Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté Omluveni členové ZMČ: pp. Nosek a Palounková (= 2 členové ZMČ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté... 55. Omluveni členové ZMČ: pp. Nosek a Palounková (= 2 členové ZMČ)."

Transkript

1 Z á p i s z 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 19. února 2014 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté účast celkem Omluveni členové ZMČ: pp. Nosek a Palounková (= 2 členové ZMČ). 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 (dále též jen Zastupitelstvo MČ nebo ZMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta Městské části Praha 8 (dále též jen Starosta MČ ) p. Ing. Janků: Já vám všem přeji příjemný den, vážení přítomní, a zahajuji 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8. Vítám všechny přítomné členy Zastupitelstva Městské části Praha 8, tajemníka a vedoucí odborů i vybraných oddělení a další zaměstnance městské části zařazené do Úřadu Městské části Praha 8 a ostatní přítomné hosty, zvláště pak občany Městské části Praha 8. Prohlašuji, že dnešní zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuji, že podle prezenčních listin je při zahájení zasedání v zasedacím sále přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městské části, konkrétně 40 z celkového počtu 45, a zastupitelstvo městské části je tedy schopno se usnášet. Před zahájením vlastního jednání bych chtěl všechny přítomné zastupitele požádat, aby, pokud tak dosud neučinili, ztvrdili svoji účast na prezenční listině v předsálí. Děkuji. Ověřením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 pověřuji 2 členy zastupitelstva, a to pana Mgr. Jaroslava Antonína a pana RNDr. Jana Polechu, CSc. Táži se obou jmenovaných členů zastupitelstva, zda jsou přítomni v zasedacím sále a zda jim nic nebrání ve výkonu funkce ověřovatele zápisu, zejména budou-li přítomni až do konce dnešního zasedání? (Oba přítomní ověřovatelé potvrdili svoji účast do konce zasedání ZMČ.) Děkuji. strana 1/78

2 Nyní přistoupíme k volbě návrhového výboru pro dnešní zasedání zastupitelstva. Navrhuji, aby na dnešním 20. zasedání zastupitelstva městské části pracoval návrhový výbor ve složení navrženém Radou Městské části Praha 8 na její 105. schůzi dne 8. ledna roku 2014 usnesením č. Usn RMC 0014/2014: předseda místopředseda a členové a tajemník p. Ing. Cyril Čapka, p. Mgr. Pavel Frouz, p. Mgr. Jaroslav Antonín, p. Bc. Tomáš Bína, p. Mgr. Miroslav Koranda, p. MgA. Petr Vilgus, Ph.D., p. Mgr. Radim Zátopek, p. JUDr. Václav Vašák, právník organizačně-právního oddělení odboru kancelář starosty (OPO OKS) ÚMČ Praha 8. Má někdo z přítomných členů zastupitelstva městské části k takto navrženému složení návrhového výboru zastupitelstva nějakou připomínku, pozměňující další návrh nebo protinávrh? Ano. Pan zastupitel Petrus. Pan Petrus Pardon. Já se omlouvám. Omlouvám se. Pan Radim Zátopek, zastupitel Zátopek tady ještě není. On slíbil, že dorazí později. Tak nevím, jestli ho chcete zvolit přesto, že tady není. V případě, že ne, tak bych navrhoval kolegu Rődiga. Dobře. Takže pro případ, že by třeba pan Zátopek nestihl zasedání, tak navrhuji místo pana Zátopka hlasovat o panu Rődigovi. Dobře. A nyní tedy dávám hlasovat o složen návrhového výboru zastupitelstva městské části pro dnešní zasedání. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ zvolilo návrhový výbor ZMČ ve složení: předseda p. Ing. Cyril Čapka, místopředseda p. Mgr. Pavel Frouz, členové pp. Mgr. Jaroslav Antonín, Bc. Tomáš Bína, Mgr. Miroslav Koranda, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Ing. Daniel Rődig; tajemník p. JUDr. Václav Vašák jednomyslně (všemi 39 hlasy přítomných členů ZMČ). Děkuji a konstatuji, že návrhový výbor zastupitelstva městské části pro dnešní zasedání byl zvolen v navrženém složení. Tímto žádám členy právě zvoleného návrhového výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8, aby se ujali své funkce, jako již tradičně, ve vyhrazeném prostoru jednacího sálu. strana 2/78

3 Nyní přistoupíme ke schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva městské části. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo dne 4. prosince 2013 byl ověřen ověřovateli a vyložen v odboru kancelář starosty Úřadu Městské části Praha 8 k nahlédnutí. Do dnešního dne proti zápisu nikdo nepodal námitku ani připomínku. Proto se, v souladu s ust. 8 odst. 3 platného Jednacího řádu (JŘ) Zastupitelstva Městské části Praha 8, pokládá zápis z minulého zasedání zastupitelstva městské části za schválený. Schválení pořadu jednání 20. zasedání Zastupitelstva MČ Nyní přistoupíme ke schválení pořadu jednání dnešního zasedání zastupitelstva městské části. Rada Městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn RMC 0014/2014 z 8. ledna roku 2014 navrhuje pořad jednání 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 doplněný a aktualizovaný tak, jak ho máte předložený před sebou a jak je pro veřejnost vyvěšen před vchodem do zasedacího sálu. (Návrh pořadu jednání 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8: 1. Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2014 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2019 (k usn. č. Usn RMC 0053/2014) (str. 22 až 47) 2. Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0054/2014) (str. 47 až 48) 3. Návrh uzavření "Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí" mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městskou částí Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0051/2014) (str. 48 až 49) 4. Návrh zpracování a předložení projektu "Rozšíření dostupnosti internetových služeb pro občany za účelem komunikace s úřadem" do 13. výzvy Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (k usn. č. Usn RMC 0052/2014) (str. 49 až 54) 5. Návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, v platném znění (k usn. č. Usn RMC 0002/2014 (str. 54) 6. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemků parc. č. 840/20, parc. č. 840/21, parc. č. 840/22, parc. č. 840/23, parc. č. 840/24 a parc. č. 840/25, vše ("zastavěná plocha a nádvoří") na k. ú. Bohnice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0987/2013) (str. 55) 7. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 425 ("objekt k bydlení"), na adrese Vacínova 7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0042/2014) (str. 56) strana 3/78

