ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2015 Jan ŠAFRÁNEK

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE VIZUALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI PRAHA KRALUPY NAD VLTAVOU Vedoucí práce: Ing. Petr SOUKUP, Ph.D. Katedra geomatiky Leden 2015 Jan ŠAFRÁNEK

3

4 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na zpracování prostorových modelů železničních budov Českých drah na trase Praha Kralupy nad Vltavou (linka 091), propojení vytvořených modelů s digitálním modelem terénu a fotodokumentaci tratě. Prostorové modely jsou zpracovány v programu Trimble SketchUp verze Podkladem pro tvorbu modelů je využito původních výkresů železničních budov získané z archivu Českých drah a měření v terénu. Digitální model terénu je vytvořen přímo v programu SketchUp na podkladě Základní báze geografických dat (ZABAGED) poskytovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v Praze (ČÚZK). Fotodokumentace trati je vytvořena z registrace trasy pomocí ručního přístroje GPS a snímků pořízených digitální kamerou. Pro vytvořené modely železničních budov a fotodokumentaci trati jsem vybral několik základních metod prezentace na webu. V závěru jsou krátce popsány zkušenosti a problémy zjištěné při tvorbě práce. KLÍČOVÁ SLOVA prostorový model, digitální model terénu (DMT), Trimble SketchUp, ArcGIS ABSTRACT This thesis focuses on the spatial model of the railway buildings on the route Praha - Kralupy nad Vltavou (route 091), interconnection of the existing models with digital landscape models, and photos of the railway track. Spatial models are processed in the Trimble SketchUp version Basis used for the model are original drawings of buildings obtained from the Czech Railways archives and based on field measurements. The digital terrain model is created in the SketchUp program on the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) which is provided by the Czech Land Survey office. Photographic documentation of the route is made of the route registration using hand-held GPS device and images were taken with a digital camera. For all the models, data and photographs that s have been created, I picked some basic methods of publication on the web. In the conclusion of this thesis are briefly described my experience and obstacles found during the process. KEY WORDS spatial model, digital landscape model, Trimble SketchUp, ArcGIS

5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Vizualizace železniční trati Praha Kralupy nad Vltavou jsem zpracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v seznamu zdrojů. V Praze dne (Podpis autora)

6 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Ing. Petru Soukupovi, Ph.D. za poskytnutí cenných rad a informací pro zhotovení této diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat Dagmaře Veselé z archivu ČD, Růženě Chaloupecké z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze, za ochotu a pomoc při shromažďování mapových a archivních podkladů.

7 Obsah Úvod Historie železnice a výstavba Severní dráhy Důvody výstavby železnice Výstavba Severní státní dráhy Negrelliho viadukt Architektura nádražních budov Praha Masarykovo nádraží Praha Bubny Praha Bubeneč Roztoky u Prahy Libčice nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Fotodokumentace trasy Pořizování dat Aplikace GPS Track & photo Úprava souboru kml v programu Google Earth Prezentování fotodokumentace trati na webu Podkladová data pro zpracování modelů Ruční měření a vytvoření snímků Archiv Českých drah Základní báze geografických dat vrstevnice Letecké ortofotomapy Prostorové modely pro vlakový simulátor Tvorba textur Program g max Vložení do Microsoft train simulatoru Dostupné tratě na webu Tvorba 3D modelů Program SIMphoto Program SketchUp Nastavení programu SketchUp Správce vrstev...26

8 5.2.3 Nástroje programu SketchUp Programovací jazyk Ruby Aplikování textur Modelování objektů Porovnání modelů se skutečností Vytvoření digitálního modelu terénu Import vrstevnic ZABAGED do programu SketchUp Oříznutí vrstevnic a uložení snímku ortofota Vytvoření trojúhelníkové sítě terénu Připojení textury na DMT Plugin SketchUV Program Roadkill Postup přiřazení textury DMT pomocí SketchUV a Roadkill Aplikování textury na DMT promítáním Připojení prostorových modelů na DMT Prezentování vytvořených modelů Trimble 3D Warehouse Sketchfab Spread3D Review Google Earth HTML D PDF D tisk modelu Prezentace trati Praha Kralupy nad Vltavou Tvorba webové stránky Struktura HTML stránky Propojení 3D modelů se stránkou...51 Závěr Seznam obrázků Literatura Přílohy...59

