MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Autor práce: Lenka Fabianová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně, dne 18. dubna 2008 Lenka Fabianová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala pani doktorce Dagmar Přinosilové za její cenné a užitečné rady, bez nichž by bakalářská práce ztratila na kvalitě, a také za její ohromnou trpělivost a ochotu při našich konzultacích. 3

4 OBSAH ÚVOD PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Definice a vymezení pojmu autismu Historie autismu Charakteristika chování a vnímání jedinců s PAS Diagnostická kritéria pro PAS Další autistické poruchy Etiologie autismu Současné možnosti léčby a vzdělávací metody Využití terapií u dětí s PAS ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS DIR model Přiblížení programu Čas na podlaze Základní pravidla pro realizování Floortime Povzbuzování emocionálního a intelektuálního růstu u dětí s PAS Memorování a echolálie Porozumění mluvené řeči Nácvik sebeobsluhy u dětí s PAS DIR model a dospělí klienti s PAS PŘÍPADOVÁ STUDIE Rodinná anamnéza Osobní anamnéza Lékařská anamnéza Psychologická anamnéza Pedagogická anamnéza ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY 4

5 ÚVOD Během svého středoškolského studia jsem se dostala pomocí inzerátu na nástěnce k jedné moc milé autistické dívence. Postupem času jsem se naučila jí rozumět, vnímat její potřeby a vciťovat se do jejích emocí. Díky práci s ní jsem se začala více zajímat o problematiku autistů. Četla jsem názory odborníků na toto postižení, porovnávala jsem ho se svými zkušenostmi z praxe. Toto téma mě nakonec tak oslovilo, že jsem pro něj rozhodla v mém dalším studiu speciální pedagogiky. To, co mě na autistech zaujalo nejvíce, je jejich nezájem o vnější svět. Lidé jsou dnes převážně extrovertní povahy, všichni se už od dětství snažíme najít si kamarády, mít si s kým hrát, později i popovídat. Všichni hledáme spřízněné duše, abychom nemuseli na cestě životem putovat sami. Instituce přátelství (partnerství, manželství) je přesně to, o co žádný autista nestojí. Má jednoduše svůj vlastní svět, ve kterém může mít všechno, co ke svému štěstí potřebuje. Současná věda neví, proč se tomu tak děje, ani co je příčinou tohoto uzavření se. Nevíme ani, co je v jejich světě tak zajímavé, že se z něj nechtějí vymanit zpátky k nám. Víme však, že i když naši pomoc odmítají, pro fungování v naší společnosti ji určitě potřebují. Cílem mojí práce je proto obeznámení širší veřejnosti s alternativními způsoby výchovy, vzdělávání a také socializace dětí s autismem. Uvědomuji si, že níže popsané metody jsou určitě náročnější na čas, peníze i na přípravu rodičů, případně i pedagogů, ale výsledek, který se po našem snažení dostaví, určitě stojí za to. V první kapitole charakterizujeme poruchy autistického spektra, také seznamujeme s charakteristickými projevy, uvádíme diagnostická kritéria, etiologii, i u nás přístupné formy edukace. Druhá kapitola se už věnuje zmíněnému alternativnímu pohledu na tyto jedince, možností jejich výchovy a vzdělávání. Ve třetí kapitole se zabýváme případovou studii dívky s autismem, u které se realizuje výchova podle popsaného programu. Jsou tu také ukázané její dílčí úspěchy, a pokrok v různých oblastech v průběhu jejího vývoje. 5

6 1 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 1.1 DEFINICE A VYMEZENÍ POJMU AUTISMU V současné době se autismus řadí mezi pervazivně vývojové poruchy. Člověk s pervazivně vývojovou poruchou je zasažený touto poruchou někde hluboko uvnitř, dotýká se to celé osobnosti. To je příklad lidí s autismem. (Theo Peeters, 1998, s. 11). Statistiky uvádí, že jím trpí asi deset až patnáct dětí z tisíce. Celý název zní Poruchy autistického spektra, protože jedinci s autismem mají zpravidla celou řadu vývojových odchylek. I když jsou si postižení jedinci v mnohém podobní a mají podobné nedostatky v určitých oblastech vývoje, každé dítě je v rámci autistického spektra jiné. Jejich sociální uzavřenost není jediný přesný význam definice autismu, jedná se také o problémy v komunikaci, sociálního porozumění a v imaginaci. Na to, aby bylo dítě diagnostikováno jako autistické, ale nemusí splňovat všechny symptomy. Autismus je lékařský termín, přestože se na diagnóze i léčbě podílejí zejména psychologové a speciální pedagogové. Jedná se však o velmi komplexní postižení. Některé jeho symptomy je objevují až v pozdějším věku, a proto je nutné pro stanovení diagnózy provádět různá vyšetření opakovaně. Pojem autismus se ale dá chápat i v jiném mnohem lidštějším významu, jak ho popisuje Barry Neil Kaufman. Svého autistického syna nepopisuje jako psychicky postiženého, či narušeného, ale jako unikátní, nádhernou a buddhovskou bytost. Pobízí k tomu, aby si psychologové, pedagogové a hlavně rodiče autistů uvědomili jedinečnou příležitost se od svých speciálních dětí učit, jak být spontánními, přirozenými a jak vstoupit do světa plného krás a fantazie, bez starostí a obav z budoucnosti. 1.2 HISTORIE AUTISMU Slovo autismus vzniklo od slova autos a znamená být sám, osamělý. Jako první ho zavedl Eugen Bleuler v roce 1911, aby popsal způsob egocentrického myšlení, které je typické pro schizofrenii. Od schizofrenie autismus poprvé oddělil Leo Kanner v roce Od něj pak vznikl název Kannerův dětský autismus (podle VHS: mezinárodní klasifikace nemocí 10 {anebo ICD - 10}). Kanner detailně popsal případy 11 dětí, které na sebe upozorňovaly svým nápadným chováním: byly extrémně introvertní, neustále udržovaly svoje zvyky a stereotypní aktivity. Kanner se domníval, že tato nemoc je podobná schizofrenií, nicméně jako první si 6

