Pojistna smlouva c o poji.steni vozi.del - FLOTILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistna smlouva c. 6666666672 o poji.steni vozi.del - FLOTILA"

Transkript

1 .. & Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP UVN Ooru~eno: /2014-0VN ~::~::126 P'-Uohy ~~~!~!~~~ijl'm Pojistna smlouva c o poji.steni vozi.del - FLOTLA Kooperativa pojiifovna, a.s., Vienna nsurance Group se sidlem Praha 8. Pobfein( 665/21, psi: i:eska republika i:o: zapsana v obchodnim rejstnku vedenem Mestskym soudem v Praze sp. zn. B 1897 (dale jen pojistiteo, zastoupeny na zaklade povereni nize podepsanymi osobamt: Agentura: a Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna nsurance Group, Praha 8, Pobrezni 665/21, PSC tel: , fax: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha se sidlem: Praha 6, U vojenske nemocnice 1200, i:eska republika i:o: (dale jen pojistnik), Zastoupeny plk. prof. MUDr. Mi.rosLavem Zemanem, Ph.D. uzaviraji ve smyslu zakona c:. 89/2012 Sb., obc:ansky zakonik (dale jen "obc:ansky zakonik''), a zakona c:. 168/1999 Sb., 0 pojisteni odpovednosti za ujmu zposobenou provozem voztdla (dale jen "zakon 0 odpovednostt z provozu vozidla''), tuto pojistnou smlouvu, ktera spolu s pojistnymi podminkami pojistttele a pnlohami, na ktere se tato pojistna smlouva odvolava, tvon nedilny celek. Tato pojistna smlouva byla uzavrena prostredntctvim pojistovaci.ho maklere RESPECT. a.s. se sidlem: Pod Krcskym lesem 2016/22, Praha 4, i:eska republika i:o: zapsany(a) v obchodnim rejstnku vedenem Mestskym soudem v Praze, sp. zn. B 4845 (dale jen pojisi!ovaci maklef) Korespondencni adresou je: adresa pojtstovaciho maklere vcetne ematlu

2 ': <:l.anek. Definice pojmll Pro ucely teto pojistne smlouvy majl. niie uvedene pojmy nasledujl.ci. vyznam: Pojittlni vozidla - poji.st~ni urci.teho vozidla v urcitem rozsahu. DatoyY nastroj - dokument v elektronicke podob~, vytvoreny pojistttelem. jehoz cast je poskytnuta pojistnl.kovi. umoznujici. vytvarenl. pozadavku tykajici.ch se jednotltvych vozidel. pokud jde 0 jejich zafazeni do pojist~ni. vyrazeni z pojist~ni, nebo pokud jde 0 zm~ny jednotlivych poji.st~ni urci.teho poji.st~neho vozidla. Predlozeni pobdavku pofistnika na zarazeni. zmlnu nebo vyrazeni vozidla pojistiteli - pnslusneho pozadavku vytvoreneho pojistnikem pomoci casu datoveho nastroje pojisutelt.. doruceni Zafazeni vozidla do pojiitlni - zarazeni vozidla do poji.st~ni na zaklad~ predlozeni. pozadavku pojistnika pojisti.teli v souladu s ustanovenimi teto pojistne smlouvy. tj. sjednanl. pojtst~nl. jednotliveho vozidla. Zmlna pojiltln{ vozidla - rozsifeni nebo zuzeni pojistenl. daneho vozidla na zaklad~ pfedlozeni pozadavku pojistnika pojistiteli. a to bud' vznikem dalsich pojistenl. tohoto vozidla nebo zmenou rozsahu nebo zanikem n~ktereho ze stavajl.ci.ch poji.st~ni tohoto vozidla. Vyrazen{ vozidla z pofistln{ - vyfazenl. vozidla z pojist~nl. zpravidla na zaklad~ pfedlozeni pozadavku pojistnl.ka pojistiteli v souladu s ustanovenimi teto pojistne smlouvy, pnpadn~ na zaklad~ dohody pojistnika s pojistitelem. Potvrzeni 0 rozsahu pojilten{ vozidla - ke kazde zadosti 0 zai'azeni vozidla/vozidel do pojisteni vyda pojisti.tel..potvrzenl. 0 rozsahu pojisteni vozidla". Potvrzenl. 0 rozsahu pojist~nl. vozidla moze byt vyhotoveno a pojistnl.kovi doruceno v Ltstinne podobe nebo v podobe elektronickeho dokumentu. Vyuttovani pojistneho - souhrnny pi'edpis pojistneho za pnslusne pojistne obdobi za pojistnou smlouvu pro vsechna poji.stena vozidla stanoveny pojisutelem na zaklade udaju uvedenych pojistnl.kem. Nestandardnl pojistitelne vozidlo - vozidlo. ktere bylo odeslano do Ceske republiky z jineho clenskeho statu (EU. Evropsky hospodmsky prostor) za podminky. ze Ceska republika je statem ci.loveho urceni, a to po dobu 30 dnl. pocl.naje dnem, kdy kupujid osoba vozidlo pi'evzala. i kdyz vozidlo nebylo v Ceske republice registrovano (tj. tuzemske vozidlo dle 2 pismo b) zakona 0 pojisteni. odpov~dnosti z provozu vozidla) nebo vozidlo. jehoz pojist~ni nen1..mozne sjednat v datovem nastrjill,. <:tanek. Pfedmit pojisteni, druhy pojisteni a pojistne podminky 1. POjisti.t lze vyhradn~ vozidla uvedena v odst. 2. ktera jsou v okamziku pocatku pojist~ni neposkozena. technicky zpusobila k provozu a soucasn~ kazde z vozidel spli"luje jednu z nasledujl.dch podminek: a) maji registracnl. znacku pnd~lenou obecnim ufadem obce s rozsifenou pusobnosti. resp. regtstracni znacku pndelenou pnslusnym spravnim uradem. nebo jinou registraci. odpovidajid pnslusnym pravnim pi'edpisum (napi'. jednorazovou registracni znacku s omezenou platnostv. nebo b) jde 0 vozidlo, ktere nebylo doposud v CR registrovane. ale bylo odeslane z jineho Clenskeho statu EU a statem dloveho urceni je CR, tedy jde 0 vozidlo podle 2 pismo b) zakona 0 pojist~ni odpov~dnosti. z provozu vozidla. 2