4 8. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 554 ("objekt k bydlení"), na adrese Kotlaska 16, vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0043/2014) (str. 56) 9. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 582 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 520 ("objekt k bydlení"), na adrese Hybešova 4, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0044/2014) (str. 57 až 58) 10. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 622 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 507 ("objekt k bydlení"), na adrese Sovova 5, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0045/2014) (str. 58) 11. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 499 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 431 ("jiná stavba"), na adrese Šaldova 22, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0047/2014) (str. 59) 12. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 559 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 445 ("objekt k bydlení"), na adrese Petra Slezáka 15, a pozemku parc. č. 560 ("zahrada"), vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0046/2014) (str. 60) 13. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 549 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 531 ("objekt k bydlení"), na adrese Petra Slezáka 14, a pozemku parc. č. 550 ("zahrada"), vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0080/2014) (str. 60 až 61) 14. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 256 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 539 ("objekt k bydlení"), na adrese Prvního pluku 18, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0081/2014) (str. 61 až 62) 15. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 504 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 523 ("objekt k bydlení"), na adrese Březinova 25, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0082/2014) (str. 62) 16. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - části pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0074/2014) (str. 63) strana 4/78

5 17. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku na k.ú. Karlín v Praze 8 ve vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0075/2014) (str. 64) 18. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku na k.ú. Bohnice v Praze 8 ve vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0076/2014) (str. 64 až 65) 19. Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 039/2013 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 15. května 2013 a návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 269 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 358 ("objekt k bydlení"), na adrese U Nádražní lávky 5, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0083/2014) (str. 65 až 66) 20. Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 033/2013 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 15. května 2013 a návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 268 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 369 ("objekt k bydlení"), na adrese Pobřežní 28, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0084/2014) (str. 67) 21. Podnět člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 p. MgA. Petra Vilguse, Ph.D., zvoleného za Stranu zelených, k Rozšíření areálu IPODEC Čisté město, proces EIA a postoj radnice (str. 68 až 72) 22. Dotazy (návrhy), připomínky a podněty členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 (str. 72 až 78)) Připomínám, že v podkladových materiálech vám byly předloženy písemné informace označené písmeny A až C (Písemné informace (bez projednávání), označené písmeny: A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva Městské části Praha 8 (k zápisu ze 108. schůze RMČ) B) Informace o rozpočtových opatřeních Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0941/2013 a č. Usn RMC 0964/2013) C) Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (k zápisu ze 108. schůze RMČ) a na stůl vám byly předloženy informace označené písmeny D a E (Písemné informace (bez projednávání), označené písmeny: D) Zpráva o činnosti akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s. (k zápisu ze 110. schůze RMČ) E) Informace o plnění programového prohlášení Rady Městské části Praha 8 (k zápisu ze 110. schůze RMČ)) Tyto informace se neprojednávají. Žádám přítomné členy zastupitelstva městské části, aby se k takto navrženému pořadu jednání vyjádřili, popřípadě vznesli své připomínky, doplňující či pozměňující návrhy nebo protinávrhy. strana 5/78

6 Hlásí se pan zastupitel Koranda. Pan Mgr. Koranda Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane starosto. Dovolil bych si vás požádat o zařazení do programu dnešního jednání jako bod č. 1 Vyhlášení místního referenda o nulové toleranci hernám a to prostřednictvím nás, zastupitelů. Ano. Poprosím abyste svůj návrh předložil návrhovému výboru. Dalším přihlášeným je pan zastupitel Čapka. Pan Ing. Čapka Dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že pan JUDr. Jaroš ukončil členství v KSČM, navrhuji do dnešního jednání zařadit bod Volba nového člena finančního výboru, aby zastupitelé za KSČM měli zástupce v tomto důležitém výboru. Současně navrhuji odvolání JUDr. Jaroše z finančního výboru. Děkuji. Také poprosím, aby návrhový výbor se s těmito návrhy vypořádal tak, aby nám je mohl dát do hlasování o změně programu dnešního zasedání zastupitelstva. Žádný další podnět na změnu programu již neregistruji. Prosím předsedu návrhového výboru, aby nás teď provedl hlasováním o změně, o doplnění programu dnešního zasedání. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Takže dámy a pánové. Návrhový výbor navrhuje zařadit bod Referendum, když do tak řeknu, jako bod 1.A, jako první bod a bod Odvolání a volba člena finančního výboru jako předposlední bod, čili před Různé. A nyní musíme hlasovat o každém navrženém bodu zvlášť. Takže jako první budeme hlasovat o tom, jestli zařadíme bod Referendum jako bod 1.A na dnešní jednání. Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ návrh schválilo jednomyslně (všemi 40 hlasy členů ZMČ přítomných hlasování). Děkuji a konstatuji, že návrh na doplnění pořadu jednání o tento bod byl přijat. strana 6/78

7 Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Nyní budeme hlasovat o bodu Volba člena finančního výboru, který návrhový výbor navrhuje zařadit jako bod 21.A. Děkuji. Dávám hlasovat o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ návrh neschválilo. (Ze 40 členů ZMČ přítomných hlasování bylo: 17 pro přijetí návrhu, 23 se zdrželo hlasování.) Děkuji. Konstatuji, že tento návrh na doplnění programu pořadu jednání nebyl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu jednání dnešního zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 ve znění navržené úpravy a současně o návrhu opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ po projednání doplněný pořad jednání 20. zasedání ZMČ a opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť, schválilo jednomyslně (všemi 41 hlasy členů ZMČ přítomných hlasování). Konstatuji, že pořad jednání 20. zasedání zastupitelstva městské části, ve znění navržených úprav, a opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť byly schváleny. Připomínám, že pro urychlení jednání budou, stejně jako na předchozích zasedáních, jednotlivé návrhy usnesení čteny jen v tom případě, že by v nich došlo ke změně, nebo o to projevili zájem přítomní občané městské části. Zastupitelé městské části mají návrhy usnesení před sebou v písemné podobě a průběžně bude možné sledovat texty usnesení na světelné projekci v průčelí jednacího sálu. Dále informuji, že dnešní zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 je opětovně přenášeno online přenosem na internetových stránkách Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů schváleného pořadu jednání dnešního zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8. Nyní požádám pana zastupitele Korandu o uvedení prvního bodu bodu 1.A, je to Vyhlášení místního referenda. strana 7/78

