Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 11. 2011"

Transkript

1 Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 10 zastupitelů, předem se omluvil Mgr. Zimola a ostatní chybějící (pí Malinová, pí Puklová, Bc. Garhofer a p. Nováček) se dostavovali postupně v průběhu zasedání. Po přivítání zastupitelů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen, vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, byl následně všemi hlasy schválen (hlasování: ). Starosta konstatoval, že některé projednávané materiály byly zastupitelům zaslány předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Zpráva o plnění rozpočtu za 10 měsíců roku Rozpočtové změny č. 5/ Schválení OZV č. 2/2011 Požární řád obce 7. Schválení OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8. Úprava cen stavebních pozemků v majetku města N. Bystřice od r Projednání pořízení nového územního plánu města N. Bystřice 10. Majetkové dispozice 11. Zpráva výborů zastupitelstva města 12. Různé 13. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a 8 hlasy schváleni Mgr. Musil a MVDr. Chytková. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení V rámci tohoto bodu starosta provedl kontrolu jednotlivých přijatých usnesení z minulého jednání zastupitelstva města č a blíže je okomentoval. Dále uvedl, že na minulém jednání zastupitelstva města nebyly projednávány majetkové záležitosti. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných zastupitelů neměl k tomuto bodu připomínky ani dotazy, nechal starosta hlasovat o usnesení. 1

2 Návrh usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva města. Hlasování : V 16,10 se dostavila pí Malinová. K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Žádost vedení ZŠ o půjčku ve výši 1 mil. Kč Starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitele školy o půjčku ve výši 1 mil. Kč z důvodu posunu finančního plnění projektu OPVK Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků. Uvedl, že proplácení projektů tohoto typu probíhá vždy zpětně na základě předkládaných monitorovacích zpráv, které se poskytovateli zasílají zpravidla čtvrtletně či pololetně. Bohužel, přestože škola zasílá monitorovací zprávy včas, jejich přezkum je zdlouhavý a dochází ke skluzu s proplácením. V září má ZŠ zaúčtovány nepokryté náklady ve výši cca ,- Kč a do konce roku 2011 je předpoklad nákladů ve výši ,- Kč. Proto rada navrhla zastupitelstvu města schválit ZŠ půjčku ve výši ,- Kč. Tato půjčka je zapracovaná do návrhu rozpočtových změn č. 5/2011. Návrh usnesení : ZM schvaluje Základní škole a Mateřské škole v N. Bystřici půjčku ve výši 1 mil. Kč. Hlasování : V 16,12 se dostavila pí Puklová. Použití znaku města na slavnostní stuhu Starosta uvedl, že mezi světovými válkami se v našem městě nacházela vojenská posádka (v budově bývalých kasáren v Mlýnské ulici), která byla součástí voj. posádky v J. Hradci. V tomto období dekorovaly praporovou stuhou plukovní prapor (prapor pěšího pluku 29 plk. Josefa Jiřího Švece ) města J. Hradec, Tábor, Pelhřimov apod., avšak ze strany obyvatel města N. Bystřice zejména po r. 1933, kdy začalo v pohraničí nacistické smýšlení, vůle k dekoraci nebyla. Vojenská posádka v J. Hradci nabídla městu možnost přihlásit se k vojenské tradici města a zúčastnit se slavnostního dekorování stuhou nyní. Rada města se k této tradici přihlásila a nechala slavnostní stuhu vyrobit. Vzhledem k tomu, že na slavnostní stuze je navrženo i použití městského znaku, podléhá jeho použití souhlasu zastupitelstva města. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje použití znaku města na slavnostní stuze, která bude připnuta na plukovní prapor vojenské posádky v J. Hradci. Hlasování : Úhrada úroků z úvěru Zastupitelstvo JčK schválilo příspěvkový program Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů. My jsme poslali žádost o tento příspěvek a zastupitelstvo JčK rozhodlo, že nám poskytne příspěvek ve výši ,- Kč na úhradu úroků z úvěru pro předfinancování projektu Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex schváleného v ROP NUTS II Jihozápad. Rada města zhodnotila kladně možnost částečné úhrady úroků z tohoto úvěru a doporučuje zastupitelstvu města schválení přijetí tohoto příspěvku. Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí příspěvku ve výši ,- Kč od JčK na úhradu úroků z úvěru pro předfinancování projektu Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex schváleného v ROP NUTS II Jihozápad. Hlasování :

