Rada ředitele: Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Vlasta Sachová, Mgr. Dagmar Slouková, Ing. Pavel Vydržel, Horst Goldmann

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada ředitele: Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Vlasta Sachová, Mgr. Dagmar Slouková, Ing. Pavel Vydržel, Horst Goldmann"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Sídlo školy: tř.17. listopadu 49, Olomouc Právnická forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký krajský úřad Ředitel školy : Ing. Petr Šafránek, od Ing. Martina Zahnášová Rada ředitele: Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Vlasta Sachová, Mgr. Dagmar Slouková, Ing. Pavel Vydržel, Horst Goldmann Mgr. Jiří Nevima, Ph.D., Mgr. Vladislava Heglasová, Mgr. Martina Smičková, Mgr. Alžběta Poláková, Václav Čoček Rada školy: Ing. Pavel Horák, Ing. Lubomír Čepek, Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Jana Burešová, Ota Zepf, Pavla Zedková Ing. Pavel Horák, Ing. Lubomír Čepek, Mgr. Pavel Skula, Mgr. Jana Burešová, Ota Zepf, Pavla Zedková Telefon: Fax: www stránky: Charakteristika školy: Škola je vybavením zaměřena na obor strojírenství. Podřizujeme mu zejména náročné vybavení výpočetní techniky, které vyžaduje na grafické software vysoký výkon. V oblasti praktických činností jdeme systémem simulace na počítačích. Vybavení v oblasti výrobních technologií vzhledem k velké finanční náročnosti zastarává. Ve škole je 13 kmenových učeben, 3 učebny jazyků, 3 učebny výpočetní techniky, polytechnická učebna, 3 laboratoře kontroly a měření, laboratoř automatizace a elektrotechniky, tělocvična a posilovna, písárna a 7 dílenských pracovišť, ve všech pracovištích, učebnách a kabinetech je zavedena síť elektronická pošta a internet.

2 Profily absolventů oborů : 1. Profil absolventa obor: M/001 Strojírenství Klíčové dovednosti Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví a na životní prostředí. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě. Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné i týmové práce. Musí mít trvalý zájem o sledování svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopen jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie. Odborné vědomosti, dovednosti a postoje - rozumí praktickým aplikacím vědomostí o pohybu, silách vnějších i vnitřních a jejich působení na tělesa a soustavy v tuhém, kapalném a plynném stavu, vlivu provozních zatížení na deformaci tvaru a možnost porušení součástí - dovede aplikovat osvojené vědomosti o zákonitostech pohybu tekutin za současné přeměny tepelné a mechanické energie - chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřících elektrotechnických metod a technik - ovládá přesné zobrazování tvaru strojních součástí a zhotovování technických výkresů, včetně určování rozměrů, jakosti povrchu a jeho úpravy, geometrického tvaru a dalších pokynů pro výrobu z hlediska funkce, technologie výroby, montáže a kontroly - je schopen správné volby materiálu a jeho tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování na základě vědomostí z oblasti vlastností materiálu - na základě vědomostí o funkčních principech strojů a zařízení zná funkci jednotlivých strojních součástí, mechanismů a montážních celků a umí konstruovat běžné strojní součásti a jednoduché funkční celky - zná způsoby a zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek, nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje - je schopen vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek - ovládá základní strojírenské technologie - zná funkci a účel jednoduchých nástrojů, přípravků a měřidel - ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole jakosti, chápe funkci a principy měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenské výrobě

3 - má základní znalosti o funkcích vodních, tepelných, elektrických a dalších strojů a zařízení běžně užívaných ve strojírenství - má základní znalosti o výpočetní technice a ovládá práci s výpočetní technikou uživatelsky i odborně (příprava vstupních dat, orientace ve vstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu, kreslení dokumentace v AutoCADu a Inventoru) - rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce - umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu, ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční - má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace - je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce Možnosti uplatnění absolventů Absolvent studijního oboru M/001 Strojírenství je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi. Absolvent studijního oboru Strojírenství může získat i vysokoškolské vzdělání ve strojírenských oborech, případně v příbuzných oborech. 2. Seznam studijních a učebních oborů Studijní obory: M/001 Strojírenství STR Ukončení studia : maturita Forma studia : denní 3. Přehled studijních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT viz příloha č. 1

4 4. Statistické údaje o škole Údaje o žácích Počet žáků v jednotlivých ročních a oborech: Ročník Počet žáků Hoši Děvčata 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Obor Počet žáků Hoši Děvčata Strojírenství Počet tříd: 12 Počet přihlášených žáků hochů / 15 dívek Počet přijatých žáků : hochů / 15 dívek -přijatých po prvním kole přijímacího řízení: 96 -přijatých po druhém kole přijímacího řízen:í 0 -přijatých na odvolání: 0 Počet nově přijatých žáků k Počet nově přijatých žáků k Počet výjimek k přijetí do vyššího ročníku než prvního za sledované období: 0 Počet žáků,kteří přerušili studium: 0 Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy: 3 VOŠ 43 VŠ Počet přijatých na vyšší stupeň škol 3 VOŠ 43 VŠ evidovaných na úřadech práce 6 odcházejících do praxe 19 Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením : 0 Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků školy: 33 Aprobovanost výuky : 100 % Neaprobovaná : 0 % Počet studujících zaměstnanců školy : 2 Počet ostatních zaměstnanců školy: 9 Počet žáků na učitele: 10,27

