JAZYK III. (Tvoření tázacích vět)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK III. (Tvoření tázacích vět)"

Transkript

1 POZNÁVÁME ČESKÝ JAZYK III. (Tvoření tázacích vět) ZNAKOVÝ Anna Hronová Znakový jazyk (ZJ) je od jazyka mluveného odlišný svou existencí, fungováním i strukturním uspořádáním. Jiných jazykových prostředků se tedy využívá při kladeni otázek. Otázka Většina jazyků na světě odlišuje dva různé typy otázek. Podle toho, na co se ptáme, rozlišujeme otázky: doplňovací a zjišťovací. Zatímco otázkou zjišťovací se lze ptát obecně (s elementární odpovědí Ano, Ne), tj. se zřetelem především k predikátu, otázkou doplňovací se ptáme specificky (s elementární odpovědí na slova typu Kdo? Co? Kde?Kdy? Který? apod.) (Čermák 1997, s. 211) a doplňujeme si neúplnou znalost věci či informaci o světě. Pro přímé vyjadřování komunikační funkce otázky je v jazyce ustálená tázací (interogativní) forma. Otázky v mluvených jazycích V mluvených jazycích se otázky doplňovací obvykle liší od otázek zjišťovacích jiným pořádkem slov ve větě, tázacími zájmeny či příslovci a intonací. Oba typy otázek je možné ještě dále funkčně členit a specifikovat. Funkční diferenciace je založena v podstatě na dvou kritériích: a) na tom, komu je otázka určena, b) na tom, zda v ní dominuje záměr mluvčího dosáhnout odpovědi" (Grepl; Karlík 1986, s. 64). Podle toho, komu je otázka určena, rozlišujeme otázky deliberativní (rozvažovací) a nedeliberativní. Deliberativní jsou takové otázky, které mluvčí klade zároveň sám sobě nebo jen sám sobě. Takové otázky jsou výrazem nejistoty, pochybnosti mluvčího. (Mluví pravdu? Nešlo ve skutečnosti o něco jiného? Kdo to sem položil?) Specifický typ deliberativních otázek představují otázky, jimiž mluvčí dává najevo svou nerozhodnost (váhání, rozvažování). (Mám ho požádat o pomoc? Komu se s tím svěřit?) Nedeliberativní jsou takové otázky, jimiž se mluvčí obrací k někomu jinému, a to bez ohledu na to, zda v nich dominuje záměr dosáhnout odpovědi, nebo ne. Podle toho, dominuje-li v otázce záměr mluvčího dosáhnout odpovědi, nebo ne, se otázky dělí na pravé a nepravé. Pravé otázky usilují o odpověď. Nepravé jsou spíše konstatováním skutečnosti, která je pro mluvčího neočekávaná, překvapující. Nepravé otázky se člení na podivové a tzv. řečnické. Podivovými 113

