O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I"

Transkript

1 O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů FÓRUM Specifická imunoterapie u dětí alergických na pyly trav

2 EDITORIAL Žádná evropská země nebyla ušetřena prudkého nárůstu alergických onemocnění. S tímto problémem se musí vyrovnat celá společnost, nikoli pouze alergologové, ale také pacienti a instituce veřejného zdraví. Když se jako lékaři snažíme naplnit očekávání našich pacientů, stále se máme z jejich zkušeností a zkušeností jejich rodin co učit. Na druhé straně jim můžeme poskytovat lepší péči jedině tehdy, pokud jsme schopni nabídnout jim účinné a potvrzené terapie. Specifická alergenová terapie je jediný systematický přístup k léčení alergických respiračních onemocnění, který má účinek nejen na symptomy jako takové, ale i účinek preventivní. V souladu s nedávno přijatými směrnicemi EU musí být současná specifická imunoterapie potvrzena v pečlivě uspořádaných klinických zkouškách, které umožní srovnávat různé přípravky. Je proto důležité, aby výsledky těchto zkoušek byly přístupné všem alergologům. V současné době v Evropě tvoří sublingvální způsob podávání vzrůstající část specifické alergenové imunoterapie. Sublingvální imunoterapie v sobě zahrnuje účinnost, včetně dlouhodobého prospěchu, bezpečnost a přichází s léčebným schématem, které může usnadnit každodenní zvládání alergických onemocnění. Mechanismy sublingvální specifické imunoterapie jsou stále více objasňovány, což nám dává naději posunout se v této oblasti ještě více kupředu. Obsah Klinické záležitosti 3 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů Dr. M. Calderon (Spojené království) FÓRUM 5 Specifická imunoterapie u dětí alergických na pyly trav Prof. P. Kuna (Polsko) Přehled literatury 7 Prof. Marek L. Kowalski, Lodž (Polsko) Oddělení imunologie, revmatologie a alergologie, Lékařská univerzita v Lodži All text, photographs, graphics and logos contained in EXPRESSIONS are subject to legislation concerning authors rights. All authorial rights are held exclusively by Stallergenes, unless stated otherwise. Any reproduction of the whole or part of the content of EXPRESSIONS (text, photographs, graphics, logos or any other element which could be the subject of intellectual property rights) outside the family circle, by any process whatsoever, without prior written authorisation from Stallergenes, is prohibited and would constitute an infringement of copyright under the terms of articles L335-2 ff of the Intellectual Property Code. Expressions Stallergenes Communication Department Director of publication: Antoine Barouky. Chief Editor: Lise Lemonnier. Associate Chief Editor: Chantal Didiot. Editorial board: Victor Alvà, Olivier de Beaumont, Marie David, Riad Fadel, Franco Frati, José-Luis Justicia, Philippe Moingeon, Paola Puccinelli, François Saint- Martin, Jochen Sieber. Produced by: Ektopic. Edition managers: Christiane Mura, Arielle le Masne. Sub-editors: Catherine Huzer, Estelle Pasquier. Photos: page 1 (istockphoto et Fotolia) pages (istockphoto), page 10 (DR). Publisher: Stallergenes, 6 rue Alexis de Tocqueville Antony Cedex, France. ISSN : Printing: 17,000 copies (distribution in 7 languages). Printer: bis Art - Servon.

