Současné problémy ekonomiky a řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné problémy ekonomiky a řízení"

Transkript

1 Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila druhá společná vědecko-technická konference "Současné problémy ekonomiky a řízení v železniční dopravě". Práce konference se účastnilo kolem 300 vedoucích pracovníků vědy a odborníků v tomto odvětví. Na plenárních zasedáních a čtyřech sekcích konference byla posuzována problematika rozvoje odvětví, byla vytvořena ekonomická strategie řízení dopravy v budoucnu, byly stanoveny úkoly vědecko-technické politiky a činnosti financí. Účastníci konference připomněli, že ministerstvo dopravy Ruska (MPS) společně se železnicemi, vědecko-výzkumnými ústavy a univerzitami tohoto odvětví uskutečňuje velkou práci v oblasti strukturní reformy řízení odvětví, snižování a optimalizace provozních nákladů, zlepšování tarifní politiky, zavádění progresivních technologií umožňujících šetřit zdroje, zvyšování kvality dopravní obsluhy přepravců nákladů a konkurenceschopnosti železniční dopravy. Významně je aktivizována inovační a investiční činnost v oblasti telekomunikací a informatiky. Vypracovává se automatizovaný systém všech druhů činností železnic na základě podsystému "Marketing, ekonomika a finance" komplexu EK ASOFR, který předpokládá průřezový blok řízení ekonomiky odvětví. Přeměny hospodářství Ruska a všechny doprovodné problémy se v plné míře odrážejí ve fungování federální železniční dopravy. Uskutečňování reforem v zemi a zásadní změny výrobně-ekonomických úkolů vedly k zásadní změně vzájemných vztahů mezi dopravou a jejími uživateli. V podmínkách, které se objevily v poslední době, spolu s hlavními tendencemi růstu průmyslové výroby a objemů přeprav je nutné vytvořit novou strategii rozvoje železniční dopravy a zcela nový systém řízení její činnosti. To umožňuje tomuto odvětví nejen odpovídat perspektivním požadavkům průmyslové výroby a požadavkům obyvatelstva, ale i uskutečňovat komplexní přípravu technologického zabezpečování přeprav. Železnice Ruska jsou materiální základnou procesu oběhu a i v současných podmínkách sehrávají důležitou úlohu při budování národního hospodářství a řešení nejdůležitějších sociálně-ekonomických i politických úkolů státu. Nehledě na složité finančně-hospodářské postavení odvětví a prudké snížení investic a dodávek nové techniky zůstává železniční doprava Ruska jedním z nejdůležitějších dopravních podsystémů světa a prakticky plně uspokojuje poptávku výroby i potřeby obyvatelstva v oblasti přeprav. Spolu s tím hospodářské podmínky posledních let vedly k zásadnímu zastarávání základních prostředků železnic a růstu fyzického a morálního opotřebení. V průměru tvořilo opotřebení dopravních prostředků 52%, což představovalo 63% opotřebení železničního svršku, 56% elektrických lokomotiv, 63% dieselových lokomotiv a 50% hnacích vozů. V referátech a zprávách poukazovali účastníci konference na to, že v železniční dopravě začíná docházet k obnově základních prostředků a vytváří se nová generace technických prostředků. Výzkumem již prošly nové domácí dieselové lokomotivy EP 200 o výkonu 7200 kw s konstrukční rychlostí 140 km/h, které jsou určeny pro vysokorychlostní úseky železničních tratí. V Mytiščinském strojírenském závodě vyrobili prototyp kolejového autobusu, který se má využívat na málo vytížených, neelektrifikovaných příměstských tratích. Účastníci konference však poukázali na to, že v odvětví se nevěnuje dostatečná pozornost otázkám ozdravění lokomotivního a vozového parku, jeho udržování v dobrém stavu, 1