5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 učitel aprobace vyučoval Šafránek Petr, Ing. odborné předměty TEC, ředitel školy Lžičař Ladislav, Ing. odborné předměty STC, zástupce ředitele Augustin Jiří, Ing. odborné předměty AUC, AUT, ELC, ELE Burešová Jana, Mgr. CJL, RUJ, TEA, OBK PPC, CJL Čoček Václav dílenský učitel PRA Goldmann Horst dílenský učitel PRA, vedoucí dílen Havelková Renáta, Mgr. CJL, DEJ, TEA, OBK CJL, PPC, PRA Häuslerová Jana, Mgr. ANJ, MAT ANJ, MAT, CIK Heglasová Vladislava, Mgr. DEJ, RUJ, NEJ DEJ, NEJ Houšť Vladimír, Ing. odborné předměty STC, SPS, MEC Hudec Richard, Ing odborné předměty STT, TEC, KOM Chlupová Dana, Mgr. MAT, FYZ MEC, ELE Jalůvka Petr, Ing odborné předměty MEC, STT, SPS Jaroš Jiří, Ing. odborné předměty EKO, EKC, TEK, TKC, SPS Kameníček Jan, Mgr. ANJ, INF ANJ Kalvachová Alena, Mgr TEV, BRV TEV Menšík Jan dílenský učitel PRA Měrka Stanislav, Mgr. BIO, TEV TEV Nevima Jiří, Mgr. odborné předměty CAD, STC Poláková Alžběta, Mgr CJL, OBV, HV CJL, OBN, vých. poradce Pomajbík Antonín, Ing. odborné předměty KOM, STT, TEC Pončová Jiřina, Bc. sociologie PPC Ryšavý Miroslav, Ing. odborné předměty MEC, TEK, TKC, TEC Řoutil Ladislav dílenský učitel PRA Sachová Vlasta, Mgr. MAT, TEV MAS, MAT, TEV Skula Pavel, Mgr. MAT,CHE MAT, CHE Slouková Dagmar, Mgr. ANJ, RUJ ANJ, OBN Smičková Martina, Mgr. MAT, FYZ FYZ, MAS, MAT Šimáček Jiří, Ing. odborné předměty STR, SPS,STC Vydržel Pavel, Ing. odborné předměty KOM, STT, TEC, Zahnášová Martina, Ing. odborné předměty MAM, EKO, UCT,PSP, PEU, PRA Zemánková Pavla, Mgr. ANJ, MAT ANJ Žůrek Vladimír, RNDr. MAT, FYZ MAT, FYZ, TKC, MAS

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Studijní obory: M/001 Strojírenství STR Ročník Obor Třídní učitel Celkem Hoši Děvčata 1.A STR Mgr. Havelková Renáta B STR Ing. Jaroš Jiří C STR Ing. Vydržel Pavel A STR Mgr. Häuslerová Jana B STR Mgr. Burešová Jana C STR Mgr. Smičková Martina A STR Ing. Zahnášová Martina B STR Mgr. Heglasová Vladislava C STR Ing. Pomajbík Antonín A STR Mgr. Slouková Dagmar B STR Ing. Houšť Vladimír C STR Mgr. Sachová Vlasta Celkem Rozdíly v počtu žáků proti předchozím tabulkám byly způsobeny odchody a příchody žáků do tříd v průběhu roku.v následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků na konci školního roku. Třída Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr třídy 1.A Strojírenství ,48 1.B Strojírenství ,39 1.C Strojírenství ,23 2.A Strojírenství ,64 2.B Strojírenství ,40 2.C Strojírenství ,64 3.A Strojírenství ,58 3.B Strojírenství ,86 3.C Strojírenství ,76 4.A Strojírenství ,46 4.B Strojírenství ,77 4.C Strojírenství ,69 Celkem ,58 Přehled prospěchu podle ročníků ve školním roce 2006/2007 Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr ročníku 1. ročník ,37

7 2. ročník ,56 3. ročník ,73 4. ročník ,64 Přehled prospěchu podle oborů ve školním roce 2006/2007 Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr oboru Strojírenství ,58 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2006/2007 Třída Obor Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nepřistoupilo Opakuje Žáků vyznam. k maturitě zkoušku 4. A STR B STR C STR celkem Průměrná absence ve škole v 1. a 2. pololetí - omluvená, z toho neomluvená Třída 1.pololetí 2.pololetí OML. NEOML. OML. NEOML. 1.A 61,6 0,29 56,7 0,74 1.B 55,5 0 79,0 0 1.C 52, ,69 4,81 2.A 88,23 0,33 81,47 0,20 2.B 49, , C 52,83 0,1 65, A 78, , B 80,8 1,2 86,4 1,2 3.C 77,71 0,65 96,36 7,43 4.A 60,9 0 39,7 0 4.B 81,5 0,30 49, C 78,8 0 64,9 0 Celkem 818,02 2,87 853,96 14,38 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků s 2. stupněm chování: l. pololetí pololetí - 5 Počet žáků s 3. stupněm chování: 1. pololetí pololetí - 0

