MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Autor práce: Lenka Fabianová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně, dne 18. dubna 2008 Lenka Fabianová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala pani doktorce Dagmar Přinosilové za její cenné a užitečné rady, bez nichž by bakalářská práce ztratila na kvalitě, a také za její ohromnou trpělivost a ochotu při našich konzultacích. 3

4 OBSAH ÚVOD PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Definice a vymezení pojmu autismu Historie autismu Charakteristika chování a vnímání jedinců s PAS Diagnostická kritéria pro PAS Další autistické poruchy Etiologie autismu Současné možnosti léčby a vzdělávací metody Využití terapií u dětí s PAS ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS DIR model Přiblížení programu Čas na podlaze Základní pravidla pro realizování Floortime Povzbuzování emocionálního a intelektuálního růstu u dětí s PAS Memorování a echolálie Porozumění mluvené řeči Nácvik sebeobsluhy u dětí s PAS DIR model a dospělí klienti s PAS PŘÍPADOVÁ STUDIE Rodinná anamnéza Osobní anamnéza Lékařská anamnéza Psychologická anamnéza Pedagogická anamnéza ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY 4

5 ÚVOD Během svého středoškolského studia jsem se dostala pomocí inzerátu na nástěnce k jedné moc milé autistické dívence. Postupem času jsem se naučila jí rozumět, vnímat její potřeby a vciťovat se do jejích emocí. Díky práci s ní jsem se začala více zajímat o problematiku autistů. Četla jsem názory odborníků na toto postižení, porovnávala jsem ho se svými zkušenostmi z praxe. Toto téma mě nakonec tak oslovilo, že jsem pro něj rozhodla v mém dalším studiu speciální pedagogiky. To, co mě na autistech zaujalo nejvíce, je jejich nezájem o vnější svět. Lidé jsou dnes převážně extrovertní povahy, všichni se už od dětství snažíme najít si kamarády, mít si s kým hrát, později i popovídat. Všichni hledáme spřízněné duše, abychom nemuseli na cestě životem putovat sami. Instituce přátelství (partnerství, manželství) je přesně to, o co žádný autista nestojí. Má jednoduše svůj vlastní svět, ve kterém může mít všechno, co ke svému štěstí potřebuje. Současná věda neví, proč se tomu tak děje, ani co je příčinou tohoto uzavření se. Nevíme ani, co je v jejich světě tak zajímavé, že se z něj nechtějí vymanit zpátky k nám. Víme však, že i když naši pomoc odmítají, pro fungování v naší společnosti ji určitě potřebují. Cílem mojí práce je proto obeznámení širší veřejnosti s alternativními způsoby výchovy, vzdělávání a také socializace dětí s autismem. Uvědomuji si, že níže popsané metody jsou určitě náročnější na čas, peníze i na přípravu rodičů, případně i pedagogů, ale výsledek, který se po našem snažení dostaví, určitě stojí za to. V první kapitole charakterizujeme poruchy autistického spektra, také seznamujeme s charakteristickými projevy, uvádíme diagnostická kritéria, etiologii, i u nás přístupné formy edukace. Druhá kapitola se už věnuje zmíněnému alternativnímu pohledu na tyto jedince, možností jejich výchovy a vzdělávání. Ve třetí kapitole se zabýváme případovou studii dívky s autismem, u které se realizuje výchova podle popsaného programu. Jsou tu také ukázané její dílčí úspěchy, a pokrok v různých oblastech v průběhu jejího vývoje. 5

6 1 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 1.1 DEFINICE A VYMEZENÍ POJMU AUTISMU V současné době se autismus řadí mezi pervazivně vývojové poruchy. Člověk s pervazivně vývojovou poruchou je zasažený touto poruchou někde hluboko uvnitř, dotýká se to celé osobnosti. To je příklad lidí s autismem. (Theo Peeters, 1998, s. 11). Statistiky uvádí, že jím trpí asi deset až patnáct dětí z tisíce. Celý název zní Poruchy autistického spektra, protože jedinci s autismem mají zpravidla celou řadu vývojových odchylek. I když jsou si postižení jedinci v mnohém podobní a mají podobné nedostatky v určitých oblastech vývoje, každé dítě je v rámci autistického spektra jiné. Jejich sociální uzavřenost není jediný přesný význam definice autismu, jedná se také o problémy v komunikaci, sociálního porozumění a v imaginaci. Na to, aby bylo dítě diagnostikováno jako autistické, ale nemusí splňovat všechny symptomy. Autismus je lékařský termín, přestože se na diagnóze i léčbě podílejí zejména psychologové a speciální pedagogové. Jedná se však o velmi komplexní postižení. Některé jeho symptomy je objevují až v pozdějším věku, a proto je nutné pro stanovení diagnózy provádět různá vyšetření opakovaně. Pojem autismus se ale dá chápat i v jiném mnohem lidštějším významu, jak ho popisuje Barry Neil Kaufman. Svého autistického syna nepopisuje jako psychicky postiženého, či narušeného, ale jako unikátní, nádhernou a buddhovskou bytost. Pobízí k tomu, aby si psychologové, pedagogové a hlavně rodiče autistů uvědomili jedinečnou příležitost se od svých speciálních dětí učit, jak být spontánními, přirozenými a jak vstoupit do světa plného krás a fantazie, bez starostí a obav z budoucnosti. 1.2 HISTORIE AUTISMU Slovo autismus vzniklo od slova autos a znamená být sám, osamělý. Jako první ho zavedl Eugen Bleuler v roce 1911, aby popsal způsob egocentrického myšlení, které je typické pro schizofrenii. Od schizofrenie autismus poprvé oddělil Leo Kanner v roce Od něj pak vznikl název Kannerův dětský autismus (podle VHS: mezinárodní klasifikace nemocí 10 {anebo ICD - 10}). Kanner detailně popsal případy 11 dětí, které na sebe upozorňovaly svým nápadným chováním: byly extrémně introvertní, neustále udržovaly svoje zvyky a stereotypní aktivity. Kanner se domníval, že tato nemoc je podobná schizofrenií, nicméně jako první si 6