2 otázkami vyjadřujeme svůj podiv nad něčím, co jsme neočekávali. (Ty už zas máš hlad? nebo Vy jste ještě neodešel?) Řečnické otázky mají nejčastěji komunikační funkci námitky, odmítnutí nebo výtky. (Například otázka typu Já že jsem to povídal? vlastně znamená Nepovídal jsem to!) Otázky ve znakových jazycích Mnohé výzkumy (Kýle; Wollová 1993, Vogt-Svendsenová 1990 aj.) provedené ve znakových jazycích se zabývají jazykovými prostředky, které využívají neslyšící mluvčí (rozuměj uživatelé znakového jazyka)\ tj. znakového jazyka pro vyjádření výpovědí s funkcí otázky. Mezi tyto prostředky patří: nemanuální složka znakového jazyka a výskyt a umístění tázacích výrazů (zájmen, příslovcí). Obvykle jsou výzkumy tohoto typu velmi náročné na sběr materiálu. Výzkumníci vycházejí z nahraných videozáznamů spontánní komunikace neslyšících, materiál dále analyzují a postupně v něm identifikují příslušný typ otázek. Tato výzkumná metoda je pravděpodobně jedině možná, a to především proto, že znakovýjazyk je jazykem situačním"-discourse Oriented Language - tj. má těsnou vazbu ke kontextu (Lillo-Martin 1987, s. 90). Funkce nemanuálních prostředků Při výzkumu struktury otázek se lingvisté (např. Vogt-Svendsenová 1987) též zabývali nemanuální složkou znakového jazyka. Šlo především o určení, zda je nemanuální složka znakového jazyka nositelem gramatických funkcí, nebo zda je jen neverbálním - parajazykovým prostředkem (v rámci mluvených jazyků srovnatelným s intonací, melodií hlasu). Tak jako intonaci u mluvených jazyků pozorujeme současně s artikulací jednotlivých slov, nemanuální rysy znakového jazyka sledujeme po celou dobu trvání otázky. Roli intonace mluvených jazyků zastupují v jazycích znakových výrazné mimické rysy obličeje - Nonmanual Question Marking, které jsou typické pro vyjádření otázky (The encyclopedia of language and linguistics. 1990, s. 3906). Specifický výraz obličeje vzniká simultánně s artikulací jednotlivých znaků. Je jedním z výrazných distinktivních rysů při rozlišování vět oznamovacích (deklarativních) od tázacích (interogativních) (Kýle; Wollová 1993, s. 161). Prostředky tvořeni otázek ve znakových jazycích Charakteristické rysy jednotlivých typů otázek uvádí publikace The encyclopedia of language and linguistics: Obočí: Výrazným nemanuálním prostředkem je v otázkách zjišťovacích nápadné zvednutí obočí (raised eyebrows) mluvčího. Také otázky doplňovací charakterizují nápadné mimické pohyby v horní části obličeje (u očí a na čele). V tomto případě jde o svraštění obočí (furrowed eyebrows). Avšak takové rozdělení (jak autoři dále uvádějí) nelze považovat za absolutně platné. Například klade-li mluvčí doplňo-

3 vací otázku proto, aby si již získanou informaci znovu ověřil, pozorujeme namísto svraštění obočí jeho zvednutí. Toto zjištění vedlo k závěru, že pohyb obočí není nositelem funkce gramatické, nýbrž pragmatické (upozorňuje adresáta, že jde o otázku a že mluvčí očekává odpověď). Oční kontakt: Kromě nápadného pohybu obočí se při stavbě tázacích vět uplatňuje i oční kontakt. Přítomností a funkčností očního kontaktu v otázkách norského znakového jazyka se velmi podrobně zabývala Mařit Vogt-Svendsenová (1987). Vycházela z předpokladu, že oční kontakt (pohled mluvčího zacílený na partnera komunikace) je přítomen u všech druhů otázek. Poté, co analyzovala videozáznam vyprávění (určeného širšímu publiku neslyšících) dvanácti dospělých rodilých mluvčích znakového jazyka, ale zjistila, že plný" (nepřerušovaný) oční kontakt se objevuje pouze u patnácti z celkového počtu čtyřiceti otázek. Všechny získané otázky dále rozdělila podle čtyř různých typů: 2 1. Otázky zjišťovací nebo doplňovací (questions) - v tomto případě se plný" oční kontakt objevuje u všech respondentů. Určující je zde komunikační záměr mluvčího získat od adresáta informaci. 2. Reprodukované otázky (reported questions) - zde se oční kontakt neobjevil u žádného z mluvčích, neboť jde o citaci otázky formou přímé řeči a mluvčí od adresáta neočekává odpověď. (Např. Zeptala se ho, zda má jit k lékaři s nim.) 3. Reprodukované podivové otázky (reported wonderments) - mluvčí od adresáta neočekává odpověď, spíše konstatuje skutečnost, která je pro něj neočekávaná, překvapující. Touto otázkou může též zpravovat adresáta o svém způsobu uvažování v určité situaci, o níž vypráví (např. Nemohli jsme ho najit, nikde nebyl! Ale co teď dělat?). V tomto případě se u dvanácti respondentů oční kontakt neobjevil vůbec, u tří pouze přerušovaně, plný" oční kontakt se objevil u čtyř mluvčích. 4. Tázací věta s komunikační funkcí výzvy (rhetorical questions) - její funkcí je pouze upoutat pozornost adresáta. Mluvčí v tomto případě opět nevyžaduje odpověď, proto se svým komunikačním partnerem nenavazuje žádný oční kontakt. Vogt-Svendsenová se na základě svého výzkumu domnívá, že oční kontakt není volným (nahodilým) prostředkem norského znakového jazyka. Je především prostředkem pro vyjádření (strukturního) typu věty a může být považován za prostředek gramatický. Další funkce nemanuálních prostředků Nemanuální složka ZJ plní i funkci pragmatickou (mluvčí zvednutím nebo svraštěním obočí upozorňuje adresáta, že očekává odpověď na položenou otázku), funkci regulační (která signalizuje počátek a konec hovoru) a referenční (pomocí 115