3 KLINICKÉ ZÁLEÎITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů Léčba specifickou imunoterapií musí být v souladu s pravidly moderní medicíny založené na důkazech. Musí zároveň naplňovat přání pacientů z hlediska jak krátkodobé, tak dlouhodobé účinnosti, bezpečnosti a zlepšení kvality života. Expressions: Jak byste popsal úroveň spokojenosti alergických pacientů s jejich léčbou? Dr. M. CALDERON: Zhodnocení úrovně spokojenosti alergických pacientů s léčbou je dynamický proces, který zahrnuje interakce mezi mnoha aspekty, které se vztahují k samotnému pacientovi, léčbě a lékařům. Spokojenost pacientů závisí na rychlosti úlevy od symptomů a na míře jejich zlepšení. To velmi souvisí s tím, jak dlouho byly symptomy neléčeny, na jejich závažnosti, na věku pacienta a na jeho pracovních i společenských aktivitách. Jednou z největších výhod imunoterapie je skutečnost, že neléčí pouze symptomy, ale že také dochází k imunomodulaci alergického Rozhovor s dr. Moisesem Calderonem, Imperial College, National Heart and Lung Institute, Londýn onemocnění jako takového, což je velký motivační faktor s ohledem na součinnost pacienta, jestliže je postup léčby pacientovi jednoduše a správně vysvětlen. Přístup lékařů je další faktor, který vstupuje do hry, pokud se zabýváme spokojeností pacienta s léčbou: je naší zodpovědností, abychom předávali pacientům poslední informace o účinnosti, bezpečnosti a imunologickém významu specifické alergenové imunoterapie. Tyto informace musejí vycházet z nejnovějších vědeckých studií a musejí být správně předávány dále, abychom si byli jisti, že je všichni lékaři předávají jasně a důsledně. Expressions: Pacienti žádají, aby měli přístup k nejbezpečnější možné léčbě. Co byste jim z tohoto hlediska sdělil o specifické imunoterapii? Účinek imunoterapie na samotný rozvoj alergického onemocnění je motivující faktor součinnosti pacienta. Dr. M. CALDERON: Bezpečnostní profil jakéhokoli terapeutického přístupu je opravdu velmi důležité hledisko při výběru terapie. Důležité omezení spojené se subkutánním podáním je riziko anafylaxe. Proto byly zkoumány některé alternativní léčby, které jsou bezpečnější a vhodnější. Ve srovnání se subkutánní imunoterapií (SCIT), je sublingvální imunoterapie (SLIT) velmi dobře snášena. Pacienti se střední až těžkou alergickou rinokonjunktivitidou mohou být léčeni SLIT i když při tom trpí mírným až středně závažným astmatem [1]. V klinických zkouškách, které hodnotily přípravky SLIT, byly nežádoucí účinky velmi dobře vyhodnoceny a popsány. Převážná většina těchto účinků jsou lokální, v oblasti ústní sliznice, a případů celkové systémové reakce bylo zaznamenáno pouze několik. Nejsou k dispozici údaje, které by mohly naznačovat rozdíl v četnosti a závažnosti vedlejších účinků podle 3