7 všiml, že mezi nimi existuje značný rozdíl. Proto popsal autismus jako samostatný syndrom. Identifikoval jej se dvěma klíčovými prvky, které popsal jako autistickou zvědavost a touhu po neměnnosti. Shira Richnam píše, že v minulosti se autistické děti objevovaly pouze v bohatých rodinách a tudíž se jejich potíže dávaly za vinu jejich matkám, které se údajně chovaly k svým dětem chladně a odmítavě. Toto psychogenní" vysvětlení vzniku obtíží bylo v 50. a 60. letech dominantní, především díky přínosu Bruna Bettelheima, který v roce 1960 publikoval studii na toto téma s názvem Empty Fortress (prázdná pevnost). První, kdo oponoval, byl Rimland, který proti psychogenním teoriím argumentoval organickými příčinami. Ke konci 70. let byly zmíněné teorie podrobené serióznímu výzkumu a silně zpochybněné. Po prostudování literatury a empirických šetření dospěla řada odborníků k závěru, že žádná vědecky dělaná studie neprokázala rodičům podíl na vzniku autismu. Na základě práce Ivara Loovasa s autistickými dětmi v 60. letech si také širší veřejnost uvědomila, že autismus není důsledek nevhodného působení rodičů, protože díky jeho terapiím téměř polovina klientů dosáhla po terapii mentální úroveň zdravých dětí. Jako etiologii Loovas určil: - genetické dispozice - rizikové faktory spojené s těhotenstvím a porodem - neznámé a neidentifikované genetické mutace - vlivy prostředí. Posledních 10 let vyústilo především v anglosaské literatuře ke kompromisu v definici, diagnostice a lékařské péči u syndromu autismu. DSM III R a jeho revidovaná verze poskytují ucelenou syntézu rozmanitých přístupů a teorií. V současnosti se řadí autismus mezi vývojové vady, a ne jako v minulosti, do třídy dětských psychóz nebo jiných nemocí. 1.3 CHARAKTERISTIKA CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ JEDINCŮ S PAS Každý autista je jedinečný, originální, a úplně jiný od všech ostatních. I když existuje určité spektrum poruch a příznaků, vůbec nemusí platit vždy a na všechny. Všeobecně se dá říct, že náš svět je pro autisty skládačka, chaos. Nerozumějí mu, ani nám, my nerozumíme jim, jakkoliv se snažíme. Jsou úzkostliví, mají často strach z cizích lidí, 7

