Současné problémy ekonomiky a řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné problémy ekonomiky a řízení"

Transkript

1 Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila druhá společná vědecko-technická konference "Současné problémy ekonomiky a řízení v železniční dopravě". Práce konference se účastnilo kolem 300 vedoucích pracovníků vědy a odborníků v tomto odvětví. Na plenárních zasedáních a čtyřech sekcích konference byla posuzována problematika rozvoje odvětví, byla vytvořena ekonomická strategie řízení dopravy v budoucnu, byly stanoveny úkoly vědecko-technické politiky a činnosti financí. Účastníci konference připomněli, že ministerstvo dopravy Ruska (MPS) společně se železnicemi, vědecko-výzkumnými ústavy a univerzitami tohoto odvětví uskutečňuje velkou práci v oblasti strukturní reformy řízení odvětví, snižování a optimalizace provozních nákladů, zlepšování tarifní politiky, zavádění progresivních technologií umožňujících šetřit zdroje, zvyšování kvality dopravní obsluhy přepravců nákladů a konkurenceschopnosti železniční dopravy. Významně je aktivizována inovační a investiční činnost v oblasti telekomunikací a informatiky. Vypracovává se automatizovaný systém všech druhů činností železnic na základě podsystému "Marketing, ekonomika a finance" komplexu EK ASOFR, který předpokládá průřezový blok řízení ekonomiky odvětví. Přeměny hospodářství Ruska a všechny doprovodné problémy se v plné míře odrážejí ve fungování federální železniční dopravy. Uskutečňování reforem v zemi a zásadní změny výrobně-ekonomických úkolů vedly k zásadní změně vzájemných vztahů mezi dopravou a jejími uživateli. V podmínkách, které se objevily v poslední době, spolu s hlavními tendencemi růstu průmyslové výroby a objemů přeprav je nutné vytvořit novou strategii rozvoje železniční dopravy a zcela nový systém řízení její činnosti. To umožňuje tomuto odvětví nejen odpovídat perspektivním požadavkům průmyslové výroby a požadavkům obyvatelstva, ale i uskutečňovat komplexní přípravu technologického zabezpečování přeprav. Železnice Ruska jsou materiální základnou procesu oběhu a i v současných podmínkách sehrávají důležitou úlohu při budování národního hospodářství a řešení nejdůležitějších sociálně-ekonomických i politických úkolů státu. Nehledě na složité finančně-hospodářské postavení odvětví a prudké snížení investic a dodávek nové techniky zůstává železniční doprava Ruska jedním z nejdůležitějších dopravních podsystémů světa a prakticky plně uspokojuje poptávku výroby i potřeby obyvatelstva v oblasti přeprav. Spolu s tím hospodářské podmínky posledních let vedly k zásadnímu zastarávání základních prostředků železnic a růstu fyzického a morálního opotřebení. V průměru tvořilo opotřebení dopravních prostředků 52%, což představovalo 63% opotřebení železničního svršku, 56% elektrických lokomotiv, 63% dieselových lokomotiv a 50% hnacích vozů. V referátech a zprávách poukazovali účastníci konference na to, že v železniční dopravě začíná docházet k obnově základních prostředků a vytváří se nová generace technických prostředků. Výzkumem již prošly nové domácí dieselové lokomotivy EP 200 o výkonu 7200 kw s konstrukční rychlostí 140 km/h, které jsou určeny pro vysokorychlostní úseky železničních tratí. V Mytiščinském strojírenském závodě vyrobili prototyp kolejového autobusu, který se má využívat na málo vytížených, neelektrifikovaných příměstských tratích. Účastníci konference však poukázali na to, že v odvětví se nevěnuje dostatečná pozornost otázkám ozdravění lokomotivního a vozového parku, jeho udržování v dobrém stavu, 1

