Rada ředitele: Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Vlasta Sachová, Mgr. Dagmar Slouková, Ing. Pavel Vydržel, Horst Goldmann

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada ředitele: Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Vlasta Sachová, Mgr. Dagmar Slouková, Ing. Pavel Vydržel, Horst Goldmann"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Sídlo školy: tř.17. listopadu 49, Olomouc Právnická forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký krajský úřad Ředitel školy : Ing. Petr Šafránek, od Ing. Martina Zahnášová Rada ředitele: Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Alžběta Poláková, Mgr. Vlasta Sachová, Mgr. Dagmar Slouková, Ing. Pavel Vydržel, Horst Goldmann Mgr. Jiří Nevima, Ph.D., Mgr. Vladislava Heglasová, Mgr. Martina Smičková, Mgr. Alžběta Poláková, Václav Čoček Rada školy: Ing. Pavel Horák, Ing. Lubomír Čepek, Ing. Ladislav Lžičař, Mgr. Jana Burešová, Ota Zepf, Pavla Zedková Ing. Pavel Horák, Ing. Lubomír Čepek, Mgr. Pavel Skula, Mgr. Jana Burešová, Ota Zepf, Pavla Zedková Telefon: Fax: www stránky: Charakteristika školy: Škola je vybavením zaměřena na obor strojírenství. Podřizujeme mu zejména náročné vybavení výpočetní techniky, které vyžaduje na grafické software vysoký výkon. V oblasti praktických činností jdeme systémem simulace na počítačích. Vybavení v oblasti výrobních technologií vzhledem k velké finanční náročnosti zastarává. Ve škole je 13 kmenových učeben, 3 učebny jazyků, 3 učebny výpočetní techniky, polytechnická učebna, 3 laboratoře kontroly a měření, laboratoř automatizace a elektrotechniky, tělocvična a posilovna, písárna a 7 dílenských pracovišť, ve všech pracovištích, učebnách a kabinetech je zavedena síť elektronická pošta a internet.

2 Profily absolventů oborů : 1. Profil absolventa obor: M/001 Strojírenství Klíčové dovednosti Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví a na životní prostředí. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je. Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě. Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné i týmové práce. Musí mít trvalý zájem o sledování svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopen jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie. Odborné vědomosti, dovednosti a postoje - rozumí praktickým aplikacím vědomostí o pohybu, silách vnějších i vnitřních a jejich působení na tělesa a soustavy v tuhém, kapalném a plynném stavu, vlivu provozních zatížení na deformaci tvaru a možnost porušení součástí - dovede aplikovat osvojené vědomosti o zákonitostech pohybu tekutin za současné přeměny tepelné a mechanické energie - chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřících elektrotechnických metod a technik - ovládá přesné zobrazování tvaru strojních součástí a zhotovování technických výkresů, včetně určování rozměrů, jakosti povrchu a jeho úpravy, geometrického tvaru a dalších pokynů pro výrobu z hlediska funkce, technologie výroby, montáže a kontroly - je schopen správné volby materiálu a jeho tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování na základě vědomostí z oblasti vlastností materiálu - na základě vědomostí o funkčních principech strojů a zařízení zná funkci jednotlivých strojních součástí, mechanismů a montážních celků a umí konstruovat běžné strojní součásti a jednoduché funkční celky - zná způsoby a zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek, nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje - je schopen vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek - ovládá základní strojírenské technologie - zná funkci a účel jednoduchých nástrojů, přípravků a měřidel - ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole jakosti, chápe funkci a principy měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenské výrobě

3 - má základní znalosti o funkcích vodních, tepelných, elektrických a dalších strojů a zařízení běžně užívaných ve strojírenství - má základní znalosti o výpočetní technice a ovládá práci s výpočetní technikou uživatelsky i odborně (příprava vstupních dat, orientace ve vstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu, kreslení dokumentace v AutoCADu a Inventoru) - rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce - umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu, ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční - má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace - je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce Možnosti uplatnění absolventů Absolvent studijního oboru M/001 Strojírenství je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi. Absolvent studijního oboru Strojírenství může získat i vysokoškolské vzdělání ve strojírenských oborech, případně v příbuzných oborech. 2. Seznam studijních a učebních oborů Studijní obory: M/001 Strojírenství STR Ukončení studia : maturita Forma studia : denní 3. Přehled studijních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT viz příloha č. 1

4 4. Statistické údaje o škole Údaje o žácích Počet žáků v jednotlivých ročních a oborech: Ročník Počet žáků Hoši Děvčata 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Obor Počet žáků Hoši Děvčata Strojírenství Počet tříd: 12 Počet přihlášených žáků hochů / 15 dívek Počet přijatých žáků : hochů / 15 dívek -přijatých po prvním kole přijímacího řízení: 96 -přijatých po druhém kole přijímacího řízen:í 0 -přijatých na odvolání: 0 Počet nově přijatých žáků k Počet nově přijatých žáků k Počet výjimek k přijetí do vyššího ročníku než prvního za sledované období: 0 Počet žáků,kteří přerušili studium: 0 Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy: 3 VOŠ 43 VŠ Počet přijatých na vyšší stupeň škol 3 VOŠ 43 VŠ evidovaných na úřadech práce 6 odcházejících do praxe 19 Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením : 0 Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků školy: 33 Aprobovanost výuky : 100 % Neaprobovaná : 0 % Počet studujících zaměstnanců školy : 2 Počet ostatních zaměstnanců školy: 9 Počet žáků na učitele: 10,27