2 bezpečnosti, plnění programů údržby, zvláště pak v oblasti generálních oprav. Analogická situace existuje i v traťovém hospodářství. Mezi řadou ekonomických problémů byla zvláštní pozornost věnována nutnosti tvorby systému ukazatelů hodnocení optimální úrovně provozních nákladů, zlepšování jejich plánování a řízení na základě uvádění pevných limitů a normativů hlavních nákladů a rovněž tvorbě systému objektivních hodnocení přínosu železniční dopravy a jednotlivých druhů hospodářství v otázkách zvyšování efektivnosti práce sítě, spolu s využíváním etapového přístupu k plánování provozních nákladů. Pro dosažení změn spotřeby při zvyšování objemů přeprav ve srovnání s plánem a výpočet "práva" pro liniové výrobní struktury je nutno stanovit základní podíl nákladů, který bude záviset na objemu přeprav, v průřezu různě časovaného hodnocení a rovněž s ohledem na pracovní podmínky jednotlivých železnic, jejich odvětvových hospodářství a skupin spotřeby (specifické, obecné pro všechna odvětví hospodářství i národohospodářské). Řešení tohoto problému v současných podmínkách vyžaduje další výzkum. V roce 1999 se zvýšily provozní náklady železniční dopravy, což bylo podmíněno zvýšením objemu přeprav i cen. Nejvíce vzrostly odpisy, mzdové fondy a odvody do fondu oprav. Účastníkům konference byly uvedeny konkrétní tratě a byla doporučena řada opatření pro snížení spotřeby podle jednotlivých prvků spotřeby. Pro snížení objemu fondu mezd bylo navrženo zesílit na všech úrovních kontrolu jeho racionálního využívání. Bylo doporučeno stanovit vztah objemu mezd a objemu vykonané práce, provést hlubokou analýzu faktorů změn produktivity práce s ohledem na efektivnost využívání všech odborností pracovníků železnic, zvyšovat pracovní motivaci a zlepšovat systém stimulace. Jako hlavní směry optimalizace snižování rozsahu amortizace stanovili účastníci konference - uvedení hodnoty základních fondů do souladu s tržními cenami; - obnovu; - zavedení diferencovaných metod výpočtu amortizačních odpisů podle jednotlivých druhů základních fondů; - rozvoj leasingu vozového parku; - aktivní hledání zdrojů investic při tvorbě a rozvoji technické základny odvětví. Pro snížení nákladů na opravy základních prostředků je třeba při tvorbě investiční politiky předpokládat vyrovnaný výpočet obnovy existujících technických prostředků a zavádění nové, moderní techniky a rovněž posílení odpovědnosti za kvalitní údržbu a opravy techniky ve všech podnicích a na každém pracovišti. Pro značné opotřebení základních fondů železnic a nutnosti uspokojování rostoucí poptávky po dopravě je doporučeno vypracovat zvláštní program investiční obnovy tohoto odvětví, včetně modernizace výrobní infrastruktury, tvorby a nákupu nových druhů konkurenceschopného vozového parku, obnovy nové železniční výstavby atd. Zdroji financování tohoto programu se musí stát státní finance určené k obnově odvětví, nová, vnitroodvětvová politika odpisů, vzájemně výhodné spojení s regiony, finančními a komerčními strukturami a zahraničními investory. Určité možnosti mohou vyplynout z rozvoje leasingu vozového parku. Spolu s tím bylo VNIIŽT a MIIT doporučeno vypracovat v letech metodiku stanovení ekonomické efektivnosti využívání leasingu při obnově základních prostředků železniční dopravy. Zvláštní pozornost byla věnována nutnosti vypracování cílových úkolů pro stanovení hlavních směrů investičních programů: šetření zdrojů; bezpečnost provozu; zavádění nové techniky a technologie; rozvoj telekomunikací, informatiky a prostředků spojení; sociální ochrana. V rozhodnutí konference se zdůrazňuje, že základním směrem rozvoje informatiky je - upevnění materiálně technické základny železnic s cílem zavádět nové centralizované informační systémy (především systémy řízení financí a zdrojů); 2

