Pojistna smlouva c o poji.steni vozi.del - FLOTILA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistna smlouva c. 6666666672 o poji.steni vozi.del - FLOTILA"

Transkript

1 .. & Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP UVN Ooru~eno: /2014-0VN ~::~::126 P'-Uohy ~~~!~!~~~ijl'm Pojistna smlouva c o poji.steni vozi.del - FLOTLA Kooperativa pojiifovna, a.s., Vienna nsurance Group se sidlem Praha 8. Pobfein( 665/21, psi: i:eska republika i:o: zapsana v obchodnim rejstnku vedenem Mestskym soudem v Praze sp. zn. B 1897 (dale jen pojistiteo, zastoupeny na zaklade povereni nize podepsanymi osobamt: Agentura: a Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna nsurance Group, Praha 8, Pobrezni 665/21, PSC tel: , fax: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha se sidlem: Praha 6, U vojenske nemocnice 1200, i:eska republika i:o: (dale jen pojistnik), Zastoupeny plk. prof. MUDr. Mi.rosLavem Zemanem, Ph.D. uzaviraji ve smyslu zakona c:. 89/2012 Sb., obc:ansky zakonik (dale jen "obc:ansky zakonik''), a zakona c:. 168/1999 Sb., 0 pojisteni odpovednosti za ujmu zposobenou provozem voztdla (dale jen "zakon 0 odpovednostt z provozu vozidla''), tuto pojistnou smlouvu, ktera spolu s pojistnymi podminkami pojistttele a pnlohami, na ktere se tato pojistna smlouva odvolava, tvon nedilny celek. Tato pojistna smlouva byla uzavrena prostredntctvim pojistovaci.ho maklere RESPECT. a.s. se sidlem: Pod Krcskym lesem 2016/22, Praha 4, i:eska republika i:o: zapsany(a) v obchodnim rejstnku vedenem Mestskym soudem v Praze, sp. zn. B 4845 (dale jen pojisi!ovaci maklef) Korespondencni adresou je: adresa pojtstovaciho maklere vcetne ematlu

2 ': <:l.anek. Definice pojmll Pro ucely teto pojistne smlouvy majl. niie uvedene pojmy nasledujl.ci. vyznam: Pojittlni vozidla - poji.st~ni urci.teho vozidla v urcitem rozsahu. DatoyY nastroj - dokument v elektronicke podob~, vytvoreny pojistttelem. jehoz cast je poskytnuta pojistnl.kovi. umoznujici. vytvarenl. pozadavku tykajici.ch se jednotltvych vozidel. pokud jde 0 jejich zafazeni do pojist~ni. vyrazeni z pojist~ni, nebo pokud jde 0 zm~ny jednotlivych poji.st~ni urci.teho poji.st~neho vozidla. Predlozeni pobdavku pofistnika na zarazeni. zmlnu nebo vyrazeni vozidla pojistiteli - pnslusneho pozadavku vytvoreneho pojistnikem pomoci casu datoveho nastroje pojisutelt.. doruceni Zafazeni vozidla do pojiitlni - zarazeni vozidla do poji.st~ni na zaklad~ predlozeni. pozadavku pojistnika pojisti.teli v souladu s ustanovenimi teto pojistne smlouvy. tj. sjednanl. pojtst~nl. jednotliveho vozidla. Zmlna pojiltln{ vozidla - rozsifeni nebo zuzeni pojistenl. daneho vozidla na zaklad~ pfedlozeni pozadavku pojistnika pojistiteli. a to bud' vznikem dalsich pojistenl. tohoto vozidla nebo zmenou rozsahu nebo zanikem n~ktereho ze stavajl.ci.ch poji.st~ni tohoto vozidla. Vyrazen{ vozidla z pofistln{ - vyfazenl. vozidla z pojist~nl. zpravidla na zaklad~ pfedlozeni pozadavku pojistnl.ka pojistiteli v souladu s ustanovenimi teto pojistne smlouvy, pnpadn~ na zaklad~ dohody pojistnika s pojistitelem. Potvrzeni 0 rozsahu pojilten{ vozidla - ke kazde zadosti 0 zai'azeni vozidla/vozidel do pojisteni vyda pojisti.tel..potvrzenl. 0 rozsahu pojisteni vozidla". Potvrzenl. 0 rozsahu pojist~nl. vozidla moze byt vyhotoveno a pojistnl.kovi doruceno v Ltstinne podobe nebo v podobe elektronickeho dokumentu. Vyuttovani pojistneho - souhrnny pi'edpis pojistneho za pnslusne pojistne obdobi za pojistnou smlouvu pro vsechna poji.stena vozidla stanoveny pojisutelem na zaklade udaju uvedenych pojistnl.kem. Nestandardnl pojistitelne vozidlo - vozidlo. ktere bylo odeslano do Ceske republiky z jineho clenskeho statu (EU. Evropsky hospodmsky prostor) za podminky. ze Ceska republika je statem ci.loveho urceni, a to po dobu 30 dnl. pocl.naje dnem, kdy kupujid osoba vozidlo pi'evzala. i kdyz vozidlo nebylo v Ceske republice registrovano (tj. tuzemske vozidlo dle 2 pismo b) zakona 0 pojisteni. odpov~dnosti z provozu vozidla) nebo vozidlo. jehoz pojist~ni nen1..mozne sjednat v datovem nastrjill,. <:tanek. Pfedmit pojisteni, druhy pojisteni a pojistne podminky 1. POjisti.t lze vyhradn~ vozidla uvedena v odst. 2. ktera jsou v okamziku pocatku pojist~ni neposkozena. technicky zpusobila k provozu a soucasn~ kazde z vozidel spli"luje jednu z nasledujl.dch podminek: a) maji registracnl. znacku pnd~lenou obecnim ufadem obce s rozsifenou pusobnosti. resp. regtstracni znacku pndelenou pnslusnym spravnim uradem. nebo jinou registraci. odpovidajid pnslusnym pravnim pi'edpisum (napi'. jednorazovou registracni znacku s omezenou platnostv. nebo b) jde 0 vozidlo, ktere nebylo doposud v CR registrovane. ale bylo odeslane z jineho Clenskeho statu EU a statem dloveho urceni je CR, tedy jde 0 vozidlo podle 2 pismo b) zakona 0 pojist~ni odpov~dnosti. z provozu vozidla. 2

