bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm."

Transkript

1 UV - LEPIDLA Nabízíme následující typy lepidel, k jejichž vytvrzení slouží UV záøení, u nìkterých typù lze k vytvrzení použít i denní svìtlo. Lepení skla UV lepidly v kombinaci s jinými materiály ( sklo, keramika, porcelán. kov atd. ) je velmi efektní metodou. Kvalita lepeného spoje závisí na kvalitì a èistotì lepených ploch a na dobrém vytvrzení. K vytvrzení všech typù UV lepidel je nutné použít speciální zdroj UV záøení, vydávající 99% energie v oblasti vlnové délky cca 30 nm ( oblast blízká UV A). Nìkteré typy UV lepidel je možné vytvrdit i pomocí denního svìtla, ale èasy potøebné k dokonalému vytvrzení jsou však v porovnání s vytvrzením UV lampou znaènì delší. CONLOC UV 651 ( xx) UV lepidlo vytvrzované UV záøením, urèené pøedevším pro rychlé lepení sklo / sklo, nebo sklo / kov. Tento typ vyniká optickou èistotou slepu. Je vhodné pro lepení optického skla, plochého skla typu float, sklenìné bižuterie a šperkù, plochého skla se strukturou, fazet, sklenìných figurek atd.. Pevnost spoje je 15 N/mm. CONLOC UV 660 ( xx) UV lepidlo vytvrzované UV záøením. Lepidlo má vysokou viskozitu, pomalu se roztéká - tekutostí pøipomíná med. Pomocí tohoto lepidla lze vyrovnat nerovnosti na lepených plochách až o 1 mm. CONLOC UV 665 ( xx) Tento typ lepidla je možno vytvrzovat pomocí UV záøení, nebo aktivátoru. Používá se k lepení sklo / sklo, sklo / kov, sklo / døevo. Má velice nízkou viskozitu, tekutostí pøipomíná obyèejnou vodu. Lepené plochy smáèí v podstatì kapilárním zpùsobem. Hodí se pøedevším pro lepení velkých, ale zároveò velmi rovných ploch. Pevnost spoje je 15 N/mm. Dodává se i v barevném provedení : èervené, žluté, modré, zelené a èerné. Všechny tyto barvy jsou navzájem mísitelné, aniž by došlo ke zmìnì vlastností spoje. CONLOC UV 68 ( xx) K vytvrzení tohoto typu lepidla lze rovnìž použít UV záøení, nebo aktivátor. Je vhodné pro lepení sklo / sklo, sklo / kov, sklo / døevo, sklo / mramor, sklo / kámen. Vyniká vysokou pevností slepu, která je 6 N/mm. CONLOC UV 684 (50 95 xx) Velmi tekuté lepidlo, které se vytvrzuje UV lampou, nebo denním svìtlem. Vytvrzování denním svìtlem trvá pomìrnì dlouho, proto je nutné dbát na dobrou fixaci lepených dílù. Je vhodné pro lepení ornamentálních skel, fazet a rovnobìžných rovných ploch. Pevnost spoje je 8 N/mm. Tímto lepidlem lze také lepit skla tepelnì tvrzená. Lepidlo má stejný index lomu jako sklo. CONLOC UV 688 ( xx) Toto lepidlo se vytvrzuje UV záøením, nebo denním svìtlem. Je velice tekuté s kapilárním vzlínáním. Pevnost spoje je 3 N/mm. Lepí i kalená skla. Index lomu je shodný se sklem. CONLOC UV 690 ( xx) Vytvrzuje se pouze UV záøením, má znaènou elastiènost. Hodí se pro lepení skla s umìlými hmotami typu polyamid, polykarbonát, polyester, duroplast, epoxid. Pevnost spoje je 16 N/mm. Barva lepidla je èirá

