SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS"

Transkript

1 SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ Abstract The article summarizes the current situation in the area of risks related to the usage of the IT and stresses those risks that are the most actual today. The most frequent types of attacks are discussed as well as new types such as attacks against clouds. The danger resulting from these attacks is mainly stressed in relation to the population protection, healthcare etc. We also include statistical data. Aim of this article is to point out the bad situation in this area and to give rise to attention needed to devote to this problem. Key words DDos attack, botnet, mobile device, social platform. Dne ní spole nost je nesmírn závislá na informa ních technologiích (dále IT). Následující text shrnuje sou asnou situaci v oblasti rizik p i u ití IT a poukazuje na nej ast j í útoky, ke kterým dnes dochází. Je nutno si uv domit, e na provozu informa ních technologií jsou závislé i organizace, které dodávají energie, telekomunika ní operáto i, záchranné slo ky, velká zdravotnická za ízení, laborato e atd. Výpadek IT technologií z d vod napadení p i krizových situacích (nap. p i záchranných pracích, p i e ení velké havárie apod.) by mohl být fatální. Bohu el situace je stále taková, e úto níci v eho druhu jsou v p edstihu p ed ochranou IS a u ivatelé si ani adu rizik neuv domují. Navíc situace se spí e zhor uje. Dal ím problémem je, e útoky v oblasti IT jsou v ur itých komunitách pova ovány za tém hrdinské iny, a se jedná o trestnou innost. A ad úto ník v bec nedojde, e jejich útok (který pova ují za zábavu) m e zp sobit tragédii. V poslední dob jsou velmi astým typem útok tzv. DDoS útoky. Je to distribuovaný DoS útok Distributed Denial of Service attack a je charakterizován v t ím mno stvím po íta, sna ících se najednou zahltit cíl útoku. Útok se nej ast ji vyu ívá k zahlcení webových server (nap. útok na eské zpravodajské servery v b eznu 2013), p ípadn k oslabení nebo vy azení sít. Útok nebývá dlouhodobý, ale bývá konkrétn cílený a asto p i n m vznikají nemalé ekonomické ztráty. Cílený DDoS útok b hem krizové situace m e zp sobit kolaps celého komunika ního systému. asto je tento útok veden bez v domí majitel úto ících po íta a jedná se o d sledek napadení a úsp ného infikování t chto systém. Infikované systémy m ou být vzdálen ízeny a jejich slu by je si mo né zakoupit na erném trhu a sm rovat DDoS útok na libovolnou organizaci. Do t chto útok se zapojovalo v minulých m sících tisíce eských po íta a jejich majitelé v dom i nev dom riskovali asto zna né postihy. Mimo jiné v eské republice je zapojení se do DDoS útok trestným inem podle 230 odst. 3 písmeno b) trestního zákoníku [1], co si málokdo uv domuje. Odn tím svobody na est m síc a t i léta, zákazem innosti nebo propadnutím v ci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 1

