/ 2CKA003073B Technická příručka 4.3" 4.3" DP4-1-xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ 2CKA003073B Technická příručka 4.3" 4.3" DP4-1-xxx"

Transkript

1 / 2CKA003073B Technická příručka 4.3" 4.3" DP4-1-xxx

2 Obsah Obsah 1 Upozornění k příručce Bezpečnost Použitá upozornění a symboly Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Cílová skupina / kvalifikace personálu Bezpečnostní předpisy Životní prostředí Struktura a funkce Rozsah dodávky Dodatečné komponenty Přehled typů Funkce Přehled o přístroji Technické údaje Rozměrové výkresy Připojení a montáž Pokyny pro plánování Bezpečnostní předpisy Obrázky zapojení Montáž Uvedení do provozu Přiřazení přístrojů a určení kanálu Přidání přístroje Možnosti nastavení jednotlivých kanálů Specifikace a úprava funkcí (tlačítek) Vytvoření funkcí Změna funkcí Odstranění funkcí Aktualizace Obsluha Pracovní plocha Ovládací prvky Údržba Čištění Index

3 Upozornění k příručce 1 Upozornění k příručce Pozorně si přečtěte tuto příručku a řiďte se uvedenými upozorněními. Zamezíte tak újmám na zdraví a věcným škodám a zaručíte spolehlivý provoz a dlouhou životnost přístroje. Příručku pečlivě uschovejte. Pokud přístroj předáte jiné osobě, předejte jí zároveň také tuto příručku. Za škody způsobené nedodržením příručky nepřebírá ABB žádnou odpovědnost. Potřebujete-li další informace nebo máte-li přístroji nějaké otázky, obraťte se na ABB nebo nás navštivte na internetu na adrese: 3

4 Bezpečnost 2 Bezpečnost Přístroj je konstruován a provozně zabezpečen podle aktuálně platných pravidel techniky. Přístroj byl zkontrolován a opustil závod v bezpečném, technicky bezvadném stavu. Přesto hrozí zbytková rizika. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy pro zamezení rizik. Za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů nepřebírá ABB odpovědnost. 2.1 Použitá upozornění a symboly Níže uvedená upozornění upozorňují na zvláštní nebezpečí při zacházení s přístrojem nebo poskytují užitečná upozornění: Nebezpečí Ohrožení života/těžké újmy na zdraví Příslušný výstražný symbol ve spojení se signálním slovem Nebezpečí označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Výstraha Těžké újmy na zdraví Příslušný výstražný symbol ve spojení se signálním slovem Výstraha označuje hrozící nebezpečí, které může vést k úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Pozor Újmy na zdraví Příslušný výstražný symbol ve spojení se signálním slovem Pozor označuje hrozící nebezpečí, které může vést k úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Varování Věcné škody Tento symbol ve spojení se signálním slovem Varování označuje situaci, která může vést k poškození produktu nebo předmětů v jeho okolí. Upozornění Tento symbol ve spojení se signálním slovem Upozornění označuje užitečné rady a doporučení pro efektivní zacházení s produktem. Tento symbol varuje před elektrickým napětím. 4

5 Bezpečnost 2.2 Použití v souladu s určením Přístroj (se sběrnicovým vazebním členem) představuje spínací a monitorovací místo a je určen pro decentralizovanou montáž pod omítku. Slouží tudíž jako ovládací panel pro (až 16 funkcí) a není předem nakonfigurován. Přístroj je určen pro: provoz podle uvedených technických údajů, instalaci v suchých vnitřních prostorech a do příslušné krabice pro montáž pod omítku (není součástí dodávky), použití se stávajícími možnostmi připojení přístroje. K použití v souladu s určením patří i dodržování všech údajů uvedených v této příručce. 2.3 Použití v rozporu s určením Jakékoli použití, které není uvedeno viz kapitola 2.2 Použití v souladu s určením na straně 5, je považováno za použití v rozporu s určením a může vést k újmám na zdraví osob a věcným škodám. ABB neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití přístroje v rozporu s určením. Příslušné riziko nese výhradně uživatel nebo provozovatel. Přístroj není určen pro následující použití: svévolné konstrukční změny opravy použití venku použití v sanitárních buňkách Použití s přídavným sběrnicovým vazebním členem 2.4 Cílová skupina / kvalifikace personálu Instalaci, uvedení do provozu a údržbu přístroje smí provádět jen školení elektrikáři s odpovídající kvalifikací. Kvalifikovaný elektrikář si musí přečíst tuto příručku a porozumět jí a řídit se příslušnými pokyny. Kvalifikovaný elektrikář musí dodržovat národní předpisy ohledně instalace, funkční zkoušky, oprav a údržby elektrických výrobků, které platí v jeho zemi. Kvalifikovaný elektrikář musí znát a správně používat pět bezpečnostních pravidel (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Odpojit od napětí 2. Zajistit proti opětovnému zapnutí 3. Zkontrolovat stav bez napětí 4. Uzemnit a zkratovat 5. Zakrýt nebo zahradit sousední díly, které jsou pod napětím 5