3 - dokončení výstavby sítě přenosu dat a dílčích výpočetních sítí, které budou spojovat více než podniků odvětví; - zavedení nové verze systému "Expres", která umožňuje automatizovat nejen prodej cestovních lístků, ale i řízení osobní dopravy; - další rozvoj spojů z optických vláken; přechod od informačních systémů k informačním řídícím systémům. Optimální řízení pracovních technologií umožní zlepšit ukazatele využívání vozového parku, kvalitu provozních prací a zvýšit bezpečnost provozu vlaků. S cílem zlepšování řízení hospodářství, marketingu a finančních zdrojů se vypracovává první generace informačně-analytického systému monitorování ekonomiky a prognózování činnosti železniční dopravy. Je třeba informovat o těchto řešeních jednotlivé železnice a seznamovat je se spojením se systémem sítě na dané úrovni. Uskutečňují se práce na tvorbě a zavádění automatizovaných informačních systémů v oblasti financí a řízení materiálně-technických zdrojů (EKASUFR) na základě SAP R/3. Byla zahájena práce na zavádění informatiky do oblasti marketingových výzkumů v železniční dopravě. Spolu s tím doporučili účastníci konference MPS Ruska brát hlubší ohledy při zavádění informatiky do odvětí a vytváření řídících center jednotlivých struktur na zvláštnosti fungování těchto struktur v současných podmínkách a rovněž i na možnosti širokého zavádění výsledků vědecko-technického pokroku spolu s využíváním netradičních technik a řešení (např. pohon pomocí plynových turbín, vodních zdrojů energie, využívání kolejnic R 65 s vysokou přímostí atd.). Informatizaci odvětví a jednotlivých směrů činností musí předcházet seriozní vědecko-technická a ekonomická práce na tvorbě procesů řízení na základě systémového přístupu. Jedním z hlavních směrů zlepšování práce železniční dopravy je zavádění technologií šetřících zdroje, které jsou již v současné době úspěšně řešeny. Konference ocenila efektivnost programu "Šetření zdrojů" v síti, jehož uskutečňování umožnilo podstatně snížit provozní spotřebu a zlepšit metody jejich řízení. Hlavními směry tohoto programu jsou: snížení spotřeby paliva a elektrické energie napájející vlaky, šetření pracovních sil i materiálních zdrojů, využívání materiálů a náhradních dílů domácí výroby atd. Strategickým úkolem odvětví je vypracování vědecko-technické politiky na základě zvyšování efektivnosti a kvality železniční výroby, reforma odvětví v souladu s tržními vztahy mezi železnicemi, uživateli služeb dopravy a regiony, využívání systému ekonomických metod a zásad marketingu v oblasti řízení železniční dopravy. Směry vědecko-technického rozvoje jsou dány federálními cílovými programy "Projektování a výroba osobního vozového parku", "Konstrukce osobních vozů a lokomotiv nové generace", "Vybavení železnic traťovými lokomotivami a prostředky kontroly stavu tratí", "Zvýšení bezpečnosti provozu vlaků v železniční dopravě Ruska" a v programu "Obnova a rozvoj prostředků automatizace železnic". Uskutečnění těchto úkolů umožní soustředit vědecko-technické a investiční zdroje na takové práce, jejichž výsledky umožní snížit energetickou náročnost dopravních technologií, optimalizovat vztahy materiálních a pracovních nákladů spolu se splněnými objemy přeprav, zlepšit kvalitu práce a dopravní obsluhy zákazníků, zvýšit konkurenceschopnost přeprav po železnici na základě širokého využití informační techniky a dopravní obsluhy firem. Řada účastníků konference doporučila MPS Ruska, VNIŽT, Giprotranstei a odvětvovým vysokým školám vypracovat již v roce 2000 celkovou strategii rozvoje železniční dopravy a sociálně-ekonomické politiky odvětví na léta s ohledem na prognózovaná tempa rozvoje hospodářství země a růstu poptávky po dopravě. V rámci realizace každodenní politiky řízení odvětví navrhli účastníci konference myšlenky a konkrétní doporučení pro zlepšení řízení procesu přepravy, zlepšování metod strukturální reformy železniční dopravy a rozvoj a stimulaci šetření zdrojů. 3

