CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZADLUŢENOST DOMÁCNOSTÍ S DŮRAZEM NA NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZADLUŢENOST DOMÁCNOSTÍ S DŮRAZEM NA NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE A ZADLUŢENOST DOMÁCNOSTÍ S DŮRAZEM NA NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ Téma práce: Sociální práce a zadluţenost domácností s důrazem na nekalé praktiky poskytovatelů úvěrových produktů Magdaléna Pišlová Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem svou absolventskou práci vypracovala samostatně za pomocí literatury a pramenů uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Magdaléna Pišlová

3 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala Mgr. Haně Štěpánkové za její metodické vedení a cenné rady při zpracovávání absolventské práce. Dík patří také vedoucí občanského sdruţení SPES paní Bc. Andreji Běhálkové za její odborné a věcné připomínky k problematice nekalých praktik. Děkuji také všem ostatním pracovníkům občanského sdruţené SPES za umoţnění absolvování své školní měsíční praxe.

4 OBSAH ÚVOD ZADLUŢENOST Zadluţenost, předluţenost Příčiny zadluţenosti Vývoj zadluţenosti v ČR Rizika a důsledky plynoucí ze zadluţení NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ Dělení společností vyuţívající prvky nekalé praktiky Společnosti vyuţívající chudoby dluţníka Společnosti, které chtějí získat majetek dluţníka Společnosti nabízející velmi drahou informaci nebo zpracování dat dluţníka Společnosti nabízející soudní oddluţení Společnosti nabízející zprostředkování úvěru Jak se bránit? OBOR SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU PRÁCE SE ZADLUŢENÝM KLIENTEM Historie a vymezení sociální práce Sociální fungování a ţivotní situace Role sociálního pracovníka Metody vyuţitelné v sociální práci se zadluţenými... 24

5 3.3.1 Případová sociální práce Sociální poradenství Krizová intervence Práce s rodinou MOŢNOSTI PREVENCE ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ ZÁVĚR Bibliografický seznam... 37

6 ÚVOD V dnešním moderním světě jsou peníze hodnotou, která dokáţe pohnout skálou. Jsou vnímány jako něco, co dokáţe zpříjemnit ţivot. Pokud jich však je málo nebo nejsou vůbec, velmi negativně to ovlivní jakoukoliv naši činnost. Při nedostatku finančních zdrojů člověk nedokáţe uspokojit všechny své potřeby a bez uspokojení potřeb dochází k zásahům do našeho ţivota a následné disharmonii sociálního a společenského fungování. S tím ovšem také souvisí vliv ekonomických, politických a společenských poţadavků, které zvyšují tlak na kvalitu ţivota, která je jak přímo tak nepřímo závislá na finančních zdrojích. Pokud je zdrojů nedostatek, dochází k hledání alternativních způsobů řešení situace. Nejčastějším z nich je vyuţití cizích finančních prostředků pomocí půjčky, úvěru neboli zadluţení se. Právě díky snaze o vyrovnání se s těmito společenskými tlaky, se stále více lidí uchyluje k rychlým penězům v podobě zdánlivě výhodných půjček a úvěrů. Mnohdy ovšem jsou tyto smlouvy jednou z forem neadekvátního jednání poskytovatele a člověk se tak stává obětí nekalé praktiky. Tato volba zdánlivě snadného řešení situace však sebou přináší další problémy a v konečném důsledku tak dluţník obětuje mnohem více ze své integrity, neţ původně zamýšlel (psychika, finanční zdroje, vztahy v rodině, ). Protoţe jsou poskytovatelé úvěrových produktů stále více vyhledáváni, chtěla bych svou prací poukázat na rizika a důsledky, které mohou nastat při nedostatečné informovanosti a důslednosti výběru úvěrového produktu. S tímto jde ruku v ruce také vyšší angaţovanost role sociální práce jako pomoc při zmírnění negativních důsledků spojených s touto problematikou. Svou měsíční praxi jsem trávila v poradně pro dluţníky organizace SPES. Zde jsem si také uvědomila, jak nápomocný můţe sociální pracovník být díky svým komplexním znalostem nejen odborným ale i terapeutickým a lidským. Mnoho poznatků, které v této absolventské práci vyuţívám, jsem sama zakusila nebo vypozorovala v rámci interakce systém - sociální pracovník - klient jeho ţivotní situace. Některé poznatky také čerpám z přímé osobní zkušenosti, kdy se naše rodina dostala do spirály zadluţenosti. 6

