Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení"

Transkript

1 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

2 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2 Přehled oborů vzdělávání... 4 Závazné ukazatele rozpočtu pro rok Učební plán... 8 Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2010/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí na VŠ Významná umístění v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2010/ Hodnocení výsledků výchovného působení Prevence sociálně patologických jevů Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Zapojení žáků do vzdělávacích seminářů a netradičních školních soutěží a aktivit Údaje o výsledcích inspekční činnosti Závěr výroční zprávy

3 Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení Název školy: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Adresa školy: Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Tř. Tomáše Bati Zlín Jméno ředitele školy: RNDr. Alena Gallová Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Kolář Kontakt na zařízení: tel./fax: web: IČO IZO Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Škola sdružuje: Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Školní jídelnu Školská rada pracuje od 1. ledna 2009 v novém složení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Tvoří ji šest členů stejným poměrem ji tvoří zástupci nezletilých žáků, zástupci jmenovaní zřizovatelem a zástupci pedagogických pracovníků. 2

4 Školská rada se sešla v tomto školním roce dvakrát. Ze strany školské rady nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Při škole je zřízen Nadační fond gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Kapacita Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm 490 žáků, maximálně 16 tříd. Současný stav: 16 tříd 4 třídy v nižším gymnáziu 4 třídy ve vyšším gymnáziu 8 tříd ve čtyřletém gymnáziu 3

5 Přehled oborů vzdělávání Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 Gymnázium všeobecné Gymnázium Gymnázium všeobecné Gymnázium Kód oboru (KKOV) 7941K/ K/ K/ K/41 Denní studium Počet žáků ŠVP: Nižší gymnázium: Vzdělání do života Vyšší gymnázium: Společnou cestou k poznání (1., 2. a 3. ročník) Vybavenost školy Škola má 24 učeben. Tyto učebny zahrnují také čtyři speciální učebny pro výuku jazyků, učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy, 2 učebny pro výuku programování, učebnu pro výuku fyziky, chemie, biologie, tři laboratoře pro cvičení z chemie, fyziky, biologie. V současné době škola využívá 87 počítačů zapojených v síti LAN nebo prostřednictvím bezdrátového připojení. Počítače, které mají žáci k dispozici, je možno využít pro multimediální výuku a aplikaci prakticky veškerých moderních technologií. Jejich kapacita umožňuje i provoz náročných multimédií či serverových aplikací. Běžná výuka IVT tímto mohla být doplněna o moderní kancelářské a DTP aplikace. Všechny kabinety i učebny jsou vybaveny počítači připojenými do centrální sítě. Žákům je tak dána další možnost komunikace se svými vyučujícími. Díky trvalému přístupu k výpočetní technice řada vyučujících ve stále vyšší míře rozšiřuje výuku i o využití elektronických informačních zdrojů. 4

6 Osvědčilo se elektronické vedení třídní knihy i elektronická průběžná klasifikace. Přístup je individuální. Pro každého žáka je chráněn identifikačním kódem a heslem. Multimediální výuku usnadňují dvě kompletní multimediální učebny připojené na studio vybavené audio i videotechnikou, počítačem a vzdáleným přístupem. Dalších šest učeben je vybaveno dataprojektorem napojeným na multimediální PC a ozvučení, v jedné učebně je interaktivní tabule. Čtyři jazykové učebny jsou vybaveny velkoformátovými LCD TV. Škola má dvě tělocvičny a hřiště s umělým travnatým povrchem. Jedna tělocvična je klasického typu, druhá je zaměřena především na provádění gymnastiky, aerobiku a posilování. Součástí školy je žákovská a učitelská knihovna. Kartotéka knihoven je navedena na počítačový systém CLAVIUS, půjčování knih se provádí pomocí čárového kódu. Ve školní jídelně je všem žákům a zaměstnancům zajištěno stravování (jedno jídlo denně). Počet stravovaných žáků ve školním roce 2010/2011: Typ školského zařízení Počet žáků ZŠ podle stavu k Počet žáků SŠ podle stavu k Školní jídelna Počty uvařených obědů a procenta odebraných obědů: Typ školského zařízení Počet žáků ZŠ podle stavu k Počet přihlášených zaměstnanců a důchodců k Počet cizích strávníků k Školní jídelna Uvařené obědy (%) 84% 92% 100% Procenta jsou ovlivněna výlety, exkurzemi. Nárůst obědů o 2,2 tisíce více za rok 2010/2011 než v roce 2009/2010. Ve škole jsou umístěny automaty na teplé a studené nápoje. Přístup do školy umožňuje elektronický klíč, který mají všichni žáci. 5

