RENOVACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY v.1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENOVACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY v.1.3"

Transkript

1 Vysoké uení technické v Brn, fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie, odbor svaování a PÚ RENOVACE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY v.1.3 Pouze pracovní verze bez konené úpravy a bez ady aplikací Brno Autor: ing. Jaroslav Kubíek

2 OPRAVY A RENOVACE SVAOVÁNÍM A NAVAOVÁNÍM Renovace a opravy Obnova poškozené souásti z hlediska tvarového (opravení odlomených ástí, doplnní povrchového opotebení) - funkního (odolnost proti opotebení, tecí vlastnosti, odolnost proti vysokým teplotám) - provozní schopnosti - bezpenosti (spolehlivost souásti pi dlouhodobém zatížení) Poškození povrchových vrstev je hlavní píinou vyazování opotebených souástí z provozu. Toto poškození povrchu lze pedpokládat u pibližn 80-90% vyazovaných strojních díl. Navaování je významnou technologií renovací opotebených souástí, pi kterém se získávají pvodní rozmry a tvar souásti se stejnými, ale astji lepšími vlastnostmi povrchu a tím výrazn vyššími užitnými vlastnostmi. Efektivita renovací navaováním se pohybuje do cca 70% ceny nového náhradního dílu nebo nástroje. Závisí na ad faktor: ceny a dostupnosti nové souásti, pracnosti výroby, dostupnosti potebných zaízení, rozsahu poškození, nutnosti dokonovacích operací a cenou pídavných materiál (dále PM). Hlavní podmínkou úspšnosti renovace je správná analýza druhu opotebení, vlivu prostedí, pracovních podmínek a na základ tohoto rozboru návrh odpovídající technologie navaování a výbr píslušného pídavného materiálu. Rozdlení: opravy oprava vadných svar (trhliny, bubliny ) svar vydrážkovat a následn svait za stejných podmínek (mat.+pm) dle pvodní postupu WPS - opravy destrukce po haváriích (petížení jeáb,most), deformace konstrukcí renovace zvýšení užitné hodnota souásti zlepší se mechanické a fyzikální vlastnosti mat. 90% poškození se dje z povrchu, souást je vyazena z provozu renovace se provádí se rozdílným materiálem, podmínky specifické dle materiálu, široké spektrum možností a druh pídavných materiál. Postup renovace: Posouzení charakteru a rozsahu vady (opotebení) princip vzniku opotebení (petížení, druh opotebení, medium) volba metody renovace parametry renovace (pedehev, dohev,parametry navaování) Identifikace druhu a stavu ZM odjiskení a spektometru, odvrtání, u neželezných mat. kapkovou metodou pomocí hydroxid. Vypracování technologického postupu WPS parametry navaování, ochranný plyn, tavidlo, tep. pedehevu, ochlazení, Vlastní provedení

3 NAVAOVÁNÍ PLAMENEM - používá se pevážn na speciální aplikace, plamen redukní s pebytkem acetylénu 7,5%. l 1 l 2 l 2 /l Peb. 0 3,5 7, [%] C 2 H 2 Plamen by ml mít malou výstupní rychlost MKKÝ do 90m/s (rovinnost návaru) Postup: 1.) pedehev povrchu na cca 1200ºC (obsahu C v tl. 0,1 0,2mm získáme litinu) 2.) povrch se nataví 0,2mm 3.) Podávání PM bez kontaktu s tavící lázní (bez zední) 4.) Doba tavení na vyištní, únik plyn a neistot 5.) Ukonení: - celkový mírný ohev vyrovnání naptí Charakteristické rysy navaování plamenem: - návar bez propalu prvku (oxidace prvku je minimální) - s minimálním zedním se ZM (nepromísí se do návaru základní materiál) - plošné tepelné zatížení ( relativn nižší naptí v návaru) - relativn vysoký pedehev brání k praskání návaru - pi správném seízení hladký povrch bez nerovností Pro tenké plechy: ZM se podloží Cu, protože dobe odvádí teplo a ZM se nepeheje.

4 Materiály pro plamenové technologie V oblasti návaru se používají slitiny na základ Fe, Co a Ni. Návarové trubiky: Fe, Ni trubiky plnné karbidy WC-Co (vel. 0,5 8mm) použití: šneky dopravník hornin kobaltové a niklové slitiny (STELLIT, NIMONIC, HASTELLOY) - dobrá odolnost pi zadírání, ušlechtilé kovy, použití na dosedací plochy ventil, erpadla a armatury P: - Slitiny STELLIT složení: Co základ, cca 25%Cr, 6 18%W, 0,2 2,5%C.

