5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ)"

Transkript

1 5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován ve 3. až 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace pro kontakt s lidmi z různých částí světa, pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci se také seznamují s výrazy americké angličtiny. Vyučovací předmět má ve 3., 4. a 5. ročníku časovou dotaci 4 hodiny týdně (počet hodin byl na prvním stupni navýšen o 1 vyučovací hodinu týdně z disponibilní dotace). Výuka probíhá v kmenových třídách s nižším počtem žáků. Při vyšším počtu žáků jsou žáci rozděleni do skupin (v ročníku tak bývá více skupin na Anglický jazyk, než je kmenových tříd). Předmět směřuje k získání dovedností a vědomostí potřebných k dorozumívání se s cizincem v běžných situacích, ke komunikaci o jednoduchých tématech a k porozumění čtenému textu. Jeho obsah i struktura je na 1. stupni podřízena snaze o maximální motivaci žáků, získání důvěry a zájmu o jazyk. Výuka se především opírá o interaktivní hry, písničky, poslech a konverzaci. Písemný projev je zde záměrně potlačen (nikoliv zcela vyloučen). Jsou užívány vizuální předlohy (nástěnné tabule, obrázky s písemnou podobou slovíček), audiální předlohy spojené s dramatizací a výukové programy na počítači. Žáci pracují na tématických projektech a svou práci sami hodnotí v miniportfoliu. V mezipředmětových vztazích se žáci orientují na učivo předmětů Český jazyk a literatura, Matematika, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Tělesná výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova a ve 4. a 5. ročníku Informatika. Časová dotace na 2. stupni jsou 3 vyučovací hodiny týdně pro 6., 7., 8. a 9. ročník. V rámci volitelných předmětů je zařazena pro žáky tříd Konverzace v anglickém jazyce, která významně posiluje již danou hodinovou dotaci. Na 2. stupni je výuka realizována v jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Žáci mají k dispozici písemné, zvukové i obrazové materiály, využívají anglickou knihovnu a počítačové učebny s internetem. Ve všech ročnících žáci pracují na tematických projektech a vytvářejí své portfolio. V mezipředmětových vztazích se orientují především na učivo Zeměpisu, Dějepisu, Přírodopisu a Hudební výchovy. Obsah výuky vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a předpokládá dosažení úrovně A1. Obsah učiva ročníku odpovídá rozsahu očekávaných výstupů podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník. Anglický jazyk na druhém stupni směřuje ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí, rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku, k samostatnému získávání informací a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny. Žáci jsou vedeni

2 k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke snižování jazykové bariéry, k vnímání jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život - umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků - propojujeme probraná témata a jazykové jevy - umožňujeme žákům pracovat s různými materiály a zdroji v anglickém jazyce a vedeme je k jejich pravidelnému užívání Kompetence k řešení problémů - zařazujeme metody, při kterých žáci řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí - vedeme žáky k vlastní tvořivé činnosti formou projektů - podporujeme žáky v účasti na jazykových soutěžích pro vlastní ověření jazykové zdatnosti Kompetence komunikativní - vytváříme příležitosti pro smysluplnou vzájemnou komunikaci - učíme žáky formulovat jednoduché myšlenky anglicky - využíváme dovednosti v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu - umožňujeme žákům aktivní účast na mezinárodních portálech Kompetence sociální a personální - klademe důraz na dodržování zásad slušného chování při skupinové práci - hodnotíme pokrok žáků v práci s Evropským jazykovým portfoliem a tím upevňujeme jejich sebevědomí Kompetence občanské - seznamujeme žáky s reáliemi a kulturním prostředím v anglicky mluvících zemích - vysvětlujeme a diskutujeme s dětmi o rozdílnosti života v ČR a anglicky mluvících zemích Kompetence pracovní - učíme žáky samostatně pracovat s cizojazyčnou literaturou, obrazovými i výkladovými slovníky - vedeme žáky k používání angličtiny při získávání informací - směřujeme žáky k prezentaci svých výsledků