3 Schválení příspěvku SDH na slavnostní prapor Starosta uvedl, že Bc. Garhofer předložil radním zprávu o sbírce na financování hasičského praporu. Uvedl, že bylo vybráno cca ,- Kč a z části těchto peněz by chtěl SDH uhradit pamětní listy jednotlivým dárcům. Dále navrhl, že hasiči by na prapor přispěli částkou Kč a o úhradu zbývajících Kč žádají město. Radní s tímto návrhem souhlasili a doporučují ho zastupitelům ke schválení. Návrh usnesení : ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč z rozpočtu města jednotce SDH N. Bystřice na proplacení slavnostního praporu SDH N. Bystřice. Hlasování : Přijetí účelové neinvestiční dotace pro SDH Zastupitelstvo JčK schválilo svým usnesením přerozdělení účelové neinvestiční dotace, která je poskytována krajskému úřadu ze státního rozpočtu na plošné pokrytí území kraje. Náš SDH dostal částku ,- Kč, ze které je určeno 8 320,- Kč na odbornou přípravu strojníků a nositelů dýchací techniky, ,- Kč na uskutečněné zásahy jednotky a ,- Kč na udržení akceschopnosti jednotky SDH v N. Bystřici. Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace, která je schválena usnesením JčK 364/2011/ZK-27 ze dne , ve výši ,- Kč na výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí. Hlasování : Žádost Slavonické renesanční společnosti o.p.s. Tato společnost má od města půjčeno ,- Kč na realizaci projektu Graselovy stezky, který je podpořen dotací z ERDF. Tuto částku měli podle platné smlouvy vrátit do konce tohoto roku, ale po provedení administrace závěrečného účtu, jim zatím peníze nebyly zaslány. Žádají nás o prodloužení lhůty splatnosti do Rada města tuto žádost podpořila. Návrh usnesení : ZM souhlasí s prodloužením termínu vrácení částky ,- Kč, která byla Slavonické renesanční společnosti o.p.s. zapůjčena na realizaci projektu Graselovy stezky, č. projektu M00042, a to do a pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne Hlasování : K bodu 4 Zpráva o plnění rozpočtu za 10 měsíců r Starosta seznámil zastupitele s čerpáním rozpočtu za uplynulých 10 měsíců. Z tabulky vyplývá, že se nám oproti plánovanému rozpočtu daří naplňovat na příjmové položce většinu daňových příjmů, pod 80% jsou pouze daň z příjmu OSVČ a daň z nemovitosti. Z důvodu předfinancování rekonstrukce KD Koruna činí saldo příjmů a výdajů Kč. Návrh usnesení : ZM po projednání bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu za 10 měsíců r Hlasování : K bodu 5 Rozpočtové změny č. 5/2011 Tabulku s navrhovanými rozpočtovými změnami obdrželi zastupitelé předem, aby se s nimi mohli důkladně seznámit. Na straně příjmů dochází k navýšení o částku ,90 Kč a to především z důvodu přijaté dotace na demolice objektů v bývalém areálu PS, zvýšených příjmů za prodej dřeva a nerealizovaného záměru zateplení školní jídelny (město nedostalo dotaci). Na straně výdajů dochází k navýšení o částku ,12 Kč a to především z důvodu úhrady Demolice bývalého areálu PS z dotace a poskytnutí půjčky ZŠ. Rozdíl bude 3

4 zaúčtován na položku 8115 Financování. Starosta seznámil zastupitele s tím, že rozpočtové změny projednala rada města i finanční výbor a oba tyto orgány ho doporučují ke schválení. P. Beneš, předseda finančního výboru, tuto informaci doplnil o zprávu finančního výboru z projednávání těchto rozpočtových změn dne Návrh usnesení : ZM schvaluje rozpočtové změny č. 5/2011, kde na straně příjmů dochází k navýšení o částku ,90 Kč, na straně výdajů dochází k navýšení o částku ,12 Kč, rozdíl bude zaúčtován na položku 8115 Financování. Hlasování : K bodu 6 Schválení OZV č. 2/2011 Požární řád Starosta seznámil zastupitelstvo města s Požárním řádem obce, který doznal určitých změn. Ty se týkaly především vyjmenování objektů se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a přehledu o zdrojích vody pro hlášení požárů a podmínek jejich trvalé použitelnosti. V následné diskusi se p. Beneš dotázal, proč není mezi vyjmenovanými objekty zařazena kuželna (později odpověděl Bc. Garhofer) a p. Kopáček vznesl dotaz týkající se funkčnosti zařazených hydrantů (odpověděl p. starosta). Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 Požární řád. Hlasování : K bodu 7 Schválení OZV č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelé se před vlastním projednáváním OZV seznámili s analýzou komunálního odpadu za rok 2010, která porovnává vývoj produkce odpadů, včetně nákladů a výnosů, v letech 2008, 2009, 2010 a 9 měsíců letošního roku. Z analýzy vyplývá např. že : - celková produkce všech odpadů v r mírně klesla z tun na tun - celkové náklady na jeho likvidaci v r stouply o cca ,- Kč - rozdíl nákladů a výdajů za likvidaci odpadu činil v r ,81 Kč. - skutečné náklady obce za rok 2010 netříděný KO činily ,38 Kč, což je o cca Kč méně než v r Z předložené analýzy vyplývá, že můžeme zachovat dosavadní výši místního poplatku za odvoz popelnice. Zastupitelstvo města následně projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde rada navrhuje zastupitelstvu města její přijetí s tím, že sazba poplatku se pro příští rok nezmění a bude činit 450,- Kč. Děti do 10 let věku budou platit 200,- Kč a osoby nad 60 let věku 350,- Kč. Návrh usnesení: ZM schvaluje přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Hlasování : V 16,55 hodin se dostavil Bc. Garhofer 4

