ZRCADLO20 ZRCADLO. Zkolabuje promìna okresù na poèítaèové síti? Máme po volbách...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRCADLO20 ZRCADLO. Zkolabuje promìna okresù na poèítaèové síti? Máme po volbách..."

Transkript

1 ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO20 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Máme po volbách... XXJe po všem. Rozhazování lízátek, autogramiády, pøeplnìné schránky volebních programù, poletující anonymní pozdravy i pøelepování letáku letákem. XXPo prvním kole senátních voleb na Znojemsku mìl jasno jen jeden muž. Nìkteøí nemìli jasno ani po víkendu a stále krmili domovní schránky volebními agitkami, ale i strojopisnými pracemi proè nevolit Železného. XXPøíprava jednotlivých stran a sdružení na komunální volby pøinesla také øadu pøekvapivých momentù. Nìkde pøekvapila nová nezávislost nezávislých, jinde okouzlující vize v duchu ètyøicetileté tradice, èi naprosto nesmyslné a nedosaèitelné cíle. XXVolba nových Zastupitelù neš astnì, nebo snad zámìrnì vhozená do dušièkového víkendu pøivedla k urnám necelých 45 procent možných volièù, což je sice o nìco míò, než pøed ètyømi roky, ale i tak to staèilo k vylíhnutí nových bojovníkù. XXVolby pøinesli Moravskému Krumlovu další rekord. Zatím co, jinde byly známi výsledky už v sobotu odpoledne, v jedné z osmi volebních komisí v Moravském krumlovì se podaøilo sèítat hlasy až do nedìle, do brzkých ranních hodin. To už jinde dávno slavili. Snad pøílišná peèlivost. XXJe po volbách. Složení nových Zastupitelstev už známe. Starostenský post musí byt dle zákona obsazen do dvou týdnù od voleb. Na pøíští týden tedy budou svolány ustavující schùze Zastupitelstev, na kterých by mìla probìhnout volba radních a starostù. XXJe po volbách. Známe vítìze i poražené. Zøejmì všechny však budeme ještì dlouho vídávat. Z výloh obchodù, vytrýn i z krabic u domovních schránek. Dle tradic nejdøíve zmizí portréty tìch, kteøí neuspìli. Vítìzùm šprýmaøi pøimalují fousy, èertí rùžky, pihy a kdoví, co ještì. XXJe po volbách. Schovejme si programy všech vítìzù a obèas do nich nahlédnìme, zda nám zase nelžou... /abé/ Zkolabuje promìna okresù na poèítaèové síti? XX/Moravský Krumlov/. XXNejvìtší stìhování úøedníkù v poslední dobì a možná vùbec v celé historii, má zaèít již za mìsíc,16. prosince. Okresní úøady se stìhují do novì pøipravených prostor vybraných mìst, kde budou ve funkci malých okresù vykonávat až osmdesát procent své dosavadní agendy. Zda je tato zmìna krokem kupøedu, a nebo do tmy, ukáže teprve budoucí praxe. XXKlášterní komplex krumlovské radnice se v letošním roce zvìtšil o celé jedno patro asi padesátimetrové budovy. Pøedání nových kanceláøí nejménì pro pìtadvacet úøedníkù probíhalo pøed termínem již v pátek 25. øíjna. Krumlov se tak zaøadí mezi mìsta, která zahájí celý pøidìlený rozsah agendy již od 1. ledna následujícího roku. XXDosud pobíhají ještì dodateèné úpravy vzhledem k tomu, že si napøíklad dopravní referát navymýšlel výklenky, které by mu lépe vyhovovaly jako pøepážkové pracovištì. Mìla by se tím podle nich zlepšit obsluha. Pøestavba a rozšíøení historické budovy si tak v Krumlovì vyžádá èástku kolem pìti milionù korun. Úèet zatím není uzavøený a definitivní èíslo se mùže vyšplhat daleko výš. XXNové,prosvìtlené a prostorné místnosti se mají úøedníky zaplnit do konce letošního roku. Po jednání dosavadního OkÚ Znojmo a krumlovské radnice bylo rozhodnuto, že stìhování zaène v posledním pøedvánoèním týdnu. Každý úøedník si doveze svou židli, ale také poèítaè s programovým vybavením, který je k výkonu svìøené práce zapotøebí. XXS dalším utrácením za nábytek, lednièky a vaøièe mìsto zatím nepoèítá. Starosta vìøí, že k poøizování tìchto potøeb vùbec nedojde a že k Novému roku všechny základní vìci musí být nachystány. Pro pøíští rok je ze zákona dán další pøísun financí a do Krumlova by tak mìlo pøijít ještì sedm milionù korun. Peníze je možné použít na obnovu, vybavení a pro potøeby v poèítaèové síti. Ta bude nejzáludnìjší zkouškou. Rozvody poèítaèových sítí jsou v celé budovì natažené spolu s rozvodem telefonù. Poèítaèe mají také svùj okruh elektropøípojek oznaèený odlišnou barvou zásuvek. Je to otázka pouze zapojení, XX/Oslavany/. Zprávu o tøetím a posledním odstøelu vzdorovité oslavanské haldy popela jsme minule získávali až pøi uzávìrce pøedchozího èísla novin. Jak nás následnì doplnil jeden ze ètenáøù, doslova dìsivì š astná zpráva z údajnì perfektnì zabezpeèeného odstøelu mnohým i zodpovìdným osobám tak nìjak unikla. Rádi se s vámi o jeho nevšední zážitek Krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach v nové nástavbì radnice øíká starosta. Co se týèe úøedních dokladù, øeší si informaèní sí samo ministerstvo vnitra. Radnice chtìly zavést takzvané úøednické prázdniny na stìhování a hlavnì na zprovoznìní informaèních sítí. Mìly být od poèátku roku do poloviny ledna, ale tento návrh zatím celostátnì neprošel. Nejvìtším problémem urèitì nebudou židle a lejstra, ale z tøetího odstøelu rozdìlíme. XXJe støeda 23. øíjna V podstatì obyèejný pracovní den. Tento se však bìhem nìkolika okamžikù mìní na dlouho nezapomenutelný. Do pùl ètvrté zbývají necelé tøi minuty, když mì kolega Petr volá na mix, a se jdu podívat na odstøel. Minule to bylo nic moc, možná to dnes bude lepší, dodává a já šlapu tìch pár schodù nahoru za ním, nebo z mixù je opravdu skvìlý výhled. Myslíš, že to bude dneska? ptám se Petra jo je to tutový, ještì tam nìco dodìlávají. Zaostøuji tedy zrak do poloviny haldy, kde dvì postavy strhávají zadržené pilíøe strusky. Vždy to jsou dìcka. Blbost, kde by se tam vzali za chvíli to bouchne. Vyvrací má slova Petr. Já bych øekl podle pohybù, že to musí být kluci, snažím se Petra pøesvìdèit, ten mi to však opìt vyvrací. To tì jen klame ta vzdálenost. XXNáhle náš rozhovor ruší obrovská rána. Velká ruèièka se pøehoupla na tøicátou minutu. V hustém mraku prachu, jenž obaluje haldu, matnì rozeznáváme dvì postavy letící dolù. To fakt byli kluci poèítaèe, bez kterých vìtšina základních úkonù dnes prostì nefunguje. Nikdo proto nedokáže dopøedu spolehlivì øíci, jak se velké stìhování úøadù podaøí zvládnout. Rozsah úøednického aparátu se zrušením okresù nijak nezmenší. Naopak mùžeme oèekávat, že s postupem èasu další noví úøedníci naleznou svou tichou a pohodlnou židli. /pj/ Odstøel na haldì pøežily dvì dìti udivenì pronáší Petr. Já také nevìøím svým oèím. Naše nechápavé myšlenky pøerušuje až smrš kamínkù, jenž dopadá na støechu mixù. XXBìhem pár minut se ve stráni od haldy vynoøují dvì postavièky na kolech. Teï víme stoprocentnì, že jsou to dva kluci. Zastavují asi sto metrù od haldy, oprašují se a urèitì i lapají po dechu. Zde se zdržují asi deset minut a my nevìøíme tomu, že o nich doopravdy asi nikdo neví. Poté projíždìjí kolem nás, a Petr na nì køièí: To bylo o fous, co? Jeden se na nás podívá a pøikývne. Jeho vydìšený, k smrti bledý výraz v tváøi však asi dlouho nezapomenu. XXJe zarážející, že tito dva kluci si v klidu projeli kolem davu pøihlížejících, i tìch jenž si odstøel objednali a zabezpeèovali. Vždy vše bylo dokonale zabezpeèené, dokonce byla zastavena i doprava na silnici pod haldou. Nezbývá, než položit si otázku. Je toto vùbec možné? Daniel Juríèek XXKluci, ozvìte se nám do redakce, rádi si váš zážitek poslechneme. Urèitì vás neprozradíme (ani rodièùm). Umíme mlèet. /redakce/

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Výsledky komunálních voleb v regionu zamíchaly složením vìtšiny radnic v Moravském Krumlovì Nezávislí Nezávislí Nezávislí Mor. Krumlov Ivanèice Obchodní dùm Oslavanská ul. tel.: tel.: dvoulùžka od 5.425,- válendy od 1.880,- sedací soupravy od ,- matrace kuchyòské linky (délka 180 cm) od 7.990,- obývací stìny velký výbìr levných kobercù Rozvoz zboží zajištìn -5% Trefil Stanislav Procházka Pavel Žáková Yvona, Ing Kudrová Daniela, Ing.arch. Vašíèek Karel, Mgr. Šlapanský rantišek, Ing. Lang Vladimír, Ing. Šedrla Jan Vyoral Ludvík, MVDr. Štulík Ladislav Utinek Dušan, Ing. Ziegler Boøivoj, Mgr. Pitlach Bartolomìj Bartejsová Eva, MUDr. Strieglerová Marie, PhamDr. Èerný Josef Tøetina Tomáš, Mgr. Sklenský Zdenìk Župa Boøivoj, Ing. Ptáèek Jaroslav, Ing. Valachová Marie v Miroslavi, NK, NK, NK, NK, NK, NK, NK, US-DEU, NK, US-DEU, NK, US-DEU, NK, US-DEU, NK orman Augustin, Ing. Salát Robert Plechatý Martin, Ing. Chudobová Andrea Pitauer Josef Oliva Pavel, Ing. Pivoda Jiøí, Ing. Volf Roman Hrubý Vlastimil Mikulka Drahoslav Ambrož Stanislav Kopeèková Jarmila Rùsková Irena Dostál Libor, Mgr. Šimša Jaromír v Oslavanech Holý Jan Ján Ludìk Horák Ladislav, Mgr. Beránek Jindøich Malá Jana ic Pavel Vanìèek Václav Bureš rantišek Aldorf Vít Doøáková rantiška, MUDr. Kocáb Ivan, PhDr. Rùža Miloš Hrubeš Jaromír, Ing. Sedláèek Ivan, Ing. Adam Vlastimil Holáò ilip, MUDr. Jedlièka Jan Musil Miloš, Mgr. Horák Petr, Mgr. Kalenda Vítìzslav Stanìk Svatopluk v Ivanèicích Ivan. Ivan., NK, NK, NK S. nezávislých S. nezávislých S. nezávislých Adam Vojtìch, MUDr. Pospíchal Jaroslav Skála Radoslav Peška rantišek Tylè rantišek Archmanová Eva, MUDr. Hándl Václav, MUDr. Mucha Zdenìk Sládek Roman, Ing. Nìmec Otmar, Mgr. Šlapanský Luboš, MVDr. eith Erik, Ing. Matoušková Marie, JUDr. Martínek Petr, Ing. Matušina rantišek, MUDr VÁNOÈNÍ SLEVA PØI NÁKUPU NAD Kè Znojemský radní svítil krumlovským volièùm? XXPane Plíšek dìkujeme! Bez vás by jsme všichni asi nadobro žili potmì. XXVáš zajímavý leták do krumlovských poštovních schránek došel a mnohé volièe jistì pøesvìdèil tak, že pøestali sledovat mozek zabíjející seriály v televizi, pøerovnali si v hlavì vaše informace a šli volit. Vždy právì zásluhou takových, jako jste Vy, byly senátní volby na Znojemsku rozhodnuté už v prvním kole zdrcující volební úèastí pøes sedmatøicet procent! A to je jistì nenapodobitelné. XXNikdo asi nepochybuje o bezvadných charakterových vlastnostech dosavadního senátora Milana Špaèka. Je to hluboce lidský èlovìk. Pomoc potøebným a lidem v tíživé situaci je spolehlivou cestou do nebe, ale jak i vás asi už volièi pøesvìdèili, nemusí to platit do senátu. XXVolièe mohla daleko víc povzbudit druhá strana vašeho letáku, kde se jakoby snažíte natírat špínou XXVyprázdnìné chodby a ticho posvátné, až stísòující. Tak vypadala nejen krumlovská radnice hned v pondìlí po komunálních volbách. Výsledkù voleb se možná zalekli i samotní volièi. Viditelnì chybìl obvyklý ruch i skupinky obèanù, kteøí si v jiné úøední dny daleko èastìji chodí vyøizovat své úøední záležitosti. Jak jsme po chvilce pátrání mohli zjistit, atmosféra zdánlivého sváteèního klidu nebyla Vladimíra Železného. Pro chudáky ze zbídaèeného okresu není výbornìjší zprávy! XXKoneènì se chce o nì postarat èlovìk, který umí chodit v tomto dravém svìtì, všechno mu vychází a vše mu zatím v životì prošlo. Jestli za to pùjde do nebe, nebo do pekla, to nám nepøísluší soudit, ale ani jedno z obojího není vylouèené. Souzení budou v prvé øadì ti, co soudí druhé! XXZkuste si všimnout, že jeho pracovitost je také obdivuhodná a že se tento èerstvý senátor s imunitou jako by už narodil. Taková se v žádné snìmovnì svìta neudìluje, tu si buduje každý sám v sobì. S úsmìvem si troufám odhadnout, že pro peníze nový senátor souzený nebude. Jestli je má, pak proto, že k nim nepøilnul a jak vy ho správnì citujete: nemùže být pøipravený o nìco, co vlastnì nemá. (?) XXA co je to vùbec úskok v podobì pøevádìní majetku. Jaký má mravní rozmìr? Už Mrazivì tiché pondìlí XX/Ivanèice/. Dùkladnì, ale s nejistým výsledným efektem, zamíchali volièi složením pøíštího zastupitelstva v Ivanèicích. Brblání a rozladìnost byly slyšet už v pondìlí dopoledne i mezi lidmi na ulici. A tady zvolíme cokoliv, nakonec je všechno jinak a vedení radnice zùstává po stranických pletichách neotøesitelnì stejné. XXProtistarostenská nálada je ve mìstì cítit, má pøídech osobní nestranický, ale odrazilo se to na masivním zisku úplnì pro všechny. Práci nad hlavu a fofr až k zavaøení jsme našli až za dveømi krumlovské matriky, kam se do poøádného štosu nahrnuly zbývající úkoly voleb. Hned od pondìlního rána se na stole vršila hromada papírù a úøad produkoval na parádní tiskopisy ve formátu A5 Osvìdèení o zvolení èlena obecního zastupitelstva pro úspìšnì kandidáty ze všech dvaceti osmi obcí krumlovského spádového obvodu. komunistù i v poøadí zvolených osob. Volièi tentokrát zgruntu vymìnili nadpolovièní vìtšinu zastupitelù, osm nových tváøí z patnáctièlenného zastupitelstva! Pouze šest jich zùstává z minulého období a jeden s nejvìtším poètem získaných hlasù se po ètyøleté pøestávce do zastupitelstva vrací rovnìž za komunisty. Naopak totálnì propadla místní kandidátka. Získali jen