9 Úvod Tato diplomová práce navazuje na semestrální projekt Tvorba prostorového modelu železniční budovy v Libčicích nad Vltavou v předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat. Cílem práce je vytvořit prostorové modely železničních budov a prezentovat je na webu. Bude zde popsán historický vývoj železnice a budov Severního koridoru (Severní dráhy) v úseku Praha Kralupy nad Vltavou, tvorba prostorových modelů železničních budov (Praha Bubny, Praha Bubeneč, Roztoky u Prahy, Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou) a vizualizace fotodokumentace trati. Pro všechny vytvořené modely, připojené na digitální model terénu, jsem vyhledal několik základních způsobů jak je prezentovat na webu. Výhodou vizualizace na webu je to, že uživatel nepotřebuje mít nainstalovaný grafický program pro vytváření nebo úpravu modelu, ale postačí aktualizovaný webový prohlížeč s příslušným zásuvným modulem (dále jen,,plugin ). Takto vytvořené prostorové modely, mimo vizualizace a distribuce, mohou sloužit i jako jeden z podkladů při rekonstrukci objektů a uchování současného vzhledu. Vlivem rekonstrukcí tratí se mohou měnit právě železniční budovy. Například při rekonstrukci tratě v Praze Bubenči byla uzavřena současná železniční stanice, a nahrazující zastávka Praha Podbaba je umístěna cca 200 metrů na sever. Jako podklad pro zpracování prostorových modelů je možné využít výkresů z archivu Českých drah (ČD) a výkresů novějšího vydání z databáze ČD spolu s vlastním měřením provedeným v terénu. Pro prohlídku vybrané tratě je vytvořena fotodokumentace trasy pomocí ručního přístroje GPS a digitální kamery. V závěru jsou popsány zjištěné poznatky a problémy při tvorbě. 1

10 1 Historie železnice a výstavba Severní dráhy Výstavba Severní dráhy má zajímavou historii, jež pozměnila vzhled krajiny a usnadnila osobní a nákladní dopravu na delší vzdálenosti. K historii Severní dráhy bylo napsáno mnoho zajímavých publikací, které zdůvodňují potřeby železnice, výstavbu a současné využití železnice. K sepsání historie Severní dráhy byly použity dokumenty vypůjčené z Národní technické knihovny dopravy a zjištěných poznatků v archivu Českých drah. 1.1 Důvody výstavby železnice Po nástupu průmyslové revoluce ve 40. letech 19. století se habsburská monarchie ocitla z pohledu dopravy v nedostatečné situaci. Kombinací říční a silniční dopravy se zásobováním a přepravou pracovní síly, byla alespoň částečně napravena svízelná situace v přepravě. Už v 18. století existovaly často nerealistické plány na výstavbu říčních sítí a průplavů, propojující Vídeň se všemi evropskými moři. Nejčastější komplikací tvorby těchto projektů je ve vysokých pohořích oddělujících jednotlivé císařské země, finanční a technologická náročnost. Proto místo budování průplavů, byly přetvářeny stávající silniční sítě na silnice se zpevněnou vozovkou s odvodňovacími kanály. Jedna z hlavních císařských silnic vedla z Prahy do Drážďan přes Krušné hory. Obě důležitá města taktéž spojovala přírodní říční síť. Důležitým krokem pro volné cestování bylo zrušení celních úřadu na řece Labi v roce 1821, též známé jako Labská akta. Po zavedení parních strojů do lodní dopravy (v roce 1838 saský parník KONIGIN MARIE a v roce 1841 první parník BOHEMIA, který byl vyroben v Praze) došlo k zjednodušení dopravy především v plavbě proti proudu řeky, k čemuž se dříve využívalo síly lidí a zvířat. Obr. 1: Parník BOHEMIA v Litoměřicích v roce 1941 [3] 2

11 Už v době zavedení parních strojů do paroplavby se vyvíjela parostrojní železnice. Důležitý císařský dekret z 23. prosince 1841 o budování železničních sítí znamenal, že se nadále budou stavět a provozovat dráhy buď jako soukromé nebo státní. Stavby a provozování drah povolené před tímto dekretem budou provozovat příslušné železniční společnosti. Nové dráhy, kterým nebylo dosud vydáno povolení, postaví stát. Dekret tímto upravil plánování a výstavbu hlavních tratí pouze státem, protože plány soukromých společností se mnohdy za účelem co největšího zisku neshodovaly se státem [8]. Na základě dekretu z roku 1841 měla být propojena Vídeň s hlavními městy Rakousko-Uherské monarchie i se státy mimo monarchii. Do tohoto dekretu byla zahrnuta i spolupráce se Saskem na výstavbě Severní státní dráhy (Olomouc Praha Drážďany). Výstavbou této železniční tratě předcházelo vybudování severní dráhy Ferdinandovy, směřující z Vídně do Polského Haliče, a to nejprve etapou do Břeclavi a Brna dokončeném v roce 1839, pak po roce 1841 do Přerova a Olomouce [2]. Ještě při plánování Severní státní dráhy z Prahy do Drážďan nastal problém kudy vést samotnou dráhu a jakým způsobem přemostit řeku Vltavu v Praze. V úvahu připadaly tři směry (údolím Vltavy a Labe, směr z Mělníka nebo Terezína na Českou Lípu, Mimoň, Liberec a Žitavu a třetí z Ústí nad Labem přes Hrbovice, do Petrovic a Pirny). Pro tato úskalí byl vybrán IV. inženýrský oddíl, vedený inženýrem Janem Pernerem. V císařském nařízení vydaném 29. listopadu 1842 spolu se souhlasem Saska bylo rozhodnuto o vedení trati při levém břehu Labe a Vltavy. Obr. 2: Schéma tratě Olomouc Drážďany [1] 3

