Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté Omluveni členové ZMČ: pp. Nosek a Palounková (= 2 členové ZMČ).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté... 55. Omluveni členové ZMČ: pp. Nosek a Palounková (= 2 členové ZMČ)."

Transkript

1 Z á p i s z 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 19. února 2014 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ (2 omluveni) hosté účast celkem Omluveni členové ZMČ: pp. Nosek a Palounková (= 2 členové ZMČ). 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 (dále též jen Zastupitelstvo MČ nebo ZMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta Městské části Praha 8 (dále též jen Starosta MČ ) p. Ing. Janků: Já vám všem přeji příjemný den, vážení přítomní, a zahajuji 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8. Vítám všechny přítomné členy Zastupitelstva Městské části Praha 8, tajemníka a vedoucí odborů i vybraných oddělení a další zaměstnance městské části zařazené do Úřadu Městské části Praha 8 a ostatní přítomné hosty, zvláště pak občany Městské části Praha 8. Prohlašuji, že dnešní zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuji, že podle prezenčních listin je při zahájení zasedání v zasedacím sále přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městské části, konkrétně 40 z celkového počtu 45, a zastupitelstvo městské části je tedy schopno se usnášet. Před zahájením vlastního jednání bych chtěl všechny přítomné zastupitele požádat, aby, pokud tak dosud neučinili, ztvrdili svoji účast na prezenční listině v předsálí. Děkuji. Ověřením zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 pověřuji 2 členy zastupitelstva, a to pana Mgr. Jaroslava Antonína a pana RNDr. Jana Polechu, CSc. Táži se obou jmenovaných členů zastupitelstva, zda jsou přítomni v zasedacím sále a zda jim nic nebrání ve výkonu funkce ověřovatele zápisu, zejména budou-li přítomni až do konce dnešního zasedání? (Oba přítomní ověřovatelé potvrdili svoji účast do konce zasedání ZMČ.) Děkuji. strana 1/78

2 Nyní přistoupíme k volbě návrhového výboru pro dnešní zasedání zastupitelstva. Navrhuji, aby na dnešním 20. zasedání zastupitelstva městské části pracoval návrhový výbor ve složení navrženém Radou Městské části Praha 8 na její 105. schůzi dne 8. ledna roku 2014 usnesením č. Usn RMC 0014/2014: předseda místopředseda a členové a tajemník p. Ing. Cyril Čapka, p. Mgr. Pavel Frouz, p. Mgr. Jaroslav Antonín, p. Bc. Tomáš Bína, p. Mgr. Miroslav Koranda, p. MgA. Petr Vilgus, Ph.D., p. Mgr. Radim Zátopek, p. JUDr. Václav Vašák, právník organizačně-právního oddělení odboru kancelář starosty (OPO OKS) ÚMČ Praha 8. Má někdo z přítomných členů zastupitelstva městské části k takto navrženému složení návrhového výboru zastupitelstva nějakou připomínku, pozměňující další návrh nebo protinávrh? Ano. Pan zastupitel Petrus. Pan Petrus Pardon. Já se omlouvám. Omlouvám se. Pan Radim Zátopek, zastupitel Zátopek tady ještě není. On slíbil, že dorazí později. Tak nevím, jestli ho chcete zvolit přesto, že tady není. V případě, že ne, tak bych navrhoval kolegu Rődiga. Dobře. Takže pro případ, že by třeba pan Zátopek nestihl zasedání, tak navrhuji místo pana Zátopka hlasovat o panu Rődigovi. Dobře. A nyní tedy dávám hlasovat o složen návrhového výboru zastupitelstva městské části pro dnešní zasedání. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ zvolilo návrhový výbor ZMČ ve složení: předseda p. Ing. Cyril Čapka, místopředseda p. Mgr. Pavel Frouz, členové pp. Mgr. Jaroslav Antonín, Bc. Tomáš Bína, Mgr. Miroslav Koranda, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Ing. Daniel Rődig; tajemník p. JUDr. Václav Vašák jednomyslně (všemi 39 hlasy přítomných členů ZMČ). Děkuji a konstatuji, že návrhový výbor zastupitelstva městské části pro dnešní zasedání byl zvolen v navrženém složení. Tímto žádám členy právě zvoleného návrhového výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8, aby se ujali své funkce, jako již tradičně, ve vyhrazeném prostoru jednacího sálu. strana 2/78

