Metodické poznámky k materiálm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické poznámky k materiálm"

Transkript

1 Metodické poznámky k materiálm 1. Úvodem Vážené kolegyn, milí kolegové, práv jste oteveli prvodní poznámky k materiálm pro podporu konverzace v nmeckém jazyce s pomocí interaktivní tabule. Tyto materiály vznikly v rámci projektu SIPVZ, s cílem usnadnit Vám pípravu a výbr toho NEJ- pro Vaše studenty a (snad) také nalézt okruhy témat, která Vaše žáky zaujmou a pomohou jim nap. pi píprav na maturitní zkoušku z NJ. Tento celek obsahuje celkem 30 soubor pro interaktivní tabuli (formát notebook). Soubory jsou uspoádány do deseti složek: Složka /okruh soubory Bewerbung, Beruf, Bewerbungsschreiben Vorstellungsgespräch Lebenslauf Karriere Mensch und Umwelt_1 Umwelt_2 Umwelt_3 Natur, Umweltschutz Wetter, Klima, wetter_klima_1 wetter_klima_2 wetter_klima_3 Jahreszeiten Werbung und kons_werbung_1 kons_einkaufen_2 kons_konsum_3 Konsum Reisen, Urlaub Urlaub1 Urlaub2 Urlaub3 Unsere Stadt Unsere Stadt1 Unsere Stadt2 Cheb3 Begegnung mit Ausland1 Ausland2b Ausland3b Fremden Moderne Wiss_Kommunikation_1 Wiss_Kommunikation_2 Wiss_Kommunikation_3 Kommunikation, Wissenschaft und Fortschritt Gesundheitswesen, Gesundheit1 Gesundheit2 Gesundheit3 Sucht Literatur und Theater Literatur1 Literatur2 Literatur3 Uvedené materiály jsou koncipovány tak, aby sloužily jednak pi výkladu resp. seznamování žák s daným tématickým celkem, jednak pi opakování píp. zkoušení, a to jak pímo s interaktivní tabulí, tak i nap. vytištné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle cíle). Uvedené odkazy mohou pomoci pi zadávání žákovských referát k nkterým konkrétním tématm. ást materiál odpovídá asovou nároností 1 vyuovací hodin, ást materiál poskytuje materiál na víc hodin zamených na uritý tématický okruh, vtšinou 2 3 vyu. jednotky.

2 Jednotlivé materiály mají žákm usnadnit uení: jsou kombinací informací a úkol, které žáci plní spolen, ve skupinách nebo samostatn, v hodin nebo pi domácí píprav - navrhované innosti lze upravit podle zamení, asové dotace, cíl výuky, vku a schopností skupiny. Je na úvaze uitele, které materiály a v jaké míe využije. Aktuální informace z Internetu zárove oživují výuku a zvyšují zájem student o informace, jejich analýzu a prezentaci závr. Doufáme, že Vás i Vaše studenty tyto materiály zaujmou a že budou píjemným doplnním výuky nmeckého jazyka. Tšíme se samozejm i na všechny Vaše poznámky, zkušenosti, pípomínky a návrhy! 2. Poznámky k jednotlivým materiálm Bewerbung, Beruf und Karriere Bew_Bewerbung Formulace souvislého životopisu na základ heslovitých informací ze života 3-4 A. Einsteina Použít roletku: postupn odkrývat jednotlivé ádky / hesla Linky odkazují na zdroje informací o A. Einsteinovi Možné doplnní: Jak by vypadal tento životopis jako píloha žádosti o místo? 5 Zadání úkolu (sestavit žádost o zamstnání, viz 6) Podoba obchodního dopisu (poadí: od Ort proti smru hod. ruiek) 6 Seazením vznikne písemná žádost o zamstnání Správné poadí nap.: a-m-c-n-o-j-h-f-q-g-p-d-k-l-b 7 Tatáž žádost ve smysluplné podob jako rychlé doplovací cviení Žáci píšou pes zakryté výrazy, po odkrytí obdélník kontrola 8 Zadání písemného domácího cviení: napsat vlastní žádost o zamstnání Bew_Vorstellung Úvodní cviení ke slovní zásob okruhu + tvoení podstatných jmen Žáci sestavují vhodná substantiva, hlavním cílem NENÍ, aby každý našel vše Pracovní list pro kontrolní spolené sestavení substantiv a následné seazení Seznam nalezených slov nap. na slidu 5 Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Žáci rozdlení do skupin vysvtlují pesný význam slovíek Uitel mže pro lepší orientaci v textu použít bu rámeek pipravený vpravo nahoe nebo nástroj Roletka obsahuje 5 pojm, ke kterým žáci doplují píbuzné metody: mindmapping, brainstorming lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu (rozcvika pi další hodin )