6 Bezpečnost 2.5 Bezpečnostní předpisy Nebezpečí elektrické napětí! Elektrické napětí! Ohrožení života a nebezpečí požáru způsobené elektrickým napětím ve výši 230 V. Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem. Následkem může být elektrický šok, popáleniny nebo smrt. Práce na 230V síti smí provádět jen odborný elektrotechnický personál. Před montáží nebo demontáží odpojte síťové napětí. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenými přívodními kabely. Neotvírejte žádné pevně přišroubované kryty na pouzdru přístroje. Používejte přístroj jen tehdy, je-li v technicky bezvadném stavu. Neprovádějte na přístroji, jeho komponentech a příslušenství žádné změny nebo opravy. Chraňte přístroj před vodou a vlhkým prostředím. Výstraha! Poškození přístroje vnějšími vlivy! Vlhkost a znečištění přístroje mohou vést ke zničení přístroje. Chraňte přístroj při přepravě, skladování a v provozu před vlhkostí, nečistotami a poškozením. Varování! Poškození povrchu obrazovky Povrch obrazovky je citlivý na poškrábání. Poškozením povrchu se naruší funkce obrazovky. Povrchu obrazovky se nikdy nedotýkejte ostrými předměty. Používejte svůj prst nebo plastovou tužku. Povrch obrazovky se může použitím čisticího mléka nebo abrazivních prostředků poškodit! Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Povrch čistěte jemnou utěrkou a běžným čističem na sklo. Varování! Magnetické pole V nosném prstenci se nachází magnety. Magnetické pole může ovlivnit a dokonce poškodit citlivé elektronické a mechanické přístroje. Dbejte na dostatečnou vzdálenost od všech přístrojů a zařízení (např. elektronické přístroje a magnetické nosiče dat). 6

7 Bezpečnost 2.6 Životní prostředí Pamatujte na ochranu životního prostředí! Použité elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Přístroj obsahuje cenné suroviny, které lze opětovně použít. Přístroj proto odevzdejte do příslušné sběrny. Všechny obalové materiály a přístroje jsou vybaveny značkami a zkušebními razítky pro řádnou a odbornou likvidaci. Zlikvidujte obalový materiál a elektrické přístroje nebo jejich komponenty vždy prostřednictvím autorizovaných sběren nebo firem specializovaných na likvidaci odpadu. Výrobky splňují zákonné požadavky, zejména zákon o elektrických a elektronických přístrojích a nařízení REACH. (Směrnice 2012/19/EU OEEZ a 2011/65/EU RoHS) (Nařízení EU REACH a zákon pro realizaci nařízení (ES) č. 1907/2006) 7

8 Struktura a funkce 3 Struktura a funkce 1 2 Obr. 1: Přehled produktu [1] Přední strana přístroje [2] Ovládací plocha citlivá na dotyk 4.3" slouží jako ovládací panel k centrálnímu řízení funkcí například k centrálnímu ovládání všech žaluzií, spínání scén nebo řízení prostorových termostatů (jako vedlejší přípoj). Lze umístit až 16 funkcí. Funkce prostorového termostatu zabírá dvě funkční pozice. Přístroje nejsou předem nakonfigurovány. Programování se provádí pomocí uživatelského rozhraní přístupového bodu systému. Integrovaný sběrnicový vazební člen umožňuje připojení přístroje k vedení sběrnice systému 8

9 Struktura a funkce 3.1 Rozsah dodávky Součástí dodávky je panel. Spojení se sběrnicí se provádí pomocí svorky pro připojení sběrnice. Potřebná krabice pro montáž pod omítku (DP4-F) a potřebný síťový zdroj ( ) nejsou součástí dodávky. Rovněž volitelné teplotní čidlo externího prostorového termostatu (DP4-T-1) není součástí dodávky. 3.2 Dodatečné komponenty Pro provoz přístroje jsou navíc zapotřebí následující komponenty: síťový zdroj pomocného napětí 24 V DC (napájení přístroje), viz kapitola 3.1 Rozsah dodávky na straně 9. krabice pro montáž pod omítku, viz kapitola 3.1 Rozsah dodávky na straně Přehled typů Číslo výrobku Název výrobku Barva Uhlopříčka displeje DP " bílá 10,9 cm (4.3") DP " černá 10,9 cm (4.3") Tab.1: Přehled typů 3.4 Funkce V následující tabulce je uveden přehled dostupných funkcí a možností použití přístroje: Symbol ovládací plochy Informace Název: Typ: panel senzor Připravil/a: 4.3" Funkce: spínací a monitorovací místo k řízení funkcí Tab.2: Přehled funkcí 9

