7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)"

Transkript

1 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování užívání dalšího cizího jazyka a k prohlubování komunikačních schopností získaných na základní škole. Mezi jeho základní cíle patří postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexnější komunikační kompetence. Vzdělávání směřuje k osvojení mluvené i psané podoby jazyka odpovídající úrovnib1, B2 podle Společného evropského rámce jazyků a akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %. Na základě výstupů a pohovorů se od 3.ročníku výuka může rozdělit do skupin na přípravu k dosažení úrovní B1 a B2. Charakteristika učiva: Předmět Anglický jazyk vychází z obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP /Jazyk a jazyková komunikace/. Integruje průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Předmět Anglický jazyk souvisí s předměty český jazyk a literatura, občan v demokratické společnosti, člověk a svět práce, zeměpis, člověk a životní prostředí a vede rovněž k širšímu pochopení kulturních souvislostí a k evropské integraci. Dále považuje za důležité naučit žáky využívat znalosti a dovednosti z humanitních věd v osobním a profesním životě. Rozvíjí i dovednosti žáků jako např.: řešení problémů, práce s informacemi, využití ICT, práce v týmu, diskuzi a správnou argumentaci. Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Cizí jazyk usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, hodnot a preferencí: pozitivní postoj ke společnosti a vzdělávání pozitivní přístup k mezinárodní komunikaci a k vytváření mezinárodních přátelství formuje osobnost žáka a jeho citlivé vnímání okolního světa uvědomování si vlastního názoru a jeho přiměřená obhajoba uvědomování si základních pravidel mezilidské komunikace v daném kulturním prostředí pochopení kultury zejména anglicky mluvících zemí podpora sebedůvěry, samostatnosti, iniciativy, komunikativnosti a spolupráce Strategie výuky: Metody a formy výuky odpovídají cílům daného celku. Poskytují žákům prostor pro vlastní práci. Ve výuce se uplatňují klasické metody vyučování: frontální, individuální, skupinové, ale také aktivní metody jako je diskuze, tvorba projektů, hry nebo dramatické prvky. Využívány jsou učební pomůcky a didaktická technika (mapy, nástěnné obrazy, počítače, slovníky, časopisy, noviny, literatura, CD a DVD přehrávač). Prioritou je nácvik poslechu s porozuměním. 36

2 Hlavní metody vyučování: slovní dialogické slovní práce s textem a poslech didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody Hlavní formy vyučování: frontální výuka individuální výuka skupinová a kooperativní výuka Hodnocení výsledků práce: Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. V rámci hodnocení je kladen důraz na: prokázání znalostí (gramatických, lexikálních, pravopisných, fonetických) znalosti reálií a tematických okruhů komunikační dovednosti (ústní, písemné, porozumění čtenému, slyšenému textu) tvořivý přístup k úkolům schopnost práce v týmu aktivní přístup k učivu Formy hodnocení: individuální ústní zkoušení písemné zkoušení slohová práce komunikační vyjadřování (rozhovory) pozorování žáka (hodnocení chování, postojů, zodpovědnosti, ) poslech Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci slovního hodnocení a využívání bodového/procentového hodnocení. Součástí hodnocení je rozvíjení sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. Kritéria hodnocení: 0% - 49% - nedostatečně 50% - 64% - dostatečně 65% - 74% - dobře 75% - 89% - chvalitebně 90% -100% - výborně Časové, obsahové a organizační vymezení ročník hodinová dotace

