Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku"

Transkript

1 7.1.a) Vznik a vývoj místního partnerství rozšíření regionu a zapojování partnerů 2005: Počátky místního partnerství O zapojení do iniciativy a programu LEADER jednal Mikroregion Moštěnka v srpnu, září a listopadu První kolo výzvy k vytvoření místního partnerství se odehrálo v Horní Moštěnici a v Dřevohosticích v listopadu roku Vstup do programu LEADER+ (OPRVMZ c. osvojování schopností) schválila valná hromada mikroregionu Moštěnka v prosinci Místní partnerství se poté sešlo v červnu 2005 v Beňově. Na jednání se zvolil 11členný řídící výbor. Na přelomu září a října se uskutečnily tři kurzy školení projektového řízení v Horní Moštěnici, Staré Vsi a Dřevohosticích. Cílem školení bylo naučit členy budoucí MAS orientovat se v projektových žádostech, řízení projektu a v hodnocení a monitorování rozvojových aktivit. V říjnu roku 2005 se v obci Beňov rozhodlo o vzniku občanského sdružení a názvu MAS Partnerství Moštěnka a v Horní Moštěnici poté přípravný výbor občanského sdružení podepsal žádost o registraci stanov. V polovině prosince se konalo v Horní Moštěnici ustavující Valné shromáždění členů MAS, zvolil se 15členný Výbor partnerství a 3 členná kontrolní komisi. Předsedou MAS se stal soukromý zemědělec Pavel Zakopal ze Staré Vsi, místopředsedou starostka obce Líšná Markéta Kropáčková (muž/žena; soukromá sféra/veřejná správa). Tito zástupci reprezentují MAS dodnes. Spojení dvou mikroregionů pro Leader Protože Mikroregion Holešovsko nesplňoval jako celek parametry programu Leader (hustota území musela být do 120 obyvatel na kilometr čtverečný), sedm obcí z jeho severní části na hranici Zlínského kraje se připojilo k MAS-PM v sousední Moštěnce. Region MAS tak představoval 15,5 tisíce obyvatel s hustotou osídlení 93,3 obyvatel na kilometr čtverečný. MAS Partnerství Moštěnka přijala v lednu 2006 již za účasti devíti nových obcí v Kostelci u Holešova rozvojovou strategii My a svět. 2006: Akce mezi Leadery neúspěchy V březnu se MAS-PM přihlásila do programu Leader ČR 2006 se záměrem Nová tvář venkova, který kladl důraz na podporu venkovského podnikání a zemědělství. Rozdělovalo se 70 milionů korun pro 64 MAS. Uspělo jen 23 a naše MAS mezi nimi nebyla. MAS-PM uspořádala ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci Střední Morava na konci března mezinárodní workshop pro účastníky konference SFteamu volné platformy neziskových organizací ze šesti 2006 zemí středovýchodní Evropy a Nizozemí pod názvem Do světa bez hranic. Na konci dubna 2006 se stal Mikroregion Holešovsko žadatelem podpory z Operačního programu Zemědělství Leader+ s projektem