O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I"

Transkript

1 O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů FÓRUM Specifická imunoterapie u dětí alergických na pyly trav

2 EDITORIAL Žádná evropská země nebyla ušetřena prudkého nárůstu alergických onemocnění. S tímto problémem se musí vyrovnat celá společnost, nikoli pouze alergologové, ale také pacienti a instituce veřejného zdraví. Když se jako lékaři snažíme naplnit očekávání našich pacientů, stále se máme z jejich zkušeností a zkušeností jejich rodin co učit. Na druhé straně jim můžeme poskytovat lepší péči jedině tehdy, pokud jsme schopni nabídnout jim účinné a potvrzené terapie. Specifická alergenová terapie je jediný systematický přístup k léčení alergických respiračních onemocnění, který má účinek nejen na symptomy jako takové, ale i účinek preventivní. V souladu s nedávno přijatými směrnicemi EU musí být současná specifická imunoterapie potvrzena v pečlivě uspořádaných klinických zkouškách, které umožní srovnávat různé přípravky. Je proto důležité, aby výsledky těchto zkoušek byly přístupné všem alergologům. V současné době v Evropě tvoří sublingvální způsob podávání vzrůstající část specifické alergenové imunoterapie. Sublingvální imunoterapie v sobě zahrnuje účinnost, včetně dlouhodobého prospěchu, bezpečnost a přichází s léčebným schématem, které může usnadnit každodenní zvládání alergických onemocnění. Mechanismy sublingvální specifické imunoterapie jsou stále více objasňovány, což nám dává naději posunout se v této oblasti ještě více kupředu. Obsah Klinické záležitosti 3 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů Dr. M. Calderon (Spojené království) FÓRUM 5 Specifická imunoterapie u dětí alergických na pyly trav Prof. P. Kuna (Polsko) Přehled literatury 7 Prof. Marek L. Kowalski, Lodž (Polsko) Oddělení imunologie, revmatologie a alergologie, Lékařská univerzita v Lodži All text, photographs, graphics and logos contained in EXPRESSIONS are subject to legislation concerning authors rights. All authorial rights are held exclusively by Stallergenes, unless stated otherwise. Any reproduction of the whole or part of the content of EXPRESSIONS (text, photographs, graphics, logos or any other element which could be the subject of intellectual property rights) outside the family circle, by any process whatsoever, without prior written authorisation from Stallergenes, is prohibited and would constitute an infringement of copyright under the terms of articles L335-2 ff of the Intellectual Property Code. Expressions Stallergenes Communication Department Director of publication: Antoine Barouky. Chief Editor: Lise Lemonnier. Associate Chief Editor: Chantal Didiot. Editorial board: Victor Alvà, Olivier de Beaumont, Marie David, Riad Fadel, Franco Frati, José-Luis Justicia, Philippe Moingeon, Paola Puccinelli, François Saint- Martin, Jochen Sieber. Produced by: Ektopic. Edition managers: Christiane Mura, Arielle le Masne. Sub-editors: Catherine Huzer, Estelle Pasquier. Photos: page 1 (istockphoto et Fotolia) pages (istockphoto), page 10 (DR). Publisher: Stallergenes, 6 rue Alexis de Tocqueville Antony Cedex, France. ISSN : Printing: 17,000 copies (distribution in 7 languages). Printer: bis Art - Servon.

