Akční plán rozvoje města Jeseníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje města Jeseníku"

Transkript

1 Akční plán rozvoje města Jeseníku pro období Plán pro efektivní využívání prostředků politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v programovém období Zpracovatel: Městský úřad Jeseník, oddělení investic a rozvoje Jeseník, 2014

2 Vize města Jeseník město atraktivní pro zdravý život, podnikání a aktivní odpočinek. S vizí města a trendem vývoje ekonomických podmínek je bezpodmínečně nutná postupná změna úlohy města ze správce majetku na podnikatele a podporovatele podnikání, na subjekt pozitivně ovlivňující podnikatelské prostředí. Charakter akčního plánu Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Cílem akčního plánu je koncepční přístup k rozvoji města Jeseník, tedy maximální využití synergického efektu součinnosti aktivit v rámci města, případně ORP a také možnosti čerpání prostředků z dotačních programů Evropské unie v novém plánovacím období dle Dohody o partnerství (základního strategického dokumentu pro realizaci strukturální pomoci EU pro dané období) a také dotačních titulů ministerstev České republiky, případně Olomouckého kraje. Akční plán konkretizuje navrhované aktivity na nejbližší dva roky ( ) a uvádí aktivity sloužící k naplnění rozvojových záměrů. Ve výčtu konkrétních aktivit může docházet při aktualizaci akčního plánu k úpravám, doplněním, vypuštěním, a to v návaznosti na vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. V průběhu plnění akčního plánu bude jeho plnění projednáno alespoň jedenkrát ročně zastupitelstvem města, po skončení platnosti akčního plánu proběhne vyhodnocení plnění za celé dvouleté období zpracovatelem akčního plánu, jehož cílem bude zjistit, zda realizace aktivit skutečně přispěla k deklarovaným cílům a zda došlo k požadovanému pokroku. I s ohledem na to, bude vytvořen akční plán na další dvouleté období. Cíle akčního plánu Struktura aktivit nastavených v rámci akčního plánu byla rozdělena dle Strategického plánu rozvoje města Jeseníku z roku 2012 do 4 základních specifických cílů: Kvalita života - lidské zdroje, vzdělávání, informovanost a sociální služby Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města a životní prostředí Infrastruktura města Podnikání, podnikatelské prostředí, tvorba pracovních míst Tyto specifické cíle jsou souborem oblastí rozvoje, které na sebe navazují a které doplňují se. Čtyři specifické cíle tedy obsahují 13 oblastí rozvoje, do kterých spadají již konkrétní aktivity, které byly stručně charakterizovány. Mezi hlavními cíli rozvoje města je potřeba zdůraznit oblast ochrany životního prostředí, která se dotýká prakticky všech aktivit a je potřeba na ni vždy brát zřetel. Nejen, že je kvalitní životní prostředí důležitým indikátorem kvality života obyvatel města, ale také potenciál města jako centra turistických aktivit je založen právě na kvalitě životního prostředí. Ze všech aktivit akčního plánu byly vybrány prioritní aktivity, které by se měly stát stěžejními pro další rozvoj města, a také byly podrobněji popsány investiční pobídky pro malé, střední a velké investory. Město Jeseník Strana 2/21

3 Rozložení aktivit mezi specifické cíle akčního plánu Specifický cíl I: Kvalita života - lidské zdroje, vzdělávání, informovanost a sociální služby I.1 Vzdělávání II.1.1 Optimalizace kapacity mateřských škol II.1.2 Rekonstrukce školních budov II.1.3 Optimalizace středního školství pro potřeby trhu práce II.1.4 Výchova dětí k lokálnímu patriotismu I.2 Kvalita života II.1.6 Sportovní hala II.1.7 Divadlo Petra Bezruče a městská knihovna II.1.8 Kino II.1.9 Letní koupaliště II.1.10 Celoroční krytý bazén II.2.1 Podpora volnočasových aktivit II.2.2 Bezpečnost občanů města I.3 Sociální služby a zdravotnictví II.3.1 Centrum sociálních služeb II.3.3 Realizace komunitního plánu sociálních služeb II.3.4 Nemocnice Specifický cíl II: Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města a životní prostředí II.1 Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství II.1.1 Informační centrum Jesenicka II.1.2 Rekonstrukce Katovny II.1.3 Turistické parkoviště pro návštěvníky města II.1.4 TeenAge Park Jeseník II.1.5 Modernizace letního koupaliště II.1.6 Soustava naučných stezek okolím města II.1.7 Dokončení úprav areálu lázní II.1.8 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury II.1.9 Propagace regionu, podpora lokálních a tradičních produktů II.1.10 Podpora dobudování golfového hřiště II.2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru II.2.1 Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci regionu II.2.2 Navázání spolupráce s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko II.2.3 Podpora meziregionální spolupráce, spolupráce s institucemi II.3 Energetika, odpadové hospodářství, životní prostředí II.3.1 Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města II.3.2 Úprava odtokových poměrů II.3.3 Odbahnění rybníka II.3.4 Vytvoření konceptu budoucího využití brownfieldů II.3.5 Podpora ekologického využití odpadů II.3.6 Dokončení revitalizace areálu Za Podjezdem II.3.7 Systém sběru bio odpadů Město Jeseník Strana 3/21

