JAZYK III. (Tvoření tázacích vět)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK III. (Tvoření tázacích vět)"

Transkript

1 POZNÁVÁME ČESKÝ JAZYK III. (Tvoření tázacích vět) ZNAKOVÝ Anna Hronová Znakový jazyk (ZJ) je od jazyka mluveného odlišný svou existencí, fungováním i strukturním uspořádáním. Jiných jazykových prostředků se tedy využívá při kladeni otázek. Otázka Většina jazyků na světě odlišuje dva různé typy otázek. Podle toho, na co se ptáme, rozlišujeme otázky: doplňovací a zjišťovací. Zatímco otázkou zjišťovací se lze ptát obecně (s elementární odpovědí Ano, Ne), tj. se zřetelem především k predikátu, otázkou doplňovací se ptáme specificky (s elementární odpovědí na slova typu Kdo? Co? Kde?Kdy? Který? apod.) (Čermák 1997, s. 211) a doplňujeme si neúplnou znalost věci či informaci o světě. Pro přímé vyjadřování komunikační funkce otázky je v jazyce ustálená tázací (interogativní) forma. Otázky v mluvených jazycích V mluvených jazycích se otázky doplňovací obvykle liší od otázek zjišťovacích jiným pořádkem slov ve větě, tázacími zájmeny či příslovci a intonací. Oba typy otázek je možné ještě dále funkčně členit a specifikovat. Funkční diferenciace je založena v podstatě na dvou kritériích: a) na tom, komu je otázka určena, b) na tom, zda v ní dominuje záměr mluvčího dosáhnout odpovědi" (Grepl; Karlík 1986, s. 64). Podle toho, komu je otázka určena, rozlišujeme otázky deliberativní (rozvažovací) a nedeliberativní. Deliberativní jsou takové otázky, které mluvčí klade zároveň sám sobě nebo jen sám sobě. Takové otázky jsou výrazem nejistoty, pochybnosti mluvčího. (Mluví pravdu? Nešlo ve skutečnosti o něco jiného? Kdo to sem položil?) Specifický typ deliberativních otázek představují otázky, jimiž mluvčí dává najevo svou nerozhodnost (váhání, rozvažování). (Mám ho požádat o pomoc? Komu se s tím svěřit?) Nedeliberativní jsou takové otázky, jimiž se mluvčí obrací k někomu jinému, a to bez ohledu na to, zda v nich dominuje záměr dosáhnout odpovědi, nebo ne. Podle toho, dominuje-li v otázce záměr mluvčího dosáhnout odpovědi, nebo ne, se otázky dělí na pravé a nepravé. Pravé otázky usilují o odpověď. Nepravé jsou spíše konstatováním skutečnosti, která je pro mluvčího neočekávaná, překvapující. Nepravé otázky se člení na podivové a tzv. řečnické. Podivovými 113