Brána Leaderu spojení obcí dvou krajů. Od tohoto kroku rozšíření území na 45 obcí si MAS-PM slibovala větší konkurenceschopnost mezi tuzemskými akčními skupinami. MAS-PM se přitom stala největší MAS v NUTS II Střední Morava podle počtu obcí. Projekt nezískal podporu, zřejmě proto, že nebyl primárně zaměřen na posílení individuální MAS, ale na vytvoření partnerské sítě MAS v Olomouckém a Zlínském kraji a výměnu zkušeností mezi regiony. K otestování započaté spolupráce v rámci MAS došlo na podzim roku 2006 při přípravě projektu Naše škola na vesnici (FM EHP/Norsko, 2. Výzva), do kterého se zapojilo celkem 21 partnerských obcí, 17 mateřských a 15 základních škol. Přestože projekt nezískal po ročním čekání podporu, vzniklo unikátní spojení více venkovských obcí a jejich školských zařízení do jednoho integrovaného projektu se společným řízením nově vzniklé školní sítě. Podpora tohoto projektu jako inovativní integrované akce mnoha partnerů posloužila v celém regionu jako příklad dobré praxe spolupráce obcí a škol s místní akční skupinou ve venkovském regionu na okraji dvou krajů. Podrobnosti k činnosti: Výroční zpráva MAS-PM : nová strategie přinesla úspěchy MAS-PM uspěla na podzim v programu Leader ČR 2007 se záměrem Zelená pro naše vesnice. V hodnocení žádostí byla na 2. místě z 57 žadatelů. Přestože se MAS připravovala na první kolo PRV IV.1.1., rozhodla se Leaderu ČR zúčastnit, aby její členové získali praktické zkušenosti s metodou Leader. (více informací v části 8). Záměr vycházel z aktualizované Integrované strategie rozvoje MAS-PM My a svět. Práce na aktualizované verzi začaly vlastními silami v dubnu Na zpracování strategie se podíleli členové výboru partnerství, a zejména manažerka MAS a poradce MAS, kteří byli zaměstnanci MAS-PM díky podpoře Zlínského kraje. Záměr obsahuje některá prioritní opatření, která aktualizovali členové místního partnerství v pracovních skupinách (duben 2007), členové výboru partnerství (řídící orgán MAS-PM (březen, květen, červen) a členové MAS-PM na valných shromážděních (leden, červen 2007). (Podrobněji v sekci Leader ČR 2007.) Informace o dalších a akcích a projektech jsou přehledně uvedeny v tištěné Výroční zprávě MAS-PM Z hlavních akcí je třeba uvést: - pravidelné informace pro svazky obcí Moštěnka a Holešovsko na jejích radách a valných hromadách (24. května Bořenovice, 20. června Horní Moštěnice), přenos zkušeností června valné shromáždění MAS-PM v Kostelci u Holešova odsouhlasilo vstup do programu Leader ČR 2007, schválilo návrhovou část integrované strategie rozvoje My a svět, čtyři prioritní okruhy pro Záměr MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