3 -.~~~.--~ 2 Pojistit lze nasledujtd druhy vozidel A Osobni. automobi.l Al Obytny automobil do kg. A2 Sani.tni. autom...c>~ ~_~~.~. ib MotocykL B1 TKkoLka, Ct:ii'koLka do 400 kg B2 TKkoLka, ctyrkolka nad 400 kg ( Automobil nad 3 500kg C1 NakLadni automobil L(2 Traktor (3 Pracovni. stroj s RZ!SPZ l (4 Tahac navesu (5 Pracovn{ stroj bez RZ!SPZ. (6 NakLadni. vozidlo z modifikace osobniho vozidla (7 Rucni. n. vysokozdviiny vozik. (8 ]ednonapravovy traktor l traktor bez RZ D Kolo s pomocnym motorem. E Autobus E1 Autobus k mestske hromadne doprave E2 Trolejbus F PKves F1 Naves, pkves F2 Naves za kamton. -- ~-. 3. PojiSteni, ktera lze touto pojistnou smlouvou sjednat k jednotlivym vozidlom a poji.stne podminky, kterymi se pojisteni ndi: ~ Nazev pojiuen{ VSeobecne ZvlJltni i pojistne ppdnrlnk'l. pojistne podminky POji.Steni odpov~dnostt za ujmu zpusobenou provozem vozidla VPP R-630/14 Havartjni. poji.steni. voztdel vpp H-350/14 Lg0pLnkove urazove pojtsteni osob dopravovan~ch vozidlem VPP H-350/14 ZPP H :..!l2ptilkove pojtsteni. skel vozidla vpp H-350/14 ZPP H-364/14 j)oplilkove pojisteni. asi.stencnich sluzeb k vozidlu vpp H-350/14 zpp H-390/14 r DopLi'ikove havarijni pojisteni pt't nezavinene nehode - NAlooPRO VPP H-350/14 ZPP H-380/14 hdoplrikove fivelni poji.steni. vozidla. VPP H-350/14 ZPP H-371/14 DopLrikove pojtsteni. poskozeni. vozidla zvii'etem VPP H-350/14 ZPP H Doptrikove poji.steni zavazadel VPP H-350/14 zpp H rd~plrikove pojisteni viki. behem silni.cni dopravy VPP H-350/14 zpp H-695/14 ~oplilkove E!oji.Steni nakladu na najem nahradniho vozidla vpp H-350/14 zpp H-363/14 i Doplilkove pojbteni. stroju. VPP H-350/14 ZPP H-3OO/14 Doptilkove pojtsteni. KoopGAP VPP H-350/14 ZPP H-365/14 DopLrikove poji.steni sportovni. vibavy VPP H~350/14 ZPP H-366/ i Pojistne podminky tvon Pnlohu c. 1 teto poji.stne smlouvy.! flanek. Zarazovani vozidel do pojiitem, vyrazovam vondel z pojiiten{. zmeny pojiitem 1. Na zaklade teto pojistne smlouvy se sjednava pojisteni vozidel uvedenych v pnloze c. 2 a dale se sjednava pojisteni voztdel na zaklade doruceni pnslusneho pozadavku vytvoreneho pojistnikem pomoct casti datoveho nastroje pojistiteli. Obdobne predklada pojistnik pozadavky na zmeny nebo zantky pojisteni vozidel. 2. POjiSteni jednotli.vych vozidel je sjednano predantm pnslusneho pozadavku na zarazeni vozidla do pojistent pojistiteli.. Pozadavek je zapsan do casu datoveho nastroje a odeslan na e-mai.lovou adresu POji.stnik je odpovedny za radne vytvorent pozadavku v casu datoveho nastroje (napr. za oznaceni spravneho data vzniku, zmeny nebo zantku pojisteno. PojistiteL k tomuto terminu pnslusnou skutecnost zaeviduje ve svem systemu a zohledni v pi'edpisu pojistneho. 3. POjistnik je povinen pi'edkladat pojistiteli pozadavky na vznik. zmenu nebo zanik pojisteni jednotli.vych voztdel nejpozdeji 7. den po datu pozadovaneho pocatku pojisteni, jeho zmeny Ci zaniku. V pnpadech poruseni teto povinnosti bude skutecnym pocatkem pojisteni, dnem ucinnosti jeho zmeny Ci zaniku den. jehoz datum predchazi. dni dorucent pozadavku 0 7 kalendarnich dnt. 4. Vozidlo, ktere nespli'luje podmtnky uvedene v cl 11., odst. 1 nebo nestandardne pojistitelne vozidlo, lze pojistit vyhradne po predchoztm pisemnem souhlasu pojistitele. 5. Pn vyi"azeni vozidla z pojisteni je pojistnik povinen neprodlene vratit pojistitelt doklady vydane pojistitelem (zelenou kartu, asistencnt kartu). 3

