Metodické poznámky k materiálm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické poznámky k materiálm"

Transkript

1 Metodické poznámky k materiálm 1. Úvodem Vážené kolegyn, milí kolegové, práv jste oteveli prvodní poznámky k materiálm pro podporu konverzace v nmeckém jazyce s pomocí interaktivní tabule. Tyto materiály vznikly v rámci projektu SIPVZ, s cílem usnadnit Vám pípravu a výbr toho NEJ- pro Vaše studenty a (snad) také nalézt okruhy témat, která Vaše žáky zaujmou a pomohou jim nap. pi píprav na maturitní zkoušku z NJ. Tento celek obsahuje celkem 30 soubor pro interaktivní tabuli (formát notebook). Soubory jsou uspoádány do deseti složek: Složka /okruh soubory Bewerbung, Beruf, Bewerbungsschreiben Vorstellungsgespräch Lebenslauf Karriere Mensch und Umwelt_1 Umwelt_2 Umwelt_3 Natur, Umweltschutz Wetter, Klima, wetter_klima_1 wetter_klima_2 wetter_klima_3 Jahreszeiten Werbung und kons_werbung_1 kons_einkaufen_2 kons_konsum_3 Konsum Reisen, Urlaub Urlaub1 Urlaub2 Urlaub3 Unsere Stadt Unsere Stadt1 Unsere Stadt2 Cheb3 Begegnung mit Ausland1 Ausland2b Ausland3b Fremden Moderne Wiss_Kommunikation_1 Wiss_Kommunikation_2 Wiss_Kommunikation_3 Kommunikation, Wissenschaft und Fortschritt Gesundheitswesen, Gesundheit1 Gesundheit2 Gesundheit3 Sucht Literatur und Theater Literatur1 Literatur2 Literatur3 Uvedené materiály jsou koncipovány tak, aby sloužily jednak pi výkladu resp. seznamování žák s daným tématickým celkem, jednak pi opakování píp. zkoušení, a to jak pímo s interaktivní tabulí, tak i nap. vytištné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle cíle). Uvedené odkazy mohou pomoci pi zadávání žákovských referát k nkterým konkrétním tématm. ást materiál odpovídá asovou nároností 1 vyuovací hodin, ást materiál poskytuje materiál na víc hodin zamených na uritý tématický okruh, vtšinou 2 3 vyu. jednotky.

2 Jednotlivé materiály mají žákm usnadnit uení: jsou kombinací informací a úkol, které žáci plní spolen, ve skupinách nebo samostatn, v hodin nebo pi domácí píprav - navrhované innosti lze upravit podle zamení, asové dotace, cíl výuky, vku a schopností skupiny. Je na úvaze uitele, které materiály a v jaké míe využije. Aktuální informace z Internetu zárove oživují výuku a zvyšují zájem student o informace, jejich analýzu a prezentaci závr. Doufáme, že Vás i Vaše studenty tyto materiály zaujmou a že budou píjemným doplnním výuky nmeckého jazyka. Tšíme se samozejm i na všechny Vaše poznámky, zkušenosti, pípomínky a návrhy! 2. Poznámky k jednotlivým materiálm Bewerbung, Beruf und Karriere Bew_Bewerbung Formulace souvislého životopisu na základ heslovitých informací ze života 3-4 A. Einsteina Použít roletku: postupn odkrývat jednotlivé ádky / hesla Linky odkazují na zdroje informací o A. Einsteinovi Možné doplnní: Jak by vypadal tento životopis jako píloha žádosti o místo? 5 Zadání úkolu (sestavit žádost o zamstnání, viz 6) Podoba obchodního dopisu (poadí: od Ort proti smru hod. ruiek) 6 Seazením vznikne písemná žádost o zamstnání Správné poadí nap.: a-m-c-n-o-j-h-f-q-g-p-d-k-l-b 7 Tatáž žádost ve smysluplné podob jako rychlé doplovací cviení Žáci píšou pes zakryté výrazy, po odkrytí obdélník kontrola 8 Zadání písemného domácího cviení: napsat vlastní žádost o zamstnání Bew_Vorstellung Úvodní cviení ke slovní zásob okruhu + tvoení podstatných jmen Žáci sestavují vhodná substantiva, hlavním cílem NENÍ, aby každý našel vše Pracovní list pro kontrolní spolené sestavení substantiv a následné seazení Seznam nalezených slov nap. na slidu 5 Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Žáci rozdlení do skupin vysvtlují pesný význam slovíek Uitel mže pro lepší orientaci v textu použít bu rámeek pipravený vpravo nahoe nebo nástroj Roletka obsahuje 5 pojm, ke kterým žáci doplují píbuzné metody: mindmapping, brainstorming lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu (rozcvika pi další hodin )

