Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod"

Transkript

1 Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání - srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka - dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku - osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním - získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu - zvládání orientace v textech různého zaměření - k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích

2 Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK Týdenní počet hodin 60 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 22 hod Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Úkolem českého jazyka a literatury je naučit žáky s porozuměním číst, psát, srozumitelně a spisovně se vyjadřovat v logických větách a větných celcích, naučit žáky českému pravopisu, základům mluvnice a tvorbě jednoduchých sdělení důležitých pro praktický život a vést je k tomu, aby všechny tyto dovednosti aktivně využívali a dále rozvíjeli. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojováním poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se také vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do tří složek: - komunikační a slohová výchova - jazyková výchova - literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná, předmět má komplexní charakter. Cíle komunikační a slohové výchovy dosahujeme skrze části čtení, psaní, sloh a řečová výchova. Na 1.stupni budujeme základy čtení a postupně rozvíjíme čtenářské dovednosti. Dbáme na přesnost čtení, analýzu a syntézu slabik a slov, orientaci ve větě a na stránce, intonaci hlasu. Soustavně různými způsoby procvičujeme a ověřujeme porozumění významu slov a obsahu textu, nacvičujeme tiché čtení. Výuka čtení probíhá v koordinaci s řečovou a později i slohovou výchovou žáků dbáme na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, správnou stavbu vět, vyjadřování spisovným jazykem. Podporujeme rozvoj a aktivní užívání slovní zásoby, samostatný řečový projev. Cílem je dosáhnout srozumitelného a jasného vyjadřování žáků jednoduchými, gramaticky správnými větami v konkrétních situacích. V psaní se žáci postupně učí psát velká a malá psací písmena, spojovat je do slabik a slov, cvičí opis a přepis textu, psaní podle diktátu a autodiktátu. Na konci 1.stupně by měli žáci psát správné tvary písmen, spojovat je správnými spojovacími tahy, dodržovat stejnou velikost a sklon písma, plynule a úhledně psát slova a krátké věty, psát s porozuměním. Na 2.stupni se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, prohlubuje se jejich dovednost orientovat se v textu, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit. Důraz klademe na to, aby se žáci dokázali rozhodovat na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovali jej a kriticky posoudili jeho obsah. Žáci se také učí posuzovat formální stránku textu a jeho výstavbu a tvořit jednoduchá praktická sdělení. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k užívání spisovné podoby českého jazyka a to jak v mluvené, tak především v písemné formě. Postupně si osvojují základy české gramatiky a mluvnice. Jazyková výchova vede žáky k přesnému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji

3 potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné dovednosti, např. dovednost porovnávat různé jevy, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. V literární výchově žáky učíme naslouchat a rozumět čtenému textu, reprodukovat jeho obsah za dodržení časových a logických vazeb, charakterizovat hlavní postavy, jednoduše vyjádřit hlavní myšlenku díla. Rozvíjíme paměť žáků memorováním básní, dramatizací textů. Žáci se prostřednictvím četby seznamují s autory literárních děl a se základními literárními druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky a formulovat vlastní názory na dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Na základě četby a rozboru literárních děl mohou žáci dospět k takovým poznatkům a prožitkům, které pozitivně ovlivní jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatí jejich duchovní život. Formy realizace Vyučovací hodina Časová dotace Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu: - po 7 hodinách týdně v 1.-2.ročníku - po 8 hodinách týdně v 3.-5.ročníku - 7 hodin týdně v 6.ročníku - po 5 hodinách týdně v 7.-9.ročníku Místo realizace Běžné třídy, učebna ICT Průřezová témata V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou k tomu, aby žák v předmětu Český jazyk dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. Očekávané výstupy 1.stupeň Komunikační a slohová výchova 1.období žák by měl: - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání - rozumět pokynům přiměřené složitosti - číst s porozuměním jednoduché texty - zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu - psát písmena a číslice dodržovat správné tvary písmen - spojování písmen i slabik - převádět slova z mluvené do psané podoby - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - zvládat opis a přepis krátkých vět 2.období žák by měl: - tvořit otázky a odpovídat na ně - vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích - v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči - mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování - popsat jednoduché předměty, činnosti a děje - opisovat a přepisovat jednoduché texty

4 - napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení - dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy - ovládat psaní hůlkového písma Jazyková výchova 1.období žáky by měl: - znát všechna písmena malé a velké abecedy - rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky - tvořit slabiky - rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky - psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 2.období žák by měl: - určovat samohlásky a souhlásky - rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik - správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - řadit slova podle abecedy - správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky - dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět - poznat podstatná jména a slovesa Literární výchova 1.období žák by měl: - pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky - dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací 2.období žák by měl: - číst krátké texty a porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy - ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu - rozlišit prózu a verše - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - rozlišit pohádkové prostředí od reálného - dramatizovat jednoduchý příběh - vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle otázek 2.stupeň Komunikační a slohová výchova Žák by měl: - komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk - ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) - sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy - číst plynule s porozuměním - orientovat se v Pravidlech českého pravopisu - umět reprodukovat text - popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy - vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma Jazyková výchova Žák by měl: - zvládat pravopis slov s předponami a předložkami - znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis

5 - skloňovat podstatná jména a přídavná jména - znát osobní zájmena a časovat slovesa - poznat a určit slovní druhy - znát pravopis při shodě přísudku s podmětem - rozeznat větu jednoduchou a souvětí - zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem - rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk Literární výchova Žák by měl: - rozeznat základní literární druhy a žánry - dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku - umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - získat pozitivní vztah k literatuře Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Český jazyk Kompetence k učení - napíše a používá správné tvary písmen a číslic, plynule píše - používá spisovný jazyk v mluveném i psaném projevu - vyjmenuje a objasní probíraná mluvnická a gramatická pravidla - přečte a reprodukuje text, vyjádří myšlenku vlastními slovy, orientuje se v textu - zná a jednoduše vysvětlí základní pojmy a termíny užívané v oboru - zná význam slov, ustálených frází, vyjádří je jinými slovy a vysvětlí, aktivně užívá nová slova - aktivně vyhledává informace za užití doplňujících materiálů (encyklopedie, slovníky, internet..) - vědomosti a dovednosti využívá při učení a práci v dalších vyučovacích předmětech, v praktickém životě - uvědomuje si význam učení pro svůj další život Kompetence k řešení problémů - při řešení využívá nabytých vědomostí a dovedností - formuluje problém vlastními slovy, posoudí jej, hledá vhodný způsob řešení, řešení zdůvodní - správně aplikuje gramatická a mluvnická pravidla - aplikuje vhodný postup na obdobné úlohy a situace - požádá o radu, není-li schopen problém vyřešit sám - ověřuje si správnost řešení, hodnotí svou úspěšnost - nenechá se odradit nezdarem, seznámí se s chybou a poučí se pro další řešení - je kreativní (tvoření vět, slohové práce ) Kompetence komunikativní - dokáže se vyjádřit vlastními slovy, vyjádří a zdůvodní vlastní názor - hovoří dostatečně nahlas a zřetelně - užívá při řeči gesta a mimiku, učí se jim rozumět - formuluje otázky, ptá se tehdy, když něčemu nerozumí, odpovídá na otázky - reprodukuje sdělení mluvčího vlastními slovy, vystihne hlavní myšlenku

6 - vyjadřuje se spisovným jazykem v celých větách se správnou stavbou i výslovností - správně a aktivně používá terminologii oboru - vyjadřuje se písemně, používá mluvnická a gramatická pravidla, zapíše vlastní myšlenky - zná a používá pravidla pro psaní jednoduchých slohových útvarů (dopis, pohled, vypravování ), napíše jednoduché sdělení (žádost, životopis ) - naslouchá, nezasahuje do řeči mluvčího, dokáže vést dialog, vhodně argumentuje, odhaduje možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a ví, že za ně nese zodpovědnost - rozumí různým typům textů, obrazových materiálů atp. - ovládá a využívá moderní způsoby komunikace (telefon, , SMS, ICQ ) - dokáže vystoupit a hovořit před skupinou posluchačů - komunikativní dovednosti využívá při výuce i v běžném kontaktu s lidmi, vrstevníky Kompetence sociální a personální - dodržuje základní společenská pravidla, je ohleduplný a uctivý při jednání s lidmi - reguluje své jednání vlastní vůlí (sebekontrola, sebeovládání) - aktivně užívá formy společenského styku (pozdraví, požádá, poděkuje ) - spolupracuje ve skupině, dodržuje pravidla týmové práce, vytváří přátelskou atmosféru - uvědomuje si zodpovědnost za kvalitu práce a rozhodnutí týmu - podřídí se většinovému názoru skupiny, je schopen přijmout kompromis - vyjádří své pocity, vyslechne druhé - pokouší se hodnotit sám sebe i své spolužáky bez ohledu na osobní náklonnost či antipatie - spolupracuje s pedagogy - dokáže nezištně pomoci druhým, dokáže o pomoc požádat Kompetence občanská - zná svá práva a povinnosti, práva přiměřeně uplatňuje, povinnosti dodržuje - dodržuje základní hygienické návyky - respektuje a chrání tradice, kulturní a historické dědictví - aktivně se zapojuje do kulturního dění ve škole (zájmové kroužky, reprezentace školy ) - komunikuje mluvenou i psanou formou s úřady (vyplní jednoduchý tiskopis, napíše jednoduchou žádost ) - vyhledá potřebné informace v jízdním řádu, telefonním seznamu či jiném přehledu v reálné formě i na internetu - přečte informace na orientační tabuli a je schopen se jimi řídit, rozumí piktogramům - rozumí běžně užívaným povelům a pokynům - rozliší zprávu od zábavného sdělení, komerční nabídky - dokáže posoudit reálnost komerčních nabídek a reklamy v médiích Kompetence pracovní - dodržuje zásady ochrany zdraví a pracovní hygieny - soustředí se na práci, pracuje s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku, práci dokončí - dokáže pracovat podle pokynů vyučujícího, podle zadání, pracuje samostatně - porovná výsledek své práce s ostatními, objektivně zhodnotí výsledky, navrhne opatření ke zlepšení - je si vědom možnosti využití získaných vědomostí a dovedností při svém dalším studiu, ve svém budoucím povolání, ve svém osobním životě

