CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZADLUŢENOST DOMÁCNOSTÍ S DŮRAZEM NA NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZADLUŢENOST DOMÁCNOSTÍ S DŮRAZEM NA NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZADLUŢENOST DOMÁCNOSTÍ S DŮRAZEM NA NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Téma práce: Sociální práce a zadluţenost domácností s důrazem na nekalé praktiky poskytovatelů úvěrových produktů Magdaléna Pišlová Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem svou absolventskou práci vypracovala samostatně za pomocí literatury a pramenů uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Magdaléna Pišlová

3 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala Mgr. Haně Štěpánkové za její metodické vedení a cenné rady při zpracovávání absolventské práce. Dík patří také vedoucí občanského sdruţení SPES paní Bc. Andreji Běhálkové za její odborné a věcné připomínky k problematice nekalých praktik. Děkuji také všem ostatním pracovníkům občanského sdruţené SPES za umoţnění absolvování své školní měsíční praxe.

4 OBSAH ÚVOD ZADLUŢENOST Zadluţenost, předluţenost Příčiny zadluţenosti Vývoj zadluţenosti v ČR Rizika a důsledky plynoucí ze zadluţení NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ Dělení společností vyuţívající prvky nekalé praktiky Společnosti vyuţívající chudoby dluţníka Společnosti, které chtějí získat majetek dluţníka Společnosti nabízející velmi drahou informaci nebo zpracování dat dluţníka Společnosti nabízející soudní oddluţení Společnosti nabízející zprostředkování úvěru Jak se bránit? OBOR SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU PRÁCE SE ZADLUŢENÝM KLIENTEM Historie a vymezení sociální práce Sociální fungování a ţivotní situace Role sociálního pracovníka Metody vyuţitelné v sociální práci se zadluţenými... 24

5 3.3.1 Případová sociální práce Sociální poradenství Krizová intervence Práce s rodinou MOŢNOSTI PREVENCE ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ ZÁVĚR Bibliografický seznam... 37

6 ÚVOD V dnešním moderním světě jsou peníze hodnotou, která dokáţe pohnout skálou. Jsou vnímány jako něco, co dokáţe zpříjemnit ţivot. Pokud jich však je málo nebo nejsou vůbec, velmi negativně to ovlivní jakoukoliv naši činnost. Při nedostatku finančních zdrojů člověk nedokáţe uspokojit všechny své potřeby a bez uspokojení potřeb dochází k zásahům do našeho ţivota a následné disharmonii sociálního a společenského fungování. S tím ovšem také souvisí vliv ekonomických, politických a společenských poţadavků, které zvyšují tlak na kvalitu ţivota, která je jak přímo tak nepřímo závislá na finančních zdrojích. Pokud je zdrojů nedostatek, dochází k hledání alternativních způsobů řešení situace. Nejčastějším z nich je vyuţití cizích finančních prostředků pomocí půjčky, úvěru neboli zadluţení se. Právě díky snaze o vyrovnání se s těmito společenskými tlaky, se stále více lidí uchyluje k rychlým penězům v podobě zdánlivě výhodných půjček a úvěrů. Mnohdy ovšem jsou tyto smlouvy jednou z forem neadekvátního jednání poskytovatele a člověk se tak stává obětí nekalé praktiky. Tato volba zdánlivě snadného řešení situace však sebou přináší další problémy a v konečném důsledku tak dluţník obětuje mnohem více ze své integrity, neţ původně zamýšlel (psychika, finanční zdroje, vztahy v rodině, ). Protoţe jsou poskytovatelé úvěrových produktů stále více vyhledáváni, chtěla bych svou prací poukázat na rizika a důsledky, které mohou nastat při nedostatečné informovanosti a důslednosti výběru úvěrového produktu. S tímto jde ruku v ruce také vyšší angaţovanost role sociální práce jako pomoc při zmírnění negativních důsledků spojených s touto problematikou. Svou měsíční praxi jsem trávila v poradně pro dluţníky organizace SPES. Zde jsem si také uvědomila, jak nápomocný můţe sociální pracovník být díky svým komplexním znalostem nejen odborným ale i terapeutickým a lidským. Mnoho poznatků, které v této absolventské práci vyuţívám, jsem sama zakusila nebo vypozorovala v rámci interakce systém - sociální pracovník - klient jeho ţivotní situace. Některé poznatky také čerpám z přímé osobní zkušenosti, kdy se naše rodina dostala do spirály zadluţenosti. 6