4 1. Calderon M. Essendrop M. Specific Immunotherapy with high dose SQ standardized grass allergen tablets was safe and well tolerated. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: Calderon MA, Penagos M, Durham SR. Sublingual immunotherapy for allergic Rhinoconjunctivitis, allergic asthma, and prevention of allergic diseases. Clin Allergy Immunol 2008; 21: Ott H, Sieber J, Brehler R et al. Efficacy of grass pollen sublingual immunotherapy for three consecutive seasons and after cessation of treatment: ECRIT study Specific immunotherapy in children allergic to grass pollen sublingual immunotherapy for three consecutive seasons and after cessation of treatment: ECRIT study. Allergy 2009; 64: toho, zda je hodnoceným alergenem pyl nebo roztoči. Je rozhodující velmi pečlivě vybírat pacienty, kteří budou mít ze SLIT prospěch, a lékaři musejí vědět, že se opravdu podílejí na sledování pacienta. Máme skutečnou povinnost informovat naše pacienty o nejnovějších poznatcích o účinnosti, bezpečnosti a imunologických změnách způsobených SLIT. Musíme mít na paměti, že někteří pacienti budou vedlejší účinky přeceňovat, někteří podceňovat. Expressions: A co byste řekl o účinnosti? Dr. M. CALDERON: Účinnost SLIT ve srovnání s placebem byla velmi dobře prokázána v různých nedávných metaanalýzách [2]. Nicméně hlavním problémem těchto metaanalýz je heterogenita studií, a to jak z klinického, tak z metodologického hlediska. Toto je důvod, proč se potřebujeme posunout o krok kupředu, abychom dostali objektivní odpovědi. Nyní je to možné díky rozsáhlým klinickým zkouškám (s alespoň 100 až 150 účastníky v každém ramenu studie), které byly provedeny randomizovaně, dvojitě zaslepeně, kontrolované placebem s dobře definovanými kritérii účinnosti. Zlepšení hodnocených přípravků (zejména v oblasti přesnosti dávkování) významně přispělo ke zvýšení kvality těchto studií. Není pochyb, že poslední výzkum provedený podle přísných metodologických kritérií prokázal účinnost SLIT ve vztahu ke zmírnění symptomů, snížení množství záchranné medikace, zlepšení kvality života a navíc má SLIT velmi dobrý bezpečnostní profil. Tyto závěry vyvstaly z různých zkoušek, které současně zahrnovaly dospělé i děti, sezónní alergie, ale také, velmi nedávno, celoroční alergie (roztoči). Expressions: Zmínil jste hodnocení kvality života v těchto zkouškách. Můžete nám o tom říci více? Dr. M. CALDERON: My lékaři máme někdy tendenci příliš se soustředit na hodnocení účinnosti terapie pouze pomocí počtu bodů, kterých bylo na určité škále dosaženo. Měli bychom také věnovat pozornost tomu, jak se pacienti cítí celkově, a ne pouze ve vztahu k symptomům alergické rinokonjunktivitidy v přísném slova smyslu. Z hlediska pacienta bychom se měli ptát: Jak se cítíte během sezóny ve srovnání s předchozí pylovou sezónou? Jakým způsobem a do jaké míry je váš běžný život jiný v důsledku léčby? Tyto aspekty byly brány v potaz v nejnovějších rozsáhlých klinických zkouškách. Expressions: Co je známo o dlouhodobé účinnosti SLIT? Dr. M. CALDERON: Některé studie provedené v minulosti hodnotily účinnost SLIT po skončení léčby, ale jejich metodologie a statistická průkaznost nebyly optimální. Také v této konkrétní a důležité oblasti se věci daly do pohybu a nyní máme od různých týmů povzbuzující údaje o dlouhodobé účinnosti SLIT. Nedávno publikovaná studie ECRIT je velmi zajímavá a ukazuje, že po třech letech ko-sezónní léčby a během následující sezóny zůstává účinnost jak z hlediska zmírnění symptomů, tak snížení symptomatické medikace [3]. Tato zjištění jsou spojována se změnami hladiny specifických IgG4. Nové údaje, které pocházejí z různých studií, podporují dlouhodobou účinnost SLIT po skončení léčby. Tato účinnost, která dlouhodobě přetrvává, ověřená randomizovanou, dvojitě slepou, placebem kontrolovanou studií, podtrhuje zajímavý specifický rys SLIT: její schopnost ne pouze zmírňovat symptomy, ale také opravdu zasahovat do samotné nemoci imunomodulací alergické reakce. Expressions: Do jaké míry sezónní nebo nekontinuální léčby naplňují potřeby pacientů? Dr. M. CALDERON: Před- a ko-sezónní léčba (zahajovaná 4 až 8 týdnů před začátkem pylové sezóny) prokázala svou účinnost v klinických zkouškách a v klinické praxi je pacienty dobře snášena. Nedávné rozsáhlé randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie s ko-sezónními a kontinuálními vysokými dávkami sezónních pylových alergenů ukázaly přetrvávající imunomodulační účinek spjatý se zmírněním symptomů. Nicméně jsou zapotřebí další studie ve větší populaci, aby se tato zjištění potvrdila. V případě roztočů obdržela většina pacientů pereniální léčbu, ale je zde určitá variabilita v expozici, například v závislosti na míře vlhkosti během roku. Nyní máme příležitost získat velmi mnoho spolehlivých údajů o SLIT. Další výzkum bude nutný k analýze těchto údajů s využitím přesné metodologie, stejně jako stanovení nejlepších léčebných postupů pro pacienty. Rozhovor vedl Dr. A. le Masne 4

