Akční plán rozvoje města Jeseníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje města Jeseníku"

Transkript

1 Akční plán rozvoje města Jeseníku pro období Plán pro efektivní využívání prostředků politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v programovém období Zpracovatel: Městský úřad Jeseník, oddělení investic a rozvoje Jeseník, 2014

2 Vize města Jeseník město atraktivní pro zdravý život, podnikání a aktivní odpočinek. S vizí města a trendem vývoje ekonomických podmínek je bezpodmínečně nutná postupná změna úlohy města ze správce majetku na podnikatele a podporovatele podnikání, na subjekt pozitivně ovlivňující podnikatelské prostředí. Charakter akčního plánu Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Cílem akčního plánu je koncepční přístup k rozvoji města Jeseník, tedy maximální využití synergického efektu součinnosti aktivit v rámci města, případně ORP a také možnosti čerpání prostředků z dotačních programů Evropské unie v novém plánovacím období dle Dohody o partnerství (základního strategického dokumentu pro realizaci strukturální pomoci EU pro dané období) a také dotačních titulů ministerstev České republiky, případně Olomouckého kraje. Akční plán konkretizuje navrhované aktivity na nejbližší dva roky ( ) a uvádí aktivity sloužící k naplnění rozvojových záměrů. Ve výčtu konkrétních aktivit může docházet při aktualizaci akčního plánu k úpravám, doplněním, vypuštěním, a to v návaznosti na vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. V průběhu plnění akčního plánu bude jeho plnění projednáno alespoň jedenkrát ročně zastupitelstvem města, po skončení platnosti akčního plánu proběhne vyhodnocení plnění za celé dvouleté období zpracovatelem akčního plánu, jehož cílem bude zjistit, zda realizace aktivit skutečně přispěla k deklarovaným cílům a zda došlo k požadovanému pokroku. I s ohledem na to, bude vytvořen akční plán na další dvouleté období. Cíle akčního plánu Struktura aktivit nastavených v rámci akčního plánu byla rozdělena dle Strategického plánu rozvoje města Jeseníku z roku 2012 do 4 základních specifických cílů: Kvalita života - lidské zdroje, vzdělávání, informovanost a sociální služby Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města a životní prostředí Infrastruktura města Podnikání, podnikatelské prostředí, tvorba pracovních míst Tyto specifické cíle jsou souborem oblastí rozvoje, které na sebe navazují a které doplňují se. Čtyři specifické cíle tedy obsahují 13 oblastí rozvoje, do kterých spadají již konkrétní aktivity, které byly stručně charakterizovány. Mezi hlavními cíli rozvoje města je potřeba zdůraznit oblast ochrany životního prostředí, která se dotýká prakticky všech aktivit a je potřeba na ni vždy brát zřetel. Nejen, že je kvalitní životní prostředí důležitým indikátorem kvality života obyvatel města, ale také potenciál města jako centra turistických aktivit je založen právě na kvalitě životního prostředí. Ze všech aktivit akčního plánu byly vybrány prioritní aktivity, které by se měly stát stěžejními pro další rozvoj města, a také byly podrobněji popsány investiční pobídky pro malé, střední a velké investory. Město Jeseník Strana 2/21

3 Rozložení aktivit mezi specifické cíle akčního plánu Specifický cíl I: Kvalita života - lidské zdroje, vzdělávání, informovanost a sociální služby I.1 Vzdělávání II.1.1 Optimalizace kapacity mateřských škol II.1.2 Rekonstrukce školních budov II.1.3 Optimalizace středního školství pro potřeby trhu práce II.1.4 Výchova dětí k lokálnímu patriotismu I.2 Kvalita života II.1.6 Sportovní hala II.1.7 Divadlo Petra Bezruče a městská knihovna II.1.8 Kino II.1.9 Letní koupaliště II.1.10 Celoroční krytý bazén II.2.1 Podpora volnočasových aktivit II.2.2 Bezpečnost občanů města I.3 Sociální služby a zdravotnictví II.3.1 Centrum sociálních služeb II.3.3 Realizace komunitního plánu sociálních služeb II.3.4 Nemocnice Specifický cíl II: Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města a životní prostředí II.1 Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství II.1.1 Informační centrum Jesenicka II.1.2 Rekonstrukce Katovny II.1.3 Turistické parkoviště pro návštěvníky města II.1.4 TeenAge Park Jeseník II.1.5 Modernizace letního koupaliště II.1.6 Soustava naučných stezek okolím města II.1.7 Dokončení úprav areálu lázní II.1.8 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury II.1.9 Propagace regionu, podpora lokálních a tradičních produktů II.1.10 Podpora dobudování golfového hřiště II.2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru II.2.1 Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci regionu II.2.2 Navázání spolupráce s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko II.2.3 Podpora meziregionální spolupráce, spolupráce s institucemi II.3 Energetika, odpadové hospodářství, životní prostředí II.3.1 Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města II.3.2 Úprava odtokových poměrů II.3.3 Odbahnění rybníka II.3.4 Vytvoření konceptu budoucího využití brownfieldů II.3.5 Podpora ekologického využití odpadů II.3.6 Dokončení revitalizace areálu Za Podjezdem II.3.7 Systém sběru bio odpadů Město Jeseník Strana 3/21

