5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ)"

Transkript

1 5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován ve 3. až 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace pro kontakt s lidmi z různých částí světa, pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci se také seznamují s výrazy americké angličtiny. Vyučovací předmět má ve 3., 4. a 5. ročníku časovou dotaci 4 hodiny týdně (počet hodin byl na prvním stupni navýšen o 1 vyučovací hodinu týdně z disponibilní dotace). Výuka probíhá v kmenových třídách s nižším počtem žáků. Při vyšším počtu žáků jsou žáci rozděleni do skupin (v ročníku tak bývá více skupin na Anglický jazyk, než je kmenových tříd). Předmět směřuje k získání dovedností a vědomostí potřebných k dorozumívání se s cizincem v běžných situacích, ke komunikaci o jednoduchých tématech a k porozumění čtenému textu. Jeho obsah i struktura je na 1. stupni podřízena snaze o maximální motivaci žáků, získání důvěry a zájmu o jazyk. Výuka se především opírá o interaktivní hry, písničky, poslech a konverzaci. Písemný projev je zde záměrně potlačen (nikoliv zcela vyloučen). Jsou užívány vizuální předlohy (nástěnné tabule, obrázky s písemnou podobou slovíček), audiální předlohy spojené s dramatizací a výukové programy na počítači. Žáci pracují na tématických projektech a svou práci sami hodnotí v miniportfoliu. V mezipředmětových vztazích se žáci orientují na učivo předmětů Český jazyk a literatura, Matematika, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Tělesná výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova a ve 4. a 5. ročníku Informatika. Časová dotace na 2. stupni jsou 3 vyučovací hodiny týdně pro 6., 7., 8. a 9. ročník. V rámci volitelných předmětů je zařazena pro žáky tříd Konverzace v anglickém jazyce, která významně posiluje již danou hodinovou dotaci. Na 2. stupni je výuka realizována v jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Žáci mají k dispozici písemné, zvukové i obrazové materiály, využívají anglickou knihovnu a počítačové učebny s internetem. Ve všech ročnících žáci pracují na tematických projektech a vytvářejí své portfolio. V mezipředmětových vztazích se orientují především na učivo Zeměpisu, Dějepisu, Přírodopisu a Hudební výchovy. Obsah výuky vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a předpokládá dosažení úrovně A1. Obsah učiva ročníku odpovídá rozsahu očekávaných výstupů podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník. Anglický jazyk na druhém stupni směřuje ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí, rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku, k samostatnému získávání informací a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny. Žáci jsou vedeni

2 k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke snižování jazykové bariéry, k vnímání jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život - umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků - propojujeme probraná témata a jazykové jevy - umožňujeme žákům pracovat s různými materiály a zdroji v anglickém jazyce a vedeme je k jejich pravidelnému užívání Kompetence k řešení problémů - zařazujeme metody, při kterých žáci řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí - vedeme žáky k vlastní tvořivé činnosti formou projektů - podporujeme žáky v účasti na jazykových soutěžích pro vlastní ověření jazykové zdatnosti Kompetence komunikativní - vytváříme příležitosti pro smysluplnou vzájemnou komunikaci - učíme žáky formulovat jednoduché myšlenky anglicky - využíváme dovednosti v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu - umožňujeme žákům aktivní účast na mezinárodních portálech Kompetence sociální a personální - klademe důraz na dodržování zásad slušného chování při skupinové práci - hodnotíme pokrok žáků v práci s Evropským jazykovým portfoliem a tím upevňujeme jejich sebevědomí Kompetence občanské - seznamujeme žáky s reáliemi a kulturním prostředím v anglicky mluvících zemích - vysvětlujeme a diskutujeme s dětmi o rozdílnosti života v ČR a anglicky mluvících zemích Kompetence pracovní - učíme žáky samostatně pracovat s cizojazyčnou literaturou, obrazovými i výkladovými slovníky - vedeme žáky k používání angličtiny při získávání informací - směřujeme žáky k prezentaci svých výsledků