jedno, a to pøedposlední místo. Poètem hlasù skonèil dosavadní starosta Petr Vok z Rožmberka pøevádìl po smrti bratra majetky na témìø nesvéprávnou manželku Kateøinu. Uchránil tak nejvìtší rodové jmìní v zemi od vìøitelù, když je celé pøevyšovaly nesplacené dluhy. Byl výjimeènì vzdìlaný, obdivuhodnì schopný i lidský. Svými politickými tahy byl pro tehdejší dobu naprosto nesrozumitelný. Jeho závì, podìlující majetkem centra vzdìlanosti i tu nejposlednìjší služku, nemá v celé naši historii obdoby. Vidíte, že prohnanost nemusí být nutnì nemravností! Záleží na tom, èemu slouží. XXNechme každému sèítat jeho myšlenky a skutky, zkusme pøát druhým jen to dobré jako sami sobì a podle schopnosti, s jakou to dokážeme, bude pak i nám pøáno. XXPS. Pokud i tak zùstaneme nepochopení, ještì zkuste tøeba jménem znojemského zastupitele NESOUHLASIT s èastým zemìtøesením v Asii a nebo s povodòovou vlnou v Èechách i na Moravì. /pj/ Co má soud rozhodnout? /Mor. Bránice/. O volby se chtìjí soudit sociální demokraté v Moravských Bránicích, kde tato strana pokazila podání kandidátky. V pøípadech, kde by soud shledal stížnost jako dùvodnou a oprávnìnou, mohou se komunální volby i opakovat, ale jak nás informovali k uvedenému pøípadu na povìøené radnici v Ivanèicích, tato strana u nich vùbec žádnou kandidátku k registraci nepøedložila. /pj/ Ivanèice po volbách tìžce zrudly Roman Sládek až za polovinou na osmém místì a místostarosta Zdenìk Mucha dokonce ještì za ním na pozici dvanácté. Právì možnost jejich opìtovného povolebního spojení byla pøíèinou prvních pesimistických reakcí ve mìstì hned po volbách. XXJak to ve skuteènosti dopadne budou obèané vìdìt asi již ve støedu 13. listopadu po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které má zaèínat o ètvrté hodinì odpoledne. /tr/ PNEUSERVIS Moravský Krumlov, Okružní 395, tel.: , NABÍZÍ PRO NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY DEMONTÁŽ MONTÁŽ PRODEJ OPRAVY LIKVIDACE ULOŽENÍ VAŠICH LETNÍCH PNEU V NAŠEM SKLADU ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA: pro vozy AVORIT a ELICIE pneu již od 990,- Kè. Pracovní doba: Po - Pá hodin Sobota hodin Tìšíme se na Vaši návštìvu Znojmo

3 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 Vánoèní nabídka GE Capital Bank GE Capital Bank Pøinášíme dobré vìci do života I když se to nezdá, Vánoce jsou pomalu za dveømi. Co se rozhodla nadìlit klientùm GE Capital Bank jsme se zeptali vedoucí poboèky v Moravském Krumlovì. I když každý asi oèekává, že banka peníze na dárky spíše pùjèí? Tak to je samozøejmost. Kromì kontokorentu, tedy možnosti pøeèerpat bìžný úvìr do mínusu, nabízíme mezi klienty velmi oblíbený spotøebitelský úvìr s názvem Expres pùjèka. Proè je Expres pùjèka pro klienty tak pøitažlivá? Její obliba je dána tím, že je velmi jednoduchá a rychlá na vyøízení. Stávající klient mùže mít peníze na úètu už do druhého dne, nový do tøí dnù. GE Capital Bank nevyžaduje ruèitele a klienty láká také neúèelovost Expres pùjèky. Lidé si mohou peníze vyzvednout tøeba v hotovosti a utratit je, za co chtìjí. A nìjaký skuteèný dárek pro zákazníky nemáte? Kdo si zøídí bìžný úèet GEnius, mùže od GE Capital Bank získat stolní nebo pøenosný poèítaè, pøípadnì si vybrat ze dvou mobilních telefonù za výhodných podmínek. Stolní nebo pøenosný poèítaè nabízíme ve spolupráci s firmami AutoCont a GE Capital Multiservis na splátky bez navýšení. Co však lidé nejvíce oceòují, je dovoz a instalace. A pokud jde o mobil? Motorola Accopmli 008 pøijde zákazníka na Kè, což je polovina obvyklé ceny. Jde o kombinaci mobilního telefonu a osobního diáøe s velkým odklápìcím dotykovým displejem. Nokia 3410 patøí zase k nejoblíbenìjším mobilùm vùbec a cena Kè je také nižší než je obvyklé. Navíc mohou klienti pøi vrácení starého mobilu získat další slevu 500 Kè. A jestli by se mi i tato cena zdála vysoká? Pokud by se klientùm cena i pak zdála vysoká, dáme jim nákupní úvìrovou O.K. kartu. S O.K. kartou lidé mobilní telefon zaplatí, pøièemž mìsíènì mohou splácet již od 500 Kè a za zbytek úvìrového rámce nakoupit tøeba další vánoèní dárky. Více informací mohou zájemci získat na obchodním místì v Moravském Krumlovì na nám. TGM 41, telefon , na internetových stránkách nebo infolince IRMA TPZ s.r.o. otevøela... NOVÉ KUCHYÒSKÉ STUDIO V MORAVSKÉM KRUMLOVÌ Okružní ul. èíslo 394 (v bývalém areálu OSP) PØIJÏTE SI VYBRAT KUCHYÒ ZA VELMI PØÍZNIVÉ CENY UDÌLEJTE SI PØEDVÁNOÈNÍ RADOST MONTÁŽ ZDARMA VE VAŠEM BYTÌ! Okružní 394 Tel.: Pracovní doba: Po-Pá hod. So hod.

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Zrušení lékaøských služeb radnice nechce pøipustit XX/Mor. Krumlov/. Riziko zrušení lékaøských pohotovostních služeb se objevilo až v poslední dobì. Pøedcházející sliby znìly úplnì jinak a velice mne to pøekvapilo, brání se dosavadní starosta Moravského Krumlova Bartolomìj Pitlach. Ještì 24. øíjna jsme byli pozváni k zástupci krajského hejtmana Luboši Šmídovi a byl tam i vedoucí odboru. Podotýkám, ti vùbec takto nehovoøili. Peníze pro pøíští rok na tyto služby zdravotnictví zùstávají ve stejné výši, jako je tomu letos. Sám ještì budu jednat se zástupcem hejtmana, jestli to snad na nás není podraz, øekl starosta. Vìøí, že na krajském Zastupitelstvu zvítìzí nakonec zdravý rozum a že nadpolovièní vìtšina zastupitelù tyto služby nezruší. Také podle nìj je nepøedstavitelné, aby se obèané v nutných pøípadech obraceli o pomoc až do Znojma, nebo v lepším pøípadì do Ivanèic. Pokud by dál peníze pøece jen nestaèily, dá se v krajním pøípadì uvažovat o zkrácení èasu pohotovostních služeb, ale nemùže být øeè o jejich úplném zrušení. V dùsledku by to i zatížilo službu Rychlé záchranné pomoci, která je pøece urèená na úplnì jiné a mnohem závažnìjší pøípady. /tr/ Záhadný stroj je odhalen XXZáhadná technická pøíšera upoutávající již øadu dní pozornost na hladinì Týnského rybníka na Slatinách,za provozu vrèí na naftu a živí se bahnem. Køíženec Liazky, pontonu a jakéhosi poklopu z kompresoru je podle našich zjištìní sacím bagrem. Používá se zpravidla jen u vìtších rybníkù, tøeba i k oèištìní dna pøed nadcházejícím výlovem. Jak nám vysvìtlili vodohospodáøi, kaly a bahno se celkem pøirozeným pohybem sesouvají pod vodou do nejnižších poloh ke stavidlu právì tam, kde rybáøi pøi výlovech potøebují soustøedit své sítì. Aby se uvolnilo