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ a) v úmyslu zp sobit jinému kodu nebo jinou újmu nebo získat sob nebo jinému neoprávn ný prosp ch, nebo b) v úmyslu neoprávn n omezit funk nost po íta ového systému nebo jiného technického za ízení pro zpracování dat. Velkou m rou se na kybernetických útocích v posledních letech podepsaly také kráde e osobních a firemních dat a jejich následné zneu ívání. Podstatn se záporn projevují i sociální sít a í ení klamných informací a podvodných odkaz skrze n, tento trend probíhá u n kolik let. Velkým rizikem je u ití mobilních telefon a dal ích mobilních za ízení, jak bude podrobn ji uvedeno v dal í ásti. Zna nou ást incident tvo í také p ípady z legrace souhrnn ozna ované jako Lulz. Mohou mít r znou podobu od spí e nevinných p ípad, jako je zmanipulování hlasování na Internetu, po záva n j í typ jako í ení popla né zprávy p es sociální média, a po velmi záva né, jako je zapojení se do DDoS útok proti velkým spole nostem a odstavení jejich server. Problém s t mito útoky asto je, e nejdou p edvídat, nebo úto níci obvykle nemají zájem o tyto útoky z hlediska jejich mo ného zpen ení, útoky po ádají asto z principu nebo ideových d vod. B hem mezinárodního zátahu proti kybernetickým úto ník m v Irsku, Velké Británii a Spojených Státech bylo zat eno 7 hacker, z nich n kte í p sobili ve skupin Lulzsec. Následn jim byla sd lena obvin ní z celé ady trestných in v oblasti IT, nap íklad organizace DDoS útok. [2] Jak zaznamenává spole nost Verizon ve své výro ní zpráv za rok 2012 [3], zvý il se také po et útok na citlivá u ivatelská a pr myslová data, a u výrobní tajemství, vojenské a jiné dokumenty i osobní data u ivatel. V této oblasti do lo podle Verizonu (pracujícímu pouze s nahlá enými incidenty) v r zných zemích sv ta k 855 incident m (p ípad m kráde í dat), p i em po et kompromitovaných záznam se blí í k 174 milion m. Ke zpracování podobných dat bývají asto p izvány specializované soukromé a státní orgány, jako nap íklad Tajná slu ba Spojených stát amerických (USSS United States Secret Services), australská policie i Irská slu ba IRISS (Irish Reporting and Information Security Service). Jednotlivé organizace p ispívající informacemi do zprávy sice pou ívaly jemn odli né metody sb ru informací, nicmén v zásad se p íli neli ily. Za pr niky do databází stojí dle n kterých zdroj ve v t in p ípad úto níci zven í. Zam stnanc, kte í by úto ili zevnit firemní struktury, jsou jen 4 %, co je zhruba stejn jako v roce 2011 s tím, e ostatní hodnoty (útoky aktivistických skupin hacktivismus) drasticky vzrostly. V 58 % jsou pak podle vý e uvedené zprávy úto níci n jakým zp sobem spojeni s r znými ideovými skupinami a hnutími. Ov em jiné zdroje naopak uvád jí, e nej ast j í pachatel útoku je vnit ní zam stnanec. Pr niky do soukromí jsou obvykle provád ny n kterou z forem hackingu (existují r zné výklady tohoto pojmu, zde je tím mín no prolamování do IS r znými zp soby). P íkladem m e být pr nik pomocí malware ( kodlivý software, který umo ní vniknutí nebo po kození po íta ového systému) nebo ovládnutí po íta e, mobilního telefonu i v sou asné dob nej ast ji domácích sm rova pomocí tzv. backdoor ( zadní vrátka schovaná výrobcem v programu umo ující obejít b nou autentizaci, která za b ných okolností brání u ivateli v neoprávn ném vyu ívání systému). Sociální in enýrství zaznamenalo slabý propad, nicmén se stále jedná o efektivní metodu p i kráde i dat. Slabý pokles zaznamenalo rovn zneu ití pravomocí p i kráde i zevnit systému a vyná ení informací. 2