7 všiml, že mezi nimi existuje značný rozdíl. Proto popsal autismus jako samostatný syndrom. Identifikoval jej se dvěma klíčovými prvky, které popsal jako autistickou zvědavost a touhu po neměnnosti. Shira Richnam píše, že v minulosti se autistické děti objevovaly pouze v bohatých rodinách a tudíž se jejich potíže dávaly za vinu jejich matkám, které se údajně chovaly k svým dětem chladně a odmítavě. Toto psychogenní" vysvětlení vzniku obtíží bylo v 50. a 60. letech dominantní, především díky přínosu Bruna Bettelheima, který v roce 1960 publikoval studii na toto téma s názvem Empty Fortress (prázdná pevnost). První, kdo oponoval, byl Rimland, který proti psychogenním teoriím argumentoval organickými příčinami. Ke konci 70. let byly zmíněné teorie podrobené serióznímu výzkumu a silně zpochybněné. Po prostudování literatury a empirických šetření dospěla řada odborníků k závěru, že žádná vědecky dělaná studie neprokázala rodičům podíl na vzniku autismu. Na základě práce Ivara Loovasa s autistickými dětmi v 60. letech si také širší veřejnost uvědomila, že autismus není důsledek nevhodného působení rodičů, protože díky jeho terapiím téměř polovina klientů dosáhla po terapii mentální úroveň zdravých dětí. Jako etiologii Loovas určil: - genetické dispozice - rizikové faktory spojené s těhotenstvím a porodem - neznámé a neidentifikované genetické mutace - vlivy prostředí. Posledních 10 let vyústilo především v anglosaské literatuře ke kompromisu v definici, diagnostice a lékařské péči u syndromu autismu. DSM III R a jeho revidovaná verze poskytují ucelenou syntézu rozmanitých přístupů a teorií. V současnosti se řadí autismus mezi vývojové vady, a ne jako v minulosti, do třídy dětských psychóz nebo jiných nemocí. 1.3 CHARAKTERISTIKA CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ JEDINCŮ S PAS Každý autista je jedinečný, originální, a úplně jiný od všech ostatních. I když existuje určité spektrum poruch a příznaků, vůbec nemusí platit vždy a na všechny. Všeobecně se dá říct, že náš svět je pro autisty skládačka, chaos. Nerozumějí mu, ani nám, my nerozumíme jim, jakkoliv se snažíme. Jsou úzkostliví, mají často strach z cizích lidí, 7

8 i ze svých blízkých. Žijí ve vlastním světě a nikoho do něj nechtějí pustit. Nemají snahu se k nám dostat, jsou šťastni sami, bez našich problémů, očekávání. Typické pro autisty je, že mají narušené vnímání času nerozumějí pojmům za chvíli, večer, zítra.... Žijí pouze v přítomnosti, na minulosti nezakládají a o budoucnosti raději nechtějí vědět, což souvisí se strachem z neznáma, z nepředvídatelnosti. Malé děti často vyjadřují svůj strach sebepoškozováním a sebeubližováním (tlučou se do hlavy, koušou a škrabají se do krve...). Mají ale vyšší práh bolesti než zdraví lidé, proto nám jejich sebeubližování může připadat častokrát nebezpečnější, než ve skutečnosti je. Autisté nemají rádi žádné změny, překvapení, novinky. Vyhovuje jim stálý denní režim, pravidelnost, stereotyp. Jejich chování je také velmi stereotypní, při jedné hračce anebo činnosti dokážou vydržet celé dny, měsíce, i roky. Nejen, že je toto chování dlouhodobé, ale taky nám často připadá hloupé a beze smyslu (autista dokáže například hodiny a hodiny pozorovat svůj vlastní stín, který se mění, když se dítě prochází po pokoji). Tyto vzorce chování se navíc mohou omezit jen na určité smysly, třeba čichovou nebo chuťovou přecitlivělostí (dítě může odmítat jídlo určité barvy nebo konzistence), nebo extrémní reakcí na zvuky z okolí, kterým projevuje pokaždé jinak svoji libost případně nelibost. Jestliže se u dítěte s autismem vyvine řeč, komunikace je omezena na vyjádření svých vlastních přání. Autistů, u kterých se řeč nevyvine vůbec a ani se nesnaží o kompenzaci jiným, alternativním způsobem, je asi 40%. Ti, u kterých se řeč vyvine, ji většinou nepoužívají běžným konverzačním způsobem. Autista v raném věku se může chovat nezvykle tiše. Kojenec moc nepláče, později si ani nebrouká. V batolícím věku nejenom že může nastat zpomalení vývoje, ale také ztráta již získaných schopností a dovedností. U většiny autistů nacházíme nesprávné užívání zájmen. Často oslovují sebe sama ve 3. osobě. Jestli nechtějí, na otázku neodpoví, hlavně pokud se jim nezdá dost důležitá, anebo pokud jí nerozumí. Rozšířená u autistů je echolálie, opakování slov, zřídka s nějakým, pro nás důležitým, významem. Na základě této echolálie bývají děti s autismem často nepochopené. Příklad z praxe: Učitelka: Kajko, chceš jít na záchod? Kajka: Chceš jít na záchod? napodobňuje tón hlasu učitelky, ale ona si toho nevšimne. Učitelka: Dobře, pojďme na záchod! Celkově pozorujeme, že u dětí a autismem chybějí emoční reakce, nemají rády dotyky a mazlení, od všech si drží odstup. Pro matky jsou tyto projevy autismu častokrát nejtěžší. 8