5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 učitel aprobace vyučoval Šafránek Petr, Ing. odborné předměty TEC, ředitel školy Lžičař Ladislav, Ing. odborné předměty STC, zástupce ředitele Augustin Jiří, Ing. odborné předměty AUC, AUT, ELC, ELE Burešová Jana, Mgr. CJL, RUJ, TEA, OBK PPC, CJL Čoček Václav dílenský učitel PRA Goldmann Horst dílenský učitel PRA, vedoucí dílen Havelková Renáta, Mgr. CJL, DEJ, TEA, OBK CJL, PPC, PRA Häuslerová Jana, Mgr. ANJ, MAT ANJ, MAT, CIK Heglasová Vladislava, Mgr. DEJ, RUJ, NEJ DEJ, NEJ Houšť Vladimír, Ing. odborné předměty STC, SPS, MEC Hudec Richard, Ing odborné předměty STT, TEC, KOM Chlupová Dana, Mgr. MAT, FYZ MEC, ELE Jalůvka Petr, Ing odborné předměty MEC, STT, SPS Jaroš Jiří, Ing. odborné předměty EKO, EKC, TEK, TKC, SPS Kameníček Jan, Mgr. ANJ, INF ANJ Kalvachová Alena, Mgr TEV, BRV TEV Menšík Jan dílenský učitel PRA Měrka Stanislav, Mgr. BIO, TEV TEV Nevima Jiří, Mgr. odborné předměty CAD, STC Poláková Alžběta, Mgr CJL, OBV, HV CJL, OBN, vých. poradce Pomajbík Antonín, Ing. odborné předměty KOM, STT, TEC Pončová Jiřina, Bc. sociologie PPC Ryšavý Miroslav, Ing. odborné předměty MEC, TEK, TKC, TEC Řoutil Ladislav dílenský učitel PRA Sachová Vlasta, Mgr. MAT, TEV MAS, MAT, TEV Skula Pavel, Mgr. MAT,CHE MAT, CHE Slouková Dagmar, Mgr. ANJ, RUJ ANJ, OBN Smičková Martina, Mgr. MAT, FYZ FYZ, MAS, MAT Šimáček Jiří, Ing. odborné předměty STR, SPS,STC Vydržel Pavel, Ing. odborné předměty KOM, STT, TEC, Zahnášová Martina, Ing. odborné předměty MAM, EKO, UCT,PSP, PEU, PRA Zemánková Pavla, Mgr. ANJ, MAT ANJ Žůrek Vladimír, RNDr. MAT, FYZ MAT, FYZ, TKC, MAS

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Studijní obory: M/001 Strojírenství STR Ročník Obor Třídní učitel Celkem Hoši Děvčata 1.A STR Mgr. Havelková Renáta B STR Ing. Jaroš Jiří C STR Ing. Vydržel Pavel A STR Mgr. Häuslerová Jana B STR Mgr. Burešová Jana C STR Mgr. Smičková Martina A STR Ing. Zahnášová Martina B STR Mgr. Heglasová Vladislava C STR Ing. Pomajbík Antonín A STR Mgr. Slouková Dagmar B STR Ing. Houšť Vladimír C STR Mgr. Sachová Vlasta Celkem Rozdíly v počtu žáků proti předchozím tabulkám byly způsobeny odchody a příchody žáků do tříd v průběhu roku.v následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků na konci školního roku. Třída Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr třídy 1.A Strojírenství ,48 1.B Strojírenství ,39 1.C Strojírenství ,23 2.A Strojírenství ,64 2.B Strojírenství ,40 2.C Strojírenství ,64 3.A Strojírenství ,58 3.B Strojírenství ,86 3.C Strojírenství ,76 4.A Strojírenství ,46 4.B Strojírenství ,77 4.C Strojírenství ,69 Celkem ,58 Přehled prospěchu podle ročníků ve školním roce 2006/2007 Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr ročníku 1. ročník ,37

7 2. ročník ,56 3. ročník ,73 4. ročník ,64 Přehled prospěchu podle oborů ve školním roce 2006/2007 Obor Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr oboru Strojírenství ,58 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2006/2007 Třída Obor Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nepřistoupilo Opakuje Žáků vyznam. k maturitě zkoušku 4. A STR B STR C STR celkem Průměrná absence ve škole v 1. a 2. pololetí - omluvená, z toho neomluvená Třída 1.pololetí 2.pololetí OML. NEOML. OML. NEOML. 1.A 61,6 0,29 56,7 0,74 1.B 55,5 0 79,0 0 1.C 52, ,69 4,81 2.A 88,23 0,33 81,47 0,20 2.B 49, , C 52,83 0,1 65, A 78, , B 80,8 1,2 86,4 1,2 3.C 77,71 0,65 96,36 7,43 4.A 60,9 0 39,7 0 4.B 81,5 0,30 49, C 78,8 0 64,9 0 Celkem 818,02 2,87 853,96 14,38 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků s 2. stupněm chování: l. pololetí pololetí - 5 Počet žáků s 3. stupněm chování: 1. pololetí pololetí - 0