5 K bodu 8 Úprava cen stavebních pozemků v majetku města N. Bystřice od r Ing. Procházková seznámila zastupitelstvo města s návrhem úpravy cen stavebních pozemků, které jsou v majetku města a kde územní plán, rozměry parcely, komunikace a možnost připojení na sítě umožňují výstavbu rodinných domků, tak jak je projednala rada města na svých minulých jednáních. Na úvod svého vystoupení uvedla, že kromě jiných zdrojů vycházela i ze zkušeností, které nyní máme s přípravou stavebních pozemků v lokalitě Za Mládkem. Podle cenové kalkulace město při takovéto kompletní přípravě pozemků k výstavbě RD (sítě, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení atd.) veškeré získané finanční prostředky od budoucích stavebníků investuje zpět do těchto ploch. Dále uvedla, že v ceně nejsou zohledněna věcná břemena a podobná omezení snižující hodnotu pozemku. Toto bude muset řešit zastupitelstvo města individuálně. Zdůraznila základní principy, podle kterých je stanovena vždy kupní cena pozemku za 1 m2. Principy : - pozemky jsou rozděleny do 6 kategorií podle počtu přístupných sítí a vzdálenosti od sítí, - v úvahu jsou brány ceny stavebních pozemků prodávaných okolními obcemi a doplňkově i ceny komerčně prodávaných stavebních pozemků v okolí, - zachování dosavadního principu vrácení části kupní ceny kupujícímu při zkolaudování RD na koupeném pozemku do 5 let, - pozemky přesahující 1500 m2 nejsou v návrhu dále cenově zvýhodňovány, - pro každou kategorii pozemků je stanovena kupní cena za 1 m2 a výsledná cena za 1 m2, přepočtená po vrácení příslušné částky při kolaudaci RD do 5 let od koupě pozemku, Dále je v materiálu zapracován příklad situací dle současné cenové mapy a příklad situací dle nového návrhu. V následné diskusi se zastupitelé shodli, že optimální výměra stavební parcely v našich podmínkách je do m2 (např. v lokalitě Za Mládkem se výměra parcel pohybuje okolo 750 m2), a proto pokud bude někdo kupovat parcelu větší, nebude plocha přesahující m2 dále cenově zvýhodňována. Na závěr zastupitelé rozhodli, že účinnost této úpravy cen bude platit od , tzn., že pokud si zájemce podá žádost o koupi stavebního pozemku po tomto datu, bude žádost posuzována již podle nových pravidel. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od úpravu cen stavebních pozemků v majetku města N. Bystřice dle přílohy tohoto zápisu. Hlasování : V 17,02 se dostavil p. Nováček K bodu 9 Projednání pořízení nového územního plánu města N. Bystřice Podle 188 Stavebního zákona musí město do upravit stávající územní plán, v rozsahu provedené úpravy ho projednat a vydat, jinak pozbude platnosti. Pro zahájení procesu vydání nového územního plánu je nutno schválit následující : - rozhodnout o pořízení nového Územního plánu Nová Bystřice, - podat žádost o pořízení územního plánu na MěÚ J. Hradec, odbor výstavby a územního plánování, - určit zastupitele města, který bude spolupracovat s pořizovatelem našeho územního plánu (nyní je tímto zastupitelem p. místostarosta). V následné diskusi starosta zdůvodnil, že žádost by bylo vhodné podat již nyní, protože se jedná o značně časově náročný proces. Po rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení nového územního plánu budou moci občané a firmy, ale i město podávat návrhy na změny ve stávajícím územním plánu. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města N. Bystřice schvaluje pořízení nového "Územního plánu Nová Bystřice" a podání žádosti o pořízení územního plánu na MěÚ J. Hradec, odbor VÚP, úřad územního plánování. Jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování "Územního plánu Nová Bystřice" určuje zastupitelstvo města N. Bystřice pana Jaromíra Mitáše. 5