3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk

4 Anglický jazyk/3. ročník AKTUALIZACE 2013 Výstupy buduje si pozitivní vztah k anglickému jazyku seznámí se s jeho zvukovou stránkou rozvíjí své poslechové schopnosti seznámí se s anglickou abecedou Učivo AUDIO-ORÁLNÍ KURZ (1 měsíc) cvičení zaměřená na výslovnost, zvukovou stránku anglického jazyka (names, greetings, classroom language,play with sounds), zvukové rozlišení hlásek, shodu či různost zvukové a grafické podoby, jazykolamy, jednoduché říkanky, rozpočitadla, tradiční říkanky Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV Multikulturalita (vstup do cizího jazyka) ČJ (budování pozitivního vztahu k cizímu jazyku) pozdraví, představí se plní úkoly zadané anglicky, odpoví na otázky počítá do 12, označí základní barvy. zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá žádá a odpovídá na žádost The English Alphabet pozdravy, yes, no, barvy, čísla 1 12, pokyny učitele k výuce např. Close your book. Get into pairs. Is that right? atd. školní potřeby What s this? A (red) pen. Please, thank you, here you are. zeptá se na barvy a odpovídá zeptá se na věk a odpovídá zařízení třídy, čísla How old are you?what colour is the..? You are.. určí a pojmenuje domácí zvířátka odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy zvířata It s... Is it a...?yes, it is. No, it isn t. big, little MuV Multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace) M (sčítání a odčítání do 20) ČaJS (rozvoj pozorování a myšlení)

5 vyjádří pocity a nálady mluví i o pocitech jiných lidí I m, she s, he s + přídavné jméno are you + přídavné jméno několik přídavných jmen How are you? I m fine, thank you. popíše vzhled člověka mluví o členech své rodiny části lidského těla, barvy vlasů I ve got, he/she s got členové rodiny my, old, and Who? This is.. How many (brothers, sisters)..? popíše lidské tělo části těla Has it got..?yes, it has.. No, it hasn t. I haven t got... dává příkazy a rozumí jim slovesa pohybu, Total Physical Response(TPR) vyjmenuje dny, seznámí se s názvy měsíců zazpívá písničky říká básničky účinkuje ve hře názvy dnů a měsíců materiály z učebnice, dramatizace (Halloween, Christmas) vyjmenuje anglickou abecedu hláskuje některá slova. The English Alphabet How do you spell..? OSV Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí), Sociální rozvoj (Poznávání lidí) ČaJS (vyjadřování pozitivních citů) MuV Kulturní diference OSV Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy), Morální rozvoj (Hodnoty, postoje, praktická etika) TV (cvičení zaměřená na rozvoj pohybových dovedností, řeč těla) ČaJS (rozvoj časové orientace) HV (písničky, básničky, říkanky) ČJ (rozvoj pozitivního vztahu k cizímu jazyku) má správnou a srozumitelnou výslovnost

6 používá abecední slovník slovník k učebnici v pracovním sešitě vymění si s partnerem informace o sobě, pojmenuje některé předměty What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite...? Do you like..? Yes, I do. What s this? It s a.. Is it a..? Yes, it is. No, it isn t. VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět ohodnotí svůj výkon rozumí některým postupům vlastního učení Deníček 1, miniportfolio OSV Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí) Reálie: pojmenuje svátky a chápe kulturní rozdíly ve zvycích seznámí se a představí vyhledá rozdíly mezi českou a anglickou školou Čtení: vyhledá potřebné informace v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojeným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu čte jednoduché texty názvy svátků a slovní zásoba k nim, Halloween, Thanksgiving, Christmas, Easter Where are you from? I m from... několik cizích zemí Our school and class texty, komiksy z učebnice MuV Multikulturalita ČaSP (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity) ČaJS (zeměpisná orientace, životní prostředí) VMEGS Evropa a svět nás zajímá Poslech: rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální poslechy z učebnice, písničky, básničky, příběhy, jazyk učitele