4 Specifický cíl III: Infrastruktura města III.1 Místní komunikace III.1.1 Komunikace směr Rejvíz III.1.2 Most Husova III.1.3 Naučné stezky III.1.4 Rekonstrukce a budování parkovišť III.1.5 Budování chodníků III.1.6 Obratiště a zastávka autobusů u vlakového nádraží ČD III.1.7 Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce III.1.8 Podpora prioritních staveb Olomouckého kraje na území města III.1.9 Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily III.1.10 Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní III.2 Komunikace nadmístního významu III.2.1 Zlepšení silniční dostupnosti Jesenicka III.2.2 Udržení železniční dostupnosti Jesenicka III.2.3 Rejvízský most III. 3 Cyklostezky III.3.1 Dokončení cyklostezky vedoucí městem III. 4 Bytová infrastruktura III.4.1 Bytová koncepce pro období do roku 2020 III.4.2 Revitalizace sídliště 9. května a Vrchlického III.4.3 Revitalizace parku na náměstí Hrdinů III. 5 Veřejná správa III.5.1 Využití SW Easy Project na Městském úřadě Jeseník III.5.2 Optimalizace webových stránek III.5.3 Maximalizace využití potenciálu dotačních zdrojů EU III.5.4 Optimalizace využití objektů Městského úřadu Jeseník III.5.5 Vnitřní správa města Specifický cíl IV: Podnikání, podnikatelské prostředí, tvorba pracovních míst IV.1 Podpora investičních aktivit, rozvoj podnikání IV.1.1 Investiční pobídky pro investory IV.1.2 Dokončení místních komunikací v Zóně Za Podjezdem IV.1.3 Prezentace Zóny Za Podjezdem IV.1.4 Inovace a rozvoj podnikání IV.1.5 Podpora vzniku ekologického zemědělství, pěstování biopotravin IV.1.6 Podpora síťování podnikatelských aktivit v rámci města a ORP IV.1.7 Podpora vzniku PPP projektů IV.2 Zaměstnanost III.2.1 Spolupráce s Úřadem práce a MAS VPJ III.2.2 Spolupráce se zaměstnavateli III.2.3 Sociální integrace obyvatel Město Jeseník Strana 4/21

5 Specifický cíl I: Kvalita života - lidské zdroje, vzdělávání, informovanost a sociální služby I.1 Vzdělávání I.1.1 Optimalizace kapacity mateřských škol Zhodnocení stavu kapacit mateřských škol vzhledem k postupnému příchodu silnějších ročníků, případné přijmutí opatření k zajištění dostatečné kapacity. I.1.2 Rekonstrukce školních budov Rekonstrukce budov MŠ Karla Čapka (střecha, fasáda, vstup, vnitřní rozvody, podlahy), MŠ Tyršova (střecha, fasáda, verandy), MŠ Křížkovského (zateplení), rekonstrukce budov ZUŠ (ul. 28. října střecha, ul. Březinova sanace, zateplení, vnitřní rozvody, nahrávací studio), rekonstrukce budov ZŠ (vstup do budovy na ul. B. Němcové, topný systém budovy na Nábřežní ul., dokončení revitalizace areálu na ul. Průchodní). I.1.3 Optimalizace středního školství pro potřeby trhu práce Setkání zástupců SŠ z Jesenicka, ÚP, OHK, případně dalších institucí zhodnocení struktury a fungování SŠ, případně návrh úprav pro zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce, udržení mladých lidí v regionu (např. zapojení polštiny do výuky). Zvážit možnost zapojení se do projektů pro zlepšení dovedností studentů, atd. Případné otevření nového oboru, který by reflektoval potřeby trhu práce (krejčí, kameník, atd.) I.1.4 Výchova dětí k lokálnímu patriotismu Den dětí využít k představení regionu, uspořádání dnu otevřených dveří v muzeu, v knihovně, akce určené k poznávání regionu (např. dárek za nasbírání turistických známek na významných místech Jesenicka, atd). I.2 Kvalita života I.2.1 Sportovní hala Rekonstrukce sportovní haly rozšíření hrací plochy a šaten (možnost pořádání mezinárodních akcí), energeticky úsporná opatření, případně stavba nové haly. I.2.2 Divadlo Petra Bezruče a městská knihovna Rekonstrukce prostor pro poskytování komplexnějších služeb návštěvníkům divadla, rekonstrukce stávajících prostor bývalého bytového domu pro potřeby přemístění stávající městské knihovny. I.2.3 Kino Rekonstrukce stávající střechy, zateplení fasády. I.2.4 Letní koupaliště Rekonstrukce městského koupaliště vytvoření nové technické infrastruktury, parkoviště, zázemí pro uživatele. Město Jeseník Strana 5/21

