Současné problémy ekonomiky a řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné problémy ekonomiky a řízení"

Transkript

1 Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila druhá společná vědecko-technická konference "Současné problémy ekonomiky a řízení v železniční dopravě". Práce konference se účastnilo kolem 300 vedoucích pracovníků vědy a odborníků v tomto odvětví. Na plenárních zasedáních a čtyřech sekcích konference byla posuzována problematika rozvoje odvětví, byla vytvořena ekonomická strategie řízení dopravy v budoucnu, byly stanoveny úkoly vědecko-technické politiky a činnosti financí. Účastníci konference připomněli, že ministerstvo dopravy Ruska (MPS) společně se železnicemi, vědecko-výzkumnými ústavy a univerzitami tohoto odvětví uskutečňuje velkou práci v oblasti strukturní reformy řízení odvětví, snižování a optimalizace provozních nákladů, zlepšování tarifní politiky, zavádění progresivních technologií umožňujících šetřit zdroje, zvyšování kvality dopravní obsluhy přepravců nákladů a konkurenceschopnosti železniční dopravy. Významně je aktivizována inovační a investiční činnost v oblasti telekomunikací a informatiky. Vypracovává se automatizovaný systém všech druhů činností železnic na základě podsystému "Marketing, ekonomika a finance" komplexu EK ASOFR, který předpokládá průřezový blok řízení ekonomiky odvětví. Přeměny hospodářství Ruska a všechny doprovodné problémy se v plné míře odrážejí ve fungování federální železniční dopravy. Uskutečňování reforem v zemi a zásadní změny výrobně-ekonomických úkolů vedly k zásadní změně vzájemných vztahů mezi dopravou a jejími uživateli. V podmínkách, které se objevily v poslední době, spolu s hlavními tendencemi růstu průmyslové výroby a objemů přeprav je nutné vytvořit novou strategii rozvoje železniční dopravy a zcela nový systém řízení její činnosti. To umožňuje tomuto odvětví nejen odpovídat perspektivním požadavkům průmyslové výroby a požadavkům obyvatelstva, ale i uskutečňovat komplexní přípravu technologického zabezpečování přeprav. Železnice Ruska jsou materiální základnou procesu oběhu a i v současných podmínkách sehrávají důležitou úlohu při budování národního hospodářství a řešení nejdůležitějších sociálně-ekonomických i politických úkolů státu. Nehledě na složité finančně-hospodářské postavení odvětví a prudké snížení investic a dodávek nové techniky zůstává železniční doprava Ruska jedním z nejdůležitějších dopravních podsystémů světa a prakticky plně uspokojuje poptávku výroby i potřeby obyvatelstva v oblasti přeprav. Spolu s tím hospodářské podmínky posledních let vedly k zásadnímu zastarávání základních prostředků železnic a růstu fyzického a morálního opotřebení. V průměru tvořilo opotřebení dopravních prostředků 52%, což představovalo 63% opotřebení železničního svršku, 56% elektrických lokomotiv, 63% dieselových lokomotiv a 50% hnacích vozů. V referátech a zprávách poukazovali účastníci konference na to, že v železniční dopravě začíná docházet k obnově základních prostředků a vytváří se nová generace technických prostředků. Výzkumem již prošly nové domácí dieselové lokomotivy EP 200 o výkonu 7200 kw s konstrukční rychlostí 140 km/h, které jsou určeny pro vysokorychlostní úseky železničních tratí. V Mytiščinském strojírenském závodě vyrobili prototyp kolejového autobusu, který se má využívat na málo vytížených, neelektrifikovaných příměstských tratích. Účastníci konference však poukázali na to, že v odvětví se nevěnuje dostatečná pozornost otázkám ozdravění lokomotivního a vozového parku, jeho udržování v dobrém stavu, 1

