Posouzení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Posouzení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavlína Pinková Vypracovala: Tereza Marková Brno 2010

2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí Ing. Pavlíně Pinkové za cenné rady, připomínky a odbornou pomoc při psaní této bakalářské práce.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Posouzení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení vypracovala samostatně pod vedením Ing. Pavlíny Pinkové. Veškeré zdroje informací použité v této práci jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Brně dne 20. května 2011

6

7 Abstract MARKOVÁ, T. Assessment of financial situation of selected company and suggestions for its improvement. Bachelor thesis. Brno, The aim of the bachelor thesis is to assess the financial situation of BEL Sýry Česko a.s. and propose measures for improving the current financial situation. The work is divided into a literature review and a practical part. In the theoretical part are the basic terms of financial analysis its indicators and methods explained. In the practical part the theoretical knowledge is applied. In conclusion there is an assessment of the results of financial analysis and proposals to improve the situation of the selected company are recommended. Keywords Financial analysis, horizontal and vertical analysis, liquidity, profitability, indebtedness, bankruptcy and credibility models. Abstrakt MARKOVÁ, T. Posouzení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení. Bakalářská práce. Brno, Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku BEL Sýry Česko a.s. a návrh opatření, která povedou ke zlepšení současné finanční situace. Práce je rozdělena na část literární rešerše a na část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy finanční analýzy, její ukazatele a metody. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na již zmíněný podnik. V závěru práce je provedeno zhodnocení výsledků finanční analýzy a jsou doporučeny návrhy na zlepšení situace vybraného podniku. Klíčová slova Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, likvidita, rentabilita, zadluženost, bankrotní a bonitní modely.

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl Literární rešerše Charakteristika finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Metody a ukazatele finanční analýzy Analýza absolutních ukazatelů Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Analýza soustav ukazatelů Metodika 31 4 Analýza finanční situace vybraného podniku Charakteristika společnosti BEL Sýry Česko a.s Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Vertikální analýza Analýza rozdílových ukazatelů Čistý pracovní kapitál Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele likvidity... 43

10 10 Obsah Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Analýza soustav ukazatelů Pyramidové soustavy ukazatelů Bankrotní modely Bonitní modely Shrnutí výsledků Návrhy a doporučení 61 6 Závěr 68 7 Literatura 70 SEZNAM TABULEK 72 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 73 SEZNAM PŘÍLOH 74

11 Úvod a cíl práce 11 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod V dnešní době je relativně těžké udržet společnost úspěšnou, konkurenceschopnou a hlavně ziskovou. Podnik může zasáhnout finanční krize, a v důsledku špatného rozhodnutí vedení se společnost může ocitnout ve finančních problémech. Rozhodování je v podniku velice důležitá činnost, kterou manažeři či vlastníci společností provádějí téměř každý den. Pro krátkodobé i dlouhodobé rozhodování o financích či případných investicích podniku je základem právě finanční analýza. Finanční analýza zhodnotí hospodaření podniku a podává informace o celkové finanční situaci společnosti. Ta je důležitá nejen pro manažery a vlastníky společnosti, ale zajímají se o ni také budoucí investoři, odběratelé či banky. Finanční analýza pracuje s účetními výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích (cash flow) a doplňující informace čerpá také z výročních zpráv společností. Pro řízení a plánování podniku je finanční analýza jedním z nejdůležitějších podkladů. Pomocí finanční analýzy lze odhalit problémové oblasti hospodaření podniku, také lze provádět mezipodnikové a konkurenční srovnání, které odhalí, jak se podniku dařilo v jednotlivých letech. Finanční analýza hodnotí nejen minulost a přítomnost, ale také umožňuje predikci budoucího vývoje společnosti, což je při plánování podniku nezbytné. V této bakalářské práci je provedena finanční analýza společnosti BEL Sýry Česko a.s. v jednotlivých letech Na základě rozmanitosti ukazatelů finanční analýzy je posouzena současná situace daného podniku a následně jsou doporučeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení finančního zdraví analyzované společnosti. 1.2 Cíl Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnotit finanční situaci společnosti BEL Sýry Česko a.s. pomocí metod finanční analýzy. Na základě informací z účetních výkazů podniku za rok 2005 až 2009 a výsledků jednotlivých ukazatelů finanční analýzy doporučit společnosti řešení pro zlepšení jejího současného finančního stavu.

12 12 Literární rešerše 2 Literární rešerše 2.1 Charakteristika finanční analýzy Finanční analýza je nástroj, pomocí kterého manažeři nebo vlastníci zjišťují finanční zdraví podniku. Můžeme ji charakterizovat jako soubor činností, díky nimž zjistíme a vyhodnotíme komplexní finanční situaci podniku. Finanční analýza poskytuje informace o finančním zdraví podniku, o jeho silných a slabých stránkách, příležitostech, nebezpečích a o celkové kvalitě hospodaření. (Kislingerová, 2004) Smysl a účel finanční analýzy je v provedení rozboru hospodaření podniku na základě adekvátních metodologických ukazatelů, jako je například ukazatel rentability, likvidity, zadluženosti atd. Vyhovující situace společnosti je označována jako finanční zdraví podniku. Finančně zdraví podnik je takový, který v daném okamžiku dokáže naplňovat smysl své existence. To znamená, že dosahuje tak velké míry zisku, která je považována investory za adekvátní vhledem k výši rizika a druhu podnikání. (Valach, 1999) Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: posuzování vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, analýza dosavadního vývoje podniku, komparace výsledků analýzy v prostoru, analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. (Sedláček, 2009, s. 4) Z časového hlediska můžeme finanční analýzu rozdělit na dvě části. V první části zkoumáme, jak firma hospodařila v minulosti až po současnost. Druhá část nám umožňuje finanční plánování do budoucnosti. Jedná se jak o krátkodobé plánování, které je součástí běžného chodu firmy, tak o strategické plánování spojené s dlouhodobým rozvojem firmy. (Růčková, 2010) Finanční analýza není součástí pouze finančního řízení, ale může být obsažena například i v marketingové SWOT analýze. Finanční analýza nám ukazuje slabé stránky podnikového zdraví, které mohou společnost dostat do problémů, ale