8 7. Minimální preventivní program (dále MPP) Pro školní rok upravila Mgr. Jana Häuslerová Hlavní úkoly MPP: 1. Pověření vhodného pracovníka školy funkcí metodika prevence. 2. Vytvoření vhodných podmínek pro jeho práci. 3. Školní metodik prevence bude poskytovat poradenské služby žákům i rodičům. 4. Vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5. Spolupráce s rodiči (zaměřená i na osvětovou činnost). 6. Zpracování školního řádu v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č.j /200-51) - dále jen MP. 7. Školní metodik prevence postupuje podle MP. 8. Žáci se aktivně účastní akcí pořádaných v Olomouci v rámci prevence. 9. Školní metodik prevence zajišťuje informovanost žáků dle MP. 10. Škola se bude snažit vytvořit podmínky pro smysluplné využití volného času žáků. Ostatní aktivity MPP vycházejí z MP, patří mezi ně např. : - vytváření vhodného klimatu školy s možností žáků ovlivňovat důležitá rozhodnutí formou zastupitelské demokracie (studentská rada) - debatní ředitelské hodiny - schránka důvěry - fungující systém nástěnných novin, na jejichž tvorbě se podílejí žáci - informační nástěnka týkající se prevence sociálně patologických jevů - absolvování akcí souvisejících s výchovou ke zdravému životnímu stylu - zajištění volnočasových aktivit žáků (počítačový kroužek, spolupráce s DDM, taneční školou...) Další činnost metodika prevence - spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, P-centrem a Policií ČR (oddělení drog) - distribuce informačních publikací studentům a pedagogickým pracovníkům - sledování webových stránek zabývajících se prevencí a studium publikací vydaných Policií ČR a dalších odborných časopisů - vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli - informování o nabídkách programů a projektů primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

9 Školení metodika prevence - dvousemestrální studium na PF UP v rozsahu 160 hodin - dvoudenní vzdělávací soustředění na téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách ( ) Naplnění krátkodobých cílů - Informovanost studentů v oblasti drogové prevence a provedení opatření (úprava školního řádu) ohledně kouření v prostorách a okolí školy a záškoláctví - Začlenění preventivních témat do výuky (tělesná výchova, občanská nauka, cizí jazyky apod.) - Zmapování situace ve škole pomocí dotazníků pro studenty s následujícími výsledky: věk:15-16 let 1. ročník počet odpovídajících studentů:50 Vyhodnocení dotazníku Počet žáků, kteří zkusili záškoláctví či některou z následujících látek nikdy někdy ano 1x měsíčně 1x týdně téměř denně záškoláctví cigarety pivo víno tvrdý alkohol marihuana inhalanty utišující prostředky extáze další nelegální drogy Uskutečněné akce studenti absolvovali následující přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů: - komponovaný pořad v rámci projektu Řekni drogám ne, které pořádá společnost Medea Kultur, s.r.o.- Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže ( ) -pplk. JUDr.Miloslav Dočekal Kriminalita a drogy- obrana a prevence ( ) Emeritní policejní rada pplk. JUDr. Miloslav Dočekal, bývalý člen oddělení zabývající se násilnou činností na 1. sekci kriminální policie, člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů). Tato beseda se týká těchto témat: 1. Seznámení se situací v ČR včetně předcházení, prevenci a obraně proti kriminalitě s praktickými radami. 2. Kriminalita mládeže a trestná činnost dětí a mládeže, trestná činnost páchaná na dětech a mládeži. 3. Organizovaný zločin v ČR, drogy z pohledu Národní protidrogové centrály 4. Šikana a násilí v rodině 5. Prevence jak se bránit proti kriminalitě, praktické rady a informace 6. Vysvětlení pojmů xenofobie, rasismus, extremismus ad.

10 - studenti se zúčastnili charitativních akcí (Cihla, Den zasukovaných tkaniček ) a také sami zorganizovali finanční sbírku ve výši 4100Kč pro dětské oddělení FN Olomouc, dále studenti zorganizovali sbírku na podporu ohrožených zvířat a přispěli částkou 2600,-Kč na lva berberského Vytváření podmínek pro práci školního metodika prevence Činnost školního metodika prevence je ohodnocena formou zvýšeného osobního příplatku, vedení školy vytváří příznivé podmínky pro jeho činnost (spolupráce při řešení problémů, při preventivních aktivitách, při realizaci MPP, začleňování prvků MPP do výuky atd.) Školské dokumenty - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti jevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. : 14423/ Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. : / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. : 10194/ Informace pro školské úřady, školy a školská zařízení: Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j / Práce výchovného poradce Stanovení konzult. hodin VP, pravidelně celkem 2 hodiny týdně, žákům i rodičům sděleno, že po domluvě kdykoliv jindy. Z přihlášek žáků prvních ročníků a pohovoru s nimi doplněn školní seznam ž. vyžadujících zvl. péči učitelů a individuální přístup. Seznam pak rozšířen i o ž., kteří z různých důvodů mají povolen pozdější příchod a dřívější odchod ze školy, schválený tř. učitelem a ředitelem školy. Žádosti uloženy u vých. poradce, žáci zapsáni na školní seznam (umístěný na počítači a dostupný všem vyučujícím), doplňováni podle data schválení žádosti. Žáci informováni o práci VP a klimatu školy (např. prevence šikany, informace pro rodiče, využití nástěnek atd.). Příprava materiálů pro rodiče na třídní schůzky. Pomoc s prevencí negativních jevů určenému pedagogovi průběžná spolupráce, loni navrženo, aby depistážní dotazníky zadával a zpracovával preventista, zatím se zjišťování nekonalo. Pokračování spolupráce s P-centrem. Pomoc absolventům s nabídkou možností volných studijních míst na VŠ - tradiční využití stále obměňované nástěnky, určené hlavně žákům 4. ročníků. Informace studentům čtvrtých ročníků o veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, zajištění a zapůjčování obdržených materiálů. Materiály pro třídní učitele a rodiče na třídní schůzky umístěny pro tř. učitele k ofocení na uč. nástěnce. Práce na prevenci šikanování na škole, výzkum a práce s depistážními dotazníky se budou konat co druhý rok, pouze při zjištění závažných skutečností častěji. Pomoc při zahájení práce Studentské rady, pohovor se studenty. Zajištění UN s přehledem VŠ a VOŠ. Průběžná obnova nástěnky o studiu na VŠ až do dubna. Spolupráce s jednotl. VŠ, zveřejňování jimi zasílaných materiálů.