8 7. Minimální preventivní program (dále MPP) Pro školní rok upravila Mgr. Jana Häuslerová Hlavní úkoly MPP: 1. Pověření vhodného pracovníka školy funkcí metodika prevence. 2. Vytvoření vhodných podmínek pro jeho práci. 3. Školní metodik prevence bude poskytovat poradenské služby žákům i rodičům. 4. Vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5. Spolupráce s rodiči (zaměřená i na osvětovou činnost). 6. Zpracování školního řádu v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č.j /200-51) - dále jen MP. 7. Školní metodik prevence postupuje podle MP. 8. Žáci se aktivně účastní akcí pořádaných v Olomouci v rámci prevence. 9. Školní metodik prevence zajišťuje informovanost žáků dle MP. 10. Škola se bude snažit vytvořit podmínky pro smysluplné využití volného času žáků. Ostatní aktivity MPP vycházejí z MP, patří mezi ně např. : - vytváření vhodného klimatu školy s možností žáků ovlivňovat důležitá rozhodnutí formou zastupitelské demokracie (studentská rada) - debatní ředitelské hodiny - schránka důvěry - fungující systém nástěnných novin, na jejichž tvorbě se podílejí žáci - informační nástěnka týkající se prevence sociálně patologických jevů - absolvování akcí souvisejících s výchovou ke zdravému životnímu stylu - zajištění volnočasových aktivit žáků (počítačový kroužek, spolupráce s DDM, taneční školou...) Další činnost metodika prevence - spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, P-centrem a Policií ČR (oddělení drog) - distribuce informačních publikací studentům a pedagogickým pracovníkům - sledování webových stránek zabývajících se prevencí a studium publikací vydaných Policií ČR a dalších odborných časopisů - vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli - informování o nabídkách programů a projektů primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

9 Školení metodika prevence - dvousemestrální studium na PF UP v rozsahu 160 hodin - dvoudenní vzdělávací soustředění na téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách ( ) Naplnění krátkodobých cílů - Informovanost studentů v oblasti drogové prevence a provedení opatření (úprava školního řádu) ohledně kouření v prostorách a okolí školy a záškoláctví - Začlenění preventivních témat do výuky (tělesná výchova, občanská nauka, cizí jazyky apod.) - Zmapování situace ve škole pomocí dotazníků pro studenty s následujícími výsledky: věk:15-16 let 1. ročník počet odpovídajících studentů:50 Vyhodnocení dotazníku Počet žáků, kteří zkusili záškoláctví či některou z následujících látek nikdy někdy ano 1x měsíčně 1x týdně téměř denně záškoláctví cigarety pivo víno tvrdý alkohol marihuana inhalanty utišující prostředky extáze další nelegální drogy Uskutečněné akce studenti absolvovali následující přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů: - komponovaný pořad v rámci projektu Řekni drogám ne, které pořádá společnost Medea Kultur, s.r.o.- Negativní vliv drog na životní styl a zdraví mládeže ( ) -pplk. JUDr.Miloslav Dočekal Kriminalita a drogy- obrana a prevence ( ) Emeritní policejní rada pplk. JUDr. Miloslav Dočekal, bývalý člen oddělení zabývající se násilnou činností na 1. sekci kriminální policie, člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů). Tato beseda se týká těchto témat: 1. Seznámení se situací v ČR včetně předcházení, prevenci a obraně proti kriminalitě s praktickými radami. 2. Kriminalita mládeže a trestná činnost dětí a mládeže, trestná činnost páchaná na dětech a mládeži. 3. Organizovaný zločin v ČR, drogy z pohledu Národní protidrogové centrály 4. Šikana a násilí v rodině 5. Prevence jak se bránit proti kriminalitě, praktické rady a informace 6. Vysvětlení pojmů xenofobie, rasismus, extremismus ad.

10 - studenti se zúčastnili charitativních akcí (Cihla, Den zasukovaných tkaniček ) a také sami zorganizovali finanční sbírku ve výši 4100Kč pro dětské oddělení FN Olomouc, dále studenti zorganizovali sbírku na podporu ohrožených zvířat a přispěli částkou 2600,-Kč na lva berberského Vytváření podmínek pro práci školního metodika prevence Činnost školního metodika prevence je ohodnocena formou zvýšeného osobního příplatku, vedení školy vytváří příznivé podmínky pro jeho činnost (spolupráce při řešení problémů, při preventivních aktivitách, při realizaci MPP, začleňování prvků MPP do výuky atd.) Školské dokumenty - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 14514/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti jevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. : 14423/ Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. : / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. : 10194/ Informace pro školské úřady, školy a školská zařízení: Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j / Práce výchovného poradce Stanovení konzult. hodin VP, pravidelně celkem 2 hodiny týdně, žákům i rodičům sděleno, že po domluvě kdykoliv jindy. Z přihlášek žáků prvních ročníků a pohovoru s nimi doplněn školní seznam ž. vyžadujících zvl. péči učitelů a individuální přístup. Seznam pak rozšířen i o ž., kteří z různých důvodů mají povolen pozdější příchod a dřívější odchod ze školy, schválený tř. učitelem a ředitelem školy. Žádosti uloženy u vých. poradce, žáci zapsáni na školní seznam (umístěný na počítači a dostupný všem vyučujícím), doplňováni podle data schválení žádosti. Žáci informováni o práci VP a klimatu školy (např. prevence šikany, informace pro rodiče, využití nástěnek atd.). Příprava materiálů pro rodiče na třídní schůzky. Pomoc s prevencí negativních jevů určenému pedagogovi průběžná spolupráce, loni navrženo, aby depistážní dotazníky zadával a zpracovával preventista, zatím se zjišťování nekonalo. Pokračování spolupráce s P-centrem. Pomoc absolventům s nabídkou možností volných studijních míst na VŠ - tradiční využití stále obměňované nástěnky, určené hlavně žákům 4. ročníků. Informace studentům čtvrtých ročníků o veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, zajištění a zapůjčování obdržených materiálů. Materiály pro třídní učitele a rodiče na třídní schůzky umístěny pro tř. učitele k ofocení na uč. nástěnce. Práce na prevenci šikanování na škole, výzkum a práce s depistážními dotazníky se budou konat co druhý rok, pouze při zjištění závažných skutečností častěji. Pomoc při zahájení práce Studentské rady, pohovor se studenty. Zajištění UN s přehledem VŠ a VOŠ. Průběžná obnova nástěnky o studiu na VŠ až do dubna. Spolupráce s jednotl. VŠ, zveřejňování jimi zasílaných materiálů.