4 V rámci zvyšování efektivnosti tvorby nové techniky a moderní technologie považují účastníci konference za účelné dále rozvíjet vědecko-technickou spolupráci se zahraničními partnery v oblasti zlepšování a rozvoje moderní technické základny železniční dopravy, elektrického trakčního parku, systému řízení pohybu vlaků a prostředků spojů. Zvláštní pozornost byla na konferenci věnována zvláštní odvětvové problematice. Zejména bylo zdůrazněno, že zvyšování kvality přepravy se musí stát v budoucnu základem růstu dobrých podmínek železničářů a udržení stabilního sociálního klimatu v kolektivech. Důležitým směrem a základem zvyšování stability práce železnice a celého odvětví je zabezpečování konkurenceschopnosti železničních přeprav. V Institutu ekonomiky a financí MIIT představili vědečtí pracovníci katedry "Ekonomika a řízení v dopravě" návrhy na hodnocení efektivnosti dopravních technologií vycházejících ze zásad marketingu, dopravní logistiky a z výzkumů trhu a umožňujících stimulovat objem poptávky po železniční dopravě. K takovým technologiím patří intermodální doprava, která racionálně spojuje výhody všech účastníků technologického cyklu přeprav systémem "od domu k domu". Pro realizaci komplexní metodiky hodnocení inovačních projektových řešení vědečtí pracovníci MIIT vypracovali informační bázi a programově-metodické zabezpečování výpočtů. Současně se objevila možnost provést analýzu řady organizačně právních forem uskutečňování intermodálních a multimodálních technologií a mezinárodních vztahů. V oblasti zlepšování finančně-ekonomického mechanizmu práce železnic konference zdůraznila, že v nejbližší době je třeba uskutečnit tvorbu jednotného systému plateb MPS Ruska a zejména vytvoření systému spolupráce se sítí poboček na jednotlivých železnicích. Základní odvětvovou bankou se stala Transkreditbank (Moskva), přičemž členy Asociace dopravních bank se stalo v současnosti přibližně 30 úvěrově-finančních organizací. O významu zlepšování finančních toků v oblasti železniční dopravy hovoří skutečnost, že každoroční obrat peněžních prostředků v tomto odvětví převyšuje 110 miliard rublů. Jedním z nejdůležitějších úkolů státního řízení v oblasti dopravy je vytvoření vědecky zdůvodněných tarifů, které budou odrážet reálné náklady odvětví a budou brát v úvahu požadavky na dopravu nákladů a cestujících v budoucnu, zdůraznili účastníci konference, pak bude možné zavádět tarify odlišené nejen podle druhů nákladů, kategorií vlaků a typů železničních vozů, ale i podle cílů přeprav. Na konferenci bylo dále zdůrazněno, že je nutné uskutečňovat přísné kontroly účelnosti, především v oblasti palivoenergetického komplexu, který má zásadní vliv na úroveň dopravních tarifů. Je třeba dále zlepšovat legislativní základ, který upravuje vztahy železnic s federální mocí a subjekty federace podle původu vzájemných rozpočtů a zdaňování a úrovně i obsahu sociální infrastruktury. Na konferenci byla věnována velká pozornost přípravě kvalifikovaných kádrů v současném systému vzdělávání. Byla zdůrazněna naprostá nutnost zvyšování kvality přípravy odborníků, zlepšování mezd za práci, těsnější spolupráce vzdělávacích institucí odvětví s pracovníky praxe. V této souvislosti konference doporučila MPS Ruska a železnicím zahrnout do kolektivu hlavních tvůrců řešení problematiky "Marketing, ekonomika a finance" i vědecké konzultanty pro vypracovávání podnikových informačních systémů z řad vysoce kvalifikovaných profesorů a učitelů odvětvových vysokých škol. Současně s tím bylo vysokým školám navrženo aktivizovat vědecký výzkum a tvorbu informatiky pro oblasti finančně-ekonomických procesů na úrovni železnic, vnitropodnikového plánování a marketingu, řízení nákladů a finančních toků. Bylo doporučeno zvýšit úroveň přípravy odborníků v oblasti informatizace ekonomiky a financí, marketingu a řízení v dopravě a zahraničně-ekonomické činnosti dopravních podniků. Je třeba připomenout, že na konferenci vystoupili i pracovníci z praxe, mladí odborníci a aspiranti s novými myšlenkami a přístupy k řešení současných problémů 4