6 I.2.5 Celoroční krytý bazén Vyřešení situace nevyhovujícího stavu krytého bazénu v České Vsi ve spolupráci s dalšími obcemi regionu. I.2.6 Podpora volnočasových aktivit Podpora volnočasových aktivit jako jeden z nástrojů prevence vůči sociálně patologickým jevům mladých obyvatel města formou jednorázových akcí i formou dlouhodobé činnosti. I.2.7 Bezpečnost občanů města Ve spolupráci s Městskou policií Jeseník zhodnotit úroveň bezpečnost obyvatel města, případně navrhnout možná opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů města. Zkvalitnění zázemí Městské policie (elektrocentrála na služebnu, informační systém, nové služební vozidlo, mobilní kamera, atd.) I.3 Sociální služby a zdravotnictví I.3.1 Centrum sociálních služeb Přístavba nové budovy a spojovacího krčku vedle stávajícího penzionu. I.3.2 Realizace komunitního plánu sociálních služeb Realizace komunitního plánu sociálních služeb : udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro seniory, zdravotně postižené a znevýhodněné či sociálně vyloučené, zajištění dostatečné kapacity služby domova se zvláštním režimem, podpora chráněného bydlení, atd. I.3.3 Nemocnice Účast na řešení problematiky fungování Jesenické nemocnice, spol. s r.o. Město Jeseník Strana 6/21

7 Specifický cíl II: Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města a životní prostředí II.1 Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství II.1.1 Informační centrum Jesenicka Optimalizace provozu v součinnosti s ostatními obcemi regionu. II.1.2 Rekonstrukce Katovny Stavební úpravy budovy pro vznik expozičních prostor a poskytování služeb pro turisty. II.1.3 Turistické parkoviště pro návštěvníky města Nová parkoviště pro návštěvníky města parkoviště za Jesenkou a parkoviště pod budovou Karla Čapka č II.1.4 TeenAge Park Jeseník Vybudování sportovně zábavního parku (skate/bike park) pro širokou veřejnost v ul. Za Podjezdem. II.1.5 Letní koupaliště Zkvalitnění volnočasové nabídky pro návštěvníky města formou modernizace městského koupaliště vytvoření nové technické infrastruktury, parkoviště a zázemí pro návštěvníky. II.1.6 Soustava naučných stezek okolím města Rekonstrukce městského koupaliště vytvoření nové technické infrastruktury, parkoviště, zázemí pro uživatele. II.1.7 Dokončení úprav areálu lázní Nové veřejné osvětlení jako součást celkové rekonstrukce areálu lázní. II.1.8 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury Vyhodnocení současného stavu a navržení budoucího plánu péče o památky. II.1.9 Propagace regionu, podpora lokálních a tradičních produktů Navázání na projekt "Neobjevené Jeseníky", propagace Jesenicka v rámci celé ČR a také v rámci nysského regionu, i v součinnosti s PLL, a.s. a dalšími subjekty působícími v regionu. Pořádání farmářských trhů, podpora originálního produktu JESENÍKY, podpora prezentace lokálních produktů mimo území regionu. II.1.10 Podpora dobudování golfového hřiště Podpora dobudování golfového hřiště jako samozřejmé součásti služeb, které v dnešní době nabízí většina lázeňských měst. II.2 Místní partnerství II.2.1 Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci regionu Podpora partnerství města a další subjektů působících na úrovni ORP Jeseník (SMOJ, Mikroregion Jesenicko, Euroregion Praděd, OHK, CHKO, atd.) s partnery v soukromém sektoru. Město Jeseník Strana 7/21