9 Jejich děti ale potřebují svůj prostor, do kterého nikoho nepustí. Jediné, čeho se na jiném člověku dotknou, je jeho ruka, kterou ukazují na věci, na které sami nedosáhnou. Tak vyjadřují svá přání. Ch.Gillberg a T.Peeters (1998, s.7) popisují autismus jako Syndrom nadměrného realismu: Lidé s autismem žijí neustále ve světě, kterému nerozumí, nebo mu rozumí jen s obtížemi, který je nechápe, nebo je chápe jen s obtížemi. Proto nás překvapuje, jestliže se tito lidé před tímto světem uzavírají do sebe sama, nebo vyjadřují svou frustraci tlučením hlavy do zdi.. S. I. Greenspan a S. Wieder uvádí tři základní okruhy otázek pro odpověď, zdali dítě skutečně trpí poruchou autistického spektra: 1. Má dítě problém s přijímáním intimních a vřelých vztahů? Hledá dítě dospělé, s nimiž se cítí příjemně, jako například rodiče? Pokud ano, dává jim najevo svoji radost a blízkost ve vzájemném vztahu? 2. Komunikuje dítě pomocí gest a emočních výrazů? Pokouší se vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas, hněv nebo radost? 3. Pokud začne dítě užívat slova a věty, užívá je smysluplně? Jsou tyto slova nebo symboly užívány s emocemi nebo touhami, jako Mami, mám tě ráda, nebo spíš jenom Toto je stůl, tamto je židle? Pokud nejsou tyto tři hlavní schopnosti přítomny ve vývoji dítěte, můžeme začít uvažovat, zdali dítě nevykazuje signály poruch autistického spektra. 1.4 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA PRO PAS V dnešní době se nejčastěji užívá 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí, vydávaná Světovou zdravotnickou organizací. K diagnóze je potřebných minimálně 6 symptomů z kategorie 1, a to nejmíň 2 symptomy z odstavce A, minimálně 1 symptom z odstavce B a nejmíň 1 symptom z odstavce C. (podle: Mühlpachr, in Vítková, 2001, s.333). Kategorie 1: - odstavec A: Kvalitativní porucha sociální interakce zřetelné oslabení užívání mnohopočetných neverbálních projevů, jako je oční kontakt, mimické výrazy, pozice těla a gesta k regulaci sociální interakce neschopnost navazovat vrstevnické vztahy přiměřeně ke své vývojové úrovni 9

10 nedostatek spontánního zájmu o sdílení radosti, zájmů anebo výkonů s druhými lidmi (např. málo ukazuje nebo přináší předměty, málo ukazuje na věci a na své zájmy) nedostatek sociální anebo emoční reciprocity - odstavec B: Kvalitativní porucha komunikace opoždění anebo úplné nevyvinutí mluvené řeči (které není spojené s pokusem o kompenzaci pomocí alternativních způsobu komunikace, jako jsou gesta anebo mimika) u jedinců s přirozenou řečí narušená schopnost iniciovat anebo udržovat konverzaci s druhými stereotypní a repetitivní (=opakující se) užívání řeči anebo idiosynkratická řeč nedostatek variabilní spontánní symbolické (předstírané) anebo sociálně napodobující hry, přiměřené mentální úrovně - odstavec C: Omezené a repetitivní vzorce chování, zájmů, aktivit nadměrná (excesivní) pozornost nad jedním anebo více stereotypními a omezenými vzorci zájmů, které jsou abnormální buď intenzitou anebo obsahem (zaměřením) zjevné nepružné lpění na dodržování specifických nefunkčních rutin anebo rituálů stereotypní anebo repetitivní pohybový manýrizmus (např. třepání anebo točení hlavou, prsty anebo složité pohyby celého těla) trvalé nadměrné soustředění na části předmětu Kategorie 2: - opoždění anebo abnormální fungování v alespoň jedné z následujících oblastí a to před počátkem 3. roku života věku: 1. sociální interakce 2. užití řeči v sociální komunikaci 3. symbolická a imaginativní hra Kategorie 3: - diagnostická kritéria dětské dezintegrační poruchy, Rettův a Aspergrův syndrom nevyhovuje. 10