3 7 8 žáci vybírají i doplují vlastnosti vhodné pro zadaná povolání nejprve samostatn, pak se musí shodnout ve skupinách (max. 4lenných), výsledky prezentují na tabuli slouží jako podklad slova-vlastnosti lze klonovat, pokud se hodí k obma, i dopisovat další; pi konené prezentaci skupin je lepší si naklonovat stránku (nebo její ást) bez zadání a rozdlit ji podle skupin prvním úkolem je rozdlit otázky podle tazatele, seadit podle pedpokládaného prbhu pohovoru a píp. doplnit další pod obdélníkem se skrývá druhý úkol: druhým úkolem je práce ve dvojicích vlastní rozhovor/scénka podle vzniklé osnovy; pi následné prezentaci pak tída hodnotí jednotlivé uchazee Bew Berufe zadání k dalším slidm (konverzace o jednotlivých povoláních) lze zadat nejprve k samostatné píprav (nebo rozdlit do skupin) i jako dcv. konverzace na podklad obrazového materiálu podle zájmu a schopností možnost zadání rozšiující práce, referát nebo prezentací ke konkrétním tématm apod. zadání domácího úkolu (píprava vlastní prezentace o vysnném povolání) Mensch und Natur, Umweltschutz Umwelt_1.notebook , 7 8 úvod do tématu slovní zásoba tvoení složených substantiv, doplování len žáci pidávají ást Umwelt- ze zemkoule k jednotlivým základm skleníkový efekt schéma / obrázek jako podpora vysvtlení principu (vhodné i pro podporu krátkého žákovského referátu) seazování pedložených hesel ke vzniku a prbhu skleníkového efektu, tvorba vt správné poadí: c b d, e a f pozn.: Se skleníkovým efektem se žáci poprvé seznamují v sekund (Ch), pak znovu na vyšším stupni gymnázií v pedmtech Ch a F. následky skleníkového efektu žáci najdou, když naleznou antonyma k pedloženým výrazm správné ešení je schováno pod obdélníky kyselý déš obrázky jako podpora k výkladu, hesla k piazení a vysvtlení 7 správné ešení pedešlého úkolu a podklad pro komentáe a diskuzi bonus nebo práce pro zájemce: online test o kyselých deštích odkaz je v nejmenším mraku vpravo

4 Umwelt_2.notebook píiny rzných druh zneištní úvod do tématu Global x lokal piazování a doplování následky poškozování životního prostedí piazování podle jejich charakteru Global x lokal, argumentace rozhodnutí (píklady) píina a následek faktory zpsobující negativní jevy v životním prostedí záznam do tabulky, následná konverzace (shrnutí) Kde hledat ešení vybraných náledk poškození životního prostedí? zadání práce ve dvojicích ( 6) a podklad pro prezentaci nalezených ešení (zápis navrhovaných variant usnadní závrené hodnocení skupinou) Umwelt_3.notebook. Ökologisches Handeln 3, 4 5 6, piazování ekologitjších ešení k nešvarm, žáci zdvodují volbu 4 správné ešení pedešlého úkolu a podklad pro doplnní a diskuzi šetení energií rozazování aktivit na a, zdvodnní žáci zárove hledají a dopisují protiklady k heslm (práce se slovní zásobou) Tídní domácího odpadu Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Žáci tídí jednotlivé odpady do nádob, 7 nabízí správné ešení a je podkladem pro následnou konverzaci nebo práci ve skupinách (Co se dje dál s tídným odpadem?) Uitel mže pro lepší orientaci na ploše použít nap. nástroj Reflektor Bonus hra typu Milioná online (Müllionenspiel je na zajímavé stránce vnované tídní domácího odpadu) Zdroje pro další práci a informace k danému tématu (v NJ) Wetter, Klima, Jahreszeiten Wetter_Klima_1.notebook. Wetter 3 4 5, 6 7, 8 9 Poasí slovní zásoba Žáci píší antonyma, ke kontrole pak postupn odkrývají Roletku Poasí slovní zásoba Žáci pesouváním slov doplují vty Konverzace komentá obrazu mapy svta s informacemi o roních srážkových a teplotních prmrech pro daný msíc Pedpov poasí významy používaných symbol (práce se slovní zásobou) Žáci správn piazují slova k symbolm, po odkrytí obdélníku klí - kontrola Pedpov poasí Žáci komentují v rolích rosniek pedložené pedpovdní mapy (druhá