11 Zapůjčování UN. Tematické nástěnky k využití volného času, sestaveno studenty, např. 2.A Individuální pohovory s neprospívajícími studenty, zvl. se studenty prvních ročníků. Schůzka se studenty vyžadujícími individuální přístup, sledování absence žáků. Spolupráce se studenty čtvrtých ročníků při podávání přihlášek na VŠ. Práce se studenty s rodinnými, výchovnými a vzdělávacími problémy, spolupráce s rodiči. Využití informací z dvanácté Letní školy občanské výchovy (zaměření na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti). Zřízení školského poradenského zařízení podle Vyhlášky ze dne tak, že jsou zabezpečeny poradenské služby ve škole výchovným poradcem podle 7 Vyhlášky. Školní řád Zpracování školního řádu proběhlo v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a s vyhl.13/2005 Sb., dále s Úmluvou o právech dítěte a s platnými zákony ČR. Sociálně patologické jevy jako drogové závislosti, alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, záškoláctví, šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování jsou v něm buď přímo zmíněny a ošetřeny nebo se jimi zabýváme 9. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích A.Projekty a granty 1. Název projektu: Společné vyvíjení a praktické vyzkoušení samostatně řízeného programu určeného ke skladování strojních součástí a jeho praktické vyzkoušení při uskladňování a výdeji zboží Podařilo se nám naplnit hlavní cíl projektu vzdělávání žáků v odborném jazyce jako základu pro prakticky orientovanou řeč (cizojazyčná komunikace na odborné úrovni za použití moderních médií). Žáci české odborné školy zjistili, jak jsou důležité odborně cizojazyčné znalosti pro jejich budoucí praxi ve firmách EU. Získali tak motivaci učit se odbornou němčinu. Žáci měli rovněž možnost se seznámit s reáliemi cílové země. Při skupinové práci rozvíjeli svou empatii a schopnost pracovat v týmu. Mezinárodní složení německé skupiny a atmosféra kosmopolitního města Hamburku pomohly přiblížit našim žákům interkulturní prostředí EU. Interkulturní dimenze byla vedle odborně praktické stránky projektu obzvlášť zdůrazněna Aktivity: Náš cizojazyčný projekt trval jeden rok od září 2006 do července Již v průběhu přípravných návštěv bylo naplánováno 6 jeho etap. Tohoto projektu se zůčastnilo 29 žáků, z toho 16 žáků z Olomouce (Střední průmyslová škola strojnická) a 13 žáků z Hamburku (Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen G7). Obě skupiny žáků vedli dva učitelé, německou skupinu Kay Sanmann (kontaktní osoba za německou školu a učitel oboru logistika skladu) a Hans Goeben (učitel ICT). Koordinující role připadla české škole. Vedoucí projektu na české škole Vladislava Heglasová (učitelka němčiny, ruštiny a dějepisu) byla ve stálém kontaktu ( , telefon) s německou školou. V oblasti výpočetní techniky zastupoval českou školu Jan Kameníček. Na projektu se podíleli také jiní učitelé učitelé cizích jazyků a jeden učitel oboru strojírenství.

12 Při organizační přípravné schůzce v Olomouci jsme se snažili společně najít nejlepší metodickopsychologické řešení, jak motivovat účastníky projektu k aktivní práci na konečném produktu. V přípravné fázi (srpen, září 2006) se připravovali na projekt nejenom žáci, nýbrž také učitelé, a to na jazykové a odborné úrovni. Na německé škole dokonce proběhla výuka českého jazyka. Německé partnery učila česká lektorka základní české fráze. Vlastní realizace projektu, která byla spojena s projektovou prací, se uskutečnila ve dvou fázích: od do v ČR a od 4.6. do v Německu. Žáci oboru strojírenství z Olomouce a žáci oboru logistika skladu z Hamburku prováděli v národně smíšených týmech uskladňování a výdej českých strojních součástí, vše v simulovaných situacích. Programovali skladovací program na PC a procvičovali přitom praktické dovednosti. V období mezi dvěma hlavními vzájemnými návštěvami udržovali všichni účastníci projektu, učitelé a žáci pravidelně elektronický kontakt. Učitelé se naučili účelně využívat různých medií (PC, internet, , fax apod.). Cílem naší skupinové práce bylo především vzájemně komunikovat i při ne zcela perfektních cizojazyčných vědomostech a odborně správně řešit specifické úkoly z oblasti technologie (odborné termíny, odborný jazyk), ICT( tabulková kalkulace, vytváření formulí, tvorba prezentací v Power Pointu, zpracovávání filmu), stejně jako v cizích jazycích (němčina, čeština, popř. angličtina). Evaluace probíhala průběžně ústně i písemně. Po skončení každé projektové fáze jsme diskutovali o dosažených výsledcích nejen s kolegy z Hamburku, ale také s žáky. Autoevaluaci posloužily také žákovské zprávy a dokumentace (film, dokumentující první návštěvu na podzim v Olomouci a prezentace, zachycující činnosti druhé hlavní projektové fáze na jaře v Hamburku). Během pobytu v Německu jsme navíc pro naše žáky organizovali různé dlouhodobé a krátkodobé soutěže, které jsme závěrečný den v Hamburku vyhodnotili. Výsledky a zkušenosti z projektu jme ihned dále šířili v pedagogickém sboru a ve třídách školy. Ve vyučování byli žáci pravidelně informováni o průběhu projektu a všichni měli možnost shlédnout film i prezentace k projektu na interaktivní tabuli přímo v rámci cizojazyčné výuky. Naše společná projektová práce byla prezentována v médiích (články v novinách viz. příloha). Došlo ke zlepšení žáků ve všech oblastech, které byly pro náš projekt stěžejní. Mohli jsme je v průběhu projektu soustavně sledovat. Žáci zlepšili postupně své jazykové vědomosti a technické schopnosti (využití nových médií), jak nám ostatně jasně ukázala prezentace nyní na konci našeho projektu. Mimo jiné se žáci naučili zacházet s digitální kamerou a na počítačí pracovat se speciálními PC- programy ke zpracovaní filmu (pinacle apod.) Projekt byl přínosem v etické oblasti. Spontánně vznikly pěkné vztahy a přátelství mezi oběma skupinami Čechy a Němci. Během dvoutýdenního pobytu v Olomouci stejně jako během reciproční návštěvy Čechů v Hamburku programovali žáci skladovací program na PC, který byl jako konečný produkt vypálen na CD a je umístěn na webových stránkách naší školy spolu s ostatními prezentacemi.