13 Literární rešerše 13 také silné stránky, které naopak mohou vést ke zhodnocení majetku podniku a jeho finančního zdraví. (Růčková, 2010) 2.2 Uživatelé finanční analýzy Informace, které finanční analýza poskytuje, zajímají nejen vlastníky a manažery firmy, ale také další subjekty, které s firmou přicházejí do styku a jsou pro ně tyto informace důležité. Uživatele finanční analýzy můžeme dělit na dvě skupiny, a to na uživatele externí a interní. (Kislingerová, 2004) Mezi externí uživatele patří investoři, kteří vkládají do podniku kapitál. Rozhodují o poskytnutí budoucích investic a o hospodaření podniku se zdroji, které mu poskytli. Dále sem řadíme banky a ostatní věřitele, kteří využívají informací finanční analýzy pro zjištění finančního stavu potenciálního nebo již existujícího dlužníka. Tyto subjekty rozhodují, zda poskytnou nebo neposkytnou podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Stát a jeho orgány kontrolují správnost vykázaných daní, používají informace pro různá statistická šetření, zvláště dohlíží na podniky se státní majetkovou účastí a rozdělení finanční výpomoci. Obchodní partneři pozorují schopnost podniku hradit splatné závazky, zajímají se o solventnost, likviditu a zadluženost. (Kislingerová, 2004) K interním uživatelům finanční analýzy řadíme manažery, kteří využívají data finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení podniku. Mají nejlepší předpoklad pro tvorbu finanční analýzy, neboť znají veškeré informace o finanční situaci podniku, které nejsou veřejně přístupné externím uživatelům. Dále zaměstnanci se přirozeně zajímají o prosperitu a finanční stabilitu podniku, ve kterém pracují. Jedná se o jistotu zaměstnání, mzdové a sociální jistoty, jako například výhody, které zaměstnavatel může poskytovat. Také odboráři patří mezi interní uživatele finanční analýzy. (Kislingerová, 2004) Dle Kislingerové (2004) existují další uživatelé finanční analýzy, kteří mají zájem o hospodaření podniku. Jsou jimi například daňový poradce, analytik, makléř či ostatní široká veřejnost. 2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu Abychom vytvořili kvalitní finanční analýzu, potřebujeme kvalitní vstupní informace. Tyto informace by měly zachytit všechna data, která by mohla jakkoliv zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. Z těchto

14 14 Literární rešerše důvodů jsou za základní zdroj informací pro sestavení finanční analýzy považovány účetní výkazy společnosti. Tyto výkazy poskytují informace pro celou škálu uživatelů finanční analýzy, jejichž rozdělení je provedeno v kapitole 2.2. (Růčková, 2010) Účetní výkazy, spolu s přílohou k účetním výkazům, jsou součástí účetní závěrky. Firmy ze zákona musí sestavovat tuto závěrku každý rok většinou k příslušného roku. Účetní výkazy jsou tvořeny rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem o tvorbě a použití peněžních prostředků neboli cash flow. Příloha k těmto výkazům informuje o účetních metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování. Dále obsahuje doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, a také k přehledu o peněžních tocích. (Růčková, 2010) Rozvaha Rozvaha (bilance) je přehled majetku podniku (aktiv) a jeho zdrojů financování (pasiv) vždy k určitému datu. Na levé straně rozvahy najdeme aktiva společnosti, která nám udávají, co podnik vlastní (peníze, zásoby), nebo co mu ostatní ekonomické subjekty dluží (pohledávky). Na pravé straně jsou pasiva, která ukazují, jakým způsobem podnik financuje svá aktiva. Pasiva společnosti tvoří dluhy vůči ostatním ekonomickým subjektům (závazky vůči dodavatelům, bankám, zaměstnancům) a vlastní kapitál podniku (majetek akcionářů). (Bláha, Jindřichovská, 2006) Majetková struktura podniku (aktiva) představuje majetek, který společnost vložila do podnikání a očekává se od něj, že podniku přinese v budoucnu ekonomický prospěch. Aktiva se skládají z dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný a finanční), krátkodobého majetku (zásoby, pohledávky) a ostatních aktiv (časové rozlišení a dohadné účty aktivní). (Růčková, 2010) Zdroje financování (pasiva) říkají, z čeho podnik financuje svůj majetek. Zároveň z těchto zdrojů lze vyčíst finanční strukturu podniku. Pasiva se dělí na vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, výsledek hospodaření z minulých let, výsledek hospodaření běžného období), cizí kapitál (rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci) a ostatní pasiva (časové rozlišení a dohadné účty pasivní). (Růčková, 2010) Účetní výkazy, tedy i rozvaha, mají své slabé stánky, které jsou dány jejich konstrukcí a užívanými účetními praktikami. Rozvaha neuvádí přesně současnou hodnotu podniku, protože aktiva a pasiva jsou ohodnocena pořizovací cenou a ta zcela přesně nezachycuje současnou hodnotu aktiv

15 Literární rešerše 15 a pasiv. Rovněž odpisy přesně nevyjádří stárnutí aktiv. Další nevýhodou je, že určité rozvahové položky musí být ohodnoceny odhadem. Jedná se například o zásoby, jejichž hodnota by měla být založena na jejich prodejnosti, nebo stálá aktiva, jejichž reálná hodnota by se měla opírat o dobu životnosti. Slabou stránkou rozvahy je také to, že dlouhodobá stálá aktiva podniku se pouze znehodnocují ve formě odpisů, ale nikdy se nebere v potaz jejich zhodnocování. Je to důležité hlavně pro společnosti, které vlastní zhodnocující aktiva, jako je půda, lesy atd. Jen málokdy je skutečná životnost aktiva vázána na jeho odepsanost. V rozvaze také nejsou zahrnuty položky, které mají určitou vnitřní finanční hodnotu, protože jsou obtížně ocenitelné. Jedná se o lidské zdroje společnosti nebo o zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců. (Bláha, Jindřichovská, 2006) Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka) poskytuje informace o úspěšnosti práce podniku, tedy zda podnik svou činností dosáhl zisku nebo ztráty. Výkaz podává přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité období. (Kislingerová, 2004) Náklady udávají množství peněz, které podnik vynaložil na získání výnosů v daném účetním období, i když k jejich skutečnému zaplacení mohlo dojít v jiném účetním období. Výnosy zachycují peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda tyto částky budou zaplaceny ve stejném období. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk, v opačném případě jde o ztrátu. (Kislingerová, 2004) Pro sestavení výkazu zisku a ztráty existují dva způsoby. Sestavení na základě sledování výnosů nebo na základě sledování nákladů. Můžeme zvolit druhové třídění nebo účelové třídění. Při druhovém členění nákladů se bezprostředně nesleduje účel vynaložení nákladů. Naopak při účelovém členění se vztah k vlastní příčině vzniku nákladů monitoruje. (Landa, 2008) Slabé stránky má nejen rozvaha ale i výsledovka. Například vyčíslený účetní zisk v tomto výkazu se nerovná skutečné hotovosti získané hospodařením firmy za dané účetní období. Je to z toho důvodu, že náklady a výnosy nezachycují skutečné hotovostní toky. Ve výsledovce se mohou objevit výnosy a náklady, přestože v daném období nedojde k žádnému pohybu peněz. Dále inkaso plateb z prodeje, který byl realizován na úvěr v předchozím období, není zahrnuto do výnosů běžného období. Další slabou stránkou výsledovky je, že

