ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2015 Jan ŠAFRÁNEK

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE VIZUALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI PRAHA KRALUPY NAD VLTAVOU Vedoucí práce: Ing. Petr SOUKUP, Ph.D. Katedra geomatiky Leden 2015 Jan ŠAFRÁNEK

3

4 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na zpracování prostorových modelů železničních budov Českých drah na trase Praha Kralupy nad Vltavou (linka 091), propojení vytvořených modelů s digitálním modelem terénu a fotodokumentaci tratě. Prostorové modely jsou zpracovány v programu Trimble SketchUp verze Podkladem pro tvorbu modelů je využito původních výkresů železničních budov získané z archivu Českých drah a měření v terénu. Digitální model terénu je vytvořen přímo v programu SketchUp na podkladě Základní báze geografických dat (ZABAGED) poskytovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v Praze (ČÚZK). Fotodokumentace trati je vytvořena z registrace trasy pomocí ručního přístroje GPS a snímků pořízených digitální kamerou. Pro vytvořené modely železničních budov a fotodokumentaci trati jsem vybral několik základních metod prezentace na webu. V závěru jsou krátce popsány zkušenosti a problémy zjištěné při tvorbě práce. KLÍČOVÁ SLOVA prostorový model, digitální model terénu (DMT), Trimble SketchUp, ArcGIS ABSTRACT This thesis focuses on the spatial model of the railway buildings on the route Praha - Kralupy nad Vltavou (route 091), interconnection of the existing models with digital landscape models, and photos of the railway track. Spatial models are processed in the Trimble SketchUp version Basis used for the model are original drawings of buildings obtained from the Czech Railways archives and based on field measurements. The digital terrain model is created in the SketchUp program on the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) which is provided by the Czech Land Survey office. Photographic documentation of the route is made of the route registration using hand-held GPS device and images were taken with a digital camera. For all the models, data and photographs that s have been created, I picked some basic methods of publication on the web. In the conclusion of this thesis are briefly described my experience and obstacles found during the process. KEY WORDS spatial model, digital landscape model, Trimble SketchUp, ArcGIS

5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Vizualizace železniční trati Praha Kralupy nad Vltavou jsem zpracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v seznamu zdrojů. V Praze dne (Podpis autora)

6 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Ing. Petru Soukupovi, Ph.D. za poskytnutí cenných rad a informací pro zhotovení této diplomové práce. Dále bych chtěl poděkovat Dagmaře Veselé z archivu ČD, Růženě Chaloupecké z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze, za ochotu a pomoc při shromažďování mapových a archivních podkladů.

7 Obsah Úvod Historie železnice a výstavba Severní dráhy Důvody výstavby železnice Výstavba Severní státní dráhy Negrelliho viadukt Architektura nádražních budov Praha Masarykovo nádraží Praha Bubny Praha Bubeneč Roztoky u Prahy Libčice nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Fotodokumentace trasy Pořizování dat Aplikace GPS Track & photo Úprava souboru kml v programu Google Earth Prezentování fotodokumentace trati na webu Podkladová data pro zpracování modelů Ruční měření a vytvoření snímků Archiv Českých drah Základní báze geografických dat vrstevnice Letecké ortofotomapy Prostorové modely pro vlakový simulátor Tvorba textur Program g max Vložení do Microsoft train simulatoru Dostupné tratě na webu Tvorba 3D modelů Program SIMphoto Program SketchUp Nastavení programu SketchUp Správce vrstev...26

8 5.2.3 Nástroje programu SketchUp Programovací jazyk Ruby Aplikování textur Modelování objektů Porovnání modelů se skutečností Vytvoření digitálního modelu terénu Import vrstevnic ZABAGED do programu SketchUp Oříznutí vrstevnic a uložení snímku ortofota Vytvoření trojúhelníkové sítě terénu Připojení textury na DMT Plugin SketchUV Program Roadkill Postup přiřazení textury DMT pomocí SketchUV a Roadkill Aplikování textury na DMT promítáním Připojení prostorových modelů na DMT Prezentování vytvořených modelů Trimble 3D Warehouse Sketchfab Spread3D Review Google Earth HTML D PDF D tisk modelu Prezentace trati Praha Kralupy nad Vltavou Tvorba webové stránky Struktura HTML stránky Propojení 3D modelů se stránkou...51 Závěr Seznam obrázků Literatura Přílohy...59