2 otázkami vyjadřujeme svůj podiv nad něčím, co jsme neočekávali. (Ty už zas máš hlad? nebo Vy jste ještě neodešel?) Řečnické otázky mají nejčastěji komunikační funkci námitky, odmítnutí nebo výtky. (Například otázka typu Já že jsem to povídal? vlastně znamená Nepovídal jsem to!) Otázky ve znakových jazycích Mnohé výzkumy (Kýle; Wollová 1993, Vogt-Svendsenová 1990 aj.) provedené ve znakových jazycích se zabývají jazykovými prostředky, které využívají neslyšící mluvčí (rozuměj uživatelé znakového jazyka)\ tj. znakového jazyka pro vyjádření výpovědí s funkcí otázky. Mezi tyto prostředky patří: nemanuální složka znakového jazyka a výskyt a umístění tázacích výrazů (zájmen, příslovcí). Obvykle jsou výzkumy tohoto typu velmi náročné na sběr materiálu. Výzkumníci vycházejí z nahraných videozáznamů spontánní komunikace neslyšících, materiál dále analyzují a postupně v něm identifikují příslušný typ otázek. Tato výzkumná metoda je pravděpodobně jedině možná, a to především proto, že znakovýjazyk je jazykem situačním"-discourse Oriented Language - tj. má těsnou vazbu ke kontextu (Lillo-Martin 1987, s. 90). Funkce nemanuálních prostředků Při výzkumu struktury otázek se lingvisté (např. Vogt-Svendsenová 1987) též zabývali nemanuální složkou znakového jazyka. Šlo především o určení, zda je nemanuální složka znakového jazyka nositelem gramatických funkcí, nebo zda je jen neverbálním - parajazykovým prostředkem (v rámci mluvených jazyků srovnatelným s intonací, melodií hlasu). Tak jako intonaci u mluvených jazyků pozorujeme současně s artikulací jednotlivých slov, nemanuální rysy znakového jazyka sledujeme po celou dobu trvání otázky. Roli intonace mluvených jazyků zastupují v jazycích znakových výrazné mimické rysy obličeje - Nonmanual Question Marking, které jsou typické pro vyjádření otázky (The encyclopedia of language and linguistics. 1990, s. 3906). Specifický výraz obličeje vzniká simultánně s artikulací jednotlivých znaků. Je jedním z výrazných distinktivních rysů při rozlišování vět oznamovacích (deklarativních) od tázacích (interogativních) (Kýle; Wollová 1993, s. 161). Prostředky tvořeni otázek ve znakových jazycích Charakteristické rysy jednotlivých typů otázek uvádí publikace The encyclopedia of language and linguistics: Obočí: Výrazným nemanuálním prostředkem je v otázkách zjišťovacích nápadné zvednutí obočí (raised eyebrows) mluvčího. Také otázky doplňovací charakterizují nápadné mimické pohyby v horní části obličeje (u očí a na čele). V tomto případě jde o svraštění obočí (furrowed eyebrows). Avšak takové rozdělení (jak autoři dále uvádějí) nelze považovat za absolutně platné. Například klade-li mluvčí doplňo-

3 vací otázku proto, aby si již získanou informaci znovu ověřil, pozorujeme namísto svraštění obočí jeho zvednutí. Toto zjištění vedlo k závěru, že pohyb obočí není nositelem funkce gramatické, nýbrž pragmatické (upozorňuje adresáta, že jde o otázku a že mluvčí očekává odpověď). Oční kontakt: Kromě nápadného pohybu obočí se při stavbě tázacích vět uplatňuje i oční kontakt. Přítomností a funkčností očního kontaktu v otázkách norského znakového jazyka se velmi podrobně zabývala Mařit Vogt-Svendsenová (1987). Vycházela z předpokladu, že oční kontakt (pohled mluvčího zacílený na partnera komunikace) je přítomen u všech druhů otázek. Poté, co analyzovala videozáznam vyprávění (určeného širšímu publiku neslyšících) dvanácti dospělých rodilých mluvčích znakového jazyka, ale zjistila, že plný" (nepřerušovaný) oční kontakt se objevuje pouze u patnácti z celkového počtu čtyřiceti otázek. Všechny získané otázky dále rozdělila podle čtyř různých typů: 2 1. Otázky zjišťovací nebo doplňovací (questions) - v tomto případě se plný" oční kontakt objevuje u všech respondentů. Určující je zde komunikační záměr mluvčího získat od adresáta informaci. 2. Reprodukované otázky (reported questions) - zde se oční kontakt neobjevil u žádného z mluvčích, neboť jde o citaci otázky formou přímé řeči a mluvčí od adresáta neočekává odpověď. (Např. Zeptala se ho, zda má jit k lékaři s nim.) 3. Reprodukované podivové otázky (reported wonderments) - mluvčí od adresáta neočekává odpověď, spíše konstatuje skutečnost, která je pro něj neočekávaná, překvapující. Touto otázkou může též zpravovat adresáta o svém způsobu uvažování v určité situaci, o níž vypráví (např. Nemohli jsme ho najit, nikde nebyl! Ale co teď dělat?). V tomto případě se u dvanácti respondentů oční kontakt neobjevil vůbec, u tří pouze přerušovaně, plný" oční kontakt se objevil u čtyř mluvčích. 4. Tázací věta s komunikační funkcí výzvy (rhetorical questions) - její funkcí je pouze upoutat pozornost adresáta. Mluvčí v tomto případě opět nevyžaduje odpověď, proto se svým komunikačním partnerem nenavazuje žádný oční kontakt. Vogt-Svendsenová se na základě svého výzkumu domnívá, že oční kontakt není volným (nahodilým) prostředkem norského znakového jazyka. Je především prostředkem pro vyjádření (strukturního) typu věty a může být považován za prostředek gramatický. Další funkce nemanuálních prostředků Nemanuální složka ZJ plní i funkci pragmatickou (mluvčí zvednutím nebo svraštěním obočí upozorňuje adresáta, že očekává odpověď na položenou otázku), funkci regulační (která signalizuje počátek a konec hovoru) a referenční (pomocí 115