10 Struktura a funkce 3.5 Přehled o přístroji Obr. 2: Přehled přístroje [1] Přední strana přístroje [2] Ovládací plocha citlivá na dotyk [3] Nosný prstenec [4] Blok svorkovnice [5] Slot pro SD kartu [6] Zásuvná lišta 10

11 Technické údaje 4 Technické údaje Název Napájení: Počet zařízení připojených k síťovému zdroji: Hodnota Pomocné napětí 24 V DC; síťové zdroje: do 50 m lze připojit 8 displejů do 100 m lze připojit 5 displejů Odběr elektrického proudu: 150 ma 85 ma (pohotovostní režim) Připojení napájení: typ vedení: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm izolace: 6 7 mm Napětí sběrnice: 30 V DC Připojení sběrnice: typ vedení: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm izolace: 6 7 mm Teplotní čidlo externího prostorového termostatu: (volitelně) Průměr trubky vedení: (volitelně) Slot pro SD kartu: Ochranná třída: DP4-T-1 20 mm Micro SD IP20 Okolní teplota: -5 C +45 C Skladovací teplota: -20 C +70 C Tab.3: Technické údaje 11

12 Technické údaje 4.1 Rozměrové výkresy Obr. 3: Rozměry (všechny rozměry v mm) Upozornění Rozměry příslušné krabice pro montáž pod omítku (není součástí dodávky!) činí: výška = 123 mm šířka = 82 mm hloubka = 50 mm 12

13 Připojení a montáž 5 Připojení a montáž 5.1 Pokyny pro plánování Upozornění Pokyny pro plánování a používání systému jsou uvedeny v návodu k obsluze systému Návod je k dispozici ke stažení na stránkách Bezpečnostní předpisy Nebezpečí úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu! Ohrožení života elektrickým napětím ve výši 230 V při zkratu na nízkonapěťovém vedení. Nízkonapěťová a 230V vedení se nesmí instalovat společně do jedné zásuvky pod omítku! Zajistěte při montáži elektrické oddělení obvodů SELV od ostatních obvodů (> 10 mm). Pokud nelze dodržet nejmenší vzdálenost, např. v elektronických zásuvkách, použijte izolační trubičky. Dbejte na správnou polaritu. Dodržujte platné předpisy. Nebezpečí elektrické napětí! Instalujte přístroje jen tehdy, máte-li potřebné elektrotechnické znalosti a zkušenosti. Při neodborné instalaci ohrožujete svůj vlastní život a uživatele elektrického zařízení. Při neodborné instalaci mohou vzniknout závažné věcné škody, např. požár. Potřebné odborné znalosti a podmínky pro instalaci jsou alespoň: Používejte pět bezpečnostních pravidel (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Odpojit od napětí 2. Zajistit proti opětovnému zapnutí 3. Zkontrolovat stav bez napětí 4. Uzemnit a zkratovat 5. Zakrýt nebo zahradit sousední díly, které jsou pod elektrickým napětím. Používejte vhodné ochranné osobní prostředky. Používejte jen vhodné nářadí a měřicí přístroje. Zkontrolujte druh napájecí elektrické sítě (TN systém, IT systém, TT systém) pro zajištění z toho vyplývajících podmínek připojení (klasické nulování, ochranné uzemnění, potřebná doplňující opatření atd.). Dbejte na správnou polaritu. 13

14 Připojení a montáž 5.3 Obrázky zapojení V DC 1 *) DP4-T-1 Obr. 4: Elektrické připojení *) Připojení teplotního čidla externího prostorového termostatu DP4-T-1 (volitelně; nastavení pomocí parametrizace). [1] Sběrnice 14

15 Připojení a montáž 5.4 Montáž Krabice pro montáž pod omítku Přístroje s integrovaným sběrnicovým vazebním členem jsou připraveny pro montáž do speciálních krabic pro montáž pod omítku ve spojení s příslušným nosným prstencem. Vložka přístroje je již nasazena na nosný prstenec (magnetický držák). Při montáži se musí přístroj stáhnout z nosného prstence. Montáž přístroje se provádí do krabice pro montáž pod omítku DP4-F. Tím lze provést montáž pod omítku nebo do dutých stěn. Montážní výška X činí cca 1,5 m. X Obr. 5: Montážní výška Upozornění Pro montáž krabice pro montáž pod omítku viz i montážní návod na šabloně. Obr. 6: Montáž krabice pro montáž pod omítku podle šablony Upozornění Mějte na paměti, že připojovací kabely zdroje napájení, sběrnice a teplotního čidla externího prostorového termostatu (volitelně) musí být vedeny vždy přes předem proraženou kabelovou průchodku na levé straně. Volitelně lze použít i trubku vedení (Ø 20 mm). 15