2 Provetro G r u p p e UV - LEPIDLA UV lepidla CONLOC - technická specifikace oznaèení * barva èirá èirá viz* * kalná èirá èirá èirá èirá viskozita tekutost velmi tekuté tekuté støednì støednì støednì velmi støednì husté tekuté husté husté tekuté husté index lomu 1,48 1,55 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 hustota g/ml 1,0 1,1 1,1 1,1 1,08 1,08 1,05 1,06 pevnost N/mm tlouš ka spoje mm 0,1-0,5 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,3 0,1-0,5 vytvrzování UV A UV A UV A UV A UV A/den UV A UV A/den UV A teplotní stabilita od do bod vzplanutí C aktivátor ne ano ano ano ne ne ne ne lineární smrštìní ,9 1,9,,5 v aprox % * barevná ** barvy : èervená, žlutá, modrá, zelená, èerná Náøadí a pøíslušenství 177a

3 UV - LEPIDLA Klebstoffe Lepidla / Adhesives CONLOC UV 651, 0 g, èiré CONLOC UV 651, 100 g, èiré CONLOC UV 660, 0 g, bezbarvé CONLOC UV 660, 100 g, bezbarvé CONLOC UV 665, 0 g, èiré CONLOC UV 665, 100 g, èiré CONLOC UV 684 lepidlo CONLOC UV 665, 0 g, èervené CONLOC UV 665, 0 g, modré CONLOC UV 665, 0 g, zelené CONLOC UV 665, 0 g, žluté CONLOC UV 665, 0 g, èerné CONLOC UV 665, barevná sada, 5 x 0 g CONLOC 953 aktivátor pro lepidla UV 665 a UV CONLOC dávkovací jehla CONLOC UVA ruèní osvìcovací lampa 50 W CONLOC UV 68, 0 g, bezbarvé CONLOC UV 68, 100 g, bezbarvé CONLOC UV 684, 0 g, èiré CONLOC UV 684, 100 g, èiré CONLOC UV 688, 0 g, èiré CONLOC UV 688, 100 g, èiré CONLOC UV 690, 0 g, èiré CONLOC UV 690, 100 g, èiré CONLOC 953 AKTIVÁTOR pro UV 665 a UV 68, 100 ml Náøadí a pøíslušenství CONLOC dávkovací jehla rùžová, prùmìr 0,6 mm CONLOC dávkovací jehla hnìdá, prùmìr 1,3 mm CONLOC UVA reflektor s rukojetí výkon 50 W, dodává se s filtrem ukázka slepených skel UV - lepidlem 178

4 Provetro G r u p p e UV - LEPIDLA UV-lampa, 18 W, délka 6 cm, nejprodávanìjší typ záøivka náhradní 18 W pro UV-lampa, 13 W, délka 57 cm záøivka náhradní 13 W pro UV-lampa, 18 W UV-lampa, pøenosná, na baterie CONLOC -PROFI-SESTAVA obsahuje : podložku, úhelníky s magnety atd. celkem 7 dílù UV-lampa, 13 W CONLOC - PROFI, montážní sada Reiniger Èistící prostøedky / Cleaner pro UV lepení MARTOR škrabka na sklo profi, s rukojetí bøit náhradní pro MARTOR škrabka na sklo šíøka bøitu : 38 mm, balení : 10 ks speciální èistící prostøedek, k èištìní skla,kovù, gumy a keramiky, dodává se v kanystru 5 l RAKSO 00 ocelová vlna na èištìní povrchu, dodává se v balení po 6 kusech, 6 x 7 gramù RAKSO 000 ocelová vlna na èištìní povrchu, dodává se po jednom kuse 00 gramù CONLOC 901speciální èistící prostøedek na sklo, kov, keramiku a gumu pro lepení UV lepidly, dodává se jako spray 400 ml UV-lampa, pøenosná, na baterie MARTOR škrabka na sklo profi MARTOR škrabka na sklo speciální èistící prostøedek na sklo, ekologicky odbouratelný