12 1.2 Výstavba Severní státní dráhy Výstavba Severní státní dráhy začala 1. září 1845, po změnách projektů při stoleté vodě v dolní části Vltavy v březnu roku 1845, kdy byla zvýšena niveleta trati o 1,58 až 1,89 metrů. Nejkomplikovanější byla výstavba Negrelliova viaduktu popsaném níže a výstavba mezi skalnatými stěnami kolem levého břehu Vltavy. Stavba se však potýkala i se změnami projektu, stagnováním stavby, námitkami (především ze strany bohatších vlastníků pozemků Královské obory v Praze Bubenči) a archeologickými nálezy. Zde jsou uvedeny některé z problémů stavby: vložení podjezdů do náspů v Pražské Stromovce, kterých se projektanti obávali, že budou slabým článkem při povodních (v roce 1862 při povodni se bohužel obavy projektantů vyplnily), spor o polohu stanice Bubeneč v roce 1846 a 1847, jež svou polohou byla blízko loveckého zámečku, stagnování stavby v roce 1848 během revolučních bojů, při nedostatku materiálu na násep v Podbabě získaným z odstřelu skal se těžila hlína z místní Sladovny, ve které byly nalézány archeologické nálezy z dob římských, při výkopu hlíny v Bubenči byly odkryté slovanské kostrové hroby, při budování ostré zatáčky u Libčic byla odstřelena skála spolu se zříceninou Liběhrad (domnělé sídlo kněžny Libuše) místo vybudování tunelu. I přes problémy stavba nikdy úplně neustala, a tak byla uskutečněna první zkušební jízda 3. května 1850 z Prahy do Lovosic. Poté 1. června 1850 v 6 hodin ráno byl vypraven slavnostní otevírací vlak z Prahy do Lovosic, ve kterém byl přítomen generální ředitel státních železnic Francesconi a dále sekční rada Pichler spolu se všemi čtyřmi vrchními inženýry, kteří stavbu vedli a mnoho dalších zástupců krajů. Dále byla dne 7. dubna 1851 slavnostně otevřená celá trať Praha Drážďany. Roku 1867 byla trať Praha Kralupy rozšířena na dvoukolejnou trať. Ke konci 19. století a na začátku 20. století docházelo k úpravám a přestavbám nádraží. Tyto úpravy plynuly z doplňování dosavadní sítě a rozvojem místních drah v Bubnech i Kralupech, kdy původní stav již nevyhovoval podmínkám rozšířeného a bezpečného provozu [2]. 4

13 1.2.1 Negrelliho viadukt Mezi nejzajímavější řešení železniční tratě patří přemostění řeky Vltavy z nádraží Společnosti státní dráhy (dnes Masarykovo nádraží) přes ostrov Štvanici s nádražím Bubny. Stavbou byl pověřen Jan Perner, který navrhl dnešní podobu mostu. Ale po jeho tragické smrti v roce 1845 stavbu řídil inženýr Alois Negrelli (projektant Sueského průplavu). Obr. 3: Dílny pro zpracování kamene na stavbu Negrelliova viaduktu [5] Po tragických záplavách v březnu roku 1845 [7] (hladina řeky byla o pár centimetrů níže, než při povodních v roce 2002) byla provedena výšková měření pro zajištění rezervy a bezpečnosti provozu mostu a přilehlých tratí při opakování povodní. Stavba mostu začala na jaře roku 1846 a podílelo se na ní až 3000 dělníků z celého Rakouska-Uherska. Po roce 1847 to bylo až 6000 dělníků. Most byl dokončen v roce 1849 a uveden do provozu 1. června 1850 [4]. Do roku 1910 patřil mezi nejdelší v Evropě [6]. Most měří 1100 m a jsou na něm položeny dvojí koleje mezi kamennými zábradlími o šířce 7,60 metrů. Původní mostní konstrukce měla 8 velkých a 77 malých polokruhových kleneb [4]. Volná místa pod mostními klenbami byla s rostoucím průmyslem zaplněna řemeslnickými dílnami a speditérskými firmami, většinou i s vestavěnými patry [6]. 5