3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk

4 Anglický jazyk/3. ročník AKTUALIZACE 2013 Výstupy buduje si pozitivní vztah k anglickému jazyku seznámí se s jeho zvukovou stránkou rozvíjí své poslechové schopnosti seznámí se s anglickou abecedou Učivo AUDIO-ORÁLNÍ KURZ (1 měsíc) cvičení zaměřená na výslovnost, zvukovou stránku anglického jazyka (names, greetings, classroom language,play with sounds), zvukové rozlišení hlásek, shodu či různost zvukové a grafické podoby, jazykolamy, jednoduché říkanky, rozpočitadla, tradiční říkanky Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV Multikulturalita (vstup do cizího jazyka) ČJ (budování pozitivního vztahu k cizímu jazyku) pozdraví, představí se plní úkoly zadané anglicky, odpoví na otázky počítá do 12, označí základní barvy. zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá žádá a odpovídá na žádost The English Alphabet pozdravy, yes, no, barvy, čísla 1 12, pokyny učitele k výuce např. Close your book. Get into pairs. Is that right? atd. školní potřeby What s this? A (red) pen. Please, thank you, here you are. zeptá se na barvy a odpovídá zeptá se na věk a odpovídá zařízení třídy, čísla How old are you?what colour is the..? You are.. určí a pojmenuje domácí zvířátka odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy zvířata It s... Is it a...?yes, it is. No, it isn t. big, little MuV Multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace) M (sčítání a odčítání do 20) ČaJS (rozvoj pozorování a myšlení)

5 vyjádří pocity a nálady mluví i o pocitech jiných lidí I m, she s, he s + přídavné jméno are you + přídavné jméno několik přídavných jmen How are you? I m fine, thank you. popíše vzhled člověka mluví o členech své rodiny části lidského těla, barvy vlasů I ve got, he/she s got členové rodiny my, old, and Who? This is.. How many (brothers, sisters)..? popíše lidské tělo části těla Has it got..?yes, it has.. No, it hasn t. I haven t got... dává příkazy a rozumí jim slovesa pohybu, Total Physical Response(TPR) vyjmenuje dny, seznámí se s názvy měsíců zazpívá písničky říká básničky účinkuje ve hře názvy dnů a měsíců materiály z učebnice, dramatizace (Halloween, Christmas) vyjmenuje anglickou abecedu hláskuje některá slova. The English Alphabet How do you spell..? OSV Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí), Sociální rozvoj (Poznávání lidí) ČaJS (vyjadřování pozitivních citů) MuV Kulturní diference OSV Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy), Morální rozvoj (Hodnoty, postoje, praktická etika) TV (cvičení zaměřená na rozvoj pohybových dovedností, řeč těla) ČaJS (rozvoj časové orientace) HV (písničky, básničky, říkanky) ČJ (rozvoj pozitivního vztahu k cizímu jazyku) má správnou a srozumitelnou výslovnost

6 používá abecední slovník slovník k učebnici v pracovním sešitě vymění si s partnerem informace o sobě, pojmenuje některé předměty What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite...? Do you like..? Yes, I do. What s this? It s a.. Is it a..? Yes, it is. No, it isn t. VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět ohodnotí svůj výkon rozumí některým postupům vlastního učení Deníček 1, miniportfolio OSV Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí) Reálie: pojmenuje svátky a chápe kulturní rozdíly ve zvycích seznámí se a představí vyhledá rozdíly mezi českou a anglickou školou Čtení: vyhledá potřebné informace v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojeným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu čte jednoduché texty názvy svátků a slovní zásoba k nim, Halloween, Thanksgiving, Christmas, Easter Where are you from? I m from... několik cizích zemí Our school and class texty, komiksy z učebnice MuV Multikulturalita ČaSP (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity) ČaJS (zeměpisná orientace, životní prostředí) VMEGS Evropa a svět nás zajímá Poslech: rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální poslechy z učebnice, písničky, básničky, příběhy, jazyk učitele

