O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I"

Transkript

1 O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů FÓRUM Specifická imunoterapie u dětí alergických na pyly trav

2 EDITORIAL Žádná evropská země nebyla ušetřena prudkého nárůstu alergických onemocnění. S tímto problémem se musí vyrovnat celá společnost, nikoli pouze alergologové, ale také pacienti a instituce veřejného zdraví. Když se jako lékaři snažíme naplnit očekávání našich pacientů, stále se máme z jejich zkušeností a zkušeností jejich rodin co učit. Na druhé straně jim můžeme poskytovat lepší péči jedině tehdy, pokud jsme schopni nabídnout jim účinné a potvrzené terapie. Specifická alergenová terapie je jediný systematický přístup k léčení alergických respiračních onemocnění, který má účinek nejen na symptomy jako takové, ale i účinek preventivní. V souladu s nedávno přijatými směrnicemi EU musí být současná specifická imunoterapie potvrzena v pečlivě uspořádaných klinických zkouškách, které umožní srovnávat různé přípravky. Je proto důležité, aby výsledky těchto zkoušek byly přístupné všem alergologům. V současné době v Evropě tvoří sublingvální způsob podávání vzrůstající část specifické alergenové imunoterapie. Sublingvální imunoterapie v sobě zahrnuje účinnost, včetně dlouhodobého prospěchu, bezpečnost a přichází s léčebným schématem, které může usnadnit každodenní zvládání alergických onemocnění. Mechanismy sublingvální specifické imunoterapie jsou stále více objasňovány, což nám dává naději posunout se v této oblasti ještě více kupředu. Obsah Klinické záležitosti 3 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů Dr. M. Calderon (Spojené království) FÓRUM 5 Specifická imunoterapie u dětí alergických na pyly trav Prof. P. Kuna (Polsko) Přehled literatury 7 Prof. Marek L. Kowalski, Lodž (Polsko) Oddělení imunologie, revmatologie a alergologie, Lékařská univerzita v Lodži All text, photographs, graphics and logos contained in EXPRESSIONS are subject to legislation concerning authors rights. All authorial rights are held exclusively by Stallergenes, unless stated otherwise. Any reproduction of the whole or part of the content of EXPRESSIONS (text, photographs, graphics, logos or any other element which could be the subject of intellectual property rights) outside the family circle, by any process whatsoever, without prior written authorisation from Stallergenes, is prohibited and would constitute an infringement of copyright under the terms of articles L335-2 ff of the Intellectual Property Code. Expressions Stallergenes Communication Department Director of publication: Antoine Barouky. Chief Editor: Lise Lemonnier. Associate Chief Editor: Chantal Didiot. Editorial board: Victor Alvà, Olivier de Beaumont, Marie David, Riad Fadel, Franco Frati, José-Luis Justicia, Philippe Moingeon, Paola Puccinelli, François Saint- Martin, Jochen Sieber. Produced by: Ektopic. Edition managers: Christiane Mura, Arielle le Masne. Sub-editors: Catherine Huzer, Estelle Pasquier. Photos: page 1 (istockphoto et Fotolia) pages (istockphoto), page 10 (DR). Publisher: Stallergenes, 6 rue Alexis de Tocqueville Antony Cedex, France. ISSN : Printing: 17,000 copies (distribution in 7 languages). Printer: bis Art - Servon.

