UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.)cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Výuka anglického jazyka neprobíhá pouze v kmenových třídách, ale učitelé mohou libovolně měnit prostředí výuky. K tomu účelu slouží kmenová třída, jazyková učebna, počítačová učebna a učebna s interaktivní tabulí. V 1. a 2. ročníku činí časová týdenní dotace jednu hodinu. Důraz je kladen především na hravou formu výuky, a to prostřednictvím písní, říkanek, pohybových aktivit, obrázků, poslechových cvičení, práce s interaktivní tabulí. Vycházíme z přirozeného osvojování jakéhokoliv mateřského jazyka. Jinými slovy, zaměřujeme se na zvládnutí základní slovní zásoby a správné výslovnosti. Množství slovní zásoby je dáno slovníčkem, který je součástí jednotlivých učebnic. Učíme děti důležitosti poslechu a reakcí na jednoduché pokyny. Čtení a psaní je z počátku záměrně potlačeno a vyučuje se až ve vyšších ročnících. Gramatická pravidla jsou prezentována jako daný fakt a nejsou zprvu vysvětlována. Dílčím cílem je, aby dětí získaly pozitivní přístup k cizímu jazyku, který u nich dosáhneme skrz emotivní zážitky. Při hodnocení žáků nebude brán zřetel na různé odlišnosti při výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou. Ve 3. ročníku je hodinová dotace v souladu s pokyny RVP zvýšená na 3 hodiny týdně. V 5. ročníku jsme se rozhodli týdenní dotaci posílit o jednu disponibilní hodinu. Tato hodina je věnována zejména rozvoji konverzačních dovedností žáků a hlubšímu procvičení učiva za využití mnoha programů určených pro výuku angličtiny. Na druhém stupni pracují žáci již s náročnějšími a rozsáhlejšími texty a tématy. Naší snahou je, aby se také seznámili s autentickými psanými i poslechovými ukázkami. Prioritou je systematický rozvoj slovní zásoby a odbouráváni strachu z mluvených projevů. Od 6. do 8. ročníků je stanovená hodinová dotace na 3 hodiny týdně. V 9. ročníků je přidána jedna disponibilní hodina na volitelný předmět Anglická konverzace na rozvoj komunikačních dovedností, kde mohou žáci zúročit své veškeré poznatky. Tato hodina je také využívána pro navazování mezievropských sociokulturních vztahů v rámci partnerského projektu etwinning, ve kterém dochází k reálné komunikaci mezi zahraničními školami pracujícím na společném projektu. Žáci v 9. Ročníku by měli podle svých schopností dosáhnout jazykové úrovně A2 podle evropského jazykového referenčního rámce.

2 Pro nadané žáky je každoročně otevírán kurz, jehož snahou je nejenom prohloubit jejich jazykové dovednosti, ale připravit tyto žáky na cambridgské mezinárodní zkoušky úrovně KET, příp. PET. Cílové zaměření vzdělávací oblasti chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání; rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství; vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů; zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace; samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama; individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. Vzdělávací obsah: ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Očekávané výstupy 2. období POSLECH S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

3 MLUVENÍ žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Produktivní řečové dovednosti rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku, vyučování ve stanicích zpracování referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokroku používáním jazykového portfolia, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě např. rodiny slov, skládání slov, využití protikladů, umožňuje setkání s rodilými mluvčími (zahraniční asistent, exkurze, poznávací zájezdy), zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů. Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů, předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály prospekty atd., při výměnných pobytech řešení soužití v cizí rodině a prostředí.

