Komunikace se seniory. Iva Holmerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace se seniory. Iva Holmerová"

Transkript

1 Komunikace se seniory Iva Holmerová Naše populace stárne. V současné době žijí lidé déle než kdykoli předtím, což je výsledkem lepších životních podmínek, zdravotní péče a dalších faktorů. Stárnutí populace bude nadále pokračovat a bude se týkat zejména populace seniorů samotných, neboť nejrychleji přibývající skupinou obyvatel budou nejstarší staří lidé (oldest old), tedy 80letí a starší. Tito lidé budou mít své specifické potřeby i z pohledu zdravotního stavu (9). Seniorská populace je populací heterogenní, a to v mnoha aspektech. Za práh seniorského věku považujeme věk 65 let (obvyklý věk penzionování v rozvinutých zemích) a seniorský věk dále dělíme na jednotlivé etapy (mladší, starší, nejstarší senioři). Mladší seniorský věk nepřináší zpravidla specifické zdravotní problémy a syndromy, kterými se zabývá obor geriatrie. Ve věku nad 80 let jsou již tyto tyto problémy a syndromy časté. Jde například o snížení funkční rezervy, ohrožení ztrátou soběstačnosti, instabilitu s pády, syndrom frailty atd (7). Výše uvedená etapizace stáří odpovídá typickým či průměrným situacím, od kterých se individuální situace mohou velmi odlišovat. Individuální rozdíly jsou ve stáří velmi významné. Zatímco někteří lidé jsou schopni zcela mimořádných jak duševních tak tělesných výkonů až do velmi vysokého věku, někteří jsou v daleko horším zdravotním stavu a žijí svůj život ve významně nižší kvalitě. S ohledem na zdravotní stav a kondici a z toho plynoucí soběstačnost a autonomii lze využít následující škály: elitní senioři, sem patří ti, kteří svou duševní či tělesnou výkonností a úspěšností vysoce přesahují průměr své věkové kategorie, dále následuje skupina seniorů aktivních, autonomních, soběstačných, křehkých a teprve posledním stupněm celé škály jsou senioři závislí, kteří potřebují komplex zdravotnických a sociálních služeb. Důležitým východiskem pro komunikaci se staršími lidmi je skutečnost, že staří lidé jsou dospělými osobami, tedy lidmi stejně nadanými důstojností dospělého člověka jako jiné skupiny dospělých, a to i v situaci omezené soběstačnosti či závažného syndromu omezujícího jejich autonomii (například demence) (5). Pojmu senior je zapotřebí rozumět v jeho původním smyslu, tedy jako pojmu, který označuje někoho, kdo je starší než někdo jiný, obdobně jako junior je mladší než někdo jiný (v rodině, ve společnosti). Zatímco dětský věk je přesně definován a věkově ohraničen, a z této věkové hranice vyplývají přesně definované právní a sociální konsekvence, u seniorského věku tomu tak není.

