Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: 23 členů ZM, 7 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů JUDr. Tomáš Nosek, Vladimír Rýznar Radomír Ságner, Richard Bergmann Návrhová komise: Ing. Miroslav Wajsar, Petr Humeňuk, Karel Tuček Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 23 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Investiční akce města 2. Hospodaření města 3. Majetkové záležitosti 4. Informace z DSO Úpa 5. Diskuse, různé Starosta požádal o doplnění bodu programu č. 5 Půjčka z fondu rozvoje bydlení. Hlasování o doplnění bodu programu: ZM schvaluje zařazení bodu Půjčka z fondu rozvoje bydlení do programu ZM. Hlasování o programu: 1. Investiční akce města Sportovní hala Červený Kostelec Je dokončena anhydrydová vrstva sportovní podlahy, provádí se vnitřní a venkovní omítky, obklady a dlažby, klempířské prvky na fasádě, dřevěné fasádní prvky (palubky), osazeny venkovní a vnitřní výplně otvorů. Dotazy, připomínky: P. Spůra jak se plnila jeho připomínka vznesená na minulém ZM ke kvalitě práce a k pracovní morálce dělníků na stavbě sportovní haly? P. Prouza základový věnec se betonoval ručně, kvalita probíhajících prací je optimální, standardní. Starosta připomínky p. Spůry z minulého ZM byly prověřeny, opatření se udělala, pracovní morálka se zlepšila. Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Provádí se montáž oken, vnitřní omítky, přizdívání a omítání vnitřních špalet, ústřední topení, vzduchotechnika, elektroinstalace. Odsouhlaseny barvy výmalby hlediště arch.tomkem. V pátek byly vybrány vnitřní obklady a dlažby. Dne byly dodány cenové relace na fasádu a možné vícepráce na interiérech. 1

2 Opěrné zdi v ul.na Strži Dne se uskutečnila schůzka mezi dodavatelem a zhotovitelem, na kterou byl přizván geolog, který posoudil základovou spáru pro založení gabionů. Při rozkrytí skalního masivu byl zjištěn skutečný stav horniny, jeho pevnost u základové paty je větší než uvažuje projekt. Přizvaný geolog navrhne úpravu založení gabionů. Cvičební sálky v Sokolovně Projektant upravil zakrytí dřevěného stropu na jednu vrstvu sádrokartonu o síle 15 mm, minerální vata 2 x 60 mm zůstává dle původního návrhu. Kanalizace Olešnice Probíhá nadále jednání se zbylými vlastníky dotčených pozemků, kteří doposud nedali souhlasná stanoviska s umístěním stavby. Rekonstrukce vodovodu ul.lánská Lipky Výběr dodavatele proveden dne Podle výběru schválila RM uzavření smlouvy na realizaci s firmou Z & D stavby s.r.o., K Bělidlu 568, Trutnov. Realizace akce je předpokládána v říjnu Rekonstrukce vodovodu od Jána ke trati ve Lhotě za Č.K. Smlouva o dílo na vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP a zajištění inženýrské činnosti s firmou Valbek, spol. s r.o. Liberec podepsána dne Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. 2. Hospodaření města a) Hospodaření města za období leden srpen 2006 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámili ZM s výsledkem hospodaření města za období leden srpen Rozbor příjmů a výdajů za období leden srpen 2006 obdrželi všichni členové ZM. P. Spůra příjmy ř. 35 z pronájmu kempu Brodský a tábořiště Špinka plnění je 0%. Ing. Šimková do termínu konání ZM nebylo zaplaceno. První termín splatnosti kempu Brodský je , druhý , u tábořiště Špinka je splatnost Ing. Hrstka nájemce kempu Brodský omluvil nezaplacení v termínu účetní chybou, splátka přijde co nejdříve. Dotaz ř. 31 příjmy z hospodaření v městských lesích 0%. Ing. Šimková k datu konání ZM přišlo na účet města ,- Kč. P. Spůra ve výdajích ř. 14 příspěvek do Fondu pro rozvoj sportu. Jak jsou rozdělovány finanční prostředky, jak se kontroluje hospodaření s přidělenými prostředky? Výsledovka TJ rozdělení neodpovídá skutečnosti. Požaduje, aby hospodaření prověřil kontrolní výbor. Tajemník finanční prostředky Fondu pro rozvoj pro sportu rozděluje správní rada Fondu pro rozvoj sportu. Ing. Hanuš podal návrh, aby bylo uloženo kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření Fondu pro rozvoj sportu. Hlasování o usnesení: ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření Fondu pro rozvoj sportu. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2