14 Obr. 4: Negrelliho viadukt - dobová kresba kolem roku 1850 [5] V roce 1871 byl most doplněn o karlínský spojovací viadukt pro přímé spojení Buben a Libně bez nutnosti zajíždění do Masarykova nádraží. Pro zlepšení průjezdnosti motorových vozidel v ulici Křižíkova byly v roce 1952 až 1954 strhnuty tři mostní oblouky a strhnutý prostor byl doplněn o trámové překlady z předpjatého betonu. V roce 1981 byl obdobný postup proveden i na holešovické straně [6]. Obr. 5: Historické snímky kolem roku 1900 [4] 6

15 1.3 Architektura nádražních budov První plány nádražních budov vznikly v přelomu let v architektonické kanceláři Ředitelství státních železničních staveb pod vedením architekta Antonína Jünglinga a jeho asistenta Antonína Brandnera. Nádražní budovy byly původně situovány do jednotného rázu [3]. Jednotný ráz budov byl však při rekonstrukcích a přestavbách na konci 19. století a začátku 20. století značně narušen. Původní řešení nádražního vestibulu s odbavením a řadou čekáren I., II., a III. třídy, které sloužily pro nástup k vlakům, se již nezachovalo. Byly nahrazeny uspořádáním vestibulu s odbavením, který je spojen s krytým nástupištěm podél první koleje, které má dostatečnou plochu pro nástup, výstup, čekání i přístup do všech ostatních místností např. čekáren, bufetu, restaurace, WC a dopravní kanceláře [2] Praha Masarykovo nádraží Definitivní rozhodnutí o poloze prvního pražského nádraží Severní státní dráhy (dnes Masarykovo nádraží) padlo 28. června 1843 rozhodnutím vrchního inženýra Jana Pernera. Výstavba započala v listopadu 1844 podle návrhů architekta Jünglinga. Dodnes jsou zachované fasády v pozdně klasicistním slohu s výraznými rysy romantizující rané renesance. Obě hlavní budovy mají společná bramantovská okna podle vzoru římského paláce Cancelleria z konce 15. století, s pravoúhlým orámováním ukončeným jednoduchou římsou. Obr. 6: Pohled na Masarykovo nádraží v roce 1850 [3] Během doby četných změn, vyvolaných rostoucí dopravou, byly v roce 1861 sneseny nástupištní haly a na jejich místě byla vybudována v roce 1862 nová trojlodní hala, tvořená litinovými sloupy a dřevěnou střechou s hřebenovými světlíky. Další důležitá přestavba nastala v roce 1870 po zboření městských hradeb, rozšířením krytého nástupiště a zejména 7

16 výstavbou třetí budovy s restauračním pavilonem ležícím na rohu Hybernské a Havlíčkovy ulice. Do přízemí byl umístěn restaurační salon jak II. třídy tak i I. třídy. Do ostatních pater byly umístěny kanceláře a služební byty. Velké péči se dostalo císařskému salónu, kterého císař František Josef I. poprvé použil 2. února Obr. 7: Uzavření dvorany v roce 1874 [1] K dalším úpravám nádraží došlo v letech 1884, , , a v roce Obr. 8: Pohled na Masarykovo nádraží z Hybernské ulice rok 1894 [1] V roce 1982 bylo nádraží zapsáno na seznam státních památek Praha Bubny Prodloužení Buštěhradské dráhy z Prahy Dejvice (Bruska) k Pražsko Drážďanské dráze v roce 1868 dalo vzniknout významnému nádraží v Bubnech. Buštěhradská železnice na místě současné drážní budovy postavila jednopatrovou výpravní budovu v roce Budova měla 11 okenních os a byla krytá sedlovou střechou s nástupištní verandou. V roce 1931 prošla budova rekonstrukcí, při níž byly přidány na obou stranách přízemní přístavby a došlo k rozšíření čekáren, drážní restaurace i dopravní kanceláře. Nové komíny ve štítových zdech byly zamaskovány rovnými atikami, dosavadní nástupištní verandu nahradilo nové, širší kryté nástupiště [1]. Během druhé světové války bylo nádraží neblaze proslulé odsunem židů do koncentračních táborů. V současnosti se uvažuje o zřízení muzea na připomínku těchto temných časů. 8