7 Také při diskuzi v akademickém světě nebo i v praxi sociální práce obecně jsou poznatky o zadluţenosti a způsobech řešení velmi podstatným tématem. V dnešní době prakticky neexistuje cílová skupina, která by neměla zkušenosti s problematikou zadluţenosti. S dluhy se sociální pracovník setkává v azylových domech, noclehárnách, chráněných bydleních, nízkoprahových zařízeních, krizových centrech, ale i v běţných občanských poradnách nebo při sociálním poradenství jakékoliv jiné sluţby. Cílem celé teoreticky vedené absolventské práce je proto objasnění role sociální práce v oblasti zadluţování domácností. Propojení této práce s prevencí před nekalými praktikami a uvedení moţných způsobů řešení, kdy se klient stal obětí nekalé praktiky. V první kapitole se zaměřím na zadluţenost jako takovou. Vysvětlím zde základní pojmy, příčiny, důsledky a v minimální formě také nastíním vývoj zadluţenosti v ČR. Druhá kapitola je věnovaná tématu nekalých praktik. Vysvětlím zde, co to je, a jak poznat společnosti, které vyuţívají prvků nekalých praktik. Třetí kapitola pojednává o sociální práci jako oboru se zaměřením na práci s předluţenými osobami a domácnostmi. Obsahem čtvrté kapitoly je propojení a vymezení prevence v problematice nekalých praktik a zadluţenosti obecně. Pátá kapitola je ilustračním příkladem jedné z moţností řešení situace, kdy se klient stal obětí nekalé praktiky. 7

8 1 ZADLUŢENOST Ţivot na dluh je jedním z poznávacích znaků moderní společnosti. Na jedince je kladen enormní tlak touhy po vlastnictví a materiálnu. Úspěšnost je měřena pomocí mnoţství peněz a záţitků, které si za ně můţeme pořídit. Setkáváme se s nekritickým postojem k hodnotě peněz a z nich plynoucích záţitků, které je třeba si zakusit, jinak dojde k vylučování z komunity a následně celé společnosti. I tento strach po odsunutí můţe být brán jako hnací motor zadluţení se. Rodiče kupují dětem značkové oblečení, protoţe nechtějí, aby se jim spoluţáci smáli. Prarodiče uzavřou úvěr pro svého vnuka, protoţe nechtějí zůstat bez jeho kontaktu. I tyto situace vedou k tomu, ţe lidé přecení své síly a nejsou připraveni na povinnosti, které sebou problematika úvěrů přináší. Ovšem, jak uvidíme dále, do problému se splácením se můţe dostat i zodpovědný dluţník například nepřiměřeně nastavenými podmínkami nebo pomocí neúplné informace, kterou poskytovatel úvěru poskytl. Samotná situace, kdy se domácnost ocitne v platební neschopnosti, má velmi silný vliv na sociální fungování všech jejich členů. Postupně přestává zvládat nároky okolí (sniţuje své potřeby, aby byla schopna alespoň částečně splácet závazky) a ţivotní rovnováha je narušena. Zadluţenost se stává předluţeností a má velmi negativní vliv na duševní i fyzickou pohodu celé domácnosti. Do tohoto stavu vstupuje sociální pracovník jako pomoc nejčastěji. 1.1 Zadluţenost, předluţenost Zadluţenost jako taková je běţný a dokonce ţádoucí jev. Půjčování si peněz je dobré pro ekonomiku, protoţe se zvyšuje spotřeba, a do oběhu se tak dostává více poloţek i peněz (SPES, 2007a, s. 3). To proto neznamená, ţe kaţdý dluh je špatný a vyuţívání k financování cizích zdrojů a prostředků je veskrze patologickým jednáním. Také to však neznamená, ţe zodpovědný dluţník nemůţe nikdy upadnout do dluhové pasti. Dluhovou pastí myslíme situaci, kdy dluţník není z různých váţných důvodů schopen dál splácet své půjčky a úvěry a dostává se tak do platební neschopnosti (SPES, 2007a, s. 1-2). Riziko této pasti spočívá hlavně v překlenutí ze zadluţené domácnosti 8