8 II.2.2 Navázání spolupráce s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko Navázání spolupráce s MAS, podílení se na vypracování strategie MAS, spolupráce v rámci působení MAS v regionu. II.2.3 Podpora meziregionální spolupráce, spolupráce s institucemi Podpora partnerství města s jinými městy, oblastmi, institucemi (ministerstva, Olomoucký kraj, AOPK, CzechInvest, atd.), předávání zkušeností, atd. II.3 Energetika, odpadové hospodářství, životní prostředí II.3.1 Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města Pokračování v projektu EPC (Energy Performance Contracting) rekonstrukce IPOS, zateplení ZUŠ ul. Březinova, MŠ Křížkovského. II.3.2 Úprava odtokových poměrů Odvedení dešťových vod z problematických lokalit ul. Kalvodova, Husova, Slunná, Za Podjezdem. II.3.3 Odbahnění rybníka Odbahnění rybníka Staříč 1a Jeseník oprava nefunkčního výpustného objektu a udržovací práce (odtěžení sedimentu ze dna rybníku). II.3.4 Vytvoření konceptu budoucího využití brownfieldů Lokalizace brownfieldů na území města, vyhodnocení současného stavu a vznik koncepce dalšího rozvoje těchto lokalit. II.3.5 Podpora ekologického využití odpadů Podpora ekologického využívání odpadů ze zemědělství, lesnictví (např. pro výhřev budov, atd.). II.3.6 Dokončení revitalizace areálu Za Podjezdem Dokončení revitalizace bývalého vojenského areálu. II.3.7 Systém sběru bio odpadů Pořízení svozového vozidla a instalaci cca 1000 Ks nádob na biologické odpady, v rámci SMOJ podpoření projektu na sběr a svoz biologických odpadů z údržby veřejné zeleně, navržení zřízení stabilního sběrného místa v areálu Technických služeb. Město Jeseník Strana 8/21

9 Specifický cíl III: Infrastruktura města III.1 Místní komunikace III.1.1 Komunikace směr Rejvíz Navázání místních komunikací na Rejvízský most, který bude budovat ŘSD. Vybudování mostu (Rejvízská-Slunná) místo provizorního mostu (osazen po povodních 2007). III.1.2 Most Husova Kompletní rekonstrukce stávajícího mostu (technická památka). III.1.3 Naučné stezky Vytvoření 3 naučných tematických stezek se zajímavými zastaveními, kde každá ze stezek pojednává o určitém tématu, které přibližuje město Jeseník návštěvníkům města. III.1.4 Rekonstrukce a budování parkovišť Rekonstrukce stávajících nevyhovujících parkovacích míst v centru města (ul. Gogolova, náměstí Svobody) a vybudování nového parkoviště v sídlišti Habrová, parkoviště pod Karla Čapka 1147 a parkoviště před Jesenkou. III.1.5 Budování chodníků Vybudování chodníků v dalších lokalitách města u frekventovaných příjezdových komunikací (ul. Lipovská, Rejvízská, U Jatek, Seifertova). III.1.6 Obratiště a zastávka autobusů u vlakového nádraží ČD Vybudování obratiště a zastávky u vlakového nádraží ČD pro autobusy jezdící na lince do Jeseníku-lázní a Zlatých Hor. III.1.7 Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce Bezbariérové úpravy a nasvícení stávajících přechodů pro chodce ul. Gogolova, ul. Poštovní, ul. Vodní, ul. Dittersdorfova. III.1.8 Podpora prioritních staveb Olomouckého kraje na území města Vybudování chodníku do lázní, dokončení úprav ul. Lipovská (úsek za přejezdem), chodník na ul. Rejvízská. III.1.9 Fyzická revitalizace areálu bývalého kláštera sv. Voršily Rekonstrukce a řešení areálu bývalého kláštera, které těsně navazuje na centrum města, vytvoří v návaznosti na již revitalizované části města (Masarykovo náměstí a jeho okolí, prostranství u Vodní tvrze a části zahrad náležících ke klášteru) komplexní řešení centra města. Město Jeseník Strana 9/21