4 této funkce mluvčí určuje a lokalizuje referenta). Kýle a Wollová (1993, s. 160) se zmiňují o množství nezávazných manuálních značek" (optional manual markers), kterých neslyšící mluvčí používají ve spojení s nemanuální složkou znakového jazyka a odlišují jimi otázky od vět oznamovacích. (Velkým problémem však je, že se tyto značky" vyskytují i tam, kde se 0 otázku v žádném případě nejedná.) Mezi takové značky" autoři počítají tyto aktivity mluvčího: 1. mluvčí rozhodí rukama (prsty směřují od těla a dlaň nahoru, zápěstí je posazené výše než prsty), 2. mluvčí přímo ukáže na adresáta, 3. mluvčí prodlouží trvání posledního artikulovaného znaku nebo trvání výrazu obličej e(prolongingfacialexpression), 4. mluvčí zdvihne ukazováček (dlaň směřuje směrem od těla, bez pohybu nebo s pohybem ze strany na stranu). Některé distinktivní rysy nalezneme 1 v celkovém postoji těla mluvčího. U otázky typu Ano/Ne (tj. zjišťovací) mluvčí stojí tak, aby byl nakloněný rameny i hlavou směrem dopředu a bradu nepatrně zdvihne nahoru, aby měl obličej ve vertikální poloze. Jedná-li se o otázku doplňovací, mluvčí nahrbí svá ramena směrem dopředu (Kýle; Wollová 1993, s. 161). Jiní autoři (Dubuisson; Miller; Pinsonneault 1994, s. 90) uvádějí, že vždy před položením otázky doplňovací vychýlí mluvčí hlavu o nepatrný kousek dozadu. Tázací výrazy v otázkách Český jazyk (stejně jako anglický a mnoho dalších mluvených jazyků) tvoří doplňovací otázky pomocí tázacích slov (zájmen a příslovcí). Také v lexikální zásobě znakového jazyka máme k dispozici řadu znaků, které plní funkci tázacích výrazů. Kýle a Wollová (1993, s. 153) tvrdí, že v britském znakovém jazyce si jsou tázací výrazy (zájmena a příslovce) podobné tvarem ruky i pohybem. Tázací výrazy (resp. znaky) jsou při výstavbě doplňovacích otázek velmi důležité, avšak použijeme-li je bez odpovídajících prostředků nemanuálních, adresát stěží otázce porozumí. Podrobný výzkum o výskytu a pozici tázacích slov v doplňovacích otázkách quebeckého znakového jazyka (dále SLQ) provedli Dubuisson, Millera Pinsonneault (1994). Svůj výzkum založili na excerpci 35 hodin videozáznamu konverzace neslyšících informantů. Z celkového množství nashromážděného materiálu vyexcerpovali 100 otázek, které obsahovaly tázací zájmena a příslovce. Tázací výrazy zahrnuté do výzkumného korpusu byly: KDO? CO? KDE? JAK? PROČ? Velkým problémem bylo oddělit jednotlivé výpovědi mluvčích a oddělit přesně začátek a konec otázky. V tomto směru lingvistům pomohly některé prostředky nemanuální složky znakového jazyka, které začátek doplňovací otázky signalizují (viz výše). 116