17 Obr. 9: Stanice Praha - Bubny 2014 Stanice Bubny nepatří do trati 091 Praha Kralupy, ale během rekonstrukce tratě Praha Kladno s připojením na letiště Václava Havla budou sloučeny stanice Praha Bubny a Praha Holešovice zastávka. Vznikne tak nová stanice pod názvem Praha Bubny Vltavská ležící na trati 091 (Praha Děčín) a trati 120 (Praha Kladno). Projekt na modernizaci trati a rychlé propojení centra města s letištěm Václava Havla se zastavil po finanční krizi v roce 2009 [11] Praha Bubeneč O umístění nádraží v Bubenči se muselo jednat v letech se správou královské obory Zemským stavovským výborem a nejvyšším královským lovčím, starohrabětem Reifferscheidtem. Nádraží bylo situováno do blízkosti loveckého zámku a správa se obávala z rušení panovníka hlukem z nádraží. O definitivním umístění bylo rozhodnuto v březnu roku 1847, kdy vrchní architekt Jüngling žádal o podrobný plán královské obory, kam zakreslil definitivní polohu nádraží. Jüngling rozhodl o skromné jednopatrové budově v empírovém stylu. Vzhledem k časté návštěvnosti Pražanů v Bubenči byla přistavěna dřevěná letní čekárna. V roce 1877 byla budova rozšířena o jižní přístavbu, v roce 1897 byla zřízena po celé délce budovy nástupištní veranda a v roce 1899 byla dřevěná čekárna přestavěna na zděnou. Takto se budova bez změn zachovala dodnes [1]. 9

18 Obr. 10: Zrušená stanice Praha Bubeneč při rekonstrukci trati v roce 2014 V roce 2014 byla stanice Praha Bubeneč zrušena a nahrazena novou stanicí Praha Podbaba (nová stanice je umístěna o cca 200 metrů na sever). Původní nádražní budova v Bubenči nadále slouží jako výpravní budova a restaurace [1] Roztoky u Prahy Na návrhu této drážní budovy se především podílel Jünglingův asistent Brandner. Původní nádražní budova z roku 1850 se lišila od dnešní budovy spojením přízemního strážního domku, vlastní patrové výpravní budovy a vodárenské věže do jednoho celku. Vodárna byla od výpravní budovy odlišena nižší střechou a průčelím z režného cihelného zdiva. Obr. 11: Původní nádražní budova z roku 1850 [3] 10

19 V roce 1911 byla již výpravní budova v nedostačujícím provozním i kapacitním stavu, a tak byla nahrazena novou secesní budovou s nesymetrickým průčelím a bohatě členěnými polovalbovými střechami krytými bobrovkami. Kvůli četnému turistickému zájmu byla pro výletníky přistavěna k budově dřevěná veranda jako letní čekárna. Stavbu provedl karlínský stavitel Václav Nekvasil. Dodnes se zachovala původní bíločerná keramická dlažba od pražské firmy Bárta a Tichý. V roce 1985 byla severně od budovy postavena nevzhledná budova konstrukční soustavy Omega [1]. Obr. 12: Roztoky u Prahy rok 1913 [3] a Libčice nad Vltavou Pro obec Libčice (do roku 1924 Libšice), kde byla trať s pouhými dvěma kolejemi, navrhnul Jüngling v roce 1850 menší typickou výpravní budovu s prostředním patrovým traktem a dvěma přízemními křídly. V roce 1912 na místě výpravní budovy byla zřízena zcela nová jednopatrová výpravna v novobarokním slohu s prvky secesní výzdoby. Projekční kancelář ředitelství pod vedením svého přednosty, architekta Franze Uhia, ji navrhla na symetrickému půdorysu se dvěma krajními rizality, přízemní přístavbou čekárny a širokým krytým nástupištěm. Obr. 13: Libčice nad Vltavou

20 Poslední změnou nádražní budovy byla v roce 2003 rekonstrukce vnějšího vzhledu a interiérů, ale původní dlažba z lahovické továrny zůstala zachována Kralupy nad Vltavou Původně byla v Kralupech zřízena malá výpravní budova v roce Teprve po zaústění Buštěhradské dráhy a Trutnovsko Kralupsko Pražské dráhy byla 5. března 1865 dohodnuta smlouva o zřízení nové výpravní budovy. Obr. 14: Stanice Kralupy - původní budova, která byla poničená bombardováním [3] Novou budovu navrhnul architekt Společnosti státní dráhy Karl Schumann v pozdně klasicistním slohu, s podélným přízemním traktem zakončeným na obou stranách jednopatrovými pavilony, krytými nízkými valbovými střechami. Do středu budovy byl umístěn vestibul se společnou jízdenkovou pokladnou a podáním zavazadel. Hotová drážní budova byla předána 15. října A v letech 1896 a 1909 následovalo rozšíření budovy včetně čekárny pro nekuřáky. Během druhé světové války se však město Kralupy stalo díky chemickému a strojnímu průmyslu terčem bombardování amerických letadel a byla vážně poničena střední část a jeden z pavilonů drážní budovy. Projekty na novou drážní budovu se začaly tvořit už roku 1946 a Na obrázku níže je výkres projektu z roku 1946 nalezený v archivu Českých drah (žlutě původní stav a černě nový stav). 12