10 III.1.10 Fyzická revitalizace a zklidnění ulic Komenského a Školní Celková rekonstrukce všech ploch (místní komunikace, komunikace pro pěší) na ul. Komenského a Školní. Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení, vysazení zeleně a instalace prvků městského mobiliáře. Vyloučením osobní dopravy na ul. Komenského (před budovami Gymnázia Jeseník) vznikne pěší zóna. III.2 Komunikace nadmístního významu III.2.1 Zlepšení silniční dostupnosti Jesenicka Zlepšení dostupnosti města komunikace s ŘSD (především silnice přes Červenohorské sedlo I/44). III.2.2 Udržení železniční dostupnosti Jesenicka Udržení železničního spojení na trati č III.2.3 Rejvízský most Podpora ŘSD vybudování nového Rejvízského mostu a s tím související vybudování mostu na ulici Slunnou městem Jeseník. III.3 Cyklostezky III.3.1 Dokončení cyklostezky vedoucí městem Dokončení cyklostezky vedoucí městem (za plynárnou a od ul. Tyršova po ul. O. Březiny), a napojení na Českou Ves, případně Lipovou-lázně. III.4 Infrastruktura bydlení III.4.1 Bytová koncepce pro období do roku 2020 Vytvoření střednědobé koncepce města do roku 2020 (dle Koncepce bydlení ČR do roku 2020) a její realizace podpora bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, motivace vlastníků k péči o své bydlení a programy na podporu obcí, atd. III.4.2 Revitalizace sídliště 9. května a Vrchlického Celková revitalizace (I. etapa) vnějších ploch komunikace, chodníky, parkoviště, zeleň, hříště, veřejné osvětlení, mobiliář. III.4.3 Revitalizace parku na náměstí Hrdinů Celková revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů rekonstrukce pochůzkových ploch, mobiliáře, revitalizace zeleně (regenerace stávající a výsadba nové), osazení prostoru prvky pro děti, vybudování malého podia pro případné kulturní využití. III.5 Veřejná správa III.5.1 Využití SW Easy Project na Městském úřadě Zlepšení komunikace mezi pracovníky MěÚ Jeseník, zefektivnění procesu řízení projektů, zlepšení kontroly. Město Jeseník Strana 10/21

11 III.5.2 Optimalizace webových stránek Optimalizace webových stránek pro koncové uživatele, především zkvalitnění sekce Podnikatel a vytvoření propracované sekce Dotace (informace pro žadatele) a Projekty města (informace o projektech města pro občany). III.5.3 Maximalizace využití potenciálu dotačních zdrojů Efektivní využívání dotačních zdrojů Evropské unie v novém plánovacím období (i prostřednictvím MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko), zdrojů Olomouckého kraje, případně využívání dalších možností financování EHP fondy, Norské fondy, Program švýcarsko-české spolupráce. III.5.4 Optimalizace využití objektů Městského úřadu Jeseník Optimalizace využití budov MěÚ Jeseník rekonstrukce budovy IPOS či jiná řešení. III.5.5 Vnitřní správa města Další etapa budování IT zázemí pro vnitřní správu města. Město Jeseník Strana 11/21

12 Specifický cíl IV: Podnikání, podnikatelské prostředí, tvorba pracovních míst IV.1 Podpora investičních aktivit, rozvoj podnikání IV.1.1 Investiční pobídky pro investory Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit na území města či ORP formou investičních pobídek pro malé, střední a velké investory. IV.1.2 Dokončení místních komunikací v Zóně Za Podjezdem Dokončení rekonstrukce místních komunikací v Zóně Za Podjezdem. IV.1.3 Prezentace Zóny Za Podjezdem Prezentace Zóny (mapa areálu s využíváním objektů a pozemků, informace pro investory, atd.) na webu města a formou tištěných propagačních materiálů. IV.1.4 Přeměna Zóny Za Podjezdem na technologický park Diverzifikace struktury uživatelů areálu s důrazem na sofistikovanější odvětví průmyslu (IT, biotechnologie, nanotechnologie, atd.), případně zaměření se na kvalitní ekologicky šetrné technologie. IV.1.5 Podpora vzniku ekologického zemědělství, pěstování biopotravin Podpora značky Jesenicka jako oblasti s kvalitním životním prostředím, kde se pěstují kvalitní produkty. IV.1.6 Podpora síťování podnikatelských aktivit v rámci města a ORP Podpora spolupráce místních podnikatelů, synergický efekt. IV.1.7 Podpora vzniku PPP projektů Podpora spolupráce města se soukromým sektorem při realizaci místních projektů větší zainteresování místních podnikatelů na rozvoji města. IV.2 Zaměstnanost IV.2.1 Spolupráce s Úřadem práce a MAS VPJ Spolupráce s Úřadem práce a MAS VPJ identifikace oblastí, ve kterých by město mohlo pomoci se zlepšováním uplatnitelnosti občanů registrovaných na ÚP, se zvyšováním motivace k práci u těchto osob, atd. IV.2.2 Spolupráce se zaměstnavateli Spolupráce s místními zaměstnavateli úprava rekvalifikací pro potřeby trhu práce, podpora studentských praxí u zaměstnavatelů, podpora zakládání sociálních podniků. IV.2.3 Sociální integrace obyvatel Zhodnocení dopadů projekt "Sociální integrace na Jesenicku", navázání dalších aktivit na tento projekt. Město Jeseník Strana 12/21

