Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC"

Transkript

1 Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/

2 Cílová skupina Cílovou skupinou navštěvující kurzy aktivačního centra jsou žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností. Podle míry aktivity se žáci s mentálním postižením diferencují podle typu postižení na jedince pomalé, apatické (většinou s Downovým syndromem) a jedince neklidné, pohyblivé, hyperaktivní. Všichni se však pravidelným systematickým vzděláváním dokáží vyvinout k určité míře nezávislosti a soběstačnosti, v dospělosti však vyžadují nezbytnou míru podpory k práci i k jednodušším činnostem ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, pro které není vhodné ani možné úplné inkluzivní vzdělávání, vyžadují proto přípravu specifických programů s vysokou mírou podpory. Zahrnuje kurzy: kurz č. 1 Technické práce, kurz č. 2 Lidová řemesla, kurz č. 3 Svět kolem nás a orientace v něm Cílem činností AC je aktivace zbytkového potenciálu těchto žáků, jejich edukace i reedukace a příprava na pokud možno samostatnější kvalitní život, v ideálním případě na zapojení do chráněného zaměstnání. Mnoho žáků s mentálním postižením pokračuje ve svém vývoji mnohem déle než vrstevníci bez postižení. Potřebují vzdělávací zajištění ještě mnoho let po dosažení věku, kdy končí povinná školní docházka a krátká možnost středního vzdělávání. 2

3 Kurz č. 1 Technické práce Charakteristika kurzu Kurz Technické práce vychází svým obsahem ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsahové, časové a organizační vymezení: Při této činnosti jsou využívány různé metody a formy práce. Žáci pracují ve skupinkách, individuálně i frontálně. Formy práce volíme s ohledem na věk žáků a celkovou mentální úroveň. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Kurz je vyučován v učebně aktivačního centra, v keramické dílně, ve cvičné kuchyňce, ve školní dílně, apod., na školní zahradě i v blízkém okolí školy. Vzdělávání v kurzu Technické práce je zaměřeno na: Pěstitelské práce Chovatelské práce Práce s technickými materiály Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Hodnocení kurzu Technické práce V daném kurzu hodnotíme úroveň dosahování očekávaných výstupů. Žáci jsou průběžně hodnoceni slovním hodnocením, případně pomocí symbolů s důrazem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, pro které využíváme různé hodnotící škály. Hlavní motivací žáků je společenský kontakt s vrstevníky i možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně. V závěru kurzu získávají žáci osvědčení o účasti. 3

4 Kurz: Technické práce Výsledky vzdělávání Učivo (činnost) Pomůcky Žák by měl: - získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech - rozlišovat různé druhy materiálů - rozlišovat různé druhy papíru (i hmatem) - rozlišovat různé druhy dřeva - rozlišit materiály ze skla, plastů a kovu - rozlišit přírodniny a jiné drobné předměty - pojmenovat pracovní nástroje a pomůcky - umět bezpečně zacházet se základními druhy nářadí - vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky - orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech - pracovat podle návodu či pokynů přiměřenými pracovními postupy - zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovaného materiálu - pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů - podle předlohy zhotovit výrobek z daného materiálu - dodržovat správné pracovní postupy při pracovních činnostech Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, papír, kov, plasty, sklo) Papír Dřevo - barva, tvrdost Kov, plasty, sklo Drobný materiál, přírodniny Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování Pracovní postupy a návody Výběr pracovního postupu Práce s drobným materiálem Práce s přírodninami sbírání, třídění, řazení, ukládání, lepení, spojování, mozaika (listy, kaštany, žaludy, ořechy, fazole, hrách, čočka, šípek, kukuřice, jeřabiny, kamínky) Práce s textilem - střihání, nalepování, sešívání jehlou, navíjení nití do klubka a na cívku, navlékání korálků Spotřební materiál Dílenské nářadí na obrábění dřeva Dílenské nářadí na obrábění kovů Lepicí pistole Dílenský vrták Vrtačka Pracovní oděvy Didaktické stavebnice (Merkur, Seva, Cheva ) Úklidové pomůcky Lékárnička Tiskařský stroj Lupy Mikroskop 4