5 ekonomiky a řízení v železniční dopravě. Řešení jimi postavených úkolů bude napomáhat rozvoji železniční dopravy a rychlejšímu růstu ekonomiky země. Návrhy účastníků konference na strukturální reformu řízení vedou k tomu, že vytvoření operátorských společností (vlastníků nákladních vozů, společností pro osobní dopravu a ředitelství pro obsluhu cestujících) bude vyžadovat velmi důležitý a všestranný základ. Přitom bude třeba experimentálních prověrek, sjednocení již existujících zkušeností fungování analogických společností na železnici (například pokud jde o obsluhu chladírenského vozového parku) a rovněž i praxe jiných druhů doprav. Zde je důležité vzít v úvahu vznikající negativní momenty spojené se zvýšením oběhu prázdných vozů, národními přepravami, růstem vlastních nákladů a tarifů a se snižováním bezpečnosti provozu. Současně lze zvýšit počet organizací podle jednotlivých specializovaných železničních vozů a rovněž v oblasti příměstské dopravy s vlastním financováním od místních orgánů řízení. Je třeba rovněž uvážit, že železniční doprava v Rusku má velký strategický a obranný význam a její efektivnost zabezpečuje centrální řízení prostřednictvím jednotného výrobně-hospodářského komplexu, což odpovídá zákonu "O federální železniční dopravě". Další blok doporučení konference se vztahoval k problematice zlepšování cenové politiky, vzájemných vztahů s uživateli dopravy, rozvoje plánování a marketingu a zvyšování kvality dopravní obsluhy zákazníků. V těchto otázkách již železnice získaly za několik uplynulých let reforem značné zkušenosti. Vytvoření systému dopravní obsluhy firem vedlo k rozšíření trhu a vzájemného působení s majiteli nákladů a dopravně-přepravními organizacemi. Odesilatelé nákladů oceňují systém stimulace poptávky po dopravě, zavádění různých slev k tarifům a režijních jízd. Velkou odezvu mají meziodvětvové dohody v oblasti tarifů mezi MPS a železnicemi s hornictvím, hutnictvím a energetikou a rovněž i s místními orgány řízení a jinými orgány. Současně bylo zdůrazňováno, že tarifní politika MPS vyžaduje značné zlepšení. Je třeba v nejbližší době dokončit tvorbu předpisu 10-01, pomocí něhož lze dosáhnout tržnějších podmínek, posílit stimulující úlohu tarifů a jejich pružnost při současném zabezpečení rentability práce odvětví. Je třeba poskytnout drahám více práv v oblasti tvorby tarifů a při uskutečňování rozhodující cenové politiky v konkurenčních segmentech dopravního trhu. Bylo doporučeno aktivizovat marketingové výzkumy železnic, postavit je na pravidelný základ, zrychlit vytvoření informačního komplexu "Marketing", zlepšit strukturu, funkce a zlepšit systém kádrů pro oblast dopravní obsluhy podniků, zejména v místech, kde se bezprostředně tvoří toky nákladů. Účastníci konference doporučili, aby vědečtí pracovníci a odborníci VNIIŽT, MIIT a dalších organizací uskutečnili v letech vědecko-výzkumné práce v oblasti zvyšování efektivnosti a optimalizace dopravních a přepravních služeb. Kromě toho uplynulá léta reforem ukázala účelnost tvorby plánování nákladní dopravy na novém základě. Zde je nutné zavést do řízení systému logistiku, která umožní vytvořit řetězec "výroba-rozdělovánídoprava-spotřeba", monitorovat a optimalizovat spojení "prostředník-doprava-příjemce". V rámci doporučení konference byla připomenuta nutnost dokončit proces modernizace a automatizace marketingových výzkumů v oblasti železniční dopravy. Na tomto základě bylo doporučeno aktivizovat práci tvorby komplexu marketingových opatření v oblasti rozvoje metodiky stimulace poptávky po dopravě, zlepšování tvorby zvláštních tarifů a zvláštních opatření umožňujících získat podíl na nákladní dopravě od konkurenčních druhů doprav, zlepšit reklamní činnost atd. Nová hospodářská strategie rozvoje železnic musí zahrnovat shromážděné zkušenosti snižování a optimalizace provozních nákladů, normativního plánování a normování spotřeby dopravních podniků, stimulaci hospodárného využívání zdrojů. Těmto otázkám věnovali účastníci zvláštní pozornost. Účastníci konference doporučili vytvořit integrovaný automatizovaný systém monitorování hospodářských ukazatelů práce železnice. MIITu bylo navrženo připravit metodiku doporučení v oblasti strategického plánování práce železniční 5