8 K bodu 1.A Návrh vyhlášení místního referenda k nulové toleranci provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů na území Městské části Praha 8 Materiál uvedl jeho předkladatel člen ZMČ p. Mgr. Koranda: Vážení kolegové, kolegyně. Já, jako ředitel školy základní jsem pořád v kontaktu s rodiči, s dětmi i s ostatními kolegy a tak nějak to vyplynulo, že tenhleten problém by bylo potřeba řešit. Děkuji. Poprosím pana navrhovatele, aby předal návrh usnesení, a členy návrhového výboru, aby nás seznámili s návrhem usnesení pana zastupitele Korandy. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Pane starosto, žádám za návrhový výbor o přestávku pět minut, protože bych poprosil pí JUDr. Tikalovou (vedoucí občansko-správního odboru ÚMČ), kdyby mohla přijít k návrhovému výboru. Dobře. Máme 14 hodin 20 minut, pauza vyhlášena do 14 hodin 25 minut, aby návrhový výbor mohl dát dohromady navržené usnesení, aby nás zastupitele s ním mohl seznámit. Poprosím zastupitele, aby neopouštěli zbytečně jednací sál. Pětiminutová pauza uběhne jistě velmi brzy. (Následovala pětiminutová přestávka.) Tak vzhledem k tomu, že jsem obdržel informaci od členů návrhového výboru, že snad již mají vše připraveno. Tak poprosím zastupitele, aby opět zaujmuli místa ve svých zastupitelských lavicích. A prosím předsedu návrhového výboru, aby nás provedl, aby nás seznámil s usnesením a provedl nás následným hlasováním. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Takže. Návrhový výbor předkládá zastupitelstvu tento návrh usnesení k bodu 1.A dnešního zasedání. Sice ho máte promítnutý v průčelí sálu, ale vzhledem k tomu, že je to velice čerstvá věc, tak si ho dovolím přečíst: Zastupitelstvo Městské části Praha 8 1. s ch v a l u j e 1.1 v souladu s ust. 8 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 89 odst. 1 písm. l) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda na území Městské části Praha 8 o otázce: strana 8/78

9 Souhlasíte, aby Městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jejím území? ANO/NE, 1.2 konání místního referenda v sobotu 12. dubna 2014, od 8:00 do 20:00 hodin, 1.3 náklady spojené s konáním referenda ve výši cca ,- Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc Korun českých), 1.4 v souladu s ust. 27 zákona č.22 /2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro předsedu komise a jedné sedminy pro člena komise, 2. u k l á d á Starostovi MČ Praha 8 p. Ing. Janků zabezpečit realizaci 1. části tohoto usnesení. Zodpovídá: Termín: 12. dubna Děkuji. A nyní je prostor k tomu, abychom otevřeli diskusi pro zastupitele a občany k tomuto bodu pořadu jednání. Do diskuse se hlásí pan zastupitel Petrus a registruji další přihlášené. Pan Petrus Děkuji, pane starosto, za slovo. Dámy a pánové. Já bych zaprvé chtěl poděkovat, že tento návrh byl předložen. Že paní Matoušová v tom nezůstala sama, ale nakonec to bylo předloženo úplně někým jiným. Jsem rád, že to tady dneska máme. Mám k tomu pár dotazů. Vzhledem k tomu, že se přiznám nejsem vůbec odborník na místní referenda, tak mám pár dotazů, které bych poprosil, zda by mi mohl asi právník nějaký vysvětlit. Zaprvé bych se chtěl zeptat, jestli je možné místní referendum spojit s volbami klasického charakteru, to znamená jestli by šlo spojit je s konáním eurovoleb, které budou o necelý měsíc později. Pardon. O měsíc a kousek později, čímž by se ušetřilo ten bod 1.3, ty náklady 1,5 milionu korun. Samozřejmě v případě, že je to tak možné. V případě, že to tak není možné, tak pak asi budeme muset hledat skutečně nový termín. Druhou věc, na kterou bych se chtěl zeptat, a zase bych chtěl slyšet ujištění od právníka, protože my se to tady snažíme rychle dohledat v zákonech a nejsme si úplně jistí, jestli takto formulované usnesení nepostihuje i druh aktivit, které se dějí na Praze 8 a které nejsou vnímané tak negativně, to znamená typu sázek a sportek. Stačí mi ujištění ne, v tomto to není, protože my se to snažíme rychle najít a zatím jsme to nenašli. Takže to je druhá věc, o kterou bych chtěl požádat. strana 9/78

10 A třetí věc, o kterou bych chtěl požádat, abyste zvážili, i kdyby to nešlo spojit s eurovolbami, já jsem přesvědčen, že to jde, ale předpokládám, že budu nějak ujištěn, tak zda by se ten termín neposunul alespoň o čas později, aby byl dostatečný prostor pro občany, aby byli s problémem seznámeni. Protože v tuto chvíli je to zhruba měsíc a půl a myslím si, že je to poměrně dost krátká doba. To je zatím všechno. Děkuji za případné odpovědi. Tak. Nejsem právník. Pokusím se samozřejmě odpovědět jak já vnímám tento návrh pana zastupitele Korandy. Samozřejmě, je to jeho právo. Ve svém návrhu nás seznámil i s navrženým termínem. Co se týče obavy nad úsporou nákladů, tam je třeba si uvědomit, že v případě, že by se jakékoliv referendum, což mimochodem není doporučeno spojovat s nějakými volbami, není možné na to využít stejné volební místnosti. V současné době Městská část Praha 8 má 108 volebních okrsků, nemýlím-li se, jestli říkám to číslo správně. To znamená museli bychom zajišťovat dalších více než 100 volebních místností, museli by jsme zajišťovat dalších několik set členů volebních komisí. V každém případě je třeba, jestli nám to pak i pan navrhovatel sám sdělí, berme to tak, že navržené bylo datum to, které navržené bylo, tuším, jestli si dobře pamatuji, tak to bylo 12. dubna. A toto je můj názor k tomu, zda lze nebo nelze, nebo výhody nebo nevýhody, sloučení tohoto referenda případně s nějakými volbami. To znamená za mě. Já si určitě myslím, že by jsme se dostali do velkých problémů jak kapacitně, a zároveň by jsme museli zajišťovat dalších několik set členů volebních komisí, a finanční prostředky, nebo zmíněný 1,5 milionu korun by se z tohoto důvodu neušetřilo. Dalším přihlášeným? Nevím, jestli někdo chce reagovat na další části Vašeho dotazu. A vidím přihlášeného pana zastupitele Hejkrlíka. Pan Ing. Hejkrlík Děkuji Vám za slovo, pane starosto. Vážené dámy, vážení pánové. Vážení kolegové a kolegyně. Já také vítám takové usnesení. Nicméně dovolil bych si předkladatele požádat, zda by nám mohl osvětlit, jaké kroky by Městská část Praha 8 měla tedy na základě kladného výsledku, pokud k němu dojde, tohoto referenda, učinit. A dále. Vzhledem k tomu, že se nevyznám, stejně tak asi jako řada ostatních z nás kolegů v loterijním zákoně, jestli by mohl předkladatel konkretizovat, co se pod jednotlivými písmeny - 2 písmeny e), g), j) a tak dále. Jestli bych mohl poprosit. Jo, super. Už je usnesení vidět. Co se pod těmito ustanoveními skrývá. Aby nedošlo k takové absurdní situaci, že by se např. zde na Praze 8 vyvíjely aktivity, který by směřovaly např. k zakázání hraní mariáše, teď už, bohužel o koruny, nikoliv desetníky. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse pan zastupitel Petelík. Hlásí se pan zastupitel Fichtner. strana 10/78