5

6 DVOUFÁZOVÝ NÁVAR Technologie založená na petavení naneseného povlaku materiálu na bázi niklu. Postup: 1.) Pedehev z dvodu lepší pilnavosti a omezení odrazu ástic PM (T p =300ºC ) 2.) Nástik celé plochy protioxidaní povlak 0,3 0,5mm 3.) Petavení (a pidáváním PM) protioxidaního povlaku na tl. cca 0,1mm tl. bez PM tep. petavení T p -1100ºC s nízkou rychlostí plamene v PL <90m/s požadavkem je vysoký výkon hoáku rychleji se nataví povrch

7 Pídavný materiál základ Ni, B, Si tvrdost v rozmezí 20 65HRC dle legujících písad Cr,W, Mo, V, atd. Tvrdost zajišují a boridy a silicidy Cr, B, Cr 3 B 2, CrB 2, Ni 3 B, Ni 3 B 4 +Si B psobí jako tavidlo Další leg. prvky: C, Cr, W, Mo, Cu tvoí karbidy - WC, W 2 C, Cr 3 C 3 vynikající vlast. odolnost proti zadírání do 550ºC pi mr. zatížení 55Mpa (dobré kluzné vlast.) Využití: - tecí dvojice, uložení (ložiska)

8 NAVAOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM Charakteristika: - bodové tepelné zatížení, rychlost navaování je mnohem vyšší než u plamene, díky bod. tep. zatížení je nebezpeí vzniku trhlin (nad 0,3%C v ZM)jeden z dvodu pedehevu, pi navaování obloukem první vrstva vykazuje zední cca 50% pokles tvrdosti, vysoká rychlost ochlazení zpsobí zakalení.

9 NAVA OVÁNÍ RUNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Zásady pro navaování runí obalenou elektrodou: - použití elektrody s bazickým nebo rutilovým obalem - sušení elektrod 100ºC/h + 350ºC/2h, krátké housenky (50mm) - používá se bazický obal rafinace P,S a dezoxidace O 2 - tzv. studená struska má velký vliv na propal legujících prvk. Samotné legování lze provádt obalem. vodivý obal - obsahuje kovy oblouk se dá zapálit pes obal. - požadavek na vodorovné navaování z hora (vysoká tekutost návarových kov) - krátký oblouk bez rozkyvu doporuuje se rovné vedení - pedehev snížení teplotního rozdílu mezi místem svaování a materiálem a prodloužení doby tuhnutí, vyrovnání tep. roztažností mat. a návarového mat. - dohev bu v peci nebo zábalu, zásypu nenavauje se: - nitridový povrch nitridovou vrstvu je teba odstranit, na zakalený povrch souást se musí vyžíhat Renovace: pi velkých tl. návar možnost podložení svarovým kovem nízkouhlíkové oceli, nebo navaením austenitické CrNi oceli z dvodu lepší vazby mezi návarem a ZM a vyrovnání teplotní roztažnosti návaru a ZM.

10

11 Navaování v ochranných plynech: MIG/MAG, WIG, Používají se pedevším plnné dráty s náplní legujících prvk, karbid a struskotvorných písad. Rozmry plnných drát od 1,2 do 4,0 mm P.: Železné slitiny na bázi Fe s legováním Cr 5 30%, obsah C 0,2 3,8%, v nkterých typech až 5,5% a pro zvýšení pevnosti Mo až do 16%. Nápln vtšinou karbidické. WIG zde se spec. vyrábí návarové mat. v oblasti NO tlakové lití, zápustky, formy,. - nízký proud, dlouhé pulzy ØW elektrody 0,5mm

12

13 Návary pod tavidlem: používají se všechny druhy drát, plnných drát, pásk a plnných pásk. Návary: korozivzdorné jedná se o páskový PM tl. 0,5-š.20-60mm (na plošný návar) navaovací plnné pásky tl 1 3mm š mm, chem složení PM je až ve 3 vrstv návaru a v tch prvních dvou jsou návary zedné. Legování tavidlem: p.: drát A tavidlo F104 s.k. -0,2%C 0%Cr tvrdost 200HB, A legující tavidlo FK504 s.k. -0,5%C 3,5%Cr tvrdost 500HB Navaování plazmou: charakteristika: - penízkovitý vzhled návaru, promísení do 1%, výtžnost prášku 95%, vysoká istota a hladkost návaru. Využití: - dosedací plochy výfukových ventil navaené STELLITEM NAVAOVÁNÍ PLAZMOU A MIKROPLAZMOU Svaování a navaování plazmou je metoda známá a používaná relativn dlouhou dobu. Pro stabilizaci elektrického oblouku a vznik koncentrovaného plazmového paprsku je nutno ionizovat min. 30% plazmového plynu nejastji Ar, Ar + H 2, He + Ar, N 2. Plazmový paprsek dosahuje vysokých teplot až K a hustota energie plazmy se pohybuje kolem 10 6 W.cm -2. Rychlost ohevu tímto zdrojem tepla je tedy velmi vysoká a specifické vnesené teplo do základního materiálu je nízké. S tím úzce souvisí i malá tepeln ovlivnná oblast, nízká úrove deformací, minimální natavení základního materiálu a velmi malé promísení

14 návaru se základním materiálem. Vrstva promísení nad 10% je maximáln do hloubky 0,5 mm od rozhraní základní materiál návar. Požadované vlastnosti návaru deklarované složením pídavného materiálu lze oekávat od tloušky návaru cca 1 mm. K minimalizaci tepelného ovlivnní pispívá také možnost impulsního prbhu proudu s regulací frekvence v rozmezí 0 až 1000Hz. Další výhody navaování plazmou jsou: - návary bez pór, bublin a edin s metalurgickým spojením se základním materiálem, -velmi malé pídavky na opracování návaru cca 0,5mm, -minimální propal legujících prvk, -velmi vysoká výtžnost práškových pídavných materiál (nad 90%), -široký sortiment druh pídavných materiál ( dráty, tyinky, trubiky a prášky), -možnost automatizace, - snížení doby navaování, -zvýšení technické úrovn a bezpenosti práce. Jako pídavné materiály se v souasnosti používají pedevším slitiny na bázi kobaltu, niklu a vysokolegovaných ocelí s tvrdostí od 250 HB do 70 HRC (FeCrNbVSiMnBC, ) a tepelnou odolností vybraných superslitin (CoCrNiMoC) do 900 C. Vysokou stabilitu plazmového paprsku lze využít i pi velmi malých proudech. Tzv. mikroplazma umožuje svaování i pi proudech 0,05 A s energií paprsku soustednou na malou plochu. Této možnosti se využívá pro svaování tenkých folií 0,025 až 0,5 mm a také pro navaování hran stižných a obrábcích nástroj pomocí nástrojových ocelí pípadn slitin na bázi kobaltu nebo niklu. Mikroplazmu lze také úspšn použít pro navaování plošných návar napíklad poškozených vtokových kanál, erodovaných stn forem nebo funkních ploch pi havarijních situacích. Nejvhodnjší složení pídavných materiál je stejné jako základní materiál forem.