7 oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Psaní: píše jednotlivá slova a věty vypracuje projekt s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života osobní formuláře Řečové dovednosti rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy MLUVENÍ se zapojí do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se cvičení z pracovního sešitu a učebnice mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem ČaSP, VV (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity)

8 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

9 Anglický jazyk / 4. ročník aktualizace 2013 Výstupy rozumí zvukové a grafické podobě jazyka u osvojovaných témat rozumí (pasivně) fonetickým znakům používá základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů při komunikaci používá jednoduché fráze Učivo základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, fonetické znaky (pasivně) základní slovní zásoba tematických okruhů a fráze z učebnice Průřezová témata, mezipředmětové vztahy správně hláskuje probíraná slova vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách používá dvojjazyčný slovník užívá prakticky číslovky pojmenuje lidi o hovoří o nich písemně, se slovní nápovědou uvede informace o sobě a o lidech kolem sebe objedná jídlo mluví o tom, co má a nemá rád pokládá jednoduché otázky uvede čas (hodiny) vyjmenuje měsíce anglická abeceda slovník k učebnici v pracovním sešitě kapesní slovník How do you spell..? What are these? They re číslovky členové širší rodiny, blahopřání a předání dárků his, her běžné potraviny, ovoce a zelenina What do you have for..? Does he/she like..? He/she doesn tlike some, any,(eight) o clock, half past (nine) always, sometimes, never názvy měsíců, roční období (pasivně) MeV (vnímání autora mediálního sdělení) ČJ OSV Mezilidské vztahy, poznávání lidí MuV Lidské vztahy MuV Kulturní diference OSV Osobnostní a sociální rozvoj (sebepoznání a sebepojetí, komunikace) ČaJS (pozitivní city) ČaJS (rozvoj časové orientace)

10 vyjmenuje zvířata v ZOO získává a třídí informace o zvířatech popíše některé zvíře a jeho vlastnosti běžná zvířata v ZOO a jejich vlastnosti, jednoduchý popis vzhledu zvířat They aren t... Are they? Bigger, smaller than Where are they?, next to, between, opposite vyjmenuje důležité obchody a budovy ve městě ptá se na umístění budov a obchodů a odpovídá důležité obchody a budovy ve městě dotaz a odpověď na umístění způsob dopravy Where can you? How many? hovoří o volnočasových aktivitách uvede informace o sobě a o lidech kolem sebe, o věcech zeptá se kamaráda na jeho zájmy a odpovídá na stejnou otázku vyjmenuje povolání popíše činnosti běžných povolání uvede čas (hodiny) volnočasové aktivity dny v týdnu, týdenní režim televizní pořady I like swimming. Do you like swimming? běžná povolání a nástroje s nimi spojené quarter past, quarter to Enviromentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) ČaJS TV (zdravý životní styl) popíše počasí podle obrázků ptá se na počasí v některých městech mluví o oblečení získává a předává informace ptá se a odpovídá na minulé činnosti popíše uplynulé události běžné typy počasí, dotazy na počasí oblečení What s the weather like today?he s/she s wearing hrady a jejich obyvatelé, dinosauři minulý čas dotazy na uplynulé činnosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět MuV Kulturní diference

11 vymění si s partnerem informace o sobě mluví o svých schopnostech pojmenuje předměty zazpívá písničky říká básničky účinkuje ve hře What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite...? Do you like..? Yes, I do. What s this? It s a.. Is it a...? Yes, it is. No, it isn t materiály z učebnice doplňková témata dramatizace ohodnotí svůj výkon rozumí některým postupům vlastního učení miniportfolio, sebehodnocení Quizzy s Questions VMEGS Evropa a svět nás zajímá (pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic) ČJ (budování a rozvoj pozitivního vztahu k cizímu jazyku) MuV Multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia) HV (písničky, básničky) OSV Osobnostní rozvoj Morální rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí) používá základní gramatické struktury a typy vět MLUVENÍ zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Témata z učebnice Where are you from? I m from..., Our neighbours Our school and class MuV multikulturalita M (porovnávání čísel) VDO Občanská společnost a škola