6 K bodu 10 Majetkové dispozice Pan Tomáš Houdek požádal o prodej rybníku na pč. 18 o výměře 3475 m2 v k.ú. Klenová. Jedná se o návesní rybník v obci Klenová, který mají v pronájmu místní rybáři. Žadatel nabízí cenu 50,- Kč/m2, což činí ,- Kč celkem. Rybník sousedí s nemovitostmi žadatele, ten by jej chtěl zrekultivovat a ponechat v nájmu ČRS. Zastupitelé souhlasili s názorem rady města, že město by si mělo rybníky, lesy a komunikace ve svém majetku ponechat, a proto se rozhodlo rybník neprodávat. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej návesního rybníku v Klenové pč. 18 o výměře 3475 m2 v k.ú. Klenová. Pan Josef Pachmann požádal město o prodej části pozemku pč. 1051/1 o výměře cca 475 m2 v k.ú. Senotín. Pozemek navazuje na nemovitost žadatele, ale jedná se o veřejné prostranství, navíc přes pozemek vede účelová komunikace - pěšina k veřejné pumpě, která dále pokračuje na silnici. Pozemek je dotčen budoucím věcným břemenem na uložení telefonního kabelu. ZM po projednání neschválilo prodej výše uvedeného pozemku. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 1051/1 o výměře cca 475 m2 v k.ú. Senotín. Darovací smlouva V rámci rekonstrukce Žižkovy ulice, která byla provedena ve spolupráci s JčK v r. 2009, bylo budoucí směnnou smlouvou dohodnuto majetkoprávní vyrovnání pozemků (komunikace připadne JčK, chodníky a částečně příkopy městu). Směna byla schválena ZM usnesením č. 32/09. JčK nyní navrhuje provést směnu formou dvou darovacích smluv. Zastupitelstvo města s návrhem kraje souhlasilo. Návrh usnesení : ZM schvaluje Darovací smlouvy s JčK, prostřednictvím kterých daruje město N. Bystřice Jihočeskému kraji část pozemku pč. 1520/17 trvalý travní porost o výměře 12 m2 v k.ú. N. Bystřice a Jihočeský kraj daruje městu N. Bystřice část pozemku pč. 2205/1 ostatní plocha o výměře 1639 m2 v k.ú. N. Bystřice. Bezúplatný převod Rada města doporučila ZM požádat PF ČR o bezúplatný převod pozemků v lokalitě Za Mládkem, protože vlastnictví těchto pozemků bude výhodné pro další výstavbu v této lokalitě. Jedná se o část polní cesty mezi současnými a budoucími zahradami. Pozemky jsou v ÚP určeny k výstavbě RD, město tedy má přednostní nárok na bezúplatný převod. Zastupitelstvo města s návrhem RM souhlasilo. Návrh usnesení : ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků 5634 ostatní plocha o výměře 533 m2, 1901/5 orná půda o výměře 118 m2 a 1901/6 orná půda o výměře 5 m2, všechny v k.ú. N. Bystřice Manželé Čechovi požádali o prodej pozemku pč ostatní plocha o výměře 445 m2 v k.ú. N. Vojířov. Jedná se o mez, podle územního plánu je pozemek určen k výstavbě RD a nedávno jej město získalo od Pozemkového fondu ČR. Žadatelé jsou vlastníky sousedních pozemků a mají zájem pozemek odkoupit. 6

7 Vlastník sousedních nemovitostí p. Kubíček následně požádal o část tohoto pozemku, protože jeho prodejem by došlo k zamezení přístupu z veřejné komunikace na jeho pozemky. P. Kubíček se s manželi Čechovými dohodl na rozdělení parcely tak, že každý si od města koupí část. Cenu schválila rada města ve výši 45,- Kč/m2. Následně Čechovi a p. Kubíček požádali o snížení kupní ceny ze 45,- Kč/m 2 na 25,- Kč/m 2, protože se jedná o mez samostatně nevyužitelný pozemek, o který se již nějakou dobu bezúplatně starají. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který bude zřejmě dříve či později přičleněn ke stavebním parcelám v majetku žadatelů, doporučila RM zachovat původní cenu 45,- Kč/m2, která odpovídá cenám, za které město v minulosti prodávalo např. zahrady k RD. ZM po projednání s návrhem RM souhlasilo. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku pč ostatní plocha v k.ú. N. Vojířov p. Kubíčkovi a druhou část tohoto pozemku manželům Čechovým za cenu dohodou 45,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitostí. Hlasování : Manželé Badinkovi požádali o prodej pozemku pč. 144/2 - zahrada o výměře 173 m2 v k.ú. N. Bystřice. Pozemek tvoří zahradu k domu čp. 263 v Hradecké ulici, který je momentálně neobydlený. Vlastníci sousedního domu a zahrady manž. Badinkovi žádají o prodej tohoto pozemku, který by využili jako zahradu. Vzhledem k tomu, že tato zahrada zřejmě historicky patřila k domu čp. 263, ke kterému by jinak patřil poměrně malý vlastní pozemek, jejím odprodejem by mohlo dojít ke snížení hodnoty tohoto domu. Proto RM doporučuje ZM tento pozemek zatím neprodávat a vyčkat, až bude dům prodán, zda o pozemek neprojeví zájem nový majitel domu. Zastupitelstvo města s návrhem rady města souhlasilo. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej pozemku pč. 144/2 - zahrada o výměře 173 m2 v k.ú. N. Bystřice. Hlasování : Pan Ladislav Hauser požádal o prodej pozemku pč trvalý travní porost o výměře m2 v k.ú. Hradiště. Jedná se o louku mimo zastavěné a zastavitelné území, která navazuje na zahradu žadatele. Louka je několik let nevyužívaná a zarostlá kopřivami. Vzhledem k poloze (izolovaný podlouhlý pozemek obklopený lesy) a současnému stavu (ruderální porost) je pozemek těžko využitelný. RM doporučuje ZM schválit prodej tohoto pozemku. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč trvalý travní porost o výměře m2 v k.ú. Hradiště p. L. Hauserovi za cenu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitostí. Hlasování : Manželé Baboučkovi požádali o prodej části pozemku pč ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Blato. RM doporučuje ZM schválit prodej části tohoto pozemku. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku pč ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Blato manželům Baboučkovým za cenu 43,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasování : Paní Pavlína Pátková požádala o prodej částí pozemků pč. 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128/2 o celkové výměře cca 1210 m2 v k.ú. N.Vojířov. Jedná se o pozemek určený k výstavbě na konci obce. Prodejní cenu určuje cenová mapa (300,- Kč/m2), vratná částka je ,- Kč. Na pozemku se nacházejí dřeviny, které byly oceněny na ,- Kč. V souvislosti s projednáváním tohoto bodu uvedl starosta, že pí Pátková ještě dnes (tzn. po jednání rady města) požádala o snížení ceny za dřeviny, které se nacházejí na stavebním pozemku. V následné diskusi se zastupitelé shodli, že pokud byly dřeviny oceněny podle platné Směrnice, nelze ji nyní snížit. 7