3 Co se tý e ob tí jednotlivých útok, p ibli n 80 % je náhodn vybráno, proto e byly snadným cílem a zárove disponovaly citlivými informacemi nebo byl skrz n mo ný p ístup. 96 % útok bylo pom rn jednoduchých a nevy adovalo ádné speciální techniky ani nadm rné úsilí, co je pom rn alarmující íslo. Na v t inu útok se p itom p i lo obvykle a po n kolika týdnech, a to obvykle tak, e po kozený byl kontaktován t etí stranou s tím, e jsou n kde k dispozici ukradená data. Hacker p0keu ze skupiny AntiSec provedl adu pravd podobn náhodných útok, p i kterých ukradl a následn zve ejnil adu osobních a p ihla ovacích údaj u ivatel náhodn zvolených server. Jedním z nejpravd podobn j ích kritérií byla snadná napadnutelnost t chto server. [4] Dal ím významným pr zkumem, provád ným pravideln je pr zkum firmy Symantec Symantec Internet security threat report [5]. Vychází z poznatk, shromá d ných v rozsáhlé síti 69 milion bezpe nostních senzor v 157 zemích sv ta. Zpráva je velmi zajímavá a rozsáhlá a obsahuje adu i ne ekaných záv r. N které trendy podle tohoto pr zkumu: Malé organizace jsou pro úto níky zajímavé (31 % v ech napadených organizací je do 250 zam stnanc ). Ovládnutá po íta ová sí je ideální prost edník pro útok na v t í instituce. Malware funguje jako Big Brother pro získání informací. 58% nár st mobilního malware. Tzv. zranitelnosti nulového dne. Hactivistické DDoS útoky jako krycí manévr pro kriminální útoky. Kybernetická kriminalita v roce 2012 tedy nenesla ádné známky útlumu, naopak mno ství pou ívaných velmi propracovaných metod útok je známkou, e je nutné se vývojem a zlep ováním zabezpe ení v této oblasti zabývat daleko intenzivn ji. N které typy ne úpln obvyklých útok v roce 2012 zesílily (tzv. hacktivismus), nicmén zna ná ást kybernetických úto ník stále provádí útoky s vidinou zisku cílem jsou tedy hlavn bankovní ú ty, obchodní a platební portály i zneu ívání d v ivosti jednotlivc. Podru né útoky se pak asto týkají kradení rozli ných informací a zneu ívání identity. Trendy roku 2012/2013 podrobn ji Sociální platformy Velmi ohro enou oblastí, kde stále p ibývají u ivatelé a zárove se i mno í útoky, jsou sociální platformy (Facebook, Twitter, atd.). Vzhledem k d v ivosti velké ásti u ivatel webových stránek tohoto typu není pro úto níky problém nalézt jejich slabinu a pomocí sofistikovaných metod sociálního in enýrství ji vyu ít k útoku. asto navíc ob ti samy pomáhají úto níkovi sdílením informací ostatním tzv. p átel m, p ípadn nev domky í í fale né informace svým profilem. Pokud se stále í ící vlnu roz i ujících se ob tí neda í zastavit, í í se pak skrz sociální weby jako lavina. P íkladem útok m e být nap íklad vyu ití systému p ímých zpráv a zkracova adresních ádk, nap. bit.ly. U ivateli p ijde od jeho známého kontaktu (dá se tedy p edpokládat, e je to bu známý doty ného, nebo n jaká osoba, její aktivity u ivatel sleduje) zpráva zn jící zhruba koukej, co jsem o tob na el na této adrese/vid l jsem s tebou video/ etl jsem tenhle lánek o tob, apod.. U ivateli ale u asto nedojde, e se nejedná o zprávu od jeho známého, ale o zprávu, rozeslanou úto níkem v em kontakt m. Proto e je v ní obsa ená zkrácená adresa, není patrné, kam bude u ivatel p esm rován. Po kliknutí pak m e dojít 3