7 Také při diskuzi v akademickém světě nebo i v praxi sociální práce obecně jsou poznatky o zadluţenosti a způsobech řešení velmi podstatným tématem. V dnešní době prakticky neexistuje cílová skupina, která by neměla zkušenosti s problematikou zadluţenosti. S dluhy se sociální pracovník setkává v azylových domech, noclehárnách, chráněných bydleních, nízkoprahových zařízeních, krizových centrech, ale i v běţných občanských poradnách nebo při sociálním poradenství jakékoliv jiné sluţby. Cílem celé teoreticky vedené absolventské práce je proto objasnění role sociální práce v oblasti zadluţování domácností. Propojení této práce s prevencí před nekalými praktikami a uvedení moţných způsobů řešení, kdy se klient stal obětí nekalé praktiky. V první kapitole se zaměřím na zadluţenost jako takovou. Vysvětlím zde základní pojmy, příčiny, důsledky a v minimální formě také nastíním vývoj zadluţenosti v ČR. Druhá kapitola je věnovaná tématu nekalých praktik. Vysvětlím zde, co to je, a jak poznat společnosti, které vyuţívají prvků nekalých praktik. Třetí kapitola pojednává o sociální práci jako oboru se zaměřením na práci s předluţenými osobami a domácnostmi. Obsahem čtvrté kapitoly je propojení a vymezení prevence v problematice nekalých praktik a zadluţenosti obecně. Pátá kapitola je ilustračním příkladem jedné z moţností řešení situace, kdy se klient stal obětí nekalé praktiky. 7

8 1 ZADLUŢENOST Ţivot na dluh je jedním z poznávacích znaků moderní společnosti. Na jedince je kladen enormní tlak touhy po vlastnictví a materiálnu. Úspěšnost je měřena pomocí mnoţství peněz a záţitků, které si za ně můţeme pořídit. Setkáváme se s nekritickým postojem k hodnotě peněz a z nich plynoucích záţitků, které je třeba si zakusit, jinak dojde k vylučování z komunity a následně celé společnosti. I tento strach po odsunutí můţe být brán jako hnací motor zadluţení se. Rodiče kupují dětem značkové oblečení, protoţe nechtějí, aby se jim spoluţáci smáli. Prarodiče uzavřou úvěr pro svého vnuka, protoţe nechtějí zůstat bez jeho kontaktu. I tyto situace vedou k tomu, ţe lidé přecení své síly a nejsou připraveni na povinnosti, které sebou problematika úvěrů přináší. Ovšem, jak uvidíme dále, do problému se splácením se můţe dostat i zodpovědný dluţník například nepřiměřeně nastavenými podmínkami nebo pomocí neúplné informace, kterou poskytovatel úvěru poskytl. Samotná situace, kdy se domácnost ocitne v platební neschopnosti, má velmi silný vliv na sociální fungování všech jejich členů. Postupně přestává zvládat nároky okolí (sniţuje své potřeby, aby byla schopna alespoň částečně splácet závazky) a ţivotní rovnováha je narušena. Zadluţenost se stává předluţeností a má velmi negativní vliv na duševní i fyzickou pohodu celé domácnosti. Do tohoto stavu vstupuje sociální pracovník jako pomoc nejčastěji. 1.1 Zadluţenost, předluţenost Zadluţenost jako taková je běţný a dokonce ţádoucí jev. Půjčování si peněz je dobré pro ekonomiku, protoţe se zvyšuje spotřeba, a do oběhu se tak dostává více poloţek i peněz (SPES, 2007a, s. 3). To proto neznamená, ţe kaţdý dluh je špatný a vyuţívání k financování cizích zdrojů a prostředků je veskrze patologickým jednáním. Také to však neznamená, ţe zodpovědný dluţník nemůţe nikdy upadnout do dluhové pasti. Dluhovou pastí myslíme situaci, kdy dluţník není z různých váţných důvodů schopen dál splácet své půjčky a úvěry a dostává se tak do platební neschopnosti (SPES, 2007a, s. 1-2). Riziko této pasti spočívá hlavně v překlenutí ze zadluţené domácnosti 8