3 7 8 žáci vybírají i doplují vlastnosti vhodné pro zadaná povolání nejprve samostatn, pak se musí shodnout ve skupinách (max. 4lenných), výsledky prezentují na tabuli slouží jako podklad slova-vlastnosti lze klonovat, pokud se hodí k obma, i dopisovat další; pi konené prezentaci skupin je lepší si naklonovat stránku (nebo její ást) bez zadání a rozdlit ji podle skupin prvním úkolem je rozdlit otázky podle tazatele, seadit podle pedpokládaného prbhu pohovoru a píp. doplnit další pod obdélníkem se skrývá druhý úkol: druhým úkolem je práce ve dvojicích vlastní rozhovor/scénka podle vzniklé osnovy; pi následné prezentaci pak tída hodnotí jednotlivé uchazee Bew Berufe zadání k dalším slidm (konverzace o jednotlivých povoláních) lze zadat nejprve k samostatné píprav (nebo rozdlit do skupin) i jako dcv. konverzace na podklad obrazového materiálu podle zájmu a schopností možnost zadání rozšiující práce, referát nebo prezentací ke konkrétním tématm apod. zadání domácího úkolu (píprava vlastní prezentace o vysnném povolání) Mensch und Natur, Umweltschutz Umwelt_1.notebook , 7 8 úvod do tématu slovní zásoba tvoení složených substantiv, doplování len žáci pidávají ást Umwelt- ze zemkoule k jednotlivým základm skleníkový efekt schéma / obrázek jako podpora vysvtlení principu (vhodné i pro podporu krátkého žákovského referátu) seazování pedložených hesel ke vzniku a prbhu skleníkového efektu, tvorba vt správné poadí: c b d, e a f pozn.: Se skleníkovým efektem se žáci poprvé seznamují v sekund (Ch), pak znovu na vyšším stupni gymnázií v pedmtech Ch a F. následky skleníkového efektu žáci najdou, když naleznou antonyma k pedloženým výrazm správné ešení je schováno pod obdélníky kyselý déš obrázky jako podpora k výkladu, hesla k piazení a vysvtlení 7 správné ešení pedešlého úkolu a podklad pro komentáe a diskuzi bonus nebo práce pro zájemce: online test o kyselých deštích odkaz je v nejmenším mraku vpravo

4 Umwelt_2.notebook píiny rzných druh zneištní úvod do tématu Global x lokal piazování a doplování následky poškozování životního prostedí piazování podle jejich charakteru Global x lokal, argumentace rozhodnutí (píklady) píina a následek faktory zpsobující negativní jevy v životním prostedí záznam do tabulky, následná konverzace (shrnutí) Kde hledat ešení vybraných náledk poškození životního prostedí? zadání práce ve dvojicích ( 6) a podklad pro prezentaci nalezených ešení (zápis navrhovaných variant usnadní závrené hodnocení skupinou) Umwelt_3.notebook. Ökologisches Handeln 3, 4 5 6, piazování ekologitjších ešení k nešvarm, žáci zdvodují volbu 4 správné ešení pedešlého úkolu a podklad pro doplnní a diskuzi šetení energií rozazování aktivit na a, zdvodnní žáci zárove hledají a dopisují protiklady k heslm (práce se slovní zásobou) Tídní domácího odpadu Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Žáci tídí jednotlivé odpady do nádob, 7 nabízí správné ešení a je podkladem pro následnou konverzaci nebo práci ve skupinách (Co se dje dál s tídným odpadem?) Uitel mže pro lepší orientaci na ploše použít nap. nástroj Reflektor Bonus hra typu Milioná online (Müllionenspiel je na zajímavé stránce vnované tídní domácího odpadu) Zdroje pro další práci a informace k danému tématu (v NJ) Wetter, Klima, Jahreszeiten Wetter_Klima_1.notebook. Wetter 3 4 5, 6 7, 8 9 Poasí slovní zásoba Žáci píší antonyma, ke kontrole pak postupn odkrývají Roletku Poasí slovní zásoba Žáci pesouváním slov doplují vty Konverzace komentá obrazu mapy svta s informacemi o roních srážkových a teplotních prmrech pro daný msíc Pedpov poasí významy používaných symbol (práce se slovní zásobou) Žáci správn piazují slova k symbolm, po odkrytí obdélníku klí - kontrola Pedpov poasí Žáci komentují v rolích rosniek pedložené pedpovdní mapy (druhá