5 Tázací zájmena či příslovce se objevila ve všech těchto následujících pozicích: - na začátku otázky - indexj WHO PRESIDENT ( Řekni mi, kdo jc president?") - na konci otázky - PRESIDENT WHO index 2 ( Řekni mi, kdo je president?") (Indexy - podle autorů zastupuje označení pro citoslovce s významem Řekni mi...". Mluvčí poukáže tvarem ruky )"' na adresáta. Takto ho upozorní, že se bude tázat, že čeká na odpovčď. Index, neplní žádné syntaktické funkce ve včtč, a není proto považován za komponent, který by výpovéd' zahájil, nebo ukončil.) - zhruba uprostřed - SPEAK WHAT NEXT ( O čem budeme mluvit potom?") - na začátku i na konci - HOW PROVE HOW (tzv. echo") (Jak se to může zlepšit?') U 34 respondentů se tázací znaky objevily na začátku, u 30 respondentů na konci otázky, u 9 zhruba uprostřed (takové umístění tázacích výrazů v SLQ je velmi řídké, výzkumníci dále o této pozici neuvažovali). Celkem 27 respondentů umístilo tázací zájmena jak na začátek, tak na konec otázky. Lingvisté, kteří prováděli výzkumy v této oblasti v USA, Holandsku, Anglii a Francii, vykazují velmi podobné výsledky. Pět ze šesti výzkumných projektů amerického ZJ potvrdilo umístění tázacích znaků na začátku a na konci věty i tzv. echo", tedy opakování stejného tázacího slova ve větě. S podobnými výsledky se setkáme u výzkumů britských i holandských. Situaci, ve které se tázací výrazy vyskytuji na začátku věty, nepotvrdili pouze francouzští lingvisté. 4 Obecně však lze říci: Tázací výrazy (zájmena a příslovce) se mohou vyskytovat v různých pozicích ve větě, dokonce mohou být v jedné otázce několikrát opakovány. Opakováním tázacího zájmena a příslovce v jediné větné konstrukci mluvčí pravděpodobně dosahuje větší míry explicitnosti. Podle jakých pravidel se řídí mluvčí při umístění tázacích výrazů na začátku nebo na konci výpovědi, není zatím z dosavadních výzkumů příliš jasné. Tabulka na str. 119 podává podrobnou analýzu výskytu jednotlivých tázacích výrazů a jejich pozic ve výpovědi mluvčich. Například tázací znaky WHO, WHY, HOW se vyskytují převážně na začátku věty. Bylo-li zájmeno WHO umístěné na začátku věty, lingvisté se domnívali, že stojí v pozici subjektu, jestliže stálo na 117