16 16 Literární rešerše určité náklady (mzdy, režie a další) zahrnuté ve výkazu zisku a ztráty nemusejí být skutečně zaplaceny v tom období, kdy se v něm vyskytují. Některé náklady nejsou vůbec hotovostním nákladem. Například odpisy se ve výsledovce odečítají, ale hotovost společnosti zůstává. (Bláha, Jindřichovská, 2006) Cash flow V České republice je cash flow velmi mladý a relativně krátkou dobu používaný výkaz. Cash flow na základě bilanční formy porovnává zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období. Můžeme jej také využít k posouzení skutečné finanční situace podniku. Výhodou cash flow je, že není ovlivňován odpisováním majetku ani časovým rozlišováním. (Růčková, 2010) Přehled o peněžních tocích zobrazuje jak peněžní prostředky, tak i peněžní ekvivalenty. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti, ceniny, peníze na účtu, včetně jeho přečerpání, a peníze na cestě. Za peněžní ekvivalenty se považuje krátkodobý likvidní finanční majetek, který se významně nezmění v čase, dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. (Landa, 2008) Cash flow se skládá ze tří základních částí, kterými jsou provozní, investiční a finanční činnost. Provozní činnost je nejdůležitější. Ukazuje, jak moc se výsledek hospodaření za běžnou činnost shoduje se skutečně vydělanými penězi a jak moc je produkce peněz ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho složkami. Z investiční činnosti poznáme nejenom výdaje na pořízení investičního majetku a jejich strukturu, ale i velikost příjmů z prodeje tohoto majetku. Finanční činnost je taková činnost, ve které dochází ke změně vlastního kapitálu, dlouhodobých a krátkodobých závazků. (Růčková, 2010) 2.4 Metody a ukazatele finanční analýzy Finanční analýza se skládá ze dvou navzájem propojených částí. Jedná se o kvalitativní (fundamentální) a kvantitativní (technickou) analýzu. (Sedláček, 2009) Fundamentální analýza je postavena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. Tato metoda zpracovává velké množství kvalitativních údajů bez použití algoritmizovaných postupů. Tato analýza zkoumá prostředí, ve kterém se podnik nachází. Můžeme sem zařadit například SWOT analýzu, BCG matici a další. Kvalitativní

17 Literární rešerše 17 analýza tedy tvoří základ, o který se opírá kvantitativní analýza. (Sedláček, 2009) Při technické analýze využíváme matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod zpracovávání ekonomických dat k výslednému posouzení ekonomické situace podniku. Výsledky této analýzy lze interpretovat pouze za podmínky znalostí z fundamentální analýzy, a proto je nezbytné, aby se kvalitativní a kvantitativní analýzy kombinovali. (Růčková, 2010) Finanční analýza podniku se provádí pomocí finančních ukazatelů, které najdeme buď v účetních výkazech, nebo je z těchto výkazů odvodíme. Obvykle se ukazatele dělí na absolutní, rozdílové a poměrové, popřípadě i na speciální. V současnosti se více používá jiné dělení, a to dělení ukazatelů na extenzivní a intenzivní. Extenzivní ukazatele dále dělíme na stavové, tokové, rozdílové a nefinanční. Intenzivní ukazatele se člení na stejnorodé a nestejnorodé. (Růčková, 2010) Analýza absolutních ukazatelů Absolutní ukazatele vyjadřují objem položek účetních výkazů. Nesou informaci o rozsahu podnikových aktiv a pasiv, nákladů a výnosů. Jejich měrnou jednotkou jsou peníze. Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje především horizontální a vertikální analýzu. Tyto analýzy bývají někdy označovány jako procentní rozbor pro jejich postup při výpočtu ukazatelů. Procentní rozbor je výhodný v tom, že porovnává výkazy podniku v delším časovém období, srovnává výsledky podniku v rámci oboru jako celku, a lze ho použít pro porovnání společnosti se srovnatelnými podniky v oboru. Mezi jeho nevýhody ale patří to, že neodkryje příčiny změn, absolutní základna pro výpočty ukazatelů není stálá a vypočítané údaje mohou být obsahově nesrovnatelné. (Živělová, 2008) Horizontální analýza Horizontální analýza odhaluje procentní změny jednotlivých položek účetních výkazů oproti předcházejícímu období. K této analýze je třeba mít data v dostatečně dlouhé časové řadě, jelikož pouze ta nám přinese přesnější výsledky, a tím umožní i lepší interpretaci výsledků. Cílem horizontální analýzy je tedy zjistit, o kolik jednotek a procent se změnila jednotlivá položka účetních výkazů v čase. (Živělová, 2008) Absolutní změna = ukazatel t - ukazatel t- 1 (Živělová, 2008, s. 49)

18 18 Literární rešerše Procentní změna = absolutní změna ukazatel t [%] (Živělová, 2008, s. 50) Analýza sleduje změny po řádcích, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýza absolutních dat. Tato analýza zachycuje vývoj trendu ve struktuře majetku i kapitálu podniku. Horizontální analýza je nejjednodušší a nejpoužívanější metodou při zpracování zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho vývoji v minulosti i v budoucnosti. (Sedláček, 2009) Vertikální analýza Vertikální analýza ukazuje procentní podíl určité položky účetního výkazu ze stanoveného základu. Tato analýza se používá pro vyjádření struktury aktiv a pasiv podniku a pro rozbor výkazu zisku a ztráty. (Živělová, 2008) Procentní vyjádření jednotlivých složek majetku v jednotlivých letech provádíme odshora dolů (ve sloupcích) a nikoliv napříč jednotlivými roky, a proto se tato analýza nazývá vertikální. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ (100 %) stanovuje velikost tržeb a v rozvaze velikost celkových aktiv podniku. Výsledky vertikální analýzy můžeme srovnávat z různých let, protože tato analýza nezávisí na meziroční inflaci, a proto ji lze použít ke komparaci v čase i v prostoru. (Sedláček, 2009) Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza rozdílových a tokových ukazatelů používá pouze ty základní účetní výkazy, které v sobě zahrnují tokové položky. Jde zejména o výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow, avšak v rozvaze lze provést analýzu oběžných aktiv také pomocí rozdílových ukazatelů. (Růčková, 2010) Rozdílové ukazatele používáme jak k analýze, tak i k řízení finanční situace podniku (hlavně jeho likvidity) a označujeme je jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond je souhrn určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva. (Sedláček, 2009) Analýza pracovního kapitálu Nejčastěji používaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál, který se vypočítá jako rozdíl celkových oběžných aktiv a celkových krátkodobých dluhů. Tento rozdíl má důležitý vliv na likviditu podniku. Pokud má podnik více krátkodobých aktiv než krátkodobých dluhů, jedná se o podnik s dobrým finančním zázemím, tedy o podnik likvidní. Čistý pracovní kapitál tvoří finanční polštář, díky němuž podnik může pokračovat ve svých aktivitách