3 KLINICKÉ ZÁLEÎITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů Léčba specifickou imunoterapií musí být v souladu s pravidly moderní medicíny založené na důkazech. Musí zároveň naplňovat přání pacientů z hlediska jak krátkodobé, tak dlouhodobé účinnosti, bezpečnosti a zlepšení kvality života. Expressions: Jak byste popsal úroveň spokojenosti alergických pacientů s jejich léčbou? Dr. M. CALDERON: Zhodnocení úrovně spokojenosti alergických pacientů s léčbou je dynamický proces, který zahrnuje interakce mezi mnoha aspekty, které se vztahují k samotnému pacientovi, léčbě a lékařům. Spokojenost pacientů závisí na rychlosti úlevy od symptomů a na míře jejich zlepšení. To velmi souvisí s tím, jak dlouho byly symptomy neléčeny, na jejich závažnosti, na věku pacienta a na jeho pracovních i společenských aktivitách. Jednou z největších výhod imunoterapie je skutečnost, že neléčí pouze symptomy, ale že také dochází k imunomodulaci alergického Rozhovor s dr. Moisesem Calderonem, Imperial College, National Heart and Lung Institute, Londýn onemocnění jako takového, což je velký motivační faktor s ohledem na součinnost pacienta, jestliže je postup léčby pacientovi jednoduše a správně vysvětlen. Přístup lékařů je další faktor, který vstupuje do hry, pokud se zabýváme spokojeností pacienta s léčbou: je naší zodpovědností, abychom předávali pacientům poslední informace o účinnosti, bezpečnosti a imunologickém významu specifické alergenové imunoterapie. Tyto informace musejí vycházet z nejnovějších vědeckých studií a musejí být správně předávány dále, abychom si byli jisti, že je všichni lékaři předávají jasně a důsledně. Expressions: Pacienti žádají, aby měli přístup k nejbezpečnější možné léčbě. Co byste jim z tohoto hlediska sdělil o specifické imunoterapii? Účinek imunoterapie na samotný rozvoj alergického onemocnění je motivující faktor součinnosti pacienta. Dr. M. CALDERON: Bezpečnostní profil jakéhokoli terapeutického přístupu je opravdu velmi důležité hledisko při výběru terapie. Důležité omezení spojené se subkutánním podáním je riziko anafylaxe. Proto byly zkoumány některé alternativní léčby, které jsou bezpečnější a vhodnější. Ve srovnání se subkutánní imunoterapií (SCIT), je sublingvální imunoterapie (SLIT) velmi dobře snášena. Pacienti se střední až těžkou alergickou rinokonjunktivitidou mohou být léčeni SLIT i když při tom trpí mírným až středně závažným astmatem [1]. V klinických zkouškách, které hodnotily přípravky SLIT, byly nežádoucí účinky velmi dobře vyhodnoceny a popsány. Převážná většina těchto účinků jsou lokální, v oblasti ústní sliznice, a případů celkové systémové reakce bylo zaznamenáno pouze několik. Nejsou k dispozici údaje, které by mohly naznačovat rozdíl v četnosti a závažnosti vedlejších účinků podle 3

