INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE"

Transkript

1 Podklady pro spolupráci mezi oddělením patologie a klinickými pracovišti INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a. s. VERZE 1.2 ZPRACOVALA: Dagmar Simonidesová SCHVÁLILA: Prim. MUDr. Cempírková Dana Platnost do :

2 Oddělení patologie Jindřichův Hradec Obecné údaje: Název organizace Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Vedoucí organizace JUDr. Jaroslav Vohnout Fax ( ředitelství) Název oddělení Oddělení patologie Vedoucí lékař oddělení Prim. MUDr. Dana Cempírková Vedoucí laborantka Dagmar Simonidesová Adresa oddělení U nemocnice 380/III Jindřichův Hradec Telefonní spojení prim. MUDr. Dana Cempírková MUDr. Karel Pelikán MUDr. Josef Heřman vedoucí laborantka bioptická laboratoř přikrajovna peroperační biopsie kancelář pitevna pitevní sanitáři E mailové adresy MUDr. Dana Cempírková Oddělení patologie Organizační struktura oddělení patologie Oddělení sestává z úseku laboratorního, pitevního a dokumentačního. Všechny úseky tvoří funkční celek pod jednotným vedením primáře oddělení. Za provozní, obslužné a personální otázky středního a nižšího zdravotnického personálu zodpovídá vedoucí laborant. Oddělení patologie je dvoupatrová budova umístěná mezi prádelnou a pavilonem akutní medicíny, označená III. Denní režim oddělení patologie Pondělí pátek hod. Příjem biologického materiálu pro bioptická a cytologická vyšetření Nepřetržitě Příjem těl zemřelých Pondělí pátek Výdej těl zemřelých pro pohřební služby Informace o laboratoři Oddělení patologie v Jindřichově Hradci provádí bioptická, cytologická (mimo gynekologické cytologie), imunofluorescenční a imunohistochemická vyšetření pro všechna lůžková oddělení a ambulantní složky Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. a pro ordinace soukromých lékařů z Jindřichova Hradce, Třeboně, Dačic a okolí, kteří mají o služby laboratoře zájem. V případě potřeby zajišťuje konzultační vyšetření biopsií na specializovaných pracovištích. Pitvy a následná nekroptická vyšetření provádí laboratoř pouze pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. a pracoviště nemocnice v Dačicích. Oddělení patologie v Jindřichově Hradci je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání PATOLOGICKÁ ANATOMIE. Oddělení je držitelem Osvědčení o registraci a je evidováno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. 2