13 2. Projekt UNIV Střední průmyslová škola strojnická Olomouc se účastní projektu UNIV - uznávání neformálních a informálních výsledků. Obecným cílem tohoto projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání v České republice jako systémového procesu, přičemž se uvažuje se zapojením středních a vyšších odborných škol do vzdělávání dospělých. Dalším cílem projektu je rozšířit formy dalšího vzdělávání o uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem České republiky. 3. Projekt IQ Auto Myšlenka projektu IQ Auto byla definována v říjnu roku 2003 na první konferenci Sdružení automobilového průmyslu s cílem podpořit technické školství a modernizovat výuky v souladu s měnícími se požadavky automobilového průmyslu, později rozšířeno na průmysl obecně. IQ v názvu projektu znamená Inovace Kvalifikace profesní přípravy. Obsahem projektu IQ Auto je uvést systém přípravy žáků a studentů na středních technických školách a vyšších odborných školách s technickým zaměřením do souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu. Výstupem projektu IQ Auto je systém dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku, umožňující přenos informací o nových technologiích a zaváděných inovacích z významných firem regionu do škol. K tomu slouží akreditované semináře, vytvořené ve firmách a určené pro pedagogy. Dalším výstupem jsou trojstranné partnerské smlouvy mezi školou, firmou a místně příslušným úřadem práce. SPŠ strojnická Olomouc vstoupila do projektu IQ Auto 23. dubna Jako škola zřizovaná Olomouckým krajem dostala plnou podporu pro svoji účast v projektu. 4. Projekt- Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství Dne 18. ledna 2007 byla podepsána smlouva o spolupráci Střední průmyslové školy strojnické Olomouc se Svazem sléváren České republiky se sídlem Technická 2, Brno, zastoupená ředitelem Ing. Josefem Hlavinkou.Účelem smlouvy byla vzájemná spolupráce na pilotním vyzkoušení projektu Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Svaz sléváren prováděl tyto činnosti: - řízení projektu, - sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace projektu vzniknout, - lektorskou činnost pro oblast slévárenský technolog - vyhodnocení připomínek a hodnocení výstup z projektu, - provádět publicitu projektu, - projednání veškerých změn a povinností s partnerem. Střední průmyslová škola strojnická Olomouc bude provádět tyto činnosti: -pronájem prostor pro pilotní vyzkoušení - výuka odborných předmětů pro zaměření slévárenský dělník - spolupráce na návrhu změn a doplnění v průběhu pilotního vyzkoušení - vyúčtování vynaložených prostředků - zpracování zprávy o své činnosti v dohodnutých termínech

14 - spolupracovat s objednavatelem při výuce v oblasti slévárenský dělník v průběhu pilotního vyzkoušení - podílet se na publicitě projektu, pilotním ověřování projektu a jeho evaluaci. Termín realizace výuky Výuka probíhala vždy v pátek po dobu 3 měsíců cca 13 týdnů. Zahájení teoretické výuky - 2. února Ukončení teoretické výuky dubna Praktická výuka probíhala dva týdny květen Závěrečné testy a zkoušky - 1. června Slavnostní ukončení a předání certifikátů 15. června Projekt ESF OP RLZ Název projektu: Moderní metody výuky Stavby a provozu strojů Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci je partnerem projektu ESF OP RLZ Moderní metody výuky stavby a provozu strojů. Projekt je zaměřen na modernizaci odborné přípravy budoucích konstruktérů (studentů středních škol strojírenského zaměření). Pro výchovu kvalitních konstruktérů je vedle teoretických základů odborných předmětů důležité i praktické používání získaných vědomostí při konstruování v grafických systémech. Právě na tuto oblast je zaměřen uvedený projekt. Předmět Stavba a provoz strojů integruje učivo matematicko-přírodovědných disciplín, odborných předmětů a praktického vyučování. Učivo předmětu poskytuje žákům vědomosti a dovednosti z oblasti strojních součástí a celků. Vysvětluje fyzikální principy, funkce strojů a jejich použití v praxi. Komplexní pojetí předmětu vede k rozvoji technického a ekonomického myšlení. Předmět završuje základ odborného vzdělávání dávající všeobecný přehled o strojích a zařízeních, které jsou využívány v průmyslu. Získané znalosti umožní studentům pochopit funkci, resp. charakteristické vlastnosti strojů a zařízení, se kterými se budou setkávat při výkonu své profese. Realizace projektu tak reaguje na požadavky potenciálních zaměstnavatelů a umožňuje studentům vyšší míru uplatnění na současném trhu práce. Projekt je zaměřen na tvorbu výukových pomůcek určených pro výuku předmětu Stavba a provoz strojů a praktických cvičení, které s použitím grafického systému Autodesk Inventor umožní praktické procvičování nabytých vědomostí a dovedností. Ve školním roce 2007/2008 dojde k pilotnímu ověřování výukových pomůcek ve 2. a 3. ročníku. Škola získá v rámci projektu nejen nové výukové materiály, ale také 40 školních licencí softwaru Autodesk Inventor 2008 a hardware potřebný pro upgrade PC (pracovních stanic). Předkladatel projektu: Sdružení CEPAC - Morava Jeremenkova 1142/42 detašované pracoviště Březinova Olomouc Tel.: (+420) Fax: (+420) IČO: DIČ: CZ