5 - obkreslovat šablonu - vystřihovat papír podle předkreslené linie - lepit papír - trhat a mačkat papír - tvarovat papír - zvládat balení předmětů do papíru - polepovat papír drobným materiálem - řezat papír - zdobit papír různými technikami - natírat papír syntetickými materiály - zvládnout povrchovou úpravu dřeva - zatloukat a vytahovat hřebíky - vrtat díry do dřeva - spojovat dřevo pomocí vrutů a hřebíků - pracovat se šroubovákem - řezat dřevo pilkou - měřit materiály - ohýbat, štípat, splétat drát - zvládnout techniku drátování - stříhat plech pákovými nůžkami - řezat plát - spojovat materiál lepením, plátováním, čepováním - vyvrtat otvor elektrickou vrtačkou Práce s papírem Vystřihování, lepení, polepování, překládání, balení Ubrousková technika Práce se dřevem Broušení, pilování, barvení a lakování, úprava smirkovým papírem Zatloukání a vytahování hřebíků Vrtání vrtákem, vrtačkou Spojování Šroubování Řezání Měření Práce s kovem Tvarování drátu Drátování Stříhání, řezání, pilování Spojování materiálu Vrtání 5

6 - modelovat náročnější objekty - pomocí šablon vyřezávat různé tvary - zvládnout jednoduché techniky dekorování - umět spojovat jednotlivé díly - rozvíjet estetické vnímání a fantazii - provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž - sestavit ze stavebnice jednoduché modely - sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model - sestavit model za pomoci nářadí - demontovat a uklízet jednotlivé díly do krabice Modelína, keramická hlína, modurit, FIMO Práce s modelovací hmotou zpracování, válení, vykrajování tvarů, modelování předmětů, tvarování pomocí špachtle, dřívka Práce s keramickou hlínou válení, vykrajování tvarů, modelování jednoduchých předmětů Práce demontážní a montážní Stavebnice plošné, prostorové Sestavování jednoduchých modelů Cheva, Lego, Seva, apod. Práce s návodem, předlohou Konstrukční, elektrotechnické stavebnice (šroubování, spojování prvků stavebnic) Ukládání předmětů do krabic, poliček - malovat na rovné i zaoblené skleněné plochy - umět vytvořit kontury konturovací barvou - vybarvit ohraničené plochy - upravit podkladový materiál pro vysazení mozaiky - upravit mozaikové kameny do požadovaného tvaru - vysazovat a lepit mozaiku na rovnou plochu podle fantazie i podle předlohy - navrhnout vlastní mozaiku Práce se sklem Malování na sklo Lepení mozaiky 6

7 - malovat na plastový povrch - nalepit korálky podle předlohy na plastový podklad s pomocí vteřinového lepidla a pinzety - využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic Práce s plastem Stříhání plastu Malování plastu Lepení drobného materiálu na plast - dodržování zásad bezpečné práce se stroji a rydly - používat základní inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče - seznámit se s funkcemi, použitím, ochranou a údržbou elektrospotřebičů - provádět údržbu jednoduchých předmětů - vyměnit žárovku a baterie v elektrospotřebičích Práce s tiskařským strojem a linorytem Bezpečnost a hygiena provozu Školní řád a řád pracovní dílny Řád učeben Elektrické spotřebiče Funkce a užití, ovládání, ochrana a údržba - na modelových situacích předvést první pomoc při různých poraněních První pomoc Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, bezpečnost při styku s čisticími prostředky Odřeniny, řezné rány, popáleniny 7

8 Kurz č. 2 Lidová řemesla Charakteristika kurzu Kurz Lidová řemesla vychází svým obsahem ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsahové, časové a organizační vymezení: Při této činnosti jsou využívány různé metody a formy práce. Žáci pracují ve skupinkách, individuálně i frontálně. Formy práce volíme s ohledem na věk žáků a celkovou mentální úroveň. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Kurz je vyučován v učebně aktivačního centra, v keramické dílně, ve cvičné kuchyňce, ve školní dílně, apod., na školní zahradě i v blízkém okolí školy. Vzdělávání v kurzu Lidová řemesla je zaměřeno na: Práce s drobným materiálem Práce s přírodním materiálem Práce s výtvarnými prvky Práce se sklem Práce textilem Práce se dřevem Práce s modelínou a keramickou hlínou Hodnocení kurzu Lidová řemesla V daném kurzu hodnotíme úroveň dosahování očekávaných výstupů. Žáci jsou průběžně hodnoceni slovním hodnocením, případně pomocí symbolů s důrazem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, pro které využíváme různé hodnotící škály. Hlavní motivací žáků je společenský kontakt s vrstevníky i možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně. V závěru kurzu získávají žáci osvědčení o účasti. 8