7 Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2010 Neinvestiční Schválený rozpočet Upravený rozpočet Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní , ,00 Celkem , ,00 Financování bylo posíleno třemi účelovými dotacemi. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2009/2010 ve výši 26 tis. Kč. Neinvestiční účelová dotace z fondu mládeže a sportu Zlínského kraje Psaní na klávesnici všemi deseti metodou ZAV Příprava na MS Paříž 2011 etapa I. ve výši 20 tis. Kč. Účelová dotace Financování odměn pro hodnotitele písemných prací ve výši 18 tis Kč. Provozní příspěvek byl v průběhu roku významně navýšen, což se týkalo především generální opravy střešního pláště gymnázia. Oprava byla uskutečněna na přelomu školního roku a byl tímto vyřešen havarijní stav střešního pláště. Investiční Schválený rozpočet Upravený rozpočet Dotace od zřizovatele 0,00 0,00 Dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 Dotace ze zahraničí 0,00 0,00 Dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu , ,00 6

8 Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2010 Organizace dosáhla celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,13 Kč, zisk je vykazován v doplňkové činnosti ve výši ,91 Kč a v hlavní činnosti ,22 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl zlepšený výsledek hospodaření rozdělen do fondu odměn Kč a do rezervního fondu ,13 Kč. Péče o svěřený majetek Z provozních prostředků byly provedeny opravy strojů a zařízení převážně ve školní kuchyni (elektrická pánev, ohřívací vozík, elektrický kotel na čaj, myčka nádobí) v celkové hodnotě Kč, bylo také uskutečněno přečalounění 7 kusů dveří, malování interiéru aj. v celkové hodnotě Kč. 7

9 Učební plán Školní rok 2010/2011 Školní vzdělávací program - učební plán nižšího stupně gymnázia osmiletého Předměty Nižší gymnázium Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika DGT 1 1 DGT 1 LT 1,5 LT 5 1,5 7, ,5 LT 5 1,5 8, Svět práce Hudební/výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem ročník Disponibilní hodiny Člověk a svět práce Výchova ke zdraví 1 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy) 2 Od 3. ročníku zařazen volitelně jazyk německý, francouzský, španělský, ruský 3 Součástí vzdělávacího obsahu je v 1. ročníku část oblasti Člověk a zdraví 4 Jedna hodina vyčleněna pro cvičení, třída se dělí na poloviny (podle podmínek a organizace školy) 5 Dvouhodinovka jednou za dva týdny cvičení z biologie nebo fyziky. 6 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 3. ročníku část oblasti Člověk a svět práce tematický okruh Práce s laboratorní technikou 7 Součástí vzdělávacího okruhu je ve 2. ročníku část okruhu oblasti Člověk a zdraví 8 Součástí vzdělávacího obsahu je ve 2. ročníku část oblasti Člověk a svět práce tematický okruh Využití digitálních technologií. Předmět je zařazen od druhého ročníku jako volitelný dle náročnosti s odlišným rozlišením obsahu - volitelné. 9 V 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně hudební výchova, 2 hodiny týdně výtvarná výchova; ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny za dva týdny výtvarná výchova a jednou za dva týdny hudební výchova 8