16 Připojení a montáž Přístroj Mějte na paměti, že připojovací kabely zdroje napájení, sběrnice a teplotního čidla externího prostorového termostatu (volitelně) musí být vedeny vždy přes předem proraženou kabelovou průchodku na levé straně. Volitelně lze použít i trubku vedení (Ø 20 mm). 1. Spojte vedení sběrnice a přívodní vedení napájení 24 V s blokem svorkovnice. Dbejte na správnou polaritu! Obrázky připojení: viz kapitola 5.3 Obrázky zapojení na straně 14. Obr. 7: Spojení vedení Obr. 8: Montáž nosného prstence 2. Vložte nosný prstenec do krabice pro montáž pod omítku. Prostřednictvím obou podélných otvorů lze provést přesné seřízení. 3. Nosný prstenec přes podélné otvory pevně přišroubujte ke krabici pro montáž pod omítku. Pomocí obou zbývajících otvorů *) lze provést přišroubování do stěny (volitelně!). Přitom je nutno dodržovat příslušné možnosti upevnění pro danou stěnu. 4. Přístroj nasaďte na nosný prstenec. Přístroj je držen magneticky! Dbejte na správnou polohu zásuvné lišty. Obr. 9: Vložení přístroje 16

17 Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu Uvedení přístroje do provozu se provádí na internetu prostřednictvím pracovní plochy přístupového bodu systému. Východiskem je, že základní kroky uvedení celého systému do provozu již byly úspěšně provedeny. Uživatel musí být předem obeznámen se základními funkcemi softwaru přístupového bodu systému pro uvedení přístroje do provozu. Přístupový bod systému představuje spojení mezi účastníky systému a smartphonem, tabletem nebo počítačem. Prostřednictvím přístupového bodu systému probíhá při uvedení přístroje do provozu identifikace účastníků a programování. Přístroje, které jsou fyzicky připojeny ke sběrnici systému se automaticky nahlásí u přístupového bodu systému. Předají mu informace o svém typu a funkcích, které podporují (viz kapitola 3.4 Funkce na straně 9). Při prvním uvedení přístroje do provozu je každému přístroji přidělen univerzální název, např. senzor/spínací ovladač 1/1násobný. Instalatér musí jednotlivým přístrojům přidělit smysluplné názvy podle jejich významu, např. stropní světlo v obývacím pokoji. Aby bylo možné využívat funkce, musí být přístroje parametrizovány. Upozornění Obecné informace o uvedení přístroje do provozu a parametrizaci jsou k dispozici v technické příručce a v online nápovědě přístupového bodu systému. 6.1 Přiřazení přístrojů a určení kanálu Je vyžadována identifikace přístrojů připojených k systému, tj. přístroje musí být přiřazeny podle svého významu určité místnosti a musí být smysluplně pojmenovány. Přiřazení přístrojů probíhá na internetu prostřednictvím pracovní plochy přístupového bodu systému. 17

18 Uvedení do provozu Přidání přístroje Přidání přístroje Obr. 10: Volba skupiny přístrojů 1. V liště Přidání přístroje [2] vyberte správnou skupinu přístrojů. Upozornění Dbejte na to, aby byl nastaven správný filtr [1] a zobrazila se tak správná skupina přístrojů. 18

19 Uvedení do provozu Obr. 11: Přidání přístroje 2. Z lišty Přidání přístroje vyberte požadovanou aplikaci a přetáhněte její symbol do hlavního rámečku na pracovní ploše. Obr. 12: Přiřazení přístrojů Automaticky se otevře rozbalovací okno, ve kterém se zobrazí seznam všech přístrojů kompatibilních se zvolenou aplikací. Identifikaci požadovaného přístroje lze nyní provést 2 způsoby. 19

20 Uvedení do provozu Identifikace prostřednictvím sériového čísla Porovnejte 3místné zkrácené číslo identifikačního štítku na čelní straně vašeho přístroje s čísly v seznamu a identifikujte tak vyhledávaný přístroj a příp. vyhledávaný kanál.. Identifikace prostřednictvím zapnutí Obr. 13: Identifikace prostřednictvím zapnutí Vyberte přístroj a kanál ze seznamu. Stiskněte tlačítko v detailním náhledu přístroje. Spustí se proces bootování panelu (doba trvání cca 10 sekund). Upozornění Po připojení panelu se před prvním uvedením do provozu na obrazovce zobrazí symbol žárovky. Tohoto symbolu se lze dotknout za účelem rozpoznání. Pokud jste se však předem dotkli tlačítka v detailním náhledu (viz výše), toto zobrazení na obrazovce zhasne a přístroj provede proces bootování. Pokračujte tímto způsobem, dokud nenaleznete hledaný přístroj. 20

21 Uvedení do provozu Zadání názvu Obr. 14: Zadání názvu 3. Zadejte snadno pochopitelný název, pod kterým se má aplikace později zobrazovat, např. Panel obývacího pokoje. 4. Klikněte na symbol zaškrtnutí vpravo dole. Zadaný název se uloží. 21