3 Nyní přistoupíme ke schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva městské části. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo dne 4. prosince 2013 byl ověřen ověřovateli a vyložen v odboru kancelář starosty Úřadu Městské části Praha 8 k nahlédnutí. Do dnešního dne proti zápisu nikdo nepodal námitku ani připomínku. Proto se, v souladu s ust. 8 odst. 3 platného Jednacího řádu (JŘ) Zastupitelstva Městské části Praha 8, pokládá zápis z minulého zasedání zastupitelstva městské části za schválený. Schválení pořadu jednání 20. zasedání Zastupitelstva MČ Nyní přistoupíme ke schválení pořadu jednání dnešního zasedání zastupitelstva městské části. Rada Městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn RMC 0014/2014 z 8. ledna roku 2014 navrhuje pořad jednání 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 doplněný a aktualizovaný tak, jak ho máte předložený před sebou a jak je pro veřejnost vyvěšen před vchodem do zasedacího sálu. (Návrh pořadu jednání 20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8: 1. Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2014 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2019 (k usn. č. Usn RMC 0053/2014) (str. 22 až 47) 2. Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0054/2014) (str. 47 až 48) 3. Návrh uzavření "Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí" mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Městskou částí Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0051/2014) (str. 48 až 49) 4. Návrh zpracování a předložení projektu "Rozšíření dostupnosti internetových služeb pro občany za účelem komunikace s úřadem" do 13. výzvy Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (k usn. č. Usn RMC 0052/2014) (str. 49 až 54) 5. Návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, v platném znění (k usn. č. Usn RMC 0002/2014 (str. 54) 6. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemků parc. č. 840/20, parc. č. 840/21, parc. č. 840/22, parc. č. 840/23, parc. č. 840/24 a parc. č. 840/25, vše ("zastavěná plocha a nádvoří") na k. ú. Bohnice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0987/2013) (str. 55) 7. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 425 ("objekt k bydlení"), na adrese Vacínova 7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0042/2014) (str. 56) strana 3/78

4 8. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 554 ("objekt k bydlení"), na adrese Kotlaska 16, vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0043/2014) (str. 56) 9. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 582 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 520 ("objekt k bydlení"), na adrese Hybešova 4, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0044/2014) (str. 57 až 58) 10. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 622 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 507 ("objekt k bydlení"), na adrese Sovova 5, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0045/2014) (str. 58) 11. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 499 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 431 ("jiná stavba"), na adrese Šaldova 22, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0047/2014) (str. 59) 12. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 559 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 445 ("objekt k bydlení"), na adrese Petra Slezáka 15, a pozemku parc. č. 560 ("zahrada"), vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0046/2014) (str. 60) 13. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 549 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 531 ("objekt k bydlení"), na adrese Petra Slezáka 14, a pozemku parc. č. 550 ("zahrada"), vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0080/2014) (str. 60 až 61) 14. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 256 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 539 ("objekt k bydlení"), na adrese Prvního pluku 18, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0081/2014) (str. 61 až 62) 15. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 504 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 523 ("objekt k bydlení"), na adrese Březinova 25, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0082/2014) (str. 62) 16. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy - části pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0074/2014) (str. 63) strana 4/78