5 10 mapka se odkrývá, až když se s ní pracuje) lze naklonovat a z Galerie vložit do mapy symboly vlastní pedpovdi Pedpov poasí online Žáci komentují v roli rosniky pedložené pedpovdní mapy (!prezentace, slovní zásoba) malá past webovým odkazem je pouze velká žába, ostatní malé pi poklepání rzn kvákají Wetter_Klima_2.notebook Klima 3 4, 5 6 7, Úvod do tématu Klima a jeho zmny doplnní nadpis klíových slov Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Zmny klimatu píiny a následky Žáci piazují do správného vztahu, tedy sloupce (vtšina hesel je použita víckrát), komentují souvislosti Správné ešení je na slidu 5 jako podklad pro diskuzi Dva online testy k tématu Zmny klimatu (lze zadat jako dcv. pro zájemce) Jak budou vypadat mapy svta s informacemi o roních srážkových a teplotních prmrech za 100 let? Zmny klimatu - východiska práce ve skupinách (6 hesel) Jak snížit emise skleníkových plyn? lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu Zmny klimatu - východiska práce s online materiálem (pracovní listy jako podklad pro skupinovou práci, lze pojmout jako projekt s mezipedmtovou vazbou) Zdroje pro další práci a informace k danému tématu (v NJ) Wetter_Klima_3.notebook.. Jahreszeiten , Vždy dva slidy za sebou patí k jedné roní dob První z dvojice = výbr a komentá obrazového materiálu, na druhém je krom vybraných obraz úkolem vybrat hesla, odvodnit volbu (pocity, zvyklosti atd.) Nevhodné házet do popelnice Komentovat pedpov poasí, podle ní usoudit na roní dobu a navrhnout aktivity vhodné pro toto poasí Podklad pro práci s frazeologií vztahující se k tématu Poasí, Roní doby Odhadování význam (správné ešení je ukryto pod klíem)

6 Werbung und Konsum Kons_Werbung_1.notebook , Reklama Úvodní asociogram (slovní zásoba) AIDA - kodex reklamy Podklad pro výklad / diskuzi ke každému z bod Je podkladem pro konverzaci na dané téma Roletka skrývá panenku anorektiku jako nabízené zboží (nabízí se nejprve nechat žáky vyslovit oekávání, jaká panenka se asi objeví obecný symbol krásy, hraky?, pak konfrontovat) Coca-Cola analýza reklamy (více smr pro rzné cílové skupiny ) Práce online lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu zadání úkol analýza reklamy videonahrávky (uloženy v Pílohách) úkol vytvoení reklamy na nkterý z pedstavovaných objekt pi práci dodržovat princip AIDA, upozornit na prezentaci; hodnocení skupinou, hlasování o nejlepší reklam? lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu Kons_Einkaufen_2.notebook 3 Slide Piazovací cviení + práce se slovní zásobou (obchody, nakupování) Mindmapping Oddlení v obchodním dom, nabídka (slovní zásoba) Zpsoby platby podklad pro procviení slovíek Žebrající bezdomovec co by si ml koupit? Práce s obrazovým materiálem podklad pro konverzaci, diskuzi, skupinovou práci Kons_Konsum_3.notebook 3, 4 5 Slide 6 práce s textem K. Tucholského Das Ideal doplování slov do textu, možný rozbor: Jak dalece se zmnila pedstava ideálu? Celý text je pepsán (doc) a k dispozici v Píloze souboru Co patí v R k vysokému životnímu standardu? (práce ve dvojicích n. skupinách nejprve prodiskutovat volbu, pak prezentovat nebo hlasovat) seazování a doplování dalších hesel do žebíku práce s textem online (encyklopedie Wikipedia) slovní zásoba, náhrada ervených výraz nmeckými variantami, konverzace k tématu možné zadání domácího úkolu s užitím encyklopedie

