KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42996 0%"

Transkript

1 Čerpání v měsíci: Roz.opat 2006 % Příjmy města celkem: % Výdaje celkem: % Zůstatek na účtu: PŘIJMY: % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 3 33% - Odvody za odnětí zem.půdy 20 5% - Poplatek za komun.odpad % - EKO-KOM 580 0% - Poplatek ze psů 200 1% - Pobytový poplatek rekreační 650 0% - Popl.za užívání veř.prostranství 200 1% -Veř.prostr.reklamy 250 0% - Popl.ze vstupného 40 3% - Popl.z ubyt.kapacity 300 0% - Popl.za automaty MP % - Příjem z výtěžku hr.automatů % - Daň z nemovitostí % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za odpad od podnikatelů 140 1% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 60 2% -Příjmy z posk.sl. Měst.zpravodaj 250 0% -SPOZ 100 1% -Příjmy Kulturního střediska 620 0% -Vinobraní 900 0% -Příjmy Kina 130 1% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 250 0% -Příjmy z posk.sl. DPS 300 0% -Příjmy z posk.sl. Azylový dům 110 1% -Příjmy z pos.sl. Místní správa 30 3% -Příjmy z vydobývání 250 0% -Příjmy z pronájmu pozemků 220 0% -Příjmy z nájmu stánků 100 1% -Ostatní nájmy neb.prostor 150 1% -Pronájem kotelen 100 1% -Příjmy za nájem NP a bytů % -Popl. pohřebnictví 80 1% -Přijaté sánkč.platby SÚ.ŽO,MěP 700 0% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 800 0% -Příjmy z úroků a dividend 200 1% -Ostatní nahodilé příjmy 100 1% - prodej inzer.materiálů CR 50 2% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -Prodej poz.prům.zóna Západ % -Ost.drobné prodeje poz % -Prodej poz.v lokalitě kasáren % -Prodej majetku TEDOS 574 0% -Ostatní prodeje hmot.maj. 50 2% -Prodej bytů 200 1% -Dražba Kozí Hrádek % -Prodej poz.na RD Na Hrad %

2 0 PŘIJATÉ DOTACE: % inv.a neinv.dotace z fondů ČR,EU % -Úvěr Břeclavsko rek.vhi povodí Dyje % -Splátka půjčel obyvatelům % -Splátka úvěru VaK Břeclavsko % -Splátka úvěru z r % -Dotace Galerie % -Vratka půjčky Divadelní spolek 350 0% -Vratka půjčky od FC 306 0% -Dotace PHARE-parkoviště Česká % -Dotace Strukt.fond webpvé stránky turistiky 250 0% -Dotace Strukt.fond-komunik.Svobody % -Dotace -"- Krajina našich předků % -Dotace ČR-parkov.Česká % -Dotace ČR-komun. Svobody 325 0% -Dotace ČR- Krajina naších předků 152 1% -Dotace ze SR ČR-rek.Brněnská-Husova % -Dotace -"- PZ Západ % -Dotace -"- odbor.učebny ZŠ Hraničářů % -Dot. od soukr.subjektů Krajina našich předků 370 0% -MěPR Neinvestiční přijaté dotace % -Sociální dávky % -Dotace na školsví % -Výkon státní správy+funkč.místa % -Dotace na školství od obcí 540 0% -Dotace za přestupky od obcí 0 -Ost.účelové dotace 0 -Dotace z Úřadu práce 0 -Dotace od obcí na LSPP 0 -Dotace KÚ na LSPP 591 0% -Vyúčt. LSPP Převod z roku 2005 ZBÚ % Převody z účtů TEDOS na MěPR % Splátka půjček Převod z účetu BH a NH % % Čerpání v měsíci: 2006 % VÝDAJE: , REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CR % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Podpora vydání knihy (rod Dietriechsteinů) 50 2% Aktualizace webových stránek 60 2% Üdržba stezek-odměny ter.prac. 30 3% PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Krajina našich předků % Nové webové str.turistické 333 spoluúč.fin.akcí dotací EU 600 0%