7

8 Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Týdenní počet hodin 4 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 4 hod Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Cílem vyučovacího předmětu Anglický jazyk je získání základů pro komunikaci v angličtině v oblasti její zvukové podoby. Při výuce se zaměřujeme na to, aby si žáci osvojili jednoduchá sdělení a byli tak schopni se dorozumět v běžných praktických každodenních situacích, případně hovořit s cizincem o jednoduchých tématech. Tomu je přizpůsoben výběr konverzačních témat i obsah a rozsah slovní zásoby. Žáci by také měli, podle svých schopností, přečíst s porozuměním jednoduché výrazy a jednoduchá sdělení důležitá pro jejich orientaci a bezpečnost. Výuka vede žáky také k pochopení významu znalosti cizích jazyků pro jejich osobní i profesní život, přispívá k pochopení jiných kulturních zvyklostí a vede žáky k porozumění a vzájemné toleranci mezi příslušníky jiných národů. V rámci výuky seznamujeme žáky také s reáliemi zemí, v nichž se tímto jazykem hovoří (se zaměřením na Velkou Británii a USA). Výuka se opírá především o didaktické hry, písničky, poslech a konverzaci. Písemný projev je zde záměrně potlačen. Důraz je kladen na užívání vizuálních předloh (nástěnné tabule, obrázky s písemnou podobou slovíček atp.), práci s audiovizuálními pomůckami a interaktivními počítačovými výukovými programy. Formy realizace Vyučovací hodina Časová dotace Předmět je vyučován ve všech ročnících 2.stupně v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Místo realizace Běžné třídy, učebna ICT Průřezová témata V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou k tomu, aby žák v předmětu Anglický jazyk dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. Očekávané výstupy 2.stupeň Žák by měl: - být seznámen s cizím jazykem ve zvukové podobě - osvojit si základní výslovnostní návyky - ovládat fonetickou podobu abecedy - zvládat základní číslovky a jejich pojmenování - rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování - vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi

9 - vést jednoduchý rozhovor - zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů - orientovat se ve slovníku daného jazyka Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Anglický jazyk Kompetence k učení - pozná anglický jazyk - dokáže používat jednoduché věty k dorozumívání v anglickém jazyce - zná význam běžných ustálených frází - přečte jednoduchý text - přeloží jednoduchý text - formuluje v angličtině odpovědi na otázky - pracuje s učebními pomůckami (slovník, výukový program ) - porovná své vědomosti s vědomostmi ostatních - dá najevo radost z pěkných výsledků Kompetence k řešení problémů - při řešení využívá svých vědomostí, vyhledá a využívá pomocné informace - vhodné řešení aplikuje na obdobné úlohy a situace - nabídne více řešení - reaguje pohotově na vzniklé situace - neúspěch ho posiluje a motivuje - požádá o radu, není-li schopen problém vyřešit sám Kompetence komunikativní - formuluje otázky, ptá se tehdy, když něčemu nerozumí - zná význam běžně používaných anglických slov, používá aktivně nová slova - vyjadřuje se anglicky v jednoduchých větách - rozumí obsahu jednoduchého sdělení v angličtině a přiměřeně na něj reaguje - hovoří dostatečně nahlas a zřetelně - své komunikační dovednosti dokáže použít při běžném kontaktu s lidmi - dodržuje pravidla diskuse Kompetence sociální a personální - je ohleduplný a uctivý při jednání s druhými lidmi - samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů posiluje své sebevědomí a sebeúctu - poznává sám sebe, své zájmy, možnosti a potřeby - vystupuje samostatně, prokazuje zdravé sebevědomí - spolupracuje ve skupině, dodržuje pravidla týmové práce, vytváří příjemnou atmosféru - spolupracuje s pedagogy - je obezřetný při setkání s cizími lidmi, při pobytu v jiném prostředí Kompetence občanská - respektuje pravidla slušného chování - přiznává stejná práva jak sobě, tak i druhým

10 - chápe a vysvětlí, že lidé mají stejnou hodnotu, přestože mohou vypadat jinak, chovat se odlišně a mluvit cizím jazykem - přečte jednoduché informace v cizím jazyce a je schopen se jimi řídit - rozumí běžně užívaným frázím a pokynům v anglickém jazyce Kompetence pracovní - pracuje podle slovních pokynů vyučujícího - prokáže schopnost překonat nezdar při práci - rozvrhne si čas na daný úkol, zvolí si vhodné pracovní tempo - je si vědom možnosti využití získaných vědomostí a dovedností při své dalším studiu, pracovním uplatnění, ve svém osobním životě

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu,

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více