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ k ukradení osobních údaj, umo n ní p ístupu na vlastní profil, odeslání podobné zprávy dal ím lidem ze seznamu kontakt apod. Spole nost Facebook se z podobných p ípad pou ila a ve spolupráci s n kolika spole nostmi (Microsoft, McAfee, TrendMicro, Symantec, Sophos) vytvo ila systém, vyu ívající aktualizované databáze podvodných link a dal ích kodlivých element, díky kterým je mo né hrozby odstra ovat relativn v as. Mezitím jsou paraleln vyvíjeny i dal í bezpe nostní prvky, které by web s více ne miliardou u ivatelských ú t m ly lépe ochránit. P íkladem sou asného trendu zneu ívání d v ivosti b ných u ivatel sociálních médií m e být aplikace Facebook 2013 demo. Ta nabízela fiktivní aplikaci prost ednictvím stránky, tvá ící se jako rozhraní oficiální Facebook stránky. Pomocí instrukcí nabádajících k p ihlá ení prost ednictvím údaj z pravého Facebooku pak docházelo k jejich odcizení. [6] Mobilní za ízení Význa n se za íná projevovat zacílení na nová za ízení a platformy nap íklad chytré telefony stále nejsou zabezpe ené natolik, aby dokázaly vzdorovat útok m, p itom se dají pova ovat za plnohodnotné miniaturní po íta e obsahující asto velmi citlivá a zneu itelná osobní data. P edev ím populární opera ní systém Android je v tomto ohledu stále velmi zranitelný a spolu s nepou eností u ivatel se jedná o pro úto níky potenciáln snadno napadnutelnou oblast. [12] Opera ní systém Android je pod útokem: podle spole nosti Kaspersky Lab do lo mezi prvním a druhým tvrtletím roku 2012 k trojnásobnému nár stu kodlivého software pro tento opera ní systém. Obvykle se jedná o multifunk ní trojany, které jsou jednak schopné odesílat citlivá data (seznamy kontakt, obsahy zpráv), ale zárove také v p ípad pot eby stáhnout do telefonu dal í kodlivý software. [7] Trojan (trojský k ) je typ malwaru, který bez v domí u ivatele je skryt v nainstalované aplikaci. Jak ji bylo nazna eno v textu, mobilní aplikace obecn jsou dnes velmi oblíbeným zp sobem, jak bez velké námahy infikovat mno ství p ístroj. Tento problém se týká p edev ím telefon a dal ích za ízení (tablet ), b ících na systému Android od spole nosti Google. U ivatelé jiných systém nejsou natolik ohro ení, nicmén stále mohou být prost edníky a í it kodlivé aplikace dál. ást podvodných aplikací funguje na principu napadení p ístroje a následného neautorizovaného odesílání prémiových SMS zpráv, které jsou draze placené. Tyto aplikace se mohou tvá it jako u ite né dopl ky, hry ( asto i napodobovat jinou, populární hru) apod., nicmén ve výsledku po kozují u ivatele. Vzhledem k tomu, e vytvo it podobnou aplikaci je pom rn jednoduchá zále itost, a na internetu, kde se v e sdílí a v t ina u ivatel naprosto ignoruje jakékoliv bezpe nostní zásady práce s po íta em (tabletem, chytrým telefonem), dochází k í ení velmi snadno. kodlivé aplikace jsou v t inou pom rn primitivní, nicmén i zde dochází k postupnému vývoji pokro ilej ích metod útoku. P íkladem m e být modifikovaná verze populární hry Angry Birds, í ící se p es neoficiální servery s Android aplikacemi. Ta ji doká e vyu ít kapacitu procesoru p ístroje k jeho zapojení do tzv. botnet sít (botnet viz dále), podobn, jako kdyby napadla normální po íta. Vzhledem k tomu, e mobilní telefony jsou ji dostate n výkonné a bývají p ipojené do internetu, je podobný útok velmi nebezpe ný z hlediska jejich vyu itelnosti pro celou adu ilegálních aktivit. Navíc, jak ji bylo zmín no, na rozdíl od po íta e jsou mobilní telefony asto daleko h e chrán né proti útoku. 4