3 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru vzdělávání a komunikace v cizím jazyce RVP SŠ. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce. Žáci jsou na začátku studia rozděleni do skupin dle jazyka, který si zvolili a dle úrovně. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: Při výuce Cizího jazyka není kladen důraz jen na osvojení si poznatků, ale i na rozvíjení obecnějších dovedností žáků. Přínos výuky anglického jazyka k rozvoji klíčových kompetencí: Kompetence k řešení problémů : využívá znalostí z ostatních předmětů, umí je propojovat uplatňuje osvojenou slovní zásobu při odvozování neznámých výrazů z kontextu a ke tvoření jiných slovních druhů navozuje autentické situace vedoucí k řešení problémů (získat určitou informaci, zjistit čas, domluvit schůzku) problémy řeší samostatně, ve dvojicích, skupinách, týmu zvažuje klady a zápory jednotlivých variant řešení, posuzuje rizika a důsledky při řešení problémů využívá moderní techniky Kompetence komunikativní : rozumí sdělením různého typu v komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje prezentuje výsledky své práce efektivně využívá moderní informační technologie využívá dostupné prostředky komunikace (verbální, neverbální, symbolické čí grafické vyjádření různého typu) učí se porozumět i ne zcela jasnému a zřetelnému projevu, jakož i projevu s dialektickým zabarvením pracuje s chybou, vnímá chyby ostatních a improvizuje v situacích, kdy má nedostatečnou slovní zásobu komunikuje ve dvojici i ve skupině (nácvik konkrétních dialogů - v hotelu, na letišti, v obchodě, na poště; fiktivní role ve skupině, hádka, plánování dovolené, víkendu ). Kompetence sociální a personální : přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii spolupracuje v týmu a učí se hodnotit svoji práci odpovědně plní svoje úkoly 38

4 aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů Kompetence k učení : využívá různé informační zdroje (slovníky, informativní literaturu, média, ) efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací informace uspořádá a hledá mezi nimi souvislosti, hodnotí jejich věrohodnost a diskutuje o nich odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu plánuje, organizuje a vyhodnocuje své učební činnosti, je motivován pro celoživotní vzdělávání orientuje se na mapě odlišuje podstatné od nepodstatného Kompetence občanské : sleduje aktuální dění nejen doma, ale i ve světě a tak lépe chápe některé souvislosti teoretické jazykové přípravy a života v anglicky mluvících zemích srovnává způsob života, zvyky a obyčeje u nás a v anglicky mluvících zemích a zaujímá stanoviska ke společenským, kulturním geografickým, duchovním a ekologickým odlišnostem respektuje různorodost názorů, postojů a schopností ostatních lidí chová se zodpovědně v krizových situacích Přínos předmětu k realizaci průřezových témat Do výuky Cizího jazyka zasahují v různé míře všechna průřezová témata z RVP /Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Multikulturní výchova/. 39

5 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova Dílčí výsledky vzdělávání Učivo Témata RVP a ŠVP porozumí obsahu autentického ústního i psaného projevu odhadne význam neznámých slov na základě kontextu a slovní zásoby využívá různé druhy slovníků reprodukuje přečtený či vyslechnutý text formuluje svůj názor získává představu o roli médií pokouší se být solidární s lidmi žijícími v obtížných podmínkách souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související sestaví ústně i písemně souvislý text logicky a jasně strukturuje písemný projev na dané téma formuluje svůj názor ústně i písemně, srozumitelně a gramaticky správně reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, každodenních situacích zapojí se do rozhovoru s rodilými mluvčími gramatika lexikologie pravopis fonetika a slovní přízvuk vyjádření postoje, emocí, morálního postoje písemný projev samostatný ústní projev geografie anglicky mluvících zemí historie a významné události angl.mluv. zemí životní styl a tradice anglicky mluvících zemí v porovnání s Českou republikou kultura, umění, sport a některé známé osobnosti a jejich úspěchy (angl. mluv. zemí a České republiky) jazykové prostředky a funkce komunikativní funkce jazyka a typy textů komunikační situace a tematické okruhy (oblast veřejná, pracovní, vzdělávací, osobní, osobnostní a společenská). reálie anglicky mluvících zemí 40