15

16

17 Navaování laserem Využití laseru v technické praxi je skuten velmi široké. Navaování fokusovaným svazkem foton je jen další z možných aplikací. Princip navaování spoívá v tavení PM deponovaného na povrch žárovým nástikem, pojivem nebo galvanicky, nejastji však tavením práškového PM neseného na povrch substrátu inertním plynem. V závislosti na rozložení energie laseru na ploše a rychlosti pohybu svazku je možné tavit prášek do návaru s difúzním spojením se substrátem, nebo ásten natavit i základní materiál s metalurgickým spojením. Optimální hustota energie laseru se pohybuje mezi 10 5 až 10 6 W.cm -2 a navaovat lze rovinné plochy a rotaní vnjší i vnitní plochy v tlouškách 50 až 1000 µm. Nejastji používané PM jsou na bázi železných a kobaltových slitin s tvrdostí cca 60 HRC, niklových slitin s tvrdostí 64 HRC, karbid wolframu a molybdenu s tvrdostí 1600 HV, karbidu niobu o tvrdosti 2000 HV a materiálu s nejvyšší tvrdostí 3200 HV karbidu titanu.

18 Elektrovibraní navaování Je založeno na metod MIC/MAG založené na pohybujícím se drátu - Ø drátu 1,4 1,6mm (i plnné), Obvodová rychlost 60m/hod, - Frekvence kmitání f = 60 90Hz, - Nízké naptí U=10V, I=70 150A, Amplituda a = 0,5 3mm Ochrana: PLYN (CO 2 ili Ar+CO 2 ), KAPALINA (NaOH, NaCO 3, GLYCERIN, OLEJ) Princip: Drát se piblíží k základnímu mat. a zapálí se oblouk, pak se drát oddaluje a oblouk stále hoí s penosem kovu vznikne bodový návar a drát se stále oddaluje, až oblouk zhasíná a drát se zastaví. Pak se celý proces opakuje. Použití: spíše rotaní souásti (hídele, ložisková uložení železniních soukolí,..)

19 Elektrokontaktní navaování Bylo vyvinuto pro navaování píst hydraulických válc stojek pro dlní zaízení. Rotaní souást se otáí mezi dvma Cu kladkami a impulzním proudem s vysokou intenzitou probíhá ohev ve dvou kontaktních místech. V míst 1. dochází k deformaci drátu a navaení a v míst 2 slouží dochází k zahlazení návaru. T ohevu = 0,8 0,9T tavení, I= A, Bez promísení se ZM, Ø1,6 mm drátu dá tl. návaru cca 0,4 0,6mm Pídavný materiál: - martenzitická nerezavjící ocel, berilyová bronz (vynikající tvrdost a kluzné vlastnosti.)

20 MIKRONAVAOVÁNÍ Specifickým problémem renovací je oprava poškozených a opotebených nástroj. Hlavním požadavkem pi renovacích forem a nástroj je minimalizovat tepelné ovlivnní základního materiálu. Pi bžných zpsobech svaování a navaování (ROE, MAG, MIG,WIG, atd.) vzniká znan rozsáhlá tepeln ovlivnná oblast šíky 1-4 mm. Tyto technologie se využívají pedevším pro renovace siln poškozených nástroj nap. zápstek pro zápustové kování nebo vylomených hran velkých stižných nástroj. Pro tyto technologie je nabízen velmi široký sortiment pídavných materiál. Tepeln ovlivnná oblast vlivem prodlané transformaní pemny vykazuje rozdílné strukturní složení, velikost zrn a rozdílnou tvrdost. Výsledkem je zmna napjatosti v okolí svaru, která spolu s tvrdými a kehkými fázemi mže iniciovat vznik trhlin. Z tchto dvod je doporueno pro celou adu aplikací zaadit po navaování tepelné zpracování. Nkdy je tepelné zpracování nutné i pro dosažení odpovídajících mechanických vlastností návaru. V každém pípad jakéhokoliv lokálního tepelného zatížení pesných forem (nap.na plasty) kokil na tlakové lití nebo tváecích nástroj vede k prostorovým deformacím a zmnám rozmr. V souasnosti existuje nkolik metod, které umožují navaování s minimálním tepelným