9 do domácnosti předluţené. Předluţenost je jiţ patologický stav, který vede nejen k ekonomickému propadu a neschopnosti zajistit po odečtení nákladů na základní lidské potřeby všechny závazky, ale přináší sebou také výraznou psychickou a sociální nerovnováhu (SPES, 2007a, s. 4). Předluţenost musíme vnímat také v kontextu negativního a velice silného zásahu do sociálního fungování jedince a to se v mnohém promítne i do jeho somatického proţívání (Hradilová, 2010, s. 13). 1.2 Příčiny zadluţenosti Příčiny, které vedou k zadluţení jedince, mohou být různého charakteru. Setkat se můţeme s půjčkami a úvěry na pokrytí nezbytných základních věcí domácnosti, také na pokrytí mimořádných výdajů spojených např. s narozením dítěte, stavbou domu, nástupem na vysokou školu, svatbou, pohřbem. Ve stále větším měřítku se však lidé zadluţují kvůli nadstandardu, který by si jinak nemohli dovolit (exotická dovolená, výkonnější počítač), a také kvůli zaplacení předchozích půjček (Člověk v tísni, 2007, s.7). Obecně lze tedy říct, ţe za nejčastější příčinu zadluţenosti je povaţováno vlastní přičinění způsobené hlavně neuváţeností, nedbalostí a lehkomyslným přístupem (Nekudová, 2012, ze dne ). Podle občanského sdruţení SPES (2007b, s. 4-6), které v Olomouci provozuje poradnu pro dluţníky, se problematická místa dají také rozdělit takto: Problémy vyplývající ze smluvních vztahů s věřiteli jde především o ustanovení vyplývající z podstaty produktu. Právní a sloţitá formulace dokumentů můţe mít za následek špatné pochopení a uvědomění si rizik zvláště u lidí s nízkým právním povědomím. V kontextu s tímto je zde také nízká ochota poskytovatelů poskytnout dané dokumenty k řádnému prostudování veřejnosti domů přesto, ţe existuje právní nárok. Do tohoto bodu je také zahrnuta neschopnost připravit se na nečekané události, které mohou sníţit nebo pozastavit splácení. Půjčování s cílem zmocnit se majetku dluţníka zde se řadí instituce, které poskytují půjčky za zdánlivě velmi benevolentních podmínek tak, aby si ji mohl dovolit opravdu kaţdý. Tyto instituce však jiţ dopředu počítají s tím, ţe po uzavření kontraktu, nebude dluţník schopný podmínky dodrţet nebo je velmi snadno poruší, z čehoţ pro něho plynou velmi přísné sankce a pro poskytovatele zisk. 9

10 Chybějící finanční vzdělávání vyplývá jiţ z toho, ţe většina domácností si nevytváří měsíční plán hospodaření a alespoň tříměsíční rezervu. Zde také patří neschopnost posouzení výhodné a nevýhodné půjčky, nečtení podepisovaného ujednání. Nejdůleţitějším prvkem je pak nutnost zařazení finanční gramotnosti do školních osnov. Individuální důvody kritické ţivotní události, které přišly neplánovaně, nechtěně a nečekaně (ztráta zaměstnání, rozchod, rozvod, nemoc, nehoda, ručitelství, ). Celospolečenské důvody zde řadíme hlavně selhání institucí a pracovního trhu a státu, které mohou vést aţ k rozpadu rodiny jako takové. 1.3 Vývoj zadluţenosti v ČR Hrušková (2011, ze dne ) se ve svém článku věnuje rozboru dat, která k zadluţenosti kaţdoročně vydává Česká národní banka. Celkově podle ní české domácnosti dluţily na úvěrech k přes 1,1 bilionu korun. V roce 1993 to bylo 46,6mld. korun. Přesto však je zadluţenost ve srovnání se zeměmi EU niţší. Nicméně české domácnosti jsou podstatně chudší a proto zde hrozí vyšší riziko dluhové pasti. Podle ČNB a ČSÚ převyšují náklady na splácení dluhů 50% čistého příjmu domácnosti. Lidé v České republice se nejvyššími částkami zadluţují díky úvěrům na bydlení. Od roku 1997 se tato oblast zadluţování zvýšila o 12tisíc %. Nejvíce vyuţívaný úvěr je však spotřebitelský. Mohlo by to být spjato s jiţ zmiňovaným zvyšováním nároků na kvalitu bydlení a kvalitu ţivota obecně (Hrušková, 2011, ze dne ). Graf č. 1: Typy nejvíce vyuţívaných úvěrů, zdroj ČNB 10

11 Zajímavé srovnání vývoje dluhu domácností a vůbec rozdělení dluhu podle toho, u jakého subjektu byla půjčka sjednána, přináší Analýza vývoje v oblasti zadluţení v ČR (Toman, 2004). Při porovnávání zadluţení u bankovního a nebankovního subjektu dochází od roku 1996 k výraznému rostoucímu podílu půjček sjednaných u nebankovních společností. V dnešní době spotřebitelské úvěry a leasingy poskytnutých nebankovním subjektem na trhu mnohonásobně převyšují úvěry nabízející bankou. I z grafu výše lze tedy spatřit trend stále se zvyšujícího vyuţití moţnosti půjček a úvěrů a zadluţování obecně. S tímto je však spjato mnoho rizik a důsledků, které jsou zvlášť pro sociální práci velmi podstatné. 1.4 Rizika a důsledky plynoucí ze zadluţení Jak jiţ bylo uvedeno výše, neplacení dluhů a závazků se můţe velmi negativně projevit na fungování daného jedince ze všech jeho stran. Nedochází k tomu ovšem hned např. po neuhrazené jedné měsíční splátce. Tento proces postupného upadání do sociální nejistoty spojený s ekonomickou nerovnováhou a disharmonií má dlouhodobější charakter (Člověk v tísni, 2007, s. 42). Insolvenční zákon hovoří o minimální tříměsíční neschopnosti splácet své závazky s tím, ţe musí být minimálně 30 dnů po splatnosti (Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, 3). Důleţitou poznámkou v tomto je, ţe zapomínání se nevyplácí. Věřitelé mnohdy nedávají o svých pohledávkách vědět hned. Smysl tohoto lze najít v rostoucích úrocích z prodlení. Dluţná částka se tak můţe několikanásobně zvýšit a přinést dluţníkovi mnohem rozsáhlejší problémy (Hradilová, 2012 s. 12). S dlouhodobou fází nesplácení je spojen proces vymáhání. Nejprve ze strany věřitele poté pomocí dalšího subjektu, který pohledávku od věřitele (poskytovatele půjčky) odkoupil. Je to období silného citového strádání a emočního vypětí. Pouţité metody mohou vést k nepříjemným pocitům studu, hanby, poníţení. Nejčastěji uţívané metody vymáhání jsou (Nové výzvy, 2010 s. 45): Osobní setkání osobní návštěva pracovníka vymahačské firmy. Často dochází k dohodě o splátkovém kalendáři. 11