12 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu POSLECH S POROZUMĚNÍM rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu PSANÍ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře vypracuje projekt REÁLIE anglická jídla dopravní prostředky britské svátky běžná povolání v Londýně texty, komiksy a dodatečné materiály k učebnici poslech audio nahrávek, písniček, básniček, příběhů a jazyka učitele materiály z učebnice a pracovního sešitu ČaJS (zeměpisné reálie) VMEGS Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět INF (využití výukového softwaru a audiovizuálních médií) ČaSP, VV (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity) MuV multikulturalita M (porovnávání čísel) ČaJS (zeměpisné reálie) VMEGS Evropa a svět nás

13 cena v eurech města ve Velké Británii zajímá, Objevujeme Evropu a svět VDO Občanská společnost a škola

14 Anglický jazyk / 5. ročník aktualizace 2013 Výstupy sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat mluví o svých schopnostech, pojmenuje předměty zapojí se do jednoduchého rozhovoru čte a mluví o městech vyjmenuje a ptá se na určitá místa žádá a udává směry Učivo What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite...? Do you like..? Yes, I do. What s this? It s a.. Is it a..? Yes, it is. No, it isn t. He/she can play the... hudební nástroje (50 60 pokynů během školního roku, žáci rozumí a reagují na ně) - zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) It s next to/opposite the místa ve městě bydliště village, town, city Turn left/right at Go straight past Excuse me. popíše a předvede, co lidé právě dělají vyjmenuje prázdninové činnosti přítomný čas průběhový, Total Physical Response(TPR) He/ she is drinking, reading a další. Is he/she? Yes, he/she is./no, he/she isn t. What are you doing? I m Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV Multikulturalita (význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia) ČJ (rozvoj a upevňování pozitivního vztahu k cizímu jazyku) VMEGS Evropa a svět nás zajímá ČaJS (zeměpisné reálie) TV (sporty, řeč těla, zdravý životní styl)

15 Dear Love from fantastic, holiday, sitting, beach, palm tree ptá se na počasí a odpovídá popíše a srovnává počasí několika měst druhy počasí kalendářní rok, roční období Is it? Yes, it is./no, it isn t. We can/can t go to kite, boots, blowing, wind, weather, wet, here, there London, Dublin, Edinburgh, Liverpool, Oxford, Cardiff vyjádří čas, zeptá se na čas mluví o škole a rozvrhu What time is it? It s o clock./it s half past We ve got + předmět Have we got? Yes, we have./no, we haven t. When have we got? on + den, at + hodina školní předměty class, lesson, break mluví o televizních programech hodnotí, zda je má/nemá rád. It s eight twenty-five, etc. What TV programmes do you like? druhy televizních programů boring, scary, What channel is it on? What time..? vybere a pojmenuje své záliby popíše, co dělá ve volném čase What do you do on (Mondays)? in your free time? I read books + další činnosti. I go skating +další. I m from penfriend, hobbies Best wishes, Lidské tělo třídí zvířata do skupin, kde žijí, čím se živí ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech přítomný čas prostý What does the eat? It eats/doesn t eat Does it? Yes, it does./no, it doesn t. Where does the live? It lives/doesn t live EV Základní podmínky života ČaJS (zeměpisné reálie, přírodní prostředí) VDO Občanská společnost a škola VMEGS Objevujeme Evropu a svět ČaJS (rozvoj časové orientace) M (čítání a odčítání do 100, porovnávání čísel) MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV Osobnostní rozvoj (Seberegulace a sebeorganizace) HV, VV, TV (volnočasové aktivity) ČaJS (zeměpisné orientace, zvířata a jejich prostředí)