5 Spole nost Check Point podpo ila v roce 2013 významný pr zkum Vliv mobilních za ízení na informa ní bezpe nost: Pr zkum mezi IT profesionály, který provedla spole nost Dimensional research. Bylo dotázáno 790 ú astník z USA, Kanady, N mecka, Japonska, USA a GB. V ichni dotázaní pracují v oblasti bezpe nosti IS. Celý pr zkum a jeho výsledky jsou velmi zajímavé a alarmující, celý je mo no získat na této adrese nebo je mo no od Check pointu získat i eské shrnutí. Jako zásadní shrnutí se uvádí, e: Trend BYOD (Bring Your Own Device pou ívání vlastních za ízení pro pracovní ú ely) se výrazn zesiluje a ovliv uje podniky v ech velikostí. Podnikové informace ulo ené v mobilních za ízeních p edstavují v t í hodnotu ne za ízení samé. Bezpe nostní incidenty související s mobilním za ízením jsou velmi nákladné i v p ípad malých a st edních podnik. Nap. 93 % spole ností uvádí problémy spojené práv s BYOD. Stejn tak 93 % respondent uvedlo, e se do jejich podnikové sít p ipojují u ivatelé z mobilních za ízení. U 79 % do lo v minulém roce k bezpe nostnímu incidentu v souvislosti s mobilním za ízením atd. Je z ejmé, e p i budování bezpe nostní politiky a dal ích podobných dokument je nutné mobilní za ízení zahrnout a pova ovat je za záva né riziko. Výskyt nových kodlivých kód pro mobilní telefony podle tvrtletí [8] Cloudy Vzr stající je také ohro ení u ivatel p i pou ití cloudových a datastorage slu eb. Cloud computing je na Internetu zalo ený model vývoje a pou ívaní po íta ových technologií. Lze ho charakterizovat jako poskytování slu eb i program ulo ených na serverech na Internetu s tím, e u ivatelé k nim mohou p istupovat nap íklad pomocí webového prohlí e e nebo klienta dané aplikace a pou ívat je prakticky odkudkoliv. V posledních letech vzr stá po et spole ností, které ke svému podnikání vyu ívají v rostoucí mí e práv cloud slu by, a to p edev ím díky jednoduchosti sdílení dat mezi jednotlivými u ivateli, absenci médií a paralelnímu zálohování dat v cloudu. Krom obvyklých rizik, spojených nap íklad s ve ejnými 5

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ slu bami zdarma, které mohou p edstavovat nebezpe í pro nahraná data, se na data sdílená v cloudu za ali zam ovat i úto níci. Vzhledem k tomu, e sdílení dat probíhá pomocí p enos, je mo né pro p ípadného úto níka odchytávat proud neza ifrovaných dat. Je proto nutno dbát na d sledné ifrování dat tak, aby i p i p ípadném odposlechu bylo pro úto níka nemo né data roz ifrovat bez znalosti klí e. Jiným p ípadem útoku m e být vydávání se za jednoho z ú astník cloudu, p ipojujícího se ke zdroji. K heslu se úto ník m e dostat celou adou zp sob, od odchycení hesla, p es pou ití sociálního in enýrství, a po kráde po íta e/pam ového média. Dal ím zabezpe ovacím prvkem by tedy m la být autentizace jednotlivých u ivatel daného cloudu, co samoz ejm neeliminuje v echna rizika, nicmén ást z nich ano. V roce 2012 spole nost Dropbox, jeden z nejroz í en j ích poskytovatel cloudových slu eb, p iznala, e do lo k odcizení p ihla ovacích údaj n kterých u ivatel. Na tento fakt se p i lo tak, e n kte í u ivatelé, mající ovou adresu pouze pro Dropbox ú et, na ní za ali dostávat spam zven í. Spole nost následn p iznala, e jeden z jejích pracovník m l sdílené heslo pro n kolik ú t a po odchycení tohoto hesla do lo ke kompromitaci ú tu, který m l vzhledem k obsa eným d v rným informacím být daleko lépe chrán n. Tato událost poukázala na nutnost mít rozdílné p ihla ovací údaje podle úrovn zabezpe ení tak, aby k p esn tomuto p ípadu nemohlo dojít. Spole nost Dropbox na tento p ípad zareagovala nabízením volitelného roz í ení, které umo uje dvoufázové p ihla ování pomocí hesla a do asného kódu, zasílaného na mobilní telefon. Dále také umo uje u ivatel m sledovat aktivní p ipojení k jejich ú tu. [9] Na druhou stranu datová centra, která implementují cloude, mají vypracovanou bezpe nostní politiku a m ou si dovolit v t í zabezpe ení ne men í firmy. P íkladem dobrého zabezpe ení u ivatelských dat m e být spole nost Google. Dal ím asto vyu ívaným zp sobem útoku je napadení program a prost edí, která jsou vyu ívána pro n které specifické ú ely. Typickým p íkladem m e být v poslední dob zneu ívání chyb prost edí Java Runtime, které vyu ívají n které online aplikace. Situace za la tak daleko, e úto níci jsou schopni napadnout novou verzi v ten samý den, kdy byla vydána. Americká vláda vydala oficiální prohlá ení, ve kterém doporu uje na po íta ích prost edí vypnout a zamezit tak jeho zneu ití. Vzhledem k tomu, e pokud dojde k objevení bezpe nostní trhliny, stává se z ní pro kybernetické zlo ince pom rn lukrativní zbo í, motivují n které spole nosti hodné hackery a testery, aby trhliny objevovali a dostávali za objevené chyby zaplaceno. [10] Malware ( kodlivý software) Vývoj kodlivého software prochází zna nými zm nami místo toho, aby si úto ník na erném trhu po ídil (za asto vysokou cenu) program, který bude za p l roku zastaralý, se vývojá i podobných program inspirovali v politice prodejc b ného kancelá ského software. Nabízejí za poplatek asov omezené licence (ro ní, p lro ní), které mohou být v závislosti na vývoji nových verzí upgradovány, dají se k nim dokoupit dal í vylep ení ve form plugin (zásuvný modul neboli plugin je software, který nepracuje samostatn, ale jako dopl kový modul jiné aplikace, a roz i uje tak její funk nost), je k nim poskytovaná technická podpora (v t inou za dal í p íplatek) atd. Díky tomu je mo né i pro nep íli zku eného úto níka napáchat zna nou kodu. asto má malware na infikovaném po íta i schopnost se aktualizovat a p ípadn m nit svoje zam ení a schopnosti. V oblasti malware je jednou z nejvýzna n j ích hrozeb balí ek Blackhole exploit kit. Tento p vodem ruský malware je schopen odhalovat slabiny v rozli ných neaktualizovaných programech pomocí nalezení slabého místa vytvo í um lou výzvu pro instalaci, kterou si pak program sám automaticky stáhne jako update po nav tívení infikované stránky (drive-by metoda malware je sta en b hem náv t vy), nebo po p esm rování na jinou infikovanou stránku. 6