11 1.5 DALŠÍ AUTISTICKÉ PORUCHY Kannerův dětský autismus (F 84.0) Nazývá se také infantilní, příp. časný autismus. Popsal ho Leo Kanner v roku Zpočátku sem zařadil jen případy dětí s normální průměrnou inteligencí, později však byla jeho verze rozšířena i o případy dětí s různým stupněm mentální retardace. Pro stanovení této diagnózy určil Kanner obdobná kritéria jako užíváme dnes pro stanovení diagnózy autismu. Jsou to: - kvalitativní porucha interakce a vztahů, - kvalitativní porucha komunikace, - inflexibilita myšlení a hry, stereotypy. Stupeň závažnosti této poruchy bývá různý, od mírné (malé množství mírných symptomů) po vážný (velké množství závažných symptomů). Jedinci s dětským autismem můžou mít ještě řadu jiných dysfunkcí mimo klasické triády, které se navenek projevují bizarním nebo abnormálním chováním.typická je pro něj velká variabilita symptomů. Atypický autismus (F 84.1) Je diagnostikovaný u dětí projevujících se jako autistické, ale zpravidla se objevuje později (od 3 roku života), připadne pro diagnózu autismu nejsou splněna všechna tři základní diagnostická kritéria. Je to mnohem heterogennější diagnostická jednotka z PAS. Dítě s atypickým autismem nemusí splňovat všechna kritéria daný pro dětský autismus, ale zároveň u něj najdeme řadu jiných specifik v sociálním a emočním chování. Pro diagnózu je důležité, že celkový obraz u dítěte nesplňuje plně kritéria jiné pervazivně vývojové poruchy. Rettův syndrom (F 84.2) Poprvé byl popsán Andreasem Rettem v roku Je doprovázen těžkým neurologickým postižením, které má všepronikající dopad na somatické, motorické i psychologické funkce. Vyskytuje se téměř jenom u dívek. Vždy se k němu přidružuje těžká anebo hluboká mentální retardace. Raný vývoj je u dětí normální, neobjevují se žádné znepokojující příčiny, avšak mezi 7 až 24 měsícem dochází k úbytku až úplné ztrátě již naučených kognitivních schopností a dovedností, ataxii (porucha koordinace pohybů) a ztrátě účelných schopností rukou (objevují se tzv. mycí pohyby rukou). Opožďuje se růst hlavy. Časté bývá nadměrné slinění a vyplazování jazyka, páteř bývá nápadně vybočená do stran. Ve 3-4 letech se psychický vývoj relativně ustálí, symptomy se stabilizují. V pozdějším věku ale 11

12 nastává zhoršení motorických funkcí, ochabují svaly a u chodících se zhoršuje kvalita chůze. Může se přidružit epilepsie, případně další poruchy. Hellerova psychóza (F 84.3) (anebo Hellerova demence) Je to dezintegrační psychóza, porucha se podobá autismu. Dítě s Hellerovou poruchou se do 2 let věku života vyvíjí normálně. Později, asi po 1,5 až 4. roku života, nastává ztráta jazyka, verbální i neverbální složky komunikace, často se přidružuje těžká mentální retardace. Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby (F 84.4) Od klasického autismu se liší hlavně sociálním chováním, které není nijak narušeno (oční kontakt, vztahy s jinými lidmi, náklonnost k blízkým a jiné jsou beze změny). U dětí je ale vždy naměřena hodnota IQ pod 50, trpí těžkou motorickou hyperaktivitou a také se objevují stereotypní vzorce chování (jako motorické manýry, přehnané a nefunkční opakování činností, sebepoškozování a podobně). Aspergrův syndrom (F 84.5) Poprvé byl popsaný Aspergerem v roku Od klasického autismu se liší hlavně pozdějším výskytem, relativně normální kognitivní schopností, absencí opoždění ve vývoji jazyka a lepšími schopnostmi v oblasti komunikace. Řeč je plně vyvinuta v 5. roce věku, slovní zásoba je dobrá a výslovnost čistá. Dnes se na něj hledí jako na lehčí formu autismu. Děti trpící Aspergerovým syndromem sice mají určité autistické rysy, ale na rozdíl od autistů se dobře vyjadřují a nejsou sociálně uzavřené. Nápadný je u nich intenzivní a úzký okruh zájmů, s hodně ulpívavým charakterem. Ty dělíme na primární (neodklonitelné) a sekundární (s potenciálem tvořivého rozvíjení). Mnoho dětí s Aspergerovým syndromem má velkou zálibu v číslech, v kreslení a časté bývá memorování textů, informací nejrůznějšího charakteru a reklam. Pro děti je příznačné, že jenom obtížně chápou pravidla společenského chování, ostatním lidem srozumitelná. Kritéria pro Aspergrův syndrom (MKN - 10) podle Patricia Howlin (1997, s. 17) Odstavec A: Žádné klinicky významné opoždění ve vývoji jazyka a v kognitivním vývoji. Jednoduchá slova se objevují v období do dvou let života, věty do tří let. Samoobslužné schopnosti, schopnost adaptace a zájem o okolí jsou v prvních třech letech nenarušené. Motorický vývoj může být opožděný, neobratnost se objevuje až později. 12