4 této funkce mluvčí určuje a lokalizuje referenta). Kýle a Wollová (1993, s. 160) se zmiňují o množství nezávazných manuálních značek" (optional manual markers), kterých neslyšící mluvčí používají ve spojení s nemanuální složkou znakového jazyka a odlišují jimi otázky od vět oznamovacích. (Velkým problémem však je, že se tyto značky" vyskytují i tam, kde se 0 otázku v žádném případě nejedná.) Mezi takové značky" autoři počítají tyto aktivity mluvčího: 1. mluvčí rozhodí rukama (prsty směřují od těla a dlaň nahoru, zápěstí je posazené výše než prsty), 2. mluvčí přímo ukáže na adresáta, 3. mluvčí prodlouží trvání posledního artikulovaného znaku nebo trvání výrazu obličej e(prolongingfacialexpression), 4. mluvčí zdvihne ukazováček (dlaň směřuje směrem od těla, bez pohybu nebo s pohybem ze strany na stranu). Některé distinktivní rysy nalezneme 1 v celkovém postoji těla mluvčího. U otázky typu Ano/Ne (tj. zjišťovací) mluvčí stojí tak, aby byl nakloněný rameny i hlavou směrem dopředu a bradu nepatrně zdvihne nahoru, aby měl obličej ve vertikální poloze. Jedná-li se o otázku doplňovací, mluvčí nahrbí svá ramena směrem dopředu (Kýle; Wollová 1993, s. 161). Jiní autoři (Dubuisson; Miller; Pinsonneault 1994, s. 90) uvádějí, že vždy před položením otázky doplňovací vychýlí mluvčí hlavu o nepatrný kousek dozadu. Tázací výrazy v otázkách Český jazyk (stejně jako anglický a mnoho dalších mluvených jazyků) tvoří doplňovací otázky pomocí tázacích slov (zájmen a příslovcí). Také v lexikální zásobě znakového jazyka máme k dispozici řadu znaků, které plní funkci tázacích výrazů. Kýle a Wollová (1993, s. 153) tvrdí, že v britském znakovém jazyce si jsou tázací výrazy (zájmena a příslovce) podobné tvarem ruky i pohybem. Tázací výrazy (resp. znaky) jsou při výstavbě doplňovacích otázek velmi důležité, avšak použijeme-li je bez odpovídajících prostředků nemanuálních, adresát stěží otázce porozumí. Podrobný výzkum o výskytu a pozici tázacích slov v doplňovacích otázkách quebeckého znakového jazyka (dále SLQ) provedli Dubuisson, Millera Pinsonneault (1994). Svůj výzkum založili na excerpci 35 hodin videozáznamu konverzace neslyšících informantů. Z celkového množství nashromážděného materiálu vyexcerpovali 100 otázek, které obsahovaly tázací zájmena a příslovce. Tázací výrazy zahrnuté do výzkumného korpusu byly: KDO? CO? KDE? JAK? PROČ? Velkým problémem bylo oddělit jednotlivé výpovědi mluvčích a oddělit přesně začátek a konec otázky. V tomto směru lingvistům pomohly některé prostředky nemanuální složky znakového jazyka, které začátek doplňovací otázky signalizují (viz výše). 116