2 bezpečnosti, plnění programů údržby, zvláště pak v oblasti generálních oprav. Analogická situace existuje i v traťovém hospodářství. Mezi řadou ekonomických problémů byla zvláštní pozornost věnována nutnosti tvorby systému ukazatelů hodnocení optimální úrovně provozních nákladů, zlepšování jejich plánování a řízení na základě uvádění pevných limitů a normativů hlavních nákladů a rovněž tvorbě systému objektivních hodnocení přínosu železniční dopravy a jednotlivých druhů hospodářství v otázkách zvyšování efektivnosti práce sítě, spolu s využíváním etapového přístupu k plánování provozních nákladů. Pro dosažení změn spotřeby při zvyšování objemů přeprav ve srovnání s plánem a výpočet "práva" pro liniové výrobní struktury je nutno stanovit základní podíl nákladů, který bude záviset na objemu přeprav, v průřezu různě časovaného hodnocení a rovněž s ohledem na pracovní podmínky jednotlivých železnic, jejich odvětvových hospodářství a skupin spotřeby (specifické, obecné pro všechna odvětví hospodářství i národohospodářské). Řešení tohoto problému v současných podmínkách vyžaduje další výzkum. V roce 1999 se zvýšily provozní náklady železniční dopravy, což bylo podmíněno zvýšením objemu přeprav i cen. Nejvíce vzrostly odpisy, mzdové fondy a odvody do fondu oprav. Účastníkům konference byly uvedeny konkrétní tratě a byla doporučena řada opatření pro snížení spotřeby podle jednotlivých prvků spotřeby. Pro snížení objemu fondu mezd bylo navrženo zesílit na všech úrovních kontrolu jeho racionálního využívání. Bylo doporučeno stanovit vztah objemu mezd a objemu vykonané práce, provést hlubokou analýzu faktorů změn produktivity práce s ohledem na efektivnost využívání všech odborností pracovníků železnic, zvyšovat pracovní motivaci a zlepšovat systém stimulace. Jako hlavní směry optimalizace snižování rozsahu amortizace stanovili účastníci konference - uvedení hodnoty základních fondů do souladu s tržními cenami; - obnovu; - zavedení diferencovaných metod výpočtu amortizačních odpisů podle jednotlivých druhů základních fondů; - rozvoj leasingu vozového parku; - aktivní hledání zdrojů investic při tvorbě a rozvoji technické základny odvětví. Pro snížení nákladů na opravy základních prostředků je třeba při tvorbě investiční politiky předpokládat vyrovnaný výpočet obnovy existujících technických prostředků a zavádění nové, moderní techniky a rovněž posílení odpovědnosti za kvalitní údržbu a opravy techniky ve všech podnicích a na každém pracovišti. Pro značné opotřebení základních fondů železnic a nutnosti uspokojování rostoucí poptávky po dopravě je doporučeno vypracovat zvláštní program investiční obnovy tohoto odvětví, včetně modernizace výrobní infrastruktury, tvorby a nákupu nových druhů konkurenceschopného vozového parku, obnovy nové železniční výstavby atd. Zdroji financování tohoto programu se musí stát státní finance určené k obnově odvětví, nová, vnitroodvětvová politika odpisů, vzájemně výhodné spojení s regiony, finančními a komerčními strukturami a zahraničními investory. Určité možnosti mohou vyplynout z rozvoje leasingu vozového parku. Spolu s tím bylo VNIIŽT a MIIT doporučeno vypracovat v letech metodiku stanovení ekonomické efektivnosti využívání leasingu při obnově základních prostředků železniční dopravy. Zvláštní pozornost byla věnována nutnosti vypracování cílových úkolů pro stanovení hlavních směrů investičních programů: šetření zdrojů; bezpečnost provozu; zavádění nové techniky a technologie; rozvoj telekomunikací, informatiky a prostředků spojení; sociální ochrana. V rozhodnutí konference se zdůrazňuje, že základním směrem rozvoje informatiky je - upevnění materiálně technické základny železnic s cílem zavádět nové centralizované informační systémy (především systémy řízení financí a zdrojů); 2

3 - dokončení výstavby sítě přenosu dat a dílčích výpočetních sítí, které budou spojovat více než podniků odvětví; - zavedení nové verze systému "Expres", která umožňuje automatizovat nejen prodej cestovních lístků, ale i řízení osobní dopravy; - další rozvoj spojů z optických vláken; přechod od informačních systémů k informačním řídícím systémům. Optimální řízení pracovních technologií umožní zlepšit ukazatele využívání vozového parku, kvalitu provozních prací a zvýšit bezpečnost provozu vlaků. S cílem zlepšování řízení hospodářství, marketingu a finančních zdrojů se vypracovává první generace informačně-analytického systému monitorování ekonomiky a prognózování činnosti železniční dopravy. Je třeba informovat o těchto řešeních jednotlivé železnice a seznamovat je se