ZRCADLO20 ZRCADLO. Zkolabuje promìna okresù na poèítaèové síti? Máme po volbách...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRCADLO20 ZRCADLO. Zkolabuje promìna okresù na poèítaèové síti? Máme po volbách..."

Transkript

1 ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO20 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Máme po volbách... XXJe po všem. Rozhazování lízátek, autogramiády, pøeplnìné schránky volebních programù, poletující anonymní pozdravy i pøelepování letáku letákem. XXPo prvním kole senátních voleb na Znojemsku mìl jasno jen jeden muž. Nìkteøí nemìli jasno ani po víkendu a stále krmili domovní schránky volebními agitkami, ale i strojopisnými pracemi proè nevolit Železného. XXPøíprava jednotlivých stran a sdružení na komunální volby pøinesla také øadu pøekvapivých momentù. Nìkde pøekvapila nová nezávislost nezávislých, jinde okouzlující vize v duchu ètyøicetileté tradice, èi naprosto nesmyslné a nedosaèitelné cíle. XXVolba nových Zastupitelù neš astnì, nebo snad zámìrnì vhozená do dušièkového víkendu pøivedla k urnám necelých 45 procent možných volièù, což je sice o nìco míò, než pøed ètyømi roky, ale i tak to staèilo k vylíhnutí nových bojovníkù. XXVolby pøinesli Moravskému Krumlovu další rekord. Zatím co, jinde byly známi výsledky už v sobotu odpoledne, v jedné z osmi volebních komisí v Moravském krumlovì se podaøilo sèítat hlasy až do nedìle, do brzkých ranních hodin. To už jinde dávno slavili. Snad pøílišná peèlivost. XXJe po volbách. Složení nových Zastupitelstev už známe. Starostenský post musí byt dle zákona obsazen do dvou týdnù od voleb. Na pøíští týden tedy budou svolány ustavující schùze Zastupitelstev, na kterých by mìla probìhnout volba radních a starostù. XXJe po volbách. Známe vítìze i poražené. Zøejmì všechny však budeme ještì dlouho vídávat. Z výloh obchodù, vytrýn i z krabic u domovních schránek. Dle tradic nejdøíve zmizí portréty tìch, kteøí neuspìli. Vítìzùm šprýmaøi pøimalují fousy, èertí rùžky, pihy a kdoví, co ještì. XXJe po volbách. Schovejme si programy všech vítìzù a obèas do nich nahlédnìme, zda nám zase nelžou... /abé/ Zkolabuje promìna okresù na poèítaèové síti? XX/Moravský Krumlov/. XXNejvìtší stìhování úøedníkù v poslední dobì a možná vùbec v celé historii, má zaèít již za mìsíc,16. prosince. Okresní úøady se stìhují do novì pøipravených prostor vybraných mìst, kde budou ve funkci malých okresù vykonávat až osmdesát procent své dosavadní agendy. Zda je tato zmìna krokem kupøedu, a nebo do tmy, ukáže teprve budoucí praxe. XXKlášterní komplex krumlovské radnice se v letošním roce zvìtšil o celé jedno patro asi padesátimetrové budovy. Pøedání nových kanceláøí nejménì pro pìtadvacet úøedníkù probíhalo pøed termínem již v pátek 25. øíjna. Krumlov se tak zaøadí mezi mìsta, která zahájí celý pøidìlený rozsah agendy již od 1. ledna následujícího roku. XXDosud pobíhají ještì dodateèné úpravy vzhledem k tomu, že si napøíklad dopravní referát navymýšlel výklenky, které by mu lépe vyhovovaly jako pøepážkové pracovištì. Mìla by se tím podle nich zlepšit obsluha. Pøestavba a rozšíøení historické budovy si tak v Krumlovì vyžádá èástku kolem pìti milionù korun. Úèet zatím není uzavøený a definitivní èíslo se mùže vyšplhat daleko výš. XXNové,prosvìtlené a prostorné místnosti se mají úøedníky zaplnit do konce letošního roku. Po jednání dosavadního OkÚ Znojmo a krumlovské radnice bylo rozhodnuto, že stìhování zaène v posledním pøedvánoèním týdnu. Každý úøedník si doveze svou židli, ale také poèítaè s programovým vybavením, který je k výkonu svìøené práce zapotøebí. XXS dalším utrácením za nábytek, lednièky a vaøièe mìsto zatím nepoèítá. Starosta vìøí, že k poøizování tìchto potøeb vùbec nedojde a že k Novému roku všechny základní vìci musí být nachystány. Pro pøíští rok je ze zákona dán další pøísun financí a do Krumlova by tak mìlo pøijít ještì sedm milionù korun. Peníze je možné použít na obnovu, vybavení a pro potøeby v poèítaèové síti. Ta bude nejzáludnìjší zkouškou. Rozvody poèítaèových sítí jsou v celé budovì natažené spolu s rozvodem telefonù. Poèítaèe mají také svùj okruh elektropøípojek oznaèený odlišnou barvou zásuvek. Je to otázka pouze zapojení, XX/Oslavany/. Zprávu o tøetím a posledním odstøelu vzdorovité oslavanské haldy popela jsme minule získávali až pøi uzávìrce pøedchozího èísla novin. Jak nás následnì doplnil jeden ze ètenáøù, doslova dìsivì š astná zpráva z údajnì perfektnì zabezpeèeného odstøelu mnohým i zodpovìdným osobám tak nìjak unikla. Rádi se s vámi o jeho nevšední zážitek Krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach v nové nástavbì radnice øíká starosta. Co se týèe úøedních dokladù, øeší si informaèní sí samo ministerstvo vnitra. Radnice chtìly zavést takzvané úøednické prázdniny na stìhování a hlavnì na zprovoznìní informaèních sítí. Mìly být od poèátku roku do poloviny ledna, ale tento návrh zatím celostátnì neprošel. Nejvìtším problémem urèitì nebudou židle a lejstra, ale z tøetího odstøelu rozdìlíme. XXJe støeda 23. øíjna V podstatì obyèejný pracovní den. Tento se však bìhem nìkolika okamžikù mìní na dlouho nezapomenutelný. Do pùl ètvrté zbývají necelé tøi minuty, když mì kolega Petr volá na mix, a se jdu podívat na odstøel. Minule to bylo nic moc, možná to dnes bude lepší, dodává a já šlapu tìch pár schodù nahoru za ním, nebo z mixù je opravdu skvìlý výhled. Myslíš, že to bude dneska? ptám se Petra jo je to tutový, ještì tam nìco dodìlávají. Zaostøuji tedy zrak do poloviny haldy, kde dvì postavy strhávají zadržené pilíøe strusky. Vždy to jsou dìcka. Blbost, kde by se tam vzali za chvíli to bouchne. Vyvrací má slova Petr. Já bych øekl podle pohybù, že to musí být kluci, snažím se Petra pøesvìdèit, ten mi to však opìt vyvrací. To tì jen klame ta vzdálenost. XXNáhle náš rozhovor ruší obrovská rána. Velká ruèièka se pøehoupla na tøicátou minutu. V hustém mraku prachu, jenž obaluje haldu, matnì rozeznáváme dvì postavy letící dolù. To fakt byli kluci poèítaèe, bez kterých vìtšina základních úkonù dnes prostì nefunguje. Nikdo proto nedokáže dopøedu spolehlivì øíci, jak se velké stìhování úøadù podaøí zvládnout. Rozsah úøednického aparátu se zrušením okresù nijak nezmenší. Naopak mùžeme oèekávat, že s postupem èasu další noví úøedníci naleznou svou tichou a pohodlnou židli. /pj/ Odstøel na haldì pøežily dvì dìti udivenì pronáší Petr. Já také nevìøím svým oèím. Naše nechápavé myšlenky pøerušuje až smrš kamínkù, jenž dopadá na støechu mixù. XXBìhem pár minut se ve stráni od haldy vynoøují dvì postavièky na kolech. Teï víme stoprocentnì, že jsou to dva kluci. Zastavují asi sto metrù od haldy, oprašují se a urèitì i lapají po dechu. Zde se zdržují asi deset minut a my nevìøíme tomu, že o nich doopravdy asi nikdo neví. Poté projíždìjí kolem nás, a Petr na nì køièí: To bylo o fous, co? Jeden se na nás podívá a pøikývne. Jeho vydìšený, k smrti bledý výraz v tváøi však asi dlouho nezapomenu. XXJe zarážející, že tito dva kluci si v klidu projeli kolem davu pøihlížejících, i tìch jenž si odstøel objednali a zabezpeèovali. Vždy vše bylo dokonale zabezpeèené, dokonce byla zastavena i doprava na silnici pod haldou. Nezbývá, než položit si otázku. Je toto vùbec možné? Daniel Juríèek XXKluci, ozvìte se nám do redakce, rádi si váš zážitek poslechneme. Urèitì vás neprozradíme (ani rodièùm). Umíme mlèet. /redakce/