4 Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací ve dvojicích,skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, průvodcováním při exkurzích, návštěvách partnerských škol, zahraničních rodin, prezentací výstupů projektu, ale i k četbě a poslechu. Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství tím, že seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami a setkáními s rodilými mluvčími, účastí na poznávacích zájezdech, účastí na různých mezinárodních projektech apod., pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí vlastních schopností tím, že vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku a vytváření jazykového portfolia. Kompetence občanské: je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při tématické výuce, tlumočení, kontaktech s partnerskými školami, zpracování autentických materiálů o městě, naší republice pro setkání s partnerskými školami, při besedách s významnými osobnostmi o jejich pobytu v zahraničí,využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích. Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému ovládání jazyka tím, že vytváří prostor pro tlumočení, kontakty s partnerskými školami výměnné zahraniční pobyty vytváření pracovních listů, příprava diskusních setkání s rodiči a spolužáky, zpracování referátů, výstupů ze společných mezinárodních projektů, zpracování výstupních a absolventských prací Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu OSV Osobnostní a sociální výchova MkV Mezilidské a kulturní vztahy VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EV Environmentální výchova MV Mediální výchova 1.ročník OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání MKV 1 Kulturní diference, lidské vstahy 2.ročník OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání MKV 1Kulturní diference, lidské vztahy MV 1 Tvorba mediálního sdělení 3. ročník OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení

5 problémů, dovednosti pro učení a studium. OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: regulace vl. chování MkV 2 Lidské vztahy: tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí 4. ročník MkV 1 Kulturní diferenciace: zvyky a tradice, písně a, poezie anglicky mluvících zemí Mk V2 Lidské vztahy: Příběhy dětí, život dětí v jiných zemích 5.ročník VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: Komunikace, Lidé OSV 2- Sebepoznání a sebepojetí : Volný čas, Záliby a zájmy, Prázdniny, Volnočasové aktivity OSV 3 Psychohygiena: styk s okolím, čas, obchody, mail, dopis, škola, lidé VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě: Město, Čas VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: Rodina, Přátelé VDO 1 Občanská společnost a škola: Představení, Styk s okolím MkV1 Kulturní diference: Životní styl anglicky mluvících zemí (rodinný život, bydlení) 1. Učební plán předmětu anglický jazyk souladu s učebním plánem školy ročník celkem

6 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin: 66 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 1. období (1. ročník) Vyučovací pomůcky: Stella Maidment,Lorena Roberts: Happy House 1, Aktivity Books 1-2. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby zopakuje a použije slova a slovní spojeni, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - vybaví si slovní zásobu v daných okruzích - pozdraví a poděkuje - rozumí jednoduchým pokynům ve třídě Rodina Hračky Školní předměty Barvy Oblečení Předměty denní potřeby Číslice 1-10 Animals motivační říkanky a písně Vánoce Koupání narozeniny Pozdrav Představování Poděkování Pokyny ve třídě Přání k narozeninám OSV- rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování, tvorba obrázkového slovníčku). MKV Kulturní diference, lidské vztahy rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - přiřadí obrázek k danému slovu - vybarvuje, vystřihuje podle pokynů Blahopřání pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - utvoří větu jednoduchou, Věta jednoduchá Sloveso: to be, to have, can rozumí obsahu jednoduchého

7 krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin: 66 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 1. období ( 2. ročník) Vyučovací pomůcky: Stella Maidment,Lorena Roberts: Happy House 2, Aktivity Books 1-2. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyslovuje správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - vybaví si slovní zásobu v daných okruzích - pozdraví a poděkuje - rozumí jednoduchým pokynům ve třídě - přiřadí obrázek k danému slovu - vybarvuje, vystřihuje podle pokynů Zvířata Školní pomůcky a činnosti Jídlo Obličej Barvy Dům Oblečení Vánoce a Velikonoce Pozdrav Představování Poděkování Zdvořilostní fráze Pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách Jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves to be,can Rozkazovací způsob Přítomný čas při popisu činnosti OSV- rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování, tvorba obrázkového slovníčku). MKV Kulturní diference, MV tvorba mediálního sdělení (tvorba slovních bublin do kreslených příběhů)

8 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - utvoří větu jednoduchou, Věta jednoduchá Sloveso: to be, to have, can Vánoce a Velikonoce v Anglii rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin: 99 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 1. období (3. ročník) Vyučovací pomůcky: Stella Maidment: Happy Street 1, Activity books 3. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI OVO1.-vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby -reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti v přiměřeném rozsahu - vybaví si slovní zásobu v daných okruzích Rodina,Domov,Osobní údaje Dětské nápoje a jídlo Hračky Popis osoby,části těla Oblečení Číslice 0-12 Barvy, motivační říkanky a písně Osobní údaje,dny v týdnu Vybraná domácí zvířata Jídlo OSV informace o mé osobě, rozvoj schopnosti poznávání, skládanky, vystřihování slovíček tvoření slovníčku, křížovky MkV- tolerantní vztahy s jinými lidmi

