Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Filip JUNG ANIMOVANÉ MAPY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY PŘEROVA bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

2 Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci řešil sám a že jsem uvedl veškerou literaturu. Všechna poskytnutá vstupní digitální data nebudu bez souhlasu školy poskytovat. Olomouc, 27.května

3

4

5 OBSAH 1. Úvod Cíl práce Metody a postup zpracování Vytvoření aplikace Definování požadavků na aplikaci Použité technologie MySQL PHP Scalable Vector Graphics JavaScript DOM Ajax Data a jejich příprava Optimalizace a ochrana dat Nastavení aplikace - formuláře Databáze Vytvoření SVG dokumentu Vytvoření animace GUI Výsledky Současné použití animací v kartografických dílech Prostředky pro tvorbu animací Animovaný GIF Java Applety Flash Ostatní Existující kartografické projekty s animacemi Animated Atlas of Flight Traffic over North America Map Animated atlas of African History (AAAH) Animated atlas The Growth of a Nation Simulace systému BART v San Franciscu Diskuze Závěr Zdroje Summary Přílohy

6 1. Úvod S příchodem multimédií se kartografům (a nejen jim) dostali do rukou nebývale bohaté možnosti ve vytváření nových způsobů vizualizace. Omezení papírových map ve světě digitálních produktů neexistují, ovšem i počítačová tvorba map má své bariéry. Mapa má schopnost názorně vyjadřovat na relativně malé ploše velké množství informací. A to nejen o poloze jednotlivých objektů v prostoru ale také o jejich vlastnostech. Tyto vlastnosti jsou vyjádřeny vhodnými kartografickými zobrazovacími prostředky. Počítačová kartografie nám vedle klasických metod nabízí i dynamické alternativy. Jedním z mnoha přínosů počítačové kartografie jsou i nové možnosti vyjadřování obsahu mapy pomocí dynamických prostředků, mezi něž řadíme zvuk, dynamické znaky, animaci a virtuální realitu. Mapa nemusí nutně obsahovat dynamické, v čase se měnící, jevy, aby bylo možné použít některý z uvedených prostředků. U dynamických jevů je to pak především animace, která představuje silný nástroj pro přiblížení jevu a větší názornost jeho vyjádření. Doprava obecně je bezpochyby časově proměnný, prostorově založený jev, který je proto lépe zobrazovat digitálně než na papírových mapách. Klasické mapy nabízí pouze omezené prostředky pro znázornění dynamiky. Mezi ně můžeme počítat například stuhové diagramy, směrové liniové znaky, kartodiagramy vázané na linii. Ty jsou limitovány hlavně omezeným znázorněním změny jevu v čase. Pro jiné časové období je potřeba vytvořit novou mapu, případně přidat do jedné mapy více diagramů apod. Animace nám dává nástroje tyto stávající možnosti vylepšit, a co více vytvářet také nové vhodné prostředky

7 2. Cíl práce Cílem této práce bylo použít moderní prostředky počítačové kartografie k vizualizaci městské hromadné dopravy v Přerově. Pomocí vhodných programových prostředků byla vytvořena aplikace umožňující zobrazovaní interaktivních animovaných map městské hromadné dopravy. Jako nejvhodnější médium pro tento účel byl vybrán internet, hlavně pro svou rozšířenost a nenáročnost na softwarové vybavení koncového uživatele. Při vývoji aplikace se bude dbát na dodržování standardů použitých formátů a technologií, dále také na platné kartografická pravidla a zásady. Výsledné mapy budou vznikat dynamicky, tj. na základě voleb uživatele. Nakonec bude provedena diskuze nad současnými možnostmi v tvorbě kartografických animací a jejich použití v kartografii

8 3. Metody a postup zpracování Pro vývoj a běh aplikace byly použity internetové technologie, při jejichž volbě bylo třeba zohlednit požadavky na aplikaci. Po předchozích zkušenostech a četných referencích o webových aplikacích obsahujících mapy bylo v podstatě několik možností. První byla využít mapový server pro uložení podkladových dat a vytvořit nadstavbu, která by zajišťovala zobrazování animací. Toto řešení nebylo shledáno jako vhodné z důvodu složitého zakomponování animací do mapy. Další možností bylo vytvořit aplikaci vlastní, která by byla vhodná pro zobrazení animací a podkladových dat. Tady se opět nabízelo více řešení. Jako nejvhodnější bylo zhodnoceno použití technologie Flash od firmy Adobe, a nebo využití standardizované formy jazyka XML (extensible Markup Language), konkrétně SVG (Scalable Vector Graphics) ve spojení s technologií SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) a programovacím jazykem JavaScript. Konečná volba padla na otevřenější variantu, tedy na SVG definované jako standard institucí World Wide Web Consortium. V kapitole diskuze jsou zhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých metod. Nejprve tedy proběhlo nastudování potřebné literatury, jak už kartografické tak i zaměřené na použité technologie. Současně byly zkoumány stávající kartografické aplikace využívající animace. Ze získaných poznatků potom začala vznikat aplikace. Vývoj se skládal z několika kroků: 1. zpracování podkladových dat poskytnutých z Magistrátu města Přerova a jejich úprava pro potřeby aplikace pomocí programu ArcGIS 9.2, 2. tvorba struktury databáze MySQL a její naplnění daty, 3. tvorba webového prostředí pro přístup k aplikaci, 4. programování funkcí aplikace ve skriptovacím jazyce PHP, pro psaní kódu byl použity programy Notepad++ v4.8.5 a PSPad v4.5.2, 5. testování a optimalizace aplikace