samotné stavidlo a nemuseli hledat ryby v sítích potmì v øídkém tekoucím bahnu, je možné rybnièní dno takovým velkým vysavaèem oèistit až na pevnìjší a schùdnìjší podklad. Vyvážení bahna mimo rybník podléhá zvláštním pøísným pøedpisùm, a tak se zpravidla jen pøelévá hadicí na odlehlejší místo nádrže. /pj/ Hlasy sèítali pod dozorem XX/Nová Ves/. Vzájemná øevnivost dvou politických subjektù si vyžádala o komunálních volbách sudího jak pøi fotbalovém utkání. V Nové Vsi si obì volební strany vymohly okresní dozor nad správným sèítáním odevzdaných hlasù a práci volební komise na místì ještì kontrolovala Dr. Chalupová z referátu vnitøních vìcí OkÚ Brno venkov. Sèítání pod jejím dozorem teprve pøineslo na vesnici klid. /tr/ Oslavanský vlastivìdný spolek bilancoval uplynulý rok XX/Oslavany/ Na valné hromadì èlenù oslavanského Vlastivìdného spolku, v klubovnì místního fotbalového oddílu, pøevládali u výroèního hodnocení èinnosti senioøi. Mnozí z nich se také už dlouhá léta vìnují historii zdejšího rosicko-oslavanského revíru. Jak nám øekli, jejich mládež ve všední dny na spoleèné sezení nemá èas, dojíždìjí do škol a zamìstnání,odkud se vracejí mnohem pozdìji. XXSpolek si dokázal svým zamìøením nalézt ty správné lidi. Sdružuje odborníky z oblasti geologie, historie a nadšence, kteøí mají povìdomost i vztah k minulosti a tradicím kraje. Z jeho iniciativy vznikala expozice hornictví a energetiky na místním zámku, tu postupnì zlepšuje a udržuje. Plynule se zabývá také publikaèní èinností a jeho èlenové v poslední dobì spolupracovali tøeba na vytváøení prùbìhu pøipravovaných cyklotras i na mnoha dalších projektech. XXJejich snahou je pøivést tento málo všeobecnì známý úsek osídlené krajiny do širšího povìdomí turistù a XXZa 24 hodin v pondìlí 28.øíjna hasièi v Jihomoravském kraji vyjíždìli ke 167 pøípadùm k odstranìní následkù vìtrné smrštì. XXHasièi odstranili pøes stovku vyvrácených a spadených stromù. Jeden kmen spadl na støechu chaty. Hasièi byli povoláváni k provizornímu zajištìní a odklízení zbytkù témìø padesáti poškozených støech, k vyvráceným sloupùm el. vedení i utrženým bilboardùm. V nìkolika pøípadech také zajiš ovali utržené èásti zateplení panelových domù, uvolnìná a padající okna a jednou provizornì upevòovali utrženou satelitní anténu. XXPøi výjezdech nebyl nikdo z obèanù ani zasahujících nabídnout informace zájemcùm o místní regionální zajímavosti. Region nese stopy pradávné historie, má krásné krajinné útvary i geologické zajímavosti. Pravidelné pøicházejí na setkání spolku èlenové nejen z Oslavan, ale napøíklad také z Babic a Zbýšova. XXZahájení valné hromady se ujal pøedseda spolku ing. Vévoda, který také po úvodních procedurách pøednesl zprávu o èinnosti spolku. Bilance vìtrné smrštì hasièù zranìn. Vichøice se zcela vyhnula okresu Bøeclav, odkud Hasièskému záchrannému sboru nebyla v souvislosti se smrští hlášena žádná událost. Nejvíc zásahù (58) - mìli hasièi v samotném Brnì. V okrese Brno - venkov vyjíždìli ve 41 pøípadech, 30krát zasahovali hasièi na Blanensku. XXNa likvidaci následkù vichøice se s jednotkami profesionálních hasièù podíleli také èlenové 19 jednotek Sborù dobrovolných hasièù. XXVichøice, která naštìstí pøinesla jen materiální škody, ukázala svou sílu i Znojemsku. Byla poškozeno nìkolik desítek stromù, elektrické vedení, železnièní tratì a nìkolik automobilù. /pol/ XXVelmi dùkladnì rozebrala své pùsobení za minulý rok hornická sekce, které se podaøilo rozšíøit expozici o další unikátní èást tìžního stroje. Velmi dobøe se jim osvìdèila spolupráce s hornickou nadací Landek Ostrava, která jim pøijala a zafinancovala tøi navržené projekty. Také jejich zásluhou v nejbližších dnech mùže vyjít nová publikace o historii oslavanské elektrárny a posledním z této XXKoncem minulého týdne došlo ke krádeži vloupáním do prodejny smíšeného zboží v obci Dobøinsko. Neznámý pachatel v noèních hodinách vnikl do zadní èásti obchodu tak, že pøeštípl møíž okna ve skladu. Uvnitø vyboural trezor a z nìj vybral hotovost 4500 Kè. Potom vypáèil dveøe ze skladu do prodejny a do kanceláøe, kde odcizil cigarety a z pokladny drobné mince. Zpùsobil škodu za Kè. tøetice je sborník Rosicko - oslavanský revír v datech. XXZ jednání vzešla zajímavá, originální myšlenka na vydání regionální vlastivìdné uèebnice. Podle pøedstav èlenù spolku by velmi dobøe pomohla pøímo místním školám v okolí udržovat vlastivìdné povìdomí také u dalších generací. Jak tuto nezištnou pomoc pøivítají uèitelé ze Základních škol, zatím nikdo neví. /pj/ Obèanské sdružení Rodièe proti drogám ve spolupráci se SŽ Klášterní nám. v MK uskuteèní vyhodnocení prací žákù a studentù s protidrogovou tématikou. Akce se uskuteèní v pátek 15. listopadu od hodin v jídelnì školy. Srdeènì Vás zveme. Z policejních záznamù XXZe soboty na nedìli došlo v Moravském Krumlovì na ulici Bøízová ke dvìma krádežím vloupáním. Zlodìj si vybral garáž a sklepní kóji. V obou pøípadech rozlomil cylindrické oboustranné vložky zámku. Ze sklepa si odnesl elektrickou vrtaèku a kotouèovou pilu. Z návštìvy garáže odcizil horské kolo. Zatím neznámý pachatel zpùsobil škodu za témìø korun. Vìc je v šetøení policie. /pol/ Nápovìda: axes, smile gades, AM Lyžaøská vìtrovka Hltavì pít Jinak (náøeè.) Èeský buditel Krýti Stovky Hlasitì se projevovat Pøistìhovalectví Sharmonizovat 12 kusù Osy (angl.) Neznámý pisatel Zanedbanì Vysavaè Urèení místa Lihovina z kvašené rýže Smát se (angl.) Oplocené místo Zn. TV stanice Iniciály filozofa Kanta 1. díl tajenky Osolený Hýøit (nápady) Vir Zdvoøile Ch. zn. boru 1000 kg Starat se Ženské jméno 2. díl tajenky SPZ aut Martina Tisková agentura Argentiny Øádnì Køest. jm. Hùlky Nula Podmínìný zápor Bratr Èeské èokoládovny Øadová èíslovka Anglièan Sud A sice Vyzkoušet Znìlka Somár Moravská metropole Um Paket Pcháè Èárka Zn. elekt. spotøebièù Tesák Výbušná látka Dovednost (zastar.) Zátopkovo jméno Takto Dát dohromady Nádoba na vaøení Cvièiti dravou zvìø Sny Slov. zvrat. zájmeno Tmavnul (bás.) Mužské jméno Ch. zn. dysprozia Hudební stupnice 1. pádová otázka Opustit jízdou MPZ aut Itálie Iniciály malíøe Massona Nebo (rus.) Podrobit dani Vodou oèistiti KØÍŽOVKA PRO VOLNÝ ÈAS V tajence naleznete Rudnického princip pro nositele Nobelovy ceny: Jen ten, kdo nìèemu stoprocentnì rozumí, to dokáže vysvìtlit tak,... (viz. tajenka).