7 Nej ast j í hrozbou podle spole nosti Sophos bylo v roce 2012 p esm rování na kodlivou stránku a následné sta ení kodlivého kódu i podobný typ útoku [11]. Botnety Botnet je ozna ení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kte í fungují autonomn nebo automaticky. V sou asné dob je termín nejvíce spojován s malware, kdy botnet ozna uje sí po íta infikovaných speciálním software, který je centráln ízen. Botnet provádí ne ádoucí innost, jako je rozesílání spamu, DDoS útoky a podobn. Botnety obecn p edstavují jednu z nejv t ích hrozeb v posledních n kolika letech. D íve ne lo zdaleka tak jednodu e ovládat v t í mno ství po íta na dálku, ale v posledních n kolika letech se vzhledem k vývoji kodlivého software a celkové propojenosti da í napadat i stovky po íta, které pak mohou být ovládnuty na dálku jedním ídícím p ístrojem. Následn je mo né ovládat je pomocí tzv. zadních vrátek, instalovat pot ebné aplikace bez v domí u ivatele a vyu ívat je k r zným ú el m. T mi m e být celá ada kodlivých asto i trestných in od í ení spamu p es zapojení p ístroj do cíleného DDoS útoku a nap íklad po bruteforce prolamování hesel. Záv r Situace v oblasti bezpe nosti IT se nelep í a je nutno toto mít na z eteli, pokud jsme na u ití IT závislí. Neuvá ené zavád ní IT do oblastí, kde m e dojít k jejich napadení, m e mít nedozírné následky. Bohu el asto díky tlaku firem i dal ích i politických tlak dochází k zavád ní neprov ených technologií, ne zcela odlad ného softwaru. Málokdo se také zamý lí nad rizikem lidského faktoru v této oblasti, kdy m e dojít díky chybám u ivatele k záva ným selháním. V budoucnu bude nutné v novat oblasti bezpe nosti IT v t í pozornost a také tyto snahy koordinovat. Bohu el riziko napadení IT je vysoké a je s ním nutno po ítat, stejn tak jako po ítáme s dal ími riziky. A tak bude nutné hled t na trestnou innost v oblasti IT stejn jako na ka dou jinou. 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Literatura [1] [Cit ] [2] [Cit ] [3] 2012_en_xg.pdf [Cit ] [4] shtml [Cit ] [5] [Cit ] [6] [Cit ] [7] Malware_Le vels_for_googles_os_rise_threefold_in_q2_2012 [Cit ] [8] McAfee quaterly threat q2/2012 report. [9] Zodpovedni-jsou-pry-lehkovazni-uzivatele-9395 [Cit ] [10] [Cit ] [11] Sophos security threat report [Cit ]. Dostupné z: security-threat-report.html [12] 79-of-malware-attacks-ios-gets-just html [Cit ] Informace o autorech RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. (1954) Odborná asistentka Fakulty biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze, Katedry biomedicínské informatiky. Zabývá se výukou p edm t z oblasti informatiky, zejména týkajících se bezpe nosti IT, logiky a matematiky, výzkumu. Specializuje se na bezpe nost informa ních systém, vztah IT a práva, bezpe nost IT ve zdravotnictví, problém ochrany osobních údaj, vzd lávání v bezpe nosti, bezpe nostní rysy internetových technologií atd. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru fyzika (1978), postgraduální doktorské studium na Vysoké kole ekonomické v Praze, Kated e informa ního a znalostního in enýrství, práce XML bezpe nost a její uplatn ní v univerzitním informa ním prost edí (2008). Zastupuje eskou republiku v IFIP (International Federation for Information Processing) v TC11 (bezpe nost a ochrana informa ních systém národní delegát), lenka pracovní skupiny 11.7 IFIP vztah bezpe nosti a práva. Autorka i spoluautorka kapitol knih u nás i v zahrani í, u ebních text, zhruba 150 p ísp vk na konferencích v R i v zahrani í, v asopisech apod., v posledních letech zejména v oblasti bezpe nosti IS, právních a etických problém u ívání informa ních technologií atd. lenka programových výbor konferencí a seminá, e itelka grant. Mgr. Radim Krupi ka, Ph.D. (1981) Tajemník Katedry biomedicínské informatiky na Fakult biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze. 8