9 4. Vytvoření aplikace 4.1. Definování požadavků na aplikaci Při plánování celkové struktury bylo nutno nejprve definovat cíle, uživatele a účel aplikace. Rozlišení uživatelských skupin je zvláště důležité při vytváření designu rozhraní, jenž musí splňovat potřeby a přání uživatele. Možné uspořádání jednotlivých prvků může být následující: úvodní webová stránka výběrová stránka hlavní stránka, obsahující interface (Voženílek, 2005). Toto schéma je použito i v případě vyvíjené aplikace. V prostředí internetu mají uživatelé určitá očekávání. Jde především o interaktivitu, protože pokud uživatel a stránka vzájemně nekomunikují, zhodnotí uživatel stránku jako nudnou a pravděpodobně odejde. Musíme předpokládat že uživatelé jsou netrpěliví a chtějí mapy vidět rychle, což klade omezení na velikost stahovaného souboru (Kraak, 2004). Webová mapa má některé výhody, které jsou společné s ostatními digitálními mapami. Jedná se změnu měřítka, posun, vypínání či zapínání vrstev a dotazovaní. Klepnutí na symbol může otevřít přístup do databáze schované za mapou. Mohou být provedeny jednoduché operace jako například měření vzdáleností a ploch (Kraak, 2004). Hlavní výhodou takovýchto map a aplikací jsou již zmíněné minimální nároky na softwarové vybavení uživatele, čili mapa může být přístupná odkudkoli a kýmkoli. Mapa může také fungovat jako rozhraní k dalším geografickým i negeografickým informacím na internetu. Ze všech těchto předpokladů vycházel návrh vytvářené aplikace. Uživatelé Mezi uživatele aplikace se řadí kartografové, zajímající se o problematiku mapových animací, zájemci o implementace formátu SVG, ale také zájemci o městskou hromadnou dopravu v Přerově. K nim lze počítat například Magistrát města Přerova, který je zároveň poskytovatelem podkladových dat, Krajský - 9 -

10 úřad Olomouci, jenž byl o vznikající aplikaci informován, a v neposlední řadě také občané města Přerova. Dále byl osloven Tomáš Brada, student Univerzity Pardubice, který spravuje hojně navštěvované neoficiální stránky o MHD v Přerově, a odkaz na vytvořenou aplikaci bude na těchto stránkách umístěn, což zaručí propagaci a využití aplikace. Funkce Hlavní funkcí aplikace je vizualizace městské hromadné dopravy v Přerově ve webovém prostředí. Aplikace je interaktivní a dynamická. Uživatel tedy bude moci ovlivnit přenášenou zprávu tak, aby získal danou informaci co nejefektivněji. Tímto procesem se mapa mění z předpřipravené prezentace k vizualizaci, kde uživatel může provádět změny (Voženílek, 2005). Lze ovlivnit zobrazované linky, počáteční čas, den, zrychlení animace a podkladové vrstvy. Tvorba aplikace byla zdlouhavá a provázela ji řada problémů souvisejících především s nekompatibilitou webových prohlížečů. Ve výsledku aplikace funguje korektně pouze v prohlížeči Opera, jenž ze všech nejlépe dodržuje použité standarty. V následujícím textu je popsáno jak aplikace vznikala a jak vlastně pracuje Použité technologie Při volbě použitých technologií se vzcházelo hlavně z předchozích zkušeností a pozitivních referencí při použití daných technologií v podobných případech, dále také byly vybrány otevřené technologie, aby byly minimalizovány nároky na pořizování vývojových prostředí MySQL Při volbě databáze byla použita MySQL, nyní už od firmy Sun Microsystems. MySQL je rychlý a stabilní databázový systém. Nabízí bohatý a velmi užitečný soubor funkcí. Je podporován skripty PHP, CGI nebo ASP dle

11 zvolené platformy virtuálního serveru. Databázi MySQL mohou využívat virtuální servery běžící na platformě Linux/Unix i Windows 2000 (Dobešová 2004). Je považován za úspěšného průkopníka dvojího licencování je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí. MySQL je multiplatformní databáze a komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. Pro svou snadnou implementovatelnost, výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Jak je uvedeno ve referenčním manuálu, MySQL je opatřen prostorovými nadstavbami (spatial extensions) podle specifikací Open Geospatial Consortium (OGC). V roce 1997 OGC zveřejnilo OpenGIS Simple Features Specifications For SQL, dokument, který navrhuje několik konceptů jak rozšířit relační databázové systémy využívající SQL tak, aby podporovaly prostorová data. MySQL zahrnuje podmnožinu prostředí SQL s geometrickými typy. To znamená, že SQL prostředí bylo rozšířeno o sadu geometrických typů. Pro reprezentaci geometrie v dotazech jsou používány tyto standardní datové formáty: - Well-Known Text (WKT) format - Well-Known Binary (WKB) format Uvnitř databáze je geometrie uložena ve formátu, který se nepodobá WKT ani WKB. Formát WKT Formát WKT je navrhnut pro výměnu dat v ASCII. Zde je několik příkladů reprezentace geometrických objektů ve formátu WKT: Bod: POINT(15 20) - souřadnice bodu nejsou odděleny čárkou

