SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS"

Transkript

1 SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ Abstract The article summarizes the current situation in the area of risks related to the usage of the IT and stresses those risks that are the most actual today. The most frequent types of attacks are discussed as well as new types such as attacks against clouds. The danger resulting from these attacks is mainly stressed in relation to the population protection, healthcare etc. We also include statistical data. Aim of this article is to point out the bad situation in this area and to give rise to attention needed to devote to this problem. Key words DDos attack, botnet, mobile device, social platform. Dne ní spole nost je nesmírn závislá na informa ních technologiích (dále IT). Následující text shrnuje sou asnou situaci v oblasti rizik p i u ití IT a poukazuje na nej ast j í útoky, ke kterým dnes dochází. Je nutno si uv domit, e na provozu informa ních technologií jsou závislé i organizace, které dodávají energie, telekomunika ní operáto i, záchranné slo ky, velká zdravotnická za ízení, laborato e atd. Výpadek IT technologií z d vod napadení p i krizových situacích (nap. p i záchranných pracích, p i e ení velké havárie apod.) by mohl být fatální. Bohu el situace je stále taková, e úto níci v eho druhu jsou v p edstihu p ed ochranou IS a u ivatelé si ani adu rizik neuv domují. Navíc situace se spí e zhor uje. Dal ím problémem je, e útoky v oblasti IT jsou v ur itých komunitách pova ovány za tém hrdinské iny, a se jedná o trestnou innost. A ad úto ník v bec nedojde, e jejich útok (který pova ují za zábavu) m e zp sobit tragédii. V poslední dob jsou velmi astým typem útok tzv. DDoS útoky. Je to distribuovaný DoS útok Distributed Denial of Service attack a je charakterizován v t ím mno stvím po íta, sna ících se najednou zahltit cíl útoku. Útok se nej ast ji vyu ívá k zahlcení webových server (nap. útok na eské zpravodajské servery v b eznu 2013), p ípadn k oslabení nebo vy azení sít. Útok nebývá dlouhodobý, ale bývá konkrétn cílený a asto p i n m vznikají nemalé ekonomické ztráty. Cílený DDoS útok b hem krizové situace m e zp sobit kolaps celého komunika ního systému. asto je tento útok veden bez v domí majitel úto ících po íta a jedná se o d sledek napadení a úsp ného infikování t chto systém. Infikované systémy m ou být vzdálen ízeny a jejich slu by je si mo né zakoupit na erném trhu a sm rovat DDoS útok na libovolnou organizaci. Do t chto útok se zapojovalo v minulých m sících tisíce eských po íta a jejich majitelé v dom i nev dom riskovali asto zna né postihy. Mimo jiné v eské republice je zapojení se do DDoS útok trestným inem podle 230 odst. 3 písmeno b) trestního zákoníku [1], co si málokdo uv domuje. Odn tím svobody na est m síc a t i léta, zákazem innosti nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 1