11 Pan Mgr. Petelík Dobrý den dámy a pánové. Koukám, rada se stále bojí mých slov, neboť mě stále napadá statickou elektřinou. Ale teď vážně. KSČM je dlouhodobě proti hazardu v městské části. To vy víte, i rada, z minulých jednání. Proto tento krok občanů, případně kolegy zastupitele vítám. Ovšem musím se s většinou věcí, co říkali kolegové ze Sociální demokracie ztotožnit. Bohužel, neznáme doslova zákon, nevíme, co si pod tím můžeme představit, následně nevíme, co by měla městská část činit. Krom jediného bodu, který jsme navrhovali již minule, nebo předminule. Aby požádala hlavní město, aby byla městská část zařazena do seznamu dejme tomu lokality, která bude bez hazardu. A co se týče těch věcí, spojených s náklady na to referendum. Já jsem původně viděl myšlenku spojit ho s volbami do Evropského parlamentu, případně nějak to provázat. Protože z mého hlediska to vidím, že není potřeba mít tolik volebních místností a tolik aparátu k tomu referendu, co se týká. Ale to už jsou spíš technické věci, a ty bych nechal. Ale připojuji se, jsem pro to referendum, ale nevím co se týče technických věcí, aby byly vysvětleny. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Fichtner. Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA Dámy a pánové dobrý den. Matěj Fichtner, ANO Tak. Já bych možná dovysvětlil jednotlivá písmena u toho 2, aby bylo jasné, o čem je ten návrh. Tak tedy je tam písmeno e). Písmeno e) jsou sázkové hry provozované pomocí, zkrátím to, hracích přístrojů. Písmeno g) jsou sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů, kombinací 15 čísel v číselné řadě od 1 do 90 a tak dále. Písmeno i) jsou sázkové hry provozované v kasinech, písmeno j) jsou loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhované přímo sázejícím a tak dále. Ta textace v těch písmenech je delší, já to zkracuju. Písmeno l) jsou sázkové hry provozované pomocí centrálního loterijního systému, ve zkratce. Písmeno m) jsou turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet, a to buď jako stolní hry, nebo prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím, tedy mohou být provozovány i prostřednictvím právě těch interaktivních videoterminálů. Jenom upozorním, že právě to písmeno m) bod 1, tedy ty stolní hry, to je přesně to o čem tady kolega Hejkrlík hovořil, to jsou ty karetní hry. To je ten nesmysl v tomto návrhu. A písmeno n) jsou sázkové hry provozované pomocí lokálního loterijního systému, to znamená obdoba jakási těch interaktivních videoloterijních terminálů připojených na centrální loterijní systém. Ustanovení 50 odst. 3 zákona o loteriích vlastně hovoří o tom, že ministerstvo může povolit jakoukoliv jinou hru a jakoukoliv jinou loterii, která není v zákoně uvedena. To znamená, to jsou všechny ostatní. Tak. Když se podíváme na ten návrh jako na celek, tak vedle toho, co tady bylo řečeno o tom nesmyslu, že to má být uspořádáno, to referendum, mimo volby do Evropského parlamentu, nebo možná zastupitelstva městské části, tak ještě zde vidím, že ta textace zní tak, že aby tedy Městská část Praha 8 učinila všechny kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a tak dále. Nejsou ty právní kroky specifikovány. strana 11/78