2 Leader ČR, zvolilo novou výběrovou komisi a pověřilo pracovníky MAS přípravou záměru Leader ČR. Programový výbor schválil konečnou verzi Záměru 1. srpna 2007 v Kostelci u Holešova. - Krajské podpory: MAS-PM získala finanční podporu od Krajského úřadu Zlínského kraje a také od Krajského úřadu Olomouckého kraje. - Zástupci MAS aktivně působili v podpoře a síťování MAS úrovni OK, ZK i celonárodní (příprava stanov, moderování ustavující konference NS MAS apod.), jedním z motivů těchto setkání byla výměna zkušeností a porovnání směřování vlastních kroků MAS. - Příprava individuálních projektů pro žadatele - Příprava partnerských smluv s regiony v ČR, dohoda na Slovensku ( Malohont) a v Polsku : III. Národní konference venkova (Boskovice) : Evora, Portugalsko: Účast poradce SPL pro MAS-PM Hany Caletkové na závěrečné konferenci LEADER+ Observatory - řízení projektu Mladí pro venkov venkov pro mladé (školení a zaměstnání nezaměstnaných absolventů škol a žen na mateřské na projektové manažery venkova ( ), školení Bezuchov, Přerov, Dřevohostice) více v části 12 - Mladí lidé Podrobnosti k činnosti v roce 2007: Výroční zpráva MAS-PM 2007, která je na webu MAS-PM a bude předložena jako příloha SPL. 2008: posílení lidských zdrojů a rozvoj spolupráce Aktivity MAS-PM v roce 2008 jsou popsány zejména v části 3) a 4.2) a přímo souvisejí s přípravou Strategického plánu Leader. Z dalších aktivit je třeba zdůraznit tyto klíčové: - Účast v krajských iniciativách MAS a na jednáních a konferencích na úrovni NS MS, spolupráce se Zemědělskou agenturou Přerov a Zemědělskou agenturou Olomouc - Účast mladých projektových manažerů z regionu na akci Mladí pro venkov - Založení servisní organizace Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV) - Podání projektu Naše škola na vesnici (II.) do 3. Výzvy FM EHP/Norsko projekt opět neuspěl, v převážné míře byly podpořeny projekty z měst - Podání projektu Náš živý venkov do OP LZZ 5.1. mezinárodní spolupráce - Příprava projektových žádostí pro žadatele z regionu (viz část 6.1.a) 7.1.b) Propojení sektorů oslovování partnerů a veřejnosti SPL respektuje rozsáhlost území regionu MAS-PM a široké spektrum členských organizací v místním partnerství. Fungování MAS je založeno na přístupu buttom up - zdola nahoru, který se při motivaci a zapojení místních aktivních obyvatel velmi osvědčil. Tento přístup umožňuje obyvatelům obcí, neziskovým organizacím a podnikatelům, aby své záměry prosazovali způsobem, který nebude narušovat již započaté aktivity v mikroregionech a obcích, ale posílí místní spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Tímto způsobem jsou vytvářeny předpoklady pro trvalou udržitelnost partnerství i po ukončení pomoci z prostředků ministerstva zemědělství nebo EU. Občanské sdružení MAS-PM mělo k 30. září 2008 celkem 59 členů. Z toho 15 z řad podnikatelských subjektů, 14 neziskových organizací, 4 fyzické osoby a 23 zástupců obcí. Struktura subjektů partnerů zapojených do MAS-PM: Rozdělení sfér Člen P Zemědělci (SHR) 7 Zemědělské podniky 4 Další podnikatelské 4 subjekty N Místní spolky a sdružení 13 Nadregionální organizace 2 Fyzické osoby 5 (nepodnikatelé) V Obce (obecní úřady) 24 Jiné subjekty 0 Celkem 59 Přehled zapojení partnerů a veřejnosti je uveden zejména v části 3c), v části 8) Zkušenosti a spolupráce, což dokládají např. prezenční listiny z jednání (na v sekci Zápisy) Zapojení partnerů do přípravy SPL 7.2.a) Odpovědnost 2007 Projednávání a příprava SPL se děla v těchto rovinách: jednání Výboru partnerství (řídící orgán MAS) konzultace předsedy, místopředsedy, manažera, jednatele, projektových manažerů, zástupců DSO programový výbor pracovní skupiny (viz podrobněji samostatně) veřejná projednávání příprava a schválení na valném shromáždění členů PV, Líšná MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