4 tlanek V. Druhy a zpusoby poji.stini 1) P01STENi OQPOV!DNOSn ZA U1MU ZPOSOBENOU PROVOZEM VOZDLA Pro viechny druhy vorldel se sfednava pojilteni odpovidnosti. s limity pojistneho plnen{: Kc. pro ujmu na zdravi nebo usmrcenim na kazdeho zraneneho nebo usmrceneho ( 6 odst. 2 pismo a) zak. C. 168/1999 Sb.); a Kc - pro vecnou skodu a usly zisk bez ohledu na pocet poskozenych (podle 6 odst. 2 pismo b) a c) zak. c. 168/1999 Sb.); PFevysuje-li soucet naroku uplatnenych vice poskozenymi tento limit, pojistne plneni se kazdemu z nich snizuje v pomeru tohoto Limitu k souctu naroku vsech poskozenych. Ujednava se, ze k vozidlum, pro ktera je sjednano pojisteni odpovednosti, se soucasne sjednava pojisteni asistencnich sluzeb v rozsahu asistencniho programu 44 (STANDARD) podle ZPP H-390/14. KOEFCEN ZA zpqsob ulfvanf VOZDLA V~ECHNY OSTATNf Odchylne od VPP R-630/1lt se ujednava, ze na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje: a) pferuseni pojisteni podle VPP R-630/14, clo 4; b) system bonus/malus podle VPP R-630/14, cl 9; c) sleva Duvera podle VPP R-630/14, cl 10. Celkova sleva/pnrafka pouze pro pojtstny rok trvajtd od do _..._._0 %, 2) HAVAR1Ni POlSTENi VOZDEL Havarijnt pojiitint lze sjednat pro kafde vorldlo proti. jednomu z nasleduj(dch pojistnych nebezpeci: HAVAAE (HA) - oznacuje pojtstmi nebezpea uvedenii pod fisly 1, 3,lt a 5 v cl. 3 VPP H-3S011ltj Zvliiitnt ujednani: PojiSteni zahrnuje i nadstandardni vybavu vozidel vcetne polepu, vystraznych znaceni, signalizace apod., ktera je zahrnuta v pojistne castce voztdla. POjiSteni se vztahuje i na skody vznikle mimo pozemni komunikace. Dohodnuty minimalni zpusob zabezpeceni vozidla platny ph sjednani pojistnych nebezpeci pod oznacenim HAVARE nebo SEZONNi HAV nebo ODCZ: druh vozidla A osobnt automobtl a C6 Nakladn( vorldlo z modifikace osobniho vorldla do 3,5 t s pojistnou castkou do Kc vozidlo radne uzamceno 4