16 místa, kde zvířata žijí, další zvířata a čím se živí čte a poslouchá o minulosti popíše zvířata Minulý čas prostý: It was/wasn t They were It/They had They had no vyhynulá zvířata meat eater apod. části zvířecích těl, další přídavná jména řadí a užívá názvy dnů a měsíců názvy dnů a měsíců, hodiny, dny v týdnu, měsíce zazpívá písničky říká básničky materiály z učebnice, doplňková témata, dramatizace účinkuje ve hře ČaJS (zeměpisné reálie, zvířata a jejich prostředí, prehistorická zvířata) ČaJS (rozvoj časové orientace) HV (písničky, básničky) správně hláskuje známá slova vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách používá dvojjazyčný slovník Abeceda. How do you spell..? slovník k učebnici v pracovním sešitě práce se slovníkem ohodnotí svůj výkon rozumí některým postupům vlastního učení Deníček 2, miniportfolio OSV Osobnostní rozvoj Morální rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí) Reálie: nakupuje v eurech materiály z učebnice, názvy svátků a slovní zásoba MuV multikulturalita vyjádří cenu v eurech k nim (Halloween,, Thanksgiving, Christmas, New Year, M (sčítání a odčítání do 100, mluví o datu Valentine s Day, Pancake Tuesday, Easter) porovnávání čísel) pojmenuje některé svátky a mluví o nich Where are you from? I m from..., seznámí se a představí ČaSP (vlastní výrobky dětí, mluví o Praze, Velké Británii, Londýně a Irsku Prague,The UK and Ireland, London rukodělné aktivity) VMEGS Evropa a svět nás

17 Reálie: Čtení: vyhledává specifické informace v textu čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice přečte básničku, pohled, rozvrh hodin a televizní program vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu texty, komiksy a doplňkové materiály z učebnice zajímá, Objevujeme Evropu a svět ČaJS (zeměpisné reálie) Poslech: rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a pokud má k dispozici vizuální oporu poslech audio nahrávek, písniček, básniček, příběhů a jazyka učitele INF (využití výukového softwaru a audiovizuálních médií) Psaní: píše anglické věty a krátké texty materiály z učebnice a pracovního sešitu ČaSP, VV (vlastní výrobky dětí, rukodělné aktivity)

18 napíše pohled a jednoduchý dopis vypracuje projekt napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře

19 Výstupy Rozumí jednoduchým instrukcím učitele. Umí pozdravit, rozloučit se, poděkovat. Umí představit sebe a kamaráda. Rozumí názvům věcí ve třídě. Vyplní jednoduchý formulář s osobními údaji. Umí klást jednoduché otázky, odpovídat na ně. Rozumí číslům, umí čísla používat. Umí říct kolik je hodin. Umí napsat krátké blahopřání. Umí popsat, co pravidelně dělá. Rozumí krátkým jednoduchým textům. V jednoduchých textech dokáže najít konkrétní informace. V krátkých nahrávkách rozumí důležitým informacím. Rozumí jednoduchým osobním dopisům. Rozumí krátkým zprávám na pohlednicích. Umí napsat na pohlednici krátký jednoduchý pozdrav. Rozumí jednoduchým otázkám na minulost. Anglický jazyk / 6. ročník Učivo Tematický celek: Introduction Komunikace a dovednosti pozdravy, představování, vlastnictví věcí Slovní zásoba pokoj a vybavení, školní pomůcky Mluvnice be, can, have got, otázky Fonetika hláskování Tematický celek: My life Komunikace a dovednosti čtení a mluvení o narozeninách, činnostech Slovní zásoba dny v týdnu, měsíce v roce, data, domácí práce Mluvnice přít. čas prostý, otázky ano/ne, řadové číslovky, příslovce frekv. Fonetika fonetický přepis výslovnosti, intonace otázek Tematický celek: Animals Komunikace a dovednosti popis zvířat, klasifikace zvířat, čtení o zvířatech Slovní zásoba části těla, zvířata a jejich chování, péče o zvířata Mluvnice přít. čas průběhový, předmětná zájmena Fonetika slabiky, důraz a rytmus Tematický celek: Holidays Komunikace a dovednosti povídání o dovolené, pozdrav z dovolené Slovní zásoba dopravní prostředky, nehody na cestách Mluvnice minulý čas slovesa být, pravidelných a nepravidelných sloves Fonetika čtení koncovky ed v min. čase, výslovnost pomocných sloves Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: matematika VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, OSV poznávání lidí MV: biologie OSV kreativita, EV lidské aktivity a problémy životního prostředí MV: dějepis MuV lidské vztahy, OSV poznávání lidí,