6 konci věty, prijímalo funkci objektu. V první etapě svého výzkumu se tedy lingvisté domnívali, že gramatické významy jsou určeny posloupností (pořádkem) znaků ve větě. Takové způsoby vytváření gramatických významů známe z neflexivních jazyků (např. jazyka anglického): Who is Pierre hiring? - Koho si Picrrc najímá? V tomto připadč stojí Picrrc v pozici subjektu, v následujícím příkladč (umístčním na konci výpovčdi) signalizuje funkci objektu. Who is hiring Pierre? - Kdo si najímá Picrra? Další výzkumy však potvrdily nesprávnost této domněnky. Informanti byli tázáni, zda se mění význam věty změnou pořádku (posloupnosti) znaků v těchto tázacích větách: Cl, WHO HIRE - varianta A (videozáznam) ( Kdo si ho najal?") HIRE WHO varianta B (vytvořená výzkumníky) ( Kdo si ho najal?") Všichni dotázaní respondenti odpověděli, že význam zůstává nezměněný, variantu A však považují za přirozenější. Podrobné analýzy výpovědí A a B potvrdily předpokládanou domněnku: kdyby došlo ke změně pořádku (posloupnosti) znaků v případě A, výpověď mluvčího by působila neekonomicky". Klasifikátorový tvar ruky (Cl,), který je posledním artikulovaným znakem před otázkou, je podobný tvaru ruky znaku WHO (tzn. oba dva znaky jsou artikulovány dvouručně, tvar a orientace dlaně u nedominantní ruky jsou shodné a pohyb druhého znaku začíná v místě, kde končí artikulace znaku prvního). Tedy změna jednoho tvaru ruky do tvaru druhého (Cl, - WHO) vyžadovala minimální fonologickou změnu. V případě, že pro tázací zájmeno v doplňovací otázce existuje více pozic, mluvčí se nakonec vždy řídí artikulací následujícího znaku. Tento výběr zajišťuje plynulý přechod z jednoho znaku do druhého. Ve výpovědích neslyšících mluvčích se uplatňují tendence dávat přednost souvislému, plynulému pohybu v jediném směru. (Podle těchto kritérií hodnotí gramatickou správnost tázacích vět sami neslyšící.) Závěrem autoři konstatují, že existují tri pozice tázacího zájmena či příslovce v tázací větě. Pakliže se nejedná o větnou konstrukci echa" a otázka se nevyskytuje v řetězci výpovědí mluvčího (je izolovaná), tázací výraz může mluvčí umístit do všech tri výše zmíněných pozic. Tedy znakosled doplňovacích otázek podléhá spíše pravidlům fenologickým než syntaktickým. 118

7 Výčet jednotlivých tázacích zájmen a jejich pozic (podle Dubuisson; Miller; Pinsonneault 1994, s. 89) znaky na začátku na konci uprostřed echo" KDO CO KDE JAK PROČ Tázací výrazy v českém znakovém jazyce V českém znakovém jazyce existuje řada znaků, které v doplňovacích otázkách plní funkci tázacích výrazů. Jsou to: KDO, CO, KDE, KAM, KDY, KOLIK, JAKÝ. Tázací zájmena (KDO, CO, JAKÝ) jsou na rozdíl od českých tázacích výrazů neflektivní (neskloňuj! se). To znamená, že tyto znaky nepodléhají žádným tvarovým obměnám, které je možné sledovat například u jednoho typu sloves českého znakového jazyka. Tázací zájmena KDO, CO Modifikaci tvaru zájmena jsme zaznamenali pouze v jediném případě. V některých typech doplňovacích otázek se u našich respondentů vyskytl znak artikulovaný tvarem ruky B^ s krouživým pohybem směrem doleva. Pravděpodobně se jedná o alternativní variantu tvaru znaku, kterou mluvčí používá pro vyjádření 6. pádu základní (invariantní) podoby tvaru ruky CO: KNIHA B, TY ČÍST (O čem jc ta kniha, kterou čteš?) TY VYPRÁVÍŠ B, (O čem vyprávíš?) nebo můžeme ukázat: TY VYPRÁVÍŠ CO FILM CO (znak pro vyjádření minulosti) ÍO čem byl ten film?) Tento znak se také často objevuje u uživatelů znakované češtiny, kteří jej používají pro vyjádření českých tázacích zájmen KOHO, KOMU, Čí bez jakéhokoli významového rozlišení (např. Koho půjdeš navštívit? / Koho jsi tam viděl?). 119