3 KLINICKÉ ZÁLEÎITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů Léčba specifickou imunoterapií musí být v souladu s pravidly moderní medicíny založené na důkazech. Musí zároveň naplňovat přání pacientů z hlediska jak krátkodobé, tak dlouhodobé účinnosti, bezpečnosti a zlepšení kvality života. Expressions: Jak byste popsal úroveň spokojenosti alergických pacientů s jejich léčbou? Dr. M. CALDERON: Zhodnocení úrovně spokojenosti alergických pacientů s léčbou je dynamický proces, který zahrnuje interakce mezi mnoha aspekty, které se vztahují k samotnému pacientovi, léčbě a lékařům. Spokojenost pacientů závisí na rychlosti úlevy od symptomů a na míře jejich zlepšení. To velmi souvisí s tím, jak dlouho byly symptomy neléčeny, na jejich závažnosti, na věku pacienta a na jeho pracovních i společenských aktivitách. Jednou z největších výhod imunoterapie je skutečnost, že neléčí pouze symptomy, ale že také dochází k imunomodulaci alergického Rozhovor s dr. Moisesem Calderonem, Imperial College, National Heart and Lung Institute, Londýn onemocnění jako takového, což je velký motivační faktor s ohledem na součinnost pacienta, jestliže je postup léčby pacientovi jednoduše a správně vysvětlen. Přístup lékařů je další faktor, který vstupuje do hry, pokud se zabýváme spokojeností pacienta s léčbou: je naší zodpovědností, abychom předávali pacientům poslední informace o účinnosti, bezpečnosti a imunologickém významu specifické alergenové imunoterapie. Tyto informace musejí vycházet z nejnovějších vědeckých studií a musejí být správně předávány dále, abychom si byli jisti, že je všichni lékaři předávají jasně a důsledně. Expressions: Pacienti žádají, aby měli přístup k nejbezpečnější možné léčbě. Co byste jim z tohoto hlediska sdělil o specifické imunoterapii? Účinek imunoterapie na samotný rozvoj alergického onemocnění je motivující faktor součinnosti pacienta. Dr. M. CALDERON: Bezpečnostní profil jakéhokoli terapeutického přístupu je opravdu velmi důležité hledisko při výběru terapie. Důležité omezení spojené se subkutánním podáním je riziko anafylaxe. Proto byly zkoumány některé alternativní léčby, které jsou bezpečnější a vhodnější. Ve srovnání se subkutánní imunoterapií (SCIT), je sublingvální imunoterapie (SLIT) velmi dobře snášena. Pacienti se střední až těžkou alergickou rinokonjunktivitidou mohou být léčeni SLIT i když při tom trpí mírným až středně závažným astmatem [1]. V klinických zkouškách, které hodnotily přípravky SLIT, byly nežádoucí účinky velmi dobře vyhodnoceny a popsány. Převážná většina těchto účinků jsou lokální, v oblasti ústní sliznice, a případů celkové systémové reakce bylo zaznamenáno pouze několik. Nejsou k dispozici údaje, které by mohly naznačovat rozdíl v četnosti a závažnosti vedlejších účinků podle 3