2 V současné době dochází k i u nás k situaci, která je dobře známá z jiných evropských i mimoevropských rozvinutých zemí. U naší seniorské klientely dochází ke generační změně. Předchozí a do značné míry i současná generace seniorů byla zvyklá na paternalistický přístup lékařů (3), ke kterým chovala úctu a jejichž řešením důvěřovala. Tento postoj se mění s tím, že do seniorského věku přicházejí generace baby-boomers lidí narozených krátce po válce, kteří prožili již značnou část svého dospělého života v době demokratického vývoje naší společnosti, kteří jsou zvyklí a umějí lépe prosazovat svá přání a své zájmy, a kteří jsou celkově náročnější a kritičtější. Lékaře nepovažují za osobnost, ke které je třeba jen s důvěrou vzhlížet, ale považují jej za partnera v péči o své zdraví, za člověka, na kterého se sice obracejí s důvěrou, ale tato důvěra je kritičtější než u generací předchozích a pravděpodobně bude dále pokračovat s dalšími generacemi. Kromě požadavků na vlastní péči a její kvalitu lze předpokládat, že tito lidé budou mít také daleko větší nároky na vstřícnost a kvalitu celého zdravotnického systému včetně úrovně komunikace. Úspěšná a uspokojivá komunikace s těmito lidmi představuje klíč k uspokojení jejich potřeb. Kromě variability dané věkem a zdravotním stavem budeme muset tedy brát v úvahu i tuto různost potřebného přístupu. Zatímco někteří starší lidé se na lékaře budou i nadále obracet jako na nezpochybnitelnou autoritu, nebudou chtít přijímat spoluzodpovědnost za rozhodnutí o svém zdravotním stavu a postupu léčby (na kterou si budou v případě neúspěchu eventuálně jen stěžovat), je zapotřebí počítat s tím, že čím dále tím více lidí, a to i lidí seniorského věku bude vyžadovat partnerský přístup a bude se chtít na rozhodování o svém zdraví čím dále tím více podílet. Zatím v naších podmínkách stále často fakticky platí paternalistické lékař stanoví či lékař rozhodně. Čím dále tím více se budeme setkávat se situací, kdy pacienti budou chtít a potřebovat dostatek informací pro to, aby mohli zvolit postupy, které jsou pro ně z jejich pohledu optimální. Paradoxně bude pravděpodobně k těmto situacím docházet zejména u pacientů vyššího věku, respektive ve vyšším věku a v terénu multimorbidity a s tím související polypragmazie. V těchto případech může mít volba pacienta, ohled na jeho priority a hodnoty větší význam než u léčby izolovaných onemocnění mladšího věku, kde je postup do značné míry jednoznačný či alespoň přehlednější. Pro adekvátní rozhodnutí o prioritách v postupu a další léčbě je zapotřebí dostatečného informování pacienta a dobré komunikace s ním. Očekávejme, že příslušníci nové generace seniorů (což bývají ale nemusejí nutně být jen baby-boomers ) budou zvídavější, náročnější a samostatnější.

3 Komunikace se starším pacientem je oboustranným procesem, zahrnuje jak vyslechnutí pacienta a přijetí jeho sdělení, tak předání potřebných informací pacientovi takovým způsobem, aby to uspokojilo jeho potřebu. Starší pacient očekává a potřebuje, aby byl vyslechnut, aby mu lékař pozorně naslouchal a aby se mohl svěřit se svými obtížemi. Zatímco většina lékařů se soustředí na problematiku jednotlivých onemocnění a diagnóz, starší lidi zpravidla zajímá kvalita jejich života a často zcela konkrétní a praktické otázky, které s tím souvisejí. Lékař by měl dát staršímu pacientovi dostatečně zřetelně najevo, že se může ptát a hovořit o tom, co považuje za vhodné a důležité. Hotová řešení, která jim zdravotníci někdy předkládají, mohou být někdy na škodu nejen komunikace. Pro správnou komunikaci se starším pacientem je důležité prostředí, které by mělo být klidné a vlídné a mělo by zajišťovat pocit soukromí. Způsob přijetí a první dojem pacienta je východiskem a základem úspěchu či neúspěchu další komunikace s ním. Přijetí pacienta by mělo respektovat obvyklé společenské zvyklosti běžné v normálním životě: zdvořilý pozdrav, představení, zajištění alespoň základního komfortu, kterým může být i malé nabídnuté občerstvení (sklenice vody či čaje), a to zejména pokud jde o první kontakt nebo pokud půjde o časově či obsahově náročnou komunikaci či závažné sdělení. Je až s podivem, jak se tyto drobnosti a rituály v situaci našeho zdravotnictví opomíjejí, přestože jejich zajištění je jednoduché, levné a velmi efektivní opatření ve srovnání s jinými daleko náročnějšími úkony. Důležité je dbát na správné oslovení, které je součástí vstřícného a zdvořilého přístupu k pacientovi (tedy paní pane a příjmení eventuálně titul, pokud jej pacient používá). Je zapotřebí vyvarovat se všech forem elderspeaku. Jedná se o specifický projev ageismu, neúcty a diskriminace starších lidí: jde se například o oslovování křestním jménem, které v našich kulturních podmínkách není u cizích dospělých lidí obvyklé. Někde jde dokonce i o tykání nebo oslovování babi, babičko, dědo. Tyto situace se stále vyskytují, starší lidé ji velmi nelibě nesou, zejména ti, kteří roli prarodiče ve svém životě nikdy nezastávali. Dále jde o používání zdrobnělin, pitvoření a litování a všeobecně dětinské chování ke starým lidem. Vysloveně ageistický výrok, kterého by se lékař měl také v každém případě vyvarovat, je například následující : co byste chtěl/a ve vašem věku. Starší pacient by se měl cítit pohodlně, a tento pocit by měl začínat již při přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení, recepci a v čekárně. Pokud se setká pacient s nepříjemným a nevlídným přijetím, bude bez vysvětlení dlouho čekat, nebude si moci odložit své věci, dojít