12 Linie (LineString), zde se čtyřmi body: LINESTRING(0 0, 10 10, 20 25, 50 60) dvojice souřadnic jsou odděleny čárkou Polygon, zde s jedním vnitřním a vnějším okrajem: POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0),(5 5,7 5,7 7,5 7, 5 5)) MultiPoint, zde s třemi body: MULTIPOINT(0 0, 20 20, 60 60) Složená linie (MultiLineString), zde tvořena dvěma liniemi: MULTILINESTRING((10 10, 20 20), (15 15, 30 15)) Multipolygon, zde složený ze dvou polygonů: MULTIPOLYGON(((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0)),((5 5,7 5,7 7,5 7, 5 5))) Kolekce geometrie (GeometryCollection), zde složena ze dvou bodů a jedné linie: GEOMETRYCOLLECTION(POINT(10 10), POINT(30 30), LINESTRING(15 15, 20 20)) Formát WKB Reprezentace geometrických hodnot formátem WKB jde definována specifikací OpenGIS, a také v ISO SQL/MM Part 3: Spatial standard. WKB je používán pro výměnu dat jako binárních proudů reprezentovaných datovým typem BLOB, který obsahuje geometrickou WKB informaci. WKB používá jednobitová neznačená celá čísla, čtyřbitová neznačená celá čísla a osmibitová čísla s dvojitou přesností (ve formátu IEE 754). Například hodnota WKB která je shodná s hodnotou WKT POINT(1 1) se skládá z této sekvence 21 bajtů: F03F F03F Sekvenci můžeme rozdělit na tyto komponenty: Byte order : 01 WKB type : X : F03F Y : F03F Přičemž byte order značí jestli se jedná Network Data Representation (NDR) nebo External Data Representation (XDR). Část WKB type rozhoduje o jaký typ geometrie se jedná, hodnoty od 1 do 7 indikují Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, a Geometry

13 Collection. Hodnota bodu se potom skládá z x-ové a y-ové souřadnice, každá reprezentovaná hodnotou o dvojité přesnosti. Hodnoty pro ostatní typy geometrie jsou reprezentovány komplexnějšími datovými strukturami, což je rozebráno ve specifikaci OpenGIS. MySQL má k dispozici sadu funkcí pro operace na prostorových datech. Podle operací které provádějí je můžeme rozdělit do čtyř hlavních kategorií: - funkce provádějící konverze geometrie mezi různými formáty, - funkce poskytující přístup ke kvalitativním a kvantitativním vlastnostem geometrie, - funkce popisující vztahy mezi dvěma geometriemi, - funkce které vytvářejí novou geometrii z už existující. Funkce pro prostorové analýzy mohou být využity například v kontextu: - s jakýmkoli interaktivním SQL programem jako například mysql nebo MySQL Query Browser, - nebo s aplikačním programem napsaném v jakémkoli jazyce podporujícím MySQL client API. V aplikaci je databáze využita pro uložení geometrie a atributů podkladových dat i linek a také jízdních řádů jednotlivých spojů. Jako výstupní formát z databáze byl zvolen Well-Known Text. Funkce pro prostorové analýzy s geometrií nebyly použity. Podle četných referencí je pro uložení a analýzy geometrie silnějším nástrojem databáze PostgreSQL, ale na základě předchozích zkušeností byla zvolena databáze MySQL PHP Hypertextový preprocesor (původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových

14 aplikací. PHP lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích jazyků (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na mnoha různých operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, ) PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. S verzí PHP 5 se výrazně zlepšil přístup k objektově orientovanému programování podobný Javě. V jazyku PHP jsou napsány všechny skripty v aplikaci běžící na straně serveru. Konkrétně jde o funkce zpracovávající formuláře, dále získávající data z databáze a následně vracejí kód SVG nebo JavaScriptu. Jazyk PHP byl zvolen na základě předchozí zkušenosti s tímto vývojovým prostředím, a také proto, že je široce podporován v hostingových službách Scalable Vector Graphics XML EXtensible Markup Language (XML) tvoří základ všech nejnovějších webových standardů. Základní myšlenka není nijak zvlášť nová ale odvozena ze SGML (Structured Generalized Markup Language). XML je snadno čitelný a platformě nezávislý formát s přísným oddělením obsahu, popisu syntaxe