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Výsledky komunálních voleb v regionu zamíchaly složením vìtšiny radnic v Moravském Krumlovì Nezávislí Nezávislí Nezávislí Mor. Krumlov Ivanèice Obchodní dùm Oslavanská ul. tel.: tel.: dvoulùžka od 5.425,- válendy od 1.880,- sedací soupravy od ,- matrace kuchyòské linky (délka 180 cm) od 7.990,- obývací stìny velký výbìr levných kobercù Rozvoz zboží zajištìn -5% Trefil Stanislav Procházka Pavel Žáková Yvona, Ing Kudrová Daniela, Ing.arch. Vašíèek Karel, Mgr. Šlapanský rantišek, Ing. Lang Vladimír, Ing. Šedrla Jan Vyoral Ludvík, MVDr. Štulík Ladislav Utinek Dušan, Ing. Ziegler Boøivoj, Mgr. Pitlach Bartolomìj Bartejsová Eva, MUDr. Strieglerová Marie, PhamDr. Èerný Josef Tøetina Tomáš, Mgr. Sklenský Zdenìk Župa Boøivoj, Ing. Ptáèek Jaroslav, Ing. Valachová Marie v Miroslavi, NK, NK, NK, NK, NK, NK, NK, US-DEU, NK, US-DEU, NK, US-DEU, NK, US-DEU, NK orman Augustin, Ing. Salát Robert Plechatý Martin, Ing. Chudobová Andrea Pitauer Josef Oliva Pavel, Ing. Pivoda Jiøí, Ing. Volf Roman Hrubý Vlastimil Mikulka Drahoslav Ambrož Stanislav Kopeèková Jarmila Rùsková Irena Dostál Libor, Mgr. Šimša Jaromír v Oslavanech Holý Jan Ján Ludìk Horák Ladislav, Mgr. Beránek Jindøich Malá Jana ic Pavel Vanìèek Václav Bureš rantišek Aldorf Vít Doøáková rantiška, MUDr. Kocáb Ivan, PhDr. Rùža Miloš Hrubeš Jaromír, Ing. Sedláèek Ivan, Ing. Adam Vlastimil Holáò ilip, MUDr. Jedlièka Jan Musil Miloš, Mgr. Horák Petr, Mgr. Kalenda Vítìzslav Stanìk Svatopluk v Ivanèicích Ivan. Ivan., NK, NK, NK S. nezávislých S. nezávislých S. nezávislých Adam Vojtìch, MUDr. Pospíchal Jaroslav Skála Radoslav Peška rantišek Tylè rantišek Archmanová Eva, MUDr. Hándl Václav, MUDr. Mucha Zdenìk Sládek Roman, Ing. Nìmec Otmar, Mgr. Šlapanský Luboš, MVDr. eith Erik, Ing. Matoušková Marie, JUDr. Martínek Petr, Ing. Matušina rantišek, MUDr VÁNOÈNÍ SLEVA PØI NÁKUPU NAD Kè Znojemský radní svítil krumlovským volièùm? XXPane Plíšek dìkujeme! Bez vás by jsme všichni asi nadobro žili potmì. XXVáš zajímavý leták do krumlovských poštovních schránek došel a mnohé volièe jistì pøesvìdèil tak, že pøestali sledovat mozek zabíjející seriály v televizi, pøerovnali si v hlavì vaše informace a šli volit. Vždy právì zásluhou takových, jako jste Vy, byly senátní volby na Znojemsku rozhodnuté už v prvním kole zdrcující volební úèastí pøes sedmatøicet procent! A to je jistì nenapodobitelné. XXNikdo asi nepochybuje o bezvadných charakterových vlastnostech dosavadního senátora Milana Špaèka. Je to hluboce lidský èlovìk. Pomoc potøebným a lidem v tíživé situaci je spolehlivou cestou do nebe, ale jak i vás asi už volièi pøesvìdèili, nemusí to platit do senátu. XXVolièe mohla daleko víc povzbudit druhá strana vašeho letáku, kde se jakoby snažíte natírat špínou XXVyprázdnìné chodby a ticho posvátné, až stísòující. Tak vypadala nejen krumlovská radnice hned v pondìlí po komunálních volbách. Výsledkù voleb se možná zalekli i samotní volièi. Viditelnì chybìl obvyklý ruch i skupinky obèanù, kteøí si v jiné úøední dny daleko èastìji chodí vyøizovat své úøední záležitosti. Jak jsme po chvilce pátrání mohli zjistit, atmosféra zdánlivého sváteèního klidu nebyla Vladimíra Železného. Pro chudáky ze zbídaèeného okresu není výbornìjší zprávy! XXKoneènì se chce o nì postarat èlovìk, který umí chodit v tomto dravém svìtì, všechno mu vychází a vše mu zatím v životì prošlo. Jestli za to pùjde do nebe, nebo do pekla, to nám nepøísluší soudit, ale ani jedno z obojího není vylouèené. Souzení budou v prvé øadì ti, co soudí druhé! XXZkuste si všimnout, že jeho pracovitost je také obdivuhodná a že se tento èerstvý senátor s imunitou jako by už narodil. Taková se v žádné snìmovnì svìta neudìluje, tu si buduje každý sám v sobì. S úsmìvem si troufám odhadnout, že pro peníze nový senátor souzený nebude. Jestli je má, pak proto, že k nim nepøilnul a jak vy ho správnì citujete: nemùže být pøipravený o nìco, co vlastnì nemá. (?) XXA co je to vùbec úskok v podobì pøevádìní majetku. Jaký má mravní rozmìr? Už Mrazivì tiché pondìlí XX/Ivanèice/. Dùkladnì, ale s nejistým výsledným efektem, zamíchali volièi složením pøíštího zastupitelstva v Ivanèicích. Brblání a rozladìnost byly slyšet už v pondìlí dopoledne i mezi lidmi na ulici. A tady zvolíme cokoliv, nakonec je všechno jinak a vedení radnice zùstává po stranických pletichách neotøesitelnì stejné. XXProtistarostenská nálada je ve mìstì cítit, má pøídech osobní nestranický, ale odrazilo se to na masivním zisku úplnì pro všechny. Práci nad hlavu a fofr až k zavaøení jsme našli až za dveømi krumlovské matriky, kam se do poøádného štosu nahrnuly zbývající úkoly voleb. Hned od pondìlního rána se na stole vršila hromada papírù a úøad produkoval na parádní tiskopisy ve formátu A5 Osvìdèení o zvolení èlena obecního zastupitelstva pro úspìšnì kandidáty ze všech dvaceti osmi obcí krumlovského spádového obvodu. komunistù i v poøadí zvolených osob. Volièi tentokrát zgruntu vymìnili nadpolovièní vìtšinu zastupitelù, osm nových tváøí z patnáctièlenného zastupitelstva! Pouze šest jich zùstává z minulého období a jeden s nejvìtším poètem získaných hlasù se po ètyøleté pøestávce do zastupitelstva vrací rovnìž za komunisty. Naopak totálnì propadla místní kandidátka. Získali jen jedno, a to pøedposlední místo. Poètem hlasù skonèil dosavadní starosta Petr Vok z Rožmberka pøevádìl po smrti bratra majetky na témìø nesvéprávnou manželku Kateøinu. Uchránil tak nejvìtší rodové jmìní v zemi od vìøitelù, když je celé pøevyšovaly nesplacené dluhy. Byl výjimeènì vzdìlaný, obdivuhodnì schopný i lidský. Svými politickými tahy byl pro tehdejší dobu naprosto nesrozumitelný. Jeho závì, podìlující majetkem centra vzdìlanosti i tu nejposlednìjší služku, nemá v celé naši historii obdoby. Vidíte, že prohnanost nemusí být nutnì nemravností! Záleží na tom, èemu slouží. XXNechme každému sèítat jeho myšlenky a skutky, zkusme pøát druhým jen to dobré jako sami sobì a podle schopnosti, s jakou to dokážeme, bude pak i nám pøáno. XXPS. Pokud i tak zùstaneme nepochopení, ještì zkuste tøeba jménem znojemského zastupitele NESOUHLASIT s èastým zemìtøesením v Asii a nebo s povodòovou vlnou v Èechách i na Moravì. /pj/ Co má soud rozhodnout? /Mor. Bránice/. O volby se chtìjí soudit sociální demokraté v Moravských Bránicích, kde tato strana pokazila podání kandidátky. V pøípadech, kde by soud shledal stížnost jako dùvodnou a oprávnìnou, mohou se komunální volby i opakovat, ale jak nás informovali k uvedenému pøípadu na povìøené radnici v Ivanèicích, tato strana u nich vùbec žádnou kandidátku k registraci nepøedložila. /pj/ Ivanèice po volbách tìžce zrudly Roman Sládek až za polovinou na osmém místì a místostarosta Zdenìk Mucha dokonce ještì za ním na pozici dvanácté. Právì možnost jejich opìtovného povolebního spojení byla pøíèinou prvních pesimistických reakcí ve mìstì hned po volbách. XXJak to ve skuteènosti dopadne budou obèané vìdìt asi již ve støedu 13. listopadu po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které má zaèínat o ètvrté hodinì odpoledne. /tr/ PNEUSERVIS Moravský Krumlov, Okružní 395, tel.: , NABÍZÍ PRO NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY DEMONTÁŽ MONTÁŽ PRODEJ OPRAVY LIKVIDACE ULOŽENÍ VAŠICH LETNÍCH PNEU V NAŠEM SKLADU ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA: pro vozy AVORIT a ELICIE pneu již od 990,- Kè. Pracovní doba: Po - Pá hodin Sobota hodin Tìšíme se na Vaši návštìvu Znojmo