12 Telefonický kontakt nástroj, který bývá velmi často vyuţíván. Firmy volají i několikrát za den, o víkendech i ve večerních hodinách a doţadují se splacení dluţné částky. Posílání výzev k úhradě jedná se o nejméně účinnou metodu. Vzhledem k tomu, ţe dopisy posílané vymahačskou firmou nemají zákonem stanovené nařízení, dluţníci je mnohdy ignorují. Zveřejnění dluţníkových pohledávek jde o nejúčinnější formu vymáhání. Firmy pomocí korespondenčních lístků, nálepek na schránky, internetu zveřejňují informace o pohledávkách, jejich výši na místech, kde se dluţník pohybuje a zdrţuje. Nástroj sebou přináší velmi silný pocit zahanbení. Pokud je proces vymáhání neúspěšný následuje soudní nebo mimosoudní vyrovnání sporu. Zpravidla však tyto moţnosti mají za následek nařízení exekuce. Exekuční řízení jiţ je soudně vykonatelné a exekutor má proto pravomoci uloţit dluţníkovi povinnost zaplacení. Exekuce nařizující zaplacení peněţité částky lze provést (Nové Výzvy, 2010 s ): Sráţkami ze mzdy Sráţkami z jiných příjmů Příkazem k výplatě z účtu u peněţitého ústavu Prodejem movitých věcí a nemovitostí Všechny tyto procesy období a fáze jsou vnímány jakou stresové situace, které vedou k celé řadě psychických, sociálních, zdravotních a osobnostních problémů. V některých případech mohou mít za následek rozvinutí sebevraţedného jednání (Lovritš, 2011, ze dne ). 12

13 2 NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ V předešlé kapitole jsme si ukázali, ţe zadluţení je v dnešní době velmi rozšířený jev. Jak s tímto však souvisí nekalé praktiky některých poskytovatelů? Představme si situaci. Pan Z ztratí práci. Protoţe má uzavřenou hypotéku, kterou musí platit, aby nepřišel o střechu nad hlavou, uzavře úvěr s bankovním subjektem. Bohuţel však nezvládá splácet ani ten, a protoţe uţ má u banky jiný dluh a je bez pravidelného měsíčního příjmu, nový úvěr uzavřít nemůţe. Po cestě domů uvidí v tramvaji leták, kde nebankovní subjekt ABC nabízí půjčky přes telefon. Pan Z tam tedy zavolal a byl záznamníkem odkázán na placenou linku. Hovor byl neustále prodluţován a úvěr nakonec poskytnut nebyl z důvodu nesplnění kritérií. Pan Z však přišel o částku 5000Kč za uskutečněný hovor, coţ u člověka bez zaměstnání a v dluhové pasti je vysoká částka. Poskytovatelé finančních produktů jsou podnikající organizace, jejichţ hlavním účelem je zisk. Tomuto je také přizpůsobena jejich aktivita a jednání. Ne ve všech případech však můţeme hovořit o dobrém úmyslu poskytnutí úvěru za účelem překlenutí mimořádné finanční situace dluţníka. Vymezení nekalé praktiky můţeme najít v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele: Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Zákon dále nekalou praktiku blíţe specifikuje na klamavou obchodní praktiku a agresivní obchodní praktiku. Obě tyto formy jsou zákonem zakázané. Klamavá obchodní praktika nastává tehdy: pokud je při ní uţit nepravdivý údaj, je-li důleţitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichţ byl uţit, můţe uvést spotřebitele v omyl; "důleţitým údajem" je například název, cena a povaha finanční sluţby, její označení a zvláštní pravidla uţívání, moţnosti reklamace apod., 13

