VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 2 ANORGANICKÁ CHEMIE A CHEMIE ANORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Stavební chemie Modul M02 Pavla Rovnaníková, Pavel Rovnaník, (48) -

3 Obsah OBSAH 1 Informace k modulu M Cíle Požadované znalosti Metodický návod na práci s textem Uhlík Fyzikální a chemické vlastnosti uhlíku Binární sloučeniny uhlíku Kyselina uhličitá Soli kyseliny uhličité (uhličitany) Autotest Křemík Fyzikální a chemické vlastnosti křemíku Sloučeniny křemíku Sklo Organokřemičité sloučeniny Autotest Chemické složení surovin pro stavebnictví Suroviny primární Křemen, křemičitany a hlinitokřemičitany Uhličitany Sírany Suroviny druhotné Popílky Strusky Křemičité úlety (mikrosilika) Odpadní sádrovce Ostatní odpady Autotest Chemie anorganických stavebních pojiv Vzdušné maltoviny Sádra Hořečnatá maltovina Vzdušné vápno Hydraulické maltoviny Hydraulické vápno Pucolány Portlandský cement Hlinitanový cement Autotest Klíč k úkolům Studijní literatura (48) -

4 Stavební chemie Modul M Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Informace k modulu M Cíle Cílem modulu je seznámit studenty s chemickými vlastnosti stavebních látek. Modul začíná popisem vlastností uhlíku, který je základním prvkem mnoha organických a anorganických sloučenin, které lze nalézt ve stavebnictví, a křemíku, který je základem silikátových stavebních materiálů. V dalších kapitolách je pak věnována pozornost chemickým vlastnostem surovin pro stavebnictví, a to jak přírodním, tak druhotným. Na tuto kapitolu pak navazuje seznámení s chemickými vlastnostmi vzdušných a hydraulických pojiv. 1.2 Požadované znalosti Pro studium tohoto modulu je nezbytná znalost obecné chemie, uvedené v modolu M Metodický návod na práci s textem Náplň tohoto modulu studujte až po zvládnutí látky v předchozím modulu. Po naučení kapitoly si zodpovězte kontrolní otázky, zkuste si napsat uvedené chemické rovnice. Zároveň splňte uvedené úkoly. Na konci celé kapitoly si ověřte znalosti autotestem. Výsledky úkolů a autotestu jsou uvedeny v Klíči na straně 48. Odpovědi na kontrolní otázky najdete v textu příslušné kapitoly. - 4 (48) -

5 Uhlík 2 Uhlík Cíl kapitoly: Tato kapitola bude zaměřena na významný prvek periodické soustavy, uhlík. Dozvíte se výběr jeho fyzikálních a chemických vlastností a seznámíte se také s jeho anorganickými sloučeninami, které jsou významné ve stavebnictví. Klíčová slova: diamant, grafit, karbidy, kyselina uhličitá, uhličitany Uhlík je důležitým prvkem na Zemi a jeho výskyt ho řadí na 17. místo. V přírodě se vyskytuje jako volný (grafit, diamant) nebo vázaný ve sloučeninách (hlavně uhličitany) a CO 2, dále je hlavní prvek v uhlí, ropě a zemním plynu a je součástí všech organických látek. Elementární amorfní uhlík je technicky vyráběn ve formě koksu, sazí a aktivního uhlí. 2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti uhlíku Uhlík se v přírodě vyskytuje převážně jako izotop 12 C, který obsahuje 1,01 až 1,14 % izotopu 13 C a 1, % radioaktivního izotopu 14 C. Radioaktivní uhlík 14 C se využívá ke stanovení stáří biologického materiálu, jenž byl vyňat z koloběhu uhlíku v přírodě, na základě poklesu jeho aktivity. Elektronegativita uhlíku je 2,5 a její hodnota je velmi blízká elektronegativitám většiny nekovů, a proto je s nimi vázán nepolární kovalentní vazbou. Z jeho elektronové konfigurace také vyplývá, že ve sloučeninách se vyskytuje nejčastěji jako čtyřvazný. Uhlík jako diamant je za normální teploty krajně nereaktivní. Grafit vlivem přístupnější vrstevnaté mřížky je ochoten reagovat i za normální teploty. Za vyšších teplot reaguje uhlík s mnoha prvky včetně vodíku, fluoru, síry, boru a mnoha kovů. Uhlík se často používá k přímé redukci kovů, např. při výrobě železa ve vysoké peci. Kontrolní otázky Co je to vaznost atomu a čím je dána nízká polarita vazeb mezi uhlíkem a většinou ostatních atomů? Jaké důsledky má vrstevnatá struktura grafitu na jeho fyzikální vlastnosti? 2.2 Binární sloučeniny uhlíku Uhlík tvoří binární sloučeniny s většinou prvků periodické tabulky. Binární sloučeniny uhlíku s kovem se nazývají karbidy. Nejdůležitější sloučeninou této skupiny je karbid vápníku, CaC 2, který se vyrábí ve velkém měřítku endotermickou reakcí vápna a koksu a slouží jako základní surovina pro výrobu etinu (acetylenu). CaO + 3 C CaC 2 + CO Následnou hydrolýzou vzniká etin (acetylen) a odpadní produkt, tzv. karbidové vápno, které se používá ve stavebnictví všude tam, kde běžně vyráběné vápno hašené. - 5 (48) -