21 zatížením základního materiálu a tím omezení degradaních pochod. Mikronavaování je užitené pro opravu nástroj, licích kokil a forem pro plasty, pryž a keramiku. Výhody: - vlivem nízkého vneseného tepla nedochází k degradaci ZM a jeho deformaci, velmi malá tepeln ovlivnná oblast, v návarech nejsou vlivem vyvozeného tlaku žádné bubliny a póry, dokonovací operace broušením, leštní bez problému, dostatený sortiment PM. - možnost aplikací na všechny druhy poškození forem a nástroj, rychlé a jednoduché ovládání, svaování bez ochranných plyn a tavidel, ekologická technologie Použití: - poškození stižných hran, kolíkových otvor, dlících rovin, vyhazova, jader, oprava povrchu svar po klasických metodách svaování, oprava poškozených ploch rýhováním, erozí taveninou, studeným spojem, odstranní chyb tískového a elektroerozního opracování, pi konstrukních zmnách, vzorkových formách. IMPULSNÍ MIKRONAVAOVÁNÍ Impulsní mikrosvaování je nová technologie jejíž princip je založen na tavení PM elektrickými impulsy rotující elektrody. Zdroj dává krátký, ale velmi vysoký proudový impulz, proud je A, doba impulsu je v mikrosekundách. Frekvence proudových impuls je velmi malá ( doba mezi impulsy je 0,5 s ) takže nedochází k difúzi tepla do matriálu a teplota okolí svaru se udrží pod teplotou popouštní nástrojových ocelí. Spolen s PM se nataví tenká vrstva základního materiálu a vytváí se metalurgický spoj s velmi dobrou vazbou. Tlouška návaru se pohybuje mezi 0,1-0,4 mm a v pípad požadavku vtší tloušky se navauje na nkolik vrstev. Rotaní elektroda pipojena na kladný pól zdroje zajišuje pomocí magnetické vložky nesení práškového PM, které jsou po natavení tlakem ruky tvarovány do požadovaného tvaru. Požadovaný tvar povrchu se dosáhne použitím vhodného rozmru elektrody ( prmry 2, 2.4 a 5 mm, magnetické 3 a 4 mm ) a regulací parametr svaování ( proud, taktová frekvence impuls ). Pídavné materiály se dodávají v tchto formách: práškové PM o zrnitosti 100µm, pásky tloušky 0,1-0,2 mm šíky 5-30 mm nebo drátky φ 0,2-0,4 mm. Pro tuto technologii je nabízeno více než 20 typ rzných PM pedevším vysokolegovaných a nástrojových ocelí, ale také niklové a kobaltové slitiny. Snahou je zvolit pro renovaci stejný materiál jako základní materiál. Metoda impulsního mikronavaování byla poprvé použita v roce 1990 k opravám funkních ploch forem na plasty a dále se rozšíila na formy pro tlakové lití a pryž, lze renovovat obrábcí a tváecí nástroje nap. hrany stižnic a stižník,razníky, ostí odvalovacích fréz nebo výstružník. V souasnosti tato zaízení nabízí pražské zastoupení firmy EOC Normalien a praktické zkušenosti má firma ALFA - CHROM, Bruntál. ELEKTROJISKROVÉ MIKRONAVAOVÁNÍ Další metoda vhodná pro renovace i tvorbu nových povrch je elektrojiskrové navaování založené na principu elektroeroze. Elektroda tvoená nap. karbidem wolframu je pipojena na kladný pól stejnosmrného zdroje vybaveného kondenzátory a elektronickým ízením výstupních parametr. Pomocí vibrátoru se elektroda rozkmitá na 100 Hz a piblíží k povrchu souásti. Pi krátkodobém doteku 1/100 s je povrch nástroje vystaven impulsm elektrického výboje a lokáln ohát nad teplotu pekrystalizace, ímž dojde k zakalení v tloušce nkolika desítek mikrometr. Souasn je pi výboji povrch elektrody pehátý a ástice WC,W 2 C se nataví na povrch nástroje kde rychle chladnou. Souasn se vytváí

22 mikroplazma kde disociovaný vzdušný dusík s uhlíkem a zákl. materiálem vytváejí chemickou vazbu a pispívají k vytvrzení povrchu materiálu na tvrdost až 75 HRC. Samotný návar má tloušku 2-40 µm a tvrdost dosahuje až 82 HRC.Krom WC se jako PM používá vysokolegované a nástrojové oceli v zušlechtném stavu. Povlaky se vyznaují vynikající pilnavostí k ZM a lze je táhnout, ohýbat a snášejí i rázové zatížení. Povlak se dá leštit diamantem nebo SiC, zvyšuje žáruvzdornost a odstranit se dá tryskáním korundem. Zaízení vyrábí firma JOKE pod oznaením TUCADUR Nkteré píklady aplikací: postupový stižný nástroj na motorové plechy. Renovace - hrany a plochy propadu. Životnost vzrostla o 220%. kombinovaný stižný a ohybový nástroj na zámkové štítky. Renovace - ohybová elist (studené spoje)a otvory stižnice. Životnost vzrostla o 280%. protlaování za studena, nástroj na ochrannou objímku. Renovace - rádius prtlaníku a hrany prtlanice ( zadírání a pipékání mat.). Životnost se zvýšila na 600%. protlaování za tepla, nástroj na hliníkový profil. Renovace - prchod prtlanice (napékání hliníku) Životnost vyšší o 660%. ODPOROVÉ MIKRONAVAOVÁNÍ Nový typ odporového mikrosvaování firmy NOVAPAX pod oznaením SPOTRON TZ 100 umožuje opravy forem a nástroj krátkým vysokoenergetickým výbojem kondenzátoro-vého obvodu.výstupní energie dosahuje až 100 W pi proudu A a naptí 0-10 V. Prmr elektrod je 2,3 a 5 mm, PM je opt nabízen ve form prášk cca 80 µm, pásk tl. 0,1 až 0,2 mm o rozmrech 5 x 150 mm, nebo drátk prmr 0,2-0,3 mm. VÝHODY TECHNOLOGE MIKRONAVAOVÁNÍ vlivem velmi malého množství vneseného tepla nedochází k degradaci základního materiálu a jeho deformaci velmi malá tepeln ovlivnná oblast v návarech nejsou vlivem vyvozeného tlaku žádné bubliny a póry dokonovací operace leštní, broušení bez problém dostatený sortiment PM možnost aplikací na všechny druhy poškození forem a nástroj rychlé a jednoduché ovládání svaování bez ochranných plyn a tavidel ekologické technologie OBLASTI POUŽITÍ poškození stižných hran, kolíkových otvor,dlících rovin, vyhazova, jader oprava povrchu svar po klasických metodách svaování oprava poškozených ploch rýhováním, erozí taveninou,studeným spojem odstraování chyb tískového a elektroerozivního opracování pi konstrukních zmnách, vzorkových formách a modifikacích