5 FÓRUM Specifická imunoterapie dětí alergických na pyly trav V Polsku patří pyly trav na druhé místo na seznamu alergenů odpovědných za alergie u dětí. V tomto kontextu hraje specifická imunoterapie, jediná léčba, která může zpomalit přirozený rozvoj nemoci, velmi důležitou roli. Expressions: Jaké jsou dnes v Polsku epidemiologické tendence týkající se alergií, zejména v pediatrické populaci? PROF. P. KUNA: Právě jsme dokončili velmi rozsáhlou epidemiologickou studii zaměřenou na prevalenci alergií v naší zemi [1] (viz tabulka na straně 6). Tyto výsledky, které jsou stále zpracovávány, jsou velmi alarmující ve vztahu k veřejnému zdraví, neboť se zdá, že přibližně 45 % studované populace vykazuje alergické symptomy. Mezi všemi věkovými skupinami je rinokonjunktivitida nejčastější manifestací alergie, ale i astma je velmi časté, zejména u osob do 15 let věku. Jak u dětí, tak dospělých je pyl trav druhý na seznamu daných alergenů, hned po roztočích. Celkový odhad je, že přibližně 20 % až 25 % polských dětí trpí alergickou rinokonjunktivitidou [1]. Expressions: Za jakých podmínek by měla být specifická imunoterapie předepisována? PROF. P. KUNA: Věřím, že pro specifickou imunoterapii je důležité, aby byla zahájena alergologem. Indikace k léčbě by měla být založena na pečlivém dotazování, stanovení všech symptomů a hledání všech druhů expozice alergenům, aby mohla být stanovena přesná diagnóza. Podle mého názoru je nejdůležitější klinická symptomatologie, ačkoli kožní testy a stanovení IgE jsou také nezbytné. Pouze po porovnání těchto dvou aspektů, klinických údajů a kožních testů, můžeme dojít k indikaci a k léčbě. Po zahájení léčby Vycházející z rozhovoru s prof. Piotrem Kunou, alergologem (Univerzitní nemocnice Lodž, Polsko) může být sledování pacienta plně svěřeno do rukou praktického lékaře. Naše alergologické oddělení obvykle kontroluje děti léčené specifickou imunoterapií dvakrát do roka, před pylovou sezónou a během ní nebo na jejím konci, anebo častěji, když se stane něco mimořádného (komplikace či vedlejší účinky). Expressions: Jaké jsou údaje o účinnosti sublingvální imunoterapie (SLIT) podle literatury a podle vaší vlastní zkušenosti? PROF. P. KUNA: Nyní je v literatuře velké množství souhlasných údajů o tom, že SLIT Studie ECAP Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce Epidemiologie alergických onemocnění v Polsku [2] ECAP, prvotřídní studie na evropské úrovni je nejdůležitější studií o epidemiologii alergií, která kdy byla v Polsku provedena. Studie zahrnovala údaje o téměř osobách z devíti regionů Polska a reprezentovala národní populaci. Tento rozsáhlý vzorek byl monitorován jako celek a u třetiny byly provedeny diagnostické testy alergie. První fáze studie zahrnovala odpovědi v dotaznících, které byly založeny na studiích ECHRS (European Community Respiratory Health SurveyII) a ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Navíc jedna třetina hodnocených byla pozvána na další hodnocení, které zahrnovalo celkové klinické testy, spirometrii, nejvyšší nazální průtok, kožní testy (zahrnující test na roztoče, kočičí a psí srst, plísně a pyly), krevní testy a konzultaci s alergologem. 5