5 17. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku na k.ú. Karlín v Praze 8 ve vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0075/2014) (str. 64) 18. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku na k.ú. Bohnice v Praze 8 ve vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0076/2014) (str. 64 až 65) 19. Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 039/2013 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 15. května 2013 a návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 269 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 358 ("objekt k bydlení"), na adrese U Nádražní lávky 5, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0083/2014) (str. 65 až 66) 20. Návrh zrušení usnesení č. Usn ZMC 033/2013 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 15. května 2013 a návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 268 ("zastavěná plocha a nádvoří") a domu čp. 369 ("objekt k bydlení"), na adrese Pobřežní 28, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0084/2014) (str. 67) 21. Podnět člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 p. MgA. Petra Vilguse, Ph.D., zvoleného za Stranu zelených, k Rozšíření areálu IPODEC Čisté město, proces EIA a postoj radnice (str. 68 až 72) 22. Dotazy (návrhy), připomínky a podněty členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 (str. 72 až 78)) Připomínám, že v podkladových materiálech vám byly předloženy písemné informace označené písmeny A až C (Písemné informace (bez projednávání), označené písmeny: A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva Městské části Praha 8 (k zápisu ze 108. schůze RMČ) B) Informace o rozpočtových opatřeních Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0941/2013 a č. Usn RMC 0964/2013) C) Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (k zápisu ze 108. schůze RMČ) a na stůl vám byly předloženy informace označené písmeny D a E (Písemné informace (bez projednávání), označené písmeny: D) Zpráva o činnosti akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s. (k zápisu ze 110. schůze RMČ) E) Informace o plnění programového prohlášení Rady Městské části Praha 8 (k zápisu ze 110. schůze RMČ)) Tyto informace se neprojednávají. Žádám přítomné členy zastupitelstva městské části, aby se k takto navrženému pořadu jednání vyjádřili, popřípadě vznesli své připomínky, doplňující či pozměňující návrhy nebo protinávrhy. strana 5/78

6 Hlásí se pan zastupitel Koranda. Pan Mgr. Koranda Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane starosto. Dovolil bych si vás požádat o zařazení do programu dnešního jednání jako bod č. 1 Vyhlášení místního referenda o nulové toleranci hernám a to prostřednictvím nás, zastupitelů. Ano. Poprosím abyste svůj návrh předložil návrhovému výboru. Dalším přihlášeným je pan zastupitel Čapka. Pan Ing. Čapka Dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že pan JUDr. Jaroš ukončil členství v KSČM, navrhuji do dnešního jednání zařadit bod Volba nového člena finančního výboru, aby zastupitelé za KSČM měli zástupce v tomto důležitém výboru. Současně navrhuji odvolání JUDr. Jaroše z finančního výboru. Děkuji. Také poprosím, aby návrhový výbor se s těmito návrhy vypořádal tak, aby nám je mohl dát do hlasování o změně programu dnešního zasedání zastupitelstva. Žádný další podnět na změnu programu již neregistruji. Prosím předsedu návrhového výboru, aby nás teď provedl hlasováním o změně, o doplnění programu dnešního zasedání. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Takže dámy a pánové. Návrhový výbor navrhuje zařadit bod Referendum, když do tak řeknu, jako bod 1.A, jako první bod a bod Odvolání a volba člena finančního výboru jako předposlední bod, čili před Různé. A nyní musíme hlasovat o každém navrženém bodu zvlášť. Takže jako první budeme hlasovat o tom, jestli zařadíme bod Referendum jako bod 1.A na dnešní jednání. Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ návrh schválilo jednomyslně (všemi 40 hlasy členů ZMČ přítomných hlasování). Děkuji a konstatuji, že návrh na doplnění pořadu jednání o tento bod byl přijat. strana 6/78

7 Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Nyní budeme hlasovat o bodu Volba člena finančního výboru, který návrhový výbor navrhuje zařadit jako bod 21.A. Děkuji. Dávám hlasovat o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ návrh neschválilo. (Ze 40 členů ZMČ přítomných hlasování bylo: 17 pro přijetí návrhu, 23 se zdrželo hlasování.) Děkuji. Konstatuji, že tento návrh na doplnění programu pořadu jednání nebyl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu jednání dnešního zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 ve znění navržené úpravy a současně o návrhu opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť. Kdo je pro? Zastupitelstvo MČ po projednání doplněný pořad jednání 20. zasedání ZMČ a opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť, schválilo jednomyslně (všemi 41 hlasy členů ZMČ přítomných hlasování). Konstatuji, že pořad jednání 20. zasedání zastupitelstva městské části, ve znění navržených úprav, a opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť byly schváleny. Připomínám, že pro urychlení jednání budou, stejně jako na předchozích zasedáních, jednotlivé návrhy usnesení čteny jen v tom případě, že by v nich došlo ke změně, nebo o to projevili zájem přítomní občané městské části. Zastupitelé městské části mají návrhy usnesení před sebou v písemné podobě a průběžně bude možné sledovat texty usnesení na světelné projekci v průčelí jednacího sálu. Dále informuji, že dnešní zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 je opětovně přenášeno online přenosem na internetových stránkách Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů schváleného pořadu jednání dnešního zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8. Nyní požádám pana zastupitele Korandu o uvedení prvního bodu bodu 1.A, je to Vyhlášení místního referenda. strana 7/78

