Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební HORSTAV Olomouc Školní rok 2012/2013 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám Olomouc Olomouc IČ tel: mobil:

2 OBSAH I. Základní údaje o škole úvod charakteristika školy statistika žáků k materiální zabezpečení 5 II. Přehled oborů vzdělání obory vzdělávání učební plány 6 III. Přehled pedagogických pracovníků seznam pedagogů a vyučovacích předmětů kvalifikace pedagogických pracovníků 7 IV. Údaje o přijímacím řízení kritéria pro přijetí 8 V. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled za 1. a 2. pololetí maturitní zkoušky opravné a komisionální zkoušky 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů 10 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků absolvované a probíhající DVPP plánované DVPP 14 VIII. Prezentace školy 14 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a KÚ Ol. kraje 15 X. Základní údaje o hospodaření školy 16 XI. Rozvojové a mezinárodní programy 17 XII. Projekty školy financované z cizích zdrojů 17 XIII. Spolupráce s partnery 17 XIV. Audit 17 Příloha č. 1 Zpráva nezávislého auditora (vč. výkazu zisku a ztrát) Příloha č. 2 Protokol ČŠI č.j. ČŠMI-969/11-M Příloha č. 3 Protokol KÚ Ol. Kraje č.j. KUOK/42698/2013 Příloha č. 4 - Zápis ze zasedání školské rady 2

3 1.1. Úvod I. Základní údaje o škole S účinností od rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě 143 odst. 2 a podle 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vyhovět žádosti zřizovatele s názvem HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., ve věci zápisu Střední školy stavební HORSTAV se sídlem Olomouc, U Hradiska 4, do rejstříku škol a školských zařízení - Č.j / Do funkce ředitele školy byla jmenována Mgr. Marcela Podhorná. S účinností od 1. února 2008 se zápisem do rejstříku školských právnických osob stal ředitelem Ing. Jan Holouš. Od byl jmenován ředitelem školy Ing. Miloslav Schwarzer, následně od Ing. Josef Schäfer a od Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová, čímž převzala veškerá práva a povinnosti vyplývající z funkce ředitele školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola stavební HORSTAV Adresa sídla školy: U Hradiska 4, Olomouc Pracoviště školy: Gorazdovo nám. 1, Olomouc Číslo telefonu: Mobilní telefon: www stránky: Právní forma: školská právnická osoba IČ: Identifikátor právnické osoby: Číslo účtu: / 0100 Komerční banka Zřizovatel: Studijní obory: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Tovární 41A Olomouc IČ: M/01 Stavebnictví 3

4 Ředitel školy: Školská rada: Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová nar.: Těšetice 192, Ing. Stanislav Horák Ing. Michal Horák Ing. Jaroslav Sauer 1.3. Statistika žáků k počet tříd: 4 žáků k : 63 z toho dívek: 11 žáků k : 62 z toho dívek: 11 Změny ve stavu žáků v průběhu školního roku: přestupy z jiných SŠ: 0 přestupy na jinou SŠ: 0 přerušení vzdělávání: 1 zanechání vzdělávání: 0 vyloučení: 0 nepostoupení do vyššího ročníku: Materiální zabezpečení Činnost Střední školy stavební HORSTAV Olomouc je převážně provozována v budově Střední školy zemědělské v Olomouci a to na Gorazdově nám. 1, ve 2. poschodí v učebnách č. 313, 317, 319, 321 a v počítačové učebně č Tyto učebny jsou vybaveny našim nábytkem a dalším inventářem. Totéž platí o kabinetech a dalších prostorách, které využíváme. Máme špičkové vybavení ve výpočetní technice a to nejen ve formě hardware, ale především v celkovém programovém vybavení (software). Také ostatní učební pomůcky jsou na velmi slušné úrovni a jsou stále doplňovány. Financování školy je zajišťováno podle zákona č.306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších změn a doplňků formou dotace. V neposlední řadě garantem fungování školy je její zřizovatel stavební firma Horstav Olomouc 4