6 Stavební chemie Modul M02 CaC H 2 O C 2 H 2 + Ca(OH) 2 Uhlík tvoří dva stálé oxidy: oxid uhelnatý, CO, který vzniká přímou oxidací uhlíku za nedostatku kyslíku a oxid uhličitý, CO 2, který vzniká v přebytku kyslíku. Obě sloučeniny jsou chemicky velmi reaktivní a mnohé reakce mají značný průmyslový význam. Oxid uhelnatý, je velmi jedovatý, tvoří s krevním barvivem hemoglobinem velmi stabilní sloučeninu karbonylhemoglobin, čímž zamezuje možnosti přenášet kyslík k orgánům. Dochází tak k zadušení organizmu. CO je také součástí topných průmyslových plynů (vodního a generátorového). Oxid uhličitý. V atmosféře je uhlík vázán ve formě oxidu uhličitého, jenž je spojen s rostlinnou biosférou fotosyntézou. záření 6 CO H 2 O C 6 H 12 O O 2 chlorofyl CO 2 vzniká při dýchání živočichů a také se uvolňuje při mikrobiálním rozkladu, kvašení a při hoření organických látek. Velké množství je produkováno činností člověka, zejména spalováním fosilních paliv a kalcinací vápence ve vápenkách a cementárnách. Celosvětová roční produkce CO 2 z výroby cementu v roce 1995 činila 1,4 bilionů tun, což představuje 7 % celkového ročního množství. CO 2 je bezbarvý plyn bez zápachu, rozpustný v vodě, který lze snadno převést do pevného stavu. Pevný oxid uhličitý, pro svůj vzhled nazývaný též suchý led" se používá jako chladící medium v potravinářství a chemickém průmyslu. Plynný se používá na výrobu močoviny a jako hnací plyn do aerosolových rozprašovačů. Je těžší než vzduch a nehoří, proto se používá také k hašení. Oxid uhličitý je důležitá látka také ve stavebnictví, neboť ovlivňuje životnost betonu, vápenných omítek, malt a stavebního kamene, zejména vápenců a pískovců. O jeho vlivu se dozvíte v kapitolách věnovaných stavebním materiálům. 2.3 Kyselina uhličitá Kyselina uhličitá, H 2 CO 3, je velmi slabá kyselina, jež vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Interpretace acidobazických vlastností tohoto systému je komplikována pomalým průběhem některých reakcí a jejich závislostí na ph. Hlavními reakcemi přitom jsou: CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 (pomalá) H 2 CO 3 + OH HCO 3 + H 2 O (rychlá) ph < 8 HCO 3 + OH CO H 2 O (rychlá) ph > 8 Všechny tyto reakce jsou významné v intervalu ph 8 až 10. Disociační konstanty kyseliny uhličité při 25 C jsou K 1 = 4, , K 2 = 4, (48) -

7 Uhlík Z disociačních konstant vyplývá, že kyselina uhličitá je velmi slabou kyselinou. Kontrolní otázky Které binární sloučeniny uhlíku znáte? Kde vzniká oxid uhličitý? Co vzniká při fotosyntéze? Úkol 1.1 Napište rovnici neutralizace kyseliny uhličité hydroxidem sodným. 2.4 Soli kyseliny uhličité (uhličitany) Od kyseliny uhličité lze odvodit dvě řady solí, kyselé hydrogenuhličitany a uhličitany. Uhličitany jsou až na uhličitany alkalických kovů ve vodě málo rozpustné. Uhličitan sodný ( soda ) a draselný ( potaš ) lze tavit bez rozkladu, ostatní uhličitany se však v žáru rozkládají na příslušný oxid a CO 2. Příkladem takového rozkladu je výroba vápna. CaCO 3 CaO + CO 2 Uhličitany alkalických kovů reagují ve vodném roztoku v důsledku hydrolýzy zásaditě: Na 2 CO 3 + H 2 O 2 Na + + HCO 3 + OH Hydrogenuhličitany jsou v pevné formě známy jen u alkalických kovů a jsou ve vodě dobře rozpustné. Ionty HCO 3 se vyskytují ve vodách přírodních, ale také pitných a odpadních a mají velký význam svým tlumivým účinkem, tzn. že tlumí změnu ph po přídavku kyseliny nebo zásady. Z vody je lze odstranit varem za tvorby příslušného uhličitanu, což je doprovázeno tvorbou tzv. vodního kamene. Do přírodních vod se dostávají především rozkladem uhličitanů (vápenec, dolomit) působením vody obsahující oxid uhličitý: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca HCO 3 Tato reakce je také hlavní podstatou krasových jevů. Poznámka S uvedenou rovnicí se setkáte na dalších místech studijního materiálu - koroze vápenných pojiv a betonu a odstraňování přechodné tvrdosti vody 2.5 Autotest 1. Uhlík se ve všech sloučeninách vyskytuje jako a) pětivazný b) čtyřvazný c) jednovazný - 7 (48) -

8 Stavební chemie Modul M02 d) trojvazný 2. Kyselina uhličitá a) je silná kyselina b) je slabá kyselina c) tvoří dvě řady solí d) nereaguje se silnými zásadami 3. Uhličitany alkalických kovů a) jsou ve vodě málo rozpustné b) se v přírodě nevyskytují c) reagují ve vodném roztoku neutrálně d) se silnými kyselinami reagují za tvorby oxidu uhličitého 4. Bude-li působit CO 2 na CaCO 3, pak a) vznikne nerozpustný Ca(HCO 3 ) 2 b) vznikne rozpustný Ca(HCO 3 ) 2 c) sloučeniny spolu nereagují d) vznikne hydrogenuhličitan, který lze z roztoku odstranit varem 5. Které izotopy tvoří uhlík? a) 14 C b) 6 C c) 12 C d) 13 C 6. Co vznikne povařením roztoku hydrogenuhličitanu vápenatého? a) hydrogenuhličitan hořečnatý b) hydroxid vápenatý c) nerozpustný uhličitan vápenatý d) tzv. vodní kámen - 8 (48) -