4 za WC, bude zatěžován zbytečnými příkazy a zákazy a podobně, nebude to pravděpodobně dobré východisko k úspěšné komunikaci. Komunikaci se seniorem bychom neměli začínat ve spěchu. Zejména starší člověk by měl mít pocit, že na něj (na ni) nespěcháme. Pokud je vystaven spěchu, nedokáže se zpravidla soustředit, jedná překotně či naopak zpomaleně a je zbytečně stresován. Lékař by mu měl poskytnout dostatek času, aby se cítil pohodlně a aby se uklidnil, měl by mu dát najevo, že o něj má zájem a že se mu bude s veškerou pozorností věnovat. Starší lidé se cítí daleko lépe, když jim lékař dokáže svým chováním dát najevo, že si jich váží a že je respektuje. Lékař by měl staršího pacienta vyslechnout a pokud možno jej nepřerušovat, alespoň v počátku rozhovoru, starší člověk se tak bude lépe soustředit a dokáže své problémy lépe sdělit. Empatie je důležitá v komunikaci se všemi pacienty, nejen s pacienty vyššího věku. Svůj vstřícný a empatický postoj bychom měli dát najevo aktivním nasloucháním a potvzením, že pacientovi rozumíme, že chápeme jeho problémy, že s ním soucítíme. V první fázi komunikace je pravděpodobně nejdůležitější naslouchání a poskytnutí prostoru pacientovi k tomu, aby se vyjádřil. Samozřejmě, že tento časový úsek nemůže být zcela neomezený, ale zpravidla platí, že se poskytnutí času pacientovi pro další komunikaci vyplatí a naopak, že netrpělivost v této vstupní fázi může lékaře připravit nejen o důležité informace ale i o důvěru staršího pacienta. Mnohé seniorské a pacientské organizace radí nejen lékařům, ale také pacientům, jak lépe vzájemně komunikovat. Jedním z osvědčených prostředků je také příprava pacienta samotného na návštěvu lékaře, když může předem písemně odpovědět na předem stanovené otázky, vyplní některé testy anebo když alespoň strukturovaně sepíše to, co potřebuje s lékařem vyřešit (1). Jednou ze stereotypních představ o stáří je předpoklad smyslových poruch, zejména edoslýchavosti. Tato domněnka může v mnoha případech odpovídat skutečnosti, ale velmi častá je také zkušenost, kdy si dobře slyšící starší lidé stěžují na to, že na ně zdravotníci křičí, protože se domnívají, že nedoslýchají jen proto, že jsou staří. Skutečnost, zda je přítomna smyslová porucha je třeba ověřit. Nejjednodušším způsobem je zeptat se pacienta, zdali dobře slyší a vidí. Při poruše sluchu je třeba dále pátrat po sluchadlech a informovat se o tom, zda je pacient používá a zda jsou momentálně funkční. Pokud pacient dosud sluchadla nepoužívá a pokud zjevně nedoslýchá, je vhodné vyšetřit zevní zvukovody. Cerumen bývá častou příčinu zhoršení sluchu, která je zbytečná a snadno odstranitelná. Pokud nelze poruchu sluchu