14 opomene-li podnikatel uvést důleţitý údaj, jehoţ uvedení lze s přihlédnutím ke všem okolnostem (například s přihlédnutím k rozsahu dostupného reklamního prostoru či času) po podnikateli spravedlivě poţadovat; za opomenutí se přitom povaţuje i to, je-li důleţitý údaj uveden nesrozumitelně nebo nejednoznačně, vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli, jsou-li sluţby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví, nedodrţuje-li se jednoznačný závazek chování obsaţeného v kodexu chování, k jehoţ dodrţování se podnikatel zavázal. Agresivní obchodní praktika je takové jednání, které svým obtěţování, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním zhoršuje moţnost svobodného rozhodnutí spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Aktuálním příkladem takového jednání jsou například předváděcí akce zájezdy pro seniory, na které je poté agresivním způsobem tlačeno, aby si koupili předraţený a mnohdy nefunkční výrobek, popř. se kvůli němu zadluţili či podepsali smlouvu o propůjčení (leasing) Dělení společností vyuţívající prvky nekalé praktiky Díky zvyšující se zadluţenosti a vzhledem k zapsání dluţníka do registru dluţníků (tj. překáţka pro půjčení u bankovních poskytovatelů) vzniká na trhu stále více firem (nebankovní subjekty) nabízející své sluţby za zdánlivě jednoduchých a poměrně uvolněných podmínek, např. nechtějí znát měsíční příjem dluţníka. Růst takovýchto firem můţeme pozorovat například i na zvyšujícím se počtu inzerátů s úvěrovými nabídkami. Ovšem za zdánlivou snahou pomoci se skrývá rafinovaná a právnicky velmi dobře ošetřená touha po zisku prakticky za jakékoliv situace (Sosová, 2010, ze dne ). Samotná smlouva těchto poskytovatelů je nastavena tak, aby pro dluţníka bylo velmi namáhavé podmínky a jednotlivá ustanovení dodrţet, popř. velmi snadné je 1 O tomto fenoménu pojednává i dokumentární film ŠMEJDI, který měl v ČR premiéru

15 porušit. Tyto společnosti se vyznačují tím, ţe ke své činnosti pouţívají tzv. ţraločí praktiky (loan sharking). I přesto, ţe se dají rozdělit do několika kategorií, najdeme v jejich aktivitách a působeních několik charakteristických a shodných rysů (Nové výzvy, 2010 s ): Méně známá společnost, regionální působnost Poskytnutí úvěru dluţníkům, kteří ho nemohou získat u bankovního/ známého nebankovního poskytovatele Nezájem o příjem a dluhovou situaci domácnosti, nenahlíţení do registru dluţníků Obvykle absence kamenné pobočky Komplikovaně ošetřené smlouvy (bianco-směnky, rozhodčí doloţky, zástavní právo) Dobrá znalost psychologie, marketingu, reklamy Důvodová zpráva k zákonu č. 43/2013 Sb., Novela zákona o spotřebitelském úvěru uvádí, ţe ke dni bylo na trhu subjektů, které mělo vázanou ţivnost na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. V návaznosti na toto číslo také mluví o neférových praktikách poskytovatelů úvěrových produktů takto: často poskytují úvěr dlužníkům, aniž by předpokládali, že jim bude dlužná částka splacena. Svůj příjem si však zajistí např. nepřiměřeným zajištěním úvěru, sankcemi, zneužitím (bianco) směnky (MF ČR, 2012, ze dne ) Společnosti vyuţívající chudoby dluţníka Společnosti vyuţívající chudoby dluţníka jsou zaměřené na takové cílové skupiny, jejichţ příjem není nijak vysoký (důchodci, ţeny na mateřské dovolené, nízkopříjmové rodiny), a dostanou se do tíţivé finanční situace snáze (např. nezaplacení nedoplatku za elektřinu). Vzhledem k povaze dluhu nemůţe být dluţníkovi poskytnutý úvěr u bankovních poskytovatelů (Lovritš, 2011, ze dne ). Společnosti zaměřené na chudobu také velmi dobře ovládají psychologické taktiky a inzertní nabídky stylizují tak, aby je zachytily právě tyto cílové skupiny (Sosová, 2010, ze dne ). Mohlo by se zdát, ţe půjčování nemajetným je zbytečná záleţitost, ţe lidé 15