11 Zapůjčování UN. Tematické nástěnky k využití volného času, sestaveno studenty, např. 2.A Individuální pohovory s neprospívajícími studenty, zvl. se studenty prvních ročníků. Schůzka se studenty vyžadujícími individuální přístup, sledování absence žáků. Spolupráce se studenty čtvrtých ročníků při podávání přihlášek na VŠ. Práce se studenty s rodinnými, výchovnými a vzdělávacími problémy, spolupráce s rodiči. Využití informací z dvanácté Letní školy občanské výchovy (zaměření na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti). Zřízení školského poradenského zařízení podle Vyhlášky ze dne tak, že jsou zabezpečeny poradenské služby ve škole výchovným poradcem podle 7 Vyhlášky. Školní řád Zpracování školního řádu proběhlo v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a s vyhl.13/2005 Sb., dále s Úmluvou o právech dítěte a s platnými zákony ČR. Sociálně patologické jevy jako drogové závislosti, alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, záškoláctví, šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování jsou v něm buď přímo zmíněny a ošetřeny nebo se jimi zabýváme 9. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích A.Projekty a granty 1. Název projektu: Společné vyvíjení a praktické vyzkoušení samostatně řízeného programu určeného ke skladování strojních součástí a jeho praktické vyzkoušení při uskladňování a výdeji zboží Podařilo se nám naplnit hlavní cíl projektu vzdělávání žáků v odborném jazyce jako základu pro prakticky orientovanou řeč (cizojazyčná komunikace na odborné úrovni za použití moderních médií). Žáci české odborné školy zjistili, jak jsou důležité odborně cizojazyčné znalosti pro jejich budoucí praxi ve firmách EU. Získali tak motivaci učit se odbornou němčinu. Žáci měli rovněž možnost se seznámit s reáliemi cílové země. Při skupinové práci rozvíjeli svou empatii a schopnost pracovat v týmu. Mezinárodní složení německé skupiny a atmosféra kosmopolitního města Hamburku pomohly přiblížit našim žákům interkulturní prostředí EU. Interkulturní dimenze byla vedle odborně praktické stránky projektu obzvlášť zdůrazněna Aktivity: Náš cizojazyčný projekt trval jeden rok od září 2006 do července Již v průběhu přípravných návštěv bylo naplánováno 6 jeho etap. Tohoto projektu se zůčastnilo 29 žáků, z toho 16 žáků z Olomouce (Střední průmyslová škola strojnická) a 13 žáků z Hamburku (Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen G7). Obě skupiny žáků vedli dva učitelé, německou skupinu Kay Sanmann (kontaktní osoba za německou školu a učitel oboru logistika skladu) a Hans Goeben (učitel ICT). Koordinující role připadla české škole. Vedoucí projektu na české škole Vladislava Heglasová (učitelka němčiny, ruštiny a dějepisu) byla ve stálém kontaktu ( , telefon) s německou školou. V oblasti výpočetní techniky zastupoval českou školu Jan Kameníček. Na projektu se podíleli také jiní učitelé učitelé cizích jazyků a jeden učitel oboru strojírenství.

12 Při organizační přípravné schůzce v Olomouci jsme se snažili společně najít nejlepší metodickopsychologické řešení, jak motivovat účastníky projektu k aktivní práci na konečném produktu. V přípravné fázi (srpen, září 2006) se připravovali na projekt nejenom žáci, nýbrž také učitelé, a to na jazykové a odborné úrovni. Na německé škole dokonce proběhla výuka českého jazyka. Německé partnery učila česká lektorka základní české fráze. Vlastní realizace projektu, která byla spojena s projektovou prací, se uskutečnila ve dvou fázích: od do v ČR a od 4.6. do v Německu. Žáci oboru strojírenství z Olomouce a žáci oboru logistika skladu z Hamburku prováděli v národně smíšených týmech uskladňování a výdej českých strojních součástí, vše v simulovaných situacích. Programovali skladovací program na PC a procvičovali přitom praktické dovednosti. V období mezi dvěma hlavními vzájemnými návštěvami udržovali všichni účastníci projektu, učitelé a žáci pravidelně elektronický kontakt. Učitelé se naučili účelně využívat různých medií (PC, internet, , fax apod.). Cílem naší skupinové práce bylo především vzájemně komunikovat i při ne zcela perfektních cizojazyčných vědomostech a odborně správně řešit specifické úkoly z oblasti technologie (odborné termíny, odborný jazyk), ICT( tabulková kalkulace, vytváření formulí, tvorba prezentací v Power Pointu, zpracovávání filmu), stejně jako v cizích jazycích (němčina, čeština, popř. angličtina). Evaluace probíhala průběžně ústně i písemně. Po skončení každé projektové fáze jsme diskutovali o dosažených výsledcích nejen s kolegy z Hamburku, ale také s žáky. Autoevaluaci posloužily také žákovské zprávy a dokumentace (film, dokumentující první návštěvu na podzim v Olomouci a prezentace, zachycující činnosti druhé hlavní projektové fáze na jaře v Hamburku). Během pobytu v Německu jsme navíc pro naše žáky organizovali různé dlouhodobé a krátkodobé soutěže, které jsme závěrečný den v Hamburku vyhodnotili. Výsledky a zkušenosti z projektu jme ihned dále šířili v pedagogickém sboru a ve třídách školy. Ve vyučování byli žáci pravidelně informováni o průběhu projektu a všichni měli možnost shlédnout film i prezentace k projektu na interaktivní tabuli přímo v rámci cizojazyčné výuky. Naše společná projektová práce byla prezentována v médiích (články v novinách viz. příloha). Došlo ke zlepšení žáků ve všech oblastech, které byly pro náš projekt stěžejní. Mohli jsme je v průběhu projektu soustavně sledovat. Žáci zlepšili postupně své jazykové vědomosti a technické schopnosti (využití nových médií), jak nám ostatně jasně ukázala prezentace nyní na konci našeho projektu. Mimo jiné se žáci naučili zacházet s digitální kamerou a na počítačí pracovat se speciálními PC- programy ke zpracovaní filmu (pinacle apod.) Projekt byl přínosem v etické oblasti. Spontánně vznikly pěkné vztahy a přátelství mezi oběma skupinami Čechy a Němci. Během dvoutýdenního pobytu v Olomouci stejně jako během reciproční návštěvy Čechů v Hamburku programovali žáci skladovací program na PC, který byl jako konečný produkt vypálen na CD a je umístěn na webových stránkách naší školy spolu s ostatními prezentacemi.

