Farní Občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní Občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích"

Transkript

1 Farní Občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 3, ročník XVII. Neděle Kresba: J. Kropáč

2 Zdrávas, hvězdo mořská, Matko Boží štědrá, ustavičná Panno, šťastná nebes bráno. Přijímajíc AVE ze rtů Gabriele, vrať nám pokoj pravý, měníc úděl Evy. Rozvaž pouta vinným, slepé vyveď ze tmy, odvrať od nás vše zlé, vypros všechno dobré. Vypros, Matko naše milost od Ježíše, neboť on nám z nebe byl dán skrze tebe. Panno nejvýš svatá, mírná, vlídná, tichá, veď nás cestou ctností, ať jsme tiší, čistí. Zdrávas, hvězdo mořská Uč nás, Panno čistá, následovat Krista, u něho ať s tebou, najdem radost věčnou. Ave maris stella, hymnus od neznámého autora z přelomu 8. a 9. století Poděkování maminkám O druhé květnové neděli, kdy slavíme Svátek matek, přicházíme k maminkám, ale i k manželkám a babičkám s poděkováním, že přijaly krásný úděl mateřství a dopřály zrození dětem, v jejichž očích a úsměvu se odráží krása Božího stvoření a veliký pocit štěstí k té, která jim darovala život. Milé maminky, všechny si zasloužíte úctu a ocenění a také přání, aby z vašich dětí vyrostly osobnosti nejen s krásou fyzickou, ale i duchovní

3 aby obojí tvořilo harmonii založenou na křesťanských zásadách po vzoru životního stylu Mariina. Jako poděkování přijměte, prosím, následující Modlitbu za manželku. Modlitba za manželku Děkuji Ti, Bože, Děkuji Ti za tento večer, za ticho, za to, že máme domov, že nemusíme dnes nikam jít, že nemusíme pospíchat. Děkuji Ti, že jsi tu s námi, že vím, že si s Tebou mohu povídat. Sedím u stolu a nic nedělám, jen tak sedím a koukám. Koukám na svou ženu, právě kojí naše dítě. Nyní zvedla hlavu, usmívá se a podává mi ruku. Bože, děkuji Ti za ni, za to, že je na světě, že je má. Děkuji Ti za její dětství, které ji nutilo hledat odpověď po smyslu věcí. A pak Ti děkuji za její křest, za naše setkání, za požehnání k sňatku, za první důvěrnou chvíli, za všechnu naši lásku. Děkuji Ti za její tělo, za její duši, za to, že si rozumíme. Děkuji Ti za zázrak, který se od věků znovu a znovu opakuje, za život, který vznikl, za růst a první pláč našeho dítěte. Bože, děkuji Ti za naše křehké štěstí, za to, co je, a co by nemuselo být. I jiní se měli rádi - a přestali se mít. Bože, prosím, nedopusť, aby se i nám něco podobného stalo. Dej, abychom byli moudří, abychom více milovali, než toužili být milováni, abychom více dávali, než toužili brát, abychom si vážili svobody druhého, respektovali jeho vůli, abychom byli vynalézaví ve vytváření jednoty srdcí a myslí, abychom si uměli vzájemně pomáhat, snímat únavu, dodávat odvahu. Bože, dej, abychom se milovali bez pokrytectví, abychom měli v ošklivosti zlo, Inuli k dobru, abychom více než osobní prospěch hledali prospěch druhého. Bože, dej, aby naše láska byla pokorná a laskavá, aby byla trpělivá, kdyby nebylo vše tak, jak bychom si přáli, aby byla ohleduplná v nemoci, v starostech, ve špatné náladě. Bože, dej, abychom byli k sobě navzájem dobrotiví a milosrdní, abychom si uměli odpouštět i největší chyby a hříchy, abychom uměli vždy znovu začínat, abychom uměli čekat a doufat. Dítě už spí. Má žena přichází, usmívá se a podává mi ruku.