4 1. Calderon M. Essendrop M. Specific Immunotherapy with high dose SQ standardized grass allergen tablets was safe and well tolerated. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: Calderon MA, Penagos M, Durham SR. Sublingual immunotherapy for allergic Rhinoconjunctivitis, allergic asthma, and prevention of allergic diseases. Clin Allergy Immunol 2008; 21: Ott H, Sieber J, Brehler R et al. Efficacy of grass pollen sublingual immunotherapy for three consecutive seasons and after cessation of treatment: ECRIT study Specific immunotherapy in children allergic to grass pollen sublingual immunotherapy for three consecutive seasons and after cessation of treatment: ECRIT study. Allergy 2009; 64: toho, zda je hodnoceným alergenem pyl nebo roztoči. Je rozhodující velmi pečlivě vybírat pacienty, kteří budou mít ze SLIT prospěch, a lékaři musejí vědět, že se opravdu podílejí na sledování pacienta. Máme skutečnou povinnost informovat naše pacienty o nejnovějších poznatcích o účinnosti, bezpečnosti a imunologických změnách způsobených SLIT. Musíme mít na paměti, že někteří pacienti budou vedlejší účinky přeceňovat, někteří podceňovat. Expressions: A co byste řekl o účinnosti? Dr. M. CALDERON: Účinnost SLIT ve srovnání s placebem byla velmi dobře prokázána v různých nedávných metaanalýzách [2]. Nicméně hlavním problémem těchto metaanalýz je heterogenita studií, a to jak z klinického, tak z metodologického hlediska. Toto je důvod, proč se potřebujeme posunout o krok kupředu, abychom dostali objektivní odpovědi. Nyní je to možné díky rozsáhlým klinickým zkouškám (s alespoň 100 až 150 účastníky v každém ramenu studie), které byly provedeny randomizovaně, dvojitě zaslepeně, kontrolované placebem s dobře definovanými kritérii účinnosti. Zlepšení hodnocených přípravků (zejména v oblasti přesnosti dávkování) významně přispělo ke zvýšení kvality těchto studií. Není pochyb, že poslední výzkum provedený podle přísných metodologických kritérií prokázal účinnost SLIT ve vztahu ke zmírnění symptomů, snížení množství záchranné medikace, zlepšení kvality života a navíc má SLIT velmi dobrý bezpečnostní profil. Tyto závěry vyvstaly z různých zkoušek, které současně zahrnovaly dospělé i děti, sezónní alergie, ale také, velmi nedávno, celoroční alergie (roztoči). Expressions: Zmínil jste hodnocení kvality života v těchto zkouškách. Můžete nám o tom říci více? Dr. M. CALDERON: My lékaři máme někdy tendenci příliš se soustředit na hodnocení účinnosti terapie pouze pomocí počtu bodů, kterých bylo na určité škále dosaženo. Měli bychom také věnovat pozornost tomu, jak se pacienti cítí celkově, a ne pouze ve vztahu k symptomům alergické rinokonjunktivitidy v přísném slova smyslu. Z hlediska pacienta bychom se měli ptát: Jak se cítíte během sezóny ve srovnání s předchozí pylovou sezónou? Jakým způsobem a do jaké míry je váš běžný život jiný v důsledku léčby? Tyto aspekty byly brány v potaz v nejnovějších rozsáhlých klinických zkouškách. Expressions: Co je známo o dlouhodobé účinnosti SLIT? Dr. M. CALDERON: Některé studie provedené v minulosti hodnotily účinnost SLIT po skončení léčby, ale jejich metodologie a statistická průkaznost nebyly optimální. Také v této konkrétní a důležité oblasti se věci daly do pohybu a nyní máme od různých týmů povzbuzující údaje o dlouhodobé účinnosti SLIT. Nedávno publikovaná studie ECRIT je velmi zajímavá a ukazuje, že po třech letech ko-sezónní léčby a během následující sezóny zůstává účinnost jak z hlediska zmírnění symptomů, tak snížení symptomatické medikace [3]. Tato zjištění jsou spojována se změnami hladiny specifických IgG4. Nové údaje, které pocházejí z různých studií, podporují dlouhodobou účinnost SLIT po skončení léčby. Tato účinnost, která dlouhodobě přetrvává, ověřená randomizovanou, dvojitě slepou, placebem kontrolovanou studií, podtrhuje zajímavý specifický rys SLIT: její schopnost ne pouze zmírňovat symptomy, ale také opravdu zasahovat do samotné nemoci imunomodulací alergické reakce. Expressions: Do jaké míry sezónní nebo nekontinuální léčby naplňují potřeby pacientů? Dr. M. CALDERON: Před- a ko-sezónní léčba (zahajovaná 4 až 8 týdnů před začátkem pylové sezóny) prokázala svou účinnost v klinických zkouškách a v klinické praxi je pacienty dobře snášena. Nedávné rozsáhlé randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie s ko-sezónními a kontinuálními vysokými dávkami sezónních pylových alergenů ukázaly přetrvávající imunomodulační účinek spjatý se zmírněním symptomů. Nicméně jsou zapotřebí další studie ve větší populaci, aby se tato zjištění potvrdila. V případě roztočů obdržela většina pacientů pereniální léčbu, ale je zde určitá variabilita v expozici, například v závislosti na míře vlhkosti během roku. Nyní máme příležitost získat velmi mnoho spolehlivých údajů o SLIT. Další výzkum bude nutný k analýze těchto údajů s využitím přesné metodologie, stejně jako stanovení nejlepších léčebných postupů pro pacienty. Rozhovor vedl Dr. A. le Masne 4