3 Při zpracování dílčích projektů a při jejich výběru bude MAS-PM spolupracovat s projektovými manažery, kteří již působí v mikroregionech, obcích, firmách apod. na území MAS v rámci jiných projektů a programů. MAS-PM nebude nově najímat externí konzultační firmy, protože má dostatek vlastních zdrojů, které se vytvořily dlouhodobější spoluprací na tzv. měkkých projektech. Nyní v MAS působí tyto typy subjektů: o soukromě hospodařící rolníci i velké zemědělské firmy (Agras Želatovice, Agrodružstvo Roštění, přípravy MAS se také účastnila Doubrava Zahnašovice, Agrova Prusinovice, KLM) o živnostníci, malé firmy (Agrostis) i na regionální poměry velké firmy (Hanácká kyselka), MAS je v kontaktu i s dalšími firmami o místní spolky (hasiči, sokoli) i nadregionální sdružení (Moravský ornitologický spolek, Horolezecký klub Bezuchov s národní působností) VS, KuH o obce (ze 45 obcí LEADER-regionu, je 23 zástupců obcí přímo členy občanského sdružení). Vzhledem k tomu, že MAS Partnerství Moštěnka je podle počtu obcí největší místní akční skupinou v NUTS II. Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), nemá v záměru primárně rozšiřovat své území. Na severozápadě leží statutární město Přerov, na jihu krajské město Zlín. V případě, že budou mít o členství zájem např. okolní obce na jihu a město Hulín na západě, orgány MAS tyto žádosti posoudí. MAS-PM ovšem předpokládá mírné rozšíření počtu členů na svém území a to o nové typy organizací, protože většina sektorů už je v MAS zastoupena. 7.2.b) Účast partnerů - způsob delegování zástupců skupin do MAS MAS vytvořila v dubnu 2007 čtyři nové pracovní skupiny: Obnova vesnic, Turistické oživení, Rozvoj podnikání, Spolkový život. V roce 2006 již byla vytvořena pracovní skupina Školství, mládež a volný čas (projektový tým), která se podílela na přípravě a zpracování projektu Naše škola na vesnici. V červnu 2007 se formalizovala s ohledem na PRV IV.1.1. pracovní skupina Ženy regionu. V roce 2008 vznikly pracovní skupiny Aktivní senioři a Životní prostředí a krajina. Pracovní skupiny průběžně připomínkují integrovanou strategii My a svět a přinášejí podněty pro aktivity a projekty MAS-PM. Přehled pracovních skupin MAS-PM: Skupina garant Hlavní záměry Výstupy 2008, příprava SPL PS-1) Školství a mládež Priorita 2 Ivana Chytilová (CVČ) Projekt Naše škola na vesnici do Norského fondu; projekt KPSS, projekty POV MMR 2007 Podán další projekt do Norského fondu; projekty obcí do POV MMR 2008; příprava projektů do OP VpK 1.1.; kontakt s MAS Horňácko a Ostrožsko PS-2) Turistické oživení Priorita 1 PS-3) Obnova vesnic Priorita 2, 5 PS-4) Spolkový život Priorita 2 PS-5) Rozvoj podnikání Priorita 3, 4 PS-6) Ženy regionu Priorita 6 PS-7) Aktivní senioři Priorita 2,6 PS-8) Zeleň a krajina Priorita 2, 4 Miroslav Kroupa (Vlkoš) Radoslav Pospíšilík (KuH) Pavel Mrtvý (SDH Dřevohostice) Martin Ležák (SHR KuH) Ivana Chytilová (CVČ) Marie Klvaňová (Beňov) Hana Bělařová (Beňov) Příprava projektu páteřní cyklostezky v MR Moštěnka Záměr zřízení funkce manažera pro obce mikroregionu Holešovsko Pořádání putovní soutěže hasičů v MR Moštěnka (pilotní), navázaly soutěže fotbalistů, rančů, myslivců Příprava individuálních projektů v rámci PRV, Leader ČR 2007 Příprava společného projektu pro ženy a matky s dětmi Příprava na ROP StM 1.3. bezmotorová doprava řeší manažer DSO MR Moštěnka; Příprava značení cyklotras na Holešovsku S MR Holešovsko spolupracuje SMARV v projektu vzdělávání (POV MMR), konzultace krajských politik v oblasti venkova (SPOV), příprava projektů pro obce Pokračování aktivit. Návrh a realizace Grantového programu MR Moštěnka a podobné Výzvy u partnerské MAS MALOHONT Prebúdzanie Malohontu Příprava posouzení reálnosti fichí SPL pro zemědělské podnikatele, poradenství pro zemědělce v PRV Příprava projektu do OP LZZ 3.4. rodinný a profesní život - Příprava posouzení reálnosti fichí SPL z hlediska starší generace - Příprava a vzdělávání představitelů samospráv (architektura obcí, zeleň, krajina, POV MMR) Úkoly pracovních skupin pro přípravu Strategického plánu Leader: - vyhodnocení dotazníků, aktualizace a sběr nových reálných projektových záměrů - SWOT analýza oblasti (brainstorming) - Tvorba Fichí výběr z opatření priorita pracovní skupiny / celková představa - Návrh finančního plánu mezi fiche - Doporučení monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií Zápisy a podrobnosti z jednání PS jsou uvedeny na v sekci Leader-SPL. PS, zemědělci MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