3 -.~~~.--~ 2 Pojistit lze nasledujtd druhy vozidel A Osobni. automobi.l Al Obytny automobil do kg. A2 Sani.tni. autom...c>~ ~_~~.~. ib MotocykL B1 TKkoLka, Ct:ii'koLka do 400 kg B2 TKkoLka, ctyrkolka nad 400 kg ( Automobil nad 3 500kg C1 NakLadni automobil L(2 Traktor (3 Pracovni. stroj s RZ!SPZ l (4 Tahac navesu (5 Pracovn{ stroj bez RZ!SPZ. (6 NakLadni. vozidlo z modifikace osobniho vozidla (7 Rucni. n. vysokozdviiny vozik. (8 ]ednonapravovy traktor l traktor bez RZ D Kolo s pomocnym motorem. E Autobus E1 Autobus k mestske hromadne doprave E2 Trolejbus F PKves F1 Naves, pkves F2 Naves za kamton. -- ~-. 3. PojiSteni, ktera lze touto pojistnou smlouvou sjednat k jednotlivym vozidlom a poji.stne podminky, kterymi se pojisteni ndi: ~ Nazev pojiuen{ VSeobecne ZvlJltni i pojistne ppdnrlnk'l. pojistne podminky POji.Steni odpov~dnostt za ujmu zpusobenou provozem vozidla VPP R-630/14 Havartjni. poji.steni. voztdel vpp H-350/14 Lg0pLnkove urazove pojtsteni osob dopravovan~ch vozidlem VPP H-350/14 ZPP H :..!l2ptilkove pojtsteni. skel vozidla vpp H-350/14 ZPP H-364/14 j)oplilkove pojisteni. asi.stencnich sluzeb k vozidlu vpp H-350/14 zpp H-390/14 r DopLi'ikove havarijni pojisteni pt't nezavinene nehode - NAlooPRO VPP H-350/14 ZPP H-380/14 hdoplrikove fivelni poji.steni. vozidla. VPP H-350/14 ZPP H-371/14 DopLrikove pojtsteni. poskozeni. vozidla zvii'etem VPP H-350/14 ZPP H Doptrikove poji.steni zavazadel VPP H-350/14 zpp H rd~plrikove pojisteni viki. behem silni.cni dopravy VPP H-350/14 zpp H-695/14 ~oplilkove E!oji.Steni nakladu na najem nahradniho vozidla vpp H-350/14 zpp H-363/14 i Doplilkove pojbteni. stroju. VPP H-350/14 ZPP H-3OO/14 Doptilkove pojtsteni. KoopGAP VPP H-350/14 ZPP H-365/14 DopLrikove poji.steni sportovni. vibavy VPP H~350/14 ZPP H-366/ i Pojistne podminky tvon Pnlohu c. 1 teto poji.stne smlouvy.! flanek. Zarazovani vozidel do pojiitem, vyrazovam vondel z pojiiten{. zmeny pojiitem 1. Na zaklade teto pojistne smlouvy se sjednava pojisteni vozidel uvedenych v pnloze c. 2 a dale se sjednava pojisteni voztdel na zaklade doruceni pnslusneho pozadavku vytvoreneho pojistnikem pomoct casti datoveho nastroje pojistiteli. Obdobne predklada pojistnik pozadavky na zmeny nebo zantky pojisteni vozidel. 2. POjiSteni jednotli.vych vozidel je sjednano predantm pnslusneho pozadavku na zarazeni vozidla do pojistent pojistiteli.. Pozadavek je zapsan do casu datoveho nastroje a odeslan na e-mai.lovou adresu POji.stnik je odpovedny za radne vytvorent pozadavku v casu datoveho nastroje (napr. za oznaceni spravneho data vzniku, zmeny nebo zantku pojisteno. PojistiteL k tomuto terminu pnslusnou skutecnost zaeviduje ve svem systemu a zohledni v pi'edpisu pojistneho. 3. POjistnik je povinen pi'edkladat pojistiteli pozadavky na vznik. zmenu nebo zanik pojisteni jednotli.vych voztdel nejpozdeji 7. den po datu pozadovaneho pocatku pojisteni, jeho zmeny Ci zaniku. V pnpadech poruseni teto povinnosti bude skutecnym pocatkem pojisteni, dnem ucinnosti jeho zmeny Ci zaniku den. jehoz datum predchazi. dni dorucent pozadavku 0 7 kalendarnich dnt. 4. Vozidlo, ktere nespli'luje podmtnky uvedene v cl 11., odst. 1 nebo nestandardne pojistitelne vozidlo, lze pojistit vyhradne po predchoztm pisemnem souhlasu pojistitele. 5. Pn vyi"azeni vozidla z pojisteni je pojistnik povinen neprodlene vratit pojistitelt doklady vydane pojistitelem (zelenou kartu, asistencnt kartu). 3

4 tlanek V. Druhy a zpusoby poji.stini 1) P01STENi OQPOV!DNOSn ZA U1MU ZPOSOBENOU PROVOZEM VOZDLA Pro viechny druhy vorldel se sfednava pojilteni odpovidnosti. s limity pojistneho plnen{: Kc. pro ujmu na zdravi nebo usmrcenim na kazdeho zraneneho nebo usmrceneho ( 6 odst. 2 pismo a) zak. C. 168/1999 Sb.); a Kc - pro vecnou skodu a usly zisk bez ohledu na pocet poskozenych (podle 6 odst. 2 pismo b) a c) zak. c. 168/1999 Sb.); PFevysuje-li soucet naroku uplatnenych vice poskozenymi tento limit, pojistne plneni se kazdemu z nich snizuje v pomeru tohoto Limitu k souctu naroku vsech poskozenych. Ujednava se, ze k vozidlum, pro ktera je sjednano pojisteni odpovednosti, se soucasne sjednava pojisteni asistencnich sluzeb v rozsahu asistencniho programu 44 (STANDARD) podle ZPP H-390/14. KOEFCEN ZA zpqsob ulfvanf VOZDLA V~ECHNY OSTATNf Odchylne od VPP R-630/1lt se ujednava, ze na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje: a) pferuseni pojisteni podle VPP R-630/14, clo 4; b) system bonus/malus podle VPP R-630/14, cl 9; c) sleva Duvera podle VPP R-630/14, cl 10. Celkova sleva/pnrafka pouze pro pojtstny rok trvajtd od do _..._._0 %, 2) HAVAR1Ni POlSTENi VOZDEL Havarijnt pojiitint lze sjednat pro kafde vorldlo proti. jednomu z nasleduj(dch pojistnych nebezpeci: HAVAAE (HA) - oznacuje pojtstmi nebezpea uvedenii pod fisly 1, 3,lt a 5 v cl. 3 VPP H-3S011ltj Zvliiitnt ujednani: PojiSteni zahrnuje i nadstandardni vybavu vozidel vcetne polepu, vystraznych znaceni, signalizace apod., ktera je zahrnuta v pojistne castce voztdla. POjiSteni se vztahuje i na skody vznikle mimo pozemni komunikace. Dohodnuty minimalni zpusob zabezpeceni vozidla platny ph sjednani pojistnych nebezpeci pod oznacenim HAVARE nebo SEZONNi HAV nebo ODCZ: druh vozidla A osobnt automobtl a C6 Nakladn( vorldlo z modifikace osobniho vorldla do 3,5 t s pojistnou castkou do Kc vozidlo radne uzamceno 4

