobně je možno zobrazit radioaktivně značené fragmenty nukleových kyselin nebo bílkoviny rozdělené elektroforézou. Využití autoradiografie pro tento účel (tzv. Southern blott, viz též ) je dnes nejčastější. Neposkytuje však informaci o lokalizaci inkorporovaného izotopu v buňce. Příklad. Místo 3H-thymidinu se podá zvířeti nebo živým buňkám v tkáňové kultuře atypický nukleotid (nejčastěji bromdeoxyuridin), který buňka nerozpozná jako pozměněný a inkorporuje jej do DNA místo thymidinu. Způsob detekce pomocí protilátky proti bromodeoxyuridinu je uveden v následující kapitoly. Izotopové i imunocytochemické značení jaderné DNA se využívá k nepřímému studiu buněčného cyklu. Podíl značených buněk v celkové populaci určuje relativní délku S-fáze. Vpřípadě, že buňky již později nedělí (např. neurony), inkorporovaná značka ukazuje kde a kdy buňka procházela časnou proliferační fází (tzv. tracing buněk). Tato místa jsou vněkterých orgánech značně vzdálená místům konečné lokalizace diferencovaných buněk. Příklady na praktiku.

59 Isolace chromozomů hypotonickým šokem

60

61

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

IMUNOCYTOCHEMICKÁ METODA JEJÍ PRINCIP A VYUŽITÍ V LABORATOŘI

IMUNOCYTOCHEMICKÁ METODA JEJÍ PRINCIP A VYUŽITÍ V LABORATOŘI IMUNOCYTOCHEMICKÁ METODA JEJÍ PRINCIP A VYUŽITÍ V LABORATOŘI Radka Závodská, PedF JU v Českých Budějovicích Imunocytochemická metoda - použítí protilátky k detekci antigenu v buňkách (Imunohistochemie-

Více

Hybridizace nukleových kyselin

Hybridizace nukleových kyselin Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů za dvou jednořetězcových a komplementárních molekul Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. Denaturace DNA oddělení komplementárních

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

Metody v histologii Mikroskop Vj. 4

Metody v histologii Mikroskop Vj. 4 Metody v histologii Mikroskop 2013 Vj. 4 Organizace praktických cvičení Příprava histologického preparátu Mikroskop Barvicí metody Práce s mikroskopem (preparáty) Oraganizace praktických cvičení Prezence

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

histologie je nauka o mikroskopické skladbě organismu zkoumá skladbu těla živočišného i rostlinného, důležitá v humánní medicíně histologický preparát

histologie je nauka o mikroskopické skladbě organismu zkoumá skladbu těla živočišného i rostlinného, důležitá v humánní medicíně histologický preparát Histologické a (imuno)histochemické metody histologie je nauka o mikroskopické skladbě organismu zkoumá skladbu těla živočišného i rostlinného, důležitá v humánní medicíně histologický preparát zhotovený

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

Využití a princip fluorescenční mikroskopie Využití a princip fluorescenční mikroskopie fyzikálně chemický děj Fluorescence typem luminiscence (elektroluminiscence, fotoluminiscence, radioluminiscence a chemiluminiscenci) patří mezi fotoluminiscenční

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Histochemie a imunohistochemie, elektronová mikroskopie

Histochemie a imunohistochemie, elektronová mikroskopie Histochemie a imunohistochemie, elektronová mikroskopie Příprava histologických preparátů pro vyšetření světelným mikroskopem je sled pracovních úkonů v laboratoři, které mají za cíl vytvořit co nejlépe

Více

Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program. Přednáška 4.

Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program. Přednáška 4. Struktura a skladba potravin Magisterský studijní program Přednáška 4. Zobrazovací techniky a jejich využití při studiu struktury a skladby potravin. Téma 1. Světelná mikroskopie Přehledné a cílené barvící

Více

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 Hybridizační metody v diagnostice Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. Laboratoř molekulární

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického

Více

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků 1 Popis vzorku Podle tohoto postupu se vyšetřují vzorky různých druhů masných výrobků. Pomocí histochemického barvení lze prokázat přítomnost škrobových zrn a na jejich základě vyslovit podezření o použití

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence (např. světluška) světlo fotoluminiscence fluorescence (emisní záření jen krátkou dobu po skončení exitačního záření)

Více

F l u o r e s c e n c e

F l u o r e s c e n c e F l u o r e s c e n c e Fluorescenční mikroskopie Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence světlo fotoluminiscence Vyvolávající záření exitační fluorescence