4 Specifický cíl III: Infrastruktura města III.1 Místní komunikace III.1.1 Komunikace směr Rejvíz III.1.2 Most Husova III.1.3 Naučné stezky III.1.4 Rekonstrukce a budování parkovišť III.1.5 Budování chodníků III.1.6 Obratiště a zastávka autobusů u vlakového nádraží ČD III.1.7 Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce III.1.8 Podpora prioritních staveb Olomouckého kraje na území města III.1.9 Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily III.1.10 Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní III.2 Komunikace nadmístního významu III.2.1 Zlepšení silniční dostupnosti Jesenicka III.2.2 Udržení železniční dostupnosti Jesenicka III.2.3 Rejvízský most III. 3 Cyklostezky III.3.1 Dokončení cyklostezky vedoucí městem III. 4 Bytová infrastruktura III.4.1 Bytová koncepce pro období do roku 2020 III.4.2 Revitalizace sídliště 9. května a Vrchlického III.4.3 Revitalizace parku na náměstí Hrdinů III. 5 Veřejná správa III.5.1 Využití SW Easy Project na Městském úřadě Jeseník III.5.2 Optimalizace webových stránek III.5.3 Maximalizace využití potenciálu dotačních zdrojů EU III.5.4 Optimalizace využití objektů Městského úřadu Jeseník III.5.5 Vnitřní správa města Specifický cíl IV: Podnikání, podnikatelské prostředí, tvorba pracovních míst IV.1 Podpora investičních aktivit, rozvoj podnikání IV.1.1 Investiční pobídky pro investory IV.1.2 Dokončení místních komunikací v Zóně Za Podjezdem IV.1.3 Prezentace Zóny Za Podjezdem IV.1.4 Inovace a rozvoj podnikání IV.1.5 Podpora vzniku ekologického zemědělství, pěstování biopotravin IV.1.6 Podpora síťování podnikatelských aktivit v rámci města a ORP IV.1.7 Podpora vzniku PPP projektů IV.2 Zaměstnanost III.2.1 Spolupráce s Úřadem práce a MAS VPJ III.2.2 Spolupráce se zaměstnavateli III.2.3 Sociální integrace obyvatel Město Jeseník Strana 4/21

5 Specifický cíl I: Kvalita života - lidské zdroje, vzdělávání, informovanost a sociální služby I.1 Vzdělávání I.1.1 Optimalizace kapacity mateřských škol Zhodnocení stavu kapacit mateřských škol vzhledem k postupnému příchodu silnějších ročníků, případné přijmutí opatření k zajištění dostatečné kapacity. I.1.2 Rekonstrukce školních budov Rekonstrukce budov MŠ Karla Čapka (střecha, fasáda, vstup, vnitřní rozvody, podlahy), MŠ Tyršova (střecha, fasáda, verandy), MŠ Křížkovského (zateplení), rekonstrukce budov ZUŠ (ul. 28. října střecha, ul. Březinova sanace, zateplení, vnitřní rozvody, nahrávací studio), rekonstrukce budov ZŠ (vstup do budovy na ul. B. Němcové, topný systém budovy na Nábřežní ul., dokončení revitalizace areálu na ul. Průchodní). I.1.3 Optimalizace středního školství pro potřeby trhu práce Setkání zástupců SŠ z Jesenicka, ÚP, OHK, případně dalších institucí zhodnocení struktury a fungování SŠ, případně návrh úprav pro zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce, udržení mladých lidí v regionu (např. zapojení polštiny do výuky). Zvážit možnost zapojení se do projektů pro zlepšení dovedností studentů, atd. Případné otevření nového oboru, který by reflektoval potřeby trhu práce (krejčí, kameník, atd.) I.1.4 Výchova dětí k lokálnímu patriotismu Den dětí využít k představení regionu, uspořádání dnu otevřených dveří v muzeu, v knihovně, akce určené k poznávání regionu (např. dárek za nasbírání turistických známek na významných místech Jesenicka, atd). I.2 Kvalita života I.2.1 Sportovní hala Rekonstrukce sportovní haly rozšíření hrací plochy a šaten (možnost pořádání mezinárodních akcí), energeticky úsporná opatření, případně stavba nové haly. I.2.2 Divadlo Petra Bezruče a městská knihovna Rekonstrukce prostor pro poskytování komplexnějších služeb návštěvníkům divadla, rekonstrukce stávajících prostor bývalého bytového domu pro potřeby přemístění stávající městské knihovny. I.2.3 Kino Rekonstrukce stávající střechy, zateplení fasády. I.2.4 Letní koupaliště Rekonstrukce městského koupaliště vytvoření nové technické infrastruktury, parkoviště, zázemí pro uživatele. Město Jeseník Strana 5/21