5 FÓRUM Specifická imunoterapie dětí alergických na pyly trav V Polsku patří pyly trav na druhé místo na seznamu alergenů odpovědných za alergie u dětí. V tomto kontextu hraje specifická imunoterapie, jediná léčba, která může zpomalit přirozený rozvoj nemoci, velmi důležitou roli. Expressions: Jaké jsou dnes v Polsku epidemiologické tendence týkající se alergií, zejména v pediatrické populaci? PROF. P. KUNA: Právě jsme dokončili velmi rozsáhlou epidemiologickou studii zaměřenou na prevalenci alergií v naší zemi [1] (viz tabulka na straně 6). Tyto výsledky, které jsou stále zpracovávány, jsou velmi alarmující ve vztahu k veřejnému zdraví, neboť se zdá, že přibližně 45 % studované populace vykazuje alergické symptomy. Mezi všemi věkovými skupinami je rinokonjunktivitida nejčastější manifestací alergie, ale i astma je velmi časté, zejména u osob do 15 let věku. Jak u dětí, tak dospělých je pyl trav druhý na seznamu daných alergenů, hned po roztočích. Celkový odhad je, že přibližně 20 % až 25 % polských dětí trpí alergickou rinokonjunktivitidou [1]. Expressions: Za jakých podmínek by měla být specifická imunoterapie předepisována? PROF. P. KUNA: Věřím, že pro specifickou imunoterapii je důležité, aby byla zahájena alergologem. Indikace k léčbě by měla být založena na pečlivém dotazování, stanovení všech symptomů a hledání všech druhů expozice alergenům, aby mohla být stanovena přesná diagnóza. Podle mého názoru je nejdůležitější klinická symptomatologie, ačkoli kožní testy a stanovení IgE jsou také nezbytné. Pouze po porovnání těchto dvou aspektů, klinických údajů a kožních testů, můžeme dojít k indikaci a k léčbě. Po zahájení léčby Vycházející z rozhovoru s prof. Piotrem Kunou, alergologem (Univerzitní nemocnice Lodž, Polsko) může být sledování pacienta plně svěřeno do rukou praktického lékaře. Naše alergologické oddělení obvykle kontroluje děti léčené specifickou imunoterapií dvakrát do roka, před pylovou sezónou a během ní nebo na jejím konci, anebo častěji, když se stane něco mimořádného (komplikace či vedlejší účinky). Expressions: Jaké jsou údaje o účinnosti sublingvální imunoterapie (SLIT) podle literatury a podle vaší vlastní zkušenosti? PROF. P. KUNA: Nyní je v literatuře velké množství souhlasných údajů o tom, že SLIT Studie ECAP Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce Epidemiologie alergických onemocnění v Polsku [2] ECAP, prvotřídní studie na evropské úrovni je nejdůležitější studií o epidemiologii alergií, která kdy byla v Polsku provedena. Studie zahrnovala údaje o téměř osobách z devíti regionů Polska a reprezentovala národní populaci. Tento rozsáhlý vzorek byl monitorován jako celek a u třetiny byly provedeny diagnostické testy alergie. První fáze studie zahrnovala odpovědi v dotaznících, které byly založeny na studiích ECHRS (European Community Respiratory Health SurveyII) a ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Navíc jedna třetina hodnocených byla pozvána na další hodnocení, které zahrnovalo celkové klinické testy, spirometrii, nejvyšší nazální průtok, kožní testy (zahrnující test na roztoče, kočičí a psí srst, plísně a pyly), krevní testy a konzultaci s alergologem. 5