8 K bodu 1.A Návrh vyhlášení místního referenda k nulové toleranci provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů na území Městské části Praha 8 Materiál uvedl jeho předkladatel člen ZMČ p. Mgr. Koranda: Vážení kolegové, kolegyně. Já, jako ředitel školy základní jsem pořád v kontaktu s rodiči, s dětmi i s ostatními kolegy a tak nějak to vyplynulo, že tenhleten problém by bylo potřeba řešit. Děkuji. Poprosím pana navrhovatele, aby předal návrh usnesení, a členy návrhového výboru, aby nás seznámili s návrhem usnesení pana zastupitele Korandy. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Pane starosto, žádám za návrhový výbor o přestávku pět minut, protože bych poprosil pí JUDr. Tikalovou (vedoucí občansko-správního odboru ÚMČ), kdyby mohla přijít k návrhovému výboru. Dobře. Máme 14 hodin 20 minut, pauza vyhlášena do 14 hodin 25 minut, aby návrhový výbor mohl dát dohromady navržené usnesení, aby nás zastupitele s ním mohl seznámit. Poprosím zastupitele, aby neopouštěli zbytečně jednací sál. Pětiminutová pauza uběhne jistě velmi brzy. (Následovala pětiminutová přestávka.) Tak vzhledem k tomu, že jsem obdržel informaci od členů návrhového výboru, že snad již mají vše připraveno. Tak poprosím zastupitele, aby opět zaujmuli místa ve svých zastupitelských lavicích. A prosím předsedu návrhového výboru, aby nás provedl, aby nás seznámil s usnesením a provedl nás následným hlasováním. Předseda návrhového výboru ZMČ p. Ing. Čapka Takže. Návrhový výbor předkládá zastupitelstvu tento návrh usnesení k bodu 1.A dnešního zasedání. Sice ho máte promítnutý v průčelí sálu, ale vzhledem k tomu, že je to velice čerstvá věc, tak si ho dovolím přečíst: Zastupitelstvo Městské části Praha 8 1. s ch v a l u j e 1.1 v souladu s ust. 8 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 89 odst. 1 písm. l) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda na území Městské části Praha 8 o otázce: strana 8/78

9 Souhlasíte, aby Městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. 50, odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém jejím území? ANO/NE, 1.2 konání místního referenda v sobotu 12. dubna 2014, od 8:00 do 20:00 hodin, 1.3 náklady spojené s konáním referenda ve výši cca ,- Kč (slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc Korun českých), 1.4 v souladu s ust. 27 zákona č.22 /2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro předsedu komise a jedné sedminy pro člena komise, 2. u k l á d á Starostovi MČ Praha 8 p. Ing. Janků zabezpečit realizaci 1. části tohoto usnesení. Zodpovídá: Termín: 12. dubna Děkuji. A nyní je prostor k tomu, abychom otevřeli diskusi pro zastupitele a občany k tomuto bodu pořadu jednání. Do diskuse se hlásí pan zastupitel Petrus a registruji další přihlášené. Pan Petrus Děkuji, pane starosto, za slovo. Dámy a pánové. Já bych zaprvé chtěl poděkovat, že tento návrh byl předložen. Že paní Matoušová v tom nezůstala sama, ale nakonec to bylo předloženo úplně někým jiným. Jsem rád, že to tady dneska máme. Mám k tomu pár dotazů. Vzhledem k tomu, že se přiznám nejsem vůbec odborník na místní referenda, tak mám pár dotazů, které bych poprosil, zda by mi mohl asi právník nějaký vysvětlit. Zaprvé bych se chtěl zeptat, jestli je možné místní referendum spojit s volbami klasického charakteru, to znamená jestli by šlo spojit je s konáním eurovoleb, které budou o necelý měsíc později. Pardon. O měsíc a kousek později, čímž by se ušetřilo ten bod 1.3, ty náklady 1,5 milionu korun. Samozřejmě v případě, že je to tak možné. V případě, že to tak není možné, tak pak asi budeme muset hledat skutečně nový termín. Druhou věc, na kterou bych se chtěl zeptat, a zase bych chtěl slyšet ujištění od právníka, protože my se to tady snažíme rychle dohledat v zákonech a nejsme si úplně jistí, jestli takto formulované usnesení nepostihuje i druh aktivit, které se dějí na Praze 8 a které nejsou vnímané tak negativně, to znamená typu sázek a sportek. Stačí mi ujištění ne, v tomto to není, protože my se to snažíme rychle najít a zatím jsme to nenašli. Takže to je druhá věc, o kterou bych chtěl požádat. strana 9/78