22 Uvedení do provozu 6.2 Možnosti nastavení jednotlivých kanálů Je nutno provést obecná nastavení a speciální nastavení parametrů. Nastavení probíhá na internetu prostřednictvím příslušné funkce přiřazení ovládací plochy přístupového bodu systému. Výběr přístroje Obr. 15: Výběr přístroje V hlavním rámečku na pracovní ploše vyberte symbol přístroje [2]. V náhledu seznamu [1] se zobrazí všechny možnosti nastavení příslušného kanálu. 22

23 Uvedení do provozu Dostupná jsou následující nastavení. [1] Změna názvu. [2] Vymazání kanálu. [3] Zapnutí senzoru pomocí tlačítka. [4] Přepnutí do konfigurace panelu. [5] + [6] Nastavení zapínacího jasu LED diody v noci/ve dne v % pomocí tlačítek -/+. Pomocí těchto parametrů lze stanovit, jak silně bude procentuálně svítit LED dioda v noci/ve dne. Varování! Parametr je funkční pouze tehdy, pokud je k dispozici časový profil s aplikací Přepínání LED diody v noci/ve dne. Přístroj (kanál) musí být propojen s touto aplikací! Obr. 16: Nastavení náhledu seznamu Symbol aplikace: [7] Stanovení, po jaké době se přístroj přepne do klidového stavu (pohotovostní režim). [8] Zobrazení formátu času. [9] Stanovení uživatelského jazyka (pokud se liší od přístupového bodu systému). 23

24 Uvedení do provozu 6.3 Specifikace a úprava funkcí (tlačítek) Nastavení probíhá na internetu prostřednictvím konfigurace panelu ovládací plochy přístupového bodu systému. V konfiguraci panelu lze volně obsadit tlačítka přístroje. Všechny panely nainstalované v systému lze zvolit ze spodní lišty výběru. Uvedeny jsou pouze panely, jež byly předem v kroku uvedení do provozu Přiřazení umístěny v hlavním rámečku! Přiřazené kanály ovladačů lze z náhledu seznamu na panel umístit prostřednictvím Drag&Drop. Po potvrzení se konfigurace převezme a po několika sekundách bude viditelná na přístroji Vytvoření funkcí Obr. 17: Výběr panelu 1. Pokud je k dispozici více panelů, nejdříve vyberte příslušný panel [1]. Obr. 18: Výběr ovladačů/skupin 2. V náhledu seznamu vyberte podlaží. 3. Vyberte na tomto podlaží místnost. Ovladače a skupiny, jež obsahuje vybraná místnost, se zobrazí v náhledu seznamu. 24

25 Uvedení do provozu V dalším textu je postup představen na základě prostorového termostatu. 4. Vyberte pokojový termostat. Náhled seznamu se změní. Obr. 19: Náhled ovládacího prvku 5. Přetáhněte symbol (tlačítko/ovládací prvek) stmívacího ovladače do pracovní plochy na povrchu panelu. Obr. 20: Náhled panelu s ovládacím prvkem 6. Pokračujte tímto způsobem a uložte požadované funkce na obrazovku panelu. Další tlačítka se uloží vždy pod předchozí tlačítko. K přepnutí do dalších podlaží a místností stiskněte tlačítko Šipka. Po vytvoření funkce se tato funkce automaticky přenese do panelu. Upozornění Na jedné stránce obrazovky lze zobrazit 4 funkce (tlačítka). Pokud je stránka obrazovky plná, pro další 4 funkce je nutno přepnout se na další stránku obrazovky. Na 4 stránkách obrazovky lze vytvořit 16 funkcí (tlačítek). Výjimku tvoří funkce prostorového termostatu, jež zabírá dvě funkční pozice (2 tlačítka). Symbol vždy zobrazuje, na které stránce obrazovky se nacházíte. Tím lze stránky obrazovky zvolit i předem. 25

26 Uvedení do provozu Změna funkcí Obr. 21: Výběr panelu 1. Pokud je k dispozici více panelů, nejdříve vyberte příslušný panel [1]. Obr. 22: Výběr stránky obrazovky 2. Pomocí symbolu Výběr stránky vyberte stránku obrazovky, na které se nachází funkce (tlačítka), jež mají být vyměněny. Pokud má být vyměněna pouze pozice funkce na stejné stránce obrazovky, pak lze symbol přesunout prostřednictvím Drag&Drop. Přitom musí být pod posledním symbolem na této stránce k dispozici ještě místo. Ve všech ostatních případech se musí funkce vymazat a vždy nově vložit na jiných stránkách. 26