13 2. Projekt UNIV Střední průmyslová škola strojnická Olomouc se účastní projektu UNIV - uznávání neformálních a informálních výsledků. Obecným cílem tohoto projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání v České republice jako systémového procesu, přičemž se uvažuje se zapojením středních a vyšších odborných škol do vzdělávání dospělých. Dalším cílem projektu je rozšířit formy dalšího vzdělávání o uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem České republiky. 3. Projekt IQ Auto Myšlenka projektu IQ Auto byla definována v říjnu roku 2003 na první konferenci Sdružení automobilového průmyslu s cílem podpořit technické školství a modernizovat výuky v souladu s měnícími se požadavky automobilového průmyslu, později rozšířeno na průmysl obecně. IQ v názvu projektu znamená Inovace Kvalifikace profesní přípravy. Obsahem projektu IQ Auto je uvést systém přípravy žáků a studentů na středních technických školách a vyšších odborných školách s technickým zaměřením do souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu. Výstupem projektu IQ Auto je systém dalšího vzdělávání pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku, umožňující přenos informací o nových technologiích a zaváděných inovacích z významných firem regionu do škol. K tomu slouží akreditované semináře, vytvořené ve firmách a určené pro pedagogy. Dalším výstupem jsou trojstranné partnerské smlouvy mezi školou, firmou a místně příslušným úřadem práce. SPŠ strojnická Olomouc vstoupila do projektu IQ Auto 23. dubna Jako škola zřizovaná Olomouckým krajem dostala plnou podporu pro svoji účast v projektu. 4. Projekt- Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství Dne 18. ledna 2007 byla podepsána smlouva o spolupráci Střední průmyslové školy strojnické Olomouc se Svazem sléváren České republiky se sídlem Technická 2, Brno, zastoupená ředitelem Ing. Josefem Hlavinkou.Účelem smlouvy byla vzájemná spolupráce na pilotním vyzkoušení projektu Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Svaz sléváren prováděl tyto činnosti: - řízení projektu, - sestavení vzdělávacích modulů a přípravu materiálů, které mají v rámci realizace projektu vzniknout, - lektorskou činnost pro oblast slévárenský technolog - vyhodnocení připomínek a hodnocení výstup z projektu, - provádět publicitu projektu, - projednání veškerých změn a povinností s partnerem. Střední průmyslová škola strojnická Olomouc bude provádět tyto činnosti: -pronájem prostor pro pilotní vyzkoušení - výuka odborných předmětů pro zaměření slévárenský dělník - spolupráce na návrhu změn a doplnění v průběhu pilotního vyzkoušení - vyúčtování vynaložených prostředků - zpracování zprávy o své činnosti v dohodnutých termínech

14 - spolupracovat s objednavatelem při výuce v oblasti slévárenský dělník v průběhu pilotního vyzkoušení - podílet se na publicitě projektu, pilotním ověřování projektu a jeho evaluaci. Termín realizace výuky Výuka probíhala vždy v pátek po dobu 3 měsíců cca 13 týdnů. Zahájení teoretické výuky - 2. února Ukončení teoretické výuky dubna Praktická výuka probíhala dva týdny květen Závěrečné testy a zkoušky - 1. června Slavnostní ukončení a předání certifikátů 15. června Projekt ESF OP RLZ Název projektu: Moderní metody výuky Stavby a provozu strojů Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci je partnerem projektu ESF OP RLZ Moderní metody výuky stavby a provozu strojů. Projekt je zaměřen na modernizaci odborné přípravy budoucích konstruktérů (studentů středních škol strojírenského zaměření). Pro výchovu kvalitních konstruktérů je vedle teoretických základů odborných předmětů důležité i praktické používání získaných vědomostí při konstruování v grafických systémech. Právě na tuto oblast je zaměřen uvedený projekt. Předmět Stavba a provoz strojů integruje učivo matematicko-přírodovědných disciplín, odborných předmětů a praktického vyučování. Učivo předmětu poskytuje žákům vědomosti a dovednosti z oblasti strojních součástí a celků. Vysvětluje fyzikální principy, funkce strojů a jejich použití v praxi. Komplexní pojetí předmětu vede k rozvoji technického a ekonomického myšlení. Předmět završuje základ odborného vzdělávání dávající všeobecný přehled o strojích a zařízeních, které jsou využívány v průmyslu. Získané znalosti umožní studentům pochopit funkci, resp. charakteristické vlastnosti strojů a zařízení, se kterými se budou setkávat při výkonu své profese. Realizace projektu tak reaguje na požadavky potenciálních zaměstnavatelů a umožňuje studentům vyšší míru uplatnění na současném trhu práce. Projekt je zaměřen na tvorbu výukových pomůcek určených pro výuku předmětu Stavba a provoz strojů a praktických cvičení, které s použitím grafického systému Autodesk Inventor umožní praktické procvičování nabytých vědomostí a dovedností. Ve školním roce 2007/2008 dojde k pilotnímu ověřování výukových pomůcek ve 2. a 3. ročníku. Škola získá v rámci projektu nejen nové výukové materiály, ale také 40 školních licencí softwaru Autodesk Inventor 2008 a hardware potřebný pro upgrade PC (pracovních stanic). Předkladatel projektu: Sdružení CEPAC - Morava Jeremenkova 1142/42 detašované pracoviště Březinova Olomouc Tel.: (+420) Fax: (+420) IČO: DIČ: CZ

