RENOVACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY v.1.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENOVACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY v.1.3"

Transkript

1 Vysoké uení technické v Brn, fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie, odbor svaování a PÚ RENOVACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY v.1.3 Pouze pracovní verze bez konené úpravy a bez ady aplikací Brno Autor: ing. Jaroslav Kubíek

2 OPRAVY A RENOVACE SVAOVÁNÍM A NAVAOVÁNÍM Renovace a opravy Obnova poškozené souásti z hlediska tvarového (opravení odlomených ástí, doplnní povrchového opotebení) - funkního (odolnost proti opotebení, tecí vlastnosti, odolnost proti vysokým teplotám) - provozní schopnosti - bezpenosti (spolehlivost souásti pi dlouhodobém zatížení) Poškození povrchových vrstev je hlavní píinou vyazování opotebených souástí z provozu. Toto poškození povrchu lze pedpokládat u pibližn 80-90% vyazovaných strojních díl. Navaování je významnou technologií renovací opotebených souástí, pi kterém se získávají pvodní rozmry a tvar souásti se stejnými, ale astji lepšími vlastnostmi povrchu a tím výrazn vyššími užitnými vlastnostmi. Efektivita renovací navaováním se pohybuje do cca 70% ceny nového náhradního dílu nebo nástroje. Závisí na ad faktor: ceny a dostupnosti nové souásti, pracnosti výroby, dostupnosti potebných zaízení, rozsahu poškození, nutnosti dokonovacích operací a cenou pídavných materiál (dále PM). Hlavní podmínkou úspšnosti renovace je správná analýza druhu opotebení, vlivu prostedí, pracovních podmínek a na základ tohoto rozboru návrh odpovídající technologie navaování a výbr píslušného pídavného materiálu. Rozdlení: opravy oprava vadných svar (trhliny, bubliny ) svar vydrážkovat a následn svait za stejných podmínek (mat.+pm) dle pvodní postupu WPS - opravy destrukce po haváriích (petížení jeáb,most), deformace konstrukcí renovace zvýšení užitné hodnota souásti zlepší se mechanické a fyzikální vlastnosti mat. 90% poškození se dje z povrchu, souást je vyazena z provozu renovace se provádí se rozdílným materiálem, podmínky specifické dle materiálu, široké spektrum možností a druh pídavných materiál. Postup renovace: Posouzení charakteru a rozsahu vady (opotebení) princip vzniku opotebení (petížení, druh opotebení, medium) volba metody renovace parametry renovace (pedehev, dohev,parametry navaování) Identifikace druhu a stavu ZM odjiskení a spektometru, odvrtání, u neželezných mat. kapkovou metodou pomocí hydroxid. Vypracování technologického postupu WPS parametry navaování, ochranný plyn, tavidlo, tep. pedehevu, ochlazení, Vlastní provedení

3 NAVAOVÁNÍ PLAMENEM - používá se pevážn na speciální aplikace, plamen redukní s pebytkem acetylénu 7,5%. l 1 l 2 l 2 /l Peb. 0 3,5 7, [%] C 2 H 2 Plamen by ml mít malou výstupní rychlost MKKÝ do 90m/s (rovinnost návaru) Postup: 1.) pedehev povrchu na cca 1200ºC (obsahu C v tl. 0,1 0,2mm získáme litinu) 2.) povrch se nataví 0,2mm 3.) Podávání PM bez kontaktu s tavící lázní (bez zední) 4.) Doba tavení na vyištní, únik plyn a neistot 5.) Ukonení: - celkový mírný ohev vyrovnání naptí Charakteristické rysy navaování plamenem: - návar bez propalu prvku (oxidace prvku je minimální) - s minimálním zedním se ZM (nepromísí se do návaru základní materiál) - plošné tepelné zatížení ( relativn nižší naptí v návaru) - relativn vysoký pedehev brání k praskání návaru - pi správném seízení hladký povrch bez nerovností Pro tenké plechy: ZM se podloží Cu, protože dobe odvádí teplo a ZM se nepeheje.

4 Materiály pro plamenové technologie V oblasti návaru se používají slitiny na základ Fe, Co a Ni. Návarové trubiky: Fe, Ni trubiky plnné karbidy WC-Co (vel. 0,5 8mm) použití: šneky dopravník hornin kobaltové a niklové slitiny (STELLIT, NIMONIC, HASTELLOY) - dobrá odolnost pi zadírání, ušlechtilé kovy, použití na dosedací plochy ventil, erpadla a armatury P: - Slitiny STELLIT složení: Co základ, cca 25%Cr, 6 18%W, 0,2 2,5%C.

