Pojistna smlouva c o poji.steni vozi.del - FLOTILA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistna smlouva c. 6666666672 o poji.steni vozi.del - FLOTILA"

Transkript

1 .. & Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP UVN Ooru~eno: /2014-0VN ~::~::126 P'-Uohy ~~~!~!~~~ijl'm Pojistna smlouva c o poji.steni vozi.del - FLOTLA Kooperativa pojiifovna, a.s., Vienna nsurance Group se sidlem Praha 8. Pobfein( 665/21, psi: i:eska republika i:o: zapsana v obchodnim rejstnku vedenem Mestskym soudem v Praze sp. zn. B 1897 (dale jen pojistiteo, zastoupeny na zaklade povereni nize podepsanymi osobamt: Agentura: a Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna nsurance Group, Praha 8, Pobrezni 665/21, PSC tel: , fax: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha se sidlem: Praha 6, U vojenske nemocnice 1200, i:eska republika i:o: (dale jen pojistnik), Zastoupeny plk. prof. MUDr. Mi.rosLavem Zemanem, Ph.D. uzaviraji ve smyslu zakona c:. 89/2012 Sb., obc:ansky zakonik (dale jen "obc:ansky zakonik''), a zakona c:. 168/1999 Sb., 0 pojisteni odpovednosti za ujmu zposobenou provozem voztdla (dale jen "zakon 0 odpovednostt z provozu vozidla''), tuto pojistnou smlouvu, ktera spolu s pojistnymi podminkami pojistttele a pnlohami, na ktere se tato pojistna smlouva odvolava, tvon nedilny celek. Tato pojistna smlouva byla uzavrena prostredntctvim pojistovaci.ho maklere RESPECT. a.s. se sidlem: Pod Krcskym lesem 2016/22, Praha 4, i:eska republika i:o: zapsany(a) v obchodnim rejstnku vedenem Mestskym soudem v Praze, sp. zn. B 4845 (dale jen pojisi!ovaci maklef) Korespondencni adresou je: adresa pojtstovaciho maklere vcetne ematlu

2 ': <:l.anek. Definice pojmll Pro ucely teto pojistne smlouvy majl. niie uvedene pojmy nasledujl.ci. vyznam: Pojittlni vozidla - poji.st~ni urci.teho vozidla v urcitem rozsahu. DatoyY nastroj - dokument v elektronicke podob~, vytvoreny pojistttelem. jehoz cast je poskytnuta pojistnl.kovi. umoznujici. vytvarenl. pozadavku tykajici.ch se jednotltvych vozidel. pokud jde 0 jejich zafazeni do pojist~ni. vyrazeni z pojist~ni, nebo pokud jde 0 zm~ny jednotlivych poji.st~ni urci.teho poji.st~neho vozidla. Predlozeni pobdavku pofistnika na zarazeni. zmlnu nebo vyrazeni vozidla pojistiteli - pnslusneho pozadavku vytvoreneho pojistnikem pomoci casu datoveho nastroje pojisutelt.. doruceni Zafazeni vozidla do pojiitlni - zarazeni vozidla do poji.st~ni na zaklad~ predlozeni. pozadavku pojistnika pojisti.teli v souladu s ustanovenimi teto pojistne smlouvy. tj. sjednanl. pojtst~nl. jednotliveho vozidla. Zmlna pojiltln{ vozidla - rozsifeni nebo zuzeni pojistenl. daneho vozidla na zaklad~ pfedlozeni pozadavku pojistnika pojistiteli. a to bud' vznikem dalsich pojistenl. tohoto vozidla nebo zmenou rozsahu nebo zanikem n~ktereho ze stavajl.ci.ch poji.st~ni tohoto vozidla. Vyrazen{ vozidla z pofistln{ - vyfazenl. vozidla z pojist~nl. zpravidla na zaklad~ pfedlozeni pozadavku pojistnl.ka pojistiteli v souladu s ustanovenimi teto pojistne smlouvy, pnpadn~ na zaklad~ dohody pojistnika s pojistitelem. Potvrzeni 0 rozsahu pojilten{ vozidla - ke kazde zadosti 0 zai'azeni vozidla/vozidel do pojisteni vyda pojisti.tel..potvrzenl. 0 rozsahu pojisteni vozidla". Potvrzenl. 0 rozsahu pojist~nl. vozidla moze byt vyhotoveno a pojistnl.kovi doruceno v Ltstinne podobe nebo v podobe elektronickeho dokumentu. Vyuttovani pojistneho - souhrnny pi'edpis pojistneho za pnslusne pojistne obdobi za pojistnou smlouvu pro vsechna poji.stena vozidla stanoveny pojisutelem na zaklade udaju uvedenych pojistnl.kem. Nestandardnl pojistitelne vozidlo - vozidlo. ktere bylo odeslano do Ceske republiky z jineho clenskeho statu (EU. Evropsky hospodmsky prostor) za podminky. ze Ceska republika je statem ci.loveho urceni, a to po dobu 30 dnl. pocl.naje dnem, kdy kupujid osoba vozidlo pi'evzala. i kdyz vozidlo nebylo v Ceske republice registrovano (tj. tuzemske vozidlo dle 2 pismo b) zakona 0 pojisteni. odpov~dnosti z provozu vozidla) nebo vozidlo. jehoz pojist~ni nen1..mozne sjednat v datovem nastrjill,. <:tanek. Pfedmit pojisteni, druhy pojisteni a pojistne podminky 1. POjisti.t lze vyhradn~ vozidla uvedena v odst. 2. ktera jsou v okamziku pocatku pojist~ni neposkozena. technicky zpusobila k provozu a soucasn~ kazde z vozidel spli"luje jednu z nasledujl.dch podminek: a) maji registracnl. znacku pnd~lenou obecnim ufadem obce s rozsifenou pusobnosti. resp. regtstracni znacku pndelenou pnslusnym spravnim uradem. nebo jinou registraci. odpovidajid pnslusnym pravnim pi'edpisum (napi'. jednorazovou registracni znacku s omezenou platnostv. nebo b) jde 0 vozidlo, ktere nebylo doposud v CR registrovane. ale bylo odeslane z jineho Clenskeho statu EU a statem dloveho urceni je CR, tedy jde 0 vozidlo podle 2 pismo b) zakona 0 pojist~ni odpov~dnosti. z provozu vozidla. 2