2 bezpečnosti, plnění programů údržby, zvláště pak v oblasti generálních oprav. Analogická situace existuje i v traťovém hospodářství. Mezi řadou ekonomických problémů byla zvláštní pozornost věnována nutnosti tvorby systému ukazatelů hodnocení optimální úrovně provozních nákladů, zlepšování jejich plánování a řízení na základě uvádění pevných limitů a normativů hlavních nákladů a rovněž tvorbě systému objektivních hodnocení přínosu železniční dopravy a jednotlivých druhů hospodářství v otázkách zvyšování efektivnosti práce sítě, spolu s využíváním etapového přístupu k plánování provozních nákladů. Pro dosažení změn spotřeby při zvyšování objemů přeprav ve srovnání s plánem a výpočet "práva" pro liniové výrobní struktury je nutno stanovit základní podíl nákladů, který bude záviset na objemu přeprav, v průřezu různě časovaného hodnocení a rovněž s ohledem na pracovní podmínky jednotlivých železnic, jejich odvětvových hospodářství a skupin spotřeby (specifické, obecné pro všechna odvětví hospodářství i národohospodářské). Řešení tohoto problému v současných podmínkách vyžaduje další výzkum. V roce 1999 se zvýšily provozní náklady železniční dopravy, což bylo podmíněno zvýšením objemu přeprav i cen. Nejvíce vzrostly odpisy, mzdové fondy a odvody do fondu oprav. Účastníkům konference byly uvedeny konkrétní tratě a byla doporučena řada opatření pro snížení spotřeby podle jednotlivých prvků spotřeby. Pro snížení objemu fondu mezd bylo navrženo zesílit na všech úrovních kontrolu jeho racionálního využívání. Bylo doporučeno stanovit vztah objemu mezd a objemu vykonané práce, provést hlubokou analýzu faktorů změn produktivity práce s ohledem na efektivnost využívání všech odborností pracovníků železnic, zvyšovat pracovní motivaci a zlepšovat systém stimulace. Jako hlavní směry optimalizace snižování rozsahu amortizace stanovili účastníci konference - uvedení hodnoty základních fondů do souladu s tržními cenami; - obnovu; - zavedení diferencovaných metod výpočtu amortizačních odpisů podle jednotlivých druhů základních fondů; - rozvoj leasingu vozového parku; - aktivní hledání zdrojů investic při tvorbě a rozvoji technické základny odvětví. Pro snížení nákladů na opravy základních prostředků je třeba při tvorbě investiční politiky předpokládat vyrovnaný výpočet obnovy existujících technických prostředků a zavádění nové, moderní techniky a rovněž posílení odpovědnosti za kvalitní údržbu a opravy techniky ve všech podnicích a na každém pracovišti. Pro značné opotřebení základních fondů železnic a nutnosti uspokojování rostoucí poptávky po dopravě je doporučeno vypracovat zvláštní program investiční obnovy tohoto odvětví, včetně modernizace výrobní infrastruktury, tvorby a nákupu nových druhů konkurenceschopného vozového parku, obnovy nové železniční výstavby atd. Zdroji financování tohoto programu se musí stát státní finance určené k obnově odvětví, nová, vnitroodvětvová politika odpisů, vzájemně výhodné spojení s regiony, finančními a komerčními strukturami a zahraničními investory. Určité možnosti mohou vyplynout z rozvoje leasingu vozového parku. Spolu s tím bylo VNIIŽT a MIIT doporučeno vypracovat v letech metodiku stanovení ekonomické efektivnosti využívání leasingu při obnově základních prostředků železniční dopravy. Zvláštní pozornost byla věnována nutnosti vypracování cílových úkolů pro stanovení hlavních směrů investičních programů: šetření zdrojů; bezpečnost provozu; zavádění nové techniky a technologie; rozvoj telekomunikací, informatiky a prostředků spojení; sociální ochrana. V rozhodnutí konference se zdůrazňuje, že základním směrem rozvoje informatiky je - upevnění materiálně technické základny železnic s cílem zavádět nové centralizované informační systémy (především systémy řízení financí a zdrojů); 2