21 Obr. 15: Návrh nové drážní budovy z roku 1946 [10] Bohužel se návrhy na novou drážní budovu nepodařilo zařadit do investičního plánu, a tak nouzově opravená drážní budova sloužila až do roku Během let se uskutečnila stavba podle projektu ing. arch. Vlasty Douši a odpovědného projektanta ing. Roberta Kunlta. Projekt zahrnoval rozdělení budovy do dvou částí odbavovací a provozní. V provozní části je dopravní kancelář, reléový sál, společenský sál, školní oddělení, účtárna a další. Pro cestující je určena odbavovací hala s čekárnou a restaurací. Hlavním zhotovitelem stavby bylo Železniční stavitelství Praha ve spolupráci s podniky Průmstav Mladá Boleslav, Českomoravský průmysl kamene, Zukov Praha, Dřevopodnik Holešov, Hutní montáže Chomutov a dalšími. Budova je montovaný železobetonový skelet v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Obr. 16: Současná nádražní budova v Kralupech 2014 Interiér je tvořen kombinací materiálů žuly, mramoru, hliníku, sádry a dřeva [1]. 13

22 2 Fotodokumentace trasy Prezentování pořízených snímků z trati dokumentuje současný stav objektů a terénu. Digitální kamerou vytvořené snímky, jsou přiřazeny webovou aplikací k měřené trati pomocí GPS přístroje. K editování vytvořeného souboru se snímky a trasou byl využit program Google Earth od společnosti Google. Po dokončené úpravě lze tato data prezentovat na webu. 2.1 Pořizování dat K vytvoření fotodokumentace tratě bylo využito zařízení Garmin Etrex a digitální kamera Canon PowerShot A560. Pro určení souřadnic a času na trase Praha Kralupy bylo GPS zařízení umístěno za oknem vlaku a ukládáním data po 10 sekundách. Nevýhodou pořizování těchto dat, byl příjem menšího počtu družic a občasné vypadávání družicového signálu, tedy zbloudilé body cca 100 metrů od tratě nebo neukládaní bodů. Tato data byla dále editována po upravení souřadnic zbloudilých bodů a dotvořením chybějících bodů při úplné ztrátě družicového signálu. Dále byly pořízeny snímky podél celé trasy. Tyto snímky nemusejí být vyhotovovány spolu při ukládání GPS dat, díky dodatečné změně data pořízení snímku pomocí různých editačních programů. Pro změnu data byl využit program Picasa, kterým se dají upravit exif informace o datu pořízení snímku. Datum se upraví přes nástroje upravit datum a čas. Použité soubory při zpracování Obr. 17: Změna pořízení snímků v programu Picasa K prezentaci trati, snímků a popisu byly použity tyto formáty: gpx textový formát exportovaný z přístroje GPS např. freewarovým programem EasyGPS, jpg kompresní rastrový soubor exportovaný z digitální kamery, 14

23 exif textový soubor přiložený k vytvořenému snímku obsahující základní informace o pořízení snímku (název digitální kamery, optický zoom, použití blesku, datum, atd.), kml textový formát na základě jazyka xml obsahující geografická data primárně určená pro publikaci a distribuci. Formát kml je nyní v současnosti standardem OGC (Open Geospatial Consorsium). 2.2 Aplikace GPS Track & photo Pořízené snímky lze přiřadit k měřené trase pomocí volně dostupné webové aplikace GPS track & photo. Webová aplikace GPS track & photo je výsledkem diplomové práce od ing. Jana Zíta. Vstupními daty jsou údaje o snímcích exif informací, získané pomocí volně dostupného programu XnView a měřená trasa GPS přístrojem. Program XnView je prohlížeč a konvertor obrázků a fotografií. Hromadné exif informace uložíme vybráním všech snímků z trasy a přes úpravy metadata exportovat exif data. Exif informace je nutné ukládat ve formátu xml. Během importu dat do webové aplikace GPS track & photo bylo zjištěno, že je nutné používat starší verzi programu XnView. Novější verze XnView generuje xml soubor, který webová aplikace označuje za špatně načtený nebo chybný. Obr. 18: export všech exif dat snímků do xml Vstupní parametry pro aplikaci GPS track & photo: zobrazení (trasa, snímky), výstupní formát (kml, csv), oprava času pro sérii snímků, seskupení snímků pomocí časové tolerance, zobrazení úseků bez signálu, ředění bodů trasy násobný bod. 15

