ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY

2 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Duha Předkladatel: Název školy: Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny Adresa školy: Husova 276, Podbořany Ředitel školy: Mgr. Jana Šipošová Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Kudláčková Koordinátor ŠVP pro 1. stupeň: Mgr. Jaroslava Kudláčková Koordinátor ŠVP pro 2. stupeň: Mgr. Jana Šipošová Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: RED-IZO: Zřizovatel školy: Město Podbořany Mírová Podbořany IČO: Telefon: Web: Platnost dokumentu: Od verze, č.j. 314/2010 ze dne Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy razítko školy 2

3 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je po dvou třídách v ročníku. Škola vykonává činnost: Základní školy IZO: kapacita: 540 žáků Školní družiny IZO: kapacita: 100 žáků Školní jídelny IZO: kapacita: 680 jídel Odloučená pracoviště školy: Podbořany, Smetanova 743 školní jídelna Podbořany, Příčná 846 v této budově je umístěno 8 tříd 1. stupně a oddělení školní družiny. Všechny tři budovy, byť jsou umístěny každá v jiné ulici, tvoří jeden komplex se společnou zahradou. Vybrané ukazatele Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet odd. ŠD 2004/ / / / Historie naší školy sahá až do roku 1890, kdy bylo rozhodnuto o ustavení měšťanské školy. Ke slavnostnímu vysvěcení budovy čp. 276 došlo 20. září Ve své historii prošla několika rekonstrukcemi, poslední rozsáhlejší proběhla v r V r k ní byl přistavěn polytechnický pavilon a v r nová velká tělocvična. Budova 1. stupně (tzv. pavilon KORD) v Příčné ulici 846 byl uveden do provozu v r Naše škola je umístěna v centru města s dobrou vzdáleností od autobusového a vlakového nádraží. Asi jedna třetina našich žáků dojíždí do Podbořan z blízkého okolí, např. z Blšan, Soběchleb, Malé Černoci, Velké Černoci, Pšova, Sýrovic, Očihova, Vroutku, Krásného Dvora, Podbořanského Rohozce, Kněžic, Letova, Valče v Čechách, Petrohradu. 3

4 2.2 Vybavení školy Škola disponuje dvěma tělocvičnami. Malou, umístěnou v hlavní budově, a velkou, což je přístavba hlavní budovy, kde probíhají převážně všechny hodiny tělesné výchovy. Od školního roku 2005/06 využíváme společně s ostatními školami ve městě nově zrekonstruované moderní hřiště s umělým povrchem pro výuku atletiky a míčových her. Jeho poloha je v blízkosti školy. V budově 1. stupně v Příčné ulici se žáci učí ve velkých třídách, které dovolují některé aktivity přesouvat na koberec, případně zřizovat relaxační koutky. V hlavní budově je šest kmenových tříd spíše menších rozměrů, což limituje jejich vybavenost nábytkem, např. na uložení pomůcek. Další tři větší kmenové třídy slouží početně silnějším třídám. Dále je zde odborná pracovna výtvarné výchovy, přírodopisu, informatiky (18 žákovských počítačů + 1 učitelský připojených na internet a interaktivní tabule) a od školního roku 2006/07 nově zrekonstruovaná odborná učebna pro výuku fyziky a chemie s moderní digestoří a datovým projektorem. Počítač s připojením na internet je k dispozici také v odborné pracovně F-Ch, v pracovně Př a v jedné kmenové třídě, kde probíhá mimo jiné výuka zeměpisu. V současné době je v přípravě projektová dokumentace na výstavbu nové nástavby budovy 1. stupně, tzv. Kordu. Cílem je zlepšit prostorové podmínky pro činnost školní družiny, pro výuku pracovních činností a rozšířit počet odborných pracoven o učebnu hudební výchovy, zeměpisu a cizích jazyků s odpovídajícím materiálním vybavením. Jako ideální se jeví propojení obou budov školy spojovací chodbou. Po dokončení stavby plánujeme vybudovat odpočinkové zóny a herní prostory na zbylém pozemku v okolí školy. Žáci mají možnost navštěvovat nově zřízenou školní knihovnu umístěnou v hlavní budově, kde je k dispozici počítač s připojením na internet. Snažíme se podle finančních možností obnovovat kabinety novými a moderními pomůckami pro výuku, průběžně dokupujeme výukové programy a obnovujeme počítačové vybavení ve škole. Kromě dvou napevno nainstalovaných datových projektorů má škola ještě další dva přenosné a dva notebooky. Od roku 2001 se postupně rekonstruovala sociální zařízení v obou budovách školy i ve školní jídelně, kde byla nutná zásadní přestavba. Ve škole i školní jídelně je v prostorách umýváren před WC zavedena teplá voda. Škola nabízí řadu volnočasových aktivit, s ohledem na zájmy žáků a dobré sportovní zázemí převážně sportovních. Od školního roku 2007/08 jsme rozšířili služby ve školní jídelně, kdy si strávníci mohou vybírat ze dvou druhů jídel a lístkový systém byl nahrazen čipovým. Zákonní zástupci žáků mají možnost komunikovat se školou mimo jiné prostřednictvím školních webových stránek, kde jsou uvedené kontakty na všechny pedagogy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 30 členů, z toho 25 učitelů, 1 asistentku pedagoga pro žáka se zdravotním postižením a 4 vychovatelky. Dvě vychovatelky pracují na částečný úvazek i jako učitelky. Kvalifikační podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. z 25 učitelů nesplňují 4 učitelé, přičemž dva z nich dokončují VŠ, jeden učitel splňuje podmínky 4