9 Křemík 3 Křemík Cíl kapitoly: Následující kapitola bude věnována nejvýznamnějšímu prvku ve stavebnictví, jímž je křemík. Dozvíte se výběr jeho fyzikálních a chemických vlastností a seznámíte se také se sloučeninami, které jsou základem stavebních materiálů. Budete vědět, co je to sklo, jak se vyrábí a jaké jsou jeho vlastnosti. Klíčová slova: oxid křemičitý, křemen, křemičitany, kyseliny křemičité, sklo Křemík je po kyslíku nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (obsah ~25 %). V přírodě se nikdy nevyskytuje volný, ale nachází se vždy v podobě sloučenin s kyslíkem. Základní stavební jednotka SiO 4 se vyskytuje jako izolovaná skupina, v řetězcích, zdvojených řetězcích, cyklech, vrstvách nebo trojrozměrných strukturách. 3.1 Fyzikální a chemické vlastnosti křemíku Převládajícím izotopem křemíku je 28 Si, který doprovázejí 29 Si a 30 Si. Další izotopy jsou nestabilní. Vyznačuje se modrošedým, kovovým leskem. Projevuje se jako polovodič a našel obrovské uplatnění v elektrotechnice. Za normální teploty křemík nereaguje s vodou, kyselinami ani kyslíkem. Snadno se rozpouští v horkých vodných roztocích alkalických hydroxidů za vzniku křemičitanového iontu Si + 4 OH SiO H 2 Na rozdíl od odolného pevného křemíku je v roztavené formě mimořádně reaktivním materiálem: tvoří slitiny a silicidy s většinou kovů a rychle redukuje většinu kovových oxidů. 3.2 Sloučeniny křemíku Křemík tvoří s uhlíkem binární sloučeninu, karbid křemíku, SiC, jenž se vyznačuje značnou tvrdostí. Vyrábí se redukcí velmi čistého oxidu křemičitého malým přebytkem koksu v elektrické peci při 2000 až 2500 C. SiO2 + 2 C Si + C SiC Si + 2 CO Používá se jako brusivo a pro vysokou pevnost a chemickou stálost v žáru se používá jako žárovzdorný materiál, který má velmi nízký koeficient teplotní roztažnosti. S kontrolovaným množstvím nečistot je využíván také v elektrotechnice jako tranzistor. Nejrozšířenější sloučeninou křemíku je oxid křemičitý, SiO 2, který je také základní sloučeninou silikátové chemie. Vyskytuje se v amorfní i krystalické formě. Amorfní SiO 2, např. v opálu a chalcedonech, je příčinou poruch betonu vznikem alkalicko silikátového gelu (více v M03, kap. 2.7). Hlavní krystalické - 9 (48) -

10 Stavební chemie Modul M02 modifikace SiO 2 se skládají z nekonečných seskupení tetraedrů {SiO 4 }, vzájemně spojených kyslíkovými atomy. Oxid křemičitý tvoří tedy velkou makromolekulu, ve které na jeden atom Si připadají dva atomy kyslíku. Se zvyšující se teplotou se mění krystalové modifikace SiO 2 až k tavenině. 867 C 1470 C β-křemen β-tridymit β-cristobalit 573 C α-křemen tavenina 1723 C Za normální teploty je nejstabilnější β-křemen, ostatní modifikace SiO 2 jsou pak metastabilní. Při vysoké teplotě taje oxid křemičitý na hustou taveninu, jejímž ochlazením vzniká křemenné sklo, které má malou tepelnou roztažnost (18krát menší než obyčejné sklo) a propouští ultrafialové záření. Pro svoji chemickou odolnost se využívá na výrobu speciálního chemického skla a na trubice rtuťových výbojek. V přírodě se vyskytuje jako křemen. Mezi barevné odrůdy křemene patří ametyst (fialový), růženín (růžový), citrín (žlutý), záhněda (hnědý), bezbarvý čirý křemen se nazývá křišťál. Křemen je chemicky odolný vůči všem kyselinám s výjimkou HF. V horkých koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů se pomalu rozpouští, rychleji se rozpouští v jejich taveninách. SiO 2 reaguje za vysoké teploty s oxidy kovů a polokovů za vzniku křemičitanů, které mají velký význam ve sklářské technologii a keramice. SiO HF SiO OH SiF H 2 O SiO H 2 O Další významnou sloučeninou křemíku je kyselina tetrahydrogenkřemičitá, H 4 SiO 4, která vzniká hydrolýzou chloridu křemičitého SiCl H 2 O H 4 SiO HCl Ve vodném roztoku není schopna samostatné existence, a proto její molekuly začínají ihned po svém vzniku kondenzovat. Dvě molekuly H 4 SiO 4 se spojí vytvořením vazby Si-O-Si a uvolněním molekuly H 2 O na kyselinu dikřemičitou: 2 H 4 SiO 4 H 6 Si 2 O 7 + H 2 O Kondenzace pokračuje dále, takže za několik dní jsou v roztoku přítomny pouze vysokomolekulární polymery kyseliny křemičité (polykřemičité). Polykřemičité kyseliny se zjednodušeně vyjadřují jako kyselina dihydrogenkřemičitá, H 2 SiO 3, ale lze ji vyjádřit rovněž jako oxid křemičitý hydratovaný do neurčitých stupňů SiO 2 xh 2 O. Z vodných roztoků se vylučuje jako měkký, průsvitný rosolovitý gel, jenž obsahuje velký počet molekul vody (na 1 mol SiO 2 se váže až 330 mol H 2 O). Odvodněním gelu vzniká pórovitá látka s velkým vnitřním povrchem (xerogel), tzv. silikagel. Je to látka, která má adsorpční vlastnosti podobně jako aktivní uhlí (48) -