9 do domácnosti předluţené. Předluţenost je jiţ patologický stav, který vede nejen k ekonomickému propadu a neschopnosti zajistit po odečtení nákladů na základní lidské potřeby všechny závazky, ale přináší sebou také výraznou psychickou a sociální nerovnováhu (SPES, 2007a, s. 4). Předluţenost musíme vnímat také v kontextu negativního a velice silného zásahu do sociálního fungování jedince a to se v mnohém promítne i do jeho somatického proţívání (Hradilová, 2010, s. 13). 1.2 Příčiny zadluţenosti Příčiny, které vedou k zadluţení jedince, mohou být různého charakteru. Setkat se můţeme s půjčkami a úvěry na pokrytí nezbytných základních věcí domácnosti, také na pokrytí mimořádných výdajů spojených např. s narozením dítěte, stavbou domu, nástupem na vysokou školu, svatbou, pohřbem. Ve stále větším měřítku se však lidé zadluţují kvůli nadstandardu, který by si jinak nemohli dovolit (exotická dovolená, výkonnější počítač), a také kvůli zaplacení předchozích půjček (Člověk v tísni, 2007, s.7). Obecně lze tedy říct, ţe za nejčastější příčinu zadluţenosti je povaţováno vlastní přičinění způsobené hlavně neuváţeností, nedbalostí a lehkomyslným přístupem (Nekudová, 2012, ze dne ). Podle občanského sdruţení SPES (2007b, s. 4-6), které v Olomouci provozuje poradnu pro dluţníky, se problematická místa dají také rozdělit takto: Problémy vyplývající ze smluvních vztahů s věřiteli jde především o ustanovení vyplývající z podstaty produktu. Právní a sloţitá formulace dokumentů můţe mít za následek špatné pochopení a uvědomění si rizik zvláště u lidí s nízkým právním povědomím. V kontextu s tímto je zde také nízká ochota poskytovatelů poskytnout dané dokumenty k řádnému prostudování veřejnosti domů přesto, ţe existuje právní nárok. Do tohoto bodu je také zahrnuta neschopnost připravit se na nečekané události, které mohou sníţit nebo pozastavit splácení. Půjčování s cílem zmocnit se majetku dluţníka zde se řadí instituce, které poskytují půjčky za zdánlivě velmi benevolentních podmínek tak, aby si ji mohl dovolit opravdu kaţdý. Tyto instituce však jiţ dopředu počítají s tím, ţe po uzavření kontraktu, nebude dluţník schopný podmínky dodrţet nebo je velmi snadno poruší, z čehoţ pro něho plynou velmi přísné sankce a pro poskytovatele zisk. 9

10 Chybějící finanční vzdělávání vyplývá jiţ z toho, ţe většina domácností si nevytváří měsíční plán hospodaření a alespoň tříměsíční rezervu. Zde také patří neschopnost posouzení výhodné a nevýhodné půjčky, nečtení podepisovaného ujednání. Nejdůleţitějším prvkem je pak nutnost zařazení finanční gramotnosti do školních osnov. Individuální důvody kritické ţivotní události, které přišly neplánovaně, nechtěně a nečekaně (ztráta zaměstnání, rozchod, rozvod, nemoc, nehoda, ručitelství, ). Celospolečenské důvody zde řadíme hlavně selhání institucí a pracovního trhu a státu, které mohou vést aţ k rozpadu rodiny jako takové. 1.3 Vývoj zadluţenosti v ČR Hrušková (2011, ze dne ) se ve svém článku věnuje rozboru dat, která k zadluţenosti kaţdoročně vydává Česká národní banka. Celkově podle ní české domácnosti dluţily na úvěrech k přes 1,1 bilionu korun. V roce 1993 to bylo 46,6mld. korun. Přesto však je zadluţenost ve srovnání se zeměmi EU niţší. Nicméně české domácnosti jsou podstatně chudší a proto zde hrozí vyšší riziko dluhové pasti. Podle ČNB a ČSÚ převyšují náklady na splácení dluhů 50% čistého příjmu domácnosti. Lidé v České republice se nejvyššími částkami zadluţují díky úvěrům na bydlení. Od roku 1997 se tato oblast zadluţování zvýšila o 12tisíc %. Nejvíce vyuţívaný úvěr je však spotřebitelský. Mohlo by to být spjato s jiţ zmiňovaným zvyšováním nároků na kvalitu bydlení a kvalitu ţivota obecně (Hrušková, 2011, ze dne ). Graf č. 1: Typy nejvíce vyuţívaných úvěrů, zdroj ČNB 10