9 Kurz: Lidová řemesla Žák: Výsledky vzdělávání Učivo (činnost) Pomůcky - seznamuje se s obsahem kurzu - je poučen o chování a bezpečnosti - seznamuje se přístroji a jejich funkcemi - poznává a rozlišuje přírodniny - pracuje s přístroji - dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím - získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech - rozlišovat různé druhy materiálů - rozlišovat různé druhy papíru (i hmatem) - rozlišovat různé druhy dřeva - rozlišit materiály ze skla, plastů a kovu - rozlišit přírodniny a jiné drobné předměty - rozlišovat různé druhy drátku - pojmenovat pracovní nástroje a pomůcky - vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky Bezpečnost a hygiena provozu Školní řád a řád pracovní dílny Řád učeben náplň kurzu poučení o bezpečnost poznávání přírodnin Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, papír, kov, plasty, sklo) Papír Dřevo - barva, tvrdost Kov, plasty, sklo, drát Drobný materiál, přírodniny Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování školní a dílenský řád pracovní oděv úklidové pomůcky lékárnička přírodniny dřevo barvy štětce lak různé druhy papíru plasty plastové lahve drátky sklo autosklo skleněné tabulky přírodniny 9

10 - výběr pracovního postupu Pracovní postupy a návody pracovní postupy a návody - pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů - podle předlohy zhotovit výrobek z daného materiálu - dodržovat správné pracovní postupy při pracovních činnostech Práce s drobným materiálem Práce s přírodninami sbírání, třídění, řazení, ukládání, lepení, spojování, mozaika (listy, kaštany, žaludy, ořechy, fazole, hrách, čočka, šípek, kukuřice, jeřabiny, kamínky) Práce s textilem - střihání, nalepování, sešívání jehlou, navíjení nití do klubka a na cívku, navlékání korálků přírodniny hedvábí textil korálky nitě bavlnky šňůrky stužky jehly nůžky - obkreslovat šablonu - vystřihovat papír podle předkreslené linie - lepit papír - trhat a mačkat papír - tvarovat papír - zvládat balení předmětů do papíru - polepovat papír drobným materiálem - řezat papír - zdobit papír různými technikami - natírat papír syntetickými materiály - zvládnout povrchovou úpravu dřeva Práce s papírem Vystřihování, lepení, polepování, překládání, balení Ubrousková technika Práce se dřevem vyřezávání, barvení a lakování, úpravu smirkovým papírem lepidlo nůžky různé druhy papíru ubrousky balící papír izolepa dřevěné destičky dřevěné vařečky barvy lak štětce brusný papír 10

11 - ohýbat, štípat, splétat drát Práce s drátkem různé druhy drátků - zvládnout techniku drátování Tvarování drátu kleště Drátování - modelovat náročnější objekty - pomocí šablon vyřezávat různé tvary - zvládnout jednoduché techniky dekorování - umět spojovat jednotlivé díly - rozvíjet estetické vnímání a fantazii - provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž - sestavit ze stavebnice jednoduché modely - sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model - sestavit model za pomoci nářadí - demontovat a uklízet jednotlivé díly do krabice Modelína, keramická hlína, modurit Práce s modelovací hmotou zpracování, válení, vykrajování tvarů, modelování předmětů, tvarování pomocí špachtle, dřívka Práce s keramickou hlínou válení, vykrajování tvarů, modelování jednoduchých předmětů Práce demontážní a montážní Stavebnice plošné, prostorové Sestavování jednoduchých modelů Práce s návodem, předlohou modelína modurit keramická hlína barvy špejle párátka stavebnice Seva, Cheva - malovat na rovné i zaoblené skleněné plochy - umět vytvořit kontury konturovací barvou - vybarvit ohraničené plochy - upravit podkladový materiál pro vysazení mozaiky - vysazovat a lepit mozaiku na rovnou plochu podle fantazie i podle předlohy - navrhnout vlastní mozaiku - namíchat spárovací hmotu a vyspárovat mozaiku Práce se sklem Malování na sklo Lepení mozaiky skleněné tabulky skleničky hrníčky mozaika spárovací hmota barvy na sklo štětce lepidlo 11