4 1. Calderon M. Essendrop M. Specific Immunotherapy with high dose SQ standardized grass allergen tablets was safe and well tolerated. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: Calderon MA, Penagos M, Durham SR. Sublingual immunotherapy for allergic Rhinoconjunctivitis, allergic asthma, and prevention of allergic diseases. Clin Allergy Immunol 2008; 21: Ott H, Sieber J, Brehler R et al. Efficacy of grass pollen sublingual immunotherapy for three consecutive seasons and after cessation of treatment: ECRIT study Specific immunotherapy in children allergic to grass pollen sublingual immunotherapy for three consecutive seasons and after cessation of treatment: ECRIT study. Allergy 2009; 64: toho, zda je hodnoceným alergenem pyl nebo roztoči. Je rozhodující velmi pečlivě vybírat pacienty, kteří budou mít ze SLIT prospěch, a lékaři musejí vědět, že se opravdu podílejí na sledování pacienta. Máme skutečnou povinnost informovat naše pacienty o nejnovějších poznatcích o účinnosti, bezpečnosti a imunologických změnách způsobených SLIT. Musíme mít na paměti, že někteří pacienti budou vedlejší účinky přeceňovat, někteří podceňovat. Expressions: A co byste řekl o účinnosti? Dr. M. CALDERON: Účinnost SLIT ve srovnání s placebem byla velmi dobře prokázána v různých nedávných metaanalýzách [2]. Nicméně hlavním problémem těchto metaanalýz je heterogenita studií, a to jak z klinického, tak z metodologického hlediska. Toto je důvod, proč se potřebujeme posunout o krok kupředu, abychom dostali objektivní odpovědi. Nyní je to možné díky rozsáhlým klinickým zkouškám (s alespoň 100 až 150 účastníky v každém ramenu studie), které byly provedeny randomizovaně, dvojitě zaslepeně, kontrolované placebem s dobře definovanými kritérii účinnosti. Zlepšení hodnocených přípravků (zejména v oblasti přesnosti dávkování) významně přispělo ke zvýšení kvality těchto studií. Není pochyb, že poslední výzkum provedený podle přísných metodologických kritérií prokázal účinnost SLIT ve vztahu ke zmírnění symptomů, snížení množství záchranné medikace, zlepšení kvality života a navíc má SLIT velmi dobrý bezpečnostní profil. Tyto závěry vyvstaly z různých zkoušek, které současně zahrnovaly dospělé i děti, sezónní alergie, ale také, velmi nedávno, celoroční alergie (roztoči). Expressions: Zmínil jste hodnocení kvality života v těchto zkouškách. Můžete nám o tom říci více? Dr. M. CALDERON: My lékaři máme někdy tendenci příliš se soustředit na hodnocení účinnosti terapie pouze pomocí počtu bodů, kterých bylo na určité škále dosaženo. Měli bychom také věnovat pozornost tomu, jak se pacienti cítí celkově, a ne pouze ve vztahu k symptomům alergické rinokonjunktivitidy v přísném slova smyslu. Z hlediska pacienta bychom se měli ptát: Jak se cítíte během sezóny ve srovnání s předchozí pylovou sezónou? Jakým způsobem a do jaké míry je váš běžný život jiný v důsledku léčby? Tyto aspekty byly brány v potaz v nejnovějších rozsáhlých klinických zkouškách. Expressions: Co je známo o dlouhodobé účinnosti SLIT? Dr. M. CALDERON: Některé studie provedené v minulosti hodnotily účinnost SLIT po skončení léčby, ale jejich metodologie a statistická průkaznost nebyly optimální. Také v této konkrétní a důležité oblasti se věci daly do pohybu a nyní máme od různých týmů povzbuzující údaje o dlouhodobé účinnosti SLIT. Nedávno publikovaná studie ECRIT je velmi zajímavá a ukazuje, že po třech letech ko-sezónní léčby a během následující sezóny zůstává účinnost jak z hlediska zmírnění symptomů, tak snížení symptomatické medikace [3]. Tato zjištění jsou spojována se změnami hladiny specifických IgG4. Nové údaje, které pocházejí z různých studií, podporují dlouhodobou účinnost SLIT po skončení léčby. Tato účinnost, která dlouhodobě přetrvává, ověřená randomizovanou, dvojitě slepou, placebem kontrolovanou studií, podtrhuje zajímavý specifický rys SLIT: její schopnost ne pouze zmírňovat symptomy, ale také opravdu zasahovat do samotné nemoci imunomodulací alergické reakce. Expressions: Do jaké míry sezónní nebo nekontinuální léčby naplňují potřeby pacientů? Dr. M. CALDERON: Před- a ko-sezónní léčba (zahajovaná 4 až 8 týdnů před začátkem pylové sezóny) prokázala svou účinnost v klinických zkouškách a v klinické praxi je pacienty dobře snášena. Nedávné rozsáhlé randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie s ko-sezónními a kontinuálními vysokými dávkami sezónních pylových alergenů ukázaly přetrvávající imunomodulační účinek spjatý se zmírněním symptomů. Nicméně jsou zapotřebí další studie ve větší populaci, aby se tato zjištění potvrdila. V případě roztočů obdržela většina pacientů pereniální léčbu, ale je zde určitá variabilita v expozici, například v závislosti na míře vlhkosti během roku. Nyní máme příležitost získat velmi mnoho spolehlivých údajů o SLIT. Další výzkum bude nutný k analýze těchto údajů s využitím přesné metodologie, stejně jako stanovení nejlepších léčebných postupů pro pacienty. Rozhovor vedl Dr. A. le Masne 4