27 Uvedení do provozu Odstranění funkcí Obr. 23: Výběr panelu 1. Pokud je k dispozici více panelů, nejdříve vyberte příslušný panel [1]. Obr. 24: Výběr stránky obrazovky 2. Pomocí symbolu Výběr stránky vyberte stránku obrazovky, na které se nachází funkce (tlačítko), jež má být vymazána. 3. Označte symbol funkce, jež má být vymazána. Obr. 25: Symbol funkce Obr. 26: Vymazání funkce 4. V náhledu seznamu stiskněte funkci Vymazat [1]. Vybraná funkce (tlačítko) se vymaže z obrazovky. Přenos do panelu probíhá automaticky. 27

28 Aktualizace 7 Aktualizace Aktualizace firmwaru se provádí načtením z karty Micro SD. Aktualizační soubor se musí předem přenést na kartu Micro SD. Tento soubor si lze stáhnout z elektronického katalogu. Za účelem aktualizace firmwaru proveďte následující body: 1. Stáhněte přístroj z nosného rámečku. Elektrické napětí se automaticky přeruší Zasuňte kartu Micro SD do přístroje, dokud karta Micro SD nezacvakne. Karta Micro SD lícuje pouze při příslušném vložení Obr. 27: Slot pro SD kartu 3. Přístroj nasaďte zpět na nosný rámeček. Přístroj se opět připojí k elektrickému napětí a spustí se proces bootování. 4. Stiskněte symbol karty [1] na obrazovce. Otevře se dialogové pole. Obr. 28: Symbol karty na obrazovce 5. Vyberte správný aktualizační soubor. Aktualizace se provede automaticky. 28

29 Obsluha 8 Obsluha 8.1 Pracovní plocha Po připojení přístroje k napájení se spustí proces bootování. Doba trvání bootování činí cca 10 sekund. Následně se zobrazí parametrizované stránky obsluhy. Výjimku tvoří první uvedení do provozu. Tam se zobrazí identifikační symbol, viz kapitola 6.1 Přiřazení přístrojů a určení kanálu na straně 17. Obr. 29: Přehled obsluhy [1] Ovládací plocha citlivá na dotyk Na každé stránce obsluhy (4x) jsou možné až 4 ovládací prvky (celkem 16; prostorový termostat zabírá 2 ovládací prvky). [2] Zobrazení Vložena karta Micro SD (proces aktualizace viz kapitola 7 Aktualizace na straně 28). [3] Zobrazení Okno otevřeno [4] Zobrazení Aktuální čas [5] Zobrazení existujících stránek obsluhy Vyvolání tažením prstu přes ovládací plochu Upozornění Primární funkci (1. ovládací prvek první stránky obsluhy) lze kdykoliv provést přímo dotykem ruky! Tak lze například okamžitě zapnout hlavní světlo v místnosti. 29

30 Obsluha 8.2 Ovládací prvky Ovládací prvky se v přístroji používají ke splnění základních funkcí Spínání, Stmívání, Žaluzie, Scény a Prostorový termostat. Prvky mohou obsahovat spínače, tlačítka a posuvné regulátory. Tak existuje tlačítkový provoz (provedení funkce po jednorázovém stisknutí) a impulzní provoz (provedení funkce po stisknutí a při držení), jakož i provoz regulátoru (posunutí posuvného regulátoru). Upozornění V rámci několika ovládacích prvků (např. prostorový termostat) lze tažením prstu vyvolat další funkce. Základní struktury ovládacích prvků Obr. 30: Různé stavy stejného ovládacího prvku [1] Zobrazení stavu Přístroj [2] Označení Ovládací prvek [3] Funkční plocha [4] Zobrazení stavu Přístroj [5] Funkční plocha Ovládací prvek Zobrazení stavu přístroje [1] (současně název nebo označení kanálu!) Popis Přístroj je vypnutý (tmavé písmo). Označení ovládacího prvku [2] Ovládání světla: žlutá barva Funkční plocha (např. tlačítko) [3] Zobrazení stavu přístroje [4] (současně název nebo označení kanálu!) Funkční plocha (např. tlačítko) [5] Funkce žaluzií: Funkce klimatizace: Scény: modrá barva oranžová barva fialová barva Funkce se spustí např. stisknutím (lze zobrazit i stav, zde: Přístroj vyp ). Přístroj je zapnutý (bílé/světlé písmo). Funkce se spustí např. stisknutím (lze zobrazit i stav, zde: Přístroj zap ). Tab.4: Základní struktura ovládacích prvků 30

31 Obsluha Další základní principy Funkční plochy stmívacích ovládacích prvků mohou na základě měnících se symbolů zobrazovat různé stupně stmívání (např. větší světelné záře kolem symbolu). Obr. 31: Zobrazení světelných září Obr. 32: Zobrazení mezihodnot Přednastavení kroků nebo stupňů (např. kroky stmívání, stupně ventilátoru) lze zobrazit pomocí bílého/světlého písma/symbolů. V příkladu je přednastaven krok stmívání 20 %. Obr. 33: Zobrazení plné hodnoty Pokud nelze provést výběr nebo nastavení, písmo/symboly se zobrazí v tmavé barvě. V příkladu je dosaženo maximálního nastavení pro stmívání ( 100 % ). Dále nelze zvyšovat stupeň stmívání, protože Plus (+) a 100 % jsou zobrazeny v tmavé barvě. Aktivní prvky nebo funkce jsou zobrazeny bílým/světlým písmem/symboly. 31