5 UPÍNACÍ SYSTÉMY FLIPP pøíchytka k okennímu rámu FLIPP okenní pøíchytky, sada ks, bílé FLIPP okenní pøíchytky, sada ks, hnìdé FLIPP okenní pøíchytka, jednotlivá, bílá, balení 100 ks , sada závìsných háèkù, ks FLIPP okenní pøíchytka, jednotlivá, hnìdá balení 100 ks držák distanèní pro okenní pøíchytku , závìsné háèky, jednotlivé držák distanèní pro okenní pøíchytku ( fotografie prototypu ) lišta pro zavìšování obrazù montážní klip zaslepovací díl háèek na obrazy Montáž pøíchytky - vhodné na plastová okna Zavìšovací systémy pro obrazy zavìšovací lišta, bílá, délka m montážní klipy, optimální rozložení 3 ks na 1 m hmoždìnka a vrut spojovací díl pro propojení lišt koncový zaslepovací díl posuvné niklované háèky fixaèní šroub pro šikmé zavìšení 180

6 Provetro G r u p p e UPÍNACÍ SYSTÉMY háèek mini pro lehké obrazy háèek mini pro støednì tìžké obrazy háèek mini pro tìžké obrazy šòùra nylonová, prùmìr 0,35 mm, role 100 m šòùra nylonová, prùmìr 0,85 mm, role 50 m NIRO kovové vlákno, prùmìr 0,7 mm, role 50 m šòùra nylonová, d = 0,35 mm NIRO kovové vlákno, prùmìr 0,7 mm, role 100 m NIRO kovové vlákno, prùmìr 1, mm, role 50 m NIRO kovové vlákno, prùmìr 1, mm, role 100 m spojka šroubovací pro NIRO oèko nacvakávací pro umìlou hmotu i drát, prùmìr 1,0 mm, balení 100 ks KNIPEX kleštì pro zajištìní spon a koncovek dutinky, prùmìr 1,8 pro ukonèování NIRO vlákna balení 100 ks háèek na obrázek - mini háèek na obrázek - mini háèek na obrázek háèek oblý NIRO - kovové lanko, d = 0,7 mm spona šroubová pro NIRO spona trubièková stiskací trubièkové zakonèení KNIPEX kleštì pro stiskací spony

7 UPÍNACÍ SYSTÉMY klip na sklo - typ S pro vlákno NIRO, s lepícími body balení po 1 ks klip na sklo S pro vlákno NIRO, pro sklo o tlouš ce 4 mm klip na sklo S, 4 mm tlouš ka skla klip na sklo S, 6 mm tlouš ka skla klip na sklo S, 8 mm tlouš ka skla klip na sklo - typ UV pro vlákno NIRO, pøilepení na sklo UV lepidlem balení po 1 ks klip na sklo UV, 4 mm tlouš ka skla klip na sklo UV, 6 mm tlouš ka skla klip na sklo UV, 8 mm tlouš ka skla klip na sklo UV pro vlákno NIRO, pro sklo o tlouš ce 4 mm klip na sklo U nacvakávací, pro sklo o tlouš ce 4 mm klip na sklo M nacvakávací, pro sklo o tlouš ce 4 mm klip na sklo MS, pro vlákno NIRO, pro sklo o tlouš ce 4 mm sada montážní kompletní klip na sklo - typ U nacvakávací balení po 1 ks klip na sklo U, 4 mm tlouš ka skla klip na sklo U, 6 mm tlouš ka skla klip na sklo - typ M nacvakávací balení po 1 ks klip na sklo M, 4 mm tlouš ka skla klip na sklo M, 8 mm tlouš ka skla klip na sklo - typ MS mini klip pro vlákno NIRO balení po 1 ks klip na sklo MS, 4 mm tlouš ka skla sada montážní kompetní ukázka montáže skla na lanko NIRO pomocí klipu 18