6 Věnujeme zejména pozornost terapeutické edukaci našich mladých pacientů. n Epidemiologie alergií v Polsku [1] je účinná léčebná metoda. Přesto musím říct, že jsem byl mile překvapen výsledky, které jsem pozoroval u svých dětských pacientů. Účinnost SLIT je zcela jasná, zejména u před- a ko-sezónního postupu, který používáme a který dovoluje dětem prožít pylovou sezónu v mnohem větším pohodlí díky tomu, že začnou léčbu těsně před tím, než začne sezóna. Navíc tato výhoda je dlouhodobá, i po skončení léčby. Je nejen účinná, ale je také velmi dobře snášena: já jsem nepozoroval žádné významné vedlejší účinky. Pacienti často hlásí pouze přechodný dyskomfort nebo svědění v ústní dutině v době podání. Expressions: Jaké jsou, podle vaší zkušenosti, výhody sublingvální oproti subkutánní imunoterapii? PROF. P. KUNA: Věřím, že právě spokojenost pacienta je to nejdůležitější. Začíná to zmírněním, nebo dokonce vymizením symptomů, jakmile začne léčba. Ale je také klíčové mít dobrou součinnost pacienta se sublingvální léčbou, která je podávána denně. Proto také klademe důraz na správnou edukaci našich mladých pacientů. Jednoduchost aplikace SLIT umožňuje, že je léčebné schéma správně dodržováno, pokud pacient obdrží několik jednoduchých instrukcí. 6-7 let let let Alergická rinitida 25 % 29 % 31 % Astma 9 % 10 % 7 % Atopická dermatitida 7 % 7 % 4 % Potravinové alergie 9 % 7 % 4 % Vosí a včelí jed 2 % 1 % 4 % Chronická urtikárie 6 % 5 % 8 % Angioedém 0 % 1 % 1 % Angioedém II. typu 0 % 1 % 1 % Celkem 45 % 47 % 52 % Jeden z problémů spojených se subkutánní cestou je riziko systémových vedlejších účinků a anafylaktického šoku. Hlavní výhoda sublingvální cesty oproti subkutánní je samozřejmě ta, že se vyhneme injekcím, které často nejsou dětmi dobře přijímány, a také že poskytuje mnohem lepší profil snášenlivosti. Navíc skutečnost, že léčba může být podávána doma, je hlavní výhodou pro mnoho rodin, protože odpadá potřeba cestovat jednou měsíčně do nemocnice nebo na kliniku. Tyto dva aspekty, spolu s jednoduchostí podání, se zdají být tím, co motivuje rodiče správně dodržovat navrženou léčbu. Expressions: Závěrem jaká je podle vašeho názoru budoucnost rozvoje SLIT? PROF. P. KUNA: Abych odpověděl na tuto otázku, vrátím se na začátek tohoto rozhovoru. Epidemiologická data o alergiích, která jsme získali v naší zemi, jsou velmi znepokojující. V současné době je specifická imunoterapie jedinou léčebnou metodou, která zasahuje vlastní příčinu alergického onemocnění, ne pouze tím, že zmírňuje symptomy, ale také tím, že zabraňuje rozvoji alergické rinitidy do astmatu a vzniku polysenzibilizace. Jsem přesvědčen, že musíme uvažovat z hlediska veřejného zdraví a z dlouhodobého hlediska. Všechny přínosy SLIT jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu musejí být vzaty v úvahu. Rozhovor vedl Dr. A. le Masne 1. Epidemiology of allergy and asthma in Poland - preliminary report from ECAP study. Samoliński B, Raciborski F, Tomaszewska A, et al. Terapia 2008; 4:

7 P EHLED LITERATURY James LK, Durham SR. Clin Exp Allergy 2008; 38: Immunotherapy: Increasingly well understood mechanisms Míra, s níž roste incidence alergických onemocnění, je alarmující zejména v zemích, které přijaly západní způsob života. V současné době postihuje alergická rinitida přibližně jednu čtvrtinu populace ve Spojeném království. Zatímco většina pacientů může být léčena symptomatickou léčbou, specifická imunoterapie poskytuje vhodnou variantu u pacientů s těžkou alergií zprostředkovanou IgE. Ve skutečnosti může specifická imunoterapie zmírnit symptomy sezónní alergické rinitidy účinněji než symptomatická léčba. Na rozdíl od symptomatické léčby má specifická imunoterapie dlouhodobý účinek vedoucí ke zřejmému klinickému prospěchu: dlouhodobá remise, prevence nových senzibilizací a modifikace přirozeného průběhu nemoci s nižší mírou přechodu alergické rinitidy do astmatu. Toto zajímavé review literatury poskytuje komplexní a aktuální informace o mechanismech stojících za účinky imunoterapie jak subkutánní, tak sublingvální. Marogna M, Spadolini I, Massolo A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2009 ; 102 : SLIT vs. budesonide in patients with mild persistent asthma due to grass pollen: A long-term comparison tato otevřená, randomizovaná studie se dvěma paralelními skupinami zahrnovala pacienty s alergickou rinitidou a lehkým persistentním astmatem způsobených pylem trav. Pacienti byli randomizováni tak, aby jim byl podáván buď budesonide (400 μg x 2/denně) během pylové sezóny (n = 26), nebo sublingvální imunoterapie (SLIT) na alergii na pyl trav (n = 25) v průběhu pěti let ( ). Všichni pacienti byli během pylové sezóny také léčeni antihistaminiky a měli možnost užívat záchrannou medikaci. Údaje od 46 z 51 pacientů byly analyzovány. V obou skupinách došlo k významnému poklesu skóre bronchiálních symptomů a užití bronchodilatátorů, ale zlepšení bylo větší u pacientů léčených SLIT tři roky a pět let. Skóre nazálních symptomů a užívání nazálních steroidů se snížilo pouze ve skupině SLIT. Významný pokles nazálních eosinofilů po třech a pěti letech byl pozorován pouze ve skupině SLIT. Bronchiální hyperreaktivita se významně zlepšila pouze ve skupině SLIT. Dlouhodobá SLIT byla tedy rovnocenně účinná na bronchiální symptomy jako inhalovaný budesonide a SLIT poskytovala další prospěch v léčení symptomů bronchiální hyperreaktivity a rinitidy. 7