5 II. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Obory vzdělávání OBOR STAVEBNICTVÍ zaměření: číselný kód studijního oboru: typ studia: délka studia: dosažený stupeň vzdělání: pozemní a dopravní stavitelství M/01 denní 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou 5

6 Pozn. Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola stavební - HORSTAV Olomouc, U Hradiska Učební plány Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkr. Studijní zaměření 2. ročník 3. ročník 4. ročník 6 spol. POS POS DOS Povinné vyučovací předměty Společensko-vědní Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk D ANJ Konverzace v anglickém jazyce KANJ 1 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ 1 2.Matematicko-přírodovědné Matematika MAT Seminář z matematiky SMAT 1 Fyzika FYZ 2 3.Tělesná výchova D TEV Odborné CAD systémy D CAD Ekonomika EKO 1 Odborné kreslení ODK 2 Konstrukční cvičení D KOC 3 Deskriptivní geometrie D DEG 2 Technické kreslení (PRA) TEK 2 Stavební mechanika SME 2 3 Stavební konstrukce STK Stavební konstrukce cv. (PRA) D STK cv. 3 3 Geodézie GEO 2 Geodézie cvičení (PRA) D GEO cv. 1 Stavební provoz STP 2 2 Rozpočtování cvičení (PRA) D ROZ 2 2 Stavební stroje STS 2 Inženýrské stavby INS 2 Základy stavitelství ZST 3 Pozemní stavitelství POS 3 3 Architektura ARC 2 1 Dopravní stavby DOS 3 Vodohospodářské stavby VHS 1 5. Povinně volitelné Konverzace v anglickém jazyce KANJ 2 2 Seminář z matematiky SMAT 2 2

7 6. Nepovinně volitelné 0-2 Seminář z fyziky SFYZ 1 Seminář z českého jazyka a literatury SČJL 1 III. Přehled pedagogických pracovníků školy 3.1. Seznam pedagogů a přehled vyučovacích předmětů poř.č. příjmení, jméno, titul vyuč.předmět 1 Kupská Daniela, Mgr. ANJ, OBN 2 Lamlová Kateřina Mgr. MAT, drogový preventista 3 Brus Jiří, Mgr. TEV 4 Vaďurová Renata, Mgr. ČJL,ANJ,DEJ,vých. poradce 5 Lindner Jiří Ing.Ph.D. STK, ROZ, GEO, INS, CAD, VHS, TEK 6 Vyhlídalová Müllerová Dana, Ing. EKO 7 Opletal František,Ing. STK, SME, CAD, DOS 8 Voglová Vlasta Ing. CAD,ROZ 9 Zaoral Aleš, Ing. ARC, ZST, STP, KOC, FYZ, STS 10 Mrvová Hana Ing. ODK,DEG 3.2. Kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni vyučující mají příslušné vysokoškolské vzdělání. Pro některé odborné předměty využíváme odborníků z praxe, kteří zde pracují externě. Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků, výuky a délky praxe včetně osobních údajů je uložen u ředitele školy a není zveřejňován. 7

8 4.1. Kritéria pro přijetí IV. Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2013/2014 byli žáci přijímáni bez konání přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů pro přijetí bylo stanoveno na základě hodnocení výsledků dosažených na ZŠ. Další kritéria pro přijetí: Výstupní hodnocení uchazeče, výsledky SCIO testů, účast ve vědomostních soutěžích apod Výsledky přijímacího řízení Pro školní rok 2013/2014 bylo podáno celkem 23 přihlášek. Ke studiu byli přijati všichni uchazeči. Zápisový lístek odevzdalo 15 žáků. 8