11 Křemík Disociace roztoků kyseliny křemičité závisí na ph. Do ph = 9 se vyskytuje převážně ve formě nedisociované H 4 SiO 4, při ph = 9 12 disociuje do prvního až třetího stupně a při ph >12 jsou v roztoku přítomny pouze ionty SiO 4 4. Kyselina křemičitá se vylučuje ve formě gelu z roztoků rozpustných křemičitanů již tak slabou kyselinou jako je kyselina uhličitá Na 2 SiO 3 + H 2 CO 3 SiO 2 H 2 O + Na 2 CO 3 Křemičitany (silikáty) jsou látky vesměs ve vodě nerozpustné až na křemičitany alkalických kovů Na 2 SiO 3 a K 2 SiO 3. Křemičitany vápenaté, hlinité, železité jsou rozpustné v kyselinách a jsou pak součástí přírodních minerálních surovin pro průmysl stavebních hmot. Všechny křemičitany lze rozpustit v koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů nebo za vysokých teplot v jejich taveninách. CaSiO NaOH Na 2 SiO 3 + Ca(OH) 2 Z toho vyplývá, že silikátové materiály (např. beton) je nutno chránit před působením hydroxidů alkalických kovů (např. v chemickém průmyslu, papírnách apod.) Vzorce křemičitanů lze psát CaSiO 3 ~ CaO SiO 2 Ca 2 SiO 4 ~ 2CaO SiO 2 V chemii maltovin se vzorce zkracují užíváním dohodnutých symbolů pro jednotlivé oxidy, funkční skupiny a vodu: CaO ~ C SiO 2 ~ S Al 2 O 3 ~ A Fe 2 O 3 ~ F MgO M H 2 O ~ H tedy CaO SiO 2 ~ CS 2CaO SiO 2 ~ C 2 S 3CaO SiO 2 ~ C 3 S 3CaO Al 2 O 3 ~ C 3 A 4CaO Al 2 O 3 Fe 2 O 3 ~ C 4 AF Tato symbolika je používána v odborné literatuře celosvětově. Kontrolní otázky V čem je možné rozpustit oxid křemičitý a jaké znáte rozpustné křemičitany? Jakou strukturu má SiO 2? Úkol 2.1 Napište ve zkrácených vzorcích následující sloučeniny: 3Al 2 O 3 2SiO 2, MgO SiO 2, 2CaO Al 2 O 3 SiO Sklo Sklo je pevná amorfní, homogenní, zpravidla průhledná látka, s malou tepelnou vodivostí, vysokou nepropustností a odolností proti vodě, vzduchu a dalším látkám (48) -

12 Stavební chemie Modul M02 Základní surovinou pro výrobu skla je křemen (sklářský písek), který musí být velmi čistý. Pro výrobu stavebního skla se přidává ještě Na 2 CO 3 a CaCO 3. Suroviny se mísí v přesném poměru na tzv. sklářský kmen, který se roztaví ve sklářské peci při teplotě 1000 až 1500 C. Při tavení se uvolňuje CO 2, kterým je tavenina prostoupena. Bublinky CO 2 se odstraní čeřením. Sklovina se zpracovává foukáním, tažením, litím a lisováním. Hotové výrobky se chladí v pecích pro pozvolné chlazení, aby se v nich vyrovnalo vnitřní pnutí a nedocházelo k jejich praskání. Obyčejné sklo sodnovápenaté, lehce tavitelné, má přibližné složení Na 2 O CaO 6SiO 2. Po ochlazení nemá pravidelné uspořádání. Vytváří se nepravidelná síť z tetraedrů SiO 4, do níž vstupují nahodile sodné a vápenaté ionty. Vysoká teplota tání křemene (1723 C) se přítomností oxidů kovů sníží tak, že sklo lze zpracovávat při 600 C. Sklo má velmi široký interval teploty měknutí. Stavební sklo se vyrábí lisováním. Jsou to zejména dlaždice, střešní tašky, duté cihly nebo stěnové prvky. Z taveniny čistého SiO 2 (1723 C) se vyrábí jednosložkové křemenné sklo, které je málo citlivé ke změnám teplot, velmi chemicky odolné a na rozdíl od vícesložkových skel propouští UV záření. Používá se na výrobu speciálních aparatur pro chemický průmysl. Ve stavebnictví se používají také skleněná vlákna, určená především k izolacím. Do izolačních prvků jako rozptýlená výztuž se používají vlákna alkalivzdorná, která obsahují ZrO 2. Český křišťál je sklo draselnovápenaté, kde je ve sklářském kmenu Na 2 CO 3 nahrazen K 2 CO 3. Speciální skla obsahují oxidy, které upravují vlastnosti skla pro dané účely. Pro úpravu vlastností se používají především B 2 O 3, Al 2 O 3 a PbO, naopak pro barvení skla se přidávají barvící oxidy, např. CoO (modře), Cr 2 O 3 (zeleně), Fe 2 O 3 (hnědě), Cu 2 O (červeně). Vodní sklo je název pro tavené sklo, ale také kapalinu, vzniklou jeho rozpuštěním ve vodě. Molární poměr (tzv. silikátový modul) M s = SiO 2 /Na 2 O se pohybuje v rozmezí 3,2 až 3,3, tj. obsah SiO 2 činí asi 76 % hmot. Jedná se tedy v podstatě o roztok křemičitanu sodného nebo draselného. Sodnokřemičité sklo se taví z křemenného písku a Na 2 CO 3 při teplotě 1300 až 1400 C. Sklovina vytékající z pece se granuluje ochlazováním vodou. Takto utavené sklo se převádí do roztoku po rozdrcení za zvýšené teploty a tlaku v autoklávu. Vodní sklo je silně zásadité. Vodní sklo se používá ve stavebnictví ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Vlivem hydrolýzy a působením vzdušného CO 2 dochází k vyloučení gelu SiO 2 H 2 O, který dřevo mineralizuje. Na 2 SiO H 2 O SiO 2 H 2 O + 2 NaOH Na 2 SiO 3 + H 2 O + CO 2 SiO 2 H 2 O + Na 2 CO 3 Další využití vodního skla ve stavebnictví je pro injektáže při sanaci zavlhlého zdiva. Ve směsi s hydrofobizačním prostředkem se vytváří dodatečná horizontální izolace. Vzniklý gel SiO 2 H 2 O adsorbuje na svůj povrch molekuly vody, a tak zabrání vzlínání zemní vlhkosti do zdiva (48) -