5 druh vozidla A osobni automobil a C6 Nikladni vozidlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou od Kc do Kc vozidlo i'adne uzamceno a zabezpeceno imobi.lizerem nebo alarmem nebo mech. uzamykatelnym zanzenim blokujidm i'adid paku nebo pi'evodovku, nebo zafuenim schopnym vysilat poplachove zpravy druh vondla A osobni automobil a C6 Nakladni vozidlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou od Kc do Kc vozidlo radne uzamceno a zabezpeceno minimalne kombinad dvou z nasledujidch zabezpeeovadch zanzeni - imobiltzerem. nebo alarmem nebo mech. uzamykatelnym zanzenim blokujidm i'adid paku nebo pfevodovku nebo zafuenim schopnym vysilat poplachove zpravy druh vondla A osobni automobil a C6 Nakladn{ voztdlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou nad Kc vozidlo Fadne uzamceno a zabezpeceno vyhledavactm zabezpecovadm zanzenim napojenym na centralni dispecerske pracovine (pult centralni ochrany) ostatni druhy vondel (E autobus. C1 nakladni automobil. ( automobil nad 3,5 t, (2 traktor, F pnves, F1 naves, pnves, F2 naves za kamion, (4 tahac navesu, B motocykl (ve. B1, B2» s pojistnou eastkou do 3 sao 000 Ke vozidlo Fadne uzamceno ostatni druhy vondel (E autobus, C1 nakladni automobi.l, ( automobil nad 3.5 t, (2 traktor, F pnves. F1 naves. pnves, F2 naves za kamion, (4 tahae navesu, B motocykl (ve. B1. B2» s pojistnou castkou nad Ke + B motocykly vozidlo i'adne uzameeno a dale individualne dohodnuty zpusob zabezpeceni.: imobilizer nebo alarm nebo mech. uzamykatelne zanzeni blokujid pfevody vozidla nebo zanzeni schopne vysilat poplachove zpravy nebo vyhledavactm zabezpecovadm zanzenim napojenym na centralni dispecerske pracoviste (pult centralni ochrany) Pro viechny druhy vondellze havarijni pojtitini sjednat yyhradni s nasledujici spoluucastc: a %, minimalne vsak Ke; v pnpade odci.zeni celeho vozidla 5 %, minimalne vsak Ke, nebo 5 %, minim6lne vsak Kc nebo 10 %, minim6lne vsak Kc Spoluueast pro havarijni pojisteni je stanovena pro kazde jednotlive vozidlo v easti datoveho nastroje nebo v pnloze c. 2. Predmetem havarijniho pojisteni je i nestandardni vybava voztdla. jejiz hodnotu je pojistnik povinen zohlednit v pojistne eastce pojisteneho vozidla; ustanoveni VPP H-3S0/14 cl 2. odst. 2 se na tuto pojistnou smlouvu nevztahuje. V pnpade vzniku pojistne udalosti. je vlastnik voztdla povinen rozsah pojistene nestandardni vybavy dolont. Ujednava se, ze k druhum vozidel A. (6. B. pro ktera je sjednano havarijni pojisteni, se soueasne sjednava pojisb~ni asistencnich sluzeb v rozsahu asisteneniho programu (PLUS) podle ZPP H-390/14. KOEFCENT STAllt VOZDLA!Stlfl vozidla do6misic6 7-U misicq /12.23 misic:l misic:q KoefdentKl 1,00 1, , /1tS los U awe misic6 mhic:l misic:q nmsic:6 mhic:q mhic:q misic:l mhic:q misicll 1,47 1, , u ,38 KOEFCENT ZA ZP(JSOB UttVANt yozdla K2 =1 Odchylni od VPP H-350/14 se ujednava, ze na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje: a) ustanoveni VPP H-3S0/14 cl 2. odst. 2; b) pi'eruseni pojisteni podle VPP H-3S0/14 cl. 7, c) bonus/malus podle VPP H-3S0/14 el 13, d) zvysovani spoluueasti podle VPP H-3S0/14 cl. 22 odst. 2). Celkova sleva pouze pro pojtstny rok trvajici od do %, 5

6 3) DOPLAKOvA PO]~TENi JednotLiva dopliikova pojbteni. Lze sjednat pro dale uvedene druhy vozidel a vyhradne v kombinaci. k hlavni.mu teto pojistne smlouvy; hlavni.m pojisteni.m moze byt pojisteni. odpovednosti nebo havarijni. pojisteni. dle clanku. odst. 3 teto pojistne smlouvy. A. DOPLAKOV~ ORAZOV~ POlS"rENi OSOB DOPRAVOVANYCH VOZDLEM Pro druhy voztdel A a C6 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM, US nebo UV. Pro druhy vozidel Al, A2, C, Cl, C2, C4 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM nebo US. Pro druhy vozidel E. El. E2 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM. l ~ Varianta UM Varianta US Varianta UV Smrt nasledkem urazu Kc Kc Kc Trvale nasledky urazu loooookc Kc Kq nlesne po~kozeni. zpusobene Kc Kc Kc urazem Urcen<:) pro druhy vozidel A,C6.A1.A2 C,Cl C2,C4,E,El,E2 A,C6.Al.A2,C,Cl,C2,C4 A,C6 Varianta urazoveho pojisteni. je stanovena pro kazde jednotlive vozidlo v datovem nastroji nebo v pnloze c. 2 a vztahuje se na kazdou pojistnou udalost. POjiSteni. se sjednava bez spoluucasti. Na pojistne za toto doplflkove pojiitini se nevztahuje fadna sleva. B. DOPLAKOVE polsjeni SgEL VOZDLA '--. Pojiltin( rihledorich skellze sjednat pro n(ze uvedene druhv voztdel: A Osobni. automobil ~2 Tnkolka, ctyrkolka nad 400 kg C6 Nakladni. vozidlo z modifikace osobni.ho vozidla do i 3,5 t Pojittin( lelnich skellze sjednat pro nize uvedene druh~ voztdel: A Osobni. automobil Al Obytny automobil do 8 000kg C6 NakLadni. vozidlo z modifikace osobni.ho vozidla do 3,5 t, A2 Sanitni. automobi.l 82 TnkoLka, ctyrkolka nad 400 kg C AutomobiL nad 3 500kg : i.--. Cl NakLadni. automobil C4 Tahac naveso E Autobus E1 Autobus k mestske hromadne doprave E2 TroLeibus limit pojistneho plneni. je stanoven pro kazde jednotlive vozidlo v datovem nastroji nebo v pnloze c. 2 a vztahuje se na kazdou pojistnou udalost. POjiSteni. se sjednava bez spoluucasti. Na pojistne za toto doplnkove pojiltini se nevztahuje fadna sleva. 6