15 a validace, formátování a výstupu. Na XML je založeno několik dalších základních technologií, například pro transformaci formátu souboru (XSLT), pro popis syntaxe (DTD and Schema), pro odkazování (XLL a XPOINTER) a další. Na základě těchto technologií byly uvedeny různé XML dialekty. Patří mezi ně například CML (Chemical Markup Language), GML (Geography Markup Language), SMIL (Multimedia), SVG (2D vektorová grafika) a X3D (3D grafika, nástupce to VRML) (Neumann, 2001). Jedna z výhod použití XML je to, že všechny budoucí implementace a dialekty budou založeny na stejných pravidlech syntaxe (Neumann, 2001). SVG Scalable vector graphics (SVG) je tedy jazyk, který popisuje dvojrozměrnou grafiku pomocí XML. Na první pohled se však XML pro přenos grafických aplikací nehodí grafická data bývají objemná a textový formát jako XML nenabízí možnost data ukládat dostatečně úsporně. To je jistě pravda pro rastrové (bitmapové) obrázky, ale pro mnoho aplikací jsou vhodnější a úspornější vektorové formáty. Obraz je v nich reprezentován pomocí základních grafických objektů jako jsou úsečky, obdélníky, mnohoúhelníky apod., u kterých zaznamenáváme pouze jejich základní charakteristiky (Dobešová, 2004). Zápis SVG je strukturou podobný HTML, ovšem se specifickými grafickými elementy. Jak HTML, tak SVG jsou vlastně v moderním pojetí speciálními případy. SVG definuje tři základní typy grafických objektů, a to vektorové tvary, rastrové obrazy a textové objekty. Tyto objekty mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS a polohovány pomocí obecných prostorových transformací Objekty uvnitř elementu SVG jsou vykreslovány ve stejném pořadí, ve kterém jsou zapsány ve zdrojovém textu, přičemž mohou mít přesně definovanou průhlednost, ořezovou cestu (clip mask) nebo bitmapovou masku (alpha masks). Významných úspor paměti lze dosáhnout použitím symbolů,

16 kdy se jednou definovaný vzorový objekt použije mnohonásobně pomocí odkazů (Hejral, 2003). Textové informace uvnitř SVG grafiky zůstávají, stejně jako v HTML dokumentech, stále textem s možností fulltextového vyhledávání, nebo třeba kopírování vybraného textu do textového editoru. Na rozdíl od HTML lze ovšem velmi přesně zachovat tvar a formátování písma tak, že typografie bude stejná na libovolném počítači. Používat lze samozřejmě také různé exotické způsoby psaní, jako zprava doleva a podobně (Hejral, 2003). Podporováno je i univerzální kódování UNICODE. Kartografové očekávají že SVG se stane novým standardem pro popis grafiky založené na XML. V blízké budoucnosti budou mapy na internetu budou ve formátu SVG (Voženílek 2005). To se ovšem vyplnilo jen částečně a to z toho důvodu nedokonalé podpory tohoto standardu u webových prohlížečů. Například nejrozšířenější prohlížeč Internet Explorer vyžaduje instalaci speciálního pluginu, který umožňuje SVG zobrazovat. Animace a interaktivita Je možno definovat tzv. deklarativní animace. To v praxi znamená, že je možno mít k dispozici pohybující se grafiku, kterou není potřeba ošetřovat žádným programovým kódem, obdobně jako animovaný GIF v HTML běží bez dalších programových zásahů (Hejral 2003). Tento způsob animace je kompatibilní se standardem SMIL (Synchronised Multimedia Integration Language). Deklarativní animace, jež jsou použité v aplikaci, byly zavedeny podle požadavků grafiků z praxe a mimo jiné umožňují naprosto bezproblémové přenášení animací mezi různými editačními aplikacemi. Skripty na straně prohlížeče mohou pomocí standardního rozhraní (DOM) libovolně měnit nebo dokonce vytvářet nové grafické objekty. Taktéž fungují standardní mechanismy událostí (events). Můžeme říci, že jde o obdobu HTML techniky, které se někdy říká dynamické HTML (Hejral 2003)

17 SVG prohlížeče V současné době jsou dvě možnosti prohlížení SVG na internetu. První je pomocí pluginu nainstalovaného do prohlížeče. To je nutné pokud používáme Internet Explorer. Pro něj je nejrozšířenější prohlížeč SVG formátu Adobe SVG viewer, jehož vývoj však byl ukončen, a to z pochopitelných důvodů. Formát SVG je totiž konkurentem pro technologii Flash vyvíjenou touto firmou. Vývojáři nové verze Internet Exploreru 8 zatím nevyvrátili, ani nepotvrdili nativní podporu SVG. Druhou možnost, tedy nativní podporu, mají ve své výbavě oblíbené, ovšem ne tak rozšířené prohlížeče Mozilla Firefox a Opera. V porovnání těchto dvou vychází lépe Opera, která plně podporuje i standart SMIL, jež je používán pro vytváření deklarativních animací. Standart SVG je grafickým formátem použitým pro zobrazení prostorových dat v aplikaci. Díky tomu, že se jedná o vektorový formát a díky možnosti vytváření animací byl zvolen jako formát ideální. Jeho jediným konkurentem mohla být technologie Flash JavaScript JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová pole) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Slovo Java je však součástí jeho názvu pouze s marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle názvu spojuje jen podobná syntaxe. JavaScript byl v červenci 1997 standardizován asociací ECMA (Europen Computer Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International Organization for