5 10 mapka se odkrývá, až když se s ní pracuje) lze naklonovat a z Galerie vložit do mapy symboly vlastní pedpovdi Pedpov poasí online Žáci komentují v roli rosniky pedložené pedpovdní mapy (!prezentace, slovní zásoba) malá past webovým odkazem je pouze velká žába, ostatní malé pi poklepání rzn kvákají Wetter_Klima_2.notebook Klima 3 4, 5 6 7, Úvod do tématu Klima a jeho zmny doplnní nadpis klíových slov Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Zmny klimatu píiny a následky Žáci piazují do správného vztahu, tedy sloupce (vtšina hesel je použita víckrát), komentují souvislosti Správné ešení je na slidu 5 jako podklad pro diskuzi Dva online testy k tématu Zmny klimatu (lze zadat jako dcv. pro zájemce) Jak budou vypadat mapy svta s informacemi o roních srážkových a teplotních prmrech za 100 let? Zmny klimatu - východiska práce ve skupinách (6 hesel) Jak snížit emise skleníkových plyn? lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu Zmny klimatu - východiska práce s online materiálem (pracovní listy jako podklad pro skupinovou práci, lze pojmout jako projekt s mezipedmtovou vazbou) Zdroje pro další práci a informace k danému tématu (v NJ) Wetter_Klima_3.notebook.. Jahreszeiten , Vždy dva slidy za sebou patí k jedné roní dob První z dvojice = výbr a komentá obrazového materiálu, na druhém je krom vybraných obraz úkolem vybrat hesla, odvodnit volbu (pocity, zvyklosti atd.) Nevhodné házet do popelnice Komentovat pedpov poasí, podle ní usoudit na roní dobu a navrhnout aktivity vhodné pro toto poasí Podklad pro práci s frazeologií vztahující se k tématu Poasí, Roní doby Odhadování význam (správné ešení je ukryto pod klíem)

6 Werbung und Konsum Kons_Werbung_1.notebook , Reklama Úvodní asociogram (slovní zásoba) AIDA - kodex reklamy Podklad pro výklad / diskuzi ke každému z bod Je podkladem pro konverzaci na dané téma Roletka skrývá panenku anorektiku jako nabízené zboží (nabízí se nejprve nechat žáky vyslovit oekávání, jaká panenka se asi objeví obecný symbol krásy, hraky?, pak konfrontovat) Coca-Cola analýza reklamy (více smr pro rzné cílové skupiny ) Práce online lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu zadání úkol analýza reklamy videonahrávky (uloženy v Pílohách) úkol vytvoení reklamy na nkterý z pedstavovaných objekt pi práci dodržovat princip AIDA, upozornit na prezentaci; hodnocení skupinou, hlasování o nejlepší reklam? lze také zadat jako úkol pro domácí pípravu Kons_Einkaufen_2.notebook 3 Slide Piazovací cviení + práce se slovní zásobou (obchody, nakupování) Mindmapping Oddlení v obchodním dom, nabídka (slovní zásoba) Zpsoby platby podklad pro procviení slovíek Žebrající bezdomovec co by si ml koupit? Práce s obrazovým materiálem podklad pro konverzaci, diskuzi, skupinovou práci Kons_Konsum_3.notebook 3, 4 5 Slide 6 práce s textem K. Tucholského Das Ideal doplování slov do textu, možný rozbor: Jak dalece se zmnila pedstava ideálu? Celý text je pepsán (doc) a k dispozici v Píloze souboru Co patí v R k vysokému životnímu standardu? (práce ve dvojicích n. skupinách nejprve prodiskutovat volbu, pak prezentovat nebo hlasovat) seazování a doplování dalších hesel do žebíku práce s textem online (encyklopedie Wikipedia) slovní zásoba, náhrada ervených výraz nmeckými variantami, konverzace k tématu možné zadání domácího úkolu s užitím encyklopedie