12 - dodržování zásad bezpečné práce se stroji a rydly Práce s tiskařským strojem a linorytem tiskařský stroj rydla - malovat na plastový povrch - nalepit korálky podle předlohy na plastový podklad s pomocí vteřinového lepidla a pinzety Práce s plastem Stříhání plastu Malování plastu Lepení drobného materiálu na plast plastové lahve - využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic - umí stříhat koženku - umí lepit kůži na papír Lidové zvyky, tradice a řemesla Zdobení kraslic, pletení pomlázky, vánoční ozdoby, práce s korálky, aranžování, věnce, dekorace z přírodnin, textilní koláže Práce s koženkou vejce proutí drobné vánoční ozdoby korálky látky kousky koženky a kůže lepidlo dřevěné rámečky karton 12

13 Kurz č. 3 Svět kolem nás Charakteristika kurzu Kurz Svět kolem nás vychází svým obsahem ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsahové, časové a organizační vymezení: Při této činnosti jsou využívány různé metody a formy práce. Žáci pracují ve skupinkách, individuálně i frontálně. Formy práce volíme s ohledem na věk žáků a celkovou mentální úroveň. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. Kurz je vyučován v učebně aktivačního centra, v keramické dílně, ve cvičné kuchyňce, ve školní dílně, apod., na školní zahradě i v blízkém okolí školy. Vzdělávání v kurzu Svět kolem nás je zaměřeno na: Orientace v dopravních prostředcích Orientace na úřadech Orientace v obchodech Společenské chování Základy obsluhy elektronických přístrojů Hodnocení kurzu Svět kolem nás V daném kurzu hodnotíme úroveň dosahování očekávaných výstupů. Žáci jsou průběžně hodnoceni slovním hodnocením, případně pomocí symbolů s důrazem na pochvalu a povzbuzení. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, pro které využíváme různé hodnotící škály. Hlavní motivací žáků je společenský kontakt s vrstevníky i možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně. V závěru kurzu získávají žáci osvědčení o účasti. 13

14 Kurz: Svět kolem nás Žák: Výsledky vzdělávání Učivo (činnost) Pomůcky - seznamuje se s obsahem kurzu - je poučen o chování a bezpečnosti - seznamuje se přístroji a jejich funkcemi - poznává a rozlišuje přírodniny - pracuje s přístroji - zachází s fotoaparátem - seznamuje se s funkcemi fotoaparátu - seznamuje se s historií města - rozlišuje a pojmenovává rozdíly - orientuje se v okolí školy, bydliště - orientuje se v přírodě - seznámení s navigací a jejím využitím - zpracovává fotografie v i - tvoří koláže - poznává různé přírodniny - rozvíjí estetické cítění - rozvíjí jemnou motoriku - tvoří dle vlastní fantazie - poznává své okolí - vyhledává turistické cíle Náplň kurzu bezpečnost a hygiena poučení o bezpečnost Práce s fotoaparátem fotografování zvířat fotografování podzimní přírody tvorba koláže Práce s mikroskopem a lupou Historické památky rozdíl mezi městem a venkovem domov a jeho okolí Škola a orientace v ní orientace v přírodě práce s navigací práce s fotografií Sběr přírodnin obtisky listů - koláž Práce s mapou zajímavosti okolí školy fotoaparát tiskárna pastelky fixy barvy lepidlo nůžky mikroskop lupa buzola fotoaparát dalekohled lupa videokamera navigace papír nůžky barvy navigace dalekohled 14

15 orientace v terénu charakteristické znaky krajiny v ročních obdobích - orientuje se v okolí a v mapě - orientuje se v krajině - rozlišuje roční období dle znaků v přírodě - poznává dominanty regionu buzola kamera fotoaparát mapa tiskárna mikroskop - seznamuje se s tradicemi - nacvičuje společenské chování - orientace ve společnosti - trénuje samostatnost - seznamuje s potřebami domácích zvířat - rozvíjí jemnou motoriku - tvoří dle vlastní fantazie - seznamuje s tradicemi - vnímá sváteční atmosféru - učí se pozorovat zvířata - učí se vnímat krajinu - učí se orientovat v dopravních prostředcích Rodinná výchova společenské chování návštěva cukrárny Péče o domácí zvířata Vánoční tradice a zvyky výroba vánočních ozdob balení dárků Orientace v terénu vycházka do okolí dopravní uzly města orientace v MHD tiskárna papír nůžky lepidlo tužky fixy barvy pastelky fotoaparát fotoaparát dalekohled buzola mapa tiskárna 15