18 Standardisation). Standardizovaná verze JavaScriptu je pojmenována jako ECMAScript a z ní byly odvozeny i další implementace, jako je například ActionScript. Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z Internetu (tzv. na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích jazyků (např. PHP a ASP), které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu. Z toho plynou jistá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se soubory, aby tím neohrozil soukromí uživatele. Využití ECMAScriptu v aplikaci se vztahuje na veškeré akce na straně klienta. Tedy změnu zobrazení, tj. přiblížení, oddálení, posun, dále pro práci s vrstvami, zobrazovaní nápovědy, zobrazovaní času a ovládání animace. ECMAScript je také použit jako součást technologie AJAX DOM Document object model (DOM) je specifikace W3C pro na platformě a jazyku nezávislý způsob přístupu k obsahu a struktuře dokumentu. Je to v podstatě běžný způsob prezentace a manipulace s dokumentem HTML nebo XML. Návrh DOM je založen na specifikacích od Object Management Group, což dovoluje jeho použití v jakémkoli programovacím jazyku. Původně byl považován za způsob, jakým udělat JavaScript přenositelným mezi prohlížeči, rozrostl se však za tyto hranice (R. Alesson, N. T. Schutta, 2006). Dokument Object Model ve skutečnosti představuje objektový model v objektově orientovaném smyslu. DOM definuje objekty potřebné pro reprezentaci a modifikaci dokumentů, chování a atributů těchto objektů a vztahu mezi těmito objekty. Můžeme na DOM pohlížet jako na stromovou reprezentaci dat a strukturu stránky., ale přirozeně nemusí být doopravdy tímto způsobem implementována (R. Alesson, N. T. Schutta, 2006)

19 Strukturu jednoduchého SVG kódu z výpisu 4.1. je možno znázornit jako na obr 4.1. Výpis 4.1 Jednoduchý SVG kód <svg> <g> <polygon/> <g> <text/> <circle/> </g> </g> <svg> Obr. 4.1 Jednoduchý DOM v SVG Ajax Protože je internet synchronním systémem typu požadavek/odpověď, musela se celá stránka v prohlížeči neustále obnovovat, pokud chtěl uživatel získat další informace. Proto byla snaha vytvořit jednoduché nástroje pro tzv. vzdálené skriptování, které je schopné měnit obsah části stránky bez nutnosti načítat stránku celou znovu, jak je to běžné u klasických webových aplikací. Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) je spíše technika než specifická technologie a dříve zmíněný JavaScript je jeho primární komponentou. Další využívané jsou Cascading Styling Sheet (CSS) a DOM. Ajax pracuje ve většině moderních webových prohlížečů a nevyžaduje žádný proprietální software nebo hardware a je nezávislý na serverové technologii (Alesson, Schutta 2006)

20 Pomocí objektu xmlhttprequest (XHR) a asynchronní komunikace se serverem je tedy možno vytvářet webové aplikace, které jsou mnohem dynamičtější (Alesson, Schutta 2006). Využití v mapových aplikacích je tedy zřejmé. Například načítání podrobnějších mapových podkladů při přiblížení mapy, zobrazení informací o objektu v mapě jež je uložena v databázi apod. Vytvářená aplikace některé tyto funkce využívá. Například zobrazení linek obsluhujících určitou zastávku a názvy významných míst Data a jejich příprava Podkladová data byla poskytnuta od Magistrátu města Přerova ve formátu ESRI shapefile a v souřadnicovém systému S-JTSK. Tyto byla převedena do připravené geodatbáze, aby s nimi bylo možné lépe pracovat. Dodaná data bylo třeba generalizovat a upravit hodnoty některých jejich atributů. Toto bylo provedeno v programu ArcMap. Největší změny bylo nutné provést s vrstvou obsahující půdorysy budov, které byly pro potřeby aplikace příliš podrobné. Proto na nich byly aplikovány metody generalizace dat v prostředí aplikace ArcMap, který disponuje nástroji pro generalizace v toolboxu data management tools. Byly použity funkce spojení polygonů (Aggregate Polygons), kde vzdálenost byla zadána 5 m a budovy s plochou menší než 100 m 2 byly odmazány. Samozřejmostí bylo zatrhnutí volby pro zachování pravoúhlého tvaru polygonu. Dalším krokem byla aplikace funkce pro zjednodušení budovy (Sipmlify Buliding), s parametrem tolerance zjednodušení (simplification tolerance) 5 m, jež vyhladila časté výstupky na budovách. Geometrie linek byla potom upravena tak, aby vyhovovala nárokům na tvorbu animací tj. počáteční a konečný bod linie byly ve směru jízdy autobusu. Dále také linie, které byly původně zakresleny zvlášť pro každý směr pomocí tzv. snappingu, naloženy na sebe, aby bylo dosaženo lepšího vizuálního výsledku

21 Atributová část dat byla pro potřeby aplikace opět příliš podrobná, a proto byly nepotřebné atributy odmazány. U vrstev s vazbou na MHD bylo naopak potřeba některé atributy přidat nebo upravit. U linek MHD se jednalo o aktualizaci tras některých spojů a vytvoření identifikátorů používaných při propojení na jízdní řády a vytváření animací. U zastávek proběhlo odmazání některých přebytečných bodů a to v případě, že zastávky obou směrů byly u sebe příliš blízko. Liniová vrstva použitá pro zobrazení pozemních komunikací vznikla z os polygonů, a proto byla příliš komplikovaná a složená ze zbytečného množství drobných úseků. Ty bylo potřeba pospojovat do větších celků a opravit geometrii. K tomu opět posloužil systém ArcMap Takto upravené vrstvy byly exportovány do formátu.shp a v programu shp2mysql z nich byly vytvořeny.sql soubory. Vzniklá data bylo potřeba převést do kódování UTF-8, které je použito v databázi. Tyto pak sloužily jako vstupní data, jež byla naimportována do MySQL databáze. Obr 4.1. Schéma aplikace