5

6 DVOUFÁZOVÝ NÁVAR Technologie založená na petavení naneseného povlaku materiálu na bázi niklu. Postup: 1.) Pedehev z dvodu lepší pilnavosti a omezení odrazu ástic PM (T p =300ºC ) 2.) Nástik celé plochy protioxidaní povlak 0,3 0,5mm 3.) Petavení (a pidáváním PM) protioxidaního povlaku na tl. cca 0,1mm tl. bez PM tep. petavení T p -1100ºC s nízkou rychlostí plamene v PL <90m/s požadavkem je vysoký výkon hoáku rychleji se nataví povrch

7 Pídavný materiál základ Ni, B, Si tvrdost v rozmezí 20 65HRC dle legujících písad Cr,W, Mo, V, atd. Tvrdost zajišují a boridy a silicidy Cr, B, Cr 3 B 2, CrB 2, Ni 3 B, Ni 3 B 4 +Si B psobí jako tavidlo Další leg. prvky: C, Cr, W, Mo, Cu tvoí karbidy - WC, W 2 C, Cr 3 C 3 vynikající vlast. odolnost proti zadírání do 550ºC pi mr. zatížení 55Mpa (dobré kluzné vlast.) Využití: - tecí dvojice, uložení (ložiska)

8 NAVAOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM Charakteristika: - bodové tepelné zatížení, rychlost navaování je mnohem vyšší než u plamene, díky bod. tep. zatížení je nebezpeí vzniku trhlin (nad 0,3%C v ZM)jeden z dvodu pedehevu, pi navaování obloukem první vrstva vykazuje zední cca 50% pokles tvrdosti, vysoká rychlost ochlazení zpsobí zakalení.

9 NAVA OVÁNÍ RUNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Zásady pro navaování runí obalenou elektrodou: - použití elektrody s bazickým nebo rutilovým obalem - sušení elektrod 100ºC/h + 350ºC/2h, krátké housenky (50mm) - používá se bazický obal rafinace P,S a dezoxidace O 2 - tzv. studená struska má velký vliv na propal legujících prvk. Samotné legování lze provádt obalem. vodivý obal - obsahuje kovy oblouk se dá zapálit pes obal. - požadavek na vodorovné navaování z hora (vysoká tekutost návarových kov) - krátký oblouk bez rozkyvu doporuuje se rovné vedení - pedehev snížení teplotního rozdílu mezi místem svaování a materiálem a prodloužení doby tuhnutí, vyrovnání tep. roztažností mat. a návarového mat. - dohev bu v peci nebo zábalu, zásypu nenavauje se: - nitridový povrch nitridovou vrstvu je teba odstranit, na zakalený povrch souást se musí vyžíhat Renovace: pi velkých tl. návar možnost podložení svarovým kovem nízkouhlíkové oceli, nebo navaením austenitické CrNi oceli z dvodu lepší vazby mezi návarem a ZM a vyrovnání teplotní roztažnosti návaru a ZM.

10

11 Navaování v ochranných plynech: MIG/MAG, WIG, Používají se pedevším plnné dráty s náplní legujících prvk, karbid a struskotvorných písad. Rozmry plnných drát od 1,2 do 4,0 mm P.: Železné slitiny na bázi Fe s legováním Cr 5 30%, obsah C 0,2 3,8%, v nkterých typech až 5,5% a pro zvýšení pevnosti Mo až do 16%. Nápln vtšinou karbidické. WIG zde se spec. vyrábí návarové mat. v oblasti NO tlakové lití, zápustky, formy,. - nízký proud, dlouhé pulzy ØW elektrody 0,5mm

12

13 Návary pod tavidlem: používají se všechny druhy drát, plnných drát, pásk a plnných pásk. Návary: korozivzdorné jedná se o páskový PM tl. 0,5-š.20-60mm (na plošný návar) navaovací plnné pásky tl 1 3mm š mm, chem složení PM je až ve 3 vrstv návaru a v tch prvních dvou jsou návary zedné. Legování tavidlem: p.: drát A tavidlo F104 s.k. -0,2%C 0%Cr tvrdost 200HB, A legující tavidlo FK504 s.k. -0,5%C 3,5%Cr tvrdost 500HB Navaování plazmou: charakteristika: - penízkovitý vzhled návaru, promísení do 1%, výtžnost prášku 95%, vysoká istota a hladkost návaru. Využití: - dosedací plochy výfukových ventil navaené STELLITEM NAVAOVÁNÍ PLAZMOU A MIKROPLAZMOU Svaování a navaování plazmou je metoda známá a používaná relativn dlouhou dobu. Pro stabilizaci elektrického oblouku a vznik koncentrovaného plazmového paprsku je nutno ionizovat min. 30% plazmového plynu nejastji Ar, Ar + H 2, He + Ar, N 2. Plazmový paprsek dosahuje vysokých teplot až K a hustota energie plazmy se pohybuje kolem 10 6 W.cm -2. Rychlost ohevu tímto zdrojem tepla je tedy velmi vysoká a specifické vnesené teplo do základního materiálu je nízké. S tím úzce souvisí i malá tepeln ovlivnná oblast, nízká úrove deformací, minimální natavení základního materiálu a velmi malé promísení