3 -.~~~.--~ 2 Pojistit lze nasledujtd druhy vozidel A Osobni. automobi.l Al Obytny automobil do kg. A2 Sani.tni. autom...c>~ ~_~~.~. ib MotocykL B1 TKkoLka, Ct:ii'koLka do 400 kg B2 TKkoLka, ctyrkolka nad 400 kg ( Automobil nad 3 500kg C1 NakLadni automobil L(2 Traktor (3 Pracovni. stroj s RZ!SPZ l (4 Tahac navesu (5 Pracovn{ stroj bez RZ!SPZ. (6 NakLadni. vozidlo z modifikace osobniho vozidla (7 Rucni. n. vysokozdviiny vozik. (8 ]ednonapravovy traktor l traktor bez RZ D Kolo s pomocnym motorem. E Autobus E1 Autobus k mestske hromadne doprave E2 Trolejbus F PKves F1 Naves, pkves F2 Naves za kamton. -- ~-. 3. PojiSteni, ktera lze touto pojistnou smlouvou sjednat k jednotlivym vozidlom a poji.stne podminky, kterymi se pojisteni ndi: ~ Nazev pojiuen{ VSeobecne ZvlJltni i pojistne ppdnrlnk'l. pojistne podminky POji.Steni odpov~dnostt za ujmu zpusobenou provozem vozidla VPP R-630/14 Havartjni. poji.steni. voztdel vpp H-350/14 Lg0pLnkove urazove pojtsteni osob dopravovan~ch vozidlem VPP H-350/14 ZPP H :..!l2ptilkove pojtsteni. skel vozidla vpp H-350/14 ZPP H-364/14 j)oplilkove pojisteni. asi.stencnich sluzeb k vozidlu vpp H-350/14 zpp H-390/14 r DopLi'ikove havarijni pojisteni pt't nezavinene nehode - NAlooPRO VPP H-350/14 ZPP H-380/14 hdoplrikove fivelni poji.steni. vozidla. VPP H-350/14 ZPP H-371/14 DopLrikove pojtsteni. poskozeni. vozidla zvii'etem VPP H-350/14 ZPP H Doptrikove poji.steni zavazadel VPP H-350/14 zpp H rd~plrikove pojisteni viki. behem silni.cni dopravy VPP H-350/14 zpp H-695/14 ~oplilkove E!oji.Steni nakladu na najem nahradniho vozidla vpp H-350/14 zpp H-363/14 i Doplilkove pojbteni. stroju. VPP H-350/14 ZPP H-3OO/14 Doptilkove pojtsteni. KoopGAP VPP H-350/14 ZPP H-365/14 DopLrikove poji.steni sportovni. vibavy VPP H~350/14 ZPP H-366/ i Pojistne podminky tvon Pnlohu c. 1 teto poji.stne smlouvy.! flanek. Zarazovani vozidel do pojiitem, vyrazovam vondel z pojiiten{. zmeny pojiitem 1. Na zaklade teto pojistne smlouvy se sjednava pojisteni vozidel uvedenych v pnloze c. 2 a dale se sjednava pojisteni voztdel na zaklade doruceni pnslusneho pozadavku vytvoreneho pojistnikem pomoct casti datoveho nastroje pojistiteli. Obdobne predklada pojistnik pozadavky na zmeny nebo zantky pojisteni vozidel. 2. POjiSteni jednotli.vych vozidel je sjednano predantm pnslusneho pozadavku na zarazeni vozidla do pojistent pojistiteli.. Pozadavek je zapsan do casu datoveho nastroje a odeslan na e-mai.lovou adresu POji.stnik je odpovedny za radne vytvorent pozadavku v casu datoveho nastroje (napr. za oznaceni spravneho data vzniku, zmeny nebo zantku pojisteno. PojistiteL k tomuto terminu pnslusnou skutecnost zaeviduje ve svem systemu a zohledni v pi'edpisu pojistneho. 3. POjistnik je povinen pi'edkladat pojistiteli pozadavky na vznik. zmenu nebo zanik pojisteni jednotli.vych voztdel nejpozdeji 7. den po datu pozadovaneho pocatku pojisteni, jeho zmeny Ci zaniku. V pnpadech poruseni teto povinnosti bude skutecnym pocatkem pojisteni, dnem ucinnosti jeho zmeny Ci zaniku den. jehoz datum predchazi. dni dorucent pozadavku 0 7 kalendarnich dnt. 4. Vozidlo, ktere nespli'luje podmtnky uvedene v cl 11., odst. 1 nebo nestandardne pojistitelne vozidlo, lze pojistit vyhradne po predchoztm pisemnem souhlasu pojistitele. 5. Pn vyi"azeni vozidla z pojisteni je pojistnik povinen neprodlene vratit pojistitelt doklady vydane pojistitelem (zelenou kartu, asistencnt kartu). 3

4 tlanek V. Druhy a zpusoby poji.stini 1) P01STENi OQPOV!DNOSn ZA U1MU ZPOSOBENOU PROVOZEM VOZDLA Pro viechny druhy vorldel se sfednava pojilteni odpovidnosti. s limity pojistneho plnen{: Kc. pro ujmu na zdravi nebo usmrcenim na kazdeho zraneneho nebo usmrceneho ( 6 odst. 2 pismo a) zak. C. 168/1999 Sb.); a Kc - pro vecnou skodu a usly zisk bez ohledu na pocet poskozenych (podle 6 odst. 2 pismo b) a c) zak. c. 168/1999 Sb.); PFevysuje-li soucet naroku uplatnenych vice poskozenymi tento limit, pojistne plneni se kazdemu z nich snizuje v pomeru tohoto Limitu k souctu naroku vsech poskozenych. Ujednava se, ze k vozidlum, pro ktera je sjednano pojisteni odpovednosti, se soucasne sjednava pojisteni asistencnich sluzeb v rozsahu asistencniho programu 44 (STANDARD) podle ZPP H-390/14. KOEFCEN ZA zpqsob ulfvanf VOZDLA V~ECHNY OSTATNf Odchylne od VPP R-630/1lt se ujednava, ze na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje: a) pferuseni pojisteni podle VPP R-630/14, clo 4; b) system bonus/malus podle VPP R-630/14, cl 9; c) sleva Duvera podle VPP R-630/14, cl 10. Celkova sleva/pnrafka pouze pro pojtstny rok trvajtd od do _..._._0 %, 2) HAVAR1Ni POlSTENi VOZDEL Havarijnt pojiitint lze sjednat pro kafde vorldlo proti. jednomu z nasleduj(dch pojistnych nebezpeci: HAVAAE (HA) - oznacuje pojtstmi nebezpea uvedenii pod fisly 1, 3,lt a 5 v cl. 3 VPP H-3S011ltj Zvliiitnt ujednani: PojiSteni zahrnuje i nadstandardni vybavu vozidel vcetne polepu, vystraznych znaceni, signalizace apod., ktera je zahrnuta v pojistne castce voztdla. POjiSteni se vztahuje i na skody vznikle mimo pozemni komunikace. Dohodnuty minimalni zpusob zabezpeceni vozidla platny ph sjednani pojistnych nebezpeci pod oznacenim HAVARE nebo SEZONNi HAV nebo ODCZ: druh vozidla A osobnt automobtl a C6 Nakladn( vorldlo z modifikace osobniho vorldla do 3,5 t s pojistnou castkou do Kc vozidlo radne uzamceno 4