5 prominutí získání vysokoškolského studia (má bakalářské vzdělání a dlouholetou pedagogickou praxi). Dvě učitelky 1. stupně vystudovaly speciální pedagogiku. Kvalifikovanost ve školní družině je 100 %. Psychologické a speciálně pedagogické služby škola zajišťuje ve spolupráci s PPP v Žatci a SPC v Žatci, v oblasti logopedické péče spolupracujeme se Speciální základní školou pro žáky s vadami řeči v Měcholupech u Žatce. Učitelé postupně procházejí semináři zaměřenými na činnostní učení, účastní se prázdninové Letní tvořivé školy. Zúčastnili se také seminářů zaměřených na problematiku emoční a sociální inteligence v rámci projektu ESRO (emoční a sociální rozvoj osobnosti). 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků naší školy jsou děti pocházející přímo z Podbořan, dojíždí asi jedna třetina žáků. Běžně integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, máme zkušenosti s integrací sluchově a zrakově postižených žáků i s integrací žáků s omezenou schopností pohybu. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Od roku 2005 jsme zapojeni v celonárodní síti tzv. Tvořivých škol, snažíme se do výuky maximálně zařazovat prvky činnostního učení. V roce 2005 se naše škola přihlásila do projektu ESRO (emoční a sociální rozvoj osobnosti), jehož cílem je mimo jiné přispět k osobnostně a sociálně orientovanému vzdělávání a výchově, vybavit pedagogy kompetencemi a dovednostmi z oblasti emočního a sociálního rozvoje osobnosti. V současné době je naše škola zařazena v síti škol ESRO. Od roku 2008 jsme členy Klubu ekologické výchovy (KEV), jelikož se chceme více zaměřit na problematiku environmentální výchovy a účastnit se projektů s touto tematikou. V roce 2008 se stal vyvrcholením environmentální problematiky celoškolní projekt Den Země, v roce 2009 projekt Voda. Od roku 2008 je škola zapojena do projektu Recyklohraní zabývajícího se problematikou třídění odpadu správně třídit odpad se učí žáci celé školy. V lednu 2010 byl škole propůjčen na léta Klubem ekologické výchovy na MŠMT ČR u příležitosti dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ. Spolupráci zejména v oblasti sportovních aktivit rozvíjíme se školou v družebním městě Ehrenfriedersdorf v SRN. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou o průběhu vzdělávání svých dětí informováni průběžně v žákovských knížkách, na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých učitelů. Školu mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Rodiče jsou o činnosti školy informováni také prostřednictvím webových stránek školy. Pro veřejnost pořádáme dny otevřených dveří. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které se podílí na přípravě a financování některých školních i mimoškolních aktivit pro žáky. Ve spolupráci se 5