16 na hranici chudoby nebo pod ní jiţ nemají, čím by dluh umořily. Společnosti však vyuţívají chudoby právě proto, ţe české zákony umoţňují exekuci kaţdého, komu lze přiznat ţivotní minimum. Zabavená částka se pohybuje v řádech stokorun a částečně pokrývá jen úroky z prodlení a jiné sankční poplatky. Skutečná dluţná částka se tedy nesniţuje a prostředky nepokrývají jistinu. Vzniká tak tzv. trvale udrţitelný dluh, který dluţník můţe splácet aţ do konce ţivota (Nové výzvy, 2010 s. 40). Společnost má tak zajištěnou pravidelnou částku, která je tím vyšší, čím více takových klientů mají Společnosti, které chtějí získat majetek dluţníka Společnosti se v této oblasti snaţí získat majetek dluţníka, jehoţ zástava je podmínkou k poskytnutí sluţby. V některých případech se dokonce ţádá převedení vlastnického práva. Zpravidla se společnost nezaměřuje a nezkoumá příjmy domácnosti. Ţadatel o úvěr u této společnosti můţe nabýt dojmu velice výhodného úvěru. Ve sloţitých právních formulacích se však skrývají vysoké úroky z prodlení, sankční poplatky, poplatky spojené s vyřízením smlouvy. Výše úvěru obvykle nedosahuje hodnoty majetku (Lovritš, 2011, ze dne ). Tato praktika je hodně zneuţívaná společnostmi, které nabízejí americkou hypotéku (Nové výzvy 2010, s. 41) Společnosti nabízející velmi drahou informaci nebo zpracování dat dluţníka Tyto společnosti ve skutečnosti ţádné peníze nemají a ani je nepůjčují. Jejich taktika je však jednat tak, aby si to dluţník myslel. Vţdy jde o zaplacení nějakého manipulačního či vstupního poplatku nebo poplatku za zprostředkování. Samotné společnosti se zavazují k poměrně snadné, mnohdy nejasné sluţbě, kterou vydávají za tu, která by měla být sjednaná s dluţníkem. Obvykle se jedná o poskytovatele, kteří nabízejí oddluţení nebo zprostředkování úvěru (Sosová, 2010, ze dne ) Společnosti nabízející soudní oddluţení Institut oddluţení tzv. osobní bankrot má zákonem stanovené podmínky, popsané v zákoně č. 183/2006 Sb., které je nutné splnit Po doloţení všech náleţitostí a splnění 16

17 všech podmínek tak soud rozhodne o povolení oddluţení. Společnosti pouţívající ţraločí praktiky v této problematice, získávají zisk hlavně z poplatků spojených se zmapováním dluhové situace a návrhem způsobu řešení. Výše poplatku se můţe vyšplhat aţ na deset tisíc korun. Neseriózní jednání zde je v tom, ţe podmínky, které jsou dané zákonem, tyto společnosti obejít nemohou, přesto však si nechávají zaplatit za poskytnutí sluţby i od dluţníků, kteří prokazatelně na oddluţení nedosáhnou (Lovritš, 2011, ze dne ). Na stejném principu pracují i společnosti nabízející vyjednání nového splátkového kalendáře s věřiteli. Podle organizace SPES Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra se v roce 2006 objevily inzeráty slibující oddluţení na základě tajného zásahu do zákonem zřízených registrů dluţníků. Toto je však prakticky i technicky nemoţné (Lovritš, 2011, ze dne ) Společnosti nabízející zprostředkování úvěru Tato nekalá praktika je poměrně novou záleţitostí na českém trhu a velmi rychle se rozmáhá. Jedná se o situaci, kdy společnost s dluţníkem podepíše smlouvu o zprostředkování úvěru nebo o zpracování dat. Společnost před podepsáním jedná tak, aby si dluţník myslel, ţe mu bude poskytnut úvěr. Samotná smlouva také obsahuje poţadovanou částku, úrokovou sazbu, počet splátek. V obsahu smlouvy je však také věta o tom, ţe společnost nejprve prozkoumá, zda zájemce splňuje podmínky získání úvěru. Za toto zprostředkování si společnost nárokuje odměnu, která se můţe pohybovat okolo několika tisíc korun (Nové výzvy, 2010 s. 40). V rámci zákona 43/2013 Sb., 17a zákona o spotřebitelském úvěru však odměna musí být písemně uvedená jiţ ve smlouvě o zprostředkování 2.2 Jak se bránit? Jedním z nástrojů, který omezil vyuţívání nekalých a neférových praktik je právě zákon č. 43/2013 Sb., novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od V rámci ní dochází ke zrušení a omezení některých praktik (zákaz pouţití linek s vyšším účtováním neţ je běţný hovor, právo na předplatné splacení úvěru, zákaz 17