5 druh vozidla A osobni automobil a C6 Nikladni vozidlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou od Kc do Kc vozidlo i'adne uzamceno a zabezpeceno imobi.lizerem nebo alarmem nebo mech. uzamykatelnym zanzenim blokujidm i'adid paku nebo pi'evodovku, nebo zafuenim schopnym vysilat poplachove zpravy druh vondla A osobni automobil a C6 Nakladni vozidlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou od Kc do Kc vozidlo radne uzamceno a zabezpeceno minimalne kombinad dvou z nasledujidch zabezpeeovadch zanzeni - imobiltzerem. nebo alarmem nebo mech. uzamykatelnym zanzenim blokujidm i'adid paku nebo pfevodovku nebo zafuenim schopnym vysilat poplachove zpravy druh vondla A osobni automobil a C6 Nakladn{ voztdlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou nad Kc vozidlo Fadne uzamceno a zabezpeceno vyhledavactm zabezpecovadm zanzenim napojenym na centralni dispecerske pracovine (pult centralni ochrany) ostatni druhy vondel (E autobus. C1 nakladni automobil. ( automobil nad 3,5 t, (2 traktor, F pnves, F1 naves, pnves, F2 naves za kamion, (4 tahac navesu, B motocykl (ve. B1, B2» s pojistnou eastkou do 3 sao 000 Ke vozidlo Fadne uzamceno ostatni druhy vondel (E autobus, C1 nakladni automobi.l, ( automobil nad 3.5 t, (2 traktor, F pnves. F1 naves. pnves, F2 naves za kamion, (4 tahae navesu, B motocykl (ve. B1. B2» s pojistnou castkou nad Ke + B motocykly vozidlo i'adne uzameeno a dale individualne dohodnuty zpusob zabezpeceni.: imobilizer nebo alarm nebo mech. uzamykatelne zanzeni blokujid pfevody vozidla nebo zanzeni schopne vysilat poplachove zpravy nebo vyhledavactm zabezpecovadm zanzenim napojenym na centralni dispecerske pracoviste (pult centralni ochrany) Pro viechny druhy vondellze havarijni pojtitini sjednat yyhradni s nasledujici spoluucastc: a %, minimalne vsak Ke; v pnpade odci.zeni celeho vozidla 5 %, minimalne vsak Ke, nebo 5 %, minim6lne vsak Kc nebo 10 %, minim6lne vsak Kc Spoluueast pro havarijni pojisteni je stanovena pro kazde jednotlive vozidlo v easti datoveho nastroje nebo v pnloze c. 2. Predmetem havarijniho pojisteni je i nestandardni vybava voztdla. jejiz hodnotu je pojistnik povinen zohlednit v pojistne eastce pojisteneho vozidla; ustanoveni VPP H-3S0/14 cl 2. odst. 2 se na tuto pojistnou smlouvu nevztahuje. V pnpade vzniku pojistne udalosti. je vlastnik voztdla povinen rozsah pojistene nestandardni vybavy dolont. Ujednava se, ze k druhum vozidel A. (6. B. pro ktera je sjednano havarijni pojisteni, se soueasne sjednava pojisb~ni asistencnich sluzeb v rozsahu asisteneniho programu (PLUS) podle ZPP H-390/14. KOEFCENT STAllt VOZDLA!Stlfl vozidla do6misic6 7-U misicq /12.23 misic:l misic:q KoefdentKl 1,00 1, , /1tS los U awe misic6 mhic:l misic:q nmsic:6 mhic:q mhic:q misic:l mhic:q misicll 1,47 1, , u ,38 KOEFCENT ZA ZP(JSOB UttVANt yozdla K2 =1 Odchylni od VPP H-350/14 se ujednava, ze na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje: a) ustanoveni VPP H-3S0/14 cl 2. odst. 2; b) pi'eruseni pojisteni podle VPP H-3S0/14 cl. 7, c) bonus/malus podle VPP H-3S0/14 el 13, d) zvysovani spoluueasti podle VPP H-3S0/14 cl. 22 odst. 2). Celkova sleva pouze pro pojtstny rok trvajici od do %, 5

6 3) DOPLAKOvA PO]~TENi JednotLiva dopliikova pojbteni. Lze sjednat pro dale uvedene druhy vozidel a vyhradne v kombinaci. k hlavni.mu teto pojistne smlouvy; hlavni.m pojisteni.m moze byt pojisteni. odpovednosti nebo havarijni. pojisteni. dle clanku. odst. 3 teto pojistne smlouvy. A. DOPLAKOV~ ORAZOV~ POlS"rENi OSOB DOPRAVOVANYCH VOZDLEM Pro druhy voztdel A a C6 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM, US nebo UV. Pro druhy vozidel Al, A2, C, Cl, C2, C4 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM nebo US. Pro druhy vozidel E. El. E2 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM. l ~ Varianta UM Varianta US Varianta UV Smrt nasledkem urazu Kc Kc Kc Trvale nasledky urazu loooookc Kc Kq nlesne po~kozeni. zpusobene Kc Kc Kc urazem Urcen<:) pro druhy vozidel A,C6.A1.A2 C,Cl C2,C4,E,El,E2 A,C6.Al.A2,C,Cl,C2,C4 A,C6 Varianta urazoveho pojisteni. je stanovena pro kazde jednotlive vozidlo v datovem nastroji nebo v pnloze c. 2 a vztahuje se na kazdou pojistnou udalost. POjiSteni. se sjednava bez spoluucasti. Na pojistne za toto doplflkove pojiitini se nevztahuje fadna sleva. B. DOPLAKOVE polsjeni SgEL VOZDLA '--. Pojiltin( rihledorich skellze sjednat pro n(ze uvedene druhv voztdel: A Osobni. automobil ~2 Tnkolka, ctyrkolka nad 400 kg C6 Nakladni. vozidlo z modifikace osobni.ho vozidla do i 3,5 t Pojittin( lelnich skellze sjednat pro nize uvedene druh~ voztdel: A Osobni. automobil Al Obytny automobil do 8 000kg C6 NakLadni. vozidlo z modifikace osobni.ho vozidla do 3,5 t, A2 Sanitni. automobi.l 82 TnkoLka, ctyrkolka nad 400 kg C AutomobiL nad 3 500kg : i.--. Cl NakLadni. automobil C4 Tahac naveso E Autobus E1 Autobus k mestske hromadne doprave E2 TroLeibus limit pojistneho plneni. je stanoven pro kazde jednotlive vozidlo v datovem nastroji nebo v pnloze c. 2 a vztahuje se na kazdou pojistnou udalost. POjiSteni. se sjednava bez spoluucasti. Na pojistne za toto doplnkove pojiltini se nevztahuje fadna sleva. 6