6 SRPŠ jsme založili tradici pořádání školního plesu, kde se učitelé i rodiče mohou setkat neformálně. Školská rada podporuje vedení školy při realizaci kroků vedoucí k zlepšení podmínek žáků i učitelů ve škole. Úzce spolupracujeme s obcí, zejména s odborem životního prostředí a odborem sociálním a zdravotním MěÚ v Podbořanech, dále s Kulturním domem v Podbořanech, kde se konají kulturní pořady pro žáky a kde také žáci naší školy vystupují se svým kulturním programem pro veřejnost, tradicí se zde stala vystoupení v čase předvánočním a v závěru školního roku. Pravidelně navštěvujeme s pásmem písniček a pohádek při různých příležitostech Dům s pečovatelskou službou v Podbořanech, Dům pro seniory v Podbořanech a obě mateřské školy ve městě. Samozřejmostí pro naši práci je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Žatci a Speciálním pedagogickým centrem v Žatci, zejména v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu (J. A. Komenský) Východiska k tvorbě ŠVP a jeho filozofie Název našeho ŠVP DUHA není nahodilý. Skládá se z počátečních písmen slov dovednosti, učení, hra, aktivita. Vyjadřujeme tím to, že učení bude z velké části probíhat formou tvořivé hry, což vede k aktivitě žáků a přispěje k jejich vybavení životními dovednostmi. Chceme být školou pro všechny žáky, pro žáky různých schopností a předpokladů. Náš ŠVP tak nepočítá se specifickým zaměřením ve smyslu profilace předmětů. Není primárně zaměřen na formální úpravy vzdělávacího systému školy, nejedná se tedy o program zevně organizační, pořádkový, ale vnitřně metodický, psychologický. Jeho ráz závisí v prvé řadě na způsobu vyučování. Za hlavní úkol považujeme utvářet samostatné myšlení žáků, jejich vůli a schopnosti. K jeho splnění se vydáváme cestou proměny zejména vnitřní atmosféry školy a kladení důrazu na činnostní učení. Proto jsme vstoupili do sítě škol ESRO a do sítě Tvořivých škol, inspirujeme se v programu Tvořivé školy. Respektujeme přirozené potřeby žáků a individuální úroveň jejich zrání a učení. Snažíme se, aby si děti ze školy odnášely jak potřebné trvalé vědomosti a kompetence, tak pozitivní motivaci pro celoživotní vzdělávání. Současná doba potřebuje lidi tvořivé, iniciativní, schopné se rychle rozhodovat a orientovat v problémech a řešit je, lidi, kteří jsou schopni komunikace a práce v týmu, lidi, kteří jsou si vědomi své vlastní hodnoty. Náš ŠVP by měl žákům pomoci získat základy potřebné k tomu, aby se takovými lidmi stali. Atmosféra školní práce zdůrazňuje především pozitivní vztah mezi učitelem a žákem. Žák je aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva základní cíle výchovný a vzdělávací. Cílem výchovným je naučit žáka eticky nejlepším způsobem jednat a dát mu prostor pro osvojení si souboru potřebných kompetencí pro takovéto jednání. 6

