ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01-3. VERZE, PLATNÁ OD Střední škola a mateřská škola, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA 33-42-M/01-3. VERZE, PLATNÁ OD 1.9.2014. Střední škola a mateřská škola, o.p.s."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 Nábytkář kód: M/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, , Litoměřice 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 3. verze platná Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (denní forma studia) 2

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: Název školy: Adresa školy: Jméno ředitele: Mgr. Ladislav Šrejbr Kontakty: Kancelář: Fax: Ředitel: WWW: Doplňující údaje školy: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatelé: Název: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Liškova 502, Litoměřice IČO: tel.: Jméno: Mgr. Ladislav Šrejbr, tel.: fax.: Jméno: Radovan Šrejbr, tel.:

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 Platnost ŠVP od: Schváleno: ŠVP byl v daném znění schválen Školskou radou na jednání dne: Podpis ředitele školy razítko školy 4

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 Obsah ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 2 NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA... 2 Identifikační údaje Profil absolventa školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané klíčové kompetence Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Metody a formy výuky Stěžejní metody výuky vytužované v rámci teoretického vyučování Celkové pojetí vzdělávání Metody a formy výuky Hodnocení žáků Rozvíjení klíčových kompetencí Začleňování průřezových témat Další vzdělávací a mimoškolní aktivity Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zdravotní způsobilost Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce Učební plán Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Převodní tabulka RVP-ŠVP Učební osnovy jednotlivých předmětů Český jazyk a literatura Učební osnova předmětu: Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Chemie Fyzika Základy ekologie Matematika Tělesná výchova Ekonomika Dějiny nábytkové tvorby Technické kreslení Konstrukce CAD systémy Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: Nauka o materiálech Výrobní zařízení Technologie Praxe POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ŠVP A VÝUKY Organizační zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery

6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 1 Profil absolventa školního vzdělávacího programu 1.1Identifikační údaje Zřizovatelé: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Název školy: Adresa školy: Liškova 502, Litoměřice Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Název školního vzdělávacího programu: Nábytkářská a dřevařská výroba Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní studium Platnost ŠVP : 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem 1.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent školního vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro činnost v povolání dřevařského technika ve velkých, středních i malých výrobních, obchodních a projektových firmách na úrovni středního a nižšího managementu jako pracovník v oblasti přípravy výroby, kontroly výroby a jakosti výrobků, ekonomiky, marketingu a logistiky. Uplatní se jako technolog, konstruktér, návrhář, operátor a obchodník ve výrobě polotovarů ze dřeva, nábytku a bytových doplňků, stavebně truhlářské výroby, výroby a realizace dřevostaveb, interiérů a ostatních dřevěných výrobků. Výstupní kompetence dávají předpoklad i pro pozici podnikatele ve výše uvedených oblastech dřevařské a nábytkářské výroby. 6

7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 orientuje se v technické dokumentaci umí vypracovat dílčí i komplexní konstrukční a technologickou dokumentaci pro zhotovení výrobků při zohlednění běžných optimalizačních kritérií umí prakticky využít znalosti o základních a pomocných materiálech i polotovarech včetně jejich hospodárného a ekologického použití zná základní konstrukci strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě má přehled o nástrojích, strojích a zařízeních a posuzuje vhodnost jejich použití ovládá technologické postupy výroby nábytkářských a dřevařských polotovarů a výrobků zná správné postupy povrchových úprav a ochrany výrobků a konstrukcí zná zásady zařizování bytových a veřejných interiérů používá správné postupy pro využití dřevního odpadu provádí volbu vhodného způsobu balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků kontroluje kvalitu výroby i hotových výrobků pracuje s aplikačními programy sleduje nové trendy v oblasti konstrukce, technologie, organizace a řízení, kontroly kvality a bezpečnosti práce zná zásady řízení a organizace provozu individuální a sériové výroby orientuje se v oblasti odbytu výrobků vykonává činnosti spojené s vlastní podnikatelskou aktivitou uvědomuje si důležitost kvality jako významného nástroje konkurenceschopnosti a image firmy uplatňuje základy estetiky, má vypěstovanou etiku tj. umění jednat s lidmi, která se projevuje kultivovaným vystupováním Očekávané odborné kompetence Absolvent pracuje s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, 7