4 Bože, dej, abych ji nikdy nezklamal, abych ji vždy chránil, byl její oporou, její silou. Pomáhej nám, Bože. Přebývej u nás. Buď v každém z nás. A mnohokrát, mnohokrát Ti děkuji. Za ni, za naše první dítě, za všechno. Maria, Matko krásného milování, Tvé přímluvě nás všechny svěřuji. A Tebe Josefe, patrone rodin, také prosím o pomoc a přímluvu. Amen. Nejen mladým maminkám Měsíc květem je spojen nejen s májovými pobožnostmi k Panně Marii, ale také se svátkem matek. Pro křesťany je mateřské poslání spojeno i s tím, jak od nejútlejšího věku uvádět děti do společenství církve. Určitě nejedna maminka zvažuje, zda má nebo nemá význam se s takovým křesťánkem účastnit bohoslužeb. Pro všechny, které toto téma zajímá, uvádím část článku jedné mámy z časopisu Život víry s názvem Dej, co máš. Jít s dětmi v neděli na shromáždění věřících je fyzicky i psychicky náročná práce. Teď už se mi to tolik nestává, protože děti mi už trochu povyrostly, ale když ještě byly malé, dost mě to trápilo. Snažila jsem se vždycky v neděli sbalit všechny důležité propriety, nějakou tu hračku a velkou zásobu trpělivosti a odhodlání. Včas vstát - to raději dřív, protože vždycky se něco neočekávaného semele, a s předstihem vyrazit. Většinu času člověk stejně stráví někde na chodbě, snaží se zabavit děti, aby se nenudily anebo příliš neřádily. Z kázání jsem v podstatě neslyšela nic, občas jsem s někým mohla prohodit pár slov. Samozřejmě, že nás takhle po chodbě vláčelo nebo honilo svá robátka víc matek. Jasně, že nejvíc jsme si tedy povídaly mezi sebou. Ale protože jsme všechny byly ve stejné situaci, těžko jsme si mohly říci něco nového, povzbudivého, obohacujícího nebo inspirujícího k zamyšlení. Zase jen ty plenky, slevy, zoubky, stoličky, první obraty, krůčky a slovíčka našich dětí. Když se sejdeme jako maminky v soukromém prostředí nebo venku na pískovišti, je to pohodlnější. Nemusíme děťátka držet tak zkrátka, nečekáme, že půjde o něco víc než o popovídání nebo kratičkou modlitbu, a nejsme pak zklamané, že vlastně nevíme, proč jsme se na to shromáždění tak hnaly. Nebylo by lepší zůstat doma? Jednou jsem se o svých myšlenkách zmínila jedné starší ženě ve sboru. Vyprávěla jsem jí, jak jsme ráno vždycky nervózní, abychom přišli včas, někdy se pohádáme s mužem, pak ten neplodný čas během shromáždění a cesta domů, potom nestíhám s obědem, má to vůbec cenu? Nebylo by lepší být prostě v klidu s dětmi doma, občas se vystřídat s mužem a počkat, až mimina povyrostou? Ta dobrá žena se úplně zhrozila. "To přece nemyslíš vážně? Copak si neuvědomuješ, jak moc to

5 pro nás znamená, že tady můžeme pravidelně vídat vás, krásné maminky s těmi vašimi rozkošnými dětmi? Jak nás to motivuje k modlitbám za vás? My starší ženy potřebujeme pozorovat vaši svěžest, vaši moudrost a radostnost. Jste pro nás povzbuzením, že to, co my jsme nezvládly, to, v čem jsme třeba zklamaly při výchově dětí a v rodině vůbec, to vy mladší dokážete." Žasla jsem nad jejím rozohněním. Ale ještě to nebylo všechno. "Taky máte zodpovědnost. Jste totiž jako mladé matky vzorem pro svobodné dívky. Na vás dost záleží, jestli zatouží mít rodinu. Jinde kolem sebe moc povzbuzujících příkladů neuvidí." Zamyslela se a pak docela tichým hlasem řekla: "Někdy si můžeš myslet, že nic nemáš. Ale dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslela." Ty poslední věty mě docela šokovaly. Nemyslela jsem si, že jen má přítomnost může mít pro někoho nějaký význam. Jak řekla ta starší dáma: Dej, co máš. Pro někoho to může být víc, než bys myslela. Modlitební společenství v duchu charismatické obnovy vybral otec Josef Již více než pět let se v naší farnosti scházíme k modlitbám s touhou prožívat a upevňovat živý vztah k Pánu Ježíši. Vznik společenství byl inspirován duchem charismatické obnovy. Nejdůležitějším úkolem charismatické obnovy na jejím počátku byla snaha vydávat svědectví o Boží lásce. Spiritualitou našeho společenství je především modlitba a otevřenost k charismatickým darům Ducha svatého působením Boží milosti. Jsme si vědomi toho, že v následování Ježíše Krista a v povolání k účasti ve víře má každý věřící své charisma, darované Duchem (srovnej 1 Kor 12, Petr 4,10 n). Náplň setkávání tvoří zpěvy, modlitby díků, chval, modlitby prosebné, přímluvné, modlitba růžence, četba Písma svatého a rozjímání nad Božím slovem, četba úryvku z duchovní knihy s tichým zamyšlením, diskuze nad různými tématy, osobní svědectví, plánování společných akcí. Přímluvnou modlitbou sloužíme každému, kdo o ni požádá. Vzájemné vztahy upevňujeme mimo pravidelná setkávání např. při společných návštěvách, oslavách narozenin, výletech. Vytváříme prostor pro sdílení radostí, bolestí, povzbuzení, porozumění, podporu, svědectví prožívané víry. Osobní formaci uskutečňujeme účastí na duchovních cvičeních, konferencích, kurzech duchovní obnovy, přednáškách, poutích, rozšiřováním teologického vzdělání. Usilujeme o to, abychom svou víru dosvědčovali konkrétními skutky. Proto se snažíme spolupracovat s farní radou, zapojujeme se aktivněji do