3 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 Vánoèní nabídka GE Capital Bank GE Capital Bank Pøinášíme dobré vìci do života I když se to nezdá, Vánoce jsou pomalu za dveømi. Co se rozhodla nadìlit klientùm GE Capital Bank jsme se zeptali vedoucí poboèky v Moravském Krumlovì. I když každý asi oèekává, že banka peníze na dárky spíše pùjèí? Tak to je samozøejmost. Kromì kontokorentu, tedy možnosti pøeèerpat bìžný úvìr do mínusu, nabízíme mezi klienty velmi oblíbený spotøebitelský úvìr s názvem Expres pùjèka. Proè je Expres pùjèka pro klienty tak pøitažlivá? Její obliba je dána tím, že je velmi jednoduchá a rychlá na vyøízení. Stávající klient mùže mít peníze na úètu už do druhého dne, nový do tøí dnù. GE Capital Bank nevyžaduje ruèitele a klienty láká také neúèelovost Expres pùjèky. Lidé si mohou peníze vyzvednout tøeba v hotovosti a utratit je, za co chtìjí. A nìjaký skuteèný dárek pro zákazníky nemáte? Kdo si zøídí bìžný úèet GEnius, mùže od GE Capital Bank získat stolní nebo pøenosný poèítaè, pøípadnì si vybrat ze dvou mobilních telefonù za výhodných podmínek. Stolní nebo pøenosný poèítaè nabízíme ve spolupráci s firmami AutoCont a GE Capital Multiservis na splátky bez navýšení. Co však lidé nejvíce oceòují, je dovoz a instalace. A pokud jde o mobil? Motorola Accopmli 008 pøijde zákazníka na Kè, což je polovina obvyklé ceny. Jde o kombinaci mobilního telefonu a osobního diáøe s velkým odklápìcím dotykovým displejem. Nokia 3410 patøí zase k nejoblíbenìjším mobilùm vùbec a cena Kè je také nižší než je obvyklé. Navíc mohou klienti pøi vrácení starého mobilu získat další slevu 500 Kè. A jestli by se mi i tato cena zdála vysoká? Pokud by se klientùm cena i pak zdála vysoká, dáme jim nákupní úvìrovou O.K. kartu. S O.K. kartou lidé mobilní telefon zaplatí, pøièemž mìsíènì mohou splácet již od 500 Kè a za zbytek úvìrového rámce nakoupit tøeba další vánoèní dárky. Více informací mohou zájemci získat na obchodním místì v Moravském Krumlovì na nám. TGM 41, telefon , na internetových stránkách nebo infolince IRMA TPZ s.r.o. otevøela... NOVÉ KUCHYÒSKÉ STUDIO V MORAVSKÉM KRUMLOVÌ Okružní ul. èíslo 394 (v bývalém areálu OSP) PØIJÏTE SI VYBRAT KUCHYÒ ZA VELMI PØÍZNIVÉ CENY UDÌLEJTE SI PØEDVÁNOÈNÍ RADOST MONTÁŽ ZDARMA VE VAŠEM BYTÌ! Okružní 394 Tel.: Pracovní doba: Po-Pá hod. So hod.