7 C. DOPLNKOV~ PO]~1tNf ZAVAZADEL Pro druhy vorldel A lze pojtsteni zavazadel sjednat vyhradne proti jednomu z nasledujideh pojistnyeh nebezpeci: iivel, s vyiimkou skod zpusobenyeh zviretem, zakladni havarte, odeizeni podle ZPP H-361/14 cl. 3 odst. 1 pismo a) b) e). Limit pojistneho plneni je stanoven pro kaide jednotlive vorldlo v casti datoveho nastroje nebo v pnloze C. 2 a vztahuje se na kaidou pojistnou udalost. Pojtsteni se sjednava se spoluucasti 10 %, minimalne vsak Kc. Na pojistne za toto doplnkove pojiitin( se uplatnuje trvala sleva ve vjii 30 %. POlSTNE ZA VOZDLA V PRfLOZE e. 2 Clanek V. Pojistne a zpt'lsob placeni pojistneho 1) Pojtitini odpovidnosti za ujmu zpllsobenou provozem vondla Rocni pojistne Kc 2) Havarijni pojiitin( vondel Rocni pojistne Kc 3) Dopli\kova pojiitini Rocni pojistne Kc A. Dopli\kove urazove pojtitini osob dopravovanych vozidlem Rocni pojistne Kc 8. Dopli\kove pojiitini skel vozidla Rocni pojistne Kc c. Doplilkove pojiitini zavazadel Rocni pojistne Kc Pojistne za pojutini sjednane touto pojjstnou smlouvou za Ctyfi. pojjstne raky (po slevil Kt Pojistne za prvni pottstn, rok ani (po slevi)... "... "... ~ Kt Pojistne za prvni pojistne obdobi PO uplatnini slev ani...w.~.~..."".. " Kt 1. Pojistne obdobi se sjednava jako etvrtletni a pojistne je sjednano jako beine. 2. Pojistne za pnslusne pojistne obdobi je v kaidem pojistnem roee splatne vzdy na zaklade danoveho dokladu (faktury) stirn, ie splatnost faktury bude 60 dnu od data jejiho doruceni pojistnikovi. 3. Pojistne za kaide dalsi pojtstne obdobi bude stanoveno vzdy samostatnym dilcim vyuctovanim pojtstneho, pnp. v upominee zaslane na e-matlovou jeho zplnomoeneneho zastupee. Nasledne vyuctovani bude vidy vystaveno podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi. 4. Ucetni danovy doklad (faktura) bude spliiovat naleittostt daiioveho dokladu dle zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetntetvi, ve zneni pozdejsich predptsu. Ucetni a danovy doklad bude obsahovat zejmena: a. oznaceni povtnne a opravnene osoby, adresu, sidlo, De, b. cislo dokladu, e. den odeslani a den splatnostt, den zdanitelneho plneni, d. oznaceni penezniho ustavu a ci.slo uctu, na ktery se rna plattt, konstantni a vartabtlni. symbol, 7

8 e. uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f. nazev provedene prace nebo sluiby, g. duvod uctovant s odvolantm na smlouvu, h. razitko a pod pis osoby opravnene k vystavent danoveho a ucetntho dokladu, i. seznam pi'i.loh, j. dal~t naleiitosti, pokud je stanovi. obecne zavazny predpis. 5. V pnpade, ze danovy doklad (faktura) nebude obsahovat nalentosti uvedene v predchozim bode nebo k nemu nebudou pnlozeny radne doklady (pnlohy) smlouvou vyzadovane, je pojistntk opravnen vratit jej pojistiteli a poiadovat vystaveni noveho i'adneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad pojistiteli zanika, neuplatni-li pojistnik do ctrnacti pracovnich dnu ode dne doruceni takoveho dokladu dodavatelem. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ucetniho dokladu (faktury) objednateli zacne plynout nova lhuta splatnosti. PojistiteL je vsak povi.nen opravi.t vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou poiadovane pnlohy, je-li k tomu pojistnikem dodatecne vyzvan i po lhute vyse uvedene s tim, ze v~ak takovato vyzva nema unnky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto bodu. 6. V pnpade, ze pojistnik ci pojistitel zjisti chybu pn vypoctu pojistneho nebo chybu v pi'edavanych datech, je povi.nen bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji v~ak do jednoho kalendarniho mesice od zjisteni chyby, vzajemne pohledavky vyrovnat. 7. Vy~e rocniho pojistneho pro pojisteni odpovednosti se pro jednotlive druhy vozidel pro kaide jednotlive vozidlo stanovi. jako soucin pnslu~neho zakladniho pojistneho za pojisteni odpovednosti, koendentu za zpusob uzivani vozidla a pnpadne pfunane slevy!pnrazky - zakladni pojistne za pojisteni odpovednosti pro jednotlive druhy vozidel a koencient za zpusob uztvani vozidla jsou stanoveny Sazebntkem pojisteni odpovednosti v pruoze c. 3, nejsou-li v teto pojistne smlouve zakladni pojistne a!nebo koencient stanoveny jinak. V pi'ipade pouziti fixni sazby je rocnt pojistne pojisteni odpovednosti za kazde jednotlive vozidlo uvedeno v textu pojistne smlouvy a dale nejsou uplatneny dalsi slevy a pn.razky. Vy~e rocniho pojistneho pro havanjni pojisteni se pro kazde jednotlive vozidlo stanovi. jako soucin pojistne castky kazdeho jednotliveho vozidla, sazby pojistneho, pi'ipadne pfunane slevy!pn.raiky, a koencientu uvedenych v Sazebniku havanjntho pojisteni v pnloze c. 4, nejsou-li v teto pojistne smlouve sazby a!nebo koencienty stanoveny jinak. vyse rocniho pojistneho za kaide jednotlive vozidlo pro doplnkova pojistent je stanovena podle Sazebniku doplnkove pojistent v pnloze c. 5 a pnpadne slevy!pn.razky. 8. vyse pojistneho za pojistne obdobi se pro kazde jednotlive vozidlo stanovi. jako alikv6tni cast z pnslusneho rocniho pojistneho za pocet celych dni trvani pi'islusneho pojistneho obdobi.. 9. V pi'i.pade pojisteni novych vozidel v prubehu doby trvani teto pojistne smlouvy bude stanovena vyse pojistneho ve vysi ali.kvotni casu z lhutniho pojistneho za zbyvajici cele dny do konce pojistneho obdobi. POjistne po sleve bude vyuctovano pojistitelem vzdy za pi'islusne pojistne obdobi pravidelnym predpisem pojistneho, podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi, zaslanym na e-mai.lovou adresu jeho zplnomocneneho zastupce. 10. Pojistnik je povinen uhradit pojistne za pnslusne pojistne obdobi ke dni jeho splatnosu na ucet pojistitele c.u /0800 vedeny u Ceske spon.telny, a.s. vanabi.lni symbol: , konstantni symbol POjistne se povazuje za uhrazene okamnkem pnpsani v plne vysi na ucet pojistitele. 12. SpLatka pojistneho k uhrade bude stanovena vidy na zaklade samostatneho pi'edpisu pojistneho, podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi resp. v pi'i.pade zmeny stavu vozidel podle aktualniho stavu vozidel v prubehu pojistneho roku. 13. Platby budou probihat vyhradne v Kc a rovnez veskere cenove udaje jsou uvedeny v Kc. 14. Z uhrazeneho pojistneho na pojisteni odpovednosti odvadi pojistitel 3 % v souladu se zakonem o odpovednosti z provozu vozidla do Fondu zabrany skod spravovaneho Ceskou kancelai'i pojistitelu. Prosti'edky fondu slouff predevsim k uhrade nakladu na ponzeni techniky a vecnych prosti'edku poti'ebnych pro cinnost integrovaneho zachranneho systemu. 15. Ujednava se, ie se rusi ustanoveni cl 8 odst. 8) VPP R-630!14. 8