8 Chce-li však rodilý mluvčí znakového jazyka formulovat otázky, jako například Koho isi tam viděl? Komu se to líbilo? nebo Koho půjdeš navštívit?, použije tázacího zájmena KDO: TAM TY VIDĚT KDO + (znak pro vyjádřeni- přítomnosti - osoby / přcdmčtu) KDO LÍBIT KDO Ve větách Na koho ses usmál? a O koho se staral v nemocnici? přidávají mluvčí znakového jazyka za tázací zájmeno KDO znak ve tvaru y. Je to výraz, který se vztahuje k individuálnímu (konkrétnímu nebo abstraktnímu) objektu ve výpovědi mluvčího. Znak je artikulovaný vždy tak, aby dlaní a pohybem směřoval k danému objektu (referentu). SMÁT KDO NEMOCNICE KDO STARAT Někteří mluvčí znakového jazyka uvádějí, že je možné užít znak B, také ve významu přivlastňovacím (v pozici tázacích zájmen Čí, KOHO ve větách: Čije to taška? Koho je ten kabát?), ale také ve významu O tom jsi nevyprávěl. Tázací zájmeno JAKÝ Také tázací zájmeno JAKÝ je mluvčími českého znakového jazyka používáno, bývá však často alternováno zájmenem CO: DNESKA POČASÍ DOBRÝ ŠPATNÝ CO DNESKA POČASÍ DOBRÝ ŠPATNÝ JAKÝ (Jaks je dneska počasí?) Respondenti hodnotili oba dva typy otázek za správně utvořené. Alternace zájmen JAKÝ a CO jsou pravděpodobně libovolné a jejich použití není vázáno k určitým pravidlům. TY DNESKA POHÁDKA CO VYPRÁVĚT (Mou pohádku dnes budeš vyprávčt?) UDĚLAT JAKÝ DŮVOD (Zjskšhfi důvodu jsi to udélal?) Dotazuje-li se však mluvčí na určité místo, nahradí tázací zájmeno JAKÝ tázacím příslovcem KDE: MÍSTO KDE DOBŘE VIDĚT (Z iakého místa nejlépe uvidíme?) 120

9 Znak pro tázací výraz KTERÝ v českém znakovém jazyce nenalezneme. Českým větám S kterým mužem si nejlépe rozumíš? Od kterého stolu odešla? nebo Která pohádka se ti líbila nejvíce?, odpovídá struktura s tázacími výrazy KDO, KDE, CO: KDO MUŽ (index, TY) NEJVÍC ROZUMĚT (index, TY) ODEJÍT KDE STŮL TY BÝT (mmu ý CO NEJVÍC LÍBIT POHÁDKA SEDĚT Zdá se, že umístění tázacích výrazů ve výpovědích s funkcí otázky v českém znakovém jazyce podléhá podobným pravidlům, které předkládají autoři Dubuisson, Miller a Pinsonneault (viz výše). Analýza našeho materiálu 5 potvrdila čtyři vyhovující pozice tázacích výrazů v českém znakovém jazyce: 1. na začátku - KDO SPOLU SPOKOJENÝ- (S kvm isi byl spokojený?) 2. na konci - BÁT CO (Č h2 se bojíš?) 3. výraz umístěný zhruba uprostřed výpovědi - TY UDĚLAT JAKÝ DŮVOD (Z jakého důvodu jsi to udělal?) 4. na začátku i na konci (tzv. echo") - KDO LÍBIT + (znak pro vyjádření minulosti) KDO (Komu se lo líbilo?) spondentů, české ekvivalenty znaků čes- kého znakového jazyka ponecháváme v J e J' ch slovníkové podobě.) (Získaný materiál přepisujeme tak, abychom důsledně zachovali pořádek znaků, který se objevuje ve výpovědích našich re- KDO CO JAK Y Znak KDO artikulujeme tvarem ruky v neutrálním prostoru před tčlem, dlaň je stále orientovaná smírem od tčla, celou rukou pohybujeme nčkolikrát ze strany na stranu. Znak CO artikulujeme tvarem ruky v neutrálním prostoru před tčlem, dlaň je stále orientovaná smčrem nahoru, celou rukou pohybujeme nčkolikrát ze strany na stranu. Znak JAKÝ artikulujeme tvarem ruky na bradč, prostředníček se opakovanč dotýká brady, opakovanč pohybujeme zápčstím tak, aby dlaň smčřovala k tčlu, potom smčrem doprava.