3 - dokončení výstavby sítě přenosu dat a dílčích výpočetních sítí, které budou spojovat více než podniků odvětví; - zavedení nové verze systému "Expres", která umožňuje automatizovat nejen prodej cestovních lístků, ale i řízení osobní dopravy; - další rozvoj spojů z optických vláken; přechod od informačních systémů k informačním řídícím systémům. Optimální řízení pracovních technologií umožní zlepšit ukazatele využívání vozového parku, kvalitu provozních prací a zvýšit bezpečnost provozu vlaků. S cílem zlepšování řízení hospodářství, marketingu a finančních zdrojů se vypracovává první generace informačně-analytického systému monitorování ekonomiky a prognózování činnosti železniční dopravy. Je třeba informovat o těchto řešeních jednotlivé železnice a seznamovat je se spojením se systémem sítě na dané úrovni. Uskutečňují se práce na tvorbě a zavádění automatizovaných informačních systémů v oblasti financí a řízení materiálně-technických zdrojů (EKASUFR) na základě SAP R/3. Byla zahájena práce na zavádění informatiky do oblasti marketingových výzkumů v železniční dopravě. Spolu s tím doporučili účastníci konference MPS Ruska brát hlubší ohledy při zavádění informatiky do odvětí a vytváření řídících center jednotlivých struktur na zvláštnosti fungování těchto struktur v současných podmínkách a rovněž i na možnosti širokého zavádění výsledků vědecko-technického pokroku spolu s využíváním netradičních technik a řešení (např. pohon pomocí plynových turbín, vodních zdrojů energie, využívání kolejnic R 65 s vysokou přímostí atd.). Informatizaci odvětví a jednotlivých směrů činností musí předcházet seriozní vědecko-technická a ekonomická práce na tvorbě procesů řízení na základě systémového přístupu. Jedním z hlavních směrů zlepšování práce železniční dopravy je zavádění technologií šetřících zdroje, které jsou již v současné době úspěšně řešeny. Konference ocenila efektivnost programu "Šetření zdrojů" v síti, jehož uskutečňování umožnilo podstatně snížit provozní spotřebu a zlepšit metody jejich řízení. Hlavními směry tohoto programu jsou: snížení spotřeby paliva a elektrické energie napájející vlaky, šetření pracovních sil i materiálních zdrojů, využívání materiálů a náhradních dílů domácí výroby atd. Strategickým úkolem odvětví je vypracování vědecko-technické politiky na základě zvyšování efektivnosti a kvality železniční výroby, reforma odvětví v souladu s tržními vztahy mezi železnicemi, uživateli služeb dopravy a regiony, využívání systému ekonomických metod a zásad marketingu v oblasti řízení železniční dopravy. Směry vědecko-technického rozvoje jsou dány federálními cílovými programy "Projektování a výroba osobního vozového parku", "Konstrukce osobních vozů a lokomotiv nové generace", "Vybavení železnic traťovými lokomotivami a prostředky kontroly stavu tratí", "Zvýšení bezpečnosti provozu vlaků v železniční dopravě Ruska" a v programu "Obnova a rozvoj prostředků automatizace železnic". Uskutečnění těchto úkolů umožní soustředit vědecko-technické a investiční zdroje na takové práce, jejichž výsledky umožní snížit energetickou náročnost dopravních technologií, optimalizovat vztahy materiálních a pracovních nákladů spolu se splněnými objemy přeprav, zlepšit kvalitu práce a dopravní obsluhy zákazníků, zvýšit konkurenceschopnost přeprav po železnici na základě širokého využití informační techniky a dopravní obsluhy firem. Řada účastníků konference doporučila MPS Ruska, VNIŽT, Giprotranstei a odvětvovým vysokým školám vypracovat již v roce 2000 celkovou strategii rozvoje železniční dopravy a sociálně-ekonomické politiky odvětví na léta s ohledem na prognózovaná tempa rozvoje hospodářství země a růstu poptávky po dopravě. V rámci realizace každodenní politiky řízení odvětví navrhli účastníci konference myšlenky a konkrétní doporučení pro zlepšení řízení procesu přepravy, zlepšování metod strukturální reformy železniční dopravy a rozvoj a stimulaci šetření zdrojů. 3