22 Optimalizace a ochrana dat Geometrie dat uložených v databázi je v souřadnicovém systému S-JTSK, jehož hodnoty souřadnic jsou poměrně vysoká čísla, a proto by byl výsledný dokument příliš velký. Z tohoto důvodu byla provedena optimalizace. Při vykreslování geometrie jsou souřadnice zmenšeny přepočítáním na relativní vzdálenost od levého horního rohu, což značně snižuje množství přenesených dat ze serveru k uživateli, a také urychluje výpočty při vykreslování grafiky v prohlížeči. Porovnáním ukázalo, že velikost výsledného dokumentu je přibližně o 30 % menší. Upravení souřadnic společně s odstraněním atributové části data značně znehodnocuje, čímž vytváří ochranu proti případnému zneužití. Obr Formulář nastavení aplikace

23 4.4. Nastavení aplikace - formuláře Formulář nabízí volbu počátečního a času animace, dne dále také požadované časové zrychlení, jež je omezeno výběrem na 1x, 10x, 100x, 500x. Poslední volbou jsou podkladové vrstvy, které mají být načteny z databáze Databáze Veškerá podkladová data, včetně jízdních řádů, jsou uložena v databázi MySQL. Do databáze byla vložena importem z SQL dotazů vytvořených pomocí programu shp2mysql. Geometrie polygonů a linií je v tabulkách uložena jako ogcgeom. Bodové vrstvy byly vytvořeny z shapefile přidáním x-ové a y-ové souřadnice do dbf tabulky, která byla následně převedena na.csv soubor a importována do databáze. MySQL potom na základě dotazu SELECT AsText(ogc_geom) vrátí geometrii ve formátu WKT. Jízdní řády Jízdní řády musely být speciálně upraveny. Protože byly k dispozici pouze v podobě pdf dokumentu, byla potřeba data získat pomocí Optical Character Recognition (OCR) programu, konkrétně tedy AbbyFine Readeru, který je k dispozici zdarma ve zkušební verzi. Takto získané tabulky jízdních řádů byly dále upravovány v tabulkovém procesoru MS Excel. Přidání identifikátorů jednotlivých úseků zajistilo následné propojení s grafickou reprezentací linek při vytváření animací. Identifikátor je ve tvaru číslo linky + pořadí úseku v trase linky, např. identifikátor 523 značí příslušnost k 23. úseku linky číslo 5. Soubory byly uloženy a nahrány do databáze MySQL. Z důvodu vytváření animací byla pro každou linku byla vytvořena tabulka (viz tab. 1) a navíc, pokud linka měla dva směry, byly vytvořeny tabulky dvě. Jedna pro směr tam, druhá pro směr zpět. V tabulce se zastávkami bylo potřeba přidat pole zajišťující korektní zobrazení popisu. Je zde možnost volby odsazení v x-ovém a y-ovém směr

24 Tab Struktura tabulky jízdních řádů pole ID Jede Nejede Bezbar identifikátor úseku např hodnoty celočíselná hodnota, primární klíč rozlišení pracovních dnů (1) sobot, neděl a svátků (2) 30, 31, 64 pro případné rozlišení kdy spoj nepojede (24.12.,31.12.) 1 jedná se bezbariérový spoj, 0 - nejedná se o bezbariérový spoj čas odjezdu, např.: 15: Vytvoření SVG dokumentu Kresba mapy je vytvářena dynamicky načítáním z databáze, s výjimkou prvků dokumentu obsahujících grafiku symbolů, ovládacích prvků a prostředí. Podle vstupních dat z formuláře jsou vykresleny požadované vrstvy. Geometrii, uloženou v databázi ve formátu ogcgeom, je potřeba určitým způsobem převést do formátu SVG grafiky. Dotazem z databáze obdržíme geometrii ve formátu WKT (Well Known Text), s nímž pak obslužný PHP skript pracuje jako s řetězcem a získává z něj požadovaná data. Geometrie jsou následně vykreslena jako elementy SVG dokumentu. Toto zajišťují PHP funkce uvedené v tabulce 2. Tab. 4.2 Funkce pro vykreslení grafiky z databáze funkce parametry vrací drawsvgpolygon vrstva, element polygon nebo path drawsvgpath vrstva path drawstops - use, text drawlabels vrstva text drawanimationpath linka path