9 V. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled za 1. a 2. pololetí třída 2 S 3PS 4PS 4DS pol. docházka zameškáno celkem Ø na žáka neoml. hod. s vyznam. klasifikace prospělo neprospělo neklasifikováno prům. prospěch , , , , , , , , , , , , , , , Maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/2013 se na stavební škole HORSTAV konaly maturitní zkoušky žáků čtvrtého ročníku oboru M/01 Stavebnictví. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce: třída zaměření žáků celkem klasifikace ve 4.ročníku společná část MZ profilová část MZ prospělo neprospělo prospělo neprospělo prospělo neprospělo 4PS POS DS DOS Opravné a komisionální zkoušky třída počet žáků konajících komisionální zkoušku uspělo neuspělo 2S PS PS DS

10 VI. Prevence sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování adolescentů je velmi široký program, který zahrnuje nejen MŠMT, ale i ministerstva zdravotnictví, financí, spravedlnosti, vnitra a také práce a sociálních věcí. Problematika prevence rizikového chování je velmi široká a souvisí s dalšími hledisky výchovy. Za prevenci rizikového chování považujeme takové typy výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních terapeutických či jiných intervencí, které směřují k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho rozvoji, minimalizování již existujících projevů rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky. Priorita MŠMT v primární prevenci je především v začlenění specifické primární prevence na základě vědeckých metod do rámcových vzdělávacích programů a široká podpora prevence ze strany pedagogů. Základním dokumentem v tomto smyslu je Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Konkrétní dokument školy, zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnost a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně-komunikativních dovedností, představuje pak Minimální preventivní program školy, který je podkladem ke standardním činnostem školního metodika prevence (vyhl. č.72/2005 Sb.), který úzce spolupracuje s vedením školy. Program vychází z celkové preventivní strategie školy a je zpracován vždy na jeden školní rok. Cílem primární prevence ve šk. roce 2012/2013 bylo zvýšení odolnosti mládeže vůči aktuálním sociálně-patologickým vlivům. Zejména pak drogové závislosti, alkoholismu, kouření, delikvenci, kriminalitě, záškoláctví, šikaně a kyberšikaně, virtuálním drogám (počítače, televize, video ap.), patologickému hráčství (gambling), agresi, vandalismu, intoleranci, extremismu, rizikovému sexuálnímu chování, negativnímu působení sekt apod. Prevence rizikového chování apod. S touto problematikou velmi úzce souvisí plnění dalších úkolů, jako je výchova k udržitelnému rozvoji, výchova environmentální a multikulturní. Na závěr lze konstatovat, že úkoly vytypované na rok 2012/2013 byly přiměřeně splněny, poněvadž se na škole neřešil žádný závažnější případ uvedeného chování. Vhodným postupem proti rizikovému chování je podpora sebedůvěry žáků, dále podpora aktivit a hodnotných zájmů, 10

11 otevřené hodnotově orientované diskuse zaměřené na změnu postojů a chování žáků, citlivě vedené vyučujícími a zvláště pak třídním učitelem. V průběhu školního roku 2012/2013 nebyl na škole řešen žádný závažný projev šikany, záškoláctví či kriminality. Drobné prohřešky byly řešeny za přítomnosti Mgr. Lamlové a ředitelky školy pohovorem s daným žákem a udělením kázeňského opatření. 11

12 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Absolvovaná nebo probíhající DVPP Tvorba www stránek Nová maturita Administrace systému SAS Tvorba ŠVP pro střední školy Odborná školení Další vzdělávání - rok 2010 až 2013 (jednotliví učitelé): 1. Mgr. Renata Vaďurová Školení zadavatel. Hodnotitel písemné práce z českého jazyka. Hodnotitel ústní části z českého jazyka + hodnotitel pro žáky PUP. Rozšiřující studium na z JČ na PU Olomouc. 2. Mgr. Daniela Kupská Školení hodnotitel z ANJ a ČJL 3. Mgr.Kateřina Lamlová Prezenční školení maturita Zadavatel a hodnotitel ústní zkoušky z MAT Školení a seminář SAS 4. Ing. Jiří Lindner Studium na pozici zadavatele kurz AutoCAD pro učitele SŠ další vzdělávání v oblasti nových trendů ve stavebnictví 12