3 Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města za období leden srpen b) Rozpočtová opatření Vedoucí finančního odboru seznámila ZM s rozpočtovými opatřeními, které RM projednala a schválila na svém zasedání ve dnech , a RO č. 14 v příjmech : P) dotace od SFRB V) na úhradu úroků z hypotéky Letná 574 doplnění RO č. 13 RO č. 15 v příjmech : P) dotace z Úřadu práce V) mzdy a odvody pojišťovnám RO č. 16 v příjmech vyúčtování přijaté dotace ( ,-Kč) na volby a rozúčtování dle jednotlivých výdajových položek RO č. 17 v příjmech P) dotace z Krajského úřadu V) dotace KÚ na dofinancování nákladů MFF převod dotace na MKS RO č. 18 v příjmech : P) dotace od KÚ V) dotace KÚ na Sborník Rodným krajem převod dotace na MKS RO č. 19 v příjmech : V) z položky 5171opravy a udržování ( v rozpočtu města určeno pro ZŠ V.Hejny Č.K. na opravu podlah ), bylo po žádosti ředitele ZŠ přesunuto na nutnou opravu učebny fyziky na položku 5331 zvýšení příspěvku org. 305 ZŠ V. Hejny ,- Kč. RO č. 20 v příjmech P) dar firmy Saar Gummi Czech V) účelově dané firmou Saar Gummi Czech ,-Kč kopaná ,-Kč házená ,-Kč ZŠ V. Hejny Č. Kostelec ,-Kč MKS na MFF RO č. 21 v příjmech 3

4 V) přesun položek z rezervy na projektovou dokumentaci v celkové částce ,-Kč Posouzení omítek na Divadle ,-Kč Dokumentace oprava Grafoklubu ,-Kč Výtvarný návrh interiéru Divadla ,-Kč Správní poplatek vodovod Lánská 3 000,-Kč RO č. 22 v příjmech V) úspora na položce služeb ( ve výši ,-Kč) přesunuta na nákup DKP na org. 343 (správa) RO č. 23 v příjmech : P) dotace KÚ V) převod dotace na účet ZŠ V.Hejny Č. Kostelec RO č. 24 v příjmech : P) dotace Úřad práce V) mzdy a odvody pojišťovnám RO č. 25 v příjmech : P) rezerva RM V) mimořádný výdej demolice domu č.p. 141 Lhota ve výši 8 570,- Kč P. Spůra dům, jehož demolici zajišťovalo město, byl v jakém vlastnictví? Odpověď - dům získalo bezplatně město převodem včetně pozemku. Nyní se musí vyřídit majetkové záležitosti se sousedy pozemků, p. Vítem a p. Karmáškem. RO č. 26 v příjmech : V) přesun rozpočtu výdajů ve výši ,-Kč z org Nový zdroj vody na org. 379 Pitná voda-přípojky RO č. 27 v příjmech : V) zvýšení čerpání dotace na volby ve výši 5 000,-Kč (po kontrole KÚ) RO č. 28 v příjmech : P) dotace Úřad práce V) převod příspěvku na ZŠ V.Hejny Č.Kostelec Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Rozpočtové opatření č. 29 RO č. 29 v příjmech : V) přesun plánované položky ve výši ,-Kč z projektových dokumentací ř.22 str. 40 rozpočtu města na akci Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla. 4