25 drawanimation linka, zrychlení, počáteční use, animatemotion čas, den drawtrain číslo tratě, doba jízdy, počet animatemotion vozů drawpois - use Přičemž funkce parsesvgpolygon má mimo názvu vrstvy jako vstupní parametr také typ SVG elementu, jímž budou entity vykresleny. Možnosti jsou dvě: buď polygon nebo path. Funkce pracují tak, tak že načtou do řetězcové proměnné geometrii a pomocí funkcí pro práci s řetězci extrahují x-ové a y-ové souřadnice, jež pak následně vypisují jako parametry SVG elementů Vytvoření animace Funkce drawanimation, jež má na starost spojení s databází jízdních řádů a vykreslení animací má také několik vstupních hodnot. První je číslo linky, pro kterou se bude animace vytvářet. Dalšími parametry jsou zrychlení s jakým bude animace probíhat, počáteční čas a den animace. Tyto parametry jsou funkci předány z dat odeslaných formulářem. Samotná funkce pracuje tak, že postupně prochází tabulku s jízdními řády pro danou linku a počítá časové rozdíly mezi jednotlivými zastávkami a upravuje je podle zvoleného časového zrychlení. Tyto rozdíly jsou ukládány do datového pole a následně je z nich vytvořena animace za použití objektů <use/>, <animatemotion/> a <mpath/> jež vidíme na příkladě v následujícím výpisu. Výpis 4.2. Příklad objektů nesoucích animace <use xlink:href="#autobus5"> <animatemotion id="a50142" dur="1.2s" repeatcount="1" begin="start.click+33s" fill="remove"> <mpath xlink:href="#l501"/></animatemotion> <animatemotion id="a50242" dur="1.2s" repeatcount="1" begin="a50142.end" fill="remove"> <mpath xlink:href="#l502"/></animatemotion> <animatemotion id="a50342" dur="0.6s" repeatcount="1" begin="a50242.end" fill="remove"> <mpath xlink:href="#l503"/></animatemotion> </use>

26 Objekt <use/> svým parametrem xlink:href odkazuje na objekt který bude použit pro animaci. Konkrétně jde tedy o symbol pro autobus příslušné linky. Objekt <animatemotion/> potom nese, kromě svého identifikátoru, atribut pro začátek animace begin, jenž je počítán od vstupního počátečního času u prvního animovaného úseku v každém spoji, a u dalších animace začne pokud skončí animace předcházející. To je zabezpečeno hodnotou begin = "identifikatoranimace.end". Trvání každé animace určuje další atribut dur, jenž má hodnotu zadanou v sekundách. Hodnota atributu repeatcount určuje kolikrát se má animace provést, zde protože spoj dále pokračuje ve své cestě je jeho hodnota 1, což zaručí že autobus projede úsekem právě jednou. Posledním atributem je fill jehož hodnota remove odstraní výsledek animace a tudíž autobus nezůstane stát na konci úseku trasy ale zmizí, načež se ihned objeví autobus jedoucí na následujícím úseku. Prvek <mpath/> odkazuje na úsek cesty po které má animace probíhat. Nepodařilo se ovšem odladit všechny podmínky pro nepravidelnosti v jízdních řádech. Kvůli menší velikosti souboru animace probíhá pouze do konce zvoleného dne GUI Uživatelské rozhraní a jeho většina funkcí byly převzaty z předlohy Andrease Neumanna jež je k dispozici pod GNU licencí na adrese: Nejdříve samozřejmě proběhly pokusy vytvořit si takovéto prostředí vlastní, ale po prozkoumání řešení A. Neumanna, jež je komplexní a odladěné, bylo od tohoto záměru ustoupeno. Jedná se o funkce a prvky k ovládání zobrazení, tj. změna měřítka, posun mapy, ovládání viditelnosti vrstev a zobrazování aktuálních souřadnic. Některé funkce bylo potřeba pro potřeby aplikace upravit a přidat. Stejně tak doznal změn i vzhled a rozmístění ovládacích prvků a tlačítek. V oblasti navigace zde nalezneme funkce popsané v tabulce 4.3., dále pak přehledovou mapu jež také slouží pro posun zobrazovaného výřezu mapy a

27 posuvný ovladač měřítka. Dalším oddílem jsou zaškrtávací pole pro zapnutí či vypnutí zobrazení vrstev. Základními kompozičními prvky mapy jsou název, legenda, měřítko, tiráž a mapové pole. Základní kompoziční prvky musí až na výjimky obsahovat každá mapa (Voženílek, 2004). Toto bylo dodrženo i při tvorbě aplikace viz obr Obr Uživatelské rozhraní aplikace 1. mapové pole, 2. název, 3. přehledová mapa s prvky přiblížení a posuvníkem, 4. ovládací prvky navigace a zobrazení souřadnic, 5. panel s údaji o animacích a ovládacími prvky, 6. vypínání a zapínání vrstev, 7. horizontální měřítko, 8. vertikální měřítko, 9. tiráž Tab. 4.3 Funkce ovládání mapy tlačítko funkce přiblížení oddálení