9 16. Vysi. poji.stneho (nabtdkove ceny) lze prekrocu pouze pi't prokazatelnem navysent cen surovin, paltv, energti, smenneho kurzu koruny vuet euru nebo dolaru 0 vice nez 20%. Zmena pojtstneho musi byt projednana s pojtstntkem mintmalne s mesicnim predstthem. V pi'tpade zmen celni.ch et danovych sazeb muze byt pojtstne navyseno, a to pouze ve vyst shodne s touto zmenou. Clanek V. Dato~ nastroj a pred6vctni dat Pi'tjeti voztdel do pojisteni, zmeny pojisteni a zantky pojisteni: a) POjiStent dalsich voztdel v probehu trvant teto pojtstne smlouvy (nad ramec voztdel podle Pnlohy c:. 2) bude provadeno na zaklade predkladimi pozadavku pojistnika na zarazeni voztdla do pojisteni, a to elektrontckou formou na kontaktnt e-matlovou adresu pojtstuele b) Zaniky pojistent budou provedeny na zaklade pozadavku pojtstnika na zmenu nebo vyrazeni voztdla z pojisteni, a to elektronickou formou na kontaktnt e-matlovou adresu pojistuele c) Zmeny netechntcke (ktere nemaji vltv na vyst pojtstneho) - napr. zmena RZ, oprava chybnych nebo doplneni udaju 0 vozidle, VN, cislo TP apod. - budou provedeny na zaklade pozadavku pojistnika na zmenu pojisteni, a to elektrontckou formou na kontaktni ovou adresu POjtstitele Clanek V. HlaJeni skodnych udctlosti Vzntk skodne udalosti je pojtstnik (pojisteny) povinen oznamit bez zbytecneho odkladu telefonicky na linku Zaznam telefonniho hlaseni je pi'tjiman elektronicky. ~kodnou udctlost ze oznctmit: a) telefonicky prostrednictvim ltnky POjtstttele nebo elektrontcky prostl'ednictvim b) osobne na kteremkolt obchodnim mtste pojistttele; c) ptsemne na adresu: Kooperativa pojisfovna, a.s., Vienna nsurance Group Centrum zakaznicke podpory Brnenska 634, Modnce Clanek V. MaklefsU dolofka 1. POjistnik prohlasuje, ze poctnaje dnem podpisu teto smlouvy poveruje pojistovaci.ho maklere, se kter'fm uzavfel smlouvu a, na jejtmz zaklade pojisfovaci. maklef vykonava zprostredkovatelskou cinnost v pojisfovnictvi pro pojtstnika, peci 0 pojistne zajmy v rozsahu teto smlouvy 1. POjistnik prohlasuje, ze: Clanek X. Prohlaseni pojistnika a) veci. nebo jine hodnoty pojistneho zajmu pojistene touto pojistnou smlouvou nejsou pojisteny prott stejnym nebezpecim u jineho pojistitele, pokud neoznamtl pojistueli, ze rna k urc:uym voztdlum uzavl'eno pojistent prott stejnym nebezpectm u urcue jine pojistovny a neuvedl rozsah takoveho pojistent (hrantce pojistneho plneni apod.) v pnloze teto pojistne smlouvy; b) vsechny udaje uvedene v teto pojistne smlouve odpovidaji skutecnosti a bere na vedomi, ze je povinen vsechny pnpadne zmeny nastale za trvant pojisteni bez zbytecneho odkladu pojtstiteli oznamit; c) uplne a pravdive odpovedel na pisemne dotazy pojistuele tykajici. se sjednaneho pojisteni a je si vedom povinnosti v probehu trvani pojisteni bez zbytecneho odkladu pojistiteli oznamit vsechny pnpadne zmeny techto udaju, d) pfed uzavi'entm pojistne smlouvy mu byly oznameny inform ace v souladu 5 ustanoventm 2760 obcanskeho zakontku, 9