24 Obr. 19: Webová aplikace GPS Track & photo 2.3 Úprava souboru kml v programu Google Earth Program Google Earth dříve známý jako Earth Viewer byl navržen firmou Keyhole jako virtuální glóbus. V roce 2004 byl zakoupen firmou Google, která stále aktualizuje mapové podklady, snímky a 3D vizualizace. Google Earth umožňuje prohlížet Zemi jako z letadla, satelitu nebo v posledních aktualizacích jako chodec díky panoramatickým prohlídkám. Nutností používání tohoto programu je připojení na web, kde se vyskytují všechny informace pro práci s tímto nástrojem. Obr. 20: Program Google Earth 16

25 Do programu Google Earth lze importovat data nejrůznějších formátů jako kml, kmz, dae, gpx i mapová data pomocí WMS služeb (web mapping service). Soubor kml může být načten buď přesunutím kurzorem myši, nebo přímo otevřen přes soubor otevřít. Po importu se zobrazí linie trasy s jednotlivými snímky. Kliknutím na ikonu digitální kamery se zobrazí pořízený snímek z daného místa. Pokud se snímky nezobrazují správně, doporučuji snímky spolu s kml souborem přesunout do stejné složky. Ke každému určenému místu snímkování lze měnit ikonu na mapě, nadpis, popis a případnou změnu zeměpisných souřadnic. Obr. 21: Editace informací v kml souboru Ikony míst snímkování byly pozměněny na srozumitelnější, aby bylo vidět na první pohled, kde jsou popsány podrobnější informace, místa nádraží a doplňující snímky: místo s nádražím a podrobným popisem, doplňující snímky k nádraží z jiného místa, pozice mimo nádraží na trati se zajímavým nebo historickým místem, ostatní snímky. 2.4 Prezentování fotodokumentace trati na webu Vytvořenou trasu ve formátu kml lze importovat do webových aplikací map například Google maps, ArcGIS online nebo aplikaci mapy.cz. K prezentování trasy byla vybrána mapová aplikace od společnosti Google, kvůli snadnému vkládání trasy i snímků, editací popisu vizualizace a po ukončení úprav lze uložit kml soubor. Pro takto rozšiřující funkce je nutná registrace na webu Google. Po přihlášení na webu Google maps se pod vyhledávacím oknem zobrazí položka moje mapy. Po kliknutí na moje mapy se zobrazí nabídka zkusit 17

26 vytvořit vlastní mapu nebo vytvořit. Volbou vytvořit se zobrazí v novém panelu webového prohlížeče základní nabídka práce s vlastní mapou jako import, tvorba bodů, linií a měření vzdáleností. Můžeme importovat svojí vytvořenou trasu nebo jiná data ve formátech kml, xlsx nebo csv. Tento import provádíme přímo z disku počítače, nebo online disku od firmy Google. Vložením trasy do webové aplikace se importuje pouze kml soubor, ale snímky nelze vložit spolu s tímto souborem. Kliknutím na snímkované stanovisko se tedy zobrazí černá plocha místo snímku. Snímky je možné vložit do trasy použitím odkazu z vlastních stránek nebo vyhledáním obrázků z Google. Lze vkládat i videa přes odkaz případně z youtube.com. Snímky byly vloženy do vlastní webové stránky vytvořené pomocí Google účtu: https://sites.google.com/site/vizualizacetratiprahakralupy/. Tvorba webových stránek na účtu Google je velmi jednoduchá. Webové stránky je možné založit pomocí nástroje web z dostupných aplikací poskytovaných od společnosti Google. Při zapnuté editaci stránky přes funkci upravit stránku lze provádět úpravu jako u grafických editorů webových stránek neboli WYSIWYG What you see is what you get, česky co vidíš, to dostaneš popsaných v kapitole o tvorbě webu. Snímky však nelze vložit hromadně, ale pouze po jednom snímku, u kterého můžeme libovolně měnit velikost, zarovnání a obtékání textu. Tímto jsou snímky uložené na webu s vlastní adresou, na kterou je možné odkázat při vložení snímku do trasy. Trasu se snímky lze nalézt v aplikaci Google maps: https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=cs&authuser=0&mid=zslavwv8yp9m.kltvegutly2w. 18