13 Křemík Významné je použití vodního skla jako tzv. silikátové barvy, které se používají ve stavebnictví většinou k povrchové úpravě fasád. Silikátové barvy vytvrzují tak, že CO 2 ze vzduchu za přítomnosti vlhkosti vytěsní kyselinu křemičitou, která přejde na gel SiO 2 H 2 O. Citlivost na sluneční záření a v důsledku toho ztmavení skla je způsobeno přítomností malých krystalků AgCl ve skle. Při dopadu UV záření se štěpí na atomy Ag a Cl, které jsou zadrženy strukturou skla, takže mohou reagovat na AgCl. Z tohoto fotosenzitivního skla se vyrábějí okenní tabule, které svoji propustnost upravují podle intenzity světelného záření. Reflexní skla jsou potažena tenkou vrstvičkou kovu, např. Au, Cu. Odolnost skla. Sklo se vyznačuje schopností odolávat koroznímu působení ovzduší, vody a vodných roztoků i chemikáliím. Chemická odolnost skla závisí na jeho složení, lépe však odolává roztokům kyselým, než alkalickým. Neutrální a kyselé roztoky vyluhují z povrchu skla alkálie, čímž se na povrchu tvoří vrstva obohacená SiO 2, jež další vyluhování zpomaluje. Silně alkalické roztoky (ph>12) rozpouštějí sklo jako celek, a to poměrně velkou rychlostí. Na 2 O CaO 6SiO NaOH Podobně sklo rozpouští kyselina fluorovodíková. Na 2 O CaO 6SiO HF Ca(OH) Na 2 SiO H 2 O 6 SiF 4 + CaF NaF + 14 H 2 O Působí-li na sklo vzdušná vlhkost, produkty reakce z povrchu skla se neodstraňují. Tyto produkty jsou silně alkalické, takže napadají povrch skla, kde se vytváří po delší době bílý povlak (skleníky, lázně) Odolnost skla vůči vodě je tím větší, čím je nižší obsah alkalických oxidů a vyšší obsah SiO 2. Zlepšení chemické odolnosti lze dosáhnout výměnou alkalických oxidů za B 2 O 3. Vůči alkalickým oxidům je nejlépe odolné sklo křemenné a sklo s obsahem ZrO 2. Pro některé účely se dosahuje zlepšení chemické odolnosti skla povrchovými úpravami, jako je dealkalizace, hydrofobizace nebo adsorpce inhibitorů koroze. Kontrolní otázky Jaká je chemická podstata skla a čím se sklo barví? Co je to vodní sklo? 3.4 Organokřemičité sloučeniny Sloučeniny křemíku s vodíkem se nazývají silany. Mají obecný vzorec Si n H 2n+2 a jsou obdobou alkanů v organické chemii. Silany jsou extrémně reaktivní, bezbarvé plyny nebo kapaliny. Jejich reaktivita vyplývá z toho, že vazba Si Si je velmi slabá a snadno se štěpí, např. vodou. Si 2 H H 2 O 2 SiO H 2 Náhradou vodíku v molekule silanů organickými radikály, hydroxyskupinou, halogenidy apod. vznikají deriváty silanů, např. trialkylsilanol (R 3 SiOH), bromsilan (SiH 3 Br) aj (48) -