10 A třetí věc, o kterou bych chtěl požádat, abyste zvážili, i kdyby to nešlo spojit s eurovolbami, já jsem přesvědčen, že to jde, ale předpokládám, že budu nějak ujištěn, tak zda by se ten termín neposunul alespoň o čas později, aby byl dostatečný prostor pro občany, aby byli s problémem seznámeni. Protože v tuto chvíli je to zhruba měsíc a půl a myslím si, že je to poměrně dost krátká doba. To je zatím všechno. Děkuji za případné odpovědi. Tak. Nejsem právník. Pokusím se samozřejmě odpovědět jak já vnímám tento návrh pana zastupitele Korandy. Samozřejmě, je to jeho právo. Ve svém návrhu nás seznámil i s navrženým termínem. Co se týče obavy nad úsporou nákladů, tam je třeba si uvědomit, že v případě, že by se jakékoliv referendum, což mimochodem není doporučeno spojovat s nějakými volbami, není možné na to využít stejné volební místnosti. V současné době Městská část Praha 8 má 108 volebních okrsků, nemýlím-li se, jestli říkám to číslo správně. To znamená museli bychom zajišťovat dalších více než 100 volebních místností, museli by jsme zajišťovat dalších několik set členů volebních komisí. V každém případě je třeba, jestli nám to pak i pan navrhovatel sám sdělí, berme to tak, že navržené bylo datum to, které navržené bylo, tuším, jestli si dobře pamatuji, tak to bylo 12. dubna. A toto je můj názor k tomu, zda lze nebo nelze, nebo výhody nebo nevýhody, sloučení tohoto referenda případně s nějakými volbami. To znamená za mě. Já si určitě myslím, že by jsme se dostali do velkých problémů jak kapacitně, a zároveň by jsme museli zajišťovat dalších několik set členů volebních komisí, a finanční prostředky, nebo zmíněný 1,5 milionu korun by se z tohoto důvodu neušetřilo. Dalším přihlášeným? Nevím, jestli někdo chce reagovat na další části Vašeho dotazu. A vidím přihlášeného pana zastupitele Hejkrlíka. Pan Ing. Hejkrlík Děkuji Vám za slovo, pane starosto. Vážené dámy, vážení pánové. Vážení kolegové a kolegyně. Já také vítám takové usnesení. Nicméně dovolil bych si předkladatele požádat, zda by nám mohl osvětlit, jaké kroky by Městská část Praha 8 měla tedy na základě kladného výsledku, pokud k němu dojde, tohoto referenda, učinit. A dále. Vzhledem k tomu, že se nevyznám, stejně tak asi jako řada ostatních z nás kolegů v loterijním zákoně, jestli by mohl předkladatel konkretizovat, co se pod jednotlivými písmeny - 2 písmeny e), g), j) a tak dále. Jestli bych mohl poprosit. Jo, super. Už je usnesení vidět. Co se pod těmito ustanoveními skrývá. Aby nedošlo k takové absurdní situaci, že by se např. zde na Praze 8 vyvíjely aktivity, který by směřovaly např. k zakázání hraní mariáše, teď už, bohužel o koruny, nikoliv desetníky. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse pan zastupitel Petelík. Hlásí se pan zastupitel Fichtner. strana 10/78