5 odstranit či kompenzovat je zapotřebí mluvit na pacienta dostatečně hlasitě, pomalu a zřetelně, tak, aby měl možnost i odezírat, co říkáme, popřípadě doprovodit svá vysvětlení adekvátními gesty, nákresem a podobně. Vyvarovat se zvyšování hlasu nebo nadměrného zesilování, které může působit nepříjemně (proč na mě pan doktor křičel). Důležité je také prostředí, které by mělo být klidné bez rušivých zvuků. Svou významnou roli tu mají i písemné materiály: srozumitelně napsaná zpráva lékaře, doporučení, eventuálně další informační materiály. Při předpokládané poruše zraku postupujeme obdobně. Zeptáme se, jak pacient vidí a v případě horšího zraku je opět je zapotřebí se přesvědčit, zda má pacient s sebou funkční kompenzační pomůcky (brýle eventuálně lupu, pokud bude provádět testy). Je zapotřebí zajistit dostatečné osvětlení, takové, které nebude pacienta oslňovat. Pokud předáváme pacientovi tištěné informace, je zapotřebí se ujistit, zdali je tato velikost písma ještě čitelná. Pro tyto účely by měly být potřebné informační materiály dostupné i v provedení s většími písmeny, eventuálně by měly být k dispozici v příručním počítači tak, aby je bylo možné vytisknout i pro pacienta s poruchou zraku. V případě, že ani takto pacient nemůže číst, je zapotřebí mu potřebné dokumenty přečíst nebo tuto činnost delegovat na rodinného příslušníka, pokud je přítomen. Jedná se zejména o poučení formuláře informovaného souhlasu. Podepisování těchto dokumentů by nemělo být nikdy jen formální záležitostí, je věcí dobré praxe a cti lékaře, aby svého pacienta řádně informoval o skutečnostech, které má podepsat. Další častou situací ve stáří je přítomnost kognitivní poruchy, jejíž pravděpodobnost se zvyšuje s narůstajícím věkem a v současné době je známo, že až třicet procent lidí starších 80 let může kognitivní poruchou či syndromem demence. I zde platí to, co bylo uvedenou u smyslových poruch kognitivní poruchy ve stáří jsou častější, ale u většiny starých lidí se nevyskytují. V komunikaci s pacientem se syndromem demence se snažíme vždy zjistit pokročilost demence, zjišťujeme čemu pacient rozumí a čemu již nikoli, a to nejprve rozhovorem s ním poté s ošetřujícím rodinným příslušníkem či pracovníkem příslušného zařízení. I zde bychom se měli vyvarovat hovorů o něm v přítomnosti pacienta, protože je to právě pacient, s kým bychom měli komunikovat především. Pacienti i v rozvinutých a pokročilých fázích demence jsou schopni mnoha skutečnostem porozumět, v každém případě odlišují situace, které jsou příjemné či nepříjemné.