5 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29. c) financování opravy a dostavby Divadla J.K.Tyla Starosta společně s vedoucím odboru rozvoje města seznámil ZM s postupem prací na akci Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla. V souvislosti s nutností nahradit plánovanou opravu fasády (dle projektu jen drobné opravy a nátěr) za provedení celoplošné nové fasády (osekání stávající fasády, jádro a probarvená škrabaná fasáda) je ZM předkládán návrh dalšího financování a změna termínu dokončení akce, který je předběžně projednán s Ministerstvem kultury ČR, které poskytuje dotaci. P. Spůra oprava divadla si žádá navýšení finančních prostředků. Plánované náklady na opravu se počítaly dle předloženého projektu, který město zaplatilo. Firma, která projekt zpracovávala, měla počítat s tím, že se vyskytnou nepředvídané práce. Projekt zpracovali nesprávně, firma by se nyní měla podílet na úhradě vícenákladů. Ing. Hanuš budova divadla je stará, teprve v průběhu probíhající rekonstrukce se ukázaly skryté vady, které je třeba udělat, aby oprava byla kvalitní. Je tedy žádoucí, aby byly provedeny i nutné opravy, které jsme v původním rozsahu nepožadovali. Navrhuje prověřit u firmy RTS Brno navýšení ceny zakázky za námi požadované vícepráce, aby bylo vše v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje změnu termínu dokončení akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla do Hlasování o usnesení: ZM schvaluje změnu rozvrhu financování akce Opravy a dostavby Divadla J.K.Tyla z roku 2006 na roky 2006/2007. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM ukládá zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2007 finanční prostředky na fasádu Divadla J.K.Tyla. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM ukládá provedení změny termínu dokončení akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla ve smluvních podkladech. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM ukládá RM prověřit u fy RTS Brno možnost navýšení ceny zakázky Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla tak, aby vše bylo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 3. Majetkové záležitosti Místostarosta předložil k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM. 3.1.) ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 předkládá ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení vedení VN po pozemcích p.č. 928/5, 932/1,932/3, 932/4, 946/16, 946/20, 946/24, 1183/3, 1186/2, 1109/1 v k.ú. Červený Kostelec. Jednorázová úhrada činí 7 875,- Kč. Vedení VN je geodeticky zaměřeno a stavba již byla realizována v r

6 Komise výstavby: doporučuje schválení smlouvy Komise majetková : souhlas se zřízením věc. břemene RM: souhlas se zřízením věcného břemene Hlasování o usnesení : ZM schvaluje zřízení věcného břemene u p.č. 928/5, 932/1,932/3, 932/4, 946/16, 946/20, 946/24, 1183/3, 1186/2, 1109/1 v k.ú. Červený Kostelec za jednorázovou úplatu 7875,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 3.2.) Kapkovi Naďa a Josef, Červený Kostelec, Koubovka 899 žádají odprodej pozemku na výstavbu rodin. domu. Dle GP se jedná o pozemky p.č.709/43 (ost.pl.), 709/44 (ost.pl.), 709/45 (orná p.) a 709/56 (orná p.) o celkové výměře 850 m 2 v k.ú. Červený Kostelec (Končinská). Komise výstavby: doporučuje neměnit ustálené podmínky pro prodej Komise majetková : souhlas s prodejem za obvyklých podmínek, tj. budoucí kupní smlouva, je třeba dodržovat stejné podmínky pro všechny zájemce RM: neměnit ustálené podmínky pro prodej Záměr prodeje schválen ZM , Prodej zprostředkován realitní kanceláří podle usnesení ZM z Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemků p.č.709/43 (ost.pl.), 709/44 (ost.pl.),709/45 (orná p.) a 709/56 (orná p.) o celkové výměře 850 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za obvyklých podmínek Nadě a Josefu Kapkovým. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Záměr: 3.3.) Odprodej pozemku p.č. 1052/2(tr.tr.p.) o výměře 2529 m 2 a 1056/2 (zahr.) o výměře 2108 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. O odprodej žádá Maratonstav a.s., Úpice, Palackého 348 a LOTRANDO s.r.o., Úpice, Palackého 348 zastoupené K. Šklíbou a Zd. Špringrem k výstavbě bytového domu o 16 b.j. Komise výstavby: navrhuje žádost zamítnout a trvat na výstavbě západně od stávající 17 b.j. v ul. Družstevní, kde je již vydané územní rozhodnutí. O ceně pozemku by bylo možné dále jednat vzhledem ke složitým zákládacím podmínkám. Komise majetková : navrhuje zamítnout, trvá na původní parcele p.č. 252, na kterou byl schválen záměr odprodeje. Dále s firmou jednat o setrvání na p.č. 252 (zohlednit v ceně složitost terénu) RM: souhlasí s vyjádřením komisí P. Spůra na území, kde firma žádá o odprodej pozemku, je vypracována zastavovací studie? Ing. Hanuš mělo by se řešit celé území, zadat vypracování zastavovací studie. Hlasování o usnesení : ZM zamítá odprodej pozemků p.č. 1052/2(tr.tr.p.) o výměře 2529 m 2 a 1056/2 (zahr.) o výměře 2108 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Záměr: 3.4.) Směna pozemků p.č. 439/3 (ost.pl.) o výměře 354 m 2 z majetku města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 142/3 (orná p.) o stejné výměře 354 m 2 oba v k.ú. Stolín. Původní polní cesta ztratila význam, nachází se v areálu Galčeku a směněný pozemek bude využit pro vybudování chodníku. Směnu navrhuje Galček s.r.o. Červený Kostelec, Palackého 627 zast. Ing. Fábry. Komise výstavby: doporučuje směnu, pozemek bude možné využít na stavbu chodníku od autobusové zastávky k Saar Gummi Czech. Komise majetková : souhlasí se směnou RM: souhlasí se záměrem 6