6 života naší farnosti (např. účastí při Tříkrálové sbírce, výukou náboženství, lektorskou službou, členstvím v chrámovém sboru atp.). Naší snahou je šířit radostnou zvěst na místech svého působení (v prostředí rodinném, pracovním, mezi přáteli) a být živým svědectvím víry, naděje a lásky. Duch Boží rodiny do našeho nitra proniká ve chvílích, kdy se našeho setkání účastní i otec Josef, otec Robert nebo jáhen Martin. Naskýtá se tak příležitost nejen ke vzájemnému poznávání, přátelskému povídání, ale i dotazování nad nejasnými teologickými tématy. Naše spolčo je otevřené pro všechny, a to bez ohledu na pohlaví, věk, stav, farnost, zdravotní stav, příslušnost k národnosti či rase. Scházíme se pravidelně každý druhý čtvrtek v budově otrokovické fary v klubovně č. 2 (v přízemí nové části fary od bočního vchodu do kostela). Začátek je v a ukončení přibližně ve hod. Je povzbuzující, že naše farnost nabízí příležitost k mnoha aktivitám a možnostem setkávání. Přesto i tak, někdo může mít pocit, že se z různých důvodů nemá kam začlenit. Pokud se tedy někdo cítí sám a touží po prohloubení vztahu s Pánem, rád by navázal nové vztahy a byl srdečně přijat, pak neváhejte a přijďte mezi nás. Společně strávený čas může být také vhodnou inspirací pro váš duchovní život. Těšíme se! J - nf - Modlitba v Roce diecéze Před 4. nedělí postní dostaly naše farnosti Otrokovice a Pohořelice dopis s pohlednicemi od dětí z farnosti Hroznová Lhota. Tyto děti si mezi sebe rozdělily jednotlivé farnosti a každý týden se během Roku diecéze za některou modlí. Dále si chtějí udělat výstavu pohlednic a fotografií farností Olomoucké arcidiecéze a proto přivítají, když jim pošleme pohlednici ze své farnosti. Kdo by tak chtěl učinit, může pohled či fotku poslat na adresu: ŘK farnost, Hroznová Lhota 73, Zde je text napsaný dětmi:

7 Střípky z konviktu Olomouc, 25. dubna 2006 Sestry a bratři v Kristu, před asi půl rokem jste si mohli přečíst na stránkách Občasníku pozdrav z Teologického konviktu a jsem rád, že vás mohu na tom samém místě pozdravit znovu. Naše jednoletá formace v konviktu se pomalu chýlí ke konci a dá-li Bůh, čeká nás od září pět let v semináři. Za uplynulého půl roku se u nás událo hodně věcí. V lednu jsme prožili pětidenní exercicie v Kroměříži u Milosrdných sester sv. kříže a menší polovina konviktu v Rokoli (okr. Náchod) u sester Schönstattského hnutí. Já jsem byl v Kroměříži. Naším exercitátorem byl salesián P. Vaculík a musím říci, že to pro mne byl velký krok kupředu. Ale ještě před exerciciemi jsme absolvovali dvoutýdenní praxe v různých pečovatelských a ošetřovatelských zařízeních na území celé naší republiky (hospice na Sv. Kopečku, v Rajhradě, kněžský domov na Moravci, nemocnice v Praze pod Petřínem atd.). Já jsem ještě se dvěma spolubratry prožil praxi v dětském hospici v Malejovicích (okr. Kutná Hora), jejímž zřizovatelem je Nadační fond Klíček. Účelem praxí bylo naučit se prakticky sloužit druhým lidem. V únoru nás opustili dva bratři, jeden z diecéze Brno a jeden z olomoucké arcidiecéze. Cítili, že jejich místo a životní cesta je jinde. Teď bych rád podotknul, že je velmi smutné, když se na konvikťáky nebo bohoslovce, kteří odešli ze semináře, ukazuje prstem a říká: Tamten zradil Pána Boha! To se mnohde opravdu děje a není to zrovna křesťanské! Nyní je nás v konviktu 30, z naší diecéze 8. Již před nějakým časem jsme rozběhli intenzivní přípravy na misie, které uskutečníme na konci května v okolí Zábřehu na Moravě. Nebudou to misie v pravém slova smyslu. Spíše půjde o to připravit program na určitém místě např. pro děti, mládež, rozhovory se studenty ve školách o náboženství prostě trochu oživit ten zajetý život v pár venkovských farnostech. Pobyt v konviktu končíme v polovině června, kdy se rozloučíme s bratry z Čech, kteří od září začnou v semináři v Praze, a rozjedeme se do svých domovů. O prázdninách nás ještě čekají asi 2 3 týdenní brigády v semináři, na ministrantských pobytech a jiných místech. Poslední zpráva, o kterou se s vámi chci podělit, je, že naše rodina (a tedy i já) již nebydlí v Otrokovicích, ale přestěhovali jsme se jinam. Takže se asi budeme vídat zase o něco méně než dosud, ale moje doma zůstává mezi vámi v Otrokovicích, vždyť jsem vám za mnoho vděčný. Jménem všech v konviktu vám děkuji za vaše modlitby. Pán Bůh zaplať. S pozdravem Štěpán