15 Další partneři projektu: Univerzita Palackého Olomouc, SPŠ strojnická Přerov, COGRAS, s.r.o. 6. ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE POKRAČUJE SPŠ strojnická nadále spolupracuje s polským partnerem město Opole na sportovní úrovni. Tentokrát byl pořádán čtyřdenní fotbalový turnaj u nás, v Olomouci, ve velké kopané. Utkání probíhala na travnatém hřišti ZŠ Heyrovského, ve dnech , za účasti 5 družstev z původních šesti. Polská strana přijela pouze se dvěma družstvy Odra Opole a Rodlo Opole. Třetí klub Miasto Opole nepřicestoval. Česká strana byla zastoupena kluby 1. HFK Olomouc, Sokol Černovír a SPŠ strojnická. Celý turnaj probíhal v duchu fair play, za krásného, někdy až úmorného počasí. V rámci spolupráce a měření sil nejen na hřišti, účastníci navštívili mini golf, místní bazén, prohlídku stadionu prvoligového mužstva Sigmy Olomouc. Zde si prohlédli nejen tribuny, ale také zázemí fotbalistů, včetně šaten, relaxačních místností, posilovny a v neposlední řadě i kancelář prvoligového trenéra. Velký a neopakovatelný zážitek přinesl i souboj druholigové Holice s Bohemkou o postupové místo do první ligy, kde polské kluby byly nadšeni danou atmosférou. Po 4 dnech sportovních klání studenti SPŠS ve finálovém utkání porazili Odru Opole 2 : 1 a tím se stali vítězi celého turnaje! Na 3. místě se umístilo družstvo 1. HFK Holice, čtvrtý skončil TJ Slovan Černovír, páté místo obsadilo Rodlo Opole. Celkové pořadí: 1. místo SPŠ strojnická Olomouc 2. místo Odra Opole 3. místo 1. HFK Olomouc 4. místo TJ Slovan Černovír 5. místo Rodlo Opole Tímto, ale spolupráce zdaleka nekončí. V září tohoto roku proběhne další fotbalový turnaj. Tentokrát na půdě polského partnera v městě Opole a to v délce šesti dnů. Máme se na co těšit a doufejme, že uspějeme co možná nejlépe a obhájíme toto červnové vítězství. Na závěr patří poděkování všem studentům, kteří se této akce zúčastnili, nejen vítězům, ale všem zúčastněným. Děkujeme za opravdu kvalitní sportovní výkony a celkový přístup k danému projektu. Díky a na podzim se uvidí. Soupiska hráčů, kterým patří ještě jednou poděkování Sova Filip, Kelar Martin, Grofek Tomáš, Doležel Petr, Vykydal Radek, Krajc Zdeněk, Kováč Zdeněk, Fojtík Ondřej, Novák Adam, Poklop Marek, Janků Radek, Calábek Jan, Běhal Miroslav, Krzyžánek Jakub, Fojtík Vojtěch, Foukal Lukáš, Ivanič Jan, Kašpárek Lukáš, Boštík Petr, Stloukal Jakub, Guskovič Gracián

16 B. Výsledky soutěží a přehlídek: Matematická olympiáda úspěšný řešitel Dušan Slimařík 4.B Matematická soutěž Kateřina Pavlíková 1. C Jakub Němeček 2. C Tomáš Smítal 3. C Jan Sluše 4. B Dušan Slimařík 4. B Mezinárodní soutěž Autodesk Academia Design 2007 Ve dnech se tři studenti a dva učitelé naší školy zúčastnili XIII. ročníku mezinárodní soutěže Autodesk Academia Design 2007, která se konala na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Soutěž byla rozdělena do tří studentských kategorií a jedné učitelské: V kategorii 2D AutoCAD měli soutěžící za úkol překreslit 2D výkres ojnice. Naši školu reprezentoval student Jan Sluše a obsadil velmi pěkné 10. místo. V kategorii 3D Inventor bylo úkolem studentů vymodelovat sestavu čerpadla, vygenerovat 2D výkres a zhotovit animaci. Zde byla naše škola zastoupena studentem Davidem Bobkem. Zúčastnili jsme se také zcela nově vytvořené kategorie 3D Free Style. V tomto případě bylo úkolem soutěžících navrhnout optimální konstrukční řešení daného celku (upínky). Naši školu reprezentoval student Pavel Pokorný. Nejlépe se naše škola umístila v učitelské kategorii 3D Inventor, kde měli soutěžící za úkol vymodelovat těleso membránového čerpadla. V silné konkurenci obsadil Ing. Vladimír Houšť krásné 6. místo. Zastoupení jsme měli také v porotě hodnotitelů Mgr. Jiří Nevima (kategorie 2D AutoCAD). Výsledky SPŠS Olomouc v soutěži Autodesk Academia Design 2007 (Žďár nad Sázavou) Jan Sluše 10. místo (AutoCAD 2D) David Bobek 22. místo (Inventor 3D) Pavel Pokorný místo (Inventor 3D free style) Ing. Vladimír Houšť - 6. místo (Inventor učitelská kategorie) - Soutěž Eupanostra - Zh Recitační soutěž odborných škol Kryštof Tureček, 1.B - 1. místo v oblasti próza Soutěž Eurocentra Kvíz o EU- Lucie Chmelařová, 2.A