5 druh vozidla A osobni automobil a C6 Nikladni vozidlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou od Kc do Kc vozidlo i'adne uzamceno a zabezpeceno imobi.lizerem nebo alarmem nebo mech. uzamykatelnym zanzenim blokujidm i'adid paku nebo pi'evodovku, nebo zafuenim schopnym vysilat poplachove zpravy druh vondla A osobni automobil a C6 Nakladni vozidlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou od Kc do Kc vozidlo radne uzamceno a zabezpeceno minimalne kombinad dvou z nasledujidch zabezpeeovadch zanzeni - imobiltzerem. nebo alarmem nebo mech. uzamykatelnym zanzenim blokujidm i'adid paku nebo pfevodovku nebo zafuenim schopnym vysilat poplachove zpravy druh vondla A osobni automobil a C6 Nakladn{ voztdlo z modiflkace osobniho vozidla do 3,5 t s pojistnou castkou nad Kc vozidlo Fadne uzamceno a zabezpeceno vyhledavactm zabezpecovadm zanzenim napojenym na centralni dispecerske pracovine (pult centralni ochrany) ostatni druhy vondel (E autobus. C1 nakladni automobil. ( automobil nad 3,5 t, (2 traktor, F pnves, F1 naves, pnves, F2 naves za kamion, (4 tahac navesu, B motocykl (ve. B1, B2» s pojistnou eastkou do 3 sao 000 Ke vozidlo Fadne uzamceno ostatni druhy vondel (E autobus, C1 nakladni automobi.l, ( automobil nad 3.5 t, (2 traktor, F pnves. F1 naves. pnves, F2 naves za kamion, (4 tahae navesu, B motocykl (ve. B1. B2» s pojistnou castkou nad Ke + B motocykly vozidlo i'adne uzameeno a dale individualne dohodnuty zpusob zabezpeceni.: imobilizer nebo alarm nebo mech. uzamykatelne zanzeni blokujid pfevody vozidla nebo zanzeni schopne vysilat poplachove zpravy nebo vyhledavactm zabezpecovadm zanzenim napojenym na centralni dispecerske pracoviste (pult centralni ochrany) Pro viechny druhy vondellze havarijni pojtitini sjednat yyhradni s nasledujici spoluucastc: a %, minimalne vsak Ke; v pnpade odci.zeni celeho vozidla 5 %, minimalne vsak Ke, nebo 5 %, minim6lne vsak Kc nebo 10 %, minim6lne vsak Kc Spoluueast pro havarijni pojisteni je stanovena pro kazde jednotlive vozidlo v easti datoveho nastroje nebo v pnloze c. 2. Predmetem havarijniho pojisteni je i nestandardni vybava voztdla. jejiz hodnotu je pojistnik povinen zohlednit v pojistne eastce pojisteneho vozidla; ustanoveni VPP H-3S0/14 cl 2. odst. 2 se na tuto pojistnou smlouvu nevztahuje. V pnpade vzniku pojistne udalosti. je vlastnik voztdla povinen rozsah pojistene nestandardni vybavy dolont. Ujednava se, ze k druhum vozidel A. (6. B. pro ktera je sjednano havarijni pojisteni, se soueasne sjednava pojisb~ni asistencnich sluzeb v rozsahu asisteneniho programu (PLUS) podle ZPP H-390/14. KOEFCENT STAllt VOZDLA!Stlfl vozidla do6misic6 7-U misicq /12.23 misic:l misic:q KoefdentKl 1,00 1, , /1tS los U awe misic6 mhic:l misic:q nmsic:6 mhic:q mhic:q misic:l mhic:q misicll 1,47 1, , u ,38 KOEFCENT ZA ZP(JSOB UttVANt yozdla K2 =1 Odchylni od VPP H-350/14 se ujednava, ze na tuto pojistnou smlouvu se nevztahuje: a) ustanoveni VPP H-3S0/14 cl 2. odst. 2; b) pi'eruseni pojisteni podle VPP H-3S0/14 cl. 7, c) bonus/malus podle VPP H-3S0/14 el 13, d) zvysovani spoluueasti podle VPP H-3S0/14 cl. 22 odst. 2). Celkova sleva pouze pro pojtstny rok trvajici od do %, 5