7 Cílem vzdělávacím je dosáhnout, aby si žák osvojil soubor základních vědomostí ve vzájemných vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a správného používání v široké praxi a při řešení problémů. Příznivé atmosféře ve vyučování napomáhá schopnost učitele docílit, aby: činnosti při vyučování měly klidný průběh; žák pracoval svým tempem a postupně je podle svých maximálních možností přizpůsoboval tempu třídy; žáci neprožívali pocity úzkosti, strachu, křivdy ; zpětná vazba žák učitel byla využívána v každé vyučovací hodině, neboť upozorňuje na prvopočáteční problémy žáka, které je možné řešit vhodnou diferenciací průběžně a individuálně přímo ve vyučování; žáci dostávali dostatečný prostor na pochopení učiva a jeho procvičení; Záměr pozitivní změny v atmosféře školy vyžaduje od vyučujících zamýšlet se nad svojí výchovnou prací, proto formulují svou pedagogickou činnost z různých pohledů: Přístup učitele k žákovi: ke každému je třeba přistupovat s úctou, s náklonností, s vírou v jeho síly a možnosti, s patřičnou pozorností se zásadovostí v případě, že se v chování žáka objeví odchylky od běžných norem Příznivé mikroklima ve třídě se utváří: již příchodem učitele tónem, jakým třídu osloví řečí učitele je-li klidná, ale bez lhostejnosti schopností vést žáky tak, aby se nebáli zkoušení a sami své vědomosti prezentovali tím, že žák dostává možnost vyjádřit se k učenému a že je mu dáván prostor ukázat to, co si sám připravil Máme-li dítě naučit dobrým způsobům jednání, musíme je průběžně vést k poznání základních etických principů. Uvědomujeme si, že každé dítě usiluje o pěkné citové zážitky, vybírá si ty hodnoty, které jsou pozitivní, a proto usilujeme o to, abychom ve škole dali žákům mnoho zážitků citově kladné povahy. Tím přispějeme k tomu, že v celkovém charakteru cítění dítěte nabudou převahu tendence tvůrčí optimismus, radost, jistota. V naší škole by ve vyučování i mimo něj měl být prostor pro dostatek dětské radosti. Hlavními záměry našeho školního vzdělávacího programu jsou: výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který si dokáže nalézt uplatnění v životě výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života 7

8 příprava na celoživotní vzdělávání Považujeme za základní tyto didaktické zásady: probouzení zájmu o vzdělávací činnost a poznávání podněcování aktivní účasti žáka činnostmi ve vzdělávacím procesu využívání zkušeností žáka a vytváření kompetencí pro užití osvojovaného učiva v běžné životní praxi 1. Probouzet zájem žáka znamená vyučovat zajímavě. Toho dosáhneme, bude-li vyučování: a) názorné Největší hodnotu má přímý názor v rukou každého žáka. Přímým názorem jsou např. skutečné předměty kreslené názory modely náčrty a diagramy demonstrační obrazy, mapy aj. K názoru je třeba se vracet a stále se přesvědčovat, zda žáci učivu porozuměli. b) pochopitelné Vyučování bude pochopitelné, když žák všemu učivu správně porozumí. Je třeba vhodně volit obsah učiva a způsob práce ve škole Je třeba zůstávat u prvopočátků učiva, až je řádně pochopeno. Totéž učivo se opakovaně probírá v nových situacích a s různými činnostmi. Je třeba: - postupovat zvolna, - stále se přesvědčovat, jak žáci nové učivo pochopili a jak ho zvládají, - abstraktní pojmy objasňovat názorem a příkladem. c) odpovídající příslušnému stupni vývoje žáka Je třeba znát psychický vývoj dítěte a respektovat ho. 2. Činnostmi podněcovat aktivní účast žáka v procesu vzdělávání: a) dítě se aktivně účastní vyučování, b) využíváme zkušeností žáků, c) vyhýbáme se dlouhým výkladům, d) neděláme nic z toho, co mohou udělat žáci sami, e) dopřejeme žákům radost z úspěchu při vlastní práci, f) snažíme se o to, aby žáci sami poznatky objevovali. 3. Vytvářet kompetence pro praxi: a) při výuce využíváme zkušeností žáků ze života, b) učíme žáky, aby poznatky a dovednosti získané v jednom vyučovacím předmětu uměli využít i v jiných předmětech c) informujeme žáky, jak lze získané poznatky využít v praxi Didaktikou našeho programu prolínají další zásady: Vyučování zakládáme na přirozených situacích a učební látce potřebné v životě k dalšímu vzdělávání a uplatnění se. 8