spojením se systémem sítě na dané úrovni. Uskutečňují se práce na tvorbě a zavádění automatizovaných informačních systémů v oblasti financí a řízení materiálně-technických zdrojů (EKASUFR) na základě SAP R/3. Byla zahájena práce na zavádění informatiky do oblasti marketingových výzkumů v železniční dopravě. Spolu s tím doporučili účastníci konference MPS Ruska brát hlubší ohledy při zavádění informatiky do odvětí a vytváření řídících center jednotlivých struktur na zvláštnosti fungování těchto struktur v současných podmínkách a rovněž i na možnosti širokého zavádění výsledků vědecko-technického pokroku spolu s využíváním netradičních technik a řešení (např. pohon pomocí plynových turbín, vodních zdrojů energie, využívání kolejnic R 65 s vysokou přímostí atd.). Informatizaci odvětví a jednotlivých směrů činností musí předcházet seriozní vědecko-technická a ekonomická práce na tvorbě procesů řízení na základě systémového přístupu. Jedním z hlavních směrů zlepšování práce železniční dopravy je zavádění technologií šetřících zdroje, které jsou již v současné době úspěšně řešeny. Konference ocenila efektivnost programu "Šetření zdrojů" v síti, jehož uskutečňování umožnilo podstatně snížit provozní spotřebu a zlepšit metody jejich řízení. Hlavními směry tohoto programu jsou: snížení spotřeby paliva a elektrické energie napájející vlaky, šetření pracovních sil i materiálních zdrojů, využívání materiálů a náhradních dílů domácí výroby atd. Strategickým úkolem odvětví je vypracování vědecko-technické politiky na základě zvyšování efektivnosti a kvality železniční výroby, reforma odvětví v souladu s tržními vztahy mezi železnicemi, uživateli služeb dopravy a regiony, využívání systému ekonomických metod a zásad marketingu v oblasti řízení železniční dopravy. Směry vědecko-technického rozvoje jsou dány federálními cílovými programy "Projektování a výroba osobního vozového parku", "Konstrukce osobních vozů a lokomotiv nové generace", "Vybavení železnic traťovými lokomotivami a prostředky kontroly stavu tratí", "Zvýšení bezpečnosti provozu vlaků v železniční dopravě Ruska" a v programu "Obnova a rozvoj prostředků automatizace železnic". Uskutečnění těchto úkolů umožní soustředit vědecko-technické a investiční zdroje na takové práce, jejichž výsledky umožní snížit energetickou náročnost dopravních technologií, optimalizovat vztahy materiálních a pracovních nákladů spolu se splněnými objemy přeprav, zlepšit kvalitu práce a dopravní obsluhy zákazníků, zvýšit konkurenceschopnost přeprav po železnici na základě širokého využití informační techniky a dopravní obsluhy firem. Řada účastníků konference doporučila MPS Ruska, VNIŽT, Giprotranstei a odvětvovým vysokým školám vypracovat již v roce 2000 celkovou strategii rozvoje železniční dopravy a sociálně-ekonomické politiky odvětví na léta s ohledem na prognózovaná tempa rozvoje hospodářství země a růstu poptávky po dopravě. V rámci realizace každodenní politiky řízení odvětví navrhli účastníci konference myšlenky a konkrétní doporučení pro zlepšení řízení procesu přepravy, zlepšování metod strukturální reformy železniční dopravy a rozvoj a stimulaci šetření zdrojů. 3

4 V rámci zvyšování efektivnosti tvorby nové techniky a moderní technologie považují účastníci konference za účelné dále rozvíjet vědecko-technickou spolupráci se zahraničními partnery v oblasti zlepšování a rozvoje moderní technické základny železniční dopravy, elektrického trakčního parku, systému řízení pohybu vlaků a prostředků spojů. Zvláštní pozornost byla na konferenci věnována zvláštní odvětvové problematice. Zejména bylo zdůrazněno, že zvyšování kvality přepravy se musí stát v budoucnu základem růstu dobrých podmínek železničářů a udržení stabilního sociálního klimatu v kolektivech. Důležitým směrem a základem zvyšování stability práce železnice a celého odvětví je zabezpečování konkurenceschopnosti železničních přeprav. V Institutu ekonomiky a financí MIIT představili vědečtí pracovníci katedry "Ekonomika a řízení v dopravě" návrhy na hodnocení efektivnosti dopravních technologií vycházejících