Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální půjčky zaměstnancům postiženým živelní událostí. Za dodržení dále uvedených požadavků odpovídají příslušní pověření zaměstnanci. 1. Sociální výpomoc lze poskytnout pouze zaměstnancům, u kterých jsou v době postižení živelní událostí, tedy i případnou povodní, splněna následující kritéria: a) jsou zaměstnáni na stanovenou týdenní pracovní dobu, v odůvodněných případech i na kratší než stanovenou pracovní dobu; b) nahlášená adresa pro pracovněprávní účely se shoduje s nahlášeným místem pobytu při postižení živelní událostí; c) škody způsobené živelní událostí jsou pro tento účel uznatelné, jedná-li se o poškození: nemovitosti s vlastnickým či spoluvlastnickým právem (dům); bytu v osobním či družstevním vlastnictví; tzv. technického podlaží (v podzemních prostorách umístěný plynový kotel, kotel na jiná paliva, bojler na vodu, pračka apod.) věcí patřících do obvyklé výbavy bytu; osobních věcí, obvykle v bytě přechovávaných. d) mezi škody způsobené živelní událostí nelze pro tento účel zahrnout škody způsobené: na majetku jiných osob (např. jedná-li se o dům ve vlastnictví rodičů zaměstnance); v nebytových prostorech (např. garáž, dílna); následně (např. přerušením dodávky elektr. energie - zkažené potraviny v lednici); škody nahlášené po termínu určeném pro evidenci žádostí. 2. Zaměstnanec, který žádá o poskytnutí sociální výpomoci, musí škodu na majetku vzniklou následkem živelní událostí prokázat. Při prokazování dané skutečnosti předkládá zaměstnanec personálnímu útvaru žádost obsahující: a) vyplněný formulář žádosti (příloha č. 2 těchto Zásad), volnou formou popsaný vzniklý stav a odhad předpokládané výše škody. Uvede i další rozhodné údaje, které mohou daný stav konkretizovat (např. při postižení povodní výši zatopení bytových prostor, fotodokumentaci apod.). Zároveň uvede požadavek na finanční částku sociální výpomoci; b) potvrzení majetkového či nájemního vztahu k užívaným bytovým prostorám; c) potvrzení místního úřadu o postižení živelní událostí. Nejsou-li poskytnuty originály dokumentů, musejí jejich kopie splňovat zákonné podmínky ověření pravosti (notářem, místním úřadem). 3. Vedoucí zaměstnanec a jím pověření zaměstnanci organizační jednotky odpovídají za: a) prověření údajů uvedených v žádosti; b) ověření údaje o délce pracovní doby zaměstnance; c) ověření shody zaměstnancem uváděného místa bydliště pro účel poskytnutí sociální výpomoci či půjčky z důvodu postižení živelní událostí a jím nahlášenou poslední adresou pro pracovněprávní účely; d) dodržení a sledování smluvních podmínek ze strany zaměstnavatele.

9 Příloha č. 2 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Žádost o sociální výpomoc z prostředků FKSP (včetně všech dokladů k prokázání sociální potřebnosti) Zaměstnanec (příjmení, jméno, titul)...datum narození..... trvale bytem..... zaměstnaný u... žádá o sociální výpomoc (dle článku Zásad FKSP OŘ Praha na rok 2015) ve výši Kč... z důvodu: Výčet pohledávek zaměstnavatele vůči mé osobě: Nezaopatřené děti, o které pečuji: Příjmení: Jméno: Datum narození: Ostatní společně posuzované osoby (např. manžel, druh, rodič apod.): Příjmení: Jméno: Datum narození: Vztah k žadateli: Veškeré příjmy domácnosti žadatele za kalendářní čtvrtletí 20. : Kč. (mzda, soc. přídavky, přídavky na děti apod.) Přílohy k žádosti: (potvrzení majetkové nebo nájemního vztahu k užívaným bytovým prostorám, potvrzení místního úřadu o postižení živelní událostí apod.):.... Sociální výpomoc * : zašlete na můj účet u peněžního ústavu, na který je mi zasílána mzda*, zašlete na můj účet u peněžního ústavu*: Číslo účtu:...spec.symbol:.. Souhlasím s tím, aby ve smyslu znění zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, využíval zaměstnavatel osobní údaje pro účely přiznání sociální výpomoci či půjčky z prostředků FKSP SŽDC. Podpisem stvrzuji správnost a úplnost uvedených údajů. Jsem si vědom/a případných následků, které by pro mne z nepravdivě uvedených údajů vyplývaly. V... dne Podpis žadatele:. Potvrzení mzdové účtárny o čistých příjmech žadatele za. kalendářní čtvrtletí 20.: Příjem:... Kč Podpis, razítko mzd. účtárny * Nehodící se škrtněte