18 pouţití směnky nebo šeku na splacení či zajištění úvěru, omezení zajištění úvěru nepoměrem k zajišťované pohledávce). Zákon dále stanovuje podmínky reklamy a nabídky spotřebitelského úvěru a za jejich nedodrţení stanovuje sankce. Zákonem také byla stanovena povinnost posoudit schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Pokud poskytovatel najde zjevné důvody, ţe úvěr nebude splacený, smlouva se stává neplatnou (Česká obchodní inspekce, 2012, ze dne ). Obecné pravidla obrany před nekalými praktikami podle Sdruţení SPES (2007, s. 2-4) spočívají v důsledném zváţení všech důsledků, které plynou z uzavření smlouvy s danou společností. Je třeba chápat všechny souvislosti a ustanovení, které ze smlouvy vyplývají. Pravidlo, které v podstatě brání podpisu nevýhodné sluţby, je spočítání nejhorší moţné varianty, kterou smlouva umoţňuje. Pokud zde existuje reálný důvod, ţe následky situace nebude moţné unést, není dobré na podmínky přistoupit (Lovritš, 2011, ze dne ). Důleţitým nástrojem obrany je podpis. Podpis je velkou cenností, kterou je třeba si chránit. Říkají stránky sdruţení SPES věnující se problematice nekalých praktik (Lovritš, 2011, ze dne ). V mnohých případech je vyuţívání ţraločích praktik na hraně zákona (Nové výzvy, 2010, s. 40). Je třeba mít na paměti i pomoc organizací, které jsou pověřeny kontrolou společností poskytujících nebo zprostředkujících úvěrové produkty. V případě podezření spáchání trestného činu např. podvodu při poskytnutí nepravdivých informací, je moţno podat trestní oznámení na jakékoliv stanici orgánu Policie ČR (Lovritš, 2011, ze dne ). Také existuje moţnost vyuţití pomoci právníka např. z České advokátní komory. Jejich sluţby jsou však placené. Některé neziskové organizace mají k dispozici svého právníka. V případě snahy o smírné vyřešení sporu je v České republice ustanovena autorita finančního arbitra (Lovritš, 2011, ze dne ). Z výše popsaného je zřejmé, ţe metod a způsobů, které zneuţívají důvěru dluţníků či potencionálních dluţníků je mnoho. Nejvíce ohroţenou skupinou jsou právě nízkopříjmové domácnosti, domácnosti s nízkou mírou finanční gramotnosti a senioři, protoţe právě tyto skupiny mohou poměrně snadno díky své nevědomosti upadnout do dluhové pasti. V tomto je třeba spatřovat důleţitou oblast působení sociální práce. 18

19 Konkrétněji se podobě pomoci budu věnovat v kapitole Moţnosti prevence a Ilustrační příklad řešení. 19

20 3 OBOR SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU PRÁCE SE ZADLUŢENÝM KLIENTEM Tlak moderní společnosti, ve kterém je kladen důraz na stále důslednější zvládání všech ţivotních rolí a scénářů, které dnešní člověk proţívá, je stále vyšší. A spolu s ním se také zvyšuje potřeba materiálního zabezpečení. Rodiče musí zvládat kariéru, výchovu dětí a být finančně nezávislí. Mladí dospělí by se měli, co nejdříve osamostatnit a začít pracovat na svém vlastním ţivotním příběhu, který si pořídí nejlépe na dluh. Staří lidé jsou napadáni, ţe nejdou s dobou, jsou nemoderní a nekupují si věci, které by jim ulehčily práci po všech stránkách. Pokud se jedinci takto nechovají, jsou společností odvrţeni a označeni za sociální případy. Všechny tyto tendence mohou vyvolat úzkostný pocit selhání, které podporují potřebu půjčovat si stále více i za situace, kdy jedinec není schopen vše splácet z jeho vlastních dostupných prostředků. Dostává se tedy do spirály zadluţenosti, ve které jiţ nezbývají peníze ani na nezbytné ţivotní výdaje a další půjčka jde na splacení dluhu předešlého. Díky nedostatku peněz na základní potřeby jsou ohroţeny všechny aspekty kvalitního a důstojně proţitého ţivota. Lidé, kteří se dostali do spirály zadluţenosti, jsou ohroţeni narušením mezilidských vztahů (mezi partnery, v rodině), zdravotními problémy jako je deprese, strach, úzkost, poruchy spánku, ţaludeční problémy, bolesti zad, zabavením majetku nebo ztrátou bydlení a následnou sociální izolací sociálním vyloučením. Díky tomu, ţe ţivot na dluh je stále častějším jevem, je velmi nepravděpodobné, ţe by existovala cílová skupina, kde by se sociální pracovník se zadluţeným klientem nesetkal. I přesto, ţe konkrétních způsobů řešení (oddluţení, splátkový kalendář, odklad splátek, zastavení exekuce pro nemajetnost, pozastavení exekuce), které by klienta nadobro zbavily problémů s neschopností splácet své závazky, není mnoho, teorie sociální práce nabízí poměrně širokou škálu metod a jednotlivých technik, jak klientovi odlehčit od tíhy, kterou pociťuje v důsledku předluţení, a pomoci mu najít jiný (alternativní) způsob, jak se vyrovnat s nároky okolí. K tomu, abychom mohli vydefinovat či objasnit roli sociální práce a kompetence sociálního pracovníka v kontextu problematiky zadluţenosti, popř. předluţenosti, je třeba mít alespoň základní znalosti o sociální práci jako o společensko-vědním oboru. 20