7 C. DOPLNKOV~ PO]~1tNf ZAVAZADEL Pro druhy vorldel A lze pojtsteni zavazadel sjednat vyhradne proti jednomu z nasledujideh pojistnyeh nebezpeci: iivel, s vyiimkou skod zpusobenyeh zviretem, zakladni havarte, odeizeni podle ZPP H-361/14 cl. 3 odst. 1 pismo a) b) e). Limit pojistneho plneni je stanoven pro kaide jednotlive vorldlo v casti datoveho nastroje nebo v pnloze C. 2 a vztahuje se na kaidou pojistnou udalost. Pojtsteni se sjednava se spoluucasti 10 %, minimalne vsak Kc. Na pojistne za toto doplnkove pojiitin( se uplatnuje trvala sleva ve vjii 30 %. POlSTNE ZA VOZDLA V PRfLOZE e. 2 Clanek V. Pojistne a zpt'lsob placeni pojistneho 1) Pojtitini odpovidnosti za ujmu zpllsobenou provozem vondla Rocni pojistne Kc 2) Havarijni pojiitin( vondel Rocni pojistne Kc 3) Dopli\kova pojiitini Rocni pojistne Kc A. Dopli\kove urazove pojtitini osob dopravovanych vozidlem Rocni pojistne Kc 8. Dopli\kove pojiitini skel vozidla Rocni pojistne Kc c. Doplilkove pojiitini zavazadel Rocni pojistne Kc Pojistne za pojutini sjednane touto pojjstnou smlouvou za Ctyfi. pojjstne raky (po slevil Kt Pojistne za prvni pottstn, rok ani (po slevi)... "... "... ~ Kt Pojistne za prvni pojistne obdobi PO uplatnini slev ani...w.~.~..."".. " Kt 1. Pojistne obdobi se sjednava jako etvrtletni a pojistne je sjednano jako beine. 2. Pojistne za pnslusne pojistne obdobi je v kaidem pojistnem roee splatne vzdy na zaklade danoveho dokladu (faktury) stirn, ie splatnost faktury bude 60 dnu od data jejiho doruceni pojistnikovi. 3. Pojistne za kaide dalsi pojtstne obdobi bude stanoveno vzdy samostatnym dilcim vyuctovanim pojtstneho, pnp. v upominee zaslane na e-matlovou jeho zplnomoeneneho zastupee. Nasledne vyuctovani bude vidy vystaveno podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi. 4. Ucetni danovy doklad (faktura) bude spliiovat naleittostt daiioveho dokladu dle zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetntetvi, ve zneni pozdejsich predptsu. Ucetni a danovy doklad bude obsahovat zejmena: a. oznaceni povtnne a opravnene osoby, adresu, sidlo, De, b. cislo dokladu, e. den odeslani a den splatnostt, den zdanitelneho plneni, d. oznaceni penezniho ustavu a ci.slo uctu, na ktery se rna plattt, konstantni a vartabtlni. symbol, 7