14 návaru se základním materiálem. Vrstva promísení nad 10% je maximáln do hloubky 0,5 mm od rozhraní základní materiál návar. Požadované vlastnosti návaru deklarované složením pídavného materiálu lze oekávat od tloušky návaru cca 1 mm. K minimalizaci tepelného ovlivnní pispívá také možnost impulsního prbhu proudu s regulací frekvence v rozmezí 0 až 1000Hz. Další výhody navaování plazmou jsou: - návary bez pór, bublin a edin s metalurgickým spojením se základním materiálem, -velmi malé pídavky na opracování návaru cca 0,5mm, -minimální propal legujících prvk, -velmi vysoká výtžnost práškových pídavných materiál (nad 90%), -široký sortiment druh pídavných materiál ( dráty, tyinky, trubiky a prášky), -možnost automatizace, - snížení doby navaování, -zvýšení technické úrovn a bezpenosti práce. Jako pídavné materiály se v souasnosti používají pedevším slitiny na bázi kobaltu, niklu a vysokolegovaných ocelí s tvrdostí od 250 HB do 70 HRC (FeCrNbVSiMnBC, ) a tepelnou odolností vybraných superslitin (CoCrNiMoC) do 900 C. Vysokou stabilitu plazmového paprsku lze využít i pi velmi malých proudech. Tzv. mikroplazma umožuje svaování i pi proudech 0,05 A s energií paprsku soustednou na malou plochu. Této možnosti se využívá pro svaování tenkých folií 0,025 až 0,5 mm a také pro navaování hran stižných a obrábcích nástroj pomocí nástrojových ocelí pípadn slitin na bázi kobaltu nebo niklu. Mikroplazmu lze také úspšn použít pro navaování plošných návar napíklad poškozených vtokových kanál, erodovaných stn forem nebo funkních ploch pi havarijních situacích. Nejvhodnjší složení pídavných materiál je stejné jako základní materiál forem.

15

16

17 Navaování laserem Využití laseru v technické praxi je skuten velmi široké. Navaování fokusovaným svazkem foton je jen další z možných aplikací. Princip navaování spoívá v tavení PM deponovaného na povrch žárovým nástikem, pojivem nebo galvanicky, nejastji však tavením práškového PM neseného na povrch substrátu inertním plynem. V závislosti na rozložení energie laseru na ploše a rychlosti pohybu svazku je možné tavit prášek do návaru s difúzním spojením se substrátem, nebo ásten natavit i základní materiál s metalurgickým spojením. Optimální hustota energie laseru se pohybuje mezi 10 5 až 10 6 W.cm -2 a navaovat lze rovinné plochy a rotaní vnjší i vnitní plochy v tlouškách 50 až 1000 µm. Nejastji používané PM jsou na bázi železných a kobaltových slitin s tvrdostí cca 60 HRC, niklových slitin s tvrdostí 64 HRC, karbid wolframu a molybdenu s tvrdostí 1600 HV, karbidu niobu o tvrdosti 2000 HV a materiálu s nejvyšší tvrdostí 3200 HV karbidu titanu.

18 Elektrovibraní navaování Je založeno na metod MIC/MAG založené na pohybujícím se drátu - Ø drátu 1,4 1,6mm (i plnné), Obvodová rychlost 60m/hod, - Frekvence kmitání f = 60 90Hz, - Nízké naptí U=10V, I=70 150A, Amplituda a = 0,5 3mm Ochrana: PLYN (CO 2 ili Ar+CO 2 ), KAPALINA (NaOH, NaCO 3, GLYCERIN, OLEJ) Princip: Drát se piblíží k základnímu mat. a zapálí se oblouk, pak se drát oddaluje a oblouk stále hoí s penosem kovu vznikne bodový návar a drát se stále oddaluje, až oblouk zhasíná a drát se zastaví. Pak se celý proces opakuje. Použití: spíše rotaní souásti (hídele, ložisková uložení železniních soukolí,..)

19 Elektrokontaktní navaování Bylo vyvinuto pro navaování píst hydraulických válc stojek pro dlní zaízení. Rotaní souást se otáí mezi dvma Cu kladkami a impulzním proudem s vysokou intenzitou probíhá ohev ve dvou kontaktních místech. V míst 1. dochází k deformaci drátu a navaení a v míst 2 slouží dochází k zahlazení návaru. T ohevu = 0,8 0,9T tavení, I= A, Bez promísení se ZM, Ø1,6 mm drátu dá tl. návaru cca 0,4 0,6mm Pídavný materiál: - martenzitická nerezavjící ocel, berilyová bronz (vynikající tvrdost a kluzné vlastnosti.)