6 Ročník Téma Výsledky Učivo 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -porozumí hlavním bodům ústního projevu jednoduchého obsahu na familiérní téma, postihne jeho hlavní informace -jednoduše identifikuje hlavní názory mluvčích -porozumí hlavním bodům a myšlenkám čteného textu či písemného projevu jednoduchého obsahu na familiérní téma -vyhledá a shromáždí informace z jednoduchých textů na familiérní téma a pracuje se získanými informacemi -osvojuje si práci s překladovými slovníky PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -jednoduše a krátce formuluje svůj názor -jednoduše reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text na familiérní téma Jazykové prostředky a funkce: (vztahující se k oblastem osobním, se kterými se žák setkává běžně) Fonetika zvuková výstavba slova, zvuková stránka věty Pravopis pravidla u jednodušších slov, zákonitosti vyplývající z psané podoby jazyka Gramatika -členy -vyjádření množství u podstatných jmen -základní slovesné časy -otázky -zápor -přídavná jména (stupňování) -skladba slova -skladba věty -modální slovesa -slovesa (slovesné vazby) -souvětí Lexikologie -synonyma a antonyma -ustálené kolokace -ustálená slovní spojení -frázová slovesa -ustálený větný rámec Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Průřezová témata Občan v demokratické společnosti -poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Náměty: -situační scénky -diskuze -skupinová práce -domácí úkoly 41

7 -jednoduše přednese krátký projev na familiérní téma -sestaví kratší jednodušší text na familiérní téma a krátce, jednoduše vyjádří své stanovisko -jednoduše popíše své okolí, své zájmy a činnosti -jednoduše strukturuje neformální písemný projev -přijímá a krátce jednoduše předává obsahově jednoduché informace -používá jednoduchou, běžnou, všeobecnou slovní zásobu -využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -jednoduše vyjádří své myšlenky, názory a stanoviska písemnou i ústní formou - jednoduše okomentuje hlavní myšlenky textů - jednoduše reaguje v běžných situacích užitím jednodušších výrazů a frazeologických obratů - jednoduše komunikuje v běžných situacích Komunikační funkce jazyka a typy textů: (vztahující se k oblastem osobním, se kterými se žák setkává běžně) -postoj, názor, stanovisko souhlas, obraty při zahájenía ukončení rozhovoru, nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí -emoce- libost/nelibost, zájem/nezájem, radost -morální postoje, funkce a důsledky omluva, pochvala -kratší písemný projev pozdrav, blahopřání, přání -čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační -samostatný ústní projev popis, shrnutí, vyprávění -interakce neformální rozhovor, diskuze, korespondence - informace z médií internet, audionahrávky Tematické okruhy a komunikační situace (Výchozí texty jsou obsahově i jazykově náročnější, ale nekomplikované, vztahují se k běžným tématům, se kterými se žák může setkat v každodenním životě nebo při cestování do zemí dané jazykové oblasti). Oblast společenská - příroda Oblast osobní cizí domov, dům a domov, krajina, společenské vztahy, blízcí lidé, domácí předměty, sport, zábava, koníčky, dovolená, osobní údaje, každodenní život, volný čas, jídlo a nápoje, služby, cestování, Oblast pracovní státní správa, firmy, profese, nástroje a zařízení 42

8 Oblast veřejná veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady Oblast vzdělávací - Primární a sekundární školství v ČR, naučné společnosti, povolání, vybavení učeben Oblast osobnostní- identita Reálie zemí studovaného jazyka: -sport, život a tradice, národní záliby a zvláštnosti, aktuální události, rodina 2 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -porozumí hlavním bodům a myšlenkám ústního projevu jednoduššího obsahu na běžné téma, postihne jeho hlavní informace -rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, jednoduše identifikuje hlavní názory jednotlivých mluvčích -porozumí hlavním bodům a myšlenkám čteného textu či písemného projevu jednoduššího obsahu na běžné téma -identifikuje strukturu textu -vyhledá a shromáždí informace z jednodušších textů na běžné téma a pracuje se získanými informacemi -využívá překladové slovníky Jazykové prostředky a funkce: (vztahující se k oblastem osobním, veřejným se kterými se žák setkává běžně i méně často) Fonetika zvuková výstavba slova, zvuková stránka věty Pravopis pravidla u běžných slov, zákonitosti vyplývající z psané podoby jazyka Gramatika -členy -vyjádření množství u podstatných jmen -základní slovesné časy -předpřítomný čas prostý, průběhový -otázky -zápor -přídavná jména (stupňování) -skladba slova -modální slovesa -slovesa (slovesné vazby) -souvětí -podmínkové věty (1.,2.) Průřezová témata Občan v demokratické společnosti -poznávání a rozvoj vlastní osobnosti -základní problémy sociokulturních rozdílů -globalizační a rozvojové procesy -globální 43