9 OVO2.- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně -zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz jméno, věk osoby - pozdraví a poděkuje - rozumí jednoduchým pokynům ve třídě Pozdrav Představování Poděkování Pokyny ve třídě Jednoduchá žádost Dialog,Dotazy a krátké odpovědi OSV- regulace vlastního chování MkV kulturní diference, rovnost mezi lidmi, lidské vztahy OVO3.-rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova -pojmenuje věci, které mu jsou blízké a napíše je - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy OVO4.-pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění -rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - napíše krátká sdělení - vybaví si a reprodukuje angl. abecedu - utvoří větu jednoduchou, zápor a otázku - upevňuje si základní výslovnostní návyky Blahopřání Anglická abeceda Věta jednoduchá Sloveso: to be, to have, can, like Vazba: there is/are Zájmena osobní, přivlastňovací Člen určitý a neurčitý Předložky místa a času Tvoření množného čísla podstatných jmen - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin: 99 Anglický jazyk 2. období (4. ročník) Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací pomůcky: Stella Maidment and Lorena Roberts: Happy Street 2 (class book, activity book, CD) 4. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová tématy Poznámky

10 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI OVO1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností -rozumí slovům a jednoduchým větám,pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí pokynům učitele a reaguje na ně -vybaví si slovní zásobu daného tématu - přiřazuje známá slova k obrázku - vyhledává známá slova v jednoduchých textech - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Abeceda Číslovky Můj dům Místnost a nábytek Město Počasí Kalendářní rok Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce Záliby a volný čas Zvířata Školní třída a škola Základní jídlo, potraviny Narozeniny, svátky Povolání Dopravní prostředky MkV1- zvyky a tradice OVO2: rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu -píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy -rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu -seznamuje se s jednoduchými autentickými materiály - rozumí hledané informaci v nahrávce -napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života -vyplní osobní údaje do formuláře Motivační písničky a říkanky Autentické ilustrativní materiály, jednoduché obrázkové knihy a komiksy Krátké poslechové ukázky k tématům Základní fonetické znaky Spojování hlásek do slov MkV 1- písně, poezie ang. mluvících zemí OVO3: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu -čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost -vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, Krátké texty k tematickým okruhům Jednoduché návody Komiksy, jednoduché příběhy na daná témata, říkanky Výslovnost Základní fonetické znaky

11 zejména pokud má k dispozici vizuální oporu OVO4: vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku -orientuje se v krátkém textu, odpoví jednoduše na položenou otázku - vyhledává požadovanou informaci - vyhledává neznámá slova ve slovníku Jednoduché pokyny a příkazy Říkanky, básničky, písničky, texty Pohlednice, , dopis, SMS Děti anglicky mluvících zemí Slovosled Pravopis MkV 2- příběhy dětí, život dětí v jiných zemích PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI OVO7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace a obměňuje je s použitím osvojené slovní zásoby -reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku -seřadí věty podle do kontextu podle pořadí - reprodukuje krátkou konverzaci na známé téma - jednoduše popíše obrázek - napíše jednoduchou zprávu, krátký text - vyjádří základní informace, které obměňuje s použitím osvojené slovní zásoby -napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života -vyplní osobní údaje do formuláře Říkanky a písničky Orientace v textu, překlad textu Hra v rolích Popis Pohlednice, dopis, , SMS Přítomný čas prostý Člen určitý a neurčitý Much / many Slovesa: to BE, CAN, to HAVE, to LIKE There is / there are Podstatná jména Přídavná jména Číslovky INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI OVO9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci -vybaví si pozdravy při setkání a loučení s dítětem i dospělým, - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - správně odpoví na jednoduché otázky a reaguje na jednoduché příkazy -sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci -zeptá se, o něco požádá a poděkuje Pozdravy Jednoduchá žádost a jednoduché poděkování Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Dotaz Hra v rolích, modelové situace nadané téma Popis Zjištění pozice věcí a osob, předložky místa Tázací a přivlastňovací zájmena Vazba there is / there are Určování času, otázky na čas