7 oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Psaní: píše jednotlivá slova a věty vypracuje projekt s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života osobní formuláře Řečové dovednosti rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy MLUVENÍ se zapojí do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se cvičení z pracovního sešitu a učebnice mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem ČaSP, VV (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity)

8 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

9 Anglický jazyk / 4. ročník aktualizace 2013 Výstupy rozumí zvukové a grafické podobě jazyka u osvojovaných témat rozumí (pasivně) fonetickým znakům používá základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů při komunikaci používá jednoduché fráze Učivo základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, fonetické znaky (pasivně) základní slovní zásoba tematických okruhů a fráze z učebnice Průřezová témata, mezipředmětové vztahy správně hláskuje probíraná slova vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách používá dvojjazyčný slovník užívá prakticky číslovky pojmenuje lidi o hovoří o nich písemně, se slovní nápovědou uvede informace o sobě a o lidech kolem sebe objedná jídlo mluví o tom, co má a nemá rád pokládá jednoduché otázky uvede čas (hodiny) vyjmenuje měsíce anglická abeceda slovník k učebnici v pracovním sešitě kapesní slovník How do you spell..? What are these? They re číslovky členové širší rodiny, blahopřání a předání dárků his, her běžné potraviny, ovoce a zelenina What do you have for..? Does he/she like..? He/she doesn tlike some, any,(eight) o clock, half past (nine) always, sometimes, never názvy měsíců, roční období (pasivně) MeV (vnímání autora mediálního sdělení) ČJ OSV Mezilidské vztahy, poznávání lidí MuV Lidské vztahy MuV Kulturní diference OSV Osobnostní a sociální rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, komunikace) ČaJS (pozitivní city) ČaJS (rozvoj časové orientace)

10 vyjmenuje zvířata v ZOO získává a třídí informace o zvířatech popíše některé zvíře a jeho vlastnosti běžná zvířata v ZOO a jejich vlastnosti, jednoduchý popis vzhledu zvířat They aren t... Are they? Bigger, smaller than Where are they?, next to, between, opposite vyjmenuje důležité obchody a budovy ve městě ptá se na umístění budov a obchodů a odpovídá důležité obchody a budovy ve městě dotaz a odpověď na umístění způsob dopravy Where can you? How many? hovoří o volnočasových aktivitách uvede informace o sobě a o lidech kolem sebe, o věcech zeptá se kamaráda na jeho zájmy a odpovídá na stejnou otázku vyjmenuje povolání popíše činnosti běžných povolání uvede čas (hodiny) volnočasové aktivity dny v týdnu, týdenní režim televizní pořady I like swimming. Do you like swimming? běžná povolání a nástroje s nimi spojené quarter past, quarter to Enviromentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) ČaJS TV (zdravý životní styl) popíše počasí podle obrázků ptá se na počasí v některých městech mluví o oblečení získává a předává informace ptá se a odpovídá na minulé činnosti popíše uplynulé události běžné typy počasí, dotazy na počasí oblečení What s the weather like today?he s/she s wearing hrady a jejich obyvatelé, dinosauři minulý čas dotazy na uplynulé činnosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět MuV Kulturní diference

11 vymění si s partnerem informace o sobě mluví o svých schopnostech pojmenuje předměty zazpívá písničky říká básničky účinkuje ve hře What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite...? Do you like..? Yes, I do. What s this? It s a.. Is it a...? Yes, it is. No, it isn t materiály z učebnice doplňková témata dramatizace ohodnotí svůj výkon rozumí některým postupům vlastního učení miniportfolio, sebehodnocení Quizzy s Questions VMEGS Evropa a svět nás zajímá (pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic) ČJ (budování a rozvoj pozitivního vztahu k cizímu jazyku) MuV Multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia) HV (písničky, básničky) OSV Osobnostní rozvoj Morální rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí) používá základní gramatické struktury a typy vět MLUVENÍ zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Témata z učebnice Where are you from? I m from..., Our neighbours Our school and class MuV multikulturalita M (porovnávání čísel) VDO Občanská společnost a škola