19 Literární rešerše 19 i v případě, že by určitá situace vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. (Sedláček, 2009) Analýza cash flow Chce-li podnik vědět, jak řídil své peněžní toky a jestli měl vždy dostatek pohotových prostředků, použije k tomu analýzu cash flow. Tato analýza je založena na příjmech a výdajích a určuje reálné toky peněz a jejich zásoby v obchodním podniku. Čistý cash flow slouží k řízení likvidity, k časování kapitálových vstupů, k řízení výplaty dividend a k řízení struktury investovaného kapitálu. (Bláha, Jindřichovská, 2006) Analýza poměrových ukazatelů Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější, a také nejvíce užívané nástroje při tvorbě finanční analýzy. Jejich podstata spočívá v tom, že vyjadřují poměr mezi různými položkami účetních výkazů, které spolu vzájemně souvisí. Z toho vyplývá, že můžeme poměřovat velké množství ukazatelů. Nejvíce používané ukazatele, které se v praxi osvědčily, jsou ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a ukazatele kapitálového trhu, popřípadě další. (Knápková, Pavelková, 2010) Použitím poměrových ukazatelů získáme rychle a nenákladně informace o základních finančních charakteristikách podniku. Pomocí těchto ukazatelů můžeme srovnávat podniky různé velikosti, porovnat tyto ukazatele s jejich rozpočtovými hodnotami, můžeme provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy, jsou vhodné pro hlubší průřezové analýzy atd. (Kovanicová, 2005) Ukazatele likvidity Existence podniku je závislá na tom, zda je podnik schopen včas platit své dluhy. Pokud má podnik dostatek peněžních prostředků, a své dluhy hradí včas, říkáme, že je likvidní. Pokud tomu tak není, pak se podnik dostává do finančních obtíží. (Kovanicová, 2005) Likvidita podniku je tedy schopnost podniku hradit včas své platební závazky. Pokud je podnik likvidní, znamená to, že je také solventní, tedy můžeme říci, že likvidita je podmínkou solventnosti. Likvidita je také důležitá s ohledem na finanční rovnováhu společnosti, aby podnik byl schopen dostát svým závazkům. Naopak příliš vysoká likvidita upozorňuje na to, že má podnik příliš finančních prostředků v aktivech, které se výrazně nezhodnocují a to se

20 20 Literární rešerše nelíbí vlastníkům podniku, neboť tato aktiva snižují rentabilitu. Proto je důležité pro podnik najít vyváženou likviditu, která umožní dostatečně zhodnotit prostředky a dostát závazkům společnosti. (Růčková, 2010) Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno uhradit (jmenovatel). Podle přísnosti míry likvidity počítáme běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. (Kovanicová, 2005) Běžná likvidita (likvidita III. stupně, current ratio) Běžná likvidita = oběžná aktiva krátkodobé dluhy (Růčková, 2010, s. 49) Běžná likvidita je ukazatel, který nám říká, kolikrát jsou krátkodobé závazky podniku pokryty oběžnými aktivy. To znamená, jak by byl podnik schopný uspokojit své věřitele, kdyby proměnil svá krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je podnik likvidnější. Běžná likvidita má ale svá úskalí v tom, že nebere ohled na likvidnost oběžných aktiv, a také nepřihlíží ke struktuře krátkodobých dluhů z hlediska doby splatnosti. Doporučená hodnota ukazatele běžné likvidity je v rozmezí 1,5 2,5. (Růčková, 2010) Pohotová likvidita (likvidita II. stupně, acid test) Pohotová likvidita = oběžná aktiva - zásoby krátkodobé dluhy (Růčková, 2010, s. 49) Ukazatel pohotové likvidity se pokládá za výstižnější, protože se snaží odstranit nevýhody vypovídací schopnosti ukazatele běžné likvidity. Tento ukazatel by měl mít hodnoty v rozmezí 1,0 1,5. Pokud by ukazatel nabyl hodnoty 1, podnik by nemusel prodávat své zásoby, aby se vyrovnal se svými závazky. (Růčková, 2010) Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně, cash ratio) Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky dluhy s okamžitou splatností (Růčková, 2010, s. 49) Okamžitá likvidita obsahuje pouze peníze v hotovosti, na běžných účtech a peněžní ekvivalenty (např. volně obchodovatelné cenné papíry). Doporučená hodnota okamžité likvidity v České republice je 0,2 1,1. (Sedláček, 2009) Ukazatele rentability Rentabilita (výnosnost) vyjadřuje, jak je podnik schopný dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu. Proto se o tyto ukazatele nejvíce zajímají

21 Literární rešerše 21 akcionáři a potenciální investoři. Pro výpočet ukazatelů rentability se nejčastěji používá rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Do čitatele se dosazují různé obměny výsledku hospodaření a do jmenovatele různé druhy kapitálu respektive tržeb. Obecně pomocí ukazatelů rentability můžeme hodnotit celkovou efektivnost dané činnosti. Vývoj těchto ukazatelů v časové řadě by měl být rostoucí. (Růčková, 2010) Pro lepší pochopení a interpretaci jednotlivých ukazatelů rentability jsou zde uvedeny tři kategorie zisku, které lze nalézt ve výkazu zisku a ztráty a které se používají k jejich výpočtu. První je EBIT neboli zisk před odečtením úroků a daní (provozní výsledek hospodaření), který se používá pro mezifiremní srovnání. Druhou kategorií je EAT tedy zisk po zdanění (výsledek hospodaření za běžné účetní období), který umožňuje hodnotit výkonnost podniku. Poslední kategorií je EBT, což je zisk před zdaněním (provozní zisk snížený/zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, který zahrnuje daň), který použijeme v případě srovnání výkonnosti firem s různým daňovým zatížením. (Růčková, 2010) Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA return on assets) ROA = EBIT aktiva 100 % (Grünwald, Holečková, 2007, s. 82) Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, zda byly použity vlastní nebo cizí zdroje. Pomocí ukazatele ROA lze zjistit celkovou efektivnost společnosti, její produkční sílu, nebo zda je podnik výdělečně schopný. (Růčková, 2010) Jestliže je v čitateli zisk před odečtením úroků a daní, pak tento ukazatel slouží k porovnání podniků působících v různých zemích, které používají odlišnou sazbu daně a které jsou různě úrokově zatíženi. Obsah čitatele může být také pouze zisk po zdanění a zdaněné úroky. Tato konstrukce ukazatele srovnává rentability kapitálu u podniků s různým podílem cizích zdrojů ve finanční struktuře. Pokud se v ukazateli objeví čistý zisk, lze jej interpretovat tak, že management využil celková aktiva ve prospěch vlastníků. (Grünwald, Holečková, 2007) Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE return of capital employed) ROCE = EAT + zdaněné úroky dlouhodobý kapitál 100 % (Grünwald, Holečková, 2007, s. 85) Čitatel obsahuje celkové výnosy investorů a jmenovatel dlouhodobý investovaný kapitál akcionářů i věřitelů. Ukazatel používají spíše velké