11 Zajímavé srovnání vývoje dluhu domácností a vůbec rozdělení dluhu podle toho, u jakého subjektu byla půjčka sjednána, přináší Analýza vývoje v oblasti zadluţení v ČR (Toman, 2004). Při porovnávání zadluţení u bankovního a nebankovního subjektu dochází od roku 1996 k výraznému rostoucímu podílu půjček sjednaných u nebankovních společností. V dnešní době spotřebitelské úvěry a leasingy poskytnutých nebankovním subjektem na trhu mnohonásobně převyšují úvěry nabízející bankou. I z grafu výše lze tedy spatřit trend stále se zvyšujícího vyuţití moţnosti půjček a úvěrů a zadluţování obecně. S tímto je však spjato mnoho rizik a důsledků, které jsou zvlášť pro sociální práci velmi podstatné. 1.4 Rizika a důsledky plynoucí ze zadluţení Jak jiţ bylo uvedeno výše, neplacení dluhů a závazků se můţe velmi negativně projevit na fungování daného jedince ze všech jeho stran. Nedochází k tomu ovšem hned např. po neuhrazené jedné měsíční splátce. Tento proces postupného upadání do sociální nejistoty spojený s ekonomickou nerovnováhou a disharmonií má dlouhodobější charakter (Člověk v tísni, 2007, s. 42). Insolvenční zákon hovoří o minimální tříměsíční neschopnosti splácet své závazky s tím, ţe musí být minimálně 30 dnů po splatnosti (Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, 3). Důleţitou poznámkou v tomto je, ţe zapomínání se nevyplácí. Věřitelé mnohdy nedávají o svých pohledávkách vědět hned. Smysl tohoto lze najít v rostoucích úrocích z prodlení. Dluţná částka se tak můţe několikanásobně zvýšit a přinést dluţníkovi mnohem rozsáhlejší problémy (Hradilová, 2012 s. 12). S dlouhodobou fází nesplácení je spojen proces vymáhání. Nejprve ze strany věřitele poté pomocí dalšího subjektu, který pohledávku od věřitele (poskytovatele půjčky) odkoupil. Je to období silného citového strádání a emočního vypětí. Pouţité metody mohou vést k nepříjemným pocitům studu, hanby, poníţení. Nejčastěji uţívané metody vymáhání jsou (Nové výzvy, 2010 s. 45): Osobní setkání osobní návštěva pracovníka vymahačské firmy. Často dochází k dohodě o splátkovém kalendáři. 11

12 Telefonický kontakt nástroj, který bývá velmi často vyuţíván. Firmy volají i několikrát za den, o víkendech i ve večerních hodinách a doţadují se splacení dluţné částky. Posílání výzev k úhradě jedná se o nejméně účinnou metodu. Vzhledem k tomu, ţe dopisy posílané vymahačskou firmou nemají zákonem stanovené nařízení, dluţníci je mnohdy ignorují. Zveřejnění dluţníkových pohledávek jde o nejúčinnější formu vymáhání. Firmy pomocí korespondenčních lístků, nálepek na schránky, internetu zveřejňují informace o pohledávkách, jejich výši na místech, kde se dluţník pohybuje a zdrţuje. Nástroj sebou přináší velmi silný pocit zahanbení. Pokud je proces vymáhání neúspěšný následuje soudní nebo mimosoudní vyrovnání sporu. Zpravidla však tyto moţnosti mají za následek nařízení exekuce. Exekuční řízení jiţ je soudně vykonatelné a exekutor má proto pravomoci uloţit dluţníkovi povinnost zaplacení. Exekuce nařizující zaplacení peněţité částky lze provést (Nové Výzvy, 2010 s ): Sráţkami ze mzdy Sráţkami z jiných příjmů Příkazem k výplatě z účtu u peněţitého ústavu Prodejem movitých věcí a nemovitostí Všechny tyto procesy období a fáze jsou vnímány jakou stresové situace, které vedou k celé řadě psychických, sociálních, zdravotních a osobnostních problémů. V některých případech mohou mít za následek rozvinutí sebevraţedného jednání (Lovritš, 2011, ze dne ). 12

13 2 NEKALÉ PRAKTIKY POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ V předešlé kapitole jsme si ukázali, ţe zadluţení je v dnešní době velmi rozšířený jev. Jak s tímto však souvisí nekalé praktiky některých poskytovatelů? Představme si situaci. Pan Z ztratí práci. Protoţe má uzavřenou hypotéku, kterou musí platit, aby nepřišel o střechu nad hlavou, uzavře úvěr s bankovním subjektem. Bohuţel však nezvládá splácet ani ten, a protoţe uţ má u banky jiný dluh a je bez pravidelného měsíčního příjmu, nový úvěr uzavřít nemůţe. Po cestě domů uvidí v tramvaji leták, kde nebankovní subjekt ABC nabízí půjčky přes telefon. Pan Z tam tedy zavolal a byl záznamníkem odkázán na placenou linku. Hovor byl neustále prodluţován a úvěr nakonec poskytnut nebyl z důvodu nesplnění kritérií. Pan Z však přišel o částku 5000Kč za uskutečněný hovor, coţ u člověka bez zaměstnání a v dluhové pasti je vysoká částka. Poskytovatelé finančních produktů jsou podnikající organizace, jejichţ hlavním účelem je zisk. Tomuto je také přizpůsobena jejich aktivita a jednání. Ne ve všech případech však můţeme hovořit o dobrém úmyslu poskytnutí úvěru za účelem překlenutí mimořádné finanční situace dluţníka. Vymezení nekalé praktiky můţeme najít v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele: Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Zákon dále nekalou praktiku blíţe specifikuje na klamavou obchodní praktiku a agresivní obchodní praktiku. Obě tyto formy jsou zákonem zakázané. Klamavá obchodní praktika nastává tehdy: pokud je při ní uţit nepravdivý údaj, je-li důleţitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichţ byl uţit, můţe uvést spotřebitele v omyl; "důleţitým údajem" je například název, cena a povaha finanční sluţby, její označení a zvláštní pravidla uţívání, moţnosti reklamace apod., 13