8 Provetro G r u p p e UPÍNACÍ SYSTÉMY Lepící pásky ukázka použití ukázka použití ukázka použití páska distanèní bílá 50 m tlouš ka : 1,0 mm páska distanèní bílá 3M 33 m tlouš ka : 1,0 mm páska distanèní bílá 5 m tlouš ka :,0 mm páska distanèní èirá 3M 33 m tlouš ka : 1,0 mm páska distanèní èirá 3M 5 m tlouš ka : 1,5 mm páska distanèní èirá 3M 16 m tlouš ka :,0 mm samolepící akrylátový film velmi prùhledný, vyniká lepící schopností, lze použít v interiéru i v exteriéru. Lze použít k lepení skla, plexi ( akrylátového ) skla, kovù, keramiky a umìlých hmot. Lepící film odolává UV záøení. Použití pøi teplotách C, tlouš ka filmu je 0,5 mm, dodává se v rozmìrech dle poptávky pás pro tlakové spojování poloprùhledný, ideální pro rùzné vícenásobné montáže a spojování. Jako lepidlo jednoho pásu je použit akrylát.

9 UPÍNACÍ SYSTÉMY Lepidla na sklo - silikony silikonové lepidlo pro mosaiku, vodostálé rychleschnoucí lepidlo, 3 g, pro sklo a keramiku silikonové lepidlo, 80 ml, pro mosaiku, transparentní, vodostálé silikonové lepidlo, 310 ml, pro zrcadla silikonové lepidlo, 310 ml, pro zrcadla, èiré silikonové lepidlo pro lepení zrcadel silikonové lepidlo pro lepení zrcadel, èiré držák distanèní, chrom držák distanèní, chrom držák distanèní, hliník, samolepící rychleschnoucí lepidlo pro lepení skla a porcelánu Montážní prvky pro upevòování skla držák distanèní, chrom, maximální odstup od stìny 19 mm držák distanèní, chrom, maximální odstup od stìny 6 mm držák samolepící, hliník prùmìr : 38 mm, výška : 8 mm, vnitøní závit M držák samolepící, hliník prùmìr : 38 mm, výška : 18 mm vnitøní závit M6 ukázka uchycení skla 184

10 Provetro G r u p p e UPÍNACÍ SYSTÉMY uzávìr na lahev, VA, s tìsnícím kroužkem, uzávìr na lahev Závìsy pro zrcadla závìs pro zrcadlo, samolepící velikost 100 mm x 80 mm, nosnost 3 kg závìs pro zrcadlo, samolepící velikost 100 mm x 100 mm, nosnost 6 kg závìs pro zrcadlo, samolepící velikost 00 mm x 100 mm, nosnost 7,5 kg závìs pro zrcadlo, samolepící velikost 100 mm x 100 mm, nosnost 6 kg závìs doplnìn o magnet, který se šroubuje na stìnu závìs pro fusing velikost 100 mm x 100 mm, bez lepivé vrstvy závìs pro zrcadlo, samolepící závìs pro zrcadlo, samolepící závìs pro zrcadlo, samolepící závìs pro zrcadlo, samolepící, se závìsným magnetem

11 UPÍNACÍ SYSTÉMY Páska lepící postøíbøená páska lepící, 5 m na roli, obì strany postøíbøené, k oblepování zrcadel páska lepící postøíbøená Závìsy pro dvíøka závìsy pro dvíøka madlo TUCANO držák polic, barva støíbrná , , podložka samolepící, umìlá hmota podložka samolepící, korek závìs pro dvíøka sada = ks, pro tlouš ku skla 4-6 mm niklováno madlo pro tlouš ku skla 4-6 mm, niklováno TUCANO TUCANO držák polic barva støíbrná, 4-36 mm tlouš ka skla, nosnost 60 kg balení ks TUCANO držák polic barva šampaò, 4-36 mm tlouš ka skla, nosnost 60 kg balení ks TUCANO držák polic barva èerná, 4-36 mm tlouš ka skla, nosnost 60 kg TUCANO držák polic barva bílá, 4-36 mm tlouš ka skla, nosnost 60 kg Podložky proti poškrábání podložka samolepící umìlohmotná prùmìr 11 mm, polokulatá podložka samolepící umìlohmotná prùmìr 6 mm, plochá podložka samolepící umìlohmotná prùmìr 6 mm, polokulatá podložka samolepící korková 186

