SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS"

Transkript

1 SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ Abstract The article summarizes the current situation in the area of risks related to the usage of the IT and stresses those risks that are the most actual today. The most frequent types of attacks are discussed as well as new types such as attacks against clouds. The danger resulting from these attacks is mainly stressed in relation to the population protection, healthcare etc. We also include statistical data. Aim of this article is to point out the bad situation in this area and to give rise to attention needed to devote to this problem. Key words DDos attack, botnet, mobile device, social platform. Dne ní spole nost je nesmírn závislá na informa ních technologiích (dále IT). Následující text shrnuje sou asnou situaci v oblasti rizik p i u ití IT a poukazuje na nej ast j í útoky, ke kterým dnes dochází. Je nutno si uv domit, e na provozu informa ních technologií jsou závislé i organizace, které dodávají energie, telekomunika ní operáto i, záchranné slo ky, velká zdravotnická za ízení, laborato e atd. Výpadek IT technologií z d vod napadení p i krizových situacích (nap. p i záchranných pracích, p i e ení velké havárie apod.) by mohl být fatální. Bohu el situace je stále taková, e úto níci v eho druhu jsou v p edstihu p ed ochranou IS a u ivatelé si ani adu rizik neuv domují. Navíc situace se spí e zhor uje. Dal ím problémem je, e útoky v oblasti IT jsou v ur itých komunitách pova ovány za tém hrdinské iny, a se jedná o trestnou innost. A ad úto ník v bec nedojde, e jejich útok (který pova ují za zábavu) m e zp sobit tragédii. V poslední dob jsou velmi astým typem útok tzv. DDoS útoky. Je to distribuovaný DoS útok Distributed Denial of Service attack a je charakterizován v t ím mno stvím po íta, sna ících se najednou zahltit cíl útoku. Útok se nej ast ji vyu ívá k zahlcení webových server (nap. útok na eské zpravodajské servery v b eznu 2013), p ípadn k oslabení nebo vy azení sít. Útok nebývá dlouhodobý, ale bývá konkrétn cílený a asto p i n m vznikají nemalé ekonomické ztráty. Cílený DDoS útok b hem krizové situace m e zp sobit kolaps celého komunika ního systému. asto je tento útok veden bez v domí majitel úto ících po íta a jedná se o d sledek napadení a úsp ného infikování t chto systém. Infikované systémy m ou být vzdálen ízeny a jejich slu by je si mo né zakoupit na erném trhu a sm rovat DDoS útok na libovolnou organizaci. Do t chto útok se zapojovalo v minulých m sících tisíce eských po íta a jejich majitelé v dom i nev dom riskovali asto zna né postihy. Mimo jiné v eské republice je zapojení se do DDoS útok trestným inem podle 230 odst. 3 písmeno b) trestního zákoníku [1], co si málokdo uv domuje. Odn tím svobody na est m síc a t i léta, zákazem innosti nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 1

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ a) v úmyslu zp sobit jinému kodu nebo jinou újmu nebo získat sob nebo jinému neoprávn ný prosp ch, nebo b) v úmyslu neoprávn n omezit funk nost po íta ového systému nebo jiného technického za ízení pro zpracování dat. Velkou m rou se na kybernetických útocích v posledních letech podepsaly také kráde e osobních a firemních dat a jejich následné zneu ívání. Podstatn se záporn projevují i sociální sít a í ení klamných informací a podvodných odkaz skrze n, tento trend probíhá u n kolik let. Velkým rizikem je u ití mobilních telefon a dal ích mobilních za ízení, jak bude podrobn ji uvedeno v dal í ásti. Zna