13 Prioritní aktivity akčního plánu Ze všech aktivit akčního plánu na období bylo vybráno 20 prioritních aktivit, které by se měly stát stěžejní pro další rozvoj města v tomto období. Tyto aktivity byly v další části dokumentu podrobněji popsány jejich cíle, možní partneři a možné dotační tituly, které by mohly vést k jejich naplnění. Centrum sociálních služeb Přístavba nové budovy a spojovacího krčku vedle stávajícího penzionu, drobné dispoziční úpravy v 1. a 2. NP stávajícího penzionu. Vytvoření celého komplexu sociálních služeb, včetně pobytového zařízení domova pro seniory s komplexní péčí jako výsledek komunitního plánování sociálních služeb na Jesenicku. Nově poskytované sociální služby: chráněné bydlení 36 míst (14 na ul. Beskydská, 22 míst na ul. Jaroslava Ježka) domov pro seniory 44 míst (z toho 20 v nové přístavbě) denní stacionář 10 míst (v nové přístavbě) Dotační tituly: ROP Letní koupaliště Rekonstrukce městského koupaliště zřízení tří nových přechodových brodítek se sprchami, zřízení ochranného zábradlí kolem celého obvodu bazénu (tak aby mohli návštěvníci vstupovat do bazénu jen přes brodítka), rekonstrukce bazénových van hlavního venkovního koupaliště a dětského brouzdaliště (demontáž stávajících a montáž nových van), zřízení nových herních prvků a atrakcí, modernizace technologie úpravy vody a dávkování chloru. Partneři: Technické služby Jeseník, a.s., SMOJ Dotační tituly: ROP Celoroční krytý bazén Vyřešení absence kvalitního krytého bazénu ve městě či blízkém okolí: 1) Možnost rekonstrukce stávajícího krytého bazénu v České Vsi ve spolupráci s dalšími obcemi regionu. 2) Vybudování vlastního krytého bazénu navázání na neschválený projekt Regionálního aquaparku Jeseník. Partneři: SMOJ, Technické služby Jeseník, a.s. Dotační tituly: ROP Město Jeseník Strana 13/21

14 Sportovní hala Vznik dostačujícího zázemí pro místní sportovce (futsal, florbal, atd.) rozšíření hrací plochy a šaten (možnost pořádání mezinárodních akcí), energeticky úsporná opatření. Po zvážení současného stavu haly přikročit buď k rekonstrukci stávající haly či k vybudování haly nové. Partneři: Olomoucký kraj, sportovní kluby Dotační tituly: ROP, MŠMT Divadlo Petra Bezruče a městská knihovna Rekonstrukce prostor pro poskytování komplexnějších služeb návštěvníkům divadla. Rekonstrukce stávajících prostor bývalého bytového domu a bývalého loutkového divadla (č.p. 870 a 880) pro potřeby přemístění stávající městské knihovny. Partneři: MKZ Jeseník, Mikroregion Jesenicko Dotační tituly: ROP Rekonstrukce Katovny Vytvoření Regionálního informačního centra a expozice historie a společného dědictví Jeseníku a Glucholaz, včetně vybudování nového objektu zázemí v zahradě. Partneři: IC Jesenicka, Vlastivědné muzeum Jesenicka Dotační tituly: OPPS ČR-Polsko Podpora volnočasových aktivit Podpora volnočasových aktivit jako rozšíření nabídky vyžití pro návštěvníky města a zároveň také jako jeden z nástrojů prevence vůči sociálně patologickým jevům mladých obyvatel města formou jednorázových akcí i formou dlouhodobé činnosti. Např. výstavba Teen Age parku, udržování a budování běžkařských tratí, podpora dostavby golfového hřiště, podpora činnosti místních organizací, atd. Partneři: Jeseníky sdružení cestovního ruchu, sportovní kluby, neziskové organizace Dotační tituly: ROP, OK Cestovní ruch, lázeňství, vzhled města, informovanost a sociální služby Snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města Dotační tituly: OPŽP Pokračování v projektu EPC (Energy Performance Contracting): 1) Rekonstrukce budovy IPOS zateplení obvodového pláště budovy, včetně zateplení obvodových konstrukcí v místě původního montovaného pláště ze systému KORD B, doplnění zateplení plochých střech budov přídavnou tepelnou izolací a položení nové hydroizolace, atd. 2) Zateplení MŠ Křížkovského 3) Zateplení ZUŠ na ul. Březinova Město Jeseník Strana 14/21