10 e) byl informovan 0 rozsahu a ucelu zpracovani jeho osobnich udaju a 0 pravu pfi.stupu k nim v souladu s ustanovenim 11, 12, 21 zakona c. 101/2000 Sb. 0 ochrane osobnich udaju. POjistnik, je-li osobou odlisnou od pojisteneho, dale potvrzuje, ze poskytl pojistiteli osobni udaje pojisteneho, uvedene v pojistne smlouve i s ni souvisejici.ch dokumentech a dal souhlas k jejich zpracovani ve smyslu tohoto bodu na zaklade plne moci udelene mu pojistenym. 2. Pojistnik prohlasuje, ze uzavrel s pojisfovaci.m maklerem smlouvu, na jejimz zaklade pojisfovaci. makler vykonava zprostredkovatelskou cinnost v pojisfovnictvi pro pojistnika, a to v rozsahu teto pojistne smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze veskere pisemnosti majici. vztah k pojisteni sjednanemu touto pojistnou smlouvou dorucovane pojistttelem pojistnikovi nebo pojistenemu se povazuji za dorucene pojistnikovi nebo pojistenemu dorucenim pojisfovaci.mu maklen. Odchylne od cl. 26 VPP H-350/14 a cl 19 VPP R-630/14 se pro tento pfi.pad "adresatem" rozumi pojisfovaci. makler. Dale se smluvni strany dohodly, ze veskere pisemnostt majici. vztah k pojisteni sjednanemu touto pojistnou smlouvou dorucovane pojisfovaci.m maklerem za pojistnika nebo pojisteneho pojisttteli se povazuji za dorucene pojistiteli od pojistnika nebo pojisteneho, a to dorucenim pojisttteli.. 3. POjistnik potvrzuje, ie pred uzavrenim pojistne smlouvy pi'evzal v listinne nebo, s jeho souhlasem, v jine textove podobe (napi'. na trvalem nosici dat) nformace pro zajemce 0 pojiitini, ktere tvofi. pfi.lohu teto pojistne smlouvy, a seznam'il se s nimi. Pojistnik si je vedom, ze se jedna 0 duleiite informace, ktere mu napomohou porozumet podminkam sjednavaneho pojisteni, obsahuji upozorneni na dulezite aspekty pojisteni t vyznamna ustanoveni pojistnych podminek. 4. Pojistnik dale potvrzuje, ze pred uzavi'enim pojistne smlouvy prevzal v ltsttnne nebo jine textove podobe (napr. na trvalem nostct dat) pojlstne podminky uvedene v pojtstne smlouve, a seznami.l se s ntmt. Pojistnik st je vedom, ze tyto dokumenty tvofi. nedilnou soucast pojtstne smlouvy a upravuji rozsah pojisteni, jeho omezeni (vcetne vyluk), prava a povinnosti ucastniko pojisteni a nasledky jejich poruseni a dalm podminky pojisteni a pojtstnik je jimt vazan stejne jako pojtstnou smlouvou. 5. Pojtstnik prohlasuje, ze ma opravnenou pouebu ochrany pi'ed nasledky pojtstne udalosti (pojtstny zajem). 6. POjistnik potvrzuje, ze adresa jeho trvaleho pobytu/bydliste ct sidla a kontakty elektrontcke komunikace uvedene v teto pojtstne smlouve jsou aktualni, a souhlasi, aby tyto udaje byly v pnpade jejtch rozporu s jinymi udaji uvedenymi v dfi.ve uzavrenych poj1.stnych smlouvach, ve kterych je pojistnikem nebo pojistenym, vyuzivany i pro ucely takovych poj1.stnych smluv. S timto postupem poj1.stnik souhlasi 1. pro pfi.pad, kdy poj1.stiteli oznami zmenu adresy trvaleho pobytu/bydliste ci sidla nebo kontakto elektronicke komun1.kace v dobe trvani teto poj1.stne smlouvy a tohoto dodatku. Tim neni dotcena moinost pouiivani jinych udaju uvedenych v dfi.ve uzavrenych pojistnych smlouvach. 7. POj1.stnik souhlasi, aby poj1.stitel predaval jeho osobni udaje clenum pojisfovaci. sku piny V1.enna nsurance Group a Hnancni skupiny Ceske spontelny, a.s. (dale jen spn.znine osoby). POj1.stnik dale souhlasi, aby pojistttel 1. spfunene osoby pouiival1. jeho osobni udaje, vcetne kontaktu pro elektron1.ckou komun1.kac1., za ucelem zasilani svych obchodnich a reklamnich sdeleni a nabidky sluieb. CLanek X. ZjvirecnA ustanoven( 1. Je-li poj1.stnikem podnikatel, ujednava se, ze pro vztah zalozeny touto poj1.stnou smlouvou se nepouiiji ustanoveni 1799 a 1800 obcanskeho zakoniku 0 smlouvach uzaviranych adheznim zpusobem. 2. Tato pojistna smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Pocatkem pojisteni je den V souvislosti s uzavrenim dilciho pojisteni nedochari v souladu s pojistnymi podminkam1. ke zmene vyrocniho dne ani dne konce poj1.stnych obdobi dle poj1.stne smlouvy. 3. POjiSteni jednotlivych vozidel zan1.ka podle 12 zakona 0 pojisteni odpovednosti z provozu voz1.dla v platnem zneni, pnpadne podle obcanskeho zakoniku. Datum uvedene v pozadavku pojistnika na vyrazeni jednotliveho vozidla z poji.steni povazuji smluvni strany za navm na dohodu 0 ukonceni smluvniho vztahu. Dohoda je uzavi'ena dorucenim pozadavku na vyrazent vozidla pojisttteli, pokud poj1.stitel pfi.slusny poiadavek pojistnika neodmitne. 0 pfi.padnych odmitnutych poiadavci.ch na vyrazeni jednotl1.vych vozidel z pojistent bude pojistntk informovan emai.lem ve lhute 14 dni od pnjett poiadavku na toto vyrazeni.. 4. Jakakoli zmena smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepstma osobam1. opravnenym1. jed nat a podep1.sovat za pojistnika a pojistitele. 5. Zmeny smlouvy se sjednavaji zasadne jako dodatek ke smlouve s ciselnym oznacenim pfi.slusne zmeny smlouvy. 10

11 6. POjtstiteL bere na vedomt skuteenost, ze si. poji.stntk vyhradtl opent pravo ve smyslu 99 zakona o vei'ejnych zakazkach na zadant nove vei'ejne zakazky na dalst nove sluzby podobneho druhu v jednactm nzent bez uvei'ejneni.. ZakLadnt pi'edmet plnent nove verejne zakazky bude vzdy obdobny pi'edmetu vei'ejne zakazky "Poji.Stent majetku, vondel a odpovednosti za ujmu poskytovatele zdravotni.ckeho zanzent" ev.e. zakazky K pnpadnemu vyuzttt opentho prava si. poji.stnik vyhrazuje dobu 48 mesicu ode dne uzavi'eni teto poji.stne smlouvy, tj. poji.stnik si. vyhrazuje pravo v teto dobe zahaju pnslusna jednact nzeni bez uvei'ejneni na nove sluzby, ktere jsou predmetem opcniho prava. POji.stnik si vyhrazuje vyunt uvedene opcni pravo v uvedene Lhute 48 mesicu bud' najednou v rozsahu celeho pi'edmetu opcniho prava, nebo postupne vzdy v dilcim rozsahu az do uplneho vycerpani celeho predmetu openiho prava. 7. Ukoncenim smluvniho vztahu zalozeneho touto poji.stnou smlouvou, vsechna poji.steni jednotli.vych voztdel zanikaji. 8. Odpoved' pojtstnika na navrh poji.stttele na uzavi'eni teto poji.stne smlouvy (dale jen "nabidka'') s dodatkem nebo odchylkou od nabidky se nepovazuje za jejt pi'tjeti, a to ani. v pnpade, ze se takovou odchylkou podstatne nemeni podminky nabidky. 9. Prava a povtnnosti. vyplyvajid z teto pojtstne smlouvy pi'echazeji na pnpadne pravni nastupce smluvnich strano 10.Veskere zmeny v poji.stne smlouve mohou byt provadeny pouze pisemnou formou po dohode smluvnich strano 11.Tato poji.stna smlouva obsahuje 11 stran textu a pnlohy. Jeji soucasti jsou poji.stne podmtnky POji.sttteLe uvedene v cl.. bodu 3. teto poji.stne smlouvy a dokument nformace pro zajemce 0 poji.steni. V pnpade, ze je jakekoli. ustanoveni uvedene v nformadch pro zajemce 0 poji.stent v rozporu s ustanovenim poji.stne smlouvy, ma pi'ednost pnslusne ustanoveni poji.stne smlouvy. 12.Tato pojistna smlouva je vyhotovena ve tfech stejnoptsech, poji.stnik obdrzt jeden stejnopi.s, pojistitel si ponecha jeden stejnopts a poji.stovad maklh obdrii jeden stejnopi.s. 13. POjistnik a poji.stuel se dohodli., i.e nebude-li do doruceni vyuctovani vyhotovovaneho podle CLanku V. odst. 3 teto pojtstne smlouvy poji.steno alespon jedno vozidlo (jeden pi'edmet poji.steno, zanika tato pojistna smlouva dnem doruceni tohoto vyuctovani pojistntkovt Seznam pfiloh: Pnloha c. 1 - Pojtstne podminky Pnloha e. 2 - seznam pojtstenych vozidel k pocatku pojistne smlouvy PnLoha e. 3 - Sazebnik pojisteni odpovednosti PnLoha e. 4 - Sazebnik havartjni poji.steni PnLoha c. 5 - Sazebnik doplnkove poji.steni -?r-ti(c;()3l!!r:k'iva pojitt'o.."", ".~. Vienna n ur<mce Grou;.> Generillnl feditelstv1 Pobfeini 66!'/21 leg 00 Praha 8 V Praze dne za POjtsttteLe rizlk V Praze dne 30 -ll- 2014