12 Tedy já mám pozměňující návrh, který zní: ten text, který je uveden nahoře tučně, to znamená Souhlasíte, aby Městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, ten zůstává stejný. Mění se textace učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her na tedy požádala Zastupitelstvo Hlavního města Prahy o změnu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví čas a místo provozování sázkových her, ona samozřejmě ta vyhláška se jmenuje trošičku jinak, ale všichni víme, o co jde, tak, aby byly ty hry, které jsou vyjmenovány tam v té předloze zakázány na celém území Městské části Praha 8. Tak. Pokud jde o to písmeno m), tak k tomu textu, který je uveden doporučuji, nebo navrhuji tedy, to je ten pozměňující návrh, mimo jiné, druhá část toho pozměňujícího návrhu. Navrhuji přidat bod 2, to znamená bude to znít potom písmeno m) odst. 2. Tedy nebudou zakázány ty turnajové hry pomocí karet. Tak. V bodě 1.2 navrhuji změnu textace...konání místního referenda v době konání voleb do Evropského parlamentu. Případně návrhový výbor může upravit ten text tak, aby to odpovídalo přesně tomu datu. Bod 1.3 se zrušuje No a zbytek, myslím, může zůstat stejný. Děkuji. Poprosím Vás, abyste svůj návrh předal členům návrhového výboru tak, aby ho mohli zapracovat. Dalším přihlášeným do diskuse byl pan zastupitel Vilgus. Pan MgA. Vilgus, Ph.D. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Strana zelených je dlouhodobým odpůrcem hazardu. Jsme příznivci toho, aby Praha 8 byla místem, kde neprobíhají takové hry, kde není příležitost legalizovat příjmy z trestné činnosti pomocí hry v kasinu, kde se nebudou stanovat sociálně-patologické jevy, jako drogová scéna, jako patologické hráčství a podobně. Souhlasím v podstatě ve většině věcí, které tady přednesl pan kolega Fichtner, ale musím se pozastavit nad jednou věcí. Referendum, které má plánovanou hodnotu ve výši 1,5 milionu, je navrhovaná člověkem, který je součástí koalice. Jeden a půl milionu bychom mohli ušetřit, pokud by se nadpoloviční většina členů rady rozhodla zvednout ruku a odhlasovala stanovisko k hazardní vyhlášce přímo v radě. Takže ptám se, z jakého důvodu vlastně předkládá toto stanovisko člen koalice a proč toto stanovisko neprosadí prostřednictvím vlastních lidí ve vlastní radě. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Petelík. Pan Mgr. Petelík Já se omlouvám, ale to je boj. Můj návrh, jelikož vidíme, jak tato situace je problematická, složitá a moc lidí se v tom nevyzná. Ideální by bylo to, samozřejmě, řešení, co říkal kolega Vilgus a které jsme i my navrhovali už několikrát v minulosti. To jest aby to prošlo zastupitelstvem a radou, aby jsme ušetřili námahu a čas. Aby jsme zakázali hazard na naší městské části. Bohužel. Bohužel, rada se k tomu staví negativně. Tak v tom případě, pokud bude rada trvat na tom svém, tak ať se to některým třeba nebude líbit, bych spíše byl pro to, aby bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo k tomuto tématu a s nějakým odstupem, a bylo to konzultováno s právníky a naformulováno tak, aby to referendum mělo hlavu a patu a bylo, v uvozovkách, se dalo říct v pořádku. strana 12/78

13 To znamená návrh stáhnout z dnešního zastupitelstva, pokud nedojde k tomu, co jsem říkal výše a svolat mimořádné zastupitelstvo k tomuto bodu a tam to prohlasovat. Tak v případě, že máte, pane zastupiteli, nějaký námět k hlasování, prosím také, abyste s ním seznámil návrhový výbor. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Petrus. Pan Petrus Tak já.. Děkuju, pane starosto, za slovo. Já jsem se snažil zjistit nějaké ty informace, které jsem žádal. Tak jsem si je pro jistotu zjistil sám. Tak místní referendum, samozřejmě, jde spojit s jakýmikoliv typy voleb. Je to přímo v 5 zákona o místním referendu, odstavec 1 Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, krajů, parlamentů republiky, nebo Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb. Pan kolega z právního oddělení mi vysvětloval, že jsou potřeba dvě komise a dvě další věci na všechny věci. Musím se přiznat, že já jsem nic takového v tom zákoně nenašel. On mi říkal, že je nějaké vysvětlení, nějaké vyjádření Ministerstva vnitra, které, bohužel, tady nemáme, takže já v tuto chvíli, musím se přiznat.. Jestli ho máme, tak super. Já si ho rád přečtu, nebo jestli může být k dispozici dáno. Pořád si myslím, že by bylo vhodnější to spojit s volbami do Evropského parlamentu. Chtěl bych požádat předkladatele, zda by nezvážil svůj návrh. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan místostarosta Gros. Zástupce Starosty MČ p. Gros Tady mám to stanovisko. Já z něj budu citovat. Já jsem si to pokusil vyguglovat, právě ty společné volební místnosti pro referendum a volby. Je to stanovisko Ministerstva vnitra z k těmto otázkám. S ohledem na zvláštní úpravu průběhu hlasování, včetně zjišťování jeho výsledku jak v zákoně o místním referendu, tak v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí se domníváme, že není vhodné používat jednu volební a hlasovací místnost, popřípadě společnou hlasovací nebo volební schránku. V této souvislosti je třeba upozornit na ustanovení 40 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, ale já si myslím, že toto bylo stanovisko k zastupitelstvu obcí. Samozřejmě evropské volby jsou opět upraveny jiným zákonem, nicméně logika toho stanoviska Ministerstva vnitra zůstává analogicky stejná. A na konci. Dalším rozdílem je, že konání místního referenda je výkonem samosprávy a tudíž je hrazeno z rozpočtu obce. Volby jsou naopak hrazeny ze státního rozpočtu. Proto je třeba odlišit náklady na volby a náklady na konání místního referenda. Krom těch logistických záležitostí, které říkal pan starosta, že by musely být, samozřejmě ty náklady by nebyly menší, pokud by to bylo spojeno s volbami. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Hejkrlík. strana 13/78

14 Pan Ing. Hejkrlík Děkuji za slovo, pane starosto. Docela se bojím dotknout se mikrofonu, nevím jestli záměrně probíjí, či nikoliv. Já, vzhledem k tomu, že toto je poměrně nová věc, na kterou jsme neměli příliš šancí se připravit. Pan místostarosta byl asi ve výhodě, když jako člen rady o tomto návrhu věděl. Nicméně během zhruba dvou minut jsem za použití internetového vyhledávače našel rozsudek Nejvyššího správního soudu, který umožnil spojit místní referendum s volbou prezidenta republiky. Tak nevím, proč by to nebylo možné s volbami do Evropského parlamentu. Hlásí se pan místostarosta Gros. Zástupce Starosty MČ p. Gros Já vidím, pane kolego, že máte tablet asi s připojením na internet. Já mám chytrý telefon s připojením na internet. Tak stačí zadat do googlu volební místnost pro volby a referendum. První, co Vám vyskočí, je stanovisko Ministerstva vnitra. Na to nepotřebuju vědět týden o nějakém návrhu, abych dokázal vyhledávač použít v tomto smyslu. A za druhé. Tady nebyla, podle mě, ani řeč, že není možné spojit s volbami. Samozřejmě, že to lze. Ale budete muset mít stejně zvláštní volební komise, lépe řečeno komise pro referendum a zvláštní komise pro volby. Nic se neušetří. Naopak. Logisticky ten problém naroste, protože již dnes je problém sehnat lidi do 108 okrskových volebních komisí. Takhle jich budete mít 216. Takže v tom je, samozřejmě, zakopán ten pes. Že sehnat tolik lidí do komisí je poměrně problém, pokud je mi známo, když se tady konají volby. Do diskuse se hlásí pan zastupitel Fichtner. Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA Dobrý den ještě jednou. Pouze pro forma. My jsme se s návrhovým výborem domluvili, že tu část tu část!1.3, jakoby tu změnu, která by tu část 1.3 vyškrtla, tak tu já stahuji. Nicméně ty ostatní návrhy platí. Ty návrhy byly precizovány. Takže předpokládám, že Váš návrh zpracovává návrhový výbor. Ano? Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA Ano. Dalším přihlášeným do diskuse je v tuto chvíli paní Matoušová. Občanka MČ pí Matoušová Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli jste brali v potaz, že existuje judikát, který svolavateli referenda dává za povinnost zajistit vysokou účast. Jak chcete zajistit vysokou účast v sobotu 12. dubna, když se ten den nekonají žádné jiné volby. Děkuji. Protože pokud teda to referendum má být závazné, musí být účast aspoň 35 %, tak jak chcete tuto účast zajistit. strana 14/78