13 Odstavec B: Kvalitativní abnormality v reciproční sociální interakci. Kritéria jako pro autismus. Odstavec C: Intenzivní, úzce omezené zájmy anebo repetitivní a stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit. Kritéria jako pro autismus s tím, že motorický manýrizmus a intenzivní zaujetí částmi předmětu jsou méně běžné. Jiné pervazivní vývojové poruchy (F 84.8) Tato diagnóza se Evropě příliš často nepoužívá a ani diagnostická kritéria nejsou přesně definována. V praxi rozdělujeme tyto děti do dvou skupin: 1. Děti se liší oproti klasickým autistům v tom, že jednotlivé symptomy se v triádě nevyskytují ve větším množství. 2. Děti mají výrazně narušenou představivost a malou schopnost rozeznávat mezi světem fantazií a realitou a vyhraněný zájem o určité téma, kterému se intenzivně věnují. Patří sem i děti se schizotypními a schizoidními rysy. Pervazívně vývojová porucha nespecifikovaná (F 84.9) 1.6 ETIOLOGIE AUTISMU Příčiny vzniku autismu dosud nejsou známé. Medicína se přiklání ke genetickým predispozicím a příčinám prenatálním, perinatálním a postnatálním. Do popředí se dnes dostává hlavně období perinatální doba porodu a doba bezprostředně po něm. Většina dětí s autismem se narodilo předčasně, nebo byly u porodu přidušené. Americká studie z konce devadesátých let 20. stol., která vznikla na podnět matek s autistickými dětmi vykazuje, že více než 70% dětí začalo projevovat příznaky autismu po první vakcinaci trojkombinace spalničky + zarděnky + rubeola. Gastroenterolog Wakefield (1998) došel ve svém výzkumu k závěru, že existuje spojitost mezi gastrointestinálními (žaludečními a střevními) potížemi a autismem. Podle Viery Schriebner tato vakcinace ničí v těle imunitní buňky kojence a napadá trávicí systém, což se později projevuje alergií na lepek a kasein. Pokud to rodiče neví a podávají dítěti potraviny s lepkem a kaseinem, organismus dítěte je neustále otravován těmito potravinami. Tato teorie ale byla později napadena za nevědecký přístup. Dánská rozsáhlá studie z roku 2003 na dvou milionech dětí, neprokázala žádnou spojitost mezi vakcinací a autismem. Proto je britským lékařským 13

14 výzkumným ústavem považována za definitivní tečku sporů o spojitosti mezi vakcinací a autismem. 1.7 SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY A VZDĚLÁVACÍ METODY Současné možnosti léčby autismu jsou rozděleny podle jednotlivých smyslových dysfunkcí a mentálních zvláštností. Jako první uvádíme známou GFCF dietu (gluten free, casein - free), která byla navržená v roce 1998 doktorem Jeffem Bradstreetem právě díky výše uvedeným zmínkám o neustálém otravování těla lepkem a mléčným kaseinem. Zatím sice neexistují dostatečné vědecké studie, které by prokazovaly její pozitivní vlivy, ale asi 80% rodičů autistických dětí uvádí prakticky okamžité zlepšení chování jejich dětí, hlavně v oblasti pozornosti a sociálního kontaktu. V ČR jsou známé diety, které vylučují ve stravě hlavně veškerá konzervační činidla, různá aditiva a emulgátory. Některé diety zakazují také droždí, sóju, mléko a cukr. Někteří dietní specialisté věří, že autismus je dán nízkou tolerancí k některým potravinám, která vede u jedinců s autismem k výrazným jídelním prioritám a specifickým stravovacím návykům. (Richman, S.: 2001, s.12). Velmi účinná možnost léčby, která zároveň nahrazuje běžnou verbální komunikaci mezi dítětem s autismem a jeho okolím, je facilitovaná komunikace. Rodič, nebo terapeut u ní přidržuje ruku dítěte a dítě tak může snáze ukazovat jednotlivá, předem předepsaná písmena, slova nebo obrázky tak, aby vyjádřilo svůj názor, svoje přání, případně nesouhlas a také všechny svoje myšlenky a city. TEACCH program TEACCH program, (z anglického Treatment and Education Autistic and related Communication handicapped Children), sestavil Eric Schopler v roce TEACCH přistupuje ke každému dítěti jako k jedinečné individualitě s vírou, že neexistuje nic jako normální chování. (Richman S. 2001, s.14). Ve výuce se klade důraz na ty schopnosti dítěte, které jsou u něj dobře rozvinuty a méně se pracuje s těmi, které má autista rozvinuty jen málo. V praxi se tato metoda uplatňuje v tzv. autitřídách, zřizovaných při ZŠ běžných, ZŠ praktických a speciálních, nebo přímo ve školách pro jedince s autismem. V TEACCH programu se klade důraz na následující zásady: 14