12 .. 1

13 .' Pilloha cislo 2 f1otilovg smlouvy (doplilkova pojiitini bez slev) Kooperativa pojist'ovna, a.s., VG Nakladove stredisko: Vypracoval: 0 One: 0:00:00

14 Sazby.,V ltmtt 70/70 Sazbypojistneho v "POVNNEM RUCENi" 2014 FLOTLY KPO platne od LlMTY 70/70 \OZ;dlo s pra.em pi'ednostnljizdys."yjimkou sanity, ta>d nabo \OZidlo urcene kpojcovani: za do roo eetne nebo historicke \OZidlo: Pro <od na 10 miste v <od

15 ,,; Zakladn{ sazby pro havarijn{ pojisten{ TABULKA SAlEB PRO RZKO HAVARE (1800) sazby uvedeny v (%0)

16 & SAZBY PRO OOPLNKovA POlSTENi PLATNE Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP 1. KPF - SAZBY PRO OOPLNKOVE PO)STENi NA100PRO Riziko Ralnt pojstne 1200 Kt 2. KPF - SAZBY PRO OOPLNKOVE ZVELNi PO)STENi KMTPL ntervallimitu pojistneho plnini Rocni pojistne, Kc 50000Kc 264 Kc. pokud je k vondlu zaroven NA100PRO, potom 0 Kc Kc Kt 300Kc Kc Kc 312 Kc Kc Kt 384Kt Kt Kc 432 Kt Kc Kt 456 Kc Kc Kc 468Kc Kc Kc 480Kc Kc Kt 492 Kc Kc Kc 504Kc Kc Kc 528 Kc 3. KPF - SAZBY PRO OOPLNKOVE PO)STENi POSKOZEN VOZOLA zviaetem DRUH VOZDLA LMT PO)STNEHO PLN~N tfet vozidla e zviietem (r1ztko 1889) RoeN PO)STNE poikozeni vozidla zviietem (r1ziko 1890)* /A; C Kc 612 Kc 75 Kc /A1; A2; 8; 81; 82; C; C1; C4; E; E Kt 528 Kc 12Kc * r1ziko poskozeni. voztdla zvii'etem (189Q) nemuze vzniknout a existovat bez r1zi.ka stret voztdla se zvii'etem (1889)

17 4. KPF SAZay PRO DOPLNKOVE PO)STEN KOOPGAP Riziko. Sazba FNANCN ZTRATA ( 1865 ) 0,66% FNANCN ZTRATA 5POLUUCA5T(1867)* 0,18% 5. KPF SAZay PRO DOPLNKOVE PO)STEN SLNCN DOPRAVY SLNCNf DOPRAVA BEZ ODCZENf LMT PO)STNEHO PLNfN (v Kl) SAZBA(v%o) BEZ ODCZEN (1820) RZl RZ2 RZ3 do az az az MtntmaLni vyse Ltmttu pojtstneho plneni na jed no voztdlo je Kc. SLNCNi DOPRAVA - ODCZENf LMT PO)STNEHO PLNfN (v Kl) SAZBA(v%o) ODCZEN (1860) RZl RZ2 RZ3 do az az az * stlntcni doprava - odctzeni (1860) nemuze vzntknout a extstovat bez rtztka stlntcni doprava (1820) KOEFCENT SPOLUOCAST pro riziko 1820 K6D SPOLUOCAST (v Kl) KOEFCENT , , , , ,70

18 - KOEFCENT SPOWUCAST pro riziko 1860 K6D 51 SPOLUUCAST (v Kc) 10 %, mtntmalne vsak Kc KOEFCENT 1,00 KOEFCENT UZEMNt PLA"'NOSn K6D UZEW KOEFCENT ( CR 1,00 5 CR + sousedni staty 1,20 E Evropa 1,60 6. KPF - SAlay PRO DOPLNKOVE STRO)N PO)STEN Druh Sazba (v %0) podle spoluucasti i vozidla 5 %, 5 OOOKc 10 %, Kc 15 %, Kc 20 %, Kc 30 %, Kc 81; (; C1; (4; ( (2;(3;( F;F1;F KPF - SAlay PRO DOPLNKOVE PO)STEN CELNCH SKEL nterval limitu pojistneho plnini Druh vozidla Sazba 4000Kc Kc A; 82; (6 15,00% Kc Kc A1; A2; (; (1; (4; E; E1; E2 25,00% 8. KPF SAlay PRO DOPLNKOVE PO)STEN VSECH vyhledovych SKEL ntervallimitu pojistneho plnini Druh vozidla Sazba Kc Kc A; 82; (6 16,00%