21 3.1 Historie a vymezení sociální práce Sociální práce tak jak ji chápeme dnes, je výsledek několika staletí a mnohdy i tisíciletí. Stejně jako většina společenských oborů i ona prošla vývojem, který se lišil v závislosti na národu, době, kulturním a společenském prostředí. Uţ ve společnosti prvních států (starověká Mezopotámie) můţeme nalézt myšlenky o trestu pro nerovné zacházení mezi lidmi. Uţ sumerský zákoník brání zneužívání úřední moci a pečuje, aby sirotek se nestal kořistí bohatého a vdova kořistí mocného (Matoušek, 2001, s. 17). Na svou dobu velice propracovaný systém sociální péče o chudé a nemocné měl také starověký Izrael. Ve Starém zákoně nalezneme spoustu příběhů a podobenství, příkazů a nařízení, které vedou, nebo by měly vést, k pomoci a ochraně starých, vdov a sirotků, cizinců, chudých, otroků a nádeníků. V souvislosti s dluhovou problematikou se v tehdejším Izraeli můţeme setkat s tzv. dluţní amnestií. Tato právní instituce pravidelného promíjení dluhů navazuje na tradici sabatického roku, tedy tzv. léta odpočinutí. Kaţdý sedmý rok se nechávala pole leţet ladem a úroda z nich byla určena pro chudé a potřebné (Martínek, 2008, s. 46). 5. kniha Mojţíšova o tom píše takto: Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. Toto je způsob promíjení dluhu: každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, svého bratra naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu. (Dt. 15, 1-18) Pokud bychom se měli zaměřit na institucionalizovanou sociální práci se zadluţenými u nás, byl prvním impulzem rok V tomto roce došlo ke vzniku první organizace, která se začala konkrétně zaměřovat na sociální práci se zadluţenými a předluţenými domácnostmi (Občanské sdruţení SPES). Důleţitým mezníkem a účinným nástrojem pro pomoc dluţníkům, kteří jiţ nejsou schopni splácet své pohledávky, je také nabytí účinnosti zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Zákon popisuje jednotlivé druhy úpadku, podmínky dosaţení tzv. osobního bankrotu, a dává tak (nejen) sociálním pracovníkům velice efektivní způsob, jak vyřešit tíţivou finanční situaci klienta. Vymezení definice sociální práce se měnilo v závislosti na okolnostech. Jedna z prvních definic tvrdí, ţe sociální práce je prostě to, co jiní zdravotní sestry, policie atd. nedělají (Navrátil, 2001, s , podle Hanvey a Philpot, 1996, s. 1). Někteří 21

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Způsoby práce se zadluţeným klientem CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Způsoby práce se zadluţeným klientem Téma práce: Způsoby práce se zadluţeným klientem Miloslava Mazáková Vedoucí práce: Mgr. Adéla Adámková

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řešení dluhové pasti u klientů Občanské poradny v Novém Jičíně Alexandra Machová Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Vaculíková Olomouc 2015 Prohlášení:

Více

PROBLEMATIKA DLUHŮ DEBT ISSUES

PROBLEMATIKA DLUHŮ DEBT ISSUES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Milana Kretschmerová Olomouc 2015 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Specifikace dluhové problematiky cílové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Bakalářská práce Vendula

Více

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová

Více

Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců

Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců Bakalářská práce Autor: Alice Šamlotová Ekonomika a management zdravotních a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10

Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10 Obsah Úvod... 8 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10 1.1 Armáda spásy ČR... 10 1.2 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela... 12 1.2.1 Nízkoprahové denní centrum... 13 1.2.2 Noclehárna... 14 1.2.3 Azylový

Více

Finanční vzdělávání v ČR

Finanční vzdělávání v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program : Studijní obor : Pracoviště: N 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí

Více

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Michaela Králová V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Zadluženost a předlužení úvod

Zadluženost a předlužení úvod Zadluženost a předlužení úvod Finanční gramotnost obyvatel České republiky je na velmi nízké úrovni a přispívá k nezdravé situaci na trhu především s finančními produkty, touha lidí po větší srozumitelnosti

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS.

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS. Sociální a psychologické aspekty insolvence Bc. Lenka Vávrová, DiS. Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o sociálních a psychologických aspektech insolvence. V teoretické části jsem

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dítě v azylovém domě Téma práce: Dítě v azylovém domě Markéta Sedláčková Vedoucí práce: Mgr. Monika Vymazalová Olomouc 2013 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více