4 V rámci zvyšování efektivnosti tvorby nové techniky a moderní technologie považují účastníci konference za účelné dále rozvíjet vědecko-technickou spolupráci se zahraničními partnery v oblasti zlepšování a rozvoje moderní technické základny železniční dopravy, elektrického trakčního parku, systému řízení pohybu vlaků a prostředků spojů. Zvláštní pozornost byla na konferenci věnována zvláštní odvětvové problematice. Zejména bylo zdůrazněno, že zvyšování kvality přepravy se musí stát v budoucnu základem růstu dobrých podmínek železničářů a udržení stabilního sociálního klimatu v kolektivech. Důležitým směrem a základem zvyšování stability práce železnice a celého odvětví je zabezpečování konkurenceschopnosti železničních přeprav. V Institutu ekonomiky a financí MIIT představili vědečtí pracovníci katedry "Ekonomika a řízení v dopravě" návrhy na hodnocení efektivnosti dopravních technologií vycházejících ze zásad marketingu, dopravní logistiky a z výzkumů trhu a umožňujících stimulovat objem poptávky po železniční dopravě. K takovým technologiím patří intermodální doprava, která racionálně spojuje výhody všech účastníků technologického cyklu přeprav systémem "od domu k domu". Pro realizaci komplexní metodiky hodnocení inovačních projektových řešení vědečtí pracovníci MIIT vypracovali informační bázi a programově-metodické zabezpečování výpočtů. Současně se objevila možnost provést analýzu řady organizačně právních forem uskutečňování intermodálních a multimodálních technologií a mezinárodních vztahů. V oblasti zlepšování finančně-ekonomického mechanizmu práce železnic konference zdůraznila, že v nejbližší době je třeba uskutečnit tvorbu jednotného systému plateb MPS Ruska a zejména vytvoření systému spolupráce se sítí poboček na jednotlivých železnicích. Základní odvětvovou bankou se stala Transkreditbank (Moskva), přičemž členy Asociace dopravních bank se stalo v současnosti přibližně 30 úvěrově-finančních organizací. O významu zlepšování finančních toků v oblasti železniční dopravy hovoří skutečnost, že každoroční obrat peněžních prostředků v tomto odvětví převyšuje 110 miliard rublů. Jedním z nejdůležitějších úkolů státního řízení v oblasti dopravy je vytvoření vědecky zdůvodněných tarifů, které budou odrážet reálné náklady odvětví a budou brát v úvahu požadavky na dopravu nákladů a cestujících v budoucnu, zdůraznili účastníci konference, pak bude možné zavádět tarify odlišené nejen podle druhů nákladů, kategorií vlaků a typů železničních vozů, ale i podle cílů přeprav. Na konferenci bylo dále zdůrazněno, že je nutné uskutečňovat přísné kontroly účelnosti, především v oblasti palivoenergetického komplexu, který má zásadní vliv na úroveň dopravních tarifů. Je třeba dále zlepšovat legislativní základ, který upravuje vztahy železnic s federální mocí a subjekty federace podle původu vzájemných rozpočtů a zdaňování a úrovně i obsahu sociální infrastruktury. Na konferenci byla věnována velká pozornost přípravě kvalifikovaných kádrů v současném systému vzdělávání. Byla zdůrazněna naprostá nutnost zvyšování kvality přípravy odborníků, zlepšování mezd za práci, těsnější spolupráce vzdělávacích institucí odvětví s pracovníky praxe. V této souvislosti konference doporučila MPS Ruska a železnicím zahrnout do kolektivu hlavních tvůrců řešení problematiky "Marketing, ekonomika a finance" i vědecké konzultanty pro vypracovávání podnikových informačních systémů z řad vysoce kvalifikovaných profesorů a učitelů odvětvových vysokých škol. Současně s tím bylo vysokým školám navrženo aktivizovat vědecký výzkum a tvorbu informatiky pro oblasti finančně-ekonomických procesů na úrovni železnic, vnitropodnikového plánování a marketingu, řízení nákladů a finančních toků. Bylo doporučeno zvýšit úroveň přípravy odborníků v oblasti informatizace ekonomiky a financí, marketingu a řízení v dopravě a zahraničně-ekonomické činnosti dopravních podniků. Je třeba připomenout, že na konferenci vystoupili i pracovníci z praxe, mladí odborníci a aspiranti s novými myšlenkami a přístupy k řešení současných problémů 4