8 i ze svých blízkých. Žijí ve vlastním světě a nikoho do něj nechtějí pustit. Nemají snahu se k nám dostat, jsou šťastni sami, bez našich problémů, očekávání. Typické pro autisty je, že mají narušené vnímání času nerozumějí pojmům za chvíli, večer, zítra.... Žijí pouze v přítomnosti, na minulosti nezakládají a o budoucnosti raději nechtějí vědět, což souvisí se strachem z neznáma, z nepředvídatelnosti. Malé děti často vyjadřují svůj strach sebepoškozováním a sebeubližováním (tlučou se do hlavy, koušou a škrabají se do krve...). Mají ale vyšší práh bolesti než zdraví lidé, proto nám jejich sebeubližování může připadat častokrát nebezpečnější, než ve skutečnosti je. Autisté nemají rádi žádné změny, překvapení, novinky. Vyhovuje jim stálý denní režim, pravidelnost, stereotyp. Jejich chování je také velmi stereotypní, při jedné hračce anebo činnosti dokážou vydržet celé dny, měsíce, i roky. Nejen, že je toto chování dlouhodobé, ale taky nám často připadá hloupé a beze smyslu (autista dokáže například hodiny a hodiny pozorovat svůj vlastní stín, který se mění, když se dítě prochází po pokoji). Tyto vzorce chování se navíc mohou omezit jen na určité smysly, třeba čichovou nebo chuťovou přecitlivělostí (dítě může odmítat jídlo určité barvy nebo konzistence), nebo extrémní reakcí na zvuky z okolí, kterým projevuje pokaždé jinak svoji libost případně nelibost. Jestliže se u dítěte s autismem vyvine řeč, komunikace je omezena na vyjádření svých vlastních přání. Autistů, u kterých se řeč nevyvine vůbec a ani se nesnaží o kompenzaci jiným, alternativním způsobem, je asi 40%. Ti, u kterých se řeč vyvine, ji většinou nepoužívají běžným konverzačním způsobem. Autista v raném věku se může chovat nezvykle tiše. Kojenec moc nepláče, později si ani nebrouká. V batolícím věku nejenom že může nastat zpomalení vývoje, ale také ztráta již získaných schopností a dovedností. U většiny autistů nacházíme nesprávné užívání zájmen. Často oslovují sebe sama ve 3. osobě. Jestli nechtějí, na otázku neodpoví, hlavně pokud se jim nezdá dost důležitá, anebo pokud jí nerozumí. Rozšířená u autistů je echolálie, opakování slov, zřídka s nějakým, pro nás důležitým, významem. Na základě této echolálie bývají děti s autismem často nepochopené. Příklad z praxe: Učitelka: Kajko, chceš jít na záchod? Kajka: Chceš jít na záchod? napodobňuje tón hlasu učitelky, ale ona si toho nevšimne. Učitelka: Dobře, pojďme na záchod! Celkově pozorujeme, že u dětí a autismem chybějí emoční reakce, nemají rády dotyky a mazlení, od všech si drží odstup. Pro matky jsou tyto projevy autismu častokrát nejtěžší. 8

9 Jejich děti ale potřebují svůj prostor, do kterého nikoho nepustí. Jediné, čeho se na jiném člověku dotknou, je jeho ruka, kterou ukazují na věci, na které sami nedosáhnou. Tak vyjadřují svá přání. Ch.Gillberg a T.Peeters (1998, s.7) popisují autismus jako Syndrom nadměrného realismu: Lidé s autismem žijí neustále ve světě, kterému nerozumí, nebo mu rozumí jen s obtížemi, který je nechápe, nebo je chápe jen s obtížemi. Proto nás překvapuje, jestliže se tito lidé před tímto světem uzavírají do sebe sama, nebo vyjadřují svou frustraci tlučením hlavy do zdi.. S. I. Greenspan a S. Wieder uvádí tři základní okruhy otázek pro odpověď, zdali dítě skutečně trpí poruchou autistického spektra: 1. Má dítě problém s přijímáním intimních a vřelých vztahů? Hledá dítě dospělé, s nimiž se cítí příjemně, jako například rodiče? Pokud ano, dává jim najevo svoji radost a blízkost ve vzájemném vztahu? 2. Komunikuje dítě pomocí gest a emočních výrazů? Pokouší se vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas, hněv nebo radost? 3. Pokud začne dítě užívat slova a věty, užívá je smysluplně? Jsou tyto slova nebo symboly užívány s emocemi nebo touhami, jako Mami, mám tě ráda, nebo spíš jenom Toto je stůl, tamto je židle? Pokud nejsou tyto tři hlavní schopnosti přítomny ve vývoji dítěte, můžeme začít uvažovat, zdali dítě nevykazuje signály poruch autistického spektra. 1.4 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA PRO PAS V dnešní době se nejčastěji užívá 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí, vydávaná Světovou zdravotnickou organizací. K diagnóze je potřebných minimálně 6 symptomů z kategorie 1, a to nejmíň 2 symptomy z odstavce A, minimálně 1 symptom z odstavce B a nejmíň 1 symptom z odstavce C. (podle: Mühlpachr, in Vítková, 2001, s.333). Kategorie 1: - odstavec A: Kvalitativní porucha sociální interakce zřetelné oslabení užívání mnohopočetných neverbálních projevů, jako je oční kontakt, mimické výrazy, pozice těla a gesta k regulaci sociální interakce neschopnost navazovat vrstevnické vztahy přiměřeně ke své vývojové úrovni 9

10 nedostatek spontánního zájmu o sdílení radosti, zájmů anebo výkonů s druhými lidmi (např. málo ukazuje nebo přináší předměty, málo ukazuje na věci a na své zájmy) nedostatek sociální anebo emoční reciprocity - odstavec B: Kvalitativní porucha komunikace opoždění anebo úplné nevyvinutí mluvené řeči (které není spojené s pokusem o kompenzaci pomocí alternativních způsobu komunikace, jako jsou gesta anebo mimika) u jedinců s přirozenou řečí narušená schopnost iniciovat anebo udržovat konverzaci s druhými stereotypní a repetitivní (=opakující se) užívání řeči anebo idiosynkratická řeč nedostatek variabilní spontánní symbolické (předstírané) anebo sociálně napodobující hry, přiměřené mentální úrovně - odstavec C: Omezené a repetitivní vzorce chování, zájmů, aktivit nadměrná (excesivní) pozornost nad jedním anebo více stereotypními a omezenými vzorci zájmů, které jsou abnormální buď intenzitou anebo obsahem (zaměřením) zjevné nepružné lpění na dodržování specifických nefunkčních rutin anebo rituálů stereotypní anebo repetitivní pohybový manýrizmus (např. třepání anebo točení hlavou, prsty anebo složité pohyby celého těla) trvalé nadměrné soustředění na části předmětu Kategorie 2: - opoždění anebo abnormální fungování v alespoň jedné z následujících oblastí a to před počátkem 3. roku života věku: 1. sociální interakce 2. užití řeči v sociální komunikaci 3. symbolická a imaginativní hra Kategorie 3: - diagnostická kritéria dětské dezintegrační poruchy, Rettův a Aspergrův syndrom nevyhovuje. 10