23 ochranný plyn laser pomocný plazmový hlavní zdroj plyn zdroj ochranný plyn PM práše k Obr.1 Navaování mikroplazmou. Obr. 2 Navaování laserem. tlak ruky kmitání prášek zdroj zdroj Obr. 3 Impulsní mikronavaování. Obr.4 Elektrojiskrové mikronavaování. OPRAVY LITINOVÝCH ODLITK Litinové odlitky nesvauje jako konstrukní celky tém vždy se jedná o opravy slévárenských vad nebo prasklé odlitky po petížení. Pro svaování litiny, tak mžeme použít také nízkouhlíkovou ocel. Ovšem v pechodových vrstvách tepeln ovlivnné oblasti vznikají tvrdé vrstvy nízkouhlíkový martenzit piléhající k oceli, dále vysokouhlíkový martenzit ve stední vrstv a pokud se zvýší obsah uhlíku nad 2,5%, tak v dsledku ochlazení vzniká karbid železe bílá litina ( ledeburit - tvrdá, kehká fáze). Litina vykazuje pi svaování charakteristické rysy : - vznik trhlin lokálním ohevem malá plasticita litiny,malý interval tuhnutí, litina rychle oxiduje nad T OX =1350ºC, nevyrovnává tep. pnutí nutnost svarového kovu s vysokou plasticitou nebo vysoký pedehev u svaování Litina vystavená delší dobu vysokým teplotám je prakticky nesvaitelná a spálený povrch není možné odstranit v dostatené hloubce. Nelze úspšn svaovat spálenou litinu z dvodu oxidace hranic zrn postupné vytavování bez vznik tavné lázn.

24 na mastnou litinu použít polštáování, které se opracuje, v TOO vznik TROSTITU, MARTENZITU, LEDEBURITU. Svary délka 30 45mm, pi svaování za studena se dají ješt temovat, (spec. kladívkem se vnáší do svaru tlakové naptí) Pi svaování tvárné litiny v míst svaru vzniká šedá litina absence okovacích prvk Mg. Píprava svarových ploch Vadné místo na odlitku je zapotebí ádn oistit, tzn. zbavit veškerých zbytk písku, rzi a organických látek, pop. odstranit vrstvy nasycenou dusíkem, nachromované plochy, kemíkové plochy apod. Obzvlášt pi svaování za studena je nutné souást dkladn odmastit, nejlépe vyvaením v odmašovacím prostedku. Svaovaný odlitek mže být napaden také chemickou korozí. V tomto pípad musíme napadenou povrchovou vrstvu odstranit Zjišování rozsahu poškození Pi vzniku trhlin na odlitku mžou mít tyto trhliny rozdílný tvar, rozsah a umístní. Bývají vtšinou patrné pouhým okem, avšak u vtvených trhlin musíme pro zajištní celého rozsahu trhliny použít nkterou z nedestrukních zkoušek, nejastji prážkovou magnetickou nebo penetraní. Poté, kdy je trhlina ádn oznaena, provádí se její úprava pro svaování. Konce trhliny se odvrtají. Tím se zamezí další šíení trhliny. Dále se odvrtané konce spojí, dle možností adou vyvrtaných otvor, frézováním, vydrážkováním i vysekáním. Odvrtaný konec trhliny se buto zcela zavaí, nebo se pi mén dležitých opravách tzv. zazátkuje. Vhodný je plynulý výbh za odvrtanou dírou až k povrchu odlitku. Pi úprav trhliny drážkováním je teba poítat se vznikem bílé litiny ve vrstv 1-2 mm, která znesnaduje vlastní svaování. Drážkování tedy použijeme pouze v pípad, kdy je svaované místo nedostupné pro bžné zpsoby tískového obrábní. V tomto pípad musí být konce trhliny opateny stehovým svarem, nejlépe je ovšem opt odvrtat. V nkterých pípadech se trhlina stáhne pínými stehy, piemž se využívá zmenšování objemu chladnoucího kovu. Takový steh mže udržen tlak vody až 3 atm. Volba úkos