15 Další partneři projektu: Univerzita Palackého Olomouc, SPŠ strojnická Přerov, COGRAS, s.r.o. 6. ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE POKRAČUJE SPŠ strojnická nadále spolupracuje s polským partnerem město Opole na sportovní úrovni. Tentokrát byl pořádán čtyřdenní fotbalový turnaj u nás, v Olomouci, ve velké kopané. Utkání probíhala na travnatém hřišti ZŠ Heyrovského, ve dnech , za účasti 5 družstev z původních šesti. Polská strana přijela pouze se dvěma družstvy Odra Opole a Rodlo Opole. Třetí klub Miasto Opole nepřicestoval. Česká strana byla zastoupena kluby 1. HFK Olomouc, Sokol Černovír a SPŠ strojnická. Celý turnaj probíhal v duchu fair play, za krásného, někdy až úmorného počasí. V rámci spolupráce a měření sil nejen na hřišti, účastníci navštívili mini golf, místní bazén, prohlídku stadionu prvoligového mužstva Sigmy Olomouc. Zde si prohlédli nejen tribuny, ale také zázemí fotbalistů, včetně šaten, relaxačních místností, posilovny a v neposlední řadě i kancelář prvoligového trenéra. Velký a neopakovatelný zážitek přinesl i souboj druholigové Holice s Bohemkou o postupové místo do první ligy, kde polské kluby byly nadšeni danou atmosférou. Po 4 dnech sportovních klání studenti SPŠS ve finálovém utkání porazili Odru Opole 2 : 1 a tím se stali vítězi celého turnaje! Na 3. místě se umístilo družstvo 1. HFK Holice, čtvrtý skončil TJ Slovan Černovír, páté místo obsadilo Rodlo Opole. Celkové pořadí: 1. místo SPŠ strojnická Olomouc 2. místo Odra Opole 3. místo 1. HFK Olomouc 4. místo TJ Slovan Černovír 5. místo Rodlo Opole Tímto, ale spolupráce zdaleka nekončí. V září tohoto roku proběhne další fotbalový turnaj. Tentokrát na půdě polského partnera v městě Opole a to v délce šesti dnů. Máme se na co těšit a doufejme, že uspějeme co možná nejlépe a obhájíme toto červnové vítězství. Na závěr patří poděkování všem studentům, kteří se této akce zúčastnili, nejen vítězům, ale všem zúčastněným. Děkujeme za opravdu kvalitní sportovní výkony a celkový přístup k danému projektu. Díky a na podzim se uvidí. Soupiska hráčů, kterým patří ještě jednou poděkování Sova Filip, Kelar Martin, Grofek Tomáš, Doležel Petr, Vykydal Radek, Krajc Zdeněk, Kováč Zdeněk, Fojtík Ondřej, Novák Adam, Poklop Marek, Janků Radek, Calábek Jan, Běhal Miroslav, Krzyžánek Jakub, Fojtík Vojtěch, Foukal Lukáš, Ivanič Jan, Kašpárek Lukáš, Boštík Petr, Stloukal Jakub, Guskovič Gracián

16 B. Výsledky soutěží a přehlídek: Matematická olympiáda úspěšný řešitel Dušan Slimařík 4.B Matematická soutěž Kateřina Pavlíková 1. C Jakub Němeček 2. C Tomáš Smítal 3. C Jan Sluše 4. B Dušan Slimařík 4. B Mezinárodní soutěž Autodesk Academia Design 2007 Ve dnech se tři studenti a dva učitelé naší školy zúčastnili XIII. ročníku mezinárodní soutěže Autodesk Academia Design 2007, která se konala na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Soutěž byla rozdělena do tří studentských kategorií a jedné učitelské: V kategorii 2D AutoCAD měli soutěžící za úkol překreslit 2D výkres ojnice. Naši školu reprezentoval student Jan Sluše a obsadil velmi pěkné 10. místo. V kategorii 3D Inventor bylo úkolem studentů vymodelovat sestavu čerpadla, vygenerovat 2D výkres a zhotovit animaci. Zde byla naše škola zastoupena studentem Davidem Bobkem. Zúčastnili jsme se také zcela nově vytvořené kategorie 3D Free Style. V tomto případě bylo úkolem soutěžících navrhnout optimální konstrukční řešení daného celku (upínky). Naši školu reprezentoval student Pavel Pokorný. Nejlépe se naše škola umístila v učitelské kategorii 3D Inventor, kde měli soutěžící za úkol vymodelovat těleso membránového čerpadla. V silné konkurenci obsadil Ing. Vladimír Houšť krásné 6. místo. Zastoupení jsme měli také v porotě hodnotitelů Mgr. Jiří Nevima (kategorie 2D AutoCAD). Výsledky SPŠS Olomouc v soutěži Autodesk Academia Design 2007 (Žďár nad Sázavou) Jan Sluše 10. místo (AutoCAD 2D) David Bobek 22. místo (Inventor 3D) Pavel Pokorný místo (Inventor 3D free style) Ing. Vladimír Houšť - 6. místo (Inventor učitelská kategorie) - Soutěž Eupanostra - Zh Recitační soutěž odborných škol Kryštof Tureček, 1.B - 1. místo v oblasti próza Soutěž Eurocentra Kvíz o EU- Lucie Chmelařová, 2.A