12 Provetro G r u p p e LAMINOVÁNÍ SKLA LAMINOVÁNÍ SKLA 187

13 LAMINOVÁNÍ SKLA SIGLAM - základní sada pryskyøice laminovací, balení 8 kg tvrdidlo, normální typ Bio-èistidlo, balení 5 l trychtýø plnící nerez, štìrbina 7 cm dávkovaè pro tvrdidlo nádoba na míchání pryskyøice, umìlá hmota, 30 l støíkaèky, obsah 0 ml, 5 ks jehla na vytahování bublin, kovová,0,8 x 50 mm,10 ks jehla na koneèné odplynìní, 0,8 x 150 mm, 1 ks nádoba odmìrná 1 l nádoba odmìrná l páska distanèní 1 mm x 50 m, 3 ks páska distanèní mm x 5 m, 3 ks páska utìsòovací hliníková, 1 ks barva pro barvení pryskyøice, 1 ks/50 g SIGLAM - chemikálie SIGLAM laminovací pryskyøice 5 kg pryskyøice, balení 8 kg pryskyøice, balení,5 kg tvrdidlo, normální provedení, 500 g tvrdidlo, normální provedení, 1000g tvrdidlo, prodloužená doba vytvrdnutí, 500 g tvrdidlo, prodloužená doba vytvrdnutí,1000 g Bio èistidlo na sklo, balení 5 l Bio èistidlo na sklo, balení,5 l SIGLAM - barevné pigmenty pro barvení pryskyøice Bio èistidlo, 5 l xx barvící pigmenty - rùzné barvy, 50 g kovový opál bílý opál èerná transparentní èerná opakní modrá kovová modrá støední fialová èervená karmínová žlutá zlatavá žlutá citronová zelená bílý opál èerná transparentní èerná opakní modrá kovová modrá støední fialová èervená karmínová žlutá zlatavá žlutá citronová zelená x xx 188

14 Provetro G r u p p e LAMINOVÁNÍ SKLA SIGLAM umìlecký efekt za použití spraye SIGLAM spray efekt : pískování SIGLAM spray efekt : pískování, balení 6 ks SIGLAM spray efekt : jade SIGLAM spray efekt : mramor SIGLAM spray efekt : safír SIGLAM spray efekt : déš SIGLAM spray efekt : scarabeus SIGLAM spray - jednoduchým nastøíkáním na povrch èistého skla lze dosáhnout výše uvedených efektù xx SIGLAM spray pro dosažení "pískovaného" povrchu SIGLAM pøíslušenství odmìrka pro tvrdidlo, 500 ml nádoba na míchání pryskyøice, umìlá hmota, 30 l støíkaèka, 0 ml støíkaèka, 100 ml trubièka plnící 3,0 x 180 mm trychtýø plnící nerez, 3,5 cm trychtýø plnící nerez, 7,0 cm trychtýø plnící nerez, 10,5 cm Provádíme laminování skel, která si zákazníci dodají, nebo skel z naší nabídky èi produkce našich spékacích pecí Ukázka postupu laminování krok 1 krok tvrdidlo s dávkovaèem nádoba na míchání pryskyøice støíkaèka, 100 ml støíkaèka, 0 ml trubièka plnící 189 krok 3 krok trychtýøe plnící, nerez

15 LAMINOVÁNÍ SKLA jehla plnící, D: 0,8 mm, L: 60 mm jehla plnící, D: 1, mm, L: 150 mm jehla plnící, 0,8 x 50 mm jehla plnící, 1, x 150 mm nádoba odmìrná, 1 l nádoba odmìrná, l nádoba odmìrná, 5 l páska distanèní samolepící bílá tlouš ka : 1,0 mm, role 50 m páska distanèní samolepící bílá 3M tlouš ka : 1,0 mm, role 33 m páska distanèní samolepící bílá tlouš ka :,0 mm, role 5 m páska distanèní samolepící èirá 3M tlouš ka : 1,0 mm, role 33 m páska distanèní samolepící èirá 3M tlouš ka : 1,5 mm, role 5 m nádoby nalévací a odmìrné z plastu xx více strana 183 pásky samolepící distanèní páska samolepící hliníková utìsòovací a okrývací páska distanèní samolepící èirá 3M tlouš ka :,0 mm, role 16 m páska hliníková samolepící utìsòovací šíøka : 50 mm, role 50 m páska hliníková samolepící utìsòovací šíøka : 30 mm, role 50 m 6 188