8 Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128/2 o celkové výměře cca 1210 m2 v k.ú. N.Vojířov pí. P. Pátkové za cenu dle cenové mapy 300,- Kč/m2 (vratná částka ,- Kč), ,- Kč za dřeviny a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Manželé Moravcovi požádali o prodej pozemků 5431 zahrada o výměře 961 m2 a 5433/2 trvalý travní porost o výměře 615 m2, oba v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemky pro výstavbu RD. V současné době se jedná o jediné pozemky města na Smrčné, kde lze v souladu s regulačním plánem (RP) povolit stavbu RD. RM doporučuje ZM prodej výše uvedených pozemků. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků pč zahrada o výměře 961 m2 a 5433/2 trvalý travní porost o výměře 615 m2 manželům Moravcovým za cenu dle cenové mapy 300,- Kč/m2 (vratná částka ,- Kč) a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Manželé Mardešičovi požádali o prodej pozemku pč ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Hůrky. Důvodem je sousedství pozemku s jejich domem a zahradou a rádi by pozemek využívali k parkování. Vzhledem k tomu, že na pozemek vede branka ze zahrady sousedního domu č.p. 42, doporučuje RM pozemek neprodávat. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej pozemku pč ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Hůrky. Paní V. Staníková požádala o prodej části pozemku pč. 179/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 v k.ú. N. Bystřice. Pí Staníková žádá o prodej části výše uvedeného pozemku, který je v majetku města, v současné době jej má v nájmu jako zahradu. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostranství v okolí školy a školní jídelny, které by mohlo být v budoucnu využito i jinak než jako zahrada, doporučuje RM pozemek neprodávat. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 179/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 v k.ú. N. Bystřice. Pan Dvořák požádal o prodej části pozemku pč. 19/1 ostatní plocha o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Klenová. Jedná se o část veřejného prostranství naproti domu č.p. 16, který vlastní matka žadatele. RM doporučuje ZM prodej části tohoto pozemku. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku pč. 19/1 ostatní plocha o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Klenová panu Dvořákovi za cenu dohodou 10,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Bezúplatný převod parcel od PF ČR RM předložila ZM k projednání a ke schválení seznam parcel, které by bylo možné získat bezúplatně od PF ČR formou privatizačního projektu. Jedná se o pozemky pod komunikacemi. Seznam parcel včetně map byl zastupitelům k dispozici na městském úřadě v N. Bystřici v kanceláři č. 9 u Ing. Procházkové a pí Brusové. Starosta vysvětlil důvody, které radu města vedly k doporučení některé parcely do majetku obce nepřebírat. Zastupitelé s návrhem rady města souhlasili a převod pozemků schválili. Návrh usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi od PF ČR formou privatizačního projektu. Seznam pozemků je přílohou tohoto zápisu. 8