32 Údržba 9 Údržba Přístroj je bezúdržbový. Pokud dojde k poškození přístroje, např. při přepravě nebo skladování, nepokoušejte se jej opravit sami. Otevřením krytu přístroje zaniká nárok na záruku. Přístroj je nutné montovat tak, aby byl přístupný pro ovládání, zkoušky, prohlídky, údržbu a opravy (dle normy DIN VDE ). 9.1 Čištění Výstraha! Poškození přístroje! Při postříkání čisticími prostředky mohou tyto prostředky vniknout mezerami do přístroje. Nestříkejte žádné čisticí prostředky přímo na přístroj. Při použití agresivních čisticích prostředků hrozí nebezpečí poškození povrchu přístroje. Nepoužívejte žádné žíraviny, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Znečištěné přístroje očistěte měkkým suchým hadříkem. Pokud to nestačí, mírně navlhčete hadřík mýdlovým roztokem. 32

33 Index 10 Index A Aktualizace... 28, 29 Aktualizace firmwaru B Bezpečnost... 4 Bezpečnostní předpisy... 6, 13 C Cílová skupina... 5 Čištění D Další základní principy ovládacích prvků Dodatečné komponenty... 9 F Funkce... 9, 17 I Identifikace Identifikační štítek K Kvalifikace personálu... 5 Kvalifikovaný elektrikář... 5 M Montáž Montáž krabice pro montáž pod omítku Montáž přístroje O Obrázky zapojení... 14, 16 Obsluha Odpovědnost... 3, 4 Odstranění funkcí Ovládací plocha Ovládací prvky P Pokyny pro plánování Použitá upozornění a symboly... 4 Použití v rozporu s určením...5 Použití v souladu s určením...5 Pracovní plocha...29 Přehled o přístroji...10 Přehled typů...9 Přidání přístroje...18 Připojení a montáž...13 Přiřazení přístrojů...17, 29 Přístupový bod systému (System Access Point)...17 První uvedení přístroje do provozu...17 R Rozměrové výkresy...12 Rozsah dodávky...9 S Sběrnicový vazební člen...8 senzor...9 Sériové číslo...20 Specifikace/úprava funkcí...24 Specifikace/úprava tlačítek...24 Struktura a funkce...8 T Technické údaje...11 U Údržba...32 Upozornění k příručce...3 Uvedení do provozu...17 V Výběr přístroje...22 Vytvoření funkcí...24 Z Zadání názvu...21 Základní struktury ovládacích prvků...30 Zapnutí...20 Životní prostředí...7 Změna funkcí

34 Podnik skupiny ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Centrální odbytový servis: Tel.: Fax: Upozornění Vyhrazujeme si právo provést kdykoliv technické změny a změny obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení. U objednávek platí dohodnuté podrobné údaje. ABB nepřebírá odpovědnost za případné chyby nebo neúplnosti v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument a v něm obsažená témata a obrázky. Rozmnožování, předávání třetí osobě nebo použití obsahu, i ve zkrácené formě, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti ABB zakázáno. Copyright 2016 Busch-Jaeger Elektro GmbH Všechna práva vyhrazena

Technická příručka senzor/ovladač žaluzií 1/1násobný; 2/1násobný, bezdrátový

Technická příručka senzor/ovladač žaluzií 1/1násobný; 2/1násobný, bezdrátový 3073-1-9193 / 2CKA003073B9193 01.12.2016 Technická příručka ABB-free@home senzor/ovladač žaluzií 1/1násobný; 2/1násobný, bezdrátový SBA-F-1.1.1-WL SBA-F-2.1.1-WL Obsah Obsah 1 Upozornění k příručce...

Více

Technická příručka 4násobný stmívací ovladač REG

Technická příručka 4násobný stmívací ovladač REG 3073-1-8809 / 2CKA003073B8809 11.07.2016 Technická příručka 4násobný stmívací ovladač REG DA-M-0.4.2 Obsah 1 Upozornění k návodu 3 2 Bezpečnost 4 2.1 Použité symboly 4 2.2 Použití v souladu s určením 5

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

/ 2CKA003073B Provozní návod. Senzor CO 2 ve vzduchu v místnosti Busch 1091 U-500

/ 2CKA003073B Provozní návod. Senzor CO 2 ve vzduchu v místnosti Busch 1091 U-500 3073-1-8823 / 2CKA003073B8823 03.02.2016 Provozní návod Senzor CO 2 ve vzduchu v místnosti Busch 1091 U-500 Obsah Obsah 1 Instrukce k návodu... 4 2 Bezpečnost... 5 2.1 Použitá upozornění a symboly... 5