nou ást incident tvo í také p ípady z legrace souhrnn ozna ované jako Lulz. Mohou mít r znou podobu od spí e nevinných p ípad, jako je zmanipulování hlasování na Internetu, po záva n j í typ jako í ení popla né zprávy p es sociální média, a po velmi záva né, jako je zapojení se do DDoS útok proti velkým spole nostem a odstavení jejich server. Problém s t mito útoky asto je, e nejdou p edvídat, nebo úto níci obvykle nemají zájem o tyto útoky z hlediska jejich mo ného zpen ení, útoky po ádají asto z principu nebo ideových d vod. B hem mezinárodního zátahu proti kybernetickým úto ník m v Irsku, Velké Británii a Spojených Státech bylo zat eno 7 hacker, z nich n kte í p sobili ve skupin Lulzsec. Následn jim byla sd lena obvin ní z celé ady trestných in v oblasti IT, nap íklad organizace DDoS útok. [2] Jak zaznamenává spole nost Verizon ve své výro ní zpráv za rok 2012 [3], zvý il se také po et útok na citlivá u ivatelská a pr myslová data, a u výrobní tajemství, vojenské a jiné dokumenty i osobní data u ivatel. V této oblasti do lo podle Verizonu (pracujícímu pouze s nahlá enými incidenty) v r zných zemích sv ta k 855 incident m (p ípad m kráde í dat), p i em po et kompromitovaných záznam se blí í k 174 milion m. Ke zpracování podobných dat bývají asto p izvány specializované soukromé a státní orgány, jako nap íklad Tajná slu ba Spojených stát amerických (USSS United States Secret Services), australská policie i Irská slu ba IRISS (Irish Reporting and Information Security Service). Jednotlivé organizace p ispívající informacemi do zprávy sice pou ívaly jemn odli né metody sb ru informací, nicmén v zásad se p íli neli ily. Za pr niky do databází stojí dle n kterých zdroj ve v t in p ípad úto níci zven í. Zam stnanc, kte í by úto ili zevnit firemní struktury, jsou jen 4 %, co je zhruba stejn jako v roce 2011 s tím, e ostatní hodnoty (útoky aktivistických skupin hacktivismus) drasticky vzrostly. V 58 % jsou pak podle vý e uvedené zprávy úto níci n jakým zp sobem spojeni s r znými ideovými skupinami a hnutími. Ov em jiné zdroje naopak uvád jí, e nej ast j í pachatel útoku je vnit ní zam stnanec. Pr niky do soukromí jsou obvykle provád ny n kterou z forem hackingu (existují r zné výklady tohoto pojmu, zde je tím mín no prolamování do IS r znými zp soby). P íkladem m e být pr nik pomocí malware ( kodlivý software, který umo ní vniknutí nebo po kození po íta ového systému) nebo ovládnutí po íta e, mobilního telefonu i v sou asné dob nej ast ji domácích sm rova pomocí tzv. backdoor ( zadní vrátka schovaná výrobcem v programu umo ující obejít b nou autentizaci, která za b ných okolností brání u ivateli v neoprávn ném vyu ívání systému). Sociální in enýrství zaznamenalo slabý propad, nicmén se stále jedná o efektivní metodu p i kráde i dat. Slabý pokles zaznamenalo rovn zneu ití pravomocí p i kráde i zevnit systému a vyná ení informací. 2

3 Co se tý e ob tí jednotlivých útok, p ibli n 80 % je náhodn vybráno, proto e byly snadným cílem a zárove disponovaly citlivými informacemi nebo byl skrz n mo ný p ístup. 