6 3) DOPLAKOvA PO]~TENi JednotLiva dopliikova pojbteni. Lze sjednat pro dale uvedene druhy vozidel a vyhradne v kombinaci. k hlavni.mu teto pojistne smlouvy; hlavni.m pojisteni.m moze byt pojisteni. odpovednosti nebo havarijni. pojisteni. dle clanku. odst. 3 teto pojistne smlouvy. A. DOPLAKOV~ ORAZOV~ POlS"rENi OSOB DOPRAVOVANYCH VOZDLEM Pro druhy voztdel A a C6 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM, US nebo UV. Pro druhy vozidel Al, A2, C, Cl, C2, C4 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM nebo US. Pro druhy vozidel E. El. E2 lze urazove pojisteni. osob dopravovanych vozidel sjednat vyhradne s nasleduji.ci.mi pojistnymi castkami pro 1 sedadlo: Varianta UM. l ~ Varianta UM Varianta US Varianta UV Smrt nasledkem urazu Kc Kc Kc Trvale nasledky urazu loooookc Kc Kq nlesne po~kozeni. zpusobene Kc Kc Kc urazem Urcen<:) pro druhy vozidel A,C6.A1.A2 C,Cl C2,C4,E,El,E2 A,C6.Al.A2,C,Cl,C2,C4 A,C6 Varianta urazoveho pojisteni. je stanovena pro kazde jednotlive vozidlo v datovem nastroji nebo v pnloze c. 2 a vztahuje se na kazdou pojistnou udalost. POjiSteni. se sjednava bez spoluucasti. Na pojistne za toto doplflkove pojiitini se nevztahuje fadna sleva. B. DOPLAKOVE polsjeni SgEL VOZDLA '--. Pojiltin( rihledorich skellze sjednat pro n(ze uvedene druhv voztdel: A Osobni. automobil ~2 Tnkolka, ctyrkolka nad 400 kg C6 Nakladni. vozidlo z modifikace osobni.ho vozidla do i 3,5 t Pojittin( lelnich skellze sjednat pro nize uvedene druh~ voztdel: A Osobni. automobil Al Obytny automobil do 8 000kg C6 NakLadni. vozidlo z modifikace osobni.ho vozidla do 3,5 t, A2 Sanitni. automobi.l 82 TnkoLka, ctyrkolka nad 400 kg C AutomobiL nad 3 500kg : i.--. Cl NakLadni. automobil C4 Tahac naveso E Autobus E1 Autobus k mestske hromadne doprave E2 TroLeibus limit pojistneho plneni. je stanoven pro kazde jednotlive vozidlo v datovem nastroji nebo v pnloze c. 2 a vztahuje se na kazdou pojistnou udalost. POjiSteni. se sjednava bez spoluucasti. Na pojistne za toto doplnkove pojiltini se nevztahuje fadna sleva. 6

7 C. DOPLNKOV~ PO]~1tNf ZAVAZADEL Pro druhy vorldel A lze pojtsteni zavazadel sjednat vyhradne proti jednomu z nasledujideh pojistnyeh nebezpeci: iivel, s vyiimkou skod zpusobenyeh zviretem, zakladni havarte, odeizeni podle ZPP H-361/14 cl. 3 odst. 1 pismo a) b) e). Limit pojistneho plneni je stanoven pro kaide jednotlive vorldlo v casti datoveho nastroje nebo v pnloze C. 2 a vztahuje se na kaidou pojistnou udalost. Pojtsteni se sjednava se spoluucasti 10 %, minimalne vsak Kc. Na pojistne za toto doplnkove pojiitin( se uplatnuje trvala sleva ve vjii 30 %. POlSTNE ZA VOZDLA V PRfLOZE e. 2 Clanek V. Pojistne a zpt'lsob placeni pojistneho 1) Pojtitini odpovidnosti za ujmu zpllsobenou provozem vondla Rocni pojistne Kc 2) Havarijni pojiitin( vondel Rocni pojistne Kc 3) Dopli\kova pojiitini Rocni pojistne Kc A. Dopli\kove urazove pojtitini osob dopravovanych vozidlem Rocni pojistne Kc 8. Dopli\kove pojiitini skel vozidla Rocni pojistne Kc c. Doplilkove pojiitini zavazadel Rocni pojistne Kc Pojistne za pojutini sjednane touto pojjstnou smlouvou za Ctyfi. pojjstne raky (po slevil Kt Pojistne za prvni pottstn, rok ani (po slevi)... "... "... ~ Kt Pojistne za prvni pojistne obdobi PO uplatnini slev ani...w.~.~..."".. " Kt 1. Pojistne obdobi se sjednava jako etvrtletni a pojistne je sjednano jako beine. 2. Pojistne za pnslusne pojistne obdobi je v kaidem pojistnem roee splatne vzdy na zaklade danoveho dokladu (faktury) stirn, ie splatnost faktury bude 60 dnu od data jejiho doruceni pojistnikovi. 3. Pojistne za kaide dalsi pojtstne obdobi bude stanoveno vzdy samostatnym dilcim vyuctovanim pojtstneho, pnp. v upominee zaslane na e-matlovou jeho zplnomoeneneho zastupee. Nasledne vyuctovani bude vidy vystaveno podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi. 4. Ucetni danovy doklad (faktura) bude spliiovat naleittostt daiioveho dokladu dle zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetntetvi, ve zneni pozdejsich predptsu. Ucetni a danovy doklad bude obsahovat zejmena: a. oznaceni povtnne a opravnene osoby, adresu, sidlo, De, b. cislo dokladu, e. den odeslani a den splatnostt, den zdanitelneho plneni, d. oznaceni penezniho ustavu a ci.slo uctu, na ktery se rna plattt, konstantni a vartabtlni. symbol, 7