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ a) v úmyslu zp sobit jinému kodu nebo jinou újmu nebo získat sob nebo jinému neoprávn ný prosp ch, nebo b) v úmyslu neoprávn n omezit funk nost po íta ového systému nebo jiného technického za ízení pro zpracování dat. Velkou m rou se na kybernetických útocích v posledních letech podepsaly také kráde e osobních a firemních dat a jejich následné zneu ívání. Podstatn se záporn projevují i sociální sít a í ení klamných informací a podvodných odkaz skrze n, tento trend probíhá u n kolik let. Velkým rizikem je u ití mobilních telefon a dal ích mobilních za ízení, jak bude podrobn ji uvedeno v dal í ásti. Zna nou ást incident tvo í také p ípady z legrace souhrnn ozna ované jako Lulz. Mohou mít r znou podobu od spí e nevinných p ípad, jako je zmanipulování hlasování na Internetu, po záva n j í typ jako í ení popla né zprávy p es sociální média, a po velmi záva né, jako je zapojení se do DDoS útok proti velkým spole nostem a odstavení jejich server. Problém s t mito útoky asto je, e nejdou p edvídat, nebo úto níci obvykle nemají zájem o tyto útoky z hlediska jejich mo ného zpen ení, útoky po ádají asto z principu nebo ideových d vod. B hem mezinárodního zátahu proti kybernetickým úto ník m v Irsku, Velké Británii a Spojených Státech bylo zat eno 7 hacker, z nich n kte í p sobili ve skupin Lulzsec. Následn jim byla sd lena obvin ní z celé ady trestných in v oblasti IT, nap íklad organizace DDoS útok. [2] Jak zaznamenává spole nost Verizon ve své výro ní zpráv za rok 2012 [3], zvý il se také po et útok na citlivá u ivatelská a pr myslová data, a u výrobní tajemství, vojenské a jiné dokumenty i osobní data u ivatel. V této oblasti do lo podle Verizonu (pracujícímu pouze s nahlá enými incidenty) v r zných zemích sv ta k 855 incident m (p ípad m kráde í dat), p i em po et kompromitovaných záznam se blí í k 174 milion m. Ke zpracování podobných dat bývají asto p izvány specializované soukromé a státní orgány, jako nap íklad Tajná slu ba Spojených stát amerických (USSS United States Secret Services), australská policie i Irská slu ba IRISS (Irish Reporting and Information Security Service). Jednotlivé organizace p ispívající informacemi do zprávy sice pou ívaly jemn odli né metody sb ru informací, nicmén v zásad se p íli neli ily. Za pr niky do databází stojí dle n kterých zdroj ve v t in p ípad úto níci zven í. Zam stnanc, kte í by úto ili zevnit firemní struktury, jsou jen 4 %, co je zhruba stejn jako v roce 2011 s tím, e ostatní hodnoty (útoky aktivistických skupin hacktivismus) drasticky vzrostly. V 58 % jsou pak podle vý e uvedené zprávy úto níci n jakým zp sobem spojeni s r znými ideovými skupinami a hnutími. Ov em jiné zdroje naopak uvád jí, e nej ast j í pachatel útoku je vnit ní zam stnanec. Pr niky do soukromí jsou obvykle provád ny n kterou z forem hackingu (existují r zné výklady tohoto pojmu, zde je tím mín no prolamování do IS r znými zp soby). P íkladem m e být pr nik pomocí malware ( kodlivý software, který umo ní vniknutí nebo po kození po íta ového systému) nebo ovládnutí po íta e, mobilního telefonu i v sou asné dob nej ast ji domácích sm rova pomocí tzv. backdoor ( zadní vrátka schovaná výrobcem v programu umo ující obejít b nou autentizaci, která za b ných okolností brání u ivateli v neoprávn ném vyu ívání systému). Sociální in enýrství zaznamenalo slabý propad, nicmén se stále jedná o efektivní metodu p i kráde i dat. Slabý pokles zaznamenalo rovn zneu ití pravomocí p i kráde i zevnit systému a vyná ení informací. 2