5 FÓRUM Specifická imunoterapie dětí alergických na pyly trav V Polsku patří pyly trav na druhé místo na seznamu alergenů odpovědných za alergie u dětí. V tomto kontextu hraje specifická imunoterapie, jediná léčba, která může zpomalit přirozený rozvoj nemoci, velmi důležitou roli. Expressions: Jaké jsou dnes v Polsku epidemiologické tendence týkající se alergií, zejména v pediatrické populaci? PROF. P. KUNA: Právě jsme dokončili velmi rozsáhlou epidemiologickou studii zaměřenou na prevalenci alergií v naší zemi [1] (viz tabulka na straně 6). Tyto výsledky, které jsou stále zpracovávány, jsou velmi alarmující ve vztahu k veřejnému zdraví, neboť se zdá, že přibližně 45 % studované populace vykazuje alergické symptomy. Mezi všemi věkovými skupinami je rinokonjunktivitida nejčastější manifestací alergie, ale i astma je velmi časté, zejména u osob do 15 let věku. Jak u dětí, tak dospělých je pyl trav druhý na seznamu daných alergenů, hned po roztočích. Celkový odhad je, že přibližně 20 % až 25 % polských dětí trpí alergickou rinokonjunktivitidou [1]. Expressions: Za jakých podmínek by měla být specifická imunoterapie předepisována? PROF. P. KUNA: Věřím, že pro specifickou imunoterapii je důležité, aby byla zahájena alergologem. Indikace k léčbě by měla být založena na pečlivém dotazování, stanovení všech symptomů a hledání všech druhů expozice alergenům, aby mohla být stanovena přesná diagnóza. Podle mého názoru je nejdůležitější klinická symptomatologie, ačkoli kožní testy a stanovení IgE jsou také nezbytné. Pouze po porovnání těchto dvou aspektů, klinických údajů a kožních testů, můžeme dojít k indikaci a k léčbě. Po zahájení léčby Vycházející z rozhovoru s prof. Piotrem Kunou, alergologem (Univerzitní nemocnice Lodž, Polsko) může být sledování pacienta plně svěřeno do rukou praktického lékaře. Naše alergologické oddělení obvykle kontroluje děti léčené specifickou imunoterapií dvakrát do roka, před pylovou sezónou a během ní nebo na jejím konci, anebo častěji, když se stane něco mimořádného (komplikace či vedlejší účinky). Expressions: Jaké jsou údaje o účinnosti sublingvální imunoterapie (SLIT) podle literatury a podle vaší vlastní zkušenosti? PROF. P. KUNA: Nyní je v literatuře velké množství souhlasných údajů o tom, že SLIT Studie ECAP Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce Epidemiologie alergických onemocnění v Polsku [2] ECAP, prvotřídní studie na evropské úrovni je nejdůležitější studií o epidemiologii alergií, která kdy byla v Polsku provedena. Studie zahrnovala údaje o téměř osobách z devíti regionů Polska a reprezentovala národní populaci. Tento rozsáhlý vzorek byl monitorován jako celek a u třetiny byly provedeny diagnostické testy alergie. První fáze studie zahrnovala odpovědi v dotaznících, které byly založeny na studiích ECHRS (European Community Respiratory Health SurveyII) a ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Navíc jedna třetina hodnocených byla pozvána na další hodnocení, které zahrnovalo celkové klinické testy, spirometrii, nejvyšší nazální průtok, kožní testy (zahrnující test na roztoče, kočičí a psí srst, plísně a pyly), krevní testy a konzultaci s alergologem. 5