17 Výtvarně-fotografická soutěž Olomouckého kraje na ekologické téma 3 žáci 1.A Studentské sportovní soutěže: SH fotbal 1. místo v okresním kole SH fotbal 4. místo v okresu SH košíková 3. místo v okresu Soutěž ve šplhu školní soutěž Juniorský maratonský běh Turnaj v kopané Česko polská spolupráce Sportovní hry v plavání účast v základním kole Sportovní hry floorbal okresní kolo 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Inventor firma Adeon - Ho, Ne, Lž BOZP vyhl.50/1978 Sb 11 - Au vyhl.50/1978 Sb 4 Čo, Hu, Mk, Pb, Řo, Sm, Vy, Go Školení RyWa Softvare práce na počítači EdgeCam akreditovaný výukový kurz Zlín - Ho, Ši Seminář Nová maturita všichni Seminář Cermat Praha Po Regionální konference germanistů ve Zlíně Hs Cyklus seminářů pro preventisty negativních jevů Hr Metodika ve výuce ANJ - Ka Konference VOŠ, SPŠ a SOU k výuce ANJ, Zábřeh Ka Výuka metodiky MEJA v ANJ Ka Jazykové vzdělávání Brána jazyků Ha, So, Bu, Hr,Sm Školení tvorba ŠVP všichni Školení k Zákoníků práce Bu Školení mediální komunikace v rámci programu Rozumět médiím v Hradci Králové Ha Kurz Film, divadlo, média v kontextu umění Ha Školení učitelů v rámci projektu Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na SŠ v Olomouckém kraji Ha E-learningový kurz Karierové poradenství Ha Schola servis příprava podkladu pro akreditaci školení Úprava písemností podle normy ČSN Ha Vzdělávací program pro potenciální příjemce podpory v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje II Ha Seminář o Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ha Kompetentní vedení školy a zvládnutí manažerských dovedností Ha Dva dny s didaktikou matematiky Sa Školení k nové maturitě z matematiky Sa, Hr Seminář k udržitelnému rozvoji SGO Olomouc Mě Kurs snowboardingu Kv Seminář Matematika Calc Center Sm Interaktivní výuka fyziky Sm Nová maturita z MAT Sm

18 Mediální komunikace seminář- P centrum Olomouc - Zh EU pro pedagogy na SŠ seminář Brno - Zh Vývoj ČR přijetí Eura RCO - Zh Řízení projektů - Zh Školení RCO kontrolní a hospitační činnost - Zh Konference Kroměříž Vzdělávání a výcvik v průmyslu Zh Seminář Historie a integrace Eu Zh Seminář využívání prostředků z Evropského sociálního fundu v oblasti vzdělávání Zh Seminář Kompetentní vedení školy aneb zvládnutí managerských dovedností Zh Školení učitelů Zh Seminář Kompetentní vedení školy - Zh Studium FS1 Jeseník Zh Projekt UNIV Zh Seminář Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v Olomouckém kraje Zh Národní projekt úspěšný ředitel Zh Mezinárodní konference Deus Caritas est- Zh Konference Evropská integrace pro pedagogy Zh Konference k projektu IQ AUTO Zh Soustředění Organizace školy, financování, základy práva NIDV Zh Workshop v rámci realizace projektu Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v Olomouckém kraji - Ne 11. Angažovanost učitelů Svaz slévačů ČR účast školy na projektech EU : slévárenský technolog slévárenský dělník projekt slévárenský dělník - přednášky,testy - Vy, Jk Projekt UNIV - Lž, Zh, Jk, Ry, Ho, Vy - vypracování projektu Značení materiálu - Vy, Ho - vypracování projektu Technické kreslení - Jk, Ry Studijní cesta grand EU Bonn - Lž Výukové metody u odborných předmětů NIDV Olomouc - Ne, Jk Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení - Ha, Ne Status Autodesk Academia VUT Brno- Ho, Ne Autodesk Academia Forum - Brno Ne Autodesk Academia program pracovní setkání - Brno Ne Pracovně právní vztahy ve školství seminář Ostrava Zh, Lž Celorepubliková porada UNIV Praha Lž Setkání středních průmyslových škol FS VŠB-TÚ Ostrava - Lž Valná hromada - projekt IQ Auto - Vy Konference projektu UNIV v Olomouckém kraji Prostějov Lž, Jk, Ho, Ry, Vy Konference BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a mladistvých při přípravě povolání MZ ČR Praha - Vy Konference Vzdělávání v technických oborech Telč - Lž, Vy Seminář androgogiky UNIV SOŠ polytechnická Olomouc - Vy, Jk, Ho, Ry konference IQ Auto - Praha - Vy konzultační den IBP Sidia Olomouc - Vy Školení BOZP - SPŠS Olomouc Vy