15 Dalším přihlášeným do diskuse je pan Pavlů. Také z řad občanů. Občan MČ p. Pavlů Dobrý den. Tomáš Pavlů, aktivní občan Prahy 8 a člen KDU ČSL. Já jsem strašně rád, že jsem přišel v tuto chvíli a nacházím zde návrh o konání hazardu, ne, referenda, kde je věta Souhlasíte, aby Městská část Praha 8 z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku a tak dále. V červnu tohoto roku jsem sbíral na Palmovce spolu s další členkou naší petiční komise paní Dagmar Volencovou podpisy Za Palmovku přátelskou a za ukončení hazardu heren na Palmovce. Dostal jsem. Ta petice byla adresována městské policii, Policii České republiky a samozřejmě městské části. Městská část odpověděla, že vlastně nemůže zakázat herny na Praze 8. Já jsem strašně rád, že někdo z rady zde přichází s návrhem, aby vlastně bylo referendum o hernách. To je jeden bod. Druhý bod je. Je to asi rok a jeden měsíc, kdy se konalo referendum na Praze 7. Tady kolegové z ODS mohou zavolat panu starostovi Ječménkovi a zeptat se ho na logistické problémy, jak to zvládli na Praze 7. Věřím, že to je možné zvládnout i na Praze 8. To je za druhé. A za třetí, což je vlastně velice nejpodivuhodnější. Myslím, že už minulý rok bylo několik zastupitelstev, kde se hovořilo o tomto bodu. Ne o referendu, ale o zakázání heren. Opakovaně bylo prohlasováno, že to není možné. Nyní, zastupitelé, radní, pane starosto, na tomto místě, dnes máte možnost veškeré herny zakázat na tomto zastupitelstvu. Nebojte se hlasovat. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Hejkrlík. Pan Ing. Hejkrlík Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil reagovat na pana místostarostu Grose. Já nezpochybňuji, že Ministerstvo vnitra v roce 2010 vydalo stanovisko, které se týkalo problémů, které můžou být spojeny se spojenými volbami a místním referendem. Nicméně nález Nejvyššího správního soudu, na který já jsem poukazoval, je z roku Shodou okolností se týká zde již zmiňované Městské části Praha 7 a vyhlášení místního referenda. Myslím, že se to týkalo zrovna vybudování radnice. Vzhledem k tomu, že ten judikát Nejvyššího správního soudu je čerstvější než stanovisko Ministerstva vnitra, myslím si, že naše pozornost by měla být soustředěna spíše tímto směrem. Pan místostarosta Gros. strana 15/78

16 Zástupce Starosty MČ p. Gros Pane Hejkrlíku, kolego. Já se s Vámi skutečně nepřu o to, jestli lze vyhlásit referendum současně s volbami. To samozřejmě lze, je to i v zákoně o místním referendu. Já s Vámi polemizuji, nebo lépe řečeno to, co jsem si našel, se netýká toho, jestli můžou zároveň být volby a referendum. Tady jde o to, že nelze mít volby, hlasovat ve volbách ve stejné volební místnosti, jako hlasovat v místním referendu. To je všechno, co já tvrdím. Nic o termínech. Já samozřejmě ten judikát, který nařídil Praze 7 uspořádat referendum s volbami prezidentskými, znám. Ale tam je tento problém. Ne problém toho termínu, že to nejde společně. To samozřejmě lze. Nikdo to nezpochybňuje. Je to taky v zákoně. Já to ještě i pro kolegu Hejkrlíka zopakuji jednou, a myslím, že to řekl celkem jasně pan místostarosta. Jde o to, že by jsme museli mít dvojnásobný počet volebních místností, to znamená 108 x 2, to znamená 216, a museli by jsme mít i daleko více členů volebních komisí. Takže toto je ten problém. Ale v každém případě, nikdo se s Vámi nepře, jestli něco je možné, nebo není možné. Já Vám jenom říkám, že ty finanční prostředky, které Vy, nebo Váš kolega jste navrhovali, že by byly ušetřeny, by ušetřeny nebyly. A zároveň by jsme tady měli ten problém kapacitní, to znamená i dalších 108 volebních místností by jsme museli pro to zajistit. Hlásí se pan zastupitel Novotný. Pardon, pan Petrus. Pan Petrus Pane starosto. Já se omlouvám. Ale na tom stanovisku Ministerstva vnitra není nic o tom, že by musely být dvě volební, nebo jiné volební komise v místnosti. Tady je napsáno, že s ohledem na zvláštní úpravu průběhu hlasování, včetně zajišťování jeho výsledku jak v zákoně o místním referendu, tak v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí, se domníváme, že není vhodné používat jednu volební místnost a jednu volební a hlasovací místnost. Takže oni se domnívají, že není vhodné. To není nic o tom, že je to zakázáno. Pan místostarosta Gros se hlásí. Zástupce Starosty MČ p. Gros Já opravdu nevím, zda jsem přímo tohle citoval. Je to stanovisko Ministerstva vnitra a já netvrdím, že je závazné, jako třeba zákon a tak dál, ale je rozhodně dobrým vodítkem pro vyhlašování podobných záležitostí. Tudíž, já si myslím, že v tuto chvíli tady máme návrh pana Korandy, je tady protinávrh pana kolegy Fichtnera a pravděpodobně bude nejlepší, pokud je necháme projít hlasováním. Proti tomu asi nikdo nic nebude mít. Dalším přihlášeným do diskuse je pan radní doktor Musílek. strana 16/78