14 Stavební chemie Modul M02 Kondenzací hydroxysilanů vznikají silikony, obsahující velmi pevnou vazbu Si O Si. R R Si OH + HO R Si OH H 2 O R R Si O R Si OH R R R R Silikony jsou kapalné až tuhé konzistence v závislosti na délce řetězce. Odolávají vysokým teplotám, a proto se používají jako mazadla. Výhodou je malá závislost jejich viskozity na teplotě. Pevné silikony se používají jako těsnící a spojovací materiál. Náhradou vodíku v hydroxyskupině alkalickým kovem vznikají silanoláty. Metylsilanolát sodný je látka, která se používá ve stavebnictví k hydrofobizaci omítek a k sanaci zavlhlého zdiva. Reaguje se vzdušnou vlhkostí a CO 2 za vzniku trihydroxymetylmonosilanu, který zesítěním vytvoří hydrofobní látku. OH OH 2 H 3 C Si ONa + CO 2 + H 2 O H 3 C Si ONa + Na 2 CO 3 OH OH Jako vnitřně hydrofobní přísady do omítek se používají také estery kyseliny polykřemičité. O O O O O CH 3 O CH 3 O CH 3 O CH 3 Si O Si O Si O Si O O CH 3 O CH 3 O CH 3 O CH 3 O O O O Hydrofobizací omítek se zvyšuje životnost omítek, zabraňuje se tvorbě výkvětů, neboť dešťová voda nemá možnost vnikat do omítky a rozpouštět výkvětotvorné soli. 3.5 Autotest 1. V jaké formě se nachází křemík v přírodě a) ve formě silanů b) jako kovový křemík c) ve sloučeninách s kyslíkem d) jako křemen 2. Určete nepravdivé tvrzení - 14 (48) -

15 Křemík a) Sklo je amorfní materiál b) Alkalické hydroxidy sklo rozpouštějí c) Vodní sklo je sklo rozpuštěné ve vodě d) Sklo je odolné vůči působení všech minerálních kyselin 3. Silikony a) jsou makromolekulární látky b) rozpouštějí se ve vodě c) se v přírodě nevyskytují d) jsou součástí silikátových hornin 4. Krystalický oxid křemičitý je a) je β-křemen b) je chalcedon c) je sodnovápenaté sklo d) křišťál 5. Vodní sklo a) je sklo odolné proti vodě b) je charakterizováno silikátovým modulem c) vlivem hydrolýzy má silně zásaditou reakci d) vlivem hydrolýzy má silně kyselou reakci - 15 (48) -

16 Stavební chemie Modul M02 4 Chemické složení surovin pro stavebnictví Cíl kapitoly: Seznámení s chemickým složením základních složek primárních i sekundárních anorganických surovin pro stavebnictví. Klíčová slova: suroviny, křemičitany, hlinitokřemičitany, uhličitany, sírany, popílky, pucolány, pucolánová aktivita, strusky, sádrovec, škvára, mikrosilika Suroviny pro stavební výrobu a výrobu stavebních materiálů lze rozdělit do dvou základních skupin: suroviny primární, nacházející se přírodě (písek, keramické hlíny, vápenec) a suroviny druhotné, které jsou odpadem v jiných technologiích. 4.1 Suroviny primární Z chemického hlediska se ve stavebnictví využívají přírodní suroviny, které lze zařadit podle chemického složení do tří skupin: křemičitany a hlinitokřemičitany, uhličitany a sírany Křemen, křemičitany a hlinitokřemičitany Oxid křemičitý, SiO 2, se vyskytuje v několika krystalových modifikacích. Nejběžnější modifikací je β-křemen, který je hlavní součástí mnoha hornin, jako je žula nebo pískovec. Vyskytuje se také samostatně jako křišťál a v nečistých formách jako růženín, ametyst, morion a citrín. Nedokonale krystalickými formami křemene jsou chalcedony, achát, jaspis, heliotrop a pazourek. Za normální teploty metastabilní modifikace jsou tridymit a cristobalit. Zemité formy jsou křemelina a diatomit, podstatou opálů jsou složité agregáty hydratovaného SiO 2. Křemen má mnohostranné využití, je základní surovinou pro výrobu skla (sklářský písek, vyznačuje se vysokou čistotou), keramiky (používá se jako ostřivo), ferosilicia, FeSi, karborunda, SiC. Je podstatnou součástí vodárenských, slévárenských a stavebních písků. Při použití amorfních nebo nedokonale krystalických forem SiO 2 (např. opály, chalcedony apod.) jako kameniva do betonu dochází k tzv. alkáliovému rozpínání, kdy reaguje za přítomnosti vlhkosti oxid křemičitý s alkáliemi v cementu (K 2 O a Na 2 O) za vzniku alkalicko silikátového gelu. Vzniklý gel má větší objem než původní xerogel a v důsledku změny objemu dochází k poškození okolního zatvrdlého cementového tmelu v betonu. Křemičitany (silikáty) patří mezi nejrozšířenější pevné látky zemské kůry. Jsou převážně krystalické, ojediněle amorfní nebo skelné. Základní strukturní jednotkou je, podobně jako u oxidu křemičitého, tetraedr SiO 4, který je spojen vrcholy s dalšími tetraedry. Vytvářejí se tak vazby Si-O-Si (kyslíkové můstky). Z každého tetraedru mohou vycházet 1 až 4 kyslíkové můstky, což umožňuje rozmanité uspořádání silikátových struktur. Podle počtu tzv. kyslíkových můstků tvoří křemičitany čtyři základní struktury, označované jako: ostrůvkovitá jeden společný kyslíkový atom [Si 2 O 7 ] 4, [Si 3 O 9 ] 6-16 (48) -