8 e. uctovanou castku, DPH, uctovanou castku vc. DPH, f. nazev provedene prace nebo sluiby, g. duvod uctovant s odvolantm na smlouvu, h. razitko a pod pis osoby opravnene k vystavent danoveho a ucetntho dokladu, i. seznam pi'i.loh, j. dal~t naleiitosti, pokud je stanovi. obecne zavazny predpis. 5. V pnpade, ze danovy doklad (faktura) nebude obsahovat nalentosti uvedene v predchozim bode nebo k nemu nebudou pnlozeny radne doklady (pnlohy) smlouvou vyzadovane, je pojistntk opravnen vratit jej pojistiteli a poiadovat vystaveni noveho i'adneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad pojistiteli zanika, neuplatni-li pojistnik do ctrnacti pracovnich dnu ode dne doruceni takoveho dokladu dodavatelem. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ucetniho dokladu (faktury) objednateli zacne plynout nova lhuta splatnosti. PojistiteL je vsak povi.nen opravi.t vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou poiadovane pnlohy, je-li k tomu pojistnikem dodatecne vyzvan i po lhute vyse uvedene s tim, ze v~ak takovato vyzva nema unnky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto bodu. 6. V pnpade, ze pojistnik ci pojistitel zjisti chybu pn vypoctu pojistneho nebo chybu v pi'edavanych datech, je povi.nen bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji v~ak do jednoho kalendarniho mesice od zjisteni chyby, vzajemne pohledavky vyrovnat. 7. Vy~e rocniho pojistneho pro pojisteni odpovednosti se pro jednotlive druhy vozidel pro kaide jednotlive vozidlo stanovi. jako soucin pnslu~neho zakladniho pojistneho za pojisteni odpovednosti, koendentu za zpusob uzivani vozidla a pnpadne pfunane slevy!pnrazky - zakladni pojistne za pojisteni odpovednosti pro jednotlive druhy vozidel a koencient za zpusob uztvani vozidla jsou stanoveny Sazebntkem pojisteni odpovednosti v pruoze c. 3, nejsou-li v teto pojistne smlouve zakladni pojistne a!nebo koencient stanoveny jinak. V pi'ipade pouziti fixni sazby je rocnt pojistne pojisteni odpovednosti za kazde jednotlive vozidlo uvedeno v textu pojistne smlouvy a dale nejsou uplatneny dalsi slevy a pn.razky. Vy~e rocniho pojistneho pro havanjni pojisteni se pro kazde jednotlive vozidlo stanovi. jako soucin pojistne castky kazdeho jednotliveho vozidla, sazby pojistneho, pi'ipadne pfunane slevy!pn.raiky, a koencientu uvedenych v Sazebniku havanjntho pojisteni v pnloze c. 4, nejsou-li v teto pojistne smlouve sazby a!nebo koencienty stanoveny jinak. vyse rocniho pojistneho za kaide jednotlive vozidlo pro doplnkova pojistent je stanovena podle Sazebniku doplnkove pojistent v pnloze c. 5 a pnpadne slevy!pn.razky. 8. vyse pojistneho za pojistne obdobi se pro kazde jednotlive vozidlo stanovi. jako alikv6tni cast z pnslusneho rocniho pojistneho za pocet celych dni trvani pi'islusneho pojistneho obdobi.. 9. V pi'i.pade pojisteni novych vozidel v prubehu doby trvani teto pojistne smlouvy bude stanovena vyse pojistneho ve vysi ali.kvotni casu z lhutniho pojistneho za zbyvajici cele dny do konce pojistneho obdobi. POjistne po sleve bude vyuctovano pojistitelem vzdy za pi'islusne pojistne obdobi pravidelnym predpisem pojistneho, podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi, zaslanym na e-mai.lovou adresu jeho zplnomocneneho zastupce. 10. Pojistnik je povinen uhradit pojistne za pnslusne pojistne obdobi ke dni jeho splatnosu na ucet pojistitele c.u /0800 vedeny u Ceske spon.telny, a.s. vanabi.lni symbol: , konstantni symbol POjistne se povazuje za uhrazene okamnkem pnpsani v plne vysi na ucet pojistitele. 12. SpLatka pojistneho k uhrade bude stanovena vidy na zaklade samostatneho pi'edpisu pojistneho, podle aktualniho stavu vozidel k pocatku pojistneho obdobi resp. v pi'i.pade zmeny stavu vozidel podle aktualniho stavu vozidel v prubehu pojistneho roku. 13. Platby budou probihat vyhradne v Kc a rovnez veskere cenove udaje jsou uvedeny v Kc. 14. Z uhrazeneho pojistneho na pojisteni odpovednosti odvadi pojistitel 3 % v souladu se zakonem o odpovednosti z provozu vozidla do Fondu zabrany skod spravovaneho Ceskou kancelai'i pojistitelu. Prosti'edky fondu slouff predevsim k uhrade nakladu na ponzeni techniky a vecnych prosti'edku poti'ebnych pro cinnost integrovaneho zachranneho systemu. 15. Ujednava se, ie se rusi ustanoveni cl 8 odst. 8) VPP R-630!14. 8

9 16. Vysi. poji.stneho (nabtdkove ceny) lze prekrocu pouze pi't prokazatelnem navysent cen surovin, paltv, energti, smenneho kurzu koruny vuet euru nebo dolaru 0 vice nez 20%. Zmena pojtstneho musi byt projednana s pojtstntkem mintmalne s mesicnim predstthem. V pi'tpade zmen celni.ch et danovych sazeb muze byt pojtstne navyseno, a to pouze ve vyst shodne s touto zmenou. Clanek V. Dato~ nastroj a pred6vctni dat Pi'tjeti voztdel do pojisteni, zmeny pojisteni a zantky pojisteni: a) POjiStent dalsich voztdel v probehu trvant teto pojtstne smlouvy (nad ramec voztdel podle Pnlohy c:. 2) bude provadeno na zaklade predkladimi pozadavku pojistnika na zarazeni voztdla do pojisteni, a to elektrontckou formou na kontaktnt e-matlovou adresu pojtstuele b) Zaniky pojistent budou provedeny na zaklade pozadavku pojtstnika na zmenu nebo vyrazeni voztdla z pojisteni, a to elektronickou formou na kontaktnt e-matlovou adresu pojistuele c) Zmeny netechntcke (ktere nemaji vltv na vyst pojtstneho) - napr. zmena RZ, oprava chybnych nebo doplneni udaju 0 vozidle, VN, cislo TP apod. - budou provedeny na zaklade pozadavku pojistnika na zmenu pojisteni, a to elektrontckou formou na kontaktni ovou adresu POjtstitele Clanek V. HlaJeni skodnych udctlosti Vzntk skodne udalosti je pojtstnik (pojisteny) povinen oznamit bez zbytecneho odkladu telefonicky na linku Zaznam telefonniho hlaseni je pi'tjiman elektronicky. ~kodnou udctlost ze oznctmit: a) telefonicky prostrednictvim ltnky POjtstttele nebo elektrontcky prostl'ednictvim b) osobne na kteremkolt obchodnim mtste pojistttele; c) ptsemne na adresu: Kooperativa pojisfovna, a.s., Vienna nsurance Group Centrum zakaznicke podpory Brnenska 634, Modnce Clanek V. MaklefsU dolofka 1. POjistnik prohlasuje, ze poctnaje dnem podpisu teto smlouvy poveruje pojistovaci.ho maklere, se kter'fm uzavfel smlouvu a, na jejtmz zaklade pojisfovaci. maklef vykonava zprostredkovatelskou cinnost v pojisfovnictvi pro pojtstnika, peci 0 pojistne zajmy v rozsahu teto smlouvy 1. POjistnik prohlasuje, ze: Clanek X. Prohlaseni pojistnika a) veci. nebo jine hodnoty pojistneho zajmu pojistene touto pojistnou smlouvou nejsou pojisteny prott stejnym nebezpecim u jineho pojistitele, pokud neoznamtl pojistueli, ze rna k urc:uym voztdlum uzavl'eno pojistent prott stejnym nebezpectm u urcue jine pojistovny a neuvedl rozsah takoveho pojistent (hrantce pojistneho plneni apod.) v pnloze teto pojistne smlouvy; b) vsechny udaje uvedene v teto pojistne smlouve odpovidaji skutecnosti a bere na vedomi, ze je povinen vsechny pnpadne zmeny nastale za trvant pojisteni bez zbytecneho odkladu pojtstiteli oznamit; c) uplne a pravdive odpovedel na pisemne dotazy pojistuele tykajici. se sjednaneho pojisteni a je si vedom povinnosti v probehu trvani pojisteni bez zbytecneho odkladu pojistiteli oznamit vsechny pnpadne zmeny techto udaju, d) pfed uzavi'entm pojistne smlouvy mu byly oznameny inform ace v souladu 5 ustanoventm 2760 obcanskeho zakontku, 9