3 Co se tý e ob tí jednotlivých útok, p ibli n 80 % je náhodn vybráno, proto e byly snadným cílem a zárove disponovaly citlivými informacemi nebo byl skrz n mo ný p ístup. 96 % útok bylo pom rn jednoduchých a nevy adovalo ádné speciální techniky ani nadm rné úsilí, co je pom rn alarmující íslo. Na v t inu útok se p itom p i lo obvykle a po n kolika týdnech, a to obvykle tak, e po kozený byl kontaktován t etí stranou s tím, e jsou n kde k dispozici ukradená data. Hacker p0keu ze skupiny AntiSec provedl adu pravd podobn náhodných útok, p i kterých ukradl a následn zve ejnil adu osobních a p ihla ovacích údaj u ivatel náhodn zvolených server. Jedním z nejpravd podobn j ích kritérií byla snadná napadnutelnost t chto server. [4] Dal ím významným pr zkumem, provád ným pravideln je pr zkum firmy Symantec Symantec Internet security threat report [5]. Vychází z poznatk, shromá d ných v rozsáhlé síti 69 milion bezpe nostních senzor v 157 zemích sv ta. Zpráva je velmi zajímavá a rozsáhlá a obsahuje adu i ne ekaných záv r. N které trendy podle tohoto pr zkumu: Malé organizace jsou pro úto níky zajímavé (31 % v ech napadených organizací je do 250 zam stnanc ). Ovládnutá po íta ová sí je ideální prost edník pro útok na v t í instituce. Malware funguje jako Big Brother pro získání informací. 58% nár st mobilního malware. Tzv. zranitelnosti nulového dne. Hactivistické DDoS útoky jako krycí manévr pro kriminální útoky. Kybernetická kriminalita v roce 2012 tedy nenesla ádné známky útlumu, naopak mno ství pou ívaných velmi propracovaných metod útok je známkou, e je nutné se vývojem a zlep ováním zabezpe ení v této oblasti zabývat daleko intenzivn ji. N které typy ne úpln obvyklých útok v roce 2012 zesílily (tzv. hacktivismus), nicmén zna ná ást kybernetických úto ník stále provádí útoky s vidinou zisku cílem jsou tedy hlavn bankovní ú ty, obchodní a platební portály i zneu ívání d v ivosti jednotlivc. Podru né útoky se pak asto týkají kradení rozli ných informací a zneu ívání identity. Trendy roku 2012/2013 podrobn ji Sociální platformy Velmi ohro enou oblastí, kde stále p ibývají u ivatelé a zárove se i mno í útoky, jsou sociální platformy (Facebook, Twitter, atd.). Vzhledem k d v ivosti velké ásti u ivatel webových stránek tohoto typu není pro úto níky problém nalézt jejich slabinu a pomocí sofistikovaných metod sociálního in enýrství ji vyu ít k útoku. asto navíc ob ti samy pomáhají úto níkovi sdílením informací ostatním tzv. p átel m, p ípadn nev domky í í fale né informace svým profilem. Pokud se stále í ící vlnu roz i ujících se ob tí neda í zastavit, í í se pak skrz sociální weby jako lavina. P íkladem útok m e být nap íklad vyu ití systému p ímých zpráv a zkracova adresních ádk, nap. bit.ly. U ivateli p ijde od jeho známého kontaktu (dá se tedy p edpokládat, e je to bu známý doty ného, nebo n jaká osoba, její aktivity u ivatel sleduje) zpráva zn jící zhruba koukej, co jsem o tob na el na této adrese/vid l jsem s tebou video/ etl jsem tenhle lánek o tob, apod.. U ivateli ale u asto nedojde, e se nejedná o zprávu od jeho známého, ale o zprávu, rozeslanou úto níkem v em kontakt m. Proto e je v ní obsa ená zkrácená adresa, není patrné, kam bude u ivatel p esm rován. Po kliknutí pak m e dojít 3