Reklama. ceník tisku, výrobkù a služeb

Reklama. ceník tisku, výrobkù a služeb Reklama ceník tisku, výrobkù a služeb Rejstøík SEZNAM SLUŽEB TISK LETÁKÙ TISK VIZITEK TISK OBÁLEK DOPISNÍ PAPÍRY POHLEDNICE NOVOROÈENKY KAPESNÍ KALENDÁØE 1,2 3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více

OBSAH SPOJKY NA SKLENĚNÉ VITRÍNY... 3-6 ZÁMKY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ... 7-18 PODPĚRY SKLENĚNÝCH POLIC... 19-23

OBSAH SPOJKY NA SKLENĚNÉ VITRÍNY... 3-6 ZÁMKY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ... 7-18 PODPĚRY SKLENĚNÝCH POLIC... 19-23 OBSAH SPOJKY NA SKLENĚNÉ VITRÍNY............................... 3-6 ZÁMKY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ............... 7-18 PODPĚRY SKLENĚNÝCH POLIC............................. 19-23 NASTAVITELNÉ DRŽÁKY

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL

KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL Distributor produktù firem : OBSAH PRÙMYSLOVÉ HADICE AQUATEC PVC CRISTAL AQUATEC TRICOFLEX AGRITEC ECO AGRITEC CALORTEC 0V VACUPRESS SUPERELASTIC SPL CALORTEC 0 CALORTEC

Více

K ATA L O G P R O D U K T Ů

K ATA L O G P R O D U K T Ů KATALOG PRODUKTŮ ÚVOD SOUDAL Historie belgické společnosti SOUDAL se píše od roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik a začal s výrobou polyesterových tmelů. V krátké době výrobu rozšířil

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

CENÍK Velkoobchodní ceník platný od 1. 6. 2015

CENÍK Velkoobchodní ceník platný od 1. 6. 2015 CENÍK Velkoobchodní ceník platný od 1. 6. 2015 GUTTA - 50 let tradice ve Švýcarsku a v Evropě Gutta ČR je členem skupiny GUTTA - rodinné firmy založené ve Švýcarsku, která je známá jako tradiční výrobce

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

NOVINKY SORTIMENTU PŘES 630 NOVÝCH POLOŽEK PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE

NOVINKY SORTIMENTU PŘES 630 NOVÝCH POLOŽEK PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE NOVINKY SORTIMENTU PŘES 630 NOVÝCH POLOŽEK PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE VŠECHNY PRODUKTY, KAŽDÝ PRŮMYSL, JEDEN DODAVATEL! TM ŘEZNÉ NÁSTROJE Záhlubníky HSS-Co 5% - závitová stopka Pro zapuštění imbusových

Více

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011 KVĚTEN 2011 KATALOG VÝROBKŮ lepidla a pásky stavební chemie pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ Firemní hodnoty Garance a záruky Důvěra a spolehlivost Výrobky dodáme včas, v požadovaném množství,

Více

LEPIDLA. vyrobeno v ČR STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG 2014 BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT

LEPIDLA. vyrobeno v ČR STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG 2014 BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT KATALOG 2014 2015 LEPIDLA pro kutily a řemeslníky, truhláře, podlaháře, čalouníky, obuvníky,... STAVEBNÍ CHEMIE pro kvalitní stavbu, opravy a renovace BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT vyrobeno v

Více

Atraktivní nabídka vybraného sortimentu Häfele

Atraktivní nabídka vybraného sortimentu Häfele NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ www.hafele.cz Platné do 31.8.2013 1/2013 NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ Atraktivní nabídka vybraného sortimentu Häfele Hliníková knobka stříbrný elox, balení 1 ks Mušle zinek/hliník, balení 1 ks Průměr