20 Dokáže si říct o věci v obchodě, pomáhá si při tom gesty. Dokáže najít jednoduché informace v jídelních lístcích a na informačních letácích. Rozumí jednoduchému návodu. V textech dokáže poznat známá slova, jména a fráze. Dovede jednoduše popsat jaké je počasí. Umí porovnávat věci. Jednoduchými větami popíše UK a ČR. Dokáže najít základní informace, kde se hraje film a v kolik začíná. Umí někoho pozvat a reagovat na pozvání. Umí se domluvit s kamarády na tom, co budou dělat, kam půjdou a kde se sejdou. Tematický celek: Food Komunikace a dovednosti objednání jídla, nákupní seznam, recept Slovní zásoba jídlo a nápoje Mluvnice počitatelnost podstatných jmen, množství, členy Fonetika stejně znějící slova, rozpoznávání slyšených hlásek Tematický celek: The world Komunikace a dovednosti reálie UK, porovnávání věcí Slovní zásoba zeměpisné názvy, počasí, přídavná jména Mluvnice stupňování přídavných jmen, otázky začínající Jak? Fonetika důraz a rytmus, znění samohlásek Tematický celek: Entertainment Komunikace a dovednosti domlouvání schůzky, naplánované činnosti Slovní zásoba televizní programy, druhy filmů Mluvnice záměr něco udělat, přídavná jména a příslovce Fonetika větný přízvuk, rytmus MV: zeměpis VMEGS - Evropa a svět nás zajímá MV: zeměpis VMEGS objevujeme Evropu a svět, MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV: dějepis MuV multikulturalita, MeV tvorba mediálního sdělení

21 Anglický jazyk / 7. ročník Výstupy Rozumí jednoduchým větám o sobě a rodině. Umí říct a napsat kdo je, čím je a kde žije. Umí se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co ve volném čase. Rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích. Umí se ptát na to, co lidé dělali a na takové otázky odpovídat. Umí popsat sebe, svou rodinu a další lidi. Umí popsat, jaké má plány do budoucna. Umí číst a používat velká čísla, podle poslechu je umí numericky zapsat. Dovede vyjádřit svá okamžitá rozhodnutí. Dokáže najít konkrétní informace v textu. Dokáže popsat obrázek související s minulostí. Hovoří-li lidé pomalu a zřetelně, dokáže poznat, o čem mluví. Dokáže se účastnit krátké konverzace. Umí popsat místa a předměty. Dokáže pochopit jednoduchý článek s obrázky. Učivo Tematický celek: Introduction Komunikace a dovednosti povídání o sobě a kamarádech Slovní zásoba škola, třída, spolužáci, pokyny Mluvnice přítomný čas prostý a průběhový Fonetika spelling Tematický celek: My life Komunikace a dovednosti čtení domov, rodina; opakované činnosti Slovní zásoba etapy života, rodina, zájmy a koníčky Mluvnice pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas prostý Fonetika samohlásky a dvojhlásky Tematický celek: The future Komunikace a dovednosti život v budoucnosti, nabídka pomoci, úmysly Slovní zásoba místa, vesmír Mluvnice budoucí čas, rozhodnutí Fonetika souhlásky, tiché hlásky Tematický celek: Times and places Komunikace a dovednosti státy a národnosti, popis obrázku/události Slovní zásoba kolokace, přírodní katastrofy, dům/budova Mluvnice minulý čas průběhový Fonetika přízvučné a nepřízvučné souhlásky Tematický celek: London Komunikace a dovednosti dotazy na cestu, vysvětlení cesty Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: biologie MuV kulturní diference, OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy MV: zeměpis MuV kulturní diference, MeV tvorba mediálního sdělení MV: zeměpis MuV etnický původ, VMEGS Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět MV: dějepis