15 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury Vyhodnocení současného stavu a navržení budoucího plánu péče o památky např. rekonstrukce technické památky most na Husově ul., rekonstrukce Katovny, pravidelná údržba památek města, atd. Partneři: Ministerstvo kultury Dotační tituly: ROP, MK Vytvoření konceptu budoucího využití brownfieldů Lokalizace brownfieldů na území města, vyhodnocení současného stavu a vznik koncepce dalšího rozvoje těchto lokalit, zařazení místních brownfieldů do databáze Olomouckého kraje a do Národní databáze brownfieldů. Podpora regenerace brownfieldů z dotačních titulů EU. Partneři: Olomoucký kraj, CzechInvesta Dotační tituly: OPPI, OPŽP, ROP, OK Rekonstrukce a budování parkovišť Rekonstrukce stávajících nevyhovujících parkovacích míst v centru města: 1) ul. Gogolova (11 míst) 2) náměstí Svobody (35 míst) Vybudování nových parkovišť: 1) v sídlišti Habrová (19 míst) 2) parkoviště pod Karla Čapka 1147 (56 míst) 3) parkoviště za Jesenkou (73/77 míst) Partneři: Olomoucký kraj, Technické služby, a.s. Dotační tituly: ROP Budování chodníků Vybudování chodníků v dalších lokalitách města u frekventovaných příjezdových komunikací: 1) ul. Lipovská (660 m) 2) ul. Rejvízská (2000 m) 3) ul. U Jatek (200 m) 4) ul. Seifertova (75 m) Partneři: Olomoucký kraj, Technické služby, a.s. Dotační tituly: SFDI, OK Město Jeseník Strana 15/21

16 Budování cyklostezek a stezek Dokončení cyklostezky vedoucí městem, napojení na Českou Ves, případně Lipovoulázně (úsek za plynárnou a od ul. Tyršova po ul. O. Březiny). Vybudování 3 naučných tematických stezek vedoucích Smetanovými sady zaměřených na osobnosti, historii a průmysl regionu. Partneři: Olomoucký kraj, Technické služby, a.s. Dotační tituly: ROP, SFDI Revitalizace parku na náměstí Hrdinů Celková revitalizace veřejného prostoru na náměstí Hrdinů rekonstrukce pochůzkových ploch, mobiliáře, revitalizace zeleně (regenerace stávající a výsadba nové), osazení prostoru prvky pro děti (dětské hřiště), vybudování malého podia pro případné kulturní využití, vodního prvku (pitná fontána). Partneři: Technické služby, a.s. Dotační tituly: ROP, OPŽP, SFŽP Optimalizace využití objektů Městského úřadu Jeseník Optimalizace využití budov MěÚ Jeseník komplexní řešení situace budov MěÚ naplněnost prostor, efektivnost provozních nákladů, atd. Partneři: Úřad práce ČR, ČSSZ, MPSV, ČOI, IP Dotační tituly: OPŽP Optimalizace webových stránek Partneři: Optimalizace webových stránek pro koncové uživatele, především zkvalitnění sekce Podnikatel a propracovaní sekce Granty a dotace (informace pro žadatele) a Projekty města (informace o projektech města pro občany). IC Jesenicka Prezentace Zóny Za Podjezdem Partneři: Prezentace Zóny (mapa areálu s využíváním objektů a pozemků, informace pro investory, atd.) na webu města a formou tištěných propagačních materiálů, atd. firmy sídlící v Zóně, Olomoucký kraj, CzechInvest Město Jeseník Strana 16/21

17 Dokončení místních komunikací v Zóně Za Podjezdem Dokončení rekonstrukce a vybudování chybějící místní komunikace v Zóně Za Podjezdem. Partneři: Olomoucký kraj Dotační tituly: OPPS ČR-Polsko, OK, MMR Úprava odtokových poměrů Úprava odtokových poměrů v problematických lokalitách území města: 1) Výstavba retenční nádrže a úprava Bezejmeného potoka v areálu Za Podjezdem. 2) Úprava potoka Kalvodka. 3) Úprava odtokových poměrů na ul. Husova. 4) Úprava odtokových poměrů na ul. Slunná. Dotační tituly: OPŽP Spolupráce se zaměstnavateli, ÚP a MAS VPJ Spolupráce s místními zaměstnavateli, Úřadem práce a MAS VPJ za účelem zlepšování uplatnitelnosti osob na trhu práce úprava rekvalifikací pro potřeby trhu práce, podpora studentských praxí u zaměstnavatelů, podpora zakládání sociálních podniků, atd. Partneři: Úřad práce ČR, místní zaměstnavatelé, Olomoucký kraj Dotační tituly: OPLZZ Město Jeseník Strana 17/21