3 PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 400 0% dobud.nových prostor TIC 150 1% propagace 625 0% veletrhy a ost. propagace města 303 0% DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 150 1% -MHD BORS 450 0% -BESIP 50 2% ŠKOLSTVÍ: % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod strání provozní náklady 819 0% Ul.Habánská provozní náklady 550 0% 0 -opravy 200 1% 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY: % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -vybavení 80 1% -školní hřiště správce 60 2% 0 ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -opravy, malování 250 0% -vybavení 150 1% -běžecká dráha 500 0% -správce hřiště 40 3% ZŠ+ŠJ Hraničářů % -oprava oken 400 0% -vybud.odborných učeben % -správce hřiště 77 1% OST.NÁKLADY NA ŠKOLSTVÍ % -dotace obč.sdružením 50 2% KULTURA: % Ostatní společenská činnost: % -SPOZ 30 3% -Vedení kroniky 47 2% -Oprava pomníku osv Dotace na opr.círk. památek 100 -Dotace na akce pořádané DDM 20 1% -Dotace čes.speleolog.spol.činnost 50 5% -Dotace CEV činnost 20 5% -Centrum ekol. výchovy Den země 20 5% -tisk prop.mat.kulturní léto 50 2% Kulturní akce města % -M.sympozium 293 0% -Výměna souborů s part.městy 120 1% -Mikulovské hudeb.slavnosti 30 3% -Concentus Maraviae 15 7% -Přehl.dět.cimb.a dech.hudeb 40 3% -O Zlatý hrozen Jižní Moravy 0 -Divadlo pro dospělé 25 4% -Klubové pořady 60 2% -Slavnosti tří měst 30 3% -oživení nám.promenád.konc. 70 1% -odměna pro soub.za veř.produkci 80 1% -Výstavní činnost 30 3% -Vzdělávací pořady pro mládež 30 3% -Sdružení hudebníků Krautgartner 25 4% -Masopustní veselice 20 5% Spolková kulturní činnost % -NS Pálava činnost 292 0% -Obč.sdružení Morava činnost 33 3%

4 -Virtuosi - CD 50 2% -Virtuosi di Mikulov činnost 90 1% -Národy Podyjí festival 25 4% -Muzejní spolek 15 7% -Klavírní kurzy sdruž.hudebníků 80 1% -Kytarový festival 110 1% -Kolegium Magistrorum ZUŠ 28 4% -Rezerva 0 -Divadelní spolek 52 2% -Romen studio 20 5% -Galerie % -Divadelní spolek(grand) 350 0% Obč.sdružení-soutěž v tanci Jaro 40 3% Ostatní zájmová činnost % -Junák 20 5% -Radioklub činnost 10 10% -úhr.provoz.nákl.radioklub 30 3% -Senior klub 5 20% -Svaz důchod.moravy a Slezska 5 20% -Svaz zdr.postižených 5 20% -Český svaz chovatelů výstava 30 3% Sportovní činnost % -TJ Pálava činnost oddílů 160 1% -Dotace. na provoz haly TJ 400 0% -FC provoz + činnost % -FC dotace vyb.umělé trávy a osvětlení 0 -Dotace na rek.haly TJ vícepráce % -Tenisový oddíl činn. 50 2% -Jezdecký klub 25 4% -Sport.střelecký klub činnost 10 10% -Skateclub -soutěže 3 33% -drezur závody -jezdecký klub 10 10% -Výměna sportovních klubů 20 5% -Rezerva 250 0% -Půjčka FC spolupráce fot.klubů 306 0% -Ocenění nejl.sportovec 5 20% Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih 140 1% Štukový sál,učebna 60 2% Kina provoz 500 0% Hrobka provoz 250 0% Kulturní středisko provoz % Oprava laviček amfit % Vinobraní 800 0% Zpravodaj MěÚ 600 0% Regenerace pam.rezervace: % Hrobka - rek.andělů 330 0% Rek. Náměstí 15 Učenka % Rek. Galerie % Rek. Náměstí % Rek Náměstí 20 - dvorní část % Mikve % Rek.objektů Videňská 15, % Osvětlení Zámek 200 1% VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelé uvolnění a neuvol % -Odměna uvol. funkcionářům % -Odvody 510 0% -odměny čl.rady a ost.neuvol.zast % - Rezerva odměny prac.s dětmi 0 -Cestovné, školení 50 2%