12 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu PSANÍ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře vypracuje projekt REÁLIE anglická jídla dopravní prostředky britské svátky běžná povolání v Londýně texty, komiksy a dodatečné materiály k učebnici poslech audio nahrávek, písniček, básniček, příběhů a jazyka učitele materiály z učebnice a pracovního sešitu ČaJS (zeměpisné reálie) VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět INF (využití výukového softwaru a audiovizuálních médií) ČaSP, VV (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity) MuV multikulturalita M (porovnávání čísel) ČaJS (zeměpisné reálie) VMEGS Evropa a svět nás

13 cena v eurech města ve Velké Británii zajímá, Objevujeme Evropu a svět VDO Občanská společnost a škola

14 Anglický jazyk / 5. ročník aktualizace 2013 Výstupy sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat mluví o svých schopnostech, pojmenuje předměty zapojí se do jednoduchého rozhovoru čte a mluví o městech vyjmenuje a ptá se na určitá místa žádá a udává směry Učivo What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite...? Do you like..? Yes, I do. What s this? It s a.. Is it a..? Yes, it is. No, it isn t. He/she can play the... hudební nástroje (50 60 pokynů během školního roku, žáci rozumí a reagují na ně) - zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) It s next to/opposite the místa ve městě bydliště village, town, city Turn left/right at Go straight past Excuse me. popíše a předvede, co lidé právě dělají vyjmenuje prázdninové činnosti přítomný čas průběhový, Total Physical Response(TPR) He/ she is drinking, reading a další. Is he/she? Yes, he/she is./no, he/she isn t. What are you doing? I m Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV Multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia) ČJ (rozvoj a upevňování pozitivního vztahu k cizímu jazyku) VMEGS Evropa a svět nás zajímá ČaJS (zeměpisné reálie) TV (sporty, řeč těla, zdravý životní styl)

15 Dear Love from fantastic, holiday, sitting, beach, palm tree ptá se na počasí a odpovídá popíše a srovnává počasí několika měst druhy počasí kalendářní rok, roční období Is it? Yes, it is./no, it isn t. We can/can t go to kite, boots, blowing, wind, weather, wet, here, there London, Dublin, Edinburgh, Liverpool, Oxford, Cardiff vyjádří čas, zeptá se na čas mluví o škole a rozvrhu What time is it? It s o clock./it s half past We ve got + předmět Have we got? Yes, we have./no, we haven t. When have we got? on + den, at + hodina školní předměty class, lesson, break mluví o televizních programech hodnotí, zda je má/nemá rád. It s eight twenty-five, etc. What TV programmes do you like? druhy televizních programů boring, scary, What channel is it on? What time..? vybere a pojmenuje své záliby popíše, co dělá ve volném čase What do you do on (Mondays)? in your free time? I read books + další činnosti. I go skating +další. I m from penfriend, hobbies Best wishes, Lidské tělo třídí zvířata do skupin, kde žijí, čím se živí ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech přítomný čas prostý What does the eat? It eats/doesn t eat Does it? Yes, it does./no, it doesn t. Where does the live? It lives/doesn t live EV Základní podmínky života ČaJS (zeměpisné reálie, přírodní prostředí) VDO Občanská společnost a škola VMEGS Objevujeme Evropu a svět ČaJS (rozvoj časové orientace) M (čítání a odčítání do 100, porovnávání čísel) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV Osobnostní rozvoj (Seberegulace a sebeorganizace) HV, VV, TV (volnočasové aktivity) ČaJS (zeměpisné orientace, zvířata a jejich prostředí)