17 Výtvarně-fotografická soutěž Olomouckého kraje na ekologické téma 3 žáci 1.A Studentské sportovní soutěže: SH fotbal 1. místo v okresním kole SH fotbal 4. místo v okresu SH košíková 3. místo v okresu Soutěž ve šplhu školní soutěž Juniorský maratonský běh Turnaj v kopané Česko polská spolupráce Sportovní hry v plavání účast v základním kole Sportovní hry floorbal okresní kolo 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Inventor firma Adeon - Ho, Ne, Lž BOZP vyhl.50/1978 Sb 11 - Au vyhl.50/1978 Sb 4 Čo, Hu, Mk, Pb, Řo, Sm, Vy, Go Školení RyWa Softvare práce na počítači EdgeCam akreditovaný výukový kurz Zlín - Ho, Ši Seminář Nová maturita všichni Seminář Cermat Praha Po Regionální konference germanistů ve Zlíně Hs Cyklus seminářů pro preventisty negativních jevů Hr Metodika ve výuce ANJ - Ka Konference VOŠ, SPŠ a SOU k výuce ANJ, Zábřeh Ka Výuka metodiky MEJA v ANJ Ka Jazykové vzdělávání Brána jazyků Ha, So, Bu, Hr,Sm Školení tvorba ŠVP všichni Školení k Zákoníků práce Bu Školení mediální komunikace v rámci programu Rozumět médiím v Hradci Králové Ha Kurz Film, divadlo, média v kontextu umění Ha Školení učitelů v rámci projektu Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na SŠ v Olomouckém kraji Ha E-learningový kurz Karierové poradenství Ha Schola servis příprava podkladu pro akreditaci školení Úprava písemností podle normy ČSN Ha Vzdělávací program pro potenciální příjemce podpory v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje II Ha Seminář o Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ha Kompetentní vedení školy a zvládnutí manažerských dovedností Ha Dva dny s didaktikou matematiky Sa Školení k nové maturitě z matematiky Sa, Hr Seminář k udržitelnému rozvoji SGO Olomouc Mě Kurs snowboardingu Kv Seminář Matematika Calc Center Sm Interaktivní výuka fyziky Sm Nová maturita z MAT Sm

18 Mediální komunikace seminář- P centrum Olomouc - Zh EU pro pedagogy na SŠ seminář Brno - Zh Vývoj ČR přijetí Eura RCO - Zh Řízení projektů - Zh Školení RCO kontrolní a hospitační činnost - Zh Konference Kroměříž Vzdělávání a výcvik v průmyslu Zh Seminář Historie a integrace Eu Zh Seminář využívání prostředků z Evropského sociálního fundu v oblasti vzdělávání Zh Seminář Kompetentní vedení školy aneb zvládnutí managerských dovedností Zh Školení učitelů Zh Seminář Kompetentní vedení školy - Zh Studium FS1 Jeseník Zh Projekt UNIV Zh Seminář Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v Olomouckém kraje Zh Národní projekt úspěšný ředitel Zh Mezinárodní konference Deus Caritas est- Zh Konference Evropská integrace pro pedagogy Zh Konference k projektu IQ AUTO Zh Soustředění Organizace školy, financování, základy práva NIDV Zh Workshop v rámci realizace projektu Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v Olomouckém kraji - Ne 11. Angažovanost učitelů Svaz slévačů ČR účast školy na projektech EU : slévárenský technolog slévárenský dělník projekt slévárenský dělník - přednášky,testy - Vy, Jk Projekt UNIV - Lž, Zh, Jk, Ry, Ho, Vy - vypracování projektu Značení materiálu - Vy, Ho - vypracování projektu Technické kreslení - Jk, Ry Studijní cesta grand EU Bonn - Lž Výukové metody u odborných předmětů NIDV Olomouc - Ne, Jk Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení - Ha, Ne Status Autodesk Academia VUT Brno- Ho, Ne Autodesk Academia Forum - Brno Ne Autodesk Academia program pracovní setkání - Brno Ne Pracovně právní vztahy ve školství seminář Ostrava Zh, Lž Celorepubliková porada UNIV Praha Lž Setkání středních průmyslových škol FS VŠB-TÚ Ostrava - Lž Valná hromada - projekt IQ Auto - Vy Konference projektu UNIV v Olomouckém kraji Prostějov Lž, Jk, Ho, Ry, Vy Konference BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a mladistvých při přípravě povolání MZ ČR Praha - Vy Konference Vzdělávání v technických oborech Telč - Lž, Vy Seminář androgogiky UNIV SOŠ polytechnická Olomouc - Vy, Jk, Ho, Ry konference IQ Auto - Praha - Vy konzultační den IBP Sidia Olomouc - Vy Školení BOZP - SPŠS Olomouc Vy