9 K bodu 11 Zpráva výborů zastupitelstva města Ing. Kovář oznámil, že kontrolní výbor žádnou zprávu o své činnosti nemá, p. Beneš předložil zastupitelům zprávu o činnosti finančního výboru, jehož kontrolní činnost se zaměřila na účetnictví organizační složky města Pečovatelské služby. Z této zprávy vyplývá, že náklady na provoz DPS dosahují necelých 500 tis. Kč a vlivem nárůstu cen energií stále rostou. Příjmy z nájemného činí cca 430 tis. Kč. V DPS je ubytovací kapacita 23 míst, v době kontroly byla 2 místa volná. V oblasti terénních sociálních služeb dochází k postupnému růstu zájmu o tyto služby a současně i k nárůstu příjmů za tyto služby (r příjem ,- Kč, v r je předpoklad Kč). V činnosti pracovnic v sociálních službách neshledal finanční výbor žádných závad. Zastupitelstvo města vzalo zprávu o činnosti Finančního výboru na vědomí. K bodu 12 Různé JUDr. Havel reagoval na stížnosti dvou občanů z Hradecké ulice na opětovné narušování veřejného pořádku návštěvníky diskoték v Discoklubu Meloun. Uvedl, že ze statistik hlášení vyplývá, že největší problémy byly v měsících dubnu a květnu Přijatými opatřeními ze strany provozovatele a zastupitelů města došlo k uklidnění situace. V měsíci září a říjnu nebylo hlášeno žádné narušování veřejného pořádku, v měsíci listopadu byla nahlášena 1 událost (rozbitý odpadkový koš), která nesouvisela s provozem diskotéky. Starosta zastupitele ubezpečil, že rada města se situací v Hradecké ulici pravidelně zabývá, že s p. Melounem opětovně mluvil a požádal ho o dodržování dohodnutých opatření. Ing. Kovář vznesl dotaz, zda je již vyřešena možnost pronájmu prostor v KD Koruna jiným organizacím a fyzickým osobám. Starosta odpověděl, že návrh nájemného byl na základě odborných posudků radou města již stanoven a zaslán k vyjádření poskytovateli dotace. Odpověď zatím neznáme. Pí Malinová pozvala zastupitele města na kulturní akce, které kulturní komise ve spolupráci s městem na nadcházející vánoční období připravila nebo chystá. Vzhledem k tomu, že žádné další příspěvky do diskuse, náměty či dotazy nebyly vzneseny, ukončil starosta v 18,00 hodin jednání zastupitelstva. 9

10 Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání ZM schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Musila a MVDr. Chytkovou 101. ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva města ZM schvaluje Základní škole a Mateřské škole v N. Bystřici půjčku ve výši 1 mil. Kč ZM schvaluje použití znaku města na slavnostní stuze, která bude připnuta na plukovní prapor vojenské posádky v J. Hradci ZM schvaluje přijetí příspěvku ve výši ,- Kč od JčK na úhradu úroků z úvěru pro předfinancování projektu Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex schváleného v ROP NUTS II Jihozápad ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč z rozpočtu města jednotce SDH N. Bystřice na proplacení slavnostního praporu SDH N. Bystřice ZM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace, která je schválena usnesením JčK 364/2011/ZK-27 ze dne , ve výši ,- Kč na výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí ZM souhlasí s prodloužením termínu vrácení částky ,- Kč, která byla Slavonické renesanční společnosti o.p.s. zapůjčena na realizaci projektu Graselovy stezky, č. projektu M00042, a to do a pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne ZM po projednání bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu za 10 měsíců r ZM schvaluje rozpočtové změny č. 5/2011, kde na straně příjmů dochází k navýšení o částku ,90 Kč, na straně výdajů dochází k navýšení o částku ,12 Kč, rozdíl bude zaúčtován na položku 8115 Financování Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 Požární řád ZM schvaluje přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZM schvaluje s účinností od úpravu cen stavebních pozemků v majetku města N. Bystřice dle přílohy tohoto zápisu ZM N. Bystřice schvaluje pořízení nového "Územního plánu Nová Bystřice" a podání žádosti o pořízení územního plánu na MěÚ J. Hradec, odbor VÚP, úřad územního plánování. Jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování "Územního plánu Nová Bystřice" určuje zastupitelstvo města N. Bystřice pana Jaromíra Mitáše ZM neschvaluje prodej návesního rybníku v Klenové pč. 18 o výměře 3475 m2 v k.ú. Klenová ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 1051/1 o výměře cca 475 m2 v k.ú. Senotín ZM schvaluje Darovací smlouvy s JčK, prostřednictvím kterých daruje město N. Bystřice Jihočeskému kraji část pozemku pč. 1520/17 trvalý travní porost o výměře 12 m2 v k.ú. N. Bystřice a Jihočeský kraj daruje městu N. Bystřice část pozemku pč. 2205/1 ostatní plocha o výměře 1639 m2 v k.ú. N. Bystřice ZM schvaluje podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků 5634 ostatní plocha o výměře 533 m2, 1901/5 orná půda o výměře 118 m2 a 1901/6 orná půda o výměře 5 m2, všechny v k.ú. N. Bystřice. 10