15 Individuální přístup ke každému dítěti a úzká spolupráce s jejich rodinou. S tím souvisí také správné motivování dítěte, aby mělo dobrý důvod ke spolupráci s učitelem. U autistů platí, že motivace funguje mnohem lépe než jakýkoliv trest (autista zpravidla nereaguje na křik, výhrůžky, nebo fyzické tresty). Jako motivace se zpočátku používají hlavně materiální odměny. Pozitivní přístup k problémovému chování dítěte, aktivní snaha o pedagogickou intervenci. Fyzická struktura prostoru v autitřídě, velmi jasná a názorná, zaměřená na rozvíjení vizuální orientace dítěte. Dítě by v ní mělo pochopit svoje úkoly jenom svým vhledem, bez verbálního doprovodu učitele. Zvyšuje se tak jeho samostatnost a schopnost orientace, zároveň se dítě stává smělejším a jistějším. Rodiče, jejichž děti s PAS se vzdělávají v autitřídě jsou podle průzkumu vysoce spokojeni. Uvádí, že se u jejich dětí zlepšilo chování a komunikace, vysoce si cení možnost přístupu ke vzdělání a věnování pozornosti prevenci problémového chování. Velkou výhodou tohoto programu je možnost zapojení do stávajícího systému školství. TEACCH nepochybně patří v ČR mezi nejběžnější vyučovací přístupy k autistickým dětem. Ve své práci ho ale nebudeme dále rozvádět, věnovat se budeme jiným, alternativním způsobům vzdělávání autistů. Z mnohých nabídek různých psychoterapií popíšeme dvě známé metody: Bazální stimulace Pomocí bazální stimulace se terapeut pokouší nabídnou dětem s autismem (ale i jinými kombinovanými vadami) co nejvíce možností pro jejich osobnostní vývoj. Vychází se z předpokladu, že dítě s postižením má jen velmi omezené možnosti komunikace, a proto se prostřednictvím celého jeho těla terapeut pokouší o zprostředkování zkušeností a dojmů z komunikace a vzájemné interakce. Stimulace se děje pomocí doteků a pohybů, terapeut se snaží vcítit do možností klienta. Aktivní bazální stimulace probíhá ve vzájemných interakcích v klidném a ničím nerušeném prostředí. Z různých bazálně stimulačních oblastí jsou u autistů nejdůležitější sluchové, vizuální, komunikativní a sociálně emotivní podněty: Sluchové a vizuální: O autistech je známo, že vidí nebo slyší jen podněty pro ně atraktivní nebo příjemné. Někdy taky potřebují výrazný kontrast nebo rytmus. Správné zaujetí 15

16 a motivace je proto předpokladem k účinné stimulaci. Když ale mají zase stimulů moc, může se stát, že se ještě víc uzavřou do sebe. Komunikační a sociální: Dítě stimulujeme hlavně svou pozorností, příjemným zbarvením hlasu a mimikou. Komunikace by určitě měla vyznívat vstřícně, zřetelně, jasně a určitě by se měl terapeut snažit o to, aby byla oboustranná. Aplikovaná behaviorální analýza Aplikovaná behaviorální analýza je proces pochopení a vyhodnocování chování jedince, přičemž terapeut nehodnotí chování jako takové, ale též soubor okolností před a po sledovaném čase. Po vyhodnocení souborů i samotného chování se terapeut pokouší měnit naučené vzorce chovaní na nové. K tomu užívá dva způsoby: 1. Učení postupnými kroky - dítěti je od terapeuta (příp. pedagoga, rodiče ) nabídnut diskriminační stimul, tedy instrukce. Poté terapeut čeká na reakci dítěte. Jestliže reaguje správně, terapeut ho pochválí, nebo odmění, jestliže reaguje chybně, terapeut ho okamžitě opraví tak, aby jednalo správně. Dítě se díky posloupnosti intenzívně učí a získává rychlou zpětnou vazbu. 2. Příležitostné učení - se vlastně děje celý den, díky upraveným podmínkám v místnosti s dítětem a přístupu terapeuta k dítěti v rámci jeho požadavků. Dítě je tak třeba nuceno být iniciátorem a požádat o věc, o kterou má zájem. Tato dovednost se pomalu rozvíjí příležitostným učením. Když se stane, že dítě neví, jak má reagovat, musí mu terapeut (nebo opět pedagog, rodič ) pomoct najít správná řešení. Příklad: Matka pobídne dítě, aby kreslilo v tmavé místnosti, takže dítě předtím, než začne kreslit, musí jít rozsvítit světlo. Užívané pobídky se používají v příležitostném učení a častým opakováním se učení podporuje. 1.8 VYUŽITÍ TERAPIÍ U DĚTÍ S PAS Známé a hodně rozšířené jsou dnes různé formy terapií, z nichž uvedeme alespoň některé: Muzikoterapie. (www.muzikoterapie.cz/?p=muzikoterapie, autor: Jiří Kantor, 2007) Muzikoterapie začíná poslechem hudby a zkoumáním jejího působení na chování jedince. Poslech hudby také podporuje vyjádření myšlenek a pocitů, usnadňuje navázání kontaktu, komunikace a interakce mezi terapeutem a klientem. Může být součástí počáteční 16