10 Školní vzdělávací program Učební plán vyššího stupně gymnázia osmiletého Učební plán osmiletého studia, dle GUP č. j / PŘEDMĚT Celkem Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společenských věd 1/ Dějepis Geografie a geologie/zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ Informatika a informační a komunikační technologie Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem ročník / V 6. a 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Člověk a svět práce 2/ V 7. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Výchova ke zdraví 5. a 6. ročník - ŠVP 9

11 Školní vzdělávací program čtyřleté gymnázium včetně učebního plánu třídy s posílenou výukou jazyků PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společenských věd 1/ Dějepis Geografie a geologie/zeměpis Geografie a geopolitika Matematika Fyzika Chemie Biologie 2/ Informatika a výpočetní technika Informatika a výpočetní technika/projektové řízení Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem ročník Označena třída s posílenou výukou jazyků 1/ Ve 2. a 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Člověk a svět práce 2/ Ve 3. ročníku zahrnuta vzdělávací oblast Výchova ke zdraví 1. a 2. ročník - ŠVP 10

12 Volitelné předměty, nepovinné předměty a kroužky pro školní rok 2010/2011 Typ semináře Název semináře Třídy: 7. A8 3. A 3. B 1. volitelný předmět 2. volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce Seminář a cvičení z fyziky Společenskovědní seminář Seminář a cvičení ze zeměpisu Seminář a cvičení z chemie Konverzace v anglickém jazyce Seminář a cvičení z matematiky Informačně technologický základ Dějepisný seminář Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět je dvouletý, v předmaturitním ročníku dvouhodinový. V maturitním ročníku se automaticky pokračuje a je tříhodinový. Nepovinné předměty a kroužky Název nepovinného předmětu/kroužku Nepovinné předměty Německý jazyk Sportovní hry 1, 2 Sborový zpěv Tvorba webových stránek, programování Divadelní Kroužky Zav Paličkování Ochrany přírody a mladých myslivců Bridž 11

13 Typ semináře Název semináře Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní seminář 1. volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z chemie Třídy: 8. A8 4. A 4. B 2. volitelný předmět 3. volitelný předmět 4. volitelný předmět Seminář a cvičení ze zeměpisu Literární seminář Konverzace v anglickém jazyce Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z matematiky Společenskovědní seminář Dějepisný seminář Konverzace v anglickém jazyce Seminář a cvičení z fyziky Psaní na PC ZAV Společenskovědní seminář Konverzace v anglickém jazyce Estetický seminář Latina Psaní na PC ZAV Aplikace počítačů Volitelné předměty jsou tříhodinové, 1. a 2. z předchozího ročníku. volitelný předmět navazuje na výuku 12

14 Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Údaje o pracovnících školy ve školním roce 2010/2011 K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 49 47,23 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: Ped. pracovníci Poř. číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Kvalifikace Roků ped. praxe 1 Ředitelka školy 1 Př. fa UP, M-Z 26 2 Zástupce ředitele 1 PdF UP, M-Tv, PřF OU, Inf 31 3 Výchovný poradce 1 FF UP, Čj-D 26 4 učitelka 1 PF Ostrava, Čj-Vv 24 5 učitelka 1 FF UP, Čj-Aj-Šj 25 6 učitel 1 PF UP, Tv-Aj 22 7 učitelka 1 PF UP, Vv-Fj 2 8 učitelka 0,86 PF JČ Č.Budějovice, Čj-Aj 13 9 učitel 1 VŠCHT Praha, FF MU, Ch-Aj učitelka 1 FF MU, Aj-Šj učitelka 1 UP Olomouc, Bi-Z-Geol učitel 0,47 FF UJEP, Čj-D-Hv učitelka 1 PF Ostrava, Bi-Aj 3 14 učitel 1 Př. fa UJEP, M-F učitel 1 PF MU, Ov-Tv učitelka 1 PF MU, Hv-Aj učitelka 1 FF UP Olomouc, Č. Filol.-historie 3 18 učitel 1 Př. MU, Bi-Z učitel 1 Př. fa UP, M-Pr učitel 1 FF UP, Brno, Fil.-Čj učitel 1 FP Opava, M-D 1 22 učitelka 1 FF Ostrava, Nj učitelka 1 FTVS UK, Tv-Nj učitel 1 MU Brno, Tv-Z učitelka 0,71 FF UP, Nj-Rj učitelka 1 FTVS UK, Tv-Aj 23 13