25 Pi svaování vtších tlouštk se svarové hrany úkosují. Tvar úkos se volí takový, aby zaruoval dobrou pístupnost. Tvar úkosu záleží hlavn na použité technologii. Pi svaování vtších tlouštk se používá V-tvar s úhlem rozevení 90, pop. V-tvar se zvtšenou smáecí plochou a úhlem rozevení asi 70. Je-li pístupná také odvrácená strana odlitku, používá se X-tvar s úhlem rozevení asi 60. Materiály tlouštk do 3-4 mm se neúkosují. Rzné tvary úkos znázorují obr.: Jak odhadnout svaitelnost šedé litiny Pro uspokojivý výsledek svaování je nutné alespo pedem odhadnout svaitelnost šedé litiny. V praxi pi opravách zejména starších odlitk zpravidla není k dispozici dokumentace ohledn použitého materiálu a chemický rozbor vtšinou není možné dlat z asových i finanních dvod. Proto je nezbytné k neznámému odlitku pistupovat intuitivn a ídit se dle následujících orientaních bod:!" # $ % &$% '% '% & ( )$*"%%! & '$

26 '% +,", - )" ( * ", $.! #, $ &$ / $ $$ 0, " Zpsoby svaování litin Svaování za tepla ºC: u souástí,které mžeme celé ohát na danou teplotu. Souásti do 1000kg plamenem litinové tye, které mají 3,5%C a 3 3,5%Si., tavidlo, je to podobné jako u pájení na základ bóru, poškození vydrážkujeme a zasypeme tavidlem, pak v tavidle tavíme tyinku. Plamen mírn redukní. el. oblouk holá litinová elektroda, tavení pod vrstvou tavidla,teplota se musí držet na konstantní hodnot a na závr je nutný dohev s mírným poklesem teploty v peci. (3-5hod) z dvodu snížení tvrdosti. Sva. za poloohevu pi tep ºC: PM jako za studena, pro tenkostnné, tvarov nároné souásti. Sva. za studena 20 50ºC : elektrický oblouk obalené elektrody na základ vysoce plastických kov: - Ni+6%Mn nebo 2%Fe. Nákladná.Není vhodná na opracované plochy lesklé plochy, - Ni+Fe(50/50) po smísení s litinou se vytváí stíbrná skvrna, vytváí oblasti austenitické oceli. -Ni+Cu (70/30 75/25) se barevn blíží barv litiny, proto se mže použít na opracované plochy. - Fe+Cu (75/25) ostrvky mdi v železe. - Bronzová elektroda CuSn5-cínový bronz, barevn odlišné od litiny, velmi dobré plastické vl. Využívá se zídka. - plnné dráty Ni je základ, podobné jako Ni+Fe. - pájení mosaznou pájkou, vhodné i pro tvárnou a temperovanou litinu. POVRCHOVÉ ÚPRAVY Úel PÚ: - protikorozní ochrana - dekorativní funkce - zmna fyzikálních vlastností povrchu (tvrdost, zmna koeficientu tení, zmna tepelné a elektrické vodivosti povrchu, zvýšení otruvzdornosti, reflexivity atd.) Pochody pi vytvoení povrchové vrstvy: chemická, fyzikální nebo difúzní cesta.

27 Povrchové vrstvy lze rozdlit na: Anorganické vytvoené nebo nanesené, Kovové povlaky, Tenké vrstvy PVD a CVD, Organické nátry a plastické hmoty PEDÚPRAVY Pedepsaná úprava povrchu souásti ped vlastním pochodem je nutnou podmínkou pro získání kvalitního a trvanlivého povlaku, nebo vrstva s odpovídajícími vlastnostmi. Zahrnuje: Odmašování, moení,tryskání, omílání,broušení, leštní, kartáování. ODMAŠOVÁNÍ Odmašování velmi dležitá operace: odstranní tuk, prachových ástic, zbytk po tryskání, kovové tísky a vody. Neistoty jsou vázány fyzikální adsorpcí a adhezními silami. Odmašování následuje po hrubém odstranní oxid a hydroxid. Rozdlení: 1) v organických rozpouštdlech - neutrální reakce v alkalických roztocích - alkalická reakce 2) elektrolytické odmašování 3) emulzní odmašování 4) ultrazvukové odmašování 5) pomocí páry Odmašování v organických rozpouštdlech. Odmašování rozpouštdly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodík (CHC), alkohol, keton, benzenu, lakového benzínu nebo uhlovodík. V minulosti byly vzhledem k jejich dobré odmašovací úinnosti a universálními použití, rychlému vysychání a neholavosti používány CHC, ale nyní je jejich používání omezováno pedpisy na ochranu zdraví a životního prostedí. Všechna rozpouštdla ovlivují centrální nervovou soustavu a jejich používání je nutné kontrolovat. Používají se dva zpsoby odmašování: odmašování za studena: Díly a/nebo polotovary jsou ponoeny do rozpouštdla nebo jsou ištny v proudu rozpouštdla. V nkterých pípadech je rozpouštdlo peerpáváno tak, že se odebírá tsn pod úrovní hladiny v zásobní nádrži. Na dn nádrže se hromadí neistoty. Nádrž je pravideln ištna. odmašování v parách: Rozpouštdlo se odpaí z vestavné nádrže a studené díly jsou vloženy do par. Na povrchu díl páry zkondenzují, rozpustí mastnotu, odkapou a povrch díl zstane istý a suchý. Vtšina bžných rozpouštdel jsou chlorované uhlovodíky. Protože jejich páry jsou tžší než vzduch, zstávají v nádrži. Lze použít i uhlovodíky.