ze zásad marketingu, dopravní logistiky a z výzkumů trhu a umožňujících stimulovat objem poptávky po železniční dopravě. K takovým technologiím patří intermodální doprava, která racionálně spojuje výhody všech účastníků technologického cyklu přeprav systémem "od domu k domu". Pro realizaci komplexní metodiky hodnocení inovačních projektových řešení vědečtí pracovníci MIIT vypracovali informační bázi a programově-metodické zabezpečování výpočtů. Současně se objevila možnost provést analýzu řady organizačně právních forem uskutečňování intermodálních a multimodálních technologií a mezinárodních vztahů. V oblasti zlepšování finančně-ekonomického mechanizmu práce železnic konference zdůraznila, že v nejbližší době je třeba uskutečnit tvorbu jednotného systému plateb MPS Ruska a zejména vytvoření systému spolupráce se sítí poboček na jednotlivých železnicích. Základní odvětvovou bankou se stala Transkreditbank (Moskva), přičemž členy Asociace dopravních bank se stalo v současnosti přibližně 30 úvěrově-finančních organizací. O významu zlepšování finančních toků v oblasti železniční dopravy hovoří skutečnost, že každoroční obrat peněžních prostředků v tomto odvětví převyšuje 110 miliard rublů. Jedním z nejdůležitějších úkolů státního řízení v oblasti dopravy je vytvoření vědecky zdůvodněných tarifů, které budou odrážet reálné náklady odvětví a budou brát v úvahu požadavky na dopravu nákladů a cestujících v budoucnu, zdůraznili účastníci konference, pak bude možné zavádět tarify odlišené nejen podle druhů nákladů, kategorií vlaků a typů železničních vozů, ale i podle cílů přeprav. Na konferenci bylo dále zdůrazněno, že je nutné uskutečňovat přísné kontroly účelnosti, především v oblasti palivoenergetického komplexu, který má zásadní vliv na úroveň dopravních tarifů. Je třeba dále zlepšovat legislativní základ, který upravuje vztahy železnic s federální mocí a subjekty federace podle původu vzájemných rozpočtů a zdaňování a úrovně i obsahu sociální infrastruktury. Na konferenci byla věnována velká pozornost přípravě kvalifikovaných kádrů v současném systému vzdělávání. Byla zdůrazněna naprostá nutnost zvyšování kvality přípravy odborníků, zlepšování mezd za práci, těsnější spolupráce vzdělávacích institucí odvětví s pracovníky praxe. V této souvislosti konference doporučila MPS Ruska a železnicím zahrnout do kolektivu hlavních tvůrců řešení problematiky "Marketing, ekonomika a finance" i vědecké konzultanty pro vypracovávání podnikových informačních systémů z řad vysoce kvalifikovaných profesorů a učitelů odvětvových vysokých škol. Současně s tím bylo vysokým školám navrženo aktivizovat vědecký výzkum a tvorbu informatiky pro oblasti finančně-ekonomických procesů na úrovni železnic, vnitropodnikového plánování a marketingu, řízení nákladů a finančních toků. Bylo doporučeno zvýšit úroveň přípravy odborníků v oblasti informatizace ekonomiky a financí, marketingu a řízení v dopravě a zahraničně-ekonomické činnosti dopravních podniků. Je třeba připomenout, že na konferenci vystoupili i pracovníci z praxe, mladí odborníci a aspiranti s novými myšlenkami a přístupy k řešení současných problémů 4

5 ekonomiky a řízení v železniční dopravě. Řešení jimi postavených úkolů bude napomáhat rozvoji železniční dopravy a rychlejšímu růstu ekonomiky země. Návrhy účastníků konference na strukturální reformu řízení vedou k tomu, že vytvoření operátorských společností (vlastníků nákladních vozů, společností pro osobní dopravu a ředitelství pro obsluhu cestujících) bude vyžadovat velmi důležitý a všestranný základ. Přitom bude třeba experimentálních prověrek, sjednocení již existujících zkušeností fungování analogických společností na železnici (například pokud jde o obsluhu chladírenského vozového parku) a rovněž i praxe jiných druhů doprav. Zde je důležité vzít v úvahu vznikající negativní momenty spojené se zvýšením oběhu prázdných vozů, národními přepravami, růstem vlastních nákladů a tarifů a se snižováním bezpečnosti provozu. Současně lze zvýšit počet organizací podle jednotlivých specializovaných železničních vozů