9 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -jednoduše formuluje svůj názor - vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity; - komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života, a vlastních zálib; -jednoduše reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text na běžné téma -jednoduše přednese projev na běžné téma -sestaví jednodušší text na běžné téma a jednoduše vyjádří své stanovisko -jednoduše popíše své okolí, své zájmy a činnosti -strukturuje neformální písemný projev -s porozuměním přijímá a srozumitelně předává obsahově jednodušší informace -používá jednodušší, běžnou, všeobecnou slovní zásobu -využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ -otázky -trpný rod -časová souvětí Lexikologie -synonyma a antonyma -ustálené kolokace -ustálená slovní spojení -frázová slovesa -ustálený větný rámec Komunikační funkce jazyka a typy textů: (vztahující se k oblastem osobním, veřejným se kterými se žák setkává běžně i méně často) -postoj, názor, stanovisko souhlas, nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost -emoce- libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, překvapení -morální postoje, funkce a důsledky omluva, pochvala, odpuštění -kratší písemný projev pozdrav, blahopřání, přání, vzkaz, pozvání, odpověď, osobní dopis -delší písemný projev vypravování, životopis -čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné -samostatný ústní projev popis, shrnutí, vyprávění, srovnání -interakce neformální rozhovor, diskuze, korespondence, náhodné situace v osobním životě, komunikace prostřednictvím telefonu problémy, jejich příčiny - žijeme v Evropě Náměty: -situační scénky -diskuze -skupinová práce -domácí úkoly -projekt Mezipředmětov é vztahy Zeměpis Velká Británie USA Česká republika 44

10 DOVEDNOSTI -jednoduše vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska písemnou i ústní formou - jednoduše okomentuje a prodiskutuje hlavní myšlenky textů - jednoduše reaguje v běžných situacích užitím jednodušších výrazů a frazeologických obratů - jednoduše komunikuje v běžných situacích - informace z médií internet, audionahrávky, tisk Tematické okruhy a komunikační situace (Výchozí texty jsou obsahově i jazykově náročnější, ale nekomplikované, vztahují se k běžným i méně běžným tématům, se kterými se žák může setkat v každodenním životě nebo při cestování do zemí dané jazykové oblasti). Oblast společenská příroda, nakupování, počasí, Oblast osobní cizí domov, krajina, společenské vztahy, blízcí lidé, domácí předměty, sport, zábava, koníčky, dovolená, zdraví Oblast pracovní státní správa, firmy, profese, nástroje a zařízení Oblast veřejná veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady Oblast vzdělávací - Primární a sekundární školství v ČR, vzdělávání, naučné společnosti, povolání, vybavení učeben Oblast osobnostní- identita Reálie zemí studovaného jazyka: -stručná charakteristika společnosti -literatura, významná díla a autoři -sport, umění -život a tradice, národní záliby a zvláštnosti, rodina - aktuální události 3. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Jazykové prostředky a funkce: Průřezová 45

11 -porozumí hlavním bodům a myšlenkám ústního projevu středně těžkého obsahu na dané téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace -rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a názory jednotlivých mluvčích -porozumí hlavním bodům a myšlenkám čteného textu či písemného projevu středně těžkého obsahu na dané téma -identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace -vyhledá a shromáždí informace z daných textů na běžné téma a pracuje se získanými informacemi -odvodí význam jednodušších neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů -využívá překladové slovníky, informativní literaturu, encyklopedie a média -čte literaturu ve studovaném jazyce ve zjednodušené verzi -postihne hlavní myšlenky ve filmu či hře (vztahující se k oblastem osobním, vzdělávacím, pracovním a veřejným se kterými se žák setkává běžně i méně často) Fonetika zvuková výstavba slova, zvuková stránka věty, fonetická redukce Pravopis pravidla u složitějších slov, zákonitosti vyplývající z psané podoby jazyka pro frázování a intonaci Gramatika - jmenné fráze -modální slovesa rozšíření -dovětky -trpný rod rozšíření -příčestí minulá -zvyky v minulosti a přítomnosti -slovesné časy rozšíření (předpřítomný čas průběhový, předminulý, budoucí čas rozšíření) -podmínkové věty -nepřímá řeč -slovesné třídy Lexikologie -synonyma a antonyma, ustálené kolokace, ustálená větná spojení, přísloví, jednoduché idiomy, frázová slovesa, ustálené větné rámce, fráze na známá témata Komunikační funkce jazyka a typy textů: (vztahující se k oblastem osobním, vzdělávacím, pracovním a veřejným se kterými se žák setkává běžně i méně často) témata Občan v demokratické společnosti -poznávání a rozvoj vlastní osobnosti -základní problémy sociokulturních rozdílů - globální problémy, jejich příčiny a důsledky žijeme v Evropě Člověk a svět práce -komunikace při důležitých jednáních -úřední korespondence -práce 46