15 27 učitelka 1 FF UP, Rj-D-La učitel 1 PF UK, Tv-Z učitelka 1 FF Ostrava, Šj-Fj 9 30 učitelka 0,86 PF UP, Aj-Ov 7 31 učitel 1 Př. fa UP, M učitelka 1 FF OU, Čj-Hv učitelka 1 FP Opava, M-F učitel 1 Př. fa UP, Bi-Ch učitelka 1 Př. fa UJEP, M-Ch 31 Věková struktura pracovníků: 45,2 let Pedagogický sbor je aprobován: 100% Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 14 13,66 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: Ostatní pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Vedoucí školní jídelny 1 ÚSV 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Samostatná kuchařka 1 SO 4 Samostatná kuchařka 1 SO 5 Pomocná kuchařka 1 6 Pomocná kuchařka 1 7 Pomocná kuchařka 1 8 Ekonom 1 ÚSV 9 Mzdová účetní 1 ÚSV 10 Školník 1 ÚSV 11 Uklízečka 0,91 12 Uklízečka 0,94 13 Uklízečka 0,87 14 Uklízečka 0,94 14

16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Nová státní maturita 2 Vzdělávání vedoucích pracovníků v projektovém řízení 1 Kariéra Specializační studium výchovného poradenství 1 Personální řízení 1 Prevence sociálně patologických jevů 1 Motivační konference pro vyučující německého jazyka 1 Setkání učitelů španělského jazyka 1 Seminář chemie 1 Metodologický seminář 1 Projektová evaluace 3 Setkání profesorů biologie 1 Tvoříme vlastní výukový materiál na interaktivní tabuli 2 Odměňování pedagogických pracovníků 1 Projektové řízení 2 Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků 1 Doškolovací kurz snowboardingu 2 Moderní kosmologie 1 Pracovní workshop pro ředitele škol 1 Konference kariérové poradenství 1 Evoluční změny v anglickém jazyce 1 Seminář předsedů předmětových komisí matematiky 1 Rozvoj podnikatelských znalostí žáků 2 Konference Kvalita ve školství 1 Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny 1 Celkové náklady činily ,00 Kč Výchovná poradkyně ukončila specializační studium výchovného poradenství na OU. Prioritou DVPP bylo vzdělávání v oblasti písemné komunikace, elektronické vedení školních dokumentů a dokončení přípravy pedagogů na pozice zadavatelů a hodnotitelů státní maturity. 15

17 Akce DV ostatních pracovníků ve školním roce Název akce Počet účastníků Majetek v příspěvkové organizaci od roku Nemocenské pojištění 1 Cyklické školení pro mzdové účetní 1 Zdaňování mezd 1 Seminář pro kuchařky 3 Zdravotní pojištění 1 Evidenční listy důchodového pojištění 1 Management v potravinách 1 Celkové náklady činily 2 960,00 Kč 16

18 Údaje o přijímacím řízení Přijímací zkoušky nanečisto zájemci měli letos opět možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Zájem byl velký, odezva kladná. Na 4leté studium vyzkoušelo své znalosti 71 žáků, na osmileté 38. Testy zajistila firma Scio, jejíž testy jsou i na přijímacích zkouškách. Testování mohli vyzkoušet žáci zdarma. Žáci přijati ke studiu pro školní rok 2010/2011: Termín přijímací zkoušky: 1. kolo 22. a 24. dubna 2010 Kód Název Délka studia Druh studia Počet přihlášených Počet přijatých 7941K/81 gymnázium 8 D K/41 gymnázium 4 D Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s 59, 60, 61, 165 odst. 2 písm. f) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, tato kritéria přijímacího řízení: A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole - oboru vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) Rozhodnutím ředitelky školy v prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Použity budou testy vypracované firmou SCIO, s.r.o. Praha. Celkové pořadí žáků bude dáno hodnocením: a) písemné zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximální počet bodů z každé písemné zkoušky je 30. Přijímací zkouškou lze získat maximálně 90 bodů. V rámci jednotlivých termínů jsou použity rozdílné varianty testů. Aby bylo možné srovnávat všechny uchazeče mezi sebou, firma SCIO provede harmonizaci skóre. 17