6 Věnujeme zejména pozornost terapeutické edukaci našich mladých pacientů. n Epidemiologie alergií v Polsku [1] je účinná léčebná metoda. Přesto musím říct, že jsem byl mile překvapen výsledky, které jsem pozoroval u svých dětských pacientů. Účinnost SLIT je zcela jasná, zejména u před- a ko-sezónního postupu, který používáme a který dovoluje dětem prožít pylovou sezónu v mnohem větším pohodlí díky tomu, že začnou léčbu těsně před tím, než začne sezóna. Navíc tato výhoda je dlouhodobá, i po skončení léčby. Je nejen účinná, ale je také velmi dobře snášena: já jsem nepozoroval žádné významné vedlejší účinky. Pacienti často hlásí pouze přechodný dyskomfort nebo svědění v ústní dutině v době podání. Expressions: Jaké jsou, podle vaší zkušenosti, výhody sublingvální oproti subkutánní imunoterapii? PROF. P. KUNA: Věřím, že právě spokojenost pacienta je to nejdůležitější. Začíná to zmírněním, nebo dokonce vymizením symptomů, jakmile začne léčba. Ale je také klíčové mít dobrou součinnost pacienta se sublingvální léčbou, která je podávána denně. Proto také klademe důraz na správnou edukaci našich mladých pacientů. Jednoduchost aplikace SLIT umožňuje, že je léčebné schéma správně dodržováno, pokud pacient obdrží několik jednoduchých instrukcí. 6-7 let let let Alergická rinitida 25 % 29 % 31 % Astma 9 % 10 % 7 % Atopická dermatitida 7 % 7 % 4 % Potravinové alergie 9 % 7 % 4 % Vosí a včelí jed 2 % 1 % 4 % Chronická urtikárie 6 % 5 % 8 % Angioedém 0 % 1 % 1 % Angioedém II. typu 0 % 1 % 1 % Celkem 45 % 47 % 52 % Jeden z problémů spojených se subkutánní cestou je riziko systémových vedlejších účinků a anafylaktického šoku. Hlavní výhoda sublingvální cesty oproti subkutánní je samozřejmě ta, že se vyhneme injekcím, které často nejsou dětmi dobře přijímány, a také že poskytuje mnohem lepší profil snášenlivosti. Navíc skutečnost, že léčba může být podávána doma, je hlavní výhodou pro mnoho rodin, protože odpadá potřeba cestovat jednou měsíčně do nemocnice nebo na kliniku. Tyto dva aspekty, spolu s jednoduchostí podání, se zdají být tím, co motivuje rodiče správně dodržovat navrženou léčbu. Expressions: Závěrem jaká je podle vašeho názoru budoucnost rozvoje SLIT? PROF. P. KUNA: Abych odpověděl na tuto otázku, vrátím se na začátek tohoto rozhovoru. Epidemiologická data o alergiích, která jsme získali v naší zemi, jsou velmi znepokojující. V současné době je specifická imunoterapie jedinou léčebnou metodou, která zasahuje vlastní příčinu alergického onemocnění, ne pouze tím, že zmírňuje symptomy, ale také tím, že zabraňuje rozvoji alergické rinitidy do astmatu a vzniku polysenzibilizace. Jsem přesvědčen, že musíme uvažovat z hlediska veřejného zdraví a z dlouhodobého hlediska. Všechny přínosy SLIT jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu musejí být vzaty v úvahu. Rozhovor vedl Dr. A. le Masne 1. Epidemiology of allergy and asthma in Poland - preliminary report from ECAP study. Samoliński B, Raciborski F, Tomaszewska A, et al. Terapia 2008; 4:

7 P EHLED LITERATURY James LK, Durham SR. Clin Exp Allergy 2008; 38: Immunotherapy: Increasingly well understood mechanisms Míra, s níž roste incidence alergických onemocnění, je alarmující zejména v zemích, které přijaly západní způsob života. V současné době postihuje alergická rinitida přibližně jednu čtvrtinu populace ve Spojeném království. Zatímco většina pacientů může být léčena symptomatickou léčbou, specifická imunoterapie poskytuje vhodnou variantu u pacientů s těžkou alergií zprostředkovanou IgE. Ve skutečnosti může specifická imunoterapie zmírnit symptomy sezónní alergické rinitidy účinněji než symptomatická léčba. Na rozdíl od symptomatické léčby má specifická imunoterapie dlouhodobý účinek vedoucí ke zřejmému klinickému prospěchu: dlouhodobá remise, prevence nových senzibilizací a modifikace přirozeného průběhu nemoci s nižší mírou přechodu alergické rinitidy do astmatu. Toto zajímavé review literatury poskytuje komplexní a aktuální informace o mechanismech stojících za účinky imunoterapie jak subkutánní, tak sublingvální. Marogna M, Spadolini I, Massolo A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2009 ; 102 : SLIT vs. budesonide in patients with mild persistent asthma due to grass pollen: A long-term comparison tato otevřená, randomizovaná studie se dvěma paralelními skupinami zahrnovala pacienty s alergickou rinitidou a lehkým persistentním astmatem způsobených pylem trav. Pacienti byli randomizováni tak, aby jim byl podáván buď budesonide (400 μg x 2/denně) během pylové sezóny (n = 26), nebo sublingvální imunoterapie (SLIT) na alergii na pyl trav (n = 25) v průběhu pěti let ( ). Všichni pacienti byli během pylové sezóny také léčeni antihistaminiky a měli možnost užívat záchrannou medikaci. Údaje od 46 z 51 pacientů byly analyzovány. V obou skupinách došlo k významnému poklesu skóre bronchiálních symptomů a užití bronchodilatátorů, ale zlepšení bylo větší u pacientů léčených SLIT tři roky a pět let. Skóre nazálních symptomů a užívání nazálních steroidů se snížilo pouze ve skupině SLIT. Významný pokles nazálních eosinofilů po třech a pěti letech byl pozorován pouze ve skupině SLIT. Bronchiální hyperreaktivita se významně zlepšila pouze ve skupině SLIT. Dlouhodobá SLIT byla tedy rovnocenně účinná na bronchiální symptomy jako inhalovaný budesonide a SLIT poskytovala další prospěch v léčení symptomů bronchiální hyperreaktivity a rinitidy. 7