11 1.5 DALŠÍ AUTISTICKÉ PORUCHY Kannerův dětský autismus (F 84.0) Nazývá se také infantilní, příp. časný autismus. Popsal ho Leo Kanner v roku Zpočátku sem zařadil jen případy dětí s normální průměrnou inteligencí, později však byla jeho verze rozšířena i o případy dětí s různým stupněm mentální retardace. Pro stanovení této diagnózy určil Kanner obdobná kritéria jako užíváme dnes pro stanovení diagnózy autismu. Jsou to: - kvalitativní porucha interakce a vztahů, - kvalitativní porucha komunikace, - inflexibilita myšlení a hry, stereotypy. Stupeň závažnosti této poruchy bývá různý, od mírné (malé množství mírných symptomů) po vážný (velké množství závažných symptomů). Jedinci s dětským autismem můžou mít ještě řadu jiných dysfunkcí mimo klasické triády, které se navenek projevují bizarním nebo abnormálním chováním.typická je pro něj velká variabilita symptomů. Atypický autismus (F 84.1) Je diagnostikovaný u dětí projevujících se jako autistické, ale zpravidla se objevuje později (od 3 roku života), připadne pro diagnózu autismu nejsou splněna všechna tři základní diagnostická kritéria. Je to mnohem heterogennější diagnostická jednotka z PAS. Dítě s atypickým autismem nemusí splňovat všechna kritéria daný pro dětský autismus, ale zároveň u něj najdeme řadu jiných specifik v sociálním a emočním chování. Pro diagnózu je důležité, že celkový obraz u dítěte nesplňuje plně kritéria jiné pervazivně vývojové poruchy. Rettův syndrom (F 84.2) Poprvé byl popsán Andreasem Rettem v roku Je doprovázen těžkým neurologickým postižením, které má všepronikající dopad na somatické, motorické i psychologické funkce. Vyskytuje se téměř jenom u dívek. Vždy se k němu přidružuje těžká anebo hluboká mentální retardace. Raný vývoj je u dětí normální, neobjevují se žádné znepokojující příčiny, avšak mezi 7 až 24 měsícem dochází k úbytku až úplné ztrátě již naučených kognitivních schopností a dovedností, ataxii (porucha koordinace pohybů) a ztrátě účelných schopností rukou (objevují se tzv. mycí pohyby rukou). Opožďuje se růst hlavy. Časté bývá nadměrné slinění a vyplazování jazyka, páteř bývá nápadně vybočená do stran. Ve 3-4 letech se psychický vývoj relativně ustálí, symptomy se stabilizují. V pozdějším věku ale 11

12 nastává zhoršení motorických funkcí, ochabují svaly a u chodících se zhoršuje kvalita chůze. Může se přidružit epilepsie, případně další poruchy. Hellerova psychóza (F 84.3) (anebo Hellerova demence) Je to dezintegrační psychóza, porucha se podobá autismu. Dítě s Hellerovou poruchou se do 2 let věku života vyvíjí normálně. Později, asi po 1,5 až 4. roku života, nastává ztráta jazyka, verbální i neverbální složky komunikace, často se přidružuje těžká mentální retardace. Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby (F 84.4) Od klasického autismu se liší hlavně sociálním chováním, které není nijak narušeno (oční kontakt, vztahy s jinými lidmi, náklonnost k blízkým a jiné jsou beze změny). U dětí je ale vždy naměřena hodnota IQ pod 50, trpí těžkou motorickou hyperaktivitou a také se objevují stereotypní vzorce chování (jako motorické manýry, přehnané a nefunkční opakování činností, sebepoškozování a podobně). Aspergrův syndrom (F 84.5) Poprvé byl popsaný Aspergerem v roku Od klasického autismu se liší hlavně pozdějším výskytem, relativně normální kognitivní schopností, absencí opoždění ve vývoji jazyka a lepšími schopnostmi v oblasti komunikace. Řeč je plně vyvinuta v 5. roce věku, slovní zásoba je dobrá a výslovnost čistá. Dnes se na něj hledí jako na lehčí formu autismu. Děti trpící Aspergerovým syndromem sice mají určité autistické rysy, ale na rozdíl od autistů se dobře vyjadřují a nejsou sociálně uzavřené. Nápadný je u nich intenzivní a úzký okruh zájmů, s hodně ulpívavým charakterem. Ty dělíme na primární (neodklonitelné) a sekundární (s potenciálem tvořivého rozvíjení). Mnoho dětí s Aspergerovým syndromem má velkou zálibu v číslech, v kreslení a časté bývá memorování textů, informací nejrůznějšího charakteru a reklam. Pro děti je příznačné, že jenom obtížně chápou pravidla společenského chování, ostatním lidem srozumitelná. Kritéria pro Aspergrův syndrom (MKN - 10) podle Patricia Howlin (1997, s. 17) Odstavec A: Žádné klinicky významné opoždění ve vývoji jazyka a v kognitivním vývoji. Jednoduchá slova se objevují v období do dvou let života, věty do tří let. Samoobslužné schopnosti, schopnost adaptace a zájem o okolí jsou v prvních třech letech nenarušené. Motorický vývoj může být opožděný, neobratnost se objevuje až později. 12