5 Tázací zájmena či příslovce se objevila ve všech těchto následujících pozicích: - na začátku otázky - indexj WHO PRESIDENT ( Řekni mi, kdo jc president?") - na konci otázky - PRESIDENT WHO index 2 ( Řekni mi, kdo je president?") (Indexy - podle autorů zastupuje označení pro citoslovce s významem Řekni mi...". Mluvčí poukáže tvarem ruky )"' na adresáta. Takto ho upozorní, že se bude tázat, že čeká na odpovčď. Index, neplní žádné syntaktické funkce ve včtč, a není proto považován za komponent, který by výpovéd' zahájil, nebo ukončil.) - zhruba uprostřed - SPEAK WHAT NEXT ( O čem budeme mluvit potom?") - na začátku i na konci - HOW PROVE HOW (tzv. echo") (Jak se to může zlepšit?') U 34 respondentů se tázací znaky objevily na začátku, u 30 respondentů na konci otázky, u 9 zhruba uprostřed (takové umístění tázacích výrazů v SLQ je velmi řídké, výzkumníci dále o této pozici neuvažovali). Celkem 27 respondentů umístilo tázací zájmena jak na začátek, tak na konec otázky. Lingvisté, kteří prováděli výzkumy v této oblasti v USA, Holandsku, Anglii a Francii, vykazují velmi podobné výsledky. Pět ze šesti výzkumných projektů amerického ZJ potvrdilo umístění tázacích znaků na začátku a na konci věty i tzv. echo", tedy opakování stejného tázacího slova ve větě. S podobnými výsledky se setkáme u výzkumů britských i holandských. Situaci, ve které se tázací výrazy vyskytuji na začátku věty, nepotvrdili pouze francouzští lingvisté. 4 Obecně však lze říci: Tázací výrazy (zájmena a příslovce) se mohou vyskytovat v různých pozicích ve větě, dokonce mohou být v jedné otázce několikrát opakovány. Opakováním tázacího zájmena a příslovce v jediné větné konstrukci mluvčí pravděpodobně dosahuje větší míry explicitnosti. Podle jakých pravidel se řídí mluvčí při umístění tázacích výrazů na začátku nebo na konci výpovědi, není zatím z dosavadních výzkumů příliš jasné. Tabulka na str. 119 podává podrobnou analýzu výskytu jednotlivých tázacích výrazů a jejich pozic ve výpovědi mluvčich. Například tázací znaky WHO, WHY, HOW se vyskytují převážně na začátku věty. Bylo-li zájmeno WHO umístěné na začátku věty, lingvisté se domnívali, že stojí v pozici subjektu, jestliže stálo na 117

6 konci věty, prijímalo funkci objektu. V první etapě svého výzkumu se tedy lingvisté domnívali, že gramatické významy jsou určeny posloupností (pořádkem) znaků ve větě. Takové způsoby vytváření gramatických významů známe z neflexivních jazyků (např. jazyka anglického): Who is Pierre hiring? - Koho si Picrrc najímá? V tomto připadč stojí Picrrc v pozici subjektu, v následujícím příkladč (umístčním na konci výpovčdi) signalizuje funkci objektu. Who is hiring Pierre? - Kdo si najímá Picrra? Další výzkumy však potvrdily nesprávnost této domněnky. Informanti byli tázáni, zda se mění význam věty změnou pořádku (posloupnosti) znaků v těchto tázacích větách: Cl, WHO HIRE - varianta A (videozáznam) ( Kdo si ho najal?") HIRE WHO varianta B (vytvořená výzkumníky) ( Kdo si ho najal?") Všichni dotázaní respondenti odpověděli, že význam zůstává nezměněný, variantu A však považují za přirozenější. Podrobné analýzy výpovědí A a B potvrdily předpokládanou domněnku: kdyby došlo ke změně pořádku (posloupnosti) znaků v případě A, výpověď mluvčího by působila neekonomicky". Klasifikátorový tvar ruky (Cl,), který je posledním artikulovaným znakem před otázkou, je podobný tvaru ruky znaku WHO (tzn. oba dva znaky jsou artikulovány dvouručně, tvar a orientace dlaně u nedominantní ruky jsou shodné a pohyb druhého znaku začíná v místě, kde končí artikulace znaku prvního). Tedy změna jednoho tvaru ruky do tvaru druhého (Cl, - WHO) vyžadovala minimální fonologickou změnu. V případě, že pro tázací zájmeno v doplňovací otázce existuje více pozic, mluvčí se nakonec vždy řídí artikulací následujícího znaku. Tento výběr zajišťuje plynulý přechod z jednoho znaku do druhého. Ve výpovědích neslyšících mluvčích se uplatňují tendence dávat přednost souvislému, plynulému pohybu v jediném směru. (Podle těchto kritérií hodnotí gramatickou správnost tázacích vět sami neslyšící.) Závěrem autoři konstatují, že existují tri pozice tázacího zájmena či příslovce v tázací větě. Pakliže se nejedná o větnou konstrukci echa" a otázka se nevyskytuje v řetězci výpovědí mluvčího (je izolovaná), tázací výraz může mluvčí umístit do všech tri výše zmíněných pozic. Tedy znakosled doplňovacích otázek podléhá spíše pravidlům fenologickým než syntaktickým. 118