7 7 Slide 8 Výbr vhodných vánoních dárk pro pedstavené osoby, zdvodnní Práce s fotografií - konverzace k tématu Životní styl, Konzum Reisen, Urlaub Urlaub1.notebook 2, 3 4, Co je cestování? (asociogram) Pro lidé cestují? (výbr, uzavené + polouzavené odpovdi) Dopravní prostedky používané pi cestování, jejich výhody a nevýhody Zadání úkol pro práci s následujícími slidy(konverzace + opak. gramatiky) Rzná prostedí jako cíle cestování (podklad pro plnní úkol) Zadání písemného domácího cviení: naplánovat vlastní cestu (možná i práce ve skupinách, volba z nkolika destinací; nabídky / plány poslat em) Urlaub2.notebook 2 3 4, Zpsoby trávení dovolení aktivn (podklad pro konverzaci) Poasí Je podkladem pro další práci se slovní zásobou daného okruhu Co zabalit do kufru v danou roní dobu pro danou dovolenou? Píprava cesty / dovolené Žáci vybírají i doplují výhody a nevýhody cestování individuálního nebo s cestovní kanceláí nejprve samostatn, pak se musí shodnout ve skupinách (max. 4lenných), výsledky prezentují na tabuli Doplovací cviení na slovní zásobu (podle uebnice Sprechen Sie Deutsch) zadání úkolu: uspoádat ve skupin anketu k danému tématu Urlaub3.notebook Zpsoby ubytování, výhody, nevýhody (podklad pro konverzaci) Zadání úkol k dalším slidm Rzná ubytovací zaízení s popisem (podklad pro konverzaci, procviení SZ) Nabídka služeb v hotelu Tvorba rozhovor (Objednáváme ubytování) Tvorba rozhovor (Radíme cizinci, jak najít ubytování)

8 Unsere Stadt Následující soubory najdete ke stažení ve dvou variantách. Protože jsou zde použity fotografie památek, mapy a jiné licencované materiály, mžete si stáhnout jen jakousi demoverzi píprav. Druhý soubor je ale šablonou, do které sami mžete vkládat texty, fotografie a mapy ke svému mstu. Cheb1.notebook, UnsereStadt1.notebook Píprava se zabývá tématem chebských památek. Sousteuje se na výklad a ovení znalostí k tématu pamtihodnosti naše msta Chebu. Soubor je rozlenn na dv ásti. V první je pedstavuje obrazem a textem, ve druhé mají studenti rozhodnout, která tvrzení o památkách jsou pravdivá a ta nepravdivá spláchnout. (WC opravdu splachuje) Pravdivá tvrzení jsou blokována proti pesunutí. Pokud tuto pípravu použijete se svými fotografiemi a textem, doporuuji stejn zablokovat i vaše správné varianty. Cheb2.notebook, UnsereStadt2.notebook Tématem je orientace ve mst. Do nkolika map studenti zakreslují cestu k nádraží, do restaurace apod. Tu mají i popsat. Jde tu tedy nejen o popis cesty, ale i opakování gramatiky (pedložek). Do šablony je teba nakopírovat dostatené množství map. Brzy se stávají nepehlednými (i když používáte rzné barvy) Cheb3.notebook Poslední píprava k tématu Naše msto je variantou hry, kterou studenti s oblibou hrají. Na bžnou tabuli je píprava nároná, takto je mnohem jednodušší. Postupn ze souvislého textu (zde k historii msta) mizejí faktické údaje, slovíka, gramatické jevy a studenti mají text íst, jako by tam poád byly. Tento zpsob výuky je vhodný k pamtnému uení. Poslední je myšlen samozejm jako vtip, ale mžete ho zkusit peíst J pro vaši potebu je samozejm teba vložit jiný text. Jen doporuuji, aby nebyl delší než 1 strana. AK Begegnung mit Fremden Ausland1.notebook Tato píprava pro interaktivní tabuli Smartboard vychází z teze, že eština s nminou jsou kulturn píbuzné jazyky. To se odráží nap. v idiomech. Píprava obsahuje 2 typy zadání. V ásti A a B se setkáváme s identickými (A) a velmi podobnými (B) idiomatickými reními. Práce s nimi je založena na skládání rení. Jednodušší zadání je zvoleno u náronjšího jazykového materiálu C. Zde mají studenti hledat eské ekvivalenty k nmeckým rením. Ke každému zadání najdete na následujícím slidu ešení. Zkrácená poznámka je souástí druhého slidu. Ausland2b.notebook, Ausland3b.notebook