14 opomene-li podnikatel uvést důleţitý údaj, jehoţ uvedení lze s přihlédnutím ke všem okolnostem (například s přihlédnutím k rozsahu dostupného reklamního prostoru či času) po podnikateli spravedlivě poţadovat; za opomenutí se přitom povaţuje i to, je-li důleţitý údaj uveden nesrozumitelně nebo nejednoznačně, vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli, jsou-li sluţby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví, nedodrţuje-li se jednoznačný závazek chování obsaţeného v kodexu chování, k jehoţ dodrţování se podnikatel zavázal. Agresivní obchodní praktika je takové jednání, které svým obtěţování, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním zhoršuje moţnost svobodného rozhodnutí spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Aktuálním příkladem takového jednání jsou například předváděcí akce zájezdy pro seniory, na které je poté agresivním způsobem tlačeno, aby si koupili předraţený a mnohdy nefunkční výrobek, popř. se kvůli němu zadluţili či podepsali smlouvu o propůjčení (leasing) Dělení společností vyuţívající prvky nekalé praktiky Díky zvyšující se zadluţenosti a vzhledem k zapsání dluţníka do registru dluţníků (tj. překáţka pro půjčení u bankovních poskytovatelů) vzniká na trhu stále více firem (nebankovní subjekty) nabízející své sluţby za zdánlivě jednoduchých a poměrně uvolněných podmínek, např. nechtějí znát měsíční příjem dluţníka. Růst takovýchto firem můţeme pozorovat například i na zvyšujícím se počtu inzerátů s úvěrovými nabídkami. Ovšem za zdánlivou snahou pomoci se skrývá rafinovaná a právnicky velmi dobře ošetřená touha po zisku prakticky za jakékoliv situace (Sosová, 2010, ze dne ). Samotná smlouva těchto poskytovatelů je nastavena tak, aby pro dluţníka bylo velmi namáhavé podmínky a jednotlivá ustanovení dodrţet, popř. velmi snadné je 1 O tomto fenoménu pojednává i dokumentární film ŠMEJDI, který měl v ČR premiéru

15 porušit. Tyto společnosti se vyznačují tím, ţe ke své činnosti pouţívají tzv. ţraločí praktiky (loan sharking). I přesto, ţe se dají rozdělit do několika kategorií, najdeme v jejich aktivitách a působeních několik charakteristických a shodných rysů (Nové výzvy, 2010 s ): Méně známá společnost, regionální působnost Poskytnutí úvěru dluţníkům, kteří ho nemohou získat u bankovního/ známého nebankovního poskytovatele Nezájem o příjem a dluhovou situaci domácnosti, nenahlíţení do registru dluţníků Obvykle absence kamenné pobočky Komplikovaně ošetřené smlouvy (bianco-směnky, rozhodčí doloţky, zástavní právo) Dobrá znalost psychologie, marketingu, reklamy Důvodová zpráva k zákonu č. 43/2013 Sb., Novela zákona o spotřebitelském úvěru uvádí, ţe ke dni bylo na trhu subjektů, které mělo vázanou ţivnost na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. V návaznosti na toto číslo také mluví o neférových praktikách poskytovatelů úvěrových produktů takto: často poskytují úvěr dlužníkům, aniž by předpokládali, že jim bude dlužná částka splacena. Svůj příjem si však zajistí např. nepřiměřeným zajištěním úvěru, sankcemi, zneužitím (bianco) směnky (MF ČR, 2012, ze dne ) Společnosti vyuţívající chudoby dluţníka Společnosti vyuţívající chudoby dluţníka jsou zaměřené na takové cílové skupiny, jejichţ příjem není nijak vysoký (důchodci, ţeny na mateřské dovolené, nízkopříjmové rodiny), a dostanou se do tíţivé finanční situace snáze (např. nezaplacení nedoplatku za elektřinu). Vzhledem k povaze dluhu nemůţe být dluţníkovi poskytnutý úvěr u bankovních poskytovatelů (Lovritš, 2011, ze dne ). Společnosti zaměřené na chudobu také velmi dobře ovládají psychologické taktiky a inzertní nabídky stylizují tak, aby je zachytily právě tyto cílové skupiny (Sosová, 2010, ze dne ). Mohlo by se zdát, ţe půjčování nemajetným je zbytečná záleţitost, ţe lidé 15