17 relaxace před samotnou terapií, která má za úkol dítě uklidnit a ztišit. Při poslechu hudby by měl muzikoterapeut vzít v úvahu hlavně hudební preference klienta, délku koncentrace jeho pozornosti a terapeutický záměr, kterému by měl odpovídat výběr konkrétní hudby. Dalším nástrojem muzikoterapie může být zpěv písní, který pomáhá při narušeném řečovém projevu zlepšit jejich artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. Zpěv písně může být uplatněn v metodě Sun-Rise, kterou uvedeme níže. Každý klient se může identifikovat s nějakou písní a s jejím textem. Vhodná píseň dokáže poskytnout potřebné emocionální zázemí (Kantor, J., 2007, Arteterapie Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Pro děti s autismem je velmi přínosnou součástí výchovy a vzdělávání, podporuje rozvoj řady mentálních funkcí. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, protože pro psychický rozvoj má význam sám proces arteterapeutického tvoření, který umožňuje vyjádření, navozuje pocity uvolnění a přináší radost z výsledku. Mohou ji využít jak děti s kreativním nadáním, tak děti bez tvořivého potenciálu, které mohou postupovat podle naučených strukturovaných šablon. V ČR nemá arteterapie dosud jasně vyhraněný status, zřetelné vymezení ani pravidla. V rolích arteterapeutů působí hlavně speciální a výtvarní pedagogové, psychologové a lékaři. Canisterapie Při canisterapii je hlavním terapeutem pes, speciálně cvičený pro tuto činnost. Musí mít canisterapeutickou zkoušku a také veterinární ošetření. Terapie probíhá spolu s canisterapeutickým odborníkem a pedagogem. Základ tvoří vzájemná interakce mezi psem a dítětem, využívá se přátelskosti zvířete k zvýšení otevřenosti a komunikativnosti dítěte s autismem. Zpočátku se dítě učí pozdravit, zamávat, případně pohladit na přivítanou, později se přechází na různé interakční hry a úkoly. Rozvíjejí se taky kognitivní schopnosti, jemná i hrubá motorika. Když pedagog cítí, že dítěti je příjemně, zkouší různá polohování na psa, kdy může cítit teplo od srsti, klidný dech, ale i ostré drápky nebo studený psí čenich. Důležité je, aby pedagog vycítil, co je dítěti příjemné, a co ne. 17

18 Hipoterapie Hipoterapie je komplexní metoda, která v sobě zahrnuje prvky fyzioterapie, psychoterapie a socioterapie. U dítěte sedícího či ležícího na hřbetu koně je ovlivňována jeho motorika. Kůň poskytuje pohyblivý relaxační stůl. ( Želinová Kateřina, 2005, s.37) Hipoterapie se používá hlavně k ovlivňování svalstva dítěte, ale taky k rozvíjení pozornosti, balance, rozvoji hrubé i jemné motoriky, svalové koordinace spojené s uvědomováním si pohybů koně i vlastního těla. Tyto pohyby u koní probíhají v rovině frontální, sagitální a horizontální. V psychosociální rovině kůň tak ovlivňuje emocionální chování dítěte, protože motivuje a zprostředkovává kontakt s okolím a je výborným nástrojem pro verbální i neverbální komunikaci (dotýkání a hlazení koně). Důležitá je ale hlavně radost z aktivity. První kapitola pojednává o pojmu a charakteristice autismu, vymezuje kritéria pro diagnostiku. Zabývá se také rozsáhlým spektrem dalších autistických poruch, a nabízí některé u nás dostupné možnosti vzdělávání jedinců s autismem včetně různých druhů terapií. 18

19 2 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS Všechny autistické děti mají více méně společný základ: jako kdyby neexistoval kolem nich svět živých lidí, jako kdyby nebyli součástí kolektivu dětí, společnosti. Jsou samy, jakoby uzavřené do sebe, do svého vlastního světa, neschopné kontaktu s lidmi, neschopné přátelství, vřelé soudržnosti s rodinou a okolím. Tyto děti vyžadují mnohem větší péči rodičů, zejména matky jsou nuceny mít odvahu vzít doslova osud svého dítěte do středu svých zájmů a obětavou snahou podniknout boj o zapojení dítěte do života mezi lidmi. (R. Nesnídalová, s. 22) 2.1 DIR MODEL DIR model (z anglického Developmental, Individual-difference, Relationship-based model) je americká koncepce výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. S tímto komplexním, individuálním přístupem zaměřeným na vymezení rozsahu poruchy a soustředění se na mentální i fyzické zdraví dítěte, dosáhlo už mnoho dětí s diagnózou Poruchy autistického spektra velkých úspěchů. Jeho cílem je postavit základnu pro zdravý, smysluplný rozvoj, spíše než jenom spokojení se s prací založenou na pasivní účasti dítěte. S tímto přístupem se děti učí zvládat své rozhodující schopnosti, které chybějí nebo se vymykají běžné vývojové cestě, jmenovitě, schopnost navázat vřelý a radostný vztah, komunikovat smysluplně a účelově (nejdříve pomocí gest a později často i verbálně), a v neposlední řadě, přemýšlet logicky a kreativně. Mnoho dětí, které prošly tímto programem, se vymanilo ze svých stereotypů a rozšířilo svoje možnosti. Jeho autory jsou Serena Wieder, M.D., soukromá psycholožka, se specializací na léčení dětských a vývojově emocionální poruch, a Stanley I. Greenspan, M.D., profesor psychiatrie a pediatrie, působící na Univerzitě G. Washingtona. Je zakladatelem společnosti Zero to Three, která se zaměřuje na děti a dospělé s dětskými poruchami, pervazivně vývojovými poruchami a na děti s mentální retardací. DIR model nebyl vytvořen jenom pro děti s PAS, ale i pro děti s jinými speciálními potřebami vzdělávání a výchovy, takže nám pro naše potřeby bude stačit přiblížení jedné z jeho částí, která je nazvaná Floortime, neboli Čas pro hraní si na podlaze. 19