19 9. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE URAZOVE POJSTEN URAZ - DRUH VOZDLA A NEBO C6 SAlBA DRUH PO)STNE ZA PRiSLU~NY POc!ET SEDADEL (v Kl ) PLNENi PO)STNA c!astka do SU 50oooKc: UM TN 100oooKc: TP 12500Kc: SU Kc US TN Kc TP 37500Kc SU Kc UV TN 800oooKc: TP Kc URAZ OSTATNi DRUHY VOZDEL (MMO A a C6) SAlBA UM US DRUH PLNENi SU TN TP SU TN TP PO)STNA c!astka 50oooKc: 100oooKc: Kc Kc 300oooKc: Kc varianta US nelze sjednat pro druh vozidla E, El a E2 PO)STNE ZA 1 MisTO (v Kl) KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE POJSTEN ZAVAZADEL ntervallimitu pojistneho plnim Riziko Sazba 5000 Kc Kc POji.Steni zavazadel bez oddzeni (1812) 1,50% 5000 Kc Kc Poji.Steni zavazadel - odci.zeni (1861) 6,500/0 11. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE POJSTEN NAKLADO NA NAJEM NAHRADNHO VOZDLA PomDNO Limit najemneho vl. DPH na 1 den 900Kl lsookl 2000Kl 3500Kl Kl Kc 624Kc 840Kc 1392 Kc 2004 Kc Kc 1260 Kc 1680 Kc 2784 Kc 3996 Kc Kc 1884 Kc 2520 Kc 4200 Kc 5988 Kc Kc 2520 Kc 3360 Kc 5580 Kc 7980 Kc

20 12. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOV~ PO)STENi ASSTENCE PRODE)Nf NAlEy ASSTENCNf PROGRAM (TYP SLUZBY) Sazba STANDARD 44 o Kc Kc Kc Kc SUPER Kc TRUCK Kc TRUCK PLUS Kc TRUCK PLUS Kc TRUCK PLUS Kc TRUCK EXTRA Kc TRUCK EXTRA Kc 13. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE PO)STENi SPORTOVNi vybavy DOPLAKOY~ PO)ST~Nf SPORTOYNf vybavy! ROCN LMT PO)STN~HO PLN~N ROCN PO)STNE Kc 1110 Kc Kc 1295 Kc Kc 1480 Kc Kc 1665 Kc 60000Kc 70000Kc 1998 Kc 2330 Ki: Kc 2665 Ki:

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Kooperativa. Dodatek c. 6. k pojistne smlouve c pro pojtsteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla

Kooperativa. Dodatek c. 6. k pojistne smlouve c pro pojtsteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla & Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP Dodatek c. 6 k pojistne smlouve c. 698 064 00 95 pro pojtsteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla produkt BENEFT program - EASY FLEET Kooperativa pojist:ovna,

Více

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č. 6666666729 / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ KUJCP010WDT1 spjm&jm-fé Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720839217 Úsek pojištěni hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č o pojištění vozidel FLOTILA

Kooperativa. Pojistná smlouva č o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP ĺ / Komptexnt po)stenl flotil Pojistná smlouva č. 6667600082 o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59

Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 áh Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21,186 00 Praha

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

1!+#,. ),. "#! / 2 / 3" &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy.

1!+#,. ),. #! / 2 / 3 &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy. ID: 3237199 6323343902!"#!#$%! " ##$%&' '(# )) * ( +, - +. /0''##'0 1, *! + 23 + * 1 1 4 '(50 &!"# ' Titul, jméno, příjmení: RČ: Kamila Vrabcová 8960292451 4 3%6 7 8 %2 8 Východní 2611, Česká Lípa 739186003

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací KUJCP010U74O Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 1 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2269128460 ze dne 1. 7.2015 pro havarijní pojištění vozidel Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

KUJCP01AZJGV PARTNER H58

KUJCP01AZJGV PARTNER H58 KUJCP01AZJGV / ř..i i í '~ i/ / / / i t i jí l lit / /I Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 25 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 50/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 25.1.2012 k uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel PARTNER

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRH 2 RD MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-06-03-5 ze dne 3.4.205 Pojistná smlouva č.22693256 o havarijní pojištění vozidel - PRTNER H59 mezi městskou částí Praha 2 a Kooperativou pojišťovnou, a.s.,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 161/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 67 ze dne 9.2.2011 k uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel PARTNER

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Povinné informace pro zájemce o pojištění podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu 2789 občanského zákoníku KNZ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Více

Pracoviště: Agentura Jiin{ Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00, tel.: 543 534 111, fax: 543 321113

Pracoviště: Agentura Jiin{ Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00, tel.: 543 534 111, fax: 543 321113 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Poji.stná smlouva č. 7720849786 Poji.štěni obecné odpovědnosti. včetně odpovědnosti. za poskytováni sociálnich služeb Úsek pojhtění hospodářských rizik Kooperativa

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo...

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistna smlouva c. 8046649016

Pojistna smlouva c. 8046649016 41 11 $ PojiStbvna ^3. a. ^ ftenhowingu CSOB puboika BRNO Pojistna smlouva c. 8046649016 Smluvni strany: CSOB Pojist'ovna, a. s., clen holdingu CSOB Si'dlo: Zelene pfedmesti Masarykovo namesti cp. 1458

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 144/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 26 ze dne 26.1.2011 k uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 1 Kooperativa Vienna Insurance Group KUJCP010MT7Z Dodatek č. 17 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené m ezi sm luvním i

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice Smluvní strany ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingy ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 ičo: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Úsek pojištění hospodářských rizik

pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Úsek pojištění hospodářských rizik KUJCP01AZI3V v 1 l b Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 6980355541 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PR 12 RD MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-022-16 ze dne 4.4.2016 Pojistná smlouva č. 2269168972 o havarijní pojištění vozidel - PRTNER H9 mezi městskou částí Praha 12 a Kooperativou pojišťovnou,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 29.6.2011 k uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 2271638590

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 2271638590 ák Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIPVDMIQ Pojistná smlouva č. 22763859 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Pojistná smlouva č. 8054114615

Pojistná smlouva č. 8054114615 Pojistná smlouva č. 8054114615 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Příloha 02_OTS_16/048/981/02/02

Příloha 02_OTS_16/048/981/02/02 Příloha 02_OTS_16/048/981/02/02 Číslo pojistné smlouvy: 8488673213 Kód produktu: FF Záznam z jednání I. Zájemce Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, PSČ 789 01 IČO: 00303640 DIČ: CZ00303640 Zastoupen:

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

kterou zastupuje Ing. Jaromír Nečas (dále jen "pojišťovna") IČ ,

kterou zastupuje Ing. Jaromír Nečas (dále jen pojišťovna) IČ , V102 ~ČESKÁ ~ POJIŠŤOVNA Česká pojišt'ovna a.s. Spálená 75/ 16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, ;;;;;;;;;;;i

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p i *8603229318* Pojistná smlouva č. 8603229318 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DY90P0005UFD Pocet stran: 3 Prilohy: 2/2 DODATEK c. 1 KE KUPNf SMLOUVE c.j. VPSA-733/EU-2014/OVZI uzavrene v souladu s

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

S&T Cz. Na Strži 1702/65, Praha 4, Česká republika. ič oddíl C, vložka 6033

S&T Cz. Na Strži 1702/65, Praha 4, Česká republika. ič oddíl C, vložka 6033 2 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika (3 1Č45272956 O zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 zastoupená Ing. Karolínou Kodadovou,

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více