8 CÍRKEV = CHARITA Minulý týden ve čtvrtek se v Olomouci konalo první setkání ředitelů charit spolu s kněžími a jáhny působícími ve farnostech, kde Charita provozuje svoji činnost. Toto setkání mělo vysokou úroveň (bylo věnováno encyklice papeže Benedikta XVI. Bůh je Láska ) a proto bych se chtěl s vámi podělit o několik myšlenek, které mě zaujaly. První část setkání byla teoretická. Já jsem si zde více mohl uvědomit, že církev (křesťan) a Charita patří neoddělitelně k sobě: Charita není firma vedle kostela, ale firma v kostele. Církev je komunita lásky, která se má projevovat navenek. A to třemi způsoby: 1) hlásáním radostné zvěsti i za cenu obtíží (tj. martirie), 2) přinášením obětí Bohu (tj. liturgie), 3) službou druhým (tj. diakonie neboli charita). Úkolem každého křesťana je, aby tyto tři prvky nějakým způsobem uskutečňoval ve svém životě! Protože každý člověk má díky křtu důstojnost, která je také trojí: 1) důstojnost kněze tomu odpovídá přinášení obětí Bohu; 2) proroka tomu odpovídá hlásání radostné zvěsti; 3) krále tomu odpovídá služba druhým (neboť Ježíš řekl: Kdo chce být mezi vámi prvním (králem), ať je služebníkem všech! ). Tato činnost církve (tedy křesťana) je výstižně popsána Biblí: Všichni, kteří přijali víru, prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, dělili se o jídlo s radostí, chválili Boha a byli všemu lidu milí. (Sk 2,44nn; 4,32nn.) Ve druhé části setkání se mluvilo o dobrovolné pomoci Charitě (konkrétní projev služby lásky druhému) a tak jsem si také uvědomil, jak prospěšní mohou být na tomto poli lidé nejrůznějších schopností. Dobrovolnická služba Charity = modlitba, dar, práce (tj. např. doprovázení a návštěvy starších lidí, věnovat jim čas, naslouchat jim a nést s nimi jejich těžkosti; příprava bohoslužby pro starší lidi; nachystání starších k účasti na bohoslužbě; připravit děti, aby o Vánocích nebo Velikonocích navštívili nemocné; organizace kulturních akcí; tříkrálová sbírka; péče o vozidla; pomoc v účetnictví; tvorba webových stránek; pomoc při úklidech charitních zařízení; pomoc při roznášení jídla ). Nakonec bych chtěl všechny povzbudit, abychom společně hledali způsoby, jak by šlo projevovat svou víru navenek, jaké ovoce by mohla nést naše víra, abychom nebyli jen křesťany, kterým by stačilo odsedět si kostel, vždyť víra se musí projevovat skutky lásky (viz Jak 2,17). Charita je pro naši farnost požehnáním, buďme za ni vděčni. Charita potřebuje naši pomoc; jednou budeme i my rádi za její pomoc! Jáhen Martin

9 Ad: Poznávejme kandidáty svatosti našeho kraje (FOM 1/06) A. C. Stojan Před několika lety jsem jel na Velehrad a při té příležitosti jsem dostal za úkol, abych se tam pomodlil u hrobu arcibiskupa Stojana. Tehdy jsem ještě nevěděl, kdo to je, ani kde je pochován. Po úspěšném pátrání jsem brzy zjistil, že jeho tělo je uloženo do mramorové tumby v Královské kapli, kde celé dny hoří svíce a lidé se sem přicházejí neustále modlit. Arcibiskup Stojan je vzácnou a příkladnou osobností. Z jeho životopisu mě zaujaly především tyto tři vlastnosti: jeho upřímná zbožnost, bezmezná láska ke Kristu, kterou projevoval navenek tím, že neodmítl pomoc snad žádnému člověku, který ho o něco poprosil a vytrvalost v práci až do vyčerpání. Jeho život byl naprosto výjimečný, o čemž svědčí mimo jiné i to, že ode dne jeho pohřbu až do dnes přicházejí k jeho hrobu zástupy lidí, aby se zde pomodlili. A. C. Stojan pomáhá lidem i po své smrti. Když jsem v uplynulých letech byl v semináři a studoval v Olomouci teologii, hledal jsem někoho, kdo by mi pomohl, jak setrvat ve svém rozhodnutí na cestě ke kněžství, tak ve studiu. Tohoto pomocníka jsem nalezl právě v arcibiskupu Stojanovi. Nejen příklad jeho života, ale věřím, že i jeho přímluva mi na mé cestě velmi pomohla. Sílu jeho přímluvy jsem si uvědomoval zvláště ke konci svého studia na teologické fakultě, když jsem pracoval na své diplomové práci. Zdálo se mi, jako by Bůh vedl každý můj krok. Výsledek nakonec dopadl, díky Bohu, nad mé očekávání velmi dobře. Za jeho pomoc jsem mu na Velehradě také poděkoval. Jáhen Martin Z historie farnosti - pohořelští snoubenci v letech Jestliže dnes považujeme pohořelský kostel za dominantu obce, byl již od svého dohotovení v roce 1739 vnímán jako nejdůležitější budova. V životě lidí tradiční společnosti hrála otázka víry tak důležitou roli, že tomu ani nemohlo být jinak. Lidé v kostele pravidelně přijímali svátosti, které je