12 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin: 132 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 2. období (5. ročník) Vyučovací pomůcky: Virginia Evans, Neil O Sullivan: Click On Starter (student s book, workbook, CD) 5. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová tématy Poznámky Receptivní řečové dovednosti OVO1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností -rozumí slovům a jednoduchým větám,pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí pokynům učitele a reaguje na ně - vybaví si a používá slovní zásobu daného jednoduchého tématu - nalezne známá slova a umí s nimi dále pracovat - rozumí krátkým a jednoduchým pokynům - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem Číslovky Domov a rodina Škola, vyučovací předměty Město a venkov Zvířata Povolání Volný čas a záliby Kalendářní rok Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce Roční období a počasí Jídlo a potraviny VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, občanská společnost a stát OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace

13 základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Lidské tělo Narozeniny, svátky Dětí jiných zemí Evropy OVO2: rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci -rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - využívá jednoduché autentické materiály k získávání potřebných informací - rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích - pochopí obsah a smysl autentické nahrávky Vyučovací předměty, rozvrh, prázdniny Říkanky, písničky, básničky Obrázkové knihy, komiksy Blahopřání, pohlednice Leták, plakát Nákupy-ceny Jednoduché návody Bydliště OVO3: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - čte krátké jednoduché texty - chápe obsah jednoduchých osobních dopisů -vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům -rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu -Produktivní řečové dovednosti Základní výslovnostní návyky Fonetické znaky (pasivně) Krátké texty na daná témata Říkanky, básničky, písničky Pokyny Dopis Adresa MkV1 Kulturní diference rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu OVO4: vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku - vyhledá konkrétní informace v jednoduchém textu, pochopí jejich smysl, dokáže se zeptat na konkrétní věc Práce s textem, doplňování textu Orientace v plánu města Otázky s who, chat, when, where, how, why

14 - vytvoří odpověď na otázku na základě známého textu Pořádek slov ve větě OVO5: používá dvojjazyčný slovník OVO6: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů - aktivně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách a symbolech - používá fráze a věty - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb - odpoví na krátkou jednoduchou zprávu - napíše krátký text, zprávu, dopis -napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života -vyplní osobní údaje do formuláře Vyhledávání slovní zásoby, překlady textů Práce s textem Práce se slovníkem Produktivní řečové dovednosti Člen určitý a neurčitý Podstatná jména a jejich množné číslo Přídavná jména, přivlastňování Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací Základní a řadové číslovky Předložky místa, času Sloveso to be, to have got,can Vazba there is, there are Přítomný čas prostý Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Rozkazovací způsob Základní gramatické struktury a typy vět OVO7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace OVO8: obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu - při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení - shrne obsah textu - svými slovy vyjádří smysl textu - při obměňování textu využívá známou slovní zásobu, fráze a spojení - využívá synonyma, antonyma - doplní text podle kontextu - seřadí věty podle obsahu Můj svět Popis mého domu Naše město Můj rozvrh Můj volný čas - koníčky Počasí jednoduchý popis situace Dopis, , sms Přivlastňovací přídavná jména Zájmena ukazovací a přivlastňovací Předložky času a místa Slovesa každodenní činnosti Antonyma, synonyma Pořádek slov ve větě a v otázce Pravopis osvojených slov Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSV 2- Sebepoznání a sebepojetí OVO9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci - zvládá jednoduchou společenskou konverzaci - za podpory učitele udrží průběh konverzace v modelové situaci - klade jednoduché otázky a na Interaktivní řečové dovednosti Pozdravy Jednoduché pokyny, žádosti, otázky Slovesa každodenní činnosti Volný čas, moje koníčky, denní program, vyjádření času, podání informace

15 podobné otázky odpovídá - nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace - mluví o tom, co má rád, co se mu líbí (udání směru) Představení blízkých osob (co chtějí, co mají rádi, zaměstnání)

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více