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ k ukradení osobních údaj, umo n ní p ístupu na vlastní profil, odeslání podobné zprávy dal ím lidem ze seznamu kontakt apod. Spole nost Facebook se z podobných p ípad pou ila a ve spolupráci s n kolika spole nostmi (Microsoft, McAfee, TrendMicro, Symantec, Sophos) vytvo ila systém, vyu ívající aktualizované databáze podvodných link a dal ích kodlivých element, díky kterým je mo né hrozby odstra ovat relativn v as. Mezitím jsou paraleln vyvíjeny i dal í bezpe nostní prvky, které by web s více ne miliardou u ivatelských ú t m ly lépe ochránit. P íkladem sou asného trendu zneu ívání d v ivosti b ných u ivatel sociálních médií m e být aplikace Facebook 2013 demo. Ta nabízela fiktivní aplikaci prost ednictvím stránky, tvá ící se jako rozhraní oficiální Facebook stránky. Pomocí instrukcí nabádajících k p ihlá ení prost ednictvím údaj z pravého Facebooku pak docházelo k jejich odcizení. [6] Mobilní za ízení Význa n se za íná projevovat zacílení na nová za ízení a platformy nap íklad chytré telefony stále nejsou zabezpe ené natolik, aby dokázaly vzdorovat útok m, p itom se dají pova ovat za plnohodnotné miniaturní po íta e obsahující asto velmi citlivá a zneu itelná osobní data. P edev ím populární opera ní systém Android je v tomto ohledu stále velmi zranitelný a spolu s nepou eností u ivatel se jedná o pro úto níky potenciáln snadno napadnutelnou oblast. [12] Opera ní systém Android je pod útokem: podle spole nosti Kaspersky Lab do lo mezi prvním a druhým tvrtletím roku 2012 k trojnásobnému nár stu kodlivého software pro tento opera ní systém. Obvykle se jedná o multifunk ní trojany, které jsou jednak schopné odesílat citlivá data (seznamy kontakt, obsahy zpráv), ale zárove také v p ípad pot eby stáhnout do telefonu dal í kodlivý software. [7] Trojan (trojský k ) je typ malwaru, který bez v domí u ivatele je skryt v nainstalované aplikaci. Jak ji bylo nazna eno v textu, mobilní aplikace obecn jsou dnes velmi oblíbeným zp sobem, jak bez velké námahy infikovat mno ství p ístroj. Tento problém se týká p edev ím telefon a dal ích za ízení (tablet ), b ících na systému Android od spole nosti Google. U ivatelé jiných systém nejsou natolik ohro ení, nicmén stále mohou být prost edníky a í it kodlivé aplikace dál. ást podvodných aplikací funguje na principu napadení p ístroje a následného neautorizovaného odesílání prémiových SMS zpráv, které jsou draze placené. Tyto aplikace se mohou tvá it jako u ite né dopl ky, hry ( asto i napodobovat jinou, populární hru) apod., nicmén ve výsledku po kozují u ivatele. Vzhledem k tomu, e vytvo it podobnou aplikaci je pom rn jednoduchá zále itost, a na internetu, kde se v e sdílí a v t ina u ivatel naprosto ignoruje jakékoliv bezpe nostní zásady práce s po íta em (tabletem, chytrým telefonem), dochází k í ení velmi snadno. kodlivé aplikace jsou v t inou pom rn primitivní, nicmén i zde dochází k postupnému vývoji pokro ilej ích metod útoku. P íkladem m e být modifikovaná verze populární hry Angry Birds, í ící se p es neoficiální servery s Android aplikacemi. Ta ji doká e vyu ít kapacitu procesoru p ístroje k jeho zapojení do tzv. botnet sít (botnet viz dále), podobn, jako kdyby napadla normální po íta. Vzhledem k tomu, e mobilní telefony jsou ji dostate n výkonné a bývají p ipojené do internetu, je podobný útok velmi nebezpe ný z hlediska jejich vyu itelnosti pro celou adu ilegálních aktivit. Navíc, jak ji bylo zmín no, na rozdíl od po íta e jsou mobilní telefony asto daleko h e chrán né proti útoku. 4

5 Spole nost Check Point podpo ila v roce 2013 významný pr zkum Vliv mobilních za ízení na informa ní bezpe nost: Pr zkum mezi IT profesionály, který provedla spole nost Dimensional research. Bylo dotázáno 790 ú astník z USA, Kanady, N mecka, Japonska, USA a GB. V ichni dotázaní pracují v oblasti bezpe nosti IS. Celý pr zkum a jeho výsledky jsou velmi zajímavé a alarmující, celý je mo no získat na této adrese nebo je mo no od Check pointu získat i eské shrnutí. Jako zásadní shrnutí se uvádí, e: Trend BYOD (Bring Your Own Device pou ívání vlastních za ízení pro pracovní ú ely) se výrazn zesiluje a ovliv uje podniky v ech velikostí. Podnikové informace ulo ené v mobilních za ízeních p edstavují v t í hodnotu ne za ízení samé. Bezpe nostní incidenty související s mobilním za ízením jsou velmi nákladné i v p ípad malých a st edních podnik. Nap. 93 % spole ností uvádí problémy spojené práv s BYOD. Stejn tak 93 % respondent uvedlo, e se do jejich podnikové sít p ipojují u ivatelé z mobilních za ízení. U 79 % do lo v minulém roce k bezpe nostnímu incidentu v souvislosti s mobilním za ízením atd. Je z ejmé, e p i budování bezpe nostní politiky a dal ích podobných dokument je nutné mobilní za ízení zahrnout a pova ovat je za záva né riziko. Výskyt nových kodlivých kód pro mobilní telefony podle tvrtletí [8] Cloudy Vzr stající je také ohro ení u ivatel p i pou ití cloudových a datastorage slu eb. Cloud computing je na Internetu zalo ený model vývoje a pou ívaní po íta ových technologií. Lze ho charakterizovat jako poskytování slu eb i program ulo ených na serverech na Internetu s tím, e u ivatelé k nim mohou p istupovat nap íklad pomocí webového prohlí e e nebo klienta dané aplikace a pou ívat je prakticky odkudkoliv. V posledních letech vzr stá po et spole ností, které ke svému podnikání vyu ívají v rostoucí mí e práv cloud slu by, a to p edev ím díky jednoduchosti sdílení dat mezi jednotlivými u ivateli, absenci médií a paralelnímu zálohování dat v cloudu. Krom obvyklých rizik, spojených nap íklad s ve ejnými 5