13 Odstavec B: Kvalitativní abnormality v reciproční sociální interakci. Kritéria jako pro autismus. Odstavec C: Intenzivní, úzce omezené zájmy anebo repetitivní a stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit. Kritéria jako pro autismus s tím, že motorický manýrizmus a intenzivní zaujetí částmi předmětu jsou méně běžné. Jiné pervazivní vývojové poruchy (F 84.8) Tato diagnóza se Evropě příliš často nepoužívá a ani diagnostická kritéria nejsou přesně definována. V praxi rozdělujeme tyto děti do dvou skupin: 1. Děti se liší oproti klasickým autistům v tom, že jednotlivé symptomy se v triádě nevyskytují ve větším množství. 2. Děti mají výrazně narušenou představivost a malou schopnost rozeznávat mezi světem fantazií a realitou a vyhraněný zájem o určité téma, kterému se intenzivně věnují. Patří sem i děti se schizotypními a schizoidními rysy. Pervazívně vývojová porucha nespecifikovaná (F 84.9) 1.6 ETIOLOGIE AUTISMU Příčiny vzniku autismu dosud nejsou známé. Medicína se přiklání ke genetickým predispozicím a příčinám prenatálním, perinatálním a postnatálním. Do popředí se dnes dostává hlavně období perinatální doba porodu a doba bezprostředně po něm. Většina dětí s autismem se narodilo předčasně, nebo byly u porodu přidušené. Americká studie z konce devadesátých let 20. stol., která vznikla na podnět matek s autistickými dětmi vykazuje, že více než 70% dětí začalo projevovat příznaky autismu po první vakcinaci trojkombinace spalničky + zarděnky + rubeola. Gastroenterolog Wakefield (1998) došel ve svém výzkumu k závěru, že existuje spojitost mezi gastrointestinálními (žaludečními a střevními) potížemi a autismem. Podle Viery Schriebner tato vakcinace ničí v těle imunitní buňky kojence a napadá trávicí systém, což se později projevuje alergií na lepek a kasein. Pokud to rodiče neví a podávají dítěti potraviny s lepkem a kaseinem, organismus dítěte je neustále otravován těmito potravinami. Tato teorie ale byla později napadena za nevědecký přístup. Dánská rozsáhlá studie z roku 2003 na dvou milionech dětí, neprokázala žádnou spojitost mezi vakcinací a autismem. Proto je britským lékařským 13

14 výzkumným ústavem považována za definitivní tečku sporů o spojitosti mezi vakcinací a autismem. 1.7 SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY A VZDĚLÁVACÍ METODY Současné možnosti léčby autismu jsou rozděleny podle jednotlivých smyslových dysfunkcí a mentálních zvláštností. Jako první uvádíme známou GFCF dietu (gluten free, casein - free), která byla navržená v roce 1998 doktorem Jeffem Bradstreetem právě díky výše uvedeným zmínkám o neustálém otravování těla lepkem a mléčným kaseinem. Zatím sice neexistují dostatečné vědecké studie, které by prokazovaly její pozitivní vlivy, ale asi 80% rodičů autistických dětí uvádí prakticky okamžité zlepšení chování jejich dětí, hlavně v oblasti pozornosti a sociálního kontaktu. V ČR jsou známé diety, které vylučují ve stravě hlavně veškerá konzervační činidla, různá aditiva a emulgátory. Některé diety zakazují také droždí, sóju, mléko a cukr. Někteří dietní specialisté věří, že autismus je dán nízkou tolerancí k některým potravinám, která vede u jedinců s autismem k výrazným jídelním prioritám a specifickým stravovacím návykům. (Richman, S.: 2001, s.12). Velmi účinná možnost léčby, která zároveň nahrazuje běžnou verbální komunikaci mezi dítětem s autismem a jeho okolím, je facilitovaná komunikace. Rodič, nebo terapeut u ní přidržuje ruku dítěte a dítě tak může snáze ukazovat jednotlivá, předem předepsaná písmena, slova nebo obrázky tak, aby vyjádřilo svůj názor, svoje přání, případně nesouhlas a také všechny svoje myšlenky a city. TEACCH program TEACCH program, (z anglického Treatment and Education Autistic and related Communication handicapped Children), sestavil Eric Schopler v roce TEACCH přistupuje ke každému dítěti jako k jedinečné individualitě s vírou, že neexistuje nic jako normální chování. (Richman S. 2001, s.14). Ve výuce se klade důraz na ty schopnosti dítěte, které jsou u něj dobře rozvinuty a méně se pracuje s těmi, které má autista rozvinuty jen málo. V praxi se tato metoda uplatňuje v tzv. autitřídách, zřizovaných při ZŠ běžných, ZŠ praktických a speciálních, nebo přímo ve školách pro jedince s autismem. V TEACCH programu se klade důraz na následující zásady: 14