20 MIKRONAVAOVÁNÍ Specifickým problémem renovací je oprava poškozených a opotebených nástroj. Hlavním požadavkem pi renovacích forem a nástroj je minimalizovat tepelné ovlivnní základního materiálu. Pi bžných zpsobech svaování a navaování (ROE, MAG, MIG,WIG, atd.) vzniká znan rozsáhlá tepeln ovlivnná oblast šíky 1-4 mm. Tyto technologie se využívají pedevším pro renovace siln poškozených nástroj nap. zápstek pro zápustové kování nebo vylomených hran velkých stižných nástroj. Pro tyto technologie je nabízen velmi široký sortiment pídavných materiál. Tepeln ovlivnná oblast vlivem prodlané transformaní pemny vykazuje rozdílné strukturní složení, velikost zrn a rozdílnou tvrdost. Výsledkem je zmna napjatosti v okolí svaru, která spolu s tvrdými a kehkými fázemi mže iniciovat vznik trhlin. Z tchto dvod je doporueno pro celou adu aplikací zaadit po navaování tepelné zpracování. Nkdy je tepelné zpracování nutné i pro dosažení odpovídajících mechanických vlastností návaru. V každém pípad jakéhokoliv lokálního tepelného zatížení pesných forem (nap.na plasty) kokil na tlakové lití nebo tváecích nástroj vede k prostorovým deformacím a zmnám rozmr. V souasnosti existuje nkolik metod, které umožují navaování s minimálním tepelným

21 zatížením základního materiálu a tím omezení degradaních pochod. Mikronavaování je užitené pro opravu nástroj, licích kokil a forem pro plasty, pryž a keramiku. Výhody: - vlivem nízkého vneseného tepla nedochází k degradaci ZM a jeho deformaci, velmi malá tepeln ovlivnná oblast, v návarech nejsou vlivem vyvozeného tlaku žádné bubliny a póry, dokonovací operace broušením, leštní bez problému, dostatený sortiment PM. - možnost aplikací na všechny druhy poškození forem a nástroj, rychlé a jednoduché ovládání, svaování bez ochranných plyn a tavidel, ekologická technologie Použití: - poškození stižných hran, kolíkových otvor, dlících rovin, vyhazova, jader, oprava povrchu svar po klasických metodách svaování, oprava poškozených ploch rýhováním, erozí taveninou, studeným spojem, odstranní chyb tískového a elektroerozního opracování, pi konstrukních zmnách, vzorkových formách. IMPULSNÍ MIKRONAVAOVÁNÍ Impulsní mikrosvaování je nová technologie jejíž princip je založen na tavení PM elektrickými impulsy rotující elektrody. Zdroj dává krátký, ale velmi vysoký proudový impulz, proud je A, doba impulsu je v mikrosekundách. Frekvence proudových impuls je velmi malá ( doba mezi impulsy je 0,5 s ) takže nedochází k difúzi tepla do matriálu a teplota okolí svaru se udrží pod teplotou popouštní nástrojových ocelí. Spolen s PM se nataví tenká vrstva základního materiálu a vytváí se metalurgický spoj s velmi dobrou vazbou. Tlouška návaru se pohybuje mezi 0,1-0,4 mm a v pípad požadavku vtší tloušky se navauje na nkolik vrstev. Rotaní elektroda pipojena na kladný pól zdroje zajišuje pomocí magnetické vložky nesení práškového PM, které jsou po natavení tlakem ruky tvarovány do požadovaného tvaru. Požadovaný tvar povrchu se dosáhne použitím vhodného rozmru elektrody ( prmry 2, 2.4 a 5 mm, magnetické 3 a 4 mm ) a regulací parametr svaování ( proud, taktová frekvence impuls ). Pídavné materiály se dodávají v tchto formách: práškové PM o zrnitosti 100µm, pásky tloušky 0,1-0,2 mm šíky 5-30 mm nebo drátky φ 0,2-0,4 mm. Pro tuto technologii je nabízeno více než 20 typ rzných PM pedevším vysokolegovaných a nástrojových ocelí, ale také niklové a kobaltové slitiny. Snahou je zvolit pro renovaci stejný materiál jako základní materiál. Metoda impulsního mikronavaování byla poprvé použita v roce 1990 k opravám funkních ploch forem na plasty a dále se rozšíila na formy pro tlakové lití a pryž, lze renovovat obrábcí a tváecí nástroje nap. hrany stižnic a stižník,razníky, ostí odvalovacích fréz nebo výstružník. V souasnosti tato zaízení nabízí pražské zastoupení firmy EOC Normalien a praktické zkušenosti má firma ALFA - CHROM, Bruntál. ELEKTROJISKROVÉ MIKRONAVAOVÁNÍ Další metoda vhodná pro renovace i tvorbu nových povrch je elektrojiskrové navaování založené na principu elektroeroze. Elektroda tvoená nap. karbidem wolframu je pipojena na kladný pól stejnosmrného zdroje vybaveného kondenzátory a elektronickým ízením výstupních parametr. Pomocí vibrátoru se elektroda rozkmitá na 100 Hz a piblíží k povrchu souásti. Pi krátkodobém doteku 1/100 s je povrch nástroje vystaven impulsm elektrického výboje a lokáln ohát nad teplotu pekrystalizace, ímž dojde k zakalení v tloušce nkolika desítek mikrometr. Souasn je pi výboji povrch elektrody pehátý a ástice WC,W 2 C se nataví na povrch nástroje kde rychle chladnou. Souasn se vytváí