8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 vypracuje dílčí nebo komplexní konstrukční a technologickou dokumentaci pro zhotovení daného výrobku, využívá základní a pomocné materiály a polotovary, volí a používají je s ohledem na jejich vlastnosti, dbá na jejich hospodárné a ekologické využití a likvidaci po skončení jejich životnosti, využívá přehled o strojích, zařízeních, nástrojích, technologických a pracovních postupech výroby při konstrukční a technologické přípravě výroby, posoudí vhodnost jejich použití pro výrobu daného výrobku, využívá informace o základních konstrukcích a parametrech strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě pro plánování výroby, sestavuje technologické postupy výroby nábytkářských a dřevařských polotovarů a výrobků, volí a používá vhodné způsoby povrchové úpravy a chemické ochrany výrobků, navrhuje využití dřevního odpadu a jeho další zpracování, navrhuje vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků, dbá na uplatňování kritérií kvality ve výrobě, klade důraz na estetický vzhled a přistupuje k práci tvořivým způsobem, sleduje nové trendy v oblasti konstrukce a technologie nábytkářské a dřevařské výroby, vyrobí jednoduchý výrobek nebo konstrukci nábytkářské a dřevařské výroby, popřípadě jeho část, uplatňuje zásady řízení a organizace provozu v individuální nebo sériové výrobě nábytkářských a dřevařských polotovarů a výrobků, organizuje a řídí odbyt výrobků, využívá specifické programové vybavení používané v příslušné profesní oblasti, vykonává vlastní obchodně podnikatelské aktivity, tj. zejména smluvně zabezpečuje odbyt výrobků, vede podnikovou administrativu, eviduje pohyb majetku, surovin a výrobků, sestavuje kalkulace výrobků a ovládá tvorbu cen, sestavuje plány výroby, využívá marketingových nástrojů k prezentaci firmy a výrobků apod. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb, 8

9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 jednal ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Očekávané klíčové kompetence Klíčové kompetence a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem, (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; s porozuměním poslouchat mluvené projevy, (např. výklad, přednášku, proslov a jiné), pořizovat si poznámky; využívat k učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných osob; znát možnosti svého dalšího vzdělávání zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: 9

10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat dříve nabyté zkušenosti a vědomosti; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmová řešení). c) Kompetence komunikativní Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě); pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování jazykových dovedností. d) Kompetence personální a sociální 10

11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své přiměřené cíle osobního rozvoje, v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické i duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Kompetence občanské a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve svém, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; 11

12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; podporovat hodnoty místní, národní, evropské a světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; 12

13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. g) Kompetence matematické Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení; aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a telekomunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; učit se používat nové aplikace; 13

14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a off-line komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů s využitím celosvětové sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence a) Zajišťovat konstrukční a technologickou přípravu zhotovení výrobků, tzn., aby absolventi: pracovali s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací; vypracovali dílčí nebo komplexní konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení daného výrobku při uplatnění optimalizace výroby; znali základní a pomocné materiály, polotovary, jejich vlastnosti, správně je volili a používali, dbali na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci po skončení jejich životnosti; měli přehled o strojích a zařízeních, nástrojích, technologických a pracovních postupech výroby a uměli posoudit vhodnost jejich použití pro výrobu daného výrobku; znali základní konstrukci strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě; znali technologické postupy výroby nábytkářských a dřevařských polotovarů a výrobků; znali a používali vhodné způsoby povrchové úpravy a chemické ochrany výrobků; správně navrhovali využití dřevního odpadu a jeho další zpracování; navrhovali vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků; znali kritéria kvality a dbali na jejich uplatňování ve výrobě, kladli důraz na estetický vzhled a přistupovali k práci tvořivým způsobem; pracovali se speciálními aplikačními programy; 14

15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 sledovali nové trendy v oblasti konstrukce a technologie nábytkářské a dřevařské výroby. b) Vyrábět, řídit a organizovat provoz individuální a sériové výroby, nebo jeho části a zajišťovat odbyt výrobků, tzn., aby absolventi: znali zásady výroby jednoduchého výrobku nebo konstrukce nábytkářské a dřevařské výroby, popř. jeho části; znali zásady řízení a organizace provozu individuální výroby; znali zásady řízení a organizace provozu sériové výroby; znali zásady řízení a organizace odbytu výrobků; sledovali nové trendy ve vývoji odvětví, či užší jeho oblasti a vlastní činnosti ovlivňovali směr a vývoj výroby; využívali specifické programové vybavení používané v příslušné profesní oblasti. c) Vykonávat vlastní obchodně podnikatelské aktivity, tzn., aby absolventi: smluvně zabezpečovali odbyt výrobků; zajišťovali základní operace personálního řízení, uzavírali pracovní smlouvy; vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, surovin, výrobků; sestavovali kalkulace výrobků a ovládali tvorbu cen; sestavovali operativní a dlouhodobější plány; využívali marketingových nástrojů k prezentaci podniku a výrobků; získávali a využívali ekonomické informace k řízení výroby a vyhodnocovali dosahované výsledky hospodaření; pracovali se speciálními aplikačními programy; d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: o chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; o znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; 15

16 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 o osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; o znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); o byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady; výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 2.2 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 16

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou; dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Společná část maturitní zkoušky: 2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika max. 2nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika Profilová část maturitní zkoušky: 1. profilová zkouška: Technologie - formou ústní zkoušky 2. profilová zkouška: Nauka o materiálech a výrobní zařízení - formou ústní zkoušky 3.profilová zkouška: Odborné předměty- formou praktické zkoušky / vypracování konstrukční a technologické dokumentace / Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Podmínkou přijetí ke studiu je: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky; 17