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ slu bami zdarma, které mohou p edstavovat nebezpe í pro nahraná data, se na data sdílená v cloudu za ali zam ovat i úto níci. Vzhledem k tomu, e sdílení dat probíhá pomocí p enos, je mo né pro p ípadného úto níka odchytávat proud neza ifrovaných dat. Je proto nutno dbát na d sledné ifrování dat tak, aby i p i p ípadném odposlechu bylo pro úto níka nemo né data roz ifrovat bez znalosti klí e. Jiným p ípadem útoku m e být vydávání se za jednoho z ú astník cloudu, p ipojujícího se ke zdroji. K heslu se úto ník m e dostat celou adou zp sob, od odchycení hesla, p es pou ití sociálního in enýrství, a po kráde po íta e/pam ového média. Dal ím zabezpe ovacím prvkem by tedy m la být autentizace jednotlivých u ivatel daného cloudu, co samoz ejm neeliminuje v echna rizika, nicmén ást z nich ano. V roce 2012 spole nost Dropbox, jeden z nejroz í en j ích poskytovatel cloudových slu eb, p iznala, e do lo k odcizení p ihla ovacích údaj n kterých u ivatel. Na tento fakt se p i lo tak, e n kte í u ivatelé, mající ovou adresu pouze pro Dropbox ú et, na ní za ali dostávat spam zven í. Spole nost následn p iznala, e jeden z jejích pracovník m l sdílené heslo pro n kolik ú t a po odchycení tohoto hesla do lo ke kompromitaci ú tu, který m l vzhledem k obsa eným d v rným informacím být daleko lépe chrán n. Tato událost poukázala na nutnost mít rozdílné p ihla ovací údaje podle úrovn zabezpe ení tak, aby k p esn tomuto p ípadu nemohlo dojít. Spole nost Dropbox na tento p ípad zareagovala nabízením volitelného roz í ení, které umo uje dvoufázové p ihla ování pomocí hesla a do asného kódu, zasílaného na mobilní telefon. Dále také umo uje u ivatel m sledovat aktivní p ipojení k jejich ú tu. [9] Na druhou stranu datová centra, která implementují cloude, mají vypracovanou bezpe nostní politiku a m ou si dovolit v t í zabezpe ení ne men í firmy. P íkladem dobrého zabezpe ení u ivatelských dat m e být spole nost Google. Dal ím asto vyu ívaným zp sobem útoku je napadení program a prost edí, která jsou vyu ívána pro n které specifické ú ely. Typickým p íkladem m e být v poslední dob zneu ívání chyb prost edí Java Runtime, které vyu ívají n které online aplikace. Situace za la tak daleko, e úto níci jsou schopni napadnout novou verzi v ten samý den, kdy byla vydána. Americká vláda vydala oficiální prohlá ení, ve kterém doporu uje na po íta ích prost edí vypnout a zamezit tak jeho zneu ití. Vzhledem k tomu, e pokud dojde k objevení bezpe nostní trhliny, stává se z ní pro kybernetické zlo ince pom rn lukrativní zbo í, motivují n které spole nosti hodné hackery a testery, aby trhliny objevovali a dostávali za objevené chyby zaplaceno. [10] Malware ( kodlivý software) Vývoj kodlivého software prochází zna nými zm nami místo toho, aby si úto ník na erném trhu po ídil (za asto vysokou cenu) program, který bude za p l roku zastaralý, se vývojá i podobných program inspirovali v politice prodejc b ného kancelá ského software. Nabízejí za poplatek asov omezené licence (ro ní, p lro ní), které mohou být v závislosti na vývoji nových verzí upgradovány, dají se k nim dokoupit dal í vylep ení ve form plugin (zásuvný modul neboli plugin je software, který nepracuje samostatn, ale jako dopl kový modul jiné aplikace, a roz i uje tak její funk nost), je k nim poskytovaná technická podpora (v t inou za dal í p íplatek) atd. Díky tomu je mo né i pro nep íli zku eného úto níka napáchat zna nou kodu. asto má malware na infikovaném po íta i schopnost se aktualizovat a p ípadn m nit svoje zam ení a schopnosti. V oblasti malware je jednou z nejvýzna n j ích hrozeb balí ek Blackhole exploit kit. Tento p vodem ruský malware je schopen odhalovat slabiny v rozli ných neaktualizovaných programech pomocí nalezení slabého místa vytvo í um lou výzvu pro instalaci, kterou si pak program sám automaticky stáhne jako update po nav tívení infikované stránky (drive-by metoda malware je sta en b hem náv t vy), nebo po p esm rování na jinou infikovanou stránku. 6