9 Úvod Tato diplomová práce navazuje na semestrální projekt Tvorba prostorového modelu železniční budovy v Libčicích nad Vltavou v předmětu Vizualizace a distribuce prostorových dat. Cílem práce je vytvořit prostorové modely železničních budov a prezentovat je na webu. Bude zde popsán historický vývoj železnice a budov Severního koridoru (Severní dráhy) v úseku Praha Kralupy nad Vltavou, tvorba prostorových modelů železničních budov (Praha Bubny, Praha Bubeneč, Roztoky u Prahy, Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou) a vizualizace fotodokumentace trati. Pro všechny vytvořené modely, připojené na digitální model terénu, jsem vyhledal několik základních způsobů jak je prezentovat na webu. Výhodou vizualizace na webu je to, že uživatel nepotřebuje mít nainstalovaný grafický program pro vytváření nebo úpravu modelu, ale postačí aktualizovaný webový prohlížeč s příslušným zásuvným modulem (dále jen,,plugin ). Takto vytvořené prostorové modely, mimo vizualizace a distribuce, mohou sloužit i jako jeden z podkladů při rekonstrukci objektů a uchování současného vzhledu. Vlivem rekonstrukcí tratí se mohou měnit právě železniční budovy. Například při rekonstrukci tratě v Praze Bubenči byla uzavřena současná železniční stanice, a nahrazující zastávka Praha Podbaba je umístěna cca 200 metrů na sever. Jako podklad pro zpracování prostorových modelů je možné využít výkresů z archivu Českých drah (ČD) a výkresů novějšího vydání z databáze ČD spolu s vlastním měřením provedeným v terénu. Pro prohlídku vybrané tratě je vytvořena fotodokumentace trasy pomocí ručního přístroje GPS a digitální kamery. V závěru jsou popsány zjištěné poznatky a problémy při tvorbě. 1

10 1 Historie železnice a výstavba Severní dráhy Výstavba Severní dráhy má zajímavou historii, jež pozměnila vzhled krajiny a usnadnila osobní a nákladní dopravu na delší vzdálenosti. K historii Severní dráhy bylo napsáno mnoho zajímavých publikací, které zdůvodňují potřeby železnice, výstavbu a současné využití železnice. K sepsání historie Severní dráhy byly použity dokumenty vypůjčené z Národní technické knihovny dopravy a zjištěných poznatků v archivu Českých drah. 1.1 Důvody výstavby železnice Po nástupu průmyslové revoluce ve 40. letech 19. století se habsburská monarchie ocitla z pohledu dopravy v nedostatečné situaci. Kombinací říční a silniční dopravy se zásobováním a přepravou pracovní síly, byla alespoň částečně napravena svízelná situace v přepravě. Už v 18. století existovaly často nerealistické plány na výstavbu říčních sítí a průplavů, propojující Vídeň se všemi evropskými moři. Nejčastější komplikací tvorby těchto projektů je ve vysokých pohořích oddělujících jednotlivé císařské země, finanční a technologická náročnost. Proto místo budování průplavů, byly přetvářeny stávající silniční sítě na silnice se zpevněnou vozovkou s odvodňovacími kanály. Jedna z hlavních císařských silnic vedla z Prahy do Drážďan přes Krušné hory. Obě důležitá města taktéž spojovala přírodní říční síť. Důležitým krokem pro volné cestování bylo zrušení celních úřadu na řece Labi v roce 1821, též známé jako Labská akta. Po zavedení parních strojů do lodní dopravy (v roce 1838 saský parník KONIGIN MARIE a v roce 1841 první parník BOHEMIA, který byl vyroben v Praze) došlo k zjednodušení dopravy především v plavbě proti proudu řeky, k čemuž se dříve využívalo síly lidí a zvířat. Obr. 1: Parník BOHEMIA v Litoměřicích v roce 1941 [3] 2

11 Už v době zavedení parních strojů do paroplavby se vyvíjela parostrojní železnice. Důležitý císařský dekret z 23. prosince 1841 o budování železničních sítí znamenal, že se nadále budou stavět a provozovat dráhy buď jako soukromé nebo státní. Stavby a provozování drah povolené před tímto dekretem budou provozovat příslušné železniční společnosti. Nové dráhy, kterým nebylo dosud vydáno povolení, postaví stát. Dekret tímto upravil plánování a výstavbu hlavních tratí pouze státem, protože plány soukromých společností se mnohdy za účelem co největšího zisku neshodovaly se státem [8]. Na základě dekretu z roku 1841 měla být propojena Vídeň s hlavními městy Rakousko-Uherské monarchie i se státy mimo monarchii. Do tohoto dekretu byla zahrnuta i spolupráce se Saskem na výstavbě Severní státní dráhy (Olomouc Praha Drážďany). Výstavbou této železniční tratě předcházelo vybudování severní dráhy Ferdinandovy, směřující z Vídně do Polského Haliče, a to nejprve etapou do Břeclavi a Brna dokončeném v roce 1839, pak po roce 1841 do Přerova a Olomouce [2]. Ještě při plánování Severní státní dráhy z Prahy do Drážďan nastal problém kudy vést samotnou dráhu a jakým způsobem přemostit řeku Vltavu v Praze. V úvahu připadaly tři směry (údolím Vltavy a Labe, směr z Mělníka nebo Terezína na Českou Lípu, Mimoň, Liberec a Žitavu a třetí z Ústí nad Labem přes Hrbovice, do Petrovic a Pirny). Pro tato úskalí byl vybrán IV. inženýrský oddíl, vedený inženýrem Janem Pernerem. V císařském nařízení vydaném 29. listopadu 1842 spolu se souhlasem Saska bylo rozhodnuto o vedení trati při levém břehu Labe a Vltavy. Obr. 2: Schéma tratě Olomouc Drážďany [1] 3