9 Tyto dv pípravy vycházejí z podobného materiálu. Ten byl nasbírán z eské a nmecké verze internetového vyhledávae Google. (Kvli autorským právm najdete ve zveejnné verzi jen printscreeny z Googlu nebo obrázky k volnému použití). Principem pípravy je vyhledávání obrázk pod hesly tschechisch, Tschechien, Tscheche apod. na nmeckých stránkách a adekvátn nmecký, Nmecko, Nmec apod. na stránkách eských. Tyto obrázky mají být motivací k diskuzi nad stereotypy a pedsudky. Pokud se studentm nezdají dostaten motivaní, najdou pod nimi citáty, popisky apod., které by je mohli pošouchnout k diskusi. Stejn tak by diskusi mlo vyvolat chybjící slovo Ausländer v hádance na posledním slidu v souboru Ausland2.notebook. AK Moderne Kommunikation, Wissenschaft und Fortschritt Wiss_Kommunikation1.notebook.. Moderne Kommunikationstechnik Slide 3 Slide , Porovnání zpsob komunikace v prbhu asu Práce se slovní zásobou Úkol - vysvtlit pesn návod k používání mobilního telefonu a poítae ke komunikaci, co je vše poteba mít, udlat atd. Výhody a nevýhody vybraných zpsob komunikace K následnému hlasování lze využít hlasovací zaízení nap. Smart -vajíka Posouzení komunikaních prostedk z hlediska vhodnosti jejich používání (ne/výhody v rzných prostedích) Následuje hlasování: Kde by se mly dané komunikátory zakázat? Bonus, odmna nebo veselé domácí cviení: Jugendsprache Piazování, vysvtlování významu zkratek a emotikon (pvod z nminy) Bonus, odmna nebo veselé domácí cviení: Jugendsprache Piazování, vysvtlování významu zkratek a emotikon (pvod v anglitin) Wiss_Kommunikation2.notebook.. Wissenschaft 3 Piazování objev a vynález k jejich autorm, tvoení vt erfinden x entdecken + vty v trpném rod 4 ešení pedchozího úkolu + podklad pro další diskuzi 5, zaosteno na nmecky mluvící prostor a jeho vdce, objevitele a vynálezce (zadání a ešení piazovacího cviení) je podkladem pro další práci (možnost zadávat referáty, práce s internetovým textem zdroje nebo souborem Deutsche Stars.pdf piloženým v píprav) souvislý text Aspirin doplovací cviení (slovíka), ešení ukryto pod obdélníky je podkladem pro další práci se slovní zásobou, analýzu textu apod. technika v domácnosti aneb Jak na to? úkolem je popsat pracovní postup návod k vybranému pístroji