96 % útok bylo pom rn jednoduchých a nevy adovalo ádné speciální techniky ani nadm rné úsilí, co je pom rn alarmující íslo. Na v t inu útok se p itom p i lo obvykle a po n kolika týdnech, a to obvykle tak, e po kozený byl kontaktován t etí stranou s tím, e jsou n kde k dispozici ukradená data. Hacker p0keu ze skupiny AntiSec provedl adu pravd podobn náhodných útok, p i kterých ukradl a následn zve ejnil adu osobních a p ihla ovacích údaj u ivatel náhodn zvolených server. Jedním z nejpravd podobn j ích kritérií byla snadná napadnutelnost t chto server. [4] Dal ím významným pr zkumem, provád ným pravideln je pr zkum firmy Symantec Symantec Internet security threat report [5]. Vychází z poznatk, shromá d ných v rozsáhlé síti 69 milion bezpe nostních senzor v 157 zemích sv ta. Zpráva je velmi zajímavá a rozsáhlá a obsahuje adu i ne ekaných záv r. N které trendy podle tohoto pr zkumu: Malé organizace jsou pro úto níky zajímavé (31 % v ech napadených organizací je do 250 zam stnanc ). Ovládnutá po íta ová sí je ideální prost edník pro útok na v t í instituce. Malware funguje jako Big Brother pro získání informací. 58% nár st mobilního malware. Tzv. zranitelnosti nulového dne. Hactivistické DDoS útoky jako krycí manévr pro kriminální útoky. Kybernetická kriminalita v roce 2012 tedy nenesla ádné známky útlumu, naopak mno ství pou ívaných velmi propracovaných metod útok je známkou, e je nutné se vývojem a zlep ováním zabezpe ení v této oblasti zabývat daleko intenzivn ji. N které typy ne úpln obvyklých útok v roce 2012 zesílily (tzv. hacktivismus), nicmén zna ná ást kybernetických úto ník stále provádí útoky s vidinou zisku cílem jsou tedy hlavn bankovní ú ty, obchodní a platební portály i zneu ívání d v ivosti jednotlivc. Podru né útoky se pak asto týkají kradení rozli ných informací a zneu ívání identity. Trendy roku 2012/2013 podrobn ji Sociální platformy Velmi ohro enou oblastí, kde stále p ibývají u ivatelé a zárove se i mno í útoky, jsou sociální platformy (Facebook, Twitter, atd.). Vzhledem k d v ivosti velké ásti u ivatel webových stránek tohoto typu není pro úto níky problém nalézt jejich slabinu a pomocí sofistikovaných metod sociálního in enýrství ji vyu ít k útoku. asto navíc ob ti samy pomáhají úto níkovi sdílením informací ostatním tzv. p átel m, p ípadn nev domky í í fale né informace svým profilem. Pokud se stále í ící vlnu roz i ujících se ob tí neda í zastavit, í í se pak skrz sociální weby jako lavina. P íkladem útok m e být nap íklad vyu ití systému p ímých zpráv a zkracova adresních ádk, nap. bit.ly. U ivateli p ijde od jeho známého kontaktu (dá se tedy p edpokládat, e je to bu známý doty ného, nebo n jaká osoba, její aktivity u ivatel sleduje) zpráva zn jící zhruba koukej, co jsem o tob na el na této adrese/vid l jsem s tebou video/ etl jsem tenhle lánek o tob, apod.. U ivateli ale u asto nedojde, e se nejedná o zprávu od jeho známého, ale o zprávu, rozeslanou úto níkem v em kontakt m. Proto e je v ní obsa ená zkrácená adresa, není patrné, kam bude u ivatel p esm rován. Po kliknutí pak m e dojít 3

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ k ukradení osobních údaj, umo n ní p ístupu na vlastní profil, odeslání podobné zprávy dal ím lidem ze seznamu kontakt apod. Spole nost Facebook se z podobných p ípad pou ila a ve spolupráci s n kolika spole nostmi (Microsoft, McAfee, TrendMicro, Symantec, Sophos) vytvo ila systém, vyu ívající aktualizované databáze podvodných link a dal ích kodlivých element, díky kterým je mo né hrozby odstra ovat relativn v as. Mezitím jsou paraleln vyvíjeny i dal í bezpe nostní prvky, které by web s více ne miliardou u ivatelských ú t m ly lépe ochránit. P íkladem sou asného trendu zneu ívání d v ivosti b ných u ivatel sociálních médií m e být aplikace Facebook 2013 demo. Ta nabízela fiktivní aplikaci prost ednictvím stránky, tvá ící se jako rozhraní oficiální Facebook stránky. Pomocí instrukcí nabádajících k p ihlá ení prost ednictvím údaj z pravého Facebooku pak docházelo k jejich odcizení. [6] Mobilní za ízení Význa n se za íná projevovat zacílení na