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Zrušení lékaøských služeb radnice nechce pøipustit XX/Mor. Krumlov/. Riziko zrušení lékaøských pohotovostních služeb se objevilo až v poslední dobì. Pøedcházející sliby znìly úplnì jinak a velice mne to pøekvapilo, brání se dosavadní starosta Moravského Krumlova Bartolomìj Pitlach. Ještì 24. øíjna jsme byli pozváni k zástupci krajského hejtmana Luboši Šmídovi a byl tam i vedoucí odboru. Podotýkám, ti vùbec takto nehovoøili. Peníze pro pøíští rok na tyto služby zdravotnictví zùstávají ve stejné výši, jako je tomu letos. Sám ještì budu jednat se zástupcem hejtmana, jestli to snad na nás není podraz, øekl starosta. Vìøí, že na krajském Zastupitelstvu zvítìzí nakonec zdravý rozum a že nadpolovièní vìtšina zastupitelù tyto služby nezruší. Také podle nìj je nepøedstavitelné, aby se obèané v nutných pøípadech obraceli o pomoc až do Znojma, nebo v lepším pøípadì do Ivanèic. Pokud by dál peníze pøece jen nestaèily, dá se v krajním pøípadì uvažovat o zkrácení èasu pohotovostních služeb, ale nemùže být øeè o jejich úplném zrušení. V dùsledku by to i zatížilo službu Rychlé záchranné pomoci, která je pøece urèená na úplnì jiné a mnohem závažnìjší pøípady. /tr/ Záhadný stroj je odhalen XXZáhadná technická pøíšera upoutávající již øadu dní pozornost na hladinì Týnského rybníka na Slatinách,za provozu vrèí na naftu a živí se bahnem. Køíženec Liazky, pontonu a jakéhosi poklopu z kompresoru je podle našich zjištìní sacím bagrem. Používá se zpravidla jen u vìtších rybníkù, tøeba i k oèištìní dna pøed nadcházejícím výlovem. Jak nám vysvìtlili vodohospodáøi, kaly a bahno se celkem pøirozeným pohybem sesouvají pod vodou do nejnižších poloh ke stavidlu právì tam, kde rybáøi pøi výlovech potøebují soustøedit své sítì. Aby se uvolnilo samotné stavidlo a nemuseli hledat ryby v sítích potmì v øídkém tekoucím bahnu, je možné rybnièní dno takovým velkým vysavaèem oèistit až na pevnìjší a schùdnìjší podklad. Vyvážení bahna mimo rybník podléhá zvláštním pøísným pøedpisùm, a tak se zpravidla jen pøelévá hadicí na odlehlejší místo nádrže. /pj/ Hlasy sèítali pod dozorem XX/Nová Ves/. Vzájemná øevnivost dvou politických subjektù si vyžádala o komunálních volbách sudího jak pøi fotbalovém utkání. V Nové Vsi si obì volební strany vymohly okresní dozor nad správným sèítáním odevzdaných hlasù a práci volební komise na místì ještì kontrolovala Dr. Chalupová z referátu vnitøních vìcí OkÚ Brno venkov. Sèítání pod jejím dozorem teprve pøineslo na vesnici klid. /tr/ Oslavanský vlastivìdný spolek bilancoval uplynulý rok XX/Oslavany/ Na valné hromadì èlenù oslavanského Vlastivìdného spolku, v klubovnì místního fotbalového oddílu, pøevládali u výroèního hodnocení èinnosti senioøi. Mnozí z nich se také už dlouhá léta vìnují historii zdejšího rosicko-oslavanského revíru. Jak nám øekli, jejich mládež ve všední dny na spoleèné sezení nemá èas, dojíždìjí do škol a zamìstnání,odkud se vracejí mnohem pozdìji. XXSpolek si dokázal svým zamìøením nalézt ty správné lidi. Sdružuje odborníky z oblasti geologie, historie a nadšence, kteøí mají povìdomost i vztah k minulosti a tradicím kraje. Z jeho iniciativy vznikala expozice hornictví a energetiky na místním zámku, tu postupnì zlepšuje a udržuje. Plynule se zabývá také publikaèní èinností a jeho èlenové v poslední dobì spolupracovali tøeba na vytváøení prùbìhu pøipravovaných cyklotras i na mnoha dalších projektech. XXJejich snahou je pøivést tento málo všeobecnì známý úsek osídlené krajiny do širšího povìdomí turistù a XXZa 24 hodin v pondìlí 28.