9 Vystudoval softwarové in enýrství na Matematicko-fyzikální fakult Univerzity Karlovy v Praze (2007). Specializuje se na zpracování biomedicínských dat a biomedicínský software. Je e itelem grant IGA MZ R Vytvo ení systému a software pro strukturované funk ní hodnocení pro ú ely dlouhodobé pé e, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé pé i, její kvalit a pot eb a Analýza bradykineze a poruch e i u Parkinsonovy nemoci. V posledních letech se podílel na vytvo ení 3 u itných vzor (nap. Za ízení pro m ení bradykineze pohyb prst horní kon etiny) a publikoval výsledky výzkumu na národním a mezinárodním fóru. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (1971) Vedoucí Katedry biomedicínské informatiky Fakulty biomedicínského in enýrství eského vysokého u ení technického v Praze. Podílí se na výuce p edm t Zpracování obrazových dat, Informa ní systémy ve zdravotnictví. Absolvent Katedry radioelektroniky Vysoké koly elektrotechnické v Ko icích (1994). Doktorandské studium absolvoval na Ústavu biomedicínského in enýrství Vysokého u ení technického v Brn, kde obhájil diserta ní práci s názvem Contour Coding for Compression of Still Images and Image Sequences (2001). V sou asnosti je hlavním e itelem projektu s názvem Rozvoj oboru Biomedicínská informatika na Fakult biomedicínského in enýrství v Kladn v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost a dvou grant IGA MZ R Vytvo ení systému a software pro strukturované funk ní hodnocení pro ú ely dlouhodobé pé e, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé pé i, její kvalit a pot eb a Analýza bradykineze a poruch e i u Parkinsonovy nemoci. Je p edsedou disciplinární komise Fakulty biomedicínského in enýrství a lenem Akademického senátu Fakulty biomedicínského in enýrství. 9