6 I.2.5 Celoroční krytý bazén Vyřešení situace nevyhovujícího stavu krytého bazénu v České Vsi ve spolupráci s dalšími obcemi regionu. I.2.6 Podpora volnočasových aktivit Podpora volnočasových aktivit jako jeden z nástrojů prevence vůči sociálně patologickým jevům mladých obyvatel města formou jednorázových akcí i formou dlouhodobé činnosti. I.2.7 Bezpečnost občanů města Ve spolupráci s Městskou policií Jeseník zhodnotit úroveň bezpečnost obyvatel města, případně navrhnout možná opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů města. Zkvalitnění zázemí Městské policie (elektrocentrála na služebnu, informační systém, nové služební vozidlo, mobilní kamera, atd.) I.3 Sociální služby a zdravotnictví I.3.1 Centrum sociálních služeb Přístavba nové budovy a spojovacího krčku vedle stávajícího penzionu. I.3.2 Realizace komunitního plánu sociálních služeb Realizace komunitního plánu sociálních služeb : udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro seniory, zdravotně postižené a znevýhodněné či sociálně vyloučené, zajištění dostatečné kapacity služby domova se zvláštním režimem, podpora chráněného bydlení, atd. I.3.3 Nemocnice Účast na řešení problematiky fungování Jesenické nemocnice, spol. s r.o. Město Jeseník Strana 6/21

7 Specifický cíl II: Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města a životní prostředí II.1 Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství II.1.1 Informační centrum Jesenicka Optimalizace provozu v součinnosti s ostatními obcemi regionu. II.1.2 Rekonstrukce Katovny Stavební úpravy budovy pro vznik expozičních prostor a poskytování služeb pro turisty. II.1.3 Turistické parkoviště pro návštěvníky města Nová parkoviště pro návštěvníky města parkoviště za Jesenkou a parkoviště pod budovou Karla Čapka č II.1.4 TeenAge Park Jeseník Vybudování sportovně zábavního parku (skate/bike park) pro širokou veřejnost v ul. Za Podjezdem. II.1.5 Letní koupaliště Zkvalitnění volnočasové nabídky pro návštěvníky města formou modernizace městského koupaliště vytvoření nové technické infrastruktury, parkoviště a zázemí pro návštěvníky. II.1.6 Soustava naučných stezek okolím města Rekonstrukce městského koupaliště vytvoření nové technické infrastruktury, parkoviště, zázemí pro uživatele. II.1.7 Dokončení úprav areálu lázní Nové veřejné osvětlení jako součást celkové rekonstrukce areálu lázní. II.1.8 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury Vyhodnocení současného stavu a navržení budoucího plánu péče o památky. II.1.9 Propagace regionu, podpora lokálních a tradičních produktů Navázání na projekt "Neobjevené Jeseníky", propagace Jesenicka v rámci celé ČR a také v rámci nysského regionu, i v součinnosti s PLL, a.s. a dalšími subjekty působícími v regionu. Pořádání farmářských trhů, podpora originálního produktu JESENÍKY, podpora prezentace lokálních produktů mimo území regionu. II.1.10 Podpora dobudování golfového hřiště Podpora dobudování golfového hřiště jako samozřejmé součásti služeb, které v dnešní době nabízí většina lázeňských měst. II.2 Místní partnerství II.2.1 Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci regionu Podpora partnerství města a další subjektů působících na úrovni ORP Jeseník (SMOJ, Mikroregion Jesenicko, Euroregion Praděd, OHK, CHKO, atd.) s partnery v soukromém sektoru. Město Jeseník Strana 7/21