Více

3M Elektronika Přehled výrobků. Řešení. elektroniky. pro výrobu

3M Elektronika Přehled výrobků. Řešení. elektroniky. pro výrobu 3M Elektronika Přehled výrobků Řešení pro výrobu elektroniky Společnost 3M působící ve více než šedesáti zemích, nabízí přes 60 000 výrobků, na jejichž vývoji se podílí mnoho techniků z celého světa. Obchodní

Více

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací doba je 4 hodin - do objednávky uveďte vždy kód OP - platí

Více

Epoxidová lepidla. rychlá bezpečná hospodárná

Epoxidová lepidla. rychlá bezpečná hospodárná lepidla rychlá bezpečná hospodárná lepidla WEICON lepidla vytvrzují za studena a neobsahují rozpouštědla. Jedná se o dvousložkové systémy s extrémně silným lepením. Umožňují lepení materiálů s vysokou

Více

č e s k á s v í t i d l a

č e s k á s v í t i d l a č e s k á s v í t i d l a T R E V O S akciová společnost Firma TREVOS, založena v roce 1990, patří v oboru světelné techniky k předním výrobcům zářivkových svítidel v České republice. Sídlo firmy je situováno

Více

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika Montážní pěny OBSAH Montážní pěna... 3 Rychlomontážní 2K pěna... 3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna... 3 Pistolová pěna MEGA 70... 3 Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof... 4 Protipožární pěna trubičková,

Více

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 25.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 29.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) 39.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.:

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM OBSAH SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu

Více

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? odborné barvy Marabu se speciálními efekty (2.) emulze nebo kapilární filmy? technologie KIWO EpoCheck sítotisková

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

LED TECHNOLOGIE. Váš projekt náš materiál naše služby. 3. aktualizované vydání

LED TECHNOLOGIE. Váš projekt náš materiál naše služby. 3. aktualizované vydání LED TECHNOLOGIE 3. aktualizované vydání Váš projekt náš materiál naše služby DENCOP LIGHTING spol. s r.o. / Tečovská 1122, 763 02 Zlín-Malenovice / e-mail: obchod@dencop.cz / www.dencop.cz 1 / OBSAH /

Více

13,- 699,- 498,- VELKÝ BAZAR V SOBOTU 14. ÚNORA VE VŠECH NAŠICH SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH. www.bauhaus.cz. Únor 2015 (platí od 6. 2. do 5. 3.

13,- 699,- 498,- VELKÝ BAZAR V SOBOTU 14. ÚNORA VE VŠECH NAŠICH SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH. www.bauhaus.cz. Únor 2015 (platí od 6. 2. do 5. 3. www.bauhaus.cz Únor 05 (platí 6.. do 5. 3. 05) Primule Primula acaulis různé barvy, ø kv. 9 cm Vinylová plaha Pinie Country 50 x 0 mm, dokonalá optika dřeva, tichá a teplá nohou, jen 4 mm konstrukční výška,

Více

Výběr z produktů servisní a stavební chemie

Výběr z produktů servisní a stavební chemie Výběr z produktů servisní a stavební chemie Celý sortiment výrobků najdete na www.olejecz.cz/servisni-chemie a www.olejecz.cz/stavebni-chemie SERVISNÍ CHEMIE Silikon EX UD 40 Dodavatelský program: Tuzemské

Více

číslo: P0158 číslo: P0309 číslo: P0159 číslo: P0160 číslo: P0383 číslo: P0245 číslo: P0102 číslo: P0161 číslo: P0058 číslo: P0243

číslo: P0158 číslo: P0309 číslo: P0159 číslo: P0160 číslo: P0383 číslo: P0245 číslo: P0102 číslo: P0161 číslo: P0058 číslo: P0243 číslo: P0158 číslo: P0309 Pravítko A 30 cm Souprava pravítka C 4 ks neon Průhledné plastové pravítko 30 cm. 8 595070 806017 VC: 5 Kč bez DPH Souprava pravítek z průhledného plastu. Sada obsahuje : Pravoúhlý

Více