5 ekonomiky a řízení v železniční dopravě. Řešení jimi postavených úkolů bude napomáhat rozvoji železniční dopravy a rychlejšímu růstu ekonomiky země. Návrhy účastníků konference na strukturální reformu řízení vedou k tomu, že vytvoření operátorských společností (vlastníků nákladních vozů, společností pro osobní dopravu a ředitelství pro obsluhu cestujících) bude vyžadovat velmi důležitý a všestranný základ. Přitom bude třeba experimentálních prověrek, sjednocení již existujících zkušeností fungování analogických společností na železnici (například pokud jde o obsluhu chladírenského vozového parku) a rovněž i praxe jiných druhů doprav. Zde je důležité vzít v úvahu vznikající negativní momenty spojené se zvýšením oběhu prázdných vozů, národními přepravami, růstem vlastních nákladů a tarifů a se snižováním bezpečnosti provozu. Současně lze zvýšit počet organizací podle jednotlivých specializovaných železničních vozů a rovněž v oblasti příměstské dopravy s vlastním financováním od místních orgánů řízení. Je třeba rovněž uvážit, že železniční doprava v Rusku má velký strategický a obranný význam a její efektivnost zabezpečuje centrální řízení prostřednictvím jednotného výrobně-hospodářského komplexu, což odpovídá zákonu "O federální železniční dopravě". Další blok doporučení konference se vztahoval k problematice zlepšování cenové politiky, vzájemných vztahů s uživateli dopravy, rozvoje plánování a marketingu a zvyšování kvality dopravní obsluhy zákazníků. V těchto otázkách již železnice získaly za několik uplynulých let reforem značné zkušenosti. Vytvoření systému dopravní obsluhy firem vedlo k rozšíření trhu a vzájemného působení s majiteli nákladů a dopravně-přepravními organizacemi. Odesilatelé nákladů oceňují systém stimulace poptávky po dopravě, zavádění různých slev k tarifům a režijních jízd. Velkou odezvu mají meziodvětvové dohody v oblasti tarifů mezi MPS a železnicemi s hornictvím, hutnictvím a energetikou a rovněž i s místními orgány řízení a jinými orgány. Současně bylo zdůrazňováno, že tarifní politika MPS vyžaduje značné zlepšení. Je třeba v nejbližší době dokončit tvorbu předpisu 10-01, pomocí něhož lze dosáhnout tržnějších podmínek, posílit stimulující úlohu tarifů a jejich pružnost při současném zabezpečení rentability práce odvětví. Je třeba poskytnout drahám více práv v oblasti tvorby tarifů a při uskutečňování rozhodující cenové politiky v konkurenčních segmentech dopravního trhu. Bylo doporučeno aktivizovat marketingové výzkumy železnic, postavit je na pravidelný základ, zrychlit vytvoření informačního komplexu "Marketing", zlepšit strukturu, funkce a zlepšit systém kádrů pro oblast dopravní obsluhy podniků, zejména v místech, kde se bezprostředně tvoří toky nákladů. Účastníci konference doporučili, aby vědečtí pracovníci a odborníci VNIIŽT, MIIT a dalších organizací uskutečnili v letech vědecko-výzkumné práce v oblasti zvyšování efektivnosti a optimalizace dopravních a přepravních služeb. Kromě toho uplynulá léta reforem ukázala účelnost tvorby plánování nákladní dopravy na novém základě. Zde je nutné zavést do řízení systému logistiku, která umožní vytvořit řetězec "výroba-rozdělovánídoprava-spotřeba", monitorovat a optimalizovat spojení "prostředník-doprava-příjemce". V rámci doporučení konference byla připomenuta nutnost dokončit proces modernizace a automatizace marketingových výzkumů v oblasti železniční dopravy. Na tomto základě bylo doporučeno aktivizovat práci tvorby komplexu marketingových opatření v oblasti rozvoje metodiky stimulace poptávky po dopravě, zlepšování tvorby zvláštních tarifů a zvláštních opatření umožňujících získat podíl na nákladní dopravě od konkurenčních druhů doprav, zlepšit reklamní činnost atd. Nová hospodářská strategie rozvoje železnic musí zahrnovat shromážděné zkušenosti snižování a optimalizace provozních nákladů, normativního plánování a normování spotřeby dopravních podniků, stimulaci hospodárného využívání zdrojů. Těmto otázkám věnovali účastníci zvláštní pozornost. Účastníci konference doporučili vytvořit integrovaný automatizovaný systém monitorování hospodářských ukazatelů práce železnice. MIITu bylo navrženo připravit metodiku doporučení v oblasti strategického plánování práce železniční 5

6 dopravy a vytvořit komplexní automatizovaný systém řízení výsledků činností železnic. Spolu s tím byly na zasedání sekce ekonomiky, řízení a informatiky navrženy konkrétní algoritmy plánování odvětví, hospodářských ukazatelů řízení práce lokomotivního pakru a lokomotivních čet, povinně nárokové práce, modelu hospodaření se železničními vozy a kontejnery v systému DISPARK, práce jednotlivých automatizovaných dispečerských center řízení (EDCU) procesu přeprav aj. Co nejrychlejší zavedení těchto technologií umožní zásadně změnit celkový charakter železničního systému, zvýšit jeho efektivnost a atraktivnost pro uživatele. Pramen: Železnodorožnyj transport 8/2000 Překlad: Petr Zitko Korektura: ODIS 6

Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví

Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví Alexandr Mišparin, CSc., náměstek ministra dopravy Ruské federace, Federální železniční doprava země je jedním z klíčových odvětví

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Victor Šemanajev a Boris Lukov Legislativa, která je v současné době navrhována, odloučí společnost Ruské železnice od Ministerstva železniční dopravy,

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více