22 mikroplazma kde disociovaný vzdušný dusík s uhlíkem a zákl. materiálem vytváejí chemickou vazbu a pispívají k vytvrzení povrchu materiálu na tvrdost až 75 HRC. Samotný návar má tloušku 2-40 µm a tvrdost dosahuje až 82 HRC.Krom WC se jako PM používá vysokolegované a nástrojové oceli v zušlechtném stavu. Povlaky se vyznaují vynikající pilnavostí k ZM a lze je táhnout, ohýbat a snášejí i rázové zatížení. Povlak se dá leštit diamantem nebo SiC, zvyšuje žáruvzdornost a odstranit se dá tryskáním korundem. Zaízení vyrábí firma JOKE pod oznaením TUCADUR Nkteré píklady aplikací: postupový stižný nástroj na motorové plechy. Renovace - hrany a plochy propadu. Životnost vzrostla o 220%. kombinovaný stižný a ohybový nástroj na zámkové štítky. Renovace - ohybová elist (studené spoje)a otvory stižnice. Životnost vzrostla o 280%. protlaování za studena, nástroj na ochrannou objímku. Renovace - rádius prtlaníku a hrany prtlanice ( zadírání a pipékání mat.). Životnost se zvýšila na 600%. protlaování za tepla, nástroj na hliníkový profil. Renovace - prchod prtlanice (napékání hliníku) Životnost vyšší o 660%. ODPOROVÉ MIKRONAVAOVÁNÍ Nový typ odporového mikrosvaování firmy NOVAPAX pod oznaením SPOTRON TZ 100 umožuje opravy forem a nástroj krátkým vysokoenergetickým výbojem kondenzátoro-vého obvodu.výstupní energie dosahuje až 100 W pi proudu A a naptí 0-10 V. Prmr elektrod je 2,3 a 5 mm, PM je opt nabízen ve form prášk cca 80 µm, pásk tl. 0,1 až 0,2 mm o rozmrech 5 x 150 mm, nebo drátk prmr 0,2-0,3 mm. VÝHODY TECHNOLOGE MIKRONAVAOVÁNÍ vlivem velmi malého množství vneseného tepla nedochází k degradaci základního materiálu a jeho deformaci velmi malá tepeln ovlivnná oblast v návarech nejsou vlivem vyvozeného tlaku žádné bubliny a póry dokonovací operace leštní, broušení bez problém dostatený sortiment PM možnost aplikací na všechny druhy poškození forem a nástroj rychlé a jednoduché ovládání svaování bez ochranných plyn a tavidel ekologické technologie OBLASTI POUŽITÍ poškození stižných hran, kolíkových otvor,dlících rovin, vyhazova, jader oprava povrchu svar po klasických metodách svaování oprava poškozených ploch rýhováním, erozí taveninou,studeným spojem odstraování chyb tískového a elektroerozivního opracování pi konstrukních zmnách, vzorkových formách a modifikacích

23 ochranný plyn laser pomocný plazmový hlavní zdroj plyn zdroj ochranný plyn PM práše k Obr.1 Navaování mikroplazmou. Obr. 2 Navaování laserem. tlak ruky kmitání prášek zdroj zdroj Obr. 3 Impulsní mikronavaování. Obr.4 Elektrojiskrové mikronavaování. OPRAVY LITINOVÝCH ODLITK Litinové odlitky nesvauje jako konstrukní celky tém vždy se jedná o opravy slévárenských vad nebo prasklé odlitky po petížení. Pro svaování litiny, tak mžeme použít také nízkouhlíkovou ocel. Ovšem v pechodových vrstvách tepeln ovlivnné oblasti vznikají tvrdé vrstvy nízkouhlíkový martenzit piléhající k oceli, dále vysokouhlíkový martenzit ve stední vrstv a pokud se zvýší obsah uhlíku nad 2,5%, tak v dsledku ochlazení vzniká karbid železe bílá litina ( ledeburit - tvrdá, kehká fáze). Litina vykazuje pi svaování charakteristické rysy : - vznik trhlin lokálním ohevem malá plasticita litiny,malý interval tuhnutí, litina rychle oxiduje nad T OX =1350ºC, nevyrovnává tep. pnutí nutnost svarového kovu s vysokou plasticitou nebo vysoký pedehev u svaování Litina vystavená delší dobu vysokým teplotám je prakticky nesvaitelná a spálený povrch není možné odstranit v dostatené hloubce. Nelze úspšn svaovat spálenou litinu z dvodu oxidace hranic zrn postupné vytavování bez vznik tavné lázn.