nová za ízení a platformy nap íklad chytré telefony stále nejsou zabezpe ené natolik, aby dokázaly vzdorovat útok m, p itom se dají pova ovat za plnohodnotné miniaturní po íta e obsahující asto velmi citlivá a zneu itelná osobní data. P edev ím populární opera ní systém Android je v tomto ohledu stále velmi zranitelný a spolu s nepou eností u ivatel se jedná o pro úto níky potenciáln snadno napadnutelnou oblast. [12] Opera ní systém Android je pod útokem: podle spole nosti Kaspersky Lab do lo mezi prvním a druhým tvrtletím roku 2012 k trojnásobnému nár stu kodlivého software pro tento opera ní systém. Obvykle se jedná o multifunk ní trojany, které jsou jednak schopné odesílat citlivá data (seznamy kontakt, obsahy zpráv), ale zárove také v p ípad pot eby stáhnout do telefonu dal í kodlivý software. [7] Trojan (trojský k ) je typ malwaru, který bez v domí u ivatele je skryt v nainstalované aplikaci. Jak ji bylo nazna eno v textu, mobilní aplikace obecn jsou dnes velmi oblíbeným zp sobem, jak bez velké námahy infikovat mno ství p ístroj. Tento problém se týká p edev ím telefon a dal ích za ízení (tablet ), b ících na systému Android od spole nosti Google. U ivatelé jiných systém nejsou natolik ohro ení, nicmén stále mohou být prost edníky a í it kodlivé aplikace dál. ást podvodných aplikací funguje na principu napadení p ístroje a následného neautorizovaného odesílání prémiových SMS zpráv, které jsou draze placené. Tyto aplikace se mohou tvá it jako u ite né dopl ky, hry ( asto i napodobovat jinou, populární hru) apod., nicmén ve výsledku po kozují u ivatele. Vzhledem k tomu, e vytvo it podobnou aplikaci je pom rn jednoduchá zále itost, a na internetu, kde se v e sdílí a v t ina u ivatel naprosto ignoruje jakékoliv bezpe nostní zásady práce s po íta em (tabletem, chytrým telefonem), dochází k í ení velmi snadno. kodlivé aplikace jsou v t inou pom rn primitivní, nicmén i zde dochází k postupnému vývoji pokro ilej ích metod útoku. P íkladem m e být modifikovaná verze populární hry Angry Birds, í ící se p es neoficiální servery s Android aplikacemi. Ta ji doká e vyu ít kapacitu procesoru p ístroje k jeho zapojení do tzv. botnet sít (botnet viz dále), podobn, jako kdyby napadla normální po íta. Vzhledem k tomu, e mobilní telefony jsou ji dostate n výkonné a bývají p ipojené do internetu, je podobný útok velmi nebezpe ný z hlediska jejich vyu itelnosti pro celou adu ilegálních aktivit. Navíc, jak ji bylo zmín no, na rozdíl od po íta e jsou mobilní telefony asto daleko h e chrán né proti útoku. 4

5 Spole nost Check Point podpo ila v roce 2013 významný pr zkum Vliv mobilních za ízení na informa ní bezpe nost: Pr zkum mezi IT profesionály, který provedla spole nost Dimensional research. Bylo dotázáno 790 ú astník z USA, Kanady, N mecka, Japonska, USA a GB. V ichni dotázaní pracují v oblasti bezpe nosti IS. Celý pr zkum a jeho výsledky jsou velmi zajímavé a alarmující, celý je mo no získat na této adrese nebo je mo no od Check pointu získat i eské shrnutí. Jako zásadní shrnutí se uvádí, e: Trend BYOD (Bring Your Own Device pou ívání vlastních za ízení pro pracovní ú ely) se výrazn zesiluje a ovliv uje podniky v ech velikostí. Podnikové informace ulo ené v mobilních za ízeních p edstavují v t í hodnotu ne za ízení samé. Bezpe nostní incidenty související s mobilním za ízením jsou velmi nákladné i v p ípad malých a st edních podnik. Nap. 93 % spole ností uvádí problémy spojené práv s BYOD. Stejn tak 93 % respondent uvedlo, e se do jejich podnikové sít p ipojují u ivatelé z mobilních za ízení. U 79 % do lo v