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Seminární práce z předmětu Information and communication policy

DATOVÉ SCHRÁNKY. Seminární práce z předmětu Information and communication policy Vyšší odborná škola informačních služeb Praha ve spolupráci s Institut of Technology ve Sligu Seminární práce z předmětu Information and communication policy DATOVÉ SCHRÁNKY 18. března 2010 Jana Lužinová

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Bezpečné sdílení a správa dokumentů v on-line prostředí

Bezpečné sdílení a správa dokumentů v on-line prostředí Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Bezpečné sdílení a správa dokumentů v on-line prostředí 1) Autor: Libor Klubal Stránka 1 z 18 OBSAH Úvod do sdílení

Více

PREVENCE POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY V ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

PREVENCE POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY V ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví PREVENCE POČÍTAČOVÉ KRIMINALITY V ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Jiří STRACH Abstrakt: Článek pojednává o současném stavu vědomostí žáků základních a středních

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Novinky v pracovním právu Od 1. ledna 2015 vstoupily do účinnosti novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Změny, které tyto novely přinesly, se

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Osobě umístěné v policejní cele musí být na její žádost umožněn bezodkladně přístup k pitné vodě a toaletě a rovněž možnost provedení základní hygieny. V Brně dne 11. dubna 2014 Sp. zn.: 6079/2013/VOP/JM

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem 1 2 PhDr. Ing. Jiří Kruliš JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem Linde Praha akciová

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Dagmar Vránová EPMA Agentura pro evropské projekty & management Iniciativa Czech PSI Watch INFORUM 2007 Praha, 22. 24. května

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Milionové recepty OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5.

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Úvod do světa patentů pro studenty práv

Úvod do světa patentů pro studenty práv Úvod do světa patentů pro studenty práv 1 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím druhům práv duševního vlastnictví úloze systému patentů co lze (a nelze) patentovat (předmět ochrany)

Více

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS 227/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurz anglického jazyka pro XERTEC a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele XERTEC a.s. Sídlo Kloknerova 2278/24,

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00664/11/CS WP 181 Stanovisko č. 10/2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci,

Více

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ Španělská 6, 120 00 Praha 2 Mgr. Petra GERLICHOVÁ tel.: 224 239 390, 224 238 996 Mgr. Jana HAVIGEROVÁ e-mail: lawyers@lawyers.cz

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo Všeobecné obchodní podmínky dodávky a užívání ekonomického systému PREMIER system společnosti PREMIER system a.s. sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1197/1, PSČ 10400 IČ 25820516 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 33 398/2005-603/III. vyř. Na základě odvolání (rozkladu) podaného dne 2. 8. 2005, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

BEC - Podnikatelskozaměstnanecká. Mgr. Ivo Škrabal

BEC - Podnikatelskozaměstnanecká. Mgr. Ivo Škrabal BEC - Podnikatelskozaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal Podpora podnikání nezaměstnaných Nezaměstnaný nebo člověk, který zvažuje zahájit podnikání, často stojí před řadou otázek: - Jak začít? - Kde

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRIVATE CLOUD (PCC) Verze ze dne 8.6.2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRIVATE CLOUD (PCC) Verze ze dne 8.6.2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRIVATE CLOUD (PCC) Verze ze dne 8.6.2011 DEFINICE: Cloud: Technologie zaměřená na dálkové používání zdrojů pro provádění a ukládání. Virtuální datacentrum: Pomyslné datacentrum tvořené

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 tel. 519 326 505, fax. 519 321 269 email: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH

Více