7 Výčet jednotlivých tázacích zájmen a jejich pozic (podle Dubuisson; Miller; Pinsonneault 1994, s. 89) znaky na začátku na konci uprostřed echo" KDO CO KDE JAK PROČ Tázací výrazy v českém znakovém jazyce V českém znakovém jazyce existuje řada znaků, které v doplňovacích otázkách plní funkci tázacích výrazů. Jsou to: KDO, CO, KDE, KAM, KDY, KOLIK, JAKÝ. Tázací zájmena (KDO, CO, JAKÝ) jsou na rozdíl od českých tázacích výrazů neflektivní (neskloňuj! se). To znamená, že tyto znaky nepodléhají žádným tvarovým obměnám, které je možné sledovat například u jednoho typu sloves českého znakového jazyka. Tázací zájmena KDO, CO Modifikaci tvaru zájmena jsme zaznamenali pouze v jediném případě. V některých typech doplňovacích otázek se u našich respondentů vyskytl znak artikulovaný tvarem ruky B^ s krouživým pohybem směrem doleva. Pravděpodobně se jedná o alternativní variantu tvaru znaku, kterou mluvčí používá pro vyjádření 6. pádu základní (invariantní) podoby tvaru ruky CO: KNIHA B, TY ČÍST (O čem jc ta kniha, kterou čteš?) TY VYPRÁVÍŠ B, (O čem vyprávíš?) nebo můžeme ukázat: TY VYPRÁVÍŠ CO FILM CO (znak pro vyjádření minulosti) ÍO čem byl ten film?) Tento znak se také často objevuje u uživatelů znakované češtiny, kteří jej používají pro vyjádření českých tázacích zájmen KOHO, KOMU, Čí bez jakéhokoli významového rozlišení (např. Koho půjdeš navštívit? / Koho jsi tam viděl?). 119

8 Chce-li však rodilý mluvčí znakového jazyka formulovat otázky, jako například Koho isi tam viděl? Komu se to líbilo? nebo Koho půjdeš navštívit?, použije tázacího zájmena KDO: TAM TY VIDĚT KDO + (znak pro vyjádřeni- přítomnosti - osoby / přcdmčtu) KDO LÍBIT KDO Ve větách Na koho ses usmál? a O koho se staral v nemocnici? přidávají mluvčí znakového jazyka za tázací zájmeno KDO znak ve tvaru y. Je to výraz, který se vztahuje k individuálnímu (konkrétnímu nebo abstraktnímu) objektu ve výpovědi mluvčího. Znak je artikulovaný vždy tak, aby dlaní a pohybem směřoval k danému objektu (referentu). SMÁT KDO NEMOCNICE KDO STARAT Někteří mluvčí znakového jazyka uvádějí, že je možné užít znak B, také ve významu přivlastňovacím (v pozici tázacích zájmen Čí, KOHO ve větách: Čije to taška? Koho je ten kabát?), ale také ve významu O tom jsi nevyprávěl. Tázací zájmeno JAKÝ Také tázací zájmeno JAKÝ je mluvčími českého znakového jazyka používáno, bývá však často alternováno zájmenem CO: DNESKA POČASÍ DOBRÝ ŠPATNÝ CO DNESKA POČASÍ DOBRÝ ŠPATNÝ JAKÝ (Jaks je dneska počasí?) Respondenti hodnotili oba dva typy otázek za správně utvořené. Alternace zájmen JAKÝ a CO jsou pravděpodobně libovolné a jejich použití není vázáno k určitým pravidlům. TY DNESKA POHÁDKA CO VYPRÁVĚT (Mou pohádku dnes budeš vyprávčt?) UDĚLAT JAKÝ DŮVOD (Zjskšhfi důvodu jsi to udélal?) Dotazuje-li se však mluvčí na určité místo, nahradí tázací zájmeno JAKÝ tázacím příslovcem KDE: MÍSTO KDE DOBŘE VIDĚT (Z iakého místa nejlépe uvidíme?) 120