10 posilovaly v každodenní namáhavé práci na polích, prosili tu o dar zdraví, hojnost úrody atd. Kniha oddaných pro léta nás seznamuje se sňatkovými zvyklostmi lidí v době ohraničené reformami Josefa II. po r a zrušením poddanství po revoluci r Záznamy o vzájemném udělování svátosti manželství prováděli pohořelští faráři František Kegler, Tomáš Jelínek, Martin Vyskočil, Viktorin Návrat a František Hluštík. V tradiční vesnici se více než 80% lidí živilo zemědělstvím. To zdánlivě na výběr snoubence nemá vliv. Pravda však spočívá v tomto případě poněkud jinde, protože právě práce v zemědělství a vše, co s tím souvisí, přímo určovaly, jaký musí onen protějšek být. V letech se muži ženili ve věku 24 let. Přibližně od roku 1805 se jejich sňatkový věk zvýšil na let. Pohořelské nevěsty se v letech vdávaly v rozmezí let. Kolem r nastal zlom také v jejich případě a v letech následujících vstupovaly do manželství až po 25. roku života. Vstup do manželství byl reálný pro ty, kteří byli pro samostatný život nejen vyzrálí, ale také hmotně zabezpečení, proto pozorujeme ve věku snoubenců tento posun. V praxi šlo o to, kdy otec předal hospodářství synovi a odešel na tzv. výměnek. Vysoká úmrtnost byla důvodem uzavírání druhých a dalších sňatků. Vysvětlení je snadné v každé zemědělské usedlosti se bez hospodyně žilo špatně a úděl ovdovělých žen byl také nelehký. Tak se stalo, že pod klenbou chrámu sv. Jana si třiadvacetiletý vdovec vzal sedmatřicetiletou vdovu. Dalším příkladem může být 3. sňatek sedmdesátiletého muže se čtyřicetiletou vdovou. Většinou se podruhé ženili vdovci ve věku let se ženami mezi 30. a 35. rokem. Nesmíme zapomínat, že kriteria výběru snoubenců byla tehdy skutečně jiná, pro nás často nepochopitelná. V období do roku 1800 pocházeli oba snoubenci přímo z Pohořelic, lidé z okolních obcí se vyskytovali zřídka. Později pocházel z naší obce vždy jen jeden ze snoubenců, druhý přicházel z okolních obcí malenovického a napajedelského panství. Obyvatele Napajedel, Spytihněvi, Kvítkovic a Otrokovic uvádí pohořelská matrika pravidelně, stejně jako lidi z Komárova, Oldřichovic, Karlovic, Lhoty a Bohuslavic. Sňatečnost v Pohořelicích výrazně ovlivňovala také přítomnost vrchnosti na zdejším panském sídle. S panstvem přišla do Pohořelic rodina Michlů, Bartůnků a další, vesměs z českých panství hrabat Šternberků. Během 19. století mizí rodiny Blaháčků, Lesných, Ondrášů a Středulinských, příliv nových příjmení však nastal až po r Nebylo také pravidlem, aby si synové sedláků brali jen selské dcery, což platí i v případě čtvrtníků a domkářů. Kolem r žilo v Pohořelicích jen 7 sedláků; výběr snoubenců by tedy byl problematický. A stěží bychom mohli v té době srovnat sedláka z Pohořelic a například ze Lhoty. Polovina svatebních obřadů se konala v době vánoční v lednu a v únoru každého roku. Kniha oddaných uvádí i několik svateb v jednom dni. V adventu a