4 Projektové týmy a poradci Při zpracování dílčích projektů a při jejich výběru MAS-PM spolupracuje s projektovými manažery, kteří již působí v mikroregionech, obcích, firmách apod. na území MAS v rámci jiných projektů a programů, zejména ve Středomoravské agentuře rozvoje venkova. (Podrobnosti jsou uvedeny v části 9. Zdroje MAS) Všechny uvedené pracovní skupiny a projektové týmy nejsou v pozici, že by delegovaly své zástupce do orgánů MAS-PM, ale jsou to poradní orgány Výboru partnerství MAS-PM a neformální iniciativy a činnost pracovních skupin garantuje člen Výboru partnerství ve spolupráci s manažerem MAS a projektovým manažerem SMARV. Zapojení partnerů do přípravy je uvedeno podrobněji v částech 3c) Zapojení místních aktérů, 9) Organizace a zdroje MAS. 7.2.c) Předpoklad vývoje budoucí spolupráce MAS chce zapojit do spolupráce rovnoměrně aktéry ze všech sektorů z celého území, tj. - nově oslovit zatím nezapojené místní aktivní spolky v obcích (hasiči, sokoli, myslivci apod.) - zapojit spolky, sdružení a další NNO ve městě Holešov - zapojit spolky, sdružení a další NNO v Přerově, Zlíně, Kroměříži, které mají vazbu na region (např. Muzeum Komenského Přerov, Muzeum Kroměřížska, Vysoká škola logistiky či Střední zemědělská škola v Přerově, Sdružení cestovního ruchu apod.) - zapojit úřady a instituce mikro-regionálního i krajského charakteru do činnosti ve prospěch MAS - zapojit další úspěšné i začínající podnikatele z území - zapojit profesními svazy a oborová sdružení (agrární komory, zemědělské agentury) - zapojit další soukromě hospodařící rolníky, zemědělské podniky, ekologické zemědělce Obecným výhledem je, aby z každé obce byli aktivními členy MAS v pracovních skupinách a projektových týmech alespoň jeden-dva zástupci spolku či podnikatelé z každé obce, protože o činnosti MAS-PM jsou pravidelně informováni všichni starostové obcí přímo nebo prostřednictvím svazků obcí. Do budoucna MAS plánuje rovnovážné zastoupení členů V-P-N, tedy veřejné, podnikatelské a neziskové sféry orgánech MAS. MAS plánuje zapojení partnerů ročně o tři nové aktivní členy tak, aby se rovnoměrně zvyšoval počet zástupců podnikatelů a neziskových organizací. Pokud se dosáhne hranice organizovanosti aktivních členů MAS, nastoupí hledisko zastoupení podle dílčích sektorů, tj. zástupci samosprávy + zástupci škol; zemědělští podnikatelé, zemědělské podniky, nezemědělští podnikatelé; místní spolky a sdružení (hasiči, sokoli apod.), regionální neziskové organizace (svaz ochránců přírody apod.) 7.3. Vztah k obyvatelstvu zapojení veřejnosti do činnosti MAS VP, KuH MAS Partnerství Moštěnka intenzivně vyvíjela snahy o prohloubení spolupráce a sdružování zástupců veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Využila k tomu nejprve osvojování schopností MAS v rámci Leader+ (vytvoření integrované strategie s pomocí dotazníků, které zjišťovaly místní potřeby a veřejných projednávání), poté účast v dalších programech a projektech, zejména v Leaderu ČR 2007, a informovala o tom prostřednictvím: webových stránek mikroregionu Moštěnka (www.mostenka.cz), kde později vznikly vlastní webové stránky webových stránek obcí, které jsou na území MAS-PM vlastního zpravodaje místního partnerství a nyní nově elektronického Informačního listu SMARV zpravodaje Mikroregionu Moštěnka (distribuuje se do všech domácností v mikroregionu) článků v denním tisku (Nové Přerovsko) a rozhlasových stanicích (Český rozhlas Olomouc) článků v internetovém magazínu Venkovské noviny propagace MAS na setkání mikroregionů Olomouckého kraje a setkání MAS Zlínského kraje propagace MAS na jednáních krajského sněmu Unie neziskových organizací (UNO) Olomouckého kraje zpráv na jednání MR Moštěnka a MR Holešovsko vytvoření propagačních skládaček, které se distribuovaly do všech obcí a infocenter (viz příloha) cykloturistické mapy oblasti, která se distribuovala do všech obcí a informačních center MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