10 e) byl informovan 0 rozsahu a ucelu zpracovani jeho osobnich udaju a 0 pravu pfi.stupu k nim v souladu s ustanovenim 11, 12, 21 zakona c. 101/2000 Sb. 0 ochrane osobnich udaju. POjistnik, je-li osobou odlisnou od pojisteneho, dale potvrzuje, ze poskytl pojistiteli osobni udaje pojisteneho, uvedene v pojistne smlouve i s ni souvisejici.ch dokumentech a dal souhlas k jejich zpracovani ve smyslu tohoto bodu na zaklade plne moci udelene mu pojistenym. 2. Pojistnik prohlasuje, ze uzavrel s pojisfovaci.m maklerem smlouvu, na jejimz zaklade pojisfovaci. makler vykonava zprostredkovatelskou cinnost v pojisfovnictvi pro pojistnika, a to v rozsahu teto pojistne smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze veskere pisemnosti majici. vztah k pojisteni sjednanemu touto pojistnou smlouvou dorucovane pojistttelem pojistnikovi nebo pojistenemu se povazuji za dorucene pojistnikovi nebo pojistenemu dorucenim pojisfovaci.mu maklen. Odchylne od cl. 26 VPP H-350/14 a cl 19 VPP R-630/14 se pro tento pfi.pad "adresatem" rozumi pojisfovaci. makler. Dale se smluvni strany dohodly, ze veskere pisemnostt majici. vztah k pojisteni sjednanemu touto pojistnou smlouvou dorucovane pojisfovaci.m maklerem za pojistnika nebo pojisteneho pojisttteli se povazuji za dorucene pojistiteli od pojistnika nebo pojisteneho, a to dorucenim pojisttteli.. 3. POjistnik potvrzuje, ie pred uzavrenim pojistne smlouvy pi'evzal v listinne nebo, s jeho souhlasem, v jine textove podobe (napi'. na trvalem nosici dat) nformace pro zajemce 0 pojiitini, ktere tvofi. pfi.lohu teto pojistne smlouvy, a seznam'il se s nimi. Pojistnik si je vedom, ze se jedna 0 duleiite informace, ktere mu napomohou porozumet podminkam sjednavaneho pojisteni, obsahuji upozorneni na dulezite aspekty pojisteni t vyznamna ustanoveni pojistnych podminek. 4. Pojistnik dale potvrzuje, ze pred uzavi'enim pojistne smlouvy prevzal v ltsttnne nebo jine textove podobe (napr. na trvalem nostct dat) pojlstne podminky uvedene v pojtstne smlouve, a seznami.l se s ntmt. Pojistnik st je vedom, ze tyto dokumenty tvofi. nedilnou soucast pojtstne smlouvy a upravuji rozsah pojisteni, jeho omezeni (vcetne vyluk), prava a povinnosti ucastniko pojisteni a nasledky jejich poruseni a dalm podminky pojisteni a pojtstnik je jimt vazan stejne jako pojtstnou smlouvou. 5. Pojtstnik prohlasuje, ze ma opravnenou pouebu ochrany pi'ed nasledky pojtstne udalosti (pojtstny zajem). 6. POjistnik potvrzuje, ze adresa jeho trvaleho pobytu/bydliste ct sidla a kontakty elektrontcke komunikace uvedene v teto pojtstne smlouve jsou aktualni, a souhlasi, aby tyto udaje byly v pnpade jejtch rozporu s jinymi udaji uvedenymi v dfi.ve uzavrenych poj1.stnych smlouvach, ve kterych je pojistnikem nebo pojistenym, vyuzivany i pro ucely takovych poj1.stnych smluv. S timto postupem poj1.stnik souhlasi 1. pro pfi.pad, kdy poj1.stiteli oznami zmenu adresy trvaleho pobytu/bydliste ci sidla nebo kontakto elektronicke komun1.kace v dobe trvani teto poj1.stne smlouvy a tohoto dodatku. Tim neni dotcena moinost pouiivani jinych udaju uvedenych v dfi.ve uzavrenych pojistnych smlouvach. 7. POj1.stnik souhlasi, aby poj1.stitel predaval jeho osobni udaje clenum pojisfovaci. sku piny V1.enna nsurance Group a Hnancni skupiny Ceske spontelny, a.s. (dale jen spn.znine osoby). POj1.stnik dale souhlasi, aby pojistttel 1. spfunene osoby pouiival1. jeho osobni udaje, vcetne kontaktu pro elektron1.ckou komun1.kac1., za ucelem zasilani svych obchodnich a reklamnich sdeleni a nabidky sluieb. CLanek X. ZjvirecnA ustanoven( 1. Je-li poj1.stnikem podnikatel, ujednava se, ze pro vztah zalozeny touto poj1.stnou smlouvou se nepouiiji ustanoveni 1799 a 1800 obcanskeho zakoniku 0 smlouvach uzaviranych adheznim zpusobem. 2. Tato pojistna smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Pocatkem pojisteni je den V souvislosti s uzavrenim dilciho pojisteni nedochari v souladu s pojistnymi podminkam1. ke zmene vyrocniho dne ani dne konce poj1.stnych obdobi dle poj1.stne smlouvy. 3. POjiSteni jednotlivych vozidel zan1.ka podle 12 zakona 0 pojisteni odpovednosti z provozu voz1.dla v platnem zneni, pnpadne podle obcanskeho zakoniku. Datum uvedene v pozadavku pojistnika na vyrazeni jednotliveho vozidla z poji.steni povazuji smluvni strany za navm na dohodu 0 ukonceni smluvniho vztahu. Dohoda je uzavi'ena dorucenim pozadavku na vyrazent vozidla pojisttteli, pokud poj1.stitel pfi.slusny poiadavek pojistnika neodmitne. 0 pfi.padnych odmitnutych poiadavci.ch na vyrazeni jednotl1.vych vozidel z pojistent bude pojistntk informovan emai.lem ve lhute 14 dni od pnjett poiadavku na toto vyrazeni.. 4. Jakakoli zmena smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepstma osobam1. opravnenym1. jed nat a podep1.sovat za pojistnika a pojistitele. 5. Zmeny smlouvy se sjednavaji zasadne jako dodatek ke smlouve s ciselnym oznacenim pfi.slusne zmeny smlouvy. 10