16 na hranici chudoby nebo pod ní jiţ nemají, čím by dluh umořily. Společnosti však vyuţívají chudoby právě proto, ţe české zákony umoţňují exekuci kaţdého, komu lze přiznat ţivotní minimum. Zabavená částka se pohybuje v řádech stokorun a částečně pokrývá jen úroky z prodlení a jiné sankční poplatky. Skutečná dluţná částka se tedy nesniţuje a prostředky nepokrývají jistinu. Vzniká tak tzv. trvale udrţitelný dluh, který dluţník můţe splácet aţ do konce ţivota (Nové výzvy, 2010 s. 40). Společnost má tak zajištěnou pravidelnou částku, která je tím vyšší, čím více takových klientů mají Společnosti, které chtějí získat majetek dluţníka Společnosti se v této oblasti snaţí získat majetek dluţníka, jehoţ zástava je podmínkou k poskytnutí sluţby. V některých případech se dokonce ţádá převedení vlastnického práva. Zpravidla se společnost nezaměřuje a nezkoumá příjmy domácnosti. Ţadatel o úvěr u této společnosti můţe nabýt dojmu velice výhodného úvěru. Ve sloţitých právních formulacích se však skrývají vysoké úroky z prodlení, sankční poplatky, poplatky spojené s vyřízením smlouvy. Výše úvěru obvykle nedosahuje hodnoty majetku (Lovritš, 2011, ze dne ). Tato praktika je hodně zneuţívaná společnostmi, které nabízejí americkou hypotéku (Nové výzvy 2010, s. 41) Společnosti nabízející velmi drahou informaci nebo zpracování dat dluţníka Tyto společnosti ve skutečnosti ţádné peníze nemají a ani je nepůjčují. Jejich taktika je však jednat tak, aby si to dluţník myslel. Vţdy jde o zaplacení nějakého manipulačního či vstupního poplatku nebo poplatku za zprostředkování. Samotné společnosti se zavazují k poměrně snadné, mnohdy nejasné sluţbě, kterou vydávají za tu, která by měla být sjednaná s dluţníkem. Obvykle se jedná o poskytovatele, kteří nabízejí oddluţení nebo zprostředkování úvěru (Sosová, 2010, ze dne ) Společnosti nabízející soudní oddluţení Institut oddluţení tzv. osobní bankrot má zákonem stanovené podmínky, popsané v zákoně č. 183/2006 Sb., které je nutné splnit Po doloţení všech náleţitostí a splnění 16

17 všech podmínek tak soud rozhodne o povolení oddluţení. Společnosti pouţívající ţraločí praktiky v této problematice, získávají zisk hlavně z poplatků spojených se zmapováním dluhové situace a návrhem způsobu řešení. Výše poplatku se můţe vyšplhat aţ na deset tisíc korun. Neseriózní jednání zde je v tom, ţe podmínky, které jsou dané zákonem, tyto společnosti obejít nemohou, přesto však si nechávají zaplatit za poskytnutí sluţby i od dluţníků, kteří prokazatelně na oddluţení nedosáhnou (Lovritš, 2011, ze dne ). Na stejném principu pracují i společnosti nabízející vyjednání nového splátkového kalendáře s věřiteli. Podle organizace SPES Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra se v roce 2006 objevily inzeráty slibující oddluţení na základě tajného zásahu do zákonem zřízených registrů dluţníků. Toto je však prakticky i technicky nemoţné (Lovritš, 2011, ze dne ) Společnosti nabízející zprostředkování úvěru Tato nekalá praktika je poměrně novou záleţitostí na českém trhu a velmi rychle se rozmáhá. Jedná se o situaci, kdy společnost s dluţníkem podepíše smlouvu o zprostředkování úvěru nebo o zpracování dat. Společnost před podepsáním jedná tak, aby si dluţník myslel, ţe mu bude poskytnut úvěr. Samotná smlouva také obsahuje poţadovanou částku, úrokovou sazbu, počet splátek. V obsahu smlouvy je však také věta o tom, ţe společnost nejprve prozkoumá, zda zájemce splňuje podmínky získání úvěru. Za toto zprostředkování si společnost nárokuje odměnu, která se můţe pohybovat okolo několika tisíc korun (Nové výzvy, 2010 s. 40). V rámci zákona 43/2013 Sb., 17a zákona o spotřebitelském úvěru však odměna musí být písemně uvedená jiţ ve smlouvě o zprostředkování 2.2 Jak se bránit? Jedním z nástrojů, který omezil vyuţívání nekalých a neférových praktik je právě zákon č. 43/2013 Sb., novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od V rámci ní dochází ke zrušení a omezení některých praktik (zákaz pouţití linek s vyšším účtováním neţ je běţný hovor, právo na předplatné splacení úvěru, zákaz 17