3 Základní pravidla bioptického vyšetření Definice: Biopsie v nejobecnějším smyslu znamená mikroskopické vyšetřování tkání získaných za života nemocného za účelem diagnostickým, prognostickým nebo kontrolním. Má li úspěšně plnit své cíle, je třeba zachovávat určitá pravidla. Obecné zásady odběru materiálu: Získaný materiál musí být reprezentativní, při odběru je třeba se vyvarovat hlavně mechanického zhmoždění tkáně nůžkami nebo pinzetou, stejně nepříznivý účinek má použití tupé jehly při punkční biopsii. Tkáň dále hrubě poškozuje vysoká teplota, vysychání, škodí i oplachování ve vodě. Na odběr materiálu používejte vhodné nádoby, uzavíratelné, s dostatečně širokým hrdlem (úzkým hrdlem materiál po fixaci nelze z nádoby vyjmout). Vzorek ihned zalít dostatečným množstvím fixační tekutiny (10% formol,tj. 4% roztok formaldehydu). Axilární uzliny u nádoru prsu fixovat v tekutině MCO, která uzliny v tukové tkáni lépe zviditelní. Složení MCO: 1. metanol 6 dílů 2. chloroform 3 díly 3. kyselina octová koncentrovaná 1 díl Poznámka: Nesmí se dávat do umělé hmoty! Konisované čípky a resekované žaludky před vložením do fixační tekutiny rozstříhnout a napnout pomocí špendlíků na podložku z tvrdého papíru. U většího preparátu (děloha) je vhodné naříznutí jedním řezem. Materiál zalitý fixační tekutinou není vhodné odkládat do ledničky, vlivem nízké teploty se pomaleji fixuje a doba potřebná k vyšetření se tím zbytečně prodlužuje (fixace trvá cca 24hod., záleží na velikosti odebrané tkáně). Pozor! Materiál doručený do bioptické laboratoře po 13. hodině již nelze z technických důvodů ten den zpracovat, proto je nutno fixovaný materiál doručit do 13. hodiny. Akutně prováděné vyšetření peroperační biopsie Používá se tehdy, je-li potřeba značně urychlit bioptický nález získat diagnózu v průběhu operace. Materiál se zpracovává na kryostatu. V některých případech nemusí toto vyšetření jednoznačně rozhodnout diagnózu a je nutno vyčkat definitivního vyšetření pomocí parafínových řezů. Plánované peroperační biopsie jsou telefonicky objednány den předem, o neplánovaných peroperačních biopsiích je nutné telefonicky informovat bioptickou laboratoř oddělení patologie před odběrem tkáně. Tkáň doručit ihned po odběru do bioptické laboratoře bez jakékoli fixační tekutiny, pouze vloženou nasucho v uzavřené nádobě. Předat laborantce s řádně vyplněnou průvodkou k histologickému vyšetření s uvedeným telefonním číslem operačního sálu, odkud je vyšetření požadováno. Speciální vyšetření a) imunofluorescenční vizualizace antigenu ve tkáňových řezech (kožní excize) b) imunohistochemické detekce nádorových markerů ve tkáni, např. estrogenních a progesteronových receptorů u karcinomu prsu ad a) imunofluorescenční vyšetření objednává předem lékař klinického oddělení u lékaře oddělení patologie. Po odběru tkáň ihned vložit do Petriho misky a překrýt gázou lehce navlhčenou fyziologickým roztokem, Petriho misku uzavřít. Tím se vytvoří tzv. vlhká komůrka, aby tkáň neoschla. Takto ošetřenou tkáň je nutno ihned transportovat do bioptické laboratoře a předat laborantce spolu s průvodkou k histologickému vyšetření (po dohodě s bioptickou laboratoří zajistí transport sanitáři oddělení patologie). 3

4 Průvodní list k zásilce histologického materiálu (průvodka) Průvodku je možno tisknout na formát A5 nastojato. Je možné i použití starší verze originální průvodky (SEVT ), na které je nutno doplnit chybějící údaje (rodné číslo pacienta, číslo pojištěnce, číslo pojišťovny, diagnosu kódem MKN 10, IČP, PSČ). Je-li od jednoho pacienta zasláno více materiálů, mohou mít společnou průvodku, ale musí být na ní číselně rozlišeny. Identifikace pacienta na průvodce 1. příjmení a jméno 2. rodné číslo 3. číslo pojištěnce 4. číslo zdravotní pojišťovny 5. adresa trvalého bydliště včetně PSČ 6. odesílající oddělení včetně IČP 7. základní diagnosa i s kódem MKN předmět vyšetření a lokalizace 9. doba trvání nemoci 10. předchozí histologická vyšetření 11. předchozí ozařování 12. datum odběru materiálu 13. jméno a podpis lékaře 14. razítko odesílajícího oddělení Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci před přidělením laboratorního čísla biologického materiálu tvoří: 1. příjmení a jméno 2. rodné číslo 3. přesné označení původu materiálu Těmito údaji musí být označena nádoba s biologickým materiálem, nikoli víčko nádobky. Je-li na jednu průvodku zasíláno více materiálů, musí být každý ve vlastní nádobce a tyto musí být kromě výše uvedené identifikace ještě navíc číselně rozlišeny v souladu s údaji uvedenými na průvodce. Důvody odmítnutí biologického materiálu nebo průvodky - na průvodce chybí nebo jsou nečitelné základní údaje identifikace pacienta a není možno tyto údaje dotazem doplnit - průvodka je polita fixační tekutinou, infikována krví nebo jinou tělní tekutinou - k biologickému materiálu chybí průvodka - nádobka s biologickým materiálem není označena Jestliže nesouhlasí údaje na žádance s údaji na nádobě s materiálem, nelze materiál přijmout ke zpracování, ale musí se vrátit zpět na oddělení, odkud je zaslán, k identifikaci a opravení chyb. Archivace průvodek Průvodní listy k zásilce histologického materiálu archivujeme 10 let, poté navrhujeme k odevzdání příslušnému archivu v souladu se skartačním řádem. Výsledky vyšetření Oddělení patologie předává výsledky vyšetření do poštovních přihrádek jednotlivých oddělení v podatelně, kde je možno si je kdykoli vyzvednout. Výsledek peroperační biopsie sděluje lékař oddělení patologie pouze lékaři na operačním sále. Na průvodkách k tomuto vyšetření musí být vždy uvedeno telefonní číslo, na které je možno výsledek sdělit. Příslušná telefonní linka nesmí být v tu dobu dlouhodobě obsazena. Vyšetření trvá zhruba 20 minut od přijetí materiálu bioptickou laboratoří. Výsledek vyšetření u běžných biopsií lze očekávat u některých materiálu nejdříve za 24 hodin od doby doručení do bioptické laboratoře, u většiny za 48 hodin, přes víkend se doba zpracování prodlužuje o 48 hodin. Vyšetřovací doba se dále prodlužuje z technických důvodů (nutnost dofixování, odvápnění, složitá diagnosa, nutnost dalšího dovyšetření materiálu, speciální barvení atd.). 4