22 Rozumí jednoduchému popisu cesty. S pomocí mapy se dokáže zeptat na cestu nebo poradit někomu jinému. Rozumí běžným nápisům (ulice, nádraží ) Umí jednoduše hovořit o svých zkušenostech a zkušenostech jiných lidí. Dovede vyjádřit, jakou činnost právě dokončil. Umí vlastními slovy sdělit údaje ze života slavných osobností. Rozumí příkazovým a zákazovým piktogramům. Umí vyjádřit své pocity (bolest, únava, hlad ) Dovede na tato vyjádření reagovat radou. Ví, jak se ve vyučování chovat, dovede shrnout základní pravidla chování. Slovní zásoba místa ve městě, orientace ve městě Mluvnice členy s místními názvy, rozkaz, složeniny Fonetika přízvuk ve slově Tematický celek: Experiences Komunikace a dovednosti ambice, co lidé dokázali, interview, poslech Slovní zásoba zkušenosti Mluvnice předpřítomný čas Fonetika větný přízvuk, slabé a silné tvary Tematický celek: Problems Komunikace a dovednosti dávání rad, sestavení školních pravidel, návrhy Slovní zásoba frázová slovesa, pocity a problémy Mluvnice podmiňovací způsob, musím-nesmím-nemusím Fonetika intonace oznamovací věty a otázky MuV etnický původ, VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět MV: hudební výchova MuV princip sociálního smíru a solidarity, MeV tvorba mediálního sdělení MV: biologie MuV princip sociálního smíru a solidarity, EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

23 Anglický jazyk / 8. ročník Výstupy Umí lidi zdvořile oslovit a zahájit konverzaci. Dokáže mluvit o své škole a své práci ve škole. Umí se vyjádřit o svých plánech a úmyslech. Dovede ve větě určit slovní druhy. Dokáže se zeptat na základní informace. Dokáže říct, co chce, zeptat se na velikost, barvu, materiál, cenu oděvů. Umí vyprávět příběh, dovede shrnout hlavní myšlenky z čteného textu. Zdokonaluje se v práci se slovníkem. Dokáže najít informace v různých částech delšího textu, dokáže odhadnout význam neznámých slov. Umí mluvit o svých zážitcích, pocitech a reakcích. Umí sestavit zdravý jídelníček. Dokáže vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi. Když něčemu nerozumí, umí se člověka, se kterým mluví, požádat, aby zopakoval, co řekl. Učivo Tematický celek: Introduction Komunikace a dovednosti vyjádření úmyslu, předpovědi, plánu Slovní zásoba opakování Mluvnice přítomný a budoucí čas Fonetika fonetická abeceda, větný přízvuk Tematický celek: Past and present Komunikace a dovednosti reakce na sdělení, nákup oblečení Slovní zásoba oblečení, materiály, složená podstatná jména Mluvnice minulý čas prostý a průběhový Fonetika samohlásky Tematický celek: Fame and fortune Komunikace a dovednosti čtení, poslechové aktivity, rozhovory Slovní zásoba slovesa, předložky, podstatná a přídavná jména Mluvnice předpřítomný čas Fonetika intonace otázky, pomocná slovesa Tematický celek: Health and safety Komunikace a dovednosti vyjádření souhlasu a nesouhlasu, rady Slovní zásoba nemoci, léčení, zdravý životní styl Mluvnice vztažné věty Fonetika dvojhlásky, větný přízvuk Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: dějepis VMEGS Evropa a svět nás zajímá MV: ICT MeV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení MV: biologie VMEGS Evropa a svět nás zajímá

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

Anglický jazyk 1. ročník

Anglický jazyk 1. ročník Anglický jazyk 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura zaří - leden Učí se anglicky pozravit, představit se. OSV - Sociální rozvoj - poznávání

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více