8 II.2.2 Navázání spolupráce s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko Navázání spolupráce s MAS, podílení se na vypracování strategie MAS, spolupráce v rámci působení MAS v regionu. II.2.3 Podpora meziregionální spolupráce, spolupráce s institucemi Podpora partnerství města s jinými městy, oblastmi, institucemi (ministerstva, Olomoucký kraj, AOPK, CzechInvest, atd.), předávání zkušeností, atd. II.3 Energetika, odpadové hospodářství, životní prostředí II.3.1 Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města Pokračování v projektu EPC (Energy Performance Contracting) rekonstrukce IPOS, zateplení ZUŠ ul. Březinova, MŠ Křížkovského. II.3.2 Úprava odtokových poměrů Odvedení dešťových vod z problematických lokalit ul. Kalvodova, Husova, Slunná, Za Podjezdem. II.3.3 Odbahnění rybníka Odbahnění rybníka Staříč 1a Jeseník oprava nefunkčního výpustného objektu a udržovací práce (odtěžení sedimentu ze dna rybníku). II.3.4 Vytvoření konceptu budoucího využití brownfieldů Lokalizace brownfieldů na území města, vyhodnocení současného stavu a vznik koncepce dalšího rozvoje těchto lokalit. II.3.5 Podpora ekologického využití odpadů Podpora ekologického využívání odpadů ze zemědělství, lesnictví (např. pro výhřev budov, atd.). II.3.6 Dokončení revitalizace areálu Za Podjezdem Dokončení revitalizace bývalého vojenského areálu. II.3.7 Systém sběru bio odpadů Pořízení svozového vozidla a instalaci cca 1000 Ks nádob na biologické odpady, v rámci SMOJ podpoření projektu na sběr a svoz biologických odpadů z údržby veřejné zeleně, navržení zřízení stabilního sběrného místa v areálu Technických služeb. Město Jeseník Strana 8/21

9 Specifický cíl III: Infrastruktura města III.1 Místní komunikace III.1.1 Komunikace směr Rejvíz Navázání místních komunikací na Rejvízský most, který bude budovat ŘSD. Vybudování mostu (Rejvízská-Slunná) místo provizorního mostu (osazen po povodních 2007). III.1.2 Most Husova Kompletní rekonstrukce stávajícího mostu (technická památka). III.1.3 Naučné stezky Vytvoření 3 naučných tematických stezek se zajímavými zastaveními, kde každá ze stezek pojednává o určitém tématu, které přibližuje město Jeseník návštěvníkům města. III.1.4 Rekonstrukce a budování parkovišť Rekonstrukce stávajících nevyhovujících parkovacích míst v centru města (ul. Gogolova, náměstí Svobody) a vybudování nového parkoviště v sídlišti Habrová, parkoviště pod Karla Čapka 1147 a parkoviště před Jesenkou. III.1.5 Budování chodníků Vybudování chodníků v dalších lokalitách města u frekventovaných příjezdových komunikací (ul. Lipovská, Rejvízská, U Jatek, Seifertova). III.1.6 Obratiště a zastávka autobusů u vlakového nádraží ČD Vybudování obratiště a zastávky u vlakového nádraží ČD pro autobusy jezdící na lince do Jeseníku-lázní a Zlatých Hor. III.1.7 Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce Bezbariérové úpravy a nasvícení stávajících přechodů pro chodce ul. Gogolova, ul. Poštovní, ul. Vodní, ul. Dittersdorfova. III.1.8 Podpora prioritních staveb Olomouckého kraje na území města Vybudování chodníku do lázní, dokončení úprav ul. Lipovská (úsek za přejezdem), chodník na ul. Rejvízská. III.1.9 Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily Rekonstrukce a řešení areálu bývalého kláštera, které těsně navazuje na centrum města, vytvoří v návaznosti na již revitalizované části města (Masarykovo náměstí a jeho okolí, prostranství u Vodní tvrze a části zahrad náležících ke klášteru) komplexní řešení centra města. Město Jeseník Strana 9/21