øíjna hasièi v Jihomoravském kraji vyjíždìli ke 167 pøípadùm k odstranìní následkù vìtrné smrštì. XXHasièi odstranili pøes stovku vyvrácených a spadených stromù. Jeden kmen spadl na støechu chaty. Hasièi byli povoláváni k provizornímu zajištìní a odklízení zbytkù témìø padesáti poškozených støech, k vyvráceným sloupùm el. vedení i utrženým bilboardùm. V nìkolika pøípadech také zajiš ovali utržené èásti zateplení panelových domù, uvolnìná a padající okna a jednou provizornì upevòovali utrženou satelitní anténu. XXPøi výjezdech nebyl nikdo z obèanù ani zasahujících nabídnout informace zájemcùm o místní regionální zajímavosti. Region nese stopy pradávné historie, má krásné krajinné útvary i geologické zajímavosti. Pravidelné pøicházejí na setkání spolku èlenové nejen z Oslavan, ale napøíklad také z Babic a Zbýšova. XXZahájení valné hromady se ujal pøedseda spolku ing. Vévoda, který také po úvodních procedurách pøednesl zprávu o èinnosti spolku. Bilance vìtrné smrštì hasièù zranìn. Vichøice se zcela vyhnula okresu Bøeclav, odkud Hasièskému záchrannému sboru nebyla v souvislosti se smrští hlášena žádná událost. Nejvíc zásahù (58) - mìli hasièi v samotném Brnì. V okrese Brno - venkov vyjíždìli ve 41 pøípadech, 30krát zasahovali hasièi na Blanensku. XXNa likvidaci následkù vichøice se s jednotkami profesionálních hasièù podíleli také èlenové 19 jednotek Sborù dobrovolných hasièù. XXVichøice, která naštìstí pøinesla jen materiální škody, ukázala svou sílu i Znojemsku. Byla poškozeno nìkolik desítek stromù, elektrické vedení, železnièní tratì a nìkolik automobilù. /pol/ XXVelmi dùkladnì rozebrala své pùsobení za minulý rok hornická sekce, které se podaøilo rozšíøit expozici o další unikátní èást tìžního stroje. Velmi dobøe se jim osvìdèila spolupráce s hornickou nadací Landek Ostrava, která jim pøijala a zafinancovala tøi navržené projekty. Také jejich zásluhou v nejbližších dnech mùže vyjít nová publikace o historii oslavanské elektrárny a posledním z této XXKoncem minulého týdne došlo ke krádeži vloupáním do prodejny smíšeného zboží v obci Dobøinsko. Neznámý pachatel v noèních hodinách vnikl do zadní èásti obchodu tak, že pøeštípl møíž okna ve skladu. Uvnitø vyboural trezor a z nìj vybral hotovost 4500 Kè. Potom vypáèil dveøe ze skladu do prodejny a do kanceláøe, kde odcizil cigarety a z pokladny drobné mince. Zpùsobil škodu za Kè. tøetice je sborník Rosicko - oslavanský revír v datech. XXZ jednání vzešla zajímavá, originální myšlenka na vydání regionální vlastivìdné uèebnice. Podle pøedstav èlenù spolku by velmi dobøe pomohla pøímo místním školám v okolí udržovat vlastivìdné povìdomí také u dalších generací. Jak tuto nezištnou pomoc pøivítají uèitelé ze Základních škol, zatím nikdo neví. /pj/ Obèanské sdružení Rodièe proti drogám ve spolupráci se SŽ Klášterní nám. v MK uskuteèní vyhodnocení prací žákù a studentù s protidrogovou tématikou. Akce se uskuteèní v pátek 15. listopadu od hodin v jídelnì školy. Srdeènì Vás zveme. Z policejních záznamù XXZe soboty na nedìli došlo v Moravském Krumlovì na ulici Bøízová ke dvìma krádežím vloupáním. Zlodìj si vybral garáž a sklepní kóji. V obou pøípadech rozlomil cylindrické oboustranné vložky zámku. Ze sklepa si odnesl elektrickou vrtaèku a kotouèovou pilu. Z návštìvy garáže odcizil horské kolo. Zatím neznámý pachatel zpùsobil škodu za témìø korun. Vìc je v šetøení policie. /pol/ Nápovìda: axes, smile gades, AM Lyžaøská vìtrovka Hltavì pít Jinak (náøeè.) Èeský buditel Krýti Stovky Hlasitì se projevovat Pøistìhovalectví Sharmonizovat 12 kusù Osy (angl.) Neznámý pisatel Zanedbanì Vysavaè Urèení místa Lihovina z kvašené rýže Smát se (angl.) Oplocené místo Zn. TV stanice Iniciály filozofa Kanta 1. díl tajenky Osolený Hýøit (nápady) Vir Zdvoøile Ch. zn. boru 1000 kg Starat se Ženské jméno 2. díl tajenky SPZ aut Martina Tisková agentura Argentiny Øádnì Køest. jm. Hùlky Nula Podmínìný zápor Bratr Èeské èokoládovny Øadová èíslovka Anglièan Sud A sice Vyzkoušet Znìlka Somár Moravská metropole Um Paket Pcháè Èárka Zn. elekt. spotøebièù Tesák Výbušná látka Dovednost (zastar.) Zátopkovo jméno Takto Dát dohromady Nádoba na vaøení Cvièiti dravou zvìø Sny Slov. zvrat. zájmeno Tmavnul (bás.) Mužské jméno Ch. zn. dysprozia Hudební stupnice 1. pádová otázka Opustit jízdou MPZ aut Itálie Iniciály malíøe Massona Nebo (rus.) Podrobit dani Vodou oèistiti KØÍŽOVKA PRO VOLNÝ ÈAS V tajence naleznete Rudnického princip pro nositele Nobelovy ceny: Jen ten, kdo nìèemu stoprocentnì rozumí, to dokáže vysvìtlit tak,... (viz. tajenka).