18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů (kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a budou zveřejněna na internetových stránkách školy); splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání v daném oboru podle Nařízení vlády 689/2004 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Zdravotní způsobilost uchazeče posoudí příslušný registrující lékař Zdravotní způsobilost Zdravotní způsobilost pro vzdělání v oboru osvědčuje lékař podle stanovených zdravotnických kritérií. 2.3 Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Cílem je vytvořit optimální předpoklady pro uplatnění absolventů na trhu práce a jejich připravenost pro další vzdělávání. Cíle ŠVP vyjadřují společenské požadavky na vzdělávání a osobní rozvoj žáků. Propojení teoretických a praktických znalostí a dovedností je realizováno prostřednictvím spolupráce se sociálními partnery, především z řad významných firem z našeho regionu, především ve formě firemních školení a odborných exkurzí. Školní vzdělávací program rozpracovává učivo, výsledky vzdělávání, občanské, klíčové kompetence a průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách Metody a formy výuky Metody a formy vzdělávání jsou rozpracovány v úvodu každého vyučovacího předmětu. Vyučující je volí se zřetelem na charakter vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s 18

19 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 ohledem na možnosti školy. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou složkou je vykonávání odborné praxe ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách. Vzdělávání je organizováno jako čtyřleté denní. Výuka je organizována tak, že již od prvního ročníku je teoretické vyučování spojeno s praxí, která probíhá na odborném pracovišti školy a ve třetím ročníku i formou praktických cvičení v učebně výpočetní techniky v programu CAD. V průběhu druhého, třetího a čtvrtého ročníku mají žáci povinnou 2 týdenní praxi. Praxe je zajištěna na odborném pracovišti školy, popř. u podnikatelské sféry fyzických a právnických osob podnikajících v oboru. V průběhu vzdělávání se žáci účastní odborných tematických exkurzí ve výrobních závodech a na veletrzích a výstavách, do školy jsou zváni zástupci různých firem k prezentaci svých výrobků, výrobních technologií apod. 2.4 Stěžejní metody výuky vytužované v rámci teoretického vyučování Obsah vzdělávání oboru Dřevařská a nábytkářská výroba vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu pro obor M/01Nábytkářská dřevařská výroba. Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem oboru vzdělání. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné teoretické učivo a praxi. Školní vzdělávací program rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno Rámcovým vzdělávacím programem, také výsledky vzdělávání, občanské, klíčové a odborné kompetence a průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách. Kompetencemi jsou označeny ohraničené struktury schopností a znalostí a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon absolventa ve vymezené činnosti. 19

20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/ Celkové pojetí vzdělávání Obor vzdělání je náročný na intelektové a manuální dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Záměrem ŠVP je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dostatečné množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zajišťování konstrukční a technologické přípravy pro zhotovování nábytkářských a dřevařských výrobků, vyrábění, řízení a organizování provozu individuální a sériové výroby nebo jeho částí, vykonávání činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, zajišťování odbytu nábytkářských a dřevařských výrobků a vykonávání obchodně podnikatelských aktivit. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých firmách regionu. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem. Celkovým záměrem ŠVP je připravit pracovníky, kteří se dobře umístí na trhu práce a budou schopni reagovat na měnící se podmínky na trhu práce Metody a formy výuky Jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků, nejčastěji se opírá o zájem žáků o zvolený obor. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, skupinové práce, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákům usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, instruktážní a výukové video, exkurze. 20

21 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA M/01 K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, projekty apod. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vztahů a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, rozšíření odborných znalostí a rozvíjení dovedností potřebných pro obor. Základ předmětu praxe tvoří praktické vyučování v odborných učebnách a dílnách. Ve vyšších ročnících se praktické vyučování realizuje částečně na pracovištích ve škole, ale i ve firmách fyzických a právnických osob v regionu - na smluvním základě. Výuka předmětu praxe a odborná praxe na pracovištích firem hraje důležitou roli při vytváření pracovních vztahů mezi pracovníky a pomáhá formovat vztah žáků k povolání. 2.5 Hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. Při hodnocení žáků používají vyučující slovní a numerické hodnocení, žáky hodnotí průběžně. Učitelé využívají k hodnocení znalostí a dovedností žáků různé druhy zkoušek písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů. Sledují průběžně výkony žáků, jejich aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. Součástí hodnocení žáků je i hodnocení vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích apod. 2.5 Rozvíjení klíčových kompetencí 21

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Aranžér Kód: 66-52-H/01 Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu

Aranžér Kód: 66-52-H/01 Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Aranžér Kód: 66-52-H/01 Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Aranžér ŠVP zpracován

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSTVÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Strojní mechanik - Zámečník - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 4 2.2 Klíčové kompetence... 4

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více