9 Vyučování přizpůsobujeme individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Vyučování je založeno na samostatné činnostní práci žáků, učitel je žákovi rádcem a oporou, pomáhá žákům překonávat nesnáze. Vyučování má charakter nejen vzdělávací, ale i výchovný. Vycházíme ze zájmu žáků motivovaných pro dobrou školní práci, podněcovaných ke snaze se co nejlépe připravit do života. Snažíme se uchovat ty hodnoty, které vyrostly v našem českém prostředí, jsou ověřeny zkušenostmi mnoha vynikajících pedagogů i vědeckým bádáním. Chceme mít školu založenou na radostné žákovské práci. Její hybnou silou bude vzbuzování zájmu žáků o učení. Naši školu orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Víme, že dítě je proto dítětem, aby se připravilo na život dospělého člověka. V dětské psychologii je často zdůrazňováno: Čím déle žák zůstává dítětem, tím úplnějším se stane jeho vývoj. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme proto na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska. Zdůrazňujeme individualizované a kolektivní učení. Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho schopnostech a na jeho práci (činnostech). Uplatňujeme též výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší individualizaci. Učitel má možnost individuálně sledovat žáky, neboť při manipulaci s věcmi se zobrazuje mysl žáků přímo před každým z nich. Může tak přizpůsobit postup výuky pozorované individuální práci žáků. Vede žáky k hovoru o pozorovaném jevu (problému), tím se mnohé objasní i ostatním spolužákům. Velký význam má také to, že nikdo není izolován. Vzájemná nápodoba činností a vyjadřování mezi žáky zefektivňuje vyučování. Vlastní činnosti zařazujeme do výuky krátce a často v různých formách, aby upoutaly pozornost všech žáků, vedly dříve či později k znovuobjevení poznatku, k pochopení učiva a jeho dobrému zvládnutí. Předchází se tak bezduchému memorování látky naučené zpaměti bez porozumění. Kolektivní individualizovaná výuka s využitím činností žáků a zpětné vazby přináší do vyučovacích hodin přirozenou potřebu diferenciace a skupinové práce. Při hovoru o pozorovaném jevu jsou kladeny otázky nejen učitelem, ale i žáky navzájem. Činnostní učení umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti. 9

10 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie jsou rozčleněny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však pochopitelné, že některé výchovné a vzdělávací strategie mohou současně směřovat k více klíčovým kompetencím I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky činnostní učení vedeme žáky ke kooperaci během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z různých zdrojů (tištěné, elektronické) využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty, podněcujeme jejich tvořivost umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování žáci mají možnost účastnit se různých soutěží, olympiád II. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si také dokázali obhájit umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy Kalibro, matematický Klokan při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží žáci jsou úměrně svému věku vedeni k používání internetu III. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní začleňujeme metody kooperativního učení, důraz klademe na týmovou práci vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory, učíme je obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň vyslechnout názor druhého 10

11 žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse) vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů ve výuce uplatňujeme brainstorming, simulace, hraní rolí IV. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální na tvorbě třídních pravidel se podílejí sami žáci žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky žáci mají možnost vyjadřovat se ke školnímu řádu přes žákovský parlament žákovský parlament pravidelně jedná s ředitelkou školy od prvního ročníku zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci od žáků vyžadujeme rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu dvojice, skupiny, třídy využíváme diskuse a prezentace názorů žáků výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) V. Strategie směřující ke kompetenci občanské v jednotlivých třídách žáci společně stanovují pravidla chování vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů žáky vedeme ke třídění odpadů vyžadujeme, aby se k obsahu školního řádu žáci vyjádřili prostřednictvím svých zástupců v žákovském parlamentu hledáme se žáky společné řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy či školního řádu umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí pořádáme sportovní soutěže, a to i ve spolupráci s ostatními školami ve městě (Olympijský den, Svatováclavský pohár, Vánoční laťka), vystupujeme pro seniory, mateřské školy i veřejnost nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kroužky) pro trávení volného času VI. Strategie směřující ke kompetenci pracovní stanovování (pokud možno vyvozování s žáky) pravidel pracovních postupů při všech činnostech žáků ve škole (z hlediska bezpečnosti a funkčnosti) systematické vedení žáků k řádnému plnění všech povinností a závazků žáka motivujeme k co nejaktivnějšímu zapojení v předmětu pracovní činnosti upřednostňujeme formu skupinové a individuální práce, projektovou činnost 11