5 Informaèní servis nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 Muchu znají jako Míšu XXSkupina uèitelek ze státù Evropské unie navštívila pøed týdnem také Slovanskou Epopej na zámku v Moravském Krumlovì. Pedagogové ze Španìlska, Itálie a sousedního Nìmecka týden sbírali a vymìòovali zkušenosti pøi výuce dìtí na Základní škole Loucká ve Znojmì. Jedná se o celoevropský projekt Socrates-Comenius do nìhož se tato škola již nìkolik let zapojuje. Jak nám øekla øeditelka Libuše Šuléøová, mìli zpoèátku obavy, jak návštìvu galerie pøijmou, ale hosté byli doslova nadšení velikostí pláten, provedením i pro nì nezvyklým námìtem. Uèitelky prožily ve chladném a nevlídném klimatu zámeckých prostor se zájmem pøes dvì hodiny. Zajímavì je, že Alfonse Muchu znaly, a to pod pojmem Míša pøedevším v souvislosti se známou francouzkou hereèkou Sarah Bernardovou. /pj/ Nábytek zmokl, ale prý pøežil XX/Mor. Krumlov/. Krumlovská obøadní síò, která byla bìhem léta promoèená deštìm, prý neutrpìla škody. Jak øekl starosta Bartolomìj Pitlach: Tam nikdo nenajde žádné znièení, mám dokonce posudek stolaøe - nábytkáøe poøízený na základì toho, že bylo na zastupitelstvu o znièení hovoøeno. Koberec je takøíkajíc po smrti možná dvacet let a mìl by se vymìnit. Nábytel vzhledem ke svému stáøí absolutnì nebyl ponièen! Obøadní síò je již v poøádku a stálo by za to uvažovat o jejím èastìjším využívání. Obøadù není v Krumlovì zas až tolik, proto by mohla být v budoucnu upravená na zasedací místnost a využívána také k jednání zastupitelstva, míní krumlovský starota. /tr/ Pøemístìní bude novou botou XX/Mor. Krumlov/. Krumlovské Informaèní centrum nezmizí dùkladnì schované pøed turisty u budovy Mìstské policie, jak bylo pùvodnì šibalsky naplánováno, ale ukryté bude úplnì jinde. V poslední chvíli ho prý zachránila š astná shoda okolností. Soukromá firma prodávající boty v obecních prostorách ruší svùj krámek naproti krumlovskému Gymnáziu. Na jeho místo chce radnice (podle zatím posledního rozhodnutí) pøestìhovat informaèní kanceláø, aby uvolnila své dosavadní pùsobištì okresním úøedníkùm. Tak se naopak krumlovské IC koneènì poprvé dostane dokonce na velmi rušné a frekventované místo. Hned vedle hospody Na rùžku, ale znovu z oèí veøejnosti. /pj/ Doklady osob a vozidel mají odklad ještì na pùl roku XX/Ivanèice/. Malý okres pobìží od nového roku také v Ivanèicích. Prostory pro jeho úøady jsou témìø pøipravené a jak nás v èase mezi starou a novou podobou samosprávy ujistil tajemník mìstského úøadu Jaroslav Horák, bude vìtšina okresních èinností ve mìstì skuteènì ke stanovenému datu. Pozdìjší termín stìhování byl urèený pouze správním agendám z rezortu vnitra, a to jmenovitì výroba dokladù jako jsou obèanské prùkazy, pasy a evidence obyvatel. Druhými jsou dopravnì správní agendy, tedy evidence vozidel a evidence øidièù. Oboje bylo zaøazeno do druhé etapy stìhování k 1. èervenci roku Z dosavadních okresních èinností tak v lednu zaèínají ve mìstì pùsobit napøíklad životní prostøedí, územní plánování, památková péèe, silnièní hospodáøství, èást sociální agendy, školství a samozøejmì živnostenský úøad. Takzvaný malý okres bude po dokonèení pøesunù v Ivanèicích pùsobit celkem ve tøech budovách. /pj/ Smlouva na Epopej je podepsaná XX/Mor. Krumlov/. Dodatek smlouvy s Prahou na setrvání Slovanské Epopeje v Moravském Krumlovì podepsala dosavadní radnice ještì pøed komunálními volbami. O setrvání zapùjèených pláten Alfonse Muchy v galerii krumlovského zámku se uvažovalo již od jara. Letošním rokem pøedchozí smlouva konèila, ale po návštìvì pražských radních bylo velmi pravdìpodobné, že expozice zùstane ještì nejménì jeden rok na svém místì beze zmìny. Praha si nové vhodné prostory do letošního roku nepøipravila, ale dosavadní radní chtìli celou záležitost definitivnì øešit až po komunálních volbách, aby tak nezavazovali pøíští pražské zastupitelstvo za horizont svého pùsobení. Obì mìsta se také nemohla shodnout na délce prodlužující smlouvy. Krumlovu se zdál jednoroèní termín pøíliš krátký. Teprve letní povodnì urychlily rozhodování. Pražská radnice zápasí s úplnì jinými starostmi, než mìla na poèátku léta. Jak nám øekl krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach, pøivezl v øíjnu nový návrh dodatku smlouvy s trváním na další dva roky. Rada mìsta tuto podobu ještì pøed koncem øíjna odsouhlasila a smlouva tak byla opìt prodloužená. Mìsto usiluje u správce konkursní podstaty i jednáním s ministerstvem kultury o dùstojnìjší podmínky na krumlovském zámku. /tr/ Restaurace POD HRADBAMI SPECIALITY ITALSKÉ KUCHYNÌ masa na lávovém grilu, italské tìstoviny, vína SPECIALITY ÈESKÉ KUCHYNÌ a široká nabídka káv, pohárù a dalších specialit Možnost poøádání oslav Na ulici Pod hradbami è.p. 170, Moravský Krumlov Rezervace na tel.: Otevírací doba: PO-ÈT , PÁ-SO Úèetnictví Burešová Vlasta nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví veškeré mzdové agendy zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x Burešová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov tel./fax: , mobil: Kulturní a sportovní programy listopadu Kulturní a informaèní centrum Ivanèice v hod. - Princezna Konvalinka. Divadelní pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky s dìtmi. Úèinkuje Divadlo Pohádka Praha. Kino Réna Ivanèice. Vstupné 30 Kè v hod. - Na jachtì do svìta. Pøednáška Jana Tomšíèka s promítáním diapozitivù. Kino Réna Ivanèice - malý sál. Vstupné 30 Kè v hod. - Strašidelný mlýn. Velká výpravná divadelní pohádka pro malé i velké. Úèinkuje J. Juriš ová, Z. Pluháèková, O. Liška, M. Veèerka a T. Masopust. Kino Réna Ivanèice. Vstupné 70 Kè Burza sportovních potøeb: 18. a až hod. - výkup zboží, až hod. - prodej, až hod. a až hod. - vrácení zboží. Kino Réna Ivanèice. Trampská skupina HALUZA ve spolupráci s TJ Sokol Padochov a sdružení Pooslavských osad poøádají muzikantskou sešlost VANDROBRANÍ 15. listopadu hod. Tramp session v hospùdce 16. listopadu hod. Hra pro drsòáky - HOMBRÁLIE hod. Šraml, muzika, taneèek, soutìže, piveèko, dlabanec Zahrají a zaspívají: HALUZA, MARANTA, Müller - Thurgau band, Rosa - cosli, Dým, Pupínci a možná další. Kanady nechte doma. Možnost noclehu v sále. Dobrovolné vstupné poslouží k nákupu postøiku na záchranu kaštanù. Tìšíme se na vaši návštìvu. Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov listopad - Výstava moravskokrumlovských výtvarníkù. Vystavují: Mgr. Helena Vanèurová, Jana Kováøová, Ing. Boøivoj Župa, Kamil Poul, Juraj Kováè, Miroslav Vlašín, Jana Vlašínová, Václav Koèí a Antonín Veselý. Galerie Knížecí dùm v hod. - Pøednáška Botanický prùvodce chránìnou pøírodou Moravskokrumlovska II. Pøednáší Mgr. B. Gruna a Mgr. P. Slavík. Galerie Knížecí dùm. Vstupné 20 Kè v hod. - Pøednáška Náboženství pravìké Evropy. Pøednáší Prof. Dr. V. Podborský, CSc.. Galerie Knížecí dùm. Vstupné 20 Kè v hod. - Koncert KPH - Musica Animae - zpìv, varhany, flétna. arní kostel. vstupné 80 a 50 Kè. Pøipravujeme: v hod. - Pøednáška Co v našem pravìku ještì nebylo aneb Krumlovský les vydává další svìdectví v hod Mrazík - pøehlídka tøíèlenných folkových kapel. Dùm dìtí a mládeže v Ivanèicích spolu s Ivanèickým pìveckým sborem a Základní umìleckou školou zve kulturní veøejnost na Benefièní koncert na téma Hudba z jevištì poøádaný 17. listopadu v hodin v Besedním domì v Ivanèicích. Dobrovolné vstupné bude vìnováno nìkteré z obcí ze zaplavených oblastí. Kulturní a informaèní støedisko Oslavany v hod. - Koncert folkové legendy Pavla ŽALMANA Lohonky. Dìlnický dùm, vstupné: 100 Kè ve hod. - Taneèní zábava se skupinou RELAX. Dìlnic. dùm ve hod. - Country bál se skupinou TREMOLO. Dìlnic. dùm. Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, tel.: , studium ètyøleté a osmileté poøádá do do hodin DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Zveme zejména žáky 5. a 9. tøíd základních škol, jejich rodièe, uèitele i všechny pøátele školy k volné prohlídce odborných uèeben, k shlédnutí výukových programù i k rozhovorùm s uèiteli školy. Tìšíme se na vaši návštìvu. Dùm dìtí a mládeže Moravský Krumlov v hod. - Lampiónový prùvod. Tradièním pochod Moravským Krumlovem se záøícími lampióny. Na loriánku spoleènì pøivítáme pána podzimu a pokusíme se spojenýma rukama obejmout kapli. ZŠ Vémyslice poøádá pøehlídku vítìzù regionální pìvecké soutìže LYRA v hodin v kinosále v M. Krumlovì Úèinkují: Pavel Vejvalka (ZŠ Ivanèická MK), Anna Žáková (ZŠ Klášterní MK), Tereza Trachtulcová (ZŠ Višòové), Pavel Votoupal (ZŠ Dolní Dubòany), Nikol Dvoøáková (ZŠ Vémyslice), Eva Èemerková (ZŠ Vémyslice), Marie Hlávková (ZŠ Višòové), Zina Hrubá (ZŠ Klášterní MK), Jitka Cafourková (ZŠ Ivanèická MK) a finalisté letošního roèníku. Hudební doprovod skupina M. BLOK. Klub èeských turistù Ivanèice Poslední puchýø ÈR v Polièce. Zájezd odb. 1. brnìnské, vede J. Bílý, tel.: Nový Hrad u Adamova. Sraz v 8.45 hod. v hale hlav. nádraží v Brnì, do Adamova v 8.55 hod., návrat odpoledne. Trasa 10 km. Vede Ing. A. Moravec - pøedseda KÈT Ivanèice Vycházka na Jalovec. Odjezd z Ivanèic BUS v 6.30 hod., pøestup v Tetèicích na vlak v 7.20 hod. do Tøebíèe (prohlídka židovské ètvrti). Trasa 18 km. Vede p. Bláha a p. Bednáøová Odpolední vycházka do okolí Ivanèic. Sraz ve hod. u mostu na Malovansku. Vede p. líèek. HYPOTÉÈNÍ ÚVÌRY koupì, rekonstrukce, výstavba bytù BEZÚÈELOVÉ PÙJÈKY do Kè bez ruèitele Tel.: Program kin KINO RÉNA IVANÈICE tel.: ve hod. DOST ve hod. PAVOUÈÍ TEROR Hororová komedie USA, èeské titulky ve hod. PLUTO NASH ve hod. AUSTIN POWERS GOLDMEMBER KINO MORAVSKÝ KRUMLOV tel.: v hod. HARTOVA VÁLKA Váleèné drama USA, èeské titulky v hod v a hod. MINORITY REPORT Sci-fi thriller USA, èeské titulky v hod. MUSÍM TÌ SVÉST Èeská hoøká komedie v hod v a hod. VZOREC PRO VRAŽDU Krimi film USA, èeské titulky KINO OSLAVANY tel.: v hod. NEJHORŠÍ OBAVY v hod. MINORITY REPORT Sci-fi thriller USA, èeské titulky v hod. 40 DNÙ A 40 NOCÍ v hod. MUSÍM TÌ SVÉST Èeská hoøká komedie Zmìna programù vyhrazena Správce konkurzní podstaty vyhlašuje veøejné výbìrové øízení na prodej nemovitostí zapsaných na LV è. 599, okres Znojmo, obec Bohutice, bývalý penzion ADRIA Podmínky prodeje: Nejvyšší nabídce, platba nejpozdìji pøi podpisu smlouvy. Písemné nabídky nutno doruèit do na adresu SKP v zalepené obálce s vyznaèeným textem: výbìrové øízení 40 K 93/2001 Správce si vyhrazuje kdykoliv zmìnit podmínky prodeje, odmítnout všechny došlé nabídky bez udání dùvodu, nevybrat žádného zájemce, èi prodej zrušit. Bližší informace poskytne správce konkurzní podstaty JUDr. EVA ONDRÁÈKOVÁ, advokát, Mendlovo nám. 17, Brno, tel./fax: 05/ , eva Hotel EPOPEJ v Moravském Krumlovì pøijme: ÈÍŠNÍKY SERVÍRKY POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNÌ tel.: , MK ,

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Izolace šikmých støech je problémem mnoha stavebníkù UHLÍ STAVEBNINY SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 98 Soupis událostí za øíjen 2002 Pozorní spoluobèané a dlužno podotknout i poctivý, našli a odevzdali na MP v jednom pøípadì mobilní telefon a v druhém dámské jízdní kolo. V obou pøípadech byl zjištìn majitel a vìci vráceny. U ZŠ Ivanèická byla sražena vozidlem školaèka. Aèkoliv již byla na pøechodu pro chodce a v tu dobu øídil provoz strážník MP, øidiè osobního vozidla nerespektoval pokynù strážníka, ani povinnost zastavit a dát pøednost chodcùm. Na svou obhajobu uvedl, že byl natolik oslnìn sluncem, že nic nevidìl - a pøesto jel! Dìvèe vyvázlo naštìstí jen s otøesem a odìrky. Øidièe èeká správní øízení na referátu dopravy, kde celou vìc pøedala pøivolaná dopravní policie. Strážník MP ihned po zajištìní øidièe poskytnul dìvèeti první pomoc a odvezl jej k lékaøi. Zam zmínku stojí odlapení kuøáka travièky ve støedu mìsta a to pøímo na dìtském høišti. A aby toho nebylo málo, tak ráno v pùl osmé. Takovou mìl velkou chu. V èásti mìsta na Kavalírce v tamním hostinci vysypali sklenìnou výlohu výteèníci, když se asi Ing. Vladimíra Hladíková ( , XXV posledním desetiletí, i díky revoluci v roce 1989, se u nás objevila spousta nových stavebních materiálù. Nìkteré z nich jsme døíve ani nepotøebovali, o nìkterých stavebníci jen snili. Mnoho z nás si urèitì pamatuje na doby, kdy se u nás mohly stavìt jen domky s plochými støechami. Po revoluci zase stavební úøady na venkovì vyžadují jen støechy šikmé. Je škoda nevyužívat prostor, který se nám nabízí na pùdách tìchto domù. XXZde však nastává pro mnoho stavebníkù problém. Zatímco dobøe postavit cihelnou zeï a omítnout ji umí mnoho lidí, zbudovat správnì podkrovní místnosti zvládá jen málokdo. Èasto se v našich stavebninách setkávám se zákazníky, kteøí toho o materiálech pro suchou výstavbu pøíliš nevìdí. Konstrukce podkroví musí být vybudována opravdu správnì, protože prostor, který se jednou zakryje, již nejde kontrolovat, zda v nìm není vlhkost, od které se mùže poškodit vazba støechy. Nìkdy mùže zkondenzovaná