12 1.2 Výstavba Severní státní dráhy Výstavba Severní státní dráhy začala 1. září 1845, po změnách projektů při stoleté vodě v dolní části Vltavy v březnu roku 1845, kdy byla zvýšena niveleta trati o 1,58 až 1,89 metrů. Nejkomplikovanější byla výstavba Negrelliova viaduktu popsaném níže a výstavba mezi skalnatými stěnami kolem levého břehu Vltavy. Stavba se však potýkala i se změnami projektu, stagnováním stavby, námitkami (především ze strany bohatších vlastníků pozemků Královské obory v Praze Bubenči) a archeologickými nálezy. Zde jsou uvedeny některé z problémů stavby: vložení podjezdů do náspů v Pražské Stromovce, kterých se projektanti obávali, že budou slabým článkem při povodních (v roce 1862 při povodni se bohužel obavy projektantů vyplnily), spor o polohu stanice Bubeneč v roce 1846 a 1847, jež svou polohou byla blízko loveckého zámečku, stagnování stavby v roce 1848 během revolučních bojů, při nedostatku materiálu na násep v Podbabě získaným z odstřelu skal se těžila hlína z místní Sladovny, ve které byly nalézány archeologické nálezy z dob římských, při výkopu hlíny v Bubenči byly odkryté slovanské kostrové hroby, při budování ostré zatáčky u Libčic byla odstřelena skála spolu se zříceninou Liběhrad (domnělé sídlo kněžny Libuše) místo vybudování tunelu. I přes problémy stavba nikdy úplně neustala, a tak byla uskutečněna první zkušební jízda 3. května 1850 z Prahy do Lovosic. Poté 1. června 1850 v 6 hodin ráno byl vypraven slavnostní otevírací vlak z Prahy do Lovosic, ve kterém byl přítomen generální ředitel státních železnic Francesconi a dále sekční rada Pichler spolu se všemi čtyřmi vrchními inženýry, kteří stavbu vedli a mnoho dalších zástupců krajů. Dále byla dne 7. dubna 1851 slavnostně otevřená celá trať Praha Drážďany. Roku 1867 byla trať Praha Kralupy rozšířena na dvoukolejnou trať. Ke konci 19. století a na začátku 20. století docházelo k úpravám a přestavbám nádraží. Tyto úpravy plynuly z doplňování dosavadní sítě a rozvojem místních drah v Bubnech i Kralupech, kdy původní stav již nevyhovoval podmínkám rozšířeného a bezpečného provozu [2]. 4

13 1.2.1 Negrelliho viadukt Mezi nejzajímavější řešení železniční tratě patří přemostění řeky Vltavy z nádraží Společnosti státní dráhy (dnes Masarykovo nádraží) přes ostrov Štvanici s nádražím Bubny. Stavbou byl pověřen Jan Perner, který navrhl dnešní podobu mostu. Ale po jeho tragické smrti v roce 1845 stavbu řídil inženýr Alois Negrelli (projektant Sueského průplavu). Obr. 3: Dílny pro zpracování kamene na stavbu Negrelliova viaduktu [5] Po tragických záplavách v březnu roku 1845 [7] (hladina řeky byla o pár centimetrů níže, než při povodních v roce 2002) byla provedena výšková měření pro zajištění rezervy a bezpečnosti provozu mostu a přilehlých tratí při opakování povodní. Stavba mostu začala na jaře roku 1846 a podílelo se na ní až 3000 dělníků z celého Rakouska-Uherska. Po roce 1847 to bylo až 6000 dělníků. Most byl dokončen v roce 1849 a uveden do provozu 1. června 1850 [4]. Do roku 1910 patřil mezi nejdelší v Evropě [6]. Most měří 1100 m a jsou na něm položeny dvojí koleje mezi kamennými zábradlími o šířce 7,60 metrů. Původní mostní konstrukce měla 8 velkých a 77 malých polokruhových kleneb [4]. Volná místa pod mostními klenbami byla s rostoucím průmyslem zaplněna řemeslnickými dílnami a speditérskými firmami, většinou i s vestavěnými patry [6]. 5