20 2.2 PŘIBLÍŽENÍ PROGRAMU ČAS NA PODLAZE Některé děti se speciálními potřebami touží především po tom, aby jejich svět zůstal neměnný. Protože je tolik věcí dokáže vyvést z rovnováhy a protože většinu z nich nedokážou mít pod kontrolou, maximalizují své bezpečí vytvářením svých malých světů: známé hračky, se kterými si stále dokola hrají, rutinní chování, stále dokola se opakující stereotypní pohyby. Pokud nedokážou zpracovat ani sluchově ani verbálně potřebné informace dostatečně dobře, stávají se závislými na rutině, aby tak předcházeli nežádoucím překvapením. Jakákoliv změna z tohoto vzoru vyprovokuje protesty. Proto vnímáme jako jeden z nejdůležitějších úkolů terapeutů a pedagogů, pomoci dětem vyrovnávat se s takovými změnami. Musíme je naučit, aby tolerovali změny tím, že jim je ukážeme velmi pomalu a trpělivě v okruhu bezpečí vzájemného vztahu. Čas pro hraní si na podlaze, neboli Floortime (dále jen FT), je alternativní model výchovy děti s poruchami autistického spektra. Podrobně opisuje vztah mezi rodičem a jeho dítětem. Je podobný jako běžný vztah a hra v tom ohledu, že přináší spontánnost a radost. Od obyčejné hry se však liší tím, že obsahuje navíc rozvojový aspekt. Díky němu se hra stává pro dítě vychovatelem. Naším úkolem ve FT je následovat vedení dítěte a oddat se jakékoliv hře, která budí v dítěti zájem. Avšak je třeba dělat to tak, aby bylo dítě povzbuzováno pro spolupráci. Naší rolí ve hře, je být konstruktivním spoluhráčem a vyžaduje li to situace, i provokatérem, abychom vzbudili jeho zájem o nás. FT neznamená dělat správné nebo špatné věci. Je to proces, ve kterém se my i naše dítě pořád učíme. Následovat vedení dítěte neznamená jenom komentovat nebo imitovat jeho činnosti, znamená to vstoupit do světa dítěte a navázat s ním interakci libovolným způsobem podle jeho zájmu. Tím, že následujeme vedení svého dítěte, vycházíme z jeho přirozeného směřování a zájmu. To ovšem neznamená provádět vše způsobem, jaký si přeje samo dítě. Mnoho rodičů i profesionálů často následují dětské vedení pasivně. Aktivně následovat vedení dítěte znamená stavět na tom, co dítě dělá, takovým způsobem, že doslova přinutíme dítě chtít vytvářet znovu a znovu komunikační interakce. Někdy se dítě chytne a samo chce rozvíjet další komunikace, jindy budeme muset na dítě více tlačit, ale vždy by to mělo být v jeho okruhu zájmů. Podobnou aktivitu popisuje ve své knize Zázrak pokračuje Bary Kaufman, který se snažil pochopit a přijmout svého autistického syna: 20

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ OBRÁZKOVÝ ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ Ilustrace: IVA ROŠTÁROVÁ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Tento obrázkový slovník byl připraven pro děti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Existují děti, které když se narodí, aniž by chtěly, aniž by chtěli jejich rodiče nebo kdokoli jiný na tomto světě, se hned zpočátku chovají způsobem, který

Více

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí.

Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. INDIVIDUELNÍ PÉČE- HRY KŘESŤANSKÝ KRUH SVAČINA POHYB-JÓGA MUZIKOTERAPIE POHYBOVÉ HRY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Časy jsou přibližné - respektujeme zájem a aktivity dětí. DĚTSKÉ CENTRUM SE HLÁSÍ K ALTERNATIVNÍMU

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS)

I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) I. Metodika práce s klientem poruchou autistického spektra (PAS) Zkusme se cítit, jako náš klient (žák, dítě, student, kamarád, nebo třeba jen známý) s autismem, s poruchou autistického spektra, či jen

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více