13 5. Ing. Aleš Zaoral Doplňkové studium pro učitele odborných předmětů na UP Olomouc studium úspěšně ukončeno 6. Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová Prezentační školení k maturitám Seminář SAS 42. a 43. pracovní seminář software pro školy (maturity 2013) 6.2. Plánovaná DVPP Instruktor školního lyžování Administrace síťového systému SAS Speciální školení pro učitele odborných předmětů, včetně školení z BOZP Doplňkové pedagogické vzdělávání pro učitele odborných předmětů Studium výchovného poradce 13

14 VIII. Prezentace školy Prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Prostějov Scholaris Přerov Scholaris Olomouc Scholaris Šumperk Osobní návštěvy na ZŠ v Olomouci a širokém okolí Reklama na zastávkách MHD v Olomouci Tisk, banery apod. Dny otevřených dveří :30 17: :30 17: :00 15:00 Po telefonické domluvě s vedením školy je možno realizovat návštěvu v libovolný dohodnutý den. - prezentace na webových stránkách 14

15 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a KÚ Olomouckého kraje Poslední inspekční kontrola ČŠI proběhla na škole v termínu 26. a 27. září Protokol je obsahem přílohy č. 2. Č.j. : ČŠIM -969/11 M Složení inspekčního týmu: Mgr. Pavel Vykoupil Mgr. Kamila Burianová Bc. Anna Kouřilová Protokol podepsán a předán dne Ve školním roce 2012/2013 proběhla kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje na použití přidělených dotací a dodržení účelu použitelnosti finančních prostředků za období roku Protokol je obsahem přílohy č. 3. Termín kontroly: a Č.j.: KUOK/42698/2013 Složení inspekčního týmu: Květoslava Novotná Helena Žváčková Protokol podepsán a předán dne

16 X. Základní údaje o hospodaření školy ( ) 1.) Příjmy Provozní dotace ,- Přijaté příspěvky ,- Úroky 489,- Příjmy celkem ,- 2.) Výdaje: Učební pomůcky ,- Režijní materiál ,- Nájmy ,- Cestovné ,- Režie ,- Mzdy zaměstnanci ,- Mzdy dohody ,- Odvody ,- Úroky 0,- Ostatní náklady ,- Výdaje celkem ,- Hospodářský výsledek ,-Kč 16

17 XI. Rozvojové a mezinárodní programy Škola ve školním roce 2012/2013 pokračuje v mezinárodním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách svým projektem Učme se snadněji, který byl schválen MŠMT ČR sekcí řízení Operačních programů EU dne XII. Projekty školy financované z cizích zdrojů Škola je zapojena do dotačního programu EU peníze školám. XIII. Spolupráce s partnery Škola úzce spolupracuje se stavebními firmami HORSTAV, spol. s r.o.; SKANSKA DS, a.s.; STRABAG, a.s.; K-STAV,spol. s r.o.; MODOS, spol. s r.o., Úřadem práce Olomouc a dalšími partnery. XIV. Audit čerpání finančních prostředků Audit čerpání finančních prostředků ke dni provedla firma: Ekonomická poradna s.r.o. Olomouc, Resslova 12. Výsledek auditu obsahuje příloha 1. V Olomouci Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová ředitelka školy 17

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace Kollárova 2, 736 01 Havířov Podlesí www.ssstav-havirov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsahuje: a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-272/10-A. Střední průmyslová škola stavební

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-272/10-A. Střední průmyslová škola stavební Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-272/10-A Střední průmyslová škola stavební Adresa: Dušní 17/900, Praha 1 Identifikátor: 600 004 619 IČ: 61 388 726 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 2013-2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Střední zdravotnická škola, Hranice Studentská 1095, 753 01 Hranice www.szs-hranice.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Střední zdravotnická škola, Hranice Studentská 1095, 753 01 Hranice www.szs-hranice. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Hana Čamborová, ředitelka školy Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 14.10.2014 Obsah 1 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy: 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis výkonný ředitel společnosti od 2.9.2013 jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-919/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více