14 Obr. 4: Negrelliho viadukt - dobová kresba kolem roku 1850 [5] V roce 1871 byl most doplněn o karlínský spojovací viadukt pro přímé spojení Buben a Libně bez nutnosti zajíždění do Masarykova nádraží. Pro zlepšení průjezdnosti motorových vozidel v ulici Křižíkova byly v roce 1952 až 1954 strhnuty tři mostní oblouky a strhnutý prostor byl doplněn o trámové překlady z předpjatého betonu. V roce 1981 byl obdobný postup proveden i na holešovické straně [6]. Obr. 5: Historické snímky kolem roku 1900 [4] 6

15 1.3 Architektura nádražních budov První plány nádražních budov vznikly v přelomu let v architektonické kanceláři Ředitelství státních železničních staveb pod vedením architekta Antonína Jünglinga a jeho asistenta Antonína Brandnera. Nádražní budovy byly původně situovány do jednotného rázu [3]. Jednotný ráz budov byl však při rekonstrukcích a přestavbách na konci 19. století a začátku 20. století značně narušen. Původní řešení nádražního vestibulu s odbavením a řadou čekáren I., II., a III. třídy, které sloužily pro nástup k vlakům, se již nezachovalo. Byly nahrazeny uspořádáním vestibulu s odbavením, který je spojen s krytým nástupištěm podél první koleje, které má dostatečnou plochu pro nástup, výstup, čekání i přístup do všech ostatních místností např. čekáren, bufetu, restaurace, WC a dopravní kanceláře [2] Praha Masarykovo nádraží Definitivní rozhodnutí o poloze prvního pražského nádraží Severní státní dráhy (dnes Masarykovo nádraží) padlo 28. června 1843 rozhodnutím vrchního inženýra Jana Pernera. Výstavba započala v listopadu 1844 podle návrhů architekta Jünglinga. Dodnes jsou zachované fasády v pozdně klasicistním slohu s výraznými rysy romantizující rané renesance. Obě hlavní budovy mají společná bramantovská okna podle vzoru římského paláce Cancelleria z konce 15. století, s pravoúhlým orámováním ukončeným jednoduchou římsou. Obr. 6: Pohled na Masarykovo nádraží v roce 1850 [3] Během doby četných změn, vyvolaných rostoucí dopravou, byly v roce 1861 sneseny nástupištní haly a na jejich místě byla vybudována v roce 1862 nová trojlodní hala, tvořená litinovými sloupy a dřevěnou střechou s hřebenovými světlíky. Další důležitá přestavba nastala v roce 1870 po zboření městských hradeb, rozšířením krytého nástupiště a zejména 7

16 výstavbou třetí budovy s restauračním pavilonem ležícím na rohu Hybernské a Havlíčkovy ulice. Do přízemí byl umístěn restaurační salon jak II. třídy tak i I. třídy. Do ostatních pater byly umístěny kanceláře a služební byty. Velké péči se dostalo císařskému salónu, kterého císař František Josef I. poprvé použil 2. února Obr. 7: Uzavření dvorany v roce 1874 [1] K dalším úpravám nádraží došlo v letech 1884, , , a v roce Obr. 8: Pohled na Masarykovo nádraží z Hybernské ulice rok 1894 [1] V roce 1982 bylo nádraží zapsáno na seznam státních památek Praha Bubny Prodloužení Buštěhradské dráhy z Prahy Dejvice (Bruska) k Pražsko Drážďanské dráze v roce 1868 dalo vzniknout významnému nádraží v Bubnech. Buštěhradská železnice na místě současné drážní budovy postavila jednopatrovou výpravní budovu v roce Budova měla 11 okenních os a byla krytá sedlovou střechou s nástupištní verandou. V roce 1931 prošla budova rekonstrukcí, při níž byly přidány na obou stranách přízemní přístavby a došlo k rozšíření čekáren, drážní restaurace i dopravní kanceláře. Nové komíny ve štítových zdech byly zamaskovány rovnými atikami, dosavadní nástupištní verandu nahradilo nové, širší kryté nástupiště [1]. Během druhé světové války bylo nádraží neblaze proslulé odsunem židů do koncentračních táborů. V současnosti se uvažuje o zřízení muzea na připomínku těchto temných časů. 8