5 Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -Provoz auta 140 1% -Program prevence krimin.+kam.systém 0 -Výstroj, ost.provoz 330 0% Administrativa: % -Mzdy % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné 120 1% -Poštovné % -Telefonní poplatky 700 0% -Odvody mezd % -Ostatní služby % -Správa sítě 260 0% -Internet 167 1% -Kopírky leasing nájem 220 0% -Školení zaměstnanců 660 0% -Odvod do soc.fondu 586 0% -Pojistné 100 1% -Benzin 150 1% -Fond starosty,místostarostů 200 1% -Zahr. návštěvy 60 2% -Tiskoviny, předplatné 130 1% -Opravy,údržba 500 0% -Stravné 470 0% -Ost. peněž, požitky 320 0% -Obřadní síně 120 1% -Cesty do zahr. 50 2% -leasing Sahara 120 1% -leasing Octavia 110 1% -leasing Fabie combi 95 1% Hasičský sbor % -provoz 200 1% Lékař.služba první pomoci % SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -Sociální dávky % -Senior klub 124 1% -Azylový dům 138 1% -poradna pro rodinu,manž.vztahy 100 1% -Dům pečovatelské sl.náměstí 69 1% -Dotace pro Dům důch. Břeclav 50 2% -Trialog-přípr. Pěstounů 40 3% -Návštěva Dět.domovů - dárky 15 7% -Dotace Azyl.dům Břeclav(matky s dětmi) 10 10% -Recepty s modrým pruhem 2 50% -Přísp.důchodcům na obědy 630 0% -DPS Pod strání % I.prac.verze Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -Očista města % -VO údržba 750 0% -VO úhrada energie 550 0% -Veř.zeleň % -Zimní údržba 300 0% -údržba opr.komun.a chodníků 650 0% -čištění vpustí 320 0% -správa bytů % -služby na BH a NP %

6 -pohřebnictví-údržba 320 0% -nák. na opravu byt.a nebyt.fondu % -veřejné WC 300 0% -úprava děts.sportovišť 350 0% -opr.koupaliště 100 1% -drob.infrastr.lavičky,koše 300 0% -rezerva koupaliště 200 1% -oprava stánků tržnice 50 2% OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál 85 1% -rekultivace skl. 50 2% -činnost lesního hospodáře 0 -Evidence zem.podnikatelů 0 -integr.ochrana vinic 3 33% -černé skládky 150 1% -Veřejná zeleň města 350 0% -inf.syst. IVIS 100 1% -Likvidace velkoobj.no Česká 170 1% -odstaňování tříděného odp % -Sběr a svoz komunálního odpadu % -přísp.města do sdružení 220 0% STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.ul.svobody 40 3% -ukončení nájmu Dionýsos 800 0% -výkup poz.rauš 422 0% -výkup poz.v PZ 2 poz.pod bunkrem 73 1% -výkup poz.v lok.sídliště ÚPZS 400 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -výkup poz.ostatní 350 0% -zajištění objektů kasáren % -platby daní Finančnímu úřadu 900 0% -daň z příjmu a z nemov. za město % -Změna územního plánu 90 1% -Reg.plán Nová 286 0% -Studie, projekty % -Architekt města 260 0% -Geodetické práce 400 0% -Směna nem. Náměstí % -Digitalizace map intravilánu 300 0% -havarie,demolice-výkon rozh % I.prac.verze VÝSTAVBA MĚSTA: % Rek. Koněvova 15 dok % VO Pavlovská % VO Lidická 500 0% Kanalizace u MŠ Habánská 700 0% Parkoviště Česká % Výstavba hřiště Nová 300 0% Demolice Vrchlického 540 0% dokonč.rek.komunik. Zámecká 100 1% Rek.křižovatky Brněnská-Husova % Chodníky Pavlovská % Chodníky Bezručova 800 0% Chodníky Hliniště 800 0% Rek a budování chodníků 600 0% Přemostění potoka v lok.mar.mlýn 500 0% Likvidace bunkru PZ % Inženýrské sítě v lokalitě Západ % Rek.komunikace ul. Svobody % Vklad do kapit.fondu VaK Břeclavsko % Splátka úroků z úvěru 2004 a % Splátka půjčky Turold 907 0% Vyúčtování soc.dávek + ÚP z r % ,

7 CELKEM PLNĚNÍ PŘÍJMŮ CELKEM ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ZŮSTATKY NA ÚČTECH z toho : zákl.účty Ost.účel.účty a fondy města: Modernizace byt.fondu Sociální fond Depozitní účet Úvěry od obyvatel na BV SPLÁTKA ÚVĚRŮ VČETNĚ ÚROKŮ Z TOHO: SPLÁTKA ÚVĚRŮ SPLÁTKA ÚROKŮ

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání RM dne 27.1.2009 ZM dne 18.2.2009 Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2009 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2006. Příjmy. Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou

Schválený rozpočet obce na rok 2006. Příjmy. Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou 1 Příjmy Schválený rozpočet obce na rok 2006 Třída 1- Daňové príjmy Sdílené daně: 1111 Daň z příjm ů FO ze záv. činnosti 4.500.000 Kč 1112 Daň z příjm ů FO ze sam.výděl. čin. 607.000 Kč 1113 Daň z příjm

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 300 000 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z

Více

Rozpočtové opatření č. V

Rozpočtové opatření č. V Plnění rozpočtu města ke dni 30/11/ + Rozpočtové opatření č. V + + + - 2016 Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč - BD: bez smluvně ( 20yy - BD. sloupec zahrnuje jen

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více