16 místa, kde zvířata žijí, další zvířata a čím se živí čte a poslouchá o minulosti popíše zvířata Minulý čas prostý: It was/wasn t They were It/They had They had no vyhynulá zvířata meat eater apod. části zvířecích těl, další přídavná jména řadí a užívá názvy dnů a měsíců názvy dnů a měsíců, hodiny, dny v týdnu, měsíce zazpívá písničky říká básničky materiály z učebnice, doplňková témata, dramatizace účinkuje ve hře ČaJS (zeměpisné reálie, zvířata a jejich prostředí, prehistorická zvířata) ČaJS (rozvoj časové orientace) HV (písničky, básničky) správně hláskuje známá slova vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách používá dvojjazyčný slovník Abeceda. How do you spell..? slovník k učebnici v pracovním sešitě práce se slovníkem ohodnotí svůj výkon rozumí některým postupům vlastního učení Deníček 2, miniportfolio OSV Osobnostní rozvoj Morální rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí) Reálie: nakupuje v eurech materiály z učebnice, názvy svátků a slovní zásoba MuV multikulturalita vyjádří cenu v eurech k nim (Halloween,, Thanksgiving, Christmas, New Year, M (sčítání a odčítání do 100, mluví o datu Valentine s Day, Pancake Tuesday, Easter) porovnávání čísel) pojmenuje některé svátky a mluví o nich Where are you from? I m from..., seznámí se a představí ČaSP (vlastní výrobky dětí, mluví o Praze, Velké Británii, Londýně a Irsku Prague,The UK and Ireland, London rukodělné aktivity) VMEGS Evropa a svět nás

17 Reálie: Čtení: vyhledává specifické informace v textu čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice přečte básničku, pohled, rozvrh hodin a televizní program vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu texty, komiksy a doplňkové materiály z učebnice zajímá, Objevujeme Evropu a svět ČaJS (zeměpisné reálie) Poslech: rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a pokud má k dispozici vizuální oporu poslech audio nahrávek, písniček, básniček, příběhů a jazyka učitele INF (využití výukového softwaru a audiovizuálních médií) Psaní: píše anglické věty a krátké texty materiály z učebnice a pracovního sešitu ČaSP, VV (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity)

18 napíše pohled a jednoduchý dopis vypracuje projekt napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře

19 Výstupy Rozumí jednoduchým instrukcím učitele. Umí pozdravit, rozloučit se, poděkovat. Umí představit sebe a kamaráda. Rozumí názvům věcí ve třídě. Vyplní jednoduchý formulář s osobními údaji. Umí klást jednoduché otázky, odpovídat na ně. Rozumí číslům, umí čísla používat. Umí říct kolik je hodin. Umí napsat krátké blahopřání. Umí popsat, co pravidelně dělá. Rozumí krátkým jednoduchým textům. V jednoduchých textech dokáže najít konkrétní informace. V krátkých nahrávkách rozumí důležitým informacím. Rozumí jednoduchým osobním dopisům. Rozumí krátkým zprávám na pohlednicích. Umí napsat na pohlednici krátký jednoduchý pozdrav. Rozumí jednoduchým otázkám na minulost. Anglický jazyk / 6. ročník Učivo Tematický celek: Introduction Komunikace a dovednosti pozdravy, představování, vlastnictví věcí Slovní zásoba pokoj a vybavení, školní pomůcky Mluvnice be, can, have got, otázky Fonetika hláskování Tematický celek: My life Komunikace a dovednosti čtení a mluvení o narozeninách, činnostech Slovní zásoba dny v týdnu, měsíce v roce, data, domácí práce Mluvnice přít. čas prostý, otázky ano/ne, řadové číslovky, příslovce frekv. Fonetika fonetický přepis výslovnosti, intonace otázek Tematický celek: Animals Komunikace a dovednosti popis zvířat, klasifikace zvířat, čtení o zvířatech Slovní zásoba části těla, zvířata a jejich chování, péče o zvířata Mluvnice přít. čas průběhový, předmětná zájmena Fonetika slabiky, důraz a rytmus Tematický celek: Holidays Komunikace a dovednosti povídání o dovolené, pozdrav z dovolené Slovní zásoba dopravní prostředky, nehody na cestách Mluvnice minulý čas slovesa být, pravidelných a nepravidelných sloves Fonetika čtení koncovky ed v min. čase, výslovnost pomocných sloves Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: matematika VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, OSV poznávání lidí MV: biologie OSV kreativita, EV lidské aktivity a problémy životního prostředí MV: dějepis MuV lidské vztahy, OSV poznávání lidí,