19 Diagnostika přípojných vozidel seminář - Ho, Ne Školení UNIV - Vy, Jk Prezenční seminář Kvalita měření - Praha Vy akce IQ Auto svařování Panav a. s. Senice na Hané Čo, Ši, Pb, Vy seminář Projekt UNIV e-learing - Ha, Ne seminář Autodesk Inventor Suite Ne seminář DVPP Schola Servis - Mk, Řo, Čo vzdělávací seminář pro učitele v rámci DVPP - Hu + další Absolvování projektu Brána jazyků - anglický jazyk -úroveň A 2 -Vy Kroužek technická angličtina Ka Kroužek cizojazyčná konverzace Ka Kroužek ruský jazyk Bu Kroužek matematika příprava na VŠ Žů Kroužek matematika příprava na soutěže Žů Kroužek CAD programy Ne, Ho 12. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce proběhla na naší škole kontrola z České školní inspekce Olomoucký inspektorát. Předmětem kontroly bylo posuzování formálních podmínek vzdělávání podle ustanovení 144 odst. 1 písm.b) až j) a odst. 2 a ustanovení 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a předávání agregovaných údajů z dokumentace škol a školských zařízení podle 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb. V žádném z výše uvedených bodů nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola proběhla bez závad. 13. Další sledované oblasti 1. Realizace koncepčních materiálů kraje Škola je členem Sdružení středního školství Olomouckého kraje. V rámci spolupráce byla založena skupina středních odborných škol technického zaměření (SPŠ, SOŠ, SIŠ, VOŠ). Skupina pracovala na tvorbě dlouhodobého záměru kraje ve své oblasti. Naše škola respektuje závěry dlouhodobého záměru, je brána jako klasická průmyslová škola strojnická se zaměřením na rozvoj oboru strojírenství dle požadavků regionu a trhu práce. 2. Spolupráce školy na regionální úrovni - škola je členem sdružení středních škol kraje - dále je členem Asociace průmyslových škol ČR, ředitel je členem rady - spolupracujeme s Úřadem práce Olomouc - spolupracujeme s firmami regionu, např. Ferona Olomouc, MORA Aerospace Hlubočky - Mariánské údolí, Obráběcí stroje Olomouc, M L S Olomouc - Holice, TECHNO Olomouc, SIGMA GROUP Lutín, Grundfos Olomouc, MŽ Olomouc, AŽD Olomouc, Hydrosystém Olomouc, SIWE Olomouc, MOFO Olomouc, Foundeik Hlubočky - Mariánské Údolí a s řadou dalších menších firem

20 Spolupráce s Hospodářskou komorou a vydávání společných certifikátů úspěšným absolventům školy od školního roku 2007/08 Spolupráce s asistenčním centrem Most Spolupráce se zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje. Student čtvrtého ročníku zaměření Podnikání v Evropské unii Pavel Kolář od roku 2006 aktivně pracuje v zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje jako zastupitel pro volnočasové aktivity. mandát je dvouletý, po skončení mandátu musí zvolit svého zástupce z řad studentů naší školy. Je zde nutná znalost politického dění a legislativy. Práce je na bázi jednání mezi mládeží a představiteli Olomouckého kraje. Mandát je dobrovolný. 14. Autoevaluace V oblasti autoevaluace si škola stanovila dle vyhlášky č. 15/2005 vnitřní kritéria. A) Podmínky ke vzdělávání B) Průběh vzdělání C) Podpora školy studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, studentů a rodičů a dalších osob na vzdělávání D) Výsledky vzdělávání studentů E) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků F) Úroveň výsledků práce školy Prováděla ve školním roce 2006/7 následující hodnocení: - rozbory písemných prací studentů a to jak jednotlivými vyučujícími, tak i v komisích. V případech významnějších odchylek se hledaly příčiny těchto odchylek. - hospitační činnost uvnitř školy: V rámci této hospitační činnosti provedla ředitelka školy 16 hospitací, zástupce ředitele školy 2 hospitace, v jednotlivých komisích byly následující hospitace: 1) komise všeobecně vzdělávacích předmětů 6 hospitací předsedkyně komise u členů; 11 vzájemných hospitací členů komise (komise má 8 členů) 2) komise přírodovědných předmětů 4 hospitace předsedkyně komise u členů; 9 vzájemných hospitací členů komise (komise má 7 členů) 3) komise odborných předmětů 8 hospitací předsedy komise u členů; 22 vzájemných hospitací členů komise (komise má 11 členů) 4) oblast dílenského vyučování 3 hospitace vedoucího dílen u členů; 0 vzájemných hospitací učitelů dílenského vyučování (celkem 4 učitelé předmětu praxe) - kontroly pedagogické dokumentace: 1) kontrola třídních knih - 6x 2) kontrola katalogů 3x 3) kontrola dokumentace a matriky v elektronické podobě (Bakaláři) - průběžně - jednání s rodiči byla pravidelná ve formě třídních schůzek a konzultací (6x ročně), v měsíci červen se konaly nulté třídní schůzky pro rodiče studentů budoucích prvních ročníků, a nepravidelné setkání při řešení individuálních problémů - jednání se žáky byla jednak hromadná (jednání studentské rady s vedením školy), jednak individuální především při řešení problémů ve vztazích pedagog třída, či ředitelka, výchovná poradkyně a student - jednání se sociálními partnery, především s významnými firmami olomouckého regionu např. s firmou Honeywell Mariánské Údolí, Ferona ve věci úprav osnov předmětu Technické

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více