27 3 Podkladová data pro zpracování modelů Před samotnou tvorbu 3D modelů bylo nutné zajistit dostatek informací, plánů a měřených rozměrů železničních budov. Pro konstrukci modelů bylo využito skenovaných plánů dostupných v archivu [3] nebo v literatuře [1]. Pro doplnění rozměrů a tvorbu textur bylo pořízeno co nejvíce snímků zachycujících co nejvíce detailů železničních budov. 3.1 Ruční měření a vytvoření snímků Na měření vzdáleností byl použit ruční přístroj Leica Disto D3a, který měří vzdálenosti odrazem elektromagnetických vln (laseru) od měřeného předmětu. Výhodou přístroje Leica Disto je měření vzdáleností bez odrazového hranolu, v přesnosti ±1mm v délce na vzdálenost 80 metrů [12]. Nevýhodou je, že nemá zabudované libely pro určování přesnější vodorovné a svislé vzdálenosti, proto byly tyto vzdálenosti měřeny pomocí nasměrování zabudovaného laserového paprsku na měřenou plochu a pomocí výsuvného počátku (měřené nuly). Při snímkování objektu bylo důležité zachytit co nejvíce detailů stavby při přibližně kolmém natočení digitální kamery na objekt. Pořízení snímků přibližně kolmých na budovu lze využít k odměřování dalších vzdáleností, popsaném níže v kapitole o programu SIMphoto. 3.2 Archiv Českých drah Samotný archiv Českých drah byl založen v roce 1952 jako sbírka písemností a kartografického materiálu [3]. Archiválie jsem získal při několika konzultacích v archivu Českých drah. Na první konzultaci si žadatel vyplní potřebné dokumenty (jméno, bydliště, důvod pro předložení archivního materiálu) a poté si vybere z elektronického seznamu archivní složku, v níž jsou jednotlivé protokoly. Protokoly obsahují různé informace, např. plány objektů a tratě, zprávy o stavu tratě (povodně, letecké nálety, ), nehody a úrazy, korespondence mezi úřady, vyúčtování stavebních prací a mnoho dalších. Předložené dokumenty lze prohlédnout po 2 až 3 týdnech od vyžádání archiválie. Pořízení kopií reprodukčním zařízením je možné, ale vše musí být nahlášeno ve formuláři přiloženém spolu s výpůjčkou archiválií (typ protokolu a počet snímků dané archiválie). Pro potřeby této práce se vycházelo z architektonických a katastrálních složek ŘSD (Ředitelství státních drah) vytvořených od roku 1900 do roku Originální plány byly nalezeny pouze pro stanici Roztoky u Prahy [10], na ostatní objekty existují také originální 19

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat Hanka Olešovská Zeměměřický úřad Praha, 9. 6. 2015 ZABAGED - definice Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) je digitální geografický

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací. Během dosavadní činnosti společnost navázala dlouhodobou spolupráci

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu 1 MODEL STOLU V prvním kroku byly vytvořeny svislé desky stolu. Nástrojem Rectangle byl nakreslen obdélník o rozměrech 750 x 450 mm mezi zelenou a modrou osou s výchozím bodem v průsečíku os. Nástrojem

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13

Obsah. Úvod 11. Poděkování 9. Použité konvence 12. KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Poděkování 9 Úvod 11 Použité konvence 12 KAPITOLA 1 Poznáváme Zoner Photo Studio 13 Instalace a spuštění 14 Okno aplikace 17 Základní nastavení 19 Jak pracovat s dialogovými okny 23 Vyhledat složku 23

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

OCAD 11 hlavní menu (1)

OCAD 11 hlavní menu (1) OCAD 11 hlavní menu (1) Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Digitální kartografie 10

Digitální kartografie 10 Digitální kartografie 10 Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS Digitální kartografie 10 Digitální model terénu v geodatabázi Tvorba příčných profilů 3D vizualizace DMT v geodatabázi strana 2 Založte

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

OCAD 11 - hlavní menu

OCAD 11 - hlavní menu Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 - hlavní menu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny Jitka Elznicová Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Letecké

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití PŘÍLOHA P I: POPIS TLAČÍTEK Tab. 1. Popis tlačítek panelu Standard ikona název (klávesová zkratka); popis New (Ctrl + N); Otevře nový dokument Open (Ctrl + O); Otevře uložený model Save (Ctrl + S); Uloží

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

DesignCAD Express 25.0 - poznámky k vydání verze z 22/07/2015

DesignCAD Express 25.0 - poznámky k vydání verze z 22/07/2015 DesignCAD Express 25.0 - poznámky k vydání verze z 22/07/2015 Nové vlastnosti: DesignCAD je nyní k dispozici jako 64-bit program Za posledních osmnáct let byly programy DesignCAD dostupné pouze jako 32-bit

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SketchUp je zase o něco snadnější a výkonnější!

SketchUp je zase o něco snadnější a výkonnější! SketchUp je zase o něco snadnější a výkonnější! Více modelů a snadnější vyhledávání SketchUp 2014 nám zase připravil hodně překvapení, od plně interaktivních náhledů modelu přes zcela nové uživatelské

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více