19 b) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku - max. zisk 50 bodů. Výsledný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu na daných dvou vysvědčeních (zaokrouhlení na setiny dle pravidel zaokrouhlování). Tyto body budou přiděleny takto: průměrný prospěch na vysvědčení za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku - maximálně 50 bodů 1,00-1,03 50 bodů 1,04-1, ,07-1, ,97-1, ,48-2,50 1 c) umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie "Předmětové soutěže", které proběhly ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 do Za umístění v těchto soutěžích se body udělí takto: okresní kola soutěží: 1. místo 5 bodů, 2. místo 3 body, 3. místo 1 bod krajská a vyšší kola soutěží: 1. místo 10 bodů, 2. místo 8 bodů, 3. místo 5 bodů Body za jednotlivá umístění se sčítají. Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b), c). Při rovnosti bodového zisku bude rozhodováno v tomto pořadí: průměrný prospěch za první pololetí devátého ročníku, bodový zisk ze zkoušky z českého jazyka, bodový zisk ze zkoušky z matematiky, známka z českého jazyka za první pololetí devátého ročníku, známka z matematiky za první pololetí devátého ročníku. Vzhledem k tomu, že zájemci o čtyřleté studium i zájemci o studium ve třídě s posílenou výukou jazyků jsou uvedeni pod stejným číslem KKOV, budou uchazeči seřazeni do jedné výsledkové listiny, podle níž budou přijímáni Nárok na zařazení do jednotlivých tříd bude dán pořadím ve výsledkové listině. 18

20 B. Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia oboru vzdělávání K/81 Gymnázium Rozhodnutím ředitelky školy v prvním kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Použity budou testy vypracované firmou SCIO, s.r.o. Praha. Celkové pořadí žáků bude dáno hodnocením: a) písemné zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximální počet bodů z každé písemné zkoušky je 30. Přijímací zkouškou lze získat maximálně 90 bodů. V rámci jednotlivých termínů jsou použity rozdílné varianty testů. Aby bylo možné srovnávat všechny uchazeče mezi sebou, firma SCIO provede harmonizaci skóre. b) znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za první pololetí pátého ročníku a za druhé pololetí čtvrtého ročníku - max. zisk 2 x 20 bodů. Tyto body budou přiděleny tak, že známky z českého jazyka, z matematiky a cizího jazyka se sečtou a vyhodnotí podle následující tabulky (každé pololetí samostatně): Součet známek Přidělené body Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b), c). Při rovnosti bodového zisku se rozhoduje v tomto pořadí: průměrný prospěch za 1. pololetí pátého ročníku, bodový zisk ze zkoušky z českého jazyka, bodový zisk ze zkoušky z matematiky, známka z českého jazyka za první pololetí pátého ročníku, známka z matematiky za první pololetí pátého ročníku. C. Uchazeči, který není státní občan České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací zkouška z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem, který nahrazuje zkušební test z českého jazyka s příslušným bodovým ohodnocením. 19

21 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu ředitelce školy. Výsledky přijímacího řízení za školu: Český jazyk Matematika OSP Typ studia celkový percentil skupinový percentil celkový percentil skupinový percentil celkový percentil skupinový percentil 8leté gymnázium 4leté gymnázium Typ studia Počet přihlášených Počet přijatých 8leté gymnázium 4leté gymnázium