16 navigace - seznamuje se sporty - seznamuje se s prvky zdravé výživy - seznamuje se se základy první pomoci - nacvičuje chování v krizových situacích - učí se pomoci sobě a druhým osobám - učí se používat telefon - nacvičuje komunikaci v modelových situacích - učí se požádat o pomoc - nacvičuje chování v krizových situacích - snaží se zapamatovat důležité kontakty - tvoří si praktický seznam čísel a kontaktů Výchova ke sportu a ke zdraví Základy první pomoci využití dramatizace tísňová volání nácvik odmítnutí verbalizace nevole společensky přijatelným způsobem žádost o pomoc každodenní nácvik vyjádření potřeb a formulace žádosti o pomoc fotografie lékárnička potraviny telefon lékárnička mobilní telefon deníček psací potřeby - nacvičuje chování v modelových situacích - učí se rozlišovat chování ke známé a neznámé osobě - posiluje správné vzory chování Společenské chování praktické využití dovedností vyjádření gratulace, blahopřání v běžném společenském zvyku využití dramatizace seznamování s novými osobami s využitím znalostí společenského chování procvičování chování k osobě neznámé 16

17 Dopravní výchova dopravní značky světelná signalizace video video a dopravní výchova - rozlišuje vizuální a zvukové podněty - nacvičuje bezpečné chování na komunikacích - rozlišuje správné bezpečné chování od neukázněného - posiluje bezpečné chování chodce na veřejných komunikacích - seznamuje se sportovními aktivitami - poznává běžné druhy sportu - upevňuje hygienické návyky Sport fotbalové hřiště video s různými druhy sportu video míč hygienické potřeby - poznává život ve městě - posiluje způsob chování podle vzoru - učí se vnímat přírodu - poznává běžně volně žijící zvířata - rozlišuje nejběžnější povolání - učí se chránit vlastní osobu před nebezpečím - nacvičuje komunikaci v modelových situacích - nacvičuje chování v krizových situacích Život ve městě farmářské trhy, jarmarky komunikace s lidmi blízkými a neznámými orientace v terénu podle buzoly poznávání volně žijících zvířat dalekohledem (ptactvo) vycházka do přírody pracovní činnosti, jejich pojmenování, rozpoznání, přiřazení k povolání osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí situace hromadného ohrožení dalekohled busola fotoaparát telefon mobil zápisník videokamera videorekordér - posiluje povědomí o vlastní rodině - učí se připravit drobné pohoštění - učí se pozdravu a přivítání Rodinná výchova vztahy v rodině vyjádření potřeb příprava drobného pohoštění návštěva v rodině video rekordér kamera fotoaparát 17

18 Společenské chování - učí se o společenském chování výběr oděvu k různým společenským - učí se oblékat do společnosti událostem společenské chování a tanec svatba, narozeniny, slavnostní tabule - učí se orientovat v obchodech podle druhu zboží - učí se vnímat umění, seznamuje s různými druhy uměleckých činností Orientace v obchodech estetické cítění návštěva galerie, výstavy 18

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC ZBŮCH

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC ZBŮCH Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC ZBŮCH při Odborné škole, Základní a Mateřské škole Zbůch Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 1 Charles Spurgeon:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra (4. finální pracovní verze říjen 2013) 1 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

7. 7.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky

7. 7.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky 7. 7.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu praktické činnosti. PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1. období A) Cíle vzdělávací oblasti - rozvíjet jemnou

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. verze pro školní rok 2010/2011 Projekt: Speciální

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC PRAHA

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC PRAHA Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC PRAHA při MŠ speciální, ZŠ praktické a ZŠ speciální Praha 9, Bártlova 83 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.2 ŠKOLNÍ ŘÁD Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole speciální

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena

Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena Pracovní verze Neprošlo jazykovou a redakční úpravou Určeno

Více

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím

Více

Instruktážní metodika

Instruktážní metodika Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika

Více

Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Vzdělávací obsah

Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Vzdělávací obsah Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Úvod Seznámení se zařízením školní dílny a cvičné kuchyně Řád školní dílny a cvičné kuchyně Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce, řád školní dílny a cvičné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Čj.: ZŠ-STŘ/162/2009 Školní vzdělávací program CESTA ZA POZNÁNÍM Základní škola praktická a Základní škola speciální, Zlín Středová 4694 Zlín 1. 9. 2007 - 2 - Motto: Vše, co děláme pro děti není zbytečně

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění Pojmenuje

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1 5.Učební osnovy Český jazyk Výuka předmětu Český jazyk probíhá ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve všech devíti ročnících základní školy. Mateřský jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně

Více