a rovněž v oblasti příměstské dopravy s vlastním financováním od místních orgánů řízení. Je třeba rovněž uvážit, že železniční doprava v Rusku má velký strategický a obranný význam a její efektivnost zabezpečuje centrální řízení prostřednictvím jednotného výrobně-hospodářského komplexu, což odpovídá zákonu "O federální železniční dopravě". Další blok doporučení konference se vztahoval k problematice zlepšování cenové politiky, vzájemných vztahů s uživateli dopravy, rozvoje plánování a marketingu a zvyšování kvality dopravní obsluhy zákazníků. V těchto otázkách již železnice získaly za několik uplynulých let reforem značné zkušenosti. Vytvoření systému dopravní obsluhy firem vedlo k rozšíření trhu a vzájemného působení s majiteli nákladů a dopravně-přepravními organizacemi. Odesilatelé nákladů oceňují systém stimulace poptávky po dopravě, zavádění různých slev k tarifům a režijních jízd. Velkou odezvu mají meziodvětvové dohody v oblasti tarifů mezi MPS a železnicemi s hornictvím, hutnictvím a energetikou a rovněž i s místními orgány řízení a jinými orgány. Současně bylo zdůrazňováno, že tarifní politika MPS vyžaduje značné zlepšení. Je třeba v nejbližší době dokončit tvorbu předpisu 10-01, pomocí něhož lze dosáhnout tržnějších podmínek, posílit stimulující úlohu tarifů a jejich pružnost při současném zabezpečení rentability práce odvětví. Je třeba poskytnout drahám více práv v oblasti tvorby tarifů a při uskutečňování rozhodující cenové politiky v konkurenčních segmentech dopravního trhu. Bylo doporučeno aktivizovat marketingové výzkumy železnic, postavit je na pravidelný základ, zrychlit vytvoření informačního komplexu "Marketing", zlepšit strukturu, funkce a zlepšit systém kádrů pro oblast dopravní obsluhy podniků, zejména v místech, kde se bezprostředně tvoří toky nákladů. Účastníci konference doporučili, aby vědečtí pracovníci a odborníci VNIIŽT, MIIT a dalších organizací uskutečnili v letech vědecko-výzkumné práce v oblasti zvyšování efektivnosti a optimalizace dopravních a přepravních služeb. Kromě toho uplynulá léta reforem ukázala účelnost tvorby plánování nákladní dopravy na novém základě. Zde je nutné zavést do řízení systému logistiku, která umožní vytvořit řetězec "výroba-rozdělovánídoprava-spotřeba", monitorovat a optimalizovat spojení "prostředník-doprava-příjemce". V rámci doporučení konference byla připomenuta nutnost dokončit proces modernizace a automatizace marketingových výzkumů v oblasti železniční dopravy. Na tomto základě bylo doporučeno aktivizovat práci tvorby komplexu marketingových opatření v oblasti rozvoje metodiky stimulace poptávky po dopravě, zlepšování tvorby zvláštních tarifů a zvláštních opatření umožňujících získat podíl na nákladní dopravě od konkurenčních druhů doprav, zlepšit reklamní činnost atd. Nová hospodářská strategie rozvoje železnic musí zahrnovat shromážděné zkušenosti snižování a optimalizace provozních nákladů, normativního plánování a normování spotřeby dopravních podniků, stimulaci hospodárného využívání zdrojů. Těmto otázkám věnovali účastníci zvláštní pozornost. Účastníci konference doporučili vytvořit integrovaný automatizovaný systém monitorování hospodářských ukazatelů práce železnice. MIITu bylo navrženo připravit metodiku doporučení v oblasti strategického plánování práce železniční 5

6 dopravy a vytvořit komplexní automatizovaný systém řízení výsledků činností železnic. Spolu s tím byly na zasedání sekce ekonomiky, řízení a informatiky navrženy konkrétní algoritmy plánování odvětví, hospodářských ukazatelů řízení práce lokomotivního pakru a lokomotivních čet, povinně nárokové práce, modelu hospodaření se železničními vozy a kontejnery v systému DISPARK, práce jednotlivých automatizovaných dispečerských center řízení (EDCU) procesu přeprav aj. Co nejrychlejší zavedení těchto technologií umožní zásadně změnit celkový charakter železničního systému, zvýšit jeho efektivnost a atraktivnost pro uživatele. Pramen: Železnodorožnyj transport 8/2000 Překlad: Petr Zitko Korektura: ODIS 6

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více