8 e. uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f. nazev provedene prace nebo sluiby, g. duvod uctovant s odvolantm na smlouvu, h. razitko a pod pis osoby opravnene k vystavent danoveho a ucetntho dokladu, i. seznam pi'i.loh, j. dal~t naleiitosti, pokud je stanovi. obecne zavazny predpis. 5. V pnpade, ze danovy doklad (faktura) nebude obsahovat nalentosti uvedene v predchozim bode nebo k nemu nebudou pnlozeny radne doklady (pnlohy) smlouvou vyzadovane, je pojistntk opravnen vratit jej pojistiteli a poiadovat vystaveni noveho i'adneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad pojistiteli zanika, neuplatni-li pojistnik do ctrnacti pracovnich dnu ode dne doruceni takoveho dokladu dodavatelem. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ucetniho dokladu (faktury) objednateli zacne plynout nova lhuta splatnosti. PojistiteL je vsak povi.nen opravi.t vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou poiadovane pnlohy, je-li k tomu pojistnikem dodatecne vyzvan i po lhute vyse uvedene s tim, ze v~ak takovato vyzva nema unnky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto bodu. 6. V pnpade, ze pojistnik ci pojistitel zjisti chybu pn vypoctu pojistneho nebo chybu v pi'edavanych datech, je povi.nen bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji v~ak do jednoho kalendarniho mesice od zjisteni chyby, vzajemne pohledavky vyrovnat. 7. Vy~e rocniho pojistneho pro pojisteni odpovednosti se pro jednotlive druhy vozidel pro kaide jednotlive vozidlo stanovi. jako soucin pnslu~neho zakladniho pojistneho za pojisteni odpovednosti, koendentu za zpusob uzivani vozidla a pnpadne pfunane slevy!pnrazky - zakladni pojistne za pojisteni odpovednosti pro jednotlive druhy vozidel a koencient za zpusob uztvani vozidla jsou stanoveny Sazebntkem pojisteni odpovednosti v pruoze c. 3, nejsou-li v teto pojistne smlouve zakladni pojistne a!nebo koencient stanoveny jinak. V pi'ipade pouziti fixni sazby je rocnt pojistne pojisteni odpovednosti za kazde jednotlive vozidlo uvedeno v textu pojistne smlouvy a dale nejsou uplatneny dalsi slevy a pn.razky. Vy~e rocniho pojistneho pro havanjni pojisteni se pro kazde jednotlive vozidlo stanovi. jako soucin pojistne castky kazdeho jednotliveho vozidla, sazby pojistneho, pi'ipadne pfunane slevy!pn.raiky, a koencientu uvedenych v Sazebniku havanjntho pojisteni v pnloze c. 4, nejsou-li v teto pojistne smlouve sazby a!nebo koencienty stanoveny jinak. vyse rocniho pojistneho za kaide jednotlive vozidlo pro doplnkova pojistent je stanovena podle Sazebniku doplnkove pojistent v pnloze c. 5 a pnpadne slevy!pn.razky. 8. vyse pojistneho za pojistne obdobi se pro kazde jednotlive vozidlo stanovi. jako alikv6tni cast z pnslusneho rocniho pojistneho za pocet celych dni trvani pi'islusneho pojistneho obdobi.. 9. V pi'i.pade pojisteni novych vozidel v prubehu doby trvani teto pojistne smlouvy bude stanovena vyse pojistneho ve vysi ali.kvotni casu z lhutniho pojistneho za zbyvajici cele dny do konce pojistneho obdobi. POjistne po sleve bude vyuctovano pojistitelem vzdy za pi'islusne pojistne obdobi pravidelnym predpisem pojistneho, podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi, zaslanym na e-mai.lovou adresu jeho zplnomocneneho zastupce. 10. Pojistnik je povinen uhradit pojistne za pnslusne pojistne obdobi ke dni jeho splatnosu na ucet pojistitele c.u /0800 vedeny u Ceske spon.telny, a.s. vanabi.lni symbol: , konstantni symbol POjistne se povazuje za uhrazene okamnkem pnpsani v plne vysi na ucet pojistitele. 12. SpLatka pojistneho k uhrade bude stanovena vidy na zaklade samostatneho pi'edpisu pojistneho, podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi resp. v pi'i.pade zmeny stavu vozidel podle aktualniho stavu vozidel v prubehu pojistneho roku. 13. Platby budou probihat vyhradne v Kc a rovnez veskere cenove udaje jsou uvedeny v Kc. 14. Z uhrazeneho pojistneho na pojisteni odpovednosti odvadi pojistitel 3 % v souladu se zakonem o odpovednosti z provozu vozidla do Fondu zabrany skod spravovaneho Ceskou kancelai'i pojistitelu. Prosti'edky fondu slouff predevsim k uhrade nakladu na ponzeni techniky a vecnych prosti'edku poti'ebnych pro cinnost integrovaneho zachranneho systemu. 15. Ujednava se, ie se rusi ustanoveni cl 8 odst. 8) VPP R-630!14. 8