5 Informaèní servis nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 Muchu znají jako Míšu XXSkupina uèitelek ze státù Evropské unie navštívila pøed týdnem také Slovanskou Epopej na zámku v Moravském Krumlovì. Pedagogové ze Španìlska, Itálie a sousedního Nìmecka týden sbírali a vymìòovali zkušenosti pøi výuce dìtí na Základní škole Loucká ve Znojmì. Jedná se o celoevropský projekt Socrates-Comenius do nìhož se tato škola již nìkolik let zapojuje. Jak nám øekla øeditelka Libuše Šuléøová, mìli zpoèátku obavy, jak návštìvu galerie pøijmou, ale hosté byli doslova nadšení velikostí pláten, provedením i pro nì nezvyklým námìtem. Uèitelky prožily ve chladném a nevlídném klimatu zámeckých prostor se zájmem pøes dvì hodiny. Zajímavì je, že Alfonse Muchu znaly, a to pod pojmem Míša pøedevším v souvislosti se známou francouzkou hereèkou Sarah Bernardovou. /pj/ Nábytek zmokl, ale prý pøežil XX/Mor. Krumlov/. Krumlovská obøadní síò, která byla bìhem léta promoèená deštìm, prý neutrpìla škody. Jak øekl starosta Bartolomìj Pitlach: Tam nikdo nenajde žádné znièení, mám dokonce posudek stolaøe - nábytkáøe poøízený na základì toho, že bylo na zastupitelstvu o znièení hovoøeno. Koberec je takøíkajíc po smrti možná dvacet let a mìl by se vymìnit. Nábytel vzhledem ke svému stáøí absolutnì nebyl ponièen! Obøadní síò je již v poøádku a stálo by za to uvažovat o jejím èastìjším využívání. Obøadù není v Krumlovì zas až tolik, proto by mohla být v budoucnu upravená na zasedací místnost a využívána také k jednání zastupitelstva, míní krumlovský starota. /tr/ Pøemístìní bude novou botou XX/Mor. Krumlov/. Krumlovské Informaèní centrum nezmizí dùkladnì schované pøed turisty u budovy Mìstské policie, jak bylo pùvodnì šibalsky naplánováno, ale ukryté bude úplnì jinde. V poslední chvíli ho prý zachránila š astná shoda okolností. Soukromá firma prodávající boty v obecních prostorách ruší svùj krámek naproti krumlovskému Gymnáziu. Na jeho místo chce radnice (podle zatím posledního rozhodnutí) pøestìhovat informaèní kanceláø, aby uvolnila své dosavadní pùsobištì okresním úøedníkùm. Tak se naopak krumlovské IC koneènì poprvé dostane dokonce na velmi rušné a frekventované místo. Hned vedle hospody Na rùžku, ale znovu z oèí veøejnosti. /pj/ Doklady osob a vozidel mají odklad ještì na pùl roku XX/Ivanèice/. Malý okres pobìží od nového roku také v Ivanèicích. Prostory pro jeho úøady jsou témìø pøipravené a jak nás v èase mezi starou a novou podobou samosprávy ujistil tajemník mìstského úøadu Jaroslav Horák, bude vìtšina okresních èinností ve mìstì skuteènì ke stanovenému datu. Pozdìjší termín stìhování byl urèený pouze správním agendám z rezortu vnitra, a to jmenovitì výroba dokladù jako jsou obèanské prùkazy, pasy a evidence obyvatel. Druhými jsou dopravnì správní agendy, tedy evidence vozidel a evidence øidièù. Oboje bylo zaøazeno do druhé etapy stìhování k 1. èervenci roku Z dosavadních okresních èinností tak v lednu zaèínají ve mìstì pùsobit napøíklad životní prostøedí, územní plánování, památková péèe, silnièní hospodáøství, èást sociální agendy, školství a samozøejmì živnostenský úøad. Takzvaný malý okres bude po dokonèení pøesunù v Ivanèicích pùsobit celkem ve tøech budovách. /pj/ Smlouva na Epopej je podepsaná XX/Mor. Krumlov/. Dodatek smlouvy s Prahou na setrvání Slovanské Epopeje v Moravském Krumlovì podepsala dosavadní radnice ještì pøed komunálními volbami. O setrvání zapùjèených pláten Alfonse Muchy v galerii krumlovského zámku se uvažovalo již od jara. Letošním rokem pøedchozí smlouva konèila, ale po návštìvì pražských radních bylo velmi pravdìpodobné, že expozice zùstane ještì nejménì jeden rok na svém místì beze zmìny. Praha si nové vhodné prostory do letošního roku nepøipravila, ale dosavadní radní chtìli celou záležitost definitivnì øešit až po komunálních volbách, aby tak nezavazovali pøíští pražské zastupitelstvo za horizont svého pùsobení. Obì mìsta se také nemohla shodnout na délce prodlužující smlouvy. Krumlovu se zdál jednoroèní termín pøíliš krátký. Teprve letní povodnì urychlily rozhodování. Pražská radnice zápasí s úplnì jinými starostmi, než mìla na poèátku léta. Jak nám øekl krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach, pøivezl v øíjnu nový návrh dodatku smlouvy s trváním na další dva roky. Rada mìsta tuto podobu ještì pøed koncem øíjna odsouhlasila a smlouva tak byla opìt prodloužená. Mìsto usiluje u správce konkursní podstaty i jednáním s ministerstvem kultury o dùstojnìjší podmínky na krumlovském zámku. /tr/ Restaurace POD HRADBAMI SPECIALITY ITALSKÉ KUCHYNÌ masa na lávovém grilu, italské tìstoviny, vína SPECIALITY ÈESKÉ KUCHYNÌ a široká nabídka káv, pohárù a dalších specialit Možnost poøádání oslav Na ulici Pod hradbami è.p. 170, Moravský Krumlov Rezervace na tel.: Otevírací doba: PO-ÈT , PÁ-SO Úèetnictví Burešová Vlasta nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví veškeré mzdové agendy zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x Burešová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov tel./fax: , mobil: Kulturní a sportovní programy listopadu Kulturní a informaèní centrum Ivanèice v hod. - Princezna Konvalinka. Divadelní pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky s dìtmi. Úèinkuje Divadlo Pohádka Praha. Kino Réna Ivanèice. Vstupné 30 Kè v hod. - Na jachtì do svìta. Pøednáška