minulém roce k bezpe nostnímu incidentu v souvislosti s mobilním za ízením atd. Je z ejmé, e p i budování bezpe nostní politiky a dal ích podobných dokument je nutné mobilní za ízení zahrnout a pova ovat je za záva né riziko. Výskyt nových kodlivých kód pro mobilní telefony podle tvrtletí [8] Cloudy Vzr stající je také ohro ení u ivatel p i pou ití cloudových a datastorage slu eb. Cloud computing je na Internetu zalo ený model vývoje a pou ívaní po íta ových technologií. Lze ho charakterizovat jako poskytování slu eb i program ulo ených na serverech na Internetu s tím, e u ivatelé k nim mohou p istupovat nap íklad pomocí webového prohlí e e nebo klienta dané aplikace a pou ívat je prakticky odkudkoliv. V posledních letech vzr stá po et spole ností, které ke svému podnikání vyu ívají v rostoucí mí e práv cloud slu by, a to p edev ím díky jednoduchosti sdílení dat mezi jednotlivými u ivateli, absenci médií a paralelnímu zálohování dat v cloudu. Krom obvyklých rizik, spojených nap íklad s ve ejnými 5

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ slu bami zdarma, které mohou p edstavovat nebezpe í pro nahraná data, se na data sdílená v cloudu za ali zam ovat i úto níci. Vzhledem k tomu, e sdílení dat probíhá pomocí p enos, je mo né pro p ípadného úto níka odchytávat proud neza ifrovaných dat. Je proto nutno dbát na d sledné ifrování dat tak, aby i p i p ípadném odposlechu bylo pro úto níka nemo né data roz ifrovat bez znalosti klí e. Jiným p ípadem útoku m e být vydávání se za jednoho z ú astník cloudu, p ipojujícího se ke zdroji. K heslu se úto ník m e dostat celou adou zp sob, od odchycení hesla, p es pou ití sociálního in enýrství, a po kráde po íta e/pam ového média. Dal ím zabezpe ovacím prvkem by tedy m la být autentizace jednotlivých u ivatel daného cloudu, co samoz ejm neeliminuje v echna rizika, nicmén ást z nich ano. V roce 2012 spole nost Dropbox, jeden z nejroz í en j ích poskytovatel cloudových slu eb, p iznala, e do lo k odcizení p ihla ovacích údaj n kterých u ivatel. Na tento fakt se p i lo tak, e n kte í u ivatelé, mající ovou adresu pouze pro Dropbox ú et, na ní za ali dostávat spam zven í. Spole nost následn p iznala, e jeden z jejích pracovník m l sdílené heslo pro n kolik ú t a po odchycení tohoto hesla do lo ke kompromitaci ú tu, který m l vzhledem k obsa eným d v rným informacím být daleko lépe chrán n. Tato událost poukázala na nutnost mít rozdílné p ihla ovací údaje podle úrovn zabezpe ení tak, aby k p esn tomuto p ípadu nemohlo dojít. Spole nost Dropbox na tento p ípad zareagovala nabízením volitelného roz í ení, které umo uje dvoufázové p ihla ování pomocí hesla a do asného kódu, zasílaného na mobilní telefon. Dále také umo uje u ivatel m sledovat aktivní p ipojení k jejich ú tu. [9] Na druhou stranu datová centra, která implementují cloude, mají vypracovanou bezpe nostní politiku a m ou si dovolit v t í zabezpe ení ne men í firmy. P íkladem dobrého zabezpe ení u ivatelských dat m e být spole nost Google. Dal ím asto vyu ívaným zp sobem útoku je napadení program a prost edí, která jsou vyu ívána pro n které specifické ú ely. Typickým p íkladem m e být v poslední dob zneu ívání chyb prost edí Java Runtime, které vyu ívají n které online aplikace. Situace za la tak daleko, e úto níci jsou schopni napadnout novou verzi v ten samý den, kdy byla vydána. Americká vláda vydala oficiální prohlá ení, ve kterém doporu uje na po íta ích prost edí vypnout a zamezit tak jeho zneu ití. Vzhledem k tomu, e pokud dojde k objevení bezpe nostní trhliny, stává se z ní pro kybernetické