15 Individuální přístup ke každému dítěti a úzká spolupráce s jejich rodinou. S tím souvisí také správné motivování dítěte, aby mělo dobrý důvod ke spolupráci s učitelem. U autistů platí, že motivace funguje mnohem lépe než jakýkoliv trest (autista zpravidla nereaguje na křik, výhrůžky, nebo fyzické tresty). Jako motivace se zpočátku používají hlavně materiální odměny. Pozitivní přístup k problémovému chování dítěte, aktivní snaha o pedagogickou intervenci. Fyzická struktura prostoru v autitřídě, velmi jasná a názorná, zaměřená na rozvíjení vizuální orientace dítěte. Dítě by v ní mělo pochopit svoje úkoly jenom svým vhledem, bez verbálního doprovodu učitele. Zvyšuje se tak jeho samostatnost a schopnost orientace, zároveň se dítě stává smělejším a jistějším. Rodiče, jejichž děti s PAS se vzdělávají v autitřídě jsou podle průzkumu vysoce spokojeni. Uvádí, že se u jejich dětí zlepšilo chování a komunikace, vysoce si cení možnost přístupu ke vzdělání a věnování pozornosti prevenci problémového chování. Velkou výhodou tohoto programu je možnost zapojení do stávajícího systému školství. TEACCH nepochybně patří v ČR mezi nejběžnější vyučovací přístupy k autistickým dětem. Ve své práci ho ale nebudeme dále rozvádět, věnovat se budeme jiným, alternativním způsobům vzdělávání autistů. Z mnohých nabídek různých psychoterapií popíšeme dvě známé metody: Bazální stimulace Pomocí bazální stimulace se terapeut pokouší nabídnou dětem s autismem (ale i jinými kombinovanými vadami) co nejvíce možností pro jejich osobnostní vývoj. Vychází se z předpokladu, že dítě s postižením má jen velmi omezené možnosti komunikace, a proto se prostřednictvím celého jeho těla terapeut pokouší o zprostředkování zkušeností a dojmů z komunikace a vzájemné interakce. Stimulace se děje pomocí doteků a pohybů, terapeut se snaží vcítit do možností klienta. Aktivní bazální stimulace probíhá ve vzájemných interakcích v klidném a ničím nerušeném prostředí. Z různých bazálně stimulačních oblastí jsou u autistů nejdůležitější sluchové, vizuální, komunikativní a sociálně emotivní podněty: Sluchové a vizuální: O autistech je známo, že vidí nebo slyší jen podněty pro ně atraktivní nebo příjemné. Někdy taky potřebují výrazný kontrast nebo rytmus. Správné zaujetí 15

16 a motivace je proto předpokladem k účinné stimulaci. Když ale mají zase stimulů moc, může se stát, že se ještě víc uzavřou do sebe. Komunikační a sociální: Dítě stimulujeme hlavně svou pozorností, příjemným zbarvením hlasu a mimikou. Komunikace by určitě měla vyznívat vstřícně, zřetelně, jasně a určitě by se měl terapeut snažit o to, aby byla oboustranná. Aplikovaná behaviorální analýza Aplikovaná behaviorální analýza je proces pochopení a vyhodnocování chování jedince, přičemž terapeut nehodnotí chování jako takové, ale též soubor okolností před a po sledovaném čase. Po vyhodnocení souborů i samotného chování se terapeut pokouší měnit naučené vzorce chovaní na nové. K tomu užívá dva způsoby: 1. Učení postupnými kroky - dítěti je od terapeuta (příp. pedagoga, rodiče ) nabídnut diskriminační stimul, tedy instrukce. Poté terapeut čeká na reakci dítěte. Jestliže reaguje správně, terapeut ho pochválí, nebo odmění, jestliže reaguje chybně, terapeut ho okamžitě opraví tak, aby jednalo správně. Dítě se díky posloupnosti intenzívně učí a získává rychlou zpětnou vazbu. 2. Příležitostné učení - se vlastně děje celý den, díky upraveným podmínkám v místnosti s dítětem a přístupu terapeuta k dítěti v rámci jeho požadavků. Dítě je tak třeba nuceno být iniciátorem a požádat o věc, o kterou má zájem. Tato dovednost se pomalu rozvíjí příležitostným učením. Když se stane, že dítě neví, jak má reagovat, musí mu terapeut (nebo opět pedagog, rodič ) pomoct najít správná řešení. Příklad: Matka pobídne dítě, aby kreslilo v tmavé místnosti, takže dítě předtím, než začne kreslit, musí jít rozsvítit světlo. Užívané pobídky se používají v příležitostném učení a častým opakováním se učení podporuje. 1.8 VYUŽITÍ TERAPIÍ U DĚTÍ S PAS Známé a hodně rozšířené jsou dnes různé formy terapií, z nichž uvedeme alespoň některé: Muzikoterapie. (www.muzikoterapie.cz/?p=muzikoterapie, autor: Jiří Kantor, 2007) Muzikoterapie začíná poslechem hudby a zkoumáním jejího působení na chování jedince. Poslech hudby také podporuje vyjádření myšlenek a pocitů, usnadňuje navázání kontaktu, komunikace a interakce mezi terapeutem a klientem. Může být součástí počáteční 16