8 Roztoči jsou celoroční problém, NEČEKEJTE S LÉČBOU! Zkrácená informace o přípravku Název přípravku: Staloral 300, roztok k užití pod jazyk. Složení: Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml. INDIKACE: Alergie 1. typu podle Gellovy a Coombsovy klasifikace manifestující se především rýmou, zánětem spojivek, astmatem, sezónní nebo celoroční povahy. V těch případech, kdy jsou etiologické faktory jasně určeny, specifická imunoterapie působí prevenci vzniku klinických projevů alergické reakce, navozené kontaktem senzibilizovaného organismu s alergenem. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Dávkování Staloralu 300 není závislé na věku, ale musí být vždy individuálně upraveno v závislosti na reaktivitě pacienta. U dětí se alergenová imunoterapie zahajuje obvykle ve věku 5 let. V indikovaných případech může alergolog rozhodnout o zahájení léčby již od 3 4 let. U dětí a mladistvých je sublingvální alergenová imunoterapie Staloralem 300 při odpovídající závažnosti klinických příznaků léčbou první volby. Léčba se dělí na dvě fáze: iniciální léčbu, ve které je dávka alergenového extraktu postupně zvyšována a udržovací léčbu, ve které je užívána konstantní (maximální tolerovaná) dávka. 1. Iniciální léčba: vzestupné dávky. Staloral 300 se užívá denně, ráno nalačno před snídaní. Jedna dávka (jedno stisknutí dávkovací pumpičky) se aplikuje přímo pod jazyk, kde se nechá působit po dobu 2 minut před spolknutím (sublingvální způsob užití). Udržovací léčba: užívání konstatní, nejvyšší snášené dávky. Doporučené dávkování je 8 dílčích dávek Staloralu 300 IR/ml 3x týdně. V klinických studiích byly dobře tolerovány i denní dávky, odpovídající 10 dávkám koncentrace 300 IR/ml. KONTRAINDIKACE: Horečnaté infekce a zánětlivá onemocnění, aktivní tuberkulóza, těžká imunodeficience, autoimunitní choroby, nádorové procesy, nestabilní astma. Současná léčba beta-blokátory (i v očních kapkách). UPOZORNĚNÍ: Léčba Staloralem 300 je vyhrazena pouze alergologovi. V případě časné reakce vyvolané náhodným předávkováním přípravku je bezpodmínečně nutné řídit se pokyny pro případ anafylaktického šoku. K alergenové imunoterapii by se mělo přistoupit až po zvládnutí akutních příznaků onemocnění vhodnou léčbou. V léčbě standardními symptomatickými léky (kortikosteroidy, beta-2-mimetiky, H1-antihistaminiky) je možno pokračovat, je však třeba přehodnotit vhodnost jejich podávání a dávkování. U pacientů ve věku nad 50 let je alergenová imunoterapie indikována pouze v případech recentní senzibilizace. Interval mezi podáním dílčí dávky alergenového extraktu a očkováním proti infekčním onemocněním nesmí být kratší než jeden týden. INTERAKCE: Žádné interakce nebyly dosud stanoveny. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Pokud pacientka otěhotní v průběhu udržovací fáze léčby, může po zvážení přínosu a potenciálního rizika pro matku i plod alergenová imunoterapie pokračovat. V iniciální fázi léčby (podávání vzestupných dávek) se léčba přerušuje. Zahájení alergenové imunoterapie v těhotenství se nedoporučuje. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Středně závažné ložiskové reakce (kopřivka, rýma, astma) mohou být indikací k léčbě H1-antihistaminiky, beta-2-mimetiky nebo orálními kortikosteroidy. V těchto případech musí alergolog zvážit přínos dalšího pokračování v léčbě. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávat při teplotě 2 8 C (v chladničce). Při transportu je třeba lahvičku uložit zpět do plastikové krabičky a zajistit ochranným kroužkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Stallergenes S.A., 6, rue Alexis de Toqueville Antony Cedex, Francie. Registrační číslo: 59/334/03-C. Datum poslední revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z veřejného ZP. Podrobné informace získáte na adrese: Stallergenes CZ, s.r.o., Belgická 20, Praha 2, tel.: , fax: , ST