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze 1 Popis vzorku Podle protokolu č. 04 lze vyšetřit vzorky různých druhů masných výrobků na přítomnost pšeničné bílkoviny. 2 Detekční limit vyšetření Přítomnost pšeničné bílkoviny lze spolehlivě prokázat,

Více

Seminář izolačních technologií

Seminář izolačních technologií Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 a 1305/2009 Úpravy a aktualizace: Pavla Chalupová ÚMFGZ MZLU v Brně 1 Lokalizace jaderné DNA 2 http://www.paternityexperts.com/basicgenetics.html

Více

Fluorescenční vyšetření rostlinných surovin. 10. cvičení

Fluorescenční vyšetření rostlinných surovin. 10. cvičení Fluorescenční vyšetření rostlinných surovin 10. cvičení Cíl cvičení práce s fluorescenčním mikroskopem detekce vybraných rostlinných surovin Princip nepřímé dvojstupňové IHC s použitím fluorochromu Fluorescenční

Více

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA Cytogenetika telomera chromosom jádro centomera telomera buňka histony páry bazí dvoušroubovice DNA Typy chromosomů Karyotyp člověka 46 chromosomů 22 párů autosomů (1-22 od největšího po nejmenší) 1 pár

Více

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE Fluorescence Fluorescence je jev, kdy látka absorbuje ultrafialové záření nebo viditelné světlo s krátkou vlnovou délkou a emituje viditelné světlo s delší vlnovou délkou než má světlo absorbované Emitace

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace Nukleové kyseliny Úvod Makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí informaci. Jsou to makromolekulární látky uspořádané do dlouhých. Řadí se mezi tzv.. Jsou přítomny ve buňkách a virech. Poprvé

Více

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Nukleové kyseliny příručka pro učitele Téma Nukleové kyseliny je završením základních kapitol z popisné chemie a je tedy zařazeno až na její závěr. Probírá se v rámci jedné, eventuálně

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Metody molekulární biologie

Metody molekulární biologie Metody molekulární biologie 1. Základní metody molekulární biologie A. Izolace nukleových kyselin Metody využívající různé rozpustnosti Metody adsorpční Izolace RNA B. Centrifugační techniky o Princip

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Izolace RNA doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Metodiky izolace RNA celková buněčná RNA ( total RNA) zahrnuje řadu typů RNA, které se mohou lišit svými fyzikálněchemickými vlastnostmi a tedy i nároky na jejich

Více

Základy světelné mikroskopie

Základy světelné mikroskopie Základy světelné mikroskopie Kotrba, Babůrek, Knejzlík: Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006. zvětšuje max. 2000 max. 1 000 000 cca 0,2 mm stovky nm až desetiny nm rozlišovací mez = nejmenší

Více

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy

a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy 1 Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny (NK) sice tvoří malé procento hmotnosti buňky ale významem v kódování genetické informace a její expresí zcela nezbytným typem biopolymeru všech živých soustav a)

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

Nové metody v průtokové cytometrii. Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P.

Nové metody v průtokové cytometrii. Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P. Nové metody v průtokové cytometrii Vlas T., Holubová M., Lysák D., Panzner P. Průtoková cytometrie Analytická metoda využívající interakce částic a záření. Technika se vyvinula z počítačů částic Počítače

Více

Histologické techniky

Histologické techniky Histologické techniky stručný přehled Iva Dyková Histologická / histopatologická vyšetření Histologické techniky Histologická technika soubor postupů, kterými připravíme tkáně pro mikroskopické vyšetření

Více

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Hybridizace doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2013 Obsah přednášky 1) Způsoby provedení hybridizace 2) Hybridizace v roztoku 3) Příprava značených sond 4) Hybridizace

Více

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Ivo Frébort 4. Metody molekulární biologie I Izolace DNA a RNA Specifické postupy pro baktérie, kvasinky, rostlinné a živočišné tkáně U RNA nutno zabránit kontaminaci

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

Molekulárně biologické a cytogenetické metody

Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologickému vyšetření obvykle předchází na rozdíl od všech předcházejících izolace nukleových kyselin, což je ve většině případů DNA jako nositelka

Více

DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům v souladu s 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k veřejné zakázce

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Molekulárně biologické metody v mikrobiologii. Mgr. Martina Sittová Jaro 2014

Molekulárně biologické metody v mikrobiologii. Mgr. Martina Sittová Jaro 2014 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii Mgr. Martina Sittová Jaro 2014 Harmonogram 1. den Izolace DNA 2. den Měření koncentrace DNA spektrofotometricky, real-time PCR 3. den Elektroforéza Molekulární