24 na mastnou litinu použít polštáování, které se opracuje, v TOO vznik TROSTITU, MARTENZITU, LEDEBURITU. Svary délka 30 45mm, pi svaování za studena se dají ješt temovat, (spec. kladívkem se vnáší do svaru tlakové naptí) Pi svaování tvárné litiny v míst svaru vzniká šedá litina absence okovacích prvk Mg. Píprava svarových ploch Vadné místo na odlitku je zapotebí ádn oistit, tzn. zbavit veškerých zbytk písku, rzi a organických látek, pop. odstranit vrstvy nasycenou dusíkem, nachromované plochy, kemíkové plochy apod. Obzvlášt pi svaování za studena je nutné souást dkladn odmastit, nejlépe vyvaením v odmašovacím prostedku. Svaovaný odlitek mže být napaden také chemickou korozí. V tomto pípad musíme napadenou povrchovou vrstvu odstranit Zjišování rozsahu poškození Pi vzniku trhlin na odlitku mžou mít tyto trhliny rozdílný tvar, rozsah a umístní. Bývají vtšinou patrné pouhým okem, avšak u vtvených trhlin musíme pro zajištní celého rozsahu trhliny použít nkterou z nedestrukních zkoušek, nejastji prážkovou magnetickou nebo penetraní. Poté, kdy je trhlina ádn oznaena, provádí se její úprava pro svaování. Konce trhliny se odvrtají. Tím se zamezí další šíení trhliny. Dále se odvrtané konce spojí, dle možností adou vyvrtaných otvor, frézováním, vydrážkováním i vysekáním. Odvrtaný konec trhliny se buto zcela zavaí, nebo se pi mén dležitých opravách tzv. zazátkuje. Vhodný je plynulý výbh za odvrtanou dírou až k povrchu odlitku. Pi úprav trhliny drážkováním je teba poítat se vznikem bílé litiny ve vrstv 1-2 mm, která znesnaduje vlastní svaování. Drážkování tedy použijeme pouze v pípad, kdy je svaované místo nedostupné pro bžné zpsoby tískového obrábní. V tomto pípad musí být konce trhliny opateny stehovým svarem, nejlépe je ovšem opt odvrtat. V nkterých pípadech se trhlina stáhne pínými stehy, piemž se využívá zmenšování objemu chladnoucího kovu. Takový steh mže udržen tlak vody až 3 atm. Volba úkos

25 Pi svaování vtších tlouštk se svarové hrany úkosují. Tvar úkos se volí takový, aby zaruoval dobrou pístupnost. Tvar úkosu záleží hlavn na použité technologii. Pi svaování vtších tlouštk se používá V-tvar s úhlem rozevení 90, pop. V-tvar se zvtšenou smáecí plochou a úhlem rozevení asi 70. Je-li pístupná také odvrácená strana odlitku, používá se X-tvar s úhlem rozevení asi 60. Materiály tlouštk do 3-4 mm se neúkosují. Rzné tvary úkos znázorují obr.: Jak odhadnout svaitelnost šedé litiny Pro uspokojivý výsledek svaování je nutné alespo pedem odhadnout svaitelnost šedé litiny. V praxi pi opravách zejména starších odlitk zpravidla není k dispozici dokumentace ohledn použitého materiálu a chemický rozbor vtšinou není možné dlat z asových i finanních dvod. Proto je nezbytné k neznámému odlitku pistupovat intuitivn a ídit se dle následujících orientaních bod:!" # $ % &$% '% '% & ( )$*"%%! & '$

26 '% +,", - )" ( * ", $.! #, $ &$ / $ $$ 0, " Zpsoby svaování litin Svaování za tepla ºC: u souástí,které mžeme celé ohát na danou teplotu. Souásti do 1000kg plamenem litinové tye, které mají 3,5%C a 3 3,5%Si., tavidlo, je to podobné jako u pájení na základ bóru, poškození vydrážkujeme a zasypeme tavidlem, pak v tavidle tavíme tyinku. Plamen mírn redukní. el. oblouk holá litinová elektroda, tavení pod vrstvou tavidla,teplota se musí držet na konstantní hodnot a na závr je nutný dohev s mírným poklesem teploty v peci. (3-5hod) z dvodu snížení tvrdosti. Sva. za poloohevu pi tep ºC: PM jako za studena, pro tenkostnné, tvarov nároné souásti. Sva. za studena 20 50ºC : elektrický oblouk obalené elektrody na základ vysoce plastických kov: - Ni+6%Mn nebo 2%Fe. Nákladná.Není vhodná na opracované plochy lesklé plochy, - Ni+Fe(50/50) po smísení s litinou se vytváí stíbrná skvrna, vytváí oblasti austenitické oceli. -Ni+Cu (70/30 75/25) se barevn blíží barv litiny, proto se mže použít na opracované plochy. - Fe+Cu (75/25) ostrvky mdi v železe. - Bronzová elektroda CuSn5-cínový bronz, barevn odlišné od litiny, velmi dobré plastické vl. Využívá se zídka. - plnné dráty Ni je základ, podobné jako Ni+Fe. - pájení mosaznou pájkou, vhodné i pro tvárnou a temperovanou litinu. POVRCHOVÉ ÚPRAVY Úel PÚ: - protikorozní ochrana - dekorativní funkce - zmna fyzikálních vlastností povrchu (tvrdost, zmna koeficientu tení, zmna tepelné a elektrické vodivosti povrchu, zvýšení otruvzdornosti, reflexivity atd.) Pochody pi vytvoení povrchové vrstvy: chemická, fyzikální nebo difúzní cesta.