11 v době postní nebyly uzavírány žádné sňatky. Zbývající počet manželství vznikal rovnoměrně od května do závěru liturgického roku. V Pohořelicích se ženili a vdávali lidé ze všech sociálních skupin, od chudých podruhů a domkářů přes čtvrtníky a sedláky až po panské úředníky a šlechtu. Sňatkové zvyklosti se vyvíjely i po roce 1850; každým rokem vzniklo několik nových manželství. Ohlasy na farní zábavu z historických pramenů vybral Zdeněk Mrázek Bob Pernička: Jaké jsou mé dojmy a postřehy z letošní farní zábavy? Především to bylo příjemné posezení s přáteli při dobré muzice, u které se dalo "zařádit" ne jen při klasických rytmech polky a valčíku. Když se k tomu přidala tombola a dobré občerstvení pod vedením zkušených výčepních, dává to dohromady velké díky všem těm, kteří si odervali kus svého volného času, aby toto vše připravili. Ludvíkovi: Zábava byla dobrá, výborná, jako už po několikáté. Bavili jsme se, tancovali, pojedli, popili. Jen ta noc byla nějaká krátká: když jde člověk o půl čtvrté spát a v 6:30 stává na ranní, není mu zrovna hej. Vít Křenek a Štěpánka Hubáčková: Líbila se nám půvabná choreografie i herecké výkony Míši Černoškové, Katky a Standy Šibravových v pohádkové kulturní vložce. Díky všem organizátorům. Janíčci: Vynikající skupina Quatro a pěkné taneční výkony všech zúčastněných. Velmi se nám líbila účast duchovních nejen z naší farnosti; zároveň jsme též ocenili i to, že si povídali se všemi lidmi a neuzavřeli se v koutku. Pohádka Něhurka a 6 trapaslíků neměla chybu, obzvlášť hlasy trapaslíků podpořená heliem (či čím) byly okouzlující. Závěrečný postřeh: Při závěrečném úklidu muzikanti upřímně obdivovali, jak je zorganizováno uvedení sálu do původního stavu, kolik lidí na tom pracuje. Všem, kteří po druhé hodině ranní pomohli, patří velké poděkování.

12 Volit či nevolit? Kdybych chtěl být brzy hotový s odpovědí, odkázal bych čtenáře předpokládám, že věřící katolíky na pravidelnou četbu Katolického týdeníku, který má trvale vzestupnou úroveň. Každý pozorný čtenář zde může najít odpovědi na současné palčivé otázky, kromě jiného i na otázku v úvodu článku. Upozorňuji také na to, že tyto úvahy nejsou určeny lidem typu: dejte mi pívo, hamburger a svatý pokoj. Předem se také omlouvám pravidelným konzumentům bulvárních médií, že je pravděpodobně obsah uvedených názorů neuspokojí. Jelikož vím, že slova hřmí a příklady táhnou, zvláště když zde platí ono biblické, že doma není nikdo prorokem, dovolím si zde raději citovat, několik názorů známých osobností (některé jsou na V této souvislosti bych připomněl první encykliku současného papeže Deus caritas est z letošního roku, která vychází v těchto dnech v českém překladu, a kde papež zavazuje všechny křesťany k politické a křesťanské uvědomělosti. Dokumenty II.vatikánského koncilu např. Gaudium et spes jsou téměř nabity myšlenkami a výzvami na toto téma. Uvedu dvě formulace z dokumentu II.vatikánského koncilu Radost a naděje: Kdo je nebo se může stát způsobilým zastávat obtížné a zároveň vznešené umění, jímž je politika, má se k tomu připravit a snažit se je vykonávat bez ohledu na vlastní zájmy a hmotné výhody (čl. 75 GS), Křesťan, který zanedbává své časné, světské povinnosti, zanedbává tím své povinnosti vůči bližnímu, ba vůči samému Bohu a uvádí tak v nebezpečí svou věčnou spásu! (čl. 43 GS). P. Dr. Pavel Forgač duchovní: Podle statistik se ke křesťanským hodnotám hlásí u nás cca lidí tj. asi 33% občanů. V zastupitelských orgánech však se pohybuje asi 7-8 % křesťansky smýšlejících poslanců. Jak to, že po 16 letech mimořádné náboženské a politické svobody přetrvává u křesťanů ba přímo roste nechuť, nezájem nebo je dokonce pěstovaná averze vůči politické a mravní odpovědnosti za tento současný svět po pádu bolševických systémů v Evropě? Stalo se téměř dokonce i jakousi módou slovně plivnout si na ty křesťany občany, kteří tu odpovědnost v rámci svých možností a schopností převzali a v tom nízkém procentuálním zastoupení se snaží alespoň něco málo prosadit. Jak přimět těch více jak 3 miliony křesťanů nebo sympatizantů, aby vůbec přišli k volbám a dali svůj volební hlas politice, která vyznává a staví svou činnost na křesťanských zásadách? Jasná otázka, těžká odpověď. Stagnujeme nebo se měníme k lepšímu? Vymaňme se z apatie našich křesťanů k politické činnosti.

13 MUDr. Petr Příhoda, novinář: Nadějí voleb není občan, který se rozhoduje na poslední chvíli, jaký typ zloby v něm převáží, ale ten, kdo nezapomíná na velké problémy doby a jehož rozhodování postupně zraje. Je odolný vůči mediálnímu balastu a nenechá se vyvést z míry a otrávit průběhem volební kampaně. Závěrem si neodpustím uvést jednu osobní zkušenost. Zdravý rozum nám říká, že k volbám se zpravidla nechodí v době nesvobody a naopak slušní lidé se mají angažovat v demokracii, a ne opačně! Náš strach umožnil 40 let vládnutí totalitnímu režimu, naše dnešní lhostejnost zajišťuje politickou moc těm, které u toho pak nechceme. Morální právo nejít k volbám by měli tedy nejspíše ti stateční občané, kteří se odmítli podřídit zvůli totality a k volbám nešli! Je-li v Otrokovicích někdo takový, rád jej osobně poznám a s radostí mu stisknu pravici. Byli jsme v St. Paul s Cathedral Pavel Záleský Po Velikonocích jsme vyrazili na zájezd do Londýna. Mimo jiné jsme navštívili také katedrálu sv. Pavla (St. Paul s Cathedral). Současná stavba nahradila obrovskou gotickou katedrálu, která lehla popelem při Velkém požáru v roce Dnešní podoba katedrály je výsledkem kompromisního návrhu přijatého v roce Typickým rysem stavby je kopule, druhá největší na světě. Zdobí ji Thornhillovy fresky, které zachycují život sv. Pavla. Schodiště zavede návštěvníka do tří galerií. První z nich je vnitřní. Jedná se o tzv. Whispering Gallery (šeptací galerie), která vděčí za svůj název svým akustickým vlastnostem. Další v pořadí je venkovní Stone Gallery (kamenná galerie) u základny kopule. Ještě lepší výhled na Londýn ovšem poskytuje Golden Gallery (zlatá galerie) ve výšce 85 metrů, kam musí návštěvník vystoupat po 530 schodech. Věřte, je to hrozné!!! Určitě se při tom zapotíte. Nejbohatší zdobenou částí interiéru je oltářní prostor se zlacenými mozaikami z 90. let 19. století. K dalším zajímavostem patří socha básníka Johna Donna, která jako jediná přežila požár v roce Katedrála se stala dějištěm mnoha významných událostí. V roce 1965 se zde konal pohřeb Winstona Churchilla a v roce 1981 svatba prince Charlese a lady Diany Spencer. Kdybyste někdy jeli do Londýna, tak tuhle katedrálu si určitě prohlédněte. Stojí to za to!!!!!!!!! Evulka Ludvíková

14 Paříž 06 Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z 5 denního školního výletu. Byli jsme v Paříži. Zde jsme navštívili řadu památek. Mezi nimi byla také nejkrásnější katedrála Paříže a celé Francie: Katedrála NOTRE-DAME. Začala se stavět roku 1163 a z větší části byla roku 1345 dokončena. Katedrála má dvě věže 69 metrů vysoké. Levá věž nese Emanuela - 13 tunový zvon s krásným zvukem. Notre-Dame byl během francouzské revoluce vyrabován a sloužil řadu let jako skladiště. Zde papež Pius korunoval Napoleona Bonaparta na císaře. Před katedrálou se nachází Nulový bod Paříže odkud se měří všechny vzdálenosti od Paříže. Paja Zprávy z KVČ Projekt víceúčelového hřiště Situace kolem projektu výstavby hřiště pokročil do fáze zpracování projektu. V současné době probíhají jednání o ceně za zpracování projektu a předpokládáme, že do prázdnin bude projekt zpracován. V sobotu se kluci z našeho oddílu podíleli na farní brigádě, díky níž se podařilo vyčistit prostor za kostelem či alespoň roztřídit tam uskladněný materiál. Díky tomu může započít budování nové zdi, kterou je zapotřebí vybudovat před stavbou hřiště. V brzké době chceme vytyčit konkrétní prostor hřiště. Za dobu bezmála 4 měsíců jsme zpracovali přes 10 žádostí o dotaci či dar. Doposud jsme uspěli u dvou firem, které nás podpoří finančními příspěvky v celkové sumě 60 tis. Kč, což představuje zhruba 15 % předpokládaných nákladů. Valná většina zbylých žádostí je ve fázi zpracování nadací či oslovenou firmou. Míníme dále pokračovat ve shánění prostředků, aby se projekt mohl uskutečnit, a proto pokud byste mohli v tomto pomoci, ať už radou či kontaktem na firmu, která by mohla být ochotna náš projekt podpořit, dejte nám o tom vědět. Samozřejmě veškeré dary jsou oficiálním příjmem našeho oddílu (TOM 1419 OTROKOVICE) a tak si jej dotyčná osoba či organizace může odečíst z daňového základu. Věříme, že se nám podaří sehnat nezbytně nutné prostředky na výstavbu hřiště tak, aby mohlo být vybudováno do začátku šk. roku 2007/8. Budeme velmi vděční za každou informaci, která může být užitečná pro získání potřebných finančních prostředků. Zbyněk VACL

15 Turistické závody V letošním roce jsme se někdo více, někdo méně připravovali na turistické závody. Po velkých přípravách nakonec vykrystalizovala jen hrstka odvážlivců v čele se Samkem. Po jeho boku byli další borci. A to: Pepa Honzík s Michalem Janíkem, Radar s Oliverem a Rafael. A nesmíme zapomenout na Pitrisa!!!! Letošní sezóna závodů začala již jedním závodem na podzim minulého roku. Z úspěchů: na 3. místě se umístili Radar a Oliver, v ml. dorostu 3. místo Honza Maňák, další závody vynechal, proto nepostoupil. V prvním letošním závodě, který se konal v Březolupech, se na nejvyšším stupínku umístili Pepa s Míšou, i když po doběhu do cíle neustále říkali, že jsou DISK, tedy diskvalifikováni!!!! Ale byla to mýlka. Když se kluci dozvěděli, že vyhráli, tak křičeli na celé kolo, jako když nějaká slečna dostává o velikonocích na zadek. Na stupně vítězů je doplnili i Radar s Oliverem, kteří skončili na krásném třetím místě! Samko v mužích to měl velice těžké, protože právě přestoupil do kateg. mužů a skončil na 8. místě. Na druhý závod konaný na Žlutavách nás jelo o dva lidi více. Přidal se Raf a Pitris. Jestli jste očekávali, že tam půjdeme pěšky nebo na kole, tak se mýlíte, protože jako správní repre (reprezentanti) jsme měli autobus jménem Letuška (poznámka redakce: bus, který loni vozil hokejisty na MS v hokeji). Po klasickém protahování začátku závodů vyrazila do boje první naše hlídka a to Radar s Oliverem. Trať byla dlouhá, a to i na mě. I když moje kategorie důchodců vypsána nebyla. Všichni kluci to zvládli znamenitě, až na Pitruše. Ten se chvílemi procházel po lese, jako kdyby hledal houby. Snahu mu nelze ale upřít. Když budeme chodit běhávat častěji, tak se do toho dostaneme. Pitris však vybojoval rekord, neboť se do cíle dostavil v čase 1h 34minut. Pitris, příště to vyjde na 100%! Výborné, že celý závod zvládnul a nebyl diskvalifikovaný, jako většina účastníků loňského ročníku. Na prvním místě se opět umístila dvojce Pepa-Míša. Na druhém místě ve své kategorii byl Rafael a na klasickém 3. místě Radar s Oliverem! Závody se začínají u nás více a více prosazovat a tak doufám, že při mistrovských závodech to bude jen a jen lepší a navážeme na poslední závody. A dovezeme aspoň jednu placku (aspoň bramborovou). Do mistrovských celorepublikových závodů postoupili Pepa-Míša, Radar-Oliver a Raf. Čekají je tři závody: 6. 5 ve Vítkově, v Předměřicích nad Labem ve Východních Čechách a v Mikulášovicích v Severních Čechách. Tak jim držme palce, ať se jim daří! Velice dobře se umístily i některé holky a tak držme palce i jim, aby se nám společně při Mistrovských závodech České republiky dařilo. Čambe

16 Farní zprávy Pohořelice - neděle 14. května: pouť ke sv. Janu Nepomuckému, mše sv. v 9.00 a hod., svátostné požehnání ve hod. - neděle 4. června: 1. svaté přijímání, mše sv. v 9 hod. Otrokovice - neděle 14. května: oslava Svátku matek, začátek při svátostném požehnání v kostele sv. Vojtěcha v 15 hod. - sobota 20. května: koncert Ženského pěveckého sboru v hod. v kostele sv. Vojtěcha. - neděle 11. června: 1. svaté přijímání, mše sv. v hod. Oldřichovice - neděle 28. května: pouť ke sv. Zdislavě, mše sv. v hod., - pondělí 29. května: adorační den - adorace od 12 hod., mše sv. v 18 hod. Komárov - neděle 18. června: pouť ke sv. Antonínu z Padovy, mše sv. v hod. Kněžské svěcení a primice jáhna Martina Vévody: Olomouc - sobota 24. června: kněžské svěcení v katedrále sv. Václava v 9.30 hod. Švábenice - neděle 25. června: primiční mše sv. v 15 hod. V našich farnostech bude novokněz sloužit mše svaté: Otrokovice - středa 28. června v hod., Kvítkovice sobota 1. července v 19 hod., neděle 2. července - Oldřichovice v 7.30 hod., Pohořelice v 9 hod., Komárov v hod. Termíny táborů Heřmanice 2006: Stavba - čt so 1.7. Holky - neděle 2. - so Kluci - so so FARNÍ OBČASNÍK vychází příležitostně. Zodpovídá římskokatolický farní úřad, kam také můžete posílat své příspěvky, návrhy i kritiku. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Řídí redakční rada: P. Mgr. Josef Zelinka, farář, RNDr. Alois Orlita, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja, Pavel Čech. Adresa redakce: Duchovní služba, nám. 3. května 166, Otrokovice, , internet:

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více