10 Shrnutí Tázací věty znakového jazyka zahrnují jazykové komponenty, které jsou svou povahou odlišné od prostředků užívaných v mluvenýchjazycích. Prostředky nemanuální složky znakového jazyka tvoří nutnou část každé tázací výpovědi; bez nich by výpověď byla agramatická a stěží srozumitelná. Nemanuální komponenty odlišují oznamovací výpověď od výpovědi tázací, další distinktivní rysy nemanuální složky pak signalizují, zda se jedná o otázky zjišťovací či doplňovací. Český znakový jazyk přitom nekopíruje slovosled českých tázacích vět, tázací výpovědi se v něm nevytvářejí nahrazováním českých slov významovými ekvivalenty znakového jazyka. Poznámky: 1 Termínem mluvčí označujeme osobu užívající buď mluvený, nebo znakový jazyk. Spíše než termín produktov, znakujici aj. volíme v naší práci běžně používaný a vžitý termín mluvčí (přestože se jedná o jiný způsob produkce jazyka) také tehdy, máme-li na mysli uživatele jazyka znakového. 2 V tomto případě se řídíme terminologickým aparátem Grepla a Karlíka. Terminologii, kterou zvolila pro jednotlivé typy tázacích vět Vogt- -Svendsenová, uvádíme v závorkách Vztyčený ukazovák, ostatní prsty sevřené v pěst. 4 5 Podrobněji viz Dubuisson; Miller; Pinsonneault (1994, s. 89). Tato první sonda se opírá o materiál získaný elicitační metodou tří neslyšících respondentů - má sloužit prvnímu vhledu do problematiky tvoření otázek v českém znakovém jazyce. Projev respondentů nebyl zachycen na videokameru. Nebylo proto možné uvedené příklady v textu doplnit zápisem nemanuálních komponentů produkovaných souběžně se znaky. Literatura: ASHER, E. R. (Ed.) The encyclopedia of language and linguistics. 1990, s ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha : Pražská imaginace, DUBUISSON, C.; MILLER, C.; PIN- SONNEAULT, D. Question sign position in LSQ. In AHLGREN, I.; BERGMAN, B ; BRENNAN, M. (Eds.) Perspectives on sign language structure. England: University of Durham, 1994, s GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha : Univerzita Karlova, 1997, s. 7. JIRÁK, J.; NEKVAPIL, J.; ŠOLTYS, O. Jazyk ve společenském kontextu. Praha : Karolinum, 1996, s. 33.

11 Kolektiv autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha : Lidové noviny, KÝLE, J.; WOLLOVÁ, B. Sign morfology and syntax: the grammar of BSL. In Sign Language : The Study of Deaf People and Their Language. Cambridge : 1993, s LILLO-MARTIN, D. Studies of American sign language syntax and the principles and parameters of universal grammar In SLR 1987 Paper s from the fourth international symposium of sign language research Signum-Press Hamburg : 1990, s VOGT-SVENDSEN, M. Eye Contact in Questions of Norwegian Sign Language. In SLR 1987 Papers from the fourth of international Symposium on sign language research. Signum- Press Hamburg : 1990, s

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK II. (Slovesa a jejich typy)

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK II. (Slovesa a jejich typy) POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK II. (Slovesa a jejich typy) Alena Macurová - Petra Bímová Ještě k jinakosti Východiskem našich úvah (srov. také Macurová 2001a) je respekt k českému znakovému jazyku jako

Více

JAZYK Poznámky k vyjadřování

JAZYK Poznámky k vyjadřování POZNÁVÁME ČESKÝ JAZYK ZNAKOVÝ Poznámky k vyjadřování mnohosti Alena Macurová, Jana Petříčková Anotace: Článek informuje o základních prostředcích vyjadřováni mnohosti v českém znakovém jazyce. Prostředky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav českého jazyka a teorie komunikace Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU diplomová práce studijní obor: český jazyk a literatura vedoucí práce: doc.