9 Znak pro tázací výraz KTERÝ v českém znakovém jazyce nenalezneme. Českým větám S kterým mužem si nejlépe rozumíš? Od kterého stolu odešla? nebo Která pohádka se ti líbila nejvíce?, odpovídá struktura s tázacími výrazy KDO, KDE, CO: KDO MUŽ (index, TY) NEJVÍC ROZUMĚT (index, TY) ODEJÍT KDE STŮL TY BÝT (mmu ý CO NEJVÍC LÍBIT POHÁDKA SEDĚT Zdá se, že umístění tázacích výrazů ve výpovědích s funkcí otázky v českém znakovém jazyce podléhá podobným pravidlům, které předkládají autoři Dubuisson, Miller a Pinsonneault (viz výše). Analýza našeho materiálu 5 potvrdila čtyři vyhovující pozice tázacích výrazů v českém znakovém jazyce: 1. na začátku - KDO SPOLU SPOKOJENÝ- (S kvm isi byl spokojený?) 2. na konci - BÁT CO (Č h2 se bojíš?) 3. výraz umístěný zhruba uprostřed výpovědi - TY UDĚLAT JAKÝ DŮVOD (Z jakého důvodu jsi to udělal?) 4. na začátku i na konci (tzv. echo") - KDO LÍBIT + (znak pro vyjádření minulosti) KDO (Komu se lo líbilo?) spondentů, české ekvivalenty znaků čes- kého znakového jazyka ponecháváme v J e J' ch slovníkové podobě.) (Získaný materiál přepisujeme tak, abychom důsledně zachovali pořádek znaků, který se objevuje ve výpovědích našich re- KDO CO JAK Y Znak KDO artikulujeme tvarem ruky v neutrálním prostoru před tčlem, dlaň je stále orientovaná smírem od tčla, celou rukou pohybujeme nčkolikrát ze strany na stranu. Znak CO artikulujeme tvarem ruky v neutrálním prostoru před tčlem, dlaň je stále orientovaná smčrem nahoru, celou rukou pohybujeme nčkolikrát ze strany na stranu. Znak JAKÝ artikulujeme tvarem ruky na bradč, prostředníček se opakovanč dotýká brady, opakovanč pohybujeme zápčstím tak, aby dlaň smčřovala k tčlu, potom smčrem doprava.