10 Příloha č. 3 Zásad C FKSP 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen zaměstnavatel), zastoupená. a pan*/paní* Datum narození zaměstnanec útvaru... trvale bytem uzavírají tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ PŮJČKY A UZNÁNÍ DLUHU 1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci z prostředků FKSP podle platných Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 sociální půjčku (návratnou bezúročnou) ve výši..... Kč, slovy... Kč. 2. Sociální půjčka bude mzdovou účtárnou převedena na účet zaměstnance v nejbližším výplatním termínu. 3. Sociální půjčka bude splácena pravidelnými měsíčními splátkami po... Kč, formou srážky ze mzdy zaměstnance na účet SŽDC (FKSP). Půjčka je splatná do 5 let od poskytnutí. Dlužná částka může být uhrazena i mimořádnými splátkami, případně jednorázově. 4. První splátka bude provedena ve vyúčtování mzdy ve výplatním termínu za měsíc Při ukončení pracovního poměru je sociální půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne ukončení pracovního poměru u státní organizace Správa železniční dopravní cesty na účet SŽDC (FKSP). 6. Zaměstnanec prohlašuje, že si je vědom všech závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň prohlašuje, že důvody pro poskytnutí sociální půjčky uvedl podle vzniklé skutečnosti, jinak že je povinen poskytnuté prostředky neprodleně vrátit na účet SŽDC FKSP. 7. Zaměstnanec prohlašuje, že uznává dluh ve výši.kč, který vznikl tím, že mu byla poskytnuta půjčka z FKSP. 8. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 9. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží zaměstnanec, druhý obdrží ekonomický úsek a třetí stejnopis bude založen do osobního spisu zaměstnance. V... dne podpis zaměstnance za zaměstnavatele (razítko a podpis) * Nehodící se škrtněte

11 Příloha č. 4 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Oznámení o poskytnutí věcného*/peněžního* daru z prostředků FKSP (ve smyslu bodu Zásad FKSP OŘ Praha) Peněžní dary budou vyplaceny společně se mzdou za měsíc Pracovní výročí: Příjmení, jméno, titul Osobní číslo Pracovní výročí dovrší dne Dar ve výši 20 let 30 let 40 let 50 let (v Kč) Životní výročí: Příjmení, jméno, titul Osobní číslo Životní výročí dovrší dne 50 let 60 let Dar ve výši (v Kč) První skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod: Osobní Dar ve výši Příjmení, jméno, titul Druh důchodu Ke dni číslo (v Kč) Za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele: Osobní číslo Příjmení, jméno, titul nebo datum narození Popis aktivity Ze dne Dar ve výši (v Kč) Souhlas odborové organizace:... Datum, podpis zástupce odborové organizace, razítko Schválil za zaměstnavatele:. Datum, podpis vedoucího zaměstnance OJ, razítko * Nehodící se škrtněte