17 Obr. 9: Stanice Praha - Bubny 2014 Stanice Bubny nepatří do trati 091 Praha Kralupy, ale během rekonstrukce tratě Praha Kladno s připojením na letiště Václava Havla budou sloučeny stanice Praha Bubny a Praha Holešovice zastávka. Vznikne tak nová stanice pod názvem Praha Bubny Vltavská ležící na trati 091 (Praha Děčín) a trati 120 (Praha Kladno). Projekt na modernizaci trati a rychlé propojení centra města s letištěm Václava Havla se zastavil po finanční krizi v roce 2009 [11] Praha Bubeneč O umístění nádraží v Bubenči se muselo jednat v letech se správou královské obory Zemským stavovským výborem a nejvyšším královským lovčím, starohrabětem Reifferscheidtem. Nádraží bylo situováno do blízkosti loveckého zámku a správa se obávala z rušení panovníka hlukem z nádraží. O definitivním umístění bylo rozhodnuto v březnu roku 1847, kdy vrchní architekt Jüngling žádal o podrobný plán královské obory, kam zakreslil definitivní polohu nádraží. Jüngling rozhodl o skromné jednopatrové budově v empírovém stylu. Vzhledem k časté návštěvnosti Pražanů v Bubenči byla přistavěna dřevěná letní čekárna. V roce 1877 byla budova rozšířena o jižní přístavbu, v roce 1897 byla zřízena po celé délce budovy nástupištní veranda a v roce 1899 byla dřevěná čekárna přestavěna na zděnou. Takto se budova bez změn zachovala dodnes [1]. 9

18 Obr. 10: Zrušená stanice Praha Bubeneč při rekonstrukci trati v roce 2014 V roce 2014 byla stanice Praha Bubeneč zrušena a nahrazena novou stanicí Praha Podbaba (nová stanice je umístěna o cca 200 metrů na sever). Původní nádražní budova v Bubenči nadále slouží jako výpravní budova a restaurace [1] Roztoky u Prahy Na návrhu této drážní budovy se především podílel Jünglingův asistent Brandner. Původní nádražní budova z roku 1850 se lišila od dnešní budovy spojením přízemního strážního domku, vlastní patrové výpravní budovy a vodárenské věže do jednoho celku. Vodárna byla od výpravní budovy odlišena nižší střechou a průčelím z režného cihelného zdiva. Obr. 11: Původní nádražní budova z roku 1850 [3] 10

19 V roce 1911 byla již výpravní budova v nedostačujícím provozním i kapacitním stavu, a tak byla nahrazena novou secesní budovou s nesymetrickým průčelím a bohatě členěnými polovalbovými střechami krytými bobrovkami. Kvůli četnému turistickému zájmu byla pro výletníky přistavěna k budově dřevěná veranda jako letní čekárna. Stavbu provedl karlínský stavitel Václav Nekvasil. Dodnes se zachovala původní bíločerná keramická dlažba od pražské firmy Bárta a Tichý. V roce 1985 byla severně od budovy postavena nevzhledná budova konstrukční soustavy Omega [1]. Obr. 12: Roztoky u Prahy rok 1913 [3] a Libčice nad Vltavou Pro obec Libčice (do roku 1924 Libšice), kde byla trať s pouhými dvěma kolejemi, navrhnul Jüngling v roce 1850 menší typickou výpravní budovu s prostředním patrovým traktem a dvěma přízemními křídly. V roce 1912 na místě výpravní budovy byla zřízena zcela nová jednopatrová výpravna v novobarokním slohu s prvky secesní výzdoby. Projekční kancelář ředitelství pod vedením svého přednosty, architekta Franze Uhia, ji navrhla na symetrickému půdorysu se dvěma krajními rizality, přízemní přístavbou čekárny a širokým krytým nástupištěm. Obr. 13: Libčice nad Vltavou

20 Poslední změnou nádražní budovy byla v roce 2003 rekonstrukce vnějšího vzhledu a interiérů, ale původní dlažba z lahovické továrny zůstala zachována Kralupy nad Vltavou Původně byla v Kralupech zřízena malá výpravní budova v roce Teprve po zaústění Buštěhradské dráhy a Trutnovsko Kralupsko Pražské dráhy byla 5. března 1865 dohodnuta smlouva o zřízení nové výpravní budovy. Obr. 14: Stanice Kralupy - původní budova, která byla poničená bombardováním [3] Novou budovu navrhnul architekt Společnosti státní dráhy Karl Schumann v pozdně klasicistním slohu, s podélným přízemním traktem zakončeným na obou stranách jednopatrovými pavilony, krytými nízkými valbovými střechami. Do středu budovy byl umístěn vestibul se společnou jízdenkovou pokladnou a podáním zavazadel. Hotová drážní budova byla předána 15. října A v letech 1896 a 1909 následovalo rozšíření budovy včetně čekárny pro nekuřáky. Během druhé světové války se však město Kralupy stalo díky chemickému a strojnímu průmyslu terčem bombardování amerických letadel a byla vážně poničena střední část a jeden z pavilonů drážní budovy. Projekty na novou drážní budovu se začaly tvořit už roku 1946 a Na obrázku níže je výkres projektu z roku 1946 nalezený v archivu Českých drah (žlutě původní stav a černě nový stav). 12