17 Chemické složení surovin pro stavebnictví řetězovitá dva společné kyslíkové atomy [Si 2 O 6 ] 4 plošná tři společné kyslíkové atomy [Si 2 O 5 ] 2 prostorová čtyři společné kyslíkové atomy SiO 2. Křemičitany jsou součástí hornin, v surovinách pro stavebnictví je lze nalézt ve stavebních píscích. Jsou součástí některých stavebních hmot, např. cementu. V křemičitanech bývá často přítomen hliník, který nahrazuje některé atomy křemíku. Tyto minerály jsou nazývány hlinitokřemičitany. Jsou produktem zvětrávání vyvřelých hornin, jsou podstatou keramických hlín a jílů a patří mezi jílové minerály. Základními stavebními jednotkami jílových minerálů jsou tetraedry SiO 4, AlO 4 nebo oktaedry AlO 6, které se spojují do dvojvrstev nebo trojvrstev. Příklad struktury hlinitokřemičitanů je na obr Hlavní zástupci jílových minerálů jsou: kaolinit Al 2 O 3 2SiO 2 2H 2 O halloysit Al 2 O 3 2SiO 2 4H 2 O kyslík křemík, hliník Obr. 3.2 Schéma struktury hlinitokřemičitanů montmorillonit Al 2 O 3 4SiO 2 nh 2 O illit nk 2 O Al 2 O 3 3SiO 2 nh 2 O chlorit 10(Mg, Fe)O Al 2 O 3 6SiO 2 8H 2 O Cihlářské hlíny obsahují větší množství hrubších nerostných částic, prachoviny a pískoviny, obsah jemnějších podílů jíloviny (zrna pod 0,002 mm) je 20 až 50 %. Cihlářské jíly mají více než 50 % jíloviny. Cihlářské hlíny obsahují rovněž živce, sírany, uhličitany a oxidy. Vhodnost cihlářských hlín pro výrobu cihlářského zboží je dána souborem chemických a fyzikálně chemických vlastností. Mineralogické složení je důležitější než chemické složení, protože přítomnost určitých jílových minerálů rozhoduje o chování zeminy v průběhu technologického procesu i o mikrostruktuře vypáleného výrobku. Kaolin je bílá nebo světle žlutě zbarvená zemina s vysokým obsahem kaolinitu, která vznikla rozkladem hornin bohatých na živce, tzv. kaolinitizací. Obsahuje některé příměsi, např. křemen, slídy, zbytky živců a znečišťující látky, jako sloučeniny železa, titanu a organické zbytky. Surový kaolin se upravuje plavením, kdy se ze suroviny odstraní nečistoty. Používá se pro výrobu porcelánu, stavební keramiky a jako plnivo do papíru, gumy, plastů a kosmetických výrobků (48) -

18 Stavební chemie Modul M02 Živce tvoří rozsáhlou skupinu hlinitokřemičitanů. Jsou součástí běžných stavebních písků. Z hlediska průmyslového využití mají význam alkalické živce. Draselný živec (KAlSi 3 O 8 ortoklas) a sodný živec (NaAlSi 3 O 8 albit) se používají jako tavidla při přípravě glazur, sklářského kmene a smaltů. Čedič obsahuje plagioklas (směs sodného a vápenatého živce). Má vysokou pevnost, je odolný v kyselém prostředí. Lze jej tavit a odlévat do forem nebo z něj vytvářet vlákna. Používá se v natavené i přetavené formě na výrobu dlaždic a vlákna jako izolační materiál. Slídy jsou zásadité aluminosilikáty s vrstevnatou strukturou. Nejrozšířenější je tmavá slída - biotit a světlá slída - muskovit, které jsou součástí různých hornin a půd. Používají se jako plnivo do malt a nátěrových hmot a jako elektroizolační materiál. Azbest je vláknitý minerál, z chemického hlediska se jedná o složitý křemičitan hořečnato-draselný. Je stálý v žáru a má výbornou afinitu k cementové matrici. Azbest se v současné době nepoužívá z obavy jeho negativního působení na lidské zdraví. Za vlákna největší biologické závažnosti se považují ta, která mají velikost menší než 8 µm. Vermikulit je jílový minerál, který lze charakterizovat jako hydratovaný křemičitan hlinito-hořečnatý, tvoří lupínky, podobně jako slída. Při teplotě 850 až 1100 C uvolňuje vodu a vzniklá pára způsobí zvětšení objemu 10 až 25krát. Používá se na tepelné a zvukové izolace, v posledních letech získal na významu zejména jako plnivo do protipožárních povrchových úprav. Perlit je v podstatě amorfní křemičitan hlinitý s obsahem vody, je sopečného původu, s drobně kuličkovitou odlučností. V žáru (900 C) tato hornina expanduje na produkt ve formě malých dutých kuliček. Používá se na tepelné a zvukové izolace, do lehčených malt a betonů. Kontrolní otázky Proč je nebezpečné používat kamenivo s obsahem amorfních forem oxidu křemičitého do betonu? Které jílové minerály jsou součástí surovin pro výrobu keramického zboží. Vysvětlete rozdíl mezi kaolínem a kaolinitem Uhličitany Uhličitany jsou nejvýznamnější surovinou pro výrobu stavebních pojiv, vápna a cementu. Na bázi uhličitanů se ve stavebnictví uplatňují tři horniny: vápenec, dolomit a magnezit. Základní uhličitanovou surovinou je usazená hornina vápenec, jehož hlavní složkou je kalcit o chemickém složení CaCO 3. Kromě hlavní složky obsahuje zpravidla dolomit, křemen, jílové minerály, oxidy železa, pyrit a bitumeny. Vápence se podle složení dělí na vysokoprocentní > 98 % CaCO 3-18 (48) -