6 Věnujeme zejména pozornost terapeutické edukaci našich mladých pacientů. n Epidemiologie alergií v Polsku [1] je účinná léčebná metoda. Přesto musím říct, že jsem byl mile překvapen výsledky, které jsem pozoroval u svých dětských pacientů. Účinnost SLIT je zcela jasná, zejména u před- a ko-sezónního postupu, který používáme a který dovoluje dětem prožít pylovou sezónu v mnohem větším pohodlí díky tomu, že začnou léčbu těsně před tím, než začne sezóna. Navíc tato výhoda je dlouhodobá, i po skončení léčby. Je nejen účinná, ale je také velmi dobře snášena: já jsem nepozoroval žádné významné vedlejší účinky. Pacienti často hlásí pouze přechodný dyskomfort nebo svědění v ústní dutině v době podání. Expressions: Jaké jsou, podle vaší zkušenosti, výhody sublingvální oproti subkutánní imunoterapii? PROF. P. KUNA: Věřím, že právě spokojenost pacienta je to nejdůležitější. Začíná to zmírněním, nebo dokonce vymizením symptomů, jakmile začne léčba. Ale je také klíčové mít dobrou součinnost pacienta se sublingvální léčbou, která je podávána denně. Proto také klademe důraz na správnou edukaci našich mladých pacientů. Jednoduchost aplikace SLIT umožňuje, že je léčebné schéma správně dodržováno, pokud pacient obdrží několik jednoduchých instrukcí. 6-7 let let let Alergická rinitida 25 % 29 % 31 % Astma 9 % 10 % 7 % Atopická dermatitida 7 % 7 % 4 % Potravinové alergie 9 % 7 % 4 % Vosí a včelí jed 2 % 1 % 4 % Chronická urtikárie 6 % 5 % 8 % Angioedém 0 % 1 % 1 % Angioedém II. typu 0 % 1 % 1 % Celkem 45 % 47 % 52 % Jeden z problémů spojených se subkutánní cestou je riziko systémových vedlejších účinků a anafylaktického šoku. Hlavní výhoda sublingvální cesty oproti subkutánní je samozřejmě ta, že se vyhneme injekcím, které často nejsou dětmi dobře přijímány, a také že poskytuje mnohem lepší profil snášenlivosti. Navíc skutečnost, že léčba může být podávána doma, je hlavní výhodou pro mnoho rodin, protože odpadá potřeba cestovat jednou měsíčně do nemocnice nebo na kliniku. Tyto dva aspekty, spolu s jednoduchostí podání, se zdají být tím, co motivuje rodiče správně dodržovat navrženou léčbu. Expressions: Závěrem jaká je podle vašeho názoru budoucnost rozvoje SLIT? PROF. P. KUNA: Abych odpověděl na tuto otázku, vrátím se na začátek tohoto rozhovoru. Epidemiologická data o alergiích, která jsme získali v naší zemi, jsou velmi znepokojující. V současné době je specifická imunoterapie jedinou léčebnou metodou, která zasahuje vlastní příčinu alergického onemocnění, ne pouze tím, že zmírňuje symptomy, ale také tím, že zabraňuje rozvoji alergické rinitidy do astmatu a vzniku polysenzibilizace. Jsem přesvědčen, že musíme uvažovat z hlediska veřejného zdraví a z dlouhodobého hlediska. Všechny přínosy SLIT jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu musejí být vzaty v úvahu. Rozhovor vedl Dr. A. le Masne 1. Epidemiology of allergy and asthma in Poland - preliminary report from ECAP study. Samoliński B, Raciborski F, Tomaszewska A, et al. Terapia 2008; 4:

7 P EHLED LITERATURY James LK, Durham SR. Clin Exp Allergy 2008; 38: Immunotherapy: Increasingly well understood mechanisms Míra, s níž roste incidence alergických onemocnění, je alarmující zejména v zemích, které přijaly západní způsob života. V současné době postihuje alergická rinitida přibližně jednu čtvrtinu populace ve Spojeném království. Zatímco většina pacientů může být léčena symptomatickou léčbou, specifická imunoterapie poskytuje vhodnou variantu u pacientů s těžkou alergií zprostředkovanou IgE. Ve skutečnosti může specifická imunoterapie zmírnit symptomy sezónní alergické rinitidy účinněji než symptomatická léčba. Na rozdíl od symptomatické léčby má specifická imunoterapie dlouhodobý účinek vedoucí ke zřejmému klinickému prospěchu: dlouhodobá remise, prevence nových senzibilizací a modifikace přirozeného průběhu nemoci s nižší mírou přechodu alergické rinitidy do astmatu. Toto zajímavé review literatury poskytuje komplexní a aktuální informace o mechanismech stojících za účinky imunoterapie jak subkutánní, tak sublingvální. Marogna M, Spadolini I, Massolo A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2009 ; 102 : SLIT vs. budesonide in patients with mild persistent asthma due to grass pollen: A long-term comparison tato otevřená, randomizovaná studie se dvěma paralelními skupinami zahrnovala pacienty s alergickou rinitidou a lehkým persistentním astmatem způsobených pylem trav. Pacienti byli randomizováni tak, aby jim byl podáván buď budesonide (400 μg x 2/denně) během pylové sezóny (n = 26), nebo sublingvální imunoterapie (SLIT) na alergii na pyl trav (n = 25) v průběhu pěti let ( ). Všichni pacienti byli během pylové sezóny také léčeni antihistaminiky a měli možnost užívat záchrannou medikaci. Údaje od 46 z 51 pacientů byly analyzovány. V obou skupinách došlo k významnému poklesu skóre bronchiálních symptomů a užití bronchodilatátorů, ale zlepšení bylo větší u pacientů léčených SLIT tři roky a pět let. Skóre nazálních symptomů a užívání nazálních steroidů se snížilo pouze ve skupině SLIT. Významný pokles nazálních eosinofilů po třech a pěti letech byl pozorován pouze ve skupině SLIT. Bronchiální hyperreaktivita se významně zlepšila pouze ve skupině SLIT. Dlouhodobá SLIT byla tedy rovnocenně účinná na bronchiální symptomy jako inhalovaný budesonide a SLIT poskytovala další prospěch v léčení symptomů bronchiální hyperreaktivity a rinitidy. 7