18 pouţití směnky nebo šeku na splacení či zajištění úvěru, omezení zajištění úvěru nepoměrem k zajišťované pohledávce). Zákon dále stanovuje podmínky reklamy a nabídky spotřebitelského úvěru a za jejich nedodrţení stanovuje sankce. Zákonem také byla stanovena povinnost posoudit schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Pokud poskytovatel najde zjevné důvody, ţe úvěr nebude splacený, smlouva se stává neplatnou (Česká obchodní inspekce, 2012, ze dne ). Obecné pravidla obrany před nekalými praktikami podle Sdruţení SPES (2007, s. 2-4) spočívají v důsledném zváţení všech důsledků, které plynou z uzavření smlouvy s danou společností. Je třeba chápat všechny souvislosti a ustanovení, které ze smlouvy vyplývají. Pravidlo, které v podstatě brání podpisu nevýhodné sluţby, je spočítání nejhorší moţné varianty, kterou smlouva umoţňuje. Pokud zde existuje reálný důvod, ţe následky situace nebude moţné unést, není dobré na podmínky přistoupit (Lovritš, 2011, ze dne ). Důleţitým nástrojem obrany je podpis. Podpis je velkou cenností, kterou je třeba si chránit. Říkají stránky sdruţení SPES věnující se problematice nekalých praktik (Lovritš, 2011, ze dne ). V mnohých případech je vyuţívání ţraločích praktik na hraně zákona (Nové výzvy, 2010, s. 40). Je třeba mít na paměti i pomoc organizací, které jsou pověřeny kontrolou společností poskytujících nebo zprostředkujících úvěrové produkty. V případě podezření spáchání trestného činu např. podvodu při poskytnutí nepravdivých informací, je moţno podat trestní oznámení na jakékoliv stanici orgánu Policie ČR (Lovritš, 2011, ze dne ). Také existuje moţnost vyuţití pomoci právníka např. z České advokátní komory. Jejich sluţby jsou však placené. Některé neziskové organizace mají k dispozici svého právníka. V případě snahy o smírné vyřešení sporu je v České republice ustanovena autorita finančního arbitra (Lovritš, 2011, ze dne ). Z výše popsaného je zřejmé, ţe metod a způsobů, které zneuţívají důvěru dluţníků či potencionálních dluţníků je mnoho. Nejvíce ohroţenou skupinou jsou právě nízkopříjmové domácnosti, domácnosti s nízkou mírou finanční gramotnosti a senioři, protoţe právě tyto skupiny mohou poměrně snadno díky své nevědomosti upadnout do dluhové pasti. V tomto je třeba spatřovat důleţitou oblast působení sociální práce. 18

19 Konkrétněji se podobě pomoci budu věnovat v kapitole Moţnosti prevence a Ilustrační příklad řešení. 19

20 3 OBOR SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU PRÁCE SE ZADLUŢENÝM KLIENTEM Tlak moderní společnosti, ve kterém je kladen důraz na stále důslednější zvládání všech ţivotních rolí a scénářů, které dnešní člověk proţívá, je stále vyšší. A spolu s ním se také zvyšuje potřeba materiálního zabezpečení. Rodiče musí zvládat kariéru, výchovu dětí a být finančně nezávislí. Mladí dospělí by se měli, co nejdříve osamostatnit a začít pracovat na svém vlastním ţivotním příběhu, který si pořídí nejlépe na dluh. Staří lidé jsou napadáni, ţe nejdou s dobou, jsou nemoderní a nekupují si věci, které by jim ulehčily práci po všech stránkách. Pokud se jedinci takto nechovají, jsou společností odvrţeni a označeni za sociální případy. Všechny tyto tendence mohou vyvolat úzkostný pocit selhání, které podporují potřebu půjčovat si stále více i za situace, kdy jedinec není schopen vše splácet z jeho vlastních dostupných prostředků. Dostává se tedy do spirály zadluţenosti, ve které jiţ nezbývají peníze ani na nezbytné ţivotní výdaje a další půjčka jde na splacení dluhu předešlého. Díky nedostatku peněz na základní potřeby jsou ohroţeny všechny aspekty kvalitního a důstojně proţitého ţivota. Lidé, kteří se dostali do spirály zadluţenosti, jsou ohroţeni narušením mezilidských vztahů (mezi partnery, v rodině), zdravotními problémy jako je deprese, strach, úzkost, poruchy spánku, ţaludeční problémy, bolesti zad, zabavením majetku nebo ztrátou bydlení a následnou sociální izolací sociálním vyloučením. Díky tomu, ţe ţivot na dluh je stále častějším jevem, je velmi nepravděpodobné, ţe by existovala cílová skupina, kde by se sociální pracovník se zadluţeným klientem nesetkal. I přesto, ţe konkrétních způsobů řešení (oddluţení, splátkový kalendář, odklad splátek, zastavení exekuce pro nemajetnost, pozastavení exekuce), které by klienta nadobro zbavily problémů s neschopností splácet své závazky, není mnoho, teorie sociální práce nabízí poměrně širokou škálu metod a jednotlivých technik, jak klientovi odlehčit od tíhy, kterou pociťuje v důsledku předluţení, a pomoci mu najít jiný (alternativní) způsob, jak se vyrovnat s nároky okolí. K tomu, abychom mohli vydefinovat či objasnit roli sociální práce a kompetence sociálního pracovníka v kontextu problematiky zadluţenosti, popř. předluţenosti, je třeba mít alespoň základní znalosti o sociální práci jako o společensko-vědním oboru. 20