22 22 Literární rešerše průmyslové korporace, protože mají větší procento dlouhodobého kapitálu. (Grünwald, Holečková, 2007) Jde o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. (Růčková, 2010, s. 53) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE return on equity) ROE = EAT vlastní kapitál 100 % (Grünwald, Holečková, 2007, s. 86) Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje, jak se zhodnotil kapitál vložený akcionáři nebo vlastníky podniku. Investoři tedy díky tomuto ukazateli mohou zjistit, jak velký výnos jim přináší vložený kapitál, a zda se využívá s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. (Růčková, 2010) Investor, který nese poměrně vysoké riziko spojené se špatným hospodařením podniku, požaduje, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by získal při investování do cenných papírů. Z toho vyplývá, že cena vlastního kapitálu (např. dividendy) je vyšší než cena cizího kapitálu (úroku), neboli můžeme říci, že vlastní kapitál je dražší než cizí kapitál. Pokud si chce firma udržet investory nebo přilákat nové, měla by hodnotu ukazatele ROE mít dlouhodobě vyšší než výnosnost cenných papírů garantovaných státem. (Sedláček, 2009) V souvislosti s rentabilitou vlastního kapitálu je nutno se zmínit ještě o pákovém efektu (leverage-faktor). Leverage-faktor vypovídá o tom, že mezi rentabilitou vlastního a celkového kapitálu existuje jakýsi vliv páky, což znamená, že je-li úroková míra cizího kapitálu nižší než rentabilita celkového kapitálu, roste rentabilita vlastního kapitálu při přílivu cizího kapitálu. Je-li naopak rentabilita celkového kapitálu nižší než úroková míra cizího kapitálu, klesá s rostoucím zadlužením výnosnost vlastního kapitálu. (Růčková, 2010, s. 54) Rentabilita tržeb (ROS return on sales) ROS = zisk tržby 100 % (Růčková, 2010, s. 56) Rentabilita odbytu, jak je tento ukazatel také nazýván, poměřuje výsledek hospodaření a tržby podniku. Obě zmíněné položky jsou přizpůsobovány dle účelu analýzy. (Růčková, 2010) Při použití čistého zisku v čitateli získáme ukazatel ziskové marže (PMOS, ziskové rozpětí), který udává zisk na korunu obratu. Je-li zisková marže nižší než oborový průměr, pak jsou ceny výrobků relativně nízké a náklady příliš vysoké. (Sedláček, 2009)

23 Literární rešerše 23 Rentabilita nákladů (ROC return on costs) ROC = 1- zisk tržby (Růčková, 2010, s. 56) Jedná se o doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb, který vyjadřuje poměr celkových nákladů k tržbám podniku. Pokud se jedná o dobře prosperující podnik, je hodnota tohoto ukazatele nízká, neboť 1 Kč tržeb vytvořil s menšími náklady. (Růčková, 2010) Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti vyjadřují, jaký je vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování, tedy jak moc podnik při financování svých aktivit používá dluhy. Růst zadluženosti může přispět k růstu celkové rentability, ale zároveň zvyšuje riziko finanční nestability. (Sedláček, 2009) Cílem analýzy zadluženosti je nalezení optimálního poměru vlastního a cizího kapitálu, tedy kapitálovou strukturu podniku. Tu sledují zejména věřitelé a akcionáři. Pokud si podnik bude stále více půjčovat, roste riziko nesplnění závazků vůči věřitelům, kteří mohou požadovat vyšší úrokové sazby. Akcionáři se mohou obávat o rizikovější akcie, pokud podniku roste podíl dluhového financování. (Růčková, 2010) Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika, debt ratio) Celková zadluženost = cizí kapitál celková aktiva 100 % (Sedláček, 2009, s. 64) Debt ratio je považován za základní ukazatel zadluženosti. Riziko věřitelů je tím vyšší, čím vyšší je hodnota celkové zadluženosti. Proto věřitelé preferují nižší hodnoty tohoto ukazatele. (Růčková, 2010) Hodnota celkové zadluženosti by se měla pohybovat mezi % v závislosti na odvětví podnikání a na schopnosti splácení úroků z dluhů. (Knápková, Pavelková, 2010) Dlouhodobá a krátkodobá zadluženost Dlouhodobá zadluženost = Krátkodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva krátkodobý cizí kapitál celková aktiva 100 % (Sedláček, 2009, s. 65) 100 % (Sedláček, 2009, s. 65) Dlouhodobá a krátkodobá zadluženost jsou analytickými ukazateli celkové zadluženosti. (Živělová, 2008)

24 24 Literární rešerše Koeficient samofinancování (equity ratio) Koeficient samofinancování = vlastní kapitál celková aktiva 100 % (Růčková, 2010, s. 58) Equity ratio je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti a vyjadřuje celkovou finanční situaci podniku. Součet těchto dvou ukazatelů by měl být roven 1, respektive 100 %. (Růčková, 2010) Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti, debt to equity ratio) Koeficient zadluženosti = cizí kapitál vlastní kapitál 100 % (Sedláček, 2009, s. 64) Míra zadluženosti je další používaný ukazatel finanční analýzy. Jeho převrácená hodnota určuje míru finanční samostatnosti podniku. Je důležité k tomuto ukazateli přičíst částku leasingových závazků, jelikož tyto údaje nejsou zachyceny v rozvaze. (Růčková, 2010) Úrokové krytí Úrokové krytí = EBIT nákladové úroky (Růčková, 2010, s. 58) Kritika ukazatelů zadluženosti spočívá v tom, že neberou v úvahu úroky z dlouhodobých úvěrů. Tato výtka je napravena prostřednictvím ukazatele úrokového krytí, který vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. (Kovanicová, 2005) Je-li úrokové krytí rovno 1, jde celý zisk na zaplacení úroků. Pokud jsou úroky pokryty ziskem 3 až 6, jedná se o postačující hodnotu úrokového krytí. (Sedláček, 2009) Dlouhodobé krytí stálých aktiv Dlouhodobé krytí stálých aktiv = vlastní kapitál + dl. cizí kapitál stálá aktiva (Sedláček, 2009, s. 65) Tento ukazatel udává, jak jsou stálá aktiva kryta dlouhodobým kapitálem. Dle zlatého pravidla platí, že dlouhodobý majetek by měl být krytý dlouhodobými zdroji. Pokud je hodnota ukazatele menší než 1, podnik hradí část dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji, a je tedy podkapitalizován. Je-li hodnota ukazatele větší než 1, podnik financuje příliš velkou část krátkodobého majetku drahými dlouhodobými zdroji. Takový podnik je překapitalizován. (Knápková, Pavelková, 2010)