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml

Souhrn údajů o přípravku. Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Staloral 300 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Allergenorum extractum purificatum mixtum v koncentraci 10, 300 IR/ml IR (Index reaktivity):

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml

Příbalová informace: informace pro uživatele. Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml sp.zn.: sukls28836/2008 Příbalová informace: informace pro uživatele Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Pylová alergie Požádejte o radu svého alergologa. Více informací o pylové alergii naleznete také na www.jsem-alergik.cz Informujte se STALLERGENES

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

Příbalová informace- informace pro uživatele. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příbalová informace- informace pro uživatele. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) sp.zn.: sukls860/0 Příbalová informace- informace pro uživatele Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Rekombinantní alergeny:

Rekombinantní alergeny: O a l e r g e n O V É i m u n o t e r a p i i Č. 26 červen 2007 Rekombinantní alergeny: důležité otázky v roce 2006 Klinická problematika Sublinguální desenzibilizace v pediatrii Vážená paní doktorko,

Více

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Alergie na domácí Požádejte o radu svého alergologa. zvířata? Vše o respirační alergii a možnostech řešení naleznete také na www.jsem-alergik.cz

Více

Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů

Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů O alergenové imunoterapii Č. 28 listopad 2008 Sublingvální alergenová imunoterapie u dětských pacientů Klinická problematika Sublingvální imunoterapie (SLIT) u dětských pacientů: nové slibné směry vývoje

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Léčba na základě důkazů

Léčba na základě důkazů O ALERGENOVÉ IMUNOTERAPII Č. 32 leden 211 Léčba na základě důkazů KLINICKÁ PROBLEMATIKA Léčba na základě důkazů VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Využití hmotnostní spektrometrie pro důkladnou charakterizaci alergenů

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Specific Allergen Immunotherapy

Specific Allergen Immunotherapy Specific Allergen Immunotherapy Vyjádření výboru ČSAKI Declaration of the EC ČSAKI SAIT je léčebný postup, při kterém se do organismu alergika v pravidelných časových intervalech vpravují definované dávky

Více

100 let pokroku v alergenové imunoterapii

100 let pokroku v alergenové imunoterapii O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen 2011 100 let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ 1911 2011: Známe už odpovědi na

Více

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn.: SUKLS154578/2013 Vyřizuje/linka: Mgr. Miloslav

Více

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny RIBOMUNYL JE RIBOZOM-KOMPONENTNÍ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K PREVENCI OPAKOVANÝCH KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ POČET EPIZOD NEŽ SE OČEKÁVÁ KLINICKOU ÚČINNOSTÍ A DOBRÝM PROFILEM : mechanismus účinku(1) MEMBRÁNOVÁ FRAKCE

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1. sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 g Selachiorum

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

D-AL a H-AL Diagnostické a léčebné Alergenové přípravky. Český výrobce - České prostředí

D-AL a H-AL Diagnostické a léčebné Alergenové přípravky. Český výrobce - České prostředí D-AL a H-AL Diagnostické a léčebné Alergenové přípravky Český výrobce - České prostředí 1 Výroba alergenových přípravků společnosti SEVAPHARMA a.s. vychází z téměř 50 let trvající tuzemské tradice 2 Rozdělení

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. července 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Feligen CRP Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lyofilizovaná složka Léčivé

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls11936/2005 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pollinex Tree 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 0,5 ml obsahuje