27 Povrchové vrstvy lze rozdlit na: Anorganické vytvoené nebo nanesené, Kovové povlaky, Tenké vrstvy PVD a CVD, Organické nátry a plastické hmoty PEDÚPRAVY Pedepsaná úprava povrchu souásti ped vlastním pochodem je nutnou podmínkou pro získání kvalitního a trvanlivého povlaku, nebo vrstva s odpovídajícími vlastnostmi. Zahrnuje: Odmašování, moení,tryskání, omílání,broušení, leštní, kartáování. ODMAŠOVÁNÍ Odmašování velmi dležitá operace: odstranní tuk, prachových ástic, zbytk po tryskání, kovové tísky a vody. Neistoty jsou vázány fyzikální adsorpcí a adhezními silami. Odmašování následuje po hrubém odstranní oxid a hydroxid. Rozdlení: 1) v organických rozpouštdlech - neutrální reakce v alkalických roztocích - alkalická reakce 2) elektrolytické odmašování 3) emulzní odmašování 4) ultrazvukové odmašování 5) pomocí páry Odmašování v organických rozpouštdlech. Odmašování rozpouštdly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodík (CHC), alkohol, keton, benzenu, lakového benzínu nebo uhlovodík. V minulosti byly vzhledem k jejich dobré odmašovací úinnosti a universálními použití, rychlému vysychání a neholavosti používány CHC, ale nyní je jejich používání omezováno pedpisy na ochranu zdraví a životního prostedí. Všechna rozpouštdla ovlivují centrální nervovou soustavu a jejich používání je nutné kontrolovat. Používají se dva zpsoby odmašování: odmašování za studena: Díly a/nebo polotovary jsou ponoeny do rozpouštdla nebo jsou ištny v proudu rozpouštdla. V nkterých pípadech je rozpouštdlo peerpáváno tak, že se odebírá tsn pod úrovní hladiny v zásobní nádrži. Na dn nádrže se hromadí neistoty. Nádrž je pravideln ištna. odmašování v parách: Rozpouštdlo se odpaí z vestavné nádrže a studené díly jsou vloženy do par. Na povrchu díl páry zkondenzují, rozpustí mastnotu, odkapou a povrch díl zstane istý a suchý. Vtšina bžných rozpouštdel jsou chlorované uhlovodíky. Protože jejich páry jsou tžší než vzduch, zstávají v nádrži. Lze použít i uhlovodíky.

28 Výbr rozpouštdla závisí na ad faktor zahrnujících ištný podklad, typ pleje nebo mastnoty, které mají být odstranny, pedcházející zpsob opracování a požadovanou istotu povrchu. Chlorované etany a etylény napadají hliník a nemohou být ve styku s povrchy, nádržemi, válci a pod. vyrobenými z hliníku. Dichloretany nesmí být za žádných okolností ve styku s mdí, protože mohou vznikat výbušné acetylidy. Ketony, aceton a lakový benzín lze použít, ale jedná se o holaviny. Z ady rozpouštdel, která rychle vysychají z povrchu díl, mají vyšší uhlovodíky s úzkým destilaním rozptím nejvyšší bod vzplanutí. Environmentální hlediska Nkteré uhlovodíky jsou zaazeny jako možné karcinogenní látky a jsou nebezpené z hlediska zneištní vod a emisí do ovzduší, a proto je jejich používání výrazn omezeno Vtšina ostatních rozpouštdel nejsou holaviny nebo se za bžných podmínek neodpaují. Odmašování v alkalických roztocích. Alkalické pomocí vodních roztok Aplikace ponorem nebo postikem, zpravidla, pi teplot 60 až 90 C pi koncentraci 1 až 10%. Doba odmašování se ídí mírou zneištní a pohybuje se mezi 5 až 10 min. Vodné odmašování (za tepla) Díly jsou ponoeny do pracovního roztoku po dobu nkolika minut nebo jsou postíkány odmašovacími roztoky. Roztoky jsou obvykle alkalické nebo neutrální, ale mohou být i kyselé, a obvykle pro zvýšení odmašovacího úinku pracují pi zvýšených teplotách ( C). Hlavní složkou tchto vodných odmašovacích roztok jsou hydroxidy NaOH, nebo kyseliny, NaCO 3, Na 3 PO 4, uhliitany, kemiitany, polyfosfáty, soda, kemiitany, fosforenany, boritany a komplexotvorné látky a smáedla. Smáedla, povrchov aktivní látky tenzidy (snížení povrchového naptí), emulganí písady sbalují tuky a vytsují je na hladinu.. Vodné odmašovací roztoky pracují jako nestabilní emulze (tzv. de-emulzní roztoky) nebo jako stabilní Vodné chemické roztoky nahrazují rozpouštdla. ištné díly mohou zstat mokré v pípad, že následující proces probíhá ve vodném prostedí, nap. elektrolytické pokovování. Tyto odmašovací roztoky mají omezenou životnost v závislosti na zpracovávaném množství dílu a na stupni jejich zamaštní. Úinnost vodných odmašovacích roztok je daná typem a koncentrací použitých chemikálií, pípadným mechanickým psobením, teplotou a dobou psobení. Mechanického psobení je možné dosáhnout pi postiku, rychlostí proudní, promícháváním roztoku, pohybem díl nebo použitím ultrazvuku. K úinnému odstranní olej a vazelín lze použít i horkou vodu, pedevším pi ištní ocelových desek. Tento postup je bžn používán v automobilovém prmyslu. Environmentální hlediska