5 Bioptický nález představuje vrcholnou činnost patologa. Vlastní práce patologa při bioptickém vyšetřování má svá pravidla. Patolog musí mít k dispozici základní klinické údaje a pro svoji diagnosu potřebuje úměrný čas. Nikdy nemá dělat diagnosu ve spěchu a nesmí mu být upíráno právo na neurčitý závěr a možnost konsultace na vyšším odborném pracovišti. Základní pravidla cytologického vyšetření Punktáty tělních tekutin se transportují do bioptické laboratoře spolu s průvodkou k histologickému vyšetření v jakémkoli množství. K těmto materiálům se přidává fixační tekutina v poměru 1:1, stejně tak i ke sputu. Cytologické nátěry (např. z punkce štítné žlázy) jsou zasílány v uzavřené nádobce s 96% denaturovaným alkoholem a označeny tužkou na matované části podložního skla (skla dodá na požádání bioptická laboratoř oddělení patologie). Vyšetření moče ve fázovém kontrastu je třeba v den odběru domluvit s bioptickou laboratoří. Nejméně 10 ml středního proudu moče doručit do 30 minut po odběru spolu s průvodkou k histologickému vyšetření do bioptické laboratoře. Mozkomíšní mok je nutné doručit do laboratoře po předchozí dohodě s patologem ihned po odběru bez fixační tekutiny. Pokud není možné doručení ihned po odběru, fixuje se formolem 1: 1. Nabídka laboratorních vyšetření oddělení patologie: Barvící metody: Barvení Hematoxylin eosin, základní přehledné Barvení Mayerovým hematoxylinem, základní přehledné, peroper. biopsie, nátěry Barvení Weigert Van Gieson, barvení kolagenu Barvení resorcin-fuchsinem s dobarvením pikrofuchsinem Barvení kyselých mukopolysacharidů alciánovou modří PAS - histochemická reakce na průkaz polysacharidů Barvení mucikarmínem na hlen Barvení Massonovými trichromy modrý trichrom, přehledné barvení Barvení Kongo červení na amyloid Barvení kresylvioletí v acetát. pufru, přehledná metoda neuropatologická Barvení myelinu (fosfolipidů) luxolovou modří Barvení Gram+ a Gram- bakterií v histol. řezech v modifikaci dle Browna a Brenna Barvení acidorezistentních bakterií (Kinyoun), např. na průkaz TBC Barvení na železo Barvení metachromatické toluidinovou modří Barvení olejovou červení na průkaz lipidů Barvení černým sudanem B na průkaz lipidů fosfolipidů) Barvení dle Frasera na průkaz amyloidu Barvení na průkaz vápníku (Koss) Barvení May Grünwald Giemsa, cytologické na krevní elementy, nátěry Barvení Unna Pappenheim na jaderný chromatin Barvení HbsAg australský antigen Impregnační metody: Modifikovaná metoda Warthin Starry (WS) k průkazu Helicobactera pylori Impregnace plísní dle Grockotta Průkaz melaninu dle Massona 5