8 Roztoči jsou celoroční problém, NEČEKEJTE S LÉČBOU! Zkrácená informace o přípravku Název přípravku: Staloral 300, roztok k užití pod jazyk. Složení: Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml. INDIKACE: Alergie 1. typu podle Gellovy a Coombsovy klasifikace manifestující se především rýmou, zánětem spojivek, astmatem, sezónní nebo celoroční povahy. V těch případech, kdy jsou etiologické faktory jasně určeny, specifická imunoterapie působí prevenci vzniku klinických projevů alergické reakce, navozené kontaktem senzibilizovaného organismu s alergenem. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Dávkování Staloralu 300 není závislé na věku, ale musí být vždy individuálně upraveno v závislosti na reaktivitě pacienta. U dětí se alergenová imunoterapie zahajuje obvykle ve věku 5 let. V indikovaných případech může alergolog rozhodnout o zahájení léčby již od 3 4 let. U dětí a mladistvých je sublingvální alergenová imunoterapie Staloralem 300 při odpovídající závažnosti klinických příznaků léčbou první volby. Léčba se dělí na dvě fáze: iniciální léčbu, ve které je dávka alergenového extraktu postupně zvyšována a udržovací léčbu, ve které je užívána konstantní (maximální tolerovaná) dávka. 1. Iniciální léčba: vzestupné dávky. Staloral 300 se užívá denně, ráno nalačno před snídaní. Jedna dávka (jedno stisknutí dávkovací pumpičky) se aplikuje přímo pod jazyk, kde se nechá působit po dobu 2 minut před spolknutím (sublingvální způsob užití). Udržovací léčba: užívání konstatní, nejvyšší snášené dávky. Doporučené dávkování je 8 dílčích dávek Staloralu 300 IR/ml 3x týdně. V klinických studiích byly dobře tolerovány i denní dávky, odpovídající 10 dávkám koncentrace 300 IR/ml. KONTRAINDIKACE: Horečnaté infekce a zánětlivá onemocnění, aktivní tuberkulóza, těžká imunodeficience, autoimunitní choroby, nádorové procesy, nestabilní astma. Současná léčba beta-blokátory (i v očních kapkách). UPOZORNĚNÍ: Léčba Staloralem 300 je vyhrazena pouze alergologovi. V případě časné reakce vyvolané náhodným předávkováním přípravku je bezpodmínečně nutné řídit se pokyny pro případ anafylaktického šoku. K alergenové imunoterapii by se mělo přistoupit až po zvládnutí akutních příznaků onemocnění vhodnou léčbou. V léčbě standardními symptomatickými léky (kortikosteroidy, beta-2-mimetiky, H1-antihistaminiky) je možno pokračovat, je však třeba přehodnotit vhodnost jejich podávání a dávkování. U pacientů ve věku nad 50 let je alergenová imunoterapie indikována pouze v případech recentní senzibilizace. Interval mezi podáním dílčí dávky alergenového extraktu a očkováním proti infekčním onemocněním nesmí být kratší než jeden týden. INTERAKCE: Žádné interakce nebyly dosud stanoveny. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Pokud pacientka otěhotní v průběhu udržovací fáze léčby, může po zvážení přínosu a potenciálního rizika pro matku i plod alergenová imunoterapie pokračovat. V iniciální fázi léčby (podávání vzestupných dávek) se léčba přerušuje. Zahájení alergenové imunoterapie v těhotenství se nedoporučuje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Středně závažné ložiskové reakce (kopřivka, rýma, astma) mohou být indikací k léčbě H1-antihistaminiky, beta-2-mimetiky nebo orálními kortikosteroidy. V těchto případech musí alergolog zvážit přínos dalšího pokračování v léčbě. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávat při teplotě 2 8 C (v chladničce). Při transportu je třeba lahvičku uložit zpět do plastikové krabičky a zajistit ochranným kroužkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Stallergenes S.A., 6, rue Alexis de Toqueville Antony Cedex, Francie. Registrační číslo: 59/334/03-C. Datum poslední revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z veřejného ZP. Podrobné informace získáte na adrese: Stallergenes CZ, s.r.o., Belgická 20, Praha 2, tel.: , fax: , ST