12 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci výuku doplňujeme o exkurze umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro ostatní spolužáky i pro veřejnost zapojujeme žáky do přípravy školních projektů Rozpracování klíčových kompetencí žáka na konci 5. a 9. ročníku 1. Kompetence k učení 5. ročník 9. ročník Dokáže ze zadání vyjmout základní sdělení i tvrzení k tématu (úloze) a porovnává je, rozeznává odlišnosti s pomocí učitele. stručně shrnout. Umí získat informace ze základních, věku dostupných zdrojů (encyklopedická kniha, atlas, časopis, primární vyhledávání na internetu atd.). Zvládá praxi zápisu z učební látky pro následnou domácí práci, dodržuje úpravu, grafické třídění, umí zpracovat poznámky z učebnice (spoluúčast pedagoga), s pomocí učitele zpracuje poznámky z různých zdrojů. Při sebehodnocení se žák pokouší posuzovat své výsledky a objevovat své rezervy. Čte s porozuměním, reprodukuje konkrétní obsah poznaného. Již umí sám vyhledat základní informace, pojmenovat hlavní myšlenky, analyzovat a informace K získání a výměně informací účelně využívá různé informační a komunikační prostředky, vybírá nejvhodnější dle situace a okolností. Již sám zaznamenává a vytváří zápis z učební látky, pracuje s myšlenkovou mapou. Samostatně zaujímá stanovisko k učebním výsledkům, zná své slabiny a hledá cestu k jejich odstraňování. Získané poznatky z četby studia propojuje do mezipředmětových souvislostí. Je vybaven základy finanční a ekonomické gramotnosti. 2. Kompetence k řešení problémů 5. ročník 9. ročník Společně s učitelem analyzuje Již rozpoznává příčinu, problém (vyhledání, pojmenování, uvědomuje si následek, možná co způsobilo situaci, analogie ze rizika při řešení a posuzuje života). problém z různých úhlů Řeší s učitelem úlohy, problémové situace. (empaticky). Samostatně řeší úlohy, jednodušší problémové situace, vyhledává souvislosti, pokouší se vyvracet či potvrzovat hypotézy. 12

13 Zamýšlí se nad problematikou vztahů ve třídě, nad problémy obce, diskutuje o nich, přemýšlí o jejich nápravě. S pedagogem prožije metodu experimentu a ověření. 3. Kompetence komunikativní Navrhuje řešení problémů ve školním prostředí, bydlišti, regionu. Provádí složitější experiment, na základě empirie vyvozuje závěry. 5. ročník 9. ročník Dbá na čistotu mluvy a dle osnovy vystoupí před třídu se sdělením (o knize, zážitku, učebním tématu). Kultivovanou formou jazyka zpracovává referát, zvládá jeho přednes, reaguje odpověďmi, obhajobou stanoviska. Vyjadřuje se výstižně a souvisle, dovede vyhledat k přejatým Osvojuje si správné termíny a výstižné výrazy, jež souvisejí s daným tématem. slovům český ekvivalent. S pomocí učitele při popisu či Samostatně sestaví osnovu a vyprávění sestaví osnovu a reprodukuje text. reprodukuje text. Připraví si a dokáže vystoupit Prezentuje se na základě s formou prezentace pro přípravy, ale s náročnějším diváky/posluchače, alespoň repertoárem než na 1. stupni. v jedné formě (báseň, píseň, tanec, atd.). Ústní projev má zřetelný a hlasitý. Dbá na výraznou mluvu, dynamiku, přizpůsobení adresátovi. Komunikuje písemnou formou Ovládá všechny komunikační (vzkaz, přání atd.) i telefonicky formy včetně moderních (včetně krizových čísel a technologií (internet, ). formulace hlášení mimořádných situací). Osvojuje si komunikační dovednosti v oblasti služeb. Učí se správně chovat v krizových situacích. Na modelových situacích zvládá různé životní transfery komunikace. Chová se správně v krizových situacích a učí se poskytovat adekvátní první pomoc. 13