6 Impregnace dle L.Grimelia, průkaz karcinoidu Impregnace retikulárních vláken podle Gömöriho Impregnace nervových vláken podle Palmgrena Průkaz senilních drúz metodou NOOR Průkaz senilních drúz podle A. v. Braunmühla, na zmrazených řezech Imunohistochemické metody: Stanovení progesteronových a estrogenových receptorů Průkaz E Cadherinu Cytokeratin HMW Cytokeratin 7 Cytokeratin MNF 116 Actin CD 34 CD 45 - LCA HMB 45 - Melanosome Chromogranin A Protein p63 Pravidla pro příjem těl zemřelých z lůžkových oddělení na oddělení patologie Identifikace zemřelého 1. Opatřit dolní končetinu zemřelého (stehno) náplastí s údaji: jméno, příjmení, rodné číslo, datum a hodinu úmrtí, oddělení na kterém osoba zemřela. 2. Připevnit cedulku (SEVT ) s vyplněnými předtištěnými údaji a jménem a podpisem zdravotní sestry, na palec dolní končetiny. 3. Těla novorozenců opatřit nálepkou s potřebnými údaji. 4. Zavedené katétry a drény odstřihnout a fixovat leukoplastí, zásadně je neodstraňovat. 5. Provést očistu znečištěných částí těla, pokud se nejedná o násilnou smrt. Tělo zemřelého zůstává na oddělení 2 hodiny od okamžiku smrti. Poté je sanitářem z oddělení dopraveno s příslušnou dokumentací na oddělení patologie a pietně uloženo do lednice pro zemřelé. Prostěradlo, v němž je zabalené tělo, je nutno rozbalit, aby nebránilo chlazení a nedošlo k autolýze. Dále sanitář provede úplný zápis do Knihy příjmu zemřelých ve všech rubrikách, nezapomene tiskace uvést své jméno a připojit podpis. Upozornění: Klíč od vchodu na patologii si sanitář vyzvedne na vrátnici, kam ho po opuštění patologie neprodleně vrátí! Dokumentace k tělu zemřelého 1. List o prohlídce mrtvého 3x (DITIS ) vyplňuje lékař 2. Průvodní list ke klinické pitvě 1x (SEVT ) vyplňuje lékař Není-li možno ze závažných důvodů dodat kompletní dokumentaci na oddělení patologie ihned s tělem zemřelého, musí být tato v kanceláři oddělení patologie nejdéle do 7:30 hodin následujícího pracovního dne. 6

7 Pokyny k vyplnění dokumentace Listy o prohlídce mrtvého musí být vyplněny přesně a úplně ve všech rubrikách, každý list opatřen jménem nebo jmenovkou prohlížejícího a ošetřujícího lékaře a jejich podpisem a razítkem dvou oddělení. Je samozřejmé, že úředním jazykem k vyplnění Listů o prohlídce mrtvého je čeština. Jedná se o úřední dokument, dále zpracovaný matričním úřadem! Příčinu smrti je třeba vyplnit ve všech oddílech, včetně kódů MKN 10, nepsat dtto. U data úmrtí uvést i hodinu smrti, matrika tento údaj vyžaduje! Do rubriky Snímatelné ozdoby nebo protézy z drahých kovů se vyplňují jen drahokovy, které jdou s tělem zemřelého na oddělení patologie ( zuby, eventuelně prstýnek, který nejde sejmout), ne to, co zůstává na oddělení v pozůstalosti! Uvádí se počet zubů ze žlutého kovu a z bílého kovu i počet zubů podložených těmito kovy. Dojde-li k chybnému vyplnění některého údaje, je lékař povinen chybu opravit: škrtnout jednoduchou čarou, aby chybný text zůstal čitelný, napsat Opravil: jmenovka nebo tiskacím písmem jméno lékaře, podpis lékaře a razítko oddělení. Na horní okraj Listu o prohlídce mrtvého a Průvodního listu k pitvě uvádějte číslo pojišťovny! 7

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více