8 Roztoči jsou celoroční problém, NEČEKEJTE S LÉČBOU! Zkrácená informace o přípravku Název přípravku: Staloral 300, roztok k užití pod jazyk. Složení: Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml. INDIKACE: Alergie 1. typu podle Gellovy a Coombsovy klasifikace manifestující se především rýmou, zánětem spojivek, astmatem, sezónní nebo celoroční povahy. V těch případech, kdy jsou etiologické faktory jasně určeny, specifická imunoterapie působí prevenci vzniku klinických projevů alergické reakce, navozené kontaktem senzibilizovaného organismu s alergenem. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Dávkování Staloralu 300 není závislé na věku, ale musí být vždy individuálně upraveno v závislosti na reaktivitě pacienta. U dětí se alergenová imunoterapie zahajuje obvykle ve věku 5 let. V indikovaných případech může alergolog rozhodnout o zahájení léčby již od 3 4 let. U dětí a mladistvých je sublingvální alergenová imunoterapie Staloralem 300 při odpovídající závažnosti klinických příznaků léčbou první volby. Léčba se dělí na dvě fáze: iniciální léčbu, ve které je dávka alergenového extraktu postupně zvyšována a udržovací léčbu, ve které je užívána konstantní (maximální tolerovaná) dávka. 1. Iniciální léčba: vzestupné dávky. Staloral 300 se užívá denně, ráno nalačno před snídaní. Jedna dávka (jedno stisknutí dávkovací pumpičky) se aplikuje přímo pod jazyk, kde se nechá působit po dobu 2 minut před spolknutím (sublingvální způsob užití). Udržovací léčba: užívání konstatní, nejvyšší snášené dávky. Doporučené dávkování je 8 dílčích dávek Staloralu 300 IR/ml 3x týdně. V klinických studiích byly dobře tolerovány i denní dávky, odpovídající 10 dávkám koncentrace 300 IR/ml. KONTRAINDIKACE: Horečnaté infekce a zánětlivá onemocnění, aktivní tuberkulóza, těžká imunodeficience, autoimunitní choroby, nádorové procesy, nestabilní astma. Současná léčba beta-blokátory (i v očních kapkách). UPOZORNĚNÍ: Léčba Staloralem 300 je vyhrazena pouze alergologovi. V případě časné reakce vyvolané náhodným předávkováním přípravku je bezpodmínečně nutné řídit se pokyny pro případ anafylaktického šoku. K alergenové imunoterapii by se mělo přistoupit až po zvládnutí akutních příznaků onemocnění vhodnou léčbou. V léčbě standardními symptomatickými léky (kortikosteroidy, beta-2-mimetiky, H1-antihistaminiky) je možno pokračovat, je však třeba přehodnotit vhodnost jejich podávání a dávkování. U pacientů ve věku nad 50 let je alergenová imunoterapie indikována pouze v případech recentní senzibilizace. Interval mezi podáním dílčí dávky alergenového extraktu a očkováním proti infekčním onemocněním nesmí být kratší než jeden týden. INTERAKCE: Žádné interakce nebyly dosud stanoveny. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Pokud pacientka otěhotní v průběhu udržovací fáze léčby, může po zvážení přínosu a potenciálního rizika pro matku i plod alergenová imunoterapie pokračovat. V iniciální fázi léčby (podávání vzestupných dávek) se léčba přerušuje. Zahájení alergenové imunoterapie v těhotenství se nedoporučuje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Středně závažné ložiskové reakce (kopřivka, rýma, astma) mohou být indikací k léčbě H1-antihistaminiky, beta-2-mimetiky nebo orálními kortikosteroidy. V těchto případech musí alergolog zvážit přínos dalšího pokračování v léčbě. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávat při teplotě 2 8 C (v chladničce). Při transportu je třeba lahvičku uložit zpět do plastikové krabičky a zajistit ochranným kroužkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Stallergenes S.A., 6, rue Alexis de Toqueville Antony Cedex, Francie. Registrační číslo: 59/334/03-C. Datum poslední revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z veřejného ZP. Podrobné informace získáte na adrese: Stallergenes CZ, s.r.o., Belgická 20, Praha 2, tel.: , fax: , ST

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Staloral 300 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml IR (Index reaktivity):

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml

Příbalová informace: informace pro uživatele. Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml sp.zn.: sukls28836/2008 Příbalová informace: informace pro uživatele Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

Rekombinantní alergeny:

Rekombinantní alergeny: O a l e r g e n O V É i m u n o t e r a p i i Č. 26 červen 2007 Rekombinantní alergeny: důležité otázky v roce 2006 Klinická problematika Sublinguální desenzibilizace v pediatrii Vážená paní doktorko,

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

Příbalová informace- informace pro uživatele. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příbalová informace- informace pro uživatele. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) sp.zn.: sukls860/0 Příbalová informace- informace pro uživatele Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů

Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů O alergenové imunoterapii Č. 28 listopad 2008 Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů Klinická problematika Sublingvální imunoterapie (SLIT) u dětských pacientů: nové slibné směry vývoje

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Léčba na základě důkazů

Léčba na základě důkazů O ALERGENOVÉ IMUNOTERAPII Č. 32 leden 211 Léčba na základě důkazů KLINICKÁ PROBLEMATIKA Léčba na základě důkazů VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Využití hmotnostní spektrometrie pro důkladnou charakterizaci alergenů

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

100 let pokroku v alergenové imunoterapii

100 let pokroku v alergenové imunoterapii O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen 2011 100 let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ 1911 2011: Známe už odpovědi na