10 III.1.10 Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní Celková rekonstrukce všech ploch (místní komunikace, komunikace pro pěší) na ul. Komenského a Školní. Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení, vysazení zeleně a instalace prvků městského mobiliáře. Vyloučením osobní dopravy na ul. Komenského (před budovami Gymnázia Jeseník) vznikne pěší zóna. III.2 Komunikace nadmístního významu III.2.1 Zlepšení silniční dostupnosti Jesenicka Zlepšení dostupnosti města komunikace s ŘSD (především silnice přes Červenohorské sedlo I/44). III.2.2 Udržení železniční dostupnosti Jesenicka Udržení železničního spojení na trati č III.2.3 Rejvízský most Podpora ŘSD vybudování nového Rejvízského mostu a s tím související vybudování mostu na ulici Slunnou městem Jeseník. III.3 Cyklostezky III.3.1 Dokončení cyklostezky vedoucí městem Dokončení cyklostezky vedoucí městem (za plynárnou a od ul. Tyršova po ul. O. Březiny), a napojení na Českou Ves, případně Lipovou-lázně. III.4 Infrastruktura bydlení III.4.1 Bytová koncepce pro období do roku 2020 Vytvoření střednědobé koncepce města do roku 2020 (dle Koncepce bydlení ČR do roku 2020) a její realizace podpora bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, motivace vlastníků k péči o své bydlení a programy na podporu obcí, atd. III.4.2 Revitalizace sídliště 9. května a Vrchlického Celková revitalizace (I. etapa) vnějších ploch komunikace, chodníky, parkoviště, zeleň, hříště, veřejné osvětlení, mobiliář. III.4.3 Revitalizace parku na náměstí Hrdinů Celková revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů rekonstrukce pochůzkových ploch, mobiliáře, revitalizace zeleně (regenerace stávající a výsadba nové), osazení prostoru prvky pro děti, vybudování malého podia pro případné kulturní využití. III.5 Veřejná správa III.5.1 Využití SW Easy Project na Městském úřadě Zlepšení komunikace mezi pracovníky MěÚ Jeseník, zefektivnění procesu řízení projektů, zlepšení kontroly. Město Jeseník Strana 10/21

11 III.5.2 Optimalizace webových stránek Optimalizace webových stránek pro koncové uživatele, především zkvalitnění sekce Podnikatel a vytvoření propracované sekce Dotace (informace pro žadatele) a Projekty města (informace o projektech města pro občany). III.5.3 Maximalizace využití potenciálu dotačních zdrojů Efektivní využívání dotačních zdrojů Evropské unie v novém plánovacím období (i prostřednictvím MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko), zdrojů Olomouckého kraje, případně využívání dalších možností financování EHP fondy, Norské fondy, Program švýcarsko-české spolupráce. III.5.4 Optimalizace využití objektů Městského úřadu Jeseník Optimalizace využití budov MěÚ Jeseník rekonstrukce budovy IPOS či jiná řešení. III.5.5 Vnitřní správa města Další etapa budování IT zázemí pro vnitřní správu města. Město Jeseník Strana 11/21

12 Specifický cíl IV: Podnikání, podnikatelské prostředí, tvorba pracovních míst IV.1 Podpora investičních aktivit, rozvoj podnikání IV.1.1 Investiční pobídky pro investory Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit na území města či ORP formou investičních pobídek pro malé, střední a velké investory. IV.1.2 Dokončení místních komunikací v Zóně Za Podjezdem Dokončení rekonstrukce místních komunikací v Zóně Za Podjezdem. IV.1.3 Prezentace Zóny Za Podjezdem Prezentace Zóny (mapa areálu s využíváním objektů a pozemků, informace pro investory, atd.) na webu města a formou tištěných propagačních materiálů. IV.1.4 Přeměna Zóny Za Podjezdem na technologický park Diverzifikace struktury uživatelů areálu s důrazem na sofistikovanější odvětví průmyslu (IT, biotechnologie, nanotechnologie, atd.), případně zaměření se na kvalitní ekologicky šetrné technologie. IV.1.5 Podpora vzniku ekologického zemědělství, pěstování biopotravin Podpora značky Jesenicka jako oblasti s kvalitním životním prostředím, kde se pěstují kvalitní produkty. IV.1.6 Podpora síťování podnikatelských aktivit v rámci města a ORP Podpora spolupráce místních podnikatelů, synergický efekt. IV.1.7 Podpora vzniku PPP projektů Podpora spolupráce města se soukromým sektorem při realizaci místních projektů větší zainteresování místních podnikatelů na rozvoji města. IV.2 Zaměstnanost IV.2.1 Spolupráce s Úřadem práce a MAS VPJ Spolupráce s Úřadem práce a MAS VPJ identifikace oblastí, ve kterých by město mohlo pomoci se zlepšováním uplatnitelnosti občanů registrovaných na ÚP, se zvyšováním motivace k práci u těchto osob, atd. IV.2.2 Spolupráce se zaměstnavateli Spolupráce s místními zaměstnavateli úprava rekvalifikací pro potřeby trhu práce, podpora studentských praxí u zaměstnavatelů, podpora zakládání sociálních podniků. IV.2.3 Sociální integrace obyvatel Zhodnocení dopadů projekt "Sociální integrace na Jesenicku", navázání dalších aktivit na tento projekt. Město Jeseník Strana 12/21