zlo ince pom rn lukrativní zbo í, motivují n které spole nosti hodné hackery a testery, aby trhliny objevovali a dostávali za objevené chyby zaplaceno. [10] Malware ( kodlivý software) Vývoj kodlivého software prochází zna nými zm nami místo toho, aby si úto ník na erném trhu po ídil (za asto vysokou cenu) program, který bude za p l roku zastaralý, se vývojá i podobných program inspirovali v politice prodejc b ného kancelá ského software. Nabízejí za poplatek asov omezené licence (ro ní, p lro ní), které mohou být v závislosti na vývoji nových verzí upgradovány, dají se k nim dokoupit dal í vylep ení ve form plugin (zásuvný modul neboli plugin je software, který nepracuje samostatn, ale jako dopl kový modul jiné aplikace, a roz i uje tak její funk nost), je k nim poskytovaná technická podpora (v t inou za dal í p íplatek) atd. Díky tomu je mo né i pro nep íli zku eného úto níka napáchat zna nou kodu. asto má malware na infikovaném po íta i schopnost se aktualizovat a p ípadn m nit svoje zam ení a schopnosti. V oblasti malware je jednou z nejvýzna n j ích hrozeb balí ek Blackhole exploit kit. Tento p vodem ruský malware je schopen odhalovat slabiny v rozli ných neaktualizovaných programech pomocí nalezení slabého místa vytvo í um lou výzvu pro instalaci, kterou si pak program sám automaticky stáhne jako update po nav tívení infikované stránky (drive-by metoda malware je sta en b hem náv t vy), nebo po p esm rování na jinou infikovanou stránku. 6

7 Nej ast j í hrozbou podle spole nosti Sophos bylo v roce 2012 p esm rování na kodlivou stránku a následné sta ení kodlivého kódu i podobný typ útoku [11]. Botnety Botnet je ozna ení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kte í fungují autonomn nebo automaticky. V sou asné dob je termín nejvíce spojován s malware, kdy botnet ozna uje sí po íta infikovaných speciálním software, který je centráln ízen. Botnet provádí ne ádoucí innost, jako je rozesílání spamu, DDoS útoky a podobn. Botnety obecn p edstavují jednu z nejv t ích hrozeb v posledních n kolika letech. D íve ne lo zdaleka tak jednodu e ovládat v t í mno ství po íta na dálku, ale v posledních n kolika letech se vzhledem k vývoji kodlivého software a celkové propojenosti da í napadat i stovky po íta, které pak mohou být ovládnuty na dálku jedním ídícím p ístrojem. Následn je mo né ovládat je pomocí tzv. zadních vrátek, instalovat pot ebné aplikace bez v domí u ivatele a vyu ívat je k r zným ú el m. T mi m e být celá ada kodlivých asto i trestných in od í ení spamu p es zapojení p ístroj do cíleného DDoS útoku a nap íklad po bruteforce prolamování hesel. Záv r Situace v oblasti bezpe nosti IT se nelep í a je nutno toto mít na z eteli, pokud jsme na u ití IT závislí. Neuvá ené zavád ní IT do oblastí, kde m e dojít k jejich napadení, m e mít nedozírné následky. Bohu el asto díky tlaku firem i dal ích i politických tlak dochází k zavád ní neprov ených technologií, ne zcela odlad ného softwaru. Málokdo se také zamý lí nad rizikem lidského faktoru v této oblasti, kdy m e dojít díky chybám u ivatele k záva ným selháním. V budoucnu bude nutné v novat oblasti bezpe nosti IT v t í pozornost a také tyto snahy koordinovat. Bohu el riziko napadení IT je vysoké a je s ním nutno po ítat, stejn tak jako po ítáme s dal ími riziky. A tak bude nutné hled t na trestnou innost v oblasti IT stejn jako na ka dou jinou. 