5 MAS Partnerství Moštěnka a její zástupci také vyjednávali o rozšíření území MAS o směrem na východ k obcím mikroregionu Záhoří-Helfštýn, Pobečví, Lipensko a Záhoran o směrem na jih k mikroregionu Holešovsko a dalším obcím v sousedství. Druhá aktivita se povedla a území MAS se rozšířilo postupně nejprve o 9 nových obcí (leden 2006) a později o dalších 14 obcí na Holešovsku a v okolí (duben 2006). Podrobnosti: Výroční zpráva MAS-PM 2007, která je na webu MAS-PM a bude předložena jako příloha SPL. Zjišťování potřeb obyvatelstva Zástupci obcí, neziskového a podnikatelského sektoru předkládali své projektové záměry a byl z nich vytvořen zásobník projektových námětů (je součástí akčního plánu integrované strategie). Tato aktivita započala již v roce 2004 a každý rok se aktualizuje a upřesňuje. Podrobnosti jsou uvedeny v části 3a), ve výročních zprávách MAS, na webových stránkách. MAS-PM také spolupracuje se studenty vysokých škol, se kterými spolupracuje např. při tvorbě analýz území či NNO, které využívají pro své bakalářské či diplomové práce. Více informací je uvedeno v části 9.2. Informování Obyvatelé jsou a ve větší míře ještě budou informováni o činnosti a plánech MAS prostřednictvím: - elektronické pošty - pravidelně aktualizovaných webových stránek MAS-PM webové stránky projdou do konce roku 2008 modernizací - webových stránek SMARV - nově vytvořeného a připravovaného portálu Moravské regiony - webových stránek DSO Mikroregionu Moštěnka a obcí na území MAS-PM - nově připravovaných webových stránek MR Holešovsko - webového portálu Agrární komory Olomouckého kraje - informačního portálu ÚZPI - vlastního elektronického zpravodaje INFOLISTU - distribuovaného na významné adresy v regionu (více na v sekci Infolisty) - propagačních letáků MAS distribuovaných do obcí apod. - tištěného zpravodaje (nyní vychází MR Moštěnka) - tiskových zpráv pro média - výročních zpráv - veřejných projednávání při aktualizacích a evaluaci strategie - veřejných výzev před realizací Fichí SPL - vzdělávacích akcí, školení a seminářů - studijních cest za příklady dobré praxe (např. pokračování akcí jako projekt Výměna zkušeností ve středu Moravy) - prezentací na národní úrovni konference, veletrhy, výstavy (Země živitelka; Regiontour, Národní konference o venkovu ) - společenských akcí na úrovni regionu a kraje Strategický plán Leader a všechny další přílohy a podklady budou zveřejněny od 1. listopadu 2008 na webových stránkách MAS Otevřenost MAS MAS je otevřeným partnerstvím zástupců veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Členem občanského sdružení se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Sdružení. Členství vzniká rozhodnutím Výboru partnerství o přijetí člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Výborem partnerství. Stát členem MAS se může každý subjekt, který působí na území regionu a má zájem se aktivně podílet na trvale udržitelném rozvoji území. Smyslem činnosti MAS není mít co nejvíce členů, ale mít aktivní členy, kteří již mají dobré renomé ve svém okolí. Členy MAS přijímá výbor partnerství, který respektuje a hlídá podmínku nejméně 50% účasti místního soukromého sektoru (ekonomičtí partneři, neziskové organizace a fyzické osoby) a veřejný sektor méně než 50%. Orgány Sdružení jsou: Valné shromáždění, Výbor partnerství, Předseda, Jednatel, Kontrolní komise. Výbor partnerství je volen Valným shromážděním na období jednoho roku a je řídícím orgánem sdružení. Výbor partnerství má nejméně 7 členů a maximálně 15 členů, z toho: 3 až 6 členů zastupuje místní veřejnou správu 2 až 4 členové zastupují místní zemědělské a podnikatelské subjekty 2 až 5 členů zastupuje místní neziskové organizace a veřejnost Výbor partnerství ustanovuje Pracovní skupiny jako své poradní sbory, kde garantem je člen výboru, a Projektové týmy jako výkonné orgány, které působí v sítích, a jež koordinuje manažer MAS ve spolupráci s jednatelem a jednotlivými projektovými manažery SMARV. Cíle Sdružení a další podrobnosti jsou uvedeny ve stanovách a statutu MAS, které jsou v povinné příloze SPL a jsou zveřejněny na v sekci Dokumenty a v sekci Leader-SPL/Dokumenty SPL. MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Integrovaná strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Strategie komunitně

Více

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS -

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro období 2014 2020(5) VERZE 01 Území MAS tvoří tyto obce, městyse, města: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Děkanovice,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s. (pracovní verze) Verze - Srpen 2014

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s. (pracovní verze) Verze - Srpen 2014 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s. (pracovní verze) Verze - Srpen 2014 Zpracovatel: Facilitátor a odborný garant: MAS 21, o. p. s. Centrum pro komunitní práci západní

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00233. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cílem projektu Místní akční skupiny jako

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více