17 Pan JUDr. Musílek Tady bez elektřiny. Dámy a pánové, pane starosto. Děkuji za slovo. Můj kolega z Volby pro Prahu 8 pan Koranda předložil ten návrh s vědomím, že ani my nepovažujeme za vhodné, aby se místní referendum konalo zároveň s volbami jakýmikoliv. Jedním z důvodů je, že se bojíme jistého zkreslení výsledku těch voleb, neboť volby jsou zcela odlišné hlasování od nějakého místního problému, kterým je místní referendum. To zaprvé. Zadruhé se obávám, že návrh, abychom dnes schválili konání tohoto místního referenda v termínu voleb do Evropského parlamentu není hlasovatelný, neb by byl v rozporu se zákonem, protože, pokud mě moje znalosti neklamou, tak je tam lhůta 90 dní od vyhlášení referenda. A vyhlášení referenda se koná zveřejněním usnesení zastupitelstva ihned po jeho schválení na úřední desce. To znamená, že kdybychom dnes schválili usnesení, že chceme konání tohoto místního referenda v termínu voleb do Evropského parlamentu, tak porušíme zákon, protože ta lhůta je delší než 90 dní. To je ale technická věc. Záleží na vás, jaké protinávrhy navrhnete. Nicméně návrh kolegy Korandy je jednoznačný, aby se toto referendum konalo v termínu, který on navrhuje, to znamená v termínu, který postihuje tuto devadesátidenní lhůtu. Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Vilgus. Pan MgA. Vilgus, Ph.D. Dobrý den. Já podám protinávrh. Přijde mi, že skutečně je zvláštní, že koalice se není schopná dohodnout na společném stanovisku k hazardu. Správně pan kolega Gros řekl nechme to prohnat hlasováním. Takže zkusím dát protinávrh, který bude znít, že zastupitelstvo souhlasí s tím, aby městská část, a tak dál, na celém svém území, až do konce ten odstavec, zavazuje radu, aby v tomto konala při příštím připomínkování hazardní vyhlášky Hlavního města Prahy. Já jsem úplně přesně nepochopil Váš návrh na hlasování, ale seznamte s ním, prosím, návrhový výbor, a on nás pak provede hlasováním. Děkuji. Pan MgA. Vilgus, Ph.D. Samozřejmě. Vysvětlím to podrobně. Dalším přihlášeným do diskuse je pan doktor Musílek. JUDr. Musílek Tak jestli jsem říkal, že je nehlasovatelný ten návrh o konání místního referenda v termínu evropských voleb, tak zcela nehlasovatelný je návrh pana Vilguse, aby zastupitelstvo tímto způsobem zavázalo radu, protože to je jednoznačně vstup zastupitelstva do kompetencí rady. Zastupitelstvo si takové kompetence na úkor rady prostě přisvojit nemůže. My o tom můžeme hlasovat, ale ten návrh je jednoznačně v rozporu se zákonem. Dalším přihlášeným do diskuse je z řad občanů pan Mazánek. strana 17/78

18 Občan MČ p. Mazánek Já vám přeju všem hezký den. Jan Mazánek Čistý Střížkov. Jen bych chtěl říct. Pan Musílek mě neskutečně rozesmál, protože rada není nadřazena zastupitelstvu, ale zastupitelstvo úkoluje radu. Tak jako vy všichni zastupitelé jste voleni a jste zástupci občanů, tak vy si ze svého středu volíte radu, a máte samozřejmě právo radu k čemukoliv úkolovat. Já si myslel, že jste právník. Druhá věc. Myslel jsem si, že máte hájit své občany, a byl bych poměrně rád, kdyby tady od někoho zazněla alespoň snaha ušetřit ten 1,5 milionu a kdyby tady nezněly argumenty, že to nejde spojit. Potom mě poměrně překvapuje, že když tady roky fungujou občanský sdružení, nebo aktivisti, kteří se snažej s tím hazardem něco dělat, tak mě překvapuje, že navrhnete se strany koalice takovýhle referendum, jako nově zařazenej bod, ke kterýmu nejsou informovaný zastupitelé dopředu a prostě to šijete horkou jehlou. Já mám pocit, že tady je vytvářenej alibismus, aby to buď nemělo dostatečnou účast, anebo aby v tom byla schovaná nějaká věc. No nic. Děkuju. Hezkej den. Dalším přihlášeným do diskuse je pan doktor Musílek. Občan MČ p. Mazánek Jo, ještě bych rád jenom upozornil na jednu věc. Tady se pořád říká, že další do diskuse. Já jsem nezaregistroval, že by na některý věci zazněla odpověď. Pan JUDr. Musílek Děkuji za slovo, pane starosto. Tak pane Mazánku, ode mě odpověď zazní. Zastupitelstvo není nadřízené radě. Rada a zastupitelstvo mají své výlučné kompetence do kterých ani jeden orgán nemůže zasahovat. Výlučnou kompetenci rady najděte si v zákoně o hlavním městě Praze a přečtěte si je. Zastupitelstvo nemůže tímto způsobem vstupovat do kompetencí rady. Dalším přihlášeným do diskuse je pan místostarosta Gros. Zástupce Starosty MČ p. Gros Tak. Já jsem se přihlásil, protože stále čelíme jednomu a témuž. Nikdo tady netvrdí, že nelze spojovat místní referendum s volbami. Já to zopakuji ještě potřetí, možná pak počtvrté. Samozřejmě to lze, nicméně se tím neušetří těch 1,5 milionu. Říkám to znovu potřetí. Doufám, že to nebudu říkat počtvrté, ale tady je to úplně možné, že to budu říkat počtvrté, popáté, pošesté. Neušetří se nic. Spojit to lze. Stačí to takhle dostatečně? Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Fichtner. strana 18/78