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79120/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL krém SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ketoconazolum 20,0 mg v 1 g krému Pomocné

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Azelastinový nosní sprej: Prvotřídní léčba alergické rinitidy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Azelastinový nosní sprej: Prvotřídní léčba alergické rinitidy TISKOVÁ ZPRÁVA Azelastinový nosní sprej: Prvotřídní léčba alergické rinitidy Ohromující jedna čtvrtina obyvatel planety trpí alergickou rinitidou a žije s obtěžujícími symptomy sekrece nosního hlenu, plného

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Příbalová informace. TINKAIR 50 g TINKAIR 100 g (Budesonidum) nosní sprej, suspenze

Příbalová informace. TINKAIR 50 g TINKAIR 100 g (Budesonidum) nosní sprej, suspenze Příbalová informace TINKAIR 50 g TINKAIR 100 g (Budesonidum) nosní sprej, suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Canigen Puppy 2b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Složení v dávce 1 ml Léčivá látka: Parvovirus enteritidis canis attenuatum

Více

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

Co je Voltaren Ophtha CD Léčivou látkou přípravku Voltaren Ophtha CD je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).

Co je Voltaren Ophtha CD Léčivou látkou přípravku Voltaren Ophtha CD je diklofenak sodný (diclofenacum natricum). Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls23896/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VOLTAREN OPHTHA CD oční kapky, roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Pollinex Tree (Pollinis extractum) Injekční suspenze

Příbalová informace: informace pro pacienta. Pollinex Tree (Pollinis extractum) Injekční suspenze sp. zn. sukls91686/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Pollinex Tree (Pollinis extractum) Injekční suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m). Sp.zn.sukls15900/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml

Příbalová informace: informace pro uživatele. Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml sp.zn. sukls51779/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele Staloral 300 Allergenorum extractum purificatum mixtum sublingvální roztok 10 IR/ml, 300 IR/ml Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let sp. zn. sukls213316/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let Udržovací léčba Extrakt alergenů

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Locatim perorální roztok pro novorozená telata mladší než 12 hodin 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Bovinní

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy. Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života

Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy. Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života TISKOVÁ ZPRÁVA Azelastinový nosní sprej - Situační ošetření alergické i nealergické rinitidy Účinný prostředek s rychlým působením zlepšující kvalitu života Ucpaný nos, časté kýchání, svědění v nose a

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa.

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa. sp.zn. sukls24303/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHIM Vi, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína

Více

Allergenorum extractum purificata v koncentraci 100 IR/ml (standardizované alergeny) nebo 100 IC/ml (nestandardizované alergeny).

Allergenorum extractum purificata v koncentraci 100 IR/ml (standardizované alergeny) nebo 100 IC/ml (nestandardizované alergeny). ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička - Balení 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Allergenorum extractum purificata 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Allergenorum extractum purificata v koncentraci 100 IR/ml

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD (opakuje se na každé stráně) (opakuje se na každé stráně) Obecná identifikace pacienta, jehož případová studie je předkládána: pohlaví, věk Aktuální popsaná diagnóza,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ECOPORC SHIGA injekční suspenze pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka 1 ml obsahuje: Léčivá látka:

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.: sukls156392/2010 Příbalová informace: informace pro pacienta Pollinex Tree 300, 800, 2000 standardizovaných jednotek Injekční suspenze (subkutánní injekce s pomalým uvolňováním) arboris pollen

Více

1.10.2015. Objev, vynález léku Preklinická část Klinická část Postmarketingová část Bioekvivalence. Olga Bartošová

1.10.2015. Objev, vynález léku Preklinická část Klinická část Postmarketingová část Bioekvivalence. Olga Bartošová Olga Bartošová Objev, vynález léku Preklinická část Klinická část Postmarketingová část Bioekvivalence syntéza účinné látky a preklinické hodnocení SUKL EK I.-III. fáze klinického hodnocení SUKL EK REGISTRACE

Více

Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta Klinik ik indikuje laboratorní vyšetření Laboratoř vyšetření provádí Klinik výsl

Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta Klinik ik indikuje laboratorní vyšetření Laboratoř vyšetření provádí Klinik výsl Externí hodnocení kvality POCT vyšetření protrombinového času Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta

Více