12 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka; -srozumitelně formuluje svůj názor -srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text na běžné téma -srozumitelně přednese projev na zadané běžné téma -sestaví srozumitelný text na běžné téma a vyjádří své stanovisko - popíše své okolí, své zájmy a činnosti -strukturuje jednodušší formální i neformální písemný projev různých slohových stylů -s porozuměním přijímá a srozumitelně předává obsahově méně složité informace -používá všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace -využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé témata - ověří si i sdělí získané informace písemně; -postoj, názor, stanovisko souhlas, pozvání, odmítnutí, nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost, nutnost, potřeba, zákaz, příkaz -emoce- libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, překvapení, údiv, obava, strach, naděje -morální postoje, funkce a důsledky omluva, pochvala, odpuštění, pokárání, lítost -kratší písemný projev pozdrav, blahopřání, přání, vzkaz, pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední dopis -delší písemný projev vypravování, esej, úvaha, podrobný životopis, popis -čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné, faktografické, dokumentární -samostatný ústní projev popis, shrnutí, vyprávění, srovnání, oznámení, prezentace, reprodukce textu, vyřízení vzkazu -interakce neformální rozhovor, diskuze, korespondence, náhodné situace v osobním i profesním životě, komunikace prostřednictvím telefonu i dalších médií, strukturovaný pohovor, sjednání schůzky, objednávka služby, - informace z médií internet, audionahrávky, tisk, televize, film, videonahrávky Tematické okruhy a komunikační situace (Výchozí texty jsou obsahově i jazykově náročnější, ale nekomplikované, nesou prvky uměleckého, publicistického naučného stylu, vztahují se k běžným, s informacemi Náměty: -situační scénky -diskuse -skupinová práce -domácí úkoly -projekt -prezentace Mezipředmětov é vztahy Zeměpis Velká Británie USA Kanada Austrálie Nový Zéland Česká republika Český jazyk a literatura -významní autoři a díla (USA a Velká Británie) 47

13 - zaznamená vzkazy volajících; - vyplní jednoduchý neznámý formulář - zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis; INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska písemnou i ústní formou - okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů -reaguje spontánně a gramaticky správně v běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů -komunikuje na témata abstraktní i konkrétní v běžných situacích -při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele; konkrétním i abstraktním tématům, se kterými se žák může setkat v každodenním životě nebo při cestování do zemí dané jazykové oblasti). Oblast společenská příroda, životní prostředí, globální problémy, věda a technika Oblast osobní cizí domov, krajina, společenské vztahy, blízcí lidé, spolupracovníci, domácí předměty, vybavení pro sport a zábavu, koníčky, životní styl, dovolená, zdraví, romány, časopisy Oblast pracovní státní správa, firmy, průmysl, zemědělství, nástroje a zařízení, pracovní události, obchodní dopis, reklamní materiály, profese, nástroje a zařízení Oblast veřejná veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady, úřední dopisy, veřejné služby, pasy, vystoupení, soutěže Oblast vzdělávací - Primární a sekundární školství v ČR a v zemích studovaného jazyka, naučné společnosti a kluby, povolání, vybavení učeben, práce v učebnách, debaty a diskuze Oblast osobnostní- identita, způsob vnímání sebe sama, mezilidské vztahy Reálie zemí studovaného jazyka: -stručná charakteristika společnosti a kultury -literatura, významná díla a autoři -věda, technika,sport, umění, významné osobnosti, díla, úspěchy -život a tradice, vzdělávání, národní záliby a zvláštnosti, 48