13 Prioritní aktivity akčního plánu Ze všech aktivit akčního plánu na období bylo vybráno 20 prioritních aktivit, které by se měly stát stěžejní pro další rozvoj města v tomto období. Tyto aktivity byly v další části dokumentu podrobněji popsány jejich cíle, možní partneři a možné dotační tituly, které by mohly vést k jejich naplnění. Centrum sociálních služeb Přístavba nové budovy a spojovacího krčku vedle stávajícího penzionu, drobné dispoziční úpravy v 1. a 2. NP stávajícího penzionu. Vytvoření celého komplexu sociálních služeb, včetně pobytového zařízení domova pro seniory s komplexní péčí jako výsledek komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku. Nově poskytované sociální služby: chráněné bydlení 36 míst (14 na ul. Beskydská, 22 míst na ul. Jaroslava Ježka) domov pro seniory 44 míst (z toho 20 v nové přístavbě) denní stacionář 10 míst (v nové přístavbě) Dotační tituly: ROP Letní koupaliště Rekonstrukce městského koupaliště zřízení tří nových přechodových brodítek se sprchami, zřízení ochranného zábradlí kolem celého obvodu bazénu (tak aby mohli návštěvníci vstupovat do bazénu jen přes brodítka), rekonstrukce bazénových van hlavního venkovního koupaliště a dětského brouzdaliště (demontáž stávajících a montáž nových van), zřízení nových herních prvků a atrakcí, modernizace technologie úpravy vody a dávkování chloru. Partneři: Technické služby Jeseník, a.s., SMOJ Dotační tituly: ROP Celoroční krytý bazén Vyřešení absence kvalitního krytého bazénu ve městě či blízkém okolí: 1) Možnost rekonstrukce stávajícího krytého bazénu v České Vsi ve spolupráci s dalšími obcemi regionu. 2) Vybudování vlastního krytého bazénu navázání na neschválený projekt Regionálního aquaparku Jeseník. Partneři: SMOJ, Technické služby Jeseník, a.s. Dotační tituly: ROP Město Jeseník Strana 13/21

14 Sportovní hala Vznik dostačujícího zázemí pro místní sportovce (futsal, florbal, atd.) rozšíření hrací plochy a šaten (možnost pořádání mezinárodních akcí), energeticky úsporná opatření. Po zvážení současného stavu haly přikročit buď k rekonstrukci stávající haly či k vybudování haly nové. Partneři: Olomoucký kraj, sportovní kluby Dotační tituly: ROP, MŠMT Divadlo Petra Bezruče a městská knihovna Rekonstrukce prostor pro poskytování komplexnějších služeb návštěvníkům divadla. Rekonstrukce stávajících prostor bývalého bytového domu a bývalého loutkového divadla (č.p. 870 a 880) pro potřeby přemístění stávající městské knihovny. Partneři: MKZ Jeseník, Mikroregion Jesenicko Dotační tituly: ROP Rekonstrukce Katovny Vytvoření Regionálního informačního centra a expozice historie a společného dědictví Jeseníku a Glucholaz, včetně vybudování nového objektu zázemí v zahradě. Partneři: IC Jesenicka, Vlastivědné muzeum Jesenicka Dotační tituly: OPPS ČR-Polsko Podpora volnočasových aktivit Podpora volnočasových aktivit jako rozšíření nabídky vyžití pro návštěvníky města a zároveň také jako jeden z nástrojů prevence vůči sociálně patologickým jevům mladých obyvatel města formou jednorázových akcí i formou dlouhodobé činnosti. Např. výstavba Teen Age parku, udržování a budování běžkařských tratí, podpora dostavby golfového hřiště, podpora činnosti místních organizací, atd. Partneři: Jeseníky sdružení cestovního ruchu, sportovní kluby, neziskové organizace Dotační tituly: ROP, OK Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města, informovanost a sociální služby Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města Dotační tituly: OPŽP Pokračování v projektu EPC (Energy Performance Contracting): 1) Rekonstrukce budovy IPOS zateplení obvodového pláště budovy, včetně zateplení obvodových konstrukcí v místě původního montovaného pláště ze systému KORD B, doplnění zateplení plochých střech budov přídavnou tepelnou izolací a položení nové hydroizolace, atd. 2) Zateplení MŠ Křížkovského 3) Zateplení ZUŠ na ul. Březinova Město Jeseník Strana 14/21