11 118. ZM schvaluje prodej části pozemku pč ostatní plocha v k.ú. N. Vojířov p. Kubíčkovi a druhou část tohoto pozemku manželům Čechovým za cenu dohodou 45,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitostí ZM neschvaluje prodej pozemku pč. 144/2 - zahrada o výměře 173 m2 v k.ú. N. Bystřice ZM schvaluje prodej pozemku pč trvalý travní porost o výměře m2 v k.ú. Hradiště p. L. Hauserovi za cenu ,- Kč a další náklady spojené s převodem nemovitostí ZM schvaluje prodej části pozemku pč ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Blato manželům Baboučkovým za cenu 43,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128/2 o celkové výměře cca 1210 m2 v k.ú. N.Vojířov pí P. Pátkové za cenu dle cenové mapy 300,- Kč/m2 (vratná částka ,- Kč), ,- Kč za dřeviny a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje prodej pozemků pč zahrada o výměře 961 m2 a 5433/2 trvalý travní porost o výměře 615 m2 manželům Moravcovým za cenu dle cenové mapy 300,- Kč/m2 (vratná částka ,- Kč) a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM neschvaluje prodej pozemku pč ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú. Hůrky ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 179/1 ostatní plocha o výměře 310 m2 v k.ú. N. Bystřice ZM schvaluje prodej části pozemku pč. 19/1 ostatní plocha o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Klenová panu Dvořákovi za cenu dohodou 10,- Kč/m2 a další náklady spojené s převodem nemovitosti ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi od PF ČR formou privatizačního projektu. Seznam pozemků je přílohou tohoto zápisu. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Mgr. Musil, v.r. MVDr. Chytková, v.r. Vladimír Bláha, starosta města v.r. 11

12 Ceny stavebních pozemků Kategorie pozemků: vzdálenost vodovod + kanalizace + elektřina + plyn dostupné sítě vodovod + elektřina elektřina do 50 m nad 50 m pro každou kategorii pozemků je stanovena kupní cena za 1 m 2 a výsledná cena za 1 m 2, přepočtená po vrácení příslušné částky při kolaudaci RD do 5 let od koupě pozemku - Město vrátí kupujícímu část kupní ceny, pokud kupující na koupeném pozemku do 5 let od koupě pozemku postaví a zkolauduje rodinný dům, - pozemky přesahující 1000 m 2 nejsou cenově zvýhodněny za výměru přesahující 1000 m 2 se výše Ceny dle kategorií pozemků: uvedená vratná částka nevrací výsledná cena po vrácení vratné částky při kolaudaci RD do 5 let od koupě pozemku (Kč/m 2 ) cena placená při kategorie prodeji (Kč/m 2 ) pozemek do 1000 m 2 část pozemku přesahující 1000 m

13 Pozemky pod komunikacemi PF ČR bezúplatný převod katastrální území č. parcely podlomení druh pozemku využití celá/část povrch nájem Albeř ost. plocha ost. komunikace celá prašná ano z Albeře na jih ke trati Albeř ost. plocha ost. komunikace část asfalt ano ke Štěrbovým rybníkům Albeř ost. plocha ost. komunikace část asfalt ano ke Štěrbovým rybníkům Albeř ost. plocha neplodná půda celá asfalt ano ke Štěrbovým rybníkům Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne za sýpkou ke trati Albeř ostatní plocha neplodná půda část asfalt ne ke Štěrbovým rybníkům Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná? ne podél areálu TDS Albeř ostatní plocha manipulační plocha celá asfalt ne k TDS Albeř ostatní plocha ostatní komunikace část asfalt ne ke Štěrbovým rybníkům Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k TDS Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne za Daniel-Zikovými Albeř ostatní plocha ostatní komunikace část prašná ne ke Štěrbovým rybníkům Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne polní - odbočuje ze silnice Hůrky - Potočná Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne u rybníka Hlinitý Albeř ostatní plocha neplodná půda část prašná ne u rybníka Hlinitý Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne u rybníka Hlinitý Albeř ostatní plocha ostatní komunikace celá??? prašná ne severně od Štěrbových rybníků Albeř ostatní plocha ostatní komunikace část prašná ne jižně od Štěrbových rybníků Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne naproti č.p. 17 do polí Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano k Termoplastu Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne od zastávky k lesu Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne za č.p. 27 do polí Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne cyklostezka Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne cyklostezka Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne cyklostezka Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne cyklostezka Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano k Termoplastu 1

14 Pozemky pod komunikacemi PF ČR bezúplatný převod katastrální území č. parcely podlomení druh pozemku využití celá/část povrch nájem Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano od zastávky k lesu Artolec ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k chatě? Blato u Hůrek 39 1 vodní plocha zamokřená plocha celá prašná? ne za Destou Blato u Hůrek ostatní plocha jiná plocha celá prašná ne k chatám za Destou Blato u Hůrek ostatní plocha manipulační plocha celá prašná ne k chatám za Destou Blato u Hůrek ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne lesní Blato u Hůrek ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k chatám za Destou Blato u Hůrek PK část prašná ne k č.e. 92 Blato u Hůrek PK 1373 díl 2 0 část asfalt? ano Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano k p. Čihákovi Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace část prašná ano k p. Zídkovi Bystřice ostatní plocha jiná plocha část prašná ne k č.p. 20 Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k měst. lesu Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k Vojířovu Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne ke sjezdovce Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne do luk Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k Vojířovu k chatám u Horního Žižpašského rybníka 2