11 6. POjtstiteL bere na vedomt skuteenost, ze si. poji.stntk vyhradtl opent pravo ve smyslu 99 zakona o vei'ejnych zakazkach na zadant nove vei'ejne zakazky na dalst nove sluzby podobneho druhu v jednactm nzent bez uvei'ejneni.. ZakLadnt pi'edmet plnent nove verejne zakazky bude vzdy obdobny pi'edmetu vei'ejne zakazky "Poji.Stent majetku, vondel a odpovednosti za ujmu poskytovatele zdravotni.ckeho zanzent" ev.e. zakazky K pnpadnemu vyuzttt opentho prava si. poji.stnik vyhrazuje dobu 48 mesicu ode dne uzavi'eni teto poji.stne smlouvy, tj. poji.stnik si. vyhrazuje pravo v teto dobe zahaju pnslusna jednact nzeni bez uvei'ejneni na nove sluzby, ktere jsou predmetem opcniho prava. POji.stnik si vyhrazuje vyunt uvedene opcni pravo v uvedene Lhute 48 mesicu bud' najednou v rozsahu celeho pi'edmetu opcniho prava, nebo postupne vzdy v dilcim rozsahu az do uplneho vycerpani celeho predmetu openiho prava. 7. Ukoncenim smluvniho vztahu zalozeneho touto poji.stnou smlouvou, vsechna poji.steni jednotli.vych voztdel zanikaji. 8. Odpoved' pojtstnika na navrh poji.stttele na uzavi'eni teto poji.stne smlouvy (dale jen "nabidka'') s dodatkem nebo odchylkou od nabidky se nepovazuje za jejt pi'tjeti, a to ani. v pnpade, ze se takovou odchylkou podstatne nemeni podminky nabidky. 9. Prava a povtnnosti. vyplyvajid z teto pojtstne smlouvy pi'echazeji na pnpadne pravni nastupce smluvnich strano 10.Veskere zmeny v poji.stne smlouve mohou byt provadeny pouze pisemnou formou po dohode smluvnich strano 11.Tato poji.stna smlouva obsahuje 11 stran textu a pnlohy. Jeji soucasti jsou poji.stne podmtnky POji.sttteLe uvedene v cl.. bodu 3. teto poji.stne smlouvy a dokument nformace pro zajemce 0 poji.steni. V pnpade, ze je jakekoli. ustanoveni uvedene v nformadch pro zajemce 0 poji.stent v rozporu s ustanovenim poji.stne smlouvy, ma pi'ednost pnslusne ustanoveni poji.stne smlouvy. 12.Tato pojistna smlouva je vyhotovena ve tfech stejnoptsech, poji.stnik obdrzt jeden stejnopi.s, pojistitel si ponecha jeden stejnopts a poji.stovad maklh obdrii jeden stejnopi.s. 13. POjistnik a poji.stuel se dohodli., i.e nebude-li do doruceni vyuctovani vyhotovovaneho podle CLanku V. odst. 3 teto pojtstne smlouvy poji.steno alespon jedno vozidlo (jeden pi'edmet poji.steno, zanika tato pojistna smlouva dnem doruceni tohoto vyuctovani pojistntkovt Seznam pfiloh: Pnloha c. 1 - Pojtstne podminky Pnloha e. 2 - seznam pojtstenych vozidel k pocatku pojistne smlouvy PnLoha e. 3 - Sazebnik pojisteni odpovednosti PnLoha e. 4 - Sazebnik havartjni poji.steni PnLoha c. 5 - Sazebnik doplnkove poji.steni -?r-ti(c;()3l!!r:k'iva pojitt'o.."", ".~. Vienna n ur<mce Grou;.> Generillnl feditelstv1 Pobfeini 66!'/21 leg 00 Praha 8 V Praze dne za POjtsttteLe rizlk V Praze dne 30 -ll- 2014

12 .. 1

13 .' Pilloha cislo 2 f1otilovg smlouvy (doplilkova pojiitini bez slev) Kooperativa pojist'ovna, a.s., VG Nakladove stredisko: Vypracoval: 0 One: 0:00:00

14 Sazby.,V ltmtt 70/70 Sazbypojistneho v "POVNNEM RUCENi" 2014 FLOTLY KPO platne od LlMTY 70/70 \OZ;dlo s pra.em pi'ednostnljizdys."yjimkou sanity, ta>d nabo \OZidlo urcene kpojcovani: za do roo eetne nebo historicke \OZidlo: Pro <od na 10 miste v <od

15 ,,; Zakladn{ sazby pro havarijn{ pojisten{ TABULKA SAlEB PRO RZKO HAVARE (1800) sazby uvedeny v (%0)

16 & SAZBY PRO OOPLNKovA POlSTENi PLATNE Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP 1. KPF - SAZBY PRO OOPLNKOVE PO)STENi NA100PRO Riziko Ralnt pojstne 1200 Kt 2. KPF - SAZBY PRO OOPLNKOVE ZVELNi PO)STENi KMTPL ntervallimitu pojistneho plnini Rocni pojistne, Kc 50000Kc 264 Kc. pokud je k vondlu zaroven NA100PRO, potom 0 Kc Kc Kt 300Kc Kc Kc 312 Kc Kc Kt 384Kt Kt Kc 432 Kt Kc Kt 456 Kc Kc Kc 468Kc Kc Kc 480Kc Kc Kt 492 Kc Kc Kc 504Kc Kc Kc 528 Kc 3. KPF - SAZBY PRO OOPLNKOVE PO)STENi POSKOZEN VOZOLA zviaetem DRUH VOZDLA LMT PO)STNEHO PLN~N tfet vozidla e zviietem (r1ztko 1889) RoeN PO)STNE poikozeni vozidla zviietem (r1ziko 1890)* /A; C Kc 612 Kc 75 Kc /A1; A2; 8; 81; 82; C; C1; C4; E; E Kt 528 Kc 12Kc * r1ziko poskozeni. voztdla zvii'etem (189Q) nemuze vzniknout a existovat bez r1zi.ka stret voztdla se zvii'etem (1889)