6 Demence přináší poruchu řeči i porozumění řeči a dalších kognitivních funkcí. Specifičnost komunikace s pečujícími rodinnými příslušníky spočívá v tom, že lidé s pokročilým onemocněním způsobujícím demenci zpravidla nejsou zbaveni způsobilosti k právním výkonům, teoreticky by tedy měli být schopni porozumět sami své situaci a našim sdělením. Jsou to také oni, kteří mají dle naší legislativy právo určit osobu, ke které mají důvěru a která by měla být informována o jejich zdravotním stavu. V praxi to však často není zcela možné, a tak musí lékař zvážit, kdo z blízkých a rodiny pacienta je skutečně osobou pečující, ke komu má pacient důvěru a koho považuje za svého blízkého. Tato situace může být zdánlivě jednoduchá u spolupracujících a skutečně pečujících rodin, zatímco u rodin, jejichž jednotlivé části spolu nekomunikují, nemají o pacienta zájem nebo nemají shodný názor na postup v léčbě a péči, může tato situace být jen obtížně řešitelná. Lékař by měl respektovat vždy v první řadě názor nemocného samotného a jeho důvěru k pečujícímu, která například v případě demence nemusí být vyjádřena verbálně. Proto má u pacientů s demencí velký význam má právě nonverbální komunikace a psychosociální intervence a nefarmakologické přístupy (například validace). Anamnéza je ve vyšším věku velmi důležitou součástí komunikace s pacientem. Důležitost získání správných a úplných anamnestických údajů zřejmě nikdo nezpochybňuje, u starších pacientů je vhodné získat ještě další informace, které někdy překračují usus obvyklé lékařské anamnézy, jedná se zejména o podrobnější sociální anamnézu, která může být rozhodující pro další rozhodování o léčbě a rehabilitaci. V některých situacích (zejména u lidí s omezenou soběstačností, kognitivní poruchou a podobně) je vhodné získat informace i o tom, které sebeobslužné aktivity pacient vykonává sám, ke kterým potřebuje dopomoc a o jakou dopomoc se jedná. Je také vhodné zjistit osobní preference, zájmy a záliby, které usnadňují zapojení do různých terapeutických aktivit a podobně. Proto je vhodné, aby pacient (či jeho rodinný pečující) poskytli některé informace předem, napsané volně či lépe zapsané podle struktury určitého dotazníku, ve kterém se tážeme na skutečnosti, které jsou pro danou situaci relevantní. Může se jednat o běžné anamnestické údaje, zejména však o přehled medikace, kterou pacient v současné době užívá (eventuálně léků, které má ve své příruční lékárně k dispozici, abychom se vyvarovali duplicitního podávání léků, ke kterému relativně často zejména u starších pacientů dochází). V praxi denního centra a oddělení pro pacienty s kognitivní poruchou se osvědčuje také dotazník aktivit denního života a způsobů, jakými jsou obvykle prováděny, jídelních a dalších preferencí a oblíbených činností.

7 Vysvětlení, která lékař staršímu pacientovi podává, by měla být srozumitelná, v jazyce, kterému rozumí a přizpůsobená jeho úrovni rozhledu a vzdělání. Obecně platí, že by se lékař měl vyvarovat nesrozumitelných pojmů, eventuálně by je měl ihned pacientovi vysvětlit. Pokud pacient nerozumí, měl by lékař informace klidně zopakovat. Sdělení by měl přizpůsobit vnímání pacienta, průběžně by se měl ujistit o tom, zda pacient rozumí a pokud nerozumí, pak by měl zjistit příčinu. Uvaruje se tak zvýšení hlasitosti vůči pacientovi, který slyší dobře, ale má určitou kognitivní poruchu a potřebuje spíše zjednodušené vysvětlení stejně tak jako opakovaného podrobného vysvětlování pacientovi, který hůře slyší. V péči o multimorbidní a nesoběstačné seniory je důležitá spolupráce s pečujícími rodinnými příslušníky, východiskem dobré spolupráce je právě uspokojivá komunikace. Je také důležitou součástí péče o lidi s porušenou schopností komunikace, ke které dochází ve vyšším věku častěji zejména v souvislosti s Alzheimerovou chorobou a jinými onemocněními způsobujícími demenci. Rodinnými příslušníky, kteří o seniory pečují, jsou zpravidla také lidé vyššího věku. Naše výzkumy ukazují že typickou rodinnou pečující je žena věku 56 let (8). Jedná se často o lidi, kteří pečují nad možnosti svých sil, a to po neúměrně dlouhou dobu několika měsíců či let. Je tedy zapotřebí počítat s tím, že k nám ani oni nepřicházejí v dobré kondici, mnozí z nich mají své zdravotní problémy, u mnohých z nich došlo ke zhoršení zdravotního stavu, rozvoji syndromu vyhoření, mohou být úzkostní či depresivní. Mnozí z nich jsou v důsledku péče také sociálně izolováni, přerušili sociální kontakty se svým okolím, nemají si s kým pohovořit o svých problémech. Tito pečující potřebují zejména, aby se mohli se svými problémy svěřit, aby jim někdo naslouchal a aby ocenil jejich roli jako důležitou a užitečnou. Role pečujících skutečně důležitá je, protože je známo (4), že jsou to právě rodinní pečující, kteří poskytují péči 80% seniorů v domácím prostředí a právě rodinní pečující nesou nadpoloviční polovinu nákladů chronických onemocnění, například demencí (2). Vyslechnutí vyčerpaného pečujícího rodinného příslušníka je časově náročné, ale vyplatí se pro navázání další spolupráce a nastolení vztahu vzájemné důvěry. Lékař by měl umět využít také pomoci různých sdružení pomáhajících pacientům a jejich rodinným příslušníkům (sdružení Pakinson, Česká alzheimerovská společnost, CEREBRUM a podobně), které nabízejí konzultace a podpůrné programy pro rodinné příslušníky. Pokud se určitá vysvětlení opakují, je možné a vhodné je pacientovi předat také v písemné podobě. Pro tyto účely lze využít i informační materiály pacientských organizací a