9 16. Vysi. poji.stneho (nabtdkove ceny) lze prekrocu pouze pi't prokazatelnem navysent cen surovin, paltv, energti, smenneho kurzu koruny vuet euru nebo dolaru 0 vice nez 20%. Zmena pojtstneho musi byt projednana s pojtstntkem mintmalne s mesicnim predstthem. V pi'tpade zmen celni.ch et danovych sazeb muze byt pojtstne navyseno, a to pouze ve vyst shodne s touto zmenou. Clanek V. Dato~ nastroj a pred6vctni dat Pi'tjeti voztdel do pojisteni, zmeny pojisteni a zantky pojisteni: a) POjiStent dalsich voztdel v probehu trvant teto pojtstne smlouvy (nad ramec voztdel podle Pnlohy c:. 2) bude provadeno na zaklade predkladimi pozadavku pojistnika na zarazeni voztdla do pojisteni, a to elektrontckou formou na kontaktnt e-matlovou adresu pojtstuele b) Zaniky pojistent budou provedeny na zaklade pozadavku pojtstnika na zmenu nebo vyrazeni voztdla z pojisteni, a to elektronickou formou na kontaktnt e-matlovou adresu pojistuele c) Zmeny netechntcke (ktere nemaji vltv na vyst pojtstneho) - napr. zmena RZ, oprava chybnych nebo doplneni udaju 0 vozidle, VN, cislo TP apod. - budou provedeny na zaklade pozadavku pojistnika na zmenu pojisteni, a to elektrontckou formou na kontaktni ovou adresu POjtstitele Clanek V. HlaJeni skodnych udctlosti Vzntk skodne udalosti je pojtstnik (pojisteny) povinen oznamit bez zbytecneho odkladu telefonicky na linku Zaznam telefonniho hlaseni je pi'tjiman elektronicky. ~kodnou udctlost ze oznctmit: a) telefonicky prostrednictvim ltnky POjtstttele nebo elektrontcky prostl'ednictvim b) osobne na kteremkolt obchodnim mtste pojistttele; c) ptsemne na adresu: Kooperativa pojisfovna, a.s., Vienna nsurance Group Centrum zakaznicke podpory Brnenska 634, Modnce Clanek V. MaklefsU dolofka 1. POjistnik prohlasuje, ze poctnaje dnem podpisu teto smlouvy poveruje pojistovaci.ho maklere, se kter'fm uzavfel smlouvu a, na jejtmz zaklade pojisfovaci. maklef vykonava zprostredkovatelskou cinnost v pojisfovnictvi pro pojtstnika, peci 0 pojistne zajmy v rozsahu teto smlouvy 1. POjistnik prohlasuje, ze: Clanek X. Prohlaseni pojistnika a) veci. nebo jine hodnoty pojistneho zajmu pojistene touto pojistnou smlouvou nejsou pojisteny prott stejnym nebezpecim u jineho pojistitele, pokud neoznamtl pojistueli, ze rna k urc:uym voztdlum uzavl'eno pojistent prott stejnym nebezpectm u urcue jine pojistovny a neuvedl rozsah takoveho pojistent (hrantce pojistneho plneni apod.) v pnloze teto pojistne smlouvy; b) vsechny udaje uvedene v teto pojistne smlouve odpovidaji skutecnosti a bere na vedomi, ze je povinen vsechny pnpadne zmeny nastale za trvant pojisteni bez zbytecneho odkladu pojtstiteli oznamit; c) uplne a pravdive odpovedel na pisemne dotazy pojistuele tykajici. se sjednaneho pojisteni a je si vedom povinnosti v probehu trvani pojisteni bez zbytecneho odkladu pojistiteli oznamit vsechny pnpadne zmeny techto udaju, d) pfed uzavi'entm pojistne smlouvy mu byly oznameny inform ace v souladu 5 ustanoventm 2760 obcanskeho zakontku, 9