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Zdroj napájecí, přídavný, řadový. Objednací číslo: Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Zdroj napájecí, přídavný, řadový. Objednací číslo: Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Zdroj napájecí, přídavný, řadový Objednací číslo: 8300-0-0126 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

Teplotní relé typ TEPL2374

Teplotní relé typ TEPL2374 Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB Spínací hodiny ZUE / ZU 2 / ZU Návod k použití Strana 5 Návod k montáži Strana 7 Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách Šablona pro montážní otvor (rozměry nebo vyplývají z obrázků pro montáž,

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 cs Návod k montáži a obsluze Samostatná řídicí jednotka UC42 / samostatná řídicí jednotka pro nosnou lištu UC45 Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

Návod k montáži a obsluze. Vestavný reproduktor 1258 00

Návod k montáži a obsluze. Vestavný reproduktor 1258 00 Návod k montáži a obsluze Vestavný reproduktor 1258 00 Popis přístroje 2 Spolu s vestavným reproduktorem je vstupní komunikační systém Gira integrován do dopisních schránek, hovorových jednotek, bočních

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV. Elektromechanika. Napájecí zdroj integrovaný v rámu

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV. Elektromechanika. Napájecí zdroj integrovaný v rámu NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ KFV Elektromechanika Napájecí zdroj integrovaný v rámu KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Návod na ovládání KFV 2 10. 2016 Návod na ovládání KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Tento

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

METIS. Příručka uživatele

METIS. Příručka uživatele METIS Příručka uživatele 1. Popis METIS jsou moderní a vysoce kvalitní zrcadla s hliníkovým rámem, obvodovým LED svícením a nastavitelnou úrovní jasu. Jsou dodávány v provedení: - integrované kosmetické

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

Návod k montáži a obsluze. Gong na omítku

Návod k montáži a obsluze. Gong na omítku Návod k montáži a obsluze Gong na omítku 1200.. Popis přístroje Gong na omítku je prefabrikovaná jednotka, která patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira. Slouží jako přídavná signalizace volání od

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 CS F E G D B C A 3 ČESKY 29-31 4 HAIR DRYER HD 3700 Bezpečnost Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Instalační příručka. DEVIreg 530. Elektronický termostat.

Instalační příručka. DEVIreg 530. Elektronický termostat. Instalační příručka DEVIreg 530 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M

Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M Montážní návod k rozšiřujícímu modulu ARM-03M 1. Připojení a popis konektorů modulu ARM-03M Vážené zákaznice, vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku. Tento výrobek splňuje zákonné, národní

Více

KFV. Elektromechanika NÁVOD NA MONTÁŽ. KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu. Window systems systems Door systems Comfort systems

KFV. Elektromechanika NÁVOD NA MONTÁŽ. KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu. Window systems systems Door systems Comfort systems NÁVOD NA MONTÁŽ KFV Elektromechanika KFV Napájecí zdroj integrovaný v rámu Window systems systems Door systems Comfort systems DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS ČESKY POLSKI KFV Napájecí zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/06 Obj. č.: 19 85 32 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení regulátoru do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

Návod k montáži a obsluze. Bytová stanice na omítku s interkomem

Návod k montáži a obsluze. Bytová stanice na omítku s interkomem Návod k montáži a obsluze Bytová stanice na omítku s interkomem 1250.. Popis přístroje Bytová stanice na omítku s interkomem je prefabrikovaná jednotka, která patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira.

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: 4) Všeobecné informace: 5) Provoz: 1/5 1) Výrobek: Elektronický prostorový termostat 2) Typ: IVAR.TAS02M 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Návod na použití. Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N

Návod na použití. Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N Návod na použití Montážní nástroj pro zásuvky HPF P/N 2-1579028-3 411-18583-2 / 1-744017-2 12.02.2015, RG, rev. A cs (Překlad z německého originálu návodu) Page 1 / 13 česká verze Obsah... 3 Výrobce: TE

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny

Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny Smart-UPS Instalační příručka pro věžové jednotky 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Důležité bezpečnostní pokyny TYTO POKYNY UCHOVEJTE - Tyto manuály obsahují důležité pokyny, které

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2402.

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2402. ČTEČKA ČIPŮ DALLAS typ DSRS2402 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Stmívač LED svítidel s WiFi dálkovým ovládáním TM111. Uživatelský manuál

Stmívač LED svítidel s WiFi dálkovým ovládáním TM111. Uživatelský manuál Stmívač LED svítidel s WiFi dálkovým ovládáním TM111 Uživatelský manuál Technické parametry a rozměry Jedná se o panelové provedení s dotykovým ovládáním, určené k instalaci na stěnu na standardní elektrikářskou

Více

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ ovládání vrat ZMSKS B / Rev. 1.3 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více