Více

Principy a příklady imunohistochemie

Principy a příklady imunohistochemie Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni Principy a příklady imunohistochemie příručka pro studenty MUDr. Milena Beranová, Ph.D. Mgr. Zbyněk Tonar leden 2002 Práce byla podporována grantem FRVŠ F3

Více

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. Polymer Institute Brno Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, ČVUT

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

Analýza DNA. Co zjišťujeme u DNA DNA. PCR polymerase chain reaction. Princip PCR PRINCIP METODY PCR

Analýza DNA. Co zjišťujeme u DNA DNA. PCR polymerase chain reaction. Princip PCR PRINCIP METODY PCR o zjišťujeme u DN nalýza DN enetickou podstatu konkrétních proteinů Mutace bodové (sekvenční delece nebo inzerce nukleotidů), chromosomové aberace (numerické, strukturální) Polymorfismy konkrétní mutace,

Více

Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin

Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin Metody používané v MB analýza proteinů, nukleových kyselin Nukleové kyseliny analýza a manipulace Elektroforéza (délka fragmentů, čistota, kvantifikace) Restrikční štěpení (manipulace s DNA, identifikace

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY Zdravotní nezávadnost potravin Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 OBSAH: Základní charakteristika Staphylococcus aureus Stafylokokové enterotoxiny

Více

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti Vysvětlete co znamená pojem α-aminokyselina Jaký je rozdíl mezi D a L řadou aminokyselin Kolik je základních stavebních aminokyselin a z čeho jsou odvozeny

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Mgr. Jan Černý PhD. Oddělení vývojové biologie, Katedra fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta UK v Praze janmartincerny@seznam.cz Klasická světelná mikroskopie sloužila

Více

(cv03) Metody výroby mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv

(cv03) Metody výroby mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv Mikroskopické techniky rostlinných pletiv (cv03) Metody výroby mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv Osnova této prezentace příprava vzorků měkčení vzorků mikrotomy výroba preparátů barvení řezů

Více

Techniky mikroskopie povrchů

Techniky mikroskopie povrchů Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: Skupina: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Trvalý preparát: mícha Vyhledejte nervové buňky (neurony) ve ventrálních rozích šedé hmoty míšní. Pozorujte při zvětšení, zakreslete

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno Diagnostické metody v analýze potravin Matej Pospiech, FVHE Brno Důvody diagnostiky potravin Dodržování legislativních požadavků Vlastní kontrola v provozu Národní legislativa Evropská a mezinárodní legislativa

Více

Základem je vazba molekul imunoglobulinů s molekulami antigenů ve tkáni.

Základem je vazba molekul imunoglobulinů s molekulami antigenů ve tkáni. IMUNOHISTOCHEMIE Základem je vazba molekul imunoglobulinů s molekulami antigenů ve tkáni. Jsou techniky, které využívají mono- či polyklonální značené protilátky, kterými lokalizujeme a vizualizujeme příslušné

Více

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví René Kizek 12.04.2013 Fluorescence je fyzikálně chemický děj, který je typem luminiscence. Luminiscence se dále dělí

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější

Více

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka Optická konfokální mikroskopie a Pavel Matějka 1. Konfokální mikroskopie 1. Princip metody - konfokalita 2. Instrumentace metody zobrazování 3. Analýza obrazu 2. Konfokální 1. Luminiscenční 2. Ramanova

Více

Antiparalelní beta list

Antiparalelní beta list Antiparalelní beta list Paralelní beta list Schematický model beta listu (stužkový) Proteiny obsahují zpětné kličky (beta kličky nebo vlásenkové ohyby). Obvykle je CO skupina i-té aminokyseliny vázána

Více

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus příručka pro učitele Metabolismus příručka pro učitele Obecné informace Téma Metabolismus je určeno na čtyři až pět vyučovacích hodin. Toto téma je zpracováno jako jeden celek a záleží na vyučujícím, jak jej rozdělí. Celek

Více

Mikročipy v mikrobiologii

Mikročipy v mikrobiologii Mikročipy v mikrobiologii doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2014 Obsah přednášky 1) Charakteristika biočipů, DNA microarrays a DNA chip 2) Výroba čipů, charakteristika

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Studium p ítomnosti protein v bu kách (analýza proteomu)

Studium p ítomnosti protein v bu kách (analýza proteomu) Studium p ítomnosti protein v bu kách (analýza proteomu) Metody pro stanovení fyzické p ítomnosti protein : polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE) westernový p enos imunoprecipitace imunohistochemie

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více