10 Wiss_Kommunikation3.notebook.. Fortschritt, Genetik úvod, senzibilizace k tématu Genetika oznaování možných výpovdí a postoj dvou postav, tvorba takových výpovdí možný nácvik rzných zpsob formulací (stylistika) Podklad pro konverzaci - výklad / seznámení s 3 okruhy možného využití genetiky Posouzení (ne/výhody, rizika, pínos) - diskuze Následuje hlasování: pedstavované využití ano/ne? Lze využít hlasovací zaízení nap. Smart -vajíka práce s textem online: o obsahová analýza textu, reprodukce o opakování gramatiky (slovesné asy budoucnost, minulost) bonus: švýcarská stránka pro mládež vnovaná genetice (informace, lexikon terminologie, zajímavý kvíz znalostí, kontakty atd.) zdroje k dalšímu hledání, použité prameny Gesundheitswesen, Sucht Gesundheit1.notebook Soubor Gesundheit1.notebook obsahuje úkoly k procviení slovní zásoby. Studenti mají tvoit tzv. slovní hnízda na principu asociací. Protože se jedná o náronou problematiku, je vhodné a žádoucí, aby studenti používali slovníky a novou slovní zásobu si zapisovali nejen na tabuli. Poslední slidy jsou ureny k doplnní. Gesundheit2.notebook Podobn jako pedchozí píprava, pracuje i tato se slovní zásobou. Tématem jsou zde symptomy nemocí. Studenti mají klikat na ty, které jsou symptomy nemocí v rámeku. Ty správné se ohlásí potleskem, špatné buením. Samozejm problematika výbru není jednoznaná (i když byla konzultována s odborníkem), ale jde pedevším o slovní zásobu, ne diagnózu. Gesundheit3.notebook Základem pípravy v souboru Gesundheit3.notebook je skládání dialog. Zde otvírá technologie interaktivní tabule na rozdíl od uebnicových úkol mnohem vtší technické možnosti. AK

11 Literatur und Theater Literatur1.notebook Tématem pípravy je esko-nmecký muzikál Láska=Liebe, který vznikl pro Krajinnou výstavu Cheb-Marktredwitz Obsahuje 2 resp. 3 typy úkol. Nejdíve studenti mají sestavovat píbh, jak šel chronologicky (zvláš první a druhou ást), pak na základ eské verze písn doplovat nmecká slova do textu, pokud se to zcela nezdaí, poslechnou si tutéž píse v nmecké verzi a doplují podle poslechu. Literatur2.notebook Konkrétní poesie je druh moderní poesie, který vznikl v 50. letech minulého století v nmecky mluvících zemích. Na jedné stran navazuje na experimenty v poesii od konce 19. století, na druhé stran reaguje na nacistickou propagandu. Vychází z teorie bhem vyprázdnné ei (Leerlauf der Sprache), která po zneužití informativní funkce jazyka za 2.svtové války upednostuje grafický nebo zvukový dojem z textu. Ke každému textu, který je použit v píprav, mají studenti úkoly rzného typu (od gramatiky, pes ustálená rení až po slovní zásobu) Literatur3.notebook Urit si vzpomenete, že jste tuhle hru jako malí hráli. Pošle se papír, ne nmž je první verš vznikající básn. První v ad pipíše druhý tak, aby se rýmoval s prvním. Pak tetí a pedchozí dva pikryje (zde stáhne roletu). Pošle papír dál a tak se tvoí, dokud není plný. Pak se báse te, pípadn dramaticky pednáší. Jako první verše jsem zvolil citáty z klasik. Poznáte je? AK 3. Poznámky týkající se autorských práv Pi píprav byly krom vlastních materiál použity i materiály z dalších zdroj. Tyto zdroje autoi uvolnili k nekomernímu používání, proto je u nich uveden pouze zdroj. Jedná se vtšinou o obrázky nebo zvukové záznamy. Citace použitých zdroj je uvedena formou odkaz, a to vtšinou tak, že daný obrázek je zárove odkazem. Ve zbylých pípadech se jedná o autorské fotografie. Vlastníkem autorských práv tohoto souboru píprav je MŠMT R. Používání tohoto souboru ve školách v R je pravdpodobn umožnno bez poplatku.

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Metodický materiál NJ

Metodický materiál NJ Aktivizace žák v M a NJ pomocí ICT, 2004 1/12 Metodický materiál NJ Obsah: I. Úvod II. Metody s uebnicí 1. Úvod tématické celky 2. Zaazení elektronických pi práci s uebnicí 2.1. Vytvoení ho u 2.2. Úkoly

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více