15 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury Vyhodnocení současného stavu a navržení budoucího plánu péče o památky např. rekonstrukce technické památky most na Husově ul., rekonstrukce Katovny, pravidelná údržba památek města, atd. Partneři: Ministerstvo kultury Dotační tituly: ROP, MK Vytvoření konceptu budoucího využití brownfieldů Lokalizace brownfieldů na území města, vyhodnocení současného stavu a vznik koncepce dalšího rozvoje těchto lokalit, zařazení místních brownfieldů do databáze Olomouckého kraje a do Národní databáze brownfieldů. Podpora regenerace brownfieldů z dotačních titulů EU. Partneři: Olomoucký kraj, CzechInvesta Dotační tituly: OPPI, OPŽP, ROP, OK Rekonstrukce a budování parkovišť Rekonstrukce stávajících nevyhovujících parkovacích míst v centru města: 1) ul. Gogolova (11 míst) 2) náměstí Svobody (35 míst) Vybudování nových parkovišť: 1) v sídlišti Habrová (19 míst) 2) parkoviště pod Karla Čapka 1147 (56 míst) 3) parkoviště za Jesenkou (73/77 míst) Partneři: Olomoucký kraj, Technické služby, a.s. Dotační tituly: ROP Budování chodníků Vybudování chodníků v dalších lokalitách města u frekventovaných příjezdových komunikací: 1) ul. Lipovská (660 m) 2) ul. Rejvízská (2000 m) 3) ul. U Jatek (200 m) 4) ul. Seifertova (75 m) Partneři: Olomoucký kraj, Technické služby, a.s. Dotační tituly: SFDI, OK Město Jeseník Strana 15/21

16 Budování cyklostezek a stezek Dokončení cyklostezky vedoucí městem, napojení na Českou Ves, případně Lipovoulázně (úsek za plynárnou a od ul. Tyršova po ul. O. Březiny). Vybudování 3 naučných tematických stezek vedoucích Smetanovými sady zaměřených na osobnosti, historii a průmysl regionu. Partneři: Olomoucký kraj, Technické služby, a.s. Dotační tituly: ROP, SFDI Revitalizace parku na náměstí Hrdinů Celková revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů rekonstrukce pochůzkových ploch, mobiliáře, revitalizace zeleně (regenerace stávající a výsadba nové), osazení prostoru prvky pro děti (dětské hřiště), vybudování malého podia pro případné kulturní využití, vodního prvku (pitná fontána). Partneři: Technické služby, a.s. Dotační tituly: ROP, OPŽP, SFŽP Optimalizace využití objektů Městského úřadu Jeseník Optimalizace využití budov MěÚ Jeseník komplexní řešení situace budov MěÚ naplněnost prostor, efektivnost provozních nákladů, atd. Partneři: Úřad práce ČR, ČSSZ, MPSV, ČOI, IP Dotační tituly: OPŽP Optimalizace webových stránek Partneři: Optimalizace webových stránek pro koncové uživatele, především zkvalitnění sekce Podnikatel a propracovaní sekce Granty a dotace (informace pro žadatele) a Projekty města (informace o projektech města pro občany). IC Jesenicka Prezentace Zóny Za Podjezdem Partneři: Prezentace Zóny (mapa areálu s využíváním objektů a pozemků, informace pro investory, atd.) na webu města a formou tištěných propagačních materiálů, atd. firmy sídlící v Zóně, Olomoucký kraj, CzechInvest Město Jeseník Strana 16/21

17 Dokončení místních komunikací v Zóně Za Podjezdem Dokončení rekonstrukce a vybudování chybějící místní komunikace v Zóně Za Podjezdem. Partneři: Olomoucký kraj Dotační tituly: OPPS ČR-Polsko, OK, MMR Úprava odtokových poměrů Úprava odtokových poměrů v problematických lokalitách území města: 1) Výstavba retenční nádrže a úprava Bezejmeného potoka v areálu Za Podjezdem. 2) Úprava potoka Kalvodka. 3) Úprava odtokových poměrů na ul. Husova. 4) Úprava odtokových poměrů na ul. Slunná. Dotační tituly: OPŽP Spolupráce se zaměstnavateli, ÚP a MAS VPJ Spolupráce s místními zaměstnavateli, Úřadem práce a MAS VPJ za účelem zlepšování uplatnitelnosti osob na trhu práce úprava rekvalifikací pro potřeby trhu práce, podpora studentských praxí u zaměstnavatelů, podpora zakládání sociálních podniků, atd. Partneři: Úřad práce ČR, místní zaměstnavatelé, Olomoucký kraj Dotační tituly: OPLZZ Město Jeseník Strana 17/21