28 Výbr rozpouštdla závisí na ad faktor zahrnujících ištný podklad, typ pleje nebo mastnoty, které mají být odstranny, pedcházející zpsob opracování a požadovanou istotu povrchu. Chlorované etany a etylény napadají hliník a nemohou být ve styku s povrchy, nádržemi, válci a pod. vyrobenými z hliníku. Dichloretany nesmí být za žádných okolností ve styku s mdí, protože mohou vznikat výbušné acetylidy. Ketony, aceton a lakový benzín lze použít, ale jedná se o holaviny. Z ady rozpouštdel, která rychle vysychají z povrchu díl, mají vyšší uhlovodíky s úzkým destilaním rozptím nejvyšší bod vzplanutí. Environmentální hlediska Nkteré uhlovodíky jsou zaazeny jako možné karcinogenní látky a jsou nebezpené z hlediska zneištní vod a emisí do ovzduší, a proto je jejich používání výrazn omezeno Vtšina ostatních rozpouštdel nejsou holaviny nebo se za bžných podmínek neodpaují. Odmašování v alkalických roztocích. Alkalické pomocí vodních roztok Aplikace ponorem nebo postikem, zpravidla, pi teplot 60 až 90 C pi koncentraci 1 až 10%. Doba odmašování se ídí mírou zneištní a pohybuje se mezi 5 až 10 min. Vodné odmašování (za tepla) Díly jsou ponoeny do pracovního roztoku po dobu nkolika minut nebo jsou postíkány odmašovacími roztoky. Roztoky jsou obvykle alkalické nebo neutrální, ale mohou být i kyselé, a obvykle pro zvýšení odmašovacího úinku pracují pi zvýšených teplotách ( C). Hlavní složkou tchto vodných odmašovacích roztok jsou hydroxidy NaOH, nebo kyseliny, NaCO 3, Na 3 PO 4, uhliitany, kemiitany, polyfosfáty, soda, kemiitany, fosforenany, boritany a komplexotvorné látky a smáedla. Smáedla, povrchov aktivní látky tenzidy (snížení povrchového naptí), emulganí písady sbalují tuky a vytsují je na hladinu.. Vodné odmašovací roztoky pracují jako nestabilní emulze (tzv. de-emulzní roztoky) nebo jako stabilní Vodné chemické roztoky nahrazují rozpouštdla. ištné díly mohou zstat mokré v pípad, že následující proces probíhá ve vodném prostedí, nap. elektrolytické pokovování. Tyto odmašovací roztoky mají omezenou životnost v závislosti na zpracovávaném množství dílu a na stupni jejich zamaštní. Úinnost vodných odmašovacích roztok je daná typem a koncentrací použitých chemikálií, pípadným mechanickým psobením, teplotou a dobou psobení. Mechanického psobení je možné dosáhnout pi postiku, rychlostí proudní, promícháváním roztoku, pohybem díl nebo použitím ultrazvuku. K úinnému odstranní olej a vazelín lze použít i horkou vodu, pedevším pi ištní ocelových desek. Tento postup je bžn používán v automobilovém prmyslu. Environmentální hlediska

29 Spoteba energie: Odmašovací roztoky pracují pi teplotách C a mohou vyžadovat odsávání pro odstranní vodní páry a dým kyselin nebo hydroxid. Ped vypouštním je nutné upravovat hodnotu ph oplachových vod (vetn vod z vypírání odsávaných emisí). Z povrchu podkladu se mohou uvolovat kovy (vetn stopových prvk jako je olovo, které mohou mít toxický vliv). Tyto kovy je nutné po úprav hodnoty ph oddlit. Pi úpravách je nkdy nutné oddlit odmašovací roztoky od ostatních vypouštných lázní, aby nedošlo k nadmrnému zvýšení koncentrace povrchov aktivních látek v istice odpadních vod. Elektrolytické odmašování. Alkalický roztok, souást zapojená jako katoda elektrolýza, vytvoení siln alkalické vrstvy pi souasném vyluování vodíku. Odtrhávání neistot a redukce oxid vodíkem. Teplota 80 C, proudová hustota min 10 A. dm -2, naptí 7 9 V. Ultrazvukové odmašování. Alkalický roztok, profilované a složité souásti. Ultrazvukový kmita je pipojen na nádobu, na povrchu dochází ke vzniku mikrokavitaních dutin a pi zanikání tchto dutin vznikájí velké rázové vlny, které pomáhají uvolovat tuky. Frekvence kmit je khz, kapalina se zane pohybovat ve vlnách s danou frekvencí. Pevod vysokofrekvenní energie do nádrže s roztokem. Vysoká úinnost MOENÍ Moení je odstranní oxid: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moení v hydroxidu sodném. Pro oceli se používají dv kyseliny sírová, v této se rozpouští hlavn FeO, velmi tsn piléhájící k povrchu, je pórovitý a tak podleptává stabilnjší oxidy železitý a železnato železitý. FeO se rozpouští rychleji a rovnomrnji.. FeO se nejlépe rozpouští v kyselin sírové o koncentraci 8 14%, pi pracovní teplot C, expoziní doba 5 až 10 min. Chlorovodíková, moení je podobné jako u sírové. Nevýhoda rychlá koroze konstrukce. Pak oplach a pasivace v Na 2 CO 3. Pedúprava pro galvanické pokovení, nátry a smaltování. Z pohledu pedúpravných operací patí moení mezi klíové operace. Náronost moení je dána jednak rozdílným stupnm naoxidování povrchu, jednak velmi širokým sortimentem zinkovaných díl. Procesem moení se odstraují z povrchu materiálu hlavn oxidaní zplodiny a nkteré další neistoty. Z oxid se zásadn jedná o FeO, Fe 2 O 3 a Fe 3 O 4. Nejlépe se rozpouští FeO, nejhe Fe 2 O 3. Pi moení dochází souasn i k rozpouštní istého železa, které se rozpouští rychleji než oxidy, za souasného vývoje vodíku. Chemicky je možné tento proces popsat rovnicemi: Fe + 2H + = Fe 2+ + H 2 FeO + 2H + = Fe 2+ + H 2 O Fe 3 O 4 + 8H + = Fe Fe H 2 O Fe 2 O 3 + 6H + = 2Fe H 2 O 2Fe 3+ + Fe = 3Fe 2+ 2Fe 3+ + H 2 = 2Fe H +