11 Pan Mgr. Petelík Dobrý den dámy a pánové. Koukám, rada se stále bojí mých slov, neboť mě stále napadá statickou elektřinou. Ale teď vážně. KSČM je dlouhodobě proti hazardu v městské části. To vy víte, i rada, z minulých jednání. Proto tento krok občanů, případně kolegy zastupitele vítám. Ovšem musím se s většinou věcí, co říkali kolegové ze Sociální demokracie ztotožnit. Bohužel, neznáme doslova zákon, nevíme, co si pod tím můžeme představit, následně nevíme, co by měla městská část činit. Krom jediného bodu, který jsme navrhovali již minule, nebo předminule. Aby požádala hlavní město, aby byla městská část zařazena do seznamu dejme tomu lokality, která bude bez hazardu. A co se týče těch věcí, spojených s náklady na to referendum. Já jsem původně viděl myšlenku spojit ho s volbami do Evropského parlamentu, případně nějak to provázat. Protože z mého hlediska to vidím, že není potřeba mít tolik volebních místností a tolik aparátu k tomu referendu, co se týká. Ale to už jsou spíš technické věci, a ty bych nechal. Ale připojuji se, jsem pro to referendum, ale nevím co se týče technických věcí, aby byly vysvětleny. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Fichtner. Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA Dámy a pánové dobrý den. Matěj Fichtner, ANO Tak. Já bych možná dovysvětlil jednotlivá písmena u toho 2, aby bylo jasné, o čem je ten návrh. Tak tedy je tam písmeno e). Písmeno e) jsou sázkové hry provozované pomocí, zkrátím to, hracích přístrojů. Písmeno g) jsou sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů, kombinací 15 čísel v číselné řadě od 1 do 90 a tak dále. Písmeno i) jsou sázkové hry provozované v kasinech, písmeno j) jsou loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhované přímo sázejícím a tak dále. Ta textace v těch písmenech je delší, já to zkracuju. Písmeno l) jsou sázkové hry provozované pomocí centrálního loterijního systému, ve zkratce. Písmeno m) jsou turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet, a to buď jako stolní hry, nebo prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím, tedy mohou být provozovány i prostřednictvím právě těch interaktivních videoterminálů. Jenom upozorním, že právě to písmeno m) bod 1, tedy ty stolní hry, to je přesně to o čem tady kolega Hejkrlík hovořil, to jsou ty karetní hry. To je ten nesmysl v tomto návrhu. A písmeno n) jsou sázkové hry provozované pomocí lokálního loterijního systému, to znamená obdoba jakási těch interaktivních videoloterijních terminálů připojených na centrální loterijní systém. Ustanovení 50 odst. 3 zákona o loteriích vlastně hovoří o tom, že ministerstvo může povolit jakoukoliv jinou hru a jakoukoliv jinou loterii, která není v zákoně uvedena. To znamená, to jsou všechny ostatní. Tak. Když se podíváme na ten návrh jako na celek, tak vedle toho, co tady bylo řečeno o tom nesmyslu, že to má být uspořádáno, to referendum, mimo volby do Evropského parlamentu, nebo možná zastupitelstva městské části, tak ještě zde vidím, že ta textace zní tak, že aby tedy Městská část Praha 8 učinila všechny kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a tak dále. Nejsou ty právní kroky specifikovány. strana 11/78