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1. sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 g Selachiorum

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Azelastinový nosní sprej: Prvotřídní léčba alergické rinitidy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Azelastinový nosní sprej: Prvotřídní léčba alergické rinitidy TISKOVÁ ZPRÁVA Azelastinový nosní sprej: Prvotřídní léčba alergické rinitidy Ohromující jedna čtvrtina obyvatel planety trpí alergickou rinitidou a žije s obtěžujícími symptomy sekrece nosního hlenu, plného

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79120/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL krém SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ketoconazolum 20,0 mg v 1 g krému Pomocné

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

1.10.2015. Objev, vynález léku Preklinická část Klinická část Postmarketingová část Bioekvivalence. Olga Bartošová

1.10.2015. Objev, vynález léku Preklinická část Klinická část Postmarketingová část Bioekvivalence. Olga Bartošová Olga Bartošová Objev, vynález léku Preklinická část Klinická část Postmarketingová část Bioekvivalence syntéza účinné látky a preklinické hodnocení SUKL EK I.-III. fáze klinického hodnocení SUKL EK REGISTRACE

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy. Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života

Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy. Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života TISKOVÁ ZPRÁVA Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života Ucpaný nos, časté kýchání, svědění v nose a

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Locatim perorální roztok pro novorozená telata mladší než 12 hodin 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Bovinní

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let sp. zn. sukls213316/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let Udržovací léčba Extrakt alergenů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček:

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Diagnostika alergií Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Atopie Potravinová alergie Alergie na pokousání zevními parazity Laboklin Vám nabízí kompletní sadu alergických testů, která

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Allergenorum extractum purificata v koncentraci 100 IR/ml (standardizované alergeny) nebo 100 IC/ml (nestandardizované alergeny).

Allergenorum extractum purificata v koncentraci 100 IR/ml (standardizované alergeny) nebo 100 IC/ml (nestandardizované alergeny). ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička - Balení 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Allergenorum extractum purificata 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Allergenorum extractum purificata v koncentraci 100 IR/ml

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alutard SQ injekční suspenze SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Alutard SQ je depotní

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE SV Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergologickým a imunologickým onemocněním A. ALERGOLOGIE

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Allergocrom Kombi Allergocrom oční kapky Oční kapky, roztok

Allergocrom Kombi Allergocrom oční kapky Oční kapky, roztok sp.zn.: sukls133828/2008 Příbalová informace: informace pro pacienta Allergocrom Kombi Allergocrom oční kapky Oční kapky, roztok Allergocrom nosní sprej Nosní sprej, roztok Dinatrii cromoglicas Přečtěte

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GRAZAX 75 000 SQ-T perorální lyofilizát. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Standardizovaný

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melopra 1 mg/g krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g krému obsahuje 1mg mometasoni furoas. Pomocné látky: stearylalkohol až 70 mg/g Úplný seznam pomocných

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PROBLEMATIKA HRANIČIČNÍCH PŘÍPRAVKŮ - VÝCHODISKA, PRŮBĚH ŘÍZENÍ A CELKOVÉ SHRNUTÍ Efektivní právní služby 1 Definice produktů shrnutí/připomenutí základního vymezení produktů v oblasti farmacie hraničních

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění pozastavení rozhodnutí o registraci

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění pozastavení rozhodnutí o registraci Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění pozastavení rozhodnutí o registraci 11 Vědecké závěry a zdůvodnění pozastavení rozhodnutí o registraci (viz příloha I) Po zvážení doporučení Farmakovigilančního výboru

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls135179/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls135179/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls135179/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ketoconazolum 20,0 mg v 1 g krému

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Mgr. Manuela Trojáčková Ph.D. a kolektiv Laboratoř klinické imunologie a alergologie Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín ALERGIE epidemie 21. století Alergická onemocnění

Více

Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum

Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum sp.zn. sukls176806/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více