29 Spoteba energie: Odmašovací roztoky pracují pi teplotách C a mohou vyžadovat odsávání pro odstranní vodní páry a dým kyselin nebo hydroxid. Ped vypouštním je nutné upravovat hodnotu ph oplachových vod (vetn vod z vypírání odsávaných emisí). Z povrchu podkladu se mohou uvolovat kovy (vetn stopových prvk jako je olovo, které mohou mít toxický vliv). Tyto kovy je nutné po úprav hodnoty ph oddlit. Pi úpravách je nkdy nutné oddlit odmašovací roztoky od ostatních vypouštných lázní, aby nedošlo k nadmrnému zvýšení koncentrace povrchov aktivních látek v istice odpadních vod. Elektrolytické odmašování. Alkalický roztok, souást zapojená jako katoda elektrolýza, vytvoení siln alkalické vrstvy pi souasném vyluování vodíku. Odtrhávání neistot a redukce oxid vodíkem. Teplota 80 C, proudová hustota min 10 A. dm -2, naptí 7 9 V. Ultrazvukové odmašování. Alkalický roztok, profilované a složité souásti. Ultrazvukový kmita je pipojen na nádobu, na povrchu dochází ke vzniku mikrokavitaních dutin a pi zanikání tchto dutin vznikájí velké rázové vlny, které pomáhají uvolovat tuky. Frekvence kmit je khz, kapalina se zane pohybovat ve vlnách s danou frekvencí. Pevod vysokofrekvenní energie do nádrže s roztokem. Vysoká úinnost MOENÍ Moení je odstranní oxid: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moení v hydroxidu sodném. Pro oceli se používají dv kyseliny sírová, v této se rozpouští hlavn FeO, velmi tsn piléhájící k povrchu, je pórovitý a tak podleptává stabilnjší oxidy železitý a železnato železitý. FeO se rozpouští rychleji a rovnomrnji.. FeO se nejlépe rozpouští v kyselin sírové o koncentraci 8 14%, pi pracovní teplot C, expoziní doba 5 až 10 min. Chlorovodíková, moení je podobné jako u sírové. Nevýhoda rychlá koroze konstrukce. Pak oplach a pasivace v Na 2 CO 3. Pedúprava pro galvanické pokovení, nátry a smaltování. Z pohledu pedúpravných operací patí moení mezi klíové operace. Náronost moení je dána jednak rozdílným stupnm naoxidování povrchu, jednak velmi širokým sortimentem zinkovaných díl. Procesem moení se odstraují z povrchu materiálu hlavn oxidaní zplodiny a nkteré další neistoty. Z oxid se zásadn jedná o FeO, Fe 2 O 3 a Fe 3 O 4. Nejlépe se rozpouští FeO, nejhe Fe 2 O 3. Pi moení dochází souasn i k rozpouštní istého železa, které se rozpouští rychleji než oxidy, za souasného vývoje vodíku. Chemicky je možné tento proces popsat rovnicemi: Fe + 2H + = Fe 2+ + H 2 FeO + 2H + = Fe 2+ + H 2 O Fe 3 O 4 + 8H + = Fe Fe H 2 O Fe 2 O 3 + 6H + = 2Fe H 2 O 2Fe 3+ + Fe = 3Fe 2+ 2Fe 3+ + H 2 = 2Fe H +

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV ŠASTNÍK TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ MODUL M02 ÚPRAVNICTVÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Tžba, lomaství a úpravnictví Modul M02 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší emitujících tkavé organické

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D. TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra preprimárního a primárního vzdělávání technické

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

povrchová úprava Kataforetické lakování

povrchová úprava Kataforetické lakování povrchová úprava Příspěvek k teoretickým základům tvorby fosfátového povlaku Tribologické povlaky Kataforetické lakování Význam velké novely vodního zákona pro provozy povrchových úprav PDF ČASOPIS NOVÉ

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Partner časopisu 1/2015 HISTORIE A SOUČASNOST METOD SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV

Partner časopisu 1/2015 HISTORIE A SOUČASNOST METOD SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG MIGATRONIC AIR PRODUCTS HADYNA - INTERNATIONAL YASKAWA GCE ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV 1/2015 18. května, XIX. ročník MIGATRONIC Svařovací zařízení Pi - výkonné TIG svařování ocelí a hliníku Funkce TIG-A-TACK pro bodování nerezových austenitických trubek při montáži AIR PRODUCTS Doporučené

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU

Více