20 Dokáže si říct o věci v obchodě, pomáhá si při tom gesty. Dokáže najít jednoduché informace v jídelních lístcích a na informačních letácích. Rozumí jednoduchému návodu. V textech dokáže poznat známá slova, jména a fráze. Dovede jednoduše popsat jaké je počasí. Umí porovnávat věci. Jednoduchými větami popíše UK a ČR. Dokáže najít základní informace, kde se hraje film a v kolik začíná. Umí někoho pozvat a reagovat na pozvání. Umí se domluvit s kamarády na tom, co budou dělat, kam půjdou a kde se sejdou. Tematický celek: Food Komunikace a dovednosti objednání jídla, nákupní seznam, recept Slovní zásoba jídlo a nápoje Mluvnice počitatelnost podstatných jmen, množství, členy Fonetika stejně znějící slova, rozpoznávání slyšených hlásek Tematický celek: The world Komunikace a dovednosti reálie UK, porovnávání věcí Slovní zásoba zeměpisné názvy, počasí, přídavná jména Mluvnice stupňování přídavných jmen, otázky začínající Jak? Fonetika důraz a rytmus, znění samohlásek Tematický celek: Entertainment Komunikace a dovednosti domlouvání schůzky, naplánované činnosti Slovní zásoba televizní programy, druhy filmů Mluvnice záměr něco udělat, přídavná jména a příslovce Fonetika větný přízvuk, rytmus MV: zeměpis VMEGS - Evropa a svět nás zajímá MV: zeměpis VMEGS objevujeme Evropu a svět, MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV: dějepis MuV multikulturalita, MeV tvorba mediálního sdělení

21 Anglický jazyk / 7. ročník Výstupy Rozumí jednoduchým větám o sobě a rodině. Umí říct a napsat kdo je, čím je a kde žije. Umí se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co ve volném čase. Rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích. Umí se ptát na to, co lidé dělali a na takové otázky odpovídat. Umí popsat sebe, svou rodinu a další lidi. Umí popsat, jaké má plány do budoucna. Umí číst a používat velká čísla, podle poslechu je umí numericky zapsat. Dovede vyjádřit svá okamžitá rozhodnutí. Dokáže najít konkrétní informace v textu. Dokáže popsat obrázek související s minulostí. Hovoří-li lidé pomalu a zřetelně, dokáže poznat, o čem mluví. Dokáže se účastnit krátké konverzace. Umí popsat místa a předměty. Dokáže pochopit jednoduchý článek s obrázky. Učivo Tematický celek: Introduction Komunikace a dovednosti povídání o sobě a kamarádech Slovní zásoba škola, třída, spolužáci, pokyny Mluvnice přítomný čas prostý a průběhový Fonetika spelling Tematický celek: My life Komunikace a dovednosti čtení domov, rodina; opakované činnosti Slovní zásoba etapy života, rodina, zájmy a koníčky Mluvnice pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas prostý Fonetika samohlásky a dvojhlásky Tematický celek: The future Komunikace a dovednosti život v budoucnosti, nabídka pomoci, úmysly Slovní zásoba místa, vesmír Mluvnice budoucí čas, rozhodnutí Fonetika souhlásky, tiché hlásky Tematický celek: Times and places Komunikace a dovednosti státy a národnosti, popis obrázku/události Slovní zásoba kolokace, přírodní katastrofy, dům/budova Mluvnice minulý čas průběhový Fonetika přízvučné a nepřízvučné souhlásky Tematický celek: London Komunikace a dovednosti dotazy na cestu, vysvětlení cesty Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: biologie MuV kulturní diference, OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy MV: zeměpis MuV kulturní diference, MeV tvorba mediálního sdělení MV: zeměpis MuV etnický původ, VMEGS Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět MV: dějepis