7 7 Slide 8 Výbr vhodných vánoních dárk pro pedstavené osoby, zdvodnní Práce s fotografií - konverzace k tématu Životní styl, Konzum Reisen, Urlaub Urlaub1.notebook 2, 3 4, Co je cestování? (asociogram) Pro lidé cestují? (výbr, uzavené + polouzavené odpovdi) Dopravní prostedky používané pi cestování, jejich výhody a nevýhody Zadání úkol pro práci s následujícími slidy(konverzace + opak. gramatiky) Rzná prostedí jako cíle cestování (podklad pro plnní úkol) Zadání písemného domácího cviení: naplánovat vlastní cestu (možná i práce ve skupinách, volba z nkolika destinací; nabídky / plány poslat em) Urlaub2.notebook 2 3 4, Zpsoby trávení dovolení aktivn (podklad pro konverzaci) Poasí Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Co zabalit do kufru v danou roní dobu pro danou dovolenou? Píprava cesty / dovolené Žáci vybírají i doplují výhody a nevýhody cestování individuálního nebo s cestovní kanceláí nejprve samostatn, pak se musí shodnout ve skupinách (max. 4lenných), výsledky prezentují na tabuli Doplovací cviení na slovní zásobu (podle uebnice Sprechen Sie Deutsch) zadání úkolu: uspoádat ve skupin anketu k danému tématu Urlaub3.notebook Zpsoby ubytování, výhody, nevýhody (podklad pro konverzaci) Zadání úkol k dalším slidm Rzná ubytovací zaízení s popisem (podklad pro konverzaci, procviení SZ) Nabídka služeb v hotelu Tvorba rozhovor (Objednáváme ubytování) Tvorba rozhovor (Radíme cizinci, jak najít ubytování)

8 Unsere Stadt Následující soubory najdete ke stažení ve dvou variantách. Protože jsou zde použity fotografie památek, mapy a jiné licencované materiály, mžete si stáhnout jen jakousi demoverzi píprav. Druhý soubor je ale šablonou, do které sami mžete vkládat texty, fotografie a mapy ke svému mstu. Cheb1.notebook, UnsereStadt1.notebook Píprava se zabývá tématem chebských památek. Sousteuje se na výklad a ovení znalostí k tématu pamtihodnosti naše msta Chebu. Soubor je rozlenn na dv ásti. V první je pedstavuje obrazem a textem, ve druhé mají studenti rozhodnout, která tvrzení o památkách jsou pravdivá a ta nepravdivá spláchnout. (WC opravdu splachuje) Pravdivá tvrzení jsou blokována proti pesunutí. Pokud tuto pípravu použijete se svými fotografiemi a textem, doporuuji stejn zablokovat i vaše správné varianty. Cheb2.notebook, UnsereStadt2.notebook Tématem je orientace ve mst. Do nkolika map studenti zakreslují cestu k nádraží, do restaurace apod. Tu mají i popsat. Jde tu tedy nejen o popis cesty, ale i opakování gramatiky (pedložek). Do šablony je teba nakopírovat dostatené množství map. Brzy se stávají nepehlednými (i když používáte rzné barvy) Cheb3.notebook Poslední píprava k tématu Naše msto je variantou hry, kterou studenti s oblibou hrají. Na bžnou tabuli je píprava nároná, takto je mnohem jednodušší. Postupn ze souvislého textu (zde k historii msta) mizejí faktické údaje, slovíka, gramatické jevy a studenti mají text íst, jako by tam poád byly. Tento zpsob výuky je vhodný k pamtnému uení. Poslední je myšlen samozejm jako vtip, ale mžete ho zkusit peíst J pro vaši potebu je samozejm teba vložit jiný text. Jen doporuuji, aby nebyl delší než 1 strana. AK Begegnung mit Fremden Ausland1.notebook Tato píprava pro interaktivní tabuli Smartboard vychází z teze, že eština s nminou jsou kulturn píbuzné jazyky. To se odráží nap. v idiomech. Píprava obsahuje 2 typy zadání. V ásti A a B se setkáváme s identickými (A) a velmi podobnými (B) idiomatickými reními. Práce s nimi je založena na skládání rení. Jednodušší zadání je zvoleno u náronjšího jazykového materiálu C. Zde mají studenti hledat eské ekvivalenty k nmeckým rením. Ke každému zadání najdete na následujícím slidu ešení. Zkrácená poznámka je souástí druhého slidu. Ausland2b.notebook, Ausland3b.notebook