voda prokapat až do místnosti pøes sádrokartonové stropy. Pro zaizolování šikmé støechy nestaèí pouze nacpat izolaèní hmotu, ale musí se vytvoøit skladba tepelné izolace a dvou folií. XXProè se pøisuzuje foliím taková dùležitost? XXProtože provlhlá tepelná izolace nemá témìø žádný Pojistné hydroizolaèní folie: Nicofol speciál - bezdotykové, odvìtrají 60 g vodní páry na m 2 /den Nicofol 105 Nicofol 110SE Nicofol 140SE Nicofol HP - dotyková, odvìtrá 1000 g vodní páry na m 2 /den Nicofol MULTI - dotyková, odvìtrá 400 g vodní páry na m 2 /den Parotìsné folie: Nicobar speciál - propustí max. 0,9 g vodní páry na m 2 /den Nicofol propustí max. 0,7 g vodní páry na m 2 /den Nicofol SUV - propustí max. 0,5 g vodní páry na m 2 /den Nicofol propustí max. 0,4 g vodní páry na m 2 /den Nicofol 170 SE - propustí ménì než 0,01 g vodní páry na m 2 /den nemohly dohodnout, kdo z nich zaplatí útratu. Majiteli vznikla nìkolikatisícová škoda. Asi za týden se celá vìc opakovala. S tím rozdílem, že tentokrát žádný štamgast se k vìci nedoznal. Vše tak øeší PÈR s podezøením na trestný èin z dùvodu výše zpùsobené škody. Majiteli asi doporuèíme výlohy zazdít. V souvislosti s volbami se nám rozmohl nešvar léèit si srdéèko popsáním papíru s ne zrovna publikovatelnými texty. To vše anonymnì odloženoa z pochopitelných dùvodù i nepodepsáno. Na ul. Komenského v èísle 145 v pùdních prostorách pospávala šípková Rùženka již v podveèerních hodinách. A to tak hlasitì, že byla nájemníky pøivolána MP. Ta zjistila, že dotyèná posilnìna alkoholem zde odpoèívala natolik chlapsky, že z toho šel až strach. Tentýž pøípad, jiný aktér - tentokrát muž (až z daleké Kadanì). Také znaven, usnul na sídlišti v šestém patøe na chodbì. Zde museli strážníci pøivolat záchranku. Jakmile byl tento muž pøedán do odborné péèe, zkolaboval. Byl pøevezen do nemocnice. tepelný odpor - tu vlastnost, pro kterou ji do støechy dáváme. Dnes lze vidìt na našem trhu celou øadu folií rùzných cenových hladin a rùzné kvality. Vybudování podkroví stojí nemalé peníze a zkušenosti již potvrdily, že se nevyplatí pùdní vestavby øešit nekvalitními materiály, které ve vìtšinì pøípadù nedosahují nezbytných parametrù. XXJaký typ folie tedy zvolit pro støešní krytinu? XXMohou to být pojistné hydroizolaèní folie. Ty jsou, pokud možno, co nejlépe propustné pro vodní páry (tzv. difúzní folie). Mají chránit tepelnou izolaci a podkroví proti vnikání vody, vlhkosti, snìhu a prachu. Dokáží však svými vlastnostmi odvìtrat pøípadnou vlhkost z izolace, která mùže vzniknout kondenzací vodních par, které se do ní dostanou z obývaného prostoru. XXDøíve se používalo bednìní s lepenkou a na nì støešní tašky, to už dnes nestaèí? XXTento zastaralý zpùsob se už dnes nepoužívá z nìkolika dùvodù. Konstrukce je zbyteènì tìžká, pracná a støecha nedýchá. Dostane-li se pára zevnitø do izolace, nemá možnost vyvìtrat ven do venkovního prostoru. Pøi použití kvalitní pojistné hydroizolaèní folie odpadá bednìní, folie dobøe propouští páru V Supermarketu ALBERT byly personálem opìt chyceny dvì lapky, které si chtìly vynést z obchodu zboží v celkové hodnotì cca 100 Kè. Stálo je to každou tisícovku blokové pokuty od pøivolaných mìstských strážníkù. A opìt jsou tu tolik nechvalnì známé krádeže vloupáním. Jednou do vozidla, které stálo v noci zaparkováno u jednoho noèního podniku v našem mìstì. Ztratil se mobilní telefon, kožená bunda, autorádio a kabelka s hotovostí cca Kè. Z uzamèeného sklepa na Sídlišti zmizela tøi horská kola v celkové hodnotì cca Kè. V této souvislosti MP žádá spoluobèany, kteøí si všimli v noci z 18. na na sídlišti a v okolí podezøelých osob na horských kolech, èi jedné osoby s více koly, aby tuto skuteènost oznámili na MP. A z noèního života: Druh s družkou øešili své osobní problémy tak razantnì, že družka musela být odvezena do nemocnice k odbornému vyšetøení. Druh se sám dostavil na MP, když se doslechl, že jeho družku odvezla záchranka. K celé vìci podal vysvìtlení. Tento pøípad bude mít ven do prostoru pod taškami a zároveò nepustí dovnitø vlhkost z venku. Mìla by být odolná proti roztržení èi prošlápnutí pokrývaèem pøi montáži støešní krytiny. Dostateèná pevnost zabezpeèí odolnost proti únavì materiálu. olie by se nemìla dodateènì protáhnout, nesmí totiž ležet na tepelné izolaci. Mezi folií a izolací by mìla být mezera minimálnì 2 cm. Na folii se totiž vlivem rozdílných teplot venku a vevnitø sráží voda, která musí být odvìtrána ven. Kdyby folie ležela na tepelné izolaci, všechna vysrážená voda by se do izolace vpila. Mokrá vata už neizoluje. Zkuste jít v zimì ven v mokrém kabátì. XXJak lze ochránit stropní konstrukce pøed vnitøní vlhkostí? XXJsou to parotìsné folie, které se kladou ze strany místnosti na tepelnou izolaci. Mají zabránit pronikání vodní páry do tepelné izolace a tím kondenzaci vody do dalších vrstev støešní konstrukce. Všude v interiérech, kde je pobyt lidí, kde se vaøí, zalévá a koupe, vzniká vodní pára, která stoupá vzhùru do stropní konstrukce. Parotìsné folie musí být provedeny mnohem peèlivìji, než folie hydroizolaèní. Spoje folie se proto musí velice dobøe utìsnit speciálními lepicími páskami. V žádném pøípadì nestaèí kanceláøská páska, nebo vodní pára pronikne i tou nejmenší skulinkou. Závìrem bych chtìla dodat, že našim zákazníkùm nabízíme kuchaøku, jakou folii použít a jak ji správnì namontovat. Z širokého sortimentu stavebních folií pomùžeme zákazníkùm vybrat tu nejvhodnìjší vzhledem k požadované kvalitì a cenì. XXDìkuji za razhovor /abé/. MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV IN ORMUJE dohru minimálnì pøed pøestupkovou komisí. Nebude-li vìc pøekvalifikována jako ublížení na zdraví. Na námìstí, tam to také žije. Napøed se pije, pak se neplatí a když už hosté odchází, tak sype se sklo. Tak to øeší dva výteèníci, když øekne se jim, že už toho mají dost. Všemu je na vinì opilost. I zde bude mít celá vìc dohru u pøestupkové komise Dlužno na stranu tìchto dvou výteèníkù uvést, že vše druhý den vyrovnali, ale to již byla lítost pozdní. V osadì Rokytná nezvládl øidiè osobního vozidla své konì pod kapotou a snad už únavou (stalo se tak ve 3.30) pøerazil jediný sloup, který mu stál v cestì pøi prùjezdu první køižovatkou u hostince. Sloup byl døevìný, snadno se vymìní, ale to vozidlo, to už asi žádný automechanik dohromady nedá. Mluvíme tu o štìstí, že jako zázrakem se nikomu ze tøíèlenné osádky vozidla nic nestalo. Ani škrábanec. Za