10 Shrnutí Tázací věty znakového jazyka zahrnují jazykové komponenty, které jsou svou povahou odlišné od prostředků užívaných v mluvenýchjazycích. Prostředky nemanuální složky znakového jazyka tvoří nutnou část každé tázací výpovědi; bez nich by výpověď byla agramatická a stěží srozumitelná. Nemanuální komponenty odlišují oznamovací výpověď od výpovědi tázací, další distinktivní rysy nemanuální složky pak signalizují, zda se jedná o otázky zjišťovací či doplňovací. Český znakový jazyk přitom nekopíruje slovosled českých tázacích vět, tázací výpovědi se v něm nevytvářejí nahrazováním českých slov významovými ekvivalenty znakového jazyka. Poznámky: 1 Termínem mluvčí označujeme osobu užívající buď mluvený, nebo znakový jazyk. Spíše než termín produktov, znakujici aj. volíme v naší práci běžně používaný a vžitý termín mluvčí (přestože se jedná o jiný způsob produkce jazyka) také tehdy, máme-li na mysli uživatele jazyka znakového. 2 V tomto případě se řídíme terminologickým aparátem Grepla a Karlíka. Terminologii, kterou zvolila pro jednotlivé typy tázacích vět Vogt- -Svendsenová, uvádíme v závorkách Vztyčený ukazovák, ostatní prsty sevřené v pěst. 4 5 Podrobněji viz Dubuisson; Miller; Pinsonneault (1994, s. 89). Tato první sonda se opírá o materiál získaný elicitační metodou tří neslyšících respondentů - má sloužit prvnímu vhledu do problematiky tvoření otázek v českém znakovém jazyce. Projev respondentů nebyl zachycen na videokameru. Nebylo proto možné uvedené příklady v textu doplnit zápisem nemanuálních komponentů produkovaných souběžně se znaky. Literatura: ASHER, E. R. (Ed.) The encyclopedia of language and linguistics. 1990, s ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha : Pražská imaginace, DUBUISSON, C.; MILLER, C.; PIN- SONNEAULT, D. Question sign position in LSQ. In AHLGREN, I.; BERGMAN, B ; BRENNAN, M. (Eds.) Perspectives on sign language structure. England: University of Durham, 1994, s GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s HAVRÁNEK, B.; JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha : Univerzita Karlova, 1997, s. 7. JIRÁK, J.; NEKVAPIL, J.; ŠOLTYS, O. Jazyk ve společenském kontextu. Praha : Karolinum, 1996, s. 33.

11 Kolektiv autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha : Lidové noviny, KÝLE, J.; WOLLOVÁ, B. Sign morfology and syntax: the grammar of BSL. In Sign Language : The Study of Deaf People and Their Language. Cambridge : 1993, s LILLO-MARTIN, D. Studies of American sign language syntax and the principles and parameters of universal grammar In SLR 1987 Paper s from the fourth international symposium of sign language research Signum-Press Hamburg : 1990, s VOGT-SVENDSEN, M. Eye Contact in Questions of Norwegian Sign Language. In SLR 1987 Papers from the fourth of international Symposium on sign language research. Signum- Press Hamburg : 1990, s

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 16. října 2013

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 16. října 2013 Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Brno, 16. října 2013 Návrh transkripčního systému formou glos Mgr. Jana Wagnerová Brno, 16. října 2013 NÁVRH TRANSKRIPČNÍHO SYSTÉMU FORMOU GLOS Jedná

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK V. (Specifické znaky)

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK V. (Specifické znaky) POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK V. (Specifické znaky) Jitka Motejzíková Vždy, když se učíme cizímu jazyku, učíme se jej na základě vědomí rozdílů, které se v jeho struktuře objevují oproti našemu mateřskému

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK S t a t i POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK (Úvodní poznámky) Alena Macurová Poslední desítiletí bylo pro Českou republiku v mnoha ohledech přelomové. Také pokud jde o naše postoje k lidem, kteří jsoujiní,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK II. (Slovesa a jejich typy)

POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK II. (Slovesa a jejich typy) POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK II. (Slovesa a jejich typy) Alena Macurová - Petra Bímová Ještě k jinakosti Východiskem našich úvah (srov. také Macurová 2001a) je respekt k českému znakovému jazyku jako

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_CJL_50 Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 3., příp. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA Předmět:

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

JAZYK Poznámky k vyjadřování

JAZYK Poznámky k vyjadřování POZNÁVÁME ČESKÝ JAZYK ZNAKOVÝ Poznámky k vyjadřování mnohosti Alena Macurová, Jana Petříčková Anotace: Článek informuje o základních prostředcích vyjadřováni mnohosti v českém znakovém jazyce. Prostředky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h. 4 Francouzština pro pedagogy 4.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat ve francouzském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících Bakalářská práce Jitka Václavíková SignWriting Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Lenka

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Informační slohový postup

Informační slohový postup Informační slohový postup Základní funkce projevů prostě sdělovacího stylu: Podat čistou informaci, tj. zcela stručné sdělení faktů. Fakta se pouze konstatují, neuvádějí se do vzájemných souvislostí. Fakta

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více