7 Nej ast j í hrozbou podle spole nosti Sophos bylo v roce 2012 p esm rování na kodlivou stránku a následné sta ení kodlivého kódu i podobný typ útoku [11]. Botnety Botnet je ozna ení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kte í fungují autonomn nebo automaticky. V sou asné dob je termín nejvíce spojován s malware, kdy botnet ozna uje sí po íta infikovaných speciálním software, který je centráln ízen. Botnet provádí ne ádoucí innost, jako je rozesílání spamu, DDoS útoky a podobn. Botnety obecn p edstavují jednu z nejv t ích hrozeb v posledních n kolika letech. D íve ne lo zdaleka tak jednodu e ovládat v t í mno ství po íta na dálku, ale v posledních n kolika letech se vzhledem k vývoji kodlivého software a celkové propojenosti da í napadat i stovky po íta, které pak mohou být ovládnuty na dálku jedním ídícím p ístrojem. Následn je mo né ovládat je pomocí tzv. zadních vrátek, instalovat pot ebné aplikace bez v domí u ivatele a vyu ívat je k r zným ú el m. T mi m e být celá ada kodlivých asto i trestných in od í ení spamu p es zapojení p ístroj do cíleného DDoS útoku a nap íklad po bruteforce prolamování hesel. Záv r Situace v oblasti bezpe nosti IT se nelep í a je nutno toto mít na z eteli, pokud jsme na u ití IT závislí. Neuvá ené zavád ní IT do oblastí, kde m e dojít k jejich napadení, m e mít nedozírné následky. Bohu el asto díky tlaku firem i dal ích i politických tlak dochází k zavád ní neprov ených technologií, ne zcela odlad ného softwaru. Málokdo se také zamý lí nad rizikem lidského faktoru v této oblasti, kdy m e dojít díky chybám u ivatele k záva ným selháním. V budoucnu bude nutné v novat oblasti bezpe nosti IT v t í pozornost a také tyto snahy koordinovat. Bohu el riziko napadení IT je vysoké a je s ním nutno po ítat, stejn tak jako po ítáme s dal ími riziky. A tak bude nutné hled t na trestnou innost v oblasti IT stejn jako na ka dou jinou. 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Literatura [1] [Cit ] [2] [Cit ] [3] 2012_en_xg.pdf [Cit ] [4] shtml [Cit ] [5] [Cit ] [6] [Cit ] [7] Malware_Le vels_for_googles_os_rise_threefold_in_q2_2012 [Cit ] [8] McAfee quaterly threat q2/2012 report. [9] Zodpovedni-jsou-pry-lehkovazni-uzivatele-9395 [Cit ] [10] [Cit ] [11] Sophos security threat report [Cit ]. Dostupné z: security-threat-report.html [12] 79-of-malware-attacks-ios-gets-just html [Cit ] Informace o autorech RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (1954) Odborná asistentka Fakulty biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze, Katedry biomedicínské informatiky. Zabývá se výukou p edm t z oblasti informatiky, zejména týkajících se bezpe nosti IT, logiky a matematiky, výzkumu. Specializuje se na bezpe nost informa ních systém, vztah IT a práva, bezpe nost IT ve zdravotnictví, problém ochrany osobních údaj, vzd lávání v bezpe nosti, bezpe nostní rysy internetových technologií atd. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru fyzika (1978), postgraduální doktorské studium na Vysoké kole ekonomické v Praze, Kated e informa ního a znalostního in enýrství, práce XML bezpe nost a její uplatn ní v univerzitním informa ním prost edí (2008). Zastupuje eskou republiku v IFIP (International Federation for Information Processing) v TC11 (bezpe nost a ochrana informa ních systém národní delegát), lenka pracovní skupiny 11.7 IFIP vztah bezpe nosti a práva. Autorka i spoluautorka kapitol knih u nás i v zahrani í, u ebních text, zhruba 150 p ísp vk na konferencích v R i v zahrani í, v asopisech apod., v posledních letech zejména v oblasti bezpe nosti IS, právních a etických problém u ívání informa ních technologií atd. lenka programových výbor konferencí a seminá, e itelka grant. Mgr. Radim Krupi ka, Ph.D. (1981) Tajemník Katedry biomedicínské informatiky na Fakult biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze. 8