21 Obr. 15: Návrh nové drážní budovy z roku 1946 [10] Bohužel se návrhy na novou drážní budovu nepodařilo zařadit do investičního plánu, a tak nouzově opravená drážní budova sloužila až do roku Během let se uskutečnila stavba podle projektu ing. arch. Vlasty Douši a odpovědného projektanta ing. Roberta Kunlta. Projekt zahrnoval rozdělení budovy do dvou částí odbavovací a provozní. V provozní části je dopravní kancelář, reléový sál, společenský sál, školní oddělení, účtárna a další. Pro cestující je určena odbavovací hala s čekárnou a restaurací. Hlavním zhotovitelem stavby bylo Železniční stavitelství Praha ve spolupráci s podniky Průmstav Mladá Boleslav, Českomoravský průmysl kamene, Zukov Praha, Dřevopodnik Holešov, Hutní montáže Chomutov a dalšími. Budova je montovaný železobetonový skelet v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Obr. 16: Současná nádražní budova v Kralupech 2014 Interiér je tvořen kombinací materiálů žuly, mramoru, hliníku, sádry a dřeva [1]. 13

22 2 Fotodokumentace trasy Prezentování pořízených snímků z trati dokumentuje současný stav objektů a terénu. Digitální kamerou vytvořené snímky, jsou přiřazeny webovou aplikací k měřené trati pomocí GPS přístroje. K editování vytvořeného souboru se snímky a trasou byl využit program Google Earth od společnosti Google. Po dokončené úpravě lze tato data prezentovat na webu. 2.1 Pořizování dat K vytvoření fotodokumentace tratě bylo využito zařízení Garmin Etrex a digitální kamera Canon PowerShot A560. Pro určení souřadnic a času na trase Praha Kralupy bylo GPS zařízení umístěno za oknem vlaku a ukládáním data po 10 sekundách. Nevýhodou pořizování těchto dat, byl příjem menšího počtu družic a občasné vypadávání družicového signálu, tedy zbloudilé body cca 100 metrů od tratě nebo neukládaní bodů. Tato data byla dále editována po upravení souřadnic zbloudilých bodů a dotvořením chybějících bodů při úplné ztrátě družicového signálu. Dále byly pořízeny snímky podél celé trasy. Tyto snímky nemusejí být vyhotovovány spolu při ukládání GPS dat, díky dodatečné změně data pořízení snímku pomocí různých editačních programů. Pro změnu data byl využit program Picasa, kterým se dají upravit exif informace o datu pořízení snímku. Datum se upraví přes nástroje upravit datum a čas. Použité soubory při zpracování Obr. 17: Změna pořízení snímků v programu Picasa K prezentaci trati, snímků a popisu byly použity tyto formáty: gpx textový formát exportovaný z přístroje GPS např. freewarovým programem EasyGPS, jpg kompresní rastrový soubor exportovaný z digitální kamery, 14

23 exif textový soubor přiložený k vytvořenému snímku obsahující základní informace o pořízení snímku (název digitální kamery, optický zoom, použití blesku, datum, atd.), kml textový formát na základě jazyka xml obsahující geografická data primárně určená pro publikaci a distribuci. Formát kml je nyní v současnosti standardem OGC (Open Geospatial Consorsium). 2.2 Aplikace GPS Track & photo Pořízené snímky lze přiřadit k měřené trase pomocí volně dostupné webové aplikace GPS track & photo. Webová aplikace GPS track & photo je výsledkem diplomové práce od ing. Jana Zíta. Vstupními daty jsou údaje o snímcích exif informací, získané pomocí volně dostupného programu XnView a měřená trasa GPS přístrojem. Program XnView je prohlížeč a konvertor obrázků a fotografií. Hromadné exif informace uložíme vybráním všech snímků z trasy a přes úpravy metadata exportovat exif data. Exif informace je nutné ukládat ve formátu xml. Během importu dat do webové aplikace GPS track & photo bylo zjištěno, že je nutné používat starší verzi programu XnView. Novější verze XnView generuje xml soubor, který webová aplikace označuje za špatně načtený nebo chybný. Obr. 18: export všech exif dat snímků do xml Vstupní parametry pro aplikaci GPS track & photo: zobrazení (trasa, snímky), výstupní formát (kml, csv), oprava času pro sérii snímků, seskupení snímků pomocí časové tolerance, zobrazení úseků bez signálu, ředění bodů trasy násobný bod. 15