Jana Tomšíèka s promítáním diapozitivù. Kino Réna Ivanèice - malý sál. Vstupné 30 Kè v hod. - Strašidelný mlýn. Velká výpravná divadelní pohádka pro malé i velké. Úèinkuje J. Juriš ová, Z. Pluháèková, O. Liška, M. Veèerka a T. Masopust. Kino Réna Ivanèice. Vstupné 70 Kè Burza sportovních potøeb: 18. a až hod. - výkup zboží, až hod. - prodej, až hod. a až hod. - vrácení zboží. Kino Réna Ivanèice. Trampská skupina HALUZA ve spolupráci s TJ Sokol Padochov a sdružení Pooslavských osad poøádají muzikantskou sešlost VANDROBRANÍ 15. listopadu hod. Tramp session v hospùdce 16. listopadu hod. Hra pro drsòáky - HOMBRÁLIE hod. Šraml, muzika, taneèek, soutìže, piveèko, dlabanec Zahrají a zaspívají: HALUZA, MARANTA, Müller - Thurgau band, Rosa - cosli, Dým, Pupínci a možná další. Kanady nechte doma. Možnost noclehu v sále. Dobrovolné vstupné poslouží k nákupu postøiku na záchranu kaštanù. Tìšíme se na vaši návštìvu. Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov listopad - Výstava moravskokrumlovských výtvarníkù. Vystavují: Mgr. Helena Vanèurová, Jana Kováøová, Ing. Boøivoj Župa, Kamil Poul, Juraj Kováè, Miroslav Vlašín, Jana Vlašínová, Václav Koèí a Antonín Veselý. Galerie Knížecí dùm v hod. - Pøednáška Botanický prùvodce chránìnou pøírodou Moravskokrumlovska II. Pøednáší Mgr. B. Gruna a Mgr. P. Slavík. Galerie Knížecí dùm. Vstupné 20 Kè v hod. - Pøednáška Náboženství pravìké Evropy. Pøednáší Prof. Dr. V. Podborský, CSc.. Galerie Knížecí dùm. Vstupné 20 Kè v hod. - Koncert KPH - Musica Animae - zpìv, varhany, flétna. arní kostel. vstupné 80 a 50 Kè. Pøipravujeme: v hod. - Pøednáška Co v našem pravìku ještì nebylo aneb Krumlovský les vydává další svìdectví v hod Mrazík - pøehlídka tøíèlenných folkových kapel. Dùm dìtí a mládeže v Ivanèicích spolu s Ivanèickým pìveckým sborem a Základní umìleckou školou zve kulturní veøejnost na Benefièní koncert na téma Hudba z jevištì poøádaný 17. listopadu v hodin v Besedním domì v Ivanèicích. Dobrovolné vstupné bude vìnováno nìkteré z obcí ze zaplavených oblastí. Kulturní a informaèní støedisko Oslavany v hod. - Koncert folkové legendy Pavla ŽALMANA Lohonky. Dìlnický dùm, vstupné: 100 Kè ve hod. - Taneèní zábava se skupinou RELAX. Dìlnic. dùm ve hod. - Country bál se skupinou TREMOLO. Dìlnic. dùm. Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, tel.: , studium ètyøleté a osmileté poøádá do do hodin DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Zveme zejména žáky 5. a 9. tøíd základních škol, jejich rodièe, uèitele i všechny pøátele školy k volné prohlídce odborných uèeben, k shlédnutí výukových programù i k rozhovorùm s uèiteli školy. Tìšíme se na vaši návštìvu. Dùm dìtí a mládeže Moravský Krumlov v hod. - Lampiónový prùvod. Tradièním pochod Moravským Krumlovem se záøícími lampióny. Na loriánku spoleènì pøivítáme pána podzimu a pokusíme se spojenýma rukama obejmout kapli. ZŠ Vémyslice poøádá pøehlídku vítìzù regionální pìvecké soutìže LYRA v hodin v kinosále v M. Krumlovì Úèinkují: Pavel Vejvalka (ZŠ Ivanèická MK), Anna Žáková (ZŠ Klášterní MK), Tereza Trachtulcová (ZŠ Višòové), Pavel Votoupal (ZŠ Dolní Dubòany), Nikol Dvoøáková (ZŠ Vémyslice), Eva Èemerková (ZŠ Vémyslice), Marie Hlávková (ZŠ Višòové), Zina Hrubá (ZŠ Klášterní MK), Jitka Cafourková (ZŠ Ivanèická MK) a finalisté letošního roèníku. Hudební doprovod skupina M. BLOK. Klub èeských turistù Ivanèice Poslední puchýø ÈR v Polièce. Zájezd odb. 1. brnìnské, vede J. Bílý, tel.: Nový Hrad u Adamova. Sraz v 8.45 hod. v hale hlav. nádraží v Brnì, do Adamova v 8.55 hod., návrat odpoledne. Trasa 10 km. Vede Ing. A. Moravec - pøedseda KÈT Ivanèice Vycházka na Jalovec. Odjezd z Ivanèic BUS v 6.30 hod., pøestup v Tetèicích na vlak v 7.20 hod. do Tøebíèe (prohlídka židovské ètvrti). Trasa 18 km. Vede p. Bláha a p. Bednáøová Odpolední vycházka do okolí Ivanèic. Sraz ve hod. u mostu na Malovansku. Vede p. líèek. HYPOTÉÈNÍ ÚVÌRY koupì, rekonstrukce, výstavba bytù BEZÚÈELOVÉ PÙJÈKY do Kè bez ruèitele Tel.: Program kin KINO RÉNA IVANÈICE tel.: ve hod. DOST ve hod. PAVOUÈÍ TEROR Hororová komedie USA, èeské titulky ve hod. PLUTO NASH ve hod. AUSTIN POWERS GOLDMEMBER KINO MORAVSKÝ KRUMLOV tel.: v hod. HARTOVA VÁLKA Váleèné drama USA, èeské titulky v hod v a hod. MINORITY REPORT Sci-fi thriller USA, èeské titulky v hod. MUSÍM TÌ SVÉST Èeská hoøká komedie v hod v a hod. VZOREC PRO VRAŽDU Krimi film USA, èeské titulky KINO OSLAVANY tel.: v hod. NEJHORŠÍ OBAVY v hod. MINORITY REPORT Sci-fi thriller USA, èeské titulky v hod. 40 DNÙ A 40 NOCÍ v hod. MUSÍM TÌ SVÉST Èeská hoøká komedie Zmìna programù vyhrazena Správce konkurzní podstaty vyhlašuje veøejné výbìrové øízení na prodej nemovitostí zapsaných na LV è. 599, okres Znojmo, obec Bohutice, bývalý penzion ADRIA Podmínky prodeje: Nejvyšší nabídce, platba nejpozdìji pøi podpisu smlouvy. Písemné nabídky nutno doruèit do na adresu SKP v zalepené obálce s vyznaèeným textem: výbìrové øízení 40 K 93/2001 Správce si vyhrazuje kdykoliv zmìnit podmínky prodeje, odmítnout všechny došlé nabídky bez udání dùvodu, nevybrat žádného zájemce, èi prodej zrušit. Bližší informace poskytne správce konkurzní podstaty JUDr. EVA ONDRÁÈKOVÁ, advokát, Mendlovo nám. 17, Brno, tel./fax: 05/ , eva Hotel EPOPEJ v Moravském Krumlovì pøijme: ÈÍŠNÍKY SERVÍRKY POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNÌ tel.: , MK ,