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

100 let pokroku v alergenové imunoterapii

100 let pokroku v alergenové imunoterapii O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen 2011 100 let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ 1911 2011: Známe už odpovědi na

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let sp. zn. sukls213316/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let Udržovací léčba Extrakt alergenů

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček:

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Diagnostika alergií Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Atopie Potravinová alergie Alergie na pokousání zevními parazity Laboklin Vám nabízí kompletní sadu alergických testů, která

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GRAZAX 75 000 SQ-T perorální lyofilizát. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Standardizovaný

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta

KNIHA EFA. Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ. Připravil Erkka Valovirta KNIHA EFA Respirační alergie ZVÝŠIT INFORMOVANOST, ZMÍRNIT ZÁTĚŽ Připravil Erkka Valovirta ientů žení pac u r d s e c ními á federa Evropsk i a onemocně m s alergie cest h íc ročí dýchac e 20. vý m je

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOABAK 1 mg/ml, oční kapky, roztok Diclofenacum

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Bílá kniha o alergii 2011 2012

Bílá kniha o alergii 2011 2012 2011 2012 Bílá kniha o alergii WAO White Book on Allergy 2011 2012 Executive summary RUBY PAWANKAR, GIORGIO WALTER CANONICA, STEPHEN T. HOLGATE, RICHARD F. LOCKEY WAO World Allergy Organisation A World

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Výskyt astmatu a alergií u dětí

Výskyt astmatu a alergií u dětí Datum: leden 2015 Indikátor Jméno: Definice: Kód: Výskyt astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergických onemocnění u dětí ve věkových kategoriích 5, 9, 13

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová Trendy v léčbě alergie MUDr. Petra Kubová Komplexní přístup k léčbě Režimová opatření eliminace alergenů Farmakoterapie Specifická alergenová imunoterapie Balneoterapie, speleoterapie, talasoterapie Režimová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu:

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu: Efektivní a přitom elegantní a šetrné k životnímu prostředí, to jsou sítě proti hmyzu renomované německé značky Warema, která je v České republice zastupována firmou Apagon spol. s. r. o. lze instalovat

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn)

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronic Urticaria: lassification, Epidemiology and Therapy (Summary) TORSTEN ZUBERBIER pt. of ermatology and Allergy, entre harité,

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DICLOABAK 1 mg/ml, oční kapky, roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Diclofenacum

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) rektální mast Přečtěte

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*.

Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xolair 150 mg injekční roztok Omalizumabum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum*. *Omalizumab

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) sp.zn. sukls186765/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H 23 mg / 69 mg čípky (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč Přednášky MUDr.Bronislava Ph.D Alergologie, interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno Přednášky 1999. MUDr.Bronislava Ph.D 1. 14.1- Vývoj alergie a astmatu v dospělosti a ve stáří ČSAKI- slavnostní

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Encepur pro děti 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka : 1 dávka (0,25 ml inj.suspenze) obsahuje: Virus encephalitidis inactivatum purificatum

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

sp.zn. sukls217378/2013

sp.zn. sukls217378/2013 sp.zn. sukls217378/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Grazax 75 000 SQ-T perorální lyofilizát Standardizovaný alergenový extrakt z travního pylu bojínku lučního (Phleum pratense) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více