15 Pozemky pod komunikacemi PF ČR bezúplatný převod katastrální území č. parcely podlomení druh pozemku využití celá/část povrch nájem Hůrky ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne od č.p. 27 do polí Hůrky ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne od Vertelmanových k lesu Hůrky trvalý travní porost celá prašná ano pokračování od Vertelmanových k lesu Hůrky ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k lesu Hůrky ostatní plocha jiná plocha část prašná ne za dům č.p. 18 Hůrky ostatní plocha jiná plocha celá prašná ano od Vertelmanových do polí Klášter 54 0 ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne na JZ od vsi Klášter ostatní plocha silnice celá prašná ne zkratka do vsi Klášter ostatní plocha ostatní komunikace část prašná ne od vsi na jih Klášter ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne Mýtinky Klenová u Hůrek 15 5 ostatní plocha manipulační plocha celá asfalt ne zadní Klenová u Hůrek 15 7 ostatní plocha manipulační plocha celá asfalt ne zadní Klenová u Hůrek 37 1 trvalý travní porost část prašná ne k č.p. 25 Klenová u Hůrek 40 2 ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne do polí Klenová u Hůrek ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k měst. lesu Konrac 61 3 ostatní plocha manipulační plocha část prašná ano zadní pěšina Konrac 62 0 ostatní plocha zeleň část prašná ano zadní pěšina Konrac 64 0 ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano zadní pěšina Konrac ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne lesní cesta Konrac ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne na sever k lesu (k Blatu) Mnich u Nové Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano příjezdová od NB Mnich u Nové Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace část asfalt ano pokračování od NB Mnich u Nové Bystřice PK část asfalt ne v zatáčce Mnich u Nové Bystřice GP st.36 2 část asfalt ne v zatáčce Nová Bystřice ostatní plocha jiná plocha celá asfalt ano u nádraží 3

16 Pozemky pod komunikacemi PF ČR bezúplatný převod katastrální území č. parcely podlomení druh pozemku využití celá/část povrch nájem Nová Bystřice trvalý travní porost část pěšina ne na Ovčárnu Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano zatáčka u p. Jury Nová Bystřice ostatní plocha jiná plocha celá asfalt ano chodník u p. Jury Nová Bystřice ostatní plocha jiná plocha část prašná ano u Far. Rybníka Nová Bystřice trvalý travní porost celá asfalt ano U Rybníčku Nová Bystřice trvalý travní porost celá dlažba ano chodníček K.H. Boro. Nová Bystřice orná půda celá asfalt ne u policie Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano chaty u Mniš. rybníka Nová Bystřice trvalý travní porost celá prašná ano chaty u Mniš. rybníka Nová Bystřice ostatní plocha jiná plocha celá prašná ano chaty u Mniš. rybníka Nová Bystřice trvalý travní porost celá prašná ne chaty u Mniš. rybníka Nová Bystřice ostatní plocha neplodná půda celá pěšina ne pěšina k zahrádkám za Otavanem Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano za Budošovými Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano U Rybníčku + Polní Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano Za Mládkem Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne z Ovčárny k lesu Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano parkoviště u Bovisu Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne ze Smrčné Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne Malá Smrčná Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne z Malé Smrčné Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne z Malé Smrčné Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne z Malé Smrčné Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá panel ne signálka Blanko Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá panel ne signálka Blanko Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá panel ne signálka Blanko Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano k ČOV Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k žid. Hřbitovu Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne z Ovčárny k lesu Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ano Ovčárna 4

17 Pozemky pod komunikacemi PF ČR bezúplatný převod katastrální území č. parcely podlomení druh pozemku využití celá/část povrch nájem Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne cyklo od celnice Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne cyklo od celnice Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne signálka Blanko - Vojířov Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne signálka Blanko - Vojířov Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne signálka Blanko - Vojířov Nová Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne signálka Blanko - Vojířov Nová Bystřice orná půda část prašná ne u chat u Mnišského rybníka Nová Bystřice orná půda část prašná ne u chat u Mnišského rybníka Nový Vojířov 27 5 ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ano u kaple Nový Vojířov 98 6 ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne u chat Nový Vojířov ostatní plocha jiná plocha celá asfalt ne signálka Nový Vojířov ostatní plocha jiná plocha celá asfalt ne signálka Nový Vojířov ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k p. Jaroschovi Nový Vojířov ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne k p. Jaroschovi Nový Vojířov ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne u kaple Nový Vojířov ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne k pískovně Nový Vojířov ostatní plocha ostatní komunikace celá asfalt ne k pískovně Nový Vojířov ostatní plocha ostatní komunikace část prašná ne u chat Senotín ostatní plocha ostatní komunikace celá prašná ne u p. Roha Senotín PK , d2 celá prašná ne k Bryolovým Skalka u Nové Bystřice 32 6 ostatní plocha manipulační plocha celá asfalt požádáno v zatáčce Skalka u Nové Bystřice ostatní plocha ostatní komunikace část asfalt požádáno u bytovek 5

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 21. 12. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 8. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 29. 2. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008 Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 11. 2008 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:10 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 23. 6. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011 Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil radní Vojtěch

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více