17 relaxace před samotnou terapií, která má za úkol dítě uklidnit a ztišit. Při poslechu hudby by měl muzikoterapeut vzít v úvahu hlavně hudební preference klienta, délku koncentrace jeho pozornosti a terapeutický záměr, kterému by měl odpovídat výběr konkrétní hudby. Dalším nástrojem muzikoterapie může být zpěv písní, který pomáhá při narušeném řečovém projevu zlepšit jejich artikulaci, rytmus řeči a dechovou kontrolu. Zpěv písně může být uplatněn v metodě Sun-Rise, kterou uvedeme níže. Každý klient se může identifikovat s nějakou písní a s jejím textem. Vhodná píseň dokáže poskytnout potřebné emocionální zázemí (Kantor, J., 2007, Arteterapie Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Pro děti s autismem je velmi přínosnou součástí výchovy a vzdělávání, podporuje rozvoj řady mentálních funkcí. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, protože pro psychický rozvoj má význam sám proces arteterapeutického tvoření, který umožňuje vyjádření, navozuje pocity uvolnění a přináší radost z výsledku. Mohou ji využít jak děti s kreativním nadáním, tak děti bez tvořivého potenciálu, které mohou postupovat podle naučených strukturovaných šablon. V ČR nemá arteterapie dosud jasně vyhraněný status, zřetelné vymezení ani pravidla. V rolích arteterapeutů působí hlavně speciální a výtvarní pedagogové, psychologové a lékaři. Canisterapie Při canisterapii je hlavním terapeutem pes, speciálně cvičený pro tuto činnost. Musí mít canisterapeutickou zkoušku a také veterinární ošetření. Terapie probíhá spolu s canisterapeutickým odborníkem a pedagogem. Základ tvoří vzájemná interakce mezi psem a dítětem, využívá se přátelskosti zvířete k zvýšení otevřenosti a komunikativnosti dítěte s autismem. Zpočátku se dítě učí pozdravit, zamávat, případně pohladit na přivítanou, později se přechází na různé interakční hry a úkoly. Rozvíjejí se taky kognitivní schopnosti, jemná i hrubá motorika. Když pedagog cítí, že dítěti je příjemně, zkouší různá polohování na psa, kdy může cítit teplo od srsti, klidný dech, ale i ostré drápky nebo studený psí čenich. Důležité je, aby pedagog vycítil, co je dítěti příjemné, a co ne. 17

18 Hipoterapie Hipoterapie je komplexní metoda, která v sobě zahrnuje prvky fyzioterapie, psychoterapie a socioterapie. U dítěte sedícího či ležícího na hřbetu koně je ovlivňována jeho motorika. Kůň poskytuje pohyblivý relaxační stůl. ( Želinová Kateřina, 2005, s.37) Hipoterapie se používá hlavně k ovlivňování svalstva dítěte, ale taky k rozvíjení pozornosti, balance, rozvoji hrubé i jemné motoriky, svalové koordinace spojené s uvědomováním si pohybů koně i vlastního těla. Tyto pohyby u koní probíhají v rovině frontální, sagitální a horizontální. V psychosociální rovině kůň tak ovlivňuje emocionální chování dítěte, protože motivuje a zprostředkovává kontakt s okolím a je výborným nástrojem pro verbální i neverbální komunikaci (dotýkání a hlazení koně). Důležitá je ale hlavně radost z aktivity. První kapitola pojednává o pojmu a charakteristice autismu, vymezuje kritéria pro diagnostiku. Zabývá se také rozsáhlým spektrem dalších autistických poruch, a nabízí některé u nás dostupné možnosti vzdělávání jedinců s autismem včetně různých druhů terapií. 18