24 Obr. 19: Webová aplikace GPS Track & photo 2.3 Úprava souboru kml v programu Google Earth Program Google Earth dříve známý jako Earth Viewer byl navržen firmou Keyhole jako virtuální glóbus. V roce 2004 byl zakoupen firmou Google, která stále aktualizuje mapové podklady, snímky a 3D vizualizace. Google Earth umožňuje prohlížet Zemi jako z letadla, satelitu nebo v posledních aktualizacích jako chodec díky panoramatickým prohlídkám. Nutností používání tohoto programu je připojení na web, kde se vyskytují všechny informace pro práci s tímto nástrojem. Obr. 20: Program Google Earth 16

25 Do programu Google Earth lze importovat data nejrůznějších formátů jako kml, kmz, dae, gpx i mapová data pomocí WMS služeb (web mapping service). Soubor kml může být načten buď přesunutím kurzorem myši, nebo přímo otevřen přes soubor otevřít. Po importu se zobrazí linie trasy s jednotlivými snímky. Kliknutím na ikonu digitální kamery se zobrazí pořízený snímek z daného místa. Pokud se snímky nezobrazují správně, doporučuji snímky spolu s kml souborem přesunout do stejné složky. Ke každému určenému místu snímkování lze měnit ikonu na mapě, nadpis, popis a případnou změnu zeměpisných souřadnic. Obr. 21: Editace informací v kml souboru Ikony míst snímkování byly pozměněny na srozumitelnější, aby bylo vidět na první pohled, kde jsou popsány podrobnější informace, místa nádraží a doplňující snímky: místo s nádražím a podrobným popisem, doplňující snímky k nádraží z jiného místa, pozice mimo nádraží na trati se zajímavým nebo historickým místem, ostatní snímky. 2.4 Prezentování fotodokumentace trati na webu Vytvořenou trasu ve formátu kml lze importovat do webových aplikací map například Google maps, ArcGIS online nebo aplikaci mapy.cz. K prezentování trasy byla vybrána mapová aplikace od společnosti Google, kvůli snadnému vkládání trasy i snímků, editací popisu vizualizace a po ukončení úprav lze uložit kml soubor. Pro takto rozšiřující funkce je nutná registrace na webu Google. Po přihlášení na webu Google maps se pod vyhledávacím oknem zobrazí položka moje mapy. Po kliknutí na moje mapy se zobrazí nabídka zkusit 17

26 vytvořit vlastní mapu nebo vytvořit. Volbou vytvořit se zobrazí v novém panelu webového prohlížeče základní nabídka práce s vlastní mapou jako import, tvorba bodů, linií a měření vzdáleností. Můžeme importovat svojí vytvořenou trasu nebo jiná data ve formátech kml, xlsx nebo csv. Tento import provádíme přímo z disku počítače, nebo online disku od firmy Google. Vložením trasy do webové aplikace se importuje pouze kml soubor, ale snímky nelze vložit spolu s tímto souborem. Kliknutím na snímkované stanovisko se tedy zobrazí černá plocha místo snímku. Snímky je možné vložit do trasy použitím odkazu z vlastních stránek nebo vyhledáním obrázků z Google. Lze vkládat i videa přes odkaz případně z youtube.com. Snímky byly vloženy do vlastní webové stránky vytvořené pomocí Google účtu: https://sites.google.com/site/vizualizacetratiprahakralupy/. Tvorba webových stránek na účtu Google je velmi jednoduchá. Webové stránky je možné založit pomocí nástroje web z dostupných aplikací poskytovaných od společnosti Google. Při zapnuté editaci stránky přes funkci upravit stránku lze provádět úpravu jako u grafických editorů webových stránek neboli WYSIWYG What you see is what you get, česky co vidíš, to dostaneš popsaných v kapitole o tvorbě webu. Snímky však nelze vložit hromadně, ale pouze po jednom snímku, u kterého můžeme libovolně měnit velikost, zarovnání a obtékání textu. Tímto jsou snímky uložené na webu s vlastní adresou, na kterou je možné odkázat při vložení snímku do trasy. Trasu se snímky lze nalézt v aplikaci Google maps: https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=cs&authuser=0&mid=zslavwv8yp9m.kltvegutly2w. 18