8 společností, které se určitou specifickou problematikou zabývají (například informačních materiálů České alzheimerovské společnosti, které se zabývají problematikou demencí). V závěru návštěvy staršího pacienta, by se měl lékař přesvědčit, zda mu pacient dostatečně porozuměl, zda porozuměl tomu, jaký je jeho zdravotní problém, jak je možné jej řešit, jaká jsou potřebná opatření a proč jsou tato opatření potřebná. Pacient by si měl z komunikace s lékařem odnášet nejen dostatek informací, ale také pocit důvěry. Dedikace: Práce čerpá z výstupů projektu NT11325 IGA MZ ČR: Dlouhodobá péče pro seniory: problematika kvality péče v institucích, kultury organizace a podpory důstojnosti starých křehkých pacientů. 1. A Guide for Older People.Talking with your doctor. Bethesda. National Institute on Ageing. National Institutes on Health Georges J, Jansen S, Jackson J, Meyrieux A, Sadowska A, Selmes M (2008), Alzheimer s disease in real life the dementia carer s survey. International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, Haškovcová H: Fenomén stáří, 2. Přepracované vydání. Praha. HavlicekBrainTeam Holmerová I, Jarolímová E, Suchá J: Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha.EVerlag Holmerová I, Vaňková H, Jurašková B: Management demence v praxi. Medicína po promoci, 2009, 10, 3, Kalvach Z et al: Gerontologie a geriatrie. Praha. Grada Kalvach Z et al: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha. Grada Karmelitová P, Kaštovský T et al: Problematika rodinných pečujících v MČ Praha 8 a Praha 7, výzkum pro Úřad MČ Praha 8. Praha. Úřad MČ Praha The 2009 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States ( ), Joint Report prepared by the European Commission(DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG). Brusel, Evropská komise, 2009 Adresa pro korespondenci: Doc.MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8,

9

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii.

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii. VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8 Kurz v artefiletice a arteterapii Závěrečná práce ARTETERAPIE PŘI PRÁCI SE SENIORY Autor: Mgr.Lenka Motlová Kontaktní

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Iva Holmerová UK FHS CELLO ILC CZ Gerontologické centrum Česká alzheimerovská společnost Pozi6vní zkušenos6 Gerontologické

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a)

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Definice V oblasti psychosociální zároveň nebezpečím i příležitostí

Definice V oblasti psychosociální zároveň nebezpečím i příležitostí Krizová intervence Obsah Definice Kdy se s ní setkáme S čím je u klienta třeba počítat KI ve 4 krocích Aktivní naslouchání Agrese Krizová intervence u pacientů se somatickým onemocněním Debriefing Definice

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Emoce v medicíně emoce a senioři. Iva Holmerová. VI. Emoce ve specifických populacích. Úvod

Emoce v medicíně emoce a senioři. Iva Holmerová. VI. Emoce ve specifických populacích. Úvod Emoce v medicíně emoce a senioři Iva Holmerová Úvod V úvodu se musím přiznat, že mi dané téma připadalo poněkud nesourodé. Jak uchopit téma emoce v medicíně s ohledem na problematiku seniorů? Byla jsem

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS Zdeněk Kalvach Senioři - specifická skupina lidí se zdravotním postižením Nejpočetnější skupina vyžadující podporu Věk je rizikový faktor pro výskyt řady chorob s

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace Směrnice vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.

Více