22 Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Počet žáků k Prospělo s vyzn. 1. pol. 2. pol. Prospělo 1. pol. 2. pol. Neprospělo 1. pol. 2. pol. Zanechalo studia, jiné Prům. prosp. 1. pol. 2. pol. Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté ,69 1, ,07 2,13 Celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 1,877 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 131 prospěl 307 neprospěl 12 neklasifikován 1 Celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 1,920 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 133 prospěl 314 neprospěl 2 neklasifikován 1 21

23 1. pololetí Počty Prospěch Absence Počet Chlapci Dívky V P 5 N II. st. III. st. Průměr Absence celkem Absence průměr Absence neoml. 1.A , , B , , A , , Neoml. průměr 2.B , , ,458 3.A , , B , , A , , B , , ,172 1.A , , A , , A , , ,207 4.A , , A , , A , , A , , A , , Celkem , , ,412 4-leté , , ,779 8-leté , , ,027 Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován 22

24 2. pololetí Počty Prospěch Absence Počet Chlapci Dívky V P 5 N II. st. III. st. Průměr Absence celkem Absence průměr Absence neoml. 1.A , , B , , Neoml. průměr 2.A , , ,769 2.B , , ,125 3.A , , ,069 3.B , , A , , B , , ,036 1.A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , A , , Celkem , , ,164 4-leté , , ,322 8-leté , , ,000 Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován Celkový průměrný prospěch školy se již dlouhodobě pohybuje mezi 1,90 2,00. Gymnázium osmileté pod 2,00, čtyřleté nad 2,00. V čele pořadí tříd dle prospěchu jsou třídy nižšího gymnázia (velmi dobrá pracovní morálka, chuť se učit). Třídy čtyřletého gymnázia obsazují místa ve druhé polovině žebříčku. 23

25 Ověřování znalostí žáků Pro ověřování znalostí i osvojení kompetencí žáků tradičně využíváme evaluační nástroje firmy SCIO. a) Testy zaměřené na klíčové kompetence žáků nižších ročníků osmiletého studia Stonožka. Výsledky žáků všech čtyř ročníků byly hodnoceny jako špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol. b) Testy ČJ, M, CJ, OSP pro první ročníky čtyřletého studia a paralelní třídy osmiletého studia Vektor I. a Vektor IV. S výsledky této evaluace pracují hlavně vyučující v rámci jednotlivých předmětových komisí (analýzy jednotlivých částí testu, přidaná hodnota..). Naši žáci dosáhli mírně nadprůměrných výsledků. V rámci projektu ZK Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji proběhlo v druhé polovině školního roku již druhé snímání žáků zaměřené na vnitřní evaluaci školy. První měření prokázalo vysokou efektivitu výchovně vzdělávacího procesu, efektivita práce má dovednostní charakter. Cílem této evaluační metody je zmapování školního klimatu, zjištění vztahů ve škole, celkové atmosféry. V průběhu roku zástupci společnosti DAP prezentovali vedení školy a pedagogům výsledky prvního měření. 24

26 Maturitní zkoušky V letošním roce proběhly maturitní zkoušky poprvé ve dvou částech, v části profilové, která byla v kompetenci školy, a v části státní. Zde se maturovalo z jazyka českého a druhým předmětem byl cizí jazyk nebo matematika. Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Gymnázium-všeobecné Výsledky maturitních zkoušek: třída 4. A, čtyřleté studium K/401 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,83 Výsledky maturitních zkoušek: třída 4. B, čtyřleté studium K/401 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,95 Výsledky maturitních zkoušek: třída 8. A8, osmileté studium K/801 Počet žáků skládajících MZ Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Průměr Gymnázium-všeobecné ,39 Celkové průměry jednotlivých tříd napovídají, že třídy čtyřletého studia dosáhly v porovnání s osmiletým studiem výrazně horších výsledků. Opakem je počet žáků, kdy u osmiletého studia došlo k maturitním zkouškám 23 žáků, u čtyřletého 32 a 28 žáků. Celková úroveň má stabilní tendenci (v porovnání s předchozími léty). 25