27 3 Podkladová data pro zpracování modelů Před samotnou tvorbu 3D modelů bylo nutné zajistit dostatek informací, plánů a měřených rozměrů železničních budov. Pro konstrukci modelů bylo využito skenovaných plánů dostupných v archivu [3] nebo v literatuře [1]. Pro doplnění rozměrů a tvorbu textur bylo pořízeno co nejvíce snímků zachycujících co nejvíce detailů železničních budov. 3.1 Ruční měření a vytvoření snímků Na měření vzdáleností byl použit ruční přístroj Leica Disto D3a, který měří vzdálenosti odrazem elektromagnetických vln (laseru) od měřeného předmětu. Výhodou přístroje Leica Disto je měření vzdáleností bez odrazového hranolu, v přesnosti ±1mm v délce na vzdálenost 80 metrů [12]. Nevýhodou je, že nemá zabudované libely pro určování přesnější vodorovné a svislé vzdálenosti, proto byly tyto vzdálenosti měřeny pomocí nasměrování zabudovaného laserového paprsku na měřenou plochu a pomocí výsuvného počátku (měřené nuly). Při snímkování objektu bylo důležité zachytit co nejvíce detailů stavby při přibližně kolmém natočení digitální kamery na objekt. Pořízení snímků přibližně kolmých na budovu lze využít k odměřování dalších vzdáleností, popsaném níže v kapitole o programu SIMphoto. 3.2 Archiv Českých drah Samotný archiv Českých drah byl založen v roce 1952 jako sbírka písemností a kartografického materiálu [3]. Archiválie jsem získal při několika konzultacích v archivu Českých drah. Na první konzultaci si žadatel vyplní potřebné dokumenty (jméno, bydliště, důvod pro předložení archivního materiálu) a poté si vybere z elektronického seznamu archivní složku, v níž jsou jednotlivé protokoly. Protokoly obsahují různé informace, např. plány objektů a tratě, zprávy o stavu tratě (povodně, letecké nálety, ), nehody a úrazy, korespondence mezi úřady, vyúčtování stavebních prací a mnoho dalších. Předložené dokumenty lze prohlédnout po 2 až 3 týdnech od vyžádání archiválie. Pořízení kopií reprodukčním zařízením je možné, ale vše musí být nahlášeno ve formuláři přiloženém spolu s výpůjčkou archiválií (typ protokolu a počet snímků dané archiválie). Pro potřeby této práce se vycházelo z architektonických a katastrálních složek ŘSD (Ředitelství státních drah) vytvořených od roku 1900 do roku Originální plány byly nalezeny pouze pro stanici Roztoky u Prahy [10], na ostatní objekty existují také originální 19

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Prezentace prostorových dat na webu Prosinec 2007 Lenka Zelená ČESKÉ VYSOKÉ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh postupu tvorby modelů budov pevnosti Terezín s několika úrovněmi detailu Autor: Jiří Petrš Vedoucí bakalářské

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2012 Marie FUŃÁKOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie Bakalářská práce GIS

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2014 Bc. Jan MAZANIK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁMEK

Více

Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000

Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 Bakalářská práce Zpracoval: Václav Smítka

Více

DETEKCE VYBRANÝCH TŘÍD PRVKŮ ZABAGED Z DMR LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

DETEKCE VYBRANÝCH TŘÍD PRVKŮ ZABAGED Z DMR LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Kristýna LEIMEROVÁ DETEKCE VYBRANÝCH TŘÍD PRVKŮ ZABAGED Z DMR LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Magisterská práce Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Studijní obor: Geodézie a kartografie ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bakalářská práce Autor: Ivana

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY METODY ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ V APLIKACI ZONER PHOTO STUDIO 14 PRO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Kendík Přírodovědná studia,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bakalářská práce Autor: Vladimír Horčičko Informační

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 1.1. Základní

Více

7. studentská konference. Sborník

7. studentská konference. Sborník 7. studentská konference Sborník ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2011 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla

Více

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE URČENÍ ČASOVÝCH ZMĚN URBÁNNÍCH TŘÍD V TŘEBÍČI

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE URČENÍ ČASOVÝCH ZMĚN URBÁNNÍCH TŘÍD V TŘEBÍČI ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE URČENÍ ČASOVÝCH ZMĚN URBÁNNÍCH TŘÍD V TŘEBÍČI A JEJICH ZÁVISLOST NA ZMĚNĚ HUSTOTY SILNIČNÍ DOPRAVY ZA

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar

GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar GPS a geocaching GPS and geocaching Petr Luzar Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši programů pro

Více

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů Bakalářská práce Autor: Radek Meier Informační technologie,

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC TVORBA NADSTAVEB ARCGIS PRO POŘIZOVÁNÍ A AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: Studijní obor: Zadávající katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Rekonstrukce železniční stanice Bylnice. Jan Perůtka

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Rekonstrukce železniční stanice Bylnice. Jan Perůtka Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Rekonstrukce železniční stanice Bylnice Jan Perůtka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

ZPRÁVA O STAVU PÉČE O HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY statek zapsaný na Seznam světového dědictví

ZPRÁVA O STAVU PÉČE O HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY statek zapsaný na Seznam světového dědictví ZPRÁVA O STAVU PÉČE O HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY statek zapsaný na Seznam světového dědictví Zpracoval: Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pověřený orgán, tj. Odbor kultury, památkové péče a

Více