12 Tedy já mám pozměňující návrh, který zní: ten text, který je uveden nahoře tučně, to znamená Souhlasíte, aby Městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry ochrany veřejného pořádku, ten zůstává stejný. Mění se textace učinila veškeré právní kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her na tedy požádala Zastupitelstvo Hlavního města Prahy o změnu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví čas a místo provozování sázkových her, ona samozřejmě ta vyhláška se jmenuje trošičku jinak, ale všichni víme, o co jde, tak, aby byly ty hry, které jsou vyjmenovány tam v té předloze zakázány na celém území Městské části Praha 8. Tak. Pokud jde o to písmeno m), tak k tomu textu, který je uveden doporučuji, nebo navrhuji tedy, to je ten pozměňující návrh, mimo jiné, druhá část toho pozměňujícího návrhu. Navrhuji přidat bod 2, to znamená bude to znít potom písmeno m) odst. 2. Tedy nebudou zakázány ty turnajové hry pomocí karet. Tak. V bodě 1.2 navrhuji změnu textace...konání místního referenda v době konání voleb do Evropského parlamentu. Případně návrhový výbor může upravit ten text tak, aby to odpovídalo přesně tomu datu. Bod 1.3 se zrušuje No a zbytek, myslím, může zůstat stejný. Děkuji. Poprosím Vás, abyste svůj návrh předal členům návrhového výboru tak, aby ho mohli zapracovat. Dalším přihlášeným do diskuse byl pan zastupitel Vilgus. Pan MgA. Vilgus, Ph.D. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Strana zelených je dlouhodobým odpůrcem hazardu. Jsme příznivci toho, aby Praha 8 byla místem, kde neprobíhají takové hry, kde není příležitost legalizovat příjmy z trestné činnosti pomocí hry v kasinu, kde se nebudou stanovat sociálně-patologické jevy, jako drogová scéna, jako patologické hráčství a podobně. Souhlasím v podstatě ve většině věcí, které tady přednesl pan kolega Fichtner, ale musím se pozastavit nad jednou věcí. Referendum, které má plánovanou hodnotu ve výši 1,5 milionu, je navrhovaná člověkem, který je součástí koalice. Jeden a půl milionu bychom mohli ušetřit, pokud by se nadpoloviční většina členů rady rozhodla zvednout ruku a odhlasovala stanovisko k hazardní vyhlášce přímo v radě. Takže ptám se, z jakého důvodu vlastně předkládá toto stanovisko člen koalice a proč toto stanovisko neprosadí prostřednictvím vlastních lidí ve vlastní radě. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Petelík. Pan Mgr. Petelík Já se omlouvám, ale to je boj. Můj návrh, jelikož vidíme, jak tato situace je problematická, složitá a moc lidí se v tom nevyzná. Ideální by bylo to, samozřejmě, řešení, co říkal kolega Vilgus a které jsme i my navrhovali už několikrát v minulosti. To jest aby to prošlo zastupitelstvem a radou, aby jsme ušetřili námahu a čas. Aby jsme zakázali hazard na naší městské části. Bohužel. Bohužel, rada se k tomu staví negativně. Tak v tom případě, pokud bude rada trvat na tom svém, tak ať se to některým třeba nebude líbit, bych spíše byl pro to, aby bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo k tomuto tématu a s nějakým odstupem, a bylo to konzultováno s právníky a naformulováno tak, aby to referendum mělo hlavu a patu a bylo, v uvozovkách, se dalo říct v pořádku. strana 12/78