9 Tyto dv pípravy vycházejí z podobného materiálu. Ten byl nasbírán z eské a nmecké verze internetového vyhledávae Google. (Kvli autorským právm najdete ve zveejnné verzi jen printscreeny z Googlu nebo obrázky k volnému použití). Principem pípravy je vyhledávání obrázk pod hesly tschechisch, Tschechien, Tscheche apod. na nmeckých stránkách a adekvátn nmecký, Nmecko, Nmec apod. na stránkách eských. Tyto obrázky mají být motivací k diskuzi nad stereotypy a pedsudky. Pokud se studentm nezdají dostaten motivaní, najdou pod nimi citáty, popisky apod., které by je mohli pošouchnout k diskusi. Stejn tak by diskusi mlo vyvolat chybjící slovo Ausländer v hádance na posledním slidu v souboru Ausland2.notebook. AK Moderne Kommunikation, Wissenschaft und Fortschritt Wiss_Kommunikation1.notebook.. Moderne Kommunikationstechnik Slide 3 Slide , Porovnání zpsob komunikace v prbhu asu Práce se slovní zásobou Úkol - vysvtlit pesn návod k používání mobilního telefonu a poítae ke komunikaci, co je vše poteba mít, udlat atd. Výhody a nevýhody vybraných zpsob komunikace K následnému hlasování lze využít hlasovací zaízení nap. Smart -vajíka Posouzení komunikaních prostedk z hlediska vhodnosti jejich používání (ne/výhody v rzných prostedích) Následuje hlasování: Kde by se mly dané komunikátory zakázat? Bonus, odmna nebo veselé domácí cviení: Jugendsprache Piazování, vysvtlování významu zkratek a emotikon (pvod z nminy) Bonus, odmna nebo veselé domácí cviení: Jugendsprache Piazování, vysvtlování významu zkratek a emotikon (pvod v anglitin) Wiss_Kommunikation2.notebook.. Wissenschaft 3 Piazování objev a vynález k jejich autorm, tvoení vt erfinden x entdecken + vty v trpném rod 4 ešení pedchozího úkolu + podklad pro další diskuzi 5, zaosteno na nmecky mluvící prostor a jeho vdce, objevitele a vynálezce (zadání a ešení piazovacího cviení) je podkladem pro další práci (možnost zadávat referáty, práce s internetovým textem zdroje nebo souborem Deutsche Stars.pdf piloženým v píprav) souvislý text Aspirin doplovací cviení (slovíka), ešení ukryto pod obdélníky je podkladem pro další práci se slovní zásobou, analýzu textu apod. technika v domácnosti aneb Jak na to? úkolem je popsat pracovní postup návod k vybranému pístroji

10 Wiss_Kommunikation3.notebook.. Fortschritt, Genetik úvod, senzibilizace k tématu Genetika oznaování možných výpovdí a postoj dvou postav, tvorba takových výpovdí možný nácvik rzných zpsob formulací (stylistika) Podklad pro konverzaci - výklad / seznámení s 3 okruhy možného využití genetiky Posouzení (ne/výhody, rizika, pínos) - diskuze Následuje hlasování: pedstavované využití ano/ne? Lze využít hlasovací zaízení nap. Smart -vajíka práce s textem online: o obsahová analýza textu, reprodukce o opakování gramatiky (slovesné asy budoucnost, minulost) bonus: švýcarská stránka pro mládež vnovaná genetice (informace, lexikon terminologie, zajímavý kvíz znalostí, kontakty atd.) zdroje k dalšímu hledání, použité prameny Gesundheitswesen, Sucht Gesundheit1.notebook Soubor Gesundheit1.notebook obsahuje úkoly k procviení slovní zásoby. Studenti mají tvoit tzv. slovní hnízda na principu asociací. Protože se jedná o náronou problematiku, je vhodné a žádoucí, aby studenti používali slovníky a novou slovní zásobu si zapisovali nejen na tabuli. Poslední slidy jsou ureny k doplnní. Gesundheit2.notebook Podobn jako pedchozí píprava, pracuje i tato se slovní zásobou. Tématem jsou zde symptomy nemocí. Studenti mají klikat na ty, které jsou symptomy nemocí v rámeku. Ty správné se ohlásí potleskem, špatné buením. Samozejm problematika výbru není jednoznaná (i když byla konzultována s odborníkem), ale jde pedevším o slovní zásobu, ne diagnózu. Gesundheit3.notebook Základem pípravy v souboru Gesundheit3.notebook je skládání dialog. Zde otvírá technologie interaktivní tabule na rozdíl od uebnicových úkol mnohem vtší technické možnosti. AK