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Literatura [1] [Cit ] [2] [Cit ] [3] 2012_en_xg.pdf [Cit ] [4] shtml [Cit ] [5] [Cit ] [6] [Cit ] [7] Malware_Le vels_for_googles_os_rise_threefold_in_q2_2012 [Cit ] [8] McAfee quaterly threat q2/2012 report. [9] Zodpovedni-jsou-pry-lehkovazni-uzivatele-9395 [Cit ] [10] [Cit ] [11] Sophos security threat report [Cit ]. Dostupné z: security-threat-report.html [12] 79-of-malware-attacks-ios-gets-just html [Cit ] Informace o autorech RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (1954) Odborná asistentka Fakulty biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze, Katedry biomedicínské informatiky. Zabývá se výukou p edm t z oblasti informatiky, zejména týkajících se bezpe nosti IT, logiky a matematiky, výzkumu. Specializuje se na bezpe nost informa ních systém, vztah IT a práva, bezpe nost IT ve zdravotnictví, problém ochrany osobních údaj, vzd lávání v bezpe nosti, bezpe nostní rysy internetových technologií atd. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru fyzika (1978), postgraduální doktorské studium na Vysoké kole ekonomické v Praze, Kated e informa ního a znalostního in enýrství, práce XML bezpe nost a její uplatn ní v univerzitním informa ním prost edí (2008). Zastupuje eskou republiku v IFIP (International Federation for Information Processing) v TC11 (bezpe nost a ochrana informa ních systém národní delegát), lenka pracovní skupiny 11.7 IFIP vztah bezpe nosti a práva. Autorka i spoluautorka kapitol knih u nás i v zahrani í, u ebních text, zhruba 150 p ísp vk na konferencích v R i v zahrani í, v asopisech apod., v posledních letech zejména v oblasti bezpe nosti IS, právních a etických problém u ívání informa ních technologií atd. lenka programových výbor konferencí a seminá, e itelka grant. Mgr. Radim Krupi ka, Ph.D. (1981) Tajemník Katedry biomedicínské informatiky na Fakult biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze. 8

9 Vystudoval softwarové in enýrství na Matematicko-fyzikální fakult Univerzity Karlovy v Praze (2007). Specializuje se na zpracování biomedicínských dat a biomedicínský software. Je e itelem grant IGA MZ R Vytvo ení systému a software pro strukturované funk ní hodnocení pro ú ely dlouhodobé pé e, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé pé i, její kvalit a pot eb a Analýza bradykineze a poruch e i u Parkinsonovy nemoci. V posledních letech se podílel na vytvo ení 3 u itných vzor (nap. Za ízení pro m ení bradykineze pohyb prst horní kon etiny) a publikoval výsledky výzkumu na národním a mezinárodním fóru. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (1971) Vedoucí Katedry biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze. Podílí se na výuce p edm t Zpracování obrazových dat, Informa ní systémy ve zdravotnictví. Absolvent Katedry radioelektroniky Vysoké koly elektrotechnické v Ko icích (1994). Doktorandské studium absolvoval na Ústavu biomedicínského in enýrství Vysokého u ení technického v Brn, kde obhájil diserta ní práci s názvem Contour Coding for Compression of Still Images and Image Sequences (2001). V sou asnosti je hlavním e itelem projektu s názvem Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakult biomedicínského in enýrství v Kladn v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost a dvou grant IGA MZ R Vytvo ení systému a software pro strukturované funk ní hodnocení pro ú ely dlouhodobé pé e, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé pé i, její kvalit a pot eb a Analýza bradykineze a poruch e i u Parkinsonovy nemoci. Je p edsedou disciplinární komise Fakulty biomedicínského in enýrství a lenem Akademického senátu Fakulty biomedicínského in enýrství. 9

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více