13 To znamená návrh stáhnout z dnešního zastupitelstva, pokud nedojde k tomu, co jsem říkal výše a svolat mimořádné zastupitelstvo k tomuto bodu a tam to prohlasovat. Tak v případě, že máte, pane zastupiteli, nějaký námět k hlasování, prosím také, abyste s ním seznámil návrhový výbor. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Petrus. Pan Petrus Tak já.. Děkuju, pane starosto, za slovo. Já jsem se snažil zjistit nějaké ty informace, které jsem žádal. Tak jsem si je pro jistotu zjistil sám. Tak místní referendum, samozřejmě, jde spojit s jakýmikoliv typy voleb. Je to přímo v 5 zákona o místním referendu, odstavec 1 Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, krajů, parlamentů republiky, nebo Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb. Pan kolega z právního oddělení mi vysvětloval, že jsou potřeba dvě komise a dvě další věci na všechny věci. Musím se přiznat, že já jsem nic takového v tom zákoně nenašel. On mi říkal, že je nějaké vysvětlení, nějaké vyjádření Ministerstva vnitra, které, bohužel, tady nemáme, takže já v tuto chvíli, musím se přiznat.. Jestli ho máme, tak super. Já si ho rád přečtu, nebo jestli může být k dispozici dáno. Pořád si myslím, že by bylo vhodnější to spojit s volbami do Evropského parlamentu. Chtěl bych požádat předkladatele, zda by nezvážil svůj návrh. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan místostarosta Gros. Zástupce Starosty MČ p. Gros Tady mám to stanovisko. Já z něj budu citovat. Já jsem si to pokusil vyguglovat, právě ty společné volební místnosti pro referendum a volby. Je to stanovisko Ministerstva vnitra z k těmto otázkám. S ohledem na zvláštní úpravu průběhu hlasování, včetně zjišťování jeho výsledku jak v zákoně o místním referendu, tak v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí se domníváme, že není vhodné používat jednu volební a hlasovací místnost, popřípadě společnou hlasovací nebo volební schránku. V této souvislosti je třeba upozornit na ustanovení 40 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, ale já si myslím, že toto bylo stanovisko k zastupitelstvu obcí. Samozřejmě evropské volby jsou opět upraveny jiným zákonem, nicméně logika toho stanoviska Ministerstva vnitra zůstává analogicky stejná. A na konci. Dalším rozdílem je, že konání místního referenda je výkonem samosprávy a tudíž je hrazeno z rozpočtu obce. Volby jsou naopak hrazeny ze státního rozpočtu. Proto je třeba odlišit náklady na volby a náklady na konání místního referenda. Krom těch logistických záležitostí, které říkal pan starosta, že by musely být, samozřejmě ty náklady by nebyly menší, pokud by to bylo spojeno s volbami. Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan zastupitel Hejkrlík. strana 13/78

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 5. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 5. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 5. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vítám vás na 5. zasedání zastupitelstva města a poprosím,

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

P. N a j m o n : Budeme schvalovat navržené ověřovatele zápisu ve složení: Hlaváček, Kudrys, Fott, Tuček, Hochhemierová, Velek, Matoušková.

P. N a j m o n : Budeme schvalovat navržené ověřovatele zápisu ve složení: Hlaváček, Kudrys, Fott, Tuček, Hochhemierová, Velek, Matoušková. 18. zasedání ZMČ Praha 5 9. 9. 2009 Dovolte, abych zahájil dnešní 18. zasedání ZMČ, které probíhá výjimečně ve středu vzhledem k tomu, že dnes je 90. den od posledního zastupitelstva. Zítra bychom byli

Více

Stenografický záznam 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 26. května 2015 Zapsala: Ing. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2 3 Úvod, ověření zápisu z minulého zasedání, schválení programu zasedání Str.

Více

Z á p i s 4. ZMČ Praha 5 dne 16. 4. 2015

Z á p i s 4. ZMČ Praha 5 dne 16. 4. 2015 Z á p i s 4. ZMČ Praha 5 dne 16. 4. 2015 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 4. zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve bych požádal vedoucího kanceláře MČ o informaci,

Více

Z Á P I S 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 11. 12. 2013 na Nuselské radnici (Stenografický záznam)

Z Á P I S 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 11. 12. 2013 na Nuselské radnici (Stenografický záznam) Z Á P I S 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne na Nuselské radnici (Stenografický záznam) 17. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení... 4 1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru... 36

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

9. zasedání ZMČ Praha 5 26. 7. 2011

9. zasedání ZMČ Praha 5 26. 7. 2011 9. zasedání ZMČ Praha 5 26. 7. 2011 Vážené dámy a pánové, dovoluji se zahájit 9. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím Kancelář MČ o informaci o počtech zastupitelů. P. N e u b a u e r : Dobrý den. Přítomno je

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 20. schůze, konané dne 18.03.2014 od 15:00 hodin hodin Hotel Olšanka, Kongerový sál, Táboritská 23/1000, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni:

Více

Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali.

Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali. Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali. Před samotným zasedáním zastupitelstva navrhuji uctít minutou ticha památku

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 (schváleno v Radě HMP dne 25. 9. 2012) Termín vyřízení: - dotazů, připomínek

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme. Konstatuji,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Konstatuji, že je přítomno 22 zastupitelů, což je nadpoloviční

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více