25 Literární rešerše 25 Ukazatele aktivity Tyto ukazatele měří, jak úspěšně využívá podnik svá aktiva. Ukazatele aktivity můžeme vyjádřit dvěma způsoby. Jako obrátkovost (rychlost obratu), která vyjadřuje počet obrátek aktiv za určité období. Druhý způsob je pomocí doby obratu, což je počet dní (let), po které trvá jedna obrátka. (Kislingerová, Hnilica, 2008) Obrat celkových aktiv Obrat celkových aktiv = tržby aktiva (Landa, 2008, s. 87) Obrat celkových aktiv udává, jak dlouho trvá jedna obrátka za časové období. Posuzovat tento ukazatel je dobré dle vývoje v časové řadě, kde za optimální se považuje klesající trend této časové řady. (Landa, 2008) Obrat zásob Obrat zásob = tržby zásoby (Landa, 2008, s. 87) Výsledek obratu zásob vyjadřuje, kolikrát je každá položka zásob v podniku prodána a opět uskladněna. (Sedláček, 2009) Doba obratu zásob je odvozena z předešlého vzorce (365 dní/obrat zásob), a vyjadřuje, jak dlouho jsou v podniku vázána aktiva ve formě zásob. Obecně platí, že lepší situace nastane, pokud obratovost zásob bude vyšší a doba obratu zásob bude nižší. (Růčková, 2010) Obrat pohledávek Obrat pohledávek = tržby pohledávky (Valach, 1999, s. 103) Dalším ukazatelem aktivity je obrat pohledávek, který vyjadřuje, kolikrát se pohledávky přemění v hotové peníze. Čím rychleji tato přeměna nastane, tím rychleji podnik inkasuje své pohledávky, a získané peníze tak může použít na své další potřeby. (Živělová, 2008) Doplňkovým ukazatelem je doba obratu pohledávek, kde do čitatele opět dosazujeme 365 dní a do jmenovatele obrat pohledávek. Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Doba obratu pohledávek by měla být stejná, jako doba splatnosti faktur, protože pokud je delší, znamená to nedodržení stanovených podmínek ze strany obchodních partnerů. (Růčková, 2010)

26 26 Literární rešerše Za optimální vývoj lze považovat dobu splatnosti pohledávek menší než 30 dní. Nežádoucí vývoj je při hodnotě nad 90 dní. (Landa, 2008, s. 88) Obrat závazků Obrat závazků = tržby závazky (Růčková, 2010, s. 61) Obrat závazků má opět doplňkový ukazatel v podobě doby obratu zásob (365 dní/obrat závazků). Doba obratu závazků říká, jak rychle společnost splácí své závazky. Pro udržení stabilní finanční rovnováhy v podniku by doba obratu závazků měla být delší než doba obratu pohledávek. (Růčková, 2010) Analýza soustav ukazatelů Finanční analýza využívá velké množství rozdílových a poměrových ukazatelů, které se ale zaměřují pouze na hodnocení určité činnosti podniku, a mají tedy omezenou vypovídací schopnost. Z tohoto důvodu vznikly soustavy ukazatelů, které umožní hodnotit celkovou finanční situaci společnosti. Zobrazí detailnější hospodaření podniku, ale velký počet ukazatelů může ztížit orientaci analytika, a tím zkreslit celkové hodnocení podniku. Soustavy ukazatelů jsou modely založené na větším počtu ukazatelů nebo modely, jejichž výsledkem je pouze jediné číslo. V dalším textu jsou tyto modely blíže popsány. (Sedláček, 2009). Pyramidové soustavy ukazatelů Pyramidové soustavy rozkládají ukazatel na vrcholu pyramidy do dílčích ukazatelů, a to metodou multiplikativní (násobení/dělení) nebo metodou aditivní (sčítání/odčítání). Smyslem těchto metod je popsat vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a analyzovat složité vnitřní vazby v rámci pyramidy. (Růčková, 2010)

27 Literární rešerše 27 Du Pont diagram Rentabilita vlastního kapitálu ROA x aktiva celkem / vlastní kapitál rentabilita tržeb x obrat celkových aktiv EAT tržby tržby aktiva celkem / / Obr. 1 Rozklad rentability vlastního kapitálu Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, 2010, s. 71 Nejznámějším ukazatelem pyramidového rozkladu je Du Pontův diagram. Jeho název je odvozen od chemické společnosti Du Pont de Nemours, kde byl tento ukazatel poprvé použit. Znázorňuje závislost rentability vlastního kapitálu na jednotlivých položkách vstupujících do tohoto ukazatele. (Landa, 2008) Pravá strana Du Pontova diagramu vyjadřuje pákový efekt zmíněný v kapitole Z tohoto ukazatele je zřejmé, že zvýší-li podnik využití cizího kapitálu nad vlastním, zvýší se mu i rentabilita vlastního kapitálu. Zadluženost se pro podnik může jevit jako pozitivní vlastnost za podmínky, pokud vyprodukuje takový zisk, který vyrovná vyšší nákladové úroky. (Růčková, 2010) Na obrázku č. 1 můžeme vidět, že vrcholový ukazatel lze dále členit. Například čistý zisk jde rozložit na rozdíl tržeb a celkových nákladů, nebo celková aktiva se skládají ze stálých, oběžných a ostatních aktiv. (Růčková, 2010) Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu ukazuje, na co se zaměřit při zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout zvýšením rentability tržeb, zrychlením obratu kapitálu i lepším využitím cizího kapitálu pomocí změny struktury finančních zdrojů. (Kovanicová, 2005)