18 Investiční pobídky pro investory Partneři: Vytvoření pobídek v Zóně Za Podjezdem pro malé, střední a velké investory z důvodu podpory podnikání a zaměstnanosti. OHK, Olomoucký kraj, CzechInvest Investiční pobídky pro malé investory Vytvoření pobídky pro malé investory (do 49 nově vzniklých pracovních míst): Cena pozemku dle podnikatelského záměru za pobídkovou kupní cenu 50Kč/m 2 za podmínek: a. Provozování podnikatelského záměru min. po dobu 2 let po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b). b. Dokončení stavby do 3 let od nabytí vlastnického práva předmětnému pozemku. c. Splnění všech předpokladů veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise EU, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku. Investiční pobídky pro střední investory Vytvoření pobídky pro střední investory (od 50 do 499 nově vzniklých pracovních míst): Cena pozemku dle podnikatelského záměru za pobídkovou kupní cenu 30Kč/m 2 za podmínek: a. Provozování podnikatelského záměru min. po dobu 2 let po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b). b. Dokončení stavby do 4 let od nabytí vlastnického práva předmětnému pozemku. c. Splnění všech předpokladů veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise EU, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku. Infrastruktura město nabídne vybudování chodníku, veřejného osvětlení k předmětné parcele investora. Město Jeseník Strana 18/21

19 Investiční pobídky pro velké investory Vytvoření pobídky pro velké investory (od 500 nově vzniklých pracovních míst) na pozemku p.č. 1313/116, k.ú. Bukovice u Jeseníku: Cena pozemku dle podnikatelského záměru za nejnižší možnou pobídkovou kupní cenu za m 2 za podmínek: a. Provozování podnikatelského záměru min. po dobu 2 let po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b). b. Dokončení stavby do 4 let od nabytí vlastnického práva předmětnému pozemku. c. Splnění všech předpokladů veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise EU, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku. Infrastruktura město nabídne vybudování chodníku, veřejného osvětlení a místní komunikace, včetně dešťové kanalizace k předmětné parcele investora. Město Jeseník Strana 19/21

20 Monitoring a evaluace akčního plánu Akční plán zahrnuje 4 specifické cíle, které jsou vzájemně provázány, tyto cíle se dále dělí na 13 oblastí rozvoje, které obsahují již jednotlivé aktivity. Akční plán tedy zahrnuje celkem 50 jednotlivých či integrovaných aktivit, které by měly dopomoci k rozvoji města. Akční plán podrobněji rozpracovává dlouhodobý dokument Strategický plán rozvoje města Jeseníku a to na období let Existence Akčního plánu umožňuje efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a současně flexibilně využívat příležitostí, které se v tomto směru budou v rámci finanční perspektivy objevovat. Jedním z hlavních účelů Akčního plánu rozvoje města Jeseníku je umožnit a usnadnit čerpání prostředků z externích zdrojů, a to především ze strukturálních fondů Evropské unie. Proces monitorování realizace Akčního plánu je kontinuální a probíhá v rámci pravidelného jednání zpracovatele aktualizace Akčního plánu a Rady města. Analýza a vyhodnocení tohoto akčního plánu se stávají podkladem pro aktualizace Akčního plánu a také pro přehodnocení či změnu jednotlivých aktivit, případně celých oblastí rozvoje a to vždy tak, aby zůstal zachován integrovaný a komplexní přístup Akčního plánu. Akční plán jako celek je aktualizován jednou ročně s ohledem na výše uvedenou realizaci dílčích částí a implementaci aktivit a projektů v jejich rámcích. Město Jeseník Strana 20/21

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 2026

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 2026 Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 2026 Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov reg. č. CZ. 1.04/4.1.01/53.00035 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Strategický plán města Sokolov -aktualizace 2014-2018 Aktivita Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Termín realizace Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Zadavatel: Město Hlinsko se sídlem Poděbradovo nám. 1 H L I N S K O Kontaktní osoba zadavatele. Ing. Robert Vokáč starosta města telefon: 469 315 312 fax: 469 319 255 e.mail: vokac@hlinsko.cz Dodavatel:

Více

Akční plán rozvoje města Český Krumlov. říjen 2008

Akční plán rozvoje města Český Krumlov. říjen 2008 0 říjen 2008 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. VÝCHODISKA AKČNÍHO LÁNU... 3 2.1 Metodika zpracování... 3 2.2 Strategická vize města Český...5 2.3 roblémové okruhy... 6 2.4 Jednání pracovních skupin a seznam členů...7

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU

AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ A K Č NÍ PLÁN 2011-2012 1/23 2/23 A K Č NÍ PLÁN 2011-2012 1 A K Č NÍ PLÁN 1.1 Popis Akční plán rozvoje města Bechyně obsahuje přehled vybraných projektů

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více