22 Rozumí jednoduchému popisu cesty. S pomocí mapy se dokáže zeptat na cestu nebo poradit někomu jinému. Rozumí běžným nápisům (ulice, nádraží ) Umí jednoduše hovořit o svých zkušenostech a zkušenostech jiných lidí. Dovede vyjádřit, jakou činnost právě dokončil. Umí vlastními slovy sdělit údaje ze života slavných osobností. Rozumí příkazovým a zákazovým piktogramům. Umí vyjádřit své pocity (bolest, únava, hlad ) Dovede na tato vyjádření reagovat radou. Ví, jak se ve vyučování chovat, dovede shrnout základní pravidla chování. Slovní zásoba místa ve městě, orientace ve městě Mluvnice členy s místními názvy, rozkaz, složeniny Fonetika přízvuk ve slově Tematický celek: Experiences Komunikace a dovednosti ambice, co lidé dokázali, interview, poslech Slovní zásoba zkušenosti Mluvnice předpřítomný čas Fonetika větný přízvuk, slabé a silné tvary Tematický celek: Problems Komunikace a dovednosti dávání rad, sestavení školních pravidel, návrhy Slovní zásoba frázová slovesa, pocity a problémy Mluvnice podmiňovací způsob, musím-nesmím-nemusím Fonetika intonace oznamovací věty a otázky MuV etnický původ, VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět MV: hudební výchova MuV princip sociálního smíru a solidarity, MeV tvorba mediálního sdělení MV: biologie MuV princip sociálního smíru a solidarity, EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

23 Anglický jazyk / 8. ročník Výstupy Umí lidi zdvořile oslovit a zahájit konverzaci. Dokáže mluvit o své škole a své práci ve škole. Umí se vyjádřit o svých plánech a úmyslech. Dovede ve větě určit slovní druhy. Dokáže se zeptat na základní informace. Dokáže říct, co chce, zeptat se na velikost, barvu, materiál, cenu oděvů. Umí vyprávět příběh, dovede shrnout hlavní myšlenky z čteného textu. Zdokonaluje se v práci se slovníkem. Dokáže najít informace v různých částech delšího textu, dokáže odhadnout význam neznámých slov. Umí mluvit o svých zážitcích, pocitech a reakcích. Umí sestavit zdravý jídelníček. Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi. Když něčemu nerozumí, umí se člověka, se kterým mluví, požádat, aby zopakoval, co řekl. Učivo Tematický celek: Introduction Komunikace a dovednosti vyjádření úmyslu, předpovědi, plánu Slovní zásoba opakování Mluvnice přítomný a budoucí čas Fonetika fonetická abeceda, větný přízvuk Tematický celek: Past and present Komunikace a dovednosti reakce na sdělení, nákup oblečení Slovní zásoba oblečení, materiály, složená podstatná jména Mluvnice minulý čas prostý a průběhový Fonetika samohlásky Tematický celek: Fame and fortune Komunikace a dovednosti čtení, poslechové aktivity, rozhovory Slovní zásoba slovesa, předložky, podstatná a přídavná jména Mluvnice předpřítomný čas Fonetika intonace otázky, pomocná slovesa Tematický celek: Health and safety Komunikace a dovednosti vyjádření souhlasu a nesouhlasu, rady Slovní zásoba nemoci, léčení, zdravý životní styl Mluvnice vztažné věty Fonetika dvojhlásky, větný přízvuk Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: dějepis VMEGS Evropa a svět nás zajímá MV: ICT MeV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení MV: biologie VMEGS Evropa a svět nás zajímá

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 3 Anglický jazyk Časová dotace 3. ročník 3 hodiny 4. ročník 3 hodiny 5. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 9 hodin. 6. ročník 4 hodiny 7. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více