6 dopravy a vytvořit komplexní automatizovaný systém řízení výsledků činností železnic. Spolu s tím byly na zasedání sekce ekonomiky, řízení a informatiky navrženy konkrétní algoritmy plánování odvětví, hospodářských ukazatelů řízení práce lokomotivního pakru a lokomotivních čet, povinně nárokové práce, modelu hospodaření se železničními vozy a kontejnery v systému DISPARK, práce jednotlivých automatizovaných dispečerských center řízení (EDCU) procesu přeprav aj. Co nejrychlejší zavedení těchto technologií umožní zásadně změnit celkový charakter železničního systému, zvýšit jeho efektivnost a atraktivnost pro uživatele. Pramen: Železnodorožnyj transport 8/2000 Překlad: Petr Zitko Korektura: ODIS 6

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom: Železnice Ruska Uplynulé 20. století bylo stoletím bouřlivého rozvoje výstavby železnic. Rusko, zaostávající za Evropou a Severní Amerikou, vybudovalo za třičtvrtě století na své celé ekonomicky aktivní

Více

Výkony železnice v Rusku v roce 2002

Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Tabulka 1: Základní ukazatele železnic Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Ukazatele ve srovnání s rokem 2001 uskutečněno rozdíl + - % Vytížení vozů, v mil. t. 1084,3 +28,2 102,7 Objem přepravy zboží,

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Výzkumy marketingu v Rusku

Výzkumy marketingu v Rusku Výzkumy marketingu v Rusku Ju.V. Elizap jev, náměstek ředitele odboru osobní dopravy Ministerstva dopravy Marketing osobní dopravy tvoří systém řízení, orientovaný na zabezpečování maximální hospodářské

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví

Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví Alexandr Mišparin, CSc., náměstek ministra dopravy Ruské federace, Federální železniční doprava země je jedním z klíčových odvětví

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výzkum a vývoj v rezortu dopravy

Výzkum a vývoj v rezortu dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Výzkum a vývoj v rezortu dopravy Olga Krištof tofíková Odbor dopravní politiky a životního prostřed edí Obsah Výzkum a vývoj MD ČR Probíhaj hající programy Bezpečná

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více