7 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr směny pozemků p.č. pozemků p.č. 439/3 (ost.pl.) o výměře 354 m 2 z majetku města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 142/3 (orná p.) o stejné výměře 354 m 2 z majetku fy Galček oba v k.ú. Stolín. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Záměr: 3.5.) Odprodej p.č. 13/2 (tr.tr.p.) o výměře 131 m 2 a p.č.st. 6 o výměře 89 m 2 oba v k.ú. Lhota za Červ. Kostelcem. O odprodej žádají Mílovi Tomáš a Monika, Červený Kostelec, Lhota čp. 70 k zajištění vjezdu na vlastní pozemek. Komise výstavby: nedoporučuje záměr prodeje, pozemky bude nutné přednostně použít na řešení dopravní situace v ulici Na Výsluní a k majetkovým vypořádáním této ulice Komise majetková : nedoporučuje prodej RM: nedoporučuje prodej Hlasování o usnesení : ZM zamítá záměr odprodeje části pozemku p.č. 13/2 (tr.tr.p.) o výměře 131 m 2 a p.č.st. 6 o výměře 89 m 2 oba v k.ú. Lhota za Červ. Kostelcem. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Záměr: 3.6.) Odprodej části pozemku p.č. 630/1 (orná p.) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Olešnice u Červ. Kostelce. O odprodej žádá Kollár Roman, Červený Kostelec, Olešnice 349 k výstavbě malé truhlářské dílny, která by poskytla 2-3 pracovní místa. Komise výstavby: doporučuje prodej po kladném výsledku územního řízení, pozemek se v územním plánu nachází v návrhové ploše výroby a výrobních služeb Komise majetková : souhlasí se záměrem RM: souhlasí se záměrem prodeje po kladném výsledku územního řízení Hlasování o usnesení : ZM odkládá záměr odprodeje části pozemku p.č. 630/1 (orná p.) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Olešnice u Červ. Kostelce. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Revokace 3.7.) Hanuš Martin, Červený Kostelec, Horní Kostelec čp. 215 revokace usnesení z bod 2.4 žádost zrušil. Jedná se o parcelu p.č. 709/23 v Končinské ul. Komise majetková: bere na vědomí, souhlas Hlasování o usnesení : ZM revokuje usnesení ZM ze dne bod 2.4. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 4. Informace z DSO Úpa Starosta přednesl zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Úpa, Svazu cestovního ruchu BRANKA a Euroregionu Glacensis, kterými je město členem. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o činnosti DSO ÚPA, Svazu cestovního ruchu BRANKA a Euroregionu Glacensis. 5. Půjčka z fondu rozvoje bydlení 7