21 3.1 Historie a vymezení sociální práce Sociální práce tak jak ji chápeme dnes, je výsledek několika staletí a mnohdy i tisíciletí. Stejně jako většina společenských oborů i ona prošla vývojem, který se lišil v závislosti na národu, době, kulturním a společenském prostředí. Uţ ve společnosti prvních států (starověká Mezopotámie) můţeme nalézt myšlenky o trestu pro nerovné zacházení mezi lidmi. Uţ sumerský zákoník brání zneužívání úřední moci a pečuje, aby sirotek se nestal kořistí bohatého a vdova kořistí mocného (Matoušek, 2001, s. 17). Na svou dobu velice propracovaný systém sociální péče o chudé a nemocné měl také starověký Izrael. Ve Starém zákoně nalezneme spoustu příběhů a podobenství, příkazů a nařízení, které vedou, nebo by měly vést, k pomoci a ochraně starých, vdov a sirotků, cizinců, chudých, otroků a nádeníků. V souvislosti s dluhovou problematikou se v tehdejším Izraeli můţeme setkat s tzv. dluţní amnestií. Tato právní instituce pravidelného promíjení dluhů navazuje na tradici sabatického roku, tedy tzv. léta odpočinutí. Kaţdý sedmý rok se nechávala pole leţet ladem a úroda z nich byla určena pro chudé a potřebné (Martínek, 2008, s. 46). 5. kniha Mojţíšova o tom píše takto: Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. Toto je způsob promíjení dluhu: každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, svého bratra naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu. (Dt. 15, 1-18) Pokud bychom se měli zaměřit na institucionalizovanou sociální práci se zadluţenými u nás, byl prvním impulzem rok V tomto roce došlo ke vzniku první organizace, která se začala konkrétně zaměřovat na sociální práci se zadluţenými a předluţenými domácnostmi (Občanské sdruţení SPES). Důleţitým mezníkem a účinným nástrojem pro pomoc dluţníkům, kteří jiţ nejsou schopni splácet své pohledávky, je také nabytí účinnosti zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Zákon popisuje jednotlivé druhy úpadku, podmínky dosaţení tzv. osobního bankrotu, a dává tak (nejen) sociálním pracovníkům velice efektivní způsob, jak vyřešit tíţivou finanční situaci klienta. Vymezení definice sociální práce se měnilo v závislosti na okolnostech. Jedna z prvních definic tvrdí, ţe sociální práce je prostě to, co jiní zdravotní sestry, policie atd. nedělají (Navrátil, 2001, s , podle Hanvey a Philpot, 1996, s. 1). Někteří 21

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -14. modul O finančních žralocích

Finanční gramotnost pro SŠ -14. modul O finančních žralocích Modul č. 14 - Ing. Miroslav Škvára O nebezpečích Kniha Finanční žraloci Čtení otěch, kteří vás zítra oberou Známý publicista ukazuje vesvé knize metody, jakými věhlasné peněžní instituce podpláštíkem korektnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Finanční gramotností proti exekucím. Ing. Jan Abrahámek

Finanční gramotností proti exekucím. Ing. Jan Abrahámek Finanční gramotností proti exekucím Ing. Jan Abrahámek České domácnosti se stále více zadlužují. S přibývající zadlužeností se množí i předlužené domácnosti a jedinci, kteří nejsou schopni své závazky

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Hana POLIÁNOVÁ V. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika sociální práce Problematika osob ohrožených sociálním vyloučením

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více