17 4. KPF SAZay PRO DOPLNKOVE PO)STEN KOOPGAP Riziko. Sazba FNANCN ZTRATA ( 1865 ) 0,66% FNANCN ZTRATA 5POLUUCA5T(1867)* 0,18% 5. KPF SAZay PRO DOPLNKOVE PO)STEN SLNCN DOPRAVY SLNCNf DOPRAVA BEZ ODCZENf LMT PO)STNEHO PLNfN (v Kl) SAZBA(v%o) BEZ ODCZEN (1820) RZl RZ2 RZ3 do az az az MtntmaLni vyse Ltmttu pojtstneho plneni na jed no voztdlo je Kc. SLNCNi DOPRAVA - ODCZENf LMT PO)STNEHO PLNfN (v Kl) SAZBA(v%o) ODCZEN (1860) RZl RZ2 RZ3 do az az az * stlntcni doprava - odctzeni (1860) nemuze vzntknout a extstovat bez rtztka stlntcni doprava (1820) KOEFCENT SPOLUOCAST pro riziko 1820 K6D SPOLUOCAST (v Kl) KOEFCENT , , , , ,70

18 - KOEFCENT SPOWUCAST pro riziko 1860 K6D 51 SPOLUUCAST (v Kc) 10 %, mtntmalne vsak Kc KOEFCENT 1,00 KOEFCENT UZEMNt PLA"'NOSn K6D UZEW KOEFCENT ( CR 1,00 5 CR + sousedni staty 1,20 E Evropa 1,60 6. KPF - SAlay PRO DOPLNKOVE STRO)N PO)STEN Druh Sazba (v %0) podle spoluucasti i vozidla 5 %, 5 OOOKc 10 %, Kc 15 %, Kc 20 %, Kc 30 %, Kc 81; (; C1; (4; ( (2;(3;( F;F1;F KPF - SAlay PRO DOPLNKOVE PO)STEN CELNCH SKEL nterval limitu pojistneho plnini Druh vozidla Sazba 4000Kc Kc A; 82; (6 15,00% Kc Kc A1; A2; (; (1; (4; E; E1; E2 25,00% 8. KPF SAlay PRO DOPLNKOVE PO)STEN VSECH vyhledovych SKEL ntervallimitu pojistneho plnini Druh vozidla Sazba Kc Kc A; 82; (6 16,00%

19 9. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE URAZOVE POJSTEN URAZ - DRUH VOZDLA A NEBO C6 SAlBA DRUH PO)STNE ZA PRiSLU~NY POc!ET SEDADEL (v Kl ) PLNENi PO)STNA c!astka do SU 50oooKc: UM TN 100oooKc: TP 12500Kc: SU Kc US TN Kc TP 37500Kc SU Kc UV TN 800oooKc: TP Kc URAZ OSTATNi DRUHY VOZDEL (MMO A a C6) SAlBA UM US DRUH PLNENi SU TN TP SU TN TP PO)STNA c!astka 50oooKc: 100oooKc: Kc Kc 300oooKc: Kc varianta US nelze sjednat pro druh vozidla E, El a E2 PO)STNE ZA 1 MisTO (v Kl) KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE POJSTEN ZAVAZADEL ntervallimitu pojistneho plnim Riziko Sazba 5000 Kc Kc POji.Steni zavazadel bez oddzeni (1812) 1,50% 5000 Kc Kc Poji.Steni zavazadel - odci.zeni (1861) 6,500/0 11. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE POJSTEN NAKLADO NA NAJEM NAHRADNHO VOZDLA PomDNO Limit najemneho vl. DPH na 1 den 900Kl lsookl 2000Kl 3500Kl Kl Kc 624Kc 840Kc 1392 Kc 2004 Kc Kc 1260 Kc 1680 Kc 2784 Kc 3996 Kc Kc 1884 Kc 2520 Kc 4200 Kc 5988 Kc Kc 2520 Kc 3360 Kc 5580 Kc 7980 Kc

20 12. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOV~ PO)STENi ASSTENCE PRODE)Nf NAlEy ASSTENCNf PROGRAM (TYP SLUZBY) Sazba STANDARD 44 o Kc Kc Kc Kc SUPER Kc TRUCK Kc TRUCK PLUS Kc TRUCK PLUS Kc TRUCK PLUS Kc TRUCK EXTRA Kc TRUCK EXTRA Kc 13. KPF - SAZBY PRO DOPLNKOVE PO)STENi SPORTOVNi vybavy DOPLAKOY~ PO)ST~Nf SPORTOYNf vybavy! ROCN LMT PO)STN~HO PLN~N ROCN PO)STNE Kc 1110 Kc Kc 1295 Kc Kc 1480 Kc Kc 1665 Kc 60000Kc 70000Kc 1998 Kc 2330 Ki: Kc 2665 Ki:

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 50/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 25.1.2012 k uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel PARTNER

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 29.6.2011 k uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

Kooperativa. //c'3 C; Pojistna smlouva c. 7720863029 Cisek pojiltini hospodafskych rizik

Kooperativa. //c'3 C; Pojistna smlouva c. 7720863029 Cisek pojiltini hospodafskych rizik 4\ UVN Doru~eno: 29.12.2014 5893/2014-uVN Itstv:Z9 p,.1iah,,,6 druh: 1 J.18\1: 147 &\ 11111111111111111111 111111111111111111111 uvnses566ddbec Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP //c'3 C; Pojistna smlouva

Více

Kooperativa. Dodatek č. 2

Kooperativa. Dodatek č. 2 & Kooperativa KUJIP08V7U0U VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720279349 ze dne 1. ledna 2008 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Kooperativa. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014

Kooperativa. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP00VDN3M Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014 havarijní pojištění vozidel - PARTNER H58 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla

PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT NAMÍRU Sazebník S/7514-23 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 5 Účinnost: 01. 01. 2015 Klasifikace

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více