8 Jiří Hofman žádá o schválení převodu ručení za půjčku z FRB Červený Kostelec. Dne byla uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva na jednu polovinu domu č.p. 468 se stav. parc. s Jiřím Hofmanem, bytem Červený Kostelec, Řehákova 468, jako ručení k zajištění půjčky ,- Kč z Fondu rozvoje bydlení. Tato nemovitost má být dědickým řízením převedena na syna Martina Hofmana, bytem tamtéž, r.č /3261, který tímto prohlašuje, že ručení zástavou uvedené nemovitosti přijímá, protože i vestavbu bytu provádí pro vlastní potřebu. Půjčku bude i nadále splácet původní žadatel Jiří Hofman. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje změnu ručení převodem nemovitosti na Martina Hofmana za půjčku z FRB poskytnutou podle usnesení ZM z Diskuse, různé Členka kontrolního výboru PharmDr. Zuzana Minaříková podala ZM informaci o činnosti kontrolního výboru za poslední období. Zápis o kontrole je přílohou a obdrželi ho všichni členové ZM. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. P. Humeňuk dopravní značení v Olešnici - při průjezdu Olešnicí směrem od školy ke Špince je nové dopravní značení (doporučená rychlost 30 km/h), ale obráceným směrem je staré (40 km/h) a navíc umístěné nepředpisově na sloupech veřejného osvětlení. Místostarosta po dohodě s DI bude v tomto roce umístěno nové dopravní značení. P. Spůra co zbývá na Bohdašíně dokončit podle rozpočtu na tento rok? Místostarosta všechny plánované akce byly dokončeny. Závěrem starosta města poděkoval členům zastupitelstva města za práci po celé čtyřleté volební období jak v zastupitelstvu, tak i těm, kteří pracovali v odborných komisích a výborech. Zapsala: L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Radomír Ságner Richard Bergmann Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 8

9 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Informaci o hospodaření města za období leden srpen Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o činnosti DSO ÚPA, Svazu cestovního ruchu BRANKA a Euroregionu Glacensis Zprávu kontrolního výboru. 2. Schvaluje: 2.1. Rozpočtové opatření č Změnu termínu dokončení akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla do Změnu rozvrhu financování akce Opravy a dostavby Divadla J.K.Tyla z roku 2006 na roky 2006/ Zřízení věcného břemene u p.č. 928/5, 932/1, 932/3, 932/4, 946/16, 946/20, 946/24, 1183/3, 1186/2, 1109/1 v k.ú. Červený Kostelec za jednorázovou úplatu 7 875,- Kč Odprodej pozemků p.č.709/43 (ost.pl.), 709/44 (ost.pl.), 709/45 (orná p.) a 709/56 (orná p.) o celkové výměře 850 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za obvyklých podmínek manž. N.a J.K Záměr směny pozemků p.č. pozemků p.č. 439/3 (ost.pl.) o výměře 354 m 2 z majetku města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 142/3 (orná p.) o stejné výměře 354 m 2 z majetku fy Galček oba v k.ú. Stolín Změnu ručení převodem nemovitosti na p. M. H. za půjčku z FRB poskytnutou podle usnesení ZM z Zamítá : 3.1. Odprodej pozemků p.č. 1052/2(tr.tr.p.) o výměře 2529 m 2 a 1056/2 (zahr.) o výměře 2108 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části pozemku p.č. 13/2 (tr.tr.p.) o výměře 131 m 2 a p.č.st. 6 o výměře 89 m 2 oba v k.ú. Lhota za Červ. Kostelcem. 4. Ukládá: 4.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření Fondu pro rozvoj sportu RM zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2007 finanční prostředky na fasádu Divadla J.K.Tyla RM provedení změny termínu dokončení akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla ve smluvních podkladech RM prověřit u fy RTS Brno možnost navýšení ceny zakázky Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla tak, aby vše bylo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 5. Revokuje 5.1. Usnesení ZM ze dne bod Odkládá 6.1. Záměr odprodeje části pozemku p.č. 630/1 (orná p.) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Olešnice u Červ. Kostelce. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 9

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více