19 Chemické složení surovin pro stavebnictví mírně znečištěné % CaCO 3 středně znečištěné % CaCO 3 velmi znečištěné < 80 % CaCO 3 znečišťující složky SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3 Křída vznikla ze schránek pravěkých živočichů, v přírodě bývá prostoupena silicity. Má bílou barvu a chemickou podstatou je uhličitan vápenatý. Mramor je metamorfovaná hornina, jejíž podstatou je kalcit, uhličitan vápenatý. Velmi často jsou přítomny barevné příměsi, které vytvářejí v mramoru zajímavé kresby. Dolomit je hornina, která je tvořena z 90 až 100 % minerálem o chemickém složení CaMg(CO 3 ) 2 a 0 až 10 % vápence. Magnezit obsahuje jako hlavní složku uhličitan hořečnatý, MgCO 3, obvykle bývá znečištěn FeCO 3, CaCO 3 a MnCO 3. Opuky představují skupinu hornin na bázi kalcitu a oxidu křemičitého s příměsí hlinitokřemičitanů. Obsahují značné množství velmi jemných pórů, mají vysokou rovnovážnou vlhkost, která je příčinou praskání ( opukání ) vlivem mrazu nebo za vysokých teplot. Uhličitanové suroviny se používají jako kamenivo do kompozitních materiálů, některé druhy jako stavební nebo dekorativní kámen. Vápence se používají pro výrobu vápna a portlandského cementu. Magnezit je hlavní surovinou pro výrobu MgO, který se používá pro výrobu hořečnaté maltoviny a mrtvě pálený magnezit (nad 1500 C) slouží k výrobě žáruvzdorných materiálů. Opuky byly v minulosti hojně používány jako stavební kámen, zejména v Čechách. Kontrolní otázky Vyjmenujte nejvýznamnější uhličitanové suroviny ve stavebnictví. Která chemická sloučenina je základem vápenců? Jaké chemické složení má kalcit? Sírany Sádrovec má chemické složení CaSO 4 2H 2 O. V přírodě se sádrovec nachází ve znečištěné formě, a proto má barvu našedlou. U nás se sádrovec těží v Kobeřicích, jeho čistota je asi 60 %. Čistá forma sádrovce je alabastr, který je bílý. Sádrovec se často v přírodě nachází spolu s anhydritem, CaSO 4. Síranové suroviny se používají na výrobu sádry, směsných sádrových pojiv a anhydritových pojiv. Sádrovec se používá v cementářském průmyslu jako regulátor tuhnutí portlandského cementu. Kontrolní otázky Definujte primární suroviny. Charakterizujte po chemické stránce sádrovec (48) -

20 Stavební chemie Modul M Suroviny druhotné Druhotné suroviny jsou odpady, které vznikají v jiných průmyslových technologiích. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Odpad se stává druhotnou surovinou v okamžiku jeho využívání. Pro intenzívní využívání druhotných surovin ve stavebnictví jsou dva důvody: snižování zásob primárních surovin snížení energetické náročnosti výroby stavebních materiálů Hospodaření s odpady má čtyři stupně: bezodpadové technologie odpad nevzniká, nebo vzniká pouze v nevýznamné míře odpad je využit ve stejné technologii výroba termoplastických výrobků odpad je využit v jiné technologii elektrárenské popílky ve stavebnictví odpad je uložen na řízené skládce. Odpady, které se využívají ve stavebnictví jsou odpady ze stavební výroby a demolic, z výroby stavebních hmot a odpady jiných průmyslových odvětví. Pro stavebnictví mají význam pouze velkoobjemové odpady, které svým chemickým a mineralogickým složením vyhovují požadavkům pro využití ve stavebnictví. Nezbytnou podmínkou pro využití odpadů je jejich třídění. Ze stavební výroby a demolic představují významný odpad beton a hrubá keramika (cihly). Mají-li se tyto materiály po rozdrcení a rozdělení podle granulometrie použít jako náhradní kamenivo do betonu, pak je nutno prověřit, zda neobsahují některé agresivní látky. Pro ocelovou výztuž jsou nepřijatelné chloridy a sírany, pro beton zejména sírany. Chloridy mohou pocházet z rozmrazovacích prostředků, používaných při zimní údržbě komunikací, sírany jsou obsaženy v cihlářském zboží a pocházejí nejčastěji ze suroviny na jejich výrobu. Odpady z výroby stavebních hmot představují škálu materiálů, které jsou svým chemickým a mineralogickým složením vhodné pro využití ve stavebnictví, ale často nevyhovuje jejich fyzikální stav nebo granulometrie. Z těchto odpadů se využívá cihelný střep na výrobu antuky, výsivky z lomů jsou využívány jako posypový materiál nebo jako plnivo do méněhodnotných betonů. Do betonů a malt se rovněž zapracovávají různé kaly z broušení silikátových materiálů. Odpady produkované v energetice, hutnictví a chemickém průmyslu, které jsou velkoobjemové a svým složením jsou určeny pro využití ve stavebnictví jsou zejména: elektrárenské popílky z vysokoteplotního a fluidního spalování hutnické strusky všeho druhu s vhodným chemickým a mineralogickým složením křemičité úlety mikrosilika - 20 (48) -

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ Pavel Stolař a Filip Vráblík a Pavel Novák b a) Ecosond s.r.o., K vodárně 531, 257 22 Čerčany, ČR b) VŠCHT Praha, Technická 5, 160

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

Učební osnova předmětu Chemická technologie

Učební osnova předmětu Chemická technologie Učební osnova předmětu Chemická technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více