19 2 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS Všechny autistické děti mají více méně společný základ: jako kdyby neexistoval kolem nich svět živých lidí, jako kdyby nebyli součástí kolektivu dětí, společnosti. Jsou samy, jakoby uzavřené do sebe, do svého vlastního světa, neschopné kontaktu s lidmi, neschopné přátelství, vřelé soudržnosti s rodinou a okolím. Tyto děti vyžadují mnohem větší péči rodičů, zejména matky jsou nuceny mít odvahu vzít doslova osud svého dítěte do středu svých zájmů a obětavou snahou podniknout boj o zapojení dítěte do života mezi lidmi. (R. Nesnídalová, s. 22) 2.1 DIR MODEL DIR model (z anglického Developmental, Individual-difference, Relationship-based model) je americká koncepce výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. S tímto komplexním, individuálním přístupem zaměřeným na vymezení rozsahu poruchy a soustředění se na mentální i fyzické zdraví dítěte, dosáhlo už mnoho dětí s diagnózou Poruchy autistického spektra velkých úspěchů. Jeho cílem je postavit základnu pro zdravý, smysluplný rozvoj, spíše než jenom spokojení se s prací založenou na pasivní účasti dítěte. S tímto přístupem se děti učí zvládat své rozhodující schopnosti, které chybějí nebo se vymykají běžné vývojové cestě, jmenovitě, schopnost navázat vřelý a radostný vztah, komunikovat smysluplně a účelově (nejdříve pomocí gest a později často i verbálně), a v neposlední řadě, přemýšlet logicky a kreativně. Mnoho dětí, které prošly tímto programem, se vymanilo ze svých stereotypů a rozšířilo svoje možnosti. Jeho autory jsou Serena Wieder, M.D., soukromá psycholožka, se specializací na léčení dětských a vývojově emocionální poruch, a Stanley I. Greenspan, M.D., profesor psychiatrie a pediatrie, působící na Univerzitě G. Washingtona. Je zakladatelem společnosti Zero to Three, která se zaměřuje na děti a dospělé s dětskými poruchami, pervazivně vývojovými poruchami a na děti s mentální retardací. DIR model nebyl vytvořen jenom pro děti s PAS, ale i pro děti s jinými speciálními potřebami vzdělávání a výchovy, takže nám pro naše potřeby bude stačit přiblížení jedné z jeho částí, která je nazvaná Floortime, neboli Čas pro hraní si na podlaze. 19

20 2.2 PŘIBLÍŽENÍ PROGRAMU ČAS NA PODLAZE Některé děti se speciálními potřebami touží především po tom, aby jejich svět zůstal neměnný. Protože je tolik věcí dokáže vyvést z rovnováhy a protože většinu z nich nedokážou mít pod kontrolou, maximalizují své bezpečí vytvářením svých malých světů: známé hračky, se kterými si stále dokola hrají, rutinní chování, stále dokola se opakující stereotypní pohyby. Pokud nedokážou zpracovat ani sluchově ani verbálně potřebné informace dostatečně dobře, stávají se závislými na rutině, aby tak předcházeli nežádoucím překvapením. Jakákoliv změna z tohoto vzoru vyprovokuje protesty. Proto vnímáme jako jeden z nejdůležitějších úkolů terapeutů a pedagogů, pomoci dětem vyrovnávat se s takovými změnami. Musíme je naučit, aby tolerovali změny tím, že jim je ukážeme velmi pomalu a trpělivě v okruhu bezpečí vzájemného vztahu. Čas pro hraní si na podlaze, neboli Floortime (dále jen FT), je alternativní model výchovy děti s poruchami autistického spektra. Podrobně opisuje vztah mezi rodičem a jeho dítětem. Je podobný jako běžný vztah a hra v tom ohledu, že přináší spontánnost a radost. Od obyčejné hry se však liší tím, že obsahuje navíc rozvojový aspekt. Díky němu se hra stává pro dítě vychovatelem. Naším úkolem ve FT je následovat vedení dítěte a oddat se jakékoliv hře, která budí v dítěti zájem. Avšak je třeba dělat to tak, aby bylo dítě povzbuzováno pro spolupráci. Naší rolí ve hře, je být konstruktivním spoluhráčem a vyžaduje li to situace, i provokatérem, abychom vzbudili jeho zájem o nás. FT neznamená dělat správné nebo špatné věci. Je to proces, ve kterém se my i naše dítě pořád učíme. Následovat vedení dítěte neznamená jenom komentovat nebo imitovat jeho činnosti, znamená to vstoupit do světa dítěte a navázat s ním interakci libovolným způsobem podle jeho zájmu. Tím, že následujeme vedení svého dítěte, vycházíme z jeho přirozeného směřování a zájmu. To ovšem neznamená provádět vše způsobem, jaký si přeje samo dítě. Mnoho rodičů i profesionálů často následují dětské vedení pasivně. Aktivně následovat vedení dítěte znamená stavět na tom, co dítě dělá, takovým způsobem, že doslova přinutíme dítě chtít vytvářet znovu a znovu komunikační interakce. Někdy se dítě chytne a samo chce rozvíjet další komunikace, jindy budeme muset na dítě více tlačit, ale vždy by to mělo být v jeho okruhu zájmů. Podobnou aktivitu popisuje ve své knize Zázrak pokračuje Bary Kaufman, který se snažil pochopit a přijmout svého autistického syna: 20

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více