28 infomód po kliknutí na objekt (zastávka, POI) se načtou z databáze informace o tomto objektu celkový pohled posun pomocí myši definování nového středu mapy předchozí zobrazení další zobrazení Obr a 4.5. Ovládání animace. Po stisknutí velkého tlačítka se spustí animace. Tu je pak možno řídit pomocí semaforu. Infomód Z databáze nejsou načítány všechny informace o objektech na mapě, což zajistí, že počáteční soubor stahovaný do uživatelova počítače je možná co nejmenší. Pro dodatečné dotázání je použita technologie Ajax popsaná dříve. Pokud se tedy kurzor myši dostane nad znak zastávky nebo významného místa, dojde k dotazu na databázi a k vrácení odpovědi a následnému zobrazení informací. Ovladač události onmousemove zabezpečí, že se po najetí myši na objekt spustí funkce ziskejlinky(id), případně ziskejpoi(id), která odešle požadavek na server, kde je zpracován příslušným skriptem. Ten provede dotaz do databáze a vrátí prohlížeči výsledek ve formátu XML. S tímto výsledkem pak ECMAScript pracuje pomocí rozhraní k přístupu k DOM a včlení jej na příslušné místo do kódu SVG, aby mohl být následně zobrazen. Podobně funguje také bublinová nápověda, ovšem zde nedochází k dotazu do databáze, ale pouze ke změně atributu prvku z visibility="hidden" na visibility="visible" při najetí myší na objekt a naopak při odjetí myši

ANIMOVANÉ MAPY JAKO NÁSTROJ STUDIA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

ANIMOVANÉ MAPY JAKO NÁSTROJ STUDIA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 FILIP JUNG ANIMOVANÉ MAPY JAKO NÁSTROJ STUDIA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY F. Jung: Animated maps as an instrument of urban mass

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Ivo Šajer

Více

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Ondřej RŮŽIČKA SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Internetová aplikace pro vypisování bakalářských a diplomových prací

Internetová aplikace pro vypisování bakalářských a diplomových prací Internetová aplikace pro vypisování bakalářských a diplomových prací Internet application for publishing bachelor and diploma theses Bc. Aleš Tichý Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Cílem této diplomové

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5

REZERVAČNÍ SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ GRAFICKÉ MOŽNOSTI HTML5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Vytváření animací pro potřeby elektronického publikování Vypracoval: Bc. Tomáš Ludvík Vedoucí

Více

Bakalářská práce Vektorový editor v jazyce Java

Bakalářská práce Vektorový editor v jazyce Java Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Vektorový editor v jazyce Java Plzeň 2013 Jan Kotalík Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie

FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Tvorba nástrojů pro interaktivní práci s virtuálním modelem zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově

Více

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Jaroslav BURIAN INTERNETOVÉ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít VOŽENÍLEK

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř

UNIVERZITA PARDUBICE. Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Multimediální interaktivní učebnice hardwaru pro potřeby výuky na střední škole Martin Mečíř Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

Aktuální ceny benzínu v Ostravě

Aktuální ceny benzínu v Ostravě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Institut geoinformatiky Aktuální ceny benzínu v Ostravě Bakalářská práce Autor: Jakub Oramus Vedoucí práce: ING. Jan Růžička,

Více

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor

Petr Moravec. Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních opor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informacních služeb v Praze Petr Moravec Návrh a implementace dynamického webového prostředí pro prezentaci studijních

Více

Analýza, návrh a implementace informačního systému pro CRM

Analýza, návrh a implementace informačního systému pro CRM České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Analýza, návrh a implementace informačního systému pro CRM Komárek David Vedoucí práce: Ing. Semrád Josef Studijní program:

Více

Využití objektových nástrojů při tvorbě informačních systémů na internetu.

Využití objektových nástrojů při tvorbě informačních systémů na internetu. Využití objektových nástrojů při tvorbě informačních systémů na internetu. Souhrn Tato diplomová práce uvádí do problematiky XML. Postihuje vývoj této technologie od pozadí jejího vzniku, přes dnešní možnosti

Více

Návrh internetových webových aplikací

Návrh internetových webových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky Návrh internetových webových aplikací Bakalářská práce Autor: Tomáš Lang Bankovnictví, Informační technologie Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav

Více

Technologie SVG a HTML5 objekt Canvas jako perspektivní metody vkládání dynamické grafiky do www stránek SVG technology and HTML5 Canvas object as

Technologie SVG a HTML5 objekt Canvas jako perspektivní metody vkládání dynamické grafiky do www stránek SVG technology and HTML5 Canvas object as Technologie SVG a HTML5 objekt Canvas jako perspektivní metody vkládání dynamické grafiky do www stránek SVG technology and HTML5 Canvas object as perspective methods for inserting dynamic graphics into

Více

Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby

Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby Plzeň, 2012 Pavel Vlach Prohlášení Předkládám

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

3.4.1 Zoner In-Shop 4... 20 3.4.2 oxyshop... 20 3.4.3 KarsaV2... 20. 3.5.1 oscommerce... 20 3.5.2 Quick.Cart... 21

3.4.1 Zoner In-Shop 4... 20 3.4.2 oxyshop... 20 3.4.3 KarsaV2... 20. 3.5.1 oscommerce... 20 3.5.2 Quick.Cart... 21 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzální šablony pro produkt In-Shop 4 společnosti ZO ER Tomáš Havránek Bakalářská práce 2008 SOUHR Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI

ú v o d Petr Seidl 2 ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI o b s a h ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcIMS - a co dál? 3 Rozhovor s Berniem Szukalskim, ESRI Nasazení ArcIMS na Magistrátu města Ostravy 5 Ing. Zdeněk Procner, Magistrát města Ostravy Co je architektura

Více

Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé obce.

Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé obce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová práce Možnosti využití nekomerčního geografického software pro tvorbu prostorového rozhraní informačního systému malé

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více