28 28 Literární rešerše Bankrotní modely Tyto modely si kladou za cíl informovat uživatele o tom, zda je v blízké době podnik ohrožen bankrotem. Pro společnost v této situaci jsou typické problémy s běžnou likviditou, s velikostí čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely řadíme Altmanovo Z-skóre, Index důvěryhodnosti a Taflerův model. (Růčková, 2010) Altmanovo Z-skóre Z = 0,717A + 0,847B + 3,107C + 0,420D + 0,998E (Sedláček, 2009, s. 110) Kde: A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva, B = nerozdělený zisk / celková aktiva, C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva, D = účetní hodnota VK / účetní hodnota celkových dluhů, E = celkový obrat / celková aktiva. (Sedláček, 2009, s. 110) Altmanovo Z-skóre je jedním z nejznámějších bankrotních modelů, který má odlišit prosperující firmy od těch problémových. Sestavil jej E. Altman na základě diskriminační analýzy. Přiřadil váhy jednotlivým poměrovým ukazatelům, které vystupují v modelu jako proměnné, a také nastavil hranice pásem pro predikci finančního vývoje společnosti. Je-li vypočítaná hodnota menší jak 1,2, podnik má vážné finanční problémy. Pokud je hodnota v rozmezí 1,2 2,9, nachází se v šedé zóně a jde o nevyhraněný výsledek. Hodnoty větší jak 2,9 poukazují na uspokojivou finanční situaci. (Sedláček, 2009) Uvedený vzorec slouží pro společnosti veřejně neobchodovatelné s akciemi na burze. Pro ostatní existuje podobný Altmanův model, ale jsou v něm jiné váhy jednotlivých proměnných a hraniční hodnoty jsou zde posunuty, čímž je také interpretace výsledků odlišná. (Růčková, 2010) Index důvěryhodnosti model IN IN99 = - 0,017A + 4,573C + 0,481D + 0,015E (Sedláček, 2009, s. 111) Kde: A = aktiva / cizí kapitál, B = EBIT / nákladové úroky, C = EBIT / celková aktiva, D = celkové výnosy / celková aktiva, E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry, F = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy. (Sedláček, 2009, s. 111) Tento model, nazývaný také vlastnický, sestavili manželé Neumaierovy v roce Model IN99 analyzuje, jak je schopen podnik nakládat se svěřenými

29 Literární rešerše 29 finančními prostředky. Je vyjádřen rovnicí, kde za proměnné dosazujeme poměrové ukazatele a k nim příslušné váhy. (Růčková, 2010) Interpretace výsledků je následující. Pokud IN > 2,07 podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku, 1,42 IN 2,07 situace není jednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu, 1,089 IN 1,42 nerozhodná situace, jsou zde přednosti i problémy, 0,684 IN 1,089 podnik spíše netvoří hodnotu, IN < 0,684 podnik má zápornou hod. ekonom. zisku. (Sedláček, 2009) IN05 = 0,13A + 0,04B + 3,97C + 0,21D + 0,09E (Sedláček, 2009, s. 112) V roce 2002 manželé Neumaierovi vytvořili index IN01. Tento model byl aktualizován v roce 2005 na model IN05, který uvádí odlišné váhy jednotlivých proměnných a také jiné hranice pro klasifikaci výsledků. (Sedláček, 2009) Výsledky IN05 jsou interpretovány takto. Pokud IN > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci, 0,9 < IN 1,6 šedá zóna nevyhraněných výsledků, IN 0,9 podnik má vážné finanční problémy. (Sedláček, 2009) Bonitní modely Bonitní modely pomocí bodového hodnocení určují finanční zdraví podniku. Do této skupiny patří např. Kralickův Quicktest nebo Tamariho model. (Knápková, Pavelková, 2010) Kralickův Quicktest Kralickův Quicktest je složen ze čtyř rovnic, pomocí nichž můžeme zhodnotit analyzovanou společnost. Jedná se o ukazatel ROA, cash flow v % tržeb (cash flow/tržby), koeficient samofinancování a poslední je doba splácení dluhu (cizí kapitál - krátkodobý finanční majetek / provozní cash flow). (Sedláček, 2009)

30 30 Literární rešerše Tab. 1 Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova Quicktestu Velmi dobrý (2) Ohrožen insolvencí (5) Ukazatel Výborný (1) Dobrý (3) Špatný (4) ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní CF v % tržeb < 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní Koeficient Samofinancování Doba splácení dluhu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let Zdroj: SEDLAČEK, J. Finanční analýza podniku, 2009, s. 107, upraveno Hodnocení společnosti se provede pomocí následujících tří kroků. Nejprve zhodnotíme finanční stabilitu firmy (sečteme poslední dva ukazatele a vydělíme 2) poté výnosovou situaci (součet prvních dvou ukazatelů dělený 2). Poslední krok spočívá v hodnocení podniku jako celku (sečteme bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace a dělíme 2). (Růčková, 2010)

31 Metodika 31 3 Metodika Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická rešerše obsahuje teoretické poznatky k finanční analýze a jednotlivým ukazatelům. Analýza finanční situace vybraného podniku využívá tyto poznatky k praktickému provedení finanční analýzy konkrétní společnosti. K provedení finanční analýzy je zvolena společnost BEL Sýry Česko a.s., která se v České republice zabývá výrobou různých druhů sýrů. Pro výpočty jednotlivých ukazatelů v praktické části jsou použity výkazy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) získané ze zveřejněných výročních zpráv společnosti od roku 2005 do roku Zmíněné výkazy jsou součástí příloh této práce. V praktické části je nejprve představena analyzovaná společnost BEL Sýry Česko a.s. Následuje analýza absolutních ukazatelů, která je provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Výpočet čistého pracovního kapitálu zastupuje analýzu rozdílových ukazatelů. Dále analýza poměrových ukazatelů zahrnuje výpočty jednotlivých ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Předposlední kapitola je analýza soustav ukazatelů, která je rozdělena na pyramidové soustavy ukazatelů, bankrotní a bonitní modely. Poslední kapitolou praktické části je shrnutí výsledků, kde je provedena sumarizace výsledků na základě zjištěných údajů z finanční analýzy společnosti. Analýza poměrových ukazatelů je doplněna o porovnání výsledků společnosti BEL Sýry Česko a.s. s výsledky odvětví výroby potravinářských výrobků, ve kterém společnost působí. Tyto údaje o zmíněném odvětví jsou získány na základě dostupných finančních analýz podnikové sféry v jednotlivých letech , které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Na základě zjištěných výsledků provedené finanční analýzy jsou rozebrány problémové oblasti společnosti a následně navržena doporučení ke zlepšení finanční situace společnosti BEL Sýry Česko a.s. V samotném závěru této práce je provedeno celkové zhodnocení analyzované společnosti, shrnuty návrhy a doporučení ke zlepšení současné finanční situace podniku a zhodnocení naplnění stanovených cílů bakalářské práce.