9 Vystudoval softwarové in enýrství na Matematicko-fyzikální fakult Univerzity Karlovy v Praze (2007). Specializuje se na zpracování biomedicínských dat a biomedicínský software. Je e itelem grant IGA MZ R Vytvo ení systému a software pro strukturované funk ní hodnocení pro ú ely dlouhodobé pé e, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé pé i, její kvalit a pot eb a Analýza bradykineze a poruch e i u Parkinsonovy nemoci. V posledních letech se podílel na vytvo ení 3 u itných vzor (nap. Za ízení pro m ení bradykineze pohyb prst horní kon etiny) a publikoval výsledky výzkumu na národním a mezinárodním fóru. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (1971) Vedoucí Katedry biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze. Podílí se na výuce p edm t Zpracování obrazových dat, Informa ní systémy ve zdravotnictví. Absolvent Katedry radioelektroniky Vysoké koly elektrotechnické v Ko icích (1994). Doktorandské studium absolvoval na Ústavu biomedicínského in enýrství Vysokého u ení technického v Brn, kde obhájil diserta ní práci s názvem Contour Coding for Compression of Still Images and Image Sequences (2001). V sou asnosti je hlavním e itelem projektu s názvem Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakult biomedicínského in enýrství v Kladn v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost a dvou grant IGA MZ R Vytvo ení systému a software pro strukturované funk ní hodnocení pro ú ely dlouhodobé pé e, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé pé i, její kvalit a pot eb a Analýza bradykineze a poruch e i u Parkinsonovy nemoci. Je p edsedou disciplinární komise Fakulty biomedicínského in enýrství a lenem Akademického senátu Fakulty biomedicínského in enýrství. 9

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Účinnost e-learningu při výuce Logistiky v bakalářském studijním programu na VOŠ Ekonomické ve Zlíně. Ing. Lucie Novotná

Účinnost e-learningu při výuce Logistiky v bakalářském studijním programu na VOŠ Ekonomické ve Zlíně. Ing. Lucie Novotná Účinnost e-learningu při výuce Logistiky v bakalářském studijním programu na VOŠ Ekonomické ve Zlíně Ing. Lucie Novotná Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce zpracovává oblast e-learningu,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Elektronické m icí p ístroje

Elektronické m icí p ístroje Va e p ání, na e e ení Nad asovost Tradice Elektronické m icí p ístroje pro m ení elektrochemických a fyzikálních veli in pro monitorování ivotního prost edí pro ízení technologických proces Spolehlivost

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN Milan J. Golian Abstrakt: P ísp vek stru n informuje o rozvoji a napln ní ambice edukace v oblasti bezpe nosti na Vysoké škole Karla

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více