10 e) byl informovan 0 rozsahu a ucelu zpracovani jeho osobnich udaju a 0 pravu pfi.stupu k nim v souladu s ustanovenim 11, 12, 21 zakona c. 101/2000 Sb. 0 ochrane osobnich udaju. POjistnik, je-li osobou odlisnou od pojisteneho, dale potvrzuje, ze poskytl pojistiteli osobni udaje pojisteneho, uvedene v pojistne smlouve i s ni souvisejici.ch dokumentech a dal souhlas k jejich zpracovani ve smyslu tohoto bodu na zaklade plne moci udelene mu pojistenym. 2. Pojistnik prohlasuje, ze uzavrel s pojisfovaci.m maklerem smlouvu, na jejimz zaklade pojisfovaci. makler vykonava zprostredkovatelskou cinnost v pojisfovnictvi pro pojistnika, a to v rozsahu teto pojistne smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze veskere pisemnosti majici. vztah k pojisteni sjednanemu touto pojistnou smlouvou dorucovane pojistttelem pojistnikovi nebo pojistenemu se povazuji za dorucene pojistnikovi nebo pojistenemu dorucenim pojisfovaci.mu maklen. Odchylne od cl. 26 VPP H-350/14 a cl 19 VPP R-630/14 se pro tento pfi.pad "adresatem" rozumi pojisfovaci. makler. Dale se smluvni strany dohodly, ze veskere pisemnostt majici. vztah k pojisteni sjednanemu touto pojistnou smlouvou dorucovane pojisfovaci.m maklerem za pojistnika nebo pojisteneho pojisttteli se povazuji za dorucene pojistiteli od pojistnika nebo pojisteneho, a to dorucenim pojisttteli.. 3. POjistnik potvrzuje, ie pred uzavrenim pojistne smlouvy pi'evzal v listinne nebo, s jeho souhlasem, v jine textove podobe (napi'. na trvalem nosici dat) nformace pro zajemce 0 pojiitini, ktere tvofi. pfi.lohu teto pojistne smlouvy, a seznam'il se s nimi. Pojistnik si je vedom, ze se jedna 0 duleiite informace, ktere mu napomohou porozumet podminkam sjednavaneho pojisteni, obsahuji upozorneni na dulezite aspekty pojisteni t vyznamna ustanoveni pojistnych podminek. 4. Pojistnik dale potvrzuje, ze pred uzavi'enim pojistne smlouvy prevzal v ltsttnne nebo jine textove podobe (napr. na trvalem nostct dat) pojlstne podminky uvedene v pojtstne smlouve, a seznami.l se s ntmt. Pojistnik st je vedom, ze tyto dokumenty tvofi. nedilnou soucast pojtstne smlouvy a upravuji rozsah pojisteni, jeho omezeni (vcetne vyluk), prava a povinnosti ucastniko pojisteni a nasledky jejich poruseni a dalm podminky pojisteni a pojtstnik je jimt vazan stejne jako pojtstnou smlouvou. 5. Pojtstnik prohlasuje, ze ma opravnenou pouebu ochrany pi'ed nasledky pojtstne udalosti (pojtstny zajem). 6. POjistnik potvrzuje, ze adresa jeho trvaleho pobytu/bydliste ct sidla a kontakty elektrontcke komunikace uvedene v teto pojtstne smlouve jsou aktualni, a souhlasi, aby tyto udaje byly v pnpade jejtch rozporu s jinymi udaji uvedenymi v dfi.ve uzavrenych poj1.stnych smlouvach, ve kterych je pojistnikem nebo pojistenym, vyuzivany i pro ucely takovych poj1.stnych smluv. S timto postupem poj1.stnik souhlasi 1. pro pfi.pad, kdy poj1.stiteli oznami zmenu adresy trvaleho pobytu/bydliste ci sidla nebo kontakto elektronicke komun1.kace v dobe trvani teto poj1.stne smlouvy a tohoto dodatku. Tim neni dotcena moinost pouiivani jinych udaju uvedenych v dfi.ve uzavrenych pojistnych smlouvach. 7. POj1.stnik souhlasi, aby poj1.stitel predaval jeho osobni udaje clenum pojisfovaci. sku piny V1.enna nsurance Group a Hnancni skupiny Ceske spontelny, a.s. (dale jen spn.znine osoby). POj1.stnik dale souhlasi, aby pojistttel 1. spfunene osoby pouiival1. jeho osobni udaje, vcetne kontaktu pro elektron1.ckou komun1.kac1., za ucelem zasilani svych obchodnich a reklamnich sdeleni a nabidky sluieb. CLanek X. ZjvirecnA ustanoven( 1. Je-li poj1.stnikem podnikatel, ujednava se, ze pro vztah zalozeny touto poj1.stnou smlouvou se nepouiiji ustanoveni 1799 a 1800 obcanskeho zakoniku 0 smlouvach uzaviranych adheznim zpusobem. 2. Tato pojistna smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Pocatkem pojisteni je den V souvislosti s uzavrenim dilciho pojisteni nedochari v souladu s pojistnymi podminkam1. ke zmene vyrocniho dne ani dne konce poj1.stnych obdobi dle poj1.stne smlouvy. 3. POjiSteni jednotlivych vozidel zan1.ka podle 12 zakona 0 pojisteni odpovednosti z provozu voz1.dla v platnem zneni, pnpadne podle obcanskeho zakoniku. Datum uvedene v pozadavku pojistnika na vyrazeni jednotliveho vozidla z poji.steni povazuji smluvni strany za navm na dohodu 0 ukonceni smluvniho vztahu. Dohoda je uzavi'ena dorucenim pozadavku na vyrazent vozidla pojisttteli, pokud poj1.stitel pfi.slusny poiadavek pojistnika neodmitne. 0 pfi.padnych odmitnutych poiadavci.ch na vyrazeni jednotl1.vych vozidel z pojistent bude pojistntk informovan emai.lem ve lhute 14 dni od pnjett poiadavku na toto vyrazeni.. 4. Jakakoli zmena smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepstma osobam1. opravnenym1. jed nat a podep1.sovat za pojistnika a pojistitele. 5. Zmeny smlouvy se sjednavaji zasadne jako dodatek ke smlouve s ciselnym oznacenim pfi.slusne zmeny smlouvy. 10

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni .t"j SMLOUVA OiLO die 2586 a nasi. zakona c. 89/212 Sb., obcanskeho zakoniku Smluvni strany: 1.1bjednatel: Ustredni vojenska nemocnice Vojenska fakultni nemocnice Praha pffspvkova organizace zi'izena Ministerstvem

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 3. JAK A KDE OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI 3. JAK A KDE OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ Soubor dokumentů k pojištění vozidel www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá úplně ve vlastních rukou. Rozumný,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/08 OBSAH Úvodní ustanovení Pojistná událost,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 *18718C* Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 bezplatná infolinka: 800 22 55 55 www.wuestenrot.cz

Více

Rejstřík. Allianz. Allianz. Allianz 14. 5. 2013

Rejstřík. Allianz. Allianz. Allianz 14. 5. 2013 Allianz Rejstřík Allianz Allianz 14. 5. 2013 Informace pro zájemce o pojištění... 2 Povinné ručení... 3 Havarijní pojištění...8 Pojištění GAP (čl. X odst. 3)... 10 Pojištění skel...13 Pojištění zavazadel...

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Tyto Všeobecné obchodní podmínky úvěrů poskytovaných společností

Více

Infolist produktu Naše auto

Infolist produktu Naše auto Infolist produktu Naše auto 800 100 777 www.csobpoj.cz NAŠE AUTO Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Pojištění vozidla může zahrnovat: Pojištění odpovědnosti

Více

Informace pro zájemce o pojištění

Informace pro zájemce o pojištění Informace pro zájemce o pojištění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, před případným uzavřením pojistné smlouvy Informace o pojistiteli: obchodní firma: Slavia pojišťovna a. s. právní

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Článek 7 Povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník tyto další povinnosti:

Článek 7 Povinnosti pojistníka 1. Vedle povinností stanovených v právních předpisech má pojistník tyto další povinnosti: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/02 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více