14 rodina -jazykové zvláštnosti a odlišnosti - aktuální události a dění většího významu -autentické materiály film, tisk 4. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace -rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích -porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma - uplatňuje různé techniky čtení textu; -identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace -vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a Jazykové prostředky a funkce: (vztahující se k oblastem osobním, vzdělávacím, pracovním a veřejným se kterými se žák setkává běžně i méně často nebo jen ve specifických kruzích) Fonetika zvuková výstavba slova, zvuková stránka věty, fonetická redukce, fonetické rysy Pravopis pravidla u složitějších slov, zákonitosti vyplývající z psané podoby jazyka pro frázování a intonaci, konvence používané k prezentaci výslovnosti Gramatika -jmenné a verbální fráze, morfémy, prefixy, sufixy, další vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti, rozvité věty vedlejší, složitá souvětí, odvozování, transpozice, transformace, -modální slovesa rozšíření -nepřímé otázky -nepřímá řeč -trpný rod rozšíření -vztažné věty -příčestí minulá, přítomná -zvyky v minulosti a přítomnosti -předminulý čas činný, trpný Průřezová témata Občan v demokratické společnosti -poznávání a rozvoj vlastní osobnosti -základní problémy sociokulturních rozdílů - globální problémy, jejich příčiny a důsledky žijeme v Evropě 49

15 pracuje se získanými informacemi -odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů - přeloží text -využívá různé druhy slovníků i elektronické, informativní literaturu, encyklopedie a média -čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce -postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře -porozumí školním a pracovním pokynům; PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule -volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu -přednese souvislý projev na zadané téma -předbudoucí čas, budoucí průběhový činný, trpný -domněnka -3. podmínková věta Lexikologie -ustálené kolokace, ustálená větná spojení, přísloví, jednoduché idiomy, frázová slovesa, ustálené větné rámce, odborné výrazy a fráze na známá témata Komunikační funkce jazyka a typy textů: (vztahující se k oblastem osobním, vzdělávacím, pracovním a veřejným se kterými se žák setkává běžně i méně často nebo jen ve specifických kruzích) -postoj, názor, stanovisko souhlas, nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost, nutnost, potřeba, zákaz, příkaz -emoce- libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost, strach -morální postoje, funkce a důsledky omluva, pochvala, odpuštění, pokárání, lítost, přiznání odsouzení -kratší písemný projev pozdrav, blahopřání, přání, vzkaz, pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis -delší písemný projev vypravování, esej, úvaha, podrobný životopis, podrobný popis, odborný popis -čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné, faktografické, dokumentární, imaginativní i umělecké -samostatný ústní projev popis, shrnutí, vyprávění, Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce -komunikace při důležitých jednáních -úřední korespondence -práce s informacemi Náměty: -situační scénky -diskuse -skupinová práce -domácí úkoly -projekt -prezentace Mezipředmětov é vztahy Zeměpis Velká Británie USA Kanada Austrálie 50