to však penìženka øidièe to pocítí dosti výraznì. Vše doøešila pøivolaná dopravní policie. Pokraèování pøíští mìsíc... /MP/ Øádková inzerce Soukromá øádková inzerce: ZDARMA Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè (cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu) tel./záznamník: , fax: sms: Komerèní inzerce Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.: Profesionální chemické èištìní vozidel, kobercù a èalounìného nábytku - Ivanèice, u autobazaru Ivacar. Provoz zahájen 16. øíjna. Tel.: Provádíme veškeré stavební, klempíøské, zámeènické a sádrokartonáøské práce, zateplování domù a budov. Klempíøství Michal iala, Bohutice 22. Tel.: , Koupím DB nebo byt v OV 2+1 v Ivanèicích. Pøímé jednání. Tel.: domek v Ivanèicích a okolí, vjezd, prùjezd. Tel.: , nebo Š nebo Rapid, 5 rychl., v dobrém stavu, bez koroze, do Kè. Tel.: na GAZ M461 rumunské výroby zadní i pøední nápravu i s koly. Tel.: pøedváleèný motocykl nebo rùzné díly i drobnosti. Dále dobovou literaturu, fotografie a rùzné staré reklamní cedule. Zn: Sbìratel. Tel.: el. motor 0,75 kw a 1,1 kw, ot. a menší remosku v dobrém stavu. Tel.: levé panelákové dveøe 80 cm ze 2/3 prosklené - 2 ks. Okolí MK a Tøebíèe - pøijedu. Tel.: vèelí vosk, cena Kè za kg. Tel.: Prodám RD starší, velký v Miroslavi, opravy nutné, nebo vymìním za menší RD nebo DB v MK. Cena dohodou.tel.: , veèer. RD 2+1 v Oslavanech, vhodný i na rekreaè. úèely. Zahrádka pøed i za domem, hospodáøská budova, plyn u zahrady. Tel.: SK Peugeot 405 1,8i, r.v. 93, sedan, stø. metal., klima, el. pø. okna, tón. a kód. skla, støešní nosiè, servo, ABS. Druhý majitel, koupeno v ÈR, pùvod doložím. Cena Kè. Tel.: Tøebíè VAZ 2105, r.v. 85, najeto 100 tis. km, dobrý tech. stav, nové blatníky, prahy a výfuk + ND. Cena Kè. Tel.: nebo MZ150, r.v. 89, STK 1/04, cena Kè. Tel.: použité støešní okno, vhodné na vùz Š Cena 300 Kè. Tel.: , do 20 hodin. Vyhøívané, tonované pøední sklo na ord Escort, r.v Odstranit. drobná teèka. Levnì. Tel.: støešní nosiè zn. Neumann na renault 19 nebo Schamade. Nevyužitý, perfekt. stav, PC Kè, prodám za Kè. Tel.: Tøebíè pøívìs za os. automobil. Tel.: kultivátor MS16 s pøísl., cena dohodou. Sporák Elektrolux - 4 plot., peèící trouba a gril (trouba na sušení ovoce). Cena dohodou. Tel.: , po 19. hod.. kladívkový šrotovník tov. výroby, témìø nový. 8m 2 èerný kabøinec 10x20 cm. malotraktor na dodìlání. Dvoupíst. kompresor bez nádrže - 380V. Postøikovaè 10 l - umìl. hmota. 3ks kanystr 10 l. 4 ks stavební kozy, 8 ks kozy 100x80 cm. Pøenosnou sušárnu ovoce komb. s udírnou. Tel.: kamna zn. Petra, cena 500 Kè. Tel.: , po 18. hod.. bodák z druhé svìt. války nìmecké znaèky Mauser. Cena dohodou. Tel.: , jen sms. bøezové metly, kovový vál k Teøe-Vari a dva staré cepy. Levnì. Tel.: Total-gym 1000, málo použ., PC 7.300, nyní Kè, pøi rychlém jednání sleva 10%. Cvièební stroj na roztah. nohou, vhodné pro gymnasty, bojová cvièení, cena Kè. Cvièební stroj Stepper, málo použ., PC 4.500, nyní Kè. Lyžáky vel. 3, 4, 5, dvoj i ètyøpøezkové, cena Kè/pár. Možno vyzkoušet. Lyže vè. vázání, nìkolik párù, délka cm, cena Kè/pár. Tel.: 606/ , po 18. hod.. mech. psací stroj Optima, široký válec, cena 800 Kè. Novou kapesní kalkul. s tiskárnou Casio, cena 600 Kè. Nepouž. sadu bezpeè. šroubù AEZ diskù kol, vhodných na Š avorit a orman do r.v. 93 (úkos), cena 500 Kè. Tel.: pianino, cena Kè. Tel.: mix Behringer 2804, cena Kè, klávesy KORG X5D, cena Kè, klávesy Roland U20, cena Kè, RAK efekty, v 55 cm, hl 50 cm, cena Kè. Tel.: 604/ baskytaru Vavrik Strimer Standard 5ti strunná, cena Kè a baskytaru Ibanes SR400 JB, 4strunná, aktivní elektronika, cena Kè. Tel.: kotouèový magnetofon B 101 stereo, bedny a kotouèe. Vše za 1500 Kè. Tel.: subwoferový box domácí výroby, neosazený za 500 Kè, osazený s úplnì novými repro prùm. 30 cm. za Kè. k tomu možno i zesilovaè 2x80 W za kè. Tel.: St. ložnici, r.v. do 50 let, st. šicí stroj Lada. cena dohodou. Tel.: pánské prošív. kabáty, cena 150 Kè/ks 1 prošív. kalhoty, cena 250 Kè. A 10 l demižon za 100 Kè. Tel.: nové péøové prošívané deky. Tel.: štìòata bernardýnù, leonbergrù, bieglù a kavalír king Charles španìlù. Bez PP po rodièích s PP. Odèervená, oèkovaná. Tel.: Kupte si krásné, hravé Dášenky - štìòata èistokrev. foxteriérù hrubosrstých s trikolórou bez PP, oèkovaná, odèervená. Ihned k odbìru. Tel.: , nebo korely a andulky. Tel.: Miroslav živá, nebo zmrazená myší holátka, cena 3,50 Kè/ks, pøi odbìru vìtšího množství pøivezu. Tel.: po 18. hod.. jat. králíky. Tel.: jat. králíky. Tel.: M. Víner, Údolní 36, Miroslav. Rùzné Rád bych poznal svobodnou bezdìtnou dívku menší štíhlé postavy kolem 28. let, která také hledá tu svou pravou lásku. Tel.: Hledám jakoukoliv práci v okolí Znojma. Tel.: Sbìratel hledá stará rádia, elektronky a literaturu z poèátku rozhlasu. Tel.: Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: , , fax: ZRCADLO 722, Soukromá øádková inzerce: tel./zázn.: , sms: Pøíjem komerèní inzerce, grafická pøíprava, sazba a distribuce: Marek Peèer, tel.: Osvit a tisk: TMK tiskárna Moravský Krumlov, Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: , fax.: , Vydavatel neodpovídá za pravdivost a. obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Nevyžádané materiály se nevracejí. Náklad kusù, uzávìrka èísla 21/2002: 19. listopadu Registrace MK ÈR E Výtisk zdarma.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč - ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 NEMOVITOST: Byt číslo č. 548/9 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad, k.ú. Náměšť nad Adresa nemovitosti: Náměšť nad, Husova č.p. 548 Vlastník

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 NEMOVITOST: Byt č. 550/7 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou Adresa nemovitosti: Náměšť nad Oslavou, Husova

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012 Toyota Avensis 5dv. 2,0 D-4D 125 Terra RZ VIN Èíslo TP Pùvod vozidla Uvedeno do provozu Stav tachometru Poslední servisní kontrola datum / km Platost STK Karoserie Zdvihový objem / Výkon motoru Palivo

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

momentem je stále chybìjící vyjádøení o úèasti státního rozpoètu na této nemalé èástce. Tøetím problémem

momentem je stále chybìjící vyjádøení o úèasti státního rozpoètu na této nemalé èástce. Tøetím problémem ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO21 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více