32 32 Analýza finanční situace vybraného podniku 4 Analýza finanční situace vybraného podniku V praktické části bakalářské práce bude představena společnost BEL Sýry Česko a.s. a provedena finanční analýza pomocí metod a ukazatelů popsaných v teoretické části. Veškeré výpočty ukazatelů v této části vychází z výkazů společnosti BEL Sýry Česko a.s. zveřejněných v Obchodním rejstříku prostřednictví výročních zpráv společnosti za jednotlivé roky. 4.1 Charakteristika společnosti BEL Sýry Česko a.s. Název: Právní forma: Sídlo: BEL Sýry Česko a.s. akciová společnost Pražská 218, Želetava IČO: Datum vzniku: 1. ledna 1995 Akcionář: Předmět podnikání: SICOPA S.A. mlékárenství, výroba, obchod a služby s tím spojené Společnost BEL Sýry Česko a.s. vznikla v roce 1995, kdy byla také zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. Původní název společnosti používaný do roku 2004 byl Želetavská sýrárna a.s., na jejiž tradiční výrobu tavených a přírodních tvrdých sýrů společnost navázala. Vlastníkem společnosti je od roku 2009 francouzská společnost SICOPA S.A., která vlastní 100 % akcií společnosti. Základní kapitál činí Kč a skládá se ze 76 akcií o jmenovité hodnotě Kč a 1 akcii o hodnotě Kč. BEL Sýry Česko a.s. je jedničkou na trhu tavených sýrů v České republice. Společnost dosahuje objemu okolo tun sýrů za rok. Klíčové značky společnosti jsou Veselá kráva a Smetanito, které dominují trhu. Mezi další významné značky společnosti patří Želetava, Almette, Gervais, KIRI a Mini Babybel. Díky připojení Jaroměřické mlékárny se společnost od roku 2008 rozhodla pro rozvoj výroby čerstvých, tvrdých a polotvrdých sýrů.

33 Analýza finanční situace vybraného podniku Analýza absolutních ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti BEL Sýry Česko a.s. za rok Rozvaha a výkaz zisku a ztráty společnosti za období jsou uvedeny v příloze č Horizontální analýza Horizontální analýza ukazuje absolutní a procentní změny jednotlivých položek účetních výkazů podniku a také sleduje jejich vývoj v čase. Horizontální analýza aktiv V příloze č. 5 a 6 je provedena horizontální analýza veškerých aktiv společnosti BEL Sýry Česko a.s. Následující tabulka č. 2 obsahuje pouze vybrané položky majetku společnosti a jejich změny v letech Tab. 2 Horizontální analýza vybraných aktiv za období Položka CELKOVÁ AKTIVA 2005/ / / /2009 v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % , , , ,30 Dl. majetek , , , ,54 DNM , , , ,56 DHM , , , ,05 Oběžná aktiva , , , ,84 Zásoby , , , ,52 Dl. pohled. 0 0, , ,18 0 0,00 Kr. pohled , , , ,28 KFM , , , ,85 Časové rozlišení , , , ,79 Zdroj: Vlastní výpočty Jak vyplývá z horizontální analýzy, celková aktiva se během jednotlivých let výrazně měnila. V roce 2006 vzrostla aktiva o 22,05 %, což v absolutním vyjádření činí tis. Kč. Jediný pokles celkového majetku společnosti nastal v roce 2007, kdy aktiva klesla o tis. Kč. Po následující dvě období byl vývoj aktiv společnosti pozitivní. Nejprve aktiva vzrostla o 5,42 %, respektive o tis. Kč v roce 2008 a v posledním sledovaném roce se majetek společnosti rozrostl o 43,827 tis. Kč, tedy o necelých 10 %.

34 34 Analýza finanční situace vybraného podniku Dlouhodobý majetek společnost BEL Sýry Česko a.s. nejprve snižovala o 7,61 % v roce 2006 a o 6,10 % v roce Další rok dlouhodobý majetek mírně vzrostl o 1,36 % a nejvyšší růst dlouhodobého majetku společnost zaznamenala v roce 2009, kdy se zvýšil o tis. Kč, což v procentním vyjádření činilo navýšení o 22,54 %. Jak je vidět z tabulky č. 2, dlouhodobý hmotný majetek během sledovaných let pouze klesal, jelikož docházelo k vyřazování strojů, počítačů a dalšího majetku společnosti z důvodu jeho opotřebení. Nákup softwaru SAP za více než 50 mil. Kč byl příčinou růstu dlouhodobého nehmotného majetku v roce Díky růstu dlouhodobého majetku společnosti vzrostly také odpisy z částky tis. Kč na tis. Kč. Oběžná aktiva tvoří převážnou část celkového majetku společnosti BEL Sýry Česko a.s. Výrazný přírůstek oběžných aktiv společnost zaznamenala v roce 2006, kdy se zvýšily nejvíce, konkrétně o tis. Kč. Rok 2007 byl, stejně jako v případě dlouhodobého majetku, rokem snížení oběžných aktiv o tis. Kč. Další sledovaná období již oběžná aktiva opět rostla, a to o tis. Kč, respektive o tis. Kč. Z konkrétních položek oběžných aktiv je jasné, že na jejich změnu měly nejvyšší vliv krátkodobé pohledávky společnosti, konkrétně pohledávky z obchodních vztahů. V letech, kdy položka krátkodobých pohledávek roste, však tržby společnosti klesají. Proto tento růst pohledávek můžeme spíše přisoudit špatné platební morálce odběratelů společnosti, což také dokazuje růst doby obratu pohledávek v kapitole Ukazatele aktivity. Časové rozlišení společnosti ve sledovaném období převážně rostlo. Nejvyšší nárůst byl v roce 2009 o 804 tis. Kč a jediný pokles této položky byl zaznamenán v roce 2007 o 171 tis. Kč. Horizontální analýza pasiv Horizontální analýzu všech položek pasiv najdeme v příloze č. 7 a 8. V tabulce č. 3 jsou vybrané položky z této horizontální analýzy opět v absolutních a procentních změnách v letech

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY Analýza finanční situace podniku Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s. Bakalářská práce Martin Šebesta

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza společnosti Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. Financial analysis of company Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. Pavel Pěkný

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Hodnocení finanční situace podniku SLS spol. s r.o.

Hodnocení finanční situace podniku SLS spol. s r.o. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY Hodnocení finanční situace podniku SLS spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Jiří Luňáček, Ph.D. Vypracovala:

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Kristýna Karešová

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více