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu.

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

ZRCADLO11 ZRCADLO SLEVY. Ministr Sobotka peníze neslíbil !!! AKCE!!! PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA

ZRCADLO11 ZRCADLO SLEVY. Ministr Sobotka peníze neslíbil !!! AKCE!!! PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA ZRCADLO ZRCADLO11 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo VÝHODNÉ PŮJČKY 50.000-3 MIL. Kč I NEBANKOVNÍ Příklad splátky: 500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně telefon kanceláø: 532 193 153 mobil:

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU KVÌTEN 2007 èíslo 5 V. roèník STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU Ve Španìlském sále Pražského hradu byla 18. 4. slavnostnì pøedána Cena za nejlepší pøípravu a realizaci Programu regenerace mìstských památkových

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ZRCADLO17 ZRCADLO SLEVY. Nový pavilon v ivančické nemocnici !!! VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY!!! REVIZE PLYNOINSTALACE ZDARMA. Úvěry do 1 mil.

ZRCADLO17 ZRCADLO SLEVY. Nový pavilon v ivančické nemocnici !!! VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY!!! REVIZE PLYNOINSTALACE ZDARMA. Úvěry do 1 mil. ZRCADLO ZRCADLO17 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 24. září 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Svátek sv. Valentýna. Zdarma 20092XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Svátek sv. Valentýna. Zdarma 20092XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Plesová sezóna je v plném proudu Nejen móda slaví své návraty a odchody, stejnì tak jsou nebo nejsou v módì rùzné spoleèenské události. K prvorepublikovému kulturnímu životu patøily velké slavnostní akce,

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: 412 386 968, 412 386 219, vak@seznam.cz. .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: 412 386 968, 412 386 219, vak@seznam.cz. .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè Letní prázdniny jsou už minulostí...... a šluknovské

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více