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie Elektrochemie - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, B?ezen 05, 2015 http://biologie-chemie.cz/elektrochemie-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Elektrochemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST Úvod Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky kovových materiálů: A) Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí pro podmínky adhezívního

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3

6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3 6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3 ŽELEZO (Ferrum) Fe v PSP 4. perioda, 8. (VIII.B) skupina na Zemi se vyskytuje ryzí (zemské jádro, meteority), asto vázané v minerálech (magnetovec, krevel, hndel, pyrit, ocelek

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

TECHNOLOGIE SVAOVÁNÍ Studijní opory pro výuku v kurzech 5TE, ETV, ETV-K ÚST, odbor svaování a PÚ Autor: J.Kubíek

TECHNOLOGIE SVAOVÁNÍ Studijní opory pro výuku v kurzech 5TE, ETV, ETV-K ÚST, odbor svaování a PÚ Autor: J.Kubíek TECHNOLOGIE SVAOVÁNÍ Studijní opory pro výuku v kurzech 5TE, ETV, ETV-K ÚST, odbor svaování a PÚ Autor: J.Kubíek 1. Teorie vzniku svarového spoje Svaováním kov a jejich slitin je definováno jako nerozebíratelná

Více

Stedoškolská odborná innost. Obor: 03 - Chemie. Korozní ochrana díl pro automobilový prmysl bez Cr 6+

Stedoškolská odborná innost. Obor: 03 - Chemie. Korozní ochrana díl pro automobilový prmysl bez Cr 6+ Stedoškolská odborná innost Obor: 03 - Chemie Korozní ochrana díl pro automobilový prmysl bez Cr 6+ Jméno: Jan Šubert Roník: Septima Název a adresa školy: Cyrilometodjské gymnázium, Komenského 17, Prostjov

Více

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů V současnosti je pro zjišťování materiálového složení kovových archeologických předmětů nejčastěji využíváno

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku, akreditovaná laborato 1030.2 psobí na Lesnické a devaské fakult MZLU v Brn jako samostatný ústav. Vedení MZLU ani fakulty nezasahuje

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Téma: Fyzikální metody obrábění 2 Autor: Ing. Kubíček

Více

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky, ORVAR SUPREME 2 Charakteristika ORVAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná nástrojová ocel, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým tepelným změnám a tvoření trhlin za

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování Bc.Pavel Pávek Diplomová práce 2013 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1***

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie Neželezné kovy V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

U drahých dílců je vhodná zkušební montáž, popř. obdobná zkušenost.

U drahých dílců je vhodná zkušební montáž, popř. obdobná zkušenost. 6. Montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců z nerezových ocelí. Způsoby montáže, tolerance, doprava, manipulace a skladování, povrchy a jejich ochrana, čistění, kontakty s jinými kovy, rovinnost.

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější.

Lisy působí na tvářený materiál klidným tlakem a prokovou materiál v celém průřezu. Oproti bucharům je práce na nich bez rázů a bezpečnější. 4. Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením za tepla Nenormalizované polotovary vyráběné tvářením za tepla se vyrábí nejčastěji kováním. Při kování měníme tvar budoucího

Více

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH

Více

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace metodou nástik CLIMATIZER PLUS Verze 2005 1/5 1. ÚVOD Tato smrnice upravuje základní pravidla pro provádní aplikace materiálu

Více

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth Údržba Zvlášt na odkrytovaných kolejnicích se mže usazovat špína. Aby se udržela funknost tsnní a krycího pásku, musí se takovéto zneištní pravideln odstraovat. Proto provete dvakrát za den, nejpozdjí

Více

Funkční chromování Heef 25

Funkční chromování Heef 25 Ing. Ladislav Obr, CSc Atotech CZ, a.s. Jablonec nad Nisou Funkční chromování Heef 25 Úvod Počátky technologie chromování se datují do poloviny 19. století. V letech 1848 1849 se to poprvé podařilo Junot

Více

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát.

Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát. ABSTRAKT Práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích elistí pro zkoušku tahem drát. V první ásti jsem se zamil na teorii mechanických zkoušek materiálu, teorii upínání a konstrukci elistí. Ve

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení: Pájené spoje Pájené spoje patří mezi nerozebíratelné spojení strojních součástí. Jde o spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Princip pájení: Základem

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více