16 -sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko - přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika; - dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače; - používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek; - používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru, - uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce; - používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci; - prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země; - uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná srovnání, oznámení, prezentace, reprodukce textu -interakce formální i neformální rozhovor, diskuze, korespondence, náhodné situace v osobním i profesním životě, komunikace prostřednictvím telefonu i dalších médií, strukturovaný pohovor, - informace z médií internet, audionahrávky, tisk, televize, film, videonahrávky, rozhlas veřejná hlášení, telefon Tematické okruhy a komunikační situace (Výchozí texty jsou obsahově i jazykově náročnější, ale nekomplikované, nesou prvky uměleckého, publicistického naučného a populárně-vědeckého stylu, vztahují se k běžným i méně běžným, konkrétním i abstraktním tématům, se kterými se žák může setkat v každodenním životě nebo při cestování do zemí dané jazykové oblasti). Oblast společenská příroda, životní prostředí, ekologie, globální problémy, věda a technika, pokrok Oblast osobní cizí domov, krajina, společenské vztahy, blízcí lidé, spolupracovníci, umělecké předměty, domácí předměty, vybavení pro sport a zábavu, netradiční koníčky, životní styl, netradiční dovolená, zdraví, romány, časopisy, nehody, recepty Oblast pracovní státní správa, firmy, průmysl, zemědělství, nástroje a zařízení, pracovní události, obchodní dopis, pracovní smlouva, reklamní materiály, méně časté profese, nástroje a zařízení, návody, popis práce, bezpečnost práce Nový Zéland Česká republika Evropská Unie OSN UNESCO Dějepis -historické události anglicky mluvících zemí Český jazyk a literatura -významní autoři a díla (USA a Velká Británie) Základy přírodních věd -základní problematika životního prostředí 51

17 sociokulturní specifika daných zemí. - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby; -podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související -logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů - vyjádří písemně svůj názor na text; - vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru; -s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace -používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit -využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé témata INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou Oblast veřejná veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady, úřední dopisy, veřejné služby, pasy, vystoupení, soutěže, hlavní politické strany a orgány, veřejná jednání, oprávnění Oblast vzdělávací Primární, sekundární a terciární školství v ČR a v zemích studovaného jazyka, naučné společnosti a kluby, profesní instituce, povolání a tituly vzdělávacích institucích, studentské shromáždění, povolání, vybavení učeben, práce v učebnách, debaty a diskuze, anotace, výtahy Oblast osobnostní- identita, způsob vnímání sebe sama, světonázor Reálie zemí studovaného jazyka: -stručná charakteristika ekonomiky,společnosti a kultury -literatura, významná díla a autoři -věda, technika,sport, umění, významné osobnosti, díla, úspěchy -život a tradice, vzdělávání, národní záliby a zvláštnosti, rodina -jazykové zvláštnosti a odlišnosti - aktuální události a dění většího významu -autentické materiály film, tisk, rozhlas -politické a ekonomické postavení ve světě -vztahy s Českou republikou -média a jejich účinky na jednotlivce a společnost - informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice 52

18 -adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů -reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů -komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích -při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuze na různá témata týkající se odbornějších zájmů - vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí; - požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení; - přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem; 53

Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2)

Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování užívání dalšího

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Obecné cíle výuky Anglického jazyka jako 2. cizího jazyka Předmět 2. cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk )

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) 6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Předmět FJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka a k dosažení

Více

7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody

Hlavní metody vyučování: slovní dialogické (rozhovor, diskuse) slovní práce s textem didaktické hry problémové metody situační a inscenační metody 6.22 Pojetí vyučovacího předmětu Dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějin kultury Předmět Dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Anglický jazyk je připravit žáky na aktivní život v multikulturní společnosti prostřednictvím získání jak obecných,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Anglický jazyk je připravit žáky na aktivní život v multikulturní společnosti prostřednictvím získání jak obecných,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce

5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 17 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci Významné osobnosti a absolvují jazykověmediální Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Při výuce anglického jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

5. 3. Anglický jazyk

5. 3. Anglický jazyk 5. 3. Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 5. 8. ročníku vyššího gymnázia. Předmět vychází

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz.

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz. Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk 4.3.6. Španělský jazyk Předmět španělský jazyk naplňuje očekávané vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Je realizován od tercie do oktávy s tříhodinovou týdenní dotací, v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera (čtyřleté, 2. ročník, další cizí jazyk) FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

4.9.15. Angličtina III

4.9.15. Angličtina III 4.9.15. Angličtina III Seminář je jednoletý, určený pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

7.3 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk

7.3 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 7.3 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk Obecné cíle výuky německého jazyka Předmět německý jazyk je koncipován tak, aby jeho výuka vedla k osvojení cizího jazyka. Hlavním cílem je postupné zvládání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více