18 Investiční pobídky pro investory Partneři: Vytvoření pobídek v Zóně Za Podjezdem pro malé, střední a velké investory z důvodu podpory podnikání a zaměstnanosti. OHK, Olomoucký kraj, CzechInvest Investiční pobídky pro malé investory Vytvoření pobídky pro malé investory (do 49 nově vzniklých pracovních míst): Cena pozemku dle podnikatelského záměru za pobídkovou kupní cenu 50Kč/m 2 za podmínek: a. Provozování podnikatelského záměru min. po dobu 2 let po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b). b. Dokončení stavby do 3 let od nabytí vlastnického práva předmětnému pozemku. c. Splnění všech předpokladů veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise EU, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku. Investiční pobídky pro střední investory Vytvoření pobídky pro střední investory (od 50 do 499 nově vzniklých pracovních míst): Cena pozemku dle podnikatelského záměru za pobídkovou kupní cenu 30Kč/m 2 za podmínek: a. Provozování podnikatelského záměru min. po dobu 2 let po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b). b. Dokončení stavby do 4 let od nabytí vlastnického práva předmětnému pozemku. c. Splnění všech předpokladů veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise EU, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku. Infrastruktura město nabídne vybudování chodníku, veřejného osvětlení k předmětné parcele investora. Město Jeseník Strana 18/21

19 Investiční pobídky pro velké investory Vytvoření pobídky pro velké investory (od 500 nově vzniklých pracovních míst) na pozemku p.č. 1313/116, k.ú. Bukovice u Jeseníku: Cena pozemku dle podnikatelského záměru za nejnižší možnou pobídkovou kupní cenu za m 2 za podmínek: a. Provozování podnikatelského záměru min. po dobu 2 let po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu prokazujícího ukončení výstavby stanoveného podnikatelského záměru na prodávaném pozemku dle bodu b). b. Dokončení stavby do 4 let od nabytí vlastnického práva předmětnému pozemku. c. Splnění všech předpokladů veřejné podpory de minimis dle nařízení Komise EU, které bude platné a účinné v době uskutečnění prodeje předmětného pozemku. Infrastruktura město nabídne vybudování chodníku, veřejného osvětlení a místní komunikace, včetně dešťové kanalizace k předmětné parcele investora. Město Jeseník Strana 19/21

20 Monitoring a evaluace akčního plánu Akční plán zahrnuje 4 specifické cíle, které jsou vzájemně provázány, tyto cíle se dále dělí na 13 oblastí rozvoje, které obsahují již jednotlivé aktivity. Akční plán tedy zahrnuje celkem 50 jednotlivých či integrovaných aktivit, které by měly dopomoci k rozvoji města. Akční plán podrobněji rozpracovává dlouhodobý dokument Strategický plán rozvoje města Jeseníku a to na období let Existence Akčního plánu umožňuje efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a současně flexibilně využívat příležitostí, které se v tomto směru budou v rámci finanční perspektivy objevovat. Jedním z hlavních účelů Akčního plánu rozvoje města Jeseníku je umožnit a usnadnit čerpání prostředků z externích zdrojů, a to především ze strukturálních fondů Evropské unie. Proces monitorování realizace Akčního plánu je kontinuální a probíhá v rámci pravidelného jednání zpracovatele aktualizace Akčního plánu a Rady města. Analýza a vyhodnocení tohoto akčního plánu se stávají podkladem pro aktualizace Akčního plánu a také pro přehodnocení či změnu jednotlivých aktivit, případně celých oblastí rozvoje a to vždy tak, aby zůstal zachován integrovaný a komplexní přístup Akčního plánu. Akční plán jako celek je aktualizován jednou ročně s ohledem na výše uvedenou realizaci dílčích částí a implementaci aktivit a projektů v jejich rámcích. Město Jeseník Strana 20/21

Akční plán rozvoje. města Jeseníku

Akční plán rozvoje. města Jeseníku Akční plán rozvoje města Jeseníku 2016 2018 Zpracovatel: Městský úřad Jeseník (2015) Charakter akčního plánu Akční plán rozvoje města na období 2016-2018 patří mezi strategické dokumenty města, které vyjasňují

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více