11 Literatur und Theater Literatur1.notebook Tématem pípravy je esko-nmecký muzikál Láska=Liebe, který vznikl pro Krajinnou výstavu Cheb-Marktredwitz Obsahuje 2 resp. 3 typy úkol. Nejdíve studenti mají sestavovat píbh, jak šel chronologicky (zvláš první a druhou ást), pak na základ eské verze písn doplovat nmecká slova do textu, pokud se to zcela nezdaí, poslechnou si tutéž píse v nmecké verzi a doplují podle poslechu. Literatur2.notebook Konkrétní poesie je druh moderní poesie, který vznikl v 50. letech minulého století v nmecky mluvících zemích. Na jedné stran navazuje na experimenty v poesii od konce 19. století, na druhé stran reaguje na nacistickou propagandu. Vychází z teorie bhem vyprázdnné ei (Leerlauf der Sprache), která po zneužití informativní funkce jazyka za 2.svtové války upednostuje grafický nebo zvukový dojem z textu. Ke každému textu, který je použit v píprav, mají studenti úkoly rzného typu (od gramatiky, pes ustálená rení až po slovní zásobu) Literatur3.notebook Urit si vzpomenete, že jste tuhle hru jako malí hráli. Pošle se papír, ne nmž je první verš vznikající básn. První v ad pipíše druhý tak, aby se rýmoval s prvním. Pak tetí a pedchozí dva pikryje (zde stáhne roletu). Pošle papír dál a tak se tvoí, dokud není plný. Pak se báse te, pípadn dramaticky pednáší. Jako první verše jsem zvolil citáty z klasik. Poznáte je? AK 3. Poznámky týkající se autorských práv Pi píprav byly krom vlastních materiál použity i materiály z dalších zdroj. Tyto zdroje autoi uvolnili k nekomernímu používání, proto je u nich uveden pouze zdroj. Jedná se vtšinou o obrázky nebo zvukové záznamy. Citace použitých zdroj je uvedena formou odkaz, a to vtšinou tak, že daný obrázek je zárove odkazem. Ve zbylých pípadech se jedná o autorské fotografie. Vlastníkem autorských práv tohoto souboru píprav je MŠMT R. Používání tohoto souboru ve školách v R je pravdpodobn umožnno bez poplatku.

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem

PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdlávacího programu Dosažený stupe vzdlání Délka a forma vzdlání Zpsob ukonení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plze 78 M/0 stední vzdlání s maturitní zkouškou

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzdlávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyuovací pedmt: Anglický jazyk Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Anglický jazyk je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

VÚP v Praze pilotní verze RVP GV erven 2004

VÚP v Praze pilotní verze RVP GV erven 2004 Obsah OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 3 ÚVOD... 4 ÁST A... 4 1. VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDLÁVÁNÍ...5 1.1 Systém kurikulárních dokument... 5 1.2 Specifické principy Rámcového

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota

Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh Tomáš Malota Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Analýza aktuálních úvrových produkt ve firm CETELEM R, a.s., hodnocení jejich postavení na eském trhu, hodnocení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná Marie Hofmannová a Jarmila Novotná ŠASTNÁ ÍSLA ÚVOD Následující vyuovací hodina je souástí projektu LOSSTT-IN-MATH pilotovaného v rámci kurzu CLIL (Content and Language Integrating Learning, tzn. výuka

Více

Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace.

Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace. D01 - SOCIÁLNÍ PRZKUMY Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Sociální przkumy se provádjí formou kladení série strukturovaných otázek skupin jedinc, kteí pedstavují vzorek sledované populace.

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více