19 Diagnostika přípojných vozidel seminář - Ho, Ne Školení UNIV - Vy, Jk Prezenční seminář Kvalita měření - Praha Vy akce IQ Auto svařování Panav a. s. Senice na Hané Čo, Ši, Pb, Vy seminář Projekt UNIV e-learing - Ha, Ne seminář Autodesk Inventor Suite Ne seminář DVPP Schola Servis - Mk, Řo, Čo vzdělávací seminář pro učitele v rámci DVPP - Hu + další Absolvování projektu Brána jazyků - anglický jazyk -úroveň A 2 -Vy Kroužek technická angličtina Ka Kroužek cizojazyčná konverzace Ka Kroužek ruský jazyk Bu Kroužek matematika příprava na VŠ Žů Kroužek matematika příprava na soutěže Žů Kroužek CAD programy Ne, Ho 12. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce proběhla na naší škole kontrola z České školní inspekce Olomoucký inspektorát. Předmětem kontroly bylo posuzování formálních podmínek vzdělávání podle ustanovení 144 odst. 1 písm.b) až j) a odst. 2 a ustanovení 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a předávání agregovaných údajů z dokumentace škol a školských zařízení podle 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb. V žádném z výše uvedených bodů nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Kontrola proběhla bez závad. 13. Další sledované oblasti 1. Realizace koncepčních materiálů kraje Škola je členem Sdružení středního školství Olomouckého kraje. V rámci spolupráce byla založena skupina středních odborných škol technického zaměření (SPŠ, SOŠ, SIŠ, VOŠ). Skupina pracovala na tvorbě dlouhodobého záměru kraje ve své oblasti. Naše škola respektuje závěry dlouhodobého záměru, je brána jako klasická průmyslová škola strojnická se zaměřením na rozvoj oboru strojírenství dle požadavků regionu a trhu práce. 2. Spolupráce školy na regionální úrovni - škola je členem sdružení středních škol kraje - dále je členem Asociace průmyslových škol ČR, ředitel je členem rady - spolupracujeme s Úřadem práce Olomouc - spolupracujeme s firmami regionu, např. Ferona Olomouc, MORA Aerospace Hlubočky - Mariánské údolí, Obráběcí stroje Olomouc, M L S Olomouc - Holice, TECHNO Olomouc, SIGMA GROUP Lutín, Grundfos Olomouc, MŽ Olomouc, AŽD Olomouc, Hydrosystém Olomouc, SIWE Olomouc, MOFO Olomouc, Foundeik Hlubočky - Mariánské Údolí a s řadou dalších menších firem

20 Spolupráce s Hospodářskou komorou a vydávání společných certifikátů úspěšným absolventům školy od školního roku 2007/08 Spolupráce s asistenčním centrem Most Spolupráce se zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje. Student čtvrtého ročníku zaměření Podnikání v Evropské unii Pavel Kolář od roku 2006 aktivně pracuje v zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje jako zastupitel pro volnočasové aktivity. mandát je dvouletý, po skončení mandátu musí zvolit svého zástupce z řad studentů naší školy. Je zde nutná znalost politického dění a legislativy. Práce je na bázi jednání mezi mládeží a představiteli Olomouckého kraje. Mandát je dobrovolný. 14. Autoevaluace V oblasti autoevaluace si škola stanovila dle vyhlášky č. 15/2005 vnitřní kritéria. A) Podmínky ke vzdělávání B) Průběh vzdělání C) Podpora školy studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, studentů a rodičů a dalších osob na vzdělávání D) Výsledky vzdělávání studentů E) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků F) Úroveň výsledků práce školy Prováděla ve školním roce 2006/7 následující hodnocení: - rozbory písemných prací studentů a to jak jednotlivými vyučujícími, tak i v komisích. V případech významnějších odchylek se hledaly příčiny těchto odchylek. - hospitační činnost uvnitř školy: V rámci této hospitační činnosti provedla ředitelka školy 16 hospitací, zástupce ředitele školy 2 hospitace, v jednotlivých komisích byly následující hospitace: 1) komise všeobecně vzdělávacích předmětů 6 hospitací předsedkyně komise u členů; 11 vzájemných hospitací členů komise (komise má 8 členů) 2) komise přírodovědných předmětů 4 hospitace předsedkyně komise u členů; 9 vzájemných hospitací členů komise (komise má 7 členů) 3) komise odborných předmětů 8 hospitací předsedy komise u členů; 22 vzájemných hospitací členů komise (komise má 11 členů) 4) oblast dílenského vyučování 3 hospitace vedoucího dílen u členů; 0 vzájemných hospitací učitelů dílenského vyučování (celkem 4 učitelé předmětu praxe) - kontroly pedagogické dokumentace: 1) kontrola třídních knih - 6x 2) kontrola katalogů 3x 3) kontrola dokumentace a matriky v elektronické podobě (Bakaláři) - průběžně - jednání s rodiči byla pravidelná ve formě třídních schůzek a konzultací (6x ročně), v měsíci červen se konaly nulté třídní schůzky pro rodiče studentů budoucích prvních ročníků, a nepravidelné setkání při řešení individuálních problémů - jednání se žáky byla jednak hromadná (jednání studentské rady s vedením školy), jednak individuální především při řešení problémů ve vztazích pedagog třída, či ředitelka, výchovná poradkyně a student - jednání se sociálními partnery, především s významnými firmami olomouckého regionu např. s firmou Honeywell Mariánské Údolí, Ferona ve věci úprav osnov předmětu Technické

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 1 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední průmyslová škola strojnická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ Počítačová podpora konstruování Zkrácené pomaturitní studium (Dodatek k ŠVP Strojírenství počítačová podpora konstruování, čtyřleté denní studium, platnému od 1.9.

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V Lutíně dne 29. září 2008 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Lutíně dne 14. září 2013 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název oboru: Zaměření: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více