19 Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA Děkuji za slovo, pane starosto. Já bych pouze opravil ten nesmysl, který tady řekl pan radní Musílek. V 59 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze si Zastupitelstvo Hlavního města Prahy může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti Hlavního města Prahy, mimo pravomoci vyhrazené Radě Hlavního města Prahy dle příslušných ustanovení. Samozřejmě ta ustanovení o Zastupitelstvu Hlavního města Prahy se samozřejmě vztahují i na zastupitelstvo městské části. Děkuji. Tak v tuto chvíli již nevidím další přihlášku do diskuse. Ještě jedna přihláška. Pan zastupitel Petrus. Pan Petrus Já vím, pane starosto, že já nejsem předseda klubu, ale já se moc omlouvám. Neměl bych to říkat já, ale my by jsme chtěli určitě, jako Sociální demokracie, požádat o desetiminutovou pauzu na poradu klubu. Jestli potřebujete, on Radim Zátopek vstane a přihlásí se. Jestli dobře vidím na hodiny, je 15 hodin 13 minut. Takže do 15:23 pauza. (Následovala 10 minutová přestávka.) Takže přestávka na žádost Sociální demokracie je ukončena a můžeme pokračovat v projednávání bodu. V tuto chvíli do diskuse se hlásí ještě pan zastupitel Korf. Pan Ing. Korf Dobré odpoledne, dámy a pánové. Než se dále rozproudí diskuse k tomuto bodu, tak bych chtěl vyslovit takovou malou poznámku. My zde už velmi dlouhou dobu hovoříme o tom, jak upořádat referendum, čili jak vlastně zjistit, jaké jsou postoje, názory obyvatelstva Prahy 8 k existenci heren a podobných zařízení. Já jsem přesvědčen, že to v podstatě víme, že velká většina občanů určitě s existencí heren a dalších záležitostí s tím spojených určitě nesouhlasí. Konec konců i předkladatel pan Koranda se zmiňoval o tom, že to je předmětem velkých obav a starostí učitelů, rodičů a tak dále. Tak ten výsledek, respektive jaká je nálada, jaký je postoj veřejnosti na Praze 8 je v podstatě jasný. To že nemůžeme s nějakou velkou jistotou výsledek referenda, tak je spíš záležitost účasti. 35 % je opravdu velmi problematických a mám obavu, že to asi by byl základní zádrhel kromě technických věcí, o kterých teď debatujeme. Průměrná účast při komunálních volbách se pohybuje možná na třiceti, pětatřiceti procentech. Jestli by nebylo daleko jednodušší překlenout tuto velmi obtížnou pasáž, do které jsme teď zabředli tím, že se k tomu jednoznačně vysloví zastupitelstvo na Praze 8 výzvou vůči zastupitelstvu na magistrátě, na Hlavním městě Praze. Byl by to jasný postoj a myslím, že občané by proti tomu nic nenamítali. Určitě ta veřejnost má postoj vcelku jednoznačný. Nedovedu si představit, že by se významnější většina vyslovila pro to, aby existovaly herny a s tím související patologické jevy. Děkuji. strana 19/78

20 Tak. V tuto chvíli již nevidím dalšího přihlášeného do diskuse. Končím diskusi k tomuto materiálu a žádám o vyjádření předsedu návrhového výboru, aby nás provedl jednotlivými návrhy na hlasování tak, jak padaly od diskutujících zastupitelů. Předpokládám, že nejdřív budeme hlasovat asi o protinávrhu, ale vidím, že se již zvedá předseda návrhového výboru a ten nás tímto hlasováním provede. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Dámy a pánové. Návrhový výbor k tomuto bodu jednání obdržel dva protinávrhy co se týče usnesení. Budeme hlasovat v obráceném pořadí, než byly návrhy podány, čili první návrh podal pan zastupitel Fichtner, druhý podal pan zastupitel Vilgus. Čili budeme hlasovat v obráceném pořadí. Čili prvně budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Vilguse. Jeho návrh zní: Zastupitelstvo Městské části Praha 8 1. p o ž a d u j e po Zastupitelstvu Hlavního města Prahy, aby Hlavní město Praha z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. 2 písm. e), g), i), j), l), m) bod 2 (protože písmeno m) má dva body, tak pouze bodu 2) odst. 3 zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém území Městské části Praha u k l á d á Starostovi MČ Praha 8 p. Ing. Janků zabezpečit realizaci 1. části tohoto usnesení. Zodpovídá: p. Ing. Janků Termín: 12. dubna Technická poznámka pan Vilgus. Pan MgA. Vilgus, Ph.D. Děkuji. Jen připomínám, že nebyl přečten a bod n) za tím n) bod 2 a n). Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Pardon písmeno m) bod 2 a písmeno n). strana 20/78

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

Paní Francová (Z místa se omluvila, že bude muset ze zasedání odejít dříve. Nehovořila na mikrofon a její vystoupení není na záznamu slyšet.

Paní Francová (Z místa se omluvila, že bude muset ze zasedání odejít dříve. Nehovořila na mikrofon a její vystoupení není na záznamu slyšet. Z á z n a m ze 6. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 21. září 2011 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 39 (6 omluveno) hosté.. 55. účast celkem.. 94

Přítomni: členové ZMČ... 39 (6 omluveno) hosté.. 55. účast celkem.. 94 Z á p i s ze 17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 10. února 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne 22.6.2011

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 1 BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Brno-Černovice 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (dále jen ZMČ ) upravuje přípravu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A

J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O T U Ř A N Y Úplné znění duben 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března 2015. v zasedacím sálu Nuselské radnice

4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S. 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. konané dne 20. března 2015. v zasedacím sálu Nuselské radnice 4. ZMČ 1 20. 3. 2015 Z Á P I S 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 20. března 2015 v zasedacím sálu Nuselské radnice Praha 4 Nusle, Táborská 500 (Stenografický záznam.) 4. ZMČ 2

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 8. června 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (pozdní příchod),

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

ZÁPIS. 1. 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu

ZÁPIS. 1. 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení ověřovatelů zápisu ZÁPIS ze 4. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 Slovany v roce 2013 ze dne 21. 08. 2013 Přítomni: Omluveni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková,

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení Zastupitelstva obce Ptení (dále jen

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici.

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Zápis Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Přítomno 13 členů zastupitelstva: Hupka Milan, Petrák Aleš, Musil Jaroslav,

Více