12 Příloha č. 5 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Poř. č.:. Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci/zájezd *) z prostředků FKSP 2015 **) Zaměstnanec (žadatel) - příjmení, jméno, titul:...datum narození... OJ, úsek, odbor, oddělení telefonní spojení. Stát, místo rekreace:. Název pořádající CK (ubytovacího zařízení):.. IČ:.. typ ubytovacího zařízení:. Termín (od do):... Příjmení a jméno účastníka (včetně žadatele) Z/RP/ Datum narození Plná cena rekreace (v Kč/osobu) Plná cena rekreace celkem (faktura):.. Výše dosud obdrženého příspěvku z FKSP OJ na rekreaci v roce 2015 Výše dosud obdrženého příspěvku z C- FKSP na rekreaci v roce 2015 Účastník obdrží příspěvek z FKSP OJ ve výši Žadatel uhradí Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Platba bude uhrazena: platebním příkazem/převodem z účtu žadatele *) (nutno uvést pro případ návratky) č.:. Žadatel uhradí platbu na účet FKSP SŽDC: /0100 KB Praha 1, VS:...Specifický symbol: NEJPOZDĚJI DO:. Při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného žadatelem je žadatel povinen vrátit všechny obdržené příspěvky z FKSP na daný účel, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP. Žadatel souhlasí s tím, aby ve smyslu znění zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využíval zaměstnavatel jeho osobní údaje pro účely poskytnutí příspěvku FKSP. Žadatel se zavazuje v případě odřeknutí rekreace uhradit stornopoplatky dle podmínek stanovených pořadatelem. V..dne podpis žadatele: *) nehodící se škrtněte ** ) zvýrazněné části vyplní žadatel

13 Příloha č. 6 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Poř. č.:. Žádost o poskytnutí příspěvku na tábor dětí a mládeže (TDM) z prostředků FKSP 2015 **) Zaměstnanec (žadatel) - příjmení, jméno, titul:...datum narození... OJ, úsek, odbor, oddělení telefonní spojení.. Pořadatel TDM, adresa včetně PSČ:.. IČ:.. Termín (od do):... Příjmení a jméno dítěte Datum narození Plná cena TDM (v Kč/osobu) Plná cena TDM celkem (faktura): Výše dosud obdrženého příspěvku na TDM z FKSP OJ v roce 2015 Výše dosud obdrženého příspěvku z C- FKSP na TDM v roce 2015 Účastník obdrží příspěvek z FKSP OJ ve výši Žadatel uhradí Celkem: Celkem: Celkem: Celkem: Platba bude uhrazena: platebním příkazem/převodem z účtu zaměstnance *) (nutno uvést pro případ návratky) č.:. Žadatel uhradí platbu na účet FKSP SŽDC: /0100 KB Praha 1, VS:...Specifický symbol: NEJPOZDĚJI DO:. Při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného žadatelem je žadatel povinen vrátit všechny obdržené příspěvky z FKSP na daný účel, uhradit zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP. Žadatel souhlasí s tím, aby ve smyslu znění zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využíval zaměstnavatel jeho osobní údaje pro účely poskytnutí příspěvku FKSP. Žadatel se zavazuje v případě odřeknutí rekreace uhradit stornopoplatky dle podmínek stanovených pořadatelem. V..dne podpis žadatele: *) nehodící se škrtněte **)zvýrazněné části vyplní žadatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Statut Podpůrného fondu Odborového sdružení železničářů

Statut Podpůrného fondu Odborového sdružení železničářů Statut Podpůrného fondu Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 1.3.2004, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ dne 15.12.2009, ze dne 19.4.2011 s účinností od 19.4.2011.

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s.

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. č.j. 8348/2008-O9 Úvod Zásady

Více

Statut Zajišťovacího fondu

Statut Zajišťovacího fondu Statut Zajišťovacího fondu OS DLV 20150601 Statut Zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice (OS DLV) Článek I. Účel Zajišťovacího

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu B3-08/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/4-SR Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rektor UP vydává směrnici o

Více

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb.

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. 1 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok ( 3 odst. 5 vyhl. 114/2002 Sb.)

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Poskytování příspěvků na životní pojištění

Poskytování příspěvků na životní pojištění Poskytování příspěvků na životní pojištění Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs-34-B-2009 PERs-7-B-2008 Změna č. 0005 0004 Datum vydání 19. 12. 2014 Platí do odvolání Navrhovatel JUDr. Ivo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více