14 4. Kompetence sociální a personální 5. ročník 9. ročník Zná svůj úkol ve skupině, svoji roli, upraví si místo a připraví pomůcky, dodržuje termín, učí se spolupráci. Při realizaci práce ve skupině plní jednoduché úkoly, žádá pomoc od spolužáků a pomoc sám poskytuje, radí se s učitelem, učí se hledat ve zdrojích. Stanoví pravidla práce ve skupině Již spojuje práci ve skupině s metodami řešení problémové situace (náročnější zadání), zajistí podmínky (nástroje, materiál), komunikuje se členy týmu, dodržuje pravidla, je veden k zodpovědnosti. Při potížích hledá se spolužáky ve skupině chybu a analyzuje příčinu. Stanoví pravidla práce ve skupině a respektuje je. a respektuje je. Váží si výsledků práce skupiny i Podílí se na rozhodování o osudu práce jiných. výsledného díla (výrobku) výstavka atp. Zaujímá hodnotící stanovisko Hodnotí práci svého týmu podle k dílu i práci skupiny. kritérií (vytvořeny pedagogem či skupinou). Chová se v duchu fair-play. Chová se v duchu fair-play. V anketách/kvízech/testech se V anketách/kvízech/testech snaží poznat stránky své poznává stránky své osobnosti. osobnosti. Učí se přijímat kritiku i radu, dokáže se omluvit. Učí se přijímat kritiku i radu, dokáže se omluvit. 14

15 5. Kompetence občanská 5. ročník 9. ročník Chápe, že druzí mohou mít jiný Svůj názor je schopen názor a že je třeba hledat konfrontovat s odlišným odpověď proč?, také ho (předkládat argumenty), ale také respektovat. tolerovat, přijmout lepší či jiná řešení. Je veden k empatii, uvažuje, jak by se k jevu, procesu, události, problému, vyjádřil někdo jiný Seznamuje se s pravidly soužití společenství (třídy, zájmového útvaru, školy), dodržuje je, seznamuje se s hranicemi norem a také s důsledky z jejich překročení, z nedodržení těchto pravidel Snaží se aktivně pomáhat svým blízkým (kamarádovi, spolužákovi, rodičům, učiteli atd.) slovem i činem. Posuzovaný jev posuzuje a hodnotí z různých úhlů. Podílí se na tvorbě školních norem má právo návrhu (třídní samospráva, žákovský parlament) a chová se podle nich. Pomáhá svým blízkým. Učí se chránit životní prostředí. Posuzuje potřeby a nároky rodiny z hledisek úspor i vztahu k ochraně životního prostředí. Zná krizová telefonní čísla (přivolání pomoci). Ovládá postupy zásad chování při krizových situacích. Má znalosti o místě, kde žije (historie, ochrana památek, příroda, atd.). Zúčastňuje se kulturních akcí v místě školy, také se osobní podílí na akcích environmentální výchovy. Vytváří si vztah ke kultuře a historii nejen místa bydliště, ale celé vlasti. Zúčastňuje se kulturních akcí v místě školy, osobně se podílí na akcích environmentální výchovy, účastní se exkurzí. 15

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: DUHA - Školní vzdělávací

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT

TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 66451 Tel. 544244827, IČO : 75023016 TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT 1 1 Identifikační údaje, název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od hraní k vědění Moudrý není ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví,

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny. Školní vzdělávací program základního vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny. Školní vzdělávací program základního vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny Školní vzdělávací program základního vzdělávání Brno 2006 Obsah 1. část Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu Škola pro život,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny Brno 2006 Obsah 1. část Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP Úplnost a velikost školy Vybavení

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizace č. 2 Schváleno Školskou radou dne 4. 9. 2013 Nabývá účinnosti

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP Základní školy a Mateřské školy Pohořelice 2013/2014 - Kopie HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dnes hrou a poznáním vzhůru do života Č.j. SZSL 461/2013 Platnost dokumentu od:2.9.2013 Podpis

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Od hraní k vědění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění 1 Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více