Více

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav českého jazyka Zuzana Pulcová Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících Bakalářská práce Jitka Václavíková SignWriting Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Lenka

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé ODKAZ 19 Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé Spis vychází z řady konkrétních zjištění týkajících se školské komunikace, opřených o analýzu videonahrávek a zvukových

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Tab. 1: Sociologické údaje o zkoumaném vzorku neslyšících studentů. Ročník Pohlaví Průmčmý vík Rodiče Preferovaná komunikace

Tab. 1: Sociologické údaje o zkoumaném vzorku neslyšících studentů. Ročník Pohlaví Průmčmý vík Rodiče Preferovaná komunikace SLOVESO V PSANÉ NESLYŠÍCÍ MLÁDEŽE ČEŠTINĚ Markéta Zýková Málokdo si asi dovede představit, jak náročné je vyučovat neslyšící češtině, zvláště pokud přihlédneme k tomu, že neni k dispozici žádná vhodná

Více

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Bc. et Bc. Petra Vidnerová II. ročník navazující kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních*

K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních* K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních* JIŘÍ HOMOLÁČ KAMILA MRÁZKOVÁ On the stylistic classification of linguistic (particularly lexical) items ABSTRACT: The aim of the article

Více

Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ

Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA

Více

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM Písemná práce Autor: Vedoucí práce: Jana Burdová PhDr. Eleonora Smékalová, PhD. Olomouc 2007 Prohlašuji,

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru. Analyza komunikačního procesu a textu. Edice Qfwfq

Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru. Analyza komunikačního procesu a textu. Edice Qfwfq Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru Analyza komunikačního procesu a textu Edice Qfwfq 2 Jan Kořenský Jana Hoffmannová Olga Müllerová Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia

Více

Specifika komunikace osob se zdravotním postižením

Specifika komunikace osob se zdravotním postižením Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Specifika komunikace osob se zdravotním postižením kolektiv autorů Olomouc 2008 Oponenti: Mgr. Dita Finková, Ph.D. Mgr. Kateřina Stejskalová Kolektiv

Více

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK EDITACE A KOEDITACE TEXTU NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K JAZYKOVÉ STRÁNCE ODBORNÉHO TEXTU OBSAHOVĚ-LOGICKÉ VZTAHY TEXT A JEHO SOUDRŽNOST POJMOVOST, DEFINOVÁNÍ, INTERTEXTOVOST ANATOMIE VÝKLADOVÉ (KOMPILAČNÍ)

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A PROČ JE UŽITEČNÉ SE JÍ ZABÝVAT

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A PROČ JE UŽITEČNÉ SE JÍ ZABÝVAT Kapitola 2 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A PROČ JE UŽITEČNÉ SE JÍ ZABÝVAT CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE V této kapitole se zaměříme na definování neverbální komunikace. Řekneme si, jaké disciplíny ji studují, a také

Více

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala

Fakulta informatiky Masarykovy university. (pracovní verze) Karel Pala Fakulta informatiky Masarykovy university Počítačové zpracování přirozeného jazyka (pracovní verze) Karel Pala Brno, září 2000 Obsah 1 Předmluva 4 2 Úvod 7 2.1 Roviny analýzy jazyka......................

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLIII - 2006 č. 3 a 4 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLII (2006), číslo 3 a 4 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA DIPLOMOVÁ PRÁCE Strejcová Petra český jazyk německý jazyk SŠ léta studia

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více