27 Výsledky maturitních zkoušek 2007/ / / / A 2,51 2,60 2,57 1,83 4.B 2,22 2,53 2,43 1,95 8.A8 1,67 1,87 1,93 1,39 3 2,5 2 1, / / / /2011 0,5 0 4.A 4.B 8.A8 26

28 Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí na VŠ Třída Složilo mat. zk. Přihlášeno na VŠ Přijato Úspěšnost 4. A ,8% 4. B ,4% 8. A % Celkem ,6% Třída Typ školy Celkem 4. A nestuduje 1 VŠ A Celkem B VOŠ 1 VŠ B Celkem A8 VŠ A8 Celkem 23 Celkový součet 82 Přehled uplatnění absolventů Třída Typ školy Město Celkem 4. A nestuduje 1 VŠ Brno 9 Olomouc 9 Opava 1 Ostrava 10 Zlín 1 VŠ Celkem A Celkem B VOŠ Brno 1 VOŠ Celkem 1 VŠ Brno 15 Olomouc 4 Ostrava 6 Pardubice 1 Praha 1 VŠ Celkem B Celkem A8 VŠ Brno 12 Ostrava 6 Pardubice 1 Praha 4 VŠ Celkem A8 Celkem 23 Celkový součet 82 27

29 Přehled přijetí dle zaměření Typ školy Zaměření Celkem VŠ ekonomické 17 humanitní 25 Celkem právo 4 přírodovědné 9 technické 12 učitelství 10 zdravotnictví 3 VŠ Celkem 80 13% 15% 11% 4% 21% 31% VŠ ekonomické VŠ humanitní VŠ právo VŠ přírodovědné VŠ technické Celkový součet 80 5% VŠ učitelství VŠ zdravotnictví Přehled přijetí dle místa Typ školy Město Celkem VŠ Brno 36 Olomouc 13 Opava 1 Ostrava 22 Pardubice 2 Praha 5 Zlín 1 VŠ Celkem 80 Celkový součet 80 Celkem 3% 6% 1% 45% 28% 16% 1% Brno Olomouc Opava Ostrava Pardubice Praha 28

30 Úspěšnost přijetí na VŠ 100% 80% 60% 40% 20% 4.A 4.B 8.A8 0% 2007/ / / / / / / / A 100% 91,3% 96,2 % 96,8 % 4.B 81,8% 100% 96,9% 96,4% 8.A8 100% 100% 100% 100% 29

31 Významná umístění v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2010/2011 Matematika: 1. místo v krajském kole MO kategorií B 4 místo v krajském kole MO kat. A 8. místo v krajském kole MO kat. C Matematický klokan Okresní kolo : kat. Student 1. a 3. místo Junior 1. a 5. místo Benjamín 1. místo Pythagoriáda Okresní kolo 7. třídy 2.,3. a 4. místo 8. třídy 2. a 5. místo Přírodovědný klokan Kat. Junior okresní kolo 1. místo, krajské kolo 3. místo Kat. Kadet okresní kolo 1. místo, krajské 2. místo celostátní soutěž Náboj 1. místo v rámci kraje Fyzika: 2. a 3. místo v krajském kole kat. B Astronomická olympiáda 6. místo v celostátním kole Zeměpis: kat. A 2. místo v okresním kole, 3. místo v krajském Kat. C 3. místo v okresním kole Kat. D 1. a 2. místo v okresním kole, 4. a 6. místo v krajském kole ZSV: 3. místo v krajském kole soutěže EUROPASECURA 1. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost Angličtina: Ruština: Španělština: 1. místo v okresním kole kategorie I.B a II.B 2. místo v krajském kole kat. II.